Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: Tidspunkt: 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Dyrnes, Eskild Abelseth varamedlemmer: Håkon Kvidal, Barbro Marklund-Petersone, Guoste Tamulynaite, Stian Andreas Andersen Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: Tidspunkt: 13:00 Dato: Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstua 0302 Oslo Tel: Faks: E-post: Bankgiro: Besøksadresse Slemdalsveien 11 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker unntatt offentlighet sendes bare til medlemmer som skal møte. Eventuelt forfall meldes snarest til Hege Brodahl. Ingrid Maria Hanken leder Kjetil Solvik Studie- og FoU-sjef

2 Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold U.off. SU 82/12 Godkjenning av protokoll fra møte SU 83/12 Kvalitetssikringssystemet - undersøkelse blant studentrepresentanter i NMHs styre, utvalg, komiteer og arbeidsgrupper 2012 SU 84/12 Kvalitetssikringssystemet - studentevaluering av utvekslingsopphold 2012 SU 85/12 Kvalitetssikringssystemet - evaluering av eksamen 2012 SU 86/12 Søknad om dispensasjon SU 87/12 Søknad om dispensasjon SU 88/12 Søknad om å fullføre musikkpedagogikkstudiet uten fullført MUSTEK20 SU 89/12 Søknad om dispensasjon fra tidskrav i masterprosjekt SU 90/12 Søknad om ekstra undervisning SU 91/12 Søknad om ekstra undervisning X X X X X X SU 92/12 Prosjektorganisering av undervisning SU 93/12 Høring - forslag til strategi for samarbeid med arbeidslivet SU 94/12 Forslag til årsplan for utdanningsvirksomheten 2013 SU 95/12 Høring - evaluering av prøveprosjekt formidling SU 96/12 Rammeplaner for lærerutdanningene - trinn 8-13 Orienteringssaker

3 SU 82/12 Godkjenning av protokoll fra møte

4 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr: /860 Utvalg Utvalgssak Møtedato Studieutvalget 83/ KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, UTVALG, KOMITEER OG ARBEIDSGRUPPER 2012 I henhold til kvalitetssikringssystemet skal det gjennomføres en årlig undersøkelse blant studenter i ulike verv ved NMH. Evalueringen skal vektlegge studentenes opplevelse av innflytelse, relevans, egen kompetanse, og utfordringer knyttet til studentmedvirkningen og studentdemokratiet ved NMH. Saksbehandler Cecilie Flaatin Rådgiver E-post: Direkte tel: I studieåret har 34 av NMHs studenter innehatt verv i komiteer, utvalg, arbeidsgrupper eller styret. De 34 studentene har fordelt seg på til sammen 45 ulike verv. Alle 34 fikk tilsendt invitasjon per epost om å delta i evalueringen. Medlemmer av studentutvalget (SUT) ble ikke invitert. Det ble gjennomført en slik undersøkelse for første gang på begynnelsen av høstsemesteret 2011 og i forbindelse med årets undersøkelse ble det foretatt enkelte mindre justeringer i spørreskjemaet. Antall studentrepresentanter har også økt med hele 14 fra i fjor. Disse sitter i arbeidsgruppene som er opprettet i forbindelse implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket. Svarprosenten har imidlertid gått ned i fjor lå den på 55 % (11 av 20) mens den i år er nede i 20 % (7 av 34). I fjor ble undersøkelsen sendt ut 31.august, mens i år 15.juni. Det er grunn til å anta at ferieavvikling er en medvirkende faktor til lavere svarprosent. Oppsummering og anbefalinger til neste års undersøkelse Med hensyn til studentmedvirkning slås det i kvalitetssikringssystemet fast at det er studentenes grad av innflytelse, relevans og kompetanse som skal bli evaluert. For å kartlegge innflytelse blir studentrepresentantene i årets undersøkelse bedt om å angi i hvilken grad de opplever å ha blitt hørt i generelle utvalgssaker, samt i saker som angikk studentene direkte. Flertallet oppgir at de synes deres innflytelse er ganske god i generelle saker, mens dette øker til i stor grad for studentrelaterte saker. Mange av respondentene har deltatt i arbeidsgrupper som har revidert studieplanene, og naturlig nok oppgir flere studieplanrevisjon som en spesielt viktig sak å ha med studentrepresentant i. Det rapporteres ingen konkrete hendelser til

5 spørsmålet om det er noe studentrepresentantene har opplevd som vanskelig, men én antyder at man som student kan føle seg litt liten i en forsamling av viktige professorer, mens en annen oppgir at det kan være krevende å sette seg inn i saker og prosedyrer. Det stilles ikke direkte spørsmål i undersøkelsen om hvordan studentrepresentantene opplever egen kompetanse til å fylle vervene. I fjor inkluderte undersøkelsen et spørsmål om studentrepresentanten hadde mottatt noen form for opplæring, og bortimot alle svarte da avkreftende. Undersøkelsen kan med fordel suppleres med spørsmål relatert til synet på egen kompetanse i rollen som studentrepresentant. På bakgrunn av fjorårets undersøkelse ble det vedtatt at det skulle arrangeres et introduksjonskurs for studentrepresentanter høsten I årets undersøkelse blir studentrepresentantene på sin side spurt om hva et slikt kurs bør inneholde og hva som hadde vært nyttig for dem å vite i forkant. Et gjennomgående tema er organisasjonsstrukturen ved NMH og utvalgenes mandater. Et annet viktig moment som blir tatt opp er hva i all verden gjør du som studentrepresentant når du ikke blir hørt? Med tanke på opplevelsen av innflytelse er det trolig relevant å berøre dette spørsmålet og også tydeliggjøre at det er en forskjell mellom å bli hørt (å få fremlegge og argumentere for sitt syn) og det og få gjennomslag (flertallet bestemmer). Samtlige som har deltatt i undersøkelsen vil anbefale andre å melde seg som representanter. Respondentene blir også bedt om å utdype hvorfor de vil anbefale andre å påta seg et verv, og da vektlegger de at det er lærerikt og gir nyttige erfaringer så vel som påvirkningsmulighet og innsikt. Med en svarprosent på kun 20 er grunnlaget noe svakt for å trekke konklusjoner. Et hovedfokus for neste år må være å få opp svarprosenten. SUT bør inkluderes i neste års undersøkelse og involveres i tiltak som kan få flere til å svare på undersøkelsen. Læringsmiljøundersøkelsen er den undersøkelsen med høyest svarprosent fra fjoråret og dette kan ha sammenheng med at studentene selv engasjerte seg i saken ved å sette opp pc er i kantinen og fikk studentene til å svare på stedet i bytte mot en gratis kaffe. Det bør også gjennomføres en vurdering av undersøkelsen i forhold til om spørsmålene som blir stilt er relevante for studenter med forholdsvis ulike typer verv og at spørsmålene faktisk måler og kartlegger de aspektene som i henhold til kvalitetssikringssystemet skal bli evaluert. En av respondentene oppgir at studentmedvirkningsundersøkelsen oppfattes som en positiv overraskelse; for et kjempeflott initiativ fra dere. At dere bryr dere og vil høre hva vi har å si, det setter jeg utrolig pris på og gjør at jeg som studentrepresentant føler at jeg blir satt pris på, og kan være med og utgjøre en forskjell til det bedre ved NMH. Det må være et mål for neste års undersøkelse å spre denne oppfattelsen blant alle studentrepresentantene og slik motivere dem til å svare på undersøkelsen. 2

6 Forslag til tiltak: 1. Det vil bli jobbet systematisk med å få opp svarprosenten. Ansvarlig: kvalitetskoordinator 2. Det gjennomføres en gjennomgang av spørsmålene som stilles i undersøkelsen Ansvarlig: kvalitetskoordinator 3. SUT inkluderes i spørreundersøkelsen og involveres også i arbeidet med å sikre en god svarprosent. Ansvarlig: kvalitetskoordinator Forslag til vedtak: Studieutvalget har vurdert rapporten Undersøkelse blant studentrepresentanter i NMHs styre, utvalg, komiteer og arbeidsgrupper 2012 og slutter seg til de vurderinger og tiltak som fremkommer i saksfremlegget. Kjetil Solvik Studie- og FoU-sjef Hege Brodahl seniorrådgiver Vedlegg: Rapport fra Undersøkelse blant studentrepresentanter i NMHs styre, utvalg, komiteer og arbeidsgrupper

7 1 UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2012 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

8 2 Innhold 1 Innledning Spørreskjemaet Resultater fra evalueringen Bakgrunnsinformasjon Utvalget Å være studentrepresentant Informasjon Avsluttende kommentarer Oppsummering og konklusjon Innflytelse og relevans Kompetanse Verv Anbefalinger til neste års undersøkelse.12 Appendix 1: Spørreksjemaet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

9 3 1 Innledning Studentmedvirkning er innlemmet i Musikkhøgskolens kvalitetssikringssystem, System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole, hvor punkt 6.4 slår fast at NMHs ledelse skal legge til rette for studentmedvirkning i alle sentrale organer og en tett kontakt mellom ledelse og studentutvalget. Musikkhøgskolen vil sikre studentmedvirkning gjennom følgende tiltak: - Månedlige kontaktmøter mellom Studentutvalget og NMHs ledelse - To årlige kontaktmøter mellom studentutvalget og kvalitetskoordinator - Kurs for studenttillitsvalgte med mål om å heve kompetansen blant de tillitsvalgte og inspirere til økt innsats - En årlig undersøkelse blant studentrepresentanter i ulike verv på høgskolen der de blir bedt om å evaluere sine erfaringer fra arbeidet i utvalgene, med vekt på innflytelse, relevans, hvordan de opplever at egen kompetanse strekker til og utfordringer knyttet til studentmedvirkningen og studentdemokratiet ved NMH I studieåret har 34 av NMHs studenter innehatt et verv fordelt på 45 av NMHs komiteer, utvalg, arbeidsgrupper eller styret. Medlemmene i studentutvalget (SUT) har ikke mottatt evalueringen på bakgrunn av en vurdering at siden SUT er et autonomt organ kun bestående av studenter og at de samme spørsmålene ikke er relevante for dem som for studentrepresentanter i andre komiteer og utvalg. Alle 34 som hadde vært studentrepresentanter i styret og ulike komiteer, arbeidsgrupper og utvalg har mottatt invitasjon per til å delta i evalueringen. Denne undersøkelsen ble gjennomført for første gang i fjor og inkluderte da 20 studenter. Årsaken til økningen i antall studentrepresentanter foregående studieår er at det i forbindelse med implementering av kvalifikasjonsrammeverket er opprettet 14 arbeidsgrupper som jobber med revisjon av emnebeskrivelser og studieplaner. Av 34 inviterte har 7 besvart undersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 20, og er en strekt nedgang fra fjoråret da 11 av 20 inviterte besvarte (55%). Undersøkelsen ble sendt ut til studentrepresentantene 15. juni De 7 som besvarte undersøkelsen gjorde det innen 25. juni. En påminnelse ble sendt ut for å UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

10 4 øke svarprosenten, uten at dette hadde noen effekt. 2 studenter valgte å melde seg av undersøkelsen fordi de likevel ikke hadde deltatt som studentrepresentanter. 2 Spørreskjemaet Spørreskjemaet (appendix 1) består i alt av 17 spørsmål der 11 er lukkede med svaralternativer og 6 er åpne med oppfordring om å avgi fritekstkommentarer. For de tre spørsmålene som omhandler innflytelse og relevans, samt spørsmålet om mulighet til å påvirke møtetidspunkt blir respondenten bedt om å avgi svar på en skala fra 1 til 5 der 1 angir i liten grad og 5 angir i stor grad. 3 Resultat fra evalueringen Svarandelen i denne evalueringen må beskrives som svært lav på 17 %, og det må brukes tid frem til neste evaluering for å sikre høyere deltakelse. Nedenfor er resultatene fra undersøkelsen. I og med at det kun er 11 respondenter er det bare brukt antall og ikke prosentandel i tabellene. Alle fritekstkommentarer er gjengitt i undersøkelsen, kun med enkelte små justeringer i noen tilfeller for å sikre anonymitet. Vil også presisere at én fritekstkommentar representerer én students mening. 3.1 Bakgrunnsinformasjon Blant de 7 studentrepresentantene som har besvart undersøkelsen er kjønnsfordelingen god: 3 kvinner og 4 menn. Det er imidlertid en sterk overvekt av bachelorstudenter med hele 6 og kun 1 masterstudent. Fordelingen blant inviterte var henholdsvis 21 for bachelor og 13 for master. Flertallet av de som har svart sitter i en av arbeidsgruppene som er opprettet i forbindelse med implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket. UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

11 5 3.2 Utvalget/komiteen/styret Hvordan ble du med i utvalget? Antall Spurt av lærer 0 Spurt av SUT 3 Spurt av tidligere studentrepresentant i utvalget Spurt av personer i administrasjonen Meldte meg selv 2 Annet, spesifiser under ved å hake av til høyre: Totalt På vel vi kvart år ein tillitsvald blant studentane, som fungerer som kontaktperson mellom studentar og leiing, og som studentrepresentant i dei utvala det er naturleg å vere representert i. Meldte meg til og ble studentrepresentant i. Da de trengte folk til meldte jeg meg til det og ble valgt inn av studentene. Hvor mange møter deltok du på forrige studieår? Antall Ingen Samtlige møter 4 Totalt 7 UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

12 6 3.3 Å være studentrepresentant Kryss av på en skala fra 1-5 der 1 angir i liten grad og 5 angir i stor grad. I hvilken grad opplever du at sakene som ble behandlet i utvalget var relevant for deg som student? I hvilken grad opplevde du generelt å bli hørt i saker utvalget behandlet? I hvilken grad opplevde du å bli hørt i saker som angikk studentene direkte? Totalt Hva ser du som din oppgave som representant for studentene i utvalget? Se til at studentenes hensyn også blir tatt med i saksbehandlingen. Komme med innspill på hvordan sakene til behandling oppleves for oss som studenter. Bidra til å balansere hensyn som må tas med tanke på NMH som arbeidsplass kontra studiested. Å komme med innspill fra studentens perspektiv, og få frem sider av saken som lærerne og administrasjonen kanskje ikke ser. Vidareformidle studentane sine ynskjer/meiningar. Representere og fremme studentenes behov, idéer og ønsker, samt være med på å tilpasse og utvikle studiene videre slik at NMHs studier oppleves fantastisk relevante og lærerike for studentene. Jeg synes det er viktig at de fagene vi har er gjennomtenkte, nyttige og lærerike, at det er fag vi virkelig trenger, derfor er det viktig for meg som student å kunne komme med tilbakemeldinger i utvalget på hvilke fag studentene opplever som meningsløse og hvilke fag vi gjerne skulle hatt mer av, eller fag vi gjerne skulle hatt, men ikke har. Dele min direkte erfaring som student. Tale studentenes sak, sørge for at studentperspektivet får innpass i en helhetlig styring av skolen. Har du spesifikke eksempler på saker utvalget har behandlet der du mener det var viktig at det var en studentrepresentant tilstede? Arbeidsgruppe for behandling av nye studieplaner. Gjennomgang av studieplan for kandidatstudiet - revisjon. Noen fag vi har gått igjennom ser fine ut på papiret, men i virkeligheten er de totalt meningsløse fordi vi feks ikke har lært noe nytt i fagene, læreren ikke greier å formidle, eller dette faget er en repetisjon av et annet fag og dermed oppleves som UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

13 7 meningsløst= studentene kunne heller brukt denne timen til å øve, fordi vi føler vi har lite tid til nettopp det... Da har jeg sagt fra om dette på vegne av studentene, og jeg har blitt hørt og forstått. Dermed har vi fjernet noen fag og slått sammen noen fag, og det oppleves som utrolig relevant for min del å kunne være med på å bestemme dette. Andre ganger har jeg, på vegne av studentene, fremmet forslag om å ha mer av noen fag, feks fortsette med dem over flere år eller i bolker hvert år, og jeg opplever at utvalget lytter og hører på studentene og meg, og faktisk ombestemmer seg! Da føler jeg at jeg gjør en viktig jobb.. Spørsmål angående økonomiske prioriteringer, ansettelser, studier. Var det noe du opplevde som vanskelig med å være studentrepresentant? Nei x 2 Noen ganger føler man seg litt liten og ubetydelig, for det sitter jo en haug med lærde professorer og bestemte mennesker rundt seg. Men det går stort sett greit bare man ikke tenker på det, men at man skal representere studentene og dermed har en veldig viktig og betydelig rolle. Det er forresten veldig fint at ordstyrer innimellom kan spørre studentrepresentantene hva de mener(noe noen av dem da også gjør...), fordi jeg vet at ikke alle stud.rep synes det er like lett å skjære igjennom alle professorene... Utfordrende å sette seg inn i møteprosedyrer og saker som (ofte) krevde en viss erfaring med lignende prosesser tidligere Informasjon Mottok du den informasjonen du hadde behov for i forkant av møtene? Antall Ja, alltid 4 Ja, som regel 3 Sjelden 0 Nei, aldri 0 Totalt 7 UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

14 8 I hvilken grad fikk du være med å påvirke møtetidspunkt? Kryss av på en skala fra 1-5. Antall 1 i liten grad i stor grad 0 Totalt 7 Eventuelle kommentarer: Fekk ikkje alltid innkalling. Møte var også ofte i tid der eg hadde undervisning, og det var ikkje berre lett å få flytta. 3.4 Avsluttende kommentarer Er du engasjert i utvalg/organisasjoner utenom NMH? Antall Ja 5 Nei 2 Totalt 7 Ønsker du å fortsette å være studentrepresentant i utvalget dette studieåret? Antall Ja 3 Nei 0 Nei, ønsker å være studentrepresentant i et annet utvalg Jeg er ferdig på NMH, og har dermed ikke mulighet til det Annet, spesifiser under ved å hake av til høyre: Totalt UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

15 9 Vil du anbefale andre å melde seg som studentrepresentanter? Antall Ja 7 Nei 0 Vet ikke 0 Totalt 7 Hvorfor? Det kan være et interessant og lærerikt arbeid. Det er et behov for det, du får påvirkningsmulighet og innsikt i skolens administrasjon som kan være nyttig kunnskap i egen skolehverdag. Utfordrande og lærerikt, og viktig for skulen og studentane at studentane er med på å ta dei viktige vala. Jeg kunne anbefalt det til noen jeg tror kunne passet til det, men jeg tror man må være ganske tøff, frimodig og reflektert for å "greie det" og føle at man har noe der å gjøre. Man burde i tillegg kunne snakke for seg og ikke bli skremt av alle professorene og høytstående menneskene rundt seg, så jeg tror ikke alle passer til å være studentrepresentant. Men jeg tror de som passer til det vet det selv og føler seg "kallet"... Nyttige erfaringer, utvider perspektivet på studiene. Dyktige medarbeidere, inspirerende. Ledererfaring og kunnskap om viktige prosesser. Vi vil fra høsten 2012 ha et introduksjonskurs for nye studentrepresentanter i NMHs utvalg. Hva bør et slikt kurs inneholde? Hva hadde du hatt nytte av å vite noe om i forkant? I den grad det er relevant for det gitte verv: Økonomi. Hva som egentlig er rollen til studentrepresentanter. Er det noe spesielt vi skal sette fokus på? Litt og skolens og administrasjonens organisasjon hva er de ulike utvalgenes mandater, og hvem bestemmer hva. Organisasjonsstruktur. Kven har ansvar for kva. Mandat for dei ulike utvala. Så bra!! Det var fint å høre at dere tar oss på alvor og bryr dere om jobben vi gjør. Hadde vært fint med info om administrasjonen, om hvordan skolen er bygd opp og hvilke utvalg det finnes og hvordan det hele er satt sammen. I tillegg hadde det vært bra om dere fortalte om hva vi går til, hvordan et vanlig møte foregår, at det er en ordstyrer, hvordan man får/tar ordet- skal man feks rekke opp hånden eller...? Osv. Dessuten burde dere ta opp tema som: "Hva i all verden gjør du som studentrepresentant når du ikke blir hørt, er dypt uenig i en avgjørelse som går utover studentene, når/hvis de voksne erfarne professorene bare overkjører deg, UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

16 10 eller når/hvis du blir ignorert? Hvordan skal du te deg som studentrepresentant" og lignende tema. Kanskje hadde det vært interessant å snakke oss i mellom rundt slike tema, våre egne erfaringer og hva vi har gjort i slike situasjoner før. Uansett ble jeg positivt overrasket over denne undersøkelsen, for et kjempeflott initiativ fra dere, at dere bryr dere og vil høre hva vi har å si, det setter jeg utrolig pris på og det gjør at jeg som studentrepresentant føler at jeg blir satt pris på, og kan være med å utgjøre en forskjell til det bedre på NMH! :) Kanskje litt om å forberede seg til møter, hvem kan man spørre osv. / En gjennomgang av styringsmodellen for skolen, slik at man skjønner hvilken sammenheng utvalget står i og hvem man eventuelt rapporterer til osv. 4 Oppsummering og konklusjon Kartlegging av hvordan studentrepresentantene opplever studentmedvirkningen ved NMH ble for første gang gjennomført i fjor. Et godt innblikk i dette området krever høyere svarprosent, men de svarene som foreligger i denne undersøkelsen gir likevel noen indikasjoner på hvordan studentrepresentantene opplever grad av innflytelse, relevans og egen kompetanse. 4.1 Innflytelse og relevans Studentrepresentantene ble spurt både om hvordan de opplevde å bli hørt generelt sett i saker som utvalget behandlet og spesifikt i saker som angikk studentene direkte. Hele 5 av 7 oppgir at de ble hørt i ganske stor grad generelt sett, 1 verken eller og 1 i stor grad. I forhold til saker som mer direkte angår studentene er opplevelsen av å bli hørt større, med 4 som oppgir i stor grad og 3 i ganske stor grad. Relevansen anses imidlertid som mindre sterkt da 4 oppgir verken eller mens 1 har svart i ganske stor grad og 1 i stor grad. Studentene utrykker en klar rolleforståelse for sine verv og betydningen av dem, som eksempelvis formulert i denne fritekstkommentaren: Tale studentenes sak, sørge for at studentperspektivet får innpass i en helhetlig styring av skolen. På bakgrunn av rolleforståelsen er det er grunn til å anta at de forventer å bli hørt i saker som angår studentene og vil være mest opptatt av dette, så for respondentene i denne undersøkelsen er opplevelsen av innflytelse god ved NMH. På spørsmålet om det har vært saker som de opplever at det var spesielt viktig at en studentrepresentant var med å behandle, viser de spesielt til revisjon av studieplanene. Siden flertallet sitter i en av arbeidsgruppene som reviderer nettopp studieplanene må dette anses som naturlig. Det sies ikke mye om det er noe som de har opplevd som vanskelig med å være studentrepresentant, men en antyder at UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

17 11 man som student kan føle seg litt liten i en forsamling av viktige professorer, mens en annen oppgir at det kan være krevende å sette seg inn i saker og prosedyrer. 4.2 Kompetanse Det stilles ikke direkte spørsmål i undersøkelsen om hvordan studentrepresentantene oppelever egen kompetanse til å fylle vervene. I fjor inkluderte undersøkelsen et spørsmål om studentrepresentanten hadde mottatt noen form på opplæring, og bortimot alle svarte da avkreftende. På bakgrunn av dette ble det bestemt at det skal gjennomføres kurs i år. I årets undersøkelse blir studentrepresentantene spurt om hva et slikt kurs bør inneholde og hva som hadde vært nyttig for dem å vite i forkant. Et gjennomgående tema er organisasjonsstrukturen ved NMH og utvalgenes mandater. Et annet viktig moment som blir tatt opp er hva i all verden gjør du som studentrepresentant når du ikke blir hørt? Med tanke opplevelsen av innflytelse er det trolig relevant å berøre dette spørsmålet og også tydeliggjøre at det er en forskjell mellom å bli hørt (å få fremlegge og argumentere for sitt syn) og det og få gjennomslag (flertallet bestemmer). 4.3 Verv Hele 5 av de 7 som har svart oppgir at de også er engasjert i utvalg eller organisasjoner utenfor NMH, og samtlige vil anbefale andre å melde seg som representanter. Når kun 3 oppgir at de vil fortsette i samme utvalg til neste år er dette mao ikke knyttet til negative opplevelser av rollen som studentrepresentant. 2 slutter ved NMH, 1 anser utvalgets oppgave som fullført, mens 1 ønsker å gå over i et annet utvalg. Det er imidlertid verdt å notere seg at flertallet oppgir at de i relativt liten grad fikk påvirke møtetidspunktet og både at studenter så vel som faglig ansatte bør bli forespurt om når de har anledning til å stille før møtetidspunktet fastsettes. Respondentene blir også bedt om å utdype hvorfor de vil anbefale andre å påta seg et verv, og da vektlegger de at det er lærerikt og gir nyttige erfaringer så vel som påvirkningsmulighet og innsikt. På bakgrunn av den unisone oppfordringen fra disse studentrepresentantene til andre studenter synes også den totale opplevelsen av relevans kanskje å være noe sterkere enn hva de oppga på spørsmålet om relevansen til sakene som ble behandlet i utvalgene. UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

18 Anbefalinger til neste års undersøkelse Med en svarprosent på kun 20 er grunnlaget noe svakt for å trekke konklusjoner. Et hovedfokus for neste år må være å få opp svarprosenten. Etter min vurdering bør SUT inkluderes i neste års undersøkelse. Det bør gjennomføres en vurdering av undersøkelsen i forhold til om spørsmålene som blir stilt er relevante for studenter på tvers av utvalg og at spørsmålene faktisk måler og kartlegger de aspektene som det er fastsatt i kvalitetssikringssystemet at skal bli evaluert. SUT er også kontaktet for å involveres i kurset som vil bli tilbudt årets studentrepresentanter. Som studentenes fremste tillitsvalgte på NMH, med ansvar for kommunikasjon med fagledelse og administrasjon, fronting av viktige studentsaker i ulike fora (ref SUTs nettside) anser jeg det som naturlig å innlemme dem i kvalitetssikringen av studentmedvirkning ved NMH. Jeg vil også forsøke å involvere SUT i tiltak som kan få opp svarprosenten til neste år. Læringsmiljøundersøkelsen er den undersøkelsen med høyest svarprosent fra fjoråret og dette kan ha sammenheng med at studentene selv engasjerte seg i saken ved å sette opp pc-er i kantinen og fikk studentene til å svare på stedet i bytte mot en gratis kaffe. En av respondentene oppgir at studentmedvirkningsundersøkelsen oppfattes som en positiv overraskelse; for et kjempeflott initiativ fra dere. At dere bryr dere og vil høre hva vi har å si, det setter jeg utrolig pris på og gjør at jeg som studentrepresentant føler at jeg blir satt pris på, og kan være med og utgjøre en forskjell til det bedre ved NMH. Det må være et mål for neste års undersøkelse å spre denne oppfattelsen blant alle studentrepresentantene og slik motivere dem til å svare på undersøkelsen. Cecilie Flaatin Kvalitetskoordinator Oktober 2012 UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

19 13 Evalueringsskjema studentmedvirkning ved NMH A Bakgrunnsopplysninger Kjønn Studieprogram B Utvalget Hvilket utvalg har du vært studentrepresentant i? Hvor mange møter har du deltatt på dette studieåret? (Ingen, 1, 2, 3, 4, alle møter) Hvordan ble du med i utvalget? Spurt av lærer Spurt av SUT Spurt av personer i administrasjonen Meldte meg selv Annet C Å være studentrepresentant Hvorfor ble du med i utvalget? I hvilken grad opplever du at sakene som tas opp i utvalget er relevant for deg som student? Avgi svar på en skala fra 1 til 5 der 1 angir i liten grad og 5 angir i stor grad. Hva ser du som din oppgave som representant for studentene i utvalget? I hvilken grad opplever du generelt å bli hørt i saker utvalget tar opp? I hvilken grad opplever du å bli hørt i saker som angår studentene direkte? Har du spesifikke eksempler på saker utvalget har behandlet der du mener det var viktig at det var en studentrepresentant tilstede? Er det noe du opplever som vanskelig med å være studentrepresentant? D Informasjon Mottar du den informasjonen du har behov for i forkant av møtene? Eventuelle kommentarer E Avsluttende kommentarer Ønsker du å fortsette å være studentrepresentant i utvalget det kommende studieåret? Ja Nei Nei, ønsker å være studentrepresentant i et annet utvalg Jeg er ferdig til våren og har dermed ikke mulighet til det Er du engasjert i utvalg/organisasjoner utenom skolen? Vil du anbefale til andre å melde seg som studentrepresentanter? Ja Nei Vet ikke Hvorfor/hvorfor ikke UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

20 14 Vi vil fra høsten 2012 ha et introduksjonskurs for nye studentrepresentanter i NMHs utvalg. Hva bør et slikt kurs inneholde? Hva hadde du hatt nytte av å vite noe om i forkant? Eventuelle kommentarer til slutt UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER OG UTVALG 2011 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

21 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr: /859 Utvalg Utvalgssak Møtedato Studieutvalget 84/ KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET - STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD Studentevaluering av utvekslingsopphold inngår som en del av Musikkhøgskolens system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet (pkt. 3.2). Alle studenter som har vært på utveksling, både inn- og utreisende, inviteres til å gi en evaluering av oppholdet. Det lages i tillegg en rapport om høgskolens øvrige internasjonale virksomhet. Saksbehandler Cecilie Flaatin rådgiver Direkte tel: Antall utreisende og innreisende studenter Musikkhøgskolen mottok i studieåret 2011/ søknader om innveksling mot 95 året før. 24 av disse ble tilbudt innvekslingsplass, hvorav 17 tok imot tilbudet. Fra NMH var det 42 studenter som søkte utveksling. 26 av disse ble tilbudt utvekslingsplass, men s 17 dro på utveksling dette studieåret. 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Utreisende Innreisende Totalt Evalueringsskjema og svarprosent Evalueringsskjemaet som er besvart av de utreisende studentene fra NMH er utviklet av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) på oppdrag fra EU-kommisjonen i Brüssel. Evalueringsskjemaet som er besvart av de innreisende studentene er utviklet ved NMH, og er webbasert. Alle de 34 innreisende og utreisende studenter ble invitert til å evaluere sitt utvekslingsopphold. De utreisende studentene får først utbetalt siste del av ERASMUS-stipendet sitt etter at evalueringen er gjennomført. Svarprosenten blant denne gruppen er derfor stabilt på 100 % fra år til år. For de innreisende studentene ble det i fjor oppgitt i e- postinvitasjonen til undersøkelsen at de måtte delta i evalueringen før de fikk sitt Transcript of Records (vitnemål). Det førte ikke til vesentlig høyere svarprosent og denne informasjon ble ikke oppgitt i undersøkelsen. Svarprosenten er imidlertid tilnærmet lik i disse to siste målingene med 57 % i fjor og 58,8 i år.

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Studieutvalget Inger Elise Reitan, Gro Trondalen, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Terje Winge, Tom Ottar

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Møterom: 140. Offentlig protokoll Side 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Studieutvalget Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Eskild Abelseth, Tom Ottar Andreassen, Mats Claesson, Brit

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2015-16 Lisa Katrine Svendsen, Kvalitetskoordinator Rapport: 12 (2016) Innhold Studentmedvirkning 2015-16 STUDENTMEDVIRKNING... 1 Studieåret 2015-16... 1 Oppsummering og vurdering...

Detaljer

I tillegg møtte kommunikasjonssjef Anders Eggen og orienterte kort om kommunikasjonsseksjonen Møtedato: 15.10.2012 Kl. 13:00-16:00

I tillegg møtte kommunikasjonssjef Anders Eggen og orienterte kort om kommunikasjonsseksjonen Møtedato: 15.10.2012 Kl. 13:00-16:00 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Studieutvalget Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Terje Winge

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD

STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD 2013-14 2 Innhold Studentevaluering av utvekslingsopphold 2014 1. Innledning... 4 2. Om utvekslingsvirksomheten... 4 Generell beskrivelse... 4 Utvekslingsvirksomheten

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2014-15 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 09/2015 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2014-15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 21.11.2014 Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: kl. 13:00-15:45 Møtested: NMH, 03005 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås,

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor? Hvor? Hva? Hvordan? Hvorfor? Reiselyst og utferdstrang Personlig utvikling Faglig utvikling Få inspirasjon Treffe nye folk Språkkunnskaper Internasjonalt

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 2014 og vår 2015

Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 2014 og vår 2015 Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 01 og vår 015 Om undersøkelsen Sendt studenter på Master i rettsvitenskap som har vært på utveksling til et partneruniversitet i utlandet

Detaljer

Møteprotokoll. Studieutvalget Oslo,

Møteprotokoll. Studieutvalget Oslo, Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 22.10.2013 Møtedato 18.10.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH, møterom 140 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Håkon Storm-Mathisen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth

Tom Ottar Andreassen, Inger Elise Reitan, Ole Kristian Ruud, Oda Holstad Drnesm Eskild Abelseth Møteprotokoll Utvalg Studieutvalget Møtedato 17.6.2013 Tidspunkt 13:00-14:40 Møtested NMH Oslo, 17.6.2013 Medlemmer til stede Ingrid Maria Hanken, Bente Almås, Per Sæmund Bjørkum, Mats Claesson, Brit Ågot

Detaljer

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Spørreskjemaet... 3 1.2 Andel takket nei... 3 2.0 Resultatene av undersøkelsen...5 2.1 Svarprosent...

Detaljer

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente Almås, Inger Anne Westby, Eskild Abelseth

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente Almås, Inger Anne Westby, Eskild Abelseth Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 18.9.2013 Møtedato 16.9.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Kjell Tore Innervik, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Bente

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79)

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Seniorrådgiver Hege Brodahl, rådgiver Tone Jordhus (sak 73 78), rådgiver Beatrix Van Doorn (sak 79) MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2014 Studieutvalget Møtedato 17.10.2014 Tidspunkt 13:00-15:35 Møtested NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Svein Bjørkøy for Tom Ottar

Detaljer

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 SIU Studentmobilitet: hvem, hva, hvor Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 2 Gradsstudenter, delstudenter og Erasmusstudenter 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Gradsstud. Delstud. Erasmusstud.

Detaljer

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

TAKKET NEI 2014. Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet TAKKET NEI 2014 Undersøkelse blant søkere som takket nei til studieplass på kandidatstudiet Innhold Takket nei 2014 1. Innledning... 3 2. Bakgrunnsmateriale... 3 3. Undersøkelsen... 4 Svarprosent... 4

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Evaluering av Aorg210 våren 2010

Evaluering av Aorg210 våren 2010 Evaluering av Aorg210 våren 2010 Denne evalueringen er basert på evalueringsskjema som ble delt ut på siste forelesning onsdag 28.04. Det ble samlet inn 11 besvarelser av i alt 33 oppmeldte studenter til

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR JAZZ OG FOLKEMUSIKK (PUJF) 2 Innhold Intern evaluering av studieprogram

Detaljer

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter 2 ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter NESTE SØKNADSFRIST Online som i fjor følg med på siu.no/erasmus SIU sender melding når skjemaet er tilgjengelig

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanen: Dansestudenter får kontakt

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden?

Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Hvorfor vil UiS sende studentene sine ut i verden? Faglige impulser Internasjonal erfaring Økte karrieremuligheter Personlig utvikling Språklige ferdigheter Nå eller aldri? Utveksling på CV-en er gull

Detaljer

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE ERASMUS - også for faglig ansatte! Erasmus er først og fremst kjent som et utvekslingsprogram for studenter. Litt mindre kjent er det kanskje

Detaljer

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl 1 ERASMUS FOR NYBEGYNNERE Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING (LLP) 2007-2013 Europakommisjonens utdanningsprogram: Comenius grunn- og videregående opplæring

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik 2 Politisk kontekst Education at a Glance/OECD (2010): 3,3 millioner studenter studerte utenfor hjemlandet sitt i 2008 Mange motiver for å

Detaljer

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad 1. Bakgrunn og sammenheng Ved gjennomføring av undersøkelsen benchmarkes resultatene med en database som er bygd opp over flere år. Man får på denne måten sammenlignet

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

Forfall: Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen

Forfall: Asbjørn Schaathun, Geir Johansen, Håkon Storm-Mathisen, Terje Winge, Tom Ottar Andreassen MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 20.10.2016 Studieutvalget Møtedato: 10.10.2016 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Ole Kristian Ruud, Gro Trondalen, Kjell Tore Innervik, Siri Storheim Fra

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

SOS109. The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations. Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS109. The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations. Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS109 The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Bakgrunnsspørsmål. Emneevaluering Vår 2014 GEOV105 Innføring i historisk geologi og paleontologi. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn?

Bakgrunnsspørsmål. Emneevaluering Vår 2014 GEOV105 Innføring i historisk geologi og paleontologi. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Bakgrunnsspørsmål Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet 1 Emnebeskrivelse Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Universitetet i Oslo Master, Universitetet i Oslo Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,6 4,1 4,4 4,6 Jeg er, alt i

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Prosjektets formål

Velkommen til Studiebarometeret! Prosjektets formål Velkommen til Studiebarometeret! Prosjektets formål Formålet er å fange opp studentenes syn på utdanningskvalitet og informere studenter, studiesøkere, media og høyskoler/universiteter om dette. Resultatene

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

4. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? 1001HSL, 2213HSL, 3201HSL, 3224HSL.

4. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? 1001HSL, 2213HSL, 3201HSL, 3224HSL. NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith university gold coast BY: gold coast LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: juli-desember 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: bachelor i reiselivsledelse HVILKET SEMESTER I

Detaljer

Erasmus+ mobilitet Back to Basic. Kari Omdahl Rådgiver SIU Bergen, 10. november 2015

Erasmus+ mobilitet Back to Basic. Kari Omdahl Rådgiver SIU Bergen, 10. november 2015 Erasmus+ mobilitet Back to Basic Kari Omdahl Rådgiver SIU Bergen, 10. november 2015 Søknad Søknadsfrist 2. februar 2016, kl. 1200 Brussel tid Erasmus+ mobilitet for høyrere utdanning: KA103 og KA107 Søknad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Dato: 09.06.2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 09.06.2015 Studieutvalget Møtedato: 26.05.2015 Møtested: NMH, møterom 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Terje Winge, Bente Almås, Marie Rotevatn, Geir Johansen (sak

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse av studentmassen...

Detaljer

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Hva er NSO? Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene Studenters nasjonale talerør Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fakultetsstyret Dato: 14.02.17 1. Om studiebarometeret Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter på 2. og 5. studieår.

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Bachelor, 6 5 4 3 6 5 4 3 Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,0

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

HiSTs erfaringer med internasjonalisering i GLU

HiSTs erfaringer med internasjonalisering i GLU HiSTs erfaringer med internasjonalisering i GLU John Magne Grindeland studieleder, HiST/ALT Internasjonalisering i styringsdokumeter Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2015 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 47 1) Generelle spørsmål Besvarelser fordelt på kull Høsten 2014 15 31.9 %

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 GEOV111 V16 Emneevaluering fra emneansvarlig: GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 Bakgrunn og svarprosent: GEOV111 er et grunnkurs i Jordens fysikk som er obligatorisk

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Utskriftsdato: 10.01.2009 Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Antall kandidater 6 5 4 3 2 Sensor Kandidat 1 0 A B C D E F Karakter Du finner mer om resultat fra opplegget

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen (sak 43-68), Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt

Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen (sak 43-68), Terje Winge, Tom Ottar Andreassen, Thomas Tvedt Møteprotokoll Studieutvalget Oslo, 16.9.2014 Møtedato 15.9.2014 Tidspunkt 13:00-16:00 Møtested NMH, møterom 140 Medlemmer til stede Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Kjell Tore Innervik, Håkon Storm-Mathisen

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014

Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Møteinnkalling Til: Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 17.11.2014 Studieutvalget Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møtested: NMH, 03005 Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Saker

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: 13.10.2014 14/00804-5 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 77/14 17.10.2014 Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006)

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) 1. Generell trivsel og tilfredshet Hvis du skal gi en samlet vurdering av ditt lærested, hvor fornøyd vil du da si at du er? Psykologi

Detaljer

SIU Ph.d.-mobilitet. UiB 2. februar Arne Haugen

SIU Ph.d.-mobilitet. UiB 2. februar Arne Haugen SIU Ph.d.-mobilitet UiB 2. februar 2011 Arne Haugen 2 SIUs undersøkelse av mobilitet på ph.d.nivå SIUs rolle som kompetansesenter, rådgiver Stor interesse fra lærestedene Rapport på engelsk ferdig våren

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering 2013-14 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2013-2014 1. Innledning... 3 2. Svarprosent 2009-2014...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2016 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, svarene kan forbedre studiekvaliteten!

Detaljer

Informasjonsmøte om utveksling

Informasjonsmøte om utveksling Informasjonsmøte om utveksling 2015-2016 Tema Hva, hvorfor, hvem, hvordan Søkning og uttak til utveksling Godkjenning av fag og eksamener Stipend/lån Praktiske forhold Studentrapporter Videre prosedyre

Detaljer

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Tilsynssensors Årsrapport Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Av Førsteamanuensis Eldar Bråten Institutt for sosialantropologi Universitetet i Bergen 20. april 2010

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-04-16 16/3875-3 15.04.2016

Nr. Vår ref Dato F-04-16 16/3875-3 15.04.2016 Rundskriv Akershus fylkeskommune Nr. Vår ref Dato F-04-16 16/3875-3 15.04.2016 Rundskriv F-04-16 Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom

Detaljer

63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15 Søknad om permisjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13.

63/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 64/15 Søknad om permisjon fra Praktisk-pedagogisk utdanning - Unntatt etter Offl 13 jfr Fvl 13. MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 27.10.2015 Studieutvalget Møtedato: 09.10.2015 Møtested: 140 Til stede: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås, Asbjørn Schaathun, Håkon Storm-Mathisen, Kjell Tore Innervik,

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester

Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester 28.11.2007 13:54:50 QuestBack eksport - Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Evaluering av PBL-veiledere i 8. semester Nedenfor følger resultatene fra evalueringen av PBL - veilederne på 8. semester

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen Den norske filmskolen

Studiekvalitetsundersøkelsen Den norske filmskolen Studiekvalitetsundersøkelsen 2008 - Den norske filmskolen Her er studiekvalitetsundersøkelsen for Den norske filmskolen og for HiL for 2008. Det tar ca 10 minutter å besvare undersøkelsen. Spørsmål merket

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapport til programutvalg for musikkpedagogiske studier (PUMP) Videreutdanningen administrasjon og ledelse Videreutdanningen kultur, kritikk og kommunikasjon

Detaljer