Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860"

Transkript

1 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr

2 da... 3 no sv fi

3 da - Indhold Råd om sikkerhed og advarsler...4 Miljøbeskyttelse...9 Beskrivelse af støvsugeren...10 Inden brug...12 Anvendelse af det medleverede tilbehør...13 Brug Parkering, transport og opbevaring Vedligeholdelse...17 Hvor kan støvsugerposer og filtre købes? Hvilke støvsugerposer og filtre skal anvendes? Hvornår skal støvsugerposen udskiftes? Indikator for udskiftning af støvsugerpose...18 Hvordan udskiftes støvsugerposen? Hvornår skal støvrumsfilteret udskiftes? Hvordan udskiftes støvrumsfilteret? Hvornår skal udblæsningsluftfilteret udskiftes? Hvordan udskiftes et Air Clean udblæsningsluftfilter? Hvordan udskiftes et ActiveAirClean 50 eller et HEPA AirClean 50 udblæsningsluftfilter? Alternativt udblæsningsluftfilter...20 Serviceindikator med reset-knap Hvornår skal batteriet i fjernbetjeningsgriberøret udskiftes? Hvordan udskiftes batteriet i fjernbetjeningsgriberøret? Hvornår skal trådfangene udskiftes? Hvordan udskiftes trådfangene? Gulvmundstykkets hjul rengøres...21 Rengøring...21 Småfejl...21 Miele Teknisk Service...22 Garantibetingelser...22 Ekstra tilbehør

4 da - Råd om sikkerhed og advarsler Denne støvsuger overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog forårsage skader på personer og genstande. Læs venligst brugsanvisningen, inden støvsugeren tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af støvsugeren. Derved undgås skader på både personer og støvsuger. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer af støvsugeren. Retningslinjer vedrørende brugen Denne støvsuger er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende steder. Denne støvsuger er ikke beregnet til udendørs brug. Brug kun støvsugeren til støvsugning af tørt snavs. Anden anvendelse eller eventuel ombygning/ændring af støvsugeren sker på egen risiko og kan muligvis være farlig. Støvsugeren må aldrig anvendes på mennesker eller dyr. Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene støvsugeren sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. 4

5 da - Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af støvsugeren, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge støvsugeren uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde støvsugeren uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af støvsugeren. Lad dem aldrig lege med støvsugeren. Modeller med fjernbetjeningsgriberør: Batterierne må ikke komme i børnehænder. Teknisk sikkerhed Kontroller støvsugeren for synlige skader før brug. Tag aldrig en beskadiget støvsuger i brug. Kontroller, at tilslutningsforholdene i huset stemmer overens med angivelserne på typeskiltet på støvsugeren (netspænding og frekvens). Disse data skal stemme overens. Sikringen skal være 16 A eller 10 A. Reparation inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. 5

6 da - Råd om sikkerhed og advarsler Løft aldrig støvsugeren i ledningen, og træk ikke i ledningen, men i stikket, når det skal tages ud af stikkontakten. Ledningen må ikke trækkes over skarpe kanter eller komme i klemme. Undgå så vidt muligt at køre over ledningen med støvsugeren. Ellers kan ledning, stik og stikkontakt blive beskadiget og dermed være til fare for brugeren. Brug aldrig støvsugeren, hvis ledning, stik eller stikkontakt er beskadiget. En beskadiget ledning må kun udskiftes komplet med kabeltromle. Udskiftningen bør af sikkerhedsmæssige grunde foretages af Miele Teknisk Service. Stikket på støvsugeren (afhængig af model) må kun anvendes til de Miele elektrobørster, der er nævnt i brugsanvisningen. Under støvsugning - især af finstøv som fx borestøv, sand, gips, mel m.m. - kan der opstå statisk elektricitet, hvilket er helt naturligt. For at forhindre dette er der anbragt et metalstykke på undersiden af griberøret. Sørg derfor for hele tiden at berøre dette metalstykke under støvsugningen. Derved undgås den statiske elektricitet. Sluk altid for støvsugeren efter brug, inden skift af tilbehør og før rengøring/vedligeholdelse. Træk stikket ud af stikkontakten. Støvsugeren må aldrig komme i vand, men må kun rengøres tørt eller med en let fugtig klud. Reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. Reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren. 6

7 da - Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Brug aldrig støvsugeren uden støvsugerpose, støvrumsog udblæsningsluftfilter. Støvrumslåget kan ikke lukkes, hvis der ikke er sat nogen støvsugerpose i. Forsøg ikke at lukke låget med magt. Brug aldrig støvsugeren til brændende eller glødende genstande, som fx cigaretter, aske eller kul. Brug aldrig støvsugeren til at støvsuge væske eller fugtigt snavs op. Rensede og vaskede små tæpper og væg til væg-tæpper skal være helt tørre, før de støvsuges. Brug aldrig støvsugeren til tonerstøv. Toner fra fx printere og kopimaskiner kan være elektrisk ledende. Brug ikke støvsugeren til letantændelige eller eksplosive stoffer eller gasser og ikke på steder, hvor sådanne stoffer opbevares. Undgå at komme i nærheden af hovedet med mundstykket eller støvsugerrøret, når støvsugeren er tændt. Batterihåndtering (modeller med fjernbetjeningsgriberør): Batterier må ikke kortsluttes, ikke genoplades og ikke kastes ind i ild. Bortskaffelse af batteriet: Fjern batteriet fra fjernbetjeningsgriberøret, og bortskaf det via det offentlige indsamlingssystem. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. 7

8 da - Råd om sikkerhed og advarsler Tilbehør Ved støvsugning med en Miele elektro- eller turbobørste må den roterende børstevalse ikke berøres. Ved støvsugning med griberøret uden mundstykke skal man sikre sig, at røret ikke er beskadiget. Brug kun støvsugerposer, filtre og tilbehør med det originale Miele-logo. Kun ved brug af originale dele kan producenten garantere for sikkerheden. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af forkert anvendelse, fejlbetjening eller tilsidesættelse af ovennævnte råd om sikkerhed og advarsler. 8

9 da - Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter støvsugeren mod transportskader. Emballagen er valgt ud fra miljømæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballage sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Bortskaffelse af støvsugerposer og filtre Miele støvsugerposer og filtre er fremstillet af miljøvenlige materialer. Filtrene kan komme i skraldespanden sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette er også tilfældet med støvsugerposerne, såfremt de ikke indeholder specielle former for snavs, der ikke kan gå i det almindelige husholdningsaffald. Bortskaffelse af en gammel støvsuger Tag støvsugerposen og de brugte filtre ud af støvsugeren, inden den bortskaffes, og smid dem ud som almindeligt husholdningsaffald. Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke den gamle støvsuger med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for den gamle støvsuger på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at den gamle støvsuger opbevares utilgængeligt for børn, indtil den fjernes. 9

10 da - Beskrivelse af støvsugeren 10

11 da - Beskrivelse af støvsugeren Illustrationen viser støvsugeren med maksimalt udstyr. Slange Knap til åbning af tilbehørskassette Indikator for udskiftning af støvsugerpose Display * Fodkontakt til automatisk ledningsoprul Parkeringssystem til sugepauser Fodkontakt Tænd/Sluk Ledning Hjul * Udblæsningsluftfilter * Parkeringssystem til opbevaring (på begge sider af støvsugeren) Støvrumsfilter (motorbeskyttelse) Holder til afdækningskappen til elektrobørstestikket Original Miele støvsugerpose Håndtag Gulvmundstykke * Låseknapper Teleskoprør * Låseknap til støvrumslåg Knapper til regulering af teleskoprøret * Stik til elektrobørste * Tilslutningsstuds LED * Standby-tast til korte støvsugningspauser * Taster + / - til indstilling af sugestyrken * Griberør (afhængig af model med ventil til indstilling af sugestyrken) * Kontrollampe for overophedning * Restart-tast * Kontrollampe standby * Serviceindikator med reset-knap * * Alt efter model er støvsugeren udstyret med mere eller mindre af dette udstyr. 11

12 da De illustrationer, der henvises til, findes på folde-ud-siderne sidst i brugsanvisningen. Inden brug Slangen sættes på (ill. 1) Stik tilslutningsstudsen ind i støvsugerens sugeåbning. Før hullerne/tapperne imod hinanden, indtil de tydeligt går i hak. Slangen tages af (ill. 2) Tryk knapperne på siden af tilslutningsstudsen ind, og træk studsen ud af sugeåbningen. Slange og griberør sættes sammen (ill. 3) Stik slangen ind i griberøret, så den tydeligt går i hak. Griberør og støvsugerrør sættes sammen (ill. 4) Sæt griberøret sammen med støvsugerrøret. Før hullerne/tapperne på rørene mod hinanden, indtil de tydeligt går i hak. Delene skilles ad ved at trykke på låseknappen og dreje griberøret ud af støvsugerrøret med en let drejning. Alt efter model leveres støvsugeren med et af følgende teleskoprør: Todelt teleskoprør Tredelt teleskoprør Det todelte teleskoprør indstilles (ill. 5) Dette teleskoprør består af to rør, der er stukket ind i hinanden, og som kan indstilles i den længde, der er mest bekvem for brugeren. Tryk reguleringsknappen ind, og indstil teleskoprøret i den ønskede længde. Det tredelte teleskoprør indstilles (ill. 5) Dette teleskoprør består af tre rør, der er sat ind i hinanden. Tryk på knappen på det nederste rør, og træk det ud, indtil det tydeligt går i hak. Tryk også på denne knap, når rørdelen skal skubbes ind igen. Røret skal gå tydeligt i hak. Tryk reguleringsknappen ind, og indstil teleskoprøret i den ønskede længde. Gulvmundstykket sættes på (ill. 6) Sæt gulvmundstykket på teleskoprøret ved at dreje det frem og tilbage, indtil det tydeligt går i hak. Tryk på knappen, når mundstykket skal tages af igen. Gulvmundstykket indstilles (ill ) Gulvmundstykket anvendes til den daglige støvsugning af små tæpper, væg til væg-tæpper og hårde gulve. Til andre gulvbelægninger anbefales det at anvende Mieles specialbørster (se afsnittet Ekstra tilbehør). Først og fremmest bør rengøringsog plejeanvisningerne fra producenten af gulvbelægningen overholdes. 12

13 da Små tæpper og væg til væg-tæpper støvsuges med hævede børster: Træd på fodkontakten. Hårde gulve støvsuges med sænkede børster: Træd på fodkontakten. Støvsug altid gulve med meget dybe fuger eller sprækker med sænkede børster. Gulvmundstykke AirTeQ (ill. 8) Dette gulvmundstykke er specielt konstrueret til opnåelse af gode rengøringsresultater med lavt energiforbrug. Det er særligt strømlinjeformet og sugestærkt. Hvis modstanden ved gulvmundstykket AirTeQ føles for stor, bør sugestyrken reduceres, indtil mundstykket glider let (se afsnittet Sugestyrke vælges). Aktivering af indikator for udskiftning af udblæsningsluftfilter Afhængig af model er støvsugeren udstyret med et af følgende udblæsningsluftfiltre (ill. 9): a Air Clean b ActiveAirClean 50 (sort) c HEPA AirClean 50 (hvidt) Hvis støvsugeren er udstyret med et udblæsningsluftfilter b eller c, skal indikatoren for udskiftning af udblæsningsluftfilter aktiveres. Tag fat i grebet til støvrumslåget, og klap låget helt op (ill. 10). Fjern vejledningsstrimlen (ill. 11). Tryk på indikatoren for udskiftning af udblæsningsluftfilter (ill. 12). Efter ca sekunder vises en smal rød farvestribe i venstre side af displayet (ill. 13). Luk låget til støvrummet helt (der skal høres et klik), og sørg for, at støvsugerposen ikke sidder i klemme. Sådan fungerer indikatoren for udskiftning af udblæsningsluftfilter Indikatoren for udskiftning af udblæsningsluftfilter viser udblæsningsluftfilterets brugstid. Efter ca. 50 driftstimer, hvilket ved gennemsnitlig brug af støvsugeren svarer til ca. et år, er displayet helt rødt (ill. 14). Anvendelse af det medleverede tilbehør (ill. 15) Følgende tilbehør følger med støvsugeren: Fugemundstykke Til støvsugning af folder, fuger og hjørner. Afstøvningsbørste med naturhår Til profillister og udskårne samt særligt sarte genstande. Børstehovedet kan drejes til den bedst mulige arbejdsvinkel. Møbelmundstykke Til støvsugning af polstrede møbler, madrasser, puder, gardiner osv. 13

14 da Nogle modeller leveres som standard med et af følgende mundstykker, som ikke er vist på tegningen: Elektrobørste Turbobørste Gulvmundstykke Classic Allergotec Med disse støvsugere følger en separat brugsanvisning til det pågældende mundstykke. Tilbehøret tages ud (ill. 16) Tryk på låseknappen. Tilbehørskassetten åbner sig. Tag det ønskede tilbehør ud. Luk låget, og tryk det i. Gulvmundstykke (ill. 17) Også velegnet til støvsugning af trappetrin. Støvsug af sikkerhedsmæssige grunde trapper nedefra og opad. Brug Ledningen trækkes ud (ill. 18) Træk ledningen ud til den ønskede længde (maks. ca. 7,5 m). Sæt stikket i stikkontakten. Hvis støvsugeren skal bruges i mere end 30 minutter, skal ledningen trækkes helt ud, da der ellers er fare for overophedning og beskadigelse. Oprulning (ill. 19) Træk stikket ud af stikkontakten. Træd kortvarigt på knappen til automatisk ledningsoprul - ledningen ruller automatisk ind. Tænd/Sluk (ill. 20) Træd på fodkontakten Tænd/Sluk. Sugestyrke vælges Støvsugerens sugestyrke kan reguleres. Når sugestyrken reduceres, formindskes modstanden i gulvmundstykket betragteligt. Symbolerne på støvsugeren viser, hvad de forskellige sugetrin er velegnet til. Det valgte sugetrin lyser gult. - gardiner, tekstiler - polstrede møbler, puder - ægte velourtæpper, små tæpper og løbere - energibesparende, støjsvag daglig støvsugning. - små tæpper og væg til væg-tæpper med løkker - hårde gulve, meget snavsede gulvtæpper og væg til vægtæpper Hvis modstanden føles for stor ved brug af gulvmundstykket Air- TeQ, bør sugestyrken reduceres, indtil mundstykket glider let. 14

15 da Afhængig af model er støvsugeren forsynet med en af følgende sugestyrkevælgere. Fodkontakter (ill. 21) Første gang støvsugeren tages i brug, tænder den på højeste sugetrin. Næste gang støvsugeren tages i brug, tænder den på det sidst valgte sugetrin. Tryk på fodkontakten +, hvis sugestyrken skal øges. Tryk på fodkontakten -, hvis sugestyrken skal reduceres. Fodkontakter Automatic (ill ) Første gang støvsugeren tages i brug, tænder den på sugetrin Auto. Auto = automatisk tilpasning af sugestyrken til gulvbelægningen Undlad at støvsuge lette stoffer eller gardiner med sugetrinnet Auto, da disse kan blive suget ind og blive beskadiget. For at skifte til den maksimale sugestyrke Turbo trykkes på fodkontakten +. For at skifte til den laveste sugestyrke Min. trykkes på fodkontakten -. Næste gang støvsugeren tages i brug, tænder den på det sidst valgte sugetrin. Fjernbetjeningsgriberør med Automatic (ill. 24) Når støvsugeren er tændt med fodkontakten, lyser kontrollampen Standby på støvsugeren gult. Tryk på standby-tasten på fjernbetjeningsgriberøret. Standby-kontrollampen på støvsugeren slukker. Første gang støvsugeren tages i brug, tænder den på højeste sugetrin. Næste gang støvsugeren tages i brug, tænder den på det sidst valgte sugetrin. Tryk på tasten +, hvis sugestyrken skal øges. Tryk på tasten -, hvis sugestyrken skal reduceres. Auto = automatisk tilpasning af sugestyrken til gulvbelægningen (ill. 22) Undlad at støvsuge lette stoffer eller gardiner med sugetrinnet Auto, da disse kan blive suget ind og blive beskadiget. Ventilen til finindstilling af sugestyrke åbnes (ill ) (findes ikke på modeller med fjernbetjeningsgriberør) Sugestyrken kan mindskes kortvarigt, fx for at forhindre fastsugning til tynde gulvbelægninger. Åbn kun ventilen netop så meget, at mundstykket glider let. Derved reduceres modstandskraften i mundstykket. Under støvsugningen (ill ) Når der støvsuges, trækker man støvsugeren efter sig som en slæde. Støvsugeren kan også anvendes opretstående, fx ved støvsugning af trapper eller gardiner. 15

16 da Under støvsugning - især af finstøv som fx borestøv, sand, gips, mel m.m. - kan der opstå statisk elektricitet, hvilket er helt naturligt. For at forhindre dette er der anbragt et metalstykke på undersiden af griberøret. Sørg derfor for hele tiden at berøre dette metalstykke under støvsugningen. Derved undgås den statiske elektricitet. Støvsugningen afbrydes (ill. 24) (modeller med fjernbetjeningsgriberør) Ved korte pauser i støvsugningen kan støvsugeren afbrydes: Tryk på standby-tasten på fjernbetjeningsgriberøret. Anvend kun standby-funktionen ved korte pauser i støvsugningen. Længerevarende brug af funktionen giver risiko for overophedning og beskadigelse. Ved hvert tryk på tasten på fjernbetjeningsgriberøret lyser kontrollampen. Efter afbrydelsen er der følgende valgmuligheder: Ved endnu et tryk på standby-tasten tænder støvsugeren med den sidst anvendte sugestyrke. Ved tryk på tasten + tænder støvsugeren på højeste sugetrin. Ved tryk på tasten - tænder støvsugeren på laveste sugetrin. Parkering, transport og opbevaring Parkeringssystem til sugepauser (ill. 29) (kan ikke anvendes ved brug af elektrobørste Electro Premium SEB 234 L) I korte pauser under støvsugningen kan støvsugerrøret med mundstykket let sættes fast på støvsugeren. Sæt mundstykkets parkeringstap ind i parkeringssystemet. Hvis støvsugeren står på en skrå flade, fx en rampe, skal teleskoprørets dele skubbes helt ind. Tænd/Sluk-kontakt i parkeringssystemet Enkelte modeller har tænd/sluk-funktion i parkeringssystemet. Støvsugeren slukkes automatisk, når mundstykkets parkeringstap sættes ind i parkeringssystemet, og den tændes igen på det sidst valgte sugestyrketrin, når mundstykket tages ud af parkeringssystemet (gælder ikke modeller med fjernbetjeningsgriberør). Parkeringssystem til opbevaring (ill ) Sluk støvsugeren efter brug, og træk stikket ud af stikkontakten. Stil støvsugeren på højkant. Rørdelene kan om ønsket skubbes helt ind i hinanden. 16

17 da Stik mundstykkets parkeringstap oppefra ned i en af de to rørholdere (ikke ved anvendelse af elektrobørste SEB 234 L). Støvsugeren kan nu let bæres eller stilles på plads. Hvis støvsugeren er udstyret med griberør XXL, er der endnu en mulighed for pladsbesparende opbevaring. Adskil griberøret XXL og teleskoprøret. Vikl støvsugerslangen rundt om teleskoprøret, og stik griberørets parkeringstap ned i den anden rørholder. Vedligeholdelse Før hvert eftersyn af støvsugeren skal der slukkes for den, og stikket skal trækkes ud af stikkontakten. Miele-filtersystemet består af tre dele: Støvsugerpose Støvrumsfilter (motorbeskyttelse) Udblæsningsluftfilter For at sikre at støvsugeren arbejder med optimal sugestyrke, skal disse filtre udskiftes af og til. Anvend kun støvsugerposer, filtre og tilbehør med det originale Miele-logo. Kun således kan man udnytte støvsugerens sugestyrke optimalt og opnå det bedst mulige rengøringsresultat. Anvendelse af støvsugerposer af papir eller papirlignende materialer og af støvsugerposer med en holdeplade af pap kan medføre alvorlige skader på støvsugeren, som ligesom ved brug af støvsugerposer uden originalt Miele-logo ikke er dækket af Mieles garanti. Hvor kan støvsugerposer og filtre købes? Originale Miele støvsugerposer og filtre kan købes hos Miele-forhandlere, ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf eller via Miele online-shop (www.miele-shop.dk). Hvilke støvsugerposer og filtre skal anvendes? Originale Miele støvsugerposer med blå holdeplade af typen G/N og originale Miele filtre kan kendes på logoet "Original Miele" på emballagen eller direkte på støvsugerposen. Med hver pakke Miele støvsugerposer følger desuden et Air Clean udblæsningsluftfilter og et støvrumsfilter. 17

18 da Ekstra originale Miele udblæsningsluftfiltre kan købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Husk at oplyse støvsugermodellen. Således sikres, at man altid får de rigtige filtre. Filtrene kan også købes via Miele online-shop (www.miele-shop.dk). Hvornår skal støvsugerposen udskiftes? (ill. 32) Når hele den lille rude i indikatoren for udskiftning af støvsugerpose er rød, skal posen udskiftes. Støvsugerposer er ikke genbrugsposer. Bortskaf fulde støvsugerposer. Anvend dem kun én gang. Tilstoppede porer i posematerialet reducerer støvsugerens sugestyrke. Kontrol Sæt gulvmundstykket på. Tænd støvsugeren, og indstil den på maksimal sugestyrke. Løft gulvmundstykket lidt fra gulvet. Indikator for udskiftning af støvsugerpose Indikatoren for udskiftning af støvsugerpose er indstillet til almindeligt husholdningsstøv: støv, hår, tråde, tæppefnuller, sand osv. 18 Hvis der støvsuges meget finstøv, som fx borestøv, sand og eventuelt også gips eller mel, stopper porerne i støvsugerposen meget hurtigt til. Indikatoren for udskiftning af støvsugerpose kan da vise "fuld pose", selvom den endnu ikke er fuld. Støvsugerposen skal da udskiftes. Hvis der derimod suges mange hår, tæppe- og uldfnuller osv. op, kan det ske, at indikatoren først reagerer, når støvsugerposen er stopfuld. Hvordan udskiftes støvsugerposen? (ill ) Løft låseknappen til støvrumslåget, og klap låget helt op (ill. 10). Derved lukker støvsugerposens hygiejniske støvdæksel automatisk, så der ikke kan trænge støv ud. Tag fat i gribepladen, og træk støvsugerposen ud af holderen. Sæt den nye støvsugerpose helt ind i den blå holder uden at folde den ud. Fold støvsugerposen så meget som muligt ud inde i støvrummet. Luk låget til støvrummet helt (der skal høres et klik), og sørg for, at støvsugerposen ikke sidder i klemme. En spærring gør, at støvrumslåget ikke kan lukkes, hvis der ikke er sat en støvsugerpose i. Prøv ikke at lukke låget med magt. Hvornår skal støvrumsfilteret udskiftes? Hver gang der tages hul på en ny pakke Miele støvsugerposer. Der følger et støvrumsfilter med i hver pakke Miele støvsugerposer.

19 da Hvordan udskiftes støvrumsfilteret? (ill. 35) Åbn låget til støvrummet. Tag fat i gribepladen, og træk støvsugerposen ud af holderen. Klap den blå filterramme op, til den går i hak, og tag det brugte støvrumsfilter ud ved at tage fat i det rene hjørne. Sæt et nyt støvrumsfilter i. Luk filterrammen. Sæt støvsugerposen helt ind i den blå holder. Luk låget til støvrummet helt (der skal høres et klik), og sørg for, at støvsugerposen ikke sidder i klemme. Hvornår skal udblæsningsluftfilteret udskiftes? Afhængig af model er støvsugeren udstyret med et af følgende udblæsningsluftfiltre (ill. 9): a Air Clean Dette filter skal udskiftes, hver gang der tages hul på en ny pakke Miele støvsugerposer. I hver pakke Miele støvsugerposer ligger der også et Air Clean udblæsningsluftfilter. b ActiveAirClean 50 (sort) c HEPA AirClean 50 (hvidt) Når indikatoren for udskiftning af udblæsningsluftfilter er helt rød (ill. 14). Indikatoren lyser efter ca. 50 driftstimer, hvilket ved gennemsnitlig brug af støvsugeren vil sige ca. en gang om året. Hvis filteret ikke udskiftes, kan støvsugeren ganske vist arbejde videre, men med reduceret suge- og filtereffekt. Hvordan udskiftes et Air Clean udblæsningsluftfilter? (ill ) Sørg for, at der altid kun anvendes ét udblæsningsluftfilter. Åbn låget til støvrummet. Tryk låseanordningen til filtergitteret sammen, og åbn filtergitteret helt. Tag det brugte udblæsningsluftfilter Air Clean op ved at tage fat i en af de rene hygiejneflader. Læg det nye Air Clean filter i. Se venligst afsnittet Vedligeholdelse - Alternativt udblæsningsluftfilter, hvis der i stedet ønskes anvendt et ActiveAirClean 50 eller et HEPA AirClean 50 filter. Luk filterholderen. Luk låget til støvrummet. Hvordan udskiftes et ActiveAirClean 50 eller et HEPA AirClean 50 udblæsningsluftfilter? (ill ) Sørg for, at der altid kun anvendes ét udblæsningsluftfilter. Åbn låget til støvrummet. Løft udblæsningsluftfilteret lidt, og tag det ud. Sæt det nye udblæsningsluftfilter præcist i, og tryk det ned. Tryk på indikatoren for udskiftning af udblæsningsluftfilter (ill. 12). Efter ca sekunder vises en smal rød farvestribe i venstre side af displayet (ill. 13). 19

20 da Se venligst afsnittet Alternativt udblæsningsluftfilter, hvis der i stedet ønskes anvendt et Air Clean filter. Luk låget til støvrummet. Alternativt udblæsningsluftfilter Afhængig af model er støvsugeren udstyret med et af følgende udblæsningsluftfiltre (ill. 9): a Air Clean b ActiveAirClean 50 (sort) c HEPA AirClean 50 (hvidt) Bemærk ved ændring 1. Hvis der i stedet for udblæsningsluftfilter a skal bruges et filter af typen b eller c, skal filterholderen tages ud. Det nye udblæsningsluftfilter sættes i i stedet (ill. 39). Desuden skal indikatoren for udskiftning af udblæsningsluftfilter aktiveres (ill. 12). 2. Hvis der i stedet for udblæsningsluftfilter b eller c skal anvendes et filter af typen a, skal det altid lægges i en filterholder * (ill. 37). * Filterholder - se afsnittet Ekstra tilbehør Sørg for, at der altid kun anvendes ét udblæsningsluftfilter. Serviceindikator med reset-knap (ill. 40) Enkelte modeller er udstyret med en serviceindikator. Indikatoren lyser efter ca. 50 driftstimer, hvilket ved gennemsnitlig brug svarer til ca. et år. På dette tidspunkt skal støvrumsfilteret og udblæsningsluftfilteret kontrolleres. Indikatoren skal nulstilles, hver gang disse filtre er blevet udskiftet. Støvsugeren skal være tændt imens. Tryk på reset-knappen. Serviceindikatoren og reset-knappen slukker og er nulstillet. Nulstillingen af indikatoren sker kun, når der trykkes på reset-knappen, mens indikatoren lyser, ikke ved tryk på knappen i øvrigt. Hvornår skal batteriet i fjernbetjeningsgriberøret udskiftes? Ca. hver 18. måned. Sørg for at have et 3 V batteri (knapcelle CR 2032) i reserve. Selvom batteriet er fladt, eller der ikke er lagt noget batteri i, kan støvsugeren stadig anvendes. Tænd støvsugeren med fodkontakten. Kontrollampen Standby på støvsugeren lyser gult. Tryk på restart-tasten på støvsugeren (ill. 41). Støvsugeren kan herefter stadig anvendes, men kun med maksimal sugestyrke. Hvordan udskiftes batteriet i fjernbetjeningsgriberøret? (ill. 42) Tag låget på batterirummet af, fx med en skruetrækker. Udskift batteriet med et nyt. Sørg for, at polerne sidder rigtigt. 20

21 da Sæt låget på igen. Bortskaf det gamle batteri via det offentlige opsamlingssystem. Hvornår skal trådfangene udskiftes? Trådfangene på gulvmundstykket kan udskiftes. Udskift trådfangene, når luven er slidt. Hvordan udskiftes trådfangene? (ill ) Løft trådfangene ud af slidserne, fx med en kærvskruetrækker. Sæt nye trådfang i. Møbelmundstykke SPD 10 (ill. 45) Frigør trådfanget i begge sider af møbelmundstykket med en mønt. Sæt en ny trådfangenhed i, og fastlås den. Gulvmundstykkets hjul rengøres (ill. 46) (ikke nødvendigt på gulvmundstykke AirTeQ) Åbn hjulakslen (med bajonetlås) med en mønt. Tryk hjulakslen ud, og tag den af. Tag hjulet ud. Fjern herefter trævler og hår, sæt hjulet i igen, og sæt akslen på plads. Reservedele kan købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Rengøring Før rengøring af støvsugeren skal der slukkes for den, og stikket skal trækkes ud af stikkontakten. Støvsuger og tilbehør Støvsugeren og alle tilbehørsdele af plast kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel til plast. Brug aldrig skurepulver, glasog universalrengøringsmidler eller olieholdige plejemidler! Støvrum Støvrummet kan eventuelt støvsuges med en anden støvsuger eller rengøres med en tør støvklud eller afstøvningskost. Støvsugeren må aldrig komme i vand! Fugt kan forårsage elektrisk stød. Småfejl Støvsugeren slukker selv. På nogle modeller lyser kontrollampen for overophedning samtidig. En sikkerhedstermostat slukker for støvsugeren, hvis den bliver for varm. På nogle modeller vises dette med en kontrollampe for overophedning. Fejlen kan forekomme, hvis fx noget sætter sig fast i sugeåbningen, eller hvis støvsugerposen er fuld, eller luften ikke kan trænge igennem pga. finstøv. Årsagen kan også være et meget snavset støvrumsfilter eller udblæsningsluftfilter. Sluk støvsugeren (tryk på fodkontakten Tænd/Sluk ), og træk stikket ud af kontakten. 21

22 da Når fejlen er udbedret, vil støvsugeren efter ca minutter være afkølet så meget, at den kan benyttes igen. Miele Teknisk Service Hvis der skulle blive behov for service, kan der rettes henvendelse til Miele-forhandleren eller Miele A/S. Garantibetingelser Der ydes 24 måneders garanti på fabriksnye støvsugere. Nærmere oplysninger vedrørende garantibetingelserne fås ved henvendelse til Miele A/S. Ekstra tilbehør Først og fremmest bør rengøringsog plejeanvisningerne fra producenten af gulvbelægningen overholdes. Nedenstående og mange andre produkter kan bestilles via internettet. Elektrobørster Elektrobørster kan kun anvendes på modeller med stik til elektrobørste, der ses med en afdækningskappe ved slangetilslutningen. Elektrobørste Electro Comfort (SEB 216-3) Til intensiv rengøring af robuste gulvtæpper. Den kan fjerne fastsiddende tilsmudsninger og forhindrer dannelse af gangbaner. Elektrobørste Electro Premium (SEB 234 L) Sammenlignet med SEB er denne elektrobørste 60 mm bredere, kraftigere og dermed særligt velegnet til rengøring af store flader. I forhold til SEB har den yderligere følgende faciliteter: Højdejustering til tilpasning til forskellige luvhøjder LED'er til belysning af arbejdsområdet Multifunktions-kontrollampe. Gulvmundstykker / -børster De kan også købes hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf Nogle modeller har som standardudstyr allerede en eller flere af de nævnte tilbehørsdele. Gulvmundstykke Classic Allergotec (SBDH 285-3) Til daglig, hygiejnisk støvsugning af alle typer gulvbelægning. Under støvsugningen kan rengøringsgraden følges via et farvedisplay (som en lyskurv). 22

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr. 10 210 280

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr. 10 210 280 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15 M.-Nr. 10 210 280 da... 4 no... 27 sv... 49 fi... 71 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS14. M.-Nr. 09 878 770

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS14. M.-Nr. 09 878 770 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS14 M.-Nr. 09 878 770 da... 3 no... 21 sv... 38 fi... 57 2 da - Innhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS10. M.-Nr. 09 883 690

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS10. M.-Nr. 09 883 690 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS10 M.-Nr. 09 883 690 da... 3 no... 21 sv... 39 fi... 58 2 da Råd om sikkerhed og advarsler...4

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS11. M.-Nr. 09 883 740

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS11. M.-Nr. 09 883 740 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS11 M.-Nr. 09 883 740 da... 3 no... 21 sv... 38 fi... 57 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS14. M.-Nr

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS14. M.-Nr da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS14 M.-Nr. 09 753 350 da... 3 no... 24 sv... 44 fi... 65 2 da - Innhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS12. M.-Nr. 09 896 230

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS12. M.-Nr. 09 896 230 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS12 M.-Nr. 09 896 230 da... 3 no... 18 sv... 33 fi... 49 2 da - Innhold Råd om sikkerhed

Detaljer

da... 4 no sv fi

da... 4 no sv fi da Brugsanvisning støvsugere no Bruksanvisning støvsuger sv Bruksanvisning golvdammsugare fi Käyttöohje Pölynimurit HS11 M.-Nr. 10 760 790 da... 4 no... 25 sv... 47 fi... 69 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Din bruksanvisning MIELE S 5780 http://no.yourpdfguides.com/dref/2668869

Din bruksanvisning MIELE S 5780 http://no.yourpdfguides.com/dref/2668869 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15 M.-Nr. 10 395 690 da... 4 no... 25 sv... 47 fi... 69 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 NO F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 NORWEGIAN 20-27 4 SIKKERHET Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke dette

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

S115 STØVSUGER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

S115 STØVSUGER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 S115 STØVSUGER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsanvisning Les grundig gjennom de viktige sikkerhetsanvisningene før du benytter støvsugeren. Tiltenkt bruk Bruk støvsugeren

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Fugemunnstykker Side 3 og 4. Beholderstusser Side 5 og 6. Tilbehørsstusser og luftreguleringshåndtak Side 6 og 7. Adaptere og overganger Side 8 og 9

Fugemunnstykker Side 3 og 4. Beholderstusser Side 5 og 6. Tilbehørsstusser og luftreguleringshåndtak Side 6 og 7. Adaptere og overganger Side 8 og 9 Sugerør Side 2 Rørbørster/oval børste Side 3 Fugemunnstykker Side 3 og 4 Møbelmunnstykker og Rundbørster Side 5 Beholderstusser Side 5 og 6 Tilbehørsstusser og luftreguleringshåndtak Side 6 og 7 Slangeskjøter

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Framtidens. rengjøringssystem. Bruksanvisning

Framtidens. rengjøringssystem. Bruksanvisning Framtidens rengjøringssystem Bruksanvisning 2 Kjære Pro-Aqua kunde. Vi vil gjerne ønske deg til lykke med ditt Pro-Aqua rengjøringssystem. Du har skaffet deg et produkt som forener teknisk fullkommenhet

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning for FOMA Sentralstøvsugere W12 W15 W27 W32 W35 W40

Bruksanvisning for FOMA Sentralstøvsugere W12 W15 W27 W32 W35 W40 Bruksanvisning for FOMA Sentralstøvsugere W12 W15 W27 W32 W35 W40 1 Kjære kunde! Du har nå valgt en sentralstøvsuger av ypperste kvalitet og med effekt som forhåpentligvis vil tilfredstille dine ønsker

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold 25.09.2012/RD/KMB Villavent sentralstøvsuger Modell V10 Montasje, bruk og vedlikehold 1 2 300 mm 610 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bilder...2 Viktige sikkerhetsregler...3 Generell informasjon...4 Elektrisk

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

En av verdens beste støvsugere

En av verdens beste støvsugere En stigende tendens er at fler og fler mennesker lider av forskjellige former for allergi. For å sikre optimal rengjøring er det nødvendig å øke fokus på de helt små partiklene. Med sikrer vi oppsamlingen

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Konsument støvsugere Multi 20

Konsument støvsugere Multi 20 Nå trenger du ikke bruke en halv dag på å blåse opp gummibåten - nå tar det ca 20 sekunder takket være den automatiske blåse-funksjonen på Multi. Og hvis du skulle ha bruk for å suge opp vann, så klarer

Detaljer

Test: Med denne får du rene gulv hele uka

Test: Med denne får du rene gulv hele uka Logg inn Vi har testet trådløs støvsuger Hyppigere støvsuging enn noen gang med den nye støvsugeren fra Bosch Test: Med denne får du rene gulv hele uka RENHOLD OG INNEKLIMA Bosch har kommet med en ny,

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Instruksjonsveiledning

Instruksjonsveiledning Instruksjonsveiledning U.S. Patent nr. 7,152,267 U.S. Patent nr. 7,340,795 Andre amerikanske og internasjonale patenter er ikke avklart. Forhandles av TVINS AB www.tvins.com Takk for kjøpet, og gratulerer

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

VELA Samba 400/410/500/510/520/530 BRUKERMANUAL VARIANT: Manual nr VELA Samba 530. VELA Samba 510. VELA Samba 520.

VELA Samba 400/410/500/510/520/530 BRUKERMANUAL VARIANT: Manual nr VELA Samba 530. VELA Samba 510. VELA Samba 520. BRUKERMANUAL Samba NO VARIANT: 400/410/500/510/520/530 Manual nr. 105562 Samba 530 Samba 510 Samba 520 Samba 410 Samba 400 Samba 500 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING 3 1.1. SIKKERHET 4 1.2. REKLAMASJONSRETT

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Profesjonelle støvsugere

Profesjonelle støvsugere Den unike egenskapen ved er den sterke filtreringen kombinert med effektiviteten fra motoren på 900 W. HEPA filteret sikrer bedre luftkvalitet i rengjøringsmiljøet og den kraftige motoren sørger for meget

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Profesjonelle støvsugere GD 930

Profesjonelle støvsugere GD 930 Støvsugeren har en robust konstruksjon, stor 15 liters støvpose og 15 meter ledning. Et sikkert valg til effektiv rengjøring på hoteller, skoler, kontorer, sykehus m.m. De fleste modeller er inklusive

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nilfisk Power. 823 0089 000 e

Nilfisk Power. 823 0089 000 e Nilfisk Power User Manual Betriebsanleitung Instructions d utilisation Instrucciones de manejo Instruções de operação Istruzioni sull uso Gebruiksaanwijzing Driftsinstruks Driftsvejledning Brugsvejledning

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå AERO 21/26/31 Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå Push&Clean Nyt godt av et bedre arbeidsmiljø, som kommer av seg selv når du arbeider med kraftige og effektive maskiner Når du arbeider

Detaljer