Agder Vitenskapsakademi. ÅrboK 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder Vitenskapsakademi. ÅrboK 2007"

Transkript

1 Agder Vitenskapsakademi ÅrboK 2007

2 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2007

3

4 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2007 Red.: Akademisekretær Thor Einar Hanisch

5 Høyskoleforlaget Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi ISBN ISSN Printed in Norway 2008 Formgiving og omslag: Høyskoleforlaget, Kristiansand Sats: Laboremus Trykking og innbinding: PowerPrint Norge AS, Steinkjer Foto: Forsiden, Mollestad-eika, Sørlandets eldste og største eik. Foto: Olav Breen Kjell Nupens diplombilde og Gimle Gård. Foto: Torvald Slettebø Jon Lilletun. Foto: Peder Austrud Oddvar Munksgaard. Foto: Fædrelandsvennen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utgitt av: Høyskoleforlaget AS Norwegian Academic Press Gimlemoen 19 N-4630 Kristiansand Norway Telefon (+47) Telefaks (+47) E-post Internett hoyskoleforlaget.no Agder Vitenskapsakademi Serviceboks Kristiansand Telefon (+47) Telefaks (+47) E-post Internett

6 Innhold FOrOrd...7 STATUTTEr FOr AGdEr VITENSKAPSAKAdEMI...8 MATrIKKEL FOr AGdEr VITENSKAPSAKAdEMI...12 STyrETS årsmelding FOr VINTERMØTE...39 Olav Skjevesland MINNETALE OVEr JON LILLETUN...41 Alf Holmelid INdUSTrIELL FOrSKING På AGdEr...44 VÅRMØTE...49 Jens Vetland MINNETALE OVEr OddVAr MUNKSGAArd...51 Rolf Tomas Nossum OLE-JOHAN dahl, EN INFOrMATIKK-PIONér FrA AGdEr...55 Jan K. Hognestad JEG HørEr det På TONEFALLET...61 Om tonale forhold i norske dialekter med særlig fokus på Agder SOMMERMØTE...83 Øystein Wiig GrøNLANdSHVALEN EN TrUET KJEMPE I ArKTIS...85 ÅRSMØTE...89 referat FrA årsmøtet I AGdEr VITENSKAPSAKAdEMI...91 UTdELING AV PrISEr FOr Ernst Håkon Jahr FrA SEMINArET På HOLT TIL UNIVErSITETET I AGdEr...97 Ernst Håkon Jahr TALE På HOLT PrESTEGård, LørdAG 1. SEPTEMBEr Torunn Lauvdal UNIVErSITETETS FrAMTId: INTErNASJONALISErING, AKAdEMISK KVALITET OG MOdErNISErING

7 A gder V itenska psa k A demi Å rbok 2007 Joachim Dorfmüller EdVArd GrIEG research IN GErMANy Knut Dahl-Jørgensen TAKKETALE På VEGNE AV de NyE MEdLEMMENE Roy T. Eriksen TAKKETALE VEd TILdELINGEN AV SørLANdETS KOMPETANSEFONdS FOrSKNINGSPrIS FOr Stephen Seiler TAKKETALE VEd TILdELINGEN AV SørLANdETS KOMPETANSEFONdS POPULærVITENSKAPELIGE PrIS FOr Kjell Arne Ingebrigtsen HILSEN FrA NOrGES TEKNISKE VITENSKAPSAKAdEMI Åse Gunhild Woie Duesund HILSEN FrA AGdErBENKEN På STOrTINGET AkAdemiets Nobel-prisviNNerforedrAg Arne Olav Øyhus OM TILdELINGEN AV NOBELS FrEdSPrIS TIL FNS KLIMAPANEL, IPcc OG AL GOrE Kjell Arne Grøttum NOBELPrISEN I FySIOLOGI ELLEr MEdISIN 2007 TIL MArIO r. capecchi, OLIVEr SMITHIES OG MArTIN J. EVANS Unni Langås NOBELPrISEN I LITTErATUr TIL doris LESSING PrESSMEddELANdE: NOBELPrISET I KEMI Hans Herlof Grelland NOBELPrISEN I FySIKK 2007: ALBErT FErT OG PETEr GrüNBErG Arild Sæther SVErIGES riksbanks PrIS I økonomisk VITENSKAP TIL MINNE OM ALFrEd NOBEL Leiv Storesletten ScrINIVASA S.r. VArAdHAN ABELPrISVINNAr I Ulf Arvid Zachariasson ronald dworkin HOLBErGPrISVINNEr I ANNet Ernst Håkon Jahr HILSEN FrA AGdEr VITENSKAPSAKAdEMI TIL det NOrSKE VIdENSKAPS-AKAdEMI VEd 150-årSJUBILEET 3. MAI Yngvar Reichelt AGdEr AKAdEMIS GULLMEdALJE

8 Forord Med dette framlegges Agder Vitenskapsakademis sjette årbok, etter reetableringen som vitenskapsakademi i årboka for 2007 er, som de fem tidligere, redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch i nært samarbeid med preses. Thor Kristian Hanisch og Olav Bjørn Skaar har stått for fotograferingen og har også bistått datateknisk. Kristiansand i oktober 2008 Ernst Håkon Jahr Preses 7

9 Statutter for Agder Vitenskapsakademi (Vedtatt , siste endring ) 1 Agder Vitenskapsakademi (Agder Academy of Sciences and Letters) har til formål å fremme alle former for vitenskapelig virksomhet på Agder og forståelsen for vitenskapens betydning i samfunnet. denne oppgaven søkes løst ved bl.a. å arrangere møter, konferanser og foredrag, samt ved å dele ut vitenskapelige priser og arrangere prisoppgaver. 2 Akademiet har maksimalt 205 tellende medlemmer: 1) ordinære innenlandske (100 plasser), 2) korresponderende innenlandske (50 plasser) og 3) utenlandske medlemmer (50 plasser), dessuten 4) æresmedlemmer (maksimalt 5). Betegnelsene innen- og utenlandsk gjelder bopæl, ikke nasjonalitet eller statsborgerskap. de ordinære innenlandske medlemmer må ha bopæl i Agder; ved flytting annensteds går de over i kategoriene korresponderende innenlandske eller utenlandske medlemmer. Fra og med det år et medlem fyller 67 år, går det ut av den antallsbegrensede medlemsmasse, men beholder alle rettigheter som medlem. det bør sikres en rimelig fordeling av medlemmer mellom de ulike fagområdene. Medlemmene har innsynsrett ved innvalg, en rett som effektueres ved oppmøte i sekretariatet. Innvalg av medlemmer skjer etter begrunnet forslag fra minst to av Akademiets medlemmer. Fristen for å sende inn forslag fastsettes av styret. Styret skal hvert år avgjøre hvor mange ledige plasser som kan fylles i hver medlemskategori. Styret behandler og prioriterer mellom forslagene før de blir sendt til skriftlig avstemning blant medlemmene. Medlemmene innvelges etter en vurdering av vedkommendes dokumenterte 8

10 s tatutter for A gder V itenska psa k A demi vitenskapelige kompetanse eller kunstneriske innsats. For å bli valgt må den foreslåtte ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Innvalg skal bekreftes i medlemsmøte. Eventuelle nærmere bestemmelser om innvalg fastsettes av styret. Valg av æresmedlemmer foretas av Akademiets innenlandske medlemmer etter forslag fra styret. den foreslåtte må ha 3/4 av de avgitte stemmer for å bli valgt. Eventuelle nærmere bestemmelser om valg av æresmedlemmer fastsettes av styret. Akademiet har også assosierte medlemmer. Som assosierte medlemmer av Akademiet kan innbys vitenskapelig interesserte personer og bedrifter og institusjoner som bidrar til å fremme Akademiets formål. Styret avgjør hvilke privatpersoner og bedrifter og institusjoner som skal innbys som assosierte medlemmer. Liste over assosierte medlemmer trykkes i Akademiets årbok. 3 Akademiet ledes av disse organer: a) årsmøtet, som er den høyeste myndighet og holdes hvert år den fredag som faller nærmest Akademiets stiftelsesdag 27. oktober. Styret kaller inn til årsmøtet med tre ukers varsel. Mellom årsmøtene holdes det medlemsmøter. b) Styret velges av årsmøtet og består av preses og fire medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Årsmøtet velger også en valgkomite på fire medlemmer. Preses og de fire styremedlemmene velges for to år. Styret konstituerer ellers seg selv og velger visepreses blant styremedlemmene. Visepreses bør representere annen vitenskap enn preses. Preses er styrets leder og Akademiets talsmann utad. Styret har som oppgave å ivareta Akademiets vitenskapelige og økonomiske interesser. Akademiets daglige arbeid ledes av akademisekretæren, som rapporterer til styret. Akademisekretæren mottar en godtgjørelse, fastsatt av styret, for sitt arbeid. Akademisekretæren velges av årsmøtet for ett år av gangen. 4 Styret legger hvert år fram årsberetning og revidert regnskap for behandling på årsmøtet. revisor velges av årsmøtet. Akademiets årbok legges fram på årsmøtet. årboka inneholder bl.a. Akademiets matrikkel. 9

11 A gder V itenska psa k A demi Å rbok For å kunne fremmes for årsmøtet må forslag til endring i disse statutter komme inn til styret minst en måned før årsmøtet. Forslag må gjøres kjent for medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet. Til vedtak kreves 2/3 flertall. 6 Akademiet kan kun oppløses etter innstilling av styret, og etter vedtak med minst 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Ved eventuell oppløsning tilfaller Akademiets formue Universitetet i Agder. Statutter for priser sørlandets kompetansefonds forskningspris 1. Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere vitenskaplige arbeider. 2. Prisen deles ut hvert år. 3. Prisen er på NOK og et diplom eller bilde. 4. Prisen tildeles en forsker tilknyttet Agder. 5. Styret i Agder Vitenskapsakademi oppnevner en jury på fem medlemmer. 6. Juryens avgjørelse er endelig. Juryen avgir en skriftlig begrunnelse for tildelingen. 7. Medlemmene av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. 8. Prisen deles ut av Preses på akademiets årsmøte. 9. Prisen deltes første gang ut på årsmøtet 2004, for et arbeid publisert i 2002 eller sørlandets kompetansefonds populærvitenskaplige pris 1. Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere populærvitenskapelige bidrag. 2. Prisen deles ut hvert år. 3. Prisen er på NOK og et diplom eller bilde. 4. Prisen tildeles en bidragsyter tilknyttet Agder. 5. Styret i Agder Vitenskapsakademi oppnevner en jury på tre medlemmer. 6. Juryens avgjørelse er endelig. Juryen avgir en skriftlig begrunnelse for tildelingen. 7. Medlemmene av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. 10

12 s tatutter for A gder V itenska psa k A demi 8. Prisen deles ut av Preses på akademiets årsmøte. 9. Prisen deltes første gang ut på årsmøtet 2004, for et bidrag i 2002 eller skipskredittfondets pris for maritim forskning 1. Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere arbeider innen maritim forskning. 2. Prisen deles ut annet eller tredje hvert år. 3. Prisen er på NOK og et diplom eller bilde. 4. Prisen tildeles normalt en forsker, evt. forskningsgruppe, ved Universitetet i Agder eller Agderforskning. 5. Unntaksvis kan andre forskere på Agder tildeles prisen. 6. Styret i Agder Vitenskapsakademi oppnevner en jury på tre medlemmer. Juryens avgjørelse er endelig. Juryen avgir en skriftlig begrunnelse for tildelingen. 7. Medlemmer av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. 8. Prisen deles ut av Preses på akademiets årsmøte. 9. Prisen deltes første gang ut på årsmøtet 2004, for et arbeid publisert i 2001, 2002 eller

13 Matrikkel for Agder Vitenskapsakademi STyrE: Ernst Håkon Jahr, preses Svein Gunnar Gundersen, visepreses Tore Austad Olav Skjevesland Leiv Storesletten AKAdEMISEKrETær: Thor Einar Hanisch MEdLEMMEr: Andersen, otto, siv.øk. NHH, professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde internasjonalisering, f Medlem Adr. Eikebakken 1, 4622 Kristiansand. Austad, tore, cand. philol., lektor, tidl. stortingsrepresentant for Vest-Agder, Kirke-og undervisningsminister , f Tidl. akademisekretær, medlem 1965, styremedlem.- Adr. Tryms v 14c, 4631 Kristiansand. Austad, torleiv, dr. theol., professor, Menighetsfakultetet, fagområde systematisk teologi, f Medlem Adr. Jomfrubråt v 68, 1179 Oslo. baker, Jonathan david, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde utviklingsstudier med fokus på Etiopia og Tanzania, f Medlem Adr. Jern v 18, 4629 Kristiansand. 12

14 m Atrikkel for A gder V itenska psa k A demi beisland, Hans olav, dr. med., overlege Sørlandet Sykehus Arendal, fagområde kirurgi og urologi, kreftforskning, f Medlem Adr. Sørlandet Sykehus Arendal. bekken, otto borger, ph.d., førsteamanuensis, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde matematikk/didaktikk, f Medlem Adr. Torsvikkleiva 12, 4637 Kristiansand. benestad, finn, dr. philos., dr. h.c. (Münster), professor em., Universitetet i Oslo, Institutt for musikk og teater, fagområde musikkvitenskap, f Medlem Adr. Agder allé 4a, 4631 Kristiansand. bernt, Jan fridthjof, dr. juris, professor, Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet, fagområder forvaltningsrett, kommunalrett, sosial- og helserett, rettskildelære, rettsteori, f Medlem Adr. Myrdalskogen 121 Ulset. bjorvatn, bjarne, dr. med., professor, Universitetet i Bergen, Senter for internasjonal helse, og who, Geneve, fagområde infeksjonsmedisin, med. mikrobiologi, internasjonal helse og who vaksine-politikk, f Medlem Adr. Narestø, 4810 Eydehavn. bjorvatn, kjell, dr. med., professor, Universitetet i Bergen, fagområde odontologi, spesialist i tannregulering og barnetannpleie, f Medlem Adr. Bergstø 88, 4790 Lillesand. bjorvatn, Øyvind, cand. philol., lektor, tidl. stortingsrepresentant for Aust- Agder, forfatter på fagområdet historie, lokalhistorie, f Medlem Adr. østerkleiv 17, 4900 Tvedestrand. bjøranger, Jan, professor, Universitetet i Stavanger, fagområde musikk, spesialområde fiolin og orkester, f Medlem Adr. Rundvollen 2, 4017 Stavanger. bjørnenak, trond, dr. oecon., professor, Norges Handelshøyskole, fagområde bedriftsøkonomi, økonomisk styring, f Medlem Adr. Fladefjell 20, 4878 Grimstad. brautaset, knut, m.sc., m.ed., dosent, tidl. rektor Høgskolen i Agder, nå Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde regulerings- 13

15 A gder V itenska psa k A demi Å rbok 2007 teknikk, oljehydraulikk, servoteknikk, f Æresmedlem Adr. ås v 27, 4879 Grimstad. breen, olav, cand. mag., prosjektleder, Universitetet i Agder, fagbokforfatter, tidl. akademisekretær, f Medlem Adr. Kroodd v 7, 4624 Kristiansand. breiteig, trygve, cand. real., dosent, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, tidl. lærerhøgskolerektor, fagområde matematikk-didaktikk, f Medlem Adr. Fuglevikkleiva 60, 4637 Kristiansand. burn, robert p, ph.d., professor em. University of Exeter, fagområde matematikk/didaktikk, f Medlem Adr. Sunnyside, Barrack rd, Exeter, EX 2 6AB, UK. Cestari, maria luiza, dr. philos., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde matematikk-didaktikk, f Medlem Adr. Torsvikkleiva 12, 4637 Kristiansand. Conway, John thomas, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde aerodynamikk og flymekanikk, matematikk, fysikk, f Medlem Adr. Groose v 238b, 4879 Grimstad. dahl-jørgensen, knut, dr. med., professor, Universitetet i Oslo, fagområde pediatri, spesialitet sukkersyke blant barn og unge, f Medlem Adr. øvre Smestad v 44b 0378 Oslo. da silva, António barbosa, dr. theol., professor, Ansgar teologiske høgskole, fagområder systematisk teologi og psykisk helsearbeid, f Medlem Adr. Halvdan Svartes v 4d, 4633 Kristiansand. dorfmüller, Joachim, dr. phil.habil, professor, westfälische wilhelms- Universität Münster, Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik, f Medlem Adr. ringelstrasse 22, wuppertal, deutschland. drange, tore, sivilarkitekt, eget arkitektfirma Grimstad, arkitektoniske arbeider som Ericsson-komplekset i Grimstad, Tyholmen hotell i Arendal, rasmus- 14

16 m Atrikkel for A gder V itenska psa k A demi sen-gruppens bygg i Kristiansand og Norges Ambassade i Brasilia, f Medlem Adr Grimstad. dybo, tor, dr. art., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, fagområde rytmisk musikk, spesielt jazz, etnomusikologi, f Medlem Adr. Elve g. 30, 4614 Kristiansand. dziubalska-kolaczyk, katarzyna, d.litt. & ph.d., professor, Adam Mickiewicz University, Poznan, fagområde engelsk språkvitenskap, f Medlem Adr. al. Niepodleglosci 4, Poznan, Poland; privatadr. Swiebodzinska 82, Poznan. egeberg, per kristian, dr. scient., professor, viserektor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde kjemi, geokjemi, kjemisk oseanografi, akvatisk kjemi, miljøkjemi, fornybar energi, f Medlem Adr. Gudbrandslia 13A, 4638 Kristiansand. ellingsen, svein, dr. h.c. Menighetsfakultetet, salmedikter, sterkt representert i Norsk Salmebok og Salmer 97 og i en rekke utenlandske salmebøker, f Medlem Adr. Betrum v.13, 4815 Saltrød. eriksen, roy t., dr. philos., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, fagområde engelsk filologi, renessansestudier, f Medlem Adr. Helgolands g. 7, 4616 Kristiansand. falkenberg, Andreas Wyller, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde internasjonal handel og verdikjeder, kultur og etikk, f Medlem Adr. dregge v 7, 4639 Kristiansand. falkenberg, Joyce, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde strategisk forandring og implementering; allianser og nettverk, f Medlem Adr. dregge v 7, 4639 Kristiansand. farstad, per kjetil, phil.dr., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, fagområde musikk, klassisk gitar, lutt og andre historiske strengeinstrumenter, f Medlem Adr. dals v. 13, 4634 Kristiansand. 15

17 A gder V itenska psa k A demi Å rbok 2007 fintoft, knut, dr. philos., professor em. NTNU, fagområde fonetikk, f Medlem Adr. Elgfaret 4, 3790 Helle. Tlf fisiak, Jacek, O.B.E., dr. habil., professor, School of English, Adam Mickiewicz University, Poznan, fagområde engelsk språkvitenskap, f Medlem Adr. UAM al. Niepodleglosci 4, Poznan, Polen. fowler, Alastair, d.litt, FBA, regius professor em., University of Edinburgh, fagområde engelsk litteratur og retorikk, f Medlem Adr 11 East claremont Street, Edinburgh EH7 4HT, Scotland. Tlf fuglestad, Anne berit, ph.d., dosent, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde matematikk, spesialitet IKT-teknologi i læring og undervisning, f Medlem Adr. Holdalsnuten 26, 4633 Kristiansand gabbay, dov. m., ph.d., professor of logic, Kings college, London, fagområde logikk og beregning, bevisteori, logisk modellering av naturlige språk, f Medlem Adr. Kings college, Strand, London wc2r 2LS, UK. gallefoss, frode, dr.med, seksjonsoverlege Sørlandet Sykehus Kristiansand, lungespesialist, f Medlem Adr. Ole Bulls g 30, 4630 Kristiansand golusinski, Wojciech, dr. med., dr. hab., professor, Poznan University of Medical Sciences, fagområde laryngologi, f Medlem Adr. Ul. Fredry 10, Poznan, Polen. gonzalez, Jose Julio, dr. rer. nat., dr. techn., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde systemdynamikk, informasjonssikkerhet og kritisk infrastruktur, f Medlem Adr. Holmen, reddal, 4886 Grimstad. gran, Jan tore, dr. med., professor, rikshospitalet, fagområde reumatologi, f Medlem Adr. Skilsø 4818 Færvik. grelland, Hans Herlof, dr. philos., cand.real., master i filosofi, professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde kvante- 16

18 m Atrikkel for A gder V itenska psa k A demi kjemi, fysikkens filosofi og eksistensfilosofi, f Medlem Adr. Biodd g 28 b, 4878 Grimstad. grevholm, barbro elisabeth, fil. lic., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde matematikk-didaktikk og matematikk, f Medlem Adr. Torridals v. 89, 4630 Kristiansand. grøttum, kjell Arne, dr. med., overlege, Sørlandet Sykehus Kristiansand, fagområde indremedisin, blodsykdommer, f Medlem Adr. Bjørndalsheia 45, 4633 Kristiansand. gundersen, svein gunnar, dr. med., overlege, forskningssjef Sørlandet Sykehus Kristiansand, prof. II, Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsfag, fagområder infeksjonsmedisin, tropemedisin, internasjonal helse, f Medlem 2002, visepreses - Adr. Teglverks v14, 4632 Kristiansand. gupta, rolf Arnvid, cand. musicae, sjefdirigent, Kristiansand Symfoniorkester, f Medlem Adr. Torriedals v 138a 4630, postboks 572, 4665 Kristiansand. Haanes, vidar leif, dr.theol, professor, rektor, Menighetsfakultet, Oslo, fagområde kirkehistorie, teologihistorie, stat og kirke, f Medlem Adr.- Flåtestad v 70, 1415 Oppegård Hagelia, Hallvard, teol. dr., professor, Ansgar Teologiske Høgskole, fagområde språkvitenskap, spesialområde lingvistikk med hovedvekt på semittiske og klassiske språk, f Medlem Adr. Nedre Brattbakken 14, 4635 Kristiansand. Hagestad, gunhild o., ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap, prof.ii ved NOVA, fagområde sosiologi, befolkningseldring, livsløp, generasjonsforhold, f Medlem Adr. Boks 16, 4795 Birkeland. Halvorsen, else-marie, professor em, fagbokforfatter, Universitetet i Agder, Seniorsenteret, Gimlemoen, fagområder didaktikk, verditemaer i lærerutdanning og skole, f Medlem Adr. Kuholms v 116, 4632 Kristiansand. 17

19 A gder V itenska psa k A demi Å rbok 2007 Hanisch, thor einar, siv.øk og h.a. NHH, akademisekretær, tidl. regional høgskoledirektør, for Hordaland , for Agder , fagområde organisasjon og ledelse, f Medlem Adr. Olav Tryggvasons v 54, 4633 Kristiansand. Haugeberg, glenn, dr. med., overlege, Sørlandet Sykehus Kristiansand, fagområde reumatologi, f Medlem Adr. Marviks v 75, 4632 Kristiansand. Haugen, richard, dr. philos., professor, Universitetet i Tromsø, det samfunnsvitenskapelige fakultet, fagområde spesialpedagogikk, kognitiv psykologi, motivasjons- og læringspsykologi, f Medlem Adr. Vesterli v 30, 9008 Tromsø. Haugen, paal-helge, forfatter av romaner og diktsamlinger, oversatt til mer enn 20 språk, tildelt bl.a. Brageprisen, cappelen-prisen, Litteraturkritiker-prisen, wilburprisen (USA), f Medlem Adr. Skrefjell v 5, 4645 Nodeland. Hernes, gudmund, ph.d., professor, fagområde samfunnsvitenskap, forsker Fafo, tidl. Kirke-utdannings- og forskningsminister, f Medlem Adr. Skov v 20, 0257 Oslo. Holbek, Jonny, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde strategisk ledelse, innovasjon, nyskaping, organisasjonsteori, f Medlem Adr. Nordre Hovedgårds v 10, 4621 Kristiansand. Holmesland, oddvar, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, fagområde britisk litteratur, f Medlem Adr. Hamreheia 48A, 4631 Kristiansand. Hopmann, stefan thomas, dr. phil., professor, Universitetet i wien, fagområde pedagogikk, f Medlem Hydle, ida, dr. med., dr. philos., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for helse -og idrettsfag, fagområde medisin, antropologi, f Medlem Adr. Havsøy v 78, 4817 Arendal. Hägg, tomas, fil. dr. og dr.h.c. (Athen), professor, Universitetet i Bergen, fagområde klassisk, især gresk filologi, bysantinsk humanisme, nubisk kultur, 18

20 m Atrikkel for A gder V itenska psa k A demi f Medlem Adr. Harald Hårfagres v 23, 4633 Kristiansand. Jahr, ernst Håkon, dr. philos., dr. h.c. (Poznan), professor, Universitetet i Agder, fagområde nordisk språkvitenskap, f Medlem 2002, preses.- Adr. Gimlekollen 3, 4633 Kristiansand. Jakobsen, else marie, dr. h.c. Menighetsfakultetet, professorkompetanse, tekstilkunstner, egen vevstue, spesialitet billedvev, f Medlem Adr. Nedre Lunds v 18, 4630 Kristiansand. Tlf Jaworski, barbara, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde matematikk-didaktikk, f Medlem Adr Skipper g 82, 4614 Kristiansand. Jenssen, Jan inge, dr. oecon, professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde entreprenørskap og forretningsutvikling, f Medlem Adr. Krossmyr v 12, 4640 Kristiansand. Jan vincents Johannessen, dr. med., professor, fagområder kreftforskning. patologi, f Medlem Adr. Snarøy v 131 G, 1367 Snarøya kerswill, paul, ph.d., professor, Lancaster University, fagområde språkvitenskap, f Medlem Adr. Hazelwood Gardens, Lancaster LA1 4PQ UK. kiefer, ferenc, dr., professor, direktør for lingvistikk, Ungarns Vitenskapsakademi, fagområde språkvitenskap, spesialområder grammatisk og systematisk språkbeskrivelse, semantikk og pragmatikk, f Medlem Adr. Bérc utca 7/b H-1016 Budapest kjærsdam, finn, dr. dr. professor, rektor Aalborg Universitet, fagområde teknologi, spesialområder fysisk planlegging, byplanlegging og regional planlegging, f Medlem Adr. Sankt Peders Gade 19, dk-9400 Nørresundby knudsen, Harald, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, fagområde strategisk og internasjonal ledelse, 19

21 A gder V itenska psa k A demi Å rbok 2007 læringsteori, vitenskapsfilosofi, f Medlem Adr. Rabbers v 8, 4639 Kristiansand. kramarz-bein, susanne, dr. phil. hab., professor, Universität Münster, fagområde nordisk litteratur, skandinavistikk, f Medlem Adr. Zedernweg 191, Sankt Augustin, deutchland. kristiansen, Aslaug, dr. polit., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk. fagområde pedagogikk, spesialområder profesjonsforskning og profesjonsstudier, f Medlem Adr. Arenfeldts v 26, 4630 Kristiansand. kristoffersen, gjert, dr. philos., professor, Universitetet i Bergen, fagområde nordisk språkvitenskap, spesialområder sosiolingvistikk, fonologi og prosodi, f Medlem Adr. Natlandsfjellet 185, 5098 Bergen. kvanvig, Helge steinar, dr. theol, professor, Universitetet i Oslo, det teologiske fakultet, fagområde det gamle testamente, semittiske språk, orientalske religioner, f Medlem Adr. Ammerud v 121F, 0958 Oslo. kristjánsdóttir, Anna, cand. pæd., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde matematikk-didaktikk, IKT i læring og undervisning, profesjonelle utviklingsmiljøer for lærere, f Medlem Adr. Smiedalen 3B, 4630 Kristiansand. lande, gunvor, dr. theol., førsteamanuensis, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, fagområde kyrkjevitskap, feministteologi, f Medlem Adr Bygland. lande, Aasulv, dr. theol., professor, Universitetet i Lund, fagområde teologi, misjonsvitenskap med økumenikk, især japanske religions- og samfunnsforhold, f Medlem Adr. Styrbjörn Starkes gränd 4, Lund. langås, Unni, dr. art., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, fagområde litteraturvitenskap, f Medlem Adr. ryttergangen 14, 4630 Kristiansand. 20

22 m Atrikkel for A gder V itenska psa k A demi lassen, tom, ph.d., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, fagområde industriell økonomi, risikoanalyse, vedlikeholdsteknikk, f Medlem Adr. Volle v 74, 4879 Grimstad. lauvdal, torunn, dr. polit. professor, rektor, Universitetet i Agder, fagområde pedagogikk, organisasjon, teknologiledelse, f Medlem Adr. Hannevik terasse 24, 4613 Kristiansand. leer-salvesen, paul egil, dr. philos., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, fagområde systematisk teologi, med vekt på etikk, skjønnlitterært og faglitterært forfatterskap, f Medlem Adr. Hamreheia 20, 4631 Kristiansand. lie, svein, cand. philol., professor, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, f Medlem Adr. Eckersbergs g 10, 0266 Oslo. lilleaas, Ulla-brit, dr. polit., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsfag, fagområde sosiologi, især menneskers forståelse og opplevelse av egen helse, f Medlem Adr. Havodd v 3, 4823 Arendal. lima, Åsvald, dr. philos., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for teknolog og realfag, fagområde matematikk, f Medlem Adr. ragnhilds v 2, 4633 Kristiansand. lindboe, Christian fredrik, dr. med., overlege Sørlandet Sykehus Kristiansand, fagområde klinisk patologi, især nevropatologi, f Medlem Adr. Justvikbakken 3, 4634 Kristiansand. linn, Andrew robert, ph.d., professor, University of Sheffield, fagområde engelsk språk, lingvistikkens historie, f Medlem Adr. 42 Dransfield Road, Sheffield, South Yorkshire S10 5RN, UK. lombnæs, Andreas g., dr. philos., professor, Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, fagområde nordisk litteraturvitenskap, f Medlem Adr. Erling Skjalgssonsgt. 24, 0267 Oslo. 21

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010 Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010 Redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch 2011 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011 Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2011 Redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch 2012 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med

Detaljer

MATRIKKEL. årbok 2013 17

MATRIKKEL. årbok 2013 17 MATRIKKEL Styre Ernst Håkon Jahr, preses Leiv Storesletten, visepreses Per Kjetil Farstad, styremedlem Marit Aamodt Nielsen, styremedlem Ove Torbjørn Aanensen, styremedlem Gunvor Lande, 1. varamedlem Barbro

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013 redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten 2014 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099 MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 04.02.2015 kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Gjerløw

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Helje Kringlebotn Sødal Vladimir Oleshchuk Ingeborg Eidsvåg Fredwall (ankom kl )

Helje Kringlebotn Sødal Vladimir Oleshchuk Ingeborg Eidsvåg Fredwall (ankom kl ) MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 10.12.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Viserektor Dag Gjerløw Aasland Dekan Kerry Stephen Seiler Dekan Sigbjørn

Detaljer

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, fulltid Barnevern - deltid Barnevern - heltid

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium 7141 Afrikastudier - bachelor SU Trondheim Bachelor 7123 Allmenn litteraturvitenskap - bachelor HF Trondheim Bachelor 7135 Antikkens kultur -

Detaljer

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Institusjoner Mastergradsoppgaver Merknader Sensorer Høgskolen i Agder, 5

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07

Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Anettes KJØREPLAN for markeringen av forskningsenhetens 5års-jubileum 26.09.07 Kl 12.15 Programmet ledes av Anette Strømsbo Gjørv og forskningsleder Sissel er vertinne i timen 11. 30 12.15 og tar ansvar

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling c/o Kjemisk Institutt, UiB Allégt. 41 5007 BERGEN Tlf: Faks: Internett: E-post: 55 58 34 87 55 58 94 90 www.nks.uib.no nksbergen@nks.uib.no

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Roland Wittje og Ola Nordal Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Rapport fra kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU, og perspektiver for bevaring og

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19.03. 2013 /BKR Godkjent uendret av Styret 24.04. 2013 P R O T O K O L L fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl. 10.00 15.20 Møtested: Styrerommet, rom

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik MEDL Heidi Kristensen. MEDL Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark MEDL Bjørn Stordrange.

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik MEDL Heidi Kristensen. MEDL Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark MEDL Bjørn Stordrange. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Aust-Agder

Utskrift fra fiskermanntallet Aust-Agder Utskrift fra fiskermanntallet Aust-Agder Kommune: 0906 ARENDAL ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 080353 ANDERSEN

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, NO-0608 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet. Wenche Jakobsen. Prorektor for utdanning LMU-forum. Foto: Stig Brøndbo, UiT

LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet. Wenche Jakobsen. Prorektor for utdanning LMU-forum. Foto: Stig Brøndbo, UiT LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 20.10 2016 LMU-forum Foto: Stig Brøndbo, UiT Det nye universitetet etter fusjonen 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer April 2013 Terje Bruen Olsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior 1 414 Magnus Simonsen NMK Kvinesdal Opel 2 407 Mads Skjæveland NMK Sandnes og Jæren Opel 3 408 Ørjan Ottesen KNA Aust-Agder Volkswagen 4 401 Hege

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18 Høvringen 206 2.02.206 J 5-6 år Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76 2:0:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 7-8 år Marie Frivold HSG/ Oddersjaa SSK 35 :34:29 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 9-20

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2015 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Resultater klasse Jaktfelt Uvannet

Resultater klasse Jaktfelt Uvannet Resultater klasse Jaktfelt Uvannet 14.0.016 StevneID: 16JF003 Arrangør: Froland JFF 14.0.016 14:1:01 Plass Navn Forening H1 H H3 H4 H5 H6 Skille Sum A 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 5 5 5 5 5 5 5 150

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 006, Campus Kristiansand Dato: 26. november 2013 Tidspunkt: 12:30-15:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013.

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Bakgrunn Vår kunnskap om Polhavet er begrenset sammenlignet med våre andre havområder. Økt kunnskap

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Stilling Søknadsfrist Antall søkere Sorteringskomite Førsteamanuensis 10.11.2014 31 Mathilde Skoie, i idehistorie Espen Schaanning, Thomas

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Sal 1, Fakultet for kunstfag (Kristiansand) Arkivsak: 15/00099

Sal 1, Fakultet for kunstfag (Kristiansand) Arkivsak: 15/00099 MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 05.05.2015 kl. 12:30-15:45 Sted: Sal 1, Fakultet for kunstfag (Kristiansand) Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Med kunnskap bygger vi landsdelen

Med kunnskap bygger vi landsdelen Med kunnskap bygger vi landsdelen Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 01.11.2016 Tromskonferansen Foto: Stig Brøndbo, UiT UiT Norges arktiske universitet 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon Universitetsstyret

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken Rune

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken Rune Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Iselin Sådland Jensen Lyngdal 49 50 50 95 244 Gylt medalje 2 Ruth Jane Rossevatn Øvre Eiken 49 50 48 93 240 3 Rune Rossevatn Øvre Eiken 47 49 47 97 240 4 Espen Stubstad

Detaljer

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem.

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem. NTNU S-sak 33/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29/10/2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Beate K. Reinertsen Arkiv:2013/14631 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: SINTEFs Råd

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

Vedtak: Styret ved Institutt for kultur og litteratur vil ikke anbefale at Ole Karlsen får forlenget permisjon ut studieåret 2011/2012.

Vedtak: Styret ved Institutt for kultur og litteratur vil ikke anbefale at Ole Karlsen får forlenget permisjon ut studieåret 2011/2012. Vedlegg til sak IKL 33-2011, a) IKL-fullmaktsaker i perioden april oktober, 2011 Arkivnr: Sak: 2010/857-7 IKL 13-2011 Søknad om forlenget permisjon ut studieåret 2011/2012, Ole Karlsen - innstilling fra

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 16.10.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør - Øst RHF Tid: 27. september 2013 kl. 09.00-12.00 Sted:, Lucy Smiths hus, Store møterom, 10. etasje Tilstede: Ole Petter Ottersen, rektor (møteleder) Odd

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 18.februar 2014 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene Tvedestrand

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark)

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) SØRØYFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 77 Jarle Brommeland H Bergen Havfiskefor. 25,060 2 69F Tore Jan Gismervik

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det sentrale forskningsutvalget. Dato: , kl. 13:15-16:15 Sted: Uglandsstua, Campus Grimstad Arkivsak: 14/03102

MØTEPROTOKOLL. Det sentrale forskningsutvalget. Dato: , kl. 13:15-16:15 Sted: Uglandsstua, Campus Grimstad Arkivsak: 14/03102 MØTEPROTOKOLL Det sentrale forskningsutvalget Dato: 13.11.2014, kl. 13:15-16:15 Sted: Uglandsstua, Campus Grimstad Arkivsak: 14/03102 Tilstede: Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder Stephen

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Grundekjøn, Arvid (H), tlf: 38 07 50 42 mobil: 92 61 78 52 e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no

Grundekjøn, Arvid (H), tlf: 38 07 50 42 mobil: 92 61 78 52 e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no Bystyret 2011-2015 Høyre: Grundekjøn, Arvid (H), tlf: 38 07 50 42 mobil: 92 61 78 52 e-post: ordforer@kristiansand.kommune.no Lund, Hans Otto (H), mobil: 90 87 05 50 e-post: hans.otto.lund@kristiansand-bystyre.no

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Årsmelding Innledning... 1 Styrets sammensetning i Styrets aktiviteter... 2 Årsmøtet NHF

Årsmelding Innledning... 1 Styrets sammensetning i Styrets aktiviteter... 2 Årsmøtet NHF Årsmelding 2010 Innledning... 1 Styrets sammensetning i 2010... 1 Styrets aktiviteter... 2 Årsmøtet NHF 2010... 3 Innledning Pr. 14.09.10 hadde NHF ca 120 betalende medlemmer og 54 pensjonist-/æresmedlemmer

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Ta gjerne kontakt med sykehusets kommunikasjonsavdeling på e-post: dl_redaksjonen@ahus.no eller telefon 902 87 117, kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl.

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Harkestad Jondal 49 50 48 147 161,- 2. Eirik Hylland Aurland 48 50 49 147 122,- 2. Lasse Hylland Aurland 49 50 48 147 122,- 4. Sverre Måkestad Tørvikbygd 49

Detaljer

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014 Klasse A Antall premier: 9 1 Bergseng Lars Glåmdal 21 23 23 24 24 21 0 0 136 2 Nalum Tom Brunlanes SS 22 22 23 22 25 21 0 0 135 3 Brovold Tore Østlandske SS 21 22 20 23 24 22 0 0 132 4 Gravklev Terje Brunlanes

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer