Deresref.: Vår ref.: Dato: (q / /O2 (5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deresref.: Vår ref.: Dato: (q - 1500500/351-150795 /O2 (5"

Transkript

1 5/CW5 ål Norsk kulturminnefond EivindNorgaard Nesvegen6 384Seljord Deresref.: Vår ref.: Dato: (q - 155/ /O2 (5 Tilsagnomtilskuddinntilkr 155fra Norskkulturminnefond Prosjekt:15795LåvenpåLomodden i Seljord,Seljordkommune, Telemark Støttetil sikringavtak VivisertildinsøknadomtilskuddfraNorskkulturminnefond (Kulturminnefondet) av Vi hargledenav å meddeleat direktørenetterdelegertfullmaktfra styret,harfattetfølgendevedtak: EivindNorgaardgis tilsagnomtilskuddinntil kr 155til prosjektetlåvenpålomoddeni Seljord. Tiltak: Tilskuddgistil sikringsikringavtakide mestskadeutsatteområdenevedmidlertidigleggingav takplater. Vilkår: Detmåsendesinnsluttrapportmedregnskapog foto somviserhusetfør og etterutbedringfør utbetalingav tilskudd. Generelleforutsetningerfor tildelingen Prosjektetmågjennomføres i løpetav215. Tilsagnetkanbortfalledersomprosjektet ikkeeravsluttet innen fristen. Tilskuddet gisunderforutsetningavatopplysningene i søknadenerriktige.tilskuddet kanikkeovertasavandre. Ved endringerav teknisk,faglig,økonomiskellerframdriftsmessigkarakterunderprosjektgjennomføringen plikter densommottartilskuddetå underrettekulturminnefondet skriftligogsåtidligsommulig. Dersom Kulturminnefondet finner at tilskuddet er brukt i strid med forutsetningene, kan tilskuddet kreves helt eller delvistilbakebetalt, jf. forskriftfornorskkulturminnefond 18sisteledd. Regnskapsbilag ogannenregnskapsdokumentasjon måoppbevares i 5 åretterprosjektets ferdigstillelse. Informasjon om utbetaling Detpåliggertilskuddsmottakerå anmodeskriftligom utbetalingav tilskuddfra Kulturminnefondet. Før utbetaling av tilsagnsbeløpetmå prosjektetværeavsluttet.sluttrapportmedregnskapfor utførtarbeidskalværevedlagt. Rapportenmå beskrivefagliggjennomføringog anvendelsenav tilskuddetog dokumenteresmedfoto. Dokumenter prosjektetundervegsvedfotoavarbeidenefør,underogetterattiltakenergjennomført. Kulturminnefondetstilskuddutbetalessomen andelav faktiskekostnaderi prosjektet.verdienav dugnadog egne materialer/maskinerregnesikkesomfaktiskekostnader.dersomkjøpav varerog tjenesterblir lavereenn NorskKulturminnefond Bergmannsgata Røros Telefon: Telefaks: Org.nummer: Internett:www.kulturminnefondet.no

2 detsomeriagtil grunnforinnvilget tilsagn,viltilskuddetbliredusertpàutbetalingstidspunktet. Reduksjonen skjerinnenforvedtaketsrammeromkulturminnefondets andel,jf. 18førsteledd. Klageadgang,dokumentinnsyn m.v. Detteer et enkeltvedtaksomdu kanklagepàtil Klima-og miljødepartementet, jf. forskriftfor Norsk kulturrninnefond 14.Dumåsendeinnklageninnentreukeretteratduharmottattdettebrevet.Klagensendes til Kulturminnefondet. Behandlingenav klagenfølgerreglenei forvaltningsloven.duhar retttil innsyni dokumentenei saken. I denviderekorrespondansebervi omat prosjektnummer15795benyttes.vi berogsåomen bekreftelsepå bankkontonummeret somskal brukesi forbindelsemedutbetalingav tilskuddetil e-post: Vi setterprispåat du formidlerat prosjekteter støttetav Norskkulturminnefond.Ta kontaktmedossomdu ønsk åfåtilsendtvàrlogo _ Einarágen kontorsjef Saksbehandler: ErikRoll Vedlegg:Sluttrapportskjema Kopi: EivindNorgaard,Nesvegen6,384Seljord Telemarkfylkeskommune Seljordkommune Delegeringsliste 2

3 I Saksnummer i 15795lNavnlLåvenpåLomodden i Seljord lsøi<nad datol Nøkkeldatafra søknad Adresse Lomodden Gnr/bnr {gardsnummer}/{bruksn ummer} Kommunel Seljord l FylkeFfelemark Søker/adresse EivindNorgaard,Nesvegen6, 384Seljord Eier EivindNorgaard Kostnadsoverslag Finansieringsplan Dugnadegen 4 Dugnadegen 4 Dgnad andre Dugnadandre Egnematerialer Egnematerialer Materialkostnader 7 5 Egenkapital Direkte Privatetilskudd lønnsutgifter Kjøp/Leieav 1575 Sum privatandel % tjenester Frakt Offentligetilskudd % Diversekostnader 125 OmsøkesNKMF % Kostnader 3975 Finansiering 3975 Kategori 22Lagerhus Formellstatus 41 Udefinert Eierform 11Enkeltperson(er) Satsingsområde 1Utenforsatsingsområde Program 1Ordinær Satsingsområde 3 Landbrukets kultunniljø Administrasjonens innledendebehandling Beskrivelse avtiltaket Lekkasjei låven sydvestrehjørnehvordetalleredeharoppståttalvorligråteskadei veggtømmerog takås.takåsener nestenknekt.teglsteinentas av i de mest skadeutsatteområdeneoglagresunderlåveni påventeavtakomlegging. Detlegges takplateri stålfastskruddi lekterca. 2,5meteroppfra takskjegget. Generelle kravtil Søknadenertilfredsstillende dokumentert tilatvi kanbehandleden.budsjettsom Søknaden oppgitti søknadenvarikkekorrektsummert. Tilleggsopplysninger Takomleggingog restaureringav bygningener omsøkti kulturminnefondets hovedsøknadsrunde for 215.Lekkasjeneer imidlertidsåpassomfattendeat deter ønskeligå tettenoenavdemumiddelbart. Vurdering Låvenerenviktigdeli bygningsmiljøet pågårdenlomodden. Deterprisverdigateier ønskerå ta varepå bygningene.taklekkasjener iht søknadsåpassomfattendeat deter viktigà få gjennomførtiltaketsnarlig.kulturminnefondets tilskuddsbeløptil sikrings-og strakstiltakharen øvregrensepå 3 kr. Støttegis inntil5%av totale kostnader,mendet gis ikketilskuddtil dugnadog egnematerialer/maskiner. Prioritet 1b l l i Tilskudd inntilkr l 155 Tiltak Tilskuddgistilsikringsikringavtaki demestskadeutsatteområdenevedmidlertidig leggingav takplater. Vilkår Detmåsendesinnsluttrapportmedregnskapogfotosomviserhusetførogetterutbedringførutbetalingavtilskudd.

4 Norsk kulturminnefond FrodeChr.KlevelandBaardsen Storgata Porsgrunn Deresref.: Vår ref.: Dato: H _ / /O2 I5 Tilsagnomtilskuddinntilkr 5 fra Norskkulturminnefond Prosjekt:15794Osebakkensbakeri,Porsgrunnkommune,Telemark Støtte til sikringvedtettingav dør i andreetasje,samttettingav garasjeport. VivisertildinsøknadomtilskuddfraNorskkulturminnefond (Kulturminnefondet) av Vi har gledenav å meddeleat direktørenetterdelegertfullmaktfra styret,harfattetfølgendevedtak: FrodeChr.KlevelandBaardsengistilsagnomtilskuddinntil kr 5til prosjektetosebakkensbakeri. Tiltak: Tilskuddgistiltettingavdøri andreetasje,samttettingavgarasjeport. Vilkår: Detforutesettesatdetikkebenyttesimpregnertematerialer til å støtteoppgarasjeportåpingen. Detmå sendesinnsluttrapport forgittetiltakmedregnskapogfotoførutbetalingavtilskudd. Generelleforutsetningerfor tildelingen Prosjektetmågjennomføresi løpetav 215.Tilsagnetkanbortfalledersomprosjektetikkeer avsluttetinnen fristen. Tilskuddetgis underforutsetningav at opplysningenei søknadener riktige.tilskuddetkanikkeovertasav andre. Vedendringeravteknisk,faglig,økonomiskellerframdriftsmessigkarakterunderprosjektgjennomføringen plikter den sommottartilskuddetå underrettekulturminnefondet skriftligog så tidligsommulig. DersomKulturminnefondet finnerat tilskuddeter brukti stridmedforutsetningene,kantilskuddetkreveshelteller delvistilbakebetalt, jf. forskriftfornorskkulturminnefond 18sisteledd. Regnskapsbilagog annenregnskapsdokumentasjonmåoppbevaresi 5 år etterprosjektetsferdigstillelse. Informasjonomutbetaling Det påliggertilskuddsmottakerå anmodeskriftligom utbetalingav tilskuddfra Kulturminnefondet. Før utbetaling avtilsagnsbeløpet måprosjektet væreavsluttet.sluttrapport medregnskapforutførtarbeidskalværevedlagt. Rapportenmå beskrivefagliggjennomføringog anvendelsenav tilskuddetog dokumenteresmedfoto. Dokumenter prosjektetundervegsvedfotoavarbeidenefør,underogetterattiltakenergjennomført. Kulturminnefondets tilskuddutbetalesomenandelavfaktiskekostnader i prosjektet. Verdienavdugnadog egne materialer/maskinerregnesikkesomfaktiskekostnader.dersomkjøpav varerog tjenesterblir lavereenn NorskKulturminnefond Bergmannsgata Røros Telefon: Org.nummer: E Telefaks: Internett:www.kulturmlnnefondet.no

5 detsomer lagttil grunnfor innvilgetilsagn,vil tilskuddetbli redusertpà utbetalingstidspunktet. Reduksjonen skjerinnenforvedtaketsrammerom Kulturminnefondetsandel,jf. 18førsteledd. Klageadgang,dokumentinnsyn m.v. Detteer et enkeltvedtaksomdu kanklagepàtil Klima-og miljødepartementet, jf. forskriftfor Norsk kulturminnefond 14. Dumåsendeinnklageninnentre ukeretterat du harmottattdettebrevet.klagensendes til Kulturminnefondet. Behandlingenav klagenfølgerreglenei forvaltningsloven.duharretttil innsyni dokumentenei saken. I denviderekorrespondansebervi omat prosjektnummer15794benyttes.vi berogsåomen bekreftelsepà bankkontonummeret somskalbrukesi forbindelsemedutbetalingavtilskuddet tile-post: Vi setterprispå at du formidlerat prosjekteter støttetav Norskkulturminnefond.Ta kontaktmedossomdu rå fåtilsendtvàrlogo. ksi enmg direktør \ // é. f i 'n faa-i- EinarEngen kontorsjef Saksbehandler: Erik Roll Vedlegg:Sluttrapportskjema Kopi: FrodeChr.KlevelandBaardsen,Storgata22,3912Porsgrunn Telemarkfylkeskommune Porsgrunnkommune Delegeringsliste 2

6 l Saksnummer l 15794lNavnlOsebakkens bakeri paknad date] Nøkkeldatafra søknad Adresse Storgata 22 Qnr/bnr Kommune lporsgrunn Søker/adresse l2/261 lfylkeltelemark FrodeChr. KlevelandBaardsen,Storgata22,3912 Porsgrunn Eier FrodeChr.Kleveland Baardsen Kostnadsoverslag Dugnadegen 64 Dugnadandre Egnematerialer Materialkostnader Direkte lønnsutgifter Kjøp/Leie av Finansieringsplan Dugnadegen Dugnadandre Egnematerialer Egenkapital Privatetilskudd Sumprivatandel 6 4 O % tjenester Frakt Diversekostnader Kostnader Kategori 23Småskalaproduksjonshus Eierform 11Enkeltperson(er) Program 1Ordinær Offentlige tilskudd OmsøkesNKMF Finansiering Formellstatus 41Udefinert Satsingsområde 1Utenforsatsingsområde Satsingsområde 2 Byogtettsted % 72.5% Administrasjonens innledendebehandling Beskrivelse avtiltaket Detblepå198-tallet sattinnengarasjeport pårøstveggen. Dettemedfører svikti bæringen,slik at veggenovernå harstartetå sige.søkerønskerå støtteoppdenne veggenvedå setteinnstolperi garasjeportåpningen. Deterfyltpåekstrajordpåtomten somgjørat byggeneliggerforlangtunderbakkenivå. Dettemedførte fuktogskadedyr nederstpåbakeriveggene, somstartetå gåi oppløsning ogforvitre.søkerhargravden grøftrundtbakerietforå tilføreluft.detteharhjulpet.bakerietharikketakrenner. Dette medføreratvannnådryppernedrundtbakeriet,ogvannflyterrundtveggene.detteer Generelle kravtil ogsåskadelig,og fukt kommerderforfortsattgjennomveggen.ønskerå montere takrennerfor å ledevannbortfra husvegg.ogsåbekymringfor at vannskalvaskeut masseneunderbygningen.taknedløpetskalkoblestil et avløpsomliggermidtpå tomta.beskyttedøri 2 etgved å dekkedentil inntildørakanrepareresog tette garasjeåpningvedhjelpav asfaltplater. Søknadener tilfredsstillende dokumenterttil at vi kanbehandleden. søknaden Tilleggsopplysninger ingen Vurdering Søkerønskerå bevarebakerietogforhindreviderefuktskader vedå montere takrennerpå bygningen,forhindrevanninntrenglngidørog undergarasjeport. Kulturminnefondet gir ikkestøttetil takrenner.støttetil strakstiltakpågarasjeportog dør i andreetasjeanbefalesinnvilget.søknadsfristfor NKMFsordinæretilskudder 1. november215. Vi oppfordrertil å søkeom istandsettingav bakeriet,somer et spennende kulturminne. Deterskjønnsmessig gittettilskuddpåkr 5, ogvigjørfor ordensskyldoppmerksompå at Kulturminnefondet dekkerinntil5 % av kjøpav materialer ogtjenester. Prioritet Tiltak Vilkår 1b I l I Tilskudd inntilkr l 5 Tilskuddgistiltettingavdøri andreetasje,samttettingavgarasjeport. Detforutesettes atdetikkebenyttesimpregnerte materialer til å støtteoppgarasjeportåpingen.detmåsendesinnsluttrapportfor gittetiltakmedregnskapog fotofør utbeta- lingavtilskudd. Delegertvedtak H'emmel Vedtak Styrethardelegerttil direktøren å fattevedtaki søknader omsikrings-ogstrakstiltak. FrodeChr.Kleveland Baardsen gistilsagnomtilskuddinntilkr 5 til prosjektet Osebakkens baken.

7 Tiltak Tilskuddgis tiltettingav døri andreetasje,samttettingav garasjeport. Vilkàrfor tilsagn Det forutesettes at det ikke benyttes impregnerte materialer tilå støtte opp garasjeportàpingen. Det må sendes innsluttrapgartforgittetiltakmedregnskapog fotoførutbetalingav tilskudd.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg

Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg Vedtatt i Karmøy formannskap den 26.01.2015 Retningslinjer for tilskudd til friluftslivanlegg 2 Vilkår for å søke om tilskudd For å sikre at de kommunale

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/3404 12/01097-2/DIJ 16. januar 2013 Dato Datatilsynets høringssvar- Regulering av epikriseutsending

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Presentasjon av det nasjonale systemet Metodevurderinger skal brukes som et grunnlag for beslutning om medisinsk utstyr og andre

Detaljer

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav 3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav Nr Behov Beskrivelse Krav 1 Enkelt skisseverktøy som ikke krever spesiell fagkunnskap Søker bør kunne enkelt skissere det planlagte bygget i 3D og på den måten

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler, vurdering Sykehjem,

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser

Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Statnetts håndtering av planlagte driftsstanser Beskrivelse for konsesjonærer som omfattes av FoS 17, Samordning av driftsstanser. Dato: 01.10.2014 Innhold 1 Innmelding av planlagte driftsstanser... 2

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker

godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Søknad om godkjenning som låntaker/ egenvurdering av økonomi 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer