FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017"

Transkript

1 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, Dekanvedtak august

2 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene vi utdanner til og innenfor de områdene der vi har et særskilt fortrinn med basis i geografi, kompetanse og/eller regionalt arbeids- og samfunnsliv 1. Avdeling for helsefag (AHF) sitt overordnede mål for FoU-virksomheten er å svare på framtidas kompetansebehov og bidra til helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. AHF sin FoU-plan bygger på HiSF sin stategi, strategisk plan for FoU ved HiSF, andre føringer fra høgskolens styre og samarbeidsavtaler som er inngått. AHF har klinisk forskning som sitt FoU-område. Avdelingen tar utgangspunkt i en åpen definisjon av klinisk forskning, som omfatter; 1) Pasientorientert forskning hvor mennesker direkte er involvert i undersøkelsen gjennom samhandling med forskeren. Det omfatter også situasjoner hvor man undersøker biologisk materiale eller kognitive prosesser fra mennesker. 2) Epidemiologisk og atferdsforskning. 3) Resultat- og helsetjenesteforskning. 2 Forskningen bygger på at helhetlig helsebegrep som inkluderer både fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle aspekter. Innenfor klinisk forskning konsentrerer AHF sin FoU-virksomhet om to hovedområder. Disse er innenfor sykepleieforskningens hovedområder, og innen sentrale helsetjeneste- og samfunnsutfordringer omtalt i nyere stortingsmeldinger 3 : 1. Klinisk helsefaglig forskning med hovedvekt på helsefremming og livskvalitet relatert til langvarige og komplekse helseproblemer 2. Kvalitetsutvikling og samhandling i helsetjenestenes klientrettede virksomhet Vår visjon er å være en aktiv, kompetent og nær kunnskapsutvikler. AHF har et stort fortrinn i vår nærhet til det kliniske feltet i fylket, og vårt FoU-arbeid skal videreutvikle det gode samarbeidet mellom AHF, spesialisthelsetjenesten og kommunene. 2. Hovedmålene for FoU-planen Hensikten med denne planen er å: bygge opp og utvikle et aktivt FoU-miljø sikre kompetanseoppbygging slik at avdelingen kan drive relevante og framtidsrettede utdanninger på bachelor-, master- og videreutdanningsnivå, og på sikt etablere en master i klinisk helsearbeid styrke avdelingens forskningsbaserte undervisning og formidling sikre en formålstjenlig og best mulig bruk av avdelingens FoU-ressurser utvikle og styrke FoU-samarbeid og nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt øke publiseringsraten og ekstern finansiering 2

3 3. Tiltak og virkemidler 3.1 FoU + utdanning = sant Høgskolen har som overordnet mål at vi skal ha landets mest fornøyde studenter og være en høgskole med høy vitenskapelig publisering 4. Det fordrer et helhetlig blikk på utdanning og FoU, der studentene er «medprodusenter» av kunnskap. God, forskningsbasert utdanning med aktiv studentinvolvering vil også fremme et aktivt, kompetent og nært FoU-miljø ved avdelingen. Å drive FoU-virksomhet som en del av læringsaktiviteten bidrar både til forskningsbasert utdanning og til vitenskapelig aktivitet for ansatte. 5 Samtidig øker masterkompetansen, og også doktorgradskompetansen, i det kliniske feltet, og dette gir nye muligheter for å samarbeide om FoU. AHF skal i den årlige revisjonen av studieplanene legge til rette for studentinvolvering i FoU-prosjekter på både bachelor- og masternivå, gjennom å integrere FoU i organiseringen av studiet og øke studentenes kompetanse i forskningsmetode og vitenskapelig tenkemåte AHF skal legge til rette for økt studentpublisering ved bl.a. å åpne for samarbeid på studentoppgaver, økt bruk av Open Access-publisering og bruk av veileder på bacheloreller masteroppgaven som medforfatter i henhold til Vancouver-reglene AHF skal målbevisst arbeide for at både master- og bachelorprosjekt kan utgjøre integrerte deler av et større forskings- og utviklingsarbeid Bachelor- og masteroppgaver bør være empiriske, for å gjøre nytte av forskningskompetanse hos veiledere og nærhet til praksisfeltet Forskere ved avdelingen generelt og forskningsgruppene spesielt skal legge til rette for at studenter kan delta i forskning- og utviklingsarbeid. Det vil være naturlig at studenter deltar i prosjekter ledet av deres lærere, slik at disse også kan utnytte sin tidsressurs mer effektivt, og at veileder i større grad definerer problemstilling og design AHF skal diskutere med avdelingens samarbeidspartnere hvordan vi i samarbeid med det kliniske feltet kan øke samarbeid om FoU-virksomheten, og vurdere flere bistillinger hos hverandre for å øke kvalitet, kvantitet og relevans i FoU-arbeidet «Samarbeidsmidlene» skal støtte opp om samarbeidsprosjekter med praksisfeltet som blant annet involverer studenter i FoU Dokumentere studentdeltagelse i FoU-prosjekter på bachelor- og masternivå Økt studentdeltagelse i forskningsprosjekter Økt studentdeltagelse i utviklingsprosjekter 3

4 3.2 Samarbeid med Helse Førde og kommunene Disse er plattformer for samarbeid om FoU-prosjekt mellom AHF, Helse Førde og kommunene. Senter for helseforskning i Sogn og Fjordane Senteret for helseforsking i Sogn og Fjordane (SHSF) er eit samarbeid mellom Helse Førde (HF) og HiSF, forankret ved AHF. Det er i 2013 satt i gang et arbeid med å inkludere kommunene som en tredje part i dette samarbeidet. Målet med samarbeidet er å styrke utvikling og forskning innen helsetjenesten i Sogn og Fjordane gjennom å etablere et felles forskningssenter. Dette skal gjøre HiSF og HF faglig mer konkurransedyktige og attraktive. Forskingen skal være innenfor rammene av de to institusjonene sine mål for FoU, og senteret skal være pådriver i forhold til vedtatt forskingspolitikk og -strategi for HF og HiSF. SHSF skal være brobygger mellom aktuelle forskingsmiljø i alle deler av HiSF og HF, og lette tilgangen til samarbeidsinstitusjonene sin kompetanse og nettverk. SHSF skal ha en pådriverrolle, gi informasjon og veiledning om finansieringsmuligheter og videreutvikle nettverk mot forskningsfinansierende organer og andre forskningsnettverk Senteret skal tilby kompetansehevingstiltak og bidra til å utvikle støttefunksjoner for å øke FoU-kvalitet. Det er også en arena for samarbeid om blant annet Samhandlingsbarometeret, som er presentert under. Figur 1: Forskningsgrupper under Senter for helseforskning 4

5 De fire forskningsgruppene i Senter for helseforskning inngår alle under fellesnevnerne helsefremming, livskvalitet, samhandling og kvalitet i helsetjenesten (Figur 1). Samhandling er hovedfokus for en av gruppene, men temaet vil også være et perspektiv i de tre andre gruppene. Samhandlingsbarometeret som infrastruktur Samhandlingsbarometeret (SHB) er et nettsted som skal gjøre samhandlingsrelatert data og kunnskap tilgjengelig for kommune- og spesialisthelsetjenesten i Sogn og Fjordane, og styrke grunnlaget for samarbeid mellom kommunene, HF og HiSF. Portalen inneholder data fra spesialisthelsetjenesten, kommunal sektor, ulike former for data som direkte omhandler samhandling, og data fra kartleggingsundersøkelser om barn og unge i fylket. Dette vil være en rik kilde med tanke på FoU-prosjekter inkludert studentprosjekter på master- og bachelornivå. AHF skal være en aktiv pådriver i videre utvikling av Senter for helseforskning AHF skal arbeide for å inkludere kommunene i Senter for helseforskning AHF skal styrke og videreutvikle samarbeidet med Utviklingssenteret gjennom delte stillinger og samarbeide om FoU-prosjekter, med særlig vekt på å bidra til økt kvalitet i tjenestene AHF skal bidra aktivt til at HiSF samarbeider aktivt om Samhandlingsbarometeret, som er en felles infrastruktur i fylket for samhandlingsrelaterte data, informasjon og FoU AHF skal bidra til å bygge et lokalt miljø der organisasjonene får tilgang til hverandres faglige kompetanse og nettverk gjennom samarbeid og delte stillinger Flere fellesprosjekt mellom institusjonene Økt sampublisering mellom institusjonene Flere delte stillinger mellom institusjonene Organisering i forskningsgrupper Forskning ved Avdeling for helsefag skal hovedsakelig knyttes opp til fire forskningsgrupper som er tilknyttet Senter for helseforskning og som drives i samarbeid med Helse Førde. Forskningsgruppene er en felles arena der fag- og forskningsinteresserte kan møtes, utveksle kunnskap og ideer og utvikle prosjekter på tvers av institusjoner og fagbakgrunn. Hver gruppe skal ha en leder som selv også deltar aktivt med FoU i feltet. Det vil være en glidende overgang mellom gruppene, der prosjekter kan inngå i flere grupper. Flere av forskerne vil også delta i forskningsgrupper i andre fagmiljø i eller utenfor HiSF og HF. «Folkehelse og fedme» Gruppa er godt etablert med forskere fra HiSF og HF, og forsker i dag på behandling, primærforebygging og helsefremmende arbeid for individer med alvorlig overvekt. Forskningsgruppa har som ambisjon å være i toppen internasjonalt innen fedme og livskvalitet, samt fremming av varig sunne helsevaner hos barn. Forskningsgruppa satser videre på å utmerke seg internasjonalt innen forskning og innovasjon omkring nye metoder i kartlegging av metabolsk syndrom. Forskerne ved AHF arbeider særlig med problemstillinger innen 5

6 livskvalitet og psykososial helse hos mennesker med overvekt og fedme. Kompetanse fra andre norske og internasjonale fagmiljøer er tilknyttet gruppa. «Kvalitet og innovasjon i eldreomsorg» Forskningsgruppa har som mål å oppnå ny kunnskap og økt forståelse av innholdet i eldreomsorgen og rollen til de pårørende, samt utvikling av den kommunale eldreomsorgen. Forskningsgruppa har også som mål å bygge opp FoU-kompetanse i praksisfeltet. Gruppa vil prioritere praksisretta FoU, og målretta arbeide med å involvere studenter både på bachelor- og masternivå i FoU-prosjekter. Det vil i planperioden være behov for å bygge opp gruppa og formalisere samarbeid med kommunehelsetjenesten, HF og USH. Regionalt vil samarbeid med Senter for omsorgsforsking Vest være sentralt Gruppa har samarbeid med en rekke nordiske institusjoner, og har ambisjoner om økt internasjonalt samarbeid. "Psykisk helse og rus" AHF ønsker å utvikle et samarbeid med miljøet i Helse Førde og andre avdelinger i HiSF om en forskningsgruppe innen psykisk helse og rus. Det er en målsetning å inkludere problemstillinger av relevans for kommunene i denne forskningsgruppa. Helse Førde har i 2013 vedtatt et forprosjekt for å utvikle en tematisk satsingsgruppe innen psykisk helse og rus. Forskere i gruppa vil ha samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane gjennom delte stillinger og forskersamarbeid. «Samhandling i helsetjenestene» Forskningsgruppen er knyttet til Master i samhandling, og gruppa har også som mål å bygge opp FoU-kompetanse ved HiSF og i praksisfeltet innen samhandling knyttet til emnene i masterutdanningen. Gruppa vil prioritere praksisretta FoU, og målretta arbeide med å involvere studenter både på bachelor- og masternivå i FoU-prosjekter. Det vil i planperioden være behov for å bygge opp gruppa og formalisere samarbeid med kommunehelsetjenesten, HF og USH. Gruppa har samarbeid med en rekke nordiske institusjoner, og har ambisjoner om økt internasjonalt samarbeid. Forskningsgruppene skal utvikle og drive FoU-prosjekter med relevans for utdanningene ved avdelingen Alle forskningsgruppene skal ha studentinvolvering på FoU-prosjekter på bachelor-, master- og videreutdanningene Forskningsgruppene bør samarbeide med praksisfeltet i FoU-arbeid, for eksempel gjennom referansegrupper i forskningsprosjekt, innsamling av data, diskusjon om resultater og publisering Forskningsgruppene skal bidra til arbeidet med synliggjøring av FoU-arbeidet gjennom Forskningsdagene og andre tiltak Forskningsgruppene skal drive aktiv formidling av FoU-resultater og kunnskap internt og eksternt, spesielt rettet mot studenter, kollegaer, praksisfeltet og media Veiledere bør ta ansvar for å invitere juniorer inn i forskningsgrupper Forskningsleder ved Senter for helseforsking skal holde et arbeids- og planleggingsmøte i semesteret med forskningsgruppeledere, professor, 6

7 forskningskonsulent og forskningsrådgivere fra Helse Førde for å bidra til dialog og samarbeid mellom forskningsgruppene Forskningsgruppene skal søke FoU-samarbeid nasjonalt og internasjonalt, samt mellom ulike forskningsgrupper og avdelinger ved HiSF AHF vil stimulere til prosjekter med samarbeid mellom forskningsgruppene og mellom avdelingene ved HiSF gjennom for eksempel tildeling av intern FoU-tid Flere vitenskapelige publikasjoner Flere bachelorstudenter tilknyttet FoU-prosjekter Flere masterstudenter tilknyttet FoU-prosjekter Flere fellesprosjekt mellom AHF og andre avdelinger ved HiSF 2 egne søknader til NFR om ekstern finansiering årlig og 25% tilslag på disse 3 egne søknader til RFF, Extra-stiftelsen, Helse Vest osv. om ekstern finansiering årlig og 25% tilslag på disse 1 samarbeidssøknad til NFR/RFF årlig og 25% tilslag på disse 1 søknad om ekstern finansiering til EU fra miljøet knyttet til Senter for helseforskning i planperioden 3.3 Organisasjon og ledelse av FoU-virksomhet Strategisk plan for FoU ved HiSF 6 beskriver linja for organisering av FoU-arbeid ved høgskolen og hver enkeltes rolle i arbeidet. I det følgende legges denne til grunn Forskningsledelse, veiledning og støttefunksjoner Forskningsleder i 100 % stilling knyttet til Senter for helseforskning (SFHF) er samfinansiert av HiSF og HF. Denne personen skal følge opp samarbeidsavtalen med Helse Førde og videreutvikle SFHF. Professor i 100% stilling har, i tillegg til sine funksjoner omtalt i HiSFs strategi for FoU, et særlig ansvar for å støtte forskningsgruppeledere og være mentor for stipendiater ved AHF som ikke har intern veileder. Kompetanse og nettverk hos IIer-stillingene er en viktig strategisk ressurs for å utvikle FoUvirksomheten ved avdelingen. Ansatte i II-erstillinger ved AHF skal i tillegg til funksjoner knyttet til utdanning og undervisning veilede i utvikling og gjennomføring av FoU-prosjekter og bidra på kurs og seminarer. Avdelingen har en førstekonsulent med støttefunksjon for FoU-arbeid ved AHF. Denne er sekretær og saksbehandler for FoU-utvalget og avdelingens representant i forskningsadministrativt nettverk (Fane) ved HiSF. Fane skal bidra til informasjons- og kunnskapsdeling mellom støttefunksjoner knyttet til FoU i HiSF, som et forum for drøfting av prinsipielle forskningsadministrative spørsmål. Fane skal bidra til å utvikle beste praksis for FoU-aktivitetene i HiSF. 7

8 HiSF skal etablere gode rutiner for kvalitetssikring av FoU, og for håndtering av forskningsdata som sikrer at høgskolen følger gjeldene lover og regler på høgskolen sine fagområder og helseforskningsloven spesielt. Skolere, veilede og støtte i FoU-prosessen med særlig vekt på kompetanse på tvers av forskningsgruppene, som metode, vitenskapsteori, publisering og søkekompetanse Koordinere og utvikle FoU-aktiviteten Bidra til utvikling av eksternfinansierte FoU-prosjekter Målrettet samarbeid mellom forskere og IIer-stillingene som veiledere og mentorer Fremme kvalitetssystem for FoU Arbeide med synliggjøring og informasjon Profilere AHF som en attraktiv samarbeidspartner i FoU-prosjekter Implementere systemer for rapportering og databehandling som er under utvikling i HiSF FoU-utvalget FoU-utvalget ved AHF er et rådgivende organ for dekan og instituttledere, med følgende mandat: Medvirke til og følge opp strategi og handlingsplaner for FoU Være i forkant og proaktive i forhold til nye føringer og nasjonale satsinger Arbeide for at FoU-aktiviteten ved AHF er av god kvalitet og i tråd med samfunnet sine behov Foreslå tiltak som kan motivere ansatte og studenter til å utføre godt og relevant FoUarbeid Foreslå tiltak som skaper gode rammer og vilkår for FoU-aktivitet Foreslå utforming av utlysning og kriterier for tildeling av interne FoU-ressurser Arbeide for et aktivt FoU-samarbeid med aktuelle eksterne samarbeidspartnere og andre fagmiljø ved HSF Arbeide for å synliggjøre FoU-aktiviteten ved AHF internt og eksternt Komme med tilrådinger og innspill til HiSF sin FoU-aktivitet Komme med tilrådinger og innspill til AHF sin FoU-plan Tildeling av FoU-midler Hver fagansatt har 15% tidsressurs til faglig oppdatering som også kan brukes til FoU-arbeid. AHF blir i tillegg tildelt FoU-ressurser fra HiSF sentralt. Disse må søkes om hvert år. Det er i tillegg en klar målsetting for avdelingen å øke ekstern inntjening i form av økt publisering og flere eksternt finansierte forskningsprosjekter. Vi vil fortsatt tildele interne ressurser ut i fra prinsippet om konsentrasjon. 8

9 Utlysning og tildeling av interne FoU-midler etter kriterier som fremmer mål og strategi for FoU Sikre forutsigbarhet, transparens og upartiskhet i tildeling av FoU-midler ved bruk av kriterier forankret i FoU-utvalget og ved at IIer-stillinger har flertall i vurderingskomiteen AHF vil utlyse stipend/tidsressurser til å utvikle eksternfinansierte prosjekter, PhDprosjekter og førstelektorprosjekter samt for å posisjonere seg til stipend på institusjonsnivå Økt forskningsaktivitet med økt sammenhengende FoU-tid Økt vitenskapelig publisering og formidling av FoU-resultater 3.4 Utviklingsarbeid I følge OECDs definisjon 7 er utviklingsarbeid systematisk arbeid som anvender eksisterende kunnskap, rettet mot å fremstille nye materialer og produkter, å innføre nye prosesser, systemer eller tjenester, eller å forbedre dem som eksisterer. Utviklingsarbeid kan også defineres som en prosess for å overføre kunnskap fremskaffet gjennom forskning til operasjonelle programmer, inkludert prosjekter igangsatt med testing og evaluering som hensikt. Innovasjon i helse og omsorg er et nytt og viktig felt nasjonalt og også for avdelingens FoUarbeid. For å håndtere framtidas utfordringer trekker en rekke offentlige meldinger fram det massive behovet for innovasjon. En kan ikke spare seg ut av disse utfordringene. En må utvikle seg ut av dem, sier Stortingsmelding nr AHF ønsker å styrke og stimulere helsefaglig og pedagogisk utviklingsarbeid. Arrangere en fagdag i utviklingsarbeid Drive pedagogisk utviklingsarbeid, inkludert IKT/digitale hjelpemidler Utnytte potensialet i samarbeidsmidlene til å utvikle relevante prosjekter Opprette flere delte stillinger/bistillinger for å øke nærhet til praksisfeltet Lære om studentprosjekter av andre miljø, for eksempel AIN Arbeide med implementering av forskningsbasert kunnskap og kvalitetsforskrifter Bidra til kvalitetsutvikling i de kliniske feltene Se på organisering av praksissamarbeid for at praksisfeltet kan komme med sine ønsker og behov for utviklingsarbeid Formidle resultater av utviklingsarbeid til praksisfeltet og generelt gjennom antologier, Forskningsdagene, media osv. Flere utviklingsprosjekter Økt studentdeltagelse i utviklingsprosjekter Flere medieoppslag om utviklingsprosjekter tilknyttet HiSF 9

10 3.5 Øke publiseringsrate og forskningsformidling Avdeling for helsefag skal bidra til HiSFs mål om å bli en høgskole med høy vitenskapelig publisering, og som har høy faglig og forskningsetisk kvalitet på FoU-arbeidet. Det er også et overordnet mål å formidle avdelingens FoU-resultater til samfunnet. Øke ekstern inntjening gjennom flere eksterne prosjektsøknader med høy kvalitet Jobbe for å fortsatt øke antallet vitenskapelige publiseringer, spesielt på nivå 2 Økt fokus på rapportering i CRIStin Krav om offentliggjøring og publisering av oppnådde resultater Rapportering på bruk av FoU-midler er forutsetning for videre tildeling ved AHF Kurs, seminarer osv. for å øke basiskompetanse innen forskningsmetode, grunnlagstenkning, artikkelskriving, søknadsskriving m.m. Etablere samarbeid med et forlag eller en tredje part med mål om økt publisering i antologier for å dokumentere utviklingsarbeid og trekke flere inn i poenggivende publiseringsarbeid Forskningsformidling i samarbeid med kommunikasjonsansvarlige i administrasjonen lokalt og sentralt, og gjennom media som forskning.no og nyhetsbrevet InFoU Aktiv deltagelse på Forskningsdagene og andre arrangement der forskning formidles Bidra til utvikling og jevnlig oppdatering av FoU-informasjon på høgskolens nettsider Delta aktivt i samfunnsdebatt gjennom medieoppslag, egne bidrag som for eksempel kronikker, deltagelse på konferanser og andre relevante møter Minst 20 fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner årlig i perioden Innen 2017 er det et mål å ha 35 publikasjoner per år. Minst 15 % publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift på nivå 2 innen 2017 Flere publiseringer i antologier Flere konferansepapers med refereebedømming Flere sampubliseringer med studenter i ulike former, jamfør 3.1 Flere publiserte resultater fra studentprosjekter på bachelor- og masternivå Mer populærvitenskapelig publisering/formidling 3.6 Kompetanseheving og rekruttering For å opprettholde kompetansenivået på bachelorutdanningen og for å videreutvikle masterutdanningen i avdelingen vil det fra høgskolens side legges til rette for å styrke avdelingen med stipendiatstillinger, post.doc-stillinger, dosentstillinger og professorat gjennom rekruttering eksternt eller opprykk internt. Rekruttering skal ellers brukes som virkemiddel for å oppnå målsetningene i handlingsplanen om vitenskapelig kompetanse og tematisk konsentrasjon. AHF vil fortsette å stimulere til kompetanseheving i form av både førstelektor og ph.d. Det vil bli mindre prioritert å finansiere hele førstelektorløp, men derimot blir det åpnet for individuelle FoU-stipend for ansatte som er i ferd med å oppnå førstelektorkompetanse. 10

11 Legge vekt på FoU-kompetanse ved tilsetting i fagstillinger, rekruttere forskningskompetanse eksternt og arbeide aktivt for å identifisere potensielle søkere Arbeide for flere eksternt finansierte ph.d- og post.doc-stillinger Øke antall ansatte i kompetansehevingsprogram Utarbeide individuelle kompetanseplaner for alle ansatte Aktivt bruke II-erstillinger for å stimulere FoU-arbeid og bygge faglig nettverk Tett oppfølging av progresjon og rammevilkår for doktorgradsstipendiater ved HiSF, inkludert krav om intern veileder og kurs/seminar for veileder Øremerkede FoU-midler til rekrutteringsstipend for å skrive ph.d-søknader og for å skrive prosjektsøknader for eksterne FoU-midler etter oppnådd ph.d-grad (3mndstipend) Rekruttere til videre forskning fra masterstudentene og gjennom studentinvolvering i FoU I perioden ønsker AHF å ha minst seks doktorgradsstipendiater til enhver tid. Minst to av disse skal være ekstern- eller samfinansierte 3.7 Regionale samarbeidspartnere og nettverk HiSF skal legge til rette for FoU-samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og utvikle tettere forskningssamarbeid med UH-institusjoner på Vestlandet 9. Senter for omsorgsforskning Vest Senteret er et bredt samarbeid mellom UH-sektoren og helseforetak på Vestlandet. Senteret skal bidra til utvikling av kompetente arbeidsfellesskap i omsorgstjenestene gjennom forskning, utprøving og evaluering av modeller for kompetanseheving i praksis. Samarbeidet er regulert i en egen partnerskapsavtale. Universitets- og høgskole-nettverket (UH Nett Vest) Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Volda og Høgskolen Stord/Haugesund har etablert et fast nettverkssamarbeid, UH Nett Vest. Samarbeidet i nettverket omfatter blant annet utdanningssamarbeid, samarbeid om forskerutdanning, forskningssamarbeid og samarbeid om internasjonalisering. Arbeidet i nettverket er organisert i ulike arbeidsgrupper, blant annet innen helse og sosial. Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeskommunen skal være pådriver for og samordner av folkehelsearbeidet i fylket. Fylkeskommunen skal ha oversikt over viktige folkehelseutfordringer og påvirkningsfaktorer lokalt og regionalt som kan følges over tid, og gi råd og veiledning til kommuner og frivillige. AHF/HiSF har samarbeidsavtale med fylkeskommunen om Senter for musikkterapi i Sogn og Fjordane. 11

12 Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er en spesialistinstitusjon på 2.linje-nivå innen fysikalsk medisin og rehabilitering. AHF samarbeider med senteret om flere prosjekter. AHF skal være en åpen og relevant samarbeidspartner for samfunns- og arbeidsliv i regionen ved å delta i FoU-prosjekter innen avdelingens satsningsområder AHF skal styrke samarbeidet med Senter for omsorgsforsking Vest gjennom medlemskap i styringsgruppa, årlige dialogmøter og en fast kontaktperson AHF skal i UH Nett Vest arbeide for å samarbeide om helsefaglig forskning AHF skal arbeide for å formalisere samarbeidet med Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AHF skal fremme samarbeid med praksisfeltet gjennom å formidle og diskutere FoUresultater, samt bidra i formidlingsarbeid som drives av våre samarbeidspartnere som Helse Førde og Utviklingssenteret Flere samarbeidsprosjekter Flere søknader om ekstern finansiering på samarbeidsprosjekter og flere innvilgede søknader 3.8 Internasjonalt samarbeid Til nå har hovedfokus vært på student- og lærermobilitet. Avdelingen vil prioritere og formalisere internasjonalt FoU-samarbeid fremover. Majoriteten av internasjonale FoUsamarbeid vil foregå på individ- og prosjektnivå og ikke formaliseres i form av institusjonsavtaler. AHF har ansvar for å legge til rette for dette, mens høgskolens forskere forventes å knytte kontakter og initiere samarbeid på sine FoU-prosjekter, gjerne gjennom sine forskningsgrupper. Godt internasjonalt samarbeid er svært viktig både i utviklingen av avdelingens masterprogram og for å utvikle eksternfinansierte prosjekter. Flere med hovedstilling ved en utenlandsk institusjon skal være i bistilling ved AHF AHF skal iverksette inngåtte avtaler om internasjonalt samarbeid på masternivå i tilknytning til Master i samhandling innen helse- og sosialtjenestene AHF skal etablere og videreutvikle nordisk og/eller internasjonalt FoU-samarbeid med tanke på en framtidig master i klinisk helsearbeid AHF skal stimulere til målrettet deltagelse på internasjonale konferanser, møter og lignende for å bygge nettverk og etablere samarbeid på prosjekter AHF skal stille sterke forventninger om internasjonalt samarbeid på prosjekter Formaliserte og realiserte avtaler om internasjonalt samarbeid Flere FoU-prosjekter med internasjonalt samarbeid Flere vitenskapelige publikasjoner med internasjonale medforfattere 12

13 3.9 Utvikling av masterprogram Master i samhandling innen helse- og sosialtjenestene AHF skal aktivt bidra til å videreutvikle FoU-miljøet knyttet til masterprogrammet, spesielt med tanke på studentinvolvering og samarbeid nasjonalt, internasjonalt og mellom avdelingene ved HiSF. Å utvikle forskning som svarer på kunnskapsbehovene knyttet til samhandlingsreformen vil være et fokus i FoU-arbeidet. AHF skal etablere samarbeidsavtaler med internasjonale partnere AHF skal stimulere til relevant forskningsaktivitet gjennom bl.a. kriterier for tildeling av FoU-tid Master i klinisk helsearbeid AHF har som intensjon å utvikle en masterutdanning i klinisk helsearbeid som bygger på avdelingens videreutdanninger og som svarer på regionens kompetansebehov. AHF skal ansette professor med relevant kompetanse AHF skal stimulere til relevant forskningsaktivitet gjennom bl.a. kriterier for tildeling av FoU-tid 1 Strategiplan for HiSF National Institutes of Health 3 St.meld. nr 7 ( ), Et nyskapende og bærekraftig Norge, St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen, God kvalitet trygge tjenester (St.meld. nr. 10 ( )), Morgendagens omsorg (St.meld. nr. 29 ( )) og Folkehelsemeldingen (God helse felles ansvar (St.meld. nr. 34 ( )). 4 Strategiplan for HiSF for perioden «FOU + utdanning = sant» (2010) Universitets og Høgskolerådet, s «Strategisk plan for FoU» (2013) Høgskulen i Sogn og Fjordane 7 OECD (1981) The Measurement of Scientific and Technical Activities, Frascati Manual. 1980, 4. utg. (Paris). 8 Meld. st. nr. 29 Morgendagens omsorg ( ) 9 Strategiplan for HSF for perioden

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

FOU-PLAN 2011-2014 AVDELING FOR HELSEFAG

FOU-PLAN 2011-2014 AVDELING FOR HELSEFAG FOU-PLAN AVDELING FOR HELSEFAG 2011-2014 AVDELING FOR HELSEFAG FØRDE FEBRUAR 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og mandat...s.3 2. Hovedmålene for FoU-planen.. s.3 3. Hovedområder for FoU...s.3 4.

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 1.0 Innledning Bergen kommune opplever i likhet med andre norske kommuner en vekst i behovet for helseog

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi?

Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hvordan utforme fremtidens utdanning innenfor velferdsteknologi? Hilde Eide Professor, Studieleder Fakultet for Helsevitenskap Fagdag om velferdsteknologi 15.5 2013 VITENSENTERET helse og teknologi INNHOLD:

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Innhold Innledning... 2 Forankring... 2 Mål og strategi... 2 Ambisjon... 2 Målsetninger... 2 Fokusområder... 3 Forskningssystem... 5 Samarbeidspartnere...

Detaljer

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag (FH) FH langsiktig målsetting Vi er nasjonalt ledende leverandør av utdanning og forskning innen folkehelse på våre fagområder

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU

Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse. Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU Det integrerte universitetssykehuset - Kort vei fra kunnskap til helse Felles styremøte St. Olavs Hospital Det medisinske fakultet, NTNU 1 HOD KD 2 Det integrerte universitetssykehuset? Bygningsmessig

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg

Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Årsrapport 2014 Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) Rapporteringsområder Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg Antall ansatte i den regionale kompetansetjenesten og hvilken

Detaljer

Planinnspill 2014 fra Handelshøyskolen i Trondheim

Planinnspill 2014 fra Handelshøyskolen i Trondheim Planinnspill 2014 fra Handelshøyskolen i Trondheim UTDANNING Virksomhetsmål U1: Kandidater fra skal ha forskningsbasert kunnskap og profesjonsnær kompetanse Mål og tiltak for arbeid med utdanningsporteføljen

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR INSTITUTT FOR INFORMATIKK OG E LÆRING 2016 2017

STRATEGISK PLAN FOR INSTITUTT FOR INFORMATIKK OG E LÆRING 2016 2017 STRATEGISK PLAN FOR INSTITUTT FOR INFORMATIKK OG E LÆRING 2016 2017 Denne planen er en justert versjon av strategiplanen for Avdeling for informatikk og e-læring 2011-2015. Det er altså ikke resultat av

Detaljer

Grunnlag for strategiarbeidet

Grunnlag for strategiarbeidet Grunnlag for strategiarbeidet SIUs profileringseminar 28. september 2011 Stig Helge Pedersen 1 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 17. januar 2011 IKT-strategien følger samme inndeling som Strategisk plan for HIST. 1. UTDANNING Undervisningen er i endring. Noen utfordringer man står ovenfor:

Detaljer

Handlingsprogram for 2015 2020

Handlingsprogram for 2015 2020 Handlingsprogram for 2015 2020 Tematisk forskingssatsing for folkehelse, livsstil og overvekt 24. november 2014 John Roger Andersen, Ph.D Forskingsgruppeleiar Forskingsgruppe for folkehelse, livsstil og

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Foretaksreformen - hovedoppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring pasient/pårørende

Detaljer

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Kriterier fou 1 av 5 SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Det vert lyst ut fou stipend i kategoriane: 1.Lektorstipend for opprykk til førstelektor Forskarstipend for nykvalifiserte

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Helsefak 2020: Framtida blir hva vi gjør den til! Strategiplanen for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 (Helsefak 2020) formulerer tematiske

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Forskning øker muligheter for kunnskapsbasert arbeid

Forskning øker muligheter for kunnskapsbasert arbeid Forskning øker muligheter for kunnskapsbasert arbeid Lena Forgaard Prosjektutvikler for forskning helse/velferd Universitetet i Stavanger uis.no HELSEVEL 14. oktober 200 millioner Paradgimeskifte innen

Detaljer

Bioingeniører inn i fremtiden

Bioingeniører inn i fremtiden Bioingeniører inn i fremtiden Nye krav nye roller nye forventninger Patricia Ann Melsom Seniorrådgiver NITO BFI Kort presentasjon av NITO BFI NITO organiserer 78000 ingeniører, bioingeniører og teknologer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Formål Bidra til brukerrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor temaer med stor betydning for

Detaljer

Strategigruppa 2010-2014 OPPSUMMERING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGISKE FAG

Strategigruppa 2010-2014 OPPSUMMERING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGISKE FAG Strategigruppa 2010-2014 OPPSUMMERING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGISKE FAG Kvalitetsutvikling For å sikre kvaliteten på undervisningen benyttes korrigerende tiltak basert på underveis- og sluttevalueringer

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Internasjonalisering og studentmobilitet. utdanning. Representantskapsmøte UHR. Kjell G. Pettersen avdelingsdirektør

Internasjonalisering og studentmobilitet. utdanning. Representantskapsmøte UHR. Kjell G. Pettersen avdelingsdirektør Internasjonalisering og studentmobilitet som bidrag til kvalitetsutvikling i høyere utdanning Representantskapsmøte UHR Høgskolen i Molde, 24. mai 2012 Kjell G. Pettersen avdelingsdirektør 1 Hva er kvalitet?

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse

Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn og unge aktivitet og deltakelse VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER les mer på www.vhss.no Bodø(45 min) Fauske (25 min) VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Etablert

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren

Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Sak 38f-2014 Forslag til mandat for nytt Nasjonalt samarbeidsorgan for helse- og utdanningssektoren Helsedirektoratet har invitert de regionale helseforetakene til å gi tilbakemelding på forslag til nytt

Detaljer

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd?

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? 1 Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? Ole-Jan Iversen LBK, DMF, NTNU Strategiske satsinger, Helse-Vest 2 Hvorfor forske i helseforetakene? I følge Spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU

Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: John-Erik Larsen Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 Mulige strategier for å øke tildelingen av forskningsmidler fra Forskningsrådet og

Detaljer

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Bjørn Erikstein Ekspedisjonssjef 27.09.2010 217 mrd kr Store utfordringer i sektoren Stort potensial for innovasjon 2 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordring:

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer