3 Ingeniørers betydning for norsk helsevesen Ingeniørkompetanse Ingeniører med spesialkompetanse 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Ingeniørers betydning for norsk helsevesen 9 3.1 Ingeniørkompetanse 9 3.2 Ingeniører med spesialkompetanse 11"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets oppnevning og mandat, innledning og NITOs hovedmål for sin helse- og velferdspolitikk Oppnevning og mandat Innledning NITOs hovedmål for sin helse- og velferdspolitikk 2 2 Sammendrag 3 3 Ingeniørers betydning for norsk helsevesen Ingeniørkompetanse Ingeniører med spesialkompetanse 11 4 Utfordringer og prioriteringer i helsevesenet Utfordringer Ressursforvaltning Prioritering Organisering 20 5 Samfunnets krav til helsepersonell og sykehuseiere Lov om helsepersonell m.v Lov om spesialisthelsetjenesten m.m Lov om pasientrettigheter Andre aktuelle lovverk Yrkesetikk 24 6 Ledelse og organisering Rammebetingelser i sykehus Ledelse og ressursforvaltning Samspill med andre Arbeidsmiljø 27 7 Utdanning, forskning og utvikling Utdanning Etterutdanning kompetanseutvikling Forsknings- og utviklingsarbeid 30 8 Økonomi og ressursfordeling Inntektssystemet skaper vansker Funksjonsfordeling mellom sykehusene og regionene 34 9 Eierskap offentlig styrt eller markedsstyrt? Helsetjenester et offentlig ansvar Fristilling Staten som eier 37 Litteraturliste 39

2 1 Utvalgets oppnevning og mandat, innledning og NITOs hovedmål for sin helse- og velferdspolitikk 1.1 Oppnevning og mandat Hovedstyret i Norges Ingeniørorganisasjon NITO vedtok Arbeidsmål for organisasjonen på sitt møte april Under punkt ble følgende arbeidsmål vedtatt: utarbeide NITOs helsepolitiske plattform sikre nødvendig fagkompetanse i det offentlige arbeide for at befolkningen sikres en kvantitativ og kvalitativ forsvarlig helse- og sosialtjeneste Samfunnspolitisk utvalg (SPU) i NITO, som ansvarlig for oppfølging av disse delmålene, besluttet å nedsette en ad hoc-gruppe med kompetanse innenfor helsesektoren. Gruppen har bestått av: Lisbeth Hansen, bioingeniør og medlem av SPU, leder Toril Gran, bioingeniør og leder av Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO Espen Hellang, medisinsk teknisk ingeniør, Sentralsykehuset i Rogaland Irene Lund, bioingeniør, Regionsykehuset i Tromsø Patricia Ann Melsom, Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO var sekretær for gruppen Mandat Mandatet for gruppen var å utarbeide en helsepolitisk plattform som tilkjennegir organisasjonens prinsipielle holdninger i helsepolitiske spørsmål. Plattformen ble vedtatt i november Den helsepolitiske plattformen skal være et hjelpemiddel som gjør NITOs tillitsvalgte bedre rustet til å kunne delta i helsepolitiske debatter. Ad hoc-gruppen rapporterte til SPU. Gruppen har hatt åtte møter i NITOs lokaler i Oslo Arbeidsform For å utnytte ressursene i gruppen effektivt mellom møtene, ble det dannet to referansegrupper med følgende sammensetning: Irene Lund, gruppeansvarlig Tromsø Lisbeth Hansen Eva Kramvik Odd Harald Olsen Trine Storjord Jan Eirik Søreng Toril Gran, gruppeansvarlig Oslo Kai Asklund Kirsten Haugseth Mette Sannes Kari Helene Ågård 1

3 1.2 Innledning Ingeniører utgjør en mangfoldig og sammensatt yrkesgruppe, som bidrar til verdiskapingen i samfunnet, som deltar aktivt og tar ansvar også i helsepolitikken. Verdens helseorganisasjon mener at god helse er en grunnleggende forutsetning for en bærekraftig økonomisk vekst; at investering i helse frigjør ressurser som, foruten å være fordelaktige for helse, har ringvirkninger som bidrar til generell økonomisk og sosial vekst. To av grunnpilarene i norsk helse- og sykehuspolitikk er: å sikre hele befolkningen god tilgang på helsetjenester av god kvalitet, uavhengig av alder, kjønn og bosted at helsetjenestene skal ytes av en offentlig styrt helsesektor 1.3 NITOs hovedmål for sin helse- og velferdspolitikk NITO vil: medvirke til å sikre en kvantitativ og kvalitativ god helse- og sosialtjeneste for hele befolkningen, hvor det offentlige har et overordnet ansvar bidra til at ingeniørenes kompetanse innen norsk helsevesen kommer pasienten og samfunnet til gode medvirke til å sikre nødvendig ingeniørfaglig kompetanse i offentlig sektor delta aktivt i debatten om nyskaping og forskning Som ett av de rikeste landene i verden bør de tjenestene norsk helsevesen tilbyr være blant de beste i Europa. En slik satsing er avhengig av ingeniørers bidrag til teknologisk kompetanse og nyskaping. Dette innebærer at utdanningskapasiteten må holdes på et forsvarlig nivå, at studietilbudet må utvikles i takt med den teknologiske utviklingen, og at ingeniører må stimuleres til å drive forskning og utvikling av eget fag. NITO mener at ingeniørenes bidrag til helse og velferd blir tydeliggjort gjennom utviklingen av ny teknologi og bioteknologi. Ingeniører spiller en viktig rolle i velferdsutvikling, og er naturlige samtalepartnere og bidragsytere i utformingen av norsk helsepolitikk. NITO mener at et godt og tilgjengelig helsevesen er en forutsetning for velferd i samfunnet. Det må være en tilfredsstillende kvalitet på de helsetjenestene som tilbys, og disse må sikres nødvendige ressurser, slik at de utgjør et godt tilbud innen rimelig tid til alle brukerne uansett eiernes eller den enkelte brukerens økonomiske situasjon. NITO mener at det er det offentliges ansvar å fastsette overordnede rammer for og føre tilsyn med den samlede virksomheten i helsesektoren. 2

4 2 Sammendrag Ingeniørers betydning for norsk helsevesen Det moderne helsevesenet fra primærhelsetjenesten og til den høyt spesialiserte spisskompetanse man finner på universitetsklinikker står overfor store utfordringer i implementering av ny teknologi. Dette gjelder så vidt forskjellige felt som kommunikasjon, informasjonsformidling og lagring av pasientdata, pasientundersøkelser og behandling, overvåkning av alvorlig syke pasienter og drift, kontroll og vedlikehold av avansert teknisk utstyr. I tillegg kommer nye muligheter og utfordringer innen bioteknologi. Vel så viktig er samfunnets infrastruktur strøm, vann og transportnett med mer som legger grunnlaget for at det i det hele tatt lar seg gjøre å drive en moderne helseinstitusjon. Ny teknologi nye muligheter, nye utfordringer NITO mener at hovedutfordringen for Norge i dag er å sikre verdiskaping for å trygge velferdssamfunnet. Det handler om å prioritere og kanalisere ressurser til helse, omsorg og utdanning. Velferd og verdiskaping innebærer mer enn nye arbeidsplasser og økt kjøpekraft. En rekke ingeniører bidrar gjennom sitt daglige arbeid til å skape verdier som gjør oss i stand til å opprettholde en god folkehelse og bidra til velferdsutviklingen. NITO mener at mangfoldet av ingeniørkompetanse i helsevesenet utnyttes best gjennom: gode rammevilkår og god ressursforvaltning en fokusering på samfunnets og spesielt helsevesenets behov for yrkesutøvere med ingeniørfaglig og realfaglig kompetanse hensiktsmessig utdanning og opplæring videreutdanningstilbud ved universiteter og høgskoler som gjenspeiler helsevesenets behov, og som tar hensyn til realkompetanse så vel som formelle kvalifikasjoner ved opptak bedre finansieringsordninger for etter- og videreutdanning Utfordringer og prioriteringer i helsevesenet Kan visjonen om helse for alle forenes med kravet om klarere mål og strengere prioritering i helsevesenet? Samfunnet har opplevd en eksplosjonsartet utvikling de siste hundre årene, og prognosene for de neste hundre årene tyder på like store omveltninger. Hvordan kan dagens helsevesen rustes til å møte morgendagens utfordringer? Teknologiske nyvinninger gjør sitt inntog så å si daglig; nye yrkesgrupper og spesialister føyer seg inn i helsepersonellets rekker. Mange av dagens sykehus er imidlertid 50 til 100 år gamle, med en bygnings- 3

5 masse, en struktur og en organisering som speiler datidens teknologi og medisinske begrensninger. Hvordan vil de mange nye sykehusene under planlegging eller under utbygging de kommende tiår fungere om 50 år? Bygger vi fleksible løsninger som gir rom for tidsmessige endringer og tilpasninger, eller bygger vi monumentalbygg som forteller mer om helsevesenets status og sykehusets posisjon i samfunnet enn om deres funksjon? Vet vi mer nå om befolkningsutvikling og behov 100 år fremover enn forskere visste om oss i 1900? Uansett vil de investeringer og prioriteringer vi foretar i dag, vårt forbruk, vår teknologi og våre etiske vurderinger, skape muligheter og begrensninger for dem som kommer etter. NITO mener at respekt for liv og menneskeverd bør styre hvordan vi anvender kunnskap og teknologi til beste for alle. NITO mener at helsevesenet i Norge trenger en omorganisering tilpasset dagens medisinsk tekniske nivå, som gjenspeiler dagens endrede sykdomsbilde og befolkningssammensetning, og som gir yrkesutøverne og sykehusledelsen større frihet til å utvikle sine tjenester i forhold til disponible ressurser og fastsatte mål. NITO mener at ingeniørene bidrar til å gjøre kjent hvilke teknologiske metoder som gir best helseeffekt. NITO mener at investering i forebyggende helsearbeid er viktig for å fremme folkehelse og begrense sykdom. Det må satses mer på ulike typer forebyggende tiltak og på en dokumentasjon av nytten av de ulike tiltakene. Fattigdom bør ikke forekomme i et land som er så rikt som Norge. De fattiges livssituasjon må kartlegges, og det må settes inn tiltak for å ivareta deres spesielle helsebehov. Det må vurderes hvordan en omfordeling av ressurser og velferdsgoder kan bidra til å løfte denne gruppen opp på et verdig nivå. NITO mener at økonomiske hensyn alene ikke bør være avgjørende for prioritering og kvaliteten på den helsetjenesten som tilbys. Derfor støtter NITO opprettelsen av klinisk etiske komiteer på alle sykehus. NITO mener at det må opprettes prioriteringsutvalg ved alle sykehus i tillegg til det planlagte nasjonale rådet for prioritering innen helsevesenet. NITO mener at medisinske tjenester som ikke prioriteres av det offentlige helsevesenet, under visse vilkår kan tillates i godkjente private helseinstitusjoner, eventuelt tilbys av det offentlige mot betaling. NITO mener at pasientrepresentasjon bør bli bedre i offentlige komiteer, styrer og råd innen helsevesenet, i tråd med medbestemmelse og større ansvar for egen helse. 4

6 Samfunnets krav til helsepersonell og sykehuseiere Stortinget vedtok fire nye helselover på slutten av vårsesjonen De fire nye lovene er: lov om spesialisthelsetjenesten m.m. lov om helsepersonell m.v. lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern lov om pasientrettigheter I innledningen til odelstingsproposisjonene nummer 10, 11, 12 og 13 ( ) står det om bakgrunnen for de fire nye helselovene: «De nye helselovene er et ledd i regjeringens arbeid for å fremme en helse- og velferdspolitikk bygd på respekten for menneskeverdet, rettferdig fordeling av rettigheter og plikter, likeverd og lik tilgjengelighet av tjenester og en styrket rettsstilling for den som trenger disse tjenestene. Samlet skal de nye helselovene gi et moderne rammeverk for utvikling av et nasjonalt helsetilbud som er rasjonelt drevet, har god kvalitet og står i en tjeneste for enkeltmennesket.» Regjeringens formål med helselovene er å bidra til en mer rettferdig helse- og velferdspolitikk, en lovforenkling og en bedre ressursutnyttelse innen helsevesenet. Alle de fire nye lovene har en virkningsdato fra 1. januar Til hver av lovene jobber departementet med forslag til forskrifter for føring og tolkning av lovverket. NITO mener at arbeidsgiveren må innse sitt ansvar for at etter- og videreutdanning av personalet blir prioritert i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten m.m. De ansattes kompetanse er helsevesenets viktigste ressurs. En bedring av den enkeltes kompetanse er en investering, og må ikke brukes som en salderingspost. NITO mener at for å møte kravene til tverrfaglige samarbeid i den nye helsepersonelloven, må det tilbys fagutvikling på tvers av profesjonene (felles fagkurs/etterutdanning). NITO mener at ingeniører har et ansvar for å ta fatt i de etiske problemstillingene de til daglig står overfor. Ingeniøren er en viktig bidragsyter i den etiske debatten rundt ny teknologi og dens anvendelse i helsevesenet. Ledelse og organisering Rammebetingelser i sykehus Sykehusene i Norge rangerer blant landets største arbeidsplasser. De er også blant landets ledende kunnskaps- og kompetansesentre, og bør derfor være attraktive arbeidsplasser for landets mest kompetente og best kvalifiserte ledere. Dette er dessverre ikke tilfellet. De ansatte representerer mange ulike utdannings- og faggrupper med sterk yrkesfaglig identitet. De økonomiske rammene er knappe og oppgavene mange. Eierne legger ofte sterke føringer for og i stor grad detaljstyrer den daglige driften. Ledelse av norske sykehus innebærer derfor mange store utfordringer. Pasientenes 5

7 og de ansattes interesser skal ivaretas gjennom døgnkontinuerlig drift og medisinsk service, uten at ledelsen har nødvendig kontroll over økonomiske ressurser eller ubegrenset tilgang til kvalifisert personell. NITO vil påse at avtaler, lover og retningslinjer som gjelder mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, følges og utvikles i en retning som verdsetter arbeidstakerne og fremmer et godt arbeidsmiljø. Et godt og lærende arbeidsmiljø vektlegger ansvar for egne arbeidsoppgaver, gir mulighet til å gjøre egne vurderinger og til å bruke og lære av egne erfaringer. NITO mener at profesjonsuavhengig en-delt ledelse skal være utgangspunkt for ledelse på alle nivå i helsevesenet. Tverrfaglig samarbeid er en forutsetning innen ledelse, og spesielt der faglige avgjørelser skal fattes. Lederteammodellen er derfor en god modell når en-delt ledelse blir innført. NITO mener at helseprofesjonenes faglige autonomi skal ivaretas av den faglige ledelsen innen hver enkelt profesjon. Dette bør ikke være til hinder for samarbeid på tvers av profesjonsgrensene. NITO mener at arbeidsmiljøloven må endres slik at turnus og skiftarbeid likestilles. NITO mener at arbeidsgiver ikke skal utnytte personalressursene gjennom en bevisst bruk av deltidsstillinger. Utdanning, forskning og utvikling Samfunnet trenger ingeniørfaglig og realfaglig kompetanse, nå mer enn noensinne. Både i den private sfæren og på arbeidsplassen anvender vi både enkle og mer kompliserte hjelpemidler i våre daglige gjøremål: Den elektroniske klokkeradioen som vekker oss om morgenen med et ul eller søt musikk, transportmidlet vi benytter til jobben, mobiltelefonen vi anvender underveis, og alt vi bruker når vi kommer frem fra PC-en til teknologisk avansert livreddende utstyr. NITO mener at ingeniørene i helsevesenet bidrar med løsninger som gir befolkningen gode og kostnadseffektive helsetjenester. En bedre anvendelse av ingeniørenes faglige kompetanse vil bidra til en betydelig forbedring av ressursforvaltningen i norsk helsevesen. NITO mener at rekrutteringen av studenter til realfag, teknologistudier og ingeniørstudier må styrkes. NITO mener at undervisningspersonell bør sikres tid til egen faglig utvikling og til kontakt med studentenes fremtidige arbeidsplasser. 6

8 NITO mener at Norge må satse mer på forskning, slik at vi kommer over gjennomsnittsnivået for OECD-landene. NITO mener at Norge må investere mer i kompetanseutvikling og samarbeid over landegrensene dersom vi skal holde tritt med den internasjonale utviklingen. NITO mener at all forskning og utvikling skal bygges på respekt for miljøet og for enkeltmenneskets verdighet. Forskning angår hele samfunnet fordi den bidrar til utvikling, og påvirker dermed fellesskapet og felles verdier. All forskning må derfor skje under offentlig tilsyn og i full åpenhet. Økonomi og ressursfordeling Dagens inntektssystem med lave refusjonsordninger og manglende frihet i budsjettstyring hemmer sykehusdriften. Lav driftsstøtte og innsatsstyrt finansiering som øker underskuddet jo flere pasienter som behandles, er til hinder for den økonomiske smidigheten som er nødvendig for å kunne revurdere og eventuelt omprioritere økonomiske ressurser på best mulig måte i forhold til den aktuelle situasjonen. Region- og sentralsykehusene blir ikke kompensert tilstrekkelig for forsknings- og utviklingsoppgaver eller for tjenester de yter til lokalsykehus. NITO mener at finansieringssystemet i norsk helsevesen er uoversiktlig, utilstrekkelig og bidrar til stadige budsjettoverskridelser. Sykehusenes drift må sikres på en slik måte at det enkelte sykehuset får dekket sine utgifter til pasientbehandling såfremt dette skjer innenfor vedtatte mål og prioriteringer. NITO mener at de største sykehusene må bli bedre til å dokumentere hva høyt spesialisert og kompetansekrevende behandling koster. Myndighetene og eierne må ha klare mål, og rammebetingelsene må stå i forhold til prioriteringene. Deretter må sykehusene gis større frihet til å velge organisering og drift. NITO mener at helseregionene skal kunne ha tilnærmet det samme tilbudet om helsetjenester til sin befolkning. Enkelte høyt spesialiserte tjenester og landsfunksjoner må fordeles mellom de forskjellige helseregionene. NITO mener at en slik funksjonsfordeling må være gjenstand for regelmessig evaluering. Eierskap offentlig styrt eller markedsstyrt? Norge bruker om lag 6,5 prosent av BNP på helseformål. Hva befolkningen får igjen for dette, kan man mene mye om, men sammenliknet med land som for eksempel USA som bruker vel 14 prosent, favner det offentlige helsevesenet i Norge hele befolkningen med et tilbud mange millioner amerikanere bare kan drømme om. Ulike analyser viser at land med omfattende offentlige velferdsordninger produserer mer tjenester for mindre penger enn land der dette er overlatt til det private markedet. Et markedsorientert helsevesen fører til administrasjonsutgifter som øker i takt med 7

9 graden av privatisering. I tillegg innebærer privatisering en overføring av enorme felles verdier til private hender. Dette vil ikke si at et innslag av private aktører i helsesektoren ikke er ønskelig eller nødvendig, men det finnes viktige samfunnsområder som er så omfattende, som er nødvendige, men ikke økonomisk lønnsomme, og som derfor bør skjermes fra markedsøkonomiens spill. NITO mener at tjenester av samme art og på samme nivå bør ha samme eier. Staten bør eie sykehusene i Norge. NITO mener at sykehusene bør organiseres som statsforetak. NITO mener at sykehusledelsen må pålegges å dokumentere de reelle kostnadene forbundet med driften av det enkelte sykehus. NITO mener at statlig eierskap ikke må føre til en sentralisering av tjenestetilbudet. Distriktspolitiske hensyn og prinsippene om likhet og tilgjengelighet må fortsatt legges til grunn for fordeling av spisskompetanse og landsfunksjoner, av hensyn til rekruttering til og opprettholdelse av verdifulle faglige miljøer i regionene. NITO mener at tilgang til helsetjenester ikke skal være avhengig av den enkeltes betalingsevne. Private helsetjenester må derfor være et supplement til de offentlige og underlagt offentlig tilsyn og kontroll. NITO mener at pasienten har krav på faglig nærhet og saklig informasjon som grunnlag for å foreta valg vedrørende egen helse. 8

10 3 Ingeniørers betydning for norsk helsevesen Det moderne helsevesenet fra primærhelsetjenesten og til den høyt spesialiserte spisskompetanse man finner på universitetsklinikker står overfor store utfordringer i implementering av ny teknologi. Dette gjelder så vidt forskjellige felt som kommunikasjon, informasjonsformidling og lagring av pasientdata, pasientundersøkelser og behandling, overvåkning av alvorlig syke pasienter og drift, kontroll og vedlikehold av avansert teknisk utstyr. I tillegg kommer nye muligheter og utfordringer innen bioteknologi. Vel så viktig er samfunnets infrastruktur strøm, vann og transportnett med mer som legger grunnlaget for at det i det hele tatt lar seg gjøre å drive en moderne helseinstitusjon. Ny teknologi nye muligheter, nye utfordringer NITO mener at hovedutfordringen for Norge i dag er å sikre verdiskaping for å trygge velferdssamfunnet. Det handler om å prioritere og kanalisere ressurser til helse, omsorg og utdanning. Velferd og verdiskaping innebærer mer enn nye arbeidsplasser og økt kjøpekraft. En rekke ingeniører bidrar gjennom sitt daglige arbeid til å skape verdier som gjør oss i stand til å opprettholde en god folkehelse og bidra til velferdsutviklingen. 3.1 Ingeniørkompetanse Ingeniørfaglig kompetanse og forebyggende helsearbeid Infrastruktur, forsyning og logistikk er også forebyggende helsearbeid. Energiforsyning, gode veier og rent vann sikrer liv og helse. Ingeniørenes bidrag til den teknologiske utviklingen er avgjørende for en godt utbygd helsetjeneste. Ingeniører sikrer fremkommelighet og infrastruktur. Uten veier, broer, tunneler, jernbanenett og havner, energi og strømforsyning hadde det ikke vært mulig å sikre befolkningen en tilnærmet like god tilgang på helsetjenester over hele landet. Rent vann som er det viktigste enkeltbidrag til folkehelsen verden over er en selvfølge for de fleste nordmenn. Ingeniører sikrer vannforsyning og tilfredsstillende vannkvalitet. Ved overvåking, kontroll og forbedring av indre og ytre miljø yter ingeniører et vesentlig bidrag til sikring av god helse, et godt oppvekstmiljø og et godt arbeidsmiljø. Næringsmiddelkontroll er også en viktig del av det forebyggende helsearbeidet. Ingeniører bidrar til å hindre spredning av helseskadelige bakterier og organismer gjennom daglig tilsyn av næringsmiddelvirksomheter Ingeniørenes ansvar for diagnostisk verktøy og livsviktig behandlingsutstyr Den medisinske og teknologiske utviklingen spiller en stadig viktigere rolle i forbedring og kvalitetssikring av diagnostikken. Denne utviklingen skjer i stadig raskere tempo, og bringer med seg nye muligheter til tidlig og mer presis diagnose og behandling. Det som tidligere ble avgjort ved hjelp av klinisk observasjonsevne, er i dag avhengig av røntgenbilder, prøvesvar og overvåkingsutstyr til bruk ved sengeposter og under operasjoner. Dagens behov for objektivitet, målbare resultater og god dokumentasjon gjør medisinsk teknisk utstyr og 9

11 laboratorienes analysevirksomhet nødvendig for å oppnå en rasjonell og effektiv bruk av helsevesenets samlede ressurser. Dette stiller store krav til både medisinsk tekniske ingeniører, bioingeniører og annet personale med ansvar for teknisk utstyr Ingeniører nøkkelpersonell innen kvalitetsforbedring De fleste av oppgavene nevnt nedenfor ivaretas av ingeniører enten de arbeider med produktutvikling, IT, kvalitetskontroll, analysevirksomhet og diagnostisk virksomhet eller med vedlikehold og reparasjon. Gode systemer for kvalitetssikring, kompetanseutvikling, kontroll, overvåking og vedlikeholdsrutiner er klare mål innen alle ledd i helsevesenet. Bruk av teknologi i helsetjenesten innebærer en spesiell risiko, og tekniske så vel som menneskelige feil her kan få alvorlige konsekvenser. Kvalitetssikring i primærhelsetjenesten er et viktig arbeidsfelt for ingeniøren, der bioingeniøren spiller en stadig viktigere rolle. Det er dette leddet pasienten møter først, og som bør fange opp viktige data av betydning for hvilken behandling som skal tilbys, og på hvilket nivå. Telemedisin, elektronisk journalføring og elektronisk rekvirering av tjenester kan gi betydelige ressursbesparelser i fremtiden, men forutsetter forsvarlig drift på heldøgnsbasis og forsvarlig sikring mot inntrengere. Dette krever integrerte løsninger og gode rutiner som sikrer rask og effektiv flyt av pasientinformasjon og samtidig verner personopplysninger mot innsyn Veiledning, samarbeid, lagkompetanse Ingeniøren leverer tjenester til hele sykehuset på tvers av faglige grenser og spesialiteter. Dette stiller krav til samarbeidsevne og kommunikasjon. En av ingeniørens oppgaver er å veilede og gi råd til helsepersonell og andre yrkesgrupper i riktig bruk av medisinsk utstyr. Bioingeniører veileder andre personellgrupper i korrekt prøvetaking og enklere analysearbeid; medisinsk tekniske ingeniører veileder i bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr, og gir råd ved innkjøp av nytt utstyr. Ingeniører som bioingeniører og perfusjonister (som er utdannet til å betjene hjerteog lungemaskiner) deltar i tverrfaglige team rundt pasienten, der ingeniørens faglige vurdering er viktig i tolkning av resultater av betydning for pasientens tilstand og videre behandling. Innen helsesektoren og spesielt på sykehus finnes det ingeniører med kompetanse innen følgende områder: elektromedisin, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (datateknikk som omfatter alt fra drift og vedlikehold av datautstyr og lagring av store mengder informasjon til programvareutvikling og systemutvikling), kikkhullsteknologi, linearakselerator (strålemaskin), medisinsk laboratorieteknologi, nukleærmedisin, ortopedi, PACS (elektronisk bildediagnostikk), røntgen, tekniske hjelpemidler og telemedisin, foruten dem som ivaretar oppgaver innen bygg, elektro og maskin. 10

12 3.2 Ingeniører med spesialkompetanse Laboratoriedrift Bioingeniørene utgjør den største yrkesgruppen innen de medisinske laboratoriene og den største ingeniørgruppen i helsevesenet. De har en treårig ingeniørutdanning som kvalifiserer dem til å ivareta teknisk arbeid ved alle typer medisinske laboratorier. De har en autorisasjon som gir en beskyttet yrkestittel og sikrer at utøveren innehar de kvalifikasjonene som er nødvendige for selvstendig arbeid innen de medisinske laboratoriene. Kunnskap innen medisinsk biologi gjør bioingeniørene kvalifiserte til døgnkontinuerlig alenevakt og i stand til å kvalitetsvurdere normale og patologiske analyseresultater ved de medisinske laboratoriene. Arbeidsoppgavene består blant annet av å ta blodprøver, analysere blod og annet biologisk materiale, fremstille blodprodukter tilpasset den enkelte pasient og preparere vev- og celleprøver for diagnostisk mikroskopering eller i forsknings øyemed. Bioingeniører arbeider også med metodeutvikling og standardisering av metoder, metodeevaluering og metodevalg. De utfører feilsøking, daglig vedlikehold og andre serviceoppdrag det er naturlig å foreta på stedet. Bioingeniører har ansvar for opplæring og veiledning av helsepersonell i hvordan prøvetaking skal gjennomføres og i riktig bruk av analyseutstyr. De fleste bioingeniører arbeider på sykehus i de ulike medisinske laboratoriene som finnes der. Øvrige arbeidsplasser for bioingeniører finnes i primærhelsetjenesten på legekontor og i private laboratorier, i sykehus og forskningsinstitusjoner, i utviklingslaboratorier i farmasøytisk industri, innen næringsmiddelvirksomhet og veterinærmedisin og som konsulenter hos firmaer som selger laboratorieutstyr. For øvrig finnes det kjemiingeniører og elektroingeniører i en del medisinske laboratorier. Kjemiingeniøren har kunnskap innen generell kjemisk analyse, og deltar blant annet i analysevirksomhet, utprøving og testing av materialer og utstyr, utviklings- og forskningsarbeid. Elektroingeniøren har kunnskap innen elektronikk, og arbeider med instrumentell analyse, vedlikehold og reparasjon Medisinsk teknisk avdeling Ingeniører tilknyttet medisinsk teknisk avdeling har ansvaret for at medisinsk utstyr på sykehuset fungerer etter gjeldende lover og forskrifter. Sammen med brukeren setter ingeniørene kravspesifikasjoner for utstyret i forbindelse med anbud. Ingeniørens hovedoppgave er å sørge for at medisinsk utstyr fungerer etter leverandørens funksjonsbeskrivelse. Medisinsk teknisk avdeling har også et ansvar for veiledning av brukere i betjening og daglig vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr. Det er to måter å få godkjenning (PE-samtykke) som medisinsk teknisk ingeniør på: 1) Studieretning medisinsk teknikk ved Høgskolen i Stavanger (tre år) og to års praksis ved sykehus 2) Treårig ingeniørutdanning ved høgskole og tre års godkjent praksis etterfulgt av eksamen ved Høgskolen i Stavanger 11

13 3.2.3 Andre avdelinger Ortopediingeniøren har en treårig høgskoleutdanning med tekniske og medisinske fag etterfulgt av to års turnustjeneste, som kvalifiserer til autorisasjon. Ortopediingeniøren fremstiller, tilpasser, reparerer, forhandler og omsetter ortopediske hjelpemidler. Perfusjonisten: Denne utdanningen finnes ikke i Norge på det nåværende tidspunkt. Det finnes en toårig perfusjonistutdanning i Danmark på universitetsnivå, som bygger på treårig ingeniør- eller sykepleierutdanning. Perfusjonisten styrer hjerte- og lungemaskiner under operasjoner. I tillegg har perfusjonisten ansvar for andre teknikker som er knyttet til hjerte- og karbehandling. Perfusjonisten arbeider i team med kirurg og anestesipersonell, og har et selvstendig ansvar under operasjoner. Hun/han må derfor fatte livsviktige avgjørelser, ofte uten tid til samråd med de øvrige i teamet. Den europeiske yrkesorganisasjonen for perfusjonister utsteder en egen godkjenning. I lov om helsepersonell m.v. er det foreslått en norsk autorisasjon for denne yrkesgruppen. NITO mener at mangfoldet av ingeniørkompetanse i helsevesenet utnyttes best gjennom: gode rammevilkår og god ressursforvaltning en fokusering på samfunnets og spesielt helsevesenets behov for yrkesutøvere med ingeniørfaglig og realfaglig kompetanse hensiktsmessig utdanning og opplæring videreutdanningstilbud ved universiteter og høgskoler som gjenspeiler helsevesenets behov, og som tar hensyn til realkompetanse så vel som formelle kvalifikasjoner ved opptak bedre finansieringsordninger for etter- og videreutdanning 12

14 4 Utfordringer og prioriteringer i helsevesenet Kan visjonen om helse for alle forenes med kravet om klarere mål og strengere prioritering i helsevesenet? Samfunnet har opplevd en eksplosjonsartet utvikling de siste hundre årene, og prognosene for de neste hundre årene tyder på like store omveltninger. Hvordan kan dagens helsevesen rustes til å møte morgendagens utfordringer? Teknologiske nyvinninger gjør sitt inntog så å si daglig; nye yrkesgrupper og spesialister føyer seg inn i helsepersonellets rekker. Mange av dagens sykehus er imidlertid 50 til 100 år gamle, med en bygningsmasse, en struktur og en organisering som speiler datidens teknologi og medisinske begrensninger. Hvordan vil de mange nye sykehusene under planlegging eller under utbygging de kommende tiår fungere om 50 år? Bygger vi fleksible løsninger som gir rom for tidsmessige endringer og tilpasninger, eller bygger vi monumentalbygg som forteller mer om helsevesenets status og sykehusets posisjon i samfunnet enn om deres funksjon? Vet vi mer nå om befolkningsutvikling og behov 100 år fremover enn forskere visste om oss i 1900? Uansett vil de investeringer og prioriteringer vi foretar i dag, vårt forbruk, vår teknologi og våre etiske vurderinger, skape muligheter og begrensninger for dem som kommer etter. 4.1 Utfordringer (Tallene som er presentert her, er hentet fra statistiske oversikter utgitt av Verdens helseorganisasjon og Statistisk sentralbyrå.) I 1950 utgjorde jordens befolkning litt over 1,6 milliarder mennesker. I dag har vi passert 6 milliarder. Om 50 år vil jorden måtte finne plass til 10 milliarder. 15 prosent av befolkningen i dag er over 65 år, og vi blir stadig eldre. Aldersgruppen 80 pluss vokser raskest i de fleste land. Antall pleietrengende, funksjonshemmede og fattige øker. Merutgiftene som dette fører med seg, vil stille store krav til prioritering av ulike tjenester og til ressursfordeling. I tillegg øker presset fra land utenfor Europa. I 1950 bodde det dobbelt så mange mennesker i Europa som i Afrika. FNs prognoser tyder på at Afrikas befolkning vil ha vokst til tre ganger større enn Europas innen Enkelte afrikanske land vil oppleve en vekst på over 900 prosent! 58 prosent av verdens befolkning vil befinne seg i Asia, der India vil gå forbi Kina i folketall, og Pakistan blir større enn Brasil. Hva betyr alt dette for maktbalansen mellom i-land og u-land, vårt vestlige levesett, vårt forbruk og tilgang til råvarer, matvareproduksjon, fordelingspolitikk og, ikke minst, helsepolitikk? Færre unge, flere eldre Kvinner i Norge fødte gjennomsnittlig 2,56 barn hver i Innen 1990 hadde tallet sunket til 1,57. Og mens 26 prosent av befolkningen var under 15 år i 1950, blir bare 16 prosent det i Samtidig har andelen eldre økt fra 8,2 prosent i 1950 til 15 prosent i 2000, og FN spår at denne vil øke til 26 prosent innen Få unge og mange gamle, krav til delaktighet og medvirkning fra brukerne av helsetjenester og, ikke minst, ressursknapphet, vil legge sterke bånd på prioritering. 13

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2006 2007 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

IK - 2649. Tilsynsmelding

IK - 2649. Tilsynsmelding IK - 2649 Tilsynsmelding 1997 1 forord Statens helsetilsyn og fylkeslegene har tilsyn med helsetjenesten og helseforholdene. Etaten skal utøve tilsynet på selvstendig faglig grunnlag og gi råd som myndighetsorgan.

Detaljer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Innhold Innledning... 4 Samhandlingsreformen... 5 Folkehelsearbeid i yrkesutøvelsen/arbeidshverdagen... 6 Hverdagsrehabilitering.... 6 Samarbeid på tvers av

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Prioritering i tannhelsetjenesten

Prioritering i tannhelsetjenesten Institutt for klinisk odontologi Prioritering i tannhelsetjenesten Sammenliknet med helsetjenesten og i de øvrige nordiske landene Amalie Ribe Øverby Masteroppgave i odontologi Mai 2014 Veiledere: Eeva

Detaljer

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Tjenester, enheter og organisering, trender og tall KITH R 13/96 ISBN 82-7846-027-2 Tittel En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Versjon 1.0 Forfatter(e)

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 2 St.prp. nr. 1 2005 2006 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs interessepolitiske program 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgiver: LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Første opplag: 2 000 Foto: Christopher Olssøn,

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 SINTEF A1541 RAPPORT Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 Lisbet Grut, Marit Hoem Kvam, Jan-W Lippestad og Geir Tyrmi SINTEF

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer