Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF"

Transkript

1 Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: I Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Prinsesse Kristinas gate 4 Møtetidspunkt: Torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30-17:00 (Trolig lukket møte fra 11:30-12:30) Styremedlemmer: Fra administrasjonen: Steinar Frydenlund, leder Jan Eirik Thoresen Ivar Eriksen Hilde Rolandsen Rigmor Helene Hansen Kristin Gustavsen Bjørn Remen, kst adm.direktør Berit Valstad-Aalmo, sekretær Styremøtet er åpent for publikum og presse (sannsynligvis fra kl. 12:30) SAKSLISTE: Med forbehold om endringer i rekkefølgen på dagsorden. Saksnr Beslutning/ Orientering Sak Offentlighet SB 01/15 B Godkjenning av innkalling til møtet og signering av protokoll fra styremøtet SB 02/15 O Bakgrunn for valg av leverandør IT-tjenester SB 03/15 B IKT-plan fase 2 (Oppfølging av SB-sak 10/2014) U.off 23 SB 04/15 O Status etablering av Sykehusbygg HF SB 05/15 O Oppsummering etter foretaksmøtet SB 06/15 O Oppgaver og organisering i Sykehusbygg HF 2015 SB 07/15 B Rekrutteringsplan (oppfølging av SB-sak 15/2014) SB 08/15 B Virksomhetsoverdragelse(r) (Oppfølging av SB-sak 14/2014) U.off 25 SB 09/15 B Lønnspolitikk i Sykehusbygg HF SB 10/15 B Leie lokaler for regionkontor Sør-Øst (utsatt SB-sak 16/2014) U.off 23 SB 11/15 B Mandat bestillerforum/kundeforum SB 12/15 Trondheim 15. januar 2015 Steinar Frydenlund, styreleder Eventuelt: Workshop i mars 2015 Inforeiser til RHF/HFene i 2015 Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 1 av 1

2 Org.nr. (under etablering) Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Møtetidspunkt: 9.desember 2014 kl. 16:00-20:00 Saksnr.: SB 09/14 SB 17/14 Arkivsaksnr.: 14/00117 Møtende styremedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Merknader: Steinar Frydenlund, leder Ivar Eriksen Hilde Rolandsen Rigmor Helene Hansen Kristin Gustavsen Jan Eirik Thoresen, nestleder Bjørn Remen, prosjektleder Berit Valstad-Aalmo, sekretær Kjell Feragen, IKT-rådgiver HMN Sakspapirer ble sendt i et samlet dokument per epost Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs nettside Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Ingen Styremøtet ble flyttet fra 11. til 9. desember grunnet et annet felles møte i Oslo samme dag. Sak SB 09/2014 Godkjenning av møteinnkalling datert og protokoll fra styremøtet VEDTAK: Innkalling og protokoll fra ble godkjent. Arkiv.: Saksnr.: 14/00117 Side 1 av 3

3 Org.nr. (under etablering) SB-SAK 10/2014 Status etablering av Sykehusbygg HF og presentasjon av IKT-plan VEDTAK: 1. Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering. 2. IKT-plan fase 2 fremmes som egen sak i neste styremøte. SB-SAK 11/2014 Oppfølging av sak 03/2014: Avtale om innleie av konstituert administrerende direktør i Sykehusbygg HF VEDTAK: Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering. SB-SAK 12/2014 Oppgaver og organisering i Sykehusbygg HF VEDTAK: 1. Styret for Sykehusbygg HF ber om at det til neste styremøte legges fram en organisasjonsplan og detaljert aktivitetsplan for 2015 og kjente aktiviteter som vil pågå ut over Det nasjonale felleseide foretaket Sykehusbygg HF utvikles gradvis og organisasjonsstrukturen må tilpasses porteføljen. SB-SAK 13/2014 Oppfølging sak 06/2014, punkt 3: Budsjett 2015 og aktiviteter knyttet opp mot de 10 mill i vedtakets punkt 1 fremmes for styret i desember VEDTAK: 1. Styret for Sykehusbygg HF tar likviditetsbudsjett for 1. kvartal 2015 til orientering. Administrasjonen bes oversende en betalingsanmodning til de 4 RHFene før årsskiftet. 2. Styret for Sykehusbygg HF ber om at endelig budsjett for 2015 fremlegges for behandling i løpet av første kvartal Arkiv.: Saksnr.: 14/00117 Side 2 av 3

4 Org.nr. (under etablering) SB-SAK 14/2014 Virksomhetsoverdragelse VEDTAK: Administrasjonen bes om å kontakte de fire regionale helseforetakene for en nærmere begrunnelse og redegjørelse for personell som ønskes/ikke ønskes overflyttet. SB-SAK 15/2014 Rekrutteringsplan VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte rekrutteringsplanen til orientering, og ber om en endelig plan når oppdrag og aktivitet for 2015 er fastlagt. 2. Stillinger som omfatter sentrale ledere på de ulike områdene, skal kunngjøres eksternt. SB-SAK 16/2014 Leie av lokaler regionkontor Sør-Øst VEDTAK: Saken utsettes til neste styremøte. SB-SAK 17/2014 Eventuelt Neste planlagte styremøte 15. januar flyttes til torsdag 22. januar 2015 kl. 10:00-16:00 i Trondheim Protokollsignatur: Styremøte Sykehusbygg HF, Oslo 9. desember 2014 Steinar Frydenlund styreleder Jan Eirik Thoresen Hilde Rolandsen Ivar Eriksen Rigmor Helene Hansen Kristin Gustavsen Arkiv.: Saksnr.: 14/00117 Side 3 av 3

5 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG SB-SAK 02/2015 Bakgrunn for valg av leverandør IT-tjenester (orienteringssak etter forespørsel fra styret 9/12-14) OPPSUMMERING Helse Midt-Norge RHF har ledet arbeidet med etableringen av Sykehusbygg HF. HEMIT som HMN RHFs faglige ressurs er bedt om å bistå i arbeidet med å få på plass IKT-løsninger. FORSLAG TIL VEDTAK Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering. TRYKTE VEDLEGG: U.off Arbeidsliste for prosjektgruppen Sykehusbygg HF v13. U.off Referat fra møte mellom HMN RHF og HEMIT U.off 14 Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 1 av 2

6 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG BAKGRUNN: Helse Midt-Norge RHF fikk av HOD i oppdrag å lede arbeidet med etablering av et felles eid helseforetak for samordning av eiendomsområdet. I tillegg til utforming av stiftelsesdokumenter omfattet arbeidet avklaring av en rekke forhold knyttet til etableringen herunder også etablering av en IKT-løsninger for det nye helseforetaket. Det ble nedsatt en styringsgruppe/interimstyre og en arbeidsgruppe som har bidratt i dette arbeidet og fulgt opp de ulike delprosjektene. Det vises til vedlagte arbeidsliste (v13) som beskriver aktiviteten frem til Som her fremgår, (pkt 3.7) ble spørsmålet om IKT-løsninger drøftet internt i arbeidsgruppen 6.6 og HEMIT ble bedt om å utarbeide en forprosjektbeskrivelse og helseregionene ble bedt om å delta i arbeidet. Interimstyret ble holdt løpende orientert om arbeidsgruppens virksomhet gjennom kopi av møtereferatene og gjennomgang av arbeidslistene. HEMIT er en del av Helse Midt-Norge RHF og har som faglig ressurs bidratt til avklaring av IKT-spørsmål knyttet til etableringen av Sykehusbygg HF på tilsvarende måt som Helse Vest IKT har bidratt i forbindelse med etableringen av Nasjonalt IKT. Spørsmål om bruk av HEMIT, HMN/HEMITs og Helsebyggs avtaler ble drøftet i prosessen, og det ble avklart at intet var til hinder for dette, jfr. vedl. referat fra møte Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 2 av 2

7 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG SB-SAK 04/2015 Status etablering av Sykehusbygg HF OPPSUMMERING Styreleder og administrerende direktør (konst) orienterer om status i arbeidet med rekruttering AD og etablering av Sykehusbygg HF. FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Sykehusbygg HF tar saken til orientering. TRYKTE VEDLEGG ingen Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 1 av 1

8 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG SB-SAK 05/2015 Oppsummering etter Foretaksmøtet OPPSUMMERING Vedlagt følger utdrag av foretaksprotokoller fra 2013, 2014 og Dette legges fram til drøfting i styret som gjennomgår de ulike punktene i foretaksprotokollene. FORSLAG TIL VEDTAK Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering. TRYKTE VEDLEGG: Ingen Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 1 av 3

9 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG UTREDNING: FORETAKSPROTOKOLLER Foretaksprotokoll Midt 2013 Signert Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 2 av 3

10 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG Foretaksprotokoll Midt Signert Foretaksprotokoll Midt 2015 Foreløpig Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 3 av 3

11 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG SB-SAK 06/2015 Oppgaver og organisering i Sykehusbygg HF 2015 (Oppfølging av sak 12/2014) OPPSUMMERING Med bakgrunn i Foretaksmøte 7.januar 2015, vil virksomheten i Sykehusbygg HF måtte trappes opp raskere enn det styret hadde lagt til grunn i desember Dette innebærer organisatoriske og rekrutteringsmessige utfordringer. På hvilken måte denne opptrappingen i praksis skal skje med hensyn til forutsetningene i Foretaksprotokollen, må avklares nærmere. Sykehusbygg HF vil legge til grunn at foretaket over tid, som hovedregel, må ivareta byggherrefunksjonen i prosjektene (prosjektansvarlig ift. eier/byggherre). FORSLAG TIL VEDTAK 1. Sykehusbygg HF organiseres slik som angitt i saksframlegg. 2. Styret legger til grunn at aktivitetene innen alle virksomhetsområdene som er angitt i saksframlegget, skal gjennomføres. Herunder evt. nye aktiviteter som vil framkomme i Oppdragsdokumentet for Sykehusbygg HF i Foretaksmøte Nye aktiviteter utover dette, må avklares gjennom drøfting i Kundeforum før beslutning i styret. 3. De aktuelle prosjektfinansierte oppgaver framlegges for styret etter at en dialog og avklaring med de ulike RHF/HF er gjennomført. Dvs ift. forståelsen av Statsrådens Foretaksprotokoll fra TRYKTE VEDLEGG: 1. Organisasjonskart for Sykehusbygg HF i Prosjektoversikt, med bakgrunn i en oversikt fra Helsedepartementet fra desember Oversikt over aktiviteter innenfor de ulike verdikjeder knyttet til faser i et prosjekt (planlegging prosjektering bygging). 4. Mail av fra Helse Nord vedr. aktuelle prosjekter. 5. Samlet oversikt over prosjekter i HMN som håndteres av Helsebygg Midt- Norge i Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 1 av 5

12 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG BAKGRUNN: Styret for Sykehusbygg HF ble i møte forelagt en sak vedr. organisering og oppgaver for Sykehusbygg HF i Styret ba i møtet om en revidert organisasjonsplan for Sykehusbygg HF i Vedlagt følger et revidert forslag til organisasjonskart, og hvor det inntil videre er tatt ut etablering av regionkontorer i Dvs. at det vil være direkte linje mellom prosjektene og foretakets ledelse. For øvrig opprettholdes de 3 virksomhetsområdene som skal ivareta fellesoppgaver og utvikling i foretaket, slik at foretaket i størst mulig grad jobber på en enhetlig måte. Med bakgrunn i Foretaksmøtet 7. januar 2015, og tilhørende Foretaksprotokoll, bør styret vurdere selve organiseringen på nytt når konsekvensene av denne Foretaksprotokollen er avklart. Oppdragsdokument for Sykehusbygg HF, som vil bli framlagt i foretaksmøte , kan også påvirke organiseringen i foretaket. Styret ba også om en detaljert aktivitetsplan for 2015 hvor styret i møtet signaliserte at en burde vurdere i hvilke prosjekt Sykehusbygg HF burde engasjere seg i. Dette ut ifra at man ønsket en gradvis utvikling og opptrapping av det nye foretaket. Etter Foretaksmøte 7. januar anses situasjonen som vesentlig endret. Spørsmålet blir mere om på hvilken måte RHF/HFene skal benytte Sykehusbygg HF i prosjekter med prosjektkostnad over 500 mill., og hvordan Sykehusbygg HF skal håndtere disse utfordringene. Det må snarest avtales møter med alle RHF vedr. denne saken, og hvor aktuelle HF også involveres. Det er allerede avtalt slike møter med Helse Nord (5.02) og Helse Vest (16.02). Noen av disse prosjektene framgår av vedlagte oversikter, men denne oversikten er ikke er uttømmende for prosjekt som er i en tidligfase. I tillegg er det et betydelig antall prosjekt i området mellom mill kr. som RHF/HFene må vurdere om Sykehusbygg HF skal involveres i. Dette vil være naturlig hvis Statsrådens intensjon om mer standardisering og videreføring av kompetanse fra prosjekt til prosjekt skal kunne gjennomføres. Det er marginale forskjeller i kompetanse- og ressursbehov for prosjekter over og under 500 mill. Administrasjonen har forsøkt å sette opp en oversikt over aktuelle oppgaver i 2015: 1. Administrative oppgaver: Utarbeide en strategiplan og forretningsplan/virksomhetsplan for foretaket for de neste 3 år. Lønns- og personalarbeid, herunder personalreglement. Økonomistyring/prosjektstyring, rapportering og årsregnskap. Etablere systemer for dette. Utarbeide årsbudsjett og langtidsbudsjett for Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 2 av 5

13 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG Utarbeide en finansieringsmodell for foretaket. Etablering av administrative styringssystemer og kvalitetssystemer. IKT etablering ved hovedkontor og prosjektkontorer. Lokaler, flytting og etablering av nytt hovedkontor. Anskaffelse av nødvendige rammeavtalepartnere. Miljøsertifisering av foretaket. Etablere risiko- og internkontrollrutiner, herunder egen beredskapsplan. Rekruttering og organisering av virksomheten, herunder gjennomføre virksomhetsoverdragelse(r). Utvikling av foretakets hjemmesider, herunder sikre en god overgang av hjemmesidene til Sykehusplan.no, til foretakets hjemmesider. 2. Fellesoppgaver Her vil noen oppgaver bli tildelt gjennom oppdragsdokument og tjenesteavtaler. Videre vil noen oppgaver bli avtalt undervegs i dialog med Kundeforum, og etter vedtak i styret. Her nevnes de oppgaver som har vært tema i prosessene hittil: Sikre standardisering av nye sykehusbygg ved erfaringsoverføring og gjenbruk av planleggingsgrunnlaget fra tidligere prosjekter. Sikre forankring av slike standardløsninger for sengeareal, poliklinikker, OP-areal mv i helseregionene, helsedirektorat, arbeidstilsyn mv. Ivareta nasjonal database for sykehusarealer og utarbeide en samlet oversikt over klassifiserte sykehusarealer i løpet av Videreutvikle og vedlikeholde metodikk for framskrivninger, veiledere og evaluering av sykehusprosjekter og etablere nødvendig verktøy som viser tilstandsgrad ved norske sykehus. Gjennomføre en ny anskaffelse av kvalitetssikringsleverandører (KSK). Det innhentes erfaringer fra gjennomførte anskaffelser før ny anskaffelse gjennomføres. Evaluere ordningen med ekstern kvalitetssikring av sykehusprosjekter slik den har virket i prøveperioden. Evalueringen skal legges fram for departementet. Revisjon av tidligfaseveilederen. Mulig revisjon av veileder for Hovedfunksjonsprogram (HFP) og Hovedfunksjonsprogram for utstyr (HPU). Utarbeide veileder for overordnet teknisk program (OTP). Videreutvikle metode for evaluering av sykehusprosjekter. Fullføre prosjekt vedr. sammenligning av byggekostnader mellom Norge og Danmark. Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 3 av 5

14 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG Starte arbeidet med å etablere «sykehusbygg-skolen». Dvs en intern kompetanseenhet for å sikre utvikling av egne medarbeidere. Utarbeide et enhetlig kravdokument med tilhørende sjekklister, for å sikre at miljø og klimatiltak blir ivaretatt i sykehusprosjektene. Gjennomføre en kartlegging og analyse av sykehusbyggenes tilgjengelighet, og utvikle en felles strategi slik at en kan oppnå målsettingen om å gjøre Norge universelt tilgjengelig innen Kulturminnearbeid (avklaring må gjennomføres). Etablering av felles databaser, så langt dette er mulig, innenfor tekniske områder. Eks. vedr. BIM. Myndighetskontakt. 3. Plan og utvikling. Prosjektering og bygging (Prosjektoppgaver) I denne saken gås det ikke konkret inn på de aktuelle prosjektene innenfor disse virksomhetsområdene, men henviser til vedleggene hvor mange prosjekt er angitt. Dette området må gjennomgås nærmere til styremøtet i mars 2015 for å kunne gi en nærmere oppgaveoversikt etter de planlagte dialogmøtene med RHFene. Videre vises til de innledende kommentarene om aktuelle aktiviteter i prosjektsammenheng, herunder også prosjektene under 500 mill. kr. Man har også gjort en nærmere studie for å prøve å beskrive de ulike aktiviteter som vil kunne inntre i de ulike faser i et prosjekt. Dette er beskrevet som verdikjeder innen virksomhetsområdene planlegging, prosjektering, og bygging. Som en ser av disse tabellene i vedleggene, vil det medføre et betydelig antall aktiviteter. Innen områdene prosjektering og bygging, er denne oversikten ikke fullendt. Denne må bearbeides videre, men slike oversikter kan være nyttige i videre strukturer innen Sykehusbygg sine systemer. Sykehusprosjekter er særdeles kompliserte, og Statsråden har i sin sykehustale understreket behovet for å bidra til at erfaringer overføres fra det ene byggeprosjektet til det andre. I sin tale ga han uttrykk for at «Vi har ikke råd til å la være med tanke på de store investeringene vi står ovenfor». I slike kompliserte prosjekt, vil det være behov for særdeles kompetanse innen spesielle områder i sykehusprosjektene. En nevner her blant annet innenfor smittevernforhold, isolater, bildediagnostiske arealer, strålevern, forsyning medisinsk gass, grensesnitt utstyr/bygg, etc. For øvrig vil mange av oppgavene nevnt under pkt. 2 ovenfor, naturligvis bli gjennomført og organisert i et samspill mellom virksomhetsområdene i foretaket. Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 4 av 5

15 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG Noen oppgaver nevnes her, delvis ut fra Foretaksmøtet 7. januar: Gjennomføre tilpassinger av landingsplasser ved sykehus til nye redningshelikoptre (egen bestilling kommer). Utredning av protonsentre (jfr. Statsrådens sykehustale ). Delta i forskning og utvikling innen alle områder. Blant annet gjennom nasjonale og internasjonale nettverk, nasjonale kompetansesentra innen alle prosjektfasene, og især mot NTNU-miljøet og lignende kompetanseenheter. Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 5 av 5

16 SYKEHUSBYGG HF FORSLAG TIL ORGANISERING 2015 Sikre enhetlige faglige krav, ressursbank AD-forum Styret AD Oppdragsdokument Fellesoppgaver Plan- og utvikling Prosjektering / bygging Utviklingsdir Administrasjon / forretning Sikre salg og levering Helse Vest Helse Midt Helse Nord Helse Sør-Øst Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Rev

17 Vedlegg 2 til styresak 06/2015 Sykehusbygg HF Samlet prosjektoversikt med bakgrunn i en oversikt fra Helsedepartementet fra desember 2014 HELSE SØR-ØST, PROSJEKTOVERSIKT Nr Prosjekt Status 1 Sykehuset Østfold HF Prosjekt nytt Østfoldsykehus ble godkjent i desember 2010 med en ramme på millioner kroner(prisnivå februar 2010), som tilsvarer P50-estimatet fra gjennomført usikkerhetsanalyse i forprosjektfasen. Byggearbeidene startet i september 2011, og gjennomføres i regi av Helse Sør-Øst RHF. Det er forutsatt gradvis ibruktakelse fra mai 2015 til full drift fra november Pr er ca.bygget ca. 80 % ferdigstilt, og framdriften er i henhold til godkjente planer. Total ramme inkl. byggelånsrenter på 380 millioner kroner etter budsjettrevisjon nr. 8 2 Vestre Viken HF Styret i Vestre Viken HF vedtok , i sak 024/2014, idéfase for nytt sykehus i Vestre Viken HF, Drammen. Denne saken, med forslag til mandat for konseptfasen, legges fram for styret i Helse Sør-Øst RHF, parallelt med behandlingen av økonomisk langtidsplan , jf. sak Sykehuset i Vestfold HF Opptrapping psykiatri Prosjektene knyttet til fullføring av opptrappingsplanen for psykisk helse i foretaket, på hhv. Lindeog Granli, forventes sluttført i Ny sengefløy og akuttpsykiatri Konseptet, for å sluttføre sykehusutbyggingen i Tønsberg ble behandlet i foretakets styre , i sak 023/2014. Denne saken innebærer en beslutning om prioritering, og legges fram for behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF parallelt med behandlingen av økonomisk langtidsplan , jf. sak Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF startet bygging av ny sykehusfløy på Nesodden i februar Bygget som er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2015 har en totalramme på 260 millioner kroner. Prosjektet finansieres med regionalt lån på inntil 130 millioner kroner, salgsmidler på 73 millioner kroner og foretakets egne oppsparte midler på 57 millioner kroner. 5 Oslo universitetssykehus HF Omstilling fase 1 I fase 1 i investeringsprogrammet for omstilling av Oslo universitetssykehus HF, primært knyttet til flytting av funksjoner fra Aker og samlokalisering av lands- og regionfunksjoner, er det hittil bevilget millioner kroner hvorav 845 millioner kroner er lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Total investeringsramme er om lag millioner kroner. Øvrig investeringspådrag i prosjektet finansieres ved egne midler i foretaket samt gavemidler. Disse arbeidene forventes sluttført i Det største enkeltprosjektet i denne fasen er utvidelse av akuttfunksjonene på Ullevål, hvor byggearbeidene ble igangsatt i november 2010, og tatt i bruk i januar I tillegg til ordinære løpende ordinære investeringer i foretaket er det etablert et investeringsprogram knyttet til lukking av tilsynsavvik innefor brann og arbeidsmiljø. Idefase Foretaket har i 2013 igangsatt samlet idéfase for somatikk, psykisk helse og avhengighet i foretaket. Denne forutsettes fullført medio Det ble i felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene startet opp en felles idéfase for sentre for partikkelterapi (protonstråling) for kreftbehandling for alle regioner i Norge. I Helse Sør-Øst RHF vil senteret legges til Oslo universitetssykehus HF. Fristen for den felles idéfasen er 1. desember Den nasjonale prosessen ledes av Helse Vest RHF. 6 Sørlandet Sykehus HF Ombygging operasjonsstuer Sørlandet sykehus HF har hatt et pågående prosjekt med ombyggingen av operasjon og intensiv i Kristiansand, som ble startet opp i Prosjektets omfang har økt i forhold til innledende planer, og forventes ikke sluttført før i Prosjektets fremdrift avhenger av foretakets tilgjengelige likviditet. Akuttpsykiatri Kristiansand Sørlandet sykehus HF har igangsatt et arbeid med utviklingsplan, som er planlagt ferdigstilt i løpet av 1. tertial Foretaket arbeider parallelt med konseptfase for nytt psykiatribygg i Kristiansand. Dette konseptet avstemmes med utviklingsplanen, men er varslet å bli behandlet i foretakets styre før utviklingsplanen er sluttført. 7 Akershus universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF har i gjennomført en idéfase for nybygg på Nordbyhagen. Nybygget skal benyttes til deler av sykehuspsykiatrien som i dag drives i lokaler eiet av Oslo universitetssykehus HF, siden dette foretaket vil kunne ha behov for disse lokalene i forbindelse med samlokaliseringen. Antatt brutto prosjektkostnad er cirka 600 millioner kroner. 8 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Telemark HF vedtok , i styresak , en utviklingsplan for foretaket, jf. sak for styret i Helse Sør-Øst RHF. Foretaket har parallelt utarbeidet planer for ny sengefløy ved Sykehuset Telemark på idéfasenivå. 9 Sykehuset Innlandet HF Styret i Sykehuset Innlandet HF vedtok , i sak , utviklingsplanen basert på sin tidligere behandlede plan Strategisk fokus Utviklingsplanen, med forslag til mandat for idéfasen, vil så danne grunnlaget for søknad fra Sykehuset Innlandet HF til Helse Sør-Øst RHF om oppstart av idéfase. 1

18 Vedlegg 2 til styresak 06/2015 Sykehusbygg HF HELSE VEST, PROSJEKTOVERSIKT Nr Prosjekt Status 1 Helse Stavanger PET-senter Det er i budsjettet lagt inn til saman kr 58,8 mill. til PET-senter samt palliativ eining. Det er usikkert kor raskt Helse Stavanger klarer å gjennomføre prosjekta, men dei vil strekkje seg ut i Sykehusutbygging i Helse Stavanger Planlagt start på sjukehusutbygginga er i 2016/2017. Dette kan synast å vere noko optimistisk. I finansieringsgrunnlaget har Helse Stavanger lagt inn ein føresetnad om 70 % lånefinansiering frå staten. I tillegg er det lagt inn ein føresetnad om lån på kr 500 mill. frå Helse Vest i perioden 2020 til Helse Stavanger meiner at under dagens finansieringsregime kan dei handtere ein samla utbygging på omlag kr 8 mrd., som er det som ligg i investeringsplanen. 3 Helse Fonna Helse Fonna har utarbeida ein utviklingsplan som har synleggjort eit behov for utvida areal samt rehabilitering av eksisterande bygg. Behova er særleg store ved Haugesund sjukehus. Føretaket er no i gang med idefasen som er planlagt styrebehandla i Helse Fonna hausten Førebels framdriftsplan seier at dei skal gå i gang med prosjektet i 2018 med ei auke i investeringane til kr 620 mill. i 2018 og 2019 for å realisere nybygg i Haugesund. 4 Helse Fonna Barne- og ungd.psyk. Trinn 1 og 2 Mottaksklinikk inkl. ambulansehall Poliklinikkavd. Og andre andringer Sentralblokka Sengebygg Sør fase 1 Utvikling Nordås Nevrosenter Mintre investeringer bygg 5 Helse Bergen Dei største prosjekta som no er i gang er nytt barne- og ungdomssenter (BUSP fase I), Sengebygg Sør og Mottaksklinikk. Helse Bergen arbeider vidare med BUSP fase II som vil utgjere ein betydeleg del av investeringsplanen i slutten av perioden og fleire år fram i tid. 2

19 Vedlegg 2 til styresak 06/2015 Sykehusbygg HF HELSE MIDT-NORGE, PROSJEKTOVERSIKT Nr Prosjekt Status 1 Nye St Olavs Hospital HF Fase 2 Ferdigsstillelse 1930-bygget, infrastruktur 2 Nytt sjukehus i Helse Møre og Romsdal Tidligere utredninger vedrørende nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal av 2010 anslår investeringsbehovet i et nytt sykehus til erstatning for sykehusene i Molde, Kristiansund og på Hjelset til å være 3985 mill. kr. Dette inkluderer nødvendige tiltak på eksisterende sykehus i Nordmøre og Romsdal (jf. sak 91/10 Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal). Inntil resultat av pågående idefase legges frem er tallmaterialet fra utredningen i 2010 eksempelvis lagt inn i fremlagte langtidsbudsjett. Det er i eksemplet lagt til grunn en låneandel på 50 % i tråd med det regelverk som var gjeldende i Nåværende regelverk gir rom for en låneandel på 70 % for prosjekter over 500 mill kr. Andel lånefinansiering må basere seg på vurderinger knyttet til mulighet for egenfinansiering og at helseforetaket skal ha en økonomisk bærekraft for 3 Ny dagkirurgi ved Ålesund sjukehus k it lk t d tt t i t i f di tilt 4 Akuttbygg Østmarka, St. Olavs Hospital HF Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til at planlegging og bygging av ny akuttavdeling, midlertidig plassert i bygg for spesialposter/langtidspleie på Østmarka, gis prioritet. Kostnadene forbundet med nevnte bygg er tidligere anslått til 238 mill kr. Konseptrapport med kostnadsoverslag vil foreligge høsten Mulig ferdigstillelse i Realisering av prosjektet forutsetter at St. Olavs Hospital HF klarer å skaffe tilveie en vesentlig andel i form av egenfinansiering. I foreliggende forslag til langtidsbudsjett er det lagt til grunn et likviditetslån fra foretaksgruppen til St. Olavs Hospital HF tilsvarende 100 mill kr. Av hensyn til øvrige prioriterte investeringer og prosjekter forutsettes det at St. Olavs Hospital HF betaler tilbake lånet over en kort periode etter ferdigstillelse. St. Olavs Hospital HF legger forprosjekt frem for sitt styre ultimo Administrasjonen vilkomme tilbake til denne saken i forbindelse med investeringsbudsjett Øvrig bygningsmessie investeringer I langtidsperioden vil det være behov for mindre investeringer i alle foretak som kan gjennomføres parallelt med bygging av nytt sykehus. Blant annet har Helse Nord-Trøndelag HF prioritert nytt bygg knyttet til psykisk helsevern ved Sykehuset Levanger for å få til en driftsøkonomisk samlokalisering for rusbehandling og regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Til øvrige bygningsmessige investeringer er det generelt lagt inn 100 mill kr i 2015 med en økning til 150 mill kr i 2017, herunder mindre bygningsmessige investeringer, HMStiltak og Enøk-midler. I dette ligger midler til lovpålagte utbedringer ved Lundavang på mill kr. 3

20 Vedlegg 2 til styresak 06/2015 Sykehusbygg HF HELSE NORD, PROSJEKTOVERSIKT Nr Prosjekt Status 1 UNN 2 A fløy Tromsø Prosjektet har en investeringsramme på 1,425 milliarder kroner inkl. byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden (p85) og 1,285 mrd kroner (p50). 3 Pasienthotell Tromsø Prosjektet har en investeringsramme på 403 millioner kroner pluss IKT-senter til 16,3 millioner kroner. Vardesenter og lærings- og mestringssenter til 15 millioner kroner, håndteres innenfor rammen til styrets disposisjon (p50). Total ramme for prosjektet er 436 millioner kroner (p85). 4 Utvikling psykiatri behandling/unn Tromsø, Åsgård Det pågår bygningsmessig renovering/ombygging ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (akutt-teamet, akuttpost og alderspsykiatrisk avdeling). Investeringsrammen for 2014 ble økt med 50 millioner kroner til formålet, mens UNN har avsatt 14 millioner kroner av styrets ramme til prosjektet. 5 Pet Senter Tromsø Investeringsrammen til PET-senter er ikke fastlagt ennå, men i konseptrapportbehandlingen i februar 2014 ble styret i Helse Nord RHF presentert en ramme for prosjektet på 407 millioner kroner (p85) og 364 millioner kroner (p50). Endelig ramme settes når forprosjektet er ferdig utredet ved årsskiftet 2014/15. I planen er det tatt høyde for en investering på inntil 400 millioner kroner. Det foreslås fremskynding av etablering av PET-senteret, slik at senteret kan ferdigstilles i UNN Narvik Planleggingen av nytt sykehus i Narvik er gjennomført til og med konseptrapport. Prosjektet ligger i investeringsplanen med oppstart i Finnmarkssykehuset Kirkenes Finnmarkssykehuset Kirkenes har en investeringsramme på 1,44 milliarder kroner inkl.byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden (p85) og 1,31 mrd kroner (p50). Målet er at foretaket arbeider for at p85 kommer ned mot 1,4 milliarder kroner. De øvrige utviklingstiltakene for Finnmarkssykehuset vil inngå i utviklingsplanen som er ferdig i Et ledd i dette er utredningen om Alta/Vest- Finnmark og grunnlaget for videre arbeid med ombygging eller nybygg av Finnmarkssykehuset Hammerfest som tas opp høsten MTU Alta Investeringsrammen til anskaffelse av medisinteknisk utstyr i blant annet Alta utvides med 20 millioner kroner i Nordlandssykehuset Bodø Nordlandssykehuset Bodø, somatikk er i full utbygging og har en ramme på 3,614 milliarder kroner (p85). Prosjektet har pågått siden 2007 og er ferdig i slutten av Det har på grunn av lang byggetid blitt gjennomført flere endringer i planene for å imøtekomme endringer i pasientbehandling, teknologi og andre forutsetninger, for eksempel samhandlingsreformen. Vesterålen Nytt Nordlandssykehuset Vesterålen er i avslutningsfasen. Pasientbehandling i det nye sykehuset ble startet opp i mai Prosjektet har en ramme på 1,07 milliarder kroner (p85). Kliniske kontorplasser Bodø Prosjektet ble i desember 2013 godkjent videreført til siste beslutningspunkt med en brutto arealramme på m2 og en foreløpig total kostnadskalkyle på 121 millioner kroner (p ), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Netto ny bevilgning er på 71,6 millioner kroner inkludert arealer til Sykehusapotek Nord. I tillegg kommer kostnader til arealer for fjernlager for datasenter innenfor en ramme på inntil 13 millioner kroner. I planen er det tatt høyde for økte investeringer på inntil 85 millioner kroner. Detaljprosjekt med gjennomgang av en del forutsetninger oppfylt, vil bli forelagt styret i Helse Nord RHF etter at styret for Nordlandssykehuset har styrebehandlet foretakets økonomi og sannsynliggjort at foretaket både har likviditet til dette og vil kunne finansiere de økte kostnader som det totale investeringsprogrammet medfører. 9 Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset har igangsatt utredning av fremtidig sykehusstruktur. En utviklingsplan for foretaket utredes i tre alternativer Fremskrive nåværende modell Utrede en modell med tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus og et nytt «sengesykehus» Utrede en modell hvor man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende sykehuslokaler og bygger et nytt sykehus 4

Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF

Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF Sted: Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Møtetidspunkt: 22. januar kl. 11:30-17:00 Saksnr.: SB 01/15 SB 12/15 Arkivsaksnr.: 15/00003 Møtende styremedlemmer:

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Investeringer i bygg og utstyr hvordan kan vi lykkes med å ta ut gevinster? Steinar Frydenlund Styreleder Sykehusbygg HF Nasjonal direktørsamling Scandic Havet hotel

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Radisson Blu Gardemoen Møtetidspunkt: 10.november 2014 kl. 16:00-18:30 Styremedlemmer: Fra administrasjonen: Observatør: Steinar Frydenlund, leder Jan Eirik

Detaljer

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Hva er et godt sykehus? Finnes det en løsning? Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Konferanse om sykehusutbygging NSH og Arkitektforum for helsebygg Bergen,

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/15 Helsebygg Midt-Norge avtale vedr. overdragelse til Sykehusbygg HF Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/16 Nils Arne Bjordal/Lars Magnussen Torbjørg Vanvik

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksframlegg Organisering av tidlegfasen nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/82 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 18.12.2013 Saksbehandlar: Espen Remme

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Møtedato: 5. mars 2012 Arkivnr.: 2010/657-8/152 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 22.2.2012 Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord Bakgrunn/

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF)

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 052-2014 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR SAMORDNING INNEN EIENDOMSOMRÅDET (SYKEHUSBYGG HF) Forslag til vedtak:

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Verktøy for kravbeskrivelse og NBEF BIM

Detaljer

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet.

Fra regionalt brukerutvalg møtte Annlaug Stavik og Hans Petter Mittet. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 26.01.06 kl. 0900-1600 Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Saksnr.: 01/06-11/06 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 26.03.08 kl. 10.30 14.10 Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF Saksnr.: 24/08 34/08 Arkivsaksnr.: 2008/103 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid (møteleder)

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10.

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. desember 2015 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet - Sykehusbygg HF

Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet - Sykehusbygg HF Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 101-2014 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet - Sykehusbygg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET 1 -senter - kvalitetssikring av forprosjektet, oppfølging av styresak 144-2014

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET 1 -senter - kvalitetssikring av forprosjektet, oppfølging av styresak 144-2014 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2015 Styresak 53-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET 1 -senter - kvalitetssikring av forprosjektet,

Detaljer

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, teknologiutviklingens konsekvenser for dimensjonering og planlegging Hemit konferansen 22. september 2016 Pål Ingdal, sykehusplanlegger

Detaljer

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Styresak. Dato: 16.11.13 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.11.13 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014 Styresak

Detaljer

Etablering av Sykehusinnkjøp HF

Etablering av Sykehusinnkjøp HF Etablering av Sykehusinnkjøp HF Arbeidsstrøm 3 Forretning og organisering Arbeidspakke F1 Fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhets-overdragelse Godkjenningsprosedyre:

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.8.2015 Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening

Narvikregionen Næringsforening Narvikregionen Næringsforening Bygg- og renoveringsprosjekter i UNN 2013-2025 Narvik, 30. mai 2013 Gina Marie Johansen,drift- og eiendomssjef UNN stor eiendomsforvalter UNN 270 000 m2 formålsbygg 400 boenheter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 6. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 30.08.2012 kl. 8.30 14.45 Møtested: Stiklestad Hotell, Stiklestad Saksnr.: 57/12 65/12 Arkivsaksnr.: 2011/604 Møtende medlemmer:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE R STYRET Sak 05/14 Resultat og Investeringsbudsjett 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/11 Anne Marie Barane Dato for styremøte 06.02.14 Forslag til vedtak:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14

I tillegg møtte revisor Terje Tvedt fra BDO under behandling av sak 28/14 Side 1 av 1 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 10.04.14 kl 08.30 kl 15.30 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 27/14 35/14 Arkivsaksnr.: 2014/13 Møtende medlemmer:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Saken ble utredet i rapporten Forretningsmodeller for Helsebygg. I rapporten gis følgende anbefaling:

Saken ble utredet i rapporten Forretningsmodeller for Helsebygg. I rapporten gis følgende anbefaling: Utredning 30.10.2013 Reorganisering av Helsebygg Midt-Norge 1. Bakgrunn Foretaksgruppen i Helse Midt-Norge har en samlet eiendomsmasse på vel 700.000 kvm og er i sum en av landsdelens største eiendomsbesittere.

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 1 Bygging og finansiering av sjukehusbygg Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 2 Innhald Korleis står det til med eigedomsmassen i Helse

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Erfaringsseminar Sykehusbygg

Erfaringsseminar Sykehusbygg Erfaringsseminar Sykehusbygg 3.september 2015 Oppsummering av noen punkter Stikkord fra innledningene I prosjektene er det behov for kunnskapsdeling, peer review, kollegastøtte, nettverk Erfaringer må

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten - 10 år i statlig eie

Spesialisthelsetjenesten - 10 år i statlig eie Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Kursdagene 2012 NTNU 5.-6. jan. Samarbeid innen eiendomsvirksomheten ved de regionale helseforetakene. 5. januar, NTNU Trondheim Steinar Frydenlund, Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.01.15 kl 15.00 - kl 17.35 Møtested: Royal Christiania Hotell, Oslo Saksnr.: 01/15 08/15 Arkivsaksnr.: 2014/533 Møtende

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Styresaknr. 13/04 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 11mars 2004 Saksbehandlers

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer