Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2015 - 11."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Vestlands stabbur på Nådå - Finnøy i Ryfylke fra år 1750, foto BH. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 2 Homøopraktikeren - 3/2015

3 Innhold Hovedartikler 5 Felles fagstandard for alternative behandlere? 8 NLH - hjelper deg 12 Behandling av øre, nese og halssykdommer 22 Kurs i VEKS fag 24 Faste av Raimo Heino 30 Foreningsnytt med handlingsplan 36 Evaluering av NLHs fagkongress Kjære Kollega! Et ord som går igjen i debattene for tiden er felles fagstandard. Allerede på generalforsamlingen i 2010 vedtok NLH som en del av handlingsplanen å «arbeide for felles minimums utdanningskrav». NLH vet at blant de John Hetlelid læreanstalter som finnes i forskjellige alternative retninger, så spriker utdanningsnivået. Derfor har NLH lagt seg på det NLH kaller «minimums utdanningskrav». Hva betyr det? At det fra NLHs side stilles fagkrav av en viss standard for at terapeuter skal kunne behandle pasienter. En kan gjerne diskutere hvor denne grensen skal gå. Det er noe hva denne lederen kommer til å handle om. Noen grupper rundt oss ønsker fagstandarder med lang utdannelse, minimum 4 år på heltid. Andre går for fagskolestandard med NOKUT godkjennelse på 2 år med mulighet for opptak av lån i lånekassen. En tredje aktør har lagd et utdanningsdokument som tar høyde for 966 timer med egenstudiefaktor på 1,1. I basalfag anatomi, fysiologi og patologi krever de 300 uv timer. Sykepleiere har i direkte undervisning i anatomi og fysiologi 60 timer. Psykologutdannelsen har ikke noen timer i basale fag. De klassiske homeopater har 5 års deltid studie. Hvor skal en sette grensen for en fagstandard, eller går det i det hele tatt ann å sette en felles fagstandard i vår bransje? Her ligger nok noe av dilemma. Vi må huske at alle alternative behandlere, både de som er i Alternativ Registeret, medlem i en godkjent utøverorganisasjon og de som står utenfor, eller sjarlataner som noen blir kalt, alle har de et forhold til, er underlagt og kan bli dømt av Lov om Alternativ behandling. Alle godkjente utøverorganisasjoner må stille fagkrav til sine medlemmer, her er det stor variasjon i fagkravene, de som står utenfor trenger ingen fagkrav, ingen kontrollerer dem før de gjør noe galt, flere av dem er heller ikke forsikret, de har ingen klageorgan osv. Dette er det Forbrukerombudet vil ordne opp i, å lage en felles standard for alle som er underlagt Lov om alternativ behandling. Vil det virke i praksis? NLH tror ikke det. Å forandre loven om alternativ behandling slik at den vil fange opp alle ulovligheter slik Forbrukerombudet har påpekt de to siste år, tror NLH ikke på fordi det kun vil øke byrdene til de «seriøse» utøverne og de «useriøse» vil gli unna som før. 3/ Homøopraktikeren 3

4 Videre i handlingsplanen fra 2014 siteres: NLH kan bidra med å legge fagkrav til utdanning som NLH søker godkjenning for, som skoler, markedet og den økonomiske situasjonen til elever kan tåle. Sitat slutt. Her er også et poeng, skal vi utdanne terapeuter til arbeidsledighet eller konkurs? En kan lett få studielån i lånekassen ved å ta en skole godkjent av NOKUT, men garanterer det for at du har et godt levebrød av utdannelsen, eller sitter du kun igjen med høy studiegjeld? Det er lett å rope på fagstandarder med høy utdannelse som de mener gir bedre pasient trygghet, men er det kun det som er troverdig? Kan en ha mindre utdannelse, men like god eller bedre pasienttrygghet? NLH mener det. Det viktigste er hva man fokuserer på i den utdannelsestiden man har tilgjengelig. NLH mener fagstandarder er viktig. Ettersom bransjen vår har så stort mangfold, kan en ikke gi en felles standard. Bare innen terapiformen massasje er det mer enn 80 forskjellige former. Det er mange som tilbyr massasje som utdannelse, og de spriker mye. Noen har 225 timer andre 175 timer. Hvem er best? Hva er best? Er en billig utdannelse like god eller bedre enn en som er dyrere? Slik kan vi fortsette å stille spørsmål fordi skoler og lærekrefter i vår bransje ofte og i de fleste tilfeller er tuftet på tidligere elever som har fått sin utdannelse i skoler som gjerne er nedlagt og var aktive på 80 tallet. Hva kan vi lære av dette? Skal vi sette fagstandard må den settes på et nivå som gjør at mangfoldet i alternativ bransjen opprettholdes. Vår bransje er ikke mekanisk, mye er naturlige evner og forutsetninger, personlig engasjement og erfaringer som i tillegg til alternativ medisinsk utdannelse og kurser blir til alternative terapeuter. Det mener NLH, og det fremkommer også i Cevita rapporten viktigheten av utøverorganisasjonenes rolle og den påvirkning den kan ha via vedtekter, etiske regler, fagkurser, veks fag osv. 4 Trenger alle basalfag? Psykologene har det ikke, hvorfor skal da tankefeltterapeuter, hypnoterapeuter, NLP og coaching ha det? I et herværende fagblad kommer en av aktørene med sin organisasjons vurdering. De ønsker lengre utdanning. Under avsnittet «Legitimitet» skriver han at «registeret» bør i framtiden knyttes opp til en konsensus av hva samfunnet/fag- og pasientorganisasjoner oppfatter som forsvarlig utdanningsnivå for terapeuter». Å overlate til pasientorganisasjoner å vurdere hva som er forsvarlig utdanningsnivå for terapeuter er etter NLHs syn vel drøyt. Hva har de med det å gjøre? Det blir jo stikk i strid med det som fremkommer i Ot.prp. 27 side 103 at utøverorganisasjonene skulle stå for den utvikling. Det fremkommer videre i artikkelen at de ønsker å skape en «elite», de som har et forsvarlig utdanningsnivå skal få momsfritak og tittel Registrert terapeut, og de som faller utenfor en slik ordning (les fagstandard) kan drive sin terapiform etter føringer som ligger nedfelt i Lov om alternativ behandling. Det har vært møte mellom partene i Helse- og Omsorgskomiteen. Heldigvis har leder Kari Kjønaas Kjos (Frp) bekreftet at hun ikke ser behov for forandring, loven er god slik den er i dag. Det er i tråd med signaler vi har fått tidligere fra HOD. NLH mener at lovverket slik det er i dag er svært bra, men alt må jo gå seg til. Nå er loven mer enn 10 år gammel og da er det enda viktigere at utøverorganisasjonene er sitt ansvar bevisst. NLH vet at noen organisasjoner er mer profesjonelle, håndhever egne regler og lovverk strengere. Blir det gjort er loven helt ok, og borger for gode pasientrettigheter. Skal en sette en felles fagstandard for alle terapeuter? Utover VEKS fag for alle terapeuter, tror NLH at enhver terapiform må sette sin Homøopraktikeren - 3/2015

5 egen fagstandard individuelt, slik er bransjen blitt, å forandre den, skjer ihvertfall ikke over natten eller ved vedtak i enkelte fora. NLH minner om Fagkurs og Årsmøte som avholdes på Quality Airport Hotel Stavanger ved Stavanger Lufthavn april Du kan allerede booke plass hos eller telefon Ha en fortreffelig arbeidende sensommer. John Hetlelid Leder NLH FELLES FAGSTANDARD for alternative behandlere? Gull D. Wildendahl av Gull D. Wildendahl, Nestleder i NLH Fokuset i HP denne gang er som det forespeiles i lederen, FAGSTANDARD. Det er skrevet mye og mer enn mye om dette særdeles viktige tema, både fra NLH sin side, andre utøverorganisasjoner, Saborg, Forbrukerombudet og andre interessenter. Jeg skal hovedsakelig videreformidle min opplevelse som deltaker på Saborg sine kontaktfora, februar og juni Videre nevner jeg bare kort at grunnlaget for NLH sine argumenter og standpunkter ligger tuftet i hhv. Ot.prp. 27, , samt NLH sin handlingsplan vedtatt av generalforsamlingen. Saborg inviterer hvert år til kontaktforum, der store og små utøverorganisasjoner (UO) både innenfor og utenfor Saborg gis mulighet for deltakelse. Saborg presenterer kontaktforum slik: Kontaktforum for alternativ behandling arrangeres en gang i året av Helsedirektoratet og SABORG i samarbeid. Kontaktforum er et møtested for forvaltningsorganer som har oppgaver knyttet til alternativ behandling, utøverorganisasjoner, pasientorganisasjoner og andre med interessefelt innen tradisjonelleller komplementær medisin og alternativ behandling Hovedtema for workshopen i februar 2015 var utvikling av felles fagstandard, få etablert konsensus for et felles utdanningskrav for hele Alternativbransjen (AB). Viktig å nevne her at agendaen til den enkelte deltakende utøverorganisasjon som ønsker endring ift. dagens fagkrav, er mangfoldig og subtil. Ingen konsensus. NLH opplevde at det var viktig og riktig å delta i denne prosessen. Det som imidlertid kom tydelig frem under diskusjonen på kontaktforum i februar 2015 og Saborg seminar i juni 2015 var at det er ønskelig fra Saborg sine medlemsorganisasjoner, som leder i NLH skriver, å sette elitehøye utdanningskrav. Saborg sin visjon er at fagkrav bør være på et vesentlig høyere nivå enn i dag, på et medisinsk nivå. Visjonen, å være terapeutiske B-leger - et alternativ til leger, er et sitat fra diskusjonsgruppen. Siden storparten av AB ligger utenfor disse utdanningskrav, så vil det bety at svært mange tvinges til, om de ønsker å fortsette som terapeuter, å sette seg på skolebenken (mulig flerårig), og å ta opp studielån. AB er ikke så lukrativ for de aller fleste at det er åpning for denne eventuelle pålagte, både økonomiske og tids- 3/ Homøopraktikeren 5

6 messige, utfordringen. Det kan bety kroken på døren for mange kvalifiserte og dyktige terapeuter. Helse Norge vil kunne gå mist av det relativt store terapeutiske mangfoldssupplementet som AB representerer i dag. Minner om at alle terapiformer innen NLH har fagkrav som myndighetene allerede har godkjent. De aller fleste terapeuter oppdaterer seg og videreutdanner seg kontinuerlig opptil flere ganger i året. Det være seg utvidede kurs, supplerende utdanning innen egen terapiform eller nye terapiformer. Videre er det obligatorisk for alle som ikke har helsefaglig bakgrunn, å ha VEKS-kurs. Med dette så er pasientsikkerhet, terapeutkvalitet og myndighetenes krav tilfredstilt og ivaretatt. Til sammenligning ift legene så er også UO medlemmer forsikret med flere millioner ihht. sin/sine terapiformer, 10 mill. i NLH. Dette er en sikkerhet som virker positivt både ift pasient og terapeut og ses på som viktig og nødvendig i NLH, men det er ikke et obligatorisk pålegg innen AB generelt. NLH sine standpunkt og argumenter som vi har fremmet på alle Saborg sine kontaktfora: 1. Ivareta mangfoldet. 2. Fortsatt bruke lovverket som det eksisterer i dag, fordi det fungerer. 3. Unngå tvangstiltak, av den karakter at den som driver med alternativ behandling av en eller annen terapiform i dag tvinges til å underkaste seg felles fagstandarder, inkludert en felles grunnutdanning. Workshopen i februar 2015 hadde som tema: Utvikling av fagstandard for tradisjonell-/komplementærmedisin og alternativ behandling. SABORG og Forbrukerombudet vil revidere lovverket og registerordningen ved å innføre en felles fagstandard. De ønsker alle i en gryte. Agenda bak fasaden er en elite av terapeuter som vil ha kontroll over registerordningen og alle fordeler, mens de andre må betale MOMS 6 Homøopraktikeren - 3/2015

7 Det var 5 medlemsorganisasjoner på workshopen som stilte, og for å si det sånn: den var tynt deltakerbemannet, med tanke på antall totale utøverorganisasjonene og den totale medlemsmasse. NLH var i utgangspunktet eneste ikke-medlem som stilte på workshopen i februar 2015, og på seminar juni 2015 i regi av Saborg. Det er betimelig å nevne at på seminaret i juni 2015 så stilte kun 4 av Saborg sine 9 utøverorganisasjoner, samt NLH som eneste organisasjon utenfor. Til sammen var vi rundt 20 deltakere, så oppslutningen ifbm arbeidet for utvikling av fagstandard virker ikke å stå høyt på utøverorganisasjonenes agenda. De representerte besto i hovedsak av NNH, Stillpoint, Norske Kvantemedisinere og Norges Massasjeforbund. Nasjonalt per i dag er det 39 utøverorganisasjoner, størrelsen på de enkelte varierer stort. Noen er tilknyttet sin egen spesifikke terapiforening, mens andre er tilknyttet foreninger som har medlemmer innen multiple terapiformer. Ved etableringen av Saborg i 2003 ble alle utøverorganisasjoner invitert, og det var i overkant av 20 som takket ja og meldte seg inn i Saborg. Slik det er nå per august 2015, så har Saborg 9 utøverorganisasjoner tilknyttet seg. Saborg selv hevder at det er et resultat av økonomiske årsaker, og unnlater å si noe om stor uenighet i flere saker, blant annet når det gjelder diskusjonen om fagstandard. Langt de fleste utøverorganisasjonene opplever dagens fagstandard som adekvat, og også myndighetene sier at dagens fagkrav er god nok som den er! Med andre ord, ingen endring er ønsket. Det er mange ulike agendaer som oppleves i prosjektarbeidet så langt, uansett det får den enkelte UO stå for selv, men jeg tror ikke at alternativbransjen vil klare konsensus på enhver problemstilling, og det er kanskje ikke alltid like nødvendig og viktig heller. UO har både åpne og subtilt ulike agendaer, og argumentene hos den enkelte gjenspeiler dette. Etter å ha deltatt i diskusjonsgruppen på flere kontaktfora så kom NLH frem til at når det gjelder deltakelse i prosjektgruppen ift utvikling av felles fagstandard så valgte NLH på bakgrunn av fortolkningen av opprinnelig mandat for Saborg og NLH sin handlingsplan å ikke være delaktig videre i prosjektgruppen. Det utelukker ikke at NLH fortsetter å delta på de årlige kontaktfora i regi av Saborg såfremt vi blir invitert. NLH er enig i at fagstandard gir både pasientsikkerhet, yrkestrygghet, og ikke minst yrkesstolthet, men vi er som nevnt ikke enig i prosessen ei heller innholdet i argumentasjonen i mye av det som kom frem i diskusjonsgruppene. Minner om at AB allerede har et regulert lovverk som ivaretar godt nok ifølge myndighetene. Myndighetenes og den enkelte UO har myndighet til å vurdere og sette fagstandard for den enkelte terapiform. Dette blir gjort, og én må ha faggodkjenning for å kunne registrere seg i Brønnøysundregisteret. Vedtektene til Saborg kan tolkes i begge retninger. Interessenter på den ene siden kan bruke dem som grunnlag for å utvikle felles fagstandarder og rammevilkår. Aktørene på den andre siden kan fastslå at utvikling av felles fagstandarder ikke uten videre kan og skal avledes av vedtektene til Saborg. NLH tilhører den sistnevnte gruppen. NLH påberoper seg forarbeidene og det opprinnelige mandatet Saborg fikk fra myndighetene. Rollen til Saborg var og er begrenset til å være en formidler av de enkelte organisasjonenes selvstendige og individuelle anliggender overfor myndighetene. Myndighetene på sin side har i hovedsak behov for å kunne forholde seg til én samarbeidspartner og ikke mange. NLH har alltid forstått mandatet til Saborg som en oppgave og forpliktelse som har som overordnet mål å ivareta enkeltorganisasjonenes selvstendige identitet og spesialitet kort sagt mangfoldet i alternativbransjen. Forsøk på å tvinge frem felles fagstandarder strider mot 3/ Homøopraktikeren 7

8 dette målet og følgelig mandatet og rollen som er tildelt Saborg. Saborg har først å fremst en formidlende rolle på vegne av enkeltorganisasjonene overfor myndighetene. Noen nøkkelpersoner i Saborg fremmer utvikling av felles fagstandarder og konsensus omkring standardene. Med det oppstår inntrykket av at Saborg mangler tilstrekkelig legitimitet. Saborg har ni medlemmer i dag, og som nevnt så var det kun fem og fire som stilte på møtene i februar og juni Antallet organisasjoner inkludert terapeuter som har valgt bort Saborg som støttespiller og representant, overstiger langt på vei det Saborg representerer. Med tanke på legitimitet og demokrati finner NLH det verken hensiktsmessig eller akseptabelt at en liten gruppe prøver å opptre som premissleverandør for et flertall eller til og med hele AB især når flertallet aktivt har valgt bort Saborg som representant for sine interesser. Legitimt er det derimot å stille spørsmålet om det kunne være hensiktsmessig at organisasjonene utenfor Saborg danner sin egen møteplass eller paraplyorganisasjon. I et demokrati er det viktig og ønskelig at åpenbare interesser til mange selvstendige organisasjoner i alternativbransjen fremmes og at organisasjonsfriheten beskyttes. NLH - hjelper deg Under logoen NLH hjelper deg tar vi opp aktuelle saker som medlemmer kommer opp i. Saken vi tar opp denne gang har med pågående selgere av hjemmesider. NLH tok saken for vårt medlem og kjørte den til dom var avsagt i Forliksrådet. Dette hendte Jeg var på utkikk etter noen som kunne hjelpe meg å lage en hjemmeside, da et firma ved navn BRDRIFTSPAKKEN ringte og spurte om jeg hadde interesse for hjemmeside for mitt firma? De fortalte at jeg var heldig som var blitt plukket ut for å være et eksempel på hjemmeside. Jeg ville få en meget god pris, siden de skulle bruke min side som markedsføring av sitt firma. De nevnte også tre andre virksomheter på Gjøvik som var tilbudt dette. De gjorde dette for å komme seg inn på markedet på det indre Østlandet. Jeg følte meg litt beæret, men bestemte meg ikke da. Jeg tok selv kontakt etter noen dager for å høre mer. Han, Tom 8 Clausen, var straks på pletten og gav en info om tilbudet i en forrykende fart. Jeg kan enda i dag ikke gjenkalle eksakt innhold eller priser, fordi jeg hadde problemer med å oppfatte alle detaljer og regne ut den eksakte prisen der og da. Jeg vet han sa at denne samtalen blir tapet, og jeg bekreftet fortløpende det han sa ved å svare «høres greit ut så langt». Jeg følte meg ikke bekvem, men tenkte at alle kontrakter skal være skriftlige og at angrefristloven gjelder. Etter samtalen forstod jeg imidlertid at dette ble alt for dyrt for meg, og jeg angret. Ved neste kontakt ble mine ønsker om å annullere det hele bestemt avvist. Jeg hadde gjort et juridisk bindende kjøp og hadde ingen rett eller mulighet til å avblåse det hele, fikk jeg høre, selv om jeg ikke lenger ønsket Homøopraktikeren - 3/2015

9 Nyhet! Økologiske Smakfulle krydderoljer Aldri før har det vært lettere å få et gourmet-resultat når du lager mat. Cocosa Gourmet er økologiske kokosoljer som er tilsatt naturlig ekstrakt fra enten hvitløk, chili, sitron eller appelsin. Tilsett noen skjeer under steking/baking og kjenn den fantastiske smaken oljene gir til kjøtt, fisk, kaker, smoothies, sjokolade m.m. Cocosa Gourmet et økologisk og sunnere matolje-alternativ! Chili Hvitlok Sitron Appelsin De perfekte stekeoljene Ideelle til matlaging. Ikke bare på grunn av de spennende og pikante smakene av chili og hvitløk, men fordi kokosolje er en svært varmestabil olje. Perfekt til baking/konfekt Tilsettes f.eks. bakverk, sjokolade, smoothies, fiskeretter, kaffe og konfekt for å få en frisk og deilig smak av appelsin eller sitron. Du finner mange deilige oppskrifter på Soma Nordic Kunnskap, inspirasjon og produkter for bedre helse 3/ Homøopraktikeren 9

10 deres tilbud om hjemmeside. De var pågående og sikre i sin fremferd, og jeg nådde ikke fram med mitt ønske om å annullere kjøpet. Jeg mottok aldri noen skriftlig oversikt over tilbudet eller info hverken i form av brev eller mail før jeg mottok faktura som vedlagt. Ved firma kjøp har du ikke angrerett Som privat person har du angrerett, men ikke som firma. Det er allikevel flere kriterier som leverandøren må oppfylle før kjøpet kan bli akseptert. Firma bruker lydbåndopptak som bekreftelse på din bestilling De gjør inntrykk av at du da er bundet på «hender og føtter», det er ikke nødvendigvis tilfelle. NLH tar saken Vårt medlem EBK trengte hjelp mot et særdeles pågående firma BP og selger. Saken startet 26. januar i 2012 og ble ferdigbehandlet i Forliksrådet 23. januar 2013, nesten på dagen ett år etter. I løpet av det året ble det sendt og argumentert i 32 eposter før saken ble tatt opp i forliksrådet. Forliksrådet aksepterte NLH og John Hetlelid som prosessfullmektige for vårt medlem EBK. Forliksrådet 23. januar 2013 Klager BP A/S forklarte at avtalen er inngått mellom partene etter at klagemotparten EBK ringte dem tilbake og ba om mer informasjon etter først å ha takket nei da BPs selger ringte. BP viste til fremlagt lydfil, hvor selger klart sier at dette er en kontraktinngåelse vedr. produksjon av hjemmeside med mer. BP forklarte at de hadde utgifter med produksjon av hjemmesiden, og ikke hadde mottatt noen oppsigelse fra EBK, som angret seg. BP hadde ikke dokumentasjon på dette med i møtet. BP forklarte at avtalen har 3 måneders oppsigelse, med automatisk fornyelse for 6 måneder om gangen. BP har fortsatt ikke mottatt noen oppsigelse. BP fremhevet at avtalen er mellom 2 profesjonelle parter, og 10 at forbrukerkjøpsloven med angrerett derfor ikke gjelder. BP viste til autofornyelse er vanlig vilkår for løpende avtaler mellom profesjonelle parter. Klageren nedla følgende påstand: EBK dømmes til innen 2 uker fra dommens forkynning å betale kr 9907,-. Klagemotparten ga forklaring og fremla følgende bevis/dokumentasjon: EBK hevdet hun ikke hadde bestilt noe fra BP. Hun ringte tilbake for å få mer informasjon, etter først å avvist selgeren. Hun presiserte «at det høres bra ut så langt», og mente med det at dette var å oppfatte som informasjonsinnhenting og ikke kontraktskriving. EBK ønsket å sammenligne priser og vilkår, og ber derfor mot slutten av lydfilen om at all denne informasjonen blir sendt henne skriftlig. Dette ble hun lovet «sort på hvitt med full gjennomgang på mandag». Da han ringte sa hun at hun ikke var interessert allikevel. Hun ble oppringt mange ganger, men svarte det samme hver gang. Da hevdet BP at hun var bundet av kontrakten. EBK forklarte at hun ikke hadde sendt BP de opplysningene de trenger for å lage hjemmesiden, så hun avviste at det arbeidet kunne være ferdigstilt. Ordrebekreftelsen som BP hevdet å ha sendt EBK i epost hevdet hun først å ha mottatt etter fakturaen. Klagemotparten nedla følgende påstand: Klagemotparten frifinnes. NLH kommentar: BP var et vanskelig firma å forholde seg til. De prøvde alle knep for urettmessig å få inn nesten kroner for ingen jobb. De hadde aldri startet produksjon av EBKs hjemmesider for de hadde ikke nødvendige opplysninger. De snakket dermed usant i Forliksrådet. Det er lovlig å trekke seg fra en faktura så lenge det ikke finnes en kontraktsinngåelse med ordrebekreftelse. Her forelå det kun en faktura og ikke noe annet. Den viktigste biten i denne Homøopraktikeren - 3/2015

11 saken foruten å føre argumentasjonen i pennen, var å inngi mot og gode argumenter til NLH medlem EBK. Saken tas opp til doms: Retten finner at saken er tilstrekkelig opplyst. Retten finner at tvisten dreier seg om hvorvidt gyldig kontrakt er inngått Retten finner at selger på vedlagte lydfil er klar når han åpner med å si at det er inngått avtale mellom partene. Retten påpeker at vedkommende selger snakker så vidt raskt at det vanskeligjør kundenes mulighet for å komme med innvendinger eller korreksjoner underveis. Retten finner at lydfilen er klar og grei hva angår betingelser for kontrakten. De fleste betingelser settes av BPs selger, men retten finner det hevet over tvil at EBK mot slutten av lydfilen setter betingelse at hun at hun mottar avtale med vilkår i skriftlig form først. Retten finner at ordrebekreftelsen som klager hevder å ha sendt med epost påfølgende mandag, er et udatert standardbrev uten mottakernavn. På direkte spørsmål fra rådet, kunne ikke BP fremlegge utskrift av den eposten som bekreftelsen skulle være vedlegg til. Retten finner at denne eposten er essensiell i saken, da mottak av slik skriftlig informasjon er EBKs eneste vilkår for å akseptere avtalen. Retten finner at klager ikke har dokumentert sitt krav når de ikke kan påvise at slik informasjon faktisk ble gitt. Domsslutning: Retten finner på denne bakgrunn å frifinne EBK. Dommen er enstemmig. NLH kommentar: Retten finner at ordrebekreftelsen som klager hevder å ha sendt med epost påfølgende mandag, er et udatert standardbrev uten mottakernavn. Retten finner at denne eposten er essensiell i saken, da mottak av slik skriftlig informasjon er EBKs eneste vilkår for å akseptere avtalen. Retten finner at klager ikke har dokumentert sitt krav når de ikke kan påvise at slik informasjon faktisk ble gitt. Det som retten konkluderer med er noe vi alle bør merke oss i slike saker. Selgerne vil alltid hevde at det ikke er angrerett. Her ser en at det påhviler selger en viktig informasjonsplikt i form av minst en ordrebekreftelse eller kontraktinngåelse. Dette selv om saken er tatt opp på lyd fil. Denne saken arbeidet NLH gratis med i over ett år, med et særdeles godt utfall og faktisk med en presedens som kan få følger for lignende saker. Det er godt å ha en god organisasjon som hjelper sine medlemmer i vanskelige saker. 3/ Homøopraktikeren 11

12 HOMOTOKSIKOLOGISIDENE Thomas Kjærsgaard Antihomotoksisk behandling av øre-, nese- og halssykdommer, Del 2 Av Heilpraktiker Thomas Kjærsgaard Otitis Externa Betennelse i det ytre øret er en veldig vanlig lidelse som kjennetegnes ved smerte, feber og ødemer i ørekanalen med utflod. Man kan identifisere og dyrke forskjellige patogener (sykdomsfremkallere), den viktigste er Pseudomonas aeroginosa. Hyppig svømming, bruk av bomullspinne, boblebad og hårvask er vanligere hos pasienter med akutt otitis externa, og dessuten allergiske sykdommer som er tre ganger så vanlig. (91) Hos visse pasienter kan Otitis Externa, også kalt swimmer s ear kan behandles med produkter fra Heel otitis externa utvikle seg til progressiv cellulitis og chondritis (bruskbetennelse) med lammelse i ansiktsnervene på grunn av virulente (patogene mikroorganismers evne til å trenge inn i levende vev og formere seg med skadelige virkninger til følge) patogener som Aspergillus fumigatus, (92) og også hos pasienter med immunsuppresjon (f.eks. ved AIDS), transplantasjonsmottakere, alvorlig syke diabetikere, pasienter som er behandlet med høye doser av steroider eller kjemoterapeutika, samt hos pasienter som er underernærte og kronisk syke. (93) Den konvensjonelle behandlingsmetode er å gi regelmessig øreskylling og påføre salve eller dråper i øregangen, f.eks. Neomycin og Polymyxin B, som dog er potensielt skadelig for det indre øret, (94) eller quinoloner som Ciprofloxacin. (95) I Homotoksikologien betraktes otits externa som en lidelse i den ektodermale reaksjonsfase og kan behandles ved øreskylling og instillasjon (inndrypning) av Traumeel fra en ampulle eller Traumeel salve eller Fidesan salve eventuelt på et stykke gasbind. Man kan dessuten velge tabletter eller dråper: Mercurius Heel, Psorinoheel, Lamioflur, Schwef Heel og Echinacea comp. forte. I godartede tilfeller er det ikke nødvendig med antibiotisk terapi, mens det i andre tilfeller er nødvendig med identifikasjon av den ytre øreflora og evaluering av sensitiviteten overfor antibiotika, noe som heretter brukes som ledetråd ved en etterfølgende antibiotisk behandling. 12 Homøopraktikeren - 3/2015

13 Otitis media (mellomørebetennelse) Otitis media er nest vanligste sykdom etter virusinfeksjoner i de øvre åndedrettsorganer hos barn i USA. Over to tredjedeler av alle barn vil oppleve minst en gang otitis media i de første tre leveår. Minst 10% av disse barnene vil ha vedvarende lekkasje i tre måneder eller mer. (96) Akutt Otitis Media, også kalt mellomørebetennelse Haemophilus, Streptococcus pneumoniae og Staphylococcus er de tre fremtredende bakteriene. De konvensjonelle terapeutiske strategier har hovedsakelig vært antibiotisk behandling, vanligvis med Amoxicillin. Homøopatiske enkelt- og kompleksmidler bør være det første valg ved ukomplisert otitis media hos pasienter som ikke har immunsuppresjon. Drypping av Oteel øredråper eller gniding av Traumeel salve bak nederste del av øret inn mot mellomøret er effektive behandlinger. Øredråper er dog kontraindisert ved dren eller akutt sprengt trommehinne. Det har blitt foreslått å utelukke antibiotisk behandling ved legekontroll og ha første behandling med homøopatisk behandling for å redusere unødvendig og omfattende antibiotisk terapi og utvikling av resistens. (99) Svimmelhet Vertigo Den normale balanse opprettholdes av tre kroppssystemer: - Legemets muskler og ledd - Øyemusklene - Likevektorganenes ender, som er lokalisert I det indre øret og består av tre små følsomme, halvsirkulære kanaler som kan justeres slik at kroppens bevegelser stimulerer en eller flere av dem. Svimmelhet er et subjektivt symptom og ikke en spesifikk sykdom. Det er en forstyrret oppfattelse av forholdet til rommet med en fornemmelse av ustabilitet og en følelse av bevegelse inni hodet. Den mer alvorlige form kalles vertigo, en følelse av revolusjon, ofte i forbindelse med transpirasjon, kvalme, oppkast og manglende evne til å stå oppreist. I et studie av svimmelhet med 740 personer eldre enn 65 år, kunne Belal og Glorig (100) bestemme en spesifikk årsak hos 215 av pasientene. Hos de resterende 70% var diagnosen primær likevekts forstyrrelse på grunn av aldring (presbyastasis). Det ble beskrevet to kliniske typer, den konstante og den periodiske med ytterligere underoppdelinger. Svimmelhet kan generelt deles opp i riktig vertigo og pseudovertigo (svimmelhet eller ør i hodet). De vanligste årsaker til pseudovertigo er hyperventilasjon (økt åndedrett), orthostatisk hypertensjon (unormalt lavt blodtrykk) og multisensoriske svakheter hos eldre pasienter. Blant de mange typer av sann vertigo er det kun få som skyldes bygningsmessige sykdommer i hjertestammen. De fleste tilfeller av vertigo skyldes perifere vestibulære (i ørets hulrom) sykdommer. (101) Vertigo har følgende symptomer: En fornemmelse av å bli løftet, roterende vertigo, tendens til å falle til høyre eller venstre, skotodinia (svimmelhet ved besvimelse) og usikkerhet. (102) 3/ Homøopraktikeren 13

14 Det homøopatiske kompleksmiddelet Vertigoheel inneholder Cocculus som fås fra de pulveriserte frø av Anamitra cocculus, som inneholder Picrotoxin som er et kraftig giftstoff. Cocculus har vært brukt siden antikken som et giftstoff til å bedøve fisk med, så den ble lettere å fange. (104, 105) Det finnes i naturlig forekommende stimulanser som kamfer og koffein og brukes i nødsituasjoner for å vekke pasienter som har fått en overdose av et barbiturat. (106) I nyere tid har det vært anvendt i allopatisk medisin mot nystagmus (ukontrollerte øyebevegelser) og vertigo. (107) Dets viktigste anvendelse innenfor homøopatien er til store forstyrrelser i sanseapparatet, inkludert sjøsyke, kvalme og oppkast under reise, vertigo med en følelse av svekkelse og kvalme samt Menieres sykdom med oppkast og kvalme. (108) 14 Vertigo og Menieres sykdom (svimmelhet) kan behandles med Vertigoheel De seks mest vanlige otologiske årsaker til vertigo er tatt fra en database med et diagnosesystem for neurotologiske sykdommer i en pasientgruppe på 564 personer. (103) Sykdommene var: - Meniere sykdom - Vestibulær schwannoma (godartet svulst) - Godartet periodevis vertigo - Vestibulær neuritis (nervebetennelse) - Plutselig døvhet - Traumatisk vertigo Forekomsten av tinnitus var 76%. Det er vanskelig å lage en korrekt diagnose ved de første pasientbesøk, da de vanlige neurotologiske og audiometriske (tonegenererende) undersøkelser er av mindre verdi. I Vertigoheel finnes også Conium (giftig skarntyde), også et gammelkjent giftstoff som er spesielt kjent fra Platons fortelling om Sokrates død. I homøopatisk fortynning er Conium kjent mot vertigo i liggende stilling, når man snur seg i sengen og når man snur hodet eller dreier øynene. Det er forverring når man rister på hodet, lett støy eller andres samtale; lammende hodepine med kvalme og oppkast av slim. (109) Den tredje komponent av Vertigoheel er Ambra grisea, et innvollssekret fra spermhvalen, som finnes i tropiske farvann og kyster. Ambra har vært brukt i århundrer til parfyme på grunn av dets velluktende egenskaper (110) og er i sin homøopatiske form indisert mot svimmelhetsanfall, ved vertigo som tvinger pasienten til å ligge ned med en følelse av svakhet i magen, kribling og kilen inne i øret, kilen og summing for ørene; stigende døvhet, døvhet på et øre; stigende døvhet samt brumming og plystring i øret. (111) Vertigoheels fjerde substans er Petroleum. Den homøopatiske tilberedning lages av stenolje som er en blanding av hydrokarboner. Stenolje er kilden til bensin, petroleum, eter, brensels- og smøreoljer, butan osv. (112) Et av Petroleums viktige symptomer er kvalme og vertigo under reise, så det kan brukes mot sjøsyke og bilsyke, samt hodesmerter som føles tungt som bly og med svimmelhetsfornemmelse. (113) Homøopraktikeren - 3/2015

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2015 - 11.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2015 - 11. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2015 - 11. årgang Den ene vinterdag på Storhaug i Stavanger Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. årgang Forsommer på Flor og Fjære i Ryfylke. Foto av B.H. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. årgang Vinter i Lundsvågen i Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2010 - 6. årgang Fin vårdag i Bergen. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. årgang Høsttid fra Bru i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Nr. 4-2005 - 1. årgang Løssalg kr. 45,- Vinterstemning på Varden. Norges Landsforbund av Homøopraktikere www.org-nlh.com

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2014 - 10. årgang Vinterstorm på Sola i Rogaland. Foto NH. Norges Landsforbund

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 1-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Vår i luften. Marøy med snø på lyseheia. Norges

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2009 - 5. årgang En vintermorgen på Jessheim. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 2-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Minnesmerket ved slaget i Hafrsfjord. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2008 - 4. årgang Senhøst i Lundsvågen nær Stavanger. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Svaner i Pyntesundet Norges Landsforbund av

Detaljer

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF

estaltterapeuten Gestaltterapeuten Gestaltterapeuten Alt er mulig i et parforhold nr208 NGF Gestaltterapeuten nr208 NGF Alt er mulig i et parforhold Sterkt møte med gestaltterapeutene Ragnar Karem og Bente Vikebø Spirituality and gestalt therapy Spennende artikkel om tre ulike verdensbilder av

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. årgang Senhøst i Våland skogen, Stavanger Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges

Veksfag del II. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling. Vedtekter for NLH. Etiske regler for NLH med vedlegg. Norges Veksfag del II Forskrift om markedsføring av alternativ behandling Vedtekter for NLH Etiske regler for NLH med vedlegg Norges Landsforbund av Homøopraktikere Norges Landsforbund av Homøopraktikere 1992-2009

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

FORSKNINGSETIKK. 3. årgang oktober 2003. Forsøksdyr og etikk

FORSKNINGSETIKK. 3. årgang oktober 2003. Forsøksdyr og etikk FORSKNINGSETIKK 3. årgang oktober 2003 Nr. 3 03 Forsøksdyr og etikk FORSKNINGSETIKK UTGIS AV DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEER I REDAKSJONEN Lise Ekern (ansv. redaktør) lise.ekern@etikkom.no Tlf.:

Detaljer