3 Ingeniørers betydning for norsk helsevesen Ingeniørkompetanse Ingeniører med spesialkompetanse 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Ingeniørers betydning for norsk helsevesen 9 3.1 Ingeniørkompetanse 9 3.2 Ingeniører med spesialkompetanse 11"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets oppnevning og mandat, innledning og NITOs hovedmål for sin helse- og velferdspolitikk Oppnevning og mandat Innledning NITOs hovedmål for sin helse- og velferdspolitikk 2 2 Sammendrag 3 3 Ingeniørers betydning for norsk helsevesen Ingeniørkompetanse Ingeniører med spesialkompetanse 11 4 Utfordringer og prioriteringer i helsevesenet Utfordringer Ressursforvaltning Prioritering Organisering 20 5 Samfunnets krav til helsepersonell og sykehuseiere Lov om helsepersonell m.v Lov om spesialisthelsetjenesten m.m Lov om pasientrettigheter Andre aktuelle lovverk Yrkesetikk 24 6 Ledelse og organisering Rammebetingelser i sykehus Ledelse og ressursforvaltning Samspill med andre Arbeidsmiljø 27 7 Utdanning, forskning og utvikling Utdanning Etterutdanning kompetanseutvikling Forsknings- og utviklingsarbeid 30 8 Økonomi og ressursfordeling Inntektssystemet skaper vansker Funksjonsfordeling mellom sykehusene og regionene 34 9 Eierskap offentlig styrt eller markedsstyrt? Helsetjenester et offentlig ansvar Fristilling Staten som eier 37 Litteraturliste 39

2 1 Utvalgets oppnevning og mandat, innledning og NITOs hovedmål for sin helse- og velferdspolitikk 1.1 Oppnevning og mandat Hovedstyret i Norges Ingeniørorganisasjon NITO vedtok Arbeidsmål for organisasjonen på sitt møte april Under punkt ble følgende arbeidsmål vedtatt: utarbeide NITOs helsepolitiske plattform sikre nødvendig fagkompetanse i det offentlige arbeide for at befolkningen sikres en kvantitativ og kvalitativ forsvarlig helse- og sosialtjeneste Samfunnspolitisk utvalg (SPU) i NITO, som ansvarlig for oppfølging av disse delmålene, besluttet å nedsette en ad hoc-gruppe med kompetanse innenfor helsesektoren. Gruppen har bestått av: Lisbeth Hansen, bioingeniør og medlem av SPU, leder Toril Gran, bioingeniør og leder av Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO Espen Hellang, medisinsk teknisk ingeniør, Sentralsykehuset i Rogaland Irene Lund, bioingeniør, Regionsykehuset i Tromsø Patricia Ann Melsom, Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO var sekretær for gruppen Mandat Mandatet for gruppen var å utarbeide en helsepolitisk plattform som tilkjennegir organisasjonens prinsipielle holdninger i helsepolitiske spørsmål. Plattformen ble vedtatt i november Den helsepolitiske plattformen skal være et hjelpemiddel som gjør NITOs tillitsvalgte bedre rustet til å kunne delta i helsepolitiske debatter. Ad hoc-gruppen rapporterte til SPU. Gruppen har hatt åtte møter i NITOs lokaler i Oslo Arbeidsform For å utnytte ressursene i gruppen effektivt mellom møtene, ble det dannet to referansegrupper med følgende sammensetning: Irene Lund, gruppeansvarlig Tromsø Lisbeth Hansen Eva Kramvik Odd Harald Olsen Trine Storjord Jan Eirik Søreng Toril Gran, gruppeansvarlig Oslo Kai Asklund Kirsten Haugseth Mette Sannes Kari Helene Ågård 1

3 1.2 Innledning Ingeniører utgjør en mangfoldig og sammensatt yrkesgruppe, som bidrar til verdiskapingen i samfunnet, som deltar aktivt og tar ansvar også i helsepolitikken. Verdens helseorganisasjon mener at god helse er en grunnleggende forutsetning for en bærekraftig økonomisk vekst; at investering i helse frigjør ressurser som, foruten å være fordelaktige for helse, har ringvirkninger som bidrar til generell økonomisk og sosial vekst. To av grunnpilarene i norsk helse- og sykehuspolitikk er: å sikre hele befolkningen god tilgang på helsetjenester av god kvalitet, uavhengig av alder, kjønn og bosted at helsetjenestene skal ytes av en offentlig styrt helsesektor 1.3 NITOs hovedmål for sin helse- og velferdspolitikk NITO vil: medvirke til å sikre en kvantitativ og kvalitativ god helse- og sosialtjeneste for hele befolkningen, hvor det offentlige har et overordnet ansvar bidra til at ingeniørenes kompetanse innen norsk helsevesen kommer pasienten og samfunnet til gode medvirke til å sikre nødvendig ingeniørfaglig kompetanse i offentlig sektor delta aktivt i debatten om nyskaping og forskning Som ett av de rikeste landene i verden bør de tjenestene norsk helsevesen tilbyr være blant de beste i Europa. En slik satsing er avhengig av ingeniørers bidrag til teknologisk kompetanse og nyskaping. Dette innebærer at utdanningskapasiteten må holdes på et forsvarlig nivå, at studietilbudet må utvikles i takt med den teknologiske utviklingen, og at ingeniører må stimuleres til å drive forskning og utvikling av eget fag. NITO mener at ingeniørenes bidrag til helse og velferd blir tydeliggjort gjennom utviklingen av ny teknologi og bioteknologi. Ingeniører spiller en viktig rolle i velferdsutvikling, og er naturlige samtalepartnere og bidragsytere i utformingen av norsk helsepolitikk. NITO mener at et godt og tilgjengelig helsevesen er en forutsetning for velferd i samfunnet. Det må være en tilfredsstillende kvalitet på de helsetjenestene som tilbys, og disse må sikres nødvendige ressurser, slik at de utgjør et godt tilbud innen rimelig tid til alle brukerne uansett eiernes eller den enkelte brukerens økonomiske situasjon. NITO mener at det er det offentliges ansvar å fastsette overordnede rammer for og føre tilsyn med den samlede virksomheten i helsesektoren. 2

4 2 Sammendrag Ingeniørers betydning for norsk helsevesen Det moderne helsevesenet fra primærhelsetjenesten og til den høyt spesialiserte spisskompetanse man finner på universitetsklinikker står overfor store utfordringer i implementering av ny teknologi. Dette gjelder så vidt forskjellige felt som kommunikasjon, informasjonsformidling og lagring av pasientdata, pasientundersøkelser og behandling, overvåkning av alvorlig syke pasienter og drift, kontroll og vedlikehold av avansert teknisk utstyr. I tillegg kommer nye muligheter og utfordringer innen bioteknologi. Vel så viktig er samfunnets infrastruktur strøm, vann og transportnett med mer som legger grunnlaget for at det i det hele tatt lar seg gjøre å drive en moderne helseinstitusjon. Ny teknologi nye muligheter, nye utfordringer NITO mener at hovedutfordringen for Norge i dag er å sikre verdiskaping for å trygge velferdssamfunnet. Det handler om å prioritere og kanalisere ressurser til helse, omsorg og utdanning. Velferd og verdiskaping innebærer mer enn nye arbeidsplasser og økt kjøpekraft. En rekke ingeniører bidrar gjennom sitt daglige arbeid til å skape verdier som gjør oss i stand til å opprettholde en god folkehelse og bidra til velferdsutviklingen. NITO mener at mangfoldet av ingeniørkompetanse i helsevesenet utnyttes best gjennom: gode rammevilkår og god ressursforvaltning en fokusering på samfunnets og spesielt helsevesenets behov for yrkesutøvere med ingeniørfaglig og realfaglig kompetanse hensiktsmessig utdanning og opplæring videreutdanningstilbud ved universiteter og høgskoler som gjenspeiler helsevesenets behov, og som tar hensyn til realkompetanse så vel som formelle kvalifikasjoner ved opptak bedre finansieringsordninger for etter- og videreutdanning Utfordringer og prioriteringer i helsevesenet Kan visjonen om helse for alle forenes med kravet om klarere mål og strengere prioritering i helsevesenet? Samfunnet har opplevd en eksplosjonsartet utvikling de siste hundre årene, og prognosene for de neste hundre årene tyder på like store omveltninger. Hvordan kan dagens helsevesen rustes til å møte morgendagens utfordringer? Teknologiske nyvinninger gjør sitt inntog så å si daglig; nye yrkesgrupper og spesialister føyer seg inn i helsepersonellets rekker. Mange av dagens sykehus er imidlertid 50 til 100 år gamle, med en bygnings- 3

5 masse, en struktur og en organisering som speiler datidens teknologi og medisinske begrensninger. Hvordan vil de mange nye sykehusene under planlegging eller under utbygging de kommende tiår fungere om 50 år? Bygger vi fleksible løsninger som gir rom for tidsmessige endringer og tilpasninger, eller bygger vi monumentalbygg som forteller mer om helsevesenets status og sykehusets posisjon i samfunnet enn om deres funksjon? Vet vi mer nå om befolkningsutvikling og behov 100 år fremover enn forskere visste om oss i 1900? Uansett vil de investeringer og prioriteringer vi foretar i dag, vårt forbruk, vår teknologi og våre etiske vurderinger, skape muligheter og begrensninger for dem som kommer etter. NITO mener at respekt for liv og menneskeverd bør styre hvordan vi anvender kunnskap og teknologi til beste for alle. NITO mener at helsevesenet i Norge trenger en omorganisering tilpasset dagens medisinsk tekniske nivå, som gjenspeiler dagens endrede sykdomsbilde og befolkningssammensetning, og som gir yrkesutøverne og sykehusledelsen større frihet til å utvikle sine tjenester i forhold til disponible ressurser og fastsatte mål. NITO mener at ingeniørene bidrar til å gjøre kjent hvilke teknologiske metoder som gir best helseeffekt. NITO mener at investering i forebyggende helsearbeid er viktig for å fremme folkehelse og begrense sykdom. Det må satses mer på ulike typer forebyggende tiltak og på en dokumentasjon av nytten av de ulike tiltakene. Fattigdom bør ikke forekomme i et land som er så rikt som Norge. De fattiges livssituasjon må kartlegges, og det må settes inn tiltak for å ivareta deres spesielle helsebehov. Det må vurderes hvordan en omfordeling av ressurser og velferdsgoder kan bidra til å løfte denne gruppen opp på et verdig nivå. NITO mener at økonomiske hensyn alene ikke bør være avgjørende for prioritering og kvaliteten på den helsetjenesten som tilbys. Derfor støtter NITO opprettelsen av klinisk etiske komiteer på alle sykehus. NITO mener at det må opprettes prioriteringsutvalg ved alle sykehus i tillegg til det planlagte nasjonale rådet for prioritering innen helsevesenet. NITO mener at medisinske tjenester som ikke prioriteres av det offentlige helsevesenet, under visse vilkår kan tillates i godkjente private helseinstitusjoner, eventuelt tilbys av det offentlige mot betaling. NITO mener at pasientrepresentasjon bør bli bedre i offentlige komiteer, styrer og råd innen helsevesenet, i tråd med medbestemmelse og større ansvar for egen helse. 4

6 Samfunnets krav til helsepersonell og sykehuseiere Stortinget vedtok fire nye helselover på slutten av vårsesjonen De fire nye lovene er: lov om spesialisthelsetjenesten m.m. lov om helsepersonell m.v. lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern lov om pasientrettigheter I innledningen til odelstingsproposisjonene nummer 10, 11, 12 og 13 ( ) står det om bakgrunnen for de fire nye helselovene: «De nye helselovene er et ledd i regjeringens arbeid for å fremme en helse- og velferdspolitikk bygd på respekten for menneskeverdet, rettferdig fordeling av rettigheter og plikter, likeverd og lik tilgjengelighet av tjenester og en styrket rettsstilling for den som trenger disse tjenestene. Samlet skal de nye helselovene gi et moderne rammeverk for utvikling av et nasjonalt helsetilbud som er rasjonelt drevet, har god kvalitet og står i en tjeneste for enkeltmennesket.» Regjeringens formål med helselovene er å bidra til en mer rettferdig helse- og velferdspolitikk, en lovforenkling og en bedre ressursutnyttelse innen helsevesenet. Alle de fire nye lovene har en virkningsdato fra 1. januar Til hver av lovene jobber departementet med forslag til forskrifter for føring og tolkning av lovverket. NITO mener at arbeidsgiveren må innse sitt ansvar for at etter- og videreutdanning av personalet blir prioritert i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten m.m. De ansattes kompetanse er helsevesenets viktigste ressurs. En bedring av den enkeltes kompetanse er en investering, og må ikke brukes som en salderingspost. NITO mener at for å møte kravene til tverrfaglige samarbeid i den nye helsepersonelloven, må det tilbys fagutvikling på tvers av profesjonene (felles fagkurs/etterutdanning). NITO mener at ingeniører har et ansvar for å ta fatt i de etiske problemstillingene de til daglig står overfor. Ingeniøren er en viktig bidragsyter i den etiske debatten rundt ny teknologi og dens anvendelse i helsevesenet. Ledelse og organisering Rammebetingelser i sykehus Sykehusene i Norge rangerer blant landets største arbeidsplasser. De er også blant landets ledende kunnskaps- og kompetansesentre, og bør derfor være attraktive arbeidsplasser for landets mest kompetente og best kvalifiserte ledere. Dette er dessverre ikke tilfellet. De ansatte representerer mange ulike utdannings- og faggrupper med sterk yrkesfaglig identitet. De økonomiske rammene er knappe og oppgavene mange. Eierne legger ofte sterke føringer for og i stor grad detaljstyrer den daglige driften. Ledelse av norske sykehus innebærer derfor mange store utfordringer. Pasientenes 5

7 og de ansattes interesser skal ivaretas gjennom døgnkontinuerlig drift og medisinsk service, uten at ledelsen har nødvendig kontroll over økonomiske ressurser eller ubegrenset tilgang til kvalifisert personell. NITO vil påse at avtaler, lover og retningslinjer som gjelder mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, følges og utvikles i en retning som verdsetter arbeidstakerne og fremmer et godt arbeidsmiljø. Et godt og lærende arbeidsmiljø vektlegger ansvar for egne arbeidsoppgaver, gir mulighet til å gjøre egne vurderinger og til å bruke og lære av egne erfaringer. NITO mener at profesjonsuavhengig en-delt ledelse skal være utgangspunkt for ledelse på alle nivå i helsevesenet. Tverrfaglig samarbeid er en forutsetning innen ledelse, og spesielt der faglige avgjørelser skal fattes. Lederteammodellen er derfor en god modell når en-delt ledelse blir innført. NITO mener at helseprofesjonenes faglige autonomi skal ivaretas av den faglige ledelsen innen hver enkelt profesjon. Dette bør ikke være til hinder for samarbeid på tvers av profesjonsgrensene. NITO mener at arbeidsmiljøloven må endres slik at turnus og skiftarbeid likestilles. NITO mener at arbeidsgiver ikke skal utnytte personalressursene gjennom en bevisst bruk av deltidsstillinger. Utdanning, forskning og utvikling Samfunnet trenger ingeniørfaglig og realfaglig kompetanse, nå mer enn noensinne. Både i den private sfæren og på arbeidsplassen anvender vi både enkle og mer kompliserte hjelpemidler i våre daglige gjøremål: Den elektroniske klokkeradioen som vekker oss om morgenen med et ul eller søt musikk, transportmidlet vi benytter til jobben, mobiltelefonen vi anvender underveis, og alt vi bruker når vi kommer frem fra PC-en til teknologisk avansert livreddende utstyr. NITO mener at ingeniørene i helsevesenet bidrar med løsninger som gir befolkningen gode og kostnadseffektive helsetjenester. En bedre anvendelse av ingeniørenes faglige kompetanse vil bidra til en betydelig forbedring av ressursforvaltningen i norsk helsevesen. NITO mener at rekrutteringen av studenter til realfag, teknologistudier og ingeniørstudier må styrkes. NITO mener at undervisningspersonell bør sikres tid til egen faglig utvikling og til kontakt med studentenes fremtidige arbeidsplasser. 6

8 NITO mener at Norge må satse mer på forskning, slik at vi kommer over gjennomsnittsnivået for OECD-landene. NITO mener at Norge må investere mer i kompetanseutvikling og samarbeid over landegrensene dersom vi skal holde tritt med den internasjonale utviklingen. NITO mener at all forskning og utvikling skal bygges på respekt for miljøet og for enkeltmenneskets verdighet. Forskning angår hele samfunnet fordi den bidrar til utvikling, og påvirker dermed fellesskapet og felles verdier. All forskning må derfor skje under offentlig tilsyn og i full åpenhet. Økonomi og ressursfordeling Dagens inntektssystem med lave refusjonsordninger og manglende frihet i budsjettstyring hemmer sykehusdriften. Lav driftsstøtte og innsatsstyrt finansiering som øker underskuddet jo flere pasienter som behandles, er til hinder for den økonomiske smidigheten som er nødvendig for å kunne revurdere og eventuelt omprioritere økonomiske ressurser på best mulig måte i forhold til den aktuelle situasjonen. Region- og sentralsykehusene blir ikke kompensert tilstrekkelig for forsknings- og utviklingsoppgaver eller for tjenester de yter til lokalsykehus. NITO mener at finansieringssystemet i norsk helsevesen er uoversiktlig, utilstrekkelig og bidrar til stadige budsjettoverskridelser. Sykehusenes drift må sikres på en slik måte at det enkelte sykehuset får dekket sine utgifter til pasientbehandling såfremt dette skjer innenfor vedtatte mål og prioriteringer. NITO mener at de største sykehusene må bli bedre til å dokumentere hva høyt spesialisert og kompetansekrevende behandling koster. Myndighetene og eierne må ha klare mål, og rammebetingelsene må stå i forhold til prioriteringene. Deretter må sykehusene gis større frihet til å velge organisering og drift. NITO mener at helseregionene skal kunne ha tilnærmet det samme tilbudet om helsetjenester til sin befolkning. Enkelte høyt spesialiserte tjenester og landsfunksjoner må fordeles mellom de forskjellige helseregionene. NITO mener at en slik funksjonsfordeling må være gjenstand for regelmessig evaluering. Eierskap offentlig styrt eller markedsstyrt? Norge bruker om lag 6,5 prosent av BNP på helseformål. Hva befolkningen får igjen for dette, kan man mene mye om, men sammenliknet med land som for eksempel USA som bruker vel 14 prosent, favner det offentlige helsevesenet i Norge hele befolkningen med et tilbud mange millioner amerikanere bare kan drømme om. Ulike analyser viser at land med omfattende offentlige velferdsordninger produserer mer tjenester for mindre penger enn land der dette er overlatt til det private markedet. Et markedsorientert helsevesen fører til administrasjonsutgifter som øker i takt med 7

9 graden av privatisering. I tillegg innebærer privatisering en overføring av enorme felles verdier til private hender. Dette vil ikke si at et innslag av private aktører i helsesektoren ikke er ønskelig eller nødvendig, men det finnes viktige samfunnsområder som er så omfattende, som er nødvendige, men ikke økonomisk lønnsomme, og som derfor bør skjermes fra markedsøkonomiens spill. NITO mener at tjenester av samme art og på samme nivå bør ha samme eier. Staten bør eie sykehusene i Norge. NITO mener at sykehusene bør organiseres som statsforetak. NITO mener at sykehusledelsen må pålegges å dokumentere de reelle kostnadene forbundet med driften av det enkelte sykehus. NITO mener at statlig eierskap ikke må føre til en sentralisering av tjenestetilbudet. Distriktspolitiske hensyn og prinsippene om likhet og tilgjengelighet må fortsatt legges til grunn for fordeling av spisskompetanse og landsfunksjoner, av hensyn til rekruttering til og opprettholdelse av verdifulle faglige miljøer i regionene. NITO mener at tilgang til helsetjenester ikke skal være avhengig av den enkeltes betalingsevne. Private helsetjenester må derfor være et supplement til de offentlige og underlagt offentlig tilsyn og kontroll. NITO mener at pasienten har krav på faglig nærhet og saklig informasjon som grunnlag for å foreta valg vedrørende egen helse. 8

10 3 Ingeniørers betydning for norsk helsevesen Det moderne helsevesenet fra primærhelsetjenesten og til den høyt spesialiserte spisskompetanse man finner på universitetsklinikker står overfor store utfordringer i implementering av ny teknologi. Dette gjelder så vidt forskjellige felt som kommunikasjon, informasjonsformidling og lagring av pasientdata, pasientundersøkelser og behandling, overvåkning av alvorlig syke pasienter og drift, kontroll og vedlikehold av avansert teknisk utstyr. I tillegg kommer nye muligheter og utfordringer innen bioteknologi. Vel så viktig er samfunnets infrastruktur strøm, vann og transportnett med mer som legger grunnlaget for at det i det hele tatt lar seg gjøre å drive en moderne helseinstitusjon. Ny teknologi nye muligheter, nye utfordringer NITO mener at hovedutfordringen for Norge i dag er å sikre verdiskaping for å trygge velferdssamfunnet. Det handler om å prioritere og kanalisere ressurser til helse, omsorg og utdanning. Velferd og verdiskaping innebærer mer enn nye arbeidsplasser og økt kjøpekraft. En rekke ingeniører bidrar gjennom sitt daglige arbeid til å skape verdier som gjør oss i stand til å opprettholde en god folkehelse og bidra til velferdsutviklingen. 3.1 Ingeniørkompetanse Ingeniørfaglig kompetanse og forebyggende helsearbeid Infrastruktur, forsyning og logistikk er også forebyggende helsearbeid. Energiforsyning, gode veier og rent vann sikrer liv og helse. Ingeniørenes bidrag til den teknologiske utviklingen er avgjørende for en godt utbygd helsetjeneste. Ingeniører sikrer fremkommelighet og infrastruktur. Uten veier, broer, tunneler, jernbanenett og havner, energi og strømforsyning hadde det ikke vært mulig å sikre befolkningen en tilnærmet like god tilgang på helsetjenester over hele landet. Rent vann som er det viktigste enkeltbidrag til folkehelsen verden over er en selvfølge for de fleste nordmenn. Ingeniører sikrer vannforsyning og tilfredsstillende vannkvalitet. Ved overvåking, kontroll og forbedring av indre og ytre miljø yter ingeniører et vesentlig bidrag til sikring av god helse, et godt oppvekstmiljø og et godt arbeidsmiljø. Næringsmiddelkontroll er også en viktig del av det forebyggende helsearbeidet. Ingeniører bidrar til å hindre spredning av helseskadelige bakterier og organismer gjennom daglig tilsyn av næringsmiddelvirksomheter Ingeniørenes ansvar for diagnostisk verktøy og livsviktig behandlingsutstyr Den medisinske og teknologiske utviklingen spiller en stadig viktigere rolle i forbedring og kvalitetssikring av diagnostikken. Denne utviklingen skjer i stadig raskere tempo, og bringer med seg nye muligheter til tidlig og mer presis diagnose og behandling. Det som tidligere ble avgjort ved hjelp av klinisk observasjonsevne, er i dag avhengig av røntgenbilder, prøvesvar og overvåkingsutstyr til bruk ved sengeposter og under operasjoner. Dagens behov for objektivitet, målbare resultater og god dokumentasjon gjør medisinsk teknisk utstyr og 9

11 laboratorienes analysevirksomhet nødvendig for å oppnå en rasjonell og effektiv bruk av helsevesenets samlede ressurser. Dette stiller store krav til både medisinsk tekniske ingeniører, bioingeniører og annet personale med ansvar for teknisk utstyr Ingeniører nøkkelpersonell innen kvalitetsforbedring De fleste av oppgavene nevnt nedenfor ivaretas av ingeniører enten de arbeider med produktutvikling, IT, kvalitetskontroll, analysevirksomhet og diagnostisk virksomhet eller med vedlikehold og reparasjon. Gode systemer for kvalitetssikring, kompetanseutvikling, kontroll, overvåking og vedlikeholdsrutiner er klare mål innen alle ledd i helsevesenet. Bruk av teknologi i helsetjenesten innebærer en spesiell risiko, og tekniske så vel som menneskelige feil her kan få alvorlige konsekvenser. Kvalitetssikring i primærhelsetjenesten er et viktig arbeidsfelt for ingeniøren, der bioingeniøren spiller en stadig viktigere rolle. Det er dette leddet pasienten møter først, og som bør fange opp viktige data av betydning for hvilken behandling som skal tilbys, og på hvilket nivå. Telemedisin, elektronisk journalføring og elektronisk rekvirering av tjenester kan gi betydelige ressursbesparelser i fremtiden, men forutsetter forsvarlig drift på heldøgnsbasis og forsvarlig sikring mot inntrengere. Dette krever integrerte løsninger og gode rutiner som sikrer rask og effektiv flyt av pasientinformasjon og samtidig verner personopplysninger mot innsyn Veiledning, samarbeid, lagkompetanse Ingeniøren leverer tjenester til hele sykehuset på tvers av faglige grenser og spesialiteter. Dette stiller krav til samarbeidsevne og kommunikasjon. En av ingeniørens oppgaver er å veilede og gi råd til helsepersonell og andre yrkesgrupper i riktig bruk av medisinsk utstyr. Bioingeniører veileder andre personellgrupper i korrekt prøvetaking og enklere analysearbeid; medisinsk tekniske ingeniører veileder i bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr, og gir råd ved innkjøp av nytt utstyr. Ingeniører som bioingeniører og perfusjonister (som er utdannet til å betjene hjerteog lungemaskiner) deltar i tverrfaglige team rundt pasienten, der ingeniørens faglige vurdering er viktig i tolkning av resultater av betydning for pasientens tilstand og videre behandling. Innen helsesektoren og spesielt på sykehus finnes det ingeniører med kompetanse innen følgende områder: elektromedisin, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (datateknikk som omfatter alt fra drift og vedlikehold av datautstyr og lagring av store mengder informasjon til programvareutvikling og systemutvikling), kikkhullsteknologi, linearakselerator (strålemaskin), medisinsk laboratorieteknologi, nukleærmedisin, ortopedi, PACS (elektronisk bildediagnostikk), røntgen, tekniske hjelpemidler og telemedisin, foruten dem som ivaretar oppgaver innen bygg, elektro og maskin. 10

12 3.2 Ingeniører med spesialkompetanse Laboratoriedrift Bioingeniørene utgjør den største yrkesgruppen innen de medisinske laboratoriene og den største ingeniørgruppen i helsevesenet. De har en treårig ingeniørutdanning som kvalifiserer dem til å ivareta teknisk arbeid ved alle typer medisinske laboratorier. De har en autorisasjon som gir en beskyttet yrkestittel og sikrer at utøveren innehar de kvalifikasjonene som er nødvendige for selvstendig arbeid innen de medisinske laboratoriene. Kunnskap innen medisinsk biologi gjør bioingeniørene kvalifiserte til døgnkontinuerlig alenevakt og i stand til å kvalitetsvurdere normale og patologiske analyseresultater ved de medisinske laboratoriene. Arbeidsoppgavene består blant annet av å ta blodprøver, analysere blod og annet biologisk materiale, fremstille blodprodukter tilpasset den enkelte pasient og preparere vev- og celleprøver for diagnostisk mikroskopering eller i forsknings øyemed. Bioingeniører arbeider også med metodeutvikling og standardisering av metoder, metodeevaluering og metodevalg. De utfører feilsøking, daglig vedlikehold og andre serviceoppdrag det er naturlig å foreta på stedet. Bioingeniører har ansvar for opplæring og veiledning av helsepersonell i hvordan prøvetaking skal gjennomføres og i riktig bruk av analyseutstyr. De fleste bioingeniører arbeider på sykehus i de ulike medisinske laboratoriene som finnes der. Øvrige arbeidsplasser for bioingeniører finnes i primærhelsetjenesten på legekontor og i private laboratorier, i sykehus og forskningsinstitusjoner, i utviklingslaboratorier i farmasøytisk industri, innen næringsmiddelvirksomhet og veterinærmedisin og som konsulenter hos firmaer som selger laboratorieutstyr. For øvrig finnes det kjemiingeniører og elektroingeniører i en del medisinske laboratorier. Kjemiingeniøren har kunnskap innen generell kjemisk analyse, og deltar blant annet i analysevirksomhet, utprøving og testing av materialer og utstyr, utviklings- og forskningsarbeid. Elektroingeniøren har kunnskap innen elektronikk, og arbeider med instrumentell analyse, vedlikehold og reparasjon Medisinsk teknisk avdeling Ingeniører tilknyttet medisinsk teknisk avdeling har ansvaret for at medisinsk utstyr på sykehuset fungerer etter gjeldende lover og forskrifter. Sammen med brukeren setter ingeniørene kravspesifikasjoner for utstyret i forbindelse med anbud. Ingeniørens hovedoppgave er å sørge for at medisinsk utstyr fungerer etter leverandørens funksjonsbeskrivelse. Medisinsk teknisk avdeling har også et ansvar for veiledning av brukere i betjening og daglig vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr. Det er to måter å få godkjenning (PE-samtykke) som medisinsk teknisk ingeniør på: 1) Studieretning medisinsk teknikk ved Høgskolen i Stavanger (tre år) og to års praksis ved sykehus 2) Treårig ingeniørutdanning ved høgskole og tre års godkjent praksis etterfulgt av eksamen ved Høgskolen i Stavanger 11

13 3.2.3 Andre avdelinger Ortopediingeniøren har en treårig høgskoleutdanning med tekniske og medisinske fag etterfulgt av to års turnustjeneste, som kvalifiserer til autorisasjon. Ortopediingeniøren fremstiller, tilpasser, reparerer, forhandler og omsetter ortopediske hjelpemidler. Perfusjonisten: Denne utdanningen finnes ikke i Norge på det nåværende tidspunkt. Det finnes en toårig perfusjonistutdanning i Danmark på universitetsnivå, som bygger på treårig ingeniør- eller sykepleierutdanning. Perfusjonisten styrer hjerte- og lungemaskiner under operasjoner. I tillegg har perfusjonisten ansvar for andre teknikker som er knyttet til hjerte- og karbehandling. Perfusjonisten arbeider i team med kirurg og anestesipersonell, og har et selvstendig ansvar under operasjoner. Hun/han må derfor fatte livsviktige avgjørelser, ofte uten tid til samråd med de øvrige i teamet. Den europeiske yrkesorganisasjonen for perfusjonister utsteder en egen godkjenning. I lov om helsepersonell m.v. er det foreslått en norsk autorisasjon for denne yrkesgruppen. NITO mener at mangfoldet av ingeniørkompetanse i helsevesenet utnyttes best gjennom: gode rammevilkår og god ressursforvaltning en fokusering på samfunnets og spesielt helsevesenets behov for yrkesutøvere med ingeniørfaglig og realfaglig kompetanse hensiktsmessig utdanning og opplæring videreutdanningstilbud ved universiteter og høgskoler som gjenspeiler helsevesenets behov, og som tar hensyn til realkompetanse så vel som formelle kvalifikasjoner ved opptak bedre finansieringsordninger for etter- og videreutdanning 12

14 4 Utfordringer og prioriteringer i helsevesenet Kan visjonen om helse for alle forenes med kravet om klarere mål og strengere prioritering i helsevesenet? Samfunnet har opplevd en eksplosjonsartet utvikling de siste hundre årene, og prognosene for de neste hundre årene tyder på like store omveltninger. Hvordan kan dagens helsevesen rustes til å møte morgendagens utfordringer? Teknologiske nyvinninger gjør sitt inntog så å si daglig; nye yrkesgrupper og spesialister føyer seg inn i helsepersonellets rekker. Mange av dagens sykehus er imidlertid 50 til 100 år gamle, med en bygningsmasse, en struktur og en organisering som speiler datidens teknologi og medisinske begrensninger. Hvordan vil de mange nye sykehusene under planlegging eller under utbygging de kommende tiår fungere om 50 år? Bygger vi fleksible løsninger som gir rom for tidsmessige endringer og tilpasninger, eller bygger vi monumentalbygg som forteller mer om helsevesenets status og sykehusets posisjon i samfunnet enn om deres funksjon? Vet vi mer nå om befolkningsutvikling og behov 100 år fremover enn forskere visste om oss i 1900? Uansett vil de investeringer og prioriteringer vi foretar i dag, vårt forbruk, vår teknologi og våre etiske vurderinger, skape muligheter og begrensninger for dem som kommer etter. 4.1 Utfordringer (Tallene som er presentert her, er hentet fra statistiske oversikter utgitt av Verdens helseorganisasjon og Statistisk sentralbyrå.) I 1950 utgjorde jordens befolkning litt over 1,6 milliarder mennesker. I dag har vi passert 6 milliarder. Om 50 år vil jorden måtte finne plass til 10 milliarder. 15 prosent av befolkningen i dag er over 65 år, og vi blir stadig eldre. Aldersgruppen 80 pluss vokser raskest i de fleste land. Antall pleietrengende, funksjonshemmede og fattige øker. Merutgiftene som dette fører med seg, vil stille store krav til prioritering av ulike tjenester og til ressursfordeling. I tillegg øker presset fra land utenfor Europa. I 1950 bodde det dobbelt så mange mennesker i Europa som i Afrika. FNs prognoser tyder på at Afrikas befolkning vil ha vokst til tre ganger større enn Europas innen Enkelte afrikanske land vil oppleve en vekst på over 900 prosent! 58 prosent av verdens befolkning vil befinne seg i Asia, der India vil gå forbi Kina i folketall, og Pakistan blir større enn Brasil. Hva betyr alt dette for maktbalansen mellom i-land og u-land, vårt vestlige levesett, vårt forbruk og tilgang til råvarer, matvareproduksjon, fordelingspolitikk og, ikke minst, helsepolitikk? Færre unge, flere eldre Kvinner i Norge fødte gjennomsnittlig 2,56 barn hver i Innen 1990 hadde tallet sunket til 1,57. Og mens 26 prosent av befolkningen var under 15 år i 1950, blir bare 16 prosent det i Samtidig har andelen eldre økt fra 8,2 prosent i 1950 til 15 prosent i 2000, og FN spår at denne vil øke til 26 prosent innen Få unge og mange gamle, krav til delaktighet og medvirkning fra brukerne av helsetjenester og, ikke minst, ressursknapphet, vil legge sterke bånd på prioritering. 13

15 Pasienten i sentrum vil ikke lenger være en passiv mottaker av tjenester en tendens vi allerede ser i dag. Ansvar for egen helse, både forebyggende og under sykdom, vil stå sentralt. Befolkningen må trekkes aktivt inn i det forebyggende helsearbeidet på en helt annen måte enn den vi kjenner til i dag. Mye av diagnostisering, behandling, oppfølging og kontroll vil skje pasientnær der pasienten til daglig befinner seg. Kombinasjonen telemedisin, stadig nye fremskritt innen databehandling, mikroelektronikk og økte kunnskaper innen analyse av arvestoffet er viktige hjelpemidler her Pasienten: forbruker og medspiller I tillegg vil morgendagens pasient ha stadig lettere tilgang til opplysninger om sin egen helsetilstand. Pasienters bruk av internett er allerede en utfordring for helsepersonell. Ved hjelp av internett kan pasienter orientere seg om sin diagnose, lære siste nytt om forskning og behandling og finne ut hvor i verden det beste tilbudet finnes for akkurat deres tilstand. Pasienten, pårørende og deres interesseorganisasjoner har krav på å bli velinformerte og likeverdige partnere. Pasientenes krav om medbestemmelse skjer i en tid der det offentlige har behov for å sette klare grenser for hva det kan påta seg. I en verden der det som er teknisk og medisinsk mulig gjør større og større krav på de knappe ressursene de fleste land rår over, må det fokuseres på hjelp til selvhjelp og aktiv deltakelse i samfunnet gjennom alle livets faser. Optimal utnyttelse av knappe ressurser stiller store krav til helsevesenets evne til å prioritere, til å dokumentere nytteverdien av valgt behandling, til utnyttelse av kunnskap og kompetanse, til samarbeidsevne og til å skape tillit Ny teknologi nye muligheter, nye behov og krav til dokumentasjon Moderne bioteknologi og, ikke minst, genteknologi er i ferd med å revolusjonere tradisjonell medisinsk diagnostikk og behandling. Etter hvert som innsikt i årsakssammenhengen mellom miljøfaktorer, arv og helse blir utbredt, vil det være mulig å tilby effektive forebyggende helseråd skreddersydd den enkeltes personlige, genetiske profil. Dersom dette skal innebære besparelser for samfunnet, må teknologien bli mer målrettet og dokumenteres bedre enn tradisjonelt forebyggende helsearbeid. Vi trenger bedre kunnskap om hvilke personer og målgrupper man er best tjent med å satse på: Det vil si der man oppnår en helseeffekt som står i forhold til innsatsen, og kunnskap om når og hvordan man bør gå inn med råd og veiledning. Det innføres ny teknologi for mange millioner kroner årlig i helsevesenet uten at nytten av denne teknologien er dokumentert. Det stilles heller ikke de samme strenge kravene til teknologi som til medikamenter. Den kontrollen som finnes, er i forhold til funksjon, driftssikkerhet, pålitelighet, vedlikehold og så videre, og ikke i forhold til pasientens behov og dokumenterte medisinske fordeler. Skal sykehusene drives effektivt, må man stille spørsmål til forventet nytte av ny teknologi og føre en bedre evaluering og dokumentasjon Fattigdom og dårlig helse fortsatt et problem Til tross for godt utbygde sosiale tjenester og likt helsetilbud til alle i Norge finnes det store sosiale og økonomiske forskjeller i befolkningens helsetilstand og i tilgang til ulike tjenester. Endrede familie- og bosettingsmønstre, innvandring og langtidsledighet har skapt nye utfordringer for velferdsstaten. 14

16 Ifølge en rapport fra Statens institutt for folkehelse (The Health of Disadvantaged Groups in Norway. Report ) lever barn i fattigdom i Norge. Dette er nesten 7 prosent av alle barn i aldersgruppen 0 til 18 år. (Fattigdom defineres som inntekt for en voksen person som ligger under halvparten av gjennomsnittsinntekten, eller kroner.) enslige forsørgere (14 prosent) betegnes som fattige langtidsledige (30-40 prosent), innvandrere (14 prosent) og asylsøkere (70 prosent) havner også under fattigdomsgrensen. I tillegg kommer hjemløse, alkoholikere og narkomane, der tallene er betydelig lavere, men høyst usikre. Det finnes få eller ingen studier som kartlegger disse ulike gruppers livssituasjon, og ingen særtiltak eller politiske strategier for å fange dem opp eller bedre deres levekår. Det eneste unntaket er de eldre. Dette er en gruppe som har mottatt ekstraordinære tilskudd i flere år nå, delvis på grunn av sterk mediefokusering på tilstanden og levekår for de aller svakeste av de eldre, delvis på grunn av prognoser som varsler en kraftig økning i antall eldre de nærmeste årene. Det finnes eldre som lever under fattigdomsgrensen. Tallmessig er ikke dette mer enn 2 prosent av alle eldre, noe som taler for at man er på rett vei hva angår denne gruppen. Verre er det for barn, enslige forsørgere, arbeidsledige, innvandrere og asylsøkere. Disse utgjør et betydelig antall mennesker. Det er godt dokumentert at mennesker med svært lave inntekter har større helseproblemer, større psykiske problemer og fungerer sosialt dårligere enn andre. De er også kjent for å være underforbrukere av helsetjenester og sosiale tjenester i forhold til deres egentlige behov og det de har krav på. Barn er i en spesielt utsatt posisjon, men også innvandrere/asylsøkere har spesielle behov som kan skyldes kultur, arv og andre sykdommer enn de som finnes i Vesten (tortur, sosial isolasjon med mer). De fattige er ingen homogen gruppe, og erfaringer fra andre land tyder på at deres problemer ikke løses gjennom generelle helsefremmende tiltak eller ved programmer rettet inn mot hele befolkningen. Det er et stort behov for å kartlegge de fattiges situasjon i Norge for å sette inn enkle målrettede tiltak Ingeniøren blir stadig viktigere Denne utviklingen vil fortsette, og øker ytterligere behovet for ingeniørkompetanse som kan gi råd og samarbeide med medisinske sakkyndige. Det må stilles krav til produsenter og leverandører. Ulike brukere som pasienter og deres pårørende, helsepersonell i primærhelsetjenesten og på sykehus trenger kyndig veiledning og opplæring. Utstyr må tilpasses (høyteknologi på sykehus og institusjoner, enkelt og pålitelig apparatur til bruk utenfor sykehus og i private hjem), og prosedyrer kontrolleres og kvalitetssikres. Både fagfolk og legfolk må føle seg trygge på at teknikken er sikker og fungerer hensiktsmessig, og at de ressursene som vi har til rådighet, blir anvendt optimalt. Ingeniører vil spille en stadig viktigere rolle i helsesektoren fordi kunnskapsutviklingen innen medisinsk bioteknologi, elektronikk og informasjonsteknologi krever deres kompetanse. Utviklingen vil gi grobunn for nye yrkesgrupper med spisskompetanse og spesialoppgaver blant ingeniører. Samtidig tyder OECD-tall på at antall pleiepersonell og annet personell vil synke i forhold til antall pasienter grunnet tidligere nevnte aldersforskyvning og endringer i sykdomsbildet. 15

17 4.1.6 Paradoks teknologiske fremskritt skaper flere pasienter Det er et paradoks at medisinske fremskritt og den økte mengden medisinsk utstyr fører til en økt pågang fra pasientene. Helsevesenet behandler flere pasienter årlig, ikke fordi det er flere syke enn før, men fordi utviklingen innen teknologi og bioteknologi gir stadig flere behandlingsmuligheter. Noen helbredes, andre kan leve atskillig lenger med sin diagnose. Den begrensende faktor er hvor mye det offentlige er villig til, eller er i stand til, å bruke på helsesektoren. Det vil alltid gå et klart skille mellom helsepolitiske prioriteringer og det som til en hver tid er medisinsk og teknisk mulig. 4.2 Ressursforvaltning Oppbygging Den offentlige helsetjenesten har tre ansvarsnivåer: Kommunehelsetjenesten omfatter allmenn legetjeneste med laboratorievirksomhet, legevakt, sykehjem og hjemmesykepleie. Den dekker også tjenester som ergoterapi, fysioterapi, helsesøster- og jordmortjenester. Fylkeshelsetjenesten omfatter spesialiserte medisinske tjenester på og utenfor sykehus, og krever henvisning fra kommunehelsetjenesten. Lokal-, fylkes- og sentralsykehus, legespesialister, psykologitjenester, medisinske laboratorier og røntgeninstitutter, attføring og habilitering samt offentlige og private tannhelsetjenester er underlagt fylkeshelsetjenesten. Regionhelsetjenesten omfatter høyt spesialiserte medisinske tjenester som ikke er rasjonelt eller faglig forsvarlig å drive på fylkesnivå. Norge har fem helseregioner med hvert sitt regionsykehus. Innenfor dette igjen har man landsfunksjoner som samler kompetanse innenfor felt som er så ressurskrevende eller så sjeldne at det ikke er forsvarlig å foreta behandling flere enn ett sted i landet (for eksempel transplantasjonskirurgi, visse former for kreftbehandling og meget sjeldne sykdommer). I tillegg har man private helsetjenester som er underlagt offentlig kontroll. Sosialog helsedepartementet godkjenner opprettelsen av og driftsvilkår for alle sykehus, og fylkeskommunene og Rikstrygdeverket står fritt til å inngå avtaler om refusjon for ulike private tjenester Finansiering Kommunehelsetjenesten Finansiering av kommunehelsetjenesten skjer delvis ved direkte statlige overføringer til kommunene, delvis ved øremerkede midler, bidrag fra kommunens egne skatteinntekter samt refusjon fra Rikstrygdeverket og egenandeler. Fylkeshelsetjenesten Om lag halvparten av finansieringen av fylkeshelsetjenesten skjer som et årlig tilskudd fra fylkeskommunen. Dette er et fast tilskudd, og det er uavhengig av den faktiske aktiviteten ved sykehuset. Resten får sykehuset via Rikstrygdeverket i form av stykkprisrefusjon per behandlet pasient (DRG). DRG beregnes som 50 prosent av forventede gjennomsnittlige kostnader knyttet til en bestemt diagnosegruppe. For øvrig tjener sykehuset penger fra poliklinisk virksomhet i form av egenandeler og refusjoner fra Rikstrygdeverket. Utover dette får universitetssykehusene noe ekstra for under- 16

18 visningsplikt og forskning, og de største sykehusene får et tilleggsbeløp som skal dekke merarbeidet som følger av komplisert og tidkrevende pasientbehandling. Det er behov for å se nærmere på dagens finansieringsordninger. De er mange, de er kompliserte og de har ikke holdt tritt med utviklingen. Følgelig dekker ikke dagens refusjoner sykehusenes behandlingsutgifter. Behandling som er mer ressurskrevende enn DRGs gjennomsnitt, medfører inntektstap for sykehuset. Ved å satse for eksempel på elektiv dagkirurgi eller annen behandling som er mindre ressurskrevende enn DRG-satsen, tjener sykehuset penger, og kan i tillegg innkassere en ekstra stykkprisbetaling. Kompliserte skader og sjeldne tilstander som er svært kompetanse- og ressurskrevende, resulterer i en refusjon som knapt dekker noen få prosent av de reelle utgiftene forbundet med behandlingen. Bildet kompliseres ytterligere ved at verken fylkeskommunen som eier eller ledelsen ved det enkelte sykehuset har gode verktøy for å beregne kostnadene forbundet med hver enkelt behandling sett i forhold til den totale driften. En blanding av funksjoner sentralsykehus, regionsykehus, landsfunksjoner og universitetsklinikk driver kostnadene oppover, og skaper et falskt inntrykk av at mindre sykehus eller private institusjoner driver billigere og mer effektivt. Når alle de store sykehusene går med underskudd og universitetssykehusene har underskudd på flere hundre millioner kroner, er dette bekreftelse nok på at finansieringen ikke fungerer. Finansiering av helsetjenester er en stor utfordring for verdenssamfunnet i årene som kommer. OECD-tall spår en økning på 70 prosent av helseutgifter mot år 2030 som følge av en økning i antall eldre på verdensbasis og den medisinsk teknologiske utviklingen. Tilgang og tilbud i primærhelsetjenesten Primærhelsetjenesten er «inngangsporten» i norsk helsevesen. Vel 90 prosent av pasientene som henvender seg til lege, blir ferdigbehandlet på dette nivået. Utfordringene er derfor store når det gjelder å gi rett diagnose, behandling og oppfølging til hele spekteret av helseplager og sykdommer hos befolkningen. Kontinuitet og sikker bemanning i primærhelsetjenesten er nødvendig for at et fullgodt tilbud skal kunne gjøres gjeldende for hele landet. Nærhet i forhold til kvalitet; fritt sykehusvalg Snart vil fritt sykehusvalg gjennomføres for hele landet. Det er viktig å sikre at sykehus på samme nivå i helsetjenesten kan tilby tilnærmet samme faglige kompetanse og behandlingskapasitet. Befolkningen må kunne føle seg trygg på at det finnes tilgang på fullverdige tjenester innenfor hver helseregion. Konkurransen om de gunstigste pasientene må ikke føre til en nedbygging av tilbud til ressurskrevende grupper som for eksempel de med sjeldne diagnoser, kroniske sykdommer og psykiatriske pasienter. 4.3 Prioritering Godt utbygde, landsdekkende og tilgjengelige helsetjenester for hele befolkningen må fortsatt prioriteres. Tilgang til nødvendig helsehjelp skal ikke være avhengig av den enkeltes sosiale status eller betalingsevne. Prioritering av helsetjenester må ta utgangspunkt i befolkningssammensetning og samfunnsutvikling de kommende år; 17

19 i tiltak som er helt nødvendige for den enkelte (redde liv, lindre smerte, pleie og omsorg) og nødvendig eller fordelaktig for samfunnet (vaksinasjonsprogrammer, smitteforebyggende tiltak, forebyggende helsearbeid og lignende). Helsetjenester som prioriteres av det offentlige, skal også finansieres og kontrolleres av det offentlige. I denne sammenheng er kvaliteten og tilgjengeligheten viktigere enn hvem som er leverandøren av tjenesten. NITO ser for seg muligheten for både offentlige og private leverandører så lenge dette skjer under offentlig tilsyn. Men en slik konkurranse mellom offentlige og private sykehus vil begrense seg til de «lønnsomme» pasientene slik som finansiering fungerer i dag. En mer markedsorientert helsetjeneste kan også undergrave akuttberedskap, kompetansekrevende behandling og tilbud til kronisk syke. Det offentlige helsevesenet bør være villig til å gå nye veier for å finansiere deler av sin virksomhet. En større gradering og/eller behovsprøving av egenandeler er én vei å gå. Det synes for eksempel å være et marked for en rekke tjenester som, av naturlige grunner, prioriteres lavt av det offentlige, og der brukerne er villige til å betale det tjenesten koster (for eksempel plastisk kirurgi av ren kosmetisk art og ulike tester/ analyser uten nevneverdig eller dokumentert helseeffekt). Tillater man private å tilby slike tjenester mot betaling, bør man også åpne for at det offentlige kan konkurrere om dette markedet på like vilkår. Vi må også være villige til å åpne for en større samfunnsdiskusjon rundt hvilke problemer og helseplager som skal være helsevesenets ansvar. Det må skilles klart mellom offentlig og personlig ansvar. Opplysningsarbeid og forebyggende helsearbeid kan bidra til å styrke befolkningens tro på egen evne til å mestre dagliglivets problemer og bagatellmessige helseplager uten å ty til profesjonell hjelp Bioteknologi etiske og økonomiske utfordringer De siste ti årenes utvikling innen bioteknologi stiller helsevesenet overfor nye oppgaver: Det utvikles analyser som identifiserer bærere av gener som fører til alvorlig sykdom, for gener som disponerer for sykdom i kombinasjon med andre gener og/eller miljømessige faktorer, og for gener som øker risikoen for å utvikle sykdom. I hvilken utstrekning skal man tilby slik testing? Hvilken forståelse har primærhelsetjenesten og pasienter som oppsøker helsevesenet, av forskjellen mellom å være bærer, å være disponert for (og i hvilken grad) og å ha en økt risiko (økt i forhold til hva)? Resultater fra en undersøkelse blant leger i Norge, publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening (2000; 120: 2417), avdekker at 93 prosent av legene som svarte, mener at de ikke kan nok genetikk til å gi tilstrekkelig informasjon og veiledning om prediktive gentester. Også fosterdiagnostikk basert på genteknologi er på full fart inn i helsevesenet. Hva skal det testes for? Hvor tidlig i svangerskapet? Hvilke funn gir grunnlag for abort? Hvem avgjør? Og hvem betaler? Her trenger man klare prinsipper for prioritering som stiller krav til kostnadseffektive undersøkelser, nytteverdien for pasienten og de etiske sider ved å informere friske personer om mulig, fremtidig sykdom. Nye teknikker for dyrking av celler og vev åpner for en helt ny verden av muligheter til skreddersydd, individuelt tilpasset behandling. Behandling som ikke utløser immunreaksjoner hos pasienten, og der pasienten slipper å gå resten av livet på midler som hemmer immunapparatet, slik som er tilfellet i dag for transplanterte og en del kreft- 18

20 pasienter. Det forskes rundt teknikker for høsting og dyrking av stamceller, tatt fra pasienten selv eller fra aborterte fostre. Bruk av fostervev vekker sterke reaksjoner hos enkelte, og har ikke tidligere vært tillatt i Norge, men spørsmålet er igjen blitt aktuelt under revidering av bioteknologiloven. Forskning rundt bruk av stamceller lover intet mindre enn en medisinsk revolusjon innen behandling av en lang rekke sykdommer, og selv om denne teknologien sprenger en del tradisjonelle etiske grenser, stiller regjeringen seg nå positiv til å åpne for dette. I løpet av noen få år vil det være mulig for oss å få analysert våre gener og plassere informasjonen på et datakort på størrelse med dagens bankkort eller mindre. Dette personlige genkartet vil inneholde en hel masse informasjon av betydning i forhold til arv og disposisjon for ulike typer sykdommer. Det vil også kunne brukes til å måle følsomheten overfor ulike medikamenter, slik at vi kan unngå medisiner som ikke virker, eller som vi ikke tåler. Tradisjonell skolemedisin er ikke ufarlig; medikamentell behandling har en rekke uønskede bivirkninger og koster samfunnet betydelige summer hvert år Folkesykdommer må bekjempes De store folkesykdommene: hjerte- og karsykdommer, kreft, astma, allergi og lungesykdommer må fortsatt prioriteres. En kombinert satsing på forskning og forebyggende arbeid har vist resultater. Behandling av hjerterelaterte sykdommer er blitt betydelig bedre de siste årene, og antall tilfeller har gått tilbake takket være omfattende forebyggende tiltak basert på bedre innsikt i forholdene som øker risikoen. Astma, allergi og alvorlige lungesykdommer er imidlertid på fremmarsj, og vil kreve en økt innsats de kommende årene. Folkesykdommer er sykdommer som favner så pass mange mennesker at det må stilles krav til eget ansvar. Parallelt med dette må man intensivere forskning innen feltet med sikte på økt forståelse av forholdet mellom miljø, arv, alderssammensetning og livsstil. Det bør også være et mål å utvikle forebyggende tiltak og alternative tiltak til medikamentell behandling for en rekke folkesykdommer. Tradisjonell skolemedisin er ikke uten bivirkninger, og påfører samfunnet betydelige utgifter hvert år. Skal man for eksempel fortsette å sette et stort antall mennesker på blodtrykksdempende medisiner når mye tyder på at man kan oppnå de samme resultatene ved å redusere saltinntaket eller sigarettforbruket? Gjennom forebyggende helsearbeid kan man informere om forholdet mellom kostholdsvaner, mosjon, overvekt, røyking, alkoholforbruk og risiko for sykdommer som hjerte- og karsykdom, høyt blodtrykk, kreft og diabetes. I sin redegjørelse til Stortinget om folkehelsen i 1996 pekte Gudmund Hernes ut fire hovedområder det bør satses på: belastningslidelser psykisk helse og psykososiale problemer ulykker og skader astma, allergi og inneklimaproblemer Det går frem av meldingen at hver tiende sykehusseng til en hver tid er opptatt av pasienter som har vært utsatt for ulykker. Videre kan man lese at antall uførepensjonister har økt med 50 prosent fra 1975 til Hver tredje nye uførepensjonist har diagnose muskel-/skjelettlidelse, og hver femte har en sinnslidelse. 19

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering

NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT. Pasientnær analysering NITO BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT Pasientnær analysering 2 DEFINISJON Definisjon Pasientnær analysering (PNA) er prøvetaking og biomedisinske laboratorieundersøkelser som utføres nær pasienten. PNA utføres

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Sykehuspolitikk og samhandling. Av førsteamanuensis og helserettsjurist Bente Ohnstad

Sykehuspolitikk og samhandling. Av førsteamanuensis og helserettsjurist Bente Ohnstad Sykehuspolitikk og samhandling Av førsteamanuensis og helserettsjurist Bente Ohnstad Mål for helsepolitikken En sentral målsetting i utformingen av den statlige helsepolitikken er å sikre hele befolkningen,

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om helse VEDTATT AV TEKNAS HOVEDSTYRE 23.03.2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Politikkdokument om helse Tekna mener at: Norge skal ha en offentlig finansiert helsetjeneste,

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012

Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012 Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse 2012 Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten Status-, trend- og behovsanalyse fram mot 2030 Seniorrådgiver Irene Sørås Avdeling sykehustjenester,

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Kriterier for etablering, endring og avvikling Nasjonale behandlingstjenester Formålet med nasjonale behandlingstjenester er å få en rettferdig og likeverdig tilgang til helsetjenester, forsvarlige helsetjenester,

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Vi arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. For å

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4.

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. juni 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

En sterk offentlig helsetjeneste:

En sterk offentlig helsetjeneste: En sterk offentlig helsetjeneste: rask, riktig og god behandling til beste for pasienten Tove Karoline Knutsen (Ap) Innledning på NORDAFs vinterkonferanse 10.01.2014 1 Min historie: Politiker, pasient,

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringsplattformen setter målene og Regjeringen har en visjon En bedre og tryggere

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Genetisk veiledning. Genetisk veiledning. Termin IC Frank Skorpen Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Ulike typer gentester

Genetisk veiledning. Genetisk veiledning. Termin IC Frank Skorpen Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Ulike typer gentester NTNU Genetisk veiledning 1 Termin IC Frank Skorpen Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer Genetisk veiledning I følge Lov om medisinsk bruk av bioteknologi skal friske personer som

Detaljer

KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET?

KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET? KOMMUNEBIOINGENIØR HVA ER NÅ DET? HVA ER EN KOMMUNEBIONGENIØR? Uttalelse fra fagstyret i Bioingeniørfaglig Institutt: I kommuner hvor det ikke er ansatt bioingeniører på laboratoriene, vil det være behov

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Side 1 av 7 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som skal

Detaljer

Hvorfor HPH? Målet med HPH er å fremme kunnskap om og støtte implement eringen av helsefremmende. arbeid i sykehus og helsetjenester

Hvorfor HPH? Målet med HPH er å fremme kunnskap om og støtte implement eringen av helsefremmende. arbeid i sykehus og helsetjenester Hvorfor HPH? Målet med HPH er å fremme kunnskap om og støtte implement eringen av helsefremmende og fore byggende arbeid i sykehus og helsetjenester HPH bidrar til å gi en overordnet struktur både for

Detaljer

NITO-lederdagene 2016

NITO-lederdagene 2016 NITO-lederdagene 2016 Velkommen til Rogaland Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet 1 Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte med pasient, pårørende og medarbeidere Kvalitet i

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF Lokalsykehusstrategi Oddvar Larsen Helse Nord RHF Formål Avklaring Forutsigbarhet Strategiske satsinger Samhandling Rekruttering og kompetanse SAK 1 Funksjoner og oppgaver Brukermedvirkning IKT og infrastruktur

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten ARBEIDSGIVERFORENINGEN Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 17.02.2015 Vår ref. 55894/HS57 Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Det vises

Detaljer

Strategi > 2015. Færre skal få kreft side 4 7 Flere skal overleve kreft side 8 11 God livskvalitet for kreftrammede og pårørerende side 12 15

Strategi > 2015. Færre skal få kreft side 4 7 Flere skal overleve kreft side 8 11 God livskvalitet for kreftrammede og pårørerende side 12 15 Færre skal få kreft side 4 7 Flere skal overleve kreft side 8 11 God livskvalitet for kreftrammede og pårørerende side 12 15 Når Kreftforeningen nå går inn i en ny strategiperiode er det med vissheten

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Spesialistgodkjenning for bioingeniører

Spesialistgodkjenning for bioingeniører 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører Formål med spesialistgodkjenning for bioingeniører Bioingeniørfaglig institutt (BFI) vil med Spesialistgodkjenning for bioingeniører bidra til en målrettet satsing

Detaljer

Innst. S. nr. 86 ( )

Innst. S. nr. 86 ( ) Innst. S. nr. 86 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 m.v. under Sosial- og helsedepartementet St.prp. nr. 28 (2000-2001) unntatt kap.

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Strategi for apotek. Enklere apotekhverdag Riktig legemiddelbruk Nye tjenester Tilgjengelige og trygge legemidler Høy kompetanse

Strategi for apotek. Enklere apotekhverdag Riktig legemiddelbruk Nye tjenester Tilgjengelige og trygge legemidler Høy kompetanse 2012-2014 Strategi for apotek Enklere apotekhverdag Riktig legemiddelbruk Nye tjenester Tilgjengelige og trygge legemidler Høy kompetanse Apotekforeningen Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER HELSE VEST RHF OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Foretakside/oppdrag: Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument

Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument Drøftingsutkast Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Ver 10.3 30.06.17 Drøftingsutkast strategisk utviklingsplan 2017-2035

Detaljer

Hvorfor er det sånn? 19.05.11

Hvorfor er det sånn? 19.05.11 Hvorfor er det sånn? 19.05.11 Hvordan er det? Hva ønsker pasientene av IT løsninger? Henger politikk og handlingsplaner sammen? Har helsevesenet omstillingsvilje? Hva skjer utenom det etablerte offentlige

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader. Helse og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Dato: 12. september 2014 Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Detaljer

HELSEVESEN OG SAMFUNN. Turnuskurs høsten 2013 Fylkeslege Jan Vaage

HELSEVESEN OG SAMFUNN. Turnuskurs høsten 2013 Fylkeslege Jan Vaage HELSEVESEN OG SAMFUNN Turnuskurs høsten 2013 Fylkeslege Jan Vaage Hva er samfunnsmedisin Samfunnsmedisin = offentlig helsearbeid = public health = community medicine Samfunnsmedisin individrettet behandling

Detaljer

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet

Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN. Erik Dahl, Strategisk enhet Et mer pasientorientert helsevesen KREFTFORENINGEN Kreftreisen 2 Hva skal være førende for hvordan vi organiserer helsetjenesten og hvilke tjenester vi yter? Pasientenes behov og forutsetninger eller sektorens

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Migrasjon og helse. Landskonferanse for sosialt arbeid i somatiske sykehus 19.09.13. Ida Marie Bregård, sykepleier, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.

Migrasjon og helse. Landskonferanse for sosialt arbeid i somatiske sykehus 19.09.13. Ida Marie Bregård, sykepleier, NAKMI Ida.bregaard@nakmi. Migrasjon og helse Landskonferanse for sosialt arbeid i somatiske sykehus 19.09.13 Ida Marie Bregård, sykepleier, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no 1 NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse er et

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse Sentral stab Samhandlingsavdelingen Notat Til: Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464 7501 STJØRDAL Att.: Inger Mette Nilstad Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/5572-12/TOAM 000 03.10.2016 Oppgis

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Kommunehelsetjenesten i nye tider. Sigrid J. Askum, fagleder KS

Kommunehelsetjenesten i nye tider. Sigrid J. Askum, fagleder KS Kommunehelsetjenesten i nye tider Sigrid J. Askum, fagleder KS Prioritering i helse- og velferdstjenestene Langtidsplan for KS 2016-2019 Bærekraftige helse- og velferdstjenester De kommunale helse- og

Detaljer

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen SAK 7 Forslag til LHLs strategi 2018-2020 LHLs 25.ordinære landsmøte, 2017 27. 29. oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen Bakgrunn og forslag til vedtak Det vises til LHLs strategi 2015-2017 vedtatt

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Er rolleutvidelser for radiografer en god ide?

Er rolleutvidelser for radiografer en god ide? Er rolleutvidelser for radiografer en god ide? Anna Pettersen forbundsleder Norsk Radiografforbund Radiografiens dag 8.november 2007 Høgskolen i Gjøvik Bør radiografer gis utvidede roller? (stikkord fra

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen?

Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen? Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen? Oddvar Kaarbøe UiB og Heb HEALTH ECONOMICS BERGEN Disposisjon Dagens finansieringsordninger Finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten Innsatsstyrt

Detaljer

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid De gode eksemplene,- samhandling på tvers av nivåer Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid Anne Grethe Erlandsen Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold HF Mer info. se www.sykehuset-ostfold.no

Detaljer

Innføring av ny teknologi

Innføring av ny teknologi Innføring av ny teknologi Arvid Heiberg Overlege, prof. dr med (em.) OUS, RH Avdeling for medisinsk genetikk Litt om egen bakgrunn Medisinsk genetikk dreier seg vesentlig om sjeldne/ultrasjeldne sykdommer.

Detaljer

Når er det uforsvarlig å ikke forebygge?

Når er det uforsvarlig å ikke forebygge? Når er det uforsvarlig å ikke forebygge? Arne Marius Fosse fagdirektør Helse i utvikling, 1. november 2012 Helseutfordringer eksempler Ca. 200 000 nordmenn har KOLS, og antallet øker. 70 000 har demens

Detaljer

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram NORSK KIROPRAKTORFORENING Prinsipprogram 2015-2020 Formålsparagraf Norsk Kiropraktorforening har som formål å ivareta og videreutvikle kiropraktikk som fag og profesjon i Norge til beste for befolkningen

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016 Fra stab samhandling og internasjonalt samarbeid 13.12.2011 1 1. Visjon, idé og mål Visjon Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal

Detaljer