Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest en uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget 2010, samt en representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til Hege Andersen, senest tre dager før møtets start. Ved spørsmål, kontakt Leder, Tine Øverseth Blomfeldt, på mobilnummer , telefonnummer , eller e-post Eller kontakt Organisasjonssekretær, Hege Andersen på telefonnummer , eller e-post Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. Vedtatt møteplan for 2011: Mandag 31. januar 2011 (arbeids- og prinsipprogram) SP 02/11 Mandag 28. februar 2011 SP 03/11 Mandag 28. mars 2011 SP 04/11 Torsdag 28. april 2011 (reviderting av budsjett for SP) SP 05/11 Mandag 30. mai 2011 (valg av delegater til LS NSO) SP 06/11

2 Fremlegg til dagsorden SP 16/11 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt SP 17/11 Godkjenning av protokoll SP 01/11 SP 18/11 Orienteringer Orienteringssak I. Arbeidsutvalget II. Universitetsstyret III. Læringsmiljøutvalget IV. Andre orienteringer SP 19/11 Ledige verv NSO Orienteringssak SP 20/11 Studentparlamentets budsjett 2011 Orienteringssak SP 21/11 Supplering av verv SP 22/11 Ettergodkjenning av høringssvar om evaluering av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) SP 23/11 Ettergodkjenning av SP sitt innspill til høring om forslag til endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fra NSO sendt til UiB SP 24/11 Revidering av kontorreglement SP 25/11 Valg av representanter til landsmøtet i NSO Pizzapause SP 26/11 Oppbygging av studentdemokratiet på HiB og NHH Orienteringssak

3 SP 27/11 Inntaksdimensjonering og autonomi i høyere utdanning - sak til landsmøtet NSO SP 28/11 Engasjementsaften SP 29/11 Arbeidsprogrammet vårsemesteret 2011 SP 30/11 Eventuelt Med vennlig hilsen Tine Øverseth Blomfeldt Leder, Studentparlamentet ved UiB Hege Andersen Org.sek. SP 16/11 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt SP 17/11 Godkjenning av protokoll SP 01/11 SP 18/11 Orienteringer Orienteringssak V. Arbeidsutvalget Leder og fakultetsansvarlig Overlappingsseminaret Vi hadde vår første arbeidsdag tirsdag 4. januar. De første to ukene brukte jeg en del tid på å fastsette programmet og få sendt ut invitasjoner til overlappingsseminaret vårt januar. Revidering av kontorreglement Vi så tidlig behovet for en revidering av kontorreglementet til Arbeidsutvalget og organisasjonsekretæren (org.sek) til Studentparlamentet. Jeg har i samarbeid med både org.sek og resten av AU utarbeidet et utkast til revidert kontorreglement.

4 Regionalt formøte NSO Som en av Norges tre største Universiteter, og den største utdanningsinstitusjonen på Vestlandet har vi sett på det som vår oppgave å ta initiativ til å arrangere et regionalt formøte i forkant av Landsmøtet i Norges Studentorganisasjon. Jeg og Mats har vært på møte med Øystein Fimland fra HiB og Anders Bjøreby fra NHH og avtalt et samarbeid med disse. Kommunens kontaktutvalg Mandag 17. januar deltok jeg på et møte i Kommunens kontaktutvalg. Her spilte vi inn saker som å frita studentboligene for boligskatt, et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene om fadderuken, problematikken på Nygårdshøyden og studentrabatt på Flybussen. Kommunen vil kalle inn til et felles møte om fadderuken for utdanningsinstitusjonene innen høyere utdanning i Bergen. De ville også skrive et brev til fylkeskommunen hvor de stiller seg undrende til hvorfor Bergen ikke har studentrabatt på flybussen når både Oslo og Trondheim har en slik ordning. Videre fortalte Monica Mæland, byrådsleder, litt om deres politikk rundt Nygårdshøyden. Semesterstart 16./23. august Ledelsen på UiB har tidligere sendt ut en skriv hvor de foreslår 23. august som dato for åpningsseremonien av høstsemesteret Dette er en uke senere enn UiO, NTNU, HiB og NHH. Vi har ved flere anledninger nevnt at vi ønsker å starte samtidig om de andre undervisningsinstitusjonene. Saken skal opp på møtet i utdanningsutvalget i begynnelsen av februar. Styreakademiet i Hordaland Første uken i januar ble vi kontaktet av Styreakademiet i Hordaland som ønsket et tettere samarbeid med studentene ved UiB. Jeg har vært i kontakt med dem angående et kurs for studenter involvert i studentdemokratiet og universitetsdemokratiet på UiB. SULF-møte Jeg har kalt inn til årets første møte i Studentutvalgslederforum. Datoen er satt til onsdag 26. januar. Her ønsker jeg å diskutere blant annet en eventuell engasjementsaften med Styreakademiet i Hordaland og tanker rundt forholdet mellom SUene og AU. Møte med rektor om fadderuken

5 Jeg og Håvard Dretvik, leder av arbeidsgruppen for fadderuken, har vært i møte med styret om fadderuken. De virket positivt innstilte til å være en større del av fadderuken, men ønsket avklaringer i forhold til ansvarsforhold. Klem en professor Sittende AU overtok ved overlapping med avtroppet AU ansvaret for kampanjen Klem en professor-dagen. Dagen er planlagt 8. februar og det finnes allerede et facebookarrangement. Kampansjen er et samarbeidsprosjekt med UiO og NTNU og jeg har vært i kontakt med dem for å legge en felles mediestrategi. Det er viktig for oss at det blir noe mer enn et facebook-stunt. Vi ønsker å legge vekt på betydningen forholdet mellom student og professorer har for utdanningskvaliteten. Fordi undersøkelsen kampanjen bygger på er foretatt på bachelornivå, ønsker vi også å ha fokus på behovet for å styrke bachelorgraden som selvstendig enhet. Mediearbeid Fredag 21. januar fikk vi en innføring i sosiale medier ved Jill Rettberg. Som studenparlamentet bør vi sette dagsorden og profilere oss som en sentral aktør i debatter i sosiale medier. Her er Twitter et viktig virkemiddel. Vi har også lagt en strategi for hvordan bruke facebook mer aktivt. Økonomi AU har vedtatt å bruke 4500 kroner på reklameannonse i programbladet til Studentersamfunnet. Tilsvarende annonse ble brukt i fjor. Orientering frå Nestleiar, læringsmiljø- og likestillingsansvarleg Overlapping med AU 2010 begynte etter SP 01/11 i slutten av november. Vi hadde ein del felles møter med nye og gamle AU, overlappingsseminar og eg hadde fleire møter med Bjørn-Anders der eg vart sett inn i dei ulike ansvarsområda. Mellom anna var vi på UiB sitt årlege seminar om studiekvalitet 1. desember og høyrte mykje interessant om gode tiltak for studentaktiv forskning, korleis bruke og ikkje bruke spørreskjema og gode døme på institutt som har lagt til rette for godt læringsmiljø i lag med studentane. 5. januar var eg i møte med Helge Olsen om Subdomener for studentorganisasjonar (eks. - «sp» er eit subdomene av uib.no). UiB er i ferd med å legge om reglane for

6 dette etter modell frå NTNU sitt reglement, og studentorganisasjonar ser ut til å på sikt måtte få nye adresser på forma org.uib.no/organisasjonsnamn. Dette skal eg følge opp vidare for å sørge for at overgong skjer på ein god måte og at studentorganisasjonane vert høyrt. SP-HiB sitt overlappingsseminar januar var eg SP-UiB sin representant på Studentparlamentet ved Høgskulen i Bergen sitt motivasjonsseminar, som er deira seminar tilsvarande vårt overlappingsseminar. Eg heldt ein presentasjon om korleis UiB og vårt studentdemokrati er oppbygt, og deltok på workshops og i debattane elles. Det var interessant å få eit innblikk i kva saker som opptar dei, m.a. korleis dei driv kvalitetssikring av studiane (tilbakemeldingar frå studentar m.m.). Likestilling Torsdag 13. januar møtte eg i Likestillingskomiteen der ein gjekk over handlingsplan for likestilling mellom kjønnene, som er første del av den nye handlingsplanen for likestilling på UiB. Vidare kjem ein til å fortsette på resten av handlingsplanen som omfattar likestilling på andre område. Alumnusrådet Måndag 14. januar møtte eg i alumnusrådet som settevara. Der behandla ein innkomne søknadar til initieringsmidlar. Dette er midlar til å støtte oppstart av alumnusverksemd ved UiB, og det var kome inn om lag 15 søknadar, nokre frå fagutvalg. Blant tiltaka er møte mellom tidlegare studentar og nye studentar ved semesterstart i haust, der dei får høyre om kva tidlegare studentar har nytta utdanninga til. Muleghetene med alumnus er noko eg håpar å spreie meir info om i studentdemokratiet og til studentorganisasjonar ved UiB. Fadderveka Eg har skrive SP sitt høyringssvar til høyringa som Arbeidsgruppa for fadderveka har laga. Elles deltok eg på møtet med rektor om fadderveka, har snakka med fadderkoordinator på HiB om korleis dei gjorde fadderveka i fjor, og kva planar dei har i år under SP-HiB sitt overlappingsseminar. Større møter I lag med Mats skal eg reise på NSO sin medlemslagskonferanse om dimensjonering i høgre utdanning, i Oslo februar mars er det UiO sin 200-årsjubileumskonferanse om temaet studiekvalitet. Eg reiser i lag med Tine og Erik.

7 Informasjonsarbeid - Fulgt opp å få lenke til Studentparlamentet sine heimesider på Mi Side. - Lagt ut meldingar på Mi Side om eit seminar Styreakademiet skal ha, samt ledige nasjonale verv som vert utnemt av NSO. Det dukkar ofte opp nokre med svært kort frist, så det lønner seg å følge godt med på Mi Side. - Annonse til Studentersamfunnets programblad er oppdatert og sendt inn. - Nettsidene våre (sp.uib.no) er oppdatert med ny kontaktinformasjon til AU og oppdaterte beskrivelsar av råd, og utvalg vi sit i både på norsk og engelsk. - AU har som mål å profilere SP på stand på alle fakultet før vårens valg av nytt SP i månadsskiftet april/mai, og eg har booka oss inn på MatNat under IAESTEs Næringslivsdag 1. februar og håpar me vil dra nytte av profileringsarbeidet IAESTE gjer for å dra studentar til Realfagbygget den dagen. - Heile AU tar ansvar for å oppdatere på Facebook og Twitter. Vi skal vere meir aktive med å legge ut bilete av kva vi foretar oss, t.d. når vi er på stand, besøker HSU sin studentkafé (Ad Fontes) eller liknande, då vi meiner bilete gir større inntrykk enn kun ei statusoppdatering. Vi har avtala første møte med eigedomsavdelinga onsdag. Her kjem vi til å ta opp nokre oppfølgingssaker, samt lufte saker som ligg an å til å kome med i arbeidsprogrammet. Kontakt med fakulteta Heile AU besøkte opninga av HSU sin kafé 14. januar (sjå bilete på Facebook-sidene våre). I lag med Mats var vi på Realistutvalget sitt møte onsdag 19. januar for å helse på RU. Arbeidsgruppa for Studentarbeidsplassar jobbar med å kartlegge studentarbeidsplassar og ønskjer. Dei bad oss om hjelp til å hente inn svar på nokre spørsmål frå studentutvalga, og desse sendte eg vidare til arbeidsgruppa fredag 21. januar. Klem-ein-professor-kampanjen 8. februar Me tok bilete med ein forelesar samtidig som me tok nye bilete av AU, og dette har me brukt til ein plakat som skal hengast opp i neste veke. Me skal ta bilete med professorar frå alle fakultet og kjem til å legge desse ut på Facebook-hendinga når dagen nærmar seg.

8 Elles har eg deltatt på lunsjar med universitetssleiinga og Studieadministrativ avdeling i lag med resten av AU. Orientering fra Miljø-, velferds og internasjonalt ansvarlig UiBs Internasjonale Uke 2011 Desember og januar har vært siste innspurt frem mot internasjonal uke i uke tre. Jeg har vært i flere møter med seksjon for internasjonalisering på Studieadministrativ avdeling og med Kvarteret. Begge disse fortjener all mulig skryt! Det å flytte det felles åpningsarrangementet fra Egget til Kvarteret var en stor suksess. I motsetning til i fjor var oppmøtet svært bra også fra de internasjonale studentenes sin side. De ble også inkludert i et mye større omfang i det kulturelle programmet på ettermiddagen og flere bidro med musikk, dans osv. Alle fakultetene har hatt sine egne internasjonale dager der de har vist frem mulighetene for internasjonalisering/utveksling på sine fagområder. Det Internasjonale Rommet Et par organisasjoner har så langt tatt kontakt og booket Det Internasjonale Rommet for faste møter dette semesteret. Disse har nå fått korttilgang. Det fremdeles en del ledig kapasitet. Organisasjoner som fremmer integrering mellom norske og internasjonale studenter vil bli prioritert som tidligere. Programkomiteen for Christiekonferansen 2011 Jeg er blitt oppnevnt som studentrepresentant i programkomiteen for Christiekonferansen som skal være i Grieghallen 27. april. Christiekonferansen skal være Vestlandets viktigste møteplass mellom akademia og samfunnet rundt. Perspektivet for Christiekonferansen 2011 er: UiB - et internasjonalt anerkjent forskingsuniversitetet utenfor hovedstaden. Arbeidet foregår foreløpig via mail men første møte er fredag 28. januar. Miljøgjennomgang i SiB Idrettssjefen i SiB, Bård Johansen, har tatt kontakt med meg og bedt meg være studentrepresentant i SiB sin nye miljøstyringsgruppe. Det utarbeides en rapport som ser på SiB sitt potensiale på fire områder: energieffektivisering, resirkulering, transport og innkjøp.

9 Stillerommet Arbeidet med stillerommet på Studentsenteret er godt i gang og skal være ferdig ila. et par måneder. Dette var en sak som en jobbet en del med i 2010 og som vil gi et godt tilbud til studenter som trenger et sted der de kan trekke seg tilbake og be/mediter, sentralt på Høyden. Media Har kommentert noen mindre saker i Studvest ifm. internasjonal uke og noen Bergensstudenter som har startet nettbokhandel. Det siste var ikke som representant for AU. I tilleg har jeg besøk SRiB sin morgensending og snakket om stillerommet og internasjonal uke Orientering fra fag- og forskningsansvarlig Kjære Studentparlament. Disse ukene har vert mine første i AU, jeg vil derfor innlede med å si at jeg takker for tilliten og at det så langt har vert en glede uten like å jobbe for dere. Uke 1: Jeg startet en dag sener ene resten av AU på grunn av at flyet mitt til Bergen fra Molde ikke gikk før sent på ettermiddagen den 4. januar. Dette hadde jeg informert resten av AU på forhånd om. Så den 5. januar startet jeg og deltok på mitt første AU-møte. Neste dagene gikk på sette seg inn i de fleste rutinene så fort som mulig. Den 7. januar hadde AU møte med Studieadministrasjonen, hvor jeg tok opp en sak fra medisin som handlet om en søknad hvor det ene kullet på medisin hadde bedt om at den ene eksamensdatoen deres ble flyttet fordi det kolliderte med undervisningen i et annet fag. Dette skulle Studieadministrasjonen ta videre og undersøke. Uke 2: Uke 2 brukte jeg mye til virkelig å sette meg inn i de forskjellige stortingsmeldingene og rapportene som omhandler mine ansvarsområder. Og jeg startet å hjelpe Tine Blomfeldt med å se på muligheten for å arrangere NSO region-formøte i Bergen. Jeg svarte og på en evalueringshøring av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) som UiB hadde fått og bedt SP om innspill på. Siden fristen var så kort blir det bedt i kommende SP om å ettergodkjenne høringsinnspillet. Jeg startet nå å sette meg inn i hva som må til for å arrangere NSO regionsformøte.

10 13. januar hadde jeg et møte med tidligere fag- og forskningspolitisk ansvarlig i AU 2009, Kristian August Blindheim. Jeg hadde kontaktet han for å ha et møte hvor han kunne holde et lite foredrag om hvordan man avholder fagkritisk dag. Han anbefalte meg og å ha et formøte for alle som skal være med på å arrangere fagkritisk dag. Det har jeg startet å planlegge. AU var og på HSUs pensumkafé den 14. januar. Mye av uke 2 gikk til å planlegge overlappingseminaret. Etter arbeidstid den 14. januar startet overlappingsseminaret på Studentsenteret. Seminaret varte og resten av helgen. Som jeg personlig syns var veldig hyggelig og lærerikt. Uke 3: Som sagt har jeg brukt litt tid hver uke siden jeg startet til å virkelig sette meg inn i alt. Mye tid har gått med på å svare på en del mail. Men i uke 3 har jeg brukt mye tid på å kontakte de forskjellige utdanningsinstitusjonene på vestlandet for å høre om de er interessert i å være med å arrangere et NSO regionaltformøte til NSOs landsmøte. NSO har i år latt det være opp til regionene å arrangere formøter, så derfor har jeg tatt utgangspunkt hvilke læresteder som er med i UH Nett-vest for lage regionsmøte for region vest. Dette har blitt tatt positivt i mot av utdanningsinstitusjonene på vestlandet og av NSO sentralt. Tirsdag den 18. januar hadde jeg og Tine Blomfeldt møte med Øystein Fimland (HiB) og Anders Bjørneby (NHH) angående regionsformøte, de hadde alt fra før av sagt de var positive. Vi fant det naturlig at vi, altså UiB, HiB og NHH, tar litt ekstra ansvar for å arrangere regionsformøte siden det skal være i Bergen. Jeg tok personlig på meg å være koordinator for formøtet. I uke 3 har jeg og jobbet med en høring som omhandler karakterutskrifter, men den er jeg ikke ferdig med enda. På fredag den 21. januar hadde AU møte med universitetetledelsen. Der tok jeg opp om førstesemesterutvalget snart skulle sende ut innkalling og ha et møte. Dette skulle ledelsen ta med videre. VI. Universitetsstyret Fornying av universitetets strategi Arbeidet med strategien for universitetet er i ferd med å avsluttets. I utgangspunktet skulle den ferdigstilles og vedas i Universitetsstyre møte 01.desember 2010, men fordi det

11 i styre kom inn forslag om flere endringer ble saken utsatt til møte 10. februar I forbindelse med stratiegiarbeidet har det i løpet av 2010 vært arrangert flere høringer, arbeidsgruppe-møter og seminarer. * Arbeidsgruppen ble nedsatt av Rektor og hadde som mandat å komme med et utkast til strategien. *Høringene har vært sendt til samtlige fakultet samt til SP *Det ble i 2010 arrangert en lederkonferanse hvor alle ledere på UiB var invitert samt representanter fra AU-SP til å uttale seg om strategien. UiB skal være et internasjonalt ledende forskeruniversitet heter det i den nye strategien. For oss studentrepresentanter har det da vært spesielt viktig å få frem at for å få god forskning må også UiB tilby god undervisning. Det er vi studentene som etter endt studieløp skal rekrutteres til forskerstillingene. I tillegg skal en grad fra UiB være et kvalitetsstempel og det er da viktig å fokusere på utdanningen. Utlysing av studieprogram og fastsettelse av opptaksrammer 2011/2012 (Dimensjoneringssaken) For de av dere som var på overlappingsseminaret har dere allerede fått en liten innføring i sakens kjerne. Det har lenge pågått en kamp mellom UiB og Kunnskapsdepartementet (KD) rundt dette temaet, og de siste 2 mnd har det blusset spesielt mye opp i media. Det store spørsmålet er; hvor mange studenter skal UiB ta opp? (i den siste tiden har også spørsmålet om hvem skal bestemme dette blitt en stor debatt) UiB ledelsen har lenge varslet at de ønsker å kutte i antall studenter. Grunne er kort forklart at UiB over lengre tid overbooket opptaket og altså tatt inn for mange ikkefullfinansierte studenter. Dette mener ledelsen går ut over studiekvaliteten, noe vi studentrepresentantene sier oss enig i. UiB klarer ikke å tilby studentene det de har lovet. Etter kvalitetsreformen skulle studentene få en tettere oppfølging i form av flere evalueringer, flere seminarer, mer veiledning osv. Realiteten er den at det snarere er tvert i mot på flere områder. Seminarer kuttes, eksamensformer endres for å spare kostnadder osv.

12 Dekanene er imidlertid ikke like ivrige etter å kutte i studenttallet. Dette fordi de er redd for at det vil redusere inntekten til fakultetene. Men de var alle enig om at det bør gjøres et grundig utregningsarbeid slik at man ved neste fastsettelse av opptaksrammene for 2012/2013 kan med sikkerhet konkludere med hvor mange studenter som bør kuttes evt tas opp. Det var derfor bred enighet om at tallene fra i fjor skulle fryses inntil dette arbeidet var utfør. Universitetsstyret har nå vedtatt at Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken har ansvar for dette arbeidet. For å lese om samtlige saker fra Universitetsstyret møte 01. desember 2010 gå til: universitetsstyret/saklister-universitetsstyret-2010/mote LS-NSO Nina Det har de siste ukene gått med mye tid til å forberede seg til LS3. Spesielt har plattformen for organisering og dimensjonering av høyere utdanning tatt mye tid. For å lese sakspapirene til LS 3 gå til; universitetsstyret/saklister-universitetsstyret-2010/mote Orientering vil bli gitt muntlig i SP 02/11 Studentforsikring ved UiB På møte i 2010 fattet Universitetsstyret et intensjonsvedtak om å se på mulighetene for å skaffe en forsikring for studentene ved UiB. Det ble der påpekt at et stort antall studenter ikke har egen forsikring. Ved uhell under utdannelsen har heller ikke UiB noen forsikring som dekker studentene, likevel om UiB pålegger studentene obligatoriske oppgaver. Denne saken har også blitt omtalt i SP tidligere, og det ble sendt en resolusjon til NSO. NSO vil i løpet av kort tid lansere en forsikring som det er mulig å kjøpe, og som dekker det mest nødvendige. Denne finnes snart tilgjengelig på student.no. Det er viktig å understreke at dette er en løsning som bør være midlertidig, og som ikke bør dekkes av studentene selv. Det er et stort hull i folketrygdeloven når det gjelder studenter, siden erstatninger og beregning av trygdepenger dersom man skulle

13 bli ufør beregnes ut fra inntekt det foregående året. Da kommer studenter naturlig nok dårlig ut. Håpet er at UiB nå kommer til å sette fart på denne utredningen. Det ble tidligere foreslått å ta opp denne saken igjen på møte 10. februar Dette ser ut som blir utsatt, da utredningen ikke vil være ferdig. Det arbeides også med å få eksterne aktører til å utrede dette uavhengig. Økonomien i denne saken er avgjørende for å få den gjennomført på UiB. Fadderuken 2011 I 2010 hadde alle de store utdanningsinstitusjonene i Bergen en sammenfallende fadderuke. Det var et stort antall studenter som ble ønsket velkommen. Dette satte et stort fokus på studenter og alkohol, og som gruppe var det mye negativ omtale i media. Læringsmiljøutvalget besluttet i sitt møte 21. oktober 2010 å nedsette en arbeidsgruppe for å se på problematikken rundt studenter og rus, samt hvordan UiB kunne være en mer synlig aktør. Arbeidsgruppen ble sammensatt av studieadministrativ avdeling etter ønsker fra LMU. Medlemmene i gruppen er: Håvard Dretvik (student og leder) Ulrikke Nedregård (student) Bjørn-Anders Hind (student) Ida Samuelsen (mottaksansvarlig PSYK) Ingrid Engdal (mottaksansvarlig JUSS) Per-Arne Larsen (fadderkoordinator og sekretær) Arbeidsgruppen har til nå hatt 3 møter, og har ambisiøse mål for fortsettelsen. Det ble før jul utarbeidet en fadderavtale, 7 punkter med forslag og et brev som beskrev bakgrunnen for prosessen. Dette ble sendt ut til samtlige studentutvalg, juristforeningen og Studentparlamentet med innspillsfrist 10. februar Det ble 24. januar 2011 også arrangert et diskusjons og informasjonsmøte. En overordnet tanke fra arbeidsgruppen er at fadderuka skal bli enda bedre. Arbeidsgruppen ønsker også at arrangementet skal være i regi av UiB, med forankring i studentmassen. Se også egen sak SP 02/11. VII. Læringsmiljøutvalget Muntlig orientering vil bli gitt i møtet.

14 VIII. Andre orienteringer SP 19/11 Ledige verv NSO Orienteringssak NSO ble stiftet 1.juli 2010 ved en sammenslåing av de tidligere organisasjonene, Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund. Hensikten bak sammenslåingen var å skape én felles røst for studentene i Norge. NSO er en paraplyorganisasjon for studentdemokratier ved høyskoler, universiteter og vitenskapelige høyskoler i Norge og representerer omlag studenter. Informasjon fra valgkomiteen Vil du bli studenttillitsvalgt for norske studenter? Valgkomiteen til Norsk Studentorganisasjon er på jakt etter dyktige kandidater til studenttillitsverv. Det er stadig pågang med folk som vil stille, så vi har derfor satt frist til 1.mars for å melde sitt kandidatur til noen av disse vervene: Leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO) Nestleder av NSO Velferdsansvarlig av NSO Internasjonalt ansvarlig i NSO To fag- og forskningspolitisk ansvarlig Leder av valgkomiteen 2011/2012 Valgkomiteen består av fem personer og velges av Landsmøtet. Komiteens oppgave er å finne og innstille på kandidater til valg som skal gjøres på Landsmøtet, slik som Arbeidsutvalget. Komiteen bistår også under valg som gjøres mellom Landsmøtene. Leder av de politiske komiteene 2011/2012 NSO har tre faglige komiteer som velges på Landsmøtet hvert år. Hver komité har fem medlemmer. Komiteene får sitt mandat fra Landsstyret. Fag- og forskningspolitisk komité Internasjonal komité Velferds- og likestillingspolitisk komité Leder av de faglige komiteene 2011/2012 NSO har ti faglige komiteer som velges av Landsstyret. Hver komité har fem medlemmer. De faglige komiteene får sitt mandat fra Landsstyret. Faglig komité for helse- og sosialfaglige utdanninger Faglig komité for historisk-filosofiske fag

15 Faglig komité for juridiske fag Faglig komité for lærerutdanning Faglig komité for medisin Faglig komité for realfag Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag Faglig komité for teknologiutdanning Faglig komité for økonomisk-administrativ utdanning Faglig komité for odontologiske fag To medlemmer til kontrollkomiteen til NSO Kontroll- og organisasjonskomiteen består av fire personer hvor to sitter over to perioder slik at to skiftes ut hver periode. Det er Landsmøtet som velger komiteen. KOKs hovedoppgave er å sikre at organisasjonen drives etter de styringsdokumentene som gjelder, slik som vedteker, prinsipprogram, vedtatte rutiner og øvrige politiske dokumenter. Ta kontakt med oss på dersom du har spørsmål om vervene og prosessen fremover. Vennlig hilsen Valgkomiteen i NSO 2010/2011 v/ Per Anders Langerød, leder Mob (+47) SP 20/11 Studentparlamentets budsjett 2011 Orientering vil bli gitt muntlig i møtet. SP 21/11 Supplering av verv Universitetets Forskningsutvalg vara (valgt en gutt) Utvalget er et rådgivende organ i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål. Utvalget skal gjennom sin virksomhet arbeide for å sikre best mulige vilkår for universitetsforskningen, med særlig vekt på grunnforskningen. Utvalget har ansvar for å gi Universitetsstyret råd i spørsmål knyttet til forskerutdanning og forskerrekruttering. Avdelingsdirektør for forskningsavdelingen er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med prorektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget. Universitetets Utdanningsutvalg vara (valgt en gutt)

16 Utvalget skal være et rådgivende organ i utdanningsstrategiske spørsmål og skal ta initiativ til og kooridinere strategisk utviklingsarbeid ved universitetet. Utvalget foreslår blant annet fremtidige strategiske satsninger innenfor universitetets samlede utdanningstilbud på bakgrunn av fakultetenes utdanningsmeldinger. Utvalget ledes av viserektor for utdanning og består ellers av pro-/visedekaner for undervisning i tillegg til studentrepresentantene. Utdanningsdirektør er sekretær for utvalget, og skal, etter samråd med viserektor for utdanning, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget. Universitetets Læringsmiljøutvalg vara (en gutt valgt) Utvalget er opprettet i tråd med Universitets- og høyskolelovens 4-3 om læringsmiljø. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og skal følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Utvalget skal holdes orientert om klager universitetet mottar fra studentene vedrørende læringsmiljø, og kan gi uttalelser om disse forholdene. Studentene og universitetet skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Studentenes valgstyre faste (2 gutter valgt)+ 5 vara Studentenes valgstyre organiserer og gjennomfører valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Valgstyret fastsetter og kunngjør frister for nominasjon, innlevering av lister og lignende i henhold til Studentparlamentets valgreglement, universitetets sentrale valgreglement og i samråd med Det sentrale valgstyret. Valgstyret skal legge til rette for en høyest mulig valgoppslutning. Den sentrale klagenemd 2+2 personlige vara per rep 2 personlige vara for Kjersti Løwehr (skal være kvinner) Klagenemnden behandler klager over enkeltvedtak i saker knyttet til blant annet opptak, adgang til eksamen, mistanke om

17 juks, permisjonssøknader, dispensasjons eller fritak, godkjenning av kurs eller praksis og valg ved universitetet. Det sentrale valgstyret faste 2 vara Valgstyret har ansvar for å organisere valg av rektor og medlemmer til Universitetsstyret, veilede valgstyrene på fakultetene og instituttene, samt behandle eventuelle klager over vedtak fattet av andre valgstyrer. Oppgavene innebærer blant annet å kunngjøre valgtidspunkt og forslagsfrist, veilede kandidater, forslagsstillere og velgere om reglement, rettigheter og plikter; kunngjøre valg, organisere stemmegivningen, holde oppgjør og publisere resultatet. Innstillingsrådet for studentlegater vara Rådet behandler søknader om studentlegat, samt søknader om midler fra Meltzerfondet. På bakgrunn av søknadsbehandlingen foretar rådet innstilling for utdeling av midlene. Studentrepresentantene jobber sammen med en vitenskaplig ansatt ved sine respective fakultet. Vervet er honorert. Arbeidet skjer i januar/februar. Styret for senter for kvinne- og kjønnsforskning 2+ 2 (personlige vara) 1 fast (en jente valgt) 2 vara Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er et tverrfakultært forskningssenter som har som sin viktigste oppgave å styrke kvinne- og kjønnsforskningen ved Universitetet i Bergen. Styret har det overordnede ansvaret for driften og utviklingen av senteret. Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse vara Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse er et underutvalg av Læringsmiljøutvalget. Det er også et rådgivende organ for Utdanningsutvalget, for administrasjonen og andre enheter i spørsmål som angår studenter med funksjonsnedsettelse. Rådet skal spesielt ha sin oppmerksomhet på organisatoriske og praktiske hindringer for gjennomføringen av studier. Rådet

18 følger opp universitetets Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse, blant annet gjennom behandling og oppfølging av enkeltsaker. Redaksjonsrådet for studieinformasjon vara Rådet har ansvar for å se til at alt informasjonsmateriale (brosjyrer, annonser, web) til studentene er tilpasset målgruppene og justeres i samsvar med erfaringer og tilbakemeldinger. Videre har rådet ansvar for å koordinere informasjonen fra de ulike fakultetene, se til at universitetets satsningsområder reflekteres i materialet og at informasjonen er oppdatert. Rådet oppretter egne prosjektgrupper som organiserer ting som utdanningsmesser, skolebesøk og studentmottaket. Opptakskomiteen for praktisk pedagogisk utdanning vara (en jente valgt) Opptakskomiteen har det overordnede ansvaret for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i tråd med universitetets regler som regulerer dette. Møteledelse fast (en gutt og en jente valgt) 3 vara Møteledelsen leder alle møter i Studentparlamentet. Møteleder har som oppgave å bestemme taletid, føre taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av endringsforslag og ellers iverksette nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske. Studentparlamentets sekretariat fungerer normalt som protokollfører i møtene. Kontrollkomité fast (en jente og en gutt valgt) 3 vara Kontrollkomiteen skal påse at Studentparlamentet handler i samsvar med vedtatte regler, og kontrollere at Arbeidsutvalget handler i samsvar med Studentparlamentet og Arbeidsutvalgets regelverk og vedtak. Kontrollkomiteen skal også påse at Studentparlamentets økonomiske midler blir brukt i overensstemmelse med Studentparlamentets retningslinjer. Kontrollkomiteen stiller i alle Studentparlamentets møter.

19 Programstyret for lektorutdanningen fast (1 jente valgt) 1 vara (1 jente valgt) Programstyret for lektorutdanning er et overordnet styre for hele porteføljen av lektorprogram. Programstyret koordinerer arbeidet med studieplaner og undervisning i alle lektorutdanningstilbud ved universitetet. Dette inkluderer blant annet de integrerte masterprogrammene, PPU og master i læring og undervisning. Vervet har funksjonstid fra 1. august til 31. juli. Alumnusrådet 1 fast Programkomiteen for Christiekonferansen 1 fast Forslag til vedtak: Det bes om at forslag til kandidater fremmes skriftlig i møtet. SP 22/11 Ettergodkjenning av høringssvar om evaluering av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Se vedlegg for høring og SPs høringssvar. Forslag til vedtak: Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvar om evaluering av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 23/11 Ettergodkjenning av SP sitt innspill til høring om forslag til endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fra NSO sendt til UiB Se vedlegg for opprinnelig høringsbrev og SPs innspill til høringen tilsendt UiB. Forslag til vedtak: Studentparlamentet ettergodkjenner innspill til høring om forslag til endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fra NSO sendt til UiB.

20 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 24/11 Revidering av kontorreglement Bakgrunn Ved gjennomgang av kontrorreglementet for arbeidsutvalget og org.sek har AU sett behovet for en mer omfattende revidering. Enkelte ting har stått flere ganger, andre ting var selvsagte og burde dermed ikke stå i et slikt reglement. I tillegg fantes det en del uriktige opplysniger i reglementet som AU så behovet for å rette opp. AU foreslår å legge til et avsnitt om fravær. Her ønsker AU å åpne for muligheten av å trekke et AU-medlem i honorar ved høyt, udokumentert fravær. Dette trekket foreslås brukt til annen arbeidskraft. AU foreslår videre at det føres referat fra AU-møter, ikke bare protokoll. Dette vil gjøre det enklere å få innsyn i AU sin arbeidsdag. Praksis det siste året har også vært at det føres referat. En del av revideringene er gjort rundt org.sek sine arbeidsoppgaver. Flere av oppgavene eksisterte ikke eller stemte dårlig overens med de oppgaver org.sek faktisk utfører. AU ønsker å presisere at org.sek kun skal bistå med organisatoriske og administrative oppgaver, ikke politiske. Det understrekes også at dokumentet ikke skal fungere som stillingsbeskrivelse for org.sek da et slikt dokument allerede eksisterer. Videre er det uheldig at org.sek tillegges hovedansvaret for oppgaver knyttet til økonomien når økonomiansvaret legges til leder av AU. AU foreslår at punktet Økonomi gjøres til et overordnet punkt. Tidligere har punktet ligget som et underpukt under Organisasjonssektretær. AU ønsker med det å synliggjøre at økonomi også er sentralt for AU sine medlemmer. AU foreslår videre å slå økonomi og fullmakt sammen til ett punkt da det med fullmakter har vært ment økonomiske fullmakter. Under personalsaker foreslår AU et eget punkt om fratredelse. Det nevnes kun indirekte i den opprinnelige teksten at AUmedlemmer kan fratre av andre årsaker enn mistillit. AU mener det er behov for at fratredelse ved ulike grunner skilles. Videre

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 02/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.05 09.38 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 12/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Tid: kl. 08.10 08.40 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 Tid: Mandag 29. februar 2016

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK SP/AU 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden REFERAT MØTE 20/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG OSLO, 17.07.2012 Tid: Tirsdag 17.juli 2012, kl. 1530 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 161/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11: Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2010/2011 OSLO, 11.03.2011 REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag, 15. mars 2011, kl. 09.00 Sted: Villa Eika, møterom i 2.etg Møteleder:

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/14-15 Tid: Mandag 23.

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Makthåndboka En guide for tillitsvalgte

Makthåndboka En guide for tillitsvalgte Makthåndboka En guide for tillitsvalgte Kjære engasjerte medstudent! Velkommen som tillitsvalgt ved Universitetet i Tromsø. I dette heftet finner du svar på de viktigste spørsmålene rundt det å være studentrepresentant.

Detaljer

Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling

Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/1854 Sak 04/11 Studiestart, fadderuke og semesteravvikling Notat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til: Universitetets

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 05/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 05/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 05/11: Tid: Torsdag 28. april 2011 kl 17:00 Sted:Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014

Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Arbeidsprogram studieåret 2013/2014 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 24.05.13 Arbeidsprogrammet til StOr er et styringsdokument som forteller StOr hvilke oppgaver det er forventet

Detaljer