Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Dyrnes, Eskild Abelseth varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian Andreas Andersen Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: Tidspunkt: 13:00 Dato: Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 Oslo Tel: Faks: E-post: Bankgiro: Besøksadresse Slemdalsveien 11 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker unntatt offentlighet sendes bare til medlemmer som skal møte. Eventuelt forfall meldes snarest til Hege Brodahl. Ingrid Maria Hanken leder Kjetil Solvik Studie- og FoU-sjef

2 Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold U.off. SU 82/12 Godkjenning av protokoll fra møte SU 83/12 Kvalitetssikringssystemet - undersøkelse blant studentrepresentanter i NMHs styre, utvalg, komiteer og arbeidsgrupper 2012 SU 84/12 Kvalitetssikringssystemet - studentevaluering av utvekslingsopphold 2012 SU 85/12 Kvalitetssikringssystemet - evaluering av eksamen 2012 SU 86/12 Søknad om dispensasjon SU 87/12 Søknad om dispensasjon SU 88/12 Søknad om å fullføre musikkpedagogikkstudiet uten fullført MUSTEK20 SU 89/12 Søknad om dispensasjon fra tidskrav i masterprosjekt SU 90/12 Søknad om ekstra undervisning SU 91/12 Søknad om ekstra undervisning X X X X X X SU 92/12 Prosjektorganisering av undervisning SU 93/12 Høring - forslag til strategi for samarbeid med arbeidslivet SU 94/12 Forslag til årsplan for utdanningsvirksomheten 2013 SU 95/12 Høring - evaluering av prøveprosjekt formidling SU 96/12 Rammeplaner for lærerutdanningene - trinn 8-13 Orienteringssaker

3 SU 82/12 Godkjenning av protokoll fra møte

4 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr: /860 Utvalg Utvalgssak Møtedato Studieutvalget 83/ KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, UTVALG, KOMITEER OG ARBEIDSGRUPPER 2012 I henhold til kvalitetssikringssystemet skal det gjennomføres en årlig undersøkelse blant studenter i ulike verv ved NMH. Evalueringen skal vektlegge studentenes opplevelse av innflytelse, relevans, egen kompetanse, og utfordringer knyttet til studentmedvirkningen og studentdemokratiet ved NMH. Saksbehandler Cecilie Flaatin Rådgiver E-post: Direkte tel: I studieåret har 34 av NMHs studenter innehatt verv i komiteer, utvalg, arbeidsgrupper eller styret. De 34 studentene har fordelt seg på til sammen 45 ulike verv. Alle 34 fikk tilsendt invitasjon per epost om å delta i evalueringen. Medlemmer av studentutvalget (SUT) ble ikke invitert. Det ble gjennomført en slik undersøkelse for første gang på begynnelsen av høstsemesteret 2011 og i forbindelse med årets undersøkelse ble det foretatt enkelte mindre justeringer i spørreskjemaet. Antall studentrepresentanter har også økt med hele 14 fra i fjor. Disse sitter i arbeidsgruppene som er opprettet i forbindelse implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket. Svarprosenten har imidlertid gått ned i fjor lå den på 55 % (11 av 20) mens den i år er nede i 20 % (7 av 34). I fjor ble undersøkelsen sendt ut 31.august, mens i år 15.juni. Det er grunn til å anta at ferieavvikling er en medvirkende faktor til lavere svarprosent. Oppsummering og anbefalinger til neste års undersøkelse Med hensyn til studentmedvirkning slås det i kvalitetssikringssystemet fast at det er studentenes grad av innflytelse, relevans og kompetanse som skal bli evaluert. For å kartlegge innflytelse blir studentrepresentantene i årets undersøkelse bedt om å angi i hvilken grad de opplever å ha blitt hørt i generelle utvalgssaker, samt i saker som angikk studentene direkte. Flertallet oppgir at de synes deres innflytelse er ganske god i generelle saker, mens dette øker til i stor grad for studentrelaterte saker. Mange av respondentene har deltatt i arbeidsgrupper som har revidert studieplanene, og naturlig nok oppgir flere studieplanrevisjon som en spesielt viktig sak å ha med studentrepresentant i. Det rapporteres ingen konkrete hendelser til

5 spørsmålet om det er noe studentrepresentantene har opplevd som vanskelig, men én antyder at man som student kan føle seg litt liten i en forsamling av viktige professorer, mens en annen oppgir at det kan være krevende å sette seg inn i saker og prosedyrer. Det stilles ikke direkte spørsmål i undersøkelsen om hvordan studentrepresentantene opplever egen kompetanse til å fylle vervene. I fjor inkluderte undersøkelsen et spørsmål om studentrepresentanten hadde mottatt noen form for opplæring, og bortimot alle svarte da avkreftende. Undersøkelsen kan med fordel suppleres med spørsmål relatert til synet på egen kompetanse i rollen som studentrepresentant. På bakgrunn av fjorårets undersøkelse ble det vedtatt at det skulle arrangeres et introduksjonskurs for studentrepresentanter høsten I årets undersøkelse blir studentrepresentantene på sin side spurt om hva et slikt kurs bør inneholde og hva som hadde vært nyttig for dem å vite i forkant. Et gjennomgående tema er organisasjonsstrukturen ved NMH og utvalgenes mandater. Et annet viktig moment som blir tatt opp er hva i all verden gjør du som studentrepresentant når du ikke blir hørt? Med tanke på opplevelsen av innflytelse er det trolig relevant å berøre dette spørsmålet og også tydeliggjøre at det er en forskjell mellom å bli hørt (å få fremlegge og argumentere for sitt syn) og det og få gjennomslag (flertallet bestemmer). Samtlige som har deltatt i undersøkelsen vil anbefale andre å melde seg som representanter. Respondentene blir også bedt om å utdype hvorfor de vil anbefale andre å påta seg et verv, og da vektlegger de at det er lærerikt og gir nyttige erfaringer så vel som påvirkningsmulighet og innsikt. Med en svarprosent på kun 20 er grunnlaget noe svakt for å trekke konklusjoner. Et hovedfokus for neste år må være å få opp svarprosenten. SUT bør inkluderes i neste års undersøkelse og involveres i tiltak som kan få flere til å svare på undersøkelsen. Læringsmiljøundersøkelsen er den undersøkelsen med høyest svarprosent fra fjoråret og dette kan ha sammenheng med at studentene selv engasjerte seg i saken ved å sette opp pc er i kantinen og fikk studentene til å svare på stedet i bytte mot en gratis kaffe. Det bør også gjennomføres en vurdering av undersøkelsen i forhold til om spørsmålene som blir stilt er relevante for studenter med forholdsvis ulike typer verv og at spørsmålene faktisk måler og kartlegger de aspektene som i henhold til kvalitetssikringssystemet skal bli evaluert. En av respondentene oppgir at studentmedvirkningsundersøkelsen oppfattes som en positiv overraskelse; for et kjempeflott initiativ fra dere. At dere bryr dere og vil høre hva vi har å si, det setter jeg utrolig pris på og gjør at jeg som studentrepresentant føler at jeg blir satt pris på, og kan være med og utgjøre en forskjell til det bedre ved NMH. Det må være et mål for neste års undersøkelse å spre denne oppfattelsen blant alle studentrepresentantene og slik motivere dem til å svare på undersøkelsen. 2

6 Forslag til tiltak: 1. Det vil bli jobbet systematisk med å få opp svarprosenten. Ansvarlig: kvalitetskoordinator 2. Det gjennomføres en gjennomgang av spørsmålene som stilles i undersøkelsen Ansvarlig: kvalitetskoordinator 3. SUT inkluderes i spørreundersøkelsen og involveres også i arbeidet med å sikre en god svarprosent. Ansvarlig: kvalitetskoordinator Forslag til vedtak: Studieutvalget har vurdert rapporten Undersøkelse blant studentrepresentanter i NMHs styre, utvalg, komiteer og arbeidsgrupper 2012 og slutter seg til de vurderinger og tiltak som fremkommer i saksfremlegget. Kjetil Solvik Studie- og FoU-sjef Hege Brodahl seniorrådgiver Vedlegg: Rapport fra Undersøkelse blant studentrepresentanter i NMHs styre, utvalg, komiteer og arbeidsgrupper

7 1 UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2012 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

8 2 Innhold 1 Innledning Spørreskjemaet Resultater fra evalueringen Bakgrunnsinformasjon Utvalget Å være studentrepresentant Informasjon Avsluttende kommentarer Oppsummering og konklusjon Innflytelse og relevans Kompetanse Verv Anbefalinger til neste års undersøkelse.12 Appendix 1: Spørreksjemaet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

9 3 1 Innledning Studentmedvirkning er innlemmet i Musikkhøgskolens kvalitetssikringssystem, System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole, hvor punkt 6.4 slår fast at NMHs ledelse skal legge til rette for studentmedvirkning i alle sentrale organer og en tett kontakt mellom ledelse og studentutvalget. Musikkhøgskolen vil sikre studentmedvirkning gjennom følgende tiltak: - Månedlige kontaktmøter mellom Studentutvalget og NMHs ledelse - To årlige kontaktmøter mellom studentutvalget og kvalitetskoordinator - Kurs for studenttillitsvalgte med mål om å heve kompetansen blant de tillitsvalgte og inspirere til økt innsats - En årlig undersøkelse blant studentrepresentanter i ulike verv på høgskolen der de blir bedt om å evaluere sine erfaringer fra arbeidet i utvalgene, med vekt på innflytelse, relevans, hvordan de opplever at egen kompetanse strekker til og utfordringer knyttet til studentmedvirkningen og studentdemokratiet ved NMH I studieåret har 34 av NMHs studenter innehatt et verv fordelt på 45 av NMHs komiteer, utvalg, arbeidsgrupper eller styret. Medlemmene i studentutvalget (SUT) har ikke mottatt evalueringen på bakgrunn av en vurdering at siden SUT er et autonomt organ kun bestående av studenter og at de samme spørsmålene ikke er relevante for dem som for studentrepresentanter i andre komiteer og utvalg. Alle 34 som hadde vært studentrepresentanter i styret og ulike komiteer, arbeidsgrupper og utvalg har mottatt invitasjon per til å delta i evalueringen. Denne undersøkelsen ble gjennomført for første gang i fjor og inkluderte da 20 studenter. Årsaken til økningen i antall studentrepresentanter foregående studieår er at det i forbindelse med implementering av kvalifikasjonsrammeverket er opprettet 14 arbeidsgrupper som jobber med revisjon av emnebeskrivelser og studieplaner. Av 34 inviterte har 7 besvart undersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 20, og er en strekt nedgang fra fjoråret da 11 av 20 inviterte besvarte (55%). Undersøkelsen ble sendt ut til studentrepresentantene 15. juni De 7 som besvarte undersøkelsen gjorde det innen 25. juni. En påminnelse ble sendt ut for å UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

10 4 øke svarprosenten, uten at dette hadde noen effekt. 2 studenter valgte å melde seg av undersøkelsen fordi de likevel ikke hadde deltatt som studentrepresentanter. 2 Spørreskjemaet Spørreskjemaet (appendix 1) består i alt av 17 spørsmål der 11 er lukkede med svaralternativer og 6 er åpne med oppfordring om å avgi fritekstkommentarer. For de tre spørsmålene som omhandler innflytelse og relevans, samt spørsmålet om mulighet til å påvirke møtetidspunkt blir respondenten bedt om å avgi svar på en skala fra 1 til 5 der 1 angir i liten grad og 5 angir i stor grad. 3 Resultat fra evalueringen Svarandelen i denne evalueringen må beskrives som svært lav på 17 %, og det må brukes tid frem til neste evaluering for å sikre høyere deltakelse. Nedenfor er resultatene fra undersøkelsen. I og med at det kun er 11 respondenter er det bare brukt antall og ikke prosentandel i tabellene. Alle fritekstkommentarer er gjengitt i undersøkelsen, kun med enkelte små justeringer i noen tilfeller for å sikre anonymitet. Vil også presisere at én fritekstkommentar representerer én students mening. 3.1 Bakgrunnsinformasjon Blant de 7 studentrepresentantene som har besvart undersøkelsen er kjønnsfordelingen god: 3 kvinner og 4 menn. Det er imidlertid en sterk overvekt av bachelorstudenter med hele 6 og kun 1 masterstudent. Fordelingen blant inviterte var henholdsvis 21 for bachelor og 13 for master. Flertallet av de som har svart sitter i en av arbeidsgruppene som er opprettet i forbindelse med implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket. UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

11 5 3.2 Utvalget/komiteen/styret Hvordan ble du med i utvalget? Antall Spurt av lærer 0 Spurt av SUT 3 Spurt av tidligere studentrepresentant i utvalget Spurt av personer i administrasjonen Meldte meg selv 2 Annet, spesifiser under ved å hake av til høyre: Totalt På vel vi kvart år ein tillitsvald blant studentane, som fungerer som kontaktperson mellom studentar og leiing, og som studentrepresentant i dei utvala det er naturleg å vere representert i. Meldte meg til og ble studentrepresentant i. Da de trengte folk til meldte jeg meg til det og ble valgt inn av studentene. Hvor mange møter deltok du på forrige studieår? Antall Ingen Samtlige møter 4 Totalt 7 UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

12 6 3.3 Å være studentrepresentant Kryss av på en skala fra 1-5 der 1 angir i liten grad og 5 angir i stor grad. I hvilken grad opplever du at sakene som ble behandlet i utvalget var relevant for deg som student? I hvilken grad opplevde du generelt å bli hørt i saker utvalget behandlet? I hvilken grad opplevde du å bli hørt i saker som angikk studentene direkte? Totalt Hva ser du som din oppgave som representant for studentene i utvalget? Se til at studentenes hensyn også blir tatt med i saksbehandlingen. Komme med innspill på hvordan sakene til behandling oppleves for oss som studenter. Bidra til å balansere hensyn som må tas med tanke på NMH som arbeidsplass kontra studiested. Å komme med innspill fra studentens perspektiv, og få frem sider av saken som lærerne og administrasjonen kanskje ikke ser. Vidareformidle studentane sine ynskjer/meiningar. Representere og fremme studentenes behov, idéer og ønsker, samt være med på å tilpasse og utvikle studiene videre slik at NMHs studier oppleves fantastisk relevante og lærerike for studentene. Jeg synes det er viktig at de fagene vi har er gjennomtenkte, nyttige og lærerike, at det er fag vi virkelig trenger, derfor er det viktig for meg som student å kunne komme med tilbakemeldinger i utvalget på hvilke fag studentene opplever som meningsløse og hvilke fag vi gjerne skulle hatt mer av, eller fag vi gjerne skulle hatt, men ikke har. Dele min direkte erfaring som student. Tale studentenes sak, sørge for at studentperspektivet får innpass i en helhetlig styring av skolen. Har du spesifikke eksempler på saker utvalget har behandlet der du mener det var viktig at det var en studentrepresentant tilstede? Arbeidsgruppe for behandling av nye studieplaner. Gjennomgang av studieplan for kandidatstudiet - revisjon. Noen fag vi har gått igjennom ser fine ut på papiret, men i virkeligheten er de totalt meningsløse fordi vi feks ikke har lært noe nytt i fagene, læreren ikke greier å formidle, eller dette faget er en repetisjon av et annet fag og dermed oppleves som UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

13 7 meningsløst= studentene kunne heller brukt denne timen til å øve, fordi vi føler vi har lite tid til nettopp det... Da har jeg sagt fra om dette på vegne av studentene, og jeg har blitt hørt og forstått. Dermed har vi fjernet noen fag og slått sammen noen fag, og det oppleves som utrolig relevant for min del å kunne være med på å bestemme dette. Andre ganger har jeg, på vegne av studentene, fremmet forslag om å ha mer av noen fag, feks fortsette med dem over flere år eller i bolker hvert år, og jeg opplever at utvalget lytter og hører på studentene og meg, og faktisk ombestemmer seg! Da føler jeg at jeg gjør en viktig jobb.. Spørsmål angående økonomiske prioriteringer, ansettelser, studier. Var det noe du opplevde som vanskelig med å være studentrepresentant? Nei x 2 Noen ganger føler man seg litt liten og ubetydelig, for det sitter jo en haug med lærde professorer og bestemte mennesker rundt seg. Men det går stort sett greit bare man ikke tenker på det, men at man skal representere studentene og dermed har en veldig viktig og betydelig rolle. Det er forresten veldig fint at ordstyrer innimellom kan spørre studentrepresentantene hva de mener(noe noen av dem da også gjør...), fordi jeg vet at ikke alle stud.rep synes det er like lett å skjære igjennom alle professorene... Utfordrende å sette seg inn i møteprosedyrer og saker som (ofte) krevde en viss erfaring med lignende prosesser tidligere Informasjon Mottok du den informasjonen du hadde behov for i forkant av møtene? Antall Ja, alltid 4 Ja, som regel 3 Sjelden 0 Nei, aldri 0 Totalt 7 UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

14 8 I hvilken grad fikk du være med å påvirke møtetidspunkt? Kryss av på en skala fra 1-5. Antall 1 i liten grad i stor grad 0 Totalt 7 Eventuelle kommentarer: Fekk ikkje alltid innkalling. Møte var også ofte i tid der eg hadde undervisning, og det var ikkje berre lett å få flytta. 3.4 Avsluttende kommentarer Er du engasjert i utvalg/organisasjoner utenom NMH? Antall Ja 5 Nei 2 Totalt 7 Ønsker du å fortsette å være studentrepresentant i utvalget dette studieåret? Antall Ja 3 Nei 0 Nei, ønsker å være studentrepresentant i et annet utvalg Jeg er ferdig på NMH, og har dermed ikke mulighet til det Annet, spesifiser under ved å hake av til høyre: Totalt UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

15 9 Vil du anbefale andre å melde seg som studentrepresentanter? Antall Ja 7 Nei 0 Vet ikke 0 Totalt 7 Hvorfor? Det kan være et interessant og lærerikt arbeid. Det er et behov for det, du får påvirkningsmulighet og innsikt i skolens administrasjon som kan være nyttig kunnskap i egen skolehverdag. Utfordrande og lærerikt, og viktig for skulen og studentane at studentane er med på å ta dei viktige vala. Jeg kunne anbefalt det til noen jeg tror kunne passet til det, men jeg tror man må være ganske tøff, frimodig og reflektert for å "greie det" og føle at man har noe der å gjøre. Man burde i tillegg kunne snakke for seg og ikke bli skremt av alle professorene og høytstående menneskene rundt seg, så jeg tror ikke alle passer til å være studentrepresentant. Men jeg tror de som passer til det vet det selv og føler seg "kallet"... Nyttige erfaringer, utvider perspektivet på studiene. Dyktige medarbeidere, inspirerende. Ledererfaring og kunnskap om viktige prosesser. Vi vil fra høsten 2012 ha et introduksjonskurs for nye studentrepresentanter i NMHs utvalg. Hva bør et slikt kurs inneholde? Hva hadde du hatt nytte av å vite noe om i forkant? I den grad det er relevant for det gitte verv: Økonomi. Hva som egentlig er rollen til studentrepresentanter. Er det noe spesielt vi skal sette fokus på? Litt og skolens og administrasjonens organisasjon hva er de ulike utvalgenes mandater, og hvem bestemmer hva. Organisasjonsstruktur. Kven har ansvar for kva. Mandat for dei ulike utvala. Så bra!! Det var fint å høre at dere tar oss på alvor og bryr dere om jobben vi gjør. Hadde vært fint med info om administrasjonen, om hvordan skolen er bygd opp og hvilke utvalg det finnes og hvordan det hele er satt sammen. I tillegg hadde det vært bra om dere fortalte om hva vi går til, hvordan et vanlig møte foregår, at det er en ordstyrer, hvordan man får/tar ordet- skal man feks rekke opp hånden eller...? Osv. Dessuten burde dere ta opp tema som: "Hva i all verden gjør du som studentrepresentant når du ikke blir hørt, er dypt uenig i en avgjørelse som går utover studentene, når/hvis de voksne erfarne professorene bare overkjører deg, UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

16 10 eller når/hvis du blir ignorert? Hvordan skal du te deg som studentrepresentant" og lignende tema. Kanskje hadde det vært interessant å snakke oss i mellom rundt slike tema, våre egne erfaringer og hva vi har gjort i slike situasjoner før. Uansett ble jeg positivt overrasket over denne undersøkelsen, for et kjempeflott initiativ fra dere, at dere bryr dere og vil høre hva vi har å si, det setter jeg utrolig pris på og det gjør at jeg som studentrepresentant føler at jeg blir satt pris på, og kan være med å utgjøre en forskjell til det bedre på NMH! :) Kanskje litt om å forberede seg til møter, hvem kan man spørre osv. / En gjennomgang av styringsmodellen for skolen, slik at man skjønner hvilken sammenheng utvalget står i og hvem man eventuelt rapporterer til osv. 4 Oppsummering og konklusjon Kartlegging av hvordan studentrepresentantene opplever studentmedvirkningen ved NMH ble for første gang gjennomført i fjor. Et godt innblikk i dette området krever høyere svarprosent, men de svarene som foreligger i denne undersøkelsen gir likevel noen indikasjoner på hvordan studentrepresentantene opplever grad av innflytelse, relevans og egen kompetanse. 4.1 Innflytelse og relevans Studentrepresentantene ble spurt både om hvordan de opplevde å bli hørt generelt sett i saker som utvalget behandlet og spesifikt i saker som angikk studentene direkte. Hele 5 av 7 oppgir at de ble hørt i ganske stor grad generelt sett, 1 verken eller og 1 i stor grad. I forhold til saker som mer direkte angår studentene er opplevelsen av å bli hørt større, med 4 som oppgir i stor grad og 3 i ganske stor grad. Relevansen anses imidlertid som mindre sterkt da 4 oppgir verken eller mens 1 har svart i ganske stor grad og 1 i stor grad. Studentene utrykker en klar rolleforståelse for sine verv og betydningen av dem, som eksempelvis formulert i denne fritekstkommentaren: Tale studentenes sak, sørge for at studentperspektivet får innpass i en helhetlig styring av skolen. På bakgrunn av rolleforståelsen er det er grunn til å anta at de forventer å bli hørt i saker som angår studentene og vil være mest opptatt av dette, så for respondentene i denne undersøkelsen er opplevelsen av innflytelse god ved NMH. På spørsmålet om det har vært saker som de opplever at det var spesielt viktig at en studentrepresentant var med å behandle, viser de spesielt til revisjon av studieplanene. Siden flertallet sitter i en av arbeidsgruppene som reviderer nettopp studieplanene må dette anses som naturlig. Det sies ikke mye om det er noe som de har opplevd som vanskelig med å være studentrepresentant, men en antyder at UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

17 11 man som student kan føle seg litt liten i en forsamling av viktige professorer, mens en annen oppgir at det kan være krevende å sette seg inn i saker og prosedyrer. 4.2 Kompetanse Det stilles ikke direkte spørsmål i undersøkelsen om hvordan studentrepresentantene oppelever egen kompetanse til å fylle vervene. I fjor inkluderte undersøkelsen et spørsmål om studentrepresentanten hadde mottatt noen form på opplæring, og bortimot alle svarte da avkreftende. På bakgrunn av dette ble det bestemt at det skal gjennomføres kurs i år. I årets undersøkelse blir studentrepresentantene spurt om hva et slikt kurs bør inneholde og hva som hadde vært nyttig for dem å vite i forkant. Et gjennomgående tema er organisasjonsstrukturen ved NMH og utvalgenes mandater. Et annet viktig moment som blir tatt opp er hva i all verden gjør du som studentrepresentant når du ikke blir hørt? Med tanke opplevelsen av innflytelse er det trolig relevant å berøre dette spørsmålet og også tydeliggjøre at det er en forskjell mellom å bli hørt (å få fremlegge og argumentere for sitt syn) og det og få gjennomslag (flertallet bestemmer). 4.3 Verv Hele 5 av de 7 som har svart oppgir at de også er engasjert i utvalg eller organisasjoner utenfor NMH, og samtlige vil anbefale andre å melde seg som representanter. Når kun 3 oppgir at de vil fortsette i samme utvalg til neste år er dette mao ikke knyttet til negative opplevelser av rollen som studentrepresentant. 2 slutter ved NMH, 1 anser utvalgets oppgave som fullført, mens 1 ønsker å gå over i et annet utvalg. Det er imidlertid verdt å notere seg at flertallet oppgir at de i relativt liten grad fikk påvirke møtetidspunktet og både at studenter så vel som faglig ansatte bør bli forespurt om når de har anledning til å stille før møtetidspunktet fastsettes. Respondentene blir også bedt om å utdype hvorfor de vil anbefale andre å påta seg et verv, og da vektlegger de at det er lærerikt og gir nyttige erfaringer så vel som påvirkningsmulighet og innsikt. På bakgrunn av den unisone oppfordringen fra disse studentrepresentantene til andre studenter synes også den totale opplevelsen av relevans kanskje å være noe sterkere enn hva de oppga på spørsmålet om relevansen til sakene som ble behandlet i utvalgene. UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

18 Anbefalinger til neste års undersøkelse Med en svarprosent på kun 20 er grunnlaget noe svakt for å trekke konklusjoner. Et hovedfokus for neste år må være å få opp svarprosenten. Etter min vurdering bør SUT inkluderes i neste års undersøkelse. Det bør gjennomføres en vurdering av undersøkelsen i forhold til om spørsmålene som blir stilt er relevante for studenter på tvers av utvalg og at spørsmålene faktisk måler og kartlegger de aspektene som det er fastsatt i kvalitetssikringssystemet at skal bli evaluert. SUT er også kontaktet for å involveres i kurset som vil bli tilbudt årets studentrepresentanter. Som studentenes fremste tillitsvalgte på NMH, med ansvar for kommunikasjon med fagledelse og administrasjon, fronting av viktige studentsaker i ulike fora (ref SUTs nettside) anser jeg det som naturlig å innlemme dem i kvalitetssikringen av studentmedvirkning ved NMH. Jeg vil også forsøke å involvere SUT i tiltak som kan få opp svarprosenten til neste år. Læringsmiljøundersøkelsen er den undersøkelsen med høyest svarprosent fra fjoråret og dette kan ha sammenheng med at studentene selv engasjerte seg i saken ved å sette opp pc-er i kantinen og fikk studentene til å svare på stedet i bytte mot en gratis kaffe. En av respondentene oppgir at studentmedvirkningsundersøkelsen oppfattes som en positiv overraskelse; for et kjempeflott initiativ fra dere. At dere bryr dere og vil høre hva vi har å si, det setter jeg utrolig pris på og gjør at jeg som studentrepresentant føler at jeg blir satt pris på, og kan være med og utgjøre en forskjell til det bedre ved NMH. Det må være et mål for neste års undersøkelse å spre denne oppfattelsen blant alle studentrepresentantene og slik motivere dem til å svare på undersøkelsen. Cecilie Flaatin Kvalitetskoordinator Oktober 2012 UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

19 13 Evalueringsskjema studentmedvirkning ved NMH A Bakgrunnsopplysninger Kjønn Studieprogram B Utvalget Hvilket utvalg har du vært studentrepresentant i? Hvor mange møter har du deltatt på dette studieåret? (Ingen, 1, 2, 3, 4, alle møter) Hvordan ble du med i utvalget? Spurt av lærer Spurt av SUT Spurt av personer i administrasjonen Meldte meg selv Annet C Å være studentrepresentant Hvorfor ble du med i utvalget? I hvilken grad opplever du at sakene som tas opp i utvalget er relevant for deg som student? Avgi svar på en skala fra 1 til 5 der 1 angir i liten grad og 5 angir i stor grad. Hva ser du som din oppgave som representant for studentene i utvalget? I hvilken grad opplever du generelt å bli hørt i saker utvalget tar opp? I hvilken grad opplever du å bli hørt i saker som angår studentene direkte? Har du spesifikke eksempler på saker utvalget har behandlet der du mener det var viktig at det var en studentrepresentant tilstede? Er det noe du opplever som vanskelig med å være studentrepresentant? D Informasjon Mottar du den informasjonen du har behov for i forkant av møtene? Eventuelle kommentarer E Avsluttende kommentarer Ønsker du å fortsette å være studentrepresentant i utvalget det kommende studieåret? Ja Nei Nei, ønsker å være studentrepresentant i et annet utvalg Jeg er ferdig til våren og har dermed ikke mulighet til det Er du engasjert i utvalg/organisasjoner utenom skolen? Vil du anbefale til andre å melde seg som studentrepresentanter? Ja Nei Vet ikke Hvorfor/hvorfor ikke UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

20 14 Vi vil fra høsten 2012 ha et introduksjonskurs for nye studentrepresentanter i NMHs utvalg. Hva bør et slikt kurs inneholde? Hva hadde du hatt nytte av å vite noe om i forkant? Eventuelle kommentarer til slutt UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

21 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr: /859 Utvalg Utvalgssak Møtedato Studieutvalget 84/ KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET - STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD Studentevaluering av utvekslingsopphold inngår som en del av Musikkhøgskolens system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet (pkt. 3.2). Alle studenter som har vært på utveksling, både inn- og utreisende, inviteres til å gi en evaluering av oppholdet. Det lages i tillegg en rapport om høgskolens øvrige internasjonale virksomhet. Saksbehandler Cecilie Flaatin rådgiver Direkte tel: Antall utreisende og innreisende studenter Musikkhøgskolen mottok i studieåret 2011/ søknader om innveksling mot 95 året før. 24 av disse ble tilbudt innvekslingsplass, hvorav 17 tok imot tilbudet. Fra NMH var det 42 studenter som søkte utveksling. 26 av disse ble tilbudt utvekslingsplass, men s 17 dro på utveksling dette studieåret. 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Utreisende Innreisende Totalt Evalueringsskjema og svarprosent Evalueringsskjemaet som er besvart av de utreisende studentene fra NMH er utviklet av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) på oppdrag fra EU-kommisjonen i Brüssel. Evalueringsskjemaet som er besvart av de innreisende studentene er utviklet ved NMH, og er webbasert. Alle de 34 innreisende og utreisende studenter ble invitert til å evaluere sitt utvekslingsopphold. De utreisende studentene får først utbetalt siste del av ERASMUS-stipendet sitt etter at evalueringen er gjennomført. Svarprosenten blant denne gruppen er derfor stabilt på 100 % fra år til år. For de innreisende studentene ble det i fjor oppgitt i e- postinvitasjonen til undersøkelsen at de måtte delta i evalueringen før de fikk sitt Transcript of Records (vitnemål). Det førte ikke til vesentlig høyere svarprosent og denne informasjon ble ikke oppgitt i undersøkelsen. Svarprosenten er imidlertid tilnærmet lik i disse to siste målingene med 57 % i fjor og 58,8 i år.

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013

Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Møteinnkalling Medlemmer: Oslo, 12.11.2013 Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Inger Anne Westby, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen, Ole

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? RAPPORT 21/2008 Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer