DOK 8:12 S ( ) Om endring i foreldrepermisjonsordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012-2013. DOK 8:12 S (2012-2013) Om endring i foreldrepermisjonsordningen"

Transkript

1 En utredning gjennomført av Wenche Irene Thomsen ved LOs Forhandlings- og HMS-avdeling. Revidert Representantforslag Forslaget Innholdet For Mot Votering/vedtak i Stortinget DOK 8:12 S ( ) Om endring i foreldrepermisjonsordningen Forslag fra Høyre: Regjeringen bes tilrettelegge foreldrepermisjonen slik at barnet ikke mister tid med familien, ved å sørge for at mor og far kan overføre permisjonskvote til partneren i tilfeller hvor de selv ikke har mulighet til å ta ut kvoten Høyre mener at mer likt uttak av foreldrepermisjon mellom mor og far bør oppnås med holdningsarbeid heller enn statlig detaljstyring og viser til Sverige der antall fedre som tar ut permisjon er jevnt stigende, selv om de ikke tvinges til det. Det vises også til at fars rettighet i stor grad er avhengig av mors aktivitet før og etter fødselen og at manglende informasjon og komplisert regelverk gjør at fedre mister rettigheter. Et flertall i komiteen (AP, SV, SP) mener det er viktig med øremerkede kvoter for å sikre at barnet tidlig kan bygge nære relasjoner til begge foreldrene. Komiteen viste til at Bondevik II strammet inn på fars muligheter til å overføre fedrekvoten (bare ved sykdom eller skade som gjør at han er forhindret fra å ta seg av barnet.) Komiteens flertall (unntatt FrP og Høyre), ønsker å videreføre fedrekvoten og mener at det bør være en viss fleksibilitet i uttak av permisjon. For Høyres forslag: FrP, H Mot: A, KrF, SP, SV, V Ved votering stortingsbehandlingen mellom forslaget fra Høyre og FrP og komiteens innstilling om ikke å bifalle forslaget, ble innstillingen bifalt med 66 mot 42 stemmer. Kommentar: FrP går sammen med Høyre om representantforslaget. Statsråden viser til fleksibel permisjon med muligheter for gradert uttak over lengre tid og utsettelse av permisjonen inntil barnet fyller 3 år 1

2 Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet: Fra 1/7-13 trer en tydeligere tredeling i kraft. Både mødrekvoten og fedrekvoten kan overføres ved sykdom. DOK 8: 16 S ( ) Om endringer i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstakere mulighet til å stå i arbeid til fylte 75 år I stortingsdebatten støttet Venstre FrPs forslag For FrPs forslag: FrP, V Mot: A, KrF, SP, SV, H DOK 8: 65 S ( ) Om et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv forslag om endringer i arbeidsmiljøloven m.m Forslag fra FrP: Regjeringen bes i løpet av våren 2013 legge frem et forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstakere mulighet til å stå i arbeid til fylte 75 år Forslag fra Venstre: Stortinget ber regjeringen: (1)Foreta en helhetlig gjennomgang av aml og fremme forslag som gjør aml mer tidsriktig, enklere og mer fleksibel og som i størst mulig grad likebehandler alle virksomheter og ansettelses- Flertallet (- FrP) i arbeids- og sosialkomiteen: Lovbestemte aldersgrenser bør i størst mulig grad harmoniseres med pensjonsreformen. Flertallet vil på samme måte henstille til partene i arbeidslivet om å sørge for at aldersgrenser som er hjemlet i tariffavtaler i størst mulig grad er tilpasset pensjonsreformen. FrP ønsker et vedtak i Stortinget nå, så kommer partene inn i forbindelse med lønnsoppgjør og høringsprosess Høyre er enige i veldig mange av forslagene fra Venstre og mener hele opposisjonen er enig i retningen. Høyre viser til arbeidet med arbeidslivsmeldingen der FrP, Høyre og KrF samlet seg om en rekke I sitt svar sier Arbeidsministeren at det ikke er gitt at en aldersgrense på 70 år er riktig, men går likevel ikke inn for å heve aldersgrensen nå fordi dagens regler gir forutsigbarhet for begge parter i et ansettelsesforhold og at det å heve aldersgrensen kan føre til at arbeidsgivere vegrer seg for å ansette seniorer. Høyre og Kr.F: Støtter intensjonen i forslaget, men mener en helhetlig gjennomgang er nødvendig før aldersgrensene heves/fjernes. I stortingsdebatten: Høyre nevner to forslag som de er uenige i: Å kutte grensen for når ansettelsen skal være fast fra 4 til 2 år, kan føre til at arbeidstakerne skyves raskere ut i stedet for å få fast stilling. Høyre er skeptisk til å frata Ved votering mellom Komiteens innstilling: Regjeringen bes, i samarbeid med arbeidslivets parter, komme tilbake til Stortinget med en vurdering av konsekvensene av en heving eller fjerning av 70-års- grensen i arbeidslivet i løpet av våren 2014, og FrPs forslag ble komiteens innstilling bifalt med 67 mot 26 stemmer. Voteringen i Stortinget: Forslag 1 og 8: For: Høyre og Venstre. Mot: FrP, KrF, SP, A, SV 2

3 forhold (2)Sette i gang arbeid med sikte på å fremme forslag om endring i lovreglene for å likestille midlertidig ansettelser i aml og tj.m.l (3) Fremme forslag om endringer i aml 14-9 slik at det gis en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 12 mnd, men at maksimal varighet samtidig reduseres fra dagens 4 år til 2 år, og at det presiseres i loven at arbeidsgiver ikke kan bytte ut en arbeidstaker ved å ansette en ny arbeidstaker til å kunne utføre det samme arbeidet etter midlertidighetens utløp (Uten sakelig grunn) (4)Fremme forslag om å forenkle og endre aml 10-5 slik at reglene om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden blir mer brukervennlig, i større grad åpner for individuelle avtaler som sikrer lokalt tilpassede løsninger og i størst mulig grad likestiller virksomheter med og uten tariffavtale (5) Fremme forslag om å oppheve aml fjerde ledd betraktninger rundt norsk arbeidsliv, behovet for grunnleggende trygghet, samtidig med noen oppmykninger og liberaliseringer. FrP støtter forslag om å styrke varsleres rettigheter i aml, opprettelse av en varslerenhet, lovfestet rett til permittering og forslagene knyttet til IA-avtalen. FrP har tidligere vært med på deler av de andre forslagene, men FrP ønsker heller en arbeidslivskommisjon som skal se på hele arbeidslivet- gjennom et trepartssamarbeid - å trekke opp gode grenser innenfor trygge rammer for å skape fremtidens fleksibilitet. KrF viser til innstillingen i arbeidslivsmeldingen hvor det fremgår at det er mye her de vil kunne gå et stykke på vei med. partene i arbeidslivet muligheten til å fravike arbeidstidsbestemmelsene (fagforeninger med innstillingsrett) fordi de mener dette kan ramme store deler av f.eks oljeindustrien. KrF kan ikke umiddelbart støtte forslaget til endret definisjon av nattarbeid fordi de tarifffestede rettighetene knyttet til nattarbeid og nattillegg, definert innenfor de rammene som i dag eksisterer, må finne sin løsning først. I stedet for en generell liberalisering av helgearbeid, kan det løses ved en forsiktig endring i adgangen til å jobbe flere helger enn i dag, for studenter med sommerjobb. Flertallet i arbeids- og sosialkomiteen(a, SV, SP /statsråden: Forslag 1 og 2: Tj.mannsloven gir sterkere stillingsvern enn aml og dette er balansert med noe lempeligere adgang til midlertidig ansettelse*. Forslag 3,4,5,7: For: Venstre Mot: A, FrP, Høyre, KrF, SP, SV Forslag 9,11: For: FrP, H, V Mot: A, SP, SV Forslag 10,12: For. FrP, V Mot. A, Høyre, KrF, SP, SV Forslag 2,6: For: Høyre, KrF, V Mot: A, FrP, SP, SV Komiteens innstilling om at forslagene ikke bifalles ble vedtatt med 54 mot 48 stemmer (de 48 stemte for at forslagene ble vedlagt protokoll 1. 1 Etter et forslag er fremmet sendes det brev til vedkommende statsråd. Dersom deres svar innebærer at de på en eller annen måte arbeider med/kommer tilbake til saken, brukes innstillingen: vedlegges protokoll. Det kan sammenlignes med at Stortinget tar saken til etterretning. Dette innebærer at flertallet ikke har tatt standpunkt til realitetene i forslaget og legger til grunn at regjeringen har iverksatt/vil iverksette tiltak på de områdene dok.8 forslaget gjelder. 3

4 om at fagforeninger med innstillingsrett etter arbeidstvistloven og tjenestetvistloven kan inngå tariffavtaler som fraviker enkelte øvrige bestemmelsene i aml (6) Fremme forslag om klargjøring av aml bestemmelser om hva som menes med særlig uavhengig stilling (7)Definere nattarbeid til arbeid mellom 00: og fremme forslag til endringer i aml i tråd med dette. Venstre mener dette vil være tilpasset arbeidstidsdirektivets definisjon av nattarbeid (8)Fremme forslag til endringer i aml som i større grad åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale søndagsarbeid som er tilpasset lokale ønsker og behov (9)Fremme forslag om å styrke aml slik at varsleres rettigheter lovfestes i loven (10)Fremme forslag om opprettelse av en varslingsenhet under Arbeidstilsynet. Enheten bør være et varslingssted som mottar og registrerer varslingssaker. Enheten bør ha som mål å komme i en dialogsituasjon med de involverte parter, men bør også Venstre: Veldig mange arbeider i små bedrifter, og både folk innenfor og utenfor (fagbevegelsen) skal føle at de har et verdig og rettferdig arbeidsliv. Det er ikke riktig at bare de som er villige til å sponse bestemte partier, skal ha bestemte rettigheter i arbeidslivet. Forslag til arbeidstidsordninger skal ikke føre til at noen må jobbe mer, men større fleksibilitet. Venstres forslag er innstramming i midlertidig ansettelse, og når regjeringspartiene ikke støtter det, har de ikke reelt ønske om å bekjempe midlertidige ansettelser. Venstre viser spesielt til at det er i staten problemet er Venstre vil ha lovfestede rettigheter knyttet til permittering. Venstre mener det er ubegripelig hvorfor regjeringen ikke vil definere hva uavhengig stilling innebærer. De er skuffet over at FrP Regjeringen har satt i gang en systematisk gjennomgang av praksis for å redusere antall midlertidig ansettelser i staten. Forlag 3: En generell adgang til å ansette midlertidig i inntil 12 mnd, vil åpne for flere midlertidig ansettelser. Veksten i bemanningsselskapene er uheldig og undergraver regelen om fast ansettelse. Det sterke kravet til fast ansettelse medvirker til at midlertidig ansatte får fast arbeid. Forslag 4 og 5: Viser til at ved store og vidtgående avvik fra arbeidstidsbestemmelsene er kravet om avtale med arbeidstakerorganisasjonene sentralt bevisst laget for å sikre at lokalt tillitsvalgte ikke skal kunne presses til avtaler som bryter med hovedhensynene, og at en kollektivt kan sikre et helhetlig perspektiv. Forslag 6: Flertallet vil avvente den nye utredning av praktisering og omfang av bruken av særlig uavhengig stilling før en tar stilling til endring av bestemmelsen. Forslag 7 og 8: Det er av 4

5 utstyres med myndighet til å gripe inn i virksomheter, sørge for oppklaring rundt forholdene det varsles om og med sanksjonsmuligheter overfor arbeidsgiver. Enheten bør evalueres etter 2 år (11)Fremme forslag om å lovfeste rettigheter knyttet til permittering (12) Fremme forslag om å gjøre IA-avtalens positive virkemidler, som f.eks tilretteleggingstilskudd, tilskudd til BHT og fast kontaktperson i arbeidslivssentrene, gjeldende for alle virksomheter og alle arbeidstakere uavhengig av om disse har inngått tariffavtale ikke stemmer for støtte til varslerforslagene Skjønner ikke at IAavtalen kun skal gjelde for de som har avtale gjennom fagforeningene helsegrunner nødvendig med restriksjoner mot unødig nattarbeid. Forbud mot søndagsarbeid er begrunnet i arbeidstakernes sosiale og velferdsmessige behov. Virksomheter bundet av tariffavtale kan avtale arbeid på søndag ved særlige og tidsbegrensede behov. Forslag 9 og 10: Ny evaluering av varslerbestemmelsene vil foreligge innen utgangen av året. Forslag 11: Reglene om permittering egner seg godt for avtale. Også uorganiserte arbeidstakere er sikret godt vern ved permittering gjennom de sedvanerettslige reglene som er utviklet i arbeidslivet og i rettspraksis. Forslag 12: IA-avtalens virkemidler er allerede tilgjengelig også for virksomheter uten tariffavtale forutsatt at de har inngått en samarbeidsavtale med et Nav- arbeidslivssenter. A, SV og SP i stortingsdebatten: Dagens regulering av arbeidslivet gir mye fleksibilitet 5

6 6 nettopp fordi den bygger på regulering gjennom både lov og avtale. Venstre ønsker å svekke grunnlaget for fagbevegelsen ved å gjøre flere av reguleringene i arbeidslivet universelle. Arbeidstid: Dagens arbeidstidsregler, gjennom trappetrinnsmodellen, der unntaket fra hovedreglene blir større hvis man er fagorganisert eller har en fagforening bak seg, er fleksibel og nødvendig fordi det ikke er jevnt styrkeforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Lokale avtaler kan også inngås av en husforening av f.eks to arbeidstakere. Reglene for vidtgående unntak er en sikkerhetsventil i systemet at fagforeningene kan si nei, selv om de sier ja i 9 av 10 tilfeller. Dessuten kan Arbeidstilsynet gi dispensasjoner på en rekke områder. Det er inngått 1300 avtaler med sentrale arbeidstakerorganisasjoner med ganske omfattende endringer. Flertallet av arbeidstakerne og bedriftene er ikke tjent med et svakere regelverk og mindre vekt på

7 kollektive løsninger. I stortingsdebatten om aml i 2005 ble regjeringen kritisert fordi manglende åpning for mer midlertidig ansettelse ville ramme ungdom og innvandrere. Sverige gikk for flere midlertidig ansettelser, og det er åpenbart hva som er forskjellen når det gjelde ungdomsledighet i de to landene. Kommentar: Partiene viser til debatten i Stortinget i forbindelse med Meld S nr 29 ( ) Et felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv *Statsråden (A): Midlertidig ansettelse: Forskjellen til adgang til midlertidig ansettelse i staten og i privat sektor har lang tradisjon og litt ulik begrunnelse. En eventuell gjennomgang av regelsettene kan derfor ikke gjøres særskilt for midlertidig ansettelse. Da må hele stillingsvernet vurderes (gj.sn.beregninger): NÅ: Arbeidsgiver og arbeidstaker: den alminnelige arbeidstiden kan i en periode på 52 uker i gjennomsnitt ikke være lenger enn 9/40 timer, og kan i en periode på 7 dager ikke overstige 9/48 timer Arbeidsgiver og tillitsvalgte: den alminnelige arbeidstiden kan i en periode på 52 uker i gjennomsnitt ikke være lenger enn 9/40 timer, men ikke overstiger 10/48 timer. Grensen på 48 timer kan gj.snittsberegnes over en periode på 8 uker, men ikke over 54 timer i noen enkelt uke Arbeidstilsynet: den alminnelige arbeidstiden kan i en periode på 26 uker i gjennomsnitt ikke være lenger enn 9/40 timer, men den samlede arbeidstiden kan ikke overstige 13/48 timer i løpet av 7 dager. Grensen på 48 timer kan gj.snittsberegnes over en periode på 8 uker. Før Arbeidstilsynet treffer sin avgjørelse, skal ordningen av arbeidstiden vært drøftet med de tillitsvalgte. Referat fra drøftingene samt utkast til arbeidsplan skal vedlegges søknaden. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd. Merknad: Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon på inntil 13 timer per døgn, dvs i teorien en samlet ukentlig arbeidstid på 78 timer. Atil godkjenner som regel ikke mer enn 60 timer, og da med betydelig innslag av passiv arbeidstid. Endringsforslag: (1) Det kan avtales arbeidstid på inntil 10 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av 7 dager. I løpet av 52 uker kan imidlertid arbeidstiden i gjennomsnitt ikke 7

8 bli lenger enn 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager ( 10-4) (2) Lang beregningsperiode: Det kan skriftlig avtales at grensen på 48 timer i løpet av 7 dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 16 uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. Etter samtykke fra Arbeidstilsynet kan arbeidstiden utvides inntil 13 timer i løpet av 24 timer. Før Arbeidstilsynet treffer sin avgjørelse, skal ordningen av arbeidstiden drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte eller verneombud hvor det ikke er tillitsvalgte. Referat fra drøftingene samt utkast til arbeidsplan skal vedlegges søknaden. Arbeidsgiver vil kunne inngå avtale med den enkelte arbeidstaker eller med arbeidstakerens tillitsvalgte. Forslaget om definisjon av nattarbeid ( ) er ikke i samsvar med arbeidstidsdirektivet. Etter direktivet omfatter en nattperiode minst 7 timer, og 5 av dem må legges mellom DOK 8: 117 S ( ) Gi mennesker utenfor arbeidslivet en ny sjanse Forslag fra Høyre: regjeringen bes: (1). Gå igjennom målstyringsregelverket i Nav, med sikte på å etablere færre og tydeligere mål som bygger opp under intensjonen om at flere mennesker skal delta i arbeidslivet. (2). Etablere metodeverktøy for effektmåling av arbeidsmarkedstiltak. Effektmålingen bør inneholde informasjon om overføring til ordinært arbeid etter avsluttet tiltak, samt hvorvidt en tidligere tiltaksdeltager forblir i arbeid etter henholdsvis tre og fem år. (3). Iverksette klarere krav til leverandørene av attføringstjenester, herunder en vurdering av hvordan bedrifter som ikke leverer tilfredsstillende resultater, skal følges opp. Forslag fra FrP, Høyre og KrF:= forslagene fra Høyre Høyre mener at regjeringen ikke har gjort så fryktelig mye på dette området, og viser til lese- og skriveopplæring, å få flere sosialklienter i aktivitet, og mente at regjeringen nærmest måtte dras til å innrømme Stortinget en melding som oppfølging av Brofossutvalget. KrF mener man må ha en annen tiltaksstruktur enn i dag. For mange går fra tiltak til tiltak. Det vises også til en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet som påpeker at det vil være Regjeringspartiene viser til at begrepet utenforskap er misvisende. Gruppen som mottar helserelaterte ytelser er mangfoldig- med mennesker som både varig forsørges av offentlig stønad og av mennesker som kommer tilbake til arbeidslivet. Mange av forslagene vil partiene komme tilbake til i stortingsmeldingen om eksisterende arbeids- og velferdspolitikk og evt presentere nye tiltak på feltet. Det vises til at tapte årsverk som følge av sykdom og arbeidsledighet har gått ned. Statsråden: (1)Det er allerede satt i gang en prosess både i departementet og direktoratet for å forbedre Forslaget ble vedlagt protokollen (A, SV, SP for, H, FrP, KrF, V mot). 8

9 (4). Styrke satsingen på lese- og skriveopplæring i regi av Nav og i tiltaksapparatet. (5). Legge fram en sak om å sikre at alle gode krefter tas i bruk for å gi unge mennesker en mulighet til å delta i arbeidslivet. Ordningen bør legges opp langs følgende linjer: - Nav utarbeider en liste over godkjente tilretteleggere i offentlig, privat og ideell sektor. - Det utarbeides et system hvor de som formidler Nav-brukere inn i arbeid, mottar et honorar. Tilskuddsordningen bør utformes slik at virksomheten belønnes dersom vedkommende er i arbeid etter henholdsvis tre år og fem år. (6). Legge fram en sak om hvordan sosiale entreprenører i større grad kan benyttes som leverandører til det offentlige. (7). Utrede et tidsbegrenset arbeidsskattefradrag ved overgang fra trygd til arbeid. (8). Legge fram en handlingsplan med tiltak for å stanse veksten i antallet unge uføre. (9). Legge fram en sak med gjennomgang av alle ytelser til samfunnsøkonomisk lønnsomt å inkludere funksjonshemmede i arbeidslivet. Det offentlige må gå foran med et godt eksempel. I debatten var det også en ordveksling mellom Høyre, FrP og A og SV knyttet til overgangsstønad. styringssystemet og arbeidsrettet brukeroppfølging. (2) Ikke bare effektmålinger og vurderinger, men også grunnlagsdata må på plass. Dept.et har bedt direktoratet om oppfølgingsdata for personens status 6 og 18 mnd etter avsluttet tiltak. Myndighetene har evalueringsmetoder i dag, men dette er krevende og hvordan få best mulig kvalitet på målingene vil bli vurdert når grunnlagsdataene blir bedre. Pr i dag er det ikke god nok kunnskap om effekten av tiltakene. Området vil bli omtalt i st.meld. (3)Dept.et har bedt direktoratet igangsette et utviklingsarbeid for å bedre kvaliteten på de arbeidsrettede tiltakene knyttet til tiltaksgjennomføring og hvordan oppnå bedre resultater. Det vises til kommende melding (4)Grunnleggende ferdigheter kan gå inn som en del av arbeidsrettede tiltak. Det er gjennomført opplæringsprogram for Nav-kontorene for å styrke kompetansen. Samtidig er grunnopplæring kommunens 9

10 unge på sosialhjelp, herunder individstønad og bostøtte til unge mennesker som bor hos sine foreldre eller foresatte, for å sikre at ordningene oppmuntrer til arbeid eller utdanning. (10). Fremme en sak om gjennomgang av alle lønnstilskuddsordningene, herunder tidsubestemt lønnstilskudd (TULT), for å sikre at disse i større grad brukes for å sikre at personer med nedsatt arbeidsevne kan være helt eller delvis i arbeid. (11). Fremme forslag om en forenklet og forsterket ordning for tilretteleggingstilskudd for funksjonshemmede. ansvar. (5)Arb.dept.et vil sette i gang et 3-årig forsøk med resultatbasert finansiering, basert på Brofossutvalgets forslag. (6)Arbeids- og velferdsdirektoratet har siden 2011 forvaltet et tilskudd til sosiale entreprenører som arbeider for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Nødvendig med evaluering av de nye løsningene. Regjeringen vil evaluere tilskuddsordningen og orientere om status i statsbudsjettet for (7) Regjeringen mener at det neppe er hensiktsmessig å innføre en slik ordning i skattesystemet, og at ordninger som skal fremme arbeidsdeltakelse bør sees i sammenheng med tiltaksapparatet og stønadsordningene for disse gruppene. (8) Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet i st.melding. Allerede igangsatte tiltak er NY GIV (øke gjennomføringen av videregående skole) og jobbstrategien for personer under 30 år med redusert funksjonsevne. Det vil bli lagt frem en opp- 10

11 følgingsplan for å videreføre innsatsen fra strategiplanen for arbeid og psykisk helse som ble avsluttet i (9) Regjeringen vil i st.meld. drøfte hvordan virkemidler og velferdsordninger skal utformes for å støtte opp under målet om arbeid for alle. (10) Regjeringen ser behov for en gjennomgang av ulike lønnstilskuddsordninger og vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av dette. (11) Før regjeringen evt vurderer behov for forenklet og forsterket ordning for tilretteleggingstilskudd for funksjonshemmede, bør man få erfaring med resultatene av tilretteleggingstilskuddet som kom som en del av jobbstrategien. DOK 69 S ( ) Tiltak som fremmer reell likestilling i Norge Venstre: (noen av forslagene) Stortinget ber regjeringen (30) Foreta en helhetlig gjennomgang av rettighetene til selvstendig næringsdrivende og fremme forslag om forbedringer når det gjelder rettigheter knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie- og opplæringspenger og Venstre mener at en del av løsningen på deltidsproblematikken er mer fleksibel arbeidstid og at en mer fleksibel arbeidsmiljølov vil gjøre det lettere for småbarnsfamilier å kombinerer arbeid og familieliv. Når kvinner kan velge hvordan de Statsråden viser til: (30) Forbedring i sykepengedekningen for selvstendig næringsdrivende vil innebære å gi høyere kompensasjonsgrad enn 65% og/eller sykepenger fra første dag. Merutgifter vil anslagsvis være hhv 520 mill/3-3,2 mrd kr. Selvstendig Forslag nr 30, 31,32,33: For: V Mot: A, FrP, H, KrF, SP, SV Forslag 15,16: For: FrP, H, V Mot: A, KrF, SP, SV 11

12 pensjon. (15). Fremme forslag om endring i arbeidsmiljøloven for å åpne for mer fleksible arbeidstidsordninger, slik at arbeidstakerne kan få mer innflytelse over sin arbeidssituasjon, både med hensyn til lengde og sted. (31). Fremme forslag om fritak fra arbeidsgivers ansvar for sykepenger (arbeidsgiverperioden) for kvinner ved svangerskap. (32). Fremme forslag om å tredele foreldrepermisjonen og gjøre ordningen mer fleksibel når det gjelder uttak av stønadsdager mellom foreldrene og utover tre år. (33)Fremme forslag om å innføre reell likebehandling av mor og far i regelverket om foreldrepenger ved å gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten. innretter arbeidstiden til det beste for familien, og ved fleksible turnusordninger og åpning for mer intensive arbeidsperioder mot lengre fritidsperioder vil kvinner lettere kunne kombinere fulltidsarbeid med omsorg for barn. FrP, H og KrF: Forslag: Regjeringen bes: (2) Foreta en helhetlig gjennomgang av rettighetene til selvstendig næringsdrivende, vurdere om rettigheter til selvstendig næringsdrivende knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleieog opplæringspenger og pensjon ivaretar ønsket om økt kvinnelig entreprenørskap i privat næringsliv, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. (3) Komme tilbake til Stortinget med et forslag om rett til å kreve fast stilling tilsvarende reell arbeidstid.** (4) Vurdere om regelverket næringsdrivende har større mulighet til å styre sin arbeidstid og ta igjen tapt arbeidsinntekt pga sykdom. Det er derfor rimelig at de selv dekker tapt arbeidsinntekt i arbeidsgiverperioden. Den lavere dekningsgraden skyldes at deres innbetaling til folketrygden er lavere enn summen av arbeidstaker og arbeidsgiveravgiften. Selvstendig næringsdrivende kan tegne forsikring som gir samme rett til sykepenger som arbeidstakere har. Regjeringen ønsker ikke å gjøre endringer i dagens ordning. Selvstendig næringsdrivende får, som andre, pleiepenger og opplæringspenger fra første fraværsdag, men med 65% kompensasjon. Regjeringen mener det ikke er grunn til å gi høyere dekningsgrad ved omsorg for sykt barn enn man får ved egen sykdom. (15) Gjennom å gi adgang til unntak fra de generelle arbeidstidsrammene, og i tillegg stille krav til hvordan slike unntak skal gjennomføres, gir dagens system muligheter for tilpasning Forslagene fra Venstre vedlegges protokollen: For. A, SP, SV Mot. FrP, H, KrF, V Innstillingen fra komiteen mot forslag 1-14 fra FrP, H og KrF: For: FrP, H, KrF, V Mot. A, SV, SP 12

13 for foreldrepenger kan endres med sikte på å bedre fars reelle muligheter til å ta ut foreldrepermisjon, og komme tilbake til Stortinget på en egnet måte. Forslag: FrP og Høyre: (15) Regjeringen bes fremme forslag om endring i aml for å åpne for mer fleksible arbeidstidsordninger, slik at arbeidstakerne kan få mer innflytelse over egen arbeidssituasjon, både med hensyn til lengde og sted, og legge bedre til rette for arbeidstidsordninger som enklere lar seg forene med heltidsstillinger.* (16) Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med et forslag om å gi Arbeidstilsynet generell adgang til å gi dispensasjon fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, bla for å redusere behovet for deltid*** til forholdene på arbeidsplassene. Det er arbeidsmiljøloven som har gjort det mulig for småbarnsforeldre å kombinere det å ha små barn og være yrkesaktive. Det er derfor feil å antyde at dagens regelverk ikke er fleksible eller ikke sikrer arbeidstakerne innflytelse på egen arbeidssituasjon. Det er viktig for maktbalansen at større unntak må gjøres med større organisasjoner. Reglene bidrar til balanse i styrkeforholdet mellom partene, gir arbeidstakerinnflytelse på et viktig område og sikrer legitimitet for ordningene som etableres. (31) Det allerede er etablert en ordning med fritak fra arbeidsgivers ansvar for sykepenger i arbeidsperioden ved svangerskapsrelatert sykefravær. Dersom forslaget innebærer fritak fra arbeidsgivers ansvar for sykepenger ved enhver sykdom den gravide måtte ha, selv om det ikke har sammenheng med svangerskapet, ser ikke regjeringen grunn til en slik utvidelse av fritak. 13

14 14 (32) Det nå er vedtatt en tredeling av foreldrepengeperioden hvor mødre og fedrekvotene er like lange. Regjeringen mener at en tredeling av foreldrepengeperioden i betydningen 3 like store deler vil gi familiene lite fleksibilitet. I et høringsnotat foreslår dept.et å fjerne bestemmelsen om at foreldrepengeperioden må tas ut sammenhengende, dvs at foreldrepengeuttak kan utsettes uavhengig av årsak. At foreldrepengeuttaket må være avsluttet innen barnet fyller 3 år, foreslås ikke endret. Formålet er å sikre god omsorg for helt små barn. Å åpne for foreldrepengeuttak utover 3 år vil underkrave formålet med fedrekvoten siden det erfaringsmessig er fedrene som i størst grad utsetter uttaket. **** (33) Det å skulle gi mor og far lik rett til å ta ut foreldrepenger vil i praksis innebære å oppheve kravet til mors aktivitet for at far skal kunne ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvoten. I de tilfellene der far er forhind-

15 ret fra å ta ut foreldrepenger i dag, er mor allerede hjemme og kan ta seg av barnet. Når det foreligger et omsorgsbehov har far rett til å ta ut foreldrepenger på eget opptjeningsgrunnlag. Å oppheve aktivitetskravet kan ha konsekvenser for mors yrkesdeltakelse. En fjerning av aktivitetskravet vil medføre betydelige utgifter. Kommentar: Representantforslaget omfatter flere spørsmål knyttet til kjønnslikestilling. Her omtales bare de forslagene som er relevant for denne oversikten. *FrP og Høyre mener at mer fleksible turnusordninger og åpning for mer intensive arbeidsperioder mot lengre friperioder, ikke bar vil gjøre det lettere for kvinner å kombinere fulltidsarbeid med omsorg for barn, men det vil også gjøre det lettere for aleneforsørgere og skilte foreldre av begge kjønn med delt omsorg og kunne innrette arbeidsliv og privatliv til det beste for barn og familieliv. Dette vil styrke menns mulighet til å bidra som omsorgspersoner ved at det blir enklere å kombinere arbeid og omsorg for barn uavhengig av livssituasjon. Det vises til alternative arbeidstidsordninger innenfor barnevernsinstitusjoner, at ordningene har blitt godt mottatt, men at de må regelmessig godkjennes av sentrale fagforeninger selv om de er godkjent lokalt. **FrP og Høyre mener at en utilsiktet konsekvens av regjeringens forslag om rett til stillingsandel tilsvarende den prosenten man har hatt i ett år, kan være at ansatte bindes til faste stillinger med ubekvem arbeidstid i flere år, i stedet for at de kan komme over på vanlig fast stilling med tilsvarende arbeidstid, som flertallet. SV viser til at hvis en har gått forskjellige vakter og dette ikke er inne i en full turnus, kan det hende at en blir forpliktet til fast stilling med ubekvem arbeidstid. Alternativet er imidlertid å gå i en liten stilling og aldri vite når en skal på jobb, men med den samme mulighet for ubekvem arbeidstid. Arbeidsgiver vil forhåpentligvis forsøke å organisere arbeidstiden på en bedre måte. *** Arbeids- og sosialkomiteens flertall (A, SV, SP, KrF): vil begrense ufrivillig deltid blant gjennom streng fortolkning av unntaksregelen som innebærer at økt stilling kan nektes dersom dette vil medføre vesentlig ulempe for virksomheten. Medlemmene fra A, SV og SP viser til at det ikke nødvendigvis er endringer i aml som skal til for å sikre eller skape fleksibilitet, men holdninger og erfaring hos arbeidsgiver samt gode ordninger og rettigheter i folketrygdloven og aml. FrP, Høyre og KrF: Det bør vurderes moderate oppmykinger av arbeidsmiljølovens bestemmelser om gjennomsnittsberegninger av arbeidstid og uttak av overtid for å gi større fleksibilitet for familier. Det bør gis større muligheter til å avtale lokale ordninger og arbeidsgiver og arbeidstaker må kunne ta i bruk alternative 15

16 turnuser etter godkjenning fra Arbeidstilsynet. Grensene for definisjonen av nattarbeid bør forskyves noe. **** FrP og Høyre mener det er prinsipielt uheldig at Stortinget har vedtatt at en omsorgsordning for barnets første leveår skal brukes til å bedre kjønnslikestillingen. ****Statsråden er villig til å se på ulike ordninger for å vurdere om det er forhold som det bør gjøres noe med for å sikre at kvinner velger å bli selvstendig næringsdrivende. DOK 8:52 S ( ) Tiltak for å forhindre at unge faller permanent ut av arbeidslivet Forslag fra KrF, Venstre og Høyre: Stortinget ber regjeringen: Etablere et forsøksprosjekt for å hjelpe unge uføre tilbake til ordinært arbeid. Prosjektet skal sikte seg inn mot unge uføretrygdede under 30 år som er motivert for å komme helt eller delvis tilbake til arbeidet Utrede et system med arbeid for trygd for unge som står i fare for å falle permanent ut av arbeidslivet Fremme forslag i revidert nasjonalbudsjett om styrking av funksjonsassistentordningen og andre ordninger som bidrar til yrkesdeltakelse blant unge funksjonshemmede Fremme sak om styrking av tilbudet til ungdom med psykiske problemer Fastsette retningslinjer for arbeids- og velferdsetaten som tilsier at unge under 30 år skal prioriteres sterkere i Nav og Forslag fra FrP, H, KrF: Regjeringen bes: (1)I forbindelse med statsbudsjettet for 2014 styrke prosjektet Snu i døra, slik at ungdom som oppsøker sosialkontoret/nav, gis adgang til arbeidstrening fremfor passivitet. (2)I forbindelse med statsbudsjettet 2014 styrke samspillet mellom det offentlige, private og ideelle organisasjoner, som f.eks Unikum, RIBO og Friskgårdene slik at flere unge mennesker med psykiske lidelser kan sikres et målrettet rehabiliteringstilbud og tett oppfølging med det formål å komme tilbake til arbeid, helt eller delvis. (3)Etablere et forsøksprosjekt for å hjelpe unge uføre tilbake til ordinært arbeid. Prosjektet skal sikte A: Viser til at unge mennesker er spesielt prioritert i regjeringens arbeid. Garantiordningene for ungdom utenfor arbeid eller skole er utvidet til også å gjelde ungdom med nedsatt arbeidsevne. Nav har fått ekstra ressurser til å gi rask bistand. For å understøtte arbeidslinjen innførte regjeringen jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne under 30 år. Ordningene knyttet til strategien er fleksible og gir rom for å legge til rette for den enkelte og arbeidsgiver vil kunne få dekket kostnader knyttet til tilpasning av arbeidssituasjonen. Det vises også til økt bruk av funksjonsassistanse, til arbeidet med oppfølgingen av strategiplanen for arbeid og psykisk helse, til styrkingen av skolehelsetjenesten med ca 300 nye stillinger, til NY GIV-satsingen Fra FrP: Forslag 8 og 10: For. FrP (23) Mot. A, H, KrF, SP, SV, V (75) Fra FrP: Forslag 9: For: FrP, V (23) Mot: A, H, KrF, SP, SV (75) Fra H og KrF: Forslag 11 og 12: For. FrP, H, KrF, V (46) Mot: A, SP, SV (52) Fra FrP, H, KrF: Forslag fom 1 tom 7: For: FrP, H, KrF, V (44) Mot: A, SP, SV (51) Enstemmig vedtatt: Forslagene vedlegges 16

17 tiltaksapparatet Ivareta at forskriftsendringen om yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglig utdanningsprogram følges opp av skolene og skoleeierne slik at elevene får mer yrkesrelevant undervisning i fellesfagene. Fremme en handlingsplan for hvordan frivillige, ideelle og private organisasjoner og virksomheter kan inkluderes i arbeidet for å forhindre at unge faller permanent ut av arbeidslivet seg inn mot uføretrygdede under 30 år som er motivert til å komme helt eller delvis tilbake til arbeidslivet. (4) Utrede et system med arbeid for trygd for unge som står i fare for å falle permanent ut av arbeidslivet (5) Fremme sak om styrking av tilbudet til ungdom med psykiske problemer. (6) Ivareta at forskriftsendringen om yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglig utdanningsprogram følges opp av skolene og skoleeierne slik at elevene får mer yrkesrelevant undervisning i fellesfagene. (7) Fremme en handlingsplan for hvordan frivillige, ideelle og private organisasjoner og virksom- heter kan inkluderes i arbeidet for å forhindre at unge faller permanent ut av arbeidslivet Forslag fra FrP: Regjeringen bes: (8)Fremme de nødvendige forslag som ivaretar prin- slik at flere fullfører videregående skole, Los- prosjektet med rett til tett og individuell oppfølging. Partiet viser til at opposisjonen fremmer mange gode forslag, men at de hører hjemme i budsjettprosessen. SP viser til kvalifiseringsprogrammet og utfordringen med å sørge for at ungdommene som gjennomfører programmet får arbeid, og hvilke arbeodsforhold de får. Statsråden mener at mange av forslagene er dekket av regjeringens arbeids- og velferdspolitikk, bl.a prioriteringen av unge i Nav, den nye garantiordningen, jobbstrategien og forsøket med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd. Andre forslag berører områder der regjeringen er i ferd med å evaluere, utvikle eller videreutvikle, bl.a arbeidet med ny oppfølgingsplan for å sikre innsatsen innenfor arbeid og psykisk helse. En åpenbar årsak til økningen i uføreandelen er avviklingen av protokollen 17

18 sippet om at ingen under 40 skal tilbys varig uføretrygd, med mindre det er helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet. I stedet skal de unge sikres en sammenhengende støtte og tålmodig innsats, samt en inntektssikring som gjør det mulig å leve et verdig liv mens man er under oppfølging. (9)I forbindelse med statsbudsjett i 2014, i tillegg til dagens tidsbegrensede og tidsubestemte lønnstilskudd, innføre en prøveordning med en ny type lønnstilskudd- fleksibelt lønnstilskudd. Dette lønnstilskuddet må kjennetegnes ved at det praktiseres fleksibelt etter at Nav først har fattet vedtak om innvilgelse. Dette må innebære at Nav, personen som er tilkjent lønnstilskuddet, og arbeidsgiver i samarbeid kan bestemme behovet og variere omfanget på lønnstilskuddet i ulike perioder, ut fra arbeidstakerens behov. ordningen med tidsbegrenset uføretrygd. Denne ordningen var alle partiene imot. En sammenligning av tallene fra 2003 og i dag, viser en økning fra 1,2 til 1,3 %. Det er alvorlig, men ikke så stor økning som opposisjonen forsøker å fremføre. Nå mister man ikke uføretrygden hvis man velger å jobbe noe, selv om det skjer en avkorting. Høyre viser til at antall tiltaksplasser har blitt redusert og spør hvor mange tiltaksplasser regjeringen ønsker. Statsråden svarer at i tider med lav arbeidsledighet, er det mindre behov for tiltaksplasser som retter seg mot ordinære arbeidsledige. Men det er likevel et behov, spesielt i dag, for tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Derfor har det vært en vridning de siste årene. Det er foreslått en økning i antall tiltaksplasser i revidert budsjett. Nivået på tiltaksplasser redegjøres det for i hvert statsbudsjett. 18

19 (10) I forbindelse med statsbudsjettet for 2014 fremlegge en forpliktende oppfølgingsplan for å sikre 8000 flere tiltaksplasser, slik at flere kan gis mulighet til å bli kvalifisert tilbake til ordinært arbeidsliv. Forslag fra Høyre og KrF: (11) Fremme forslag i revidert nasjonalbudsjett om styrking av funksjonsassistentordningen og andre ordninger som bidrar til yrkesdeltakelse blant unge funksjonshemmede (12) Fastsette retningslinjer for arbeids- og velferdsetaten som tilsier at unge under 30 år skal prioriteres sterkere i Nav og tiltaksapparatet På spørsmål fra Høyre om forsøkene med lønnstilskudd vil bli gjort permanente, svarer statsråden at det vil de, dersom de viser seg å være vellykkede. På spørsmål fra Høyre om regjeringen har gjort nok for å tilrettelegge for funksjonshemmede i arbeidslivet, svarer statsråden at jobbstrategien er for fersk, og at forskerne mener det ikke er mulig å måle virkningene av den ennå. DOK 8:47 S ( ) Løpende alderspensjon reguleres i takt med lønnsutviklingen (saken er i utkanten av arbeidslivsområdet og blir derfor ikke kommentert ytterligere). FrP: Regjeringen bes legge frem forslag om: å tilbakeføre det årlige trygdeoppgjøret til behandling i Stortinget slik det var før Å fjerne underreguleringen på 0,75 % av løpende pensjoner Innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen innstilling bifalles ikke ble vedtatt med 75 mot 23 DOK 8:103 S ( ) FrP: FrP mener at det ikke er opp Flertallet i arbeids- og sosial- Komiteens tilråding 19

20 Lik rett til alderspensjon uavhengig av sivil status og ektefelles inntekt Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om lik rett til grunnpensjon/garantipensjon i folketrygden uavhengig av sivil status og ektefelles/samboers inntekt til politikerne å vurdere hvilke utgifter husholdning - ene har, og at en slik holdning også måtte innebære at også lønnsinntekter skulle baseres på om arbeidstakeren bodde aleine eller sammen med andre. FrP mener det er urimelig at det skjer en avkorting i grunnpensjonen. komiteen (unntatt FrP) viser til at inntektspensjonen ikke påvirkes av sivil status, mens det gjør garantipensjonen i folketrygden. Flertallet mener at garantipensjonen, i tråd med pensjonsforliket, bør være høyere for enslige enn for gifte/samboende fordi det er rimelig å anta at en rekke utgifter er høyere for de som bor aleine. Dette ivaretar også prinsippet om at garantipensjonen skal være en sosial sikring for å garantere alle anstendige levevilkår. om at FrPs forslag ikke bifalles ble vedtatt med 76 mot 23 stemmer For: FrP Mot: A, H, KrF, SP, SV, V DOK 8:44 S ( ) Gjeninnføring av særregler for dagpenger over 64 år, og øvrige endringer i folketrygden kap 4 FrP: Regjeringen bes fremme de nødvendige lovendringer som innebærer at særordninger for dagpengemottakere på 64 år gjeninnføres De nødvendige lovendringer slik at man ikke kan kombinere pensjon og dagpenger når den enkelte selv sier opp jobben FrP fremmet i komitebehandlingen følgende forslag: Stortinget ber regjeringen: (1) På en egnet måte instruere arbeids -og velferdsetaten om å gjennomføre tett oppfølging og særlig fokus på, samt utarbeidelse av aktivitetsplan for arbeidsledige over 64 år som ikke har krav på dagpenger og som ikke kan ta ut tidligpensjon (2) Fremme de nødvendige Komiteens flertall (unntatt FrP): Tidligere var adgangen til tidlig pensjon begrenset, noe som begrunnet behovet for inntektssikring for gruppen. Innføring av ny, fleksibel alderspensjon gir flere muligheter til uttak av tidlig alderspensjon. Komiteens flertall, unntatt FrP, er ikke innstilt på å gjeninnføre særreglene for dagpengemottakere over 64 år, ei heller forlenge overgangsperioden. Komiteens tilråding: FrPs forslag bifalles ikke: For. A, H, KrF, SP, SV, V Mot: FrP 3 forslag fra FrP: For: FrP Mot: A, H, KrF, SP, SV, V 20

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 30.6.2016 Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Innledning For NRF er

Detaljer

Prop. 92 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.

Prop. 92 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv. Prop. 92 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av

Detaljer

Innst. 343 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens behandling

Innst. 343 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. 2. Komiteens behandling Innst. 343 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:52 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Innst. 413 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:65 S (2012 2013)

Innst. 413 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:65 S (2012 2013) Innst. 413 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:65 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Oppdatert per. 12. mars kl. 11.00 Samarbeidspartiene er enige om endringer av arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven mv. 1 for

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Innst. 327 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 327 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 327 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:44 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten)

Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten) Barne- og likestillingsdepartementet Ot.prp. nr. 70 (2005 2006) Om lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten) Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet av 28. april 2006, godkjent

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

Innst. 483 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:117 S ( )

Innst. 483 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:117 S ( ) Innst. 483 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:117 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund Arbeids-og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Høring om endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstidsreglene uttalelse fra Norsk Filmforbund 1.Oppsummering av Norsk Filmforbunds hovedmerknader

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Karen Helene Ulltveit-Moe 18. januar 2016

Karen Helene Ulltveit-Moe 18. januar 2016 Karen Helene Ulltveit-Moe 18. januar 2016 Mandat Utvalget er bedt om å vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse, i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft, herunder

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref: Vår ref: LIER 2015/6038 Dato: 17.12.2015 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - forslag om ny pleiepengeordning Verdal formannskap behandlet

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet.

Vi har i det følgende kommentert forslaget i den rekkefølge de er omtalt i høringsnotatet. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Arbeidsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.02.2013 Vår ref. 44466/HS50 Deres ref. 1274229 Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid Det vises til brev av

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20)

HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20) Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20) Utsendt: 18. desember 2014 Høringsfrist:

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Innst. 59 L. (2010 2011) Innstilling til Storrtinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Komiteens merknader.

Innst. 59 L. (2010 2011) Innstilling til Storrtinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Komiteens merknader. nnst. 59 L (2010 2011) nnstilling til Storrtinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:142 L (2009 2010) nnstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Oslo, HØRING NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Ref: 16/100

Arbeids- og sosialdepartementet. Oslo, HØRING NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Ref: 16/100 Arbeids- og sosialdepartementet Oslo, 29.06.16 HØRING NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Ref: 16/100 Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høring i forbindelse med NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget.

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

Vil gå gjennom forslagene på tre områder midlertidige ansettelser, aldersgrenser og arbeidstid.

Vil gå gjennom forslagene på tre områder midlertidige ansettelser, aldersgrenser og arbeidstid. Notat høring i Stortinget; Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) Da vi begynte å diskutere regjeringens

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

I I Unio. Høringssvar Ny, utvidet unntaksording for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

I I Unio. Høringssvar Ny, utvidet unntaksording for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen I I Unio Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Gun Hafsaas 14.10.2014 DOK/2014/01528 Høringssvar Ny, utvidet unntaksording for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne AB-konferansen 2012 TILBAKE TIL FREMTIDEN, 7. november Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Arbeids- og velferdsdirektoratet v/randi Røed Andersen Tiltakskontoret // Tjenesteavdelingen

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid

ASD, kap. 634, post 77: Tilskudd til varig tilrettelagt arbeid ARBEID Generelt på innsats for å gi flere med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer mulighet til å prøve seg i arbeidslivet Kommentar: Regjeringen satser generelt på arbeid, aktivitet og omstilling.

Detaljer

Representantforslag 65 S

Representantforslag 65 S Representantforslag 65 S (2012 2013) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8:65 S (2012 2013) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB.

Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB. Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB. 1 Konferansens tema: Arbeidstidsordninger i helse- og omsorgssektoren Kan brukernes behov, arbeidstakernes

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument

Econas arbeidslivspolitiske dokument Econas arbeidslivspolitiske dokument Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING Forskjellene mellom rødgrønt og blått En gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013). Konklusjonen er basert på en gjennomgang av

Detaljer

Ot.prp. nr. 51 (2007 2008)

Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps- og foreldrepenger med 100 prosent dekning for selvstendig næringsdrivende) Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja

Ja, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap er noe vi vil prioritere sterkere. Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil partiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode? Vil partiet

Detaljer

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson Fra trygd til trygg jobb Lovforslag med meldingsdel til Stortinget 5. desember 2014 Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson OM PRESENTASJONEN STATUS OG UTFORDRINGER HVORDAN FORBEDRE TILTAKSSYSTEMET

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen. Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen. Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet Viktige trender - utviklingsfaktorer Demografiske faktorer

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret

Econas arbeidslivspolitiske dokument Vedtatt av styret Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, og vi arbeider blant annet for å: - Sikre gode lønns- og ansettelsesvilkår for

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo,

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo, Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1534 17/1095-4 432/NIKR Oslo, 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Det vises til ovennevnte

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger

Høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0300 Oslo Deres ref: 12/4366 Vår ref: 12/9557 / T. Kvalvaag Vår dato: 01.02.2013 Høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 59 (1999-2000) Ot.prp. nr. 59 (1999-2000) Om midlertidig lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 2. juni 2000, godkjent i statsråd

Detaljer

Statsbudsjettet Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2008 Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) Samlede utgifter AIDs budsjettforslag for 2008: 252,8 mrd. kroner Samlet vekst i utgiftene på 4,9 prosent Reell nedgang i bevilgningen: 1 mrd.

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer