Agder Vitenskapsakademi. ÅrboK 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder Vitenskapsakademi. ÅrboK 2007"

Transkript

1 Agder Vitenskapsakademi ÅrboK 2007

2 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2007

3

4 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2007 Red.: Akademisekretær Thor Einar Hanisch

5 Høyskoleforlaget Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi ISBN ISSN Printed in Norway 2008 Formgiving og omslag: Høyskoleforlaget, Kristiansand Sats: Laboremus Trykking og innbinding: PowerPrint Norge AS, Steinkjer Foto: Forsiden, Mollestad-eika, Sørlandets eldste og største eik. Foto: Olav Breen Kjell Nupens diplombilde og Gimle Gård. Foto: Torvald Slettebø Jon Lilletun. Foto: Peder Austrud Oddvar Munksgaard. Foto: Fædrelandsvennen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utgitt av: Høyskoleforlaget AS Norwegian Academic Press Gimlemoen 19 N-4630 Kristiansand Norway Telefon (+47) Telefaks (+47) E-post Internett hoyskoleforlaget.no Agder Vitenskapsakademi Serviceboks Kristiansand Telefon (+47) Telefaks (+47) E-post Internett

6 Innhold FOrOrd...7 STATUTTEr FOr AGdEr VITENSKAPSAKAdEMI...8 MATrIKKEL FOr AGdEr VITENSKAPSAKAdEMI...12 STyrETS årsmelding FOr VINTERMØTE...39 Olav Skjevesland MINNETALE OVEr JON LILLETUN...41 Alf Holmelid INdUSTrIELL FOrSKING På AGdEr...44 VÅRMØTE...49 Jens Vetland MINNETALE OVEr OddVAr MUNKSGAArd...51 Rolf Tomas Nossum OLE-JOHAN dahl, EN INFOrMATIKK-PIONér FrA AGdEr...55 Jan K. Hognestad JEG HørEr det På TONEFALLET...61 Om tonale forhold i norske dialekter med særlig fokus på Agder SOMMERMØTE...83 Øystein Wiig GrøNLANdSHVALEN EN TrUET KJEMPE I ArKTIS...85 ÅRSMØTE...89 referat FrA årsmøtet I AGdEr VITENSKAPSAKAdEMI...91 UTdELING AV PrISEr FOr Ernst Håkon Jahr FrA SEMINArET På HOLT TIL UNIVErSITETET I AGdEr...97 Ernst Håkon Jahr TALE På HOLT PrESTEGård, LørdAG 1. SEPTEMBEr Torunn Lauvdal UNIVErSITETETS FrAMTId: INTErNASJONALISErING, AKAdEMISK KVALITET OG MOdErNISErING

7 A gder V itenska psa k A demi Å rbok 2007 Joachim Dorfmüller EdVArd GrIEG research IN GErMANy Knut Dahl-Jørgensen TAKKETALE På VEGNE AV de NyE MEdLEMMENE Roy T. Eriksen TAKKETALE VEd TILdELINGEN AV SørLANdETS KOMPETANSEFONdS FOrSKNINGSPrIS FOr Stephen Seiler TAKKETALE VEd TILdELINGEN AV SørLANdETS KOMPETANSEFONdS POPULærVITENSKAPELIGE PrIS FOr Kjell Arne Ingebrigtsen HILSEN FrA NOrGES TEKNISKE VITENSKAPSAKAdEMI Åse Gunhild Woie Duesund HILSEN FrA AGdErBENKEN På STOrTINGET AkAdemiets Nobel-prisviNNerforedrAg Arne Olav Øyhus OM TILdELINGEN AV NOBELS FrEdSPrIS TIL FNS KLIMAPANEL, IPcc OG AL GOrE Kjell Arne Grøttum NOBELPrISEN I FySIOLOGI ELLEr MEdISIN 2007 TIL MArIO r. capecchi, OLIVEr SMITHIES OG MArTIN J. EVANS Unni Langås NOBELPrISEN I LITTErATUr TIL doris LESSING PrESSMEddELANdE: NOBELPrISET I KEMI Hans Herlof Grelland NOBELPrISEN I FySIKK 2007: ALBErT FErT OG PETEr GrüNBErG Arild Sæther SVErIGES riksbanks PrIS I økonomisk VITENSKAP TIL MINNE OM ALFrEd NOBEL Leiv Storesletten ScrINIVASA S.r. VArAdHAN ABELPrISVINNAr I Ulf Arvid Zachariasson ronald dworkin HOLBErGPrISVINNEr I ANNet Ernst Håkon Jahr HILSEN FrA AGdEr VITENSKAPSAKAdEMI TIL det NOrSKE VIdENSKAPS-AKAdEMI VEd 150-årSJUBILEET 3. MAI Yngvar Reichelt AGdEr AKAdEMIS GULLMEdALJE

8 Forord Med dette framlegges Agder Vitenskapsakademis sjette årbok, etter reetableringen som vitenskapsakademi i årboka for 2007 er, som de fem tidligere, redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch i nært samarbeid med preses. Thor Kristian Hanisch og Olav Bjørn Skaar har stått for fotograferingen og har også bistått datateknisk. Kristiansand i oktober 2008 Ernst Håkon Jahr Preses 7

9 Statutter for Agder Vitenskapsakademi (Vedtatt , siste endring ) 1 Agder Vitenskapsakademi (Agder Academy of Sciences and Letters) har til formål å fremme alle former for vitenskapelig virksomhet på Agder og forståelsen for vitenskapens betydning i samfunnet. denne oppgaven søkes løst ved bl.a. å arrangere møter, konferanser og foredrag, samt ved å dele ut vitenskapelige priser og arrangere prisoppgaver. 2 Akademiet har maksimalt 205 tellende medlemmer: 1) ordinære innenlandske (100 plasser), 2) korresponderende innenlandske (50 plasser) og 3) utenlandske medlemmer (50 plasser), dessuten 4) æresmedlemmer (maksimalt 5). Betegnelsene innen- og utenlandsk gjelder bopæl, ikke nasjonalitet eller statsborgerskap. de ordinære innenlandske medlemmer må ha bopæl i Agder; ved flytting annensteds går de over i kategoriene korresponderende innenlandske eller utenlandske medlemmer. Fra og med det år et medlem fyller 67 år, går det ut av den antallsbegrensede medlemsmasse, men beholder alle rettigheter som medlem. det bør sikres en rimelig fordeling av medlemmer mellom de ulike fagområdene. Medlemmene har innsynsrett ved innvalg, en rett som effektueres ved oppmøte i sekretariatet. Innvalg av medlemmer skjer etter begrunnet forslag fra minst to av Akademiets medlemmer. Fristen for å sende inn forslag fastsettes av styret. Styret skal hvert år avgjøre hvor mange ledige plasser som kan fylles i hver medlemskategori. Styret behandler og prioriterer mellom forslagene før de blir sendt til skriftlig avstemning blant medlemmene. Medlemmene innvelges etter en vurdering av vedkommendes dokumenterte 8

10 s tatutter for A gder V itenska psa k A demi vitenskapelige kompetanse eller kunstneriske innsats. For å bli valgt må den foreslåtte ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Innvalg skal bekreftes i medlemsmøte. Eventuelle nærmere bestemmelser om innvalg fastsettes av styret. Valg av æresmedlemmer foretas av Akademiets innenlandske medlemmer etter forslag fra styret. den foreslåtte må ha 3/4 av de avgitte stemmer for å bli valgt. Eventuelle nærmere bestemmelser om valg av æresmedlemmer fastsettes av styret. Akademiet har også assosierte medlemmer. Som assosierte medlemmer av Akademiet kan innbys vitenskapelig interesserte personer og bedrifter og institusjoner som bidrar til å fremme Akademiets formål. Styret avgjør hvilke privatpersoner og bedrifter og institusjoner som skal innbys som assosierte medlemmer. Liste over assosierte medlemmer trykkes i Akademiets årbok. 3 Akademiet ledes av disse organer: a) årsmøtet, som er den høyeste myndighet og holdes hvert år den fredag som faller nærmest Akademiets stiftelsesdag 27. oktober. Styret kaller inn til årsmøtet med tre ukers varsel. Mellom årsmøtene holdes det medlemsmøter. b) Styret velges av årsmøtet og består av preses og fire medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Årsmøtet velger også en valgkomite på fire medlemmer. Preses og de fire styremedlemmene velges for to år. Styret konstituerer ellers seg selv og velger visepreses blant styremedlemmene. Visepreses bør representere annen vitenskap enn preses. Preses er styrets leder og Akademiets talsmann utad. Styret har som oppgave å ivareta Akademiets vitenskapelige og økonomiske interesser. Akademiets daglige arbeid ledes av akademisekretæren, som rapporterer til styret. Akademisekretæren mottar en godtgjørelse, fastsatt av styret, for sitt arbeid. Akademisekretæren velges av årsmøtet for ett år av gangen. 4 Styret legger hvert år fram årsberetning og revidert regnskap for behandling på årsmøtet. revisor velges av årsmøtet. Akademiets årbok legges fram på årsmøtet. årboka inneholder bl.a. Akademiets matrikkel. 9

11 A gder V itenska psa k A demi Å rbok For å kunne fremmes for årsmøtet må forslag til endring i disse statutter komme inn til styret minst en måned før årsmøtet. Forslag må gjøres kjent for medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. Til vedtak kreves 2/3 flertall. 6 Akademiet kan kun oppløses etter innstilling av styret, og etter vedtak med minst 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Ved eventuell oppløsning tilfaller Akademiets formue Universitetet i Agder. Statutter for priser sørlandets kompetansefonds forskningspris 1. Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere vitenskaplige arbeider. 2. Prisen deles ut hvert år. 3. Prisen er på NOK og et diplom eller bilde. 4. Prisen tildeles en forsker tilknyttet Agder. 5. Styret i Agder Vitenskapsakademi oppnevner en jury på fem medlemmer. 6. Juryens avgjørelse er endelig. Juryen avgir en skriftlig begrunnelse for tildelingen. 7. Medlemmene av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. 8. Prisen deles ut av Preses på akademiets årsmøte. 9. Prisen deltes første gang ut på årsmøtet 2004, for et arbeid publisert i 2002 eller sørlandets kompetansefonds populærvitenskaplige pris 1. Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere populærvitenskapelige bidrag. 2. Prisen deles ut hvert år. 3. Prisen er på NOK og et diplom eller bilde. 4. Prisen tildeles en bidragsyter tilknyttet Agder. 5. Styret i Agder Vitenskapsakademi oppnevner en jury på tre medlemmer. 6. Juryens avgjørelse er endelig. Juryen avgir en skriftlig begrunnelse for tildelingen. 7. Medlemmene av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. 10

12 s tatutter for A gder V itenska psa k A demi 8. Prisen deles ut av Preses på akademiets årsmøte. 9. Prisen deltes første gang ut på årsmøtet 2004, for et bidrag i 2002 eller skipskredittfondets pris for maritim forskning 1. Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere arbeider innen maritim forskning. 2. Prisen deles ut annet eller tredje hvert år. 3. Prisen er på NOK og et diplom eller bilde. 4. Prisen tildeles normalt en forsker, evt. forskningsgruppe, ved Universitetet i Agder eller Agderforskning. 5. Unntaksvis kan andre forskere på Agder tildeles prisen. 6. Styret i Agder Vitenskapsakademi oppnevner en jury på tre medlemmer. Juryens avgjørelse er endelig. Juryen avgir en skriftlig begrunnelse for tildelingen. 7. Medlemmer av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. 8. Prisen deles ut av Preses på akademiets årsmøte. 9. Prisen deltes første gang ut på årsmøtet 2004, for et arbeid publisert i 2001, 2002 eller

13 Matrikkel for Agder Vitenskapsakademi STyrE: Ernst Håkon Jahr, preses Svein Gunnar Gundersen, visepreses Tore Austad Olav Skjevesland Leiv Storesletten AKAdEMISEKrETær: Thor Einar Hanisch MEdLEMMEr: Andersen, otto, siv.øk. NHH, professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde internasjonalisering, f Medlem Adr. Eikebakken 1, 4622 Kristiansand. Austad, tore, cand. philol., lektor, tidl. stortingsrepresentant for Vest-Agder, Kirke-og undervisningsminister , f Tidl. akademisekretær, medlem 1965, styremedlem.- Adr. Tryms v 14c, 4631 Kristiansand. Austad, torleiv, dr. theol., professor, Menighetsfakultetet, fagområde systematisk teologi, f Medlem Adr. Jomfrubråt v 68, 1179 Oslo. baker, Jonathan david, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde utviklingsstudier med fokus på Etiopia og Tanzania, f Medlem Adr. Jern v 18, 4629 Kristiansand. 12

14 m Atrikkel for A gder V itenska psa k A demi beisland, Hans olav, dr. med., overlege Sørlandet Sykehus Arendal, fagområde kirurgi og urologi, kreftforskning, f Medlem Adr. Sørlandet Sykehus Arendal. bekken, otto borger, ph.d., førsteamanuensis, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde matematikk/didaktikk, f Medlem Adr. Torsvikkleiva 12, 4637 Kristiansand. benestad, finn, dr. philos., dr. h.c. (Münster), professor em., Universitetet i Oslo, Institutt for musikk og teater, fagområde musikkvitenskap, f Medlem Adr. Agder allé 4a, 4631 Kristiansand. bernt, Jan fridthjof, dr. juris, professor, Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet, fagområder forvaltningsrett, kommunalrett, sosial- og helserett, rettskildelære, rettsteori, f Medlem Adr. Myrdalskogen 121 Ulset. bjorvatn, bjarne, dr. med., professor, Universitetet i Bergen, Senter for internasjonal helse, og who, Geneve, fagområde infeksjonsmedisin, med. mikrobiologi, internasjonal helse og who vaksine-politikk, f Medlem Adr. Narestø, 4810 Eydehavn. bjorvatn, kjell, dr. med., professor, Universitetet i Bergen, fagområde odontologi, spesialist i tannregulering og barnetannpleie, f Medlem Adr. Bergstø 88, 4790 Lillesand. bjorvatn, Øyvind, cand. philol., lektor, tidl. stortingsrepresentant for Aust- Agder, forfatter på fagområdet historie, lokalhistorie, f Medlem Adr. østerkleiv 17, 4900 Tvedestrand. bjøranger, Jan, professor, Universitetet i Stavanger, fagområde musikk, spesialområde fiolin og orkester, f Medlem Adr. Rundvollen 2, 4017 Stavanger. bjørnenak, trond, dr. oecon., professor, Norges Handelshøyskole, fagområde bedriftsøkonomi, økonomisk styring, f Medlem Adr. Fladefjell 20, 4878 Grimstad. brautaset, knut, m.sc., m.ed., dosent, tidl. rektor Høgskolen i Agder, nå Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde regulerings- 13

15 A gder V itenska psa k A demi Å rbok 2007 teknikk, oljehydraulikk, servoteknikk, f Æresmedlem Adr. ås v 27, 4879 Grimstad. breen, olav, cand. mag., prosjektleder, Universitetet i Agder, fagbokforfatter, tidl. akademisekretær, f Medlem Adr. Kroodd v 7, 4624 Kristiansand. breiteig, trygve, cand. real., dosent, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, tidl. lærerhøgskolerektor, fagområde matematikk-didaktikk, f Medlem Adr. Fuglevikkleiva 60, 4637 Kristiansand. burn, robert p, ph.d., professor em. University of Exeter, fagområde matematikk/didaktikk, f Medlem Adr. Sunnyside, Barrack rd, Exeter, EX 2 6AB, UK. Cestari, maria luiza, dr. philos., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde matematikk-didaktikk, f Medlem Adr. Torsvikkleiva 12, 4637 Kristiansand. Conway, John thomas, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde aerodynamikk og flymekanikk, matematikk, fysikk, f Medlem Adr. Groose v 238b, 4879 Grimstad. dahl-jørgensen, knut, dr. med., professor, Universitetet i Oslo, fagområde pediatri, spesialitet sukkersyke blant barn og unge, f Medlem Adr. øvre Smestad v 44b 0378 Oslo. da silva, António barbosa, dr. theol., professor, Ansgar teologiske høgskole, fagområder systematisk teologi og psykisk helsearbeid, f Medlem Adr. Halvdan Svartes v 4d, 4633 Kristiansand. dorfmüller, Joachim, dr. phil.habil, professor, westfälische wilhelms- Universität Münster, Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik, f Medlem Adr. ringelstrasse 22, wuppertal, deutschland. drange, tore, sivilarkitekt, eget arkitektfirma Grimstad, arkitektoniske arbeider som Ericsson-komplekset i Grimstad, Tyholmen hotell i Arendal, rasmus- 14

16 m Atrikkel for A gder V itenska psa k A demi sen-gruppens bygg i Kristiansand og Norges Ambassade i Brasilia, f Medlem Adr Grimstad. dybo, tor, dr. art., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, fagområde rytmisk musikk, spesielt jazz, etnomusikologi, f Medlem Adr. Elve g. 30, 4614 Kristiansand. dziubalska-kolaczyk, katarzyna, d.litt. & ph.d., professor, Adam Mickiewicz University, Poznan, fagområde engelsk språkvitenskap, f Medlem Adr. al. Niepodleglosci 4, Poznan, Poland; privatadr. Swiebodzinska 82, Poznan. egeberg, per kristian, dr. scient., professor, viserektor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde kjemi, geokjemi, kjemisk oseanografi, akvatisk kjemi, miljøkjemi, fornybar energi, f Medlem Adr. Gudbrandslia 13A, 4638 Kristiansand. ellingsen, svein, dr. h.c. Menighetsfakultetet, salmedikter, sterkt representert i Norsk Salmebok og Salmer 97 og i en rekke utenlandske salmebøker, f Medlem Adr. Betrum v.13, 4815 Saltrød. eriksen, roy t., dr. philos., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, fagområde engelsk filologi, renessansestudier, f Medlem Adr. Helgolands g. 7, 4616 Kristiansand. falkenberg, Andreas Wyller, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde internasjonal handel og verdikjeder, kultur og etikk, f Medlem Adr. dregge v 7, 4639 Kristiansand. falkenberg, Joyce, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde strategisk forandring og implementering; allianser og nettverk, f Medlem Adr. dregge v 7, 4639 Kristiansand. farstad, per kjetil, phil.dr., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, fagområde musikk, klassisk gitar, lutt og andre historiske strengeinstrumenter, f Medlem Adr. dals v. 13, 4634 Kristiansand. 15

17 A gder V itenska psa k A demi Å rbok 2007 fintoft, knut, dr. philos., professor em. NTNU, fagområde fonetikk, f Medlem Adr. Elgfaret 4, 3790 Helle. Tlf fisiak, Jacek, O.B.E., dr. habil., professor, School of English, Adam Mickiewicz University, Poznan, fagområde engelsk språkvitenskap, f Medlem Adr. UAM al. Niepodleglosci 4, Poznan, Polen. fowler, Alastair, d.litt, FBA, regius professor em., University of Edinburgh, fagområde engelsk litteratur og retorikk, f Medlem Adr 11 East claremont Street, Edinburgh EH7 4HT, Scotland. Tlf fuglestad, Anne berit, ph.d., dosent, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde matematikk, spesialitet IKT-teknologi i læring og undervisning, f Medlem Adr. Holdalsnuten 26, 4633 Kristiansand gabbay, dov. m., ph.d., professor of logic, Kings college, London, fagområde logikk og beregning, bevisteori, logisk modellering av naturlige språk, f Medlem Adr. Kings college, Strand, London wc2r 2LS, UK. gallefoss, frode, dr.med, seksjonsoverlege Sørlandet Sykehus Kristiansand, lungespesialist, f Medlem Adr. Ole Bulls g 30, 4630 Kristiansand golusinski, Wojciech, dr. med., dr. hab., professor, Poznan University of Medical Sciences, fagområde laryngologi, f Medlem Adr. Ul. Fredry 10, Poznan, Polen. gonzalez, Jose Julio, dr. rer. nat., dr. techn., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde systemdynamikk, informasjonssikkerhet og kritisk infrastruktur, f Medlem Adr. Holmen, reddal, 4886 Grimstad. gran, Jan tore, dr. med., professor, rikshospitalet, fagområde reumatologi, f Medlem Adr. Skilsø 4818 Færvik. grelland, Hans Herlof, dr. philos., cand.real., master i filosofi, professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde kvante- 16

18 m Atrikkel for A gder V itenska psa k A demi kjemi, fysikkens filosofi og eksistensfilosofi, f Medlem Adr. Biodd g 28 b, 4878 Grimstad. grevholm, barbro elisabeth, fil. lic., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde matematikk-didaktikk og matematikk, f Medlem Adr. Torridals v. 89, 4630 Kristiansand. grøttum, kjell Arne, dr. med., overlege, Sørlandet Sykehus Kristiansand, fagområde indremedisin, blodsykdommer, f Medlem Adr. Bjørndalsheia 45, 4633 Kristiansand. gundersen, svein gunnar, dr. med., overlege, forskningssjef Sørlandet Sykehus Kristiansand, prof. II, Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsfag, fagområder infeksjonsmedisin, tropemedisin, internasjonal helse, f Medlem 2002, visepreses - Adr. Teglverks v14, 4632 Kristiansand. gupta, rolf Arnvid, cand. musicae, sjefdirigent, Kristiansand Symfoniorkester, f Medlem Adr. Torriedals v 138a 4630, postboks 572, 4665 Kristiansand. Haanes, vidar leif, dr.theol, professor, rektor, Menighetsfakultet, Oslo, fagområde kirkehistorie, teologihistorie, stat og kirke, f Medlem Adr.- Flåtestad v 70, 1415 Oppegård Hagelia, Hallvard, teol. dr., professor, Ansgar Teologiske Høgskole, fagområde språkvitenskap, spesialområde lingvistikk med hovedvekt på semittiske og klassiske språk, f Medlem Adr. Nedre Brattbakken 14, 4635 Kristiansand. Hagestad, gunhild o., ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap, prof.ii ved NOVA, fagområde sosiologi, befolkningseldring, livsløp, generasjonsforhold, f Medlem Adr. Boks 16, 4795 Birkeland. Halvorsen, else-marie, professor em, fagbokforfatter, Universitetet i Agder, Seniorsenteret, Gimlemoen, fagområder didaktikk, verditemaer i lærerutdanning og skole, f Medlem Adr. Kuholms v 116, 4632 Kristiansand. 17

19 A gder V itenska psa k A demi Å rbok 2007 Hanisch, thor einar, siv.øk og h.a. NHH, akademisekretær, tidl. regional høgskoledirektør, for Hordaland , for Agder , fagområde organisasjon og ledelse, f Medlem Adr. Olav Tryggvasons v 54, 4633 Kristiansand. Haugeberg, glenn, dr. med., overlege, Sørlandet Sykehus Kristiansand, fagområde reumatologi, f Medlem Adr. Marviks v 75, 4632 Kristiansand. Haugen, richard, dr. philos., professor, Universitetet i Tromsø, det samfunnsvitenskapelige fakultet, fagområde spesialpedagogikk, kognitiv psykologi, motivasjons- og læringspsykologi, f Medlem Adr. Vesterli v 30, 9008 Tromsø. Haugen, paal-helge, forfatter av romaner og diktsamlinger, oversatt til mer enn 20 språk, tildelt bl.a. Brageprisen, cappelen-prisen, Litteraturkritiker-prisen, wilburprisen (USA), f Medlem Adr. Skrefjell v 5, 4645 Nodeland. Hernes, gudmund, ph.d., professor, fagområde samfunnsvitenskap, forsker Fafo, tidl. Kirke-utdannings- og forskningsminister, f Medlem Adr. Skov v 20, 0257 Oslo. Holbek, Jonny, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde strategisk ledelse, innovasjon, nyskaping, organisasjonsteori, f Medlem Adr. Nordre Hovedgårds v 10, 4621 Kristiansand. Holmesland, oddvar, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, fagområde britisk litteratur, f Medlem Adr. Hamreheia 48A, 4631 Kristiansand. Hopmann, stefan thomas, dr. phil., professor, Universitetet i wien, fagområde pedagogikk, f Medlem Hydle, ida, dr. med., dr. philos., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for helse -og idrettsfag, fagområde medisin, antropologi, f Medlem Adr. Havsøy v 78, 4817 Arendal. Hägg, tomas, fil. dr. og dr.h.c. (Athen), professor, Universitetet i Bergen, fagområde klassisk, især gresk filologi, bysantinsk humanisme, nubisk kultur, 18

20 m Atrikkel for A gder V itenska psa k A demi f Medlem Adr. Harald Hårfagres v 23, 4633 Kristiansand. Jahr, ernst Håkon, dr. philos., dr. h.c. (Poznan), professor, Universitetet i Agder, fagområde nordisk språkvitenskap, f Medlem 2002, preses.- Adr. Gimlekollen 3, 4633 Kristiansand. Jakobsen, else marie, dr. h.c. Menighetsfakultetet, professorkompetanse, tekstilkunstner, egen vevstue, spesialitet billedvev, f Medlem Adr. Nedre Lunds v 18, 4630 Kristiansand. Tlf Jaworski, barbara, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde matematikk-didaktikk, f Medlem Adr Skipper g 82, 4614 Kristiansand. Jenssen, Jan inge, dr. oecon, professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde entreprenørskap og forretningsutvikling, f Medlem Adr. Krossmyr v 12, 4640 Kristiansand. Jan vincents Johannessen, dr. med., professor, fagområder kreftforskning. patologi, f Medlem Adr. Snarøy v 131 G, 1367 Snarøya kerswill, paul, ph.d., professor, Lancaster University, fagområde språkvitenskap, f Medlem Adr. Hazelwood Gardens, Lancaster LA1 4PQ UK. kiefer, ferenc, dr., professor, direktør for lingvistikk, Ungarns Vitenskapsakademi, fagområde språkvitenskap, spesialområder grammatisk og systematisk språkbeskrivelse, semantikk og pragmatikk, f Medlem Adr. Bérc utca 7/b H-1016 Budapest kjærsdam, finn, dr. dr. professor, rektor Aalborg Universitet, fagområde teknologi, spesialområder fysisk planlegging, byplanlegging og regional planlegging, f Medlem Adr. Sankt Peders Gade 19, dk-9400 Nørresundby knudsen, Harald, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde strategisk og internasjonal ledelse, 19

21 A gder V itenska psa k A demi Å rbok 2007 læringsteori, vitenskapsfilosofi, f Medlem Adr. Rabbers v 8, 4639 Kristiansand. kramarz-bein, susanne, dr. phil. hab., professor, Universität Münster, fagområde nordisk litteratur, skandinavistikk, f Medlem Adr. Zedernweg 191, Sankt Augustin, deutchland. kristiansen, Aslaug, dr. polit., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk. fagområde pedagogikk, spesialområder profesjonsforskning og profesjonsstudier, f Medlem Adr. Arenfeldts v 26, 4630 Kristiansand. kristoffersen, gjert, dr. philos., professor, Universitetet i Bergen, fagområde nordisk språkvitenskap, spesialområder sosiolingvistikk, fonologi og prosodi, f Medlem Adr. Natlandsfjellet 185, 5098 Bergen. kvanvig, Helge steinar, dr. theol, professor, Universitetet i Oslo, det teologiske fakultet, fagområde det gamle testamente, semittiske språk, orientalske religioner, f Medlem Adr. Ammerud v 121F, 0958 Oslo. kristjánsdóttir, Anna, cand. pæd., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde matematikk-didaktikk, IKT i læring og undervisning, profesjonelle utviklingsmiljøer for lærere, f Medlem Adr. Smiedalen 3B, 4630 Kristiansand. lande, gunvor, dr. theol., førsteamanuensis, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, fagområde kyrkjevitskap, feministteologi, f Medlem Adr Bygland. lande, Aasulv, dr. theol., professor, Universitetet i Lund, fagområde teologi, misjonsvitenskap med økumenikk, især japanske religions- og samfunnsforhold, f Medlem Adr. Styrbjörn Starkes gränd 4, Lund. langås, Unni, dr. art., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, fagområde litteraturvitenskap, f Medlem Adr. ryttergangen 14, 4630 Kristiansand. 20

22 m Atrikkel for A gder V itenska psa k A demi lassen, tom, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde industriell økonomi, risikoanalyse, vedlikeholdsteknikk, f Medlem Adr. Volle v 74, 4879 Grimstad. lauvdal, torunn, dr. polit. professor, rektor, Universitetet i Agder, fagområde pedagogikk, organisasjon, teknologiledelse, f Medlem Adr. Hannevik terasse 24, 4613 Kristiansand. leer-salvesen, paul egil, dr. philos., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, fagområde systematisk teologi, med vekt på etikk, skjønnlitterært og faglitterært forfatterskap, f Medlem Adr. Hamreheia 20, 4631 Kristiansand. lie, svein, cand. philol., professor, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, f Medlem Adr. Eckersbergs g 10, 0266 Oslo. lilleaas, Ulla-brit, dr. polit., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsfag, fagområde sosiologi, især menneskers forståelse og opplevelse av egen helse, f Medlem Adr. Havodd v 3, 4823 Arendal. lima, Åsvald, dr. philos., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknolog og realfag, fagområde matematikk, f Medlem Adr. ragnhilds v 2, 4633 Kristiansand. lindboe, Christian fredrik, dr. med., overlege Sørlandet Sykehus Kristiansand, fagområde klinisk patologi, især nevropatologi, f Medlem Adr. Justvikbakken 3, 4634 Kristiansand. linn, Andrew robert, ph.d., professor, University of Sheffield, fagområde engelsk språk, lingvistikkens historie, f Medlem Adr. 42 Dransfield Road, Sheffield, South Yorkshire S10 5RN, UK. lombnæs, Andreas g., dr. philos., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, fagområde nordisk litteraturvitenskap, f Medlem Adr. Erling Skjalgssonsgt. 24, 0267 Oslo. 21

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010 Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010 Redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch 2011 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011 Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2011 Redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch 2012 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013 redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten 2014 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi.

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Kina-krisen rammer forskere Forskningen i Kina peker mot himmelen, men det anstrengte forholdet mellom Norge og Kina forpurrer forskningssamarbeidet.

Kina-krisen rammer forskere Forskningen i Kina peker mot himmelen, men det anstrengte forholdet mellom Norge og Kina forpurrer forskningssamarbeidet. januar 2013 NUMMER 1 ÅRGANG 45 F Kina-krisen rammer forskere Forskningen i Kina peker mot himmelen, men det anstrengte forholdet mellom Norge og Kina forpurrer forskningssamarbeidet. Side 12 17 [annonse]

Detaljer

FOKUSERER PÅ GEVINSTREALISERING FORSKINGSMAGASIN FRÅ UNIVERSITETET I AGDER NR. 2 2013

FOKUSERER PÅ GEVINSTREALISERING FORSKINGSMAGASIN FRÅ UNIVERSITETET I AGDER NR. 2 2013 FORSKINGSMAGASIN FRÅ UNIVERSITETET I AGDER NR. 2 2013 FOKUSERER PÅ GEVINSTREALISERING Side 3-7 og 12-17 FREMRAGENDE UTDANNING side 9 DEMOKRATISAMARBEID side 10-11 FORSKER GRAND PRIX side 18-19 REGULERER

Detaljer

ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014

ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014 ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014 INNHOLD Årsberetning 2013-2014 s 7 Desisorrapport s 39 Årsregnskap 2013 s 41 NOPAS styre 2013-2014. Bent Åserud, Lars Martin Myhre, Ingrid Kindem, Kari Bremnes, og Jon-Willy

Detaljer

N O R S K S E L S K A P F O R 1700-TALLSSTUD I E R

N O R S K S E L S K A P F O R 1700-TALLSSTUD I E R N O R S K S E L S K A P F O R 1700-TALLSSTUD I E R BULLETIN VOL. 8/9 MARS 2007 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER S. 2 ÅRETS BULLETIN S. 2 INVITASJON TIL 5. NASJONALE 1700-TALLSKONFERANSE

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag Cappelen Damm Akademisk Humanistiske fag 2015 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for humanistiske fag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter.

Detaljer

Lys& Liv. Nr. 2, februar 2007. 73. årgang. Torleiv Austad takker av, s 10

Lys& Liv. Nr. 2, februar 2007. 73. årgang. Torleiv Austad takker av, s 10 Lys& Liv Informasjonsblad for Menighetsfakultetet Nr. 2, februar 2007. 73. årgang Torleiv Austad takker av, s 10 Lys & Liv Tid for selvangivelse UTGIVER Det teologiske Menighetsfakultet. Lys & Liv er informasjonsbladet

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

NR 2-2012 21. årgang - Vol. 61

NR 2-2012 21. årgang - Vol. 61 NR 2-2012 21. årgang - Vol. 61 s 8 Monrad-Krohns Pris s 18 Glimt fra årsfesten s 29 Nytt styre i NNF Styret i Norsk nevrologisk forening 5/2012-5/2014 Leder: Are Brean, Legeforeningens tidsskrift og Oslo

Detaljer

Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET. ressurser. Side 10-11 NR. 01-2007 ÅRGANG 12

Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET. ressurser. Side 10-11 NR. 01-2007 ÅRGANG 12 Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 01-2007 ÅRGANG 12 Kverneland ASA - Vi har klart å snu oss og tenke - og ikke minst jobbe - smartere. Det handler om styring og fokus på hver enkelt prosess, sier

Detaljer

Teknologirådet Årsmelding 2001-2003

Teknologirådet Årsmelding 2001-2003 Teknologirådet Årsmelding 2001-2003 Innhold side Teknologiske valg 5 Hva er Teknologirådet 7 Rådet 7 Sekretariatet 7 Slik jobber vi 8 Prosjekter og metoder 11 Scenarieverksted om trafikken i 2020 12 Lekfolkskonferanse

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport. Landrapport Kina

SIU RAPPORTSERIE. Rapport. Landrapport Kina SIU RAPPORTSERIE Rapport 02/2012 Landrapport Kina Utgiver/ Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), mai 2012 Ansvarlig redaktør/ Kjell G. Pettersen Redaktør/ Ingebjørg Birkeland Redaksjon/ Ingebjørg

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

[annonse] forskerforum 9 2012 side 2

[annonse] forskerforum 9 2012 side 2 november 2012 NUMMER 9 ÅRGANG 44 F Arveskifte De kom hjem med de første Widerøe-flyene til Volda og har siden bygget opp en solid høgskole. Nå går de snart av med pensjon. Hvem skal bygge videre? Side

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Stiftelsen Arkivet et framtidsrettet fredssenter

Stiftelsen Arkivet et framtidsrettet fredssenter Årsberetning 2012 Forord Stiftelsen Arkivets formål er: > Å eie og forvalte det tidligere Statsarkivet i Kristiansand, som ble brukt som hovedkvarter for Gestapo under okkupasjonen 1940-45. > Innpasse

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2013 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Identitet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2013 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2013 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Identitet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2013 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2013 SAMFUNNSVITEREN Tema: Identitet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2013 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik IDENTITET Innan eit par månader teller Samfunnsviterne

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 9 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Vertikal integrasjon 03 Forleggerforeningens servicekontor 04

Detaljer

Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg. Forrsidefoto: Rune Gurneriusen. Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak.

Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg. Forrsidefoto: Rune Gurneriusen. Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak. Årsrapport 2007 Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg Forrsidefoto: Rune Gurneriusen Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak.no Innholdsfortegnelse Vi gir talentene en fremtid Nøkkeltall

Detaljer