FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017"

Transkript

1 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, Dekanvedtak august

2 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene vi utdanner til og innenfor de områdene der vi har et særskilt fortrinn med basis i geografi, kompetanse og/eller regionalt arbeids- og samfunnsliv 1. Avdeling for helsefag (AHF) sitt overordnede mål for FoU-virksomheten er å svare på framtidas kompetansebehov og bidra til helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. AHF sin FoU-plan bygger på HiSF sin stategi, strategisk plan for FoU ved HiSF, andre føringer fra høgskolens styre og samarbeidsavtaler som er inngått. AHF har klinisk forskning som sitt FoU-område. Avdelingen tar utgangspunkt i en åpen definisjon av klinisk forskning, som omfatter; 1) Pasientorientert forskning hvor mennesker direkte er involvert i undersøkelsen gjennom samhandling med forskeren. Det omfatter også situasjoner hvor man undersøker biologisk materiale eller kognitive prosesser fra mennesker. 2) Epidemiologisk og atferdsforskning. 3) Resultat- og helsetjenesteforskning. 2 Forskningen bygger på at helhetlig helsebegrep som inkluderer både fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle aspekter. Innenfor klinisk forskning konsentrerer AHF sin FoU-virksomhet om to hovedområder. Disse er innenfor sykepleieforskningens hovedområder, og innen sentrale helsetjeneste- og samfunnsutfordringer omtalt i nyere stortingsmeldinger 3 : 1. Klinisk helsefaglig forskning med hovedvekt på helsefremming og livskvalitet relatert til langvarige og komplekse helseproblemer 2. Kvalitetsutvikling og samhandling i helsetjenestenes klientrettede virksomhet Vår visjon er å være en aktiv, kompetent og nær kunnskapsutvikler. AHF har et stort fortrinn i vår nærhet til det kliniske feltet i fylket, og vårt FoU-arbeid skal videreutvikle det gode samarbeidet mellom AHF, spesialisthelsetjenesten og kommunene. 2. Hovedmålene for FoU-planen Hensikten med denne planen er å: bygge opp og utvikle et aktivt FoU-miljø sikre kompetanseoppbygging slik at avdelingen kan drive relevante og framtidsrettede utdanninger på bachelor-, master- og videreutdanningsnivå, og på sikt etablere en master i klinisk helsearbeid styrke avdelingens forskningsbaserte undervisning og formidling sikre en formålstjenlig og best mulig bruk av avdelingens FoU-ressurser utvikle og styrke FoU-samarbeid og nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt øke publiseringsraten og ekstern finansiering 2

3 3. Tiltak og virkemidler 3.1 FoU + utdanning = sant Høgskolen har som overordnet mål at vi skal ha landets mest fornøyde studenter og være en høgskole med høy vitenskapelig publisering 4. Det fordrer et helhetlig blikk på utdanning og FoU, der studentene er «medprodusenter» av kunnskap. God, forskningsbasert utdanning med aktiv studentinvolvering vil også fremme et aktivt, kompetent og nært FoU-miljø ved avdelingen. Å drive FoU-virksomhet som en del av læringsaktiviteten bidrar både til forskningsbasert utdanning og til vitenskapelig aktivitet for ansatte. 5 Samtidig øker masterkompetansen, og også doktorgradskompetansen, i det kliniske feltet, og dette gir nye muligheter for å samarbeide om FoU. AHF skal i den årlige revisjonen av studieplanene legge til rette for studentinvolvering i FoU-prosjekter på både bachelor- og masternivå, gjennom å integrere FoU i organiseringen av studiet og øke studentenes kompetanse i forskningsmetode og vitenskapelig tenkemåte AHF skal legge til rette for økt studentpublisering ved bl.a. å åpne for samarbeid på studentoppgaver, økt bruk av Open Access-publisering og bruk av veileder på bacheloreller masteroppgaven som medforfatter i henhold til Vancouver-reglene AHF skal målbevisst arbeide for at både master- og bachelorprosjekt kan utgjøre integrerte deler av et større forskings- og utviklingsarbeid Bachelor- og masteroppgaver bør være empiriske, for å gjøre nytte av forskningskompetanse hos veiledere og nærhet til praksisfeltet Forskere ved avdelingen generelt og forskningsgruppene spesielt skal legge til rette for at studenter kan delta i forskning- og utviklingsarbeid. Det vil være naturlig at studenter deltar i prosjekter ledet av deres lærere, slik at disse også kan utnytte sin tidsressurs mer effektivt, og at veileder i større grad definerer problemstilling og design AHF skal diskutere med avdelingens samarbeidspartnere hvordan vi i samarbeid med det kliniske feltet kan øke samarbeid om FoU-virksomheten, og vurdere flere bistillinger hos hverandre for å øke kvalitet, kvantitet og relevans i FoU-arbeidet «Samarbeidsmidlene» skal støtte opp om samarbeidsprosjekter med praksisfeltet som blant annet involverer studenter i FoU Dokumentere studentdeltagelse i FoU-prosjekter på bachelor- og masternivå Økt studentdeltagelse i forskningsprosjekter Økt studentdeltagelse i utviklingsprosjekter 3

4 3.2 Samarbeid med Helse Førde og kommunene Disse er plattformer for samarbeid om FoU-prosjekt mellom AHF, Helse Førde og kommunene. Senter for helseforskning i Sogn og Fjordane Senteret for helseforsking i Sogn og Fjordane (SHSF) er eit samarbeid mellom Helse Førde (HF) og HiSF, forankret ved AHF. Det er i 2013 satt i gang et arbeid med å inkludere kommunene som en tredje part i dette samarbeidet. Målet med samarbeidet er å styrke utvikling og forskning innen helsetjenesten i Sogn og Fjordane gjennom å etablere et felles forskningssenter. Dette skal gjøre HiSF og HF faglig mer konkurransedyktige og attraktive. Forskingen skal være innenfor rammene av de to institusjonene sine mål for FoU, og senteret skal være pådriver i forhold til vedtatt forskingspolitikk og -strategi for HF og HiSF. SHSF skal være brobygger mellom aktuelle forskingsmiljø i alle deler av HiSF og HF, og lette tilgangen til samarbeidsinstitusjonene sin kompetanse og nettverk. SHSF skal ha en pådriverrolle, gi informasjon og veiledning om finansieringsmuligheter og videreutvikle nettverk mot forskningsfinansierende organer og andre forskningsnettverk Senteret skal tilby kompetansehevingstiltak og bidra til å utvikle støttefunksjoner for å øke FoU-kvalitet. Det er også en arena for samarbeid om blant annet Samhandlingsbarometeret, som er presentert under. Figur 1: Forskningsgrupper under Senter for helseforskning 4

5 De fire forskningsgruppene i Senter for helseforskning inngår alle under fellesnevnerne helsefremming, livskvalitet, samhandling og kvalitet i helsetjenesten (Figur 1). Samhandling er hovedfokus for en av gruppene, men temaet vil også være et perspektiv i de tre andre gruppene. Samhandlingsbarometeret som infrastruktur Samhandlingsbarometeret (SHB) er et nettsted som skal gjøre samhandlingsrelatert data og kunnskap tilgjengelig for kommune- og spesialisthelsetjenesten i Sogn og Fjordane, og styrke grunnlaget for samarbeid mellom kommunene, HF og HiSF. Portalen inneholder data fra spesialisthelsetjenesten, kommunal sektor, ulike former for data som direkte omhandler samhandling, og data fra kartleggingsundersøkelser om barn og unge i fylket. Dette vil være en rik kilde med tanke på FoU-prosjekter inkludert studentprosjekter på master- og bachelornivå. AHF skal være en aktiv pådriver i videre utvikling av Senter for helseforskning AHF skal arbeide for å inkludere kommunene i Senter for helseforskning AHF skal styrke og videreutvikle samarbeidet med Utviklingssenteret gjennom delte stillinger og samarbeide om FoU-prosjekter, med særlig vekt på å bidra til økt kvalitet i tjenestene AHF skal bidra aktivt til at HiSF samarbeider aktivt om Samhandlingsbarometeret, som er en felles infrastruktur i fylket for samhandlingsrelaterte data, informasjon og FoU AHF skal bidra til å bygge et lokalt miljø der organisasjonene får tilgang til hverandres faglige kompetanse og nettverk gjennom samarbeid og delte stillinger Flere fellesprosjekt mellom institusjonene Økt sampublisering mellom institusjonene Flere delte stillinger mellom institusjonene Organisering i forskningsgrupper Forskning ved Avdeling for helsefag skal hovedsakelig knyttes opp til fire forskningsgrupper som er tilknyttet Senter for helseforskning og som drives i samarbeid med Helse Førde. Forskningsgruppene er en felles arena der fag- og forskningsinteresserte kan møtes, utveksle kunnskap og ideer og utvikle prosjekter på tvers av institusjoner og fagbakgrunn. Hver gruppe skal ha en leder som selv også deltar aktivt med FoU i feltet. Det vil være en glidende overgang mellom gruppene, der prosjekter kan inngå i flere grupper. Flere av forskerne vil også delta i forskningsgrupper i andre fagmiljø i eller utenfor HiSF og HF. «Folkehelse og fedme» Gruppa er godt etablert med forskere fra HiSF og HF, og forsker i dag på behandling, primærforebygging og helsefremmende arbeid for individer med alvorlig overvekt. Forskningsgruppa har som ambisjon å være i toppen internasjonalt innen fedme og livskvalitet, samt fremming av varig sunne helsevaner hos barn. Forskningsgruppa satser videre på å utmerke seg internasjonalt innen forskning og innovasjon omkring nye metoder i kartlegging av metabolsk syndrom. Forskerne ved AHF arbeider særlig med problemstillinger innen 5

6 livskvalitet og psykososial helse hos mennesker med overvekt og fedme. Kompetanse fra andre norske og internasjonale fagmiljøer er tilknyttet gruppa. «Kvalitet og innovasjon i eldreomsorg» Forskningsgruppa har som mål å oppnå ny kunnskap og økt forståelse av innholdet i eldreomsorgen og rollen til de pårørende, samt utvikling av den kommunale eldreomsorgen. Forskningsgruppa har også som mål å bygge opp FoU-kompetanse i praksisfeltet. Gruppa vil prioritere praksisretta FoU, og målretta arbeide med å involvere studenter både på bachelor- og masternivå i FoU-prosjekter. Det vil i planperioden være behov for å bygge opp gruppa og formalisere samarbeid med kommunehelsetjenesten, HF og USH. Regionalt vil samarbeid med Senter for omsorgsforsking Vest være sentralt Gruppa har samarbeid med en rekke nordiske institusjoner, og har ambisjoner om økt internasjonalt samarbeid. "Psykisk helse og rus" AHF ønsker å utvikle et samarbeid med miljøet i Helse Førde og andre avdelinger i HiSF om en forskningsgruppe innen psykisk helse og rus. Det er en målsetning å inkludere problemstillinger av relevans for kommunene i denne forskningsgruppa. Helse Førde har i 2013 vedtatt et forprosjekt for å utvikle en tematisk satsingsgruppe innen psykisk helse og rus. Forskere i gruppa vil ha samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane gjennom delte stillinger og forskersamarbeid. «Samhandling i helsetjenestene» Forskningsgruppen er knyttet til Master i samhandling, og gruppa har også som mål å bygge opp FoU-kompetanse ved HiSF og i praksisfeltet innen samhandling knyttet til emnene i masterutdanningen. Gruppa vil prioritere praksisretta FoU, og målretta arbeide med å involvere studenter både på bachelor- og masternivå i FoU-prosjekter. Det vil i planperioden være behov for å bygge opp gruppa og formalisere samarbeid med kommunehelsetjenesten, HF og USH. Gruppa har samarbeid med en rekke nordiske institusjoner, og har ambisjoner om økt internasjonalt samarbeid. Forskningsgruppene skal utvikle og drive FoU-prosjekter med relevans for utdanningene ved avdelingen Alle forskningsgruppene skal ha studentinvolvering på FoU-prosjekter på bachelor-, master- og videreutdanningene Forskningsgruppene bør samarbeide med praksisfeltet i FoU-arbeid, for eksempel gjennom referansegrupper i forskningsprosjekt, innsamling av data, diskusjon om resultater og publisering Forskningsgruppene skal bidra til arbeidet med synliggjøring av FoU-arbeidet gjennom Forskningsdagene og andre tiltak Forskningsgruppene skal drive aktiv formidling av FoU-resultater og kunnskap internt og eksternt, spesielt rettet mot studenter, kollegaer, praksisfeltet og media Veiledere bør ta ansvar for å invitere juniorer inn i forskningsgrupper Forskningsleder ved Senter for helseforsking skal holde et arbeids- og planleggingsmøte i semesteret med forskningsgruppeledere, professor, 6

7 forskningskonsulent og forskningsrådgivere fra Helse Førde for å bidra til dialog og samarbeid mellom forskningsgruppene Forskningsgruppene skal søke FoU-samarbeid nasjonalt og internasjonalt, samt mellom ulike forskningsgrupper og avdelinger ved HiSF AHF vil stimulere til prosjekter med samarbeid mellom forskningsgruppene og mellom avdelingene ved HiSF gjennom for eksempel tildeling av intern FoU-tid Flere vitenskapelige publikasjoner Flere bachelorstudenter tilknyttet FoU-prosjekter Flere masterstudenter tilknyttet FoU-prosjekter Flere fellesprosjekt mellom AHF og andre avdelinger ved HiSF 2 egne søknader til NFR om ekstern finansiering årlig og 25% tilslag på disse 3 egne søknader til RFF, Extra-stiftelsen, Helse Vest osv. om ekstern finansiering årlig og 25% tilslag på disse 1 samarbeidssøknad til NFR/RFF årlig og 25% tilslag på disse 1 søknad om ekstern finansiering til EU fra miljøet knyttet til Senter for helseforskning i planperioden 3.3 Organisasjon og ledelse av FoU-virksomhet Strategisk plan for FoU ved HiSF 6 beskriver linja for organisering av FoU-arbeid ved høgskolen og hver enkeltes rolle i arbeidet. I det følgende legges denne til grunn Forskningsledelse, veiledning og støttefunksjoner Forskningsleder i 100 % stilling knyttet til Senter for helseforskning (SFHF) er samfinansiert av HiSF og HF. Denne personen skal følge opp samarbeidsavtalen med Helse Førde og videreutvikle SFHF. Professor i 100% stilling har, i tillegg til sine funksjoner omtalt i HiSFs strategi for FoU, et særlig ansvar for å støtte forskningsgruppeledere og være mentor for stipendiater ved AHF som ikke har intern veileder. Kompetanse og nettverk hos IIer-stillingene er en viktig strategisk ressurs for å utvikle FoUvirksomheten ved avdelingen. Ansatte i II-erstillinger ved AHF skal i tillegg til funksjoner knyttet til utdanning og undervisning veilede i utvikling og gjennomføring av FoU-prosjekter og bidra på kurs og seminarer. Avdelingen har en førstekonsulent med støttefunksjon for FoU-arbeid ved AHF. Denne er sekretær og saksbehandler for FoU-utvalget og avdelingens representant i forskningsadministrativt nettverk (Fane) ved HiSF. Fane skal bidra til informasjons- og kunnskapsdeling mellom støttefunksjoner knyttet til FoU i HiSF, som et forum for drøfting av prinsipielle forskningsadministrative spørsmål. Fane skal bidra til å utvikle beste praksis for FoU-aktivitetene i HiSF. 7

8 HiSF skal etablere gode rutiner for kvalitetssikring av FoU, og for håndtering av forskningsdata som sikrer at høgskolen følger gjeldene lover og regler på høgskolen sine fagområder og helseforskningsloven spesielt. Skolere, veilede og støtte i FoU-prosessen med særlig vekt på kompetanse på tvers av forskningsgruppene, som metode, vitenskapsteori, publisering og søkekompetanse Koordinere og utvikle FoU-aktiviteten Bidra til utvikling av eksternfinansierte FoU-prosjekter Målrettet samarbeid mellom forskere og IIer-stillingene som veiledere og mentorer Fremme kvalitetssystem for FoU Arbeide med synliggjøring og informasjon Profilere AHF som en attraktiv samarbeidspartner i FoU-prosjekter Implementere systemer for rapportering og databehandling som er under utvikling i HiSF FoU-utvalget FoU-utvalget ved AHF er et rådgivende organ for dekan og instituttledere, med følgende mandat: Medvirke til og følge opp strategi og handlingsplaner for FoU Være i forkant og proaktive i forhold til nye føringer og nasjonale satsinger Arbeide for at FoU-aktiviteten ved AHF er av god kvalitet og i tråd med samfunnet sine behov Foreslå tiltak som kan motivere ansatte og studenter til å utføre godt og relevant FoUarbeid Foreslå tiltak som skaper gode rammer og vilkår for FoU-aktivitet Foreslå utforming av utlysning og kriterier for tildeling av interne FoU-ressurser Arbeide for et aktivt FoU-samarbeid med aktuelle eksterne samarbeidspartnere og andre fagmiljø ved HSF Arbeide for å synliggjøre FoU-aktiviteten ved AHF internt og eksternt Komme med tilrådinger og innspill til HiSF sin FoU-aktivitet Komme med tilrådinger og innspill til AHF sin FoU-plan Tildeling av FoU-midler Hver fagansatt har 15% tidsressurs til faglig oppdatering som også kan brukes til FoU-arbeid. AHF blir i tillegg tildelt FoU-ressurser fra HiSF sentralt. Disse må søkes om hvert år. Det er i tillegg en klar målsetting for avdelingen å øke ekstern inntjening i form av økt publisering og flere eksternt finansierte forskningsprosjekter. Vi vil fortsatt tildele interne ressurser ut i fra prinsippet om konsentrasjon. 8

9 Utlysning og tildeling av interne FoU-midler etter kriterier som fremmer mål og strategi for FoU Sikre forutsigbarhet, transparens og upartiskhet i tildeling av FoU-midler ved bruk av kriterier forankret i FoU-utvalget og ved at IIer-stillinger har flertall i vurderingskomiteen AHF vil utlyse stipend/tidsressurser til å utvikle eksternfinansierte prosjekter, PhDprosjekter og førstelektorprosjekter samt for å posisjonere seg til stipend på institusjonsnivå Økt forskningsaktivitet med økt sammenhengende FoU-tid Økt vitenskapelig publisering og formidling av FoU-resultater 3.4 Utviklingsarbeid I følge OECDs definisjon 7 er utviklingsarbeid systematisk arbeid som anvender eksisterende kunnskap, rettet mot å fremstille nye materialer og produkter, å innføre nye prosesser, systemer eller tjenester, eller å forbedre dem som eksisterer. Utviklingsarbeid kan også defineres som en prosess for å overføre kunnskap fremskaffet gjennom forskning til operasjonelle programmer, inkludert prosjekter igangsatt med testing og evaluering som hensikt. Innovasjon i helse og omsorg er et nytt og viktig felt nasjonalt og også for avdelingens FoUarbeid. For å håndtere framtidas utfordringer trekker en rekke offentlige meldinger fram det massive behovet for innovasjon. En kan ikke spare seg ut av disse utfordringene. En må utvikle seg ut av dem, sier Stortingsmelding nr AHF ønsker å styrke og stimulere helsefaglig og pedagogisk utviklingsarbeid. Arrangere en fagdag i utviklingsarbeid Drive pedagogisk utviklingsarbeid, inkludert IKT/digitale hjelpemidler Utnytte potensialet i samarbeidsmidlene til å utvikle relevante prosjekter Opprette flere delte stillinger/bistillinger for å øke nærhet til praksisfeltet Lære om studentprosjekter av andre miljø, for eksempel AIN Arbeide med implementering av forskningsbasert kunnskap og kvalitetsforskrifter Bidra til kvalitetsutvikling i de kliniske feltene Se på organisering av praksissamarbeid for at praksisfeltet kan komme med sine ønsker og behov for utviklingsarbeid Formidle resultater av utviklingsarbeid til praksisfeltet og generelt gjennom antologier, Forskningsdagene, media osv. Flere utviklingsprosjekter Økt studentdeltagelse i utviklingsprosjekter Flere medieoppslag om utviklingsprosjekter tilknyttet HiSF 9

10 3.5 Øke publiseringsrate og forskningsformidling Avdeling for helsefag skal bidra til HiSFs mål om å bli en høgskole med høy vitenskapelig publisering, og som har høy faglig og forskningsetisk kvalitet på FoU-arbeidet. Det er også et overordnet mål å formidle avdelingens FoU-resultater til samfunnet. Øke ekstern inntjening gjennom flere eksterne prosjektsøknader med høy kvalitet Jobbe for å fortsatt øke antallet vitenskapelige publiseringer, spesielt på nivå 2 Økt fokus på rapportering i CRIStin Krav om offentliggjøring og publisering av oppnådde resultater Rapportering på bruk av FoU-midler er forutsetning for videre tildeling ved AHF Kurs, seminarer osv. for å øke basiskompetanse innen forskningsmetode, grunnlagstenkning, artikkelskriving, søknadsskriving m.m. Etablere samarbeid med et forlag eller en tredje part med mål om økt publisering i antologier for å dokumentere utviklingsarbeid og trekke flere inn i poenggivende publiseringsarbeid Forskningsformidling i samarbeid med kommunikasjonsansvarlige i administrasjonen lokalt og sentralt, og gjennom media som forskning.no og nyhetsbrevet InFoU Aktiv deltagelse på Forskningsdagene og andre arrangement der forskning formidles Bidra til utvikling og jevnlig oppdatering av FoU-informasjon på høgskolens nettsider Delta aktivt i samfunnsdebatt gjennom medieoppslag, egne bidrag som for eksempel kronikker, deltagelse på konferanser og andre relevante møter Minst 20 fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner årlig i perioden Innen 2017 er det et mål å ha 35 publikasjoner per år. Minst 15 % publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift på nivå 2 innen 2017 Flere publiseringer i antologier Flere konferansepapers med refereebedømming Flere sampubliseringer med studenter i ulike former, jamfør 3.1 Flere publiserte resultater fra studentprosjekter på bachelor- og masternivå Mer populærvitenskapelig publisering/formidling 3.6 Kompetanseheving og rekruttering For å opprettholde kompetansenivået på bachelorutdanningen og for å videreutvikle masterutdanningen i avdelingen vil det fra høgskolens side legges til rette for å styrke avdelingen med stipendiatstillinger, post.doc-stillinger, dosentstillinger og professorat gjennom rekruttering eksternt eller opprykk internt. Rekruttering skal ellers brukes som virkemiddel for å oppnå målsetningene i handlingsplanen om vitenskapelig kompetanse og tematisk konsentrasjon. AHF vil fortsette å stimulere til kompetanseheving i form av både førstelektor og ph.d. Det vil bli mindre prioritert å finansiere hele førstelektorløp, men derimot blir det åpnet for individuelle FoU-stipend for ansatte som er i ferd med å oppnå førstelektorkompetanse. 10

11 Legge vekt på FoU-kompetanse ved tilsetting i fagstillinger, rekruttere forskningskompetanse eksternt og arbeide aktivt for å identifisere potensielle søkere Arbeide for flere eksternt finansierte ph.d- og post.doc-stillinger Øke antall ansatte i kompetansehevingsprogram Utarbeide individuelle kompetanseplaner for alle ansatte Aktivt bruke II-erstillinger for å stimulere FoU-arbeid og bygge faglig nettverk Tett oppfølging av progresjon og rammevilkår for doktorgradsstipendiater ved HiSF, inkludert krav om intern veileder og kurs/seminar for veileder Øremerkede FoU-midler til rekrutteringsstipend for å skrive ph.d-søknader og for å skrive prosjektsøknader for eksterne FoU-midler etter oppnådd ph.d-grad (3mndstipend) Rekruttere til videre forskning fra masterstudentene og gjennom studentinvolvering i FoU I perioden ønsker AHF å ha minst seks doktorgradsstipendiater til enhver tid. Minst to av disse skal være ekstern- eller samfinansierte 3.7 Regionale samarbeidspartnere og nettverk HiSF skal legge til rette for FoU-samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og utvikle tettere forskningssamarbeid med UH-institusjoner på Vestlandet 9. Senter for omsorgsforskning Vest Senteret er et bredt samarbeid mellom UH-sektoren og helseforetak på Vestlandet. Senteret skal bidra til utvikling av kompetente arbeidsfellesskap i omsorgstjenestene gjennom forskning, utprøving og evaluering av modeller for kompetanseheving i praksis. Samarbeidet er regulert i en egen partnerskapsavtale. Universitets- og høgskole-nettverket (UH Nett Vest) Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda og Høgskolen Stord/Haugesund har etablert et fast nettverkssamarbeid, UH Nett Vest. Samarbeidet i nettverket omfatter blant annet utdanningssamarbeid, samarbeid om forskerutdanning, forskningssamarbeid og samarbeid om internasjonalisering. Arbeidet i nettverket er organisert i ulike arbeidsgrupper, blant annet innen helse og sosial. Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeskommunen skal være pådriver for og samordner av folkehelsearbeidet i fylket. Fylkeskommunen skal ha oversikt over viktige folkehelseutfordringer og påvirkningsfaktorer lokalt og regionalt som kan følges over tid, og gi råd og veiledning til kommuner og frivillige. AHF/HiSF har samarbeidsavtale med fylkeskommunen om Senter for musikkterapi i Sogn og Fjordane. 11

12 Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er en spesialistinstitusjon på 2.linje-nivå innen fysikalsk medisin og rehabilitering. AHF samarbeider med senteret om flere prosjekter. AHF skal være en åpen og relevant samarbeidspartner for samfunns- og arbeidsliv i regionen ved å delta i FoU-prosjekter innen avdelingens satsningsområder AHF skal styrke samarbeidet med Senter for omsorgsforsking Vest gjennom medlemskap i styringsgruppa, årlige dialogmøter og en fast kontaktperson AHF skal i UH Nett Vest arbeide for å samarbeide om helsefaglig forskning AHF skal arbeide for å formalisere samarbeidet med Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AHF skal fremme samarbeid med praksisfeltet gjennom å formidle og diskutere FoUresultater, samt bidra i formidlingsarbeid som drives av våre samarbeidspartnere som Helse Førde og Utviklingssenteret Flere samarbeidsprosjekter Flere søknader om ekstern finansiering på samarbeidsprosjekter og flere innvilgede søknader 3.8 Internasjonalt samarbeid Til nå har hovedfokus vært på student- og lærermobilitet. Avdelingen vil prioritere og formalisere internasjonalt FoU-samarbeid fremover. Majoriteten av internasjonale FoUsamarbeid vil foregå på individ- og prosjektnivå og ikke formaliseres i form av institusjonsavtaler. AHF har ansvar for å legge til rette for dette, mens høgskolens forskere forventes å knytte kontakter og initiere samarbeid på sine FoU-prosjekter, gjerne gjennom sine forskningsgrupper. Godt internasjonalt samarbeid er svært viktig både i utviklingen av avdelingens masterprogram og for å utvikle eksternfinansierte prosjekter. Flere med hovedstilling ved en utenlandsk institusjon skal være i bistilling ved AHF AHF skal iverksette inngåtte avtaler om internasjonalt samarbeid på masternivå i tilknytning til Master i samhandling innen helse- og sosialtjenestene AHF skal etablere og videreutvikle nordisk og/eller internasjonalt FoU-samarbeid med tanke på en framtidig master i klinisk helsearbeid AHF skal stimulere til målrettet deltagelse på internasjonale konferanser, møter og lignende for å bygge nettverk og etablere samarbeid på prosjekter AHF skal stille sterke forventninger om internasjonalt samarbeid på prosjekter Formaliserte og realiserte avtaler om internasjonalt samarbeid Flere FoU-prosjekter med internasjonalt samarbeid Flere vitenskapelige publikasjoner med internasjonale medforfattere 12

13 3.9 Utvikling av masterprogram Master i samhandling innen helse- og sosialtjenestene AHF skal aktivt bidra til å videreutvikle FoU-miljøet knyttet til masterprogrammet, spesielt med tanke på studentinvolvering og samarbeid nasjonalt, internasjonalt og mellom avdelingene ved HiSF. Å utvikle forskning som svarer på kunnskapsbehovene knyttet til samhandlingsreformen vil være et fokus i FoU-arbeidet. AHF skal etablere samarbeidsavtaler med internasjonale partnere AHF skal stimulere til relevant forskningsaktivitet gjennom bl.a. kriterier for tildeling av FoU-tid Master i klinisk helsearbeid AHF har som intensjon å utvikle en masterutdanning i klinisk helsearbeid som bygger på avdelingens videreutdanninger og som svarer på regionens kompetansebehov. AHF skal ansette professor med relevant kompetanse AHF skal stimulere til relevant forskningsaktivitet gjennom bl.a. kriterier for tildeling av FoU-tid 1 Strategiplan for HiSF National Institutes of Health 3 St.meld. nr 7 ( ), Et nyskapende og bærekraftig Norge, St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen, God kvalitet trygge tjenester (St.meld. nr. 10 ( )), Morgendagens omsorg (St.meld. nr. 29 ( )) og Folkehelsemeldingen (God helse felles ansvar (St.meld. nr. 34 ( )). 4 Strategiplan for HiSF for perioden «FOU + utdanning = sant» (2010) Universitets og Høgskolerådet, s «Strategisk plan for FoU» (2013) Høgskulen i Sogn og Fjordane 7 OECD (1981) The Measurement of Scientific and Technical Activities, Frascati Manual. 1980, 4. utg. (Paris). 8 Meld. st. nr. 29 Morgendagens omsorg ( ) 9 Strategiplan for HSF for perioden

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Krigsskolens strategi for forskning og utvikling (FoU)

Krigsskolens strategi for forskning og utvikling (FoU) Krigsskolens strategi for forskning og utvikling (FoU) Mål for FoU ved Krigsskolen: Undervisning + FoU = utdanning Som akkreditert høyskole er Krigsskolen forpliktet til å tilby FoU-basert utdanning. Hensikten

Detaljer

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Rapport fra forprosjektet Senter for likestilling ved Universitetet i Agder May-Linda Magnussen, Agderforskning Birgitte Kleivset, Universitetet

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer