Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest en uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget 2010, samt en representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til Hege Andersen, senest tre dager før møtets start. Ved spørsmål, kontakt Leder, Tine Øverseth Blomfeldt, på mobilnummer , telefonnummer , eller e-post Eller kontakt Organisasjonssekretær, Hege Andersen på telefonnummer , eller e-post Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. Vedtatt møteplan for 2011: Mandag 31. januar 2011 (arbeids- og prinsipprogram) SP 02/11 Mandag 28. februar 2011 SP 03/11 Mandag 28. mars 2011 SP 04/11 Torsdag 28. april 2011 (reviderting av budsjett for SP) SP 05/11 Mandag 30. mai 2011 (valg av delegater til LS NSO) SP 06/11

2 Fremlegg til dagsorden SP 16/11 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt SP 17/11 Godkjenning av protokoll SP 01/11 SP 18/11 Orienteringer Orienteringssak I. Arbeidsutvalget II. Universitetsstyret III. Læringsmiljøutvalget IV. Andre orienteringer SP 19/11 Ledige verv NSO Orienteringssak SP 20/11 Studentparlamentets budsjett 2011 Orienteringssak SP 21/11 Supplering av verv SP 22/11 Ettergodkjenning av høringssvar om evaluering av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) SP 23/11 Ettergodkjenning av SP sitt innspill til høring om forslag til endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fra NSO sendt til UiB SP 24/11 Revidering av kontorreglement SP 25/11 Valg av representanter til landsmøtet i NSO Pizzapause SP 26/11 Oppbygging av studentdemokratiet på HiB og NHH Orienteringssak

3 SP 27/11 Inntaksdimensjonering og autonomi i høyere utdanning - sak til landsmøtet NSO SP 28/11 Engasjementsaften SP 29/11 Arbeidsprogrammet vårsemesteret 2011 SP 30/11 Eventuelt Med vennlig hilsen Tine Øverseth Blomfeldt Leder, Studentparlamentet ved UiB Hege Andersen Org.sek. SP 16/11 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt SP 17/11 Godkjenning av protokoll SP 01/11 SP 18/11 Orienteringer Orienteringssak V. Arbeidsutvalget Leder og fakultetsansvarlig Overlappingsseminaret Vi hadde vår første arbeidsdag tirsdag 4. januar. De første to ukene brukte jeg en del tid på å fastsette programmet og få sendt ut invitasjoner til overlappingsseminaret vårt januar. Revidering av kontorreglement Vi så tidlig behovet for en revidering av kontorreglementet til Arbeidsutvalget og organisasjonsekretæren (org.sek) til Studentparlamentet. Jeg har i samarbeid med både org.sek og resten av AU utarbeidet et utkast til revidert kontorreglement.

4 Regionalt formøte NSO Som en av Norges tre største Universiteter, og den største utdanningsinstitusjonen på Vestlandet har vi sett på det som vår oppgave å ta initiativ til å arrangere et regionalt formøte i forkant av Landsmøtet i Norges Studentorganisasjon. Jeg og Mats har vært på møte med Øystein Fimland fra HiB og Anders Bjøreby fra NHH og avtalt et samarbeid med disse. Kommunens kontaktutvalg Mandag 17. januar deltok jeg på et møte i Kommunens kontaktutvalg. Her spilte vi inn saker som å frita studentboligene for boligskatt, et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene om fadderuken, problematikken på Nygårdshøyden og studentrabatt på Flybussen. Kommunen vil kalle inn til et felles møte om fadderuken for utdanningsinstitusjonene innen høyere utdanning i Bergen. De ville også skrive et brev til fylkeskommunen hvor de stiller seg undrende til hvorfor Bergen ikke har studentrabatt på flybussen når både Oslo og Trondheim har en slik ordning. Videre fortalte Monica Mæland, byrådsleder, litt om deres politikk rundt Nygårdshøyden. Semesterstart 16./23. august Ledelsen på UiB har tidligere sendt ut en skriv hvor de foreslår 23. august som dato for åpningsseremonien av høstsemesteret Dette er en uke senere enn UiO, NTNU, HiB og NHH. Vi har ved flere anledninger nevnt at vi ønsker å starte samtidig om de andre undervisningsinstitusjonene. Saken skal opp på møtet i utdanningsutvalget i begynnelsen av februar. Styreakademiet i Hordaland Første uken i januar ble vi kontaktet av Styreakademiet i Hordaland som ønsket et tettere samarbeid med studentene ved UiB. Jeg har vært i kontakt med dem angående et kurs for studenter involvert i studentdemokratiet og universitetsdemokratiet på UiB. SULF-møte Jeg har kalt inn til årets første møte i Studentutvalgslederforum. Datoen er satt til onsdag 26. januar. Her ønsker jeg å diskutere blant annet en eventuell engasjementsaften med Styreakademiet i Hordaland og tanker rundt forholdet mellom SUene og AU. Møte med rektor om fadderuken

5 Jeg og Håvard Dretvik, leder av arbeidsgruppen for fadderuken, har vært i møte med styret om fadderuken. De virket positivt innstilte til å være en større del av fadderuken, men ønsket avklaringer i forhold til ansvarsforhold. Klem en professor Sittende AU overtok ved overlapping med avtroppet AU ansvaret for kampanjen Klem en professor-dagen. Dagen er planlagt 8. februar og det finnes allerede et facebookarrangement. Kampansjen er et samarbeidsprosjekt med UiO og NTNU og jeg har vært i kontakt med dem for å legge en felles mediestrategi. Det er viktig for oss at det blir noe mer enn et facebook-stunt. Vi ønsker å legge vekt på betydningen forholdet mellom student og professorer har for utdanningskvaliteten. Fordi undersøkelsen kampanjen bygger på er foretatt på bachelornivå, ønsker vi også å ha fokus på behovet for å styrke bachelorgraden som selvstendig enhet. Mediearbeid Fredag 21. januar fikk vi en innføring i sosiale medier ved Jill Rettberg. Som studenparlamentet bør vi sette dagsorden og profilere oss som en sentral aktør i debatter i sosiale medier. Her er Twitter et viktig virkemiddel. Vi har også lagt en strategi for hvordan bruke facebook mer aktivt. Økonomi AU har vedtatt å bruke 4500 kroner på reklameannonse i programbladet til Studentersamfunnet. Tilsvarende annonse ble brukt i fjor. Orientering frå Nestleiar, læringsmiljø- og likestillingsansvarleg Overlapping med AU 2010 begynte etter SP 01/11 i slutten av november. Vi hadde ein del felles møter med nye og gamle AU, overlappingsseminar og eg hadde fleire møter med Bjørn-Anders der eg vart sett inn i dei ulike ansvarsområda. Mellom anna var vi på UiB sitt årlege seminar om studiekvalitet 1. desember og høyrte mykje interessant om gode tiltak for studentaktiv forskning, korleis bruke og ikkje bruke spørreskjema og gode døme på institutt som har lagt til rette for godt læringsmiljø i lag med studentane. 5. januar var eg i møte med Helge Olsen om Subdomener for studentorganisasjonar (eks. - «sp» er eit subdomene av uib.no). UiB er i ferd med å legge om reglane for

6 dette etter modell frå NTNU sitt reglement, og studentorganisasjonar ser ut til å på sikt måtte få nye adresser på forma org.uib.no/organisasjonsnamn. Dette skal eg følge opp vidare for å sørge for at overgong skjer på ein god måte og at studentorganisasjonane vert høyrt. SP-HiB sitt overlappingsseminar januar var eg SP-UiB sin representant på Studentparlamentet ved Høgskulen i Bergen sitt motivasjonsseminar, som er deira seminar tilsvarande vårt overlappingsseminar. Eg heldt ein presentasjon om korleis UiB og vårt studentdemokrati er oppbygt, og deltok på workshops og i debattane elles. Det var interessant å få eit innblikk i kva saker som opptar dei, m.a. korleis dei driv kvalitetssikring av studiane (tilbakemeldingar frå studentar m.m.). Likestilling Torsdag 13. januar møtte eg i Likestillingskomiteen der ein gjekk over handlingsplan for likestilling mellom kjønnene, som er første del av den nye handlingsplanen for likestilling på UiB. Vidare kjem ein til å fortsette på resten av handlingsplanen som omfattar likestilling på andre område. Alumnusrådet Måndag 14. januar møtte eg i alumnusrådet som settevara. Der behandla ein innkomne søknadar til initieringsmidlar. Dette er midlar til å støtte oppstart av alumnusverksemd ved UiB, og det var kome inn om lag 15 søknadar, nokre frå fagutvalg. Blant tiltaka er møte mellom tidlegare studentar og nye studentar ved semesterstart i haust, der dei får høyre om kva tidlegare studentar har nytta utdanninga til. Muleghetene med alumnus er noko eg håpar å spreie meir info om i studentdemokratiet og til studentorganisasjonar ved UiB. Fadderveka Eg har skrive SP sitt høyringssvar til høyringa som Arbeidsgruppa for fadderveka har laga. Elles deltok eg på møtet med rektor om fadderveka, har snakka med fadderkoordinator på HiB om korleis dei gjorde fadderveka i fjor, og kva planar dei har i år under SP-HiB sitt overlappingsseminar. Større møter I lag med Mats skal eg reise på NSO sin medlemslagskonferanse om dimensjonering i høgre utdanning, i Oslo februar mars er det UiO sin 200-årsjubileumskonferanse om temaet studiekvalitet. Eg reiser i lag med Tine og Erik.

7 Informasjonsarbeid - Fulgt opp å få lenke til Studentparlamentet sine heimesider på Mi Side. - Lagt ut meldingar på Mi Side om eit seminar Styreakademiet skal ha, samt ledige nasjonale verv som vert utnemt av NSO. Det dukkar ofte opp nokre med svært kort frist, så det lønner seg å følge godt med på Mi Side. - Annonse til Studentersamfunnets programblad er oppdatert og sendt inn. - Nettsidene våre (sp.uib.no) er oppdatert med ny kontaktinformasjon til AU og oppdaterte beskrivelsar av råd, og utvalg vi sit i både på norsk og engelsk. - AU har som mål å profilere SP på stand på alle fakultet før vårens valg av nytt SP i månadsskiftet april/mai, og eg har booka oss inn på MatNat under IAESTEs Næringslivsdag 1. februar og håpar me vil dra nytte av profileringsarbeidet IAESTE gjer for å dra studentar til Realfagbygget den dagen. - Heile AU tar ansvar for å oppdatere på Facebook og Twitter. Vi skal vere meir aktive med å legge ut bilete av kva vi foretar oss, t.d. når vi er på stand, besøker HSU sin studentkafé (Ad Fontes) eller liknande, då vi meiner bilete gir større inntrykk enn kun ei statusoppdatering. Vi har avtala første møte med eigedomsavdelinga onsdag. Her kjem vi til å ta opp nokre oppfølgingssaker, samt lufte saker som ligg an å til å kome med i arbeidsprogrammet. Kontakt med fakulteta Heile AU besøkte opninga av HSU sin kafé 14. januar (sjå bilete på Facebook-sidene våre). I lag med Mats var vi på Realistutvalget sitt møte onsdag 19. januar for å helse på RU. Arbeidsgruppa for Studentarbeidsplassar jobbar med å kartlegge studentarbeidsplassar og ønskjer. Dei bad oss om hjelp til å hente inn svar på nokre spørsmål frå studentutvalga, og desse sendte eg vidare til arbeidsgruppa fredag 21. januar. Klem-ein-professor-kampanjen 8. februar Me tok bilete med ein forelesar samtidig som me tok nye bilete av AU, og dette har me brukt til ein plakat som skal hengast opp i neste veke. Me skal ta bilete med professorar frå alle fakultet og kjem til å legge desse ut på Facebook-hendinga når dagen nærmar seg.

8 Elles har eg deltatt på lunsjar med universitetssleiinga og Studieadministrativ avdeling i lag med resten av AU. Orientering fra Miljø-, velferds og internasjonalt ansvarlig UiBs Internasjonale Uke 2011 Desember og januar har vært siste innspurt frem mot internasjonal uke i uke tre. Jeg har vært i flere møter med seksjon for internasjonalisering på Studieadministrativ avdeling og med Kvarteret. Begge disse fortjener all mulig skryt! Det å flytte det felles åpningsarrangementet fra Egget til Kvarteret var en stor suksess. I motsetning til i fjor var oppmøtet svært bra også fra de internasjonale studentenes sin side. De ble også inkludert i et mye større omfang i det kulturelle programmet på ettermiddagen og flere bidro med musikk, dans osv. Alle fakultetene har hatt sine egne internasjonale dager der de har vist frem mulighetene for internasjonalisering/utveksling på sine fagområder. Det Internasjonale Rommet Et par organisasjoner har så langt tatt kontakt og booket Det Internasjonale Rommet for faste møter dette semesteret. Disse har nå fått korttilgang. Det fremdeles en del ledig kapasitet. Organisasjoner som fremmer integrering mellom norske og internasjonale studenter vil bli prioritert som tidligere. Programkomiteen for Christiekonferansen 2011 Jeg er blitt oppnevnt som studentrepresentant i programkomiteen for Christiekonferansen som skal være i Grieghallen 27. april. Christiekonferansen skal være Vestlandets viktigste møteplass mellom akademia og samfunnet rundt. Perspektivet for Christiekonferansen 2011 er: UiB - et internasjonalt anerkjent forskingsuniversitetet utenfor hovedstaden. Arbeidet foregår foreløpig via mail men første møte er fredag 28. januar. Miljøgjennomgang i SiB Idrettssjefen i SiB, Bård Johansen, har tatt kontakt med meg og bedt meg være studentrepresentant i SiB sin nye miljøstyringsgruppe. Det utarbeides en rapport som ser på SiB sitt potensiale på fire områder: energieffektivisering, resirkulering, transport og innkjøp.

9 Stillerommet Arbeidet med stillerommet på Studentsenteret er godt i gang og skal være ferdig ila. et par måneder. Dette var en sak som en jobbet en del med i 2010 og som vil gi et godt tilbud til studenter som trenger et sted der de kan trekke seg tilbake og be/mediter, sentralt på Høyden. Media Har kommentert noen mindre saker i Studvest ifm. internasjonal uke og noen Bergensstudenter som har startet nettbokhandel. Det siste var ikke som representant for AU. I tilleg har jeg besøk SRiB sin morgensending og snakket om stillerommet og internasjonal uke Orientering fra fag- og forskningsansvarlig Kjære Studentparlament. Disse ukene har vert mine første i AU, jeg vil derfor innlede med å si at jeg takker for tilliten og at det så langt har vert en glede uten like å jobbe for dere. Uke 1: Jeg startet en dag sener ene resten av AU på grunn av at flyet mitt til Bergen fra Molde ikke gikk før sent på ettermiddagen den 4. januar. Dette hadde jeg informert resten av AU på forhånd om. Så den 5. januar startet jeg og deltok på mitt første AU-møte. Neste dagene gikk på sette seg inn i de fleste rutinene så fort som mulig. Den 7. januar hadde AU møte med Studieadministrasjonen, hvor jeg tok opp en sak fra medisin som handlet om en søknad hvor det ene kullet på medisin hadde bedt om at den ene eksamensdatoen deres ble flyttet fordi det kolliderte med undervisningen i et annet fag. Dette skulle Studieadministrasjonen ta videre og undersøke. Uke 2: Uke 2 brukte jeg mye til virkelig å sette meg inn i de forskjellige stortingsmeldingene og rapportene som omhandler mine ansvarsområder. Og jeg startet å hjelpe Tine Blomfeldt med å se på muligheten for å arrangere NSO region-formøte i Bergen. Jeg svarte og på en evalueringshøring av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) som UiB hadde fått og bedt SP om innspill på. Siden fristen var så kort blir det bedt i kommende SP om å ettergodkjenne høringsinnspillet. Jeg startet nå å sette meg inn i hva som må til for å arrangere NSO regionsformøte.

10 13. januar hadde jeg et møte med tidligere fag- og forskningspolitisk ansvarlig i AU 2009, Kristian August Blindheim. Jeg hadde kontaktet han for å ha et møte hvor han kunne holde et lite foredrag om hvordan man avholder fagkritisk dag. Han anbefalte meg og å ha et formøte for alle som skal være med på å arrangere fagkritisk dag. Det har jeg startet å planlegge. AU var og på HSUs pensumkafé den 14. januar. Mye av uke 2 gikk til å planlegge overlappingseminaret. Etter arbeidstid den 14. januar startet overlappingsseminaret på Studentsenteret. Seminaret varte og resten av helgen. Som jeg personlig syns var veldig hyggelig og lærerikt. Uke 3: Som sagt har jeg brukt litt tid hver uke siden jeg startet til å virkelig sette meg inn i alt. Mye tid har gått med på å svare på en del mail. Men i uke 3 har jeg brukt mye tid på å kontakte de forskjellige utdanningsinstitusjonene på vestlandet for å høre om de er interessert i å være med å arrangere et NSO regionaltformøte til NSOs landsmøte. NSO har i år latt det være opp til regionene å arrangere formøter, så derfor har jeg tatt utgangspunkt hvilke læresteder som er med i UH Nett-vest for lage regionsmøte for region vest. Dette har blitt tatt positivt i mot av utdanningsinstitusjonene på vestlandet og av NSO sentralt. Tirsdag den 18. januar hadde jeg og Tine Blomfeldt møte med Øystein Fimland (HiB) og Anders Bjørneby (NHH) angående regionsformøte, de hadde alt fra før av sagt de var positive. Vi fant det naturlig at vi, altså UiB, HiB og NHH, tar litt ekstra ansvar for å arrangere regionsformøte siden det skal være i Bergen. Jeg tok personlig på meg å være koordinator for formøtet. I uke 3 har jeg og jobbet med en høring som omhandler karakterutskrifter, men den er jeg ikke ferdig med enda. På fredag den 21. januar hadde AU møte med universitetetledelsen. Der tok jeg opp om førstesemesterutvalget snart skulle sende ut innkalling og ha et møte. Dette skulle ledelsen ta med videre. VI. Universitetsstyret Fornying av universitetets strategi Arbeidet med strategien for universitetet er i ferd med å avsluttets. I utgangspunktet skulle den ferdigstilles og vedas i Universitetsstyre møte 01.desember 2010, men fordi det

11 i styre kom inn forslag om flere endringer ble saken utsatt til møte 10. februar I forbindelse med stratiegiarbeidet har det i løpet av 2010 vært arrangert flere høringer, arbeidsgruppe-møter og seminarer. * Arbeidsgruppen ble nedsatt av Rektor og hadde som mandat å komme med et utkast til strategien. *Høringene har vært sendt til samtlige fakultet samt til SP *Det ble i 2010 arrangert en lederkonferanse hvor alle ledere på UiB var invitert samt representanter fra AU-SP til å uttale seg om strategien. UiB skal være et internasjonalt ledende forskeruniversitet heter det i den nye strategien. For oss studentrepresentanter har det da vært spesielt viktig å få frem at for å få god forskning må også UiB tilby god undervisning. Det er vi studentene som etter endt studieløp skal rekrutteres til forskerstillingene. I tillegg skal en grad fra UiB være et kvalitetsstempel og det er da viktig å fokusere på utdanningen. Utlysing av studieprogram og fastsettelse av opptaksrammer 2011/2012 (Dimensjoneringssaken) For de av dere som var på overlappingsseminaret har dere allerede fått en liten innføring i sakens kjerne. Det har lenge pågått en kamp mellom UiB og Kunnskapsdepartementet (KD) rundt dette temaet, og de siste 2 mnd har det blusset spesielt mye opp i media. Det store spørsmålet er; hvor mange studenter skal UiB ta opp? (i den siste tiden har også spørsmålet om hvem skal bestemme dette blitt en stor debatt) UiB ledelsen har lenge varslet at de ønsker å kutte i antall studenter. Grunne er kort forklart at UiB over lengre tid overbooket opptaket og altså tatt inn for mange ikkefullfinansierte studenter. Dette mener ledelsen går ut over studiekvaliteten, noe vi studentrepresentantene sier oss enig i. UiB klarer ikke å tilby studentene det de har lovet. Etter kvalitetsreformen skulle studentene få en tettere oppfølging i form av flere evalueringer, flere seminarer, mer veiledning osv. Realiteten er den at det snarere er tvert i mot på flere områder. Seminarer kuttes, eksamensformer endres for å spare kostnadder osv.

12 Dekanene er imidlertid ikke like ivrige etter å kutte i studenttallet. Dette fordi de er redd for at det vil redusere inntekten til fakultetene. Men de var alle enig om at det bør gjøres et grundig utregningsarbeid slik at man ved neste fastsettelse av opptaksrammene for 2012/2013 kan med sikkerhet konkludere med hvor mange studenter som bør kuttes evt tas opp. Det var derfor bred enighet om at tallene fra i fjor skulle fryses inntil dette arbeidet var utfør. Universitetsstyret har nå vedtatt at Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken har ansvar for dette arbeidet. For å lese om samtlige saker fra Universitetsstyret møte 01. desember 2010 gå til: universitetsstyret/saklister-universitetsstyret-2010/mote LS-NSO Nina Det har de siste ukene gått med mye tid til å forberede seg til LS3. Spesielt har plattformen for organisering og dimensjonering av høyere utdanning tatt mye tid. For å lese sakspapirene til LS 3 gå til; universitetsstyret/saklister-universitetsstyret-2010/mote Orientering vil bli gitt muntlig i SP 02/11 Studentforsikring ved UiB På møte i 2010 fattet Universitetsstyret et intensjonsvedtak om å se på mulighetene for å skaffe en forsikring for studentene ved UiB. Det ble der påpekt at et stort antall studenter ikke har egen forsikring. Ved uhell under utdannelsen har heller ikke UiB noen forsikring som dekker studentene, likevel om UiB pålegger studentene obligatoriske oppgaver. Denne saken har også blitt omtalt i SP tidligere, og det ble sendt en resolusjon til NSO. NSO vil i løpet av kort tid lansere en forsikring som det er mulig å kjøpe, og som dekker det mest nødvendige. Denne finnes snart tilgjengelig på student.no. Det er viktig å understreke at dette er en løsning som bør være midlertidig, og som ikke bør dekkes av studentene selv. Det er et stort hull i folketrygdeloven når det gjelder studenter, siden erstatninger og beregning av trygdepenger dersom man skulle

13 bli ufør beregnes ut fra inntekt det foregående året. Da kommer studenter naturlig nok dårlig ut. Håpet er at UiB nå kommer til å sette fart på denne utredningen. Det ble tidligere foreslått å ta opp denne saken igjen på møte 10. februar Dette ser ut som blir utsatt, da utredningen ikke vil være ferdig. Det arbeides også med å få eksterne aktører til å utrede dette uavhengig. Økonomien i denne saken er avgjørende for å få den gjennomført på UiB. Fadderuken 2011 I 2010 hadde alle de store utdanningsinstitusjonene i Bergen en sammenfallende fadderuke. Det var et stort antall studenter som ble ønsket velkommen. Dette satte et stort fokus på studenter og alkohol, og som gruppe var det mye negativ omtale i media. Læringsmiljøutvalget besluttet i sitt møte 21. oktober 2010 å nedsette en arbeidsgruppe for å se på problematikken rundt studenter og rus, samt hvordan UiB kunne være en mer synlig aktør. Arbeidsgruppen ble sammensatt av studieadministrativ avdeling etter ønsker fra LMU. Medlemmene i gruppen er: Håvard Dretvik (student og leder) Ulrikke Nedregård (student) Bjørn-Anders Hind (student) Ida Samuelsen (mottaksansvarlig PSYK) Ingrid Engdal (mottaksansvarlig JUSS) Per-Arne Larsen (fadderkoordinator og sekretær) Arbeidsgruppen har til nå hatt 3 møter, og har ambisiøse mål for fortsettelsen. Det ble før jul utarbeidet en fadderavtale, 7 punkter med forslag og et brev som beskrev bakgrunnen for prosessen. Dette ble sendt ut til samtlige studentutvalg, juristforeningen og Studentparlamentet med innspillsfrist 10. februar Det ble 24. januar 2011 også arrangert et diskusjons og informasjonsmøte. En overordnet tanke fra arbeidsgruppen er at fadderuka skal bli enda bedre. Arbeidsgruppen ønsker også at arrangementet skal være i regi av UiB, med forankring i studentmassen. Se også egen sak SP 02/11. VII. Læringsmiljøutvalget Muntlig orientering vil bli gitt i møtet.

14 VIII. Andre orienteringer SP 19/11 Ledige verv NSO Orienteringssak NSO ble stiftet 1.juli 2010 ved en sammenslåing av de tidligere organisasjonene, Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund. Hensikten bak sammenslåingen var å skape én felles røst for studentene i Norge. NSO er en paraplyorganisasjon for studentdemokratier ved høyskoler, universiteter og vitenskapelige høyskoler i Norge og representerer omlag studenter. Informasjon fra valgkomiteen Vil du bli studenttillitsvalgt for norske studenter? Valgkomiteen til Norsk Studentorganisasjon er på jakt etter dyktige kandidater til studenttillitsverv. Det er stadig pågang med folk som vil stille, så vi har derfor satt frist til 1.mars for å melde sitt kandidatur til noen av disse vervene: Leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO) Nestleder av NSO Velferdsansvarlig av NSO Internasjonalt ansvarlig i NSO To fag- og forskningspolitisk ansvarlig Leder av valgkomiteen 2011/2012 Valgkomiteen består av fem personer og velges av Landsmøtet. Komiteens oppgave er å finne og innstille på kandidater til valg som skal gjøres på Landsmøtet, slik som Arbeidsutvalget. Komiteen bistår også under valg som gjøres mellom Landsmøtene. Leder av de politiske komiteene 2011/2012 NSO har tre faglige komiteer som velges på Landsmøtet hvert år. Hver komité har fem medlemmer. Komiteene får sitt mandat fra Landsstyret. Fag- og forskningspolitisk komité Internasjonal komité Velferds- og likestillingspolitisk komité Leder av de faglige komiteene 2011/2012 NSO har ti faglige komiteer som velges av Landsstyret. Hver komité har fem medlemmer. De faglige komiteene får sitt mandat fra Landsstyret. Faglig komité for helse- og sosialfaglige utdanninger Faglig komité for historisk-filosofiske fag

15 Faglig komité for juridiske fag Faglig komité for lærerutdanning Faglig komité for medisin Faglig komité for realfag Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag Faglig komité for teknologiutdanning Faglig komité for økonomisk-administrativ utdanning Faglig komité for odontologiske fag To medlemmer til kontrollkomiteen til NSO Kontroll- og organisasjonskomiteen består av fire personer hvor to sitter over to perioder slik at to skiftes ut hver periode. Det er Landsmøtet som velger komiteen. KOKs hovedoppgave er å sikre at organisasjonen drives etter de styringsdokumentene som gjelder, slik som vedteker, prinsipprogram, vedtatte rutiner og øvrige politiske dokumenter. Ta kontakt med oss på dersom du har spørsmål om vervene og prosessen fremover. Vennlig hilsen Valgkomiteen i NSO 2010/2011 v/ Per Anders Langerød, leder Mob (+47) SP 20/11 Studentparlamentets budsjett 2011 Orientering vil bli gitt muntlig i møtet. SP 21/11 Supplering av verv Universitetets Forskningsutvalg vara (valgt en gutt) Utvalget er et rådgivende organ i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål. Utvalget skal gjennom sin virksomhet arbeide for å sikre best mulige vilkår for universitetsforskningen, med særlig vekt på grunnforskningen. Utvalget har ansvar for å gi Universitetsstyret råd i spørsmål knyttet til forskerutdanning og forskerrekruttering. Avdelingsdirektør for forskningsavdelingen er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med prorektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget. Universitetets Utdanningsutvalg vara (valgt en gutt)

16 Utvalget skal være et rådgivende organ i utdanningsstrategiske spørsmål og skal ta initiativ til og kooridinere strategisk utviklingsarbeid ved universitetet. Utvalget foreslår blant annet fremtidige strategiske satsninger innenfor universitetets samlede utdanningstilbud på bakgrunn av fakultetenes utdanningsmeldinger. Utvalget ledes av viserektor for utdanning og består ellers av pro-/visedekaner for undervisning i tillegg til studentrepresentantene. Utdanningsdirektør er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med viserektor for utdanning, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget. Universitetets Læringsmiljøutvalg vara (en gutt valgt) Utvalget er opprettet i tråd med Universitets- og høyskolelovens 4-3 om læringsmiljø. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og skal følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Utvalget skal holdes orientert om klager universitetet mottar fra studentene vedrørende læringsmiljø, og kan gi uttalelser om disse forholdene. Studentene og universitetet skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Studentenes valgstyre faste (2 gutter valgt)+ 5 vara Studentenes valgstyre organiserer og gjennomfører valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Valgstyret fastsetter og kunngjør frister for nominasjon, innlevering av lister og lignende i henhold til Studentparlamentets valgreglement, universitetets sentrale valgreglement og i samråd med Det sentrale valgstyret. Valgstyret skal legge til rette for en høyest mulig valgoppslutning. Den sentrale klagenemd 2+2 personlige vara per rep 2 personlige vara for Kjersti Løwehr (skal være kvinner) Klagenemnden behandler klager over enkeltvedtak i saker knyttet til blant annet opptak, adgang til eksamen, mistanke om

17 juks, permisjonssøknader, dispensasjons eller fritak, godkjenning av kurs eller praksis og valg ved universitetet. Det sentrale valgstyret faste 2 vara Valgstyret har ansvar for å organisere valg av rektor og medlemmer til Universitetsstyret, veilede valgstyrene på fakultetene og instituttene, samt behandle eventuelle klager over vedtak fattet av andre valgstyrer. Oppgavene innebærer blant annet å kunngjøre valgtidspunkt og forslagsfrist, veilede kandidater, forslagsstillere og velgere om reglement, rettigheter og plikter; kunngjøre valg, organisere stemmegivningen, holde oppgjør og publisere resultatet. Innstillingsrådet for studentlegater vara Rådet behandler søknader om studentlegat, samt søknader om midler fra Meltzerfondet. På bakgrunn av søknadsbehandlingen foretar rådet innstilling for utdeling av midlene. Studentrepresentantene jobber sammen med en vitenskaplig ansatt ved sine respective fakultet. Vervet er honorert. Arbeidet skjer i januar/februar. Styret for senter for kvinne- og kjønnsforskning 2+ 2 (personlige vara) 1 fast (en jente valgt) 2 vara Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. Styret har det overordnede ansvaret for driften og utviklingen av senteret. Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse vara Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse er et underutvalg av Læringsmiljøutvalget. Det er også et rådgivende organ for Utdanningsutvalget, for administrasjonen og andre enheter i spørsmål som angår studenter med funksjonsnedsettelse. Rådet skal spesielt ha sin oppmerksomhet på organisatoriske og praktiske hindringer for gjennomføringen av studier. Rådet

18 følger opp universitetets Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse, blant annet gjennom behandling og oppfølging av enkeltsaker. Redaksjonsrådet for studieinformasjon vara Rådet har ansvar for å se til at alt informasjonsmateriale (brosjyrer, annonser, web) til studentene er tilpasset målgruppene og justeres i samsvar med erfaringer og tilbakemeldinger. Videre har rådet ansvar for å koordinere informasjonen fra de ulike fakultetene, se til at universitetets satsningsområder reflekteres i materialet og at informasjonen er oppdatert. Rådet oppretter egne prosjektgrupper som organiserer ting som utdanningsmesser, skolebesøk og studentmottaket. Opptakskomiteen for praktisk pedagogisk utdanning vara (en jente valgt) Opptakskomiteen har det overordnede ansvaret for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tråd med universitetets regler som regulerer dette. Møteledelse fast (en gutt og en jente valgt) 3 vara Møteledelsen leder alle møter i Studentparlamentet. Møteleder har som oppgave å bestemme taletid, føre taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av endringsforslag og ellers iverksette nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske. Studentparlamentets sekretariat fungerer normalt som protokollfører i møtene. Kontrollkomité fast (en jente og en gutt valgt) 3 vara Kontrollkomiteen skal påse at Studentparlamentet handler i samsvar med vedtatte regler, og kontrollere at Arbeidsutvalget handler i samsvar med Studentparlamentet og Arbeidsutvalgets regelverk og vedtak. Kontrollkomiteen skal også påse at Studentparlamentets økonomiske midler blir brukt i overensstemmelse med Studentparlamentets retningslinjer. Kontrollkomiteen stiller i alle Studentparlamentets møter.

19 Programstyret for lektorutdanningen fast (1 jente valgt) 1 vara (1 jente valgt) Programstyret for lektorutdanning er et overordnet styre for hele porteføljen av lektorprogram. Programstyret koordinerer arbeidet med studieplaner og undervisning i alle lektorutdanningstilbud ved universitetet. Dette inkluderer blant annet de integrerte masterprogrammene, PPU og master i læring og undervisning. Vervet har funksjonstid fra 1. august til 31. juli. Alumnusrådet 1 fast Programkomiteen for Christiekonferansen 1 fast Forslag til vedtak: Det bes om at forslag til kandidater fremmes skriftlig i møtet. SP 22/11 Ettergodkjenning av høringssvar om evaluering av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Se vedlegg for høring og SPs høringssvar. Forslag til vedtak: Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvar om evaluering av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 23/11 Ettergodkjenning av SP sitt innspill til høring om forslag til endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fra NSO sendt til UiB Se vedlegg for opprinnelig høringsbrev og SPs innspill til høringen tilsendt UiB. Forslag til vedtak: Studentparlamentet ettergodkjenner innspill til høring om forslag til endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fra NSO sendt til UiB.

20 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 24/11 Revidering av kontorreglement Bakgrunn Ved gjennomgang av kontrorreglementet for arbeidsutvalget og org.sek har AU sett behovet for en mer omfattende revidering. Enkelte ting har stått flere ganger, andre ting var selvsagte og burde dermed ikke stå i et slikt reglement. I tillegg fantes det en del uriktige opplysniger i reglementet som AU så behovet for å rette opp. AU foreslår å legge til et avsnitt om fravær. Her ønsker AU å åpne for muligheten av å trekke et AU-medlem i honorar ved høyt, udokumentert fravær. Dette trekket foreslås brukt til annen arbeidskraft. AU foreslår videre at det føres referat fra AU-møter, ikke bare protokoll. Dette vil gjøre det enklere å få innsyn i AU sin arbeidsdag. Praksis det siste året har også vært at det føres referat. En del av revideringene er gjort rundt org.sek sine arbeidsoppgaver. Flere av oppgavene eksisterte ikke eller stemte dårlig overens med de oppgaver org.sek faktisk utfører. AU ønsker å presisere at org.sek kun skal bistå med organisatoriske og administrative oppgaver, ikke politiske. Det understrekes også at dokumentet ikke skal fungere som stillingsbeskrivelse for org.sek da et slikt dokument allerede eksisterer. Videre er det uheldig at org.sek tillegges hovedansvaret for oppgaver knyttet til økonomien når økonomiansvaret legges til leder av AU. AU foreslår at punktet Økonomi gjøres til et overordnet punkt. Tidligere har punktet ligget som et underpukt under Organisasjonssektretær. AU ønsker med det å synliggjøre at økonomi også er sentralt for AU sine medlemmer. AU foreslår videre å slå økonomi og fullmakt sammen til ett punkt da det med fullmakter har vært ment økonomiske fullmakter. Under personalsaker foreslår AU et eget punkt om fratredelse. Det nevnes kun indirekte i den opprinnelige teksten at AUmedlemmer kan fratre av andre årsaker enn mistillit. AU mener det er behov for at fratredelse ved ulike grunner skilles. Videre

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/10: Tid: Mandag 22. mars 2010: kl 17:00 Sted: Det Akademiske Kvarter, Tivoli Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg.

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg. Oslo, 03.mars 2010 Til: Fra: Studentparlamentet i Oslo Studentparlamentets Arbeidsutvalg ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen,

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 12.02.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19.02.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer