NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 6. Arbeidsrettede tiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 6. Arbeidsrettede tiltak"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak

2 Norges offentlige utredninger 2012 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Til barnas beste. Kunnskapsdepartementet. 2. Utenfor og innenfor. Utenriksdepartementet. 3. Fripoliser og kapitalkrav. Finansdepartementet. 4. Trygg hjemme. Justis- og beredskapsdepartementet. 5. Bedre beskyttelse av barns utvikling. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 6. Arbeidsrettede tiltak. Arbeidsdepartementet.

3 NOU Norges offentlige utredninger 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. januar Avgitt til Arbeidsdepartementet 9. februar Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning Oslo 2012

4 ISSN ISBN Aurskog AS

5 Til Arbeidsdepartementet Utvalg for arbeidsrettede tiltak ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. januar Utvalget avgir med dette sin utredning. Oslo 9. februar 2012 Knut Brofoss leder Berit Brørby Toril Gogstad Thorgeir Hernes Helene Holand Torill Lødemel Espen R. Moen Geir Møller Victor D. Norman Stian K. Oen Astrid F. Paulsen Aud Ramberg Liv Sannes Øystein Spjelkavik Thomas Såheim (sekretariatsleder) Marte Kristine Bjertnæs John Petter Bøe Tove Francke Roger Lorås Mona Martinsen Marit Mørkved Lene Rathe Agnes Simensen Elisabet Røhme Sivertsen

6 Innhold 1 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid Kapittelsammendrag Bakgrunn skjermede virksomheters historie og rolle i dag Begrepet skjermede virksomheter Forhåndsgodkjente virksomheters rolle i dag De forhåndsgodkjente tiltaksbedriftenes historie Økt forståelse for yrkeshemmede i arbeidslivet Utbygging av virkemiddel- apparatet Gjennomgang av bedriftene for vernet arbeid Nytt støtte- og styringssystem for arbeidsmarkedsbedrifter og arbeidssamvirker Styrking av arbeidslinja Forenkling og harmonisering av tiltaksstruktur og regelverk Oppsummering Utviklingen på arbeids- markedet og kjennetegn ved arbeidsinkluderings- politikken Innledning Endringer i arbeidslivet Et hardere arbeidsliv? Endringer i næringsstruktur og økte krav til sosial kompetanse Økte krav til utdanning kan utgjøre en barriere Økt innvandring fortrengning eller vekst? Situasjonen på arbeidsmarkedet Høy yrkesdeltakelse Flere eldre påvirker deltakelsen i arbeidslivet Økning i antall som mottar helserelaterte ytelser Utsatte grupper på arbeids- markedet Hvorfor er arbeidsinkludering viktig? Kjennetegn ved arbeids- inkluderingspolitikken i Norge Generelle, aktive tiltak tilpasset den enkeltes behov Arbeidsretting av ytelser Nærmere om innsats for økt sysselsetting blant personer med nedsatt arbeidsevne Oppsummering De arbeidsrettede tiltakene i dag Innledning Hvem får tilbud om arbeidsrettet bistand? Oversikt over tiltakene Hvem tilbyr arbeidsrettede tiltak? Tiltak i tidlig fase Avklaring Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeidsrettet rehabilitering Opplæring Utdanning i ordinært utdannings- system Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) Kvalifisering i arbeidsmarkeds- bedrift (KIA) Arbeidspraksis Arbeidspraksis i ordinær virksomhet Tilrettelagt arbeid i Arbeids- markedsbedrift (TIA) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Formidlingsrettede tiltak Arbeid med bistand (AB) Oppfølging Tidsbegrenset lønnstilskudd Forsøk med Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) Andre forsøk med subsidiert sysselsetting Noen sentrale strategier og innsatser IA-avtalen Strategiplan for arbeid og psykisk helse ( ) Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne Oppsummering... 64

7 6 Brukere av arbeidsrettede tiltak Innledning Perioden vi studerer Nye ordninger og nye begreper Utviklingstrekk i perioden etter Definisjoner av nedsatt arbeidsevne og rekruttering til arbeidsrettede tiltak Tildeling av arbeidsrettet bistand ut fra den enkeltes behov Personer med nedsatt arbeidsevne og begrepet personer med nedsatt funksjons- evne Kjennetegn ved tiltaks- deltakerne Kjønn Alder Utdanningsnivå Diagnose Yrkesbakgrunn Geografisk variasjon Deltakere med minoritets- bakgrunn Kilde til livsopphold ved tiltaksdeltakelse Brukernes behov for å få og beholde arbeid Økt antall stønadsmottakere Veien til arbeidsrettet bistand hvor kommer brukerne fra? Veien fram til yrkesrettet attføring Utvikling i antall personer med nedsatt arbeidsevne og antall i tiltaksplasser Fordelingen av tiltaksdeltakere på ulike former for arbeids- markedstiltak Veien gjennom tiltaksapparatet deltakernes tiltakshistorie Varighet av ventetid og tiltakstid Kostnader Overganger innenfor tiltaks- og stønadssystemet Hvor går tiltaksdeltakerne? Brukererfaringer Rammebetingelser for samarbeidet mellom Arbeids- og velferdsetaten og tiltaks- arrangørene Innledning Hva særpreger relasjonen mellom Arbeids- og velferdsetaten og forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter sammenliknet med andre tiltaks- leverandører? Tiltaksbedriftenes mandat og rolle Forhåndsgodkjente tiltaks- bedrifter versus anbudsbaserte tiltak Krav til tiltaksarrangør Generelt Unngå fortrengning av ordinær arbeidskraft Unngå konkurransevridning Krav til arrangører av tiltak i skjermet virksomhet Institusjonelle rammer rundt samarbeidet Utvidet oppfølgingsregime Godkjenningsordningen Avtale om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak Kravspesifikasjon for tiltak i forhåndsgodkjente tiltaks- bedrifter Samhandling Mellom arbeidsgiver- organisasjonene og Arbeids- og velferdsdirektoratet Samhandling mellom de lokale NAV-kontorene, NAV Fylkeskontor og forhånds- godkjente tiltaksbedrifter Rammer for tiltaksgjennom- føring Prinsipper for tildeling av midler til arbeidsrettede tiltak Bestilling av tiltaksplasser Rekruttering av deltakere Rutiner for inntak av deltakere Rapportering Økonomistyring og kontroll Rutiner for utbetaling av tilskudd Støtte- og tilskuddsordninger i forhåndsgodkjente tiltaks- bedrifter Kvalitetssikring av tjenestene... 99

8 8 De forhåndsgodkjente tiltaks- bedriftene anskaffelse og struktur Innledning Dagens modeller for anskaffelse av arbeidsmarkedstjenester i Arbeids- og velferdsetaten Kjennetegn ved de forhånds- godkjente tiltaksbedriftene organisering og økonomi Organisering, herunder eierskap og selskapsform Forhåndsgodkjente tiltaks- bedrifters inntektsgrunnlag og økonomiske stilling Næringsvirksomhet Kompetanse i virksomhetene Produksjonsorienterte og NAVorienterte virksomheter Kjennetegn ved anbuds- markedet Utvikling av anbudsmarkedet Omfang og type tjenester Inntekter fra kjøp gjennom anbudskonkurranse for forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter Oppsummering Arbeidsrettet bistand i andre land Innledning Avgrensing av målgruppen Nærmere om valg av land Inntektssikringssystemene Nærmere om inntektssikringssystemene i landutvalget Oppsummering av inntekts- sikringssystemene Tjenestesystemene Tiltaksprofil i landutvalget Belgia Danmark Nederland Storbritannia Sverige Tyskland USA Oppsummering av tjeneste- systemene Reguleringssystemene Reguleringspolitikk i Norden USA Storbritannia Nederland Tyskland Belgia Oppsummering av reguleringssystemene Oppsummering Evalueringer av arbeidsrettet bistand en gjennomgang Innledning Evalueringene må leses med forsiktighet Seleksjonsproblemer Betydning av observasjons- periode Individuelle effekter kan være forskjellig fra gjennomsnitts- effekter Fortrengingseffekt Forskjellig kvalitet innenfor samme tiltak Lang produksjonstid Evalueringer av anti-diskrimineringslover Brede evalueringer av arbeids- rettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne Evalueringer av ulike typer arbeidsrettede tiltak Tidligfasetiltak Kurs Utdanning Arbeidspraksis Lønnstilskudd Ulike diagnoser Nytte- og kostnadsmålinger Oppsummering Forholdet til skatte- og avgiftsrettslige regler og konkurranserettslige regler Innledning Inntekts- og formuesskatt Merverdiavgift Redusert el-avgiftsats for arbeids- markedsbedrifter Reglene om offentlig støtte (statstøttereglene) Forbud mot offentlig støtte Krav til melding eller notifikasjon Gruppeunntaksforordningen Bagatellforordningen Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning artikkel 59 nr Mulighet for notifikasjon

9 11.6 Offentlige anskaffelser Generelt om reglene Forholdet mellom reglene om offentlig støtte og anskaffelses- reglene Uprioriterte tjenester Beskrivelse av de relevante prosedyrene Relevante unntak fra anskaffelses- forskriften Vurdering Avsluttende merknad Alternativ metodikk og behov for tiltaksforenklinger Innledning Dimensjoner ved tiltaks- apparatet Vurdering av ulike teoretiske posisjoner Tiltaksstruktur Anbefalt retning fra utvalget Tidsubestemte arbeidsrettede tiltak Innledning Arbeidsrettede tiltak til personer med behov for tidsubestemte tiltak Avgrensning mot kommunale aktivitetstilbud Økt satsing på tiltak rettet mot det ordinære arbeidslivet Bruk av tidsubestemt lønns- tilskudd Varig tilrettelagt arbeid i det ordinære arbeidslivet Bedre tilbud til brukere med behov for varig tilrettelagt arbeid i forhåndsgodkjente tiltaks- bedrifter Formål og målgruppe Oppfølging og tilrettelegging Produksjons- og produktivitets- krav Manglende oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten Behovet for tidsubestemte tiltak Uførepensjon eller lønn Utvalgets vurderinger Innledning Tidsubestemt lønnstilskudd Tilrettelagt arbeid i arbeids- markedsbedrift Varig tilrettelagt arbeid i forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter Videreføring av Varig tilrettelagt arbeid i det ordinære arbeidslivet Behov for ny utredning Bedre system for avklaring av behov Roller og ansvarsdeling mellom Arbeids- og velferds- etaten, tiltaksbedrifter og andre aktører Innledning Nærmere om roller og ansvars- fordeling knyttet til arbeidsrettet bistand NAV-reformen og strategier for å styrke inkluderingen i arbeidslivet Ulike avklarings- og oppfølgings- tiltak Arbeidsdeling mellom Arbeids- og velferdsetaten og eksterne tilbydere En klar og tydelig arbeids- deling? Behov for et bedre kunnskaps- grunnlag Fordeler og ulemper ved bruk av forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter og kjøp av tjenester etter anbud Mulige anskaffelsesformer Forhåndsgodkjenning Konkurranse med prekvalifisering Forhåndsgodkjenning med konkurranse Oppsummering Gjennomgang av krav og vilkår for forhåndsgodkjenning av tiltaks- arrangører Innledning Krav til organisering som aksje- selskap med kommunal/ fylkeskommunal aksjemajoritet Eieforbud Krav til at attføring skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet Utbytteforbud og krav til over- skuddsdisponering

10 14.5 Koordinering av innsats mellom Arbeids- og velferdsetaten, utdanningsmyndighetene og helsemyndighetene Koordinering mellom Arbeids- og velferdsetaten og utdannings- myndighetene Koordinering mellom Arbeids- og velferdsetaten og helse- myndighetene Oppsummering og konklusjoner Roller og ansvarsdeling Kjøp av arbeidsmarkeds- tjenester Krav og vilkår for forhånds- godkjenning Koordinering av tjenester Merknader fra utvalgets mindretall Kvalitet i arbeidsrettede tiltak Innledning Kvalitet i tjenesteproduksjon Arbeids- og velferdsetatens kvalitetsarbeid ved arbeidsrettede tiltak i dag EQUASS og erfaringene med kvalitetssikringsarbeidet til forhåndsgodkjente tiltaks- bedrifter Kvalitet i anskaffelsen Kvalitetstilnærming i barne- vernssektoren og sammenlikning med forhåndsgodkjente tiltaks- bedrifter Nærmere om kvalitetsstyring og kvalitetsmålinger av resultat Måling av kvalitet ved ulike faser i kvalitetsarbeidet Oppsummering Utvalgets vurderinger Finansiering av tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne Innledning Dagens tilskuddsordninger i forhåndsgodkjente tiltaks- bedrifter Utforming av tilskudds- ordningene Finansiering av andre tiltak Sammenligning av tilskudds- satsene for tiltak i forhånds- godkjente tiltaksbedrifter Erfaring med dagens tilskudds- satser i skjermet sektor Finansiering basert på kostnads- beregnede satser Statsstøtteregelverkets krav til finansiering Er det mulig å kostnadsberegne tilskuddssatsene? Kostnadsberegninger i andre sektorer Forpliktende eller uforpliktende rammeavtaler? Tiltak som anskaffes etter regler om offentlige anskaffelser Utforming av ordningene Erfaring med ordningene Resultatbasert finansiering og differensierte satser Internasjonale erfaringer med resultatbasert finansiering Norske erfaringer med resultatbasert finansiering og differensierte satser Drøfting av dagens finansieringsordninger Forslag til endring av finansieringssystemet Kostnadsberegnet finansiering Anbudsbasert finansiering Resultatbasert finansiering Direkte tilskudd til arbeidsgiver Anvendelse av finansierings- ordningene Hovedkonklusjoner og alternative modeller Innledning Utvalgets felles hoved- konklusjoner Ordinære virksomheter som arena for arbeidsrettede tiltak Ventetid Kvalitet i arbeidsrettede tiltak Forskning og kompetanse- utvikling Forholdet til statstøtteregelverket og regelverket for offentlige anskaffelser Resultatbasert finansiering Tidsubestemte arbeidsrettede tiltak

11 17.3 Modell 1 Individretting og forhåndsgodkjenning Arbeidsinkluderingspolitikken situasjon og utfordringer Innledning til modellen «Individretting og forhånds- godkjenning» Utfordringer i dagens system Tiltaksstruktur for ulike bruker- grupper Brukere med enkelt bistands- behov av temporær karakter Brukere med enkelt bistands- behov av varig karakter Brukere med sammensatt bistandsbehov av temporær karakter Brukere med sammensatte bistandsbehov av varig karakter Oppsummering av modell Modell 2 Arbeidsinkluderings- modellen En oppsummering Arbeidsinkludering som førstevalg En helhetlig satsning/strategi Å åpne opp for et bredere spekter av tiltaksarrangører Midlertidige tiltak i skjermet sektor: Forenkling og fleksibilitet Insentiver og styring Modell 3 Modell for konkurranseutprøving Modellen i korte trekk Bakgrunn for modellen NAVs rolle Ny tiltaksstruktur Opplæring og praksis (OoP) Arbeidspraksis med støtte (AmS) Modellens dynamikk Tidsubestemte arbeidsløsninger Økonomiske og administrative konsekvenser Innledning Økonomiske og administrative konsekvenser av de ulike modellene Modell 1 Individretting og forhåndsgodkjenning Modell 2 Arbeidsinkluderings- modellen Modell 3 Modell for konkurranse- utprøving Konsekvenser av andre forslag fra utvalget Gjennomgang av støttesystemet for arbeidsrettede tiltak Varige tiltak

12 NOU 2012: 6 11 Arbeidsrettede tiltak Kapittel 1 Kapittel 1 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid Utvalg for arbeidsrettede tiltak ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 29. januar Utvalget fikk følgende mandat: Arbeid til alle er et overordnet mål for regjeringen. For samfunnet og den enkelte er det viktig at også personer med nedsatt arbeidsevne skal ha anledning til å stå i lønnet arbeid. Det er et problem at mange står utenfor arbeidslivet, for eksempel på uførepensjon. Utvalgets mandat vil være å gjennomgå og vurdere hvilken plass skjermede virksomheter skal ha innenfor den samlede virkemiddelbruken overfor personer med nedsatt arbeidsevne. Utvalget skal foreslå begrunnete endringer med sikte på å forbedre tilbudet til brukere hvor målet er overgang til det ordinære arbeidslivet samt vurdere fordelingen av deltakere på tiltak i henholdsvis skjermede og ordinære virksomheter. Utvalget skal videre foreslå begrunnete endringer med sikte på å forbedre tilbudet til brukere som har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass. Samtidig skal det tas hensyn til sentrale mål som inkludering, trygghet og gode levekår for den enkelte. Utvalgets arbeid skal bidra til å sikre Arbeids- og velferdsetaten forutsigbare samarbeidspartnere som holder høy kvalitet og er fleksible overfor brukerne, samt å sikre kvalitet i skjermet virksomhet gjennom tydelige krav og gode forutsigbare og framtidsrettede rammevilkår. Arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne finner i stor grad sted innenfor rammen av skjermede virksomheter. I tillegg til en overordnet vurdering av virkemiddelbruken på området skal utvalget gjennomgå og vurdere skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken, samt forholdet mellom de skjermede virksomhetene og andre aktører, deriblant Arbeids- og velferdsetaten. Utredningen skal omfatte vurderinger av om virksomhetene leverer tjenester som er fleksible og godt tilpasset dagens og morgendagens arbeidsliv, samt vurdere innholdet og kvaliteten av de skjermede virksomhetenes arbeid og komme med forslag til forbedringer. Utvalget skal også vurdere tiltak rettet mot ulike grupper med nedsatt arbeidsevne, deriblant ungdom med nedsatt arbeidsevne som er uten fullført videregående opplæring og andre arbeidssøkere som har mangelfull og svak kompetanse. Som ledd i arbeidet skal utvalget blant annet: 1. Vurdere utformingen og gjennomføringen av tiltakene i skjermede virksomheter og deres effekt og kostnadseffektivitet i forhold til de oppsatte mål på kort og lang sikt, herunder målet om å få flere over i det ordinære arbeidslivet. 2. Kartlegge og vurdere erfaringene med utviklings- og kvalitetssikringsarbeidet til de skjermede virksomhetene samt erfaringene med Arbeids- og velferdsetatens rolle som bestiller, oppfølger og kontrollør av tjenester fra skjermede virksomheter. Utvalget bes blant annet komme med forslag til hvordan kvaliteten på arbeidet best skal kunne måles. 3. Vurdere kvaliteten i tiltakene som tilbys personer med nedsatt arbeidsevne, herunder ungdom, med hensyn til pedagogisk tilnærming og individuell tilrettelegging. 4. Foreta en gjennomgang av godkjenningsordningen samt vurdere de krav og vilkår som stilles til skjermede virksomheter i forskrift om arbeidsrettede tiltak, som bl.a. krav til organisering og eierform. 5. Foreta en gjennomgang av dagens støtteog tilskuddsordninger, herunder bedriftenes mulighet for skattefritak og vurdere om dagens finansieringssystemer er tilstrekkelige og hensiktsmessige for ulike grupper. Tilskuddsordningene skal særskilt vurderes i forhold til reglene for statsstøtte, offentlige anskaffelser, og eventuelt annet relevant regelverk. 6. Vurdere ulike modeller for de skjermede virksomhetenes arbeid for de aktuelle mål-

13 12 NOU 2012: 6 Kapittel 1 Arbeidsrettede tiltak gruppene og rollefordelingen mellom de skjermede virksomhetene, deres eiere, Arbeids- og velferdsetaten og andre aktører. Utvalget skal i sitt arbeid a. bygge på aktuell og relevant kunnskap om skjermede arbeidsmarkedstiltak basert på forskning og erfaring fra Norge og utlandet b. avholde møter med og be om skriftlige innspill fra eksperter med særskilt innsikt innenfor utvalgets mandat c. utrede økonomiske, samfunnsøkonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslagene. Forslag skal baseres på uendret eller redusert ressursbruk for staten samlet sett Utvalget skal ha sluttført sitt arbeid innen utgangen av Utvalget skal ta opp spørsmål om tolking eller avgrensing av mandatet med Arbeidsdepartementet. Arbeidsdepartementet sørger for sekretariat for utvalget. Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder Knut Brofoss, utvalgsleder, Oslo Rådgiver Berit Brørby, Jevnaker Administrerende direktør Toril Gogstad, Sandefjord Avdelingsdirektør Thorgeir Hernes, Oslo Lønns- og personalsjef Helene Holand, Gol Avdelingsdirektør Torill Lødemel, Oslo Professor Espen R. Moen, Oslo Forsker Geir Møller, Skien Styreleder Victor D. Norman, Bergen Rådgiver Stian K. Oen, Oslo Daglig leder Steinar Olsen, Kristiansand Rådgiver Astrid F. Paulsen, Nordfjordeid Daglig leder Aud Ramberg, Steinkjer Avdelingsnestleder Liv Sannes, Oppegård Forsker Øystein Spjelkavik, Oslo I desember 2011 ba utvalget om utsettelse av leveringsfristen til 1. februar Dette ble innvilget. Steinar Olsen trakk seg av personlige grunner i september Det ble ikke oppnevnt noen erstatter for Olsen. Høsten 2011 har Anne-Lise Bakken deltatt på enkelte av utvalgets møter, når Victor D. Norman ikke har hatt anledning til å være tilstede. Utvalget har videre besøkt i alt fire skjermede virksomheter i Vestfold fylke. I tilknytning til utvalgets arbeid og mandat er forskningsinstituttene NOVA, Proba, AFI og Kluge Advokatfirma engasjert til å komme med bidrag innen områdene: Utenlandske modeller for organisering av attføringsarbeidet, NOVA Gjennomgang av evalueringslitteratur i Norge og utlandet, Proba Utredning om kvalitet og måling av kvalitet, Arbeidsforskningsinstituttet Skjermede virksomheter og forholdet til statsstøtteregelverket og regelverket for offentlige anskaffelser, Kluge Advokatfirma. Utvalget har hatt møte med følgende forskere og eksperter: Thomas Njålsund (Kluge Advokatfirma), Kaja Furuseth (Kluge Advokatfirma), Rune Halvorsen (NOVA), Ingebjørg Skarpaas (AFI) og Reidunn Norvoll (AFI), Audun Gleinsvik (Proba), Helene Berg (Proba) og Lars-Erik Becken (Proba). Utvalget har hatt bistand av et sekretariat knyttet til Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet. Sekretariatet har bestått av Thomas Såheim (sekretariatsleder), Marte Kristine Bjertnæs, John Petter Bøe, Tove Francke (Finansdepartementet), Roger Lorås, Mona Martinsen, Marit Mørkved, Lene Rathe, Agnes Simensen og Elisabet Røhme Sivertsen. I tillegg har følgende skrevet ulike tekstbidrag: Maria Bjørnsen, Caroline Christie (Finansdepartementet), Bjørn Einar Halvorsen, Arne Kolstad og Åne Osmunddalen. Arbeids- og velferdsdirektoratet har bidratt med å legge til rette tall og med tekstbidrag.

14 NOU 2012: 6 13 Arbeidsrettede tiltak Kapittel 2 Kapittel 2 Kapittelsammendrag Kapittel 3 Bakgrunn forhåndsgodkjente virksomheters historie og rolle i dag I kapitlet redegjøres det for utviklingen i arbeidsrettede virkemidler for personer med nedsatt arbeidsevne. Den systematiske innsatsen for å få flere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeid startet med utbygging av virkemidler basert på en sosialmedisinsk modell og vernet sysselsetting. Forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter (skjermede virksomheter) har hatt en sentral rolle i norsk arbeidsmarkedspolitikk gjennom de siste årene. Disse tiltaksbedriftene har vært et viktig virkemiddel for å realisere samfunnets mål om å inkludere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. Tiltakene ble gradvis bygget ut for å fange opp ulike grupper med behov for arbeidsrettet bistand i form av attføring eller varig skjermet sysselsetting. Det har gjennom årene vært stilt spørsmålstegn ved om de arbeidsrettede tiltakene er hensiktsmessig utformet for å kunne gi de ønskede resultater i forhold til det grunnleggende målet. Dette var bakgrunnen for gjennomgangen på 1980-tallet som førte til omlegging av støtte- og styringssystemet for bedriftene. Siden begynnelsen av 1990-tallet har det i mindre grad vært foretatt grunnleggende materielle endringer i regelverket. Myndighetene har i stor grad lagt vekt på å stille krav om kvalitet og resultater i forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter uten å endre de grunnleggende premisser og særtrekk ved systemet. Kapittel 4 Utviklingen på arbeidsmarkedet og kjennetegn ved arbeidsinkluderingspolitikken Kapitlet gjennomgår viktige utviklingstrekk på det norske arbeidsmarkedet. Selv om utviklingen for de fleste arbeidstakere har gått i positiv retning, er det også trekk ved arbeidslivet som kan være utfordrende. Noen av de strukturelle endringene på arbeidsmarkedet, som økte produktivitets- og omstillingskrav som gir seg utslag i nedbemanninger, kan føre til økt risiko for helseproblemer, frafall og uførhet. Sammenlignet med andre europeiske land har Norge høy sysselsetting og lav ledighet. Samtidig står en betydelig andel av befolkningen i arbeidsaktuell alder utenfor arbeidslivet. Mange av de som står utenfor arbeidslivet mottar helserelaterte ytelser. Dette skaper utfordringer som forsterkes av at andelen av befolkningen i yrkesaktuell alder avtar. Arbeidsinkluderingspolitikken skal møte disse utfordringene ved å bidra til å få flere i arbeid og sørge for at personer med nedsatt arbeidsevne kan få et varig fotfeste i arbeidslivet. Norge er blant de OECD-land som bruker mest offentlige midler på arbeidsinkludering i form av aktive tiltak og ytelser som underbygger deltakelse og arbeidsrettet aktivitet. Målet om å få flere i arbeid og færre på trygd har vært sentralt for flere av reformene på arbeids- og velferdsområdet de siste årene; blant annet NAV-reformen, kvalifiseringsprogrammet, IA-avtalen, innføring av arbeidsavklaringspenger og satsing på arbeid og psykisk helse. I flere av disse satsningene inngår bruk av arbeidsrettede tiltak som viktige virkemidler. Til tross for en betydelig satsing er det behov for stadig vurdering og videre utvikling av innsatsen for å gjøre den mer treffsikker og få til en bedre måloppnåelse. Kapittel 5 De arbeidsrettede tiltakene i dag Kapittel 5 innholder en oversikt over de viktigste arbeidstrettede tiltakene, med fokus på tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltakene skal bidra til at den enkelte øker sine muligheter for å få eller beholde arbeid. Arbeidsog velferdsetaten har ansvaret for å iverksette arbeidsrettede tiltak. Tiltakene kan ha kort eller lang varighet avhengig av behovet. Personer med varig nedsatt arbeidsevne kan tilbys tidsubestemte arbeidsrettede tiltak. Arbeidsrettede tiltak kan omfatte blant annet avklaring av den enkeltes arbeidsevne, arbeidstre-

15 14 NOU 2012: 6 Kapittel 2 Arbeidsrettede tiltak ning, kvalifisering og oppfølging i form av motivering, veiledning eller opplæring. Arbeidsrettede tiltak arrangeres både i ordinære bedrifter og i forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter samt enkelte tiltaksbedrifter som ikke er forhåndsgodkjente men baserer sin virksomhet på deltakelse i anbudskonkurranser utlyst av blant annet Arbeids- og velferdsetaten. Hovedtilbudet i forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter er avklaring og utprøving av arbeidsevne, kvalifisering, arbeidstrening og arbeid med bistand, samt varig tilrettelagt arbeid. Tiltakene Tidsbegrenset lønnstilskudd og Arbeidspraksis holdes i ordinære bedrifter. De er tilgjengelige for alle brukere med behov for arbeidsrettet bistand utover den bistanden Arbeids- og velferdsetaten kan tilby. Det kreves ikke at deltakeren har nedsatt arbeidsevne. I beskrivelsen er tiltakene av pedagogiske grunner kategorisert som tidligfasetiltak, opplæring, arbeidspraksis og formidlingsrettede tiltak. Tidligfasetiltak er tiltakene Avklaring og Arbeidspraksis i skjermet sektor. Disse tiltakene har som formål å avklare brukerens behov for bistand på et tidlig tidspunkt. Deretter beskrives opplæringstiltakene, som omfatter både kurs og ordinær utdanning. Tiltak knyttet til arbeidspraksis omfatter midlertidige tiltak med produksjonsvirksomhet kombinert med kurs. Slike tiltak sikter mot å etablere gode arbeidsvaner og å styrke yrkesfaglig kompetanse. Deretter beskrives formidlingsrettede tiltak. Dette omfatter tiltak om er direkte rettet mot å gi arbeidssøkere bistand med sikte på ansettelse i ordinært arbeidsliv. Kapittel 6 Brukerne av arbeidsrettede tiltak Kapittel 6 beskriver brukerne av arbeidsrettet bistand basert på tilgjengelig statistikk. Formålet er å gi et grunnlag for å vurdere om arbeidsrettede tiltak brukes på rett målgruppe, om det er rett type tiltak de får og om vi oppnår de ønskede resultatene. Det vurderes også om deltakere på tiltak levert av forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter skiller seg fra deltakere på andre tiltak. Kapitlet ser også på kostnader knyttet til ulike tiltakstyper. De største diagnosegruppene blant personer med nedsatt arbeidsevne er psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer. Tiltaksdeltakere med utviklingshemninger og sosiale eller rusrelaterte problemer deltar i større grad enn andre grupper i tiltak i forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter. Tiltaksdeltakere med nedsatt arbeidsevne har i gjennomsnitt lavere utdanning enn den øvrige befolkningen, ofte med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Vente- og kartleggingstiden før og mellom tiltak utgjør en relativt stor del av tiltaksløpet, og ventetiden har økt i løpet av perioden som studereres. Det er store forskjeller på kostnadene av ulike tiltaksløp avhengig av hva som er hovedtiltaket. Dette gjelder både årskostnader og kostnader pr. tiltaksløp. Under halvparten av de tidligere deltakerne er i arbeid ett år etter avgang fra tiltak. Overgang til arbeid varierer med hva som var hovedtiltaket, noe som trolig gjenspeiler variasjon i hvor langt deltakere i ulike typer tiltak står fra arbeidslivet. Kapittel 7 Rammebetingelser for samarbeidet mellom Arbeids- og velferdsetaten og forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter Kapitlet beskriver føringer og rammer som virker styrende på den praktiske samhandlingen mellom tiltaksbedriftene og Arbeids- og velferdsetaten. Kapitlet tar blant annet for seg hvilke formelle krav som stilles til tiltaksarrangør og til gjennomføring av arbeidsrettede tiltak i forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter. En skjermet virksomhet er i henhold til forskrift om arbeidsrettede tiltak en virksomhet med produksjon av varer eller tjenester som er etablert med sikte på å tilby personer med nedsatt arbeidsevne arbeidstrening, kvalifisering eller varig tilrettelagt arbeid. Forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter må oppfylle en rekke krav nedfelt i tiltaksforskriften. Mange av de arbeidsrettede tiltakene kan bare arrangeres av forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter. Det finnes om lag 400 slike virksomheter. Samarbeidsarenaene er i stor grad knyttet til oppfølging av avtalen og kravspesifikasjon, samt oppfølging av deltakere. På sentralt nivå gjennomføres det møter for å gi styringssignaler og drøfte utfordringer i samhandlingen mellom de forhåndsgodkjente tiltaksbedriftene og Arbeids- og velferdsetaten. På lokalt nivå er samhandlingen knyttet opp mot oppfølging av godkjenningen, avtalen, kravspesifikasjon og tiltaksdeltakerne. Arbeids- og velferdsdirektoratet har stilt krav om at godkjente tiltaksarrangører for arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor skal ha et sertifisert kvalitetssikringssystem for primærvirksomheten (attføring eller varig tilrettelagt arbeid). Systemet skal revideres periodisk av ekstern revisor. Bransjeforeningen Attføringsbedriftene har etablert et samarbeid med Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL) om innføring av kvalitetssikringssys-

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072 Side 1 av 5 OPPEGÅRD KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 20.06.2012 82/12 Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: 445 12/1072 HØRING AV NOU 2012: 6 ARBEIDSRETTEDE TILTAK Trykte vedlegg:

Detaljer

Hørings svar RIO til Høring av NOU 2012: 6 Arbeidsrettene tiltak ref 12/1291

Hørings svar RIO til Høring av NOU 2012: 6 Arbeidsrettene tiltak ref 12/1291 Arbeidsdepartementet NOU - Norges offentlige utredninger Høring av NOU 2012:6 arbeidsrettene tiltak Ref 12/129 RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon 6609 St Olavsplass 0129 Oslo Hørings svar RIO til

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 1. Innledning Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Det er gjennom årenes løp opprettet mange parallelle og overlappende ordninger. Dette

Detaljer

OPPLAND SAKSPROTOKOLL. fylkeskommune. Møtedato. Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler. Erik Lagethon. Behandlet 1 Fylkesutvalget.

OPPLAND SAKSPROTOKOLL. fylkeskommune. Møtedato. Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler. Erik Lagethon. Behandlet 1 Fylkesutvalget. OPPLAND fylkeskommune Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler 201202856 Erik Lagethon Behandlet av 1 Fylkesutvalget Møtedato 26.06.2012115/12 Saknr SAKSPROTOKOLL Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettende

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Høring NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak

Høring NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår fil: BL12-GC013 Vårt arkiv: 402 Saksbeh: Grete Crowo Oslo, 11. juli 2012 Høring NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak FFO har gjennomgått NOU 2012:6 om Arbeidsrettede

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Rune Strøm

Økonomi og administrasjon Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Rune Strøm Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Det Kongelige Arbeidsdepartement Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3652-5 Rune Strøm 74 22 11

Detaljer

ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming

ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming Øystein Haram, Regionale konferanser om politikken for mennesker med Utviklingshemming, Langesund 22. 23. nov og Stjørdal 28. -29. nov 2011 Disposisjon

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Det Kgl. Arbeids- og sosialdepartement Vår dato 14.09.2015 Postboks 8019 Dep Deres dato 16.06.2015 0030 Oslo Vår referanse REG/8787 Deres referanse 15/2261 Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0180 OSLO Oslo, 14. september 2015 Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Et godt utgangspunkt for arbeidet med å

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER?

PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? PERSONER SOM AVSLUTTET ARBEIDSRETTEDE TILTAK I 2013. HVOR VAR DE ETTER SEKS MÅNEDER? Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune Sammendrag NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak for

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

Del I. Alminnelige bestemmelser

Del I. Alminnelige bestemmelser Forskrift om arbeidsrettede tiltak 17. juli 2008 Kapittel 1. Fellesbestemmelser 1-1. Formål Del I. Alminnelige bestemmelser Hovedformålet med denne forskriften er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson OM PRESENTASJONEN STATUS OG UTFORDRINGER HVORDAN FORBEDRE TILTAKSSYSTEMET

Detaljer

H rin ssvar et enklere tiltakss stem til asset brukernes behov.

H rin ssvar et enklere tiltakss stem til asset brukernes behov. Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo (*) FLT Oslo, den 22. juni 2014 Deresref: Vårref.: H rin ssvar et enklere tiltakss stem til asset brukernes behov. Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Høringsnotat Endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning

Høringsnotat Endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning Høringsnotat Endring av tiltaksforskriften som følge av ny gruppeunntaksforordning 1. Bakgrunn Reglene om offentlig støtte er en del av EØS-avtalens konkurranseregler, og har som formål å sikre at næringsdrivende

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. Tidsserie måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

Godkjenning av tiltaksarrangør for:

Godkjenning av tiltaksarrangør for: Godkjenning av tiltaksarrangør for: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet 15.09.2016 Godkjenning etter disse retningslinjene er en forutsetning for at

Detaljer

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene 25.11.2008 Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet AGENDA 1. ARBEIDSEVNEMETODEN Bakgrunn, prinsipper og metodikk 2. NAV-LOVENS 14a Rettighetsfesting

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

HØRING AV NOU 2012:6 ARBEIDSRETTEDE TILTAK

HØRING AV NOU 2012:6 ARBEIDSRETTEDE TILTAK Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Sendes på e-post: postmottak@ad.dep.no Oslo, 05.07.2012 Vår ref: Gry Myklebust/ 12-17206 HØRING AV NOU 2012:6 ARBEIDSRETTEDE TILTAK Det vises til departementets

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Arbeid Hvilke muligheter finnes?

Arbeid Hvilke muligheter finnes? Landskonferansen om Down Syndrom 2016, 08.04.16 Arbeid Hvilke muligheter finnes? Ruben Røsler, Avdelingsleder NAV Ullern Hvor viktig er jobb? Meningsfull aktivitet Selvfølelse Fellesskap Utvidelse av sosialt

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet. Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008

Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet. Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008 Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet Arbeidskraftreserven blant trygdede Arbeidskraftreserven blant trygdede Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008 AGENDA Omfang av fravær fra arbeidslivet Organisatoriske

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere

Moss Rygge Råde Våler 52,7 25,5 12,7 9,1. Våre eiere Brukeroversikt 31.12.2012 Varig Tilrettelagt 61 Lærekandidater 13 Attføring 178 Totalt til enhver tid 252 Årlig ca 360 Kompetanseprofil 31.12.12 43 ordinært ansatte antall med videregående 1 antall med

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Høringsnotat forsøk med å gi kommunen ansvar for å arrangere tilrettelagt arbeid for personer med varig nedsatt arbeidsevne

Høringsnotat forsøk med å gi kommunen ansvar for å arrangere tilrettelagt arbeid for personer med varig nedsatt arbeidsevne Høringsnotat forsøk med å gi kommunen ansvar for å arrangere tilrettelagt arbeid for personer med varig nedsatt arbeidsevne 1. Bakgrunnen for forsøket I forbindelse med Regjeringens melding om kommunereformen

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Etaten skal forvalte arbeidsmarkedsloven,

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Ekstern eller intern attføring?

Ekstern eller intern attføring? Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 1 Ekstern eller intern attføring? En undersøkelse av hvor deltakere i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging 09.04.2013 Jon Qvortrup og Flemming

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig

Detaljer

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne AB-konferansen 2012 TILBAKE TIL FREMTIDEN, 7. november Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Arbeids- og velferdsdirektoratet v/randi Røed Andersen Tiltakskontoret // Tjenesteavdelingen

Detaljer

JOBBSTRATEGI for personer med nedsatt funksjonsevne. Rapportering 2012 tiltak 2013

JOBBSTRATEGI for personer med nedsatt funksjonsevne. Rapportering 2012 tiltak 2013 JOBBSTRATEGI for personer med nedsatt funksjonsevne Rapportering 2012 tiltak 2013 1. Forord Norge har høy sysselsetting, høy produktivitet og verdiskapning. Arbeid er vår viktigste ressurs. Samtidig mottar

Detaljer

Uttalelse om forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Uttalelse om forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Deres ref. Vår ref. Dato 16/00054-2 16.09.2016 Uttalelse om forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Ansvarlig myndighet: Kunnskapsdepartementet Regelrådets

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Hva gjør myndighetene i Danmark, Sverige og Finland? Fafo-frokost 6. februar 2012 Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Kort om prosjektet Problemstilling: Hva gjør myndighetene

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak - Høringsuttalelse

NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak - Høringsuttalelse // NOTAT Til: Arbeidsdepartementet Fra: Arbeids- og velferdsdirektoratet Dato: 26. juni 2012 NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak - Høringsuttalelse Arbeids- og velfredsdirektoratet Postadresse: Postboks 5,

Detaljer

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Øystein Spjelkavik AB-konferanse Hamar 6. november 2009 www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2006 The Work Research Institute Forfatter/Author

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05. Arbeidsrettede tiltak Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.09 Tore Bandlien Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak Avklaring Off.anskaffelse

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv.

Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. DATO: FOR-2008-12-11-1320 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 13 s 1841 IKRAFTTREDELSE: 2009-01-01 ENDRER: FOR-2001-12-20-1544,

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Høringssvar - forslag til forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Høringssvar - forslag til forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak 0 MED ARBEID SOM MÅL ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 22 SEPT 2008 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Os1o Vår ref 50/90-01/SvK Deres ref 200700670-/AAO 19.09.2008

Detaljer

Svar på høring - Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Karlsenutvalget

Svar på høring - Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Karlsenutvalget Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200806239 200805516-/VBS 04.02.2009 Svar på høring - Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Karlsenutvalget Vi

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne : Tallmateriale og beregninger

De lønnsomme arbeiderne : Tallmateriale og beregninger November 2011 De lønnsomme arbeiderne : Tallmateriale og beregninger Bjarte Sandal Denne teksten er en gjennomgang av tallmaterialet og beregningene i masterutredningen De lønnsomme arbeiderne. Teksten

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre For virksomheter som vil lære, dele og forbedre Benchmarking og benchlearning nytt satsingsområde for attføringsbransjen. v/paal Haavorsen, Fagsjef i Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Hva måler vi

Detaljer

Innst. 202 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 202 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 202 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:162 S (2010 2011) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV Yngvar Åsholt Perspektivmeldingen og NAV NAV, 25.04.2013 Side 2 The Nordic Way Velorganisert arbeidsliv Trepartssamarbeid Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Universelle stønadsordninger Omfattende offentlig

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Stemmer kartet med terrenget?

Stemmer kartet med terrenget? Stemmer kartet med terrenget? NAV-konferansen 26. oktober 2017 Yngvar Åsholt kunnskapsdirektør 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Departementet ønsket følgende problemstillinger belyst i evalueringen.

Departementet ønsket følgende problemstillinger belyst i evalueringen. Tittel: Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak?? Evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV Forfatter: Knut Fossestøl, Pål Børing og Ingebjørg Skarpaas År: 2012 Serietittel:

Detaljer