Samfunnsviteren. HR direktør Bjørneby,Telenor Fornebu: - Her har vi det bokstavelig talt som plommen i egget!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsviteren. HR direktør Bjørneby,Telenor Fornebu: - Her har vi det bokstavelig talt som plommen i egget!"

Transkript

1 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening HR direktør Bjørneby,Telenor Fornebu: - Her har vi det bokstavelig talt som plommen i egget! 1

2 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør eigentleg skulle eg imponere i dette nummeret av Samfunnsviteren. Lage eit scoop! Ideen har eg hatt lenge og den er godt finslipt i hovudet mitt. Eg skulle lage ein artikkel om Det Norske Arbeidarpartiet - og mediestrategien deira. Eller skal ein kanskje seie mangel på slik strategi? Nokre vil nok einast i det siste. Spissinga er fyljande: det er jo besynderleg at eit så stort parti som vårt tradisjonsrike Arbeidarparti skal være så dårlege på handteringa av media. Gong på gong får eg stadfesta mi dårlige magekjensle. Ja, for det er ikkje sjeldan eg småflau er vitne til utspel frå arbeiderpartifolk som i både presentasjonsform og/eller innhald ikkje held til ståkarakter. Frå min godstol ved TV-apparatet er eg vitne til alt frå yttarst pineleg leiarstriar (som forplantar seg i mange andre pinelege personstriar), til klumsete formidling av politiske utspel. Målet mitt var altså å sjå nærare på dette besynderlege fenomenet. Altså, eg meinte at ideen bak artikkel var god. Så var det vinklinga då. Fyrst og fremst måtte sjølve mediepersonane bak partiet få kome til orde. Deretter tenkte eg meg ein uttaling frå ein eller annan kunnig. Altså ein forskar på området. Det siste leddet var eit media og kommunikasjonsfirma. Eg byrja midt på, og ein professor i statsvitskap ved NTNU dukka opp. Uheldigvis var han i utlandet, men sa seg villig til å seie noko per telefon. Så var det media og kommunikasjon. Her finst det mange. Eg bestemte meg for Apeland informasjon (som eg nett hadde vore på seminar hjå, i samband med ein annan jobb). Positivt svar, med beskjed om å sende over spørsmål. Så var det å få snakke med nokon frå Det Norske Arbeiderpartiet. Eg surfa meg inn på heimesidene på adresse dna.no. Rett nok. Her fann eg ei liste på personar som hadde titlar relatert til informasjon eller presse. Fleire fekk e-post med invitasjon til å seie noko om mediestrategien. Men ingen svar. Eller det vil seie, eg fekk eit svar. Informasjonssjefen svarte fyljande på eit spørsmål om informasjonsstrategi.. på vårt landsmøte november skal det velgast blant anna nytt sentralstyre i partiet. Sentralstyret består av 19 landsmøtevalte medlemmer. Av sentralstyrets faste medlemmer blir leder, to nestleiar og sekretær valt ved særskilt val. Landsstyret har oppnemnt ein valkomité som nå er i arbeid og som skal legge fram sin innstilling for landsmøtet. Når det gjelder arbeidet i valkomiteen er det komiteens leder Gerd-Liv Valla som uttaler seg på vegne av komiteen. Når det gjelder kven som ønskjar å fortsette i sine noverande verv eller som ynskjer å ta på seg verv i partiet, er det opp til kvar enkelt kandidat å svare for sin stilling. Ja vel, sikkert greitt det. Men kva har det med mediestrategi å gjere. Eg ringjer sekretariatet, fortel at eg allereie har sendt ut spørsmål i form av e-post og spør kven eg bør snakke med. Dei lover å undersøkje og å ringje attende. Etter ein time svarar vedkommande at eg allereie har fått svar frå informasjonssjefen. At eg ikkje oppfattar svaret, stiller vedkommande seg uforståande til. Så, som eit siste trekk, bestemmer eg meg for å gå rett til toppen og skrive direkte til Jens. Eg formulerer mitt spørsmål, trykker send og kryssar fingrane. Ei veke, to veker, nei ikkje noko svar. Ikkje eingong frå sekretæren. Så viktig er tydeleg mitt bodskap. Med så dårlig respons frå Arbeidarpartiet vart det ingen artikkel eller scoop. Og eg sit like undrande attende kva er det dei held på med. Eg bestemmer meg for å fylje ekstra godt med på landsmøtedekninga og kanskje prøve igjen seinare. Kanskje til våren. 2 Redaktør: GUNN KVALSVIK Redaksjonsråd: GUNN KVALSVIK, SYNNØVE K. BØEN, ODD JENVIN og SILJE OPHEIM. Grafisk utforming: GUNN KVALSVIK Utkommer 6 ganger i året. Opplag Styret for 2002: SYNNØVE K. BØEN (leder), ODD JENVIN (nestleder), MONA HALSBAKK, SØLVI LERFALD, ARNT-EINAR LITSHEIM, FAMARA SANYANG, TERJE THUSETH og STEIN ELIASSEN. Ansvarlig utgiver: SAMFUNNSVITERNES FAGFORENING. Trykk: HAGEN OFFSET AS For annonser, ta kontakt med vårt sekretariat, tlf E-post: Forsidefoto: GUNN KVALSVIK

3 innhold Eerotikk og feminisme Bok nytt fra Universitetsforlaget Telenor Fornebu A kademikerne har fått nytt styre les side 5 Til tross for et kontinuerlig igangværende endringsprosjekt gjennom flere generasjoner, ser det ut til at det er vanskelig å oppnå endring i det erotiske feltet, og samtidskulturen roper fortsatt hurra for den lille forskjellen. Hva er det med sex som motsetter seg likhet og likestilling? Dette er spørsmålet Agnes Bolsø stiller i sin nylige avsluttede doktorgrad. side 10 Da Dagsnytt 18 skulle diskutere noen av problemstillingene i Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt, satt Tom Christensen alene i studio. Programlederen kunne opplyse at administrasjonsminister Victor Norman hadde nektet å møte forfatterene til debatt. Interessant? Les hva Svein Skarheim fra Universitetsforlaget sier om boken. side 12 I september hadde Telenor Fornebu offisiell åpning. Det betyr at 7000 ansatte var på plass i nytt bygg, ny teknologi ble tatt i bruk og ikke minst, en helt ny måte å tenke organisering av arbeid satt ut i livet. Telenor er mer enn fornøyde og ønsker flere velkommen etter! side 16 Rykende ferske tall fra Aetat forteller at arbeidsledigheten stiger dramatisk. Det betyr at det siste året har gitt oss 28 % nye mennesker uten arbeid. For samfunnsvitere, som har sin primærarbeidsplass i administrativt arbeid, er nedgangstallene hele 48 % det siste året. Nedenfor kan du lese hvordan Aetat ser på de nye tallene. osiolog side 18 I Norge har studiefinansiering vært et offentlig ansvar siden Lånekassen ble etablert rett etter andre verdenskrig. Lånekassen har slik vært et sentralt virkemiddel i byggingen av den norske velferdsstaten. Hvilken rolle lånekassen vil ha for fremtiden vil imidlertid avhenge av om den blir privatisert og eventuelt hvilke ønsker den nye eieren har. side 22 Den 22. oktober ble det valgt ny leder og nytt styre i Akademikerne. Ikke overraskende ble Christl Kvam fra Norske Siviløkonomers Forening valgt til leder av Akademikerne. I tillegg ble vår egen leder, Synnøve K. Bøen, valgt inn som styremedlem. Samfunnsviteren gratulerer og ønsker begge lykke til. 3

4 styret Statsbudsjettet og hovedfagsavskrivningen Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet å gå bort fra ordningen med ettergivelse av deler av lånet for lange utdanninger, den såkalte hovedfagsavskrivningen. Begrunnelsen er kvalitetsreformen og den gode tilstrømningen til høyere studier. Samfunnsviterne har bedt Akademikerne ta opp med Kirke- utdannings- og forskningskomiteen at hovedfags-avskrivningen fortsatt er et viktig virkemiddel for å stimulere unge til å ta de lengste utdanningene og fjerning av denne vil særlig ramme de som ikke har ressurssterke foreldre. Dette bekreftes langt på vei av en fersk rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU): Kostbar kunnskap som tar for seg fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn. Foreldrenes utdanningslengde har betydning både for størrelsen på studielånet og problemer med tilbakebetaling. Det er også systematiske forskjeller mellom ulike utdanningsgrupper med hensyn til betalingsproblemer. Fagområdene samfunnsvitenskap og jus, sammen med humaniora, er blant fagområdene med høyest sannsynlighet for inkassoproblemer. Rapporten fra NIFU indikerer at betalingsproblemene er et resultat av både lave inntekter og høye utgifter, noe som for øvrig er i tråd med tidligere undersøkelser. Selv om mange av disse vil få innvilget redusert tilbakebetaling, er dette en ordning som uten rentefritak på sikt blir svært dyr. 4 Synnøve Bøen leder Synnøve K. Bøen kan nåes via e-post: eller på tlf: , mobil: Rådsmøte i Akademikerne På Akademikernes rådsmøte 22. oktober ble det valgt nytt styre i Akademikerne. Ny leder er siviløkonomenes Christl Kvam. Kvam har sittet som nestleder i Akademikernes styre siden etableringen for fem år siden. Det nye styret er kvinnedominert, beskrives som ungt - med en gjennomsnittsalder på 40 år - og spennende. Som Samfunnsviternes leder er jeg glad for å kunne meddele at jeg nå besitter en av fem ordinære styreplasser i det nye styret. Foreningens generalsekretær Rikke Ringsrød ble gjenvalgt til valgkomiteen. Gunn E. Myhren innehar nå nestledervervet i Akademikerne Kommune, mens Knut Aarbakke sitter i forhandlingsutvalget i Akademikerne Helse. Ikke dårlig for en forening som akkurat har rundet 4000 medlemmer! Dumsnille kvinner får minst pensjon var budskapet fra Carsten O. Five på Akademikernes konferanse om pensjonskommisjonens arbeid i forkant av rådsmøtet. Kvinner lever ti år lenger enn menn og skal ha det litt gøy etter at mennene har gått bort. Kvinner må derfor kjøpe færre sko og spare pengene! Flere av kvinnene i salen måtte innrømme at vi ikke liker å bli kalt dumsnille, og mange lurte på hvem som har innbilt Five at et par nye sko bare koster 400 kroner Men Five har helt rett - nye sko blir det lite ekstra pensjon av. Og kvinner har gjennomgående lavere lønn og tar mer permisjoner. Five ga løsningen: alle over 40 må begynne å spare til tilleggspensjon snarest. Særlig de i privat sektor som ikke har tjenestepensjon. Akademikerne har tilkjennegitt at man er villige til å gjøre noen små justeringer når det gjelder fremtidig pensjonsordning. Men noe må ligge fast: bruttoordningen gir et system som er robust og forutsigbart og må opprettholdes. Det er også behov for den økonomiske tryggheten som følger av ytelsesbasert tjenestepensjon. Dette er viktig med sikte på målsettingen om en kjønns- og aldersnøytral ordning, da en innskuddsbasert ordning i større grad kan slå negativt ut for kvinner på grunn av opptjeningstid og lønnsnivå.

5 TEKST : DR. POLIT AGNES BOLSØ Erotikk og feminisme Kvinnesakskvinnene på sent og tidlig 1900-tall og de moderne feministene fra 1970-tallet har hatt som forutsetning at kvinner og menn er vesensforskjellige når det gjelder forventninger til sex og erotikk, og forskjellige i sine seksuelle praksiser.. Med bakgrunn i de antatte forskjellene mellom kvinner og menn, er det blitt stilt en rekke krav til menn om å forandre seg. Til tross for et kontinuerlig igangværende endringsprosjekt gjennom flere e generasjoner,, ser det ut til at det er vanskelig å oppnå endring i det erotiske feltet, og samtidskulturen roper fortsatt hurra for den lille forskjellen. Hva er det med sex som motsetter seg likhet og likestilling? Må det være forskjell mellom folk for at søt musikk skal opp- stå? Homoseksuelle har sex - hvilke forskjellsregimer operer de ved? Kan studiet av sex mellom personer av samme kjønn bidra til å sette nye spørsmål på den heteroseksuelle dagsorden? 5

6 Forskning S eksualitet har hele tiden stått sentralt innenfor feministisk tenking og politikk. Fokus har vært prevensjon, abort, porno, prostitusjon, vold og overgrep. Innenfor sexologien har feminismen Problemstilling og metode I prosjektet stiller jeg de overordnede spørsmålene: Hvordan forholder lesbiske seg til spørsmål om makt i det seksuelle og erotiske, hvordan praktiserer de sex i forhold til spørsmål om makt? Kan heteroseksuelle lære noe av deres erfaringer, og hva kan det bety for måten vi offentlig diskuterer sex? Jeg hadde samtaler med 20 lesbiske mellom 19 og 53 år. Jeg ba de fortelle om konkrete seksuelle opplevelser, og la mindre vekt på synspunkter og forståelser de måtte ha i forhold til identitet og identitetspolitikk. Heller ikke coming-out prosesser, et klassisk tema i studier av homoseksuelle, var sentralt i samtalene. Jeg ville ha beretninger av hva de faktisk hadde gjort og erfart på det seksuelle området. I analysen er også brukt historier fra generen lesbisk kiosklitteratur. I informant-beretningene om seksuelle hendelser og i den lesbiske kiosklitteraturen gjenkjente jeg maktspørsmål slik jeg som feminist kjenner det fra poenget å kunne kommunisere i diskusjoner som er lett gjenkjennbare for et allment publikum. Nedfor følger et kort sammendrag av analysene. Salg av seksuelle tjenester Prostitusjon representerer en maktkonstellasjon som feminister har kritisert; maktforskjellen mellom hun som selger sex og han som kjøper. En av mine lesbiske informanter solgte på et tidspunkt seksuelle tjenester til andre kvinner. Jeg er vant til å tenke maktforholdet i prostitusjon på følgende måte: menn utnytter kvinners kropper, og vi Vigeland var kanskje inspirert av det Bolsø kaller en fallisk seksualitetskultur? I alle har nok dokumentasjon på at fall kan en si at kjønnsutformingen er tradisjonell. kvinner får psykologiske skader av det. Spørsmålet var: ville en analyse av prostitusjon mellom kvinner gi samme resultat? Min analyse av maktforholdet i lesbisk prostitusjon trekker i retning av at den lesbisk prostituerte som selger sex til andre kvinner er i en sterkere posisjon enn når hun selger sex til menn. At den kvinnelige kunden vanligvis ikke kan penetrere seg til orgasme er ett av momentene i min argumentasjon om maktforholdet i situasjonen. Den som selger kan bare i helt sjeldne tilfeller selge adgangen til en kroppsåpning, en ofte anvendt mulighet når kvinner selger sex til menn. Flere andre forskere har analysert maktaspektet i konstellasjonen å penetrere versus å bli penetrert, og jeg trekker på deres diskusjoner. Hun som selger sex til en annen kvinne må selge faktiske ferdigheter og tekniske kunnskaper om hvordan en bringer en kvinne til orgasme. Dette at kvinnen som selger til andre kvinner ikke kan selge en kroppsåpning for penetrasjon, samt at det kreves aktiv kunnskap fra selgeren, føres som de viktigste elementene i skillet mellom lesbisk og heteroseksuell prostitusjon. sitt særlige nedslagsfelt i det terapeutiske målet om at sex skal være godt for både kvinner og menn, og at kvinners behov har vært for lite fokusert. Innbakt i disse sakene er spørsmålet om forskjellene mellom kvinners og menns seksualitet. Utgangspunktet for den feministiske tradisjonen har vært å tenke sex i forhold til maktulikhet mellom kjønnene. I disse debattene trenger kvinner enten beskyttelse mot uønsket graviditet (prevensjon, abort), eller de er offer for menns seksualitet (porno, prostitusjon, vold), eller for det tredje: kvinners seksuelle behov er ikke møtt - den kvinnelige orgasmen er komplisert, kvinnene kjenner ikke sin egen kropp, menn skjønner ikke kvinnekroppen og er ikke tilstrekkelig romantiske. Kort sagt: den feministiske påpekningen av makt i det seksuelle er mangfoldig og handler både om direkte makt brukt mot kvinner, og om problemer knyttet til å tilhøre kjønnet som ikke blir forstått seksuelt i samtidskulturen. Det er gode grunner til å påstå at debattene om kvinner, menn og sex har gått på tomgang lenge. I mange tilfeller bidrar dette til en sementering av forskjeller når endring i retning mer likhet er det en vil oppnå. Jeg har brutt med én av forutsetningene som tradisjonelt ligger til grunn for å uttale seg om heteroseksualitet nemlig å undersøke heteroseksualiteten. I dette prosjektet valgte jeg å studere homoseksuelle for å bringe nye spørsmål og perspektiver inn i debatten.

7 Når kvinner tar Verbet å ta har en seksuell betydning, en kan ta noen seksuelt. Dette er særlig noe menn gjør med kvinner i pornografien og kanskje i praten enkelte menn i mellom. I bokmålsordboken står det han tok henne, se voldtekt. Noen av mine informanter brukte dette begrepet og sa for eksempel: Jeg synes ikke det er så ok at hun tar meg, når jeg ikke kan ta henne. På spørsmål om hva som konkret skjer når informanten blir tatt er svaret at partneren stimulerer henne fram til orgasme. Og dette er ok så lenge hun kan ta den andre til gjengjeld, dvs at partneren også får en orgasme. Å ta betydde i disse intervjuene å gi partneren en orgasme. Maktinnholdet slik vi kjenner ordet fra heteroseksuelt språk var snudd fra å ta til å gi. Både prostitusjonseksemplet og spørsmålet om å ta trekker i retning av at maktforholdet forståes som ganske demokratisk i lesbisk sex i lys av hvordan heteroseksualitet kan forståes ut fra feministisk kritikk. I det første eksemplet om prostitusjon er de verste utslagene av underordning dempet. I det neste om å ta er maktforholdet snudd på hodet. Analysen av lesbiske orgasmepraksiser trekker i samme retning; lesbiske er kompetente, seviceorienterte, mer teknisk orientert enn romantisk når det kommer til orgasmeproduksjonen som sådan, og de sørger stort sett for at begge får. Én ting er hva vi gjør med hverandre seksuelt, en annen ting er hva det er som gjør at noe blir forstått som seksuelt. Altså, hva er det som gjør en sosial handling, en kroppsbevegelse, et klesplagg, et blikk, en berøring seksuell? Jeg studerte maktaspektet i det symbolsk seksuelle, som et tema for seg, og har en analyse av hva maskulinitet som symbolsk størrelse betyr når det settes i erotisk spill mellom kvinner. Maskulinintet i erotisk spill mellom kvinner Hva er det som gjør at noe oppfattes som seksuelt av de fleste medlemmer av en kultur? Svaret finnes i det symbolske - det finnes symboler som koder det sosiale og gir det erotisk ladning, symboler som erotiserer. At en handling blir forstått som seksuell tilskrives dermed det symbolske feltet. Et eksempel på det er begrepet å ta som, mer enn å være et verb, representerer den seksuelle fantasien om kontroll over det seksuelle objektet. Å påstå at det som først og fremst symboliserer det aktivt seksuelle er maskulint forbundet, er ikke særlig originalt, siden det i stor grad fungerer som et felles utgangspunkt for forskere som arbeider med Forskning «Vi lever i en fallisk seksualitetskultur der det er vanskelig å formidle aktiv erotisk interesse dersom en ikke benytter seg av signaler knyttet til det mannlig potente». symbolikken i det seksuelle. Vi lever i en fallisk seksualitetskultur der det er vanskelig å formidle aktiv erotisk interesse dersom en ikke benytter seg av signaler knyttet til det mannlig potente. Ved velvillig å åpne sitt skjød kan en nok signalisere tilgjengelighet, men en vil være avhengig av at en annen aktivt nærmer seg. Dette gjenspeiles på en tilnærmet total måte i mainstream pornografi. Lesbiske som har som mål å tiltrekke seg seksuell interesse fra andre kvinner, og er bestemt på å gjøre det aktivt, gjør det ved å ta i bruk mannlig konnoterte virkemidler: en maskulin touch i kles-stil, i måten å bevege kroppen på, i måten å bruke blikket på. Én av informantene mine gikk en dag nedover gaten. En guttegjeng, mest sannsynlig heteroseksuelle gutter, karakteriserte henne som macho-babe. Dette ble av min informant oppfattet som et stort kompliment. Dette er å signalisere seksuell interesse og kompetanse og det blir gjenkjent fordi hovedkulturen, den heteroseksuelle kulturen, lærer oss alle dette erotiske symbolske språket. Dette betyr ikke at kvinner ikke finner sammen på andre måter og gjennom andre typer signaliseringer, slik også heteroseksuelle menn og kvinner finner sammen på ulike vis. Jeg snakker her ikke om konkrete praksiser, men om hvilke koder som mest sannsynlig fungerer overfor omverdenen dersom en vil markere det aktivt erotiske og lesbiske ved seg. Dette er grunnen til at pornografi laget av og for lesbiske ikke skiller seg fra pornografi beregnet på heteroseksuelle menn når det gjelder de symbolske virkemidlene brukt for å skape seksuell tenning. Lesbisk spesifisitet Dersom lesbisk sex har heteroseksuell symbolikk som omdreiningspunkt og i sosial og konkret forstand kun skiller seg fra heteroseksualitet ved å være litt mer demokratisk, hva er da så spesielt med lesbiske? Og, betyr eksistensen av lesbisk seksuell praksis noe som helst for hvordan heteroseksualitet som maktkonfigurasjon endrer seg? Hva betyr lesbisk praksis betyr som pådriver for endring i heteroseksuell diskurs? Jeg vil her trekke fram noen av poengene i en slik diskusjon. 1. Avhandlingen operer ikke med en identitetsforsåelse som sier at den lesbiske er essensielt lesbisk i kraft av indre logikker. Likevel, det gir fortsatt mening å analytisk avgrense noe og noen som kan kalles lesbisk. Så får vi heller diskutere hva det til en hver tid skal bety.

8 Forskning 2. Det er i enkelte kretser stor optimisme i forhold til hva homoseksuelle praksiser betyr for endringer i hovedkulturen (for eks uttrykt gjennom St.meld. nr. 25, , den såkalte homomeldinga ). Det er etter min mening svært problematisk å skille mellom hva feminismen versus homoseksuelle praksiser og homokamp har betydd med hensyn til hva kvinner og menn kan være og gjøre i det norske samfunnet. 3. Definisjonen av kvinne er relatert til heteroseksuell reproduksjon og heteroseksuelt bestemte symbolske forskjeller mellom maskulint og feminint. Det viktigste med lesbisk eksistens og spesifisitet relatert til hovedkulturen er av ontologisk karakter; lesbiske er ikke kvinner. Begjærsstrukturen for en lesbisk er fra en kvinne til en annen kvinne, hun penetrere kvinner og erstatter menn på alle felter (unntatt som sædgiver), hun er en aktiv kvinne-elsker og kvinne-erobrer. En lesbisk kan ikke samtidig forlange å være overbevisende som tilhørende kvinnekjønnet. Den lesbiske svikter kategorien på vesentlige punkter. Det har en viktig konsekvens: 4. Språket, som vi både tenker og erfarer gjennom, er utfordret. Hvordan skal vi analysere lesbisk seksualitet dersom vi tar konsekvensen av at det gir liten mening å tilskrive lesbiske kjønnet kvinne? Vil begrepet homoseksualitet gi mening dersom partene ikke er av samme kjønn (hvilket kjønn skulle det være?)? Vil heteroseksuelle kvinner være kvinner? Dersom en beveger seg over i andre språklige kategoriseringer, kan vi også erfare og analysere fram nye distinksjoner i det symbolske? Som man roper i skogen får man svar - hva kan vi gjøre med det? Å gjøre en samfunnsvitenskapelig analyse av seksualitet som symbolsk og sosio-kulturell størrelse, ved hjelp av analytiske distinksjoner mellom mann - kvinne, maskulint - feminint, hetero - homo, legger bestemte føringer på resultatene. Den største bekymringen i så måte uttrykkes i denne avhandlingen i relasjon til det symbolske feltet. Hvordan skal vi klare å tenke det begjærende mennesket bortenfor den erotiserte forskjellen mellom maskulint og feminint? Kan vi slippe unna at det aktivt, handlingsorienterte, oppsøkende begjæret er maskulint konnotert i kulturen og i kollektive og individuelle fantasier? Er det noe poeng å forsøke? Mange mener det, og setter opp andre symboler for begjær enn det falliske. Blomstermetaforene brukt i poesien, blomsterknoppene, de åpne, duggvåte blomstene og den blodrøde rosen brukt i foto- og billedkunst er alle forsøk på å mediere erotikk utenfor en fallisk forskjellsverden, og svabergene i svart-hvitt fotografiet likedan. Disse representasjonene kan gi assosiasjoner til fysisk velvære, men kan knapt symbolisere begjæret slik svært mange forstår seksuelt begjær: som en trang til noe eller noen utenfor en selv. Er vi da fortapt, låst inne i de språklige og symbolsek kategoriene og ute av stand til å tenke og erfare seksualitet på nye måter? Avhandlingen svarer pessimistisk på dette og har mer tro på endringer i seksualmoral og seksuelle praksiser, enn på endringer i symbolske representasjoner av det erotiske. Det erotiske feltet blir i avhandlingen forstått som svært motstandsdyktig mot forandring, med dualismen maskulint-feminint som noe som bare langsomt kan endres, fordi det er integrert i individuell og kollektiv psyke. Det betyr ikke at endring er umulig. Det betyr bare at en kan være seg bevisst et kvalitativt skille mellom sosial endring og endring i symbolske representasjoner. Hva kan læres? Bildet er hentet fra hjemmesidene til en Butch (maskuline lesper) organisasjon. Når det gjelder hva Butchen over var en av årets kvinner på 1999 kalenderen. heteroseksuelle mer konkret kan lære av lesbiske, så er dette mest utførlig behandlet, ikke i avhandlingen, men i en artikkel som er under vurdering for Sosiologi i dag. Artikkelen har tittelen: Hvordan gjør de det? Orgasme og lesbisk sosialitet, og er like sexologisk som tittelen skulle tilsi. Artikkelen legger vekt på praksiser det går an og lære noe av, samt reiser spørsmål som ikke har vært selvsagte i den offentlige debatten om kvinner, menn og seksualitet. Jeg har lært at det kreves nye analyser av flere av de politiske spørsmålene som angår seksualitet mellom kvinner og menn. Det gjelder for eksempel spørsmålet om seksuell service og salg av seksuelle tjenester - kan det 8

9 Forskning tenkes seksuell service som er kompatibel med en feministisk strategi? Det gjelder forståelsen av maskulinitet og makt. Flere av de mer maskulint eksponerende kvinnene i materialet tenderte til å inngå i seksuelle relasjoner der de kom i underordnete posisjoner. Må vi tenke nytt om maskulinitet og sosial sårbarhet? Det gjelder spørsmålet om på hvilket grunnlag sensuren av pornografiske uttrykk kan forsvares, der en kan spørre hva som blir igjen av erotikken dersom forskjells- og maktaspektet i framstillingen utgår. Nytt fra samfunnsforskning Dette er den femte artikkelen i serien «Nytt fra samfunnsforskningen». Vi håper og tror bidragene vil gi leserne en gylden mulighet til å holde seg oppdatert på noe av det som skjer i forskningsverden. I dette nummeret presenterer Agnes Bolsø noen av resultatene hun sitter igjen med etter nylig avsluttet doktorgrad med fokus på seksualitet og makt. Agnes Bolsø er doktor i Sosiologi fra NTNU. Hun har sitt virke på Senter for kvinneforskning/institutt for tverrfaglig kulturstudier. Siden hun avsluttet sin hovedfagsoppgåve i 1982 har hun jobbet med mange ulike forskningsprosekt. Først under Senter for Bygdeforskning og senere på Senter for kvinneforskning. Mer informasjon om Bolsø finnes på hf.ntnu.no/itk/ansatte/skf/bolso/cv.htm Foto: UiO. Samfunnsviternes fagforening i samarbeid med Akadademikerne inviterer til halvdagskonferanse: 14. januar 2003, Oslo - Hotel Bristol «Nye» statlige tilsyn: Mindre styring - bedre e tilsyn? - gir større, mer uavhengige og rendyrkede tilsyn økt effektivitet og kvalitet? Statsråd Victor D. Norman kommer, kommer du? Medlemmer av Samfunnsviternes fagforening retter påmelding til Samfunnsviternes sekretariat: faks , tel Se også 9

10 Maktforflytning i offentlig sektor AV SVEIN SKARHEIM -b åde regjering og storting har fått mindre innflytelse, sier Tom Christensen på TV2s God Morgen, Norge! Vår oppfatning er at demokratiet blir svekket, uttaler Per Lægreid til Klassekampen. Forskernes funn har funnet veien til medier med ganske ulikt nedslagsfelt. Helt fortjent, og neppe helt uinteressant for de firefemtedelene av Samfunnsviternes medlemmer som arbeider i offentlig sektor. Og da Dagsnytt 18 skulle diskutere noen av problemstillingene i Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt, satt Tom Christensen alene i studio. Programlederen kunne opplyse at administrasjonsminister Victor Norman hadde nektet å møte forfatterene til debatt. Interessant. Maktforskning Det er bare seks måneder til Makt- og demokratiutredningen skal levere sin sluttrapport. Da har statsviter Øyvind Østerud ledet forskningen rundt «vilkårene for det norske folkestyret og endringer i disse» i fem år. Mange bøker og rapporter er skrevet til nå, flere vil komme i månedene fremover, og vi vil definitivt sitte igjen med et godt dokumentert bilde av demokratiets tilstand. Knut Dahl Jacobsens avhandling «Politikk og administrasjon. Rangering av noen lojaliteter hos norske embetsmenn» fra 1955 etablerte på mange måter grunnlaget for forvaltningsforskningen her i landet. Førti år senere karakteriserer en annen sentral skikkelse, Johan P. Olsen, Norge som en nølende reformator, som en stat som reagerer sent på internasjonale styringssignaler om utvikling av en nyliberal stat. Men forvaltningsreformer har de par siste tiårene tilsynelatende dukket opp med økt hyppighet, og slagord som «Den nye staten», «Et enklere Norge», «Fra ord til handling» har virkelig vært i vinden. Men hvilken effekt har statlige moderniseringsprogrammer hatt på fordelingen av makt mellom ulike aktører? Og hvilken betydning har de hatt for rolleutformingen og rolleatferden i politiske og administrative lederroller i regjeringsapparatet? De to forvaltningsforskerne Per Lægreid og Tom Christensen gir oss gjennom Reformer og lederskap et godt dokumentert svar. Boken bygger 10

11 på et forskningsprosjekt i regi av Maktutredningen, der forfatterne har intervjuet 19 statsråder i Bondeviks første regjering, departementsråder, direktoratsledere og ledere i statsaksjeselskaper. De har med andre ord et helt unikt datamateriale, og Maktutredningen har nå utgitt en perspektivrik bok som er mer enn en tilstandsrapport for vårt demokrati, en engasjerende måte i vekslingen mellom teori og empiri. Boken vil utvilsomt bli stående som en av utredningens sentrale utgivelser, og man trenger rett og slett ikke være ansatt i offentlig sektor for få en tankevekkende leseropplevelse. En kamerat med lang fartstid som byråkrat har med stor entusiasme lest boken, og bekrefter at den på en troverdig måte gir innsikt i arbeidet i regjeringskvartalet. Hun tilføyde imidlertid at bokens nedslagsfelt sannsynligvis er «avgrenset til de spesielt interesserte». Men både presseoppslagene og antall lesere Reformer og lederskap har fått, tilsier at akkurat der tok hun feil. Men diskusjonen med min journalistkamerat, der han har hevdet at han har mer makt enn en gjennomsnittspolitiker på stortinget, kan det nå tyde på at jeg har tapt. Spørsmålet om vi står overfor et politisk problem, eller om det er definisjonen av hva som er politikk som må fylles med nytt innhold, er imidlertid fortsatt åpent for debatt. Tom Christensen og Per Lægreid Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt Universitetsforlaget 2002 Foto: UiO. Svein Skarheim er forlagsredaktør for historie og samfunnsfag i Universitetsforlaget 11

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003 Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! 1 Gunn Kvalsvik, redaktør Ei vanleg reklameoverskrift i desse juletider er: Gåveidé til

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003 Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør av og til særleg måndagane

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Sumaren er her. Snart. Vi kryssar fingrane, håper på varme dagar og venter på svale kveldar,

Detaljer

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Samfunnsviteren. På toppen av en geysir. Samfunnsvitere på Island. Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2002

Samfunnsviteren. På toppen av en geysir. Samfunnsvitere på Island. Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2002 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2002 Samfunnsvitere på Island På toppen av en geysir 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Er dagens unge eldgamle arbeidstakarar? Vår tids

Detaljer

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Store forskjeller på innvandrergruppers utdanningsnivå! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Kanskje er det hausten, at sumaren er

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt?

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt? Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2006 Hvorfor måtte Ibsen til Pyramidene i Egypt? Igjen nærmar det seg jul. Det betyr blant anna at kalendrane fyllast opp av juleavslutning på skule,

Detaljer

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen!

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Gunn Kvalsvik, redaktør I laupet av det siste halve året har eg reist ein del. Blant anna

Detaljer

Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003

Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003 Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør bestemor mi var ein sentral

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Gunn Kvalsvik, redaktør Torp, Sandefjord, byrjinga av juli 2007: Min familie, to barn og to vaksne (eg er ein av

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Tema: Sikkerhet og personvern

Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik SIKKERHET OG PERSONVERN Klokka ringer

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Makt over statistikken 1 Det er 2004 og resten av Europa går inn i EU. Resten tyder at også dei fattige delane av det som heiter Europa har

Detaljer

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3-2008 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK August

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2005 Valdagen nærmar seg med stormsteg. Og fortvila sappar eg rundt på ulike tv-kanalar og radiostasjonar som sender valinformasjon. Argumenta går

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer