Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF"

Transkript

1 Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: I Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Prinsesse Kristinas gate 4 Møtetidspunkt: Torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30-17:00 (Trolig lukket møte fra 11:30-12:30) Styremedlemmer: Fra administrasjonen: Steinar Frydenlund, leder Jan Eirik Thoresen Ivar Eriksen Hilde Rolandsen Rigmor Helene Hansen Kristin Gustavsen Bjørn Remen, kst adm.direktør Berit Valstad-Aalmo, sekretær Styremøtet er åpent for publikum og presse (sannsynligvis fra kl. 12:30) SAKSLISTE: Med forbehold om endringer i rekkefølgen på dagsorden. Saksnr Beslutning/ Orientering Sak Offentlighet SB 01/15 B Godkjenning av innkalling til møtet og signering av protokoll fra styremøtet SB 02/15 O Bakgrunn for valg av leverandør IT-tjenester SB 03/15 B IKT-plan fase 2 (Oppfølging av SB-sak 10/2014) U.off 23 SB 04/15 O Status etablering av Sykehusbygg HF SB 05/15 O Oppsummering etter foretaksmøtet SB 06/15 O Oppgaver og organisering i Sykehusbygg HF 2015 SB 07/15 B Rekrutteringsplan (oppfølging av SB-sak 15/2014) SB 08/15 B Virksomhetsoverdragelse(r) (Oppfølging av SB-sak 14/2014) U.off 25 SB 09/15 B Lønnspolitikk i Sykehusbygg HF SB 10/15 B Leie lokaler for regionkontor Sør-Øst (utsatt SB-sak 16/2014) U.off 23 SB 11/15 B Mandat bestillerforum/kundeforum SB 12/15 Trondheim 15. januar 2015 Steinar Frydenlund, styreleder Eventuelt: Workshop i mars 2015 Inforeiser til RHF/HFene i 2015 Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 1 av 1

2 Org.nr. (under etablering) Foreløpig protokoll styremøte Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Møtetidspunkt: 9.desember 2014 kl. 16:00-20:00 Saksnr.: SB 09/14 SB 17/14 Arkivsaksnr.: 14/00117 Møtende styremedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Merknader: Steinar Frydenlund, leder Ivar Eriksen Hilde Rolandsen Rigmor Helene Hansen Kristin Gustavsen Jan Eirik Thoresen, nestleder Bjørn Remen, prosjektleder Berit Valstad-Aalmo, sekretær Kjell Feragen, IKT-rådgiver HMN Sakspapirer ble sendt i et samlet dokument per epost Offentlige sakspapirer ble publisert på Sykehusbyggs nettside Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Ingen Styremøtet ble flyttet fra 11. til 9. desember grunnet et annet felles møte i Oslo samme dag. Sak SB 09/2014 Godkjenning av møteinnkalling datert og protokoll fra styremøtet VEDTAK: Innkalling og protokoll fra ble godkjent. Arkiv.: Saksnr.: 14/00117 Side 1 av 3

3 Org.nr. (under etablering) SB-SAK 10/2014 Status etablering av Sykehusbygg HF og presentasjon av IKT-plan VEDTAK: 1. Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering. 2. IKT-plan fase 2 fremmes som egen sak i neste styremøte. SB-SAK 11/2014 Oppfølging av sak 03/2014: Avtale om innleie av konstituert administrerende direktør i Sykehusbygg HF VEDTAK: Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering. SB-SAK 12/2014 Oppgaver og organisering i Sykehusbygg HF VEDTAK: 1. Styret for Sykehusbygg HF ber om at det til neste styremøte legges fram en organisasjonsplan og detaljert aktivitetsplan for 2015 og kjente aktiviteter som vil pågå ut over Det nasjonale felleseide foretaket Sykehusbygg HF utvikles gradvis og organisasjonsstrukturen må tilpasses porteføljen. SB-SAK 13/2014 Oppfølging sak 06/2014, punkt 3: Budsjett 2015 og aktiviteter knyttet opp mot de 10 mill i vedtakets punkt 1 fremmes for styret i desember VEDTAK: 1. Styret for Sykehusbygg HF tar likviditetsbudsjett for 1. kvartal 2015 til orientering. Administrasjonen bes oversende en betalingsanmodning til de 4 RHFene før årsskiftet. 2. Styret for Sykehusbygg HF ber om at endelig budsjett for 2015 fremlegges for behandling i løpet av første kvartal Arkiv.: Saksnr.: 14/00117 Side 2 av 3

4 Org.nr. (under etablering) SB-SAK 14/2014 Virksomhetsoverdragelse VEDTAK: Administrasjonen bes om å kontakte de fire regionale helseforetakene for en nærmere begrunnelse og redegjørelse for personell som ønskes/ikke ønskes overflyttet. SB-SAK 15/2014 Rekrutteringsplan VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte rekrutteringsplanen til orientering, og ber om en endelig plan når oppdrag og aktivitet for 2015 er fastlagt. 2. Stillinger som omfatter sentrale ledere på de ulike områdene, skal kunngjøres eksternt. SB-SAK 16/2014 Leie av lokaler regionkontor Sør-Øst VEDTAK: Saken utsettes til neste styremøte. SB-SAK 17/2014 Eventuelt Neste planlagte styremøte 15. januar flyttes til torsdag 22. januar 2015 kl. 10:00-16:00 i Trondheim Protokollsignatur: Styremøte Sykehusbygg HF, Oslo 9. desember 2014 Steinar Frydenlund styreleder Jan Eirik Thoresen Hilde Rolandsen Ivar Eriksen Rigmor Helene Hansen Kristin Gustavsen Arkiv.: Saksnr.: 14/00117 Side 3 av 3

5 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG SB-SAK 02/2015 Bakgrunn for valg av leverandør IT-tjenester (orienteringssak etter forespørsel fra styret 9/12-14) OPPSUMMERING Helse Midt-Norge RHF har ledet arbeidet med etableringen av Sykehusbygg HF. HEMIT som HMN RHFs faglige ressurs er bedt om å bistå i arbeidet med å få på plass IKT-løsninger. FORSLAG TIL VEDTAK Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering. TRYKTE VEDLEGG: U.off Arbeidsliste for prosjektgruppen Sykehusbygg HF v13. U.off Referat fra møte mellom HMN RHF og HEMIT U.off 14 Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 1 av 2

6 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG BAKGRUNN: Helse Midt-Norge RHF fikk av HOD i oppdrag å lede arbeidet med etablering av et felles eid helseforetak for samordning av eiendomsområdet. I tillegg til utforming av stiftelsesdokumenter omfattet arbeidet avklaring av en rekke forhold knyttet til etableringen herunder også etablering av en IKT-løsninger for det nye helseforetaket. Det ble nedsatt en styringsgruppe/interimstyre og en arbeidsgruppe som har bidratt i dette arbeidet og fulgt opp de ulike delprosjektene. Det vises til vedlagte arbeidsliste (v13) som beskriver aktiviteten frem til Som her fremgår, (pkt 3.7) ble spørsmålet om IKT-løsninger drøftet internt i arbeidsgruppen 6.6 og HEMIT ble bedt om å utarbeide en forprosjektbeskrivelse og helseregionene ble bedt om å delta i arbeidet. Interimstyret ble holdt løpende orientert om arbeidsgruppens virksomhet gjennom kopi av møtereferatene og gjennomgang av arbeidslistene. HEMIT er en del av Helse Midt-Norge RHF og har som faglig ressurs bidratt til avklaring av IKT-spørsmål knyttet til etableringen av Sykehusbygg HF på tilsvarende måt som Helse Vest IKT har bidratt i forbindelse med etableringen av Nasjonalt IKT. Spørsmål om bruk av HEMIT, HMN/HEMITs og Helsebyggs avtaler ble drøftet i prosessen, og det ble avklart at intet var til hinder for dette, jfr. vedl. referat fra møte Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 2 av 2

7 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG SB-SAK 04/2015 Status etablering av Sykehusbygg HF OPPSUMMERING Styreleder og administrerende direktør (konst) orienterer om status i arbeidet med rekruttering AD og etablering av Sykehusbygg HF. FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Sykehusbygg HF tar saken til orientering. TRYKTE VEDLEGG ingen Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 1 av 1

8 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG SB-SAK 05/2015 Oppsummering etter Foretaksmøtet OPPSUMMERING Vedlagt følger utdrag av foretaksprotokoller fra 2013, 2014 og Dette legges fram til drøfting i styret som gjennomgår de ulike punktene i foretaksprotokollene. FORSLAG TIL VEDTAK Styret for Sykehusbygg HF tar saken til orientering. TRYKTE VEDLEGG: Ingen Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 1 av 3

9 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG UTREDNING: FORETAKSPROTOKOLLER Foretaksprotokoll Midt 2013 Signert Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 2 av 3

10 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG Foretaksprotokoll Midt Signert Foretaksprotokoll Midt 2015 Foreløpig Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 3 av 3

11 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG SB-SAK 06/2015 Oppgaver og organisering i Sykehusbygg HF 2015 (Oppfølging av sak 12/2014) OPPSUMMERING Med bakgrunn i Foretaksmøte 7.januar 2015, vil virksomheten i Sykehusbygg HF måtte trappes opp raskere enn det styret hadde lagt til grunn i desember Dette innebærer organisatoriske og rekrutteringsmessige utfordringer. På hvilken måte denne opptrappingen i praksis skal skje med hensyn til forutsetningene i Foretaksprotokollen, må avklares nærmere. Sykehusbygg HF vil legge til grunn at foretaket over tid, som hovedregel, må ivareta byggherrefunksjonen i prosjektene (prosjektansvarlig ift. eier/byggherre). FORSLAG TIL VEDTAK 1. Sykehusbygg HF organiseres slik som angitt i saksframlegg. 2. Styret legger til grunn at aktivitetene innen alle virksomhetsområdene som er angitt i saksframlegget, skal gjennomføres. Herunder evt. nye aktiviteter som vil framkomme i Oppdragsdokumentet for Sykehusbygg HF i Foretaksmøte Nye aktiviteter utover dette, må avklares gjennom drøfting i Kundeforum før beslutning i styret. 3. De aktuelle prosjektfinansierte oppgaver framlegges for styret etter at en dialog og avklaring med de ulike RHF/HF er gjennomført. Dvs ift. forståelsen av Statsrådens Foretaksprotokoll fra TRYKTE VEDLEGG: 1. Organisasjonskart for Sykehusbygg HF i Prosjektoversikt, med bakgrunn i en oversikt fra Helsedepartementet fra desember Oversikt over aktiviteter innenfor de ulike verdikjeder knyttet til faser i et prosjekt (planlegging prosjektering bygging). 4. Mail av fra Helse Nord vedr. aktuelle prosjekter. 5. Samlet oversikt over prosjekter i HMN som håndteres av Helsebygg Midt- Norge i Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 1 av 5

12 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG BAKGRUNN: Styret for Sykehusbygg HF ble i møte forelagt en sak vedr. organisering og oppgaver for Sykehusbygg HF i Styret ba i møtet om en revidert organisasjonsplan for Sykehusbygg HF i Vedlagt følger et revidert forslag til organisasjonskart, og hvor det inntil videre er tatt ut etablering av regionkontorer i Dvs. at det vil være direkte linje mellom prosjektene og foretakets ledelse. For øvrig opprettholdes de 3 virksomhetsområdene som skal ivareta fellesoppgaver og utvikling i foretaket, slik at foretaket i størst mulig grad jobber på en enhetlig måte. Med bakgrunn i Foretaksmøtet 7. januar 2015, og tilhørende Foretaksprotokoll, bør styret vurdere selve organiseringen på nytt når konsekvensene av denne Foretaksprotokollen er avklart. Oppdragsdokument for Sykehusbygg HF, som vil bli framlagt i foretaksmøte , kan også påvirke organiseringen i foretaket. Styret ba også om en detaljert aktivitetsplan for 2015 hvor styret i møtet signaliserte at en burde vurdere i hvilke prosjekt Sykehusbygg HF burde engasjere seg i. Dette ut ifra at man ønsket en gradvis utvikling og opptrapping av det nye foretaket. Etter Foretaksmøte 7. januar anses situasjonen som vesentlig endret. Spørsmålet blir mere om på hvilken måte RHF/HFene skal benytte Sykehusbygg HF i prosjekter med prosjektkostnad over 500 mill., og hvordan Sykehusbygg HF skal håndtere disse utfordringene. Det må snarest avtales møter med alle RHF vedr. denne saken, og hvor aktuelle HF også involveres. Det er allerede avtalt slike møter med Helse Nord (5.02) og Helse Vest (16.02). Noen av disse prosjektene framgår av vedlagte oversikter, men denne oversikten er ikke er uttømmende for prosjekt som er i en tidligfase. I tillegg er det et betydelig antall prosjekt i området mellom mill kr. som RHF/HFene må vurdere om Sykehusbygg HF skal involveres i. Dette vil være naturlig hvis Statsrådens intensjon om mer standardisering og videreføring av kompetanse fra prosjekt til prosjekt skal kunne gjennomføres. Det er marginale forskjeller i kompetanse- og ressursbehov for prosjekter over og under 500 mill. Administrasjonen har forsøkt å sette opp en oversikt over aktuelle oppgaver i 2015: 1. Administrative oppgaver: Utarbeide en strategiplan og forretningsplan/virksomhetsplan for foretaket for de neste 3 år. Lønns- og personalarbeid, herunder personalreglement. Økonomistyring/prosjektstyring, rapportering og årsregnskap. Etablere systemer for dette. Utarbeide årsbudsjett og langtidsbudsjett for Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 2 av 5

13 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG Utarbeide en finansieringsmodell for foretaket. Etablering av administrative styringssystemer og kvalitetssystemer. IKT etablering ved hovedkontor og prosjektkontorer. Lokaler, flytting og etablering av nytt hovedkontor. Anskaffelse av nødvendige rammeavtalepartnere. Miljøsertifisering av foretaket. Etablere risiko- og internkontrollrutiner, herunder egen beredskapsplan. Rekruttering og organisering av virksomheten, herunder gjennomføre virksomhetsoverdragelse(r). Utvikling av foretakets hjemmesider, herunder sikre en god overgang av hjemmesidene til Sykehusplan.no, til foretakets hjemmesider. 2. Fellesoppgaver Her vil noen oppgaver bli tildelt gjennom oppdragsdokument og tjenesteavtaler. Videre vil noen oppgaver bli avtalt undervegs i dialog med Kundeforum, og etter vedtak i styret. Her nevnes de oppgaver som har vært tema i prosessene hittil: Sikre standardisering av nye sykehusbygg ved erfaringsoverføring og gjenbruk av planleggingsgrunnlaget fra tidligere prosjekter. Sikre forankring av slike standardløsninger for sengeareal, poliklinikker, OP-areal mv i helseregionene, helsedirektorat, arbeidstilsyn mv. Ivareta nasjonal database for sykehusarealer og utarbeide en samlet oversikt over klassifiserte sykehusarealer i løpet av Videreutvikle og vedlikeholde metodikk for framskrivninger, veiledere og evaluering av sykehusprosjekter og etablere nødvendig verktøy som viser tilstandsgrad ved norske sykehus. Gjennomføre en ny anskaffelse av kvalitetssikringsleverandører (KSK). Det innhentes erfaringer fra gjennomførte anskaffelser før ny anskaffelse gjennomføres. Evaluere ordningen med ekstern kvalitetssikring av sykehusprosjekter slik den har virket i prøveperioden. Evalueringen skal legges fram for departementet. Revisjon av tidligfaseveilederen. Mulig revisjon av veileder for Hovedfunksjonsprogram (HFP) og Hovedfunksjonsprogram for utstyr (HPU). Utarbeide veileder for overordnet teknisk program (OTP). Videreutvikle metode for evaluering av sykehusprosjekter. Fullføre prosjekt vedr. sammenligning av byggekostnader mellom Norge og Danmark. Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 3 av 5

14 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG Starte arbeidet med å etablere «sykehusbygg-skolen». Dvs en intern kompetanseenhet for å sikre utvikling av egne medarbeidere. Utarbeide et enhetlig kravdokument med tilhørende sjekklister, for å sikre at miljø og klimatiltak blir ivaretatt i sykehusprosjektene. Gjennomføre en kartlegging og analyse av sykehusbyggenes tilgjengelighet, og utvikle en felles strategi slik at en kan oppnå målsettingen om å gjøre Norge universelt tilgjengelig innen Kulturminnearbeid (avklaring må gjennomføres). Etablering av felles databaser, så langt dette er mulig, innenfor tekniske områder. Eks. vedr. BIM. Myndighetskontakt. 3. Plan og utvikling. Prosjektering og bygging (Prosjektoppgaver) I denne saken gås det ikke konkret inn på de aktuelle prosjektene innenfor disse virksomhetsområdene, men henviser til vedleggene hvor mange prosjekt er angitt. Dette området må gjennomgås nærmere til styremøtet i mars 2015 for å kunne gi en nærmere oppgaveoversikt etter de planlagte dialogmøtene med RHFene. Videre vises til de innledende kommentarene om aktuelle aktiviteter i prosjektsammenheng, herunder også prosjektene under 500 mill. kr. Man har også gjort en nærmere studie for å prøve å beskrive de ulike aktiviteter som vil kunne inntre i de ulike faser i et prosjekt. Dette er beskrevet som verdikjeder innen virksomhetsområdene planlegging, prosjektering, og bygging. Som en ser av disse tabellene i vedleggene, vil det medføre et betydelig antall aktiviteter. Innen områdene prosjektering og bygging, er denne oversikten ikke fullendt. Denne må bearbeides videre, men slike oversikter kan være nyttige i videre strukturer innen Sykehusbygg sine systemer. Sykehusprosjekter er særdeles kompliserte, og Statsråden har i sin sykehustale understreket behovet for å bidra til at erfaringer overføres fra det ene byggeprosjektet til det andre. I sin tale ga han uttrykk for at «Vi har ikke råd til å la være med tanke på de store investeringene vi står ovenfor». I slike kompliserte prosjekt, vil det være behov for særdeles kompetanse innen spesielle områder i sykehusprosjektene. En nevner her blant annet innenfor smittevernforhold, isolater, bildediagnostiske arealer, strålevern, forsyning medisinsk gass, grensesnitt utstyr/bygg, etc. For øvrig vil mange av oppgavene nevnt under pkt. 2 ovenfor, naturligvis bli gjennomført og organisert i et samspill mellom virksomhetsområdene i foretaket. Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 4 av 5

15 STYREMØTE SAKSFRAMLEGG Noen oppgaver nevnes her, delvis ut fra Foretaksmøtet 7. januar: Gjennomføre tilpassinger av landingsplasser ved sykehus til nye redningshelikoptre (egen bestilling kommer). Utredning av protonsentre (jfr. Statsrådens sykehustale ). Delta i forskning og utvikling innen alle områder. Blant annet gjennom nasjonale og internasjonale nettverk, nasjonale kompetansesentra innen alle prosjektfasene, og især mot NTNU-miljøet og lignende kompetanseenheter. Arkiv.: Saksnr.: 15/00003 Side 5 av 5

16 SYKEHUSBYGG HF FORSLAG TIL ORGANISERING 2015 Sikre enhetlige faglige krav, ressursbank AD-forum Styret AD Oppdragsdokument Fellesoppgaver Plan- og utvikling Prosjektering / bygging Utviklingsdir Administrasjon / forretning Sikre salg og levering Helse Vest Helse Midt Helse Nord Helse Sør-Øst Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Prosjekt Rev

17 Vedlegg 2 til styresak 06/2015 Sykehusbygg HF Samlet prosjektoversikt med bakgrunn i en oversikt fra Helsedepartementet fra desember 2014 HELSE SØR-ØST, PROSJEKTOVERSIKT Nr Prosjekt Status 1 Sykehuset Østfold HF Prosjekt nytt Østfoldsykehus ble godkjent i desember 2010 med en ramme på millioner kroner(prisnivå februar 2010), som tilsvarer P50-estimatet fra gjennomført usikkerhetsanalyse i forprosjektfasen. Byggearbeidene startet i september 2011, og gjennomføres i regi av Helse Sør-Øst RHF. Det er forutsatt gradvis ibruktakelse fra mai 2015 til full drift fra november Pr er ca.bygget ca. 80 % ferdigstilt, og framdriften er i henhold til godkjente planer. Total ramme inkl. byggelånsrenter på 380 millioner kroner etter budsjettrevisjon nr. 8 2 Vestre Viken HF Styret i Vestre Viken HF vedtok , i sak 024/2014, idéfase for nytt sykehus i Vestre Viken HF, Drammen. Denne saken, med forslag til mandat for konseptfasen, legges fram for styret i Helse Sør-Øst RHF, parallelt med behandlingen av økonomisk langtidsplan , jf. sak Sykehuset i Vestfold HF Opptrapping psykiatri Prosjektene knyttet til fullføring av opptrappingsplanen for psykisk helse i foretaket, på hhv. Lindeog Granli, forventes sluttført i Ny sengefløy og akuttpsykiatri Konseptet, for å sluttføre sykehusutbyggingen i Tønsberg ble behandlet i foretakets styre , i sak 023/2014. Denne saken innebærer en beslutning om prioritering, og legges fram for behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF parallelt med behandlingen av økonomisk langtidsplan , jf. sak Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF startet bygging av ny sykehusfløy på Nesodden i februar Bygget som er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2015 har en totalramme på 260 millioner kroner. Prosjektet finansieres med regionalt lån på inntil 130 millioner kroner, salgsmidler på 73 millioner kroner og foretakets egne oppsparte midler på 57 millioner kroner. 5 Oslo universitetssykehus HF Omstilling fase 1 I fase 1 i investeringsprogrammet for omstilling av Oslo universitetssykehus HF, primært knyttet til flytting av funksjoner fra Aker og samlokalisering av lands- og regionfunksjoner, er det hittil bevilget millioner kroner hvorav 845 millioner kroner er lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Total investeringsramme er om lag millioner kroner. Øvrig investeringspådrag i prosjektet finansieres ved egne midler i foretaket samt gavemidler. Disse arbeidene forventes sluttført i Det største enkeltprosjektet i denne fasen er utvidelse av akuttfunksjonene på Ullevål, hvor byggearbeidene ble igangsatt i november 2010, og tatt i bruk i januar I tillegg til ordinære løpende ordinære investeringer i foretaket er det etablert et investeringsprogram knyttet til lukking av tilsynsavvik innefor brann og arbeidsmiljø. Idefase Foretaket har i 2013 igangsatt samlet idéfase for somatikk, psykisk helse og avhengighet i foretaket. Denne forutsettes fullført medio Det ble i felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene startet opp en felles idéfase for sentre for partikkelterapi (protonstråling) for kreftbehandling for alle regioner i Norge. I Helse Sør-Øst RHF vil senteret legges til Oslo universitetssykehus HF. Fristen for den felles idéfasen er 1. desember Den nasjonale prosessen ledes av Helse Vest RHF. 6 Sørlandet Sykehus HF Ombygging operasjonsstuer Sørlandet sykehus HF har hatt et pågående prosjekt med ombyggingen av operasjon og intensiv i Kristiansand, som ble startet opp i Prosjektets omfang har økt i forhold til innledende planer, og forventes ikke sluttført før i Prosjektets fremdrift avhenger av foretakets tilgjengelige likviditet. Akuttpsykiatri Kristiansand Sørlandet sykehus HF har igangsatt et arbeid med utviklingsplan, som er planlagt ferdigstilt i løpet av 1. tertial Foretaket arbeider parallelt med konseptfase for nytt psykiatribygg i Kristiansand. Dette konseptet avstemmes med utviklingsplanen, men er varslet å bli behandlet i foretakets styre før utviklingsplanen er sluttført. 7 Akershus universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF har i gjennomført en idéfase for nybygg på Nordbyhagen. Nybygget skal benyttes til deler av sykehuspsykiatrien som i dag drives i lokaler eiet av Oslo universitetssykehus HF, siden dette foretaket vil kunne ha behov for disse lokalene i forbindelse med samlokaliseringen. Antatt brutto prosjektkostnad er cirka 600 millioner kroner. 8 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Telemark HF vedtok , i styresak , en utviklingsplan for foretaket, jf. sak for styret i Helse Sør-Øst RHF. Foretaket har parallelt utarbeidet planer for ny sengefløy ved Sykehuset Telemark på idéfasenivå. 9 Sykehuset Innlandet HF Styret i Sykehuset Innlandet HF vedtok , i sak , utviklingsplanen basert på sin tidligere behandlede plan Strategisk fokus Utviklingsplanen, med forslag til mandat for idéfasen, vil så danne grunnlaget for søknad fra Sykehuset Innlandet HF til Helse Sør-Øst RHF om oppstart av idéfase. 1

18 Vedlegg 2 til styresak 06/2015 Sykehusbygg HF HELSE VEST, PROSJEKTOVERSIKT Nr Prosjekt Status 1 Helse Stavanger PET-senter Det er i budsjettet lagt inn til saman kr 58,8 mill. til PET-senter samt palliativ eining. Det er usikkert kor raskt Helse Stavanger klarer å gjennomføre prosjekta, men dei vil strekkje seg ut i Sykehusutbygging i Helse Stavanger Planlagt start på sjukehusutbygginga er i 2016/2017. Dette kan synast å vere noko optimistisk. I finansieringsgrunnlaget har Helse Stavanger lagt inn ein føresetnad om 70 % lånefinansiering frå staten. I tillegg er det lagt inn ein føresetnad om lån på kr 500 mill. frå Helse Vest i perioden 2020 til Helse Stavanger meiner at under dagens finansieringsregime kan dei handtere ein samla utbygging på omlag kr 8 mrd., som er det som ligg i investeringsplanen. 3 Helse Fonna Helse Fonna har utarbeida ein utviklingsplan som har synleggjort eit behov for utvida areal samt rehabilitering av eksisterande bygg. Behova er særleg store ved Haugesund sjukehus. Føretaket er no i gang med idefasen som er planlagt styrebehandla i Helse Fonna hausten Førebels framdriftsplan seier at dei skal gå i gang med prosjektet i 2018 med ei auke i investeringane til kr 620 mill. i 2018 og 2019 for å realisere nybygg i Haugesund. 4 Helse Fonna Barne- og ungd.psyk. Trinn 1 og 2 Mottaksklinikk inkl. ambulansehall Poliklinikkavd. Og andre andringer Sentralblokka Sengebygg Sør fase 1 Utvikling Nordås Nevrosenter Mintre investeringer bygg 5 Helse Bergen Dei største prosjekta som no er i gang er nytt barne- og ungdomssenter (BUSP fase I), Sengebygg Sør og Mottaksklinikk. Helse Bergen arbeider vidare med BUSP fase II som vil utgjere ein betydeleg del av investeringsplanen i slutten av perioden og fleire år fram i tid. 2

19 Vedlegg 2 til styresak 06/2015 Sykehusbygg HF HELSE MIDT-NORGE, PROSJEKTOVERSIKT Nr Prosjekt Status 1 Nye St Olavs Hospital HF Fase 2 Ferdigsstillelse 1930-bygget, infrastruktur 2 Nytt sjukehus i Helse Møre og Romsdal Tidligere utredninger vedrørende nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal av 2010 anslår investeringsbehovet i et nytt sykehus til erstatning for sykehusene i Molde, Kristiansund og på Hjelset til å være 3985 mill. kr. Dette inkluderer nødvendige tiltak på eksisterende sykehus i Nordmøre og Romsdal (jf. sak 91/10 Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal). Inntil resultat av pågående idefase legges frem er tallmaterialet fra utredningen i 2010 eksempelvis lagt inn i fremlagte langtidsbudsjett. Det er i eksemplet lagt til grunn en låneandel på 50 % i tråd med det regelverk som var gjeldende i Nåværende regelverk gir rom for en låneandel på 70 % for prosjekter over 500 mill kr. Andel lånefinansiering må basere seg på vurderinger knyttet til mulighet for egenfinansiering og at helseforetaket skal ha en økonomisk bærekraft for 3 Ny dagkirurgi ved Ålesund sjukehus k it lk t d tt t i t i f di tilt 4 Akuttbygg Østmarka, St. Olavs Hospital HF Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til at planlegging og bygging av ny akuttavdeling, midlertidig plassert i bygg for spesialposter/langtidspleie på Østmarka, gis prioritet. Kostnadene forbundet med nevnte bygg er tidligere anslått til 238 mill kr. Konseptrapport med kostnadsoverslag vil foreligge høsten Mulig ferdigstillelse i Realisering av prosjektet forutsetter at St. Olavs Hospital HF klarer å skaffe tilveie en vesentlig andel i form av egenfinansiering. I foreliggende forslag til langtidsbudsjett er det lagt til grunn et likviditetslån fra foretaksgruppen til St. Olavs Hospital HF tilsvarende 100 mill kr. Av hensyn til øvrige prioriterte investeringer og prosjekter forutsettes det at St. Olavs Hospital HF betaler tilbake lånet over en kort periode etter ferdigstillelse. St. Olavs Hospital HF legger forprosjekt frem for sitt styre ultimo Administrasjonen vilkomme tilbake til denne saken i forbindelse med investeringsbudsjett Øvrig bygningsmessie investeringer I langtidsperioden vil det være behov for mindre investeringer i alle foretak som kan gjennomføres parallelt med bygging av nytt sykehus. Blant annet har Helse Nord-Trøndelag HF prioritert nytt bygg knyttet til psykisk helsevern ved Sykehuset Levanger for å få til en driftsøkonomisk samlokalisering for rusbehandling og regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Til øvrige bygningsmessige investeringer er det generelt lagt inn 100 mill kr i 2015 med en økning til 150 mill kr i 2017, herunder mindre bygningsmessige investeringer, HMStiltak og Enøk-midler. I dette ligger midler til lovpålagte utbedringer ved Lundavang på mill kr. 3

20 Vedlegg 2 til styresak 06/2015 Sykehusbygg HF HELSE NORD, PROSJEKTOVERSIKT Nr Prosjekt Status 1 UNN 2 A fløy Tromsø Prosjektet har en investeringsramme på 1,425 milliarder kroner inkl. byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden (p85) og 1,285 mrd kroner (p50). 3 Pasienthotell Tromsø Prosjektet har en investeringsramme på 403 millioner kroner pluss IKT-senter til 16,3 millioner kroner. Vardesenter og lærings- og mestringssenter til 15 millioner kroner, håndteres innenfor rammen til styrets disposisjon (p50). Total ramme for prosjektet er 436 millioner kroner (p85). 4 Utvikling psykiatri behandling/unn Tromsø, Åsgård Det pågår bygningsmessig renovering/ombygging ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (akutt-teamet, akuttpost og alderspsykiatrisk avdeling). Investeringsrammen for 2014 ble økt med 50 millioner kroner til formålet, mens UNN har avsatt 14 millioner kroner av styrets ramme til prosjektet. 5 Pet Senter Tromsø Investeringsrammen til PET-senter er ikke fastlagt ennå, men i konseptrapportbehandlingen i februar 2014 ble styret i Helse Nord RHF presentert en ramme for prosjektet på 407 millioner kroner (p85) og 364 millioner kroner (p50). Endelig ramme settes når forprosjektet er ferdig utredet ved årsskiftet 2014/15. I planen er det tatt høyde for en investering på inntil 400 millioner kroner. Det foreslås fremskynding av etablering av PET-senteret, slik at senteret kan ferdigstilles i UNN Narvik Planleggingen av nytt sykehus i Narvik er gjennomført til og med konseptrapport. Prosjektet ligger i investeringsplanen med oppstart i Finnmarkssykehuset Kirkenes Finnmarkssykehuset Kirkenes har en investeringsramme på 1,44 milliarder kroner inkl.byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden (p85) og 1,31 mrd kroner (p50). Målet er at foretaket arbeider for at p85 kommer ned mot 1,4 milliarder kroner. De øvrige utviklingstiltakene for Finnmarkssykehuset vil inngå i utviklingsplanen som er ferdig i Et ledd i dette er utredningen om Alta/Vest- Finnmark og grunnlaget for videre arbeid med ombygging eller nybygg av Finnmarkssykehuset Hammerfest som tas opp høsten MTU Alta Investeringsrammen til anskaffelse av medisinteknisk utstyr i blant annet Alta utvides med 20 millioner kroner i Nordlandssykehuset Bodø Nordlandssykehuset Bodø, somatikk er i full utbygging og har en ramme på 3,614 milliarder kroner (p85). Prosjektet har pågått siden 2007 og er ferdig i slutten av Det har på grunn av lang byggetid blitt gjennomført flere endringer i planene for å imøtekomme endringer i pasientbehandling, teknologi og andre forutsetninger, for eksempel samhandlingsreformen. Vesterålen Nytt Nordlandssykehuset Vesterålen er i avslutningsfasen. Pasientbehandling i det nye sykehuset ble startet opp i mai Prosjektet har en ramme på 1,07 milliarder kroner (p85). Kliniske kontorplasser Bodø Prosjektet ble i desember 2013 godkjent videreført til siste beslutningspunkt med en brutto arealramme på m2 og en foreløpig total kostnadskalkyle på 121 millioner kroner (p ), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Netto ny bevilgning er på 71,6 millioner kroner inkludert arealer til Sykehusapotek Nord. I tillegg kommer kostnader til arealer for fjernlager for datasenter innenfor en ramme på inntil 13 millioner kroner. I planen er det tatt høyde for økte investeringer på inntil 85 millioner kroner. Detaljprosjekt med gjennomgang av en del forutsetninger oppfylt, vil bli forelagt styret i Helse Nord RHF etter at styret for Nordlandssykehuset har styrebehandlet foretakets økonomi og sannsynliggjort at foretaket både har likviditet til dette og vil kunne finansiere de økte kostnader som det totale investeringsprogrammet medfører. 9 Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset har igangsatt utredning av fremtidig sykehusstruktur. En utviklingsplan for foretaket utredes i tre alternativer Fremskrive nåværende modell Utrede en modell med tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus og et nytt «sengesykehus» Utrede en modell hvor man legger ned all somatisk aktivitet i nåværende sykehuslokaler og bygger et nytt sykehus 4

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

SYKEHUSBYGG HF. - Bygg og miljø. Nils Arne Bjordal. Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015

SYKEHUSBYGG HF. - Bygg og miljø. Nils Arne Bjordal. Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015 SYKEHUSBYGG HF - Bygg og miljø Nils Arne Bjordal Miljø- og klimaforum Gardermoen 28.mai 2015 Bakgrunn Kompetansenettverket for sykehusplanlegging 1997 2014 «Bedre helsebygg» 2006 2011 Interregionalt eiendomsforum

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2011/573 GEN Dykkar ref.: Dato: 19.10.2011 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011 Vi kallar med dette

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport (beslutningspunkt B3) Nytt østfoldsykehus Dato: 14.11.08 Prosjekteier: Helse Sør-Øst RHF Nytt østfoldsykehus Sykehuset Østfold Dokumentets historie: Versjon Dato Forfatter Årsak

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer