Sentralposten. Nr. 2 - juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralposten. Nr. 2 - juni 2009"

Transkript

1 Sentralposten Nr. 2 - juni 2009

2 RedakTØREN sier Utviklingshjelp, ODA og ODA-midler U-hjelp til Norge? (Sentralposten nr. 4/2004). Bistand betaler asylmottak (Klassekampen 2. juli 2005). Mener Regjeringen bløffer om bistandsmålet (Aftenposten 8. oktober 2008). Norge bruker utviklingshjelp til innenlandske tiltak, og fiffig statistikk bidrar til å nå bistandsmålet. Norge bruker penger på flyktninger og asylsøkere og definerer deler av utgiftene som utviklingshjelp. Visse innenlandske kostnader til flyktninger kan etter OECDs statistikkdirektiv defineres som offentlig utviklingshjelp, såkalte ODA-midler. Hvorfor det? Og må de godkjennes av noen? I budsjettsammenheng snakker norske departementer om «ODA-godkjente utgifter». Og har vi nådd det innenlandske målet om 1% av BNI? ODA er forkortelse for Overseas Development Aid, dvs. utviklingshjelp. Direktivet heter DCD/DAC(2007)39/ FINAL og dreier seg om hvordan man skal innrapportere utviklingshjelp og lån til utviklingsland. Det rapporteres til en database i OECD (CRS, Creditor Reporting System) som ble etablert i 1967 av OECD og Verdensbanken sammen. Rapporteringen skjer på fastsatt skjema og må følge visse koder. I direktivet (pkt. 44) heter det at aktiviteter som finner sted på giverlandets territorium skal tilskrives det enkelte mottakerland som det er til fordel for. Følgende tiltak rapporteres som utviklingshjelp: utviklingsrelatert forskning, studier eller seminarer gjennomført i giverlandet, men som er relatert til et særskilt mottakerland eller region, kodes under mottakerlandet/regionen opplæringstiltak i giverlandet for deltakere fra utviklingsland kodes under deltakernes opprinnelsesland stipend i giverlandet føres opp under studentenes opprinnelsesland Dette åpner for at tiltak gjennomført i Norge regnskapsteknisk kan innrapporteres som utviklingshjelp hvis flyktningenes hjemland ellers kvalifiserer for ODA. Men det skilles visstnok mellom innrapportert bistand og faktisk bistand. Midler til utviklingshjelp kanaliseres via UD. Utenriksdepartementet skriver i statsbudsjettet: Deler av utgiftene til flyktninger i Norge er godkjent som offisiell utviklingshjelp (ODA), og utgiftsføres over Utenriksdepartementets budsjett (kapittel 167). Det faktiske ansvaret for disse tiltakene ligger imidlertid hos andre departement (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet). Utgiftene til disse tiltakene føres derfor også hos disse departementene og inntektsføres som en overføring fra Utenriksdepartementet. Flyktningeutgiftene Norge er derfor ikke inkludert i tallene for internasjonal bistand, selv om de inkluderes i ODA-godkjent bistand. ODA-rapporterte utgifter til flyktninger i Norge er økende og Sentralposten har sett litt på hva de brukes til i Norge: Kunnskapsdepartementet - Utdanningsdirektoratet betaler opplæring i asylmottak og opplæ- Sentralposten Redaksjonen: redaktør Odd Lund, tlf , Trond Arild Ydersbond, Marius Helgå, Ingunn Johansen, Helge Thime-Iversen, Redaksjonen avsluttet: 26/ Layout og trykk: LO Media, Møllergt. 10, 0179 Oslo, tlf.: Forsidebildet: Også vi en alen lange.... Foto: Helga Melsom. Sentralposten på nett: 2 Sentralposten nr

3 ring av enslige mindreårige i omsorgssentre. lånekassen ettergir studielån til studenter fra visse land i den tredje verden, når studentene senere bosetter seg varig i sine hjemland Internasjonale samarbeidstiltak Arbeidsog inkluderingsdepartementet Integreringstilskudd for overføringsflyktninger norskopplæring i mottak retur og tilbakevending av flyktninger (Utlendingsdirektoratet) reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet (Utlendingsdirektoratet) Statlige mottak (Utlendingsdirektoratet) Gjenbosetting av flyktninger (Utlendingsdirektoratet) Barneog likestillingsdepartementet - Særskild tilskot ved busetting av einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar I en rapport fra OECD («Aid targets slipping out of reach?») står det at det største giverlandet er USA etterfulgt av Tyskland, Frankrike, England og Japan. Fem land kommer over FNs mål om 0,7% av BNI: Danmark, Luxemburg, Nederland, Norge og Sverige. Når økt innsats mot avskoging og skogforringelse nå også inngår i bistandsbudsjettet, må det jo bli stort, i alle fall større. I budsjettforslaget for 2009 står det at «Regjeringen foreslår nå å øke bevilgningene til internasjonal bistand med 3,9 mrd. kroner fra saldert budsjett 2008 til 26,2 mrd. kroner i Dette tilsvarer 1 pst. av anslått brutto nasjonalinntekt (BNI) for 2009.» Dermed skulle det norske målet på 1% være nådd. Og bistandsministeren er et eneste stort smil. Klassekampen skrev at «Norge lar bistandsbudsjettet stå for 40 prosent av finansieringen av alle asylmottak i landet», Aftenposten skrev at «hver syvende bistandskrone på budsjettet er dermed ikke-tradisjonell bistand, men brukes til flyktninger i Norge og miljøtiltak internasjonalt». Den gjennomgående budsjettfrasen «ODA-godkjente utgifter» eller «godkjent som utviklingshjelp (ODA)» er både tilslørende og forvirrende. Man kan ikke lese ut av direktivet at ODA-midler må være godkjent av noen som helst, og slettes ikke av Oda. Det er rett og slett en betegnelse for offisiell utviklingshjelp. Direktivets pkt. 27 sier at man må kunne beskrive utviklingsmålet med aktiviteten før man kan avgjøre om den er berettiget til å kalles ODA. Så det er kanskje fritt fram? Kanskje man burde skille innenlandske tiltak for flyktninger o.l. ut i et eget budsjett for bedre å synliggjøre dem? OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development DCD = Development Co-operation Directorate DAC = Development Assistance Committee ODA = Overseas Development Aid 1. Han betegnes som en hauk i forhold til palestinerne (sagt av NRKs Midt-Østenkorrespondent Sidsel Wold Hva mente hun egentlig? A Han er nok en råtass, han, men palestinerne er enda verre B Han liker å slå ned på palestinere (som jo er å betrakte som duer) 2. Hun er slem i forhold til sin bror (eksempel hentet fra Per Egil Hegge) Hva er hun? A Hun er slem mot broren sin B - Hun er slem, hun, det skal være sant og visst, men broren er enda slemmere Råd: unngå å bruke uttrykket «i forhold» til hvis du ikke mener det. Svar i neste nummer. Premie: ren språklig samvittighet NTL Sentralforvaltningen Postadresse: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Besøksadresse: Folkets hus (inngang hjørnet Youngsgt./Torggt.), rom 507 (heis til 5. etg.) Tlf.: , faks: , e-post: Leder: Lill Sæther, sekretær: Bjørn Halvorsen Sentralposten nr

4 AFP og ny arbeidslyst Kirsten gikk av med AFP i 2008 og er nå frivillig norsklærer for utlendinger på Rosenhof skole i Oslo - og stortrives. Kirsten har en inspirerende tid som pensjonist og råder alle til å benytte seg av AFP hvis de kan. Men de må finne seg en pensjonistbeskjeftigelse som samsvarer med deres interesser. AFP-lykken er ikke bare å få bedre tid til barnebarna. Det er dét også, men det er like viktig å gjøre noe annet som også er meningfylt og utfordrende. FAKTA Illustrasjonsbilde. Kirsten er utdannet sosionom og har 33 års arbeidserfaring. Hun har bl.a. arbeidet på Beitostølen helsesportsenter, vært sosialsjef i Lillehammer, har lang fartstid fra likemannsarbeid i en landsomfattende pasientorganisasjon og har erfaring fra prosjektarbeid i Litauen. I årene var hun representant for Redd Barna i Uganda (Afrika) og ledet et prosjekt for bekjempelse av fattigdom. Alt i alt et langt og rikt arbeidsliv, der hun hele tiden har vært organisert i LO-forbundet FO (Fellesorganisasjonen), fagforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. Da Kirsten gikk av med AFP var det rett og slett fordi hun var «drittlei» av sitt daværende arbeidssted, ikke fordi hun var Foto: «sliten i arbeidslivet». Hun hadde visshet om at hun fortsatt hadde så vel arbeidsevne som arbeidslyst og håpet på en mulighet til å gjøre en innsats i frivillighetsarbeidet. Den muligheten har hun altså fått. Hun gleder seg til hver ny arbeidsdag. For arbeidsdagen er inspirerende og lærerik. I norsktimene terper de ikke regler for da og når, det snakkes. Elevene forteller sine historier - om livet i hjemlandet og om flyktningetilværelsen. Og det diskuteres om stort og smått: om hijab, barneoppdragelse, norske vaner og uvaner. Kirsten kan ikke få fullrost arbeidsplassen. Alle, deltakere så vel som lærere, er flotte mennesker. Jeg har aldri møtt så mange oppegående mennesker som her, sier hun. Oslo VO Rosenhof er norskopplæringssenter for region sentrum/vest i Oslo med bydelene: Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker. Oslo VO Rosenhof tilbyr kurs i norsk som er tilpasset den enkelte deltaker. Det tilbys blant annet ordinær opplæring i norsk og samfunnskunnskap, forkurs til grunnskole, kurs i basiskompetanse, eksamensforberedende kurs til Bergenstesten, samt spesialkurs, for eksempel konversasjonskurs og fonetikkurs. De fleste deltakere er flyktninger og innvandrere. Våre lesere Hvem leser Sentralposten? DU, antakelig. Distribusjonslisten vår viser at én og samme husstand kan motta ett eller flere eksemplarer av medlemsbladet vårt ved hver utsendelse. Synes du det er nok med ett eksemplar til din adresse? Du kan reservere deg mot å motta ekstra eksemplarer av Sentralposten ved å kontakte forbundskontoret, kontingentavdelingen, telefon , faks E-post: Miljøvennlig innsparing? Javisst! Hva er våre lesere opptatt av? Redaksjonen vil svært gjerne ha tilbakemelding fra leserne. Vi tar også gjerne imot bidrag, som for eksempel artikler, reportasjer, kommentarinnlegg, foto, tegninger osv. Send en e-post eller et brev til redaktøren: 4 Sentralposten nr

5 Forvaltningsmeldingen St.meld. nr. 19 ( ) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap. 3. april 2009 Mål for forvaltningspolitikken (pkt. 1.2) Statsforvaltningen skal arbeide og vere organisert slik at ho legg grunnlaget for politisk styring og brei deltaking frå folk. Ho skal gjere det enkelt for folk, organisasjonar og næringsliv, og ho skal bruke ressursane på ein effektiv og miljømedviten måte. Det krev høg kompetanse og god leiing. Kapittel 2 om Statsforvaltninga: Kjenneteikn og utviklingstrekk, sier at offentlige sektor og statsforvaltningen i dag kjennetegnes ved følgende utviklingstrekk: Frå tenesteproduksjon til utøving av avgjerdsmakt Fleire organisasjonsformer auka fridom og sjølvstende for for underliggjande verksemder klarare rolle- og oppgåvedeling Regelforenkling og brukarretting digitalisering og nye arbeidsformer endring i samansetjinga av dei tilsette internasjonalisering I pkt er det en svak kritikk av New Public Management (NPM) Kapittel 3 tar for seg verdigrunnlaget i forvaltningen. Slik Regjeringa ser det, skal forvaltningen, utan omsyn til den politiske fargen til den regjeringa som til kvar tid sit, fremme demokrati og rettstryggleik og stå for fagleg integritet og effektivitet. Boks 3.1 omtaler etiske retningsliner for statstenesta. Kapittel 4 Ei forvaltning for fellesskapet. Regjeringa ønskjer: ei brukarretta og open forvaltning ei forvaltning for tryggleik Gode reglar som er lette å følgje Her omtales bl.a. Universell utforming (boks 4.1) Pkt omtaler det digitale samfunn og nettløsninger. Her gjentas tidligere målsetninger om at toveis (interaktiv) kommunikasjon med brukerne kan gi flere fordeler, så som økt deltakelse og medvirkning, jf. Tidligere og ofte gjentatte Ideer om døgnåpen forvaltning. Igjen poengteres betydningen av et enkelt og klart språk (4.2.5), og den nye offentlighetsloven fremheves (4.2.6). Kapittel 5 Ein velorganisert stat er kanskje det som vil sette flest følelser i sving. Her sies det at organisasjonsinndeling og organisasjonsform virker inn på oppgaveløsningen, hvilken form styring fra overordnet departement og statsråden vil ha, og hvor omfattende den politiske styringen kan være (5.1). Organisering er et virkemiddel (5.2). Et absolutt viktig og informativt kapittel. Pkt. 5.9 omtaler tiltak for å sikre bedre organisering av statlig virksomhet, bl.a. prinsipper for organisering av statlig virksomhet (5.9.1), og trådene trekkes tilbake til NOU 1989:5 En bedre organisert stat (var det ikke Tormod Hermansen, monto?). Regjeringa vil (5.9.1) sikre at omorganiseringar vert meir systematisk evaluerte, og at resultata av dei er ope tilgjengelige sikre spreiing av systematisk kunnskap om organisering og styring sikre eit godt underlag for avgjerdingar om omorganiseringar ved å setje sikre at omorganiseringar skjer i tråd med Hovudavtalen og prinsippa for leiing i staten. Kapittel 6 gjelder Styring og samordning. Her omtales mål- og resultatstyring (6.2.1) og økonomiregelverket. Kapittel 7 gjelder Arbeidsgivarpolitikk og leiing. Dette er også et viktig kapittel. Det vises til Medarbeidarundersøkelsen 2007 (behørig omtalt i Sentralposten nr. 3/2008), som tilkjennegir at det er innholdet i arbeidet som har mest å si for om de tilsatte trives og er motiverte (7.4.1). Nærmeste leder er også viktig for hvor motiverte og tilfredse medarbeiderne er (boks 7.3). Alt i alt en oppsummerende melding uten de nye og store vyer. Den kunne kanskje vært utformet som en NOU? Offentlig pensjon og lørdagsgodt Hvordan skal du forklare konseptet «forsvar offentlig pensjon» for to fireåringer? Det gjelder å skape en referanseramme de kjenner seg igjen i. Dermed sa jeg til dem at vi skulle gå i tog for at mamma og pappa skulle få råd til å kjøpe lørdagsgodt etter at vi var blitt gamle og sluttet å jobbe. Senere på ettermiddagen sjekket jeg om denne lett forenklede versjonen hadde sunket inn. Husker du hvorfor vi gikk i tog? Joda, for at vi skal få lørdagsgodt når vi blir gamle, vel! Helga Melsom (med to barn i 1. mai-toget) NTL som grønn påvirker Utdanningsdirektoratet er nylig sertifisert som Miljøfyrtårn. Gratulerer! Den lokale NTL-avdelingen, NTL Utdanningsdirektoratet, har vært en sterk pådriver i arbeidet mot sertifisering. Avdelingen benyttet bl.a. NTL-dagen i 2007 til å markere miljøbevissthet og arrangerte en konkurranse om forslag til gode miljøtiltak internt. Det innkom nærmere 35 forslag, som etterpå ble lagt frem for ledelsen i direktoratet i informasjons-, drøftings- og forhandlingsforum (IDF). Langt de fleste forslag er gjennomført. Et godt eksempel til etterfølgelse! Hvordan går miljøarbeidet i andre avdelinger? Sentralposten nr

6 Fakta NPE Norsk pasientskadeerstatning (NPE), er et statlig forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. Virksomheten behandler erstatningskrav gratis for pasienter som er blitt påført skade av helsevesenet. Fram til 1. januar 2009 var det kun pasientskader utført av det offentlige som ble omfattet av erstatningsordningen. Nå omfattes også skader som skjer i privat helsetjeneste. For å ha krav på erstatning, må pasienten ha lidt et økonomisk tap på minst 5000 kroner, eller fått en varig medisinsk skade på minst 15 prosent. Erstatningen skal først og fremst dekke direkte tap eller utgifter man har fått som følge av skaden. Hvis skaden er varig og betydelig som nevnt over, kan man i tillegg ha rett til menerstatning. NTL fikk sin egen avdeling i NPE 1. januar Det er et engasjert styre som allerede har flere saker på agendaen. Vårens store sak er selvfølgelig å forsvare offentlig pensjon! Med vennlig hilsen Lene Kristine Kronlund Leder NTL- Norsk pasientskadeerstatning Faksimile fra NRK, 2007 Fastsetjing av valdagen 2009 Valdagen ved stortingsvalet og sametingsvalet 2009 er i statsråd fastsett til måndag 14. september Kommunar som ønskjer det kan og halde val sundag 13. september. Løsning på nyttårsnøtten i nr. 1/ ben 7x7=49 ryggsekker 49x7= 343 store katter 343x4= 1372 store katteben 343x7=2401 små katter 2401x4= 9604 små katteben 7x2= 14 pikeben ben Man kan kanskje argumentere for at katteben er labber, ikke ben. Da gjenstår det bare 14 pikeben (+ evt. sjåførens 2). Nye nøtter på side 3 I Noreg er det val til både Stortinget og Sametinget, og kommunestyre og fylkesting kvart fjerde år. Valperiodene er ordna slik at det er to år mellom kvar gong det er val. Ved stortingsval er det i hovudsak registrerte parti som stiller til val, medan det er eit stort innslag av lokale lister ved kommunestyre- og fylkestingsvala. Sametingsval haldast same år som stortingsval. Oppslutninga ved stortingsval har alltid vore høgare i høve til lokalval. Ved stortingsvalet i 2005 var valdeltakinga på 77,4 prosent, og det var høgare enn i Samstundes har berre tre stortingsval etter den andre verdskrigen hatt lågare valdeltaking. Noreg ligg óg under dei fleste nordiske landa i valdeltaking. Ved siste parlamentsval låg Island på 87,7 prosent, Danmark på 84,5 og Sverige på 80,2. Berre Finland ligg under Noreg med 66,7 prosent. Folkerøystingar har historisk hatt høgare tilslutning enn stortingsval, med ein rekord på 89 prosent i 1994 da Noreg stemte nei til EU-medlemskap. Valdeltakinga ved kommunestyrevala har vore jamt dalande sidan byrjinga på 1960-åra, med unntak av ein liten auke i 1979 og no sist i Ved fylkestingsvala har deltakinga minka ved kvart einaste val sidan Det femte sametingsvalet i 2005 hadde ei valdeltaking på 72,6 prosent. Kvinnerepresentasjonen ved kommunestyre- og fylkestingsval har vore jamt stigande, og nådde ein førebels topp ved valet i Både i kommunestyra og på Stortinget er 38 prosent av representantane kvinner. I Europa er det berre Sverige som har høgare del kvinner i nasjonalforsamlinga enn Noreg. Sametinget har fleirtal av kvinner, 51 prosent. Kilde: SSB Partienes stortingsvalgprogrammer Fram mot stortingsvalget vil de politiske partiene utforme sine politiske programmer for neste stortingsperiode ( ). Her samler vi informasjon om prosessen og status i de ulike partiene. 6 Sentralposten nr

7 Demografi. Statistikk fra SSB Største befolkningsøkning noensinne I 2008 auka folketalet med , og ved årsskiftet var det registrert busette i Noreg. Dette er den største årlege veksten i folketalet som nokon gong er registrert, fleire enn i det tidlegare toppåret 2007, men nettoinnvandringa i siste kvartal var mindre enn året før. Ein folkevekst på personar kan ein samanlikna med at det budde i Finnmark ved årsskiftet. Sett i høve til folketalet var folkeveksten 1,3 prosent i Dette er den høgste prosentvise auken sidan 1920, som er det einaste året etter 1900 med høgare prosentvis folkevekst enn i Av dei personane som budde i Noreg 1. januar, var , eller 6,3 prosent, utanlandske statsborgarar. Talet på desse voks med i 2008, den største auken nokosinne. Dei polske statsborgarane utgjer no den største gruppa. (12.03) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge utgjorde 9,7 prosent av folkemengden pr 1. januar 2008, i alt personer, og består av personer med bakgrunn fra over 200 forskjellige land. Det bor innvandrere i alle landets kommuner. Oslo har den største andelen, med , 25 prosent av befolkningen i hovedstaden. Eldrebølge på vei Vi har nå lenge hørt snakk om eldrebølgen. Men situasjonen minner mye om en dag på stranden, på utkikk etter den store bølgen: Vi tror vi ser den komme, men som oftest flater den ut lenge før den når oss. Men eldrebølgen kommer og i en viss forstand kan vi si at den allerede er her: Mens det i 1950 bare var vel 8 prosent som var 67 år og over, er dagens andel vel 13. Men først etter 2015 (når de store etterkrigskullene blir pensjonister) vil denne andelen øke ytterligere, til 17 prosent i 2030 og 21 prosent i Andelen barn og unge under 15 år vil fortsatt synke, til om lag 18 prosent i Eldrebølgen skyldes bare delvis det faktum at vi blir eldre (flere på toppen av pyramiden); vel så viktig er de lave fødselstallene som betyr at det blir færre i bunnen. Og når eldrebølgen ennå ikke helt har nådd oss, skyldes det både at fruktbarheten i Norge fortsatt er relativt høy og at innvandrerne er unge. Befolkning I 1665 bodde det personer i Norge. I 1822 passerte folketallet én million, i 1890 ble den andre millionen nådd, i 1942 den tredje og i 1975 den fjerde. I dag bor det knapt 4,8 millioner i Norge. Folketallet i Norge akkurat nå: kl. 14:36 Fruktbarhet Fødslene i 2008 tilsvarer at hver kvinne i gjennomsnitt føder 1,96 barn i løpet av livet. Det ble født barn, siden 1973 har tallet på fødte bare vært høyere i 1990, 1991 og Fruktbarheten er i toppskiktet i Europa, og det er bare albanske, islandske, franske og irske kvinner som føder flere enn de norske. Levealder Levealderen har endret seg gradvis, og nordmenn lever i dag lenger enn noen sinne. I 2008 kunne nyfødte jenter forvente å leve i nesten 83 år og nyfødte gutter vel 78 år. For tjue år siden, var de tilsvarende tallene 79 og 73 år. Gjennomsnittsalder Gjennomsnittsalderen i befolkningen er 39 år, men det er store skiller mellom de ulike delene av landet. Befolkningen er relativt ung i og rundt de regionale sentrene og på kysten av Sør- og Vestlandet. Kommunene Vadsø, Alta, Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo har ung befolkning, med gjennomsnittsalder fra 36 til 38 år. Også innbyggerne i omlandskommunene til de største byene har lav, og ofte enda lavere, gjennomsnittsalder enn i byene. Av folkemengden i hele landet var 26 prosent under 20 år, 61 prosent var i aldersgruppen år, og 13 prosent var over 66 år. Forskjellen mellom de mest og minst sentrale kommunene er altså at det relativt sett er færre i yrkesaktiv alder og flere eldre i de minst sentrale kommunene. Folketallet i verden per mandag den 27. april ca. kl. 12:20: Foto: colourbox.com Sentralposten nr

8 Slumsenorsk - Stine (2 ½) måtte sy uten bedøvelse (Aftenpostens nettutgave den 20. februar 09) Hun ble vel sydd av noen (for eksempel en lege) og måtte neppe sy seg selv? Det begynner å bli en vanlig feil å ikke skille mellom aktiv og passiv. Mange synes det er helt ålreit å si «rutene knuste», når man egentlig mener «rutene knustes» (for det er jo ikke rutene som knuser noen, men rutene som blir knust), og på T-banen hører du stadig over høyttaleranlegget at «dørene lukker» i stedet for «dørene lukkes». Hvem skulle dørene i så fall lukke? Er de kanskje mannevonde? Lingvistene jubler over å kunne være vitne til et språk i utvikling, men det er vel samtidig slik at ingen lenger korrigerer språkfeil? Ingen får lenger tre røde streker under åpenbare feil. - Ta sikkerhetskopi på egen harddisk, slik at skadene ved angrep blir redusert (Aftenposten den 3. mars 09 om enkle nettverkråd). Vel, hvis man legger sikkerhetskopien på egen harddisk og harddisken er under angrep (for eksempel av virus), er kopien neppe i sikkerhet. Journalisten mente vel å si at du bør ta sikkerhetskopi av egen harddisk (ikke: ta sikkerhetskopi på), og glemte å si at kopien bør oppbevares på et trygt sted utenfor egen harddisk? Preposisjoner i fri flyt. Det må jaggu være vanskelig å være norsklærer for utlendinger og skulle forklare all slumsingen Derfor noe oppfriskende til slutt: «Du må legge inn forklarende kommentarer i hodet når du returnerer konteringsrader til regnskap.» (beskjed fra vårt elektroniske fakturabehandlingssystem) Ny sekretær Styret har valgt Bjørn Halvorsen til sekretær for foreningsledelsen (etter Bente Baltzersen). Bjørn har vært styremedlem i NTL Sentraladministrasjonen/Sentralforvaltningen i over 10 år, han har vært leder i NTL-avdelingene i IMDi og UDI og har en del andre verv i LO-systemet. Bjørn var redaktør av Sentralposten Han begynte i sitt nye verv den 1. mai Spørsmål: Ærede redaktør! Det blir stadig henvist til at hijab er et pålegg forankret i Koranen. Jeg leser Koranen og finner ikke dette påbudet uttalt eksplisitt. Kunne du vennligst fortelle meg hvilken eller hvilke sura det er forankret i? Med vennlig hilsen Odd Lund redaktør Sentralposten NTL Utdanningsdirektoratet Svar: Takk for spørsmål. Pålegget om hijab har sin bakgrunn i et vers i Koranen, der det heter: «Si til troende kvinner at de... ikke skal vise sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne.» (24,31) Hva er meningen med «hva av den som kommer til syne»? Koranen bruker det arabiske ordet dhahara, som også er brukt i et hadith av profeten Muhammed (fred med ham) og som henspeiler på at en kvinne bare kan vise ansikt og hender foran en fremmed. Det blir meningen med den arabiske teksten slik den står i Koranen. Ansikt og hender og ikke håret er det som «kommer til syne», og som altså kan vises. Håret skal dekkes til. Og et slikt pålegg fra Profeten er nødvendig å følge, på bakgrunn av det Koranen sier: «Å lyde Profeten er å lyde Gud.» (4,80) Koranen sier videre: «La dem (troende kvinner) trekke hodetørklet over brystene sine.» (24,32) Hodetørklet på arabisk khimar brukte mange kvinner den gangen nærmest til pryd, løst hengende ned på ryggen. Koranen pålegger troende kvinner å ordne dette hodetørklet så det også dekker brystene. Dekket hår og dekkete bryster, med ansikt og hender synlige det blir korrekt hijab. Vennlig hilsen Red. Foto: colourbox.com Takk for svar fra Trond Ali Linstad i Spørsmål og svar er gjengitt på nettsidene. 8 Sentralposten nr

9 Eva Joly: Mer regulering og kontroll nå Eva Joly var innleder på NTL-dagene på Sørmarka mars Alle må innse at det er slutt på den lettvinte verden nå, sa Eva Joly til deltakerne på NTL-dagene Joly satte fokus på de uklare grensene mellom økonomisk kriminalitet og forretningsmessig praksis. Det vi må diskutere og iverksette nå er mer regulering gjennom lover og beskatning og økt kontrollinnsats. Hvem bør tjene mest, banksjefen eller forskeren? spurte korrupsjonsjegeren. Oppvasken etter den internasjonale finanskrisen har avdekket sjokkerende eksempler på bonusutbetalinger i finansnæringen. Banknæringen står for nær halvparten av den totale verdiskapningen i økonomien, og hele 20 prosent av bankenes overskudd går rett i lommene på bankenes ledere i form av lønninger og bonuser, kunne Joly fortelle. - Hva er kravene til en bankdirektør? De er egentlig ganske vanlige mennesker, og det finnes hundretusenvis av mennesker som kan erstatte dem. Hvorfor skal menneskene som bærer framtiden vår forskerne gå på middelmådige lønninger mens banksjefene har rompene sine på silkeputer? Joly poengterte at grensene mellom økonomisk kriminalitet og vanlig foretningsmessig praksis er blitt svært uklar. Det største problemet er ulovlig internprising i de multinasjonale selskapene. - De multinasjonale selskapene legger ikke igjen noe som helst i landene de opererer i. De selger råvarene innad i selskapet sitt til langt under markedspris til sin egen filial som befinner seg i et skatteparadis. Dermed betaler de nesten ingenting i skatt i landet der ressursene utvinnes, mens overskuddet tas ut i skatteparadisene. Eva Joly Dette har blant annet ført til at et land som Zambia taper på å ha gruver i drift i landet. Også Norge gjør seg skyldig i denne urettferdige praksisen. Den verdien som berøves fattige land på denne måten er ti ganger så høy som det Norge gir i bistand. - Dette er økonomisk kriminalitet, for reglene er klare, men det er nesten umulig å få dømt selskapene. Det må opprettes nye skatteregimer for å få bukt med dette, understreket Joly. Joly fikk spørsmål om hvor det er blitt av den tidligere diskusjonen om en skatt på finanstransaksjoner, Tobinskatt. Hun repliserte klart at dette er høyaktuell og ønsket beskatning. - Med Tobinskatten vil alle finanstransaksjoner bli merket og at dette er veldig viktig selv om selve avgiften blir satt lavt. Den økonomiske og finansielle krisen er ikke den verste, det er den økologiske. Vi er ute av balanse fordi det ikke har hatt noen pris å ta så kraftig av naturressursene. Vi må bruke mindre, vi må sette mindre spor etter oss på jorda. Det vil hele tiden være en avveining av det som er mulig - og det som er forsvarlig. I Norge har vi muligheter til å velge de beste løsningene. Vi er et lite land så det monner ikke mye i verdens målestokk, men vi kan vise veien fram. og hun var stolt over at regjeringen legger vekt på dette i sitt arbeid i dag. Joly avsluttet likevel med å appellere til at vi bare har 5-6 år på oss til å omstille oss til å håndtere miljøproblemene. (Fra NTLs hjemmeside) Innlogging på Medlemsnett Her står ditt medlemsnummer! Brukernavn er medlemsnummeret på ditt medlemskort/lofavørkort. (Står med liten skrift over navnet ditt og starter med 75) Passord er din fødselsdato (ikke personnummer) - skrives slik: ddmmåå Sentralposten nr

10 NTL Brønnøysundregistra feira 25 år I 2008 markerte Brønnøysundregistra 20 år som eigen etat, men i 2009 feirar NTL Brønnøysundregistra 25-årsjubileum. NTL Brønnøysundregistra avslutta markeringa med jubileumsmiddag etter årsmøtet fredag 27. mars 2009, men hadde samla fleire aktivitetar opp mot dette. Brønnøysundregistra blei ein eigen etat 1. januar 1988, samstundes som oppgåvene med dei første nasjonale registra blei skilt ut frå Brønnøy sorenskrivarembete. Protokollane viser at NTL-avdelinga blei oppretta 1. april 1984, nesten fire år før etaten. Dermed er 2009 eit jubileumsår og NTL Brønnøysundregistra valde å samle fleire aktivitetar til same tida, for å få ein ekstra effekt. 26. og 27. mars var over tjue av medlemmene i NTL Brønnøysundregistra på kurs. Dei fleste åra har NTL-avdelinga gjennomført to kortkurs, og denne våren var temaet «På tide å bli sett og hørt?». Forbundssekretær Anita Busch frå NTL innleidde og vi har fått rapportar om stort engasjement frå deltakarane. Kurset var lagt til Tilrem like utanfor Brønnøysund, slik at ingen kunne stikke innom kontoret for å...; eitt opplegg NTL-avdelinga har gode erfaringar med. Fredag 27. mars tok tretti medlemmer med seg mat og kopp til lunsjmøte i auditoriet. Nestleiar i NTL Sentralforvaltninga, Leif Kjetil Tviberg, orienterte om mellomoppgjeret og pensjon. Det var lagt opp til eit uformelt møte med litt fagleg innhald, men aktive deltakarar stilte ei rekkje spørsmål så vi fylte tida som var sett av, før dei vanlege oppgåvene kalla igjen. Årsmøtet blei gjennomført på tradisjonelt vis, denne gongen med 47 medlemmer og to gjester. Oppslutninga ligg om lag på nivået frå dei siste åra, men rekord er det ikkje. Alt i alt har NTL Brønnøysundregistra 228 medlemmer, inkludert to medlemmer ved Narvik-seksjonen som Brønnøysundregistra fekk ansvaret for frå 1. januar i år. I tillegg til dei faste årsmøtesakene, blei det orientert om det arbeidet som omsider er komen i gang for å sjå på stillingsstrukturen ved Brønnøysundregistra. NTL-avdelinga meiner at stillingsnivået i etaten heng etter etatar vi kan samanlikna oss med og no har vi greidd å få dette opp på den felles dagsordenen. Planane for 2009 viser elles at det skjer store og viktige ting som vil krevje ei sterk og synleg fagforeining framover også. Jubileumsmiddagen gjekk føre seg i kantina på Brønnøysundregistra. Hildurs urterarium var hyra inn for å leggje til rette for ei feststund med god mat, god drikke og ei flott ramme kring markeringa. Til denne delen av markeringa av arbeidsgivar og dei andre hovudsamanslutningane ved Brønnøysundregistra inviterte, i tillegg til at NTL Sentralforvaltninga framleis var med. Avtroppande leiar Sissel Hartvigsen og nyvald leiar Kjetil Mathisen samarbeidde om opningstalen. Dei drog nokre historiske linjer, snakka litt om kor viktig fagforeiningsarbeidet er og kom inn på rolla til NTL Brønnøysundregistra gjennom desse 25 åra. Kjetil er den andre mannlege Sentralposten nr

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 20.02. 2014 Møtestad: Telefon/Helse Vest RHF, Stavanger Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.187/05/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 28/05 Folkehøgskolebladene 14.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen

I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen Mållova Bakgrunnen for mållova Jamstillingsvedtaket (1885): «Regjeringen anmodes om at træffe fornøden Forføining til, at det norske Folkesprog

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune:

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune Tidsrom: Adresse: Fylkesmannens tilsynsgruppe: Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: 24. august 2011 til 28. februar 2012 Oppland fylkeskommune Postboks

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Alderspensjonistar som bur i utlandet

Alderspensjonistar som bur i utlandet Alders som bur i utlandet Av: Od d b j ø r n Ha g a Samandrag Talet på alders som bur i utlandet har auka mykje dei siste åra. I 199 var dei færre enn 6, i 27 om lag 27. Talet veks jamt med knapt 1 5 i

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem

Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: HELSE VEST RHF MØTETIDSPUNKT: 22. DESEMBER 2015 kl. 1230-1430 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Tone Berentsen Steinsvåg Olin Johanne Henden

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 131 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 131 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 19 S (2011 2012) unntatt kap. 821, 822, 3821, 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Vertskommune for statlige mottak

Vertskommune for statlige mottak Vertskommune for statlige mottak 111 I 1 UDI Utiendingsdirektoratet Innhold Statsrådens kommentar Statsrådens kommentar Hvorfor statlige mottak? Om mottaksapparatet Etablering av nye mottak Å vere vertskommune

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

mellom innbyggerne og det offentlige

mellom innbyggerne og det offentlige Regjeringens ambisjoner for møtet mellom innbyggerne og det offentlige Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Avdeling for IKT og fornying, FAD Servicekonferansen 2009, 29. oktober Soria Moria II

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Eldrerådet Innkalling til møte i Eldrerådet Møtestad: Dato: Kommunestyresalen, Rådhuset, 03.11.2009 Kl.13:30 Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. Saksdokumenta ligg frå

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer