34 Legitimasjon og kontrollplikt Kap X Fullmakt Nivåplassering av utvalg Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon..."

Transkript

1 Innhold Kap. I Formål og virkeområde Formål Etiske retningslinjer Virkeområde Definisjoner Folkevalgt Kommunalt organ Ekstern organ Arbeidsgodtgjørelse Godtgjørelser... 6 Kap II Arbeidsgodtgjørelse Fast årlig godtgjørelse Utvalgsgodtgjørelse Godtgjørelse for varamedlemmer Stemmestyre Hva godtgjørelse dekker Utbetalingstermin Avregningsperiode Ettergodtgjørelse Kap III Partistøtter Grunnlag for utbetaling av gruppestøtte Gruppelederstøtte Frikjøp til gruppenes disposisjon Revisor Kontorlokaler i Rådhuset Ansettelse av gruppeleder/rådgiver Kap. IV Tapt arbeidsfortjeneste Legitimert tapt arbeidsfortjeneste Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste Kap. V Andre godtgjørelser Avis Forsikring Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Reisegodtgjørelse Telefongodtgjørelse Utgifter til hjelp/hjelper Andre utgifter Kap. VI Suppleringsvalg/fritak/permisjoner Fritak/permisjoner Suppleringsvalg Kap. VII Konferanser, kurs og studiereiser Søknad Kap. VIII Pensjonsordning KLP Egen pensjonsordning Kap. IX Folkevalgtes legitimasjon og kontrollplikt

2 34 Legitimasjon og kontrollplikt Kap X Fullmakt Nivåplassering av utvalg Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon Tolkningsspørsmål Avtaler Dispensasjon Anvisningsmyndighet Kap. XII Iverksettelse Iverksettelse

3 Kap. I Formål og virkeområde 1 Formål Reglementets formål er å sikre folkevalgtes arbeidsvilkår slik at disse kan ivareta sitt ansvar på en god måte, samt å gjøre seg kjent med de krav som settes til folkevalgte. 2 Etiske retningslinjer Stavanger kommune skal være en kommune med høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege kommunens virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom folkevalgte og i forhold til innbyggerne. Etisk standard skal bidra til at de folkevalgte forholder seg på en etisk forsvarlig og gode måte i sitt virke som folkevalgt og må ses i sammenheng med kommunens visjon; Sammen for en levende by, og verdier; Er til stede, Vil gå foran, Skaper framtiden. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Det forventes at den enkelte behandler alle de kommer i kontakt med gjennom sitt verv som folkevalgt med høflighet og respekt. Kommunen skal preges av respekt for ulikhet, slik at mangfold og inkludering blir verdsatt og viser igjen i hele kommunen. Folkevalgte må ikke opptre på en måte som kan krenke menneskeverd eller som er egnet til å bringe Stavanger kommune i miskreditt. Stavanger kommune forventer at folkevalgte avstår fra kjøp av seksuelle tjenester i forbindelse med tjenestoppdrag. De folkevalgte skal være seg bevisste at de danner et grunnlag for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Folkevalgte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster og lignende. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, for eksempel i form av personlig rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Dersom den folkevalgte mottar mindre gaver til en verdi som likevel stipuleres til over kr. 500, skal dette meldes til politisk sekretariat for registrering i gaveregister. 3

4 Ved tilbud om gaver og lignende som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal gruppeleder kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunes regler om dette. Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. Reiseutgifter i kommunal sammenheng dekkes av kommunen, eventuell annen offentlig instans eller ideelle organisasjoner. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter vedtak av ordføreren eller kommunalutvalget. Kommunens folkevalgte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens eller kommunelovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har politisk ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med gruppeleder. På samme måten legger gruppeledere som kommer opp i en slik situasjon, saken frem for ordfører. Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være: Forretningmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskollegaer. Lønnet biverv som kan påvirke ens verv i kommunen. Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som direkte berører forhold som den enkelte har politisk ansvar for. Personlige økonomiske interesser som kan føre til at en kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet. Familiære og andre nære sosiale forbindelser. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig og dessuten godt tilgjengelig dersom den ikke er unntatt fra offentlighet. Alle folkevalgte i Stavanger kommune oppfordres til å registrere sine verv og økonomiske interesser i KS styrevervregister. 4

5 3 Virkeområde 1. Reglementet gjelder for folkevalgte som deltar i møtevirksomhet i et kommunalt organ, eller i et eksternt organ på vegne av kommunen, jfr. kommunelovens 10, 11 og 12. Reglene for partistøtte, jfr. Kap. III, gjelder bystyregruppene til politiske partier representert i bystyret. 2. Det utbetales arbeidsgodtgjøring for møtevirksomhet i kommunale foretak og eksterne organer i henhold til det enkelte foretak/organ sine vedtekter. Eksterne og kommunale organer, inkludert kommunale foretak som er egne juridiske enheter, er selv ansvarlig for å dekke alle utgifter, herunder arbeidsgodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. 3. For dekning av utgifter i forbindelse med reisevirksomhet følges gjeldende reiseregulativ for KS. 4. Det oppfordres til å nytte billigste alternativ i forbindelse med reiser. Dersom reisen bestilles av kommunen vil det reisebyrå som kommunen til enhver tid har rammeavtale med, bli benyttet. 4 Definisjoner 1. Folkevalgt Med folkevalgt forstås enhver som har et kommunalt tillitsverv som er valgt til medlem av kommunalt organ eller som representerer kommunen i et eksternt organ etter å ha blitt valgt av bystyret, formannskapet, eller utpekt av ordføreren, jfr. kommunelovens 10, 11 og 12. Reglementet omfatter også personer som er innvalgt i styrer for kommunale bedrifter og institusjoner, jfr. kommunelovens 11 og kommunale foretak, jfr. kommunelovens kap.11. Reglementet gjelder også for arbeidstakerrepresentanter i utvalg opprettet etter Kommunelovens Kommunalt organ Med kommunalt organ forstås bystyret og ethvert organ som bystyret, eller formannskapet etter delegert myndighet, har opprettet etter kommuneloven eller særlov. 5

6 3. Ekstern organ Med ekstern organ forstås statlig, fylkeskommunalt eller privat organ hvor det oppnevnes ett eller flere medlemmer på vegne av kommunen. 4. Arbeidsgodtgjørelse Med arbeidsgodtgjørelse forstås fast årlig godtgjørelse eller særskilt møtegodtgjørelse for utføring av arbeid av folkevalgt. 5. Godtgjørelser Godtgjørelser til partiene skal i sin helhet anvendes til politisk virksomhet lokalt og regionalt. Kap II Arbeidsgodtgjørelse 5 Fast årlig godtgjørelse 1. Generelt Fast årlig godtgjørelse dekker alt arbeid, herunder reise- og møtevirksomhet som utføres i egenskap av medlem eller leder av kommunalt organ en mottar godtgjørelse for, med mindre annet er særskilt bestemt. Godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av formannskap, kommunalutvalg, styrer, råd og utvalg tilstås etter de til enhver tid gjeldende vedtak herom. Det samme gjelder lønn til ordfører og varaordfører. 2. Ordfører Ordførers lønn reguleres i samsvar med lønnsutviklingen for kommunalt ansatte. Dagens godtgjøring legges til grunn, og første gangs regulering vil være fra Dersom fast bilgodtgjørelse utbetales, skal det avtales separat. Kommunens hjemmekontorordning og dekning av utgifter til bredbånd tilsvarende kr. 240,- pr. måned. I tillegg mottas avisgodtgjørelse og dekking av mobiltelefonregning. Ved redusert stilling reduseres godtgjørelsen i forhold til stillingsbrøk. Godtgjørelsen omfatter alt arbeid ordføreren utfører for kommunen. 3. Varaordfører Varaordførers lønn reguleres i samsvar med lønnsutviklingen for kommunalt ansatte. Dagens godtgjøring legges til grunn, og første gangs regulering vil være fra I tillegg dekkes kommunens 6

7 hjemmekontorordning og dekning av utgifter til bredbånd tilsvarende kr. 240,- pr. måned, avisgodtgjørelse, fast km-godtgjørelse og dekning av mobiltelefonregning. Ved redusert stilling reduseres godtgjørelsen i forhold til stillingsbrøk. Godtgjørelsen omfatter alt arbeid varaordføreren utfører for kommunen. 4. Godtgjørelsestak for verv i kommunen settes til 100 % stilling, tilsvarende ordførerens lønn. 5. Folkevalgte som er medlemmer av Kommunalutvalget og der summen av godtgjørelse og frikjøp er minst 50 % av godtgjøringsgrunnlaget, kan gis betegnelse som kommunalråd. 6. Folkevalgte som er faste medlemmer av Kommunalutvalget gis anledning til hjemmekontor. For medlemmer av Kommunalutvalget og Formannskapet dekkes utgifter til bredbånd tilsvarende kr. 240,-pr.måned. 6 Utvalgsgodtgjørelse Godtgjøringsgrunnlaget er pr kr ,- og reguleres i samsvar med lønnsutviklingen for kommunalt ansatte. 1. Godtgjørelse for medlemmer og varamedlemmer i bystyret er kr. 1500,- pr.møte. 2. Godtgjørelse for medlemmer i formannskapet er 15 % av godtgjøringsgrunnlaget. 3. Godtgjørelse for medlemmer i kommunalutvalget er 25 % av godtgjøringsgrunnlaget. 4. Godtgjørelse for medlemmer i kommunalstyret for byutvikling er 10 %, medlemmer i arbeidsutvalget 20 % og lederen 35 % av godtgjøringsgrunnlaget. Dersom nestleder fungerer i funksjonen som leder for utvalget i en periode over 1 måned, skal vedkommende utbetales honorar som leder i perioden. 5. Godtgjørelse for medlemmer i kommunalstyrene oppvekst, levekår, miljø og utbygging samt kultur, er 5 % av godtgjøringsgrunnlaget. Medlemmer i arbeidsutvalg 10 % og ledere 20 % av godtgjøringsgrunnlaget. Dersom nestleder i et kommunalstyre fungerer i 7

8 funksjonen som leder for utvalget i en periode over 1 måned, skal vedkommende utbetales honorar som leder i perioden. 6. Godtgjørelse for medlemmer i administrasjons- og lønnsutvalget, kontrollutvalget og den faste romprogramkomiteen er 5 % av godtgjøringsgrunnlaget og leder 10 % 7. Godtgjørelse for medlemmer i bydelsutvalgene er 2,5 % av godtgjøringsgrunnlaget. Medlemmer i arbeidsutvalgene 5 % og ledere 10 %. 8. Godtgjørelse for andre utvalg nivåplasseres slik: Nivå 1: Godtgjørelse for medlemmer er 2,5 % av godtgjøringsgrunnlaget. Godtgjørelse for medlemmer av arbeidsutvalget er 3,5 % av godtgjøringsgrunnlaget. Godtgjørelse for leder er 4,5 % av godtgjøringsgrunnlaget. Nivå 2: Godtgjørelse for medlemmer er 1,75 % av godtgjøringsgrunnlaget. Godtgjørelse for leder er 3 % av godtgjøringsgrunnlaget. Nivå 3: Godtgjørelse for medlemmer er 1 % av godtgjøringsgrunnlaget. Godtgjørelse for leder er 1,8 % av godtgjøringsgrunnlaget. Nivå 4: Godtgjørelse for medlemmer er 0,5 % av godtgjøringsgrunnlaget. Godtgjørelse for leder er 1 % av godtgjøringsgrunnlaget. 9. Ad hoc utvalg opprettet av kommunalutvalget, formannskapet eller bystyret godtgjøres etter nivå 4. 7 Godtgjørelse for varamedlemmer Varamedlemmer i formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyrene som har mer enn 50 % fremmøte får godtgjørelse forholdsmessig som for ordinære medlemmer. Godtgjørelse for varamedlemmer er: Formannskapet kr ,- pr. møte Kommunalutvalget kr. 1000,- pr.møte Kommunalstyrer og øvrige utvalg definert i 6.6 kr. 800,- pr. møte Utvalg som kommer inn under nivå 1, 2 og 3, kr. 400 pr.møte Utvalg som kommer inn under nivå 4, kr. 200,-. 8

9 Det skal utbetales honorar til vararepresentanter i arbeidsutvalgene som tilsvarer honoraret som øvrige vararepresentantene i utvalget får. 8 Stemmestyre Folkevalgte som deltar som medlem av stemmestyre i forbindelse med avvikling av valg, mottar en godtgjørelse på kr pr. dag. Stemmestyreleder mottar kr. 2000,- pr. dag. Medlemmer av stemmestyre kan tilstås dekning etter reglene for tapt arbeidsfortjeneste, jfr. Kap IV. 9 Hva godtgjørelse dekker Godtgjørelse til kommunalstyrene og tilsvarende utvalg dekker møteaktivitet på opp til og med 15 møter pr. år. Dette inkluderer ikke møter i arbeidsutvalgene. Ved mer enn 15 møter gis 1/15 av årsgodtgjørelsen pr. møte. Hvis et utvalg som er tilstått årsgodtgjørelse har 5 eller færre møter i avregningsperioden (se 11), tilkommer medlemmene av dette utvalget møtegodtgjørelse etter nivå 4 for samme året. Medlemmer av faste styrer, råd og utvalg som ikke mottar årsgodtgjørelse, gis en møtegodtgjørelse på kr. 250,- pr. møtedag i utvalget. Leder mottar kr. 475,-. Hvis antall møtedager overstiger 5 møter i året, kan kommunalutvalget fastsette en årsgodtgjøresle. 10 Utbetalingstermin Fast årlig godtgjørelse utbetales fra 1. november i det året valgperioden tar til. Honoraret utbetales til og med oktober i slutten av en valgperiode Godtgjørelsen utbetales med 1/12 pr. måned gjennom kommunens lønnsystem. 11 Avregningsperiode Årlig avregningsperioden er 1. november 31. oktober. Medlemmer som har hatt forfall i mer enn 1/3 av møtene forutsettes å få sin godtgjøring beregnet forholdsmessig. Dette gjelder også de som får fritak, permisjon eller blir suppleringsvalgt i løpet av avregningsperioden. Møter i kommunalutvalg, formannskap og andre utvalg beregnes hver for seg. 9

10 Ekstramøter skal ikke regnes med i avregningsgrunnlaget. Fremmøte registres både for arbeidsutvalget og styret/rådet/utvalg. For medlemmer i arbeidsutvalget vil summen av fremmøtene i arbeidsutvalg og utvalg (for samme utvalg) legges til grunn for beregningene. Dersom en representant har gyldig fravær skal dette anmerkes slik at det ikke fremkommer i fraværsstatistikken. Som gyldig fravær regnes bl.a: 1. Opptatt i annet kommunalt oppdrag 2. Innkalt som lekdommer 12 Ettergodtgjørelse Folkevalgte, som er frikjøpt fra ordinært arbeid tilsvarende 50 % stilling eller mer og som slutter i sitt politiske virke, og ikke har anledning til å tre inn i ordinært arbeid, beholder sin faste årlige godtgjørelse i inntil 3 måneder fra 1. november ved utløpet av valgperioden. Godtgjørelsen bortfaller dersom vedkommende trer inn i ordinært arbeid i 3-månedersperioden. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan perioden, etter søknad, utvides til 5 måneder. Krav om ettergodtgjørelse må legitimeres. Kap III Partistøtter 13 Grunnlag for utbetaling av gruppestøtte Grunnlaget for utbetaling av gruppestøtte etter Kap. III er de partier som er innvalgt i bystyret i valgperioden, basert på det antall representanter vedkommende partigruppering har ved oppstart av valgperioden. Gruppestøtten utbetales til bystyregruppene som selv avgjør hvordan støtten skal benyttes. Gruppestøtte etter Kap. III utbetales etter skriftlig anmodning fra partienes gruppeledere. 1.Grunnstøtte Grunnbeløpet pr. bystyregruppe er kr ,-. 2. Representantstøtte Det utbetales representantstøtte, kr ,- pr. bystyrerepresentant. 10

11 14 Gruppelederstøtte Det gis en gruppelederstøtte til gruppelederfunksjonen tilsvarende 20 % av ordførers lønn. Ordførers lønn etter fjorårets lønnsoppgjør legges til grunn. Den enkelte gruppe avgjør selv hvordan gruppelederstøtten skal tas ut, til gruppeleder, sekretær eller gruppen. Avgjør bystyregruppen at gruppelederstøtten tilfaller gruppeleder, skal arbeidsgiverens andel i KLP legges til gruppelederstøtten og arbeidsgiveravgiften beregnes av det nye grunnlaget. Det er et vilkår for utbetaling av arbeidsgiverandelen i KLP at vedkommende folkevalgt da fyller vilkårene for pensjonsordning som følger av Kap VIII. Vedkommende gruppeleder anses å ha 20 % stillingsandel dersom gruppelederstøtten tilfaller ham/henne. 15 Frikjøp til gruppenes disposisjon Frikjøpsordningen tilsvarende 100 % stilling av ordførerens lønn. Ordførers lønn etter fjorårets lønnsoppgjør legges til grunn. For å oppnå frikjøp tilsvarende 100 % stilling, må en gruppe ha tilsvarende 7,75 representanter i bystyret. For færre eller flere representanter, reguleres frikjøpsordningen tilsvarende. 16 Revisor For bruk av partistøtte er det krav til ekstern godkjent revisor, som oppnevnes av bystyregruppene selv. Alle partier som mottar partistøtte skal innen 1. august levere revisjonsrapport fra foregående år til Politisk sekretariat. Rapporten skal foruten revisors beretning inneholde en oversikt over de ulike regnskapsposter. Manglende revisjonsinnberetning vil få konsekvenser for senere utbetaling av partistøtter. 17 Kontorlokaler i Rådhuset 1. Det stilles til rådighet kontorarbeidsplasser i Rådhuset for partigruppene. Kontorarbeidsplassene skal være utstyrt med PC, skriver og telefon. 11

12 Kopimaskin og telefaks stilles til rådighet for felles benyttelse av partigruppene. Inkludert i kontorhold ligger vanlig kontorrekvisita og porto tilhørende bystyregruppens aktivitet. Kontorarbeidsplassene fordeles mellom partigruppene i prioritert rekkefølge etter antall bystyrerepresentanter, eller etter nærmere avtale. 2. Leder av kommunalstyrer og kommunalråder har krav på kontorarbeidsplass i rådhuset. 3. Til partier som gir avkall på kontorarbeidsplass i Rådhuset, gis en årlig kompensasjon på kr ,-. Kompensasjonen dekker leie og øvrig kontordrift som fremgår av overstående punkt Ansettelse av gruppeleder/rådgiver Dersom en bystyregruppe velger å ansette eller godtgjøre en annen person enn folkevalgt som definert i Kap I, 3, må gruppen selv påta seg arbeidsgiveransvaret, inkludert arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter. Kap. IV Tapt arbeidsfortjeneste Krav om tapt arbeidsfortjeneste må være innlevert innen 1. mars i påfølgende år. Styreverv i selskap som er egne juridiske objekt (eks IKS, AS og Stiftelser) gir ikke grunnlag for tapt arbeidsfortjeneste fra Stavanger kommune selv om man er oppnevnt til vervet av bystyret. 19 Legitimert tapt arbeidsfortjeneste For legitimert tapt arbeidsfortjeneste under pålagte kommunale oppdrag, dekkes inntil kr. 4000,- pr. dag. I tillegg dekkes legitimert tapt pensjon og arbeidsgiveravgift. Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste kan skje direkte mellom kommunen og den folkevalgtes arbeidsgiver på grunnlag av skriftlig dokumentasjon. Underskrevet erklæring fra selvstendig næringsdrivende om slik tap betraktes som legitimasjon. 12

13 Samlet utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste pr. år for den folkevalgte kan ikke overstige 20 % av ordførers lønn. 20 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste For ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste settes satsen til kr. 500,- pr. dag. Grunnlaget for krav om dekning av ulegitimert inntektstap skal sannsynliggjøres. Kap. V Andre godtgjørelser 21 Avis Aviser og tidskrifter er tilgjengelig for folkevalgte med kontor i Rådhuset. 22 Forsikring Ved reisevirksomhet som følger av å være folkevalgt, dekkes av reiseforsikring. 23 Kjøregodtgjørelse Folkevalgte får dekket drosje i forbindelse med kommunal representasjon. 24 Kostgodtgjørelse Godtgjørelse utbetales etter det til enhver tid gjeldende KS-regulativ. 25 Reisegodtgjørelse Reiseutgifter for midlertidig opphold utenfor hjemkommune i forbindelse med studier, militærtjeneste og midlertidig arbeid refunderes etter refusjonskrav og i samsvar med rundskriv H Telefongodtgjørelse Kommunalutvalgets medlemmer og kommunalstyreledere får dekket mobiltelefon og abonnementsavgift for mobiltelefon. 13

14 27 Utgifter til hjelp/hjelper Folkevalgte som på grunn av funksjonshemming har behov for hjelp til og fra møter og annen hjelp for å utføre sine oppgaver som folkevalgt, får utgiftene dekket. Folkevalgte som har et særlig tyngende omsorgsansvar kan få dekket legitimerte utgifter i forbindelse med utføring av sine verv. 28 Andre utgifter 1. Legitimerte utgifter i forbindelse med utførelse av folkevalgtvervet til barnepass og annet dekkes med inntil kr pr. møte. 2. Andre legitimerte utgifter kan dekkes etter særskilt søknad til Arbeidsgruppen for folkevalgtes arbeidsvilkår. Kap. VI Suppleringsvalg/fritak/permisjoner 29 Fritak/permisjoner Folkevalgte som ønsker fritak/permisjon fra politiske verv må sende søknad om dette til gruppeleder for respektive parti. Det må foreligge gyldig grunn for søknaden (eks. flytting til annen kommune). Gruppeleder sender søknad om fritak/permisjon til bystyrets sekretær på standard søknadsskjema. Søknaden behandles i bystyret. 30 Suppleringsvalg For hver fritak/permisjon-søknad skal det velges erstatter som føres på samme skjema som permisjon/fritak. Gruppeleder sender søknad om fritak/permisjon til bystyrets sekretær på standard søknadsskjema. Søknaden behandles i bystyret. Kap. VII Konferanser, kurs og studiereiser 31 Søknad Kurs innvilges primært til faste politiske medlemmer av styrer, råd og utvalg. Det innvilges normalt ikke dekning av utgifter til kurs som er eller har karakter av etter- og videreutdanning. 14

15 Folkevalgte som ønsker å delta på kurs, konferanse og foreta studiereiser, må søke om dette til ordføreren. Kommunalutvalgets medlemmer, kommunalstyreledere og leder for administrasjonsutvalget gis etter søknad til ordføreren, anledning til å reise på engelsk språkkurs. Kap. VIII Pensjonsordning 32 KLP Pensjonsordning omfatter folkevalgte som gjennom flere forskjellige verv innen kommunen er oppnår frikjøp minimum 33% eller 12,5 timer pr. uke samt har en bekreftelse fra arbeidsgiver på at de er frikjøpt Disse kan meldes inn i KLP. Med folkevalgt menes i denne sammenhengen medlem og varamedlem i bystyret, medlem i kommunalstyrene eller tilsvarende. Pensjonsordningen reguleres av Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner tillegg til vedtekter for Felles kommunal pensjonsordning. Folkevalgte som er innmeldt i KLP har rett på avtale om frikjøp. 33 Egen pensjonsordning Godkjenning av utgifter til opprettholdelse av egen pensjonsordning forutsetter at omfanget av folkevalgtes faste verv ikke gir rett til pensjonsordning i KLP Egne utgifter til opprettholdelse av pensjonsordningen tas inn i beregning av tapt arbeidsfortjeneste. Utgiftene må være legitimerte og dekkes med en andel tilsvarende omfanget av folkevalgtes faste verv. Øvre grense for totalt inntektstap pr. dag er kr. 4000,-. Kap. IX Folkevalgtes legitimasjon og kontrollplikt 34 Legitimasjon og kontrollplikt Folkevalgte plikter å legitimere krav i samsvar med legitimasjonskrav som følger av reglementet, lov og forskrift. Leder i avdeling Politisk sekretariat plikter å sørge for veiledning av folkevalgte med hensyn til dennes rettigheter og plikter etter reglementet. 15

16 Et krav kan helt eller delvis nektes utbetalt inntil det er legitimert som nevnt overfor. Før dette gjøres skal leder i avdeling Politisk sekretariat uten ugrunnet opphold varsle vedkommende folkevalgte. Eventuelle feil utbetalinger må meldes til Avdeling Politisk sekretariat snarest mulig. For mye utbetalt lønn kan, etter avtale trekkes i senere lønnsutbetalinger. Kap X Fullmakt 35 Nivåplassering av utvalg Arbeidsgruppen for folkevalgtes arbeidsvilkår gis fullmakt til å nivåplassere utvalgene. Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon 36 Tolkningsspørsmål Arbeidsgruppen for folkevalgtes arbeidsvilkår har fullmakt til å avgjøre tolkningsspørsmål i tilknytning til reglementet. 37 Avtaler Arbeidsgruppen for folkevalgtes arbeidsvilkår har fullmakt til å inngå avtale om praktisering av reglementet overfor den enkelte. 38 Dispensasjon Arbeidsgruppen for folkevalgtes arbeidsvilkår har fullmakt til å dispensere fra regelverket i særlige tilfelle. 39 Anvisningsmyndighet Ordfører delegeres anvisningsmyndighet etter reglementet. Kap. XII Iverksettelse 40 Iverksettelse Reglementet erstatter någjeldende reglement, vedtatt av Stavanger bystyre og trer i kraft

17 Justert reglement tar utgangspunkt i bystyresak 0102/99 ( ) og er videre justert i forhold til bystyresakene 0075/01,( ), 0041/02 ( ), 0112/03 ( ) og 0077/11 ( ) 17

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler...

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etisk standard for folkevalgte... 3 3 Virkeområde... 6 4 Definisjoner... 6 1. Folkevalgt... 6 2. Kommunalt organ... 7 3. Ekstern organ... 7 4.

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune

Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Vedlegg til arkivsak 11/334 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Lebesby kommune Rullert reglement vedtatt i kssak 26/11 den 22. juni 2011 Arkivsak 11/334 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13)

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13) Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune () 1. Generelt Lyngdal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte og folkevalgte har

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/15 15/230 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2014 LEBESBY

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 18. oktober 2012 Sak nr. 66/12 Gjelder fra 01.01.2013. Oppdatert juli 2014. Innhold 1 Skyss- og kostgodtgjørelse...

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer