Årsberetning Årsmøte 2008 holdes den 19. februar 2008 kl i Stafos lokaler Lakkegata 3, Oslo. Dagsorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2007. Årsmøte 2008 holdes den 19. februar 2008 kl 17.00 i Stafos lokaler Lakkegata 3, Oslo. Dagsorden"

Transkript

1 Årsberetning 2007 Årsmøte 2008 holdes den 19. februar 2008 kl i Stafos lokaler Lakkegata 3, Oslo Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering - valg av dirigent - valg av møtesekretær 3. Beretning 4. Regnskap 5. Innkommende Forslag 6. Valg

2 Formål STAFO Fellesrådet ved JBV skal samordne spørsmål av økonomisk, faglig, sosial og kulturell art som hører inn under organisasjonenes og STAFOs interesseområde, og føre forhandlinger overfor JBV sentralt. De enkelte foreninger tilsluttet Fellesrådet fører selv forhandlinger med enhetene. Organisasjon Fellesrådet består av tre foreninger, Signal- og Teleteknikernes forening (STF), Norsk Toglederforening (NTF) og Stafo Jernbane (SJ). Styret har i 2007 bestått av: Leder Ove Johan Gjermo STF Nestleder Roger Venner NTF Kasserer Magne Høyendahl STF Sekretær Jens Heiberg NTF Styremedlem Laila F. Luneborg SJ Styremedlem Rune Bloch-Johnsen STF Medlemstall Fellesrådet har totalt 463 medlemmer fordelt på de enkelte foreninger slik pr : Signal- og Teleteknikernes forening 300 medlemmer Norsk Toglederforening 111 medlemmer Stafo Jernbane 52 medlemmer

3 Styrets arbeid I 2007 ble det avholdt 4 styremøter. Under følger en oppstilling av de viktigste sakene som ble behandlet der, og som Fellesrådet har arbeidet med i Lønnsoppgjøret 2007 Totalrammen for oppgjøret er på om lag 4,8 prosent. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig løft for de statsansatte på 9500 kroner. Generelt tillegg: Lønnstrinn 1-42 får 4300,- Ltr får 1,35 % Ltr får 8200,- Alle ansatte på lønnsrammer fikk ett lønnstrinn pr Det lokale lønnsoppgjøret i Jernbaneverket hadde i utgangspunktet en ramme på 0,5%. Det var derfor med relativt små forhåpninger vi gikk inn i de lokale forhandlingene. Det ble fra Jernbaneverkets side lagt til omlag 6 millioner i det lokale lønnsoppgjøret slik at alle på lønnsspenn kunne tilbys ett lønnstrinn. Stafo Fellesrådet fant at det var akseptabelt og godtok i likhet med de andre personalorganisasjonene dette tilbudet. I årets lokale forhandlinger oppnådde dermed Stafo Fellesrådet dermed ca 1,7% av den totale lønnsmassen, noe vi må si oss fornøyde med. Ettersom ansatte avlønnet i lønnsramme fikk ett trinn i de sentrale lønnsforhandlingene betyr dette at samtlige ansatte i Jernbaneverket har fått ett lønnstrinn i årets lønnsoppgjør, gjeldende fra Øvrig lønn Lønnsutvikligen i Jernbaneverket viser en økende bruk av B-trinn. Grunnlaget for bruk av B-trinn er ikke fastsatt sentralt, og kan i noen grad sees på som ganske tilfeldig utdelt. Stafo Fellesrådet ser ikke B-trinn som den beste måten å «rekruttere og beholde kritisk kompetanse» på. Det sikres best gjennom langsiktig og forutsigbar lønnspolitikk i samarbeid mellom partene. Likevel er det flere forhold som fører til at vi har vært positive til særskilte B- trinnstillegg for viktige grupper. Et hovedproblem har vært at ansatte med nøkkelkompetanse for Jernbaneverket etterspørres i det private markedet. Stafo Fellesrådet har i lengre tid arbeidet for at JBV skulle møte disse utfordringene på flere fronter, med lønn, arbeidsmiljøtiltak, rekrutteringstiltak osv. Å overtale Jernbaneverket om behovet for tiltak skulle vise seg å ta noe tid, men to viktige særavtaler ble likevel signert i 2007.

4 Med virkning fra ble det inngått avtale om at ansatte med fagbrev som signalmontør i Infrastruktur Drift og hos banesjefene tilstås B40 (32.000,- / år). Dette brakte totallønnen for denne gruppen opp på et nivå som kan sammenlignes med det som tilbys i det private. Det var også med glede at Stafo Fellesrådet signerte avtale om at nye lærlinger uansett fag blir ansatt som aspiranter uten bindingstid fra For å bedre lønnsvilkårene for lærlinger i Jernbaneverket er partene enige om at lærlinger, st.kode 1362, tilstås lønn som aspirant, st.kode 1429, LR 01, alternativ 1. Leder for el-sikkerhet Medarbeider som ihht elsikkerhetskortet for høyspenningsanlegg har godkjenning i ett eller flere av følgende sertifiseringskoder tilstås et tillegg etter B-tabellens trinn 8. Følgende koder skal ha dette; og For at medarbeidere skal få dette tillegget forutsetter det at de utfører de oppgaver som godkjenningen/sertifikatene tilsier som en fast del av sitt arbeid. Hjemmevakt Etter mange diskusjoner og møter med Jernbaneverket angående endringer av særavtalen og da med kompensasjon av betalt vakt, kom endelig Jernbaneverket med tilbud. Tilbudet var i tråd med våre krav. Hovedårsaken til dette er den store personellmangelen inne våre grupper. Det er ingen tvil om at ved å gå på en slik ordning vil Jernbaneverket kunne benytte personellet mer effektivt. Jernbaneverket håper at flest mulig går på en slik ordning. Personalet kan selv velge om de vil gå på denne. Hjemmevakt i seg selv er ikke frivillig og arbeidsgiver kan beordre til dette, men da med kompensasjon i form av fri (kvarter i timen). Satsene for betalt hjemmevakt: Pr.uke kr.7.000,- Pr døgn i uken kr. 880,- Helgevakt kr ,- Ved bevegelige helge- og høytidsdager kommer et tillegg på 300, pr døgn. Ved utrykning i forbindelse med hjemmevakt utbetales overtidstillegget, og ny fridag skal gis på følgende ordinære arbeidsdag. Dersom ny fritid ikke kan gis utbetales timelønn pluss overtidstillegg pr time, dette skal i så fall godkjennes av leder. Etter at det ble inngått særavtale om hjemmevakt for personalet som jobber i Infrastruktur Drift med forhøyede kompensasjonssatser, var det Stafo Fellesrådets krav at personale med hjemmevakt som togleder eller fagleder jernbane skulle få de samme satsene. Toglederne ved Hamar valgte derfor å gå bort fra betalt vakt og over på ubetalt vakt i hht særavtalen. Dette gav dem 4 ekstra fridager på 12 uker i bytte mot 1 uke hjemmevakt. Med virkning fra ble det så inngått tilsvarende avtale som i drift for togledere og fagleder jernbane. Spørsmålet er bare om denne avtalen er kommet for sent til å ha den ønskete effekten.

5 Særskilt avlønning for veiledere og instruktører for lærlinger, samt timelærer og sensorer ved Norsk Jernbaneskole Veiledere Arbeidstaker som tas ut som veiledere for lærlinger skal sørge for at de lærlinger de er satt til å veilede, gis nødvendig informasjon og veiledning og følger de fastsatte retningslinjer for lærlinger ihht læreplan. Arbeidstakere som er veiledere utbetales, for de antall ½ års perioder den enkelte er veileder, et tillegg etter B-regulativets trinn 25 Instruktører Arbeidstakere som tas ut lokalt som instruktører for intern praktisk/teoretisk opplæring, herunder trafikkstyrer-,trafikkleder-, -fører av skinnegående maskiner, sikkerhetsmann, oppfølgingskurs og andre jernbanespesifikke fagområder, skal sørge for at de medarbeiderene de er satt til å lære opp, gis nødvendig informasjon og veiledning og følger de fastsatte retningslinjer for den enkelte opplæringsplan. Instuktørtillegg: Kr 120,-pr.dag. Slik utbetaling forutsetter at merarbeid og overtid i forbindelse med for- og etterarbeid, samt retting av prøver etc. ikke kompenseres ytterligere. Timelærere og sensorer Arbeidstakere som påtar seg oppgaver som timelærere og sensorer ved Norsk Jernbaneskole godtgjøres med tillegg på kroner 200, pr undervisningstime. Det forutsetter at opprinnelig turnustillegg knyttet til de dager vedkommende er timelærer faller bort, men at øvrige turnustillegg etter oppsatt arbeidsplan beholdes. Merarbeid og overtid i forbindelse med for- og etterarbeid, samt retting av prøver etc. kompenseres ikke ytterligere. Øvrige sentrale avtaler for utbetaling/kompensasjoner vedrørende veiledere, instruktører og timelærere kommer ikke til anvendelse, unntatt eventuelle instruktørtillegg på B-regulativet. Tilleggene utbetales ikke til medarbeidere som har stilling hvor opplæring og undervisning er en del av stillingens arbeids og ansvarsområde Stafo Jernbane Dette året ble Drftspersonalets Forening og Funksjonær Foreningen i NSB /JBV enige om å slå seg sammen til den nye foreningen Stafo Jernbane. Dermed ble Fellesrådet en forening mindre, samtidig ble fellesrådets styre ett medlem mindre. Stafo Jernbane ble stiftet Stafo Jernbane består av medlemmer i jernbanerelaterte virksomheter m/datterselskaper i statlig og privat sektor.

6 Organisasjonsutvikling Drift/Banesjef Generell organisasjonsmodell banesjefer Banesjef 1 Forvaltning Driftsstøtte Fornyelse/ Vedlikehold Faglig leder linjen Faglig leder elkraft Faglig leder signal/tele Stasjonsdrift Assistent Oppsynsmenn Oppsynsmenn Oppsynsmenn 3 Banesjeforganisering Normtall: o 100 km pr oppsynsmann linjen er ok o 250 km pr oppsynsmann for hhv tele og lavspenning o km pr oppsynsmann for hhv KL og signal Banesjefenes organisasjon består av en stab og et ytre apparat bestående av oppsynsmenn med strekningsansvar og oppsynsmenn. Hensikten med Driftstøtte er å bistå banesjef og faglige ledere i utarbeidelse og oppfølging av driftog vedlikeholdsavtalen. Leder for enheten skal være prosessdriver i banesjefens organisasjon for dette arbeidet og bør ha solid prosjektledererfaring. Etablering og oppfølging av avtalen er et linjeansvar, men det kan være behov for en dedikert person som påser at det blir gode relasjoner og samarbeidsprosesser, og som ivaretar erfaringsutveksling innad i regionen og mot andre hovedenheter. Erfaringen er at der hvor dette fungerer godt er dette en særs viktig funksjon. Assistent til faglig leder linjen skal, pga stor arbeidsmengde, bidra til å avlaste faglig leder. Vi hadde krav om at det skulle være assistent til alle faglige ledere og at det skulle opprettes en faglig leder Tele. STAFO Fellesrådet hadde krav på 3 oppsynsmenn på Bergensbanen og Sørlandsbanen. I organisasjonskartene, som var utarbeidet av Region vest, viste 2 på hver av disse strekningene innen signal. Banesjef ivaretar produktansvaret og forvalterrollen for eksisterende jernbanenett inklusive

7 publikumsarealer. Dette omfatter den tekniske kjøreveien, grunneiendommer, fellesarealer, publikumsarealer og stasjonsdrift og innebærer at banesjef har fokus på tilstand og prioriterer hva som skal gjøres for å nå vedtatte mål. Det innebærer også ansvar for å påse at krav i styrende dokumenter samt oppnåelse av tekniske målkrav er ivaretatt innenfor geografisk ansvarsområde. Banesjef skal til enhver tid stille kjøreveg innenfor sitt ansvarsområde med akseptabel sikkerhetsnivå og definert oppetid til rådighet for togselskapene. Organisasjonsmodell Drift DRIFTSJEF MATRISE: Økonomi Personal Sikkerhet Forsyning Fra matrise Drift Personalleder - og vedlikeholdtjenester DVT Anleggsledere Arbeidsledere Fagarbeidere Prosjektledere Driftleder Driftleder Drifttleder Prosjektleder Prosjektleder Basisavtale strekning 1 Basisavtale strekning 2 Basisavtale strekning 2 Prosjekt X Prosjekt Y Bemanning Bemanning Bemanning Bemanning Bemanning Fra ressurspool Fra ressurspool Fra ressurspool Fra ressurspool Fra ressurspool 7 Felles stillingsbetegnelser og stillingskoder i drift Driftsjef : 1060 Avdelingsdirektør Driftsleder: 1372 Produksjonsleder Leder DVT: 1407 Avdelingsleder Prosjektleder 1113 Prosjektleder Det skal være to DVT i hver region. Her hadde vi krav om at en for linjen og en for elektro. De regionale driftenheters ivaretar ressursansvaret (personell, kompetanse, utstyr og materiell etc) og har ansvar er å levere effektive produksjonstjenester. Driftenhetene styrer på virkemidlene i gjennomføring av oppgavene. Hensikten med organisasjonstilpassingen av de regionale driftsenhetene er å få økt profesjonalitet og ledelsesmessig fokus på gjennomføring av oppgavene gjennom prosjektretting. Samtidig legger en tydeligere rolledeling i driftsorganisasjonen til rette for bedre oppfølging av medarbeidere. Enheten Drift- og vedlikeholdstjenester (DVT) er tverrfaglige ressursenhet som samler all kritisk kompetanse for gjennomføring av drift- og vedlikeholdsoppgaver. Det muliggjør bedre koordinering og mer variert og fleksibel utnyttelse av kompetansen med fokus på tverrfaglighet og læring. Større faglige miljøer er robuste og gir større kapasitet til å innta lærlinger. Profesjonalitet i

8 ledelse skal gi bedre oppfølging av medarbeiderne. DVT er i driftssjefens stab, og leder for DVT rapporterer til driftssjef og inngår i driftssjefens ledergruppe, Ledere DVT skal: Ha ansvar for at DVTs kompetansesammensetning er i tråd med regionens behov. I samarbeid med drifts- og prosjektlederne, bemanne prosjektene i hht behov. Ved ressursknapphet prioriterer regionen hvilke oppgaver som gjennomføres. Ha personalansvar for ansatte i DVT. Det innebærer ansvar for oppfølging av den enkeltes inklusive gjennomføring av medarbeidersamtale, oppfølging av kompetanse og -utvikling, oppfølging av sykefravær og IA-arbeidet samt andre viktige forhold knyttet til den enkelte medarbeider. Koordinering og daglig oppfølging av lærlinger slik at lærlingene settes på de rette oppgavene hos de rette medarbeiderne. Arbeidet skjer i samarbeid med sentralt opplæringskontor. Det vil bli lokale tilpassninger under DVT som vil få oppgaver som DVT har ansvaret på eks på dette kan være lokale personelledere. Alle faglige og administrative ressurser, unntatt Driftssjefens ledergruppe samt matrisefunksjoner i Drift, skal tilhøre DVT og stilles til disposisjon for driftslederne og prosjektlederne/delprosjektledere for å gjennomføre avtalte aktiviteter og prosjekter. Driftsleder Det er en driftsleder pr banesjefområde. Driftslederne er faste tilsatte, tverrfaglige ledere med ansvar for gjennomføring av drift- og vedlikeholdsavtalen for sitt baneområde. Ved behov og etter avtale med driftssjef kan driftsledere også gjennomføre mindre prosjekter. Driftslederne rapporterer til driftssjef og inngår i driftssjefens ledergruppe. Driftsleder skal ha fokus på effektiv produksjon og ha den daglige oppfølgingen av medarbeidere som arbeider innefor sitt ansvarsområde. Det innebærer f.eks tilbakemelding om arbeidsutførelse. Prosjektledere Driftsenheten vil ha oppgaver i tillegg til driftsavtalen, og som prosjektrettes. Eksempler er fornyelses- og investeringsprosjekter På nivået under Driftsleder eller prosjektleder organiseres arbeidet etter behov uten faste stillinger. Fagressurser og kompetanse leveres fra DVT etter oppgavenes behov. På faglig nivå ledes arbeidet av anleggsledere. Under Driftslederne kan det også være hensiktmessig å organisere jobbene i tverrfaglige delprosjekter. Det kan være lokale tilpassinger etter behov. Anleggsledere og delprosjektledere hentes, på samme måte som faglige ressurser, fra DVT, og DVT må ha et tilstrekkelig antall medarbeidere med prosjektlederkompetanse for å ivareta denne rollen. Oppgavene som de regionale driftsenhetene skal gjøre vil ha sesongmessige variasjoner og variere over tid. Det vi derfor være en viss dynamikk i gjennomføringsorganisasjonen med varierende kompetansebehov på de ulike stasjoneringsstedene over tid. Det er DVTs ansvar å sørge for at riktig kompetanse er tilgjengelig.

9 Samarbeidsmodell mellom banesjef og driftssjef Driftssjef (PA) Banesjef (PA) Driftsleder Faglig leder Prosjektstøtte ( HMS, økonomi, etc). Fra DVT Prosjektstøtte Sikkerhet, økonomi, etc. Anleggsleder ( e ) Oppsynsmann (Byggeleder) Arbeidsleder, fagarbeidere Samarbeidsmodellen mellom banesjef og driftssjef. Basert på krav og behov, og med forankring i regionens målsettinger prioriterer banesjefene hva som skal gjøres og beskriver oppgaver og aktiviteter i JBVs produksjonsdatabase. Driftenheten utarbeider på grunnlag av prioriterte oppgaver en forpliktende kostnadskalkyle basert på enhetspriser. Det lages også en ressursplan som beskriver estimert timeinnsats på hvert oppdrag eller prosjekt. I dette arbeidet bør f.eks anleggslederne delta for å utnytte erfaring samt forankre aktivitetene eller prosjektene hos de som utfører jobben. Når regiondirektør har fastlagt endelige budsjetter og aktivitetene er endelig bestemt, danner beskrivelsen i basen grunnlag for en forpliktende avtale mellom banesjef og driftenheten. I avtalen skal definerte funksjoner beskrives med tilhørende kostnad (funksjonsavtale), eller aktivitetene skal beskrives med leveranse og tilhørende kostnad, samt når ytelsen skal være levert Drift- eller prosjektleder forholder seg i det daglige til faglige ledere hos banesjef. Rapportering av framdrift, mengder og kostnader skjer i regelmessige byggemøter. Informasjon om produksjon, avvik fra plan og korrektive tiltak rapporteres og beskrives pr fag, aktivitet og baneområde i regionens månedsrapport. Rapportering på avtalte prosjekter mot andre enheter kommer i tillegg. Regiondirektør har ansvar for regionens samlede virksomhet. Banesjef er tildelt budsjett for alle aktiviteter på sin banestrekning. Både banesjef og driftssjef rapporterer til regiondirektør og er en del av regiondirektørens forvaltningsapparat. Uenighet mellom banesjef og driftssjef om kvalitet, mengder, kostnader etc løses på et regionalt nivå. Seniorpolitiske tiltak Med bakgrunn i seniorpolitiske tiltak i staten er partene enige om følgende seniorpolitiske tiltak, som utløper :

10 Ansatte som har fylt 62 år tilstås tjenestefri med lønn inntil 4 kalenderdager pr.år. Fridagene tas ut etter at vedkommende har fylt 62 år og må benyttes samme år Ansatte som har fylt 65 år tilstås tjenestefri med lønn inntil 7 kalenderdager pr.år. Fridagene tas ut etter at vedkommende har fylt 65 år og må benyttes samme år. Disse fridagene kommer i tillegg til de sentralt kollektive avtalte fridager; 2 dager for de som har fylt 62 og 5 dager for de som har fylt 65 år. Kollektive avtalte fridager, både de som er avtalt sentralt i staten og i Jernbaneverket, og som ikke er avviklet/benyttet i løpet av året, skal godtgjøres som lønn etter årsskiftet dersom det ikke har vært mulig å ta ut disse fridagene. Disse fridagene kan dermed ikke overføres som fridager til neste kalenderår. I tillegg kan det individuelt avtales at ansatt mellom 62 og 65 år kan ta ut inntil 6 fridager pr.kalenderår. Det tilføyes at disse individuelt avtalte fridagene ikke kan overføres til neste kalenderår og heller ikke kan godtgjøres som lønn om de ikke avvikles i løpet av kalenderåret. For deltidsstillinger gjelder ordningen forholdsmessig. Antall fridager som avvikles avrundes til nærmeste hele dager Ferieavvikling 2007 Kompensasjon for ferieavvikling utenom hovedferieperioden i 2007 er vi enige med Jernbaneverket om at jernbaneverket kan tilby økonomiske kompensasjon med maksimalt Kr.7500,- pr uke, maksimalt 3 uker. Dette gjaldt flytting fra til til enten periode eller Avtale om en slik kompensasjon måtte inngås med den enkelte medarbeider før Ordningen baseres på frivillighet. Ferieavvikling desember 2007 underskrev vi protokoll angående ferieavviklingen for Protokollen har samme grunnlag som den vi hadde i 2007, men endringer i satsene Kompensasjone kan maksimalt være: 8 000,- for første uke det gis kompensasjon for 8 500,- for andre uke 9 500,- for tredje uke Personal Fellestjenester fortsetter å rette timelister uten å informere våre medlemmer om dette på forhånd. Dette skaper stor misnøye. Stafo Fellesrådet krever at Fellestjenester må informere når de gjør endringer og også at grunnlaget for beregningen av den enkeltes lønn må sendes som kopi til den enkelte arbeidstaker. Fellestjenester mener tydligvis at hver enkelt arbeidstaker må bedrive dobbelt bokføring for å kontrollere at de får rett utbetalt lønn.

11 GSM-R Stafo Fellesrådet har presset på for at telemontørene skal få kurs på GSM-R. Vi finner det oppsiktsvekkende at JBV nærmest må tvinges til å gjennomføre kurs for de ansatte som skal vedlikeholde og feilrette GSM-R systemet. Det henvises fra JBV sin side til en avtale mellom OPM og JBV om opplæring av 14 personer, men øvrig opplæring er noe JBV må ta ansvar for selv. Det er også verdt å merke seg at ved feil på GSM-R nett etter vil i praksis togtrafikk måtte stanse pga manglende nødkommunikasjon. Tjenestebiler JBV's tjenstebiler skal kun benyttes i tjenestesammenheng eller arbeidsoppdrag (arbeidsreise/tjenestereiser ). Av velferdsmessige hensyn/praktiske årsaker kan det ved beredskapsvakt/hjemmevakt aksepteres at tjenestebil (vaktbil) benyttes til mindre gjøremål av privat karakter, dersom utrykning fra dette stedet til arbeids-/oppdragsstedet vil være minst like praktisk som å rykke ut fra bopel eller arbeidssted. Uansett forutsettes at gjeldende responstid opprettholdes. Slik kjøring av velferdsmessige (private) hensyn skal alltid nedskrives i kjøreboken med antall kjørte kilometer. Det er leders ansvar å påse at kjørebøker til enhver tid er riktig utfylt. Evt. passasjerer i Jernbaneverkets tjenestebiler skal relateres til kjøring i tjenestemessig sammenheng. Dette skal gjelde for både Jernbaneverkets egne, leasede og leide tjenestebiler. Dersom arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og oppdragssted (uten at arbeidstakeren har vært innom sitt faste arbeidssted) og på tjenestereise, vil dette komme inn under bestemmelsene om yrkesskadetrygd, jf. Hovedtariffavtalen i staten, Fellesbestemmelsene 24 nr. 1. Dersom arbeidstakeren skades ved ulykke i forbindelse med kjøring av velferdsmessig karakter, vil spørsmål om yrkesskadeerstatning måtte avgjøres av trygdekontoret (NAV) i hvert enkelt tilfelle. Når tjenesten eller tjenestemannens velferd krever det, kan det sporadisk gis adgang til dispensasjon fra bestemmelsen om at tjenestebiler kun skal brukes i tjenestesammenheng. Brukeren skal da refundere statens utgifter etter laveste sats for bruk av egen mindre bil (eventuelt motorsykkel) i reiseregulativet 9.

12 Sluttord Styret vil benytte anledningen til å takke foreningene for et godt samarbeid i perioden. Vi ønsker at foreningene må være aktive på tilbakemeldinger når høringsutkast/saker blir sendt ut. Vi vil rette en spesiell takk til de som har vært villig til å påta seg tillitsverv. Til slutt vil vi be foreningene støtte opp om sine tillitsvalgte, de legger ned mye av sin fritid i foreningsarbeidet. Ove Johan Gjermo Roger Venner Magne Høyendahl Leder Nestleder Kasserer Jens Heiberg Rune Bloch-Johnsen Laila Fortun Luneborg Sekretær Styremedlem Styremedlem

13 Kontorteknisk utstyr PC Fujitsu/Simens Esprimo U9200 Ny Ove Johan PC Fujitsu/Simens Esprimo U9200 Ny Magne PC HP Compaq nx7400 Ny Jens Mobil Nokia N95 Ny Ove Johan Skriver HP 3500 Ny Ove Johan

14 Regnskap 2007 REGNSKAPSAMMENDRAG INNTEKTER: Budsjett Kontingenter Kontordel STF Renter UTGIFTER: Møter/Reiser Styremøter Kontor utgifter Leie av Fellesrådet kontor Investering PC Gebyr Diverse Representasjon Overskudd/underskudd STATUS AKTIVA Kontanter 46 Bank PASSIVA Formue Endring av formue/overskudd Formue Magne Høyendahl Kasserer Vegard Wiig Jon Ola Nybakken Revisorer

15 Budsjettforslag 2008 INNTEKTER BUDSJETTFORSLAG Kontingenter STF leder ekstra for kontor Renter UTGIFTER Møter / Reiser Styremøter Kontorutgifter Leie av Fellesråd-kontor Investering PC 0 Gebyr 260 Diverse 0 Representasjon Overskudd/Underskudd STYRET

16 Innkommende forslag Forslag om vedtektsendring fra NTF Forslag til vedtektsendring Stafo Fellesrådet ved JBV Bakgrunn Stafo Fellesrådet består av tre foreninger som organiserer tjenestemenn i Jernbaneverket. To av disse foreningene, STF og NTF har medlemmer innenfor et relativt smalt fagfelt, og er den dominerende fagforening innen dette fagfelt. For den tredje foreningen, Stafo Jernbane, er dette ikke tilfellet. Stafo Jernbane har medlemmer spredt over flere bedrifter, og i svært forskjellige faggrupper. Dette byr på særskilte utfordringer for Stafo Jernbane og derfor også Stafo Fellesrådet ved JBV. Stafo Fellesrådet fungerer best når det er en aktiv deltakelse fra alle foreningene, akkurat som hver enkelt forening er avhengig av å delta aktivt i Fellesrådet for å kunne ivareta sine medlemmers interesser på den beste måte. Situasjonsbeskrivelse Stafo Jernbane har i dag kun ett styremedlem i Fellesrådet. Det er dermed svært viktig at denne representanten er både oppdatert på egen forenings arbeid og oppdaterer egen forening på saker som kommer opp i Stafo Fellesrådets styremøter og øvrig. Det ligger således et betydelig ansvar på denne representant for å samordne arbeidet i Fellesrådet og egen forening. Forslag NTF foreslår derfor å vedtektsfeste at representant til styre i Fellesrådet skal være styremedlem i egen forening. NTF ser også behov for at Stafo Jernbane blir bredere representert i Stafo Fellesrådets styre og foreslår derfor å endre antallet medlemmer som kreves for å ha to representanter til 50. Det er Norsk Toglederforenings syn at samlet sett vil disse to endringene bidra til et bedre samarbeid mellom Stafo Jernbane og Stafo Fellesrådet til det beste for Stafo Jernbanes medlemmer i Jernbaneverket. Samtidig med disse reelle endringene av vedtektene forslår vi også en gjennomgående endring av 3, slik at den gjenspeiler dagens praksis. Vi understreker at dette ikke innebærer noen endring av dagens praksis, men kun er en modifikasjon av språk for å tydeliggjøre og presisere bestemmelsene. Også i 4 forslår vi en mindre presisering for å ivareta de samme hensyn. I vår gjennomgang av vedtektene har vi i tillegg sett et behov for å endre noe på teksten for øvrig, og forslaget til vedtektsendring omfatter derfor endringer i alle paragrafer i vedtektene. Det er imidlertid kun i vårt forslag til 3 at det er reelle endringer som årsmøtet må ta stilling til.

17 Vedlagt forslag til nye vedtekter (hele) (Forslag til nye) VEDTEKTER Fellesrådet 1 Formål og virkeområde STAFO Fellesrådet ved JBV skal samordne spørsmål av økonomisk, faglig, sosial og kulturell art som hører inn under organisasjonenes og STAFOs interesseområde og føre forhandlinger overfor JBV. Flertallsvedtak i STAFO Fellesrådet ved JBV er bindende for medlemsorganisasjonene såfremt ingen av organisasjonene gjør innsigelser innen 1 uke. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, eller ved dennes fravær nestlederens stemme. Tvistespørsmål avgjøres av STAFO. 2 Medlemskap Samtlige organisasjoner med medlemmer i JBV som er tilsluttet STAFO skal være tilsluttet STAFO Fellesrådet ved JBV. 3 Organisasjon og ledelse STAFO Fellesrådet ved JBV skal bestå av representanter fra hver av de tilsluttede organisasjoner. Man skal være medlem i styret i egen forening for å være medlem i styret i Fellesrådet. Fungeringstiden gjelder for det tidsrom man er innvalgt fra sin egen forening. Hver forenings representasjon i styret i STAFO Fellesrådet ved JBV skal stå i forhold til antall medlemmer foreningen har i JBV. Grunnlaget for representasjonen er medlemstallet pr i beretningsåret. Forening med medlemstall til og med 49 medlemmer Forening med medlemstall fra 50 til og med 149 medlemmer Forening med medlemstall fra 150 medlemmer - 1 representant - 2 representanter - 3 representanter Leder innkaller til møter i STAFO Fellesrådet ved JBV inntil 4 ganger i året eller når to av medlemsorganisasjonene forlanger det. Leder skal holde medlemsorganisasjonene orientert om aktuelle saker. Styret er vedtaksfør når minst halvparten av styret er til stede. 4 Årsmøte Årsmøte er Fellesrådets høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av første kvartal. Stemmeberettigede på årsmøtet er 2 medlemmer fra hver forening og i tillegg 1 medlem for hver påbegynt 100 medlemmer. Grunnlaget for representasjonen er medlemstallet pr i beretningsåret. Årsmøtet skal kunngjøres minst 1 mnd. i forveien. Årsmøtet behandler beretning, regnskap, budsjett, innkommende forslag og valg. Årsmøtet velger leder, nestleder, kasserer, sekretær, samt to revisorer. Reiseutgiftene til årsmøtet dekkes av den enkelte organisasjon.

18 5 Økonomi Fellesutgiftene til STAFO Fellesrådet ved JBV deles på de tilsluttede organisasjonene forholdsvis etter antall betalende medlemmer i JBV. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Den foreningen som innehar ledervervet i Fellesrådet skal i tillegg til ordinær kontingent også betale til kontorutgifter kr ,-. 6 Oppløsning Forslag om oppløsning av STAFO Fellesrådet ved JBV må vedtas med 2/3 flertall på de tilsluttede organisasjoners ordinære årsmøter. Eventuelle midler skal fordeles forholdsvis mellom de tilsluttede organisasjonene. 7 Vedtektsendringer Endring av disse vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av de tilstedeværende på Fellesrådets ordinære Årsmøte. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende en måned før Årsmøte. Vedtektene trer i kraft , senere endret ved Årsmøtevedtak , , , , ,

19 VEDTEKTER Fellesrådet 1 Formål og virkeområde STAFO ved JBV - Fellesrådet skal samordne spørsmål av økonomisk, faglig, sosial og kulturell art som hører inn under organisasjonenes og STAFOs interesseområde og føre forhandlinger overfor JBV. Flertallsvedtak i STAFO ved JBV - Fellesrådet er bindende for medlemsorganisasjonene såfremt ingen av organisasjonene gjør innsigelser innen 1 uke. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, eller ved dennes fravær nestlederens stemme. Tvistespørsmål avgjøres av STAFO. 2 Medlemskap Samtlige organisasjoner med medlemmer i JBV som er tilsluttet STAFO skal være tilsluttet STAFO ved JBV - Fellesrådet. 3 Organisasjon og ledelse STAFO ved JBV Fellesrådet skal bestå av representanter fra hver av de tilsluttede organisasjoner. Fungeringstiden gjelder for det tidsrom man er innvalgt for i sin egen forening. Man bør være representant i styre i egen forening for å være representert i styret Fellesrådet. Representasjon i styret i STAFO Fellesrådet ved JBV skal stå i forhold til antall medlemmer foreningene har i JBV. Som grunnlag for representasjon i styret legges til grunn medlemstallet pr beretningsåret Forening med medlemsantall under 60 medlemmer Forening med medlemsantall mellom 60 og 150 medlemmer Forening med medlemsantall over 150 medlemmer - 1 representant - 2 representanter - 3 representanter Leder innkaller til møter i STAFO ved JBV Fellesrådet inntil 4 ganger i året eller når halvparten av medlemsorganisasjonene forlanger det. Leder skal holde medlemsorganisasjonene orientert om aktuelle saker. Styret er vedtaksfør når minst halvparten av styret er til stede 4 Årsmøte Årsmøte er Fellesrådets høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av første kvartal. Årsmøtet består av 2 medlemmer fra hver forening og i tillegg 1 medlem for hver påbegynt 100 medlemmer. Årsmøtet skal kunngjøres minst 1 mnd. i forveien. Årsmøtet behandler beretning, regnskap, budsjett, innkommende forslag og valg. Årsmøtet velger leder, nestleder, kasserer, sekretær, samt to revisorer. Reiseutgiftene til Årsmøtet dekkes av den enkelte organisasjon. 5 Økonomi Fellesutgiftene til STAFO ved JBV - Fellesrådet deles på de tilsluttede organisasjoner forholdsvis etter antall betalende medlemmer i Jernbaneverket. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Den foreningen som innehar ledervervet i Fellesrådet skal i tillegg til ordinær kontingent også betale til kontorutgifter kr ,-.

20 6 Oppløsning Forslag om oppløsning av STAFO ved JBV - Fellesrådet må vedtas med 2/3 flertall på de tilsluttede organisasjoners ordinære årsmøter. Eventuelle midler skal fordeles forholdsvis mellom de tilsluttede organisasjonene. 7 Vedtektsendringer Endring av disse vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av de tilstedeværende på Fellesrådets ordinære Årsmøte. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende en måned før Årsmøte. Vedtektene trer i kraft , senere endret ved Årsmøtevedtak , , , ,

BERETNING 2007 52. ÅR

BERETNING 2007 52. ÅR BERETNING 2007 52. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Highland Hotel Geilo, LØRDAG 20. Oktober KL. 16:00 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn Amundsen,

Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn Amundsen, MØTEREFERAT Styremøte nr. 2 Sted Lakkegata, Oslo Møtedato 04/02-2014 Referent Finn Amundsen Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.93, 01.11.97, 24.10.98, 06.11.99, 21.10.00, 20.10.01, 16.10.2004, 04.11.2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5 Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013

MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5 Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013 MØTEREFERAT Styremøte nr. 5 Sted Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013 Referent Finn Amundsen Møtedeltakere Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Magne Høyendahl, Per Arne Thanem, Jostein Ranøyen, Marius

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne Thanem, Karl-Werner Gjøsund, Egil Johansen

Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne Thanem, Karl-Werner Gjøsund, Egil Johansen MØTEREFERAT Styremøte nr. 2 Sted NJS, Grorud Møtedato 09.02.2016 Referent Karl-Werner Gjøsund Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Vedtekter. for. Målekontoret Byggfag

Vedtekter. for. Målekontoret Byggfag Vedtekter for Målekontoret Byggfag 1 NAVN OG SETE Organisasjonens navn er Målekontoret Byggfag Organisasjonens sete er i Oslo. 2 MEDLEMSKAP Som medlemmer kan opptas fagforeninger innen Fellesoverenskomsten

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 UENIGHETER/TVISTER 9 OPPLØSNING 10 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Frei Hornmusikk stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. Gjeldende vedtekter vedtatt på NKFs årsmøte 03.09.12.

VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. Gjeldende vedtekter vedtatt på NKFs årsmøte 03.09.12. 1 VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. 1 Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS Hovedinndeling av nye vedtekter gjelder fra 19. september 1990 1 Organisasjon 2 Formål 3 Medlemskap 4 Årsmøtet 5 Styret 6 Medlemsmøtene 7 Komiteer 8 Oppløsning 9 Vedtektsendringer

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer