PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland"

Transkript

1 PROSJEKTBOK Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland Medlemmar Ove Økland Elisabeth Siebke Hilde Kvalsnes Aas Jeanne Hatlem Bente Askestad Anna Owczarz Vibeke Sæther Eva Løkvik Astrid Kroken Irene Takvam Christine Vaksdal Nilsen Helge Ristesund Ellinor Dyrli Roland Mauseth Funksjon Klinikksjef Avdelingssjef Ålesund Sjukepleiar poliklinikk Molde Seksjonsleiar sengepost, dagbehandling og poliklinikk Kristiansund og Molde Avdelingssjef Kristiansund Overlege Kristiansund Sjukepleiar sengepost Kristiansund Avdelingssjef barnehabilitering Seksjonsleiar dag/poliklinikk Ålesund Seksjonsleiar fellespost Seksjonsoverlege Ålesund Ass. Direktør HMR Controller, Økonomiavd Komm.rådgjevar (sekretær) 1

2 1 Innleiing Bakgrunn MANDAT STATUS FOR DAGENS SITUASJON Organisasjonskart Ressurssituasjon Budsjetterte stillingar Dagens budsjettsituasjon Kristiansund og Ålesund Barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund Diagnostikk og behandling: Utdanning og bemanningssituasjon Forsking og fagutvikling Opplæring Utfordringar: Barne- og ungdomsavdelinga Kristiansund og Molde Diagnostikk og behandling: Utdanning og bemanningssituasjon, Forsking og fagutvikling Opplæring Utfordringar: Avdeling for Habilitering av barn og unge (HABU) Private avtalespesialistar Aktivitet Pasientstraumar, eigendekning og lekkasje til andre føretak Utfordringar knytte til drift i dag og i framtida (drift og kvalitet) DIMENSJONERANDE FØRESETNADER FOR FRAMTIDA Demografisk utvikling Dag- og døgnbehandling av barn i sjukehus Dagtilbod:

3 3.2.2 Døgntilbod: AVHENGIGHEIT MELLOM FAGOMRÅDE, FUNKSJONAR, SJUKEHUSEININGAR, MOT PRIMÆRHELSETENESTA Internt Private avtalespesialistar Barn med behov for intensiv behandling Transport Modell for avhengigheit Eksternt NASJONALE OG REGIONALE FØRINGAR SKISSERING AV UTVIKLINGSBILETE FOR FRAMTIDA Utviklingsbilete - modellar Behov for å kvalitetssikre berekningar Modell A: Modell B: Modell C - 5-døgnspost i Kristiansund Kommentarar til modellane... Feil! Bokmerke er ikke definert Vurdering av modellane Modell A (som i dag men oppjustert) Modell B: Modell C: Vedlegg Definisjonar Økonomiske berekningar... Feil! Bokmerke er ikke definert ROS-analyse Notat frå praksiskonsulent for Helse Møre og Romsdal

4 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn Styrevedtak i sak 2013/10 gav administrerande direktør klarsignal til å starte opp ein omfattande prosess kring gjennomgang og vurdering av funksjonsfordelinga i føretaket som eit ledd i vidareføring av utviklingsplanen for helseføretaket gjennom oppstart av tidlegfaseplanlegging for nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal. Frå den nasjonale rettleiaren for tidlegfaseplanlegging heiter det m.a. at idéfasen skal presisere behovet og identifisere mogelege, prinsipielle løysingsalternativ som omfattar både løysingar knytte til sjølve verksemda og dei fysiske bygga. Mål for arbeidsgruppa: Sikre likeverdig tilbod i Møre og Romsdal Bakgrunnsmateriale i arbeidet: Eigarstrategi HMN 2010:»Syke barn i Midt-Norge skal sikres tjenester av god kvalitet»sluttrapport o Tilbod over «faglig forsvarlig» Strategi 2020: «Likeverdige tjenester.. ressurser skal overføres fra vakt til dag» 1.2 MANDAT "Gruppa skal utgreie alternative driftsmodellar for heile pediatirtilbodet i føretaket som: Utvikler kompetansen og utvida dagtilbod Sikrer rekruttering og faglig utvikling fram mot nytt sjukehus Sikrer drift som ivaretek tilsette i forhold til vernereglane Kan drivast innan økonomisk ramme" 4

5 2 STATUS FOR DAGENS SITUASJON 2.1 Organisasjonskart Klinikk for barn og unge Klinikksjef Ove Økland Stab Klinikkråd Klinikksjef, avd.sjefar, rådgivar Barne- og ungdomsavdelinga, Ålesund Avd.sjef: Elisabeth Siebke Barne- og ungdomsavdelinga, Kristiansund Avd.sjef: Bente Askestad Avdeling for habilitering av barn og unge Avd.sjef: Eva Løkvik Avdeling for psykisk helsevern barn og unge Avd.sjef: A.M. Andersson Neonatal intensiv Seksj.leiar: Karin Sørland Sengepost og dagbehandling for barn og unge Seksj.leiar: Jeanne Hatlem Seksjon for habilitering av barn og unge, Ålesund Seksj.leiar: A H M Ulvestad Poliklinikk Kristiansund BUP Seksj.leiar: Joakim Varvin Sengepost for barn og unge Seksj.leiar: Irene Takvam Poliklinikk for barn og unge Seksj.leiar: Jeanne Hatlem Seksjon for habilitering av barn og unge, Kr.sund Seksj.leiar: Eva Løkvik Poliklinikk Molde BUP S.leiar: Elisabeth Hagstrøm (konstituert) Poliklinikk og dagbehandling for barn og unge Seksj.leiar: Astrid Kroken Poliklinikk Ålesund BUP Seksj.leiar: Manuela Strauss Poliklinikk Volda BUP Seksj.leiar: Kari Standal Ungdomspsykiatrisk Sengepost (UPS) Seksj.leiar: Hilde Vevang Familieseksjon BUP Seksj.leiar: Kari Eidhammer 5

6 2.2 Ressurssituasjon Budsjetterte stillingar Tabellen viser samla ressurssituasjon for det barnemedisinske tilbodet. BUDSJETTERTE STILLINGER I 2013 Yrke Ålesund stillingar Nordmøre og Romsdal - stillingar Neonatal Døgnpost Poliklinikk/ dag legar Sum Døgnpost Poliklinikk/ dag legar Sum Overlege/ seksjonslege 1) 11,6 11,6 5,6 5,6 LIS-lege Turnus-lege Sjukepleiar 12,95 19,97 32,92 11,3 3,05 14,35 Spes. sjukepleiar 18,5 5,65 3,8 27,95 3,25 3,25 Hjelpepleiar 1,5 2,98 4,48 1,7 1,7 Sekr./ass 1,5 0,5 3,5 5,5 4 4 Pedagog 0 0 Fagarbeider 0 0 Fagkonsulent 0,8 0,8 0 Førskolelærar 2) 1,37 1,37 0 Seksjonsleiar/avd. sjef , ,4 1,4 Ass. seksj.leiar Sum 36,45 32,47 8, ,22 17,25 7, ,3 1) I Ålesund: Her inngår 1,8 legar i habiliteringa. Avvik frå faktisk forbruk er grunna stillingar som ikkje er finansiert. (Deltid forskarstilling/ 1 LIS lege (BUP), 1 cardiolog, HLR) 2) I Ålesund er 1 assistent og 0,23 førskolelærar ikkje budsjettert i 2013, 3) Etter innsparingskrav er det no ein sjukepleiar mindre på sengepost Kristiansund 4) Klinisk del av avdelingssjefar er ikkje finansiert, lege er avdelingssjef. 6

7 2.2.2 Dagens budsjettsituasjon Kristiansund og Ålesund Helse Møre og Romsdal HF stillinger I 1000-kroner Brutto budsjett 2013 Kristiansund Budsjetterte inntekter Netto budsjett 2013 avd Kristiansund 33, Brutto budsjett 2013 Ålesund Budsjetterte inntekter Netto budsjett 2013 avd Ålesund (inkl neonatal) 99, Klinikken har vesentlege utfordringar med å møte budsjettkrava, dels på grunn av at ein dreg med seg budsjettutfordringane frå 2012, der ein føreset innsparing på drifta. Det er utfordrande å finne ytterlegare tiltak utan å gjere vesentlege strukturelle endringar i tilbodet. Det er meirforbruk på løn/vikartenester og noko aktivitetssvikt. Sommarstenginga i Kristiansund fører også til auka kostnader i Ålesund og har heller ikkje gitt like stor innsparing i barneavdelinga i Kristiansund som ein venta. Samla sett er det behov for å tilpasse drifta i dei somatiske barneavdelingane til ei ramme som er om lag 8 million kroner mindre enn det ein reelt sett driv med i dag (oppdatert prognose 2013). 2.3 Barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund Avdelinga er organisert i 3 seksjonar: felles sengepost for barn og unge, barnepoliklinikk og dagbehandling for barn og unge og neonatal intensiv seksjon Diagnostikk og behandling: Avdelinga dekker i dag % av behovet for spesialisthelseteneste i barne- og ungdomsmedisin til barn i eige område. I tillegg dekker avdelinga om lag 20 % av tenester til barn i Molde regionen. Neonatal seksjonen gir avansert tilbod på nivå med universitetssjukehusa. Barn med behov for hjertekirurgi er sentralisert til Oslo Universitetssykehus. Nevrokirurgi, barnekirurgi og kirurgi ved misdanningar blir sendt til St. Olavs Hospital. Avdelinga har dei 5 siste år optimalisert diagnostikk og behandling ved bruk av pasientflytprosjekt og i form av reduksjon av innleggingar 10 % per år med dreiing til dagpasienttilbod. Felles sengepost for barn og unge har no 18 senger. Av desse er 12 primært for barnemedisinske pasientar og seks for kirurgi. I 2012 var om lag 65 % av brukte senger knytt til kirurgiske pasientar (døgn- og dagpasientar). Avdelinga ligg innafor dei nasjonale krava til ventetid og fristbrot, og tal epikriser, som blir sendt ut innan 7 dagar, er opp mot 100 % Utdanning og bemanningssituasjon Rekruttering av alle legestillingar er god. Avdelinga har godkjenning for 3 ½ år av spesialist-utdanninga. Avdelinga har godkjend stilling for 8 LIS-legar, 10 overlegestillingar og 2 turnuslegar, og gir praksisteneste til medisinstudentar frå NTNU og utlandet. Ei av LIS-legestillingane er prioritert av HMN til sideutdanning for 7

8 spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Denne er ikkje lagt inn i rammene for LIS legestilling blir og brukt til sideutdanning for spesialiteten anestesiologi. Avdelinga følgjer alle avtaler for spesialisering av LIS legar. Avdelinga har som målsetting at spesialistane skal være generalistar. Spesialistane er fordelt i subspesialfelt 1, og kvart av felta skal ha meir enn ein spesialist med særleg kompetanse. Avdelinga har særleg kompetanse i neonatologi og barnekardiologi. Stilling nr 2 i barnekardiologi er tidlegare godkjent frå Ein LIS lege i teneste på universitetssjukehus fordjupar seg i kardiologi, og kjem tilbake hausten Avdelinga har særskilt kompetanse i onkologi og rheumatologi. Avdelinga har i tillegg stilling for 1,8 overlegar ved barnehabiliteringa. Avdelinga har 3 vaktsystem: LIS lege 8 delt tilstades, 8 delt spesialist bakvakt og 5 legar deler eigen neonatalvakt (tertiærvakt). Dette er mogleg fordi avdelingssjef med noko klinisk arbeid, ein spesialist i forsking, og ein lege i habiliteringa inngår i vakt. Avdelinga har for tida 4 spesialistar med spesiell kompetanse i barnekardiologi med beredskap. Ein av spesialistane i vakt gir poliklinisk tilbod og dekker tilsyn på barsel i Volda. Ein overlege utførar spesialistundersøkingar ved Statens Barnehus. Ein overlege i timeavtale tek noko poliklinikk i Molde. Neonatalseksjonen har landets høgste prosentdel på barneavdeling av spesialutdanna sjukepleiarar. Ved poliklinikk og dagbehandling har alle sjukepleiarar spesialutdanning. Sjukepleiarane ved felles sengepost dekker mange faggrupper, til dømes: hjerte/sirkulasjon, ernæringsproblem, kreft, lunge, infeksjon. Avdelinga har stor kompetanse innan hjerneskaderehabilitering. To sjukepleiarar er spesialutdanna i dette, saman med tverrfaglig personell har dei hatt opplæring ved Hvidovre i Danmark Forsking og fagutvikling Avdelinga har mange forskings- og fagutviklingsprosjekt, som til saman tek om lag 2 av legestillingane. Ein overlege med doktorgrad har 20 % overordna forskingsstilling, og koordinerer avdelinga sine forskingsprosjekt. Ein overlegespesialist er i siste fase av doktorgradsprosjekt, og disputerar rundt sommaren overlegar går inn i doktorgradsprosjekt i nær framtid. Fleire LIS legar har mindre forskingsprosjekt. 3 sjukepleiarar er i gang med mastergradsstudiar. Avdelinga har og starta eit samarbeid med Høgskulen i Ålesund om modulbasert spesialistutdanning for sjukepleiarar. Neonatalseksjonen har internasjonal godkjenning som nasjonalt senter for NIDCAP. Avdelinga har eige søvnlaboratorium, og er einaste barneavdeling i landet med kombinert tilbod om overvaking av både respiratoriske og nevrologiske komponentar som årsak til søvnforstyrringar/anfall. Store ressursar nyttast til trening og metodikken rundt Hjerte- og Lungeredning (HLR). Sjukepleiar og overlege underviser i HLR av barn ved andre intensiv - og fødeavdelingar i føretaket. Avdelinga har i alle ledd fokus på ungdomsmedisin, og gir eit omfattande tilbod til barn og unge med sjukeleg fedme. Fleire legar er aktive i norsk barnelegeforening sitt arbeid, gjennom styreverv og interessegrupper. Fleire tek del i nasjonale og internasjonale medisinsk faglege fora etter utpeiking av Helsedirektoratet, Barnelegeforeningen eller Legeforeningen (for eksempel Palliasjon, Prioritering, Spesialistutdanning) Opplæring Avdelinga organiserer ei rekke tilbod til pasientar/pårørande. Til dømes: Tverrfaglege kveldssamlingar to gonger årleg for: Astmaskole, Eksemskole (i samarbeid med hudavdelinga), Cøliakidagar/kveldar. Avdelinga har 1 Sjå faglege definisjonar som vedlegg til rapporten. 8

9 kveldssamlingar for besteforeldre og samlingar for diabetikere og CF pasienter, Rådgjeving til kommunane ved skoler, barnehagar og primærhelsetenesta av sjukepleiare og legar. Eksterne kurs gjennom pasientorganisasjonar, for eksempel barnerheuma (BURG) og kreftforeininga. Emnekurs for allmennlegar. Føredragsverksemd ved sjukepleiefag og andre helsefag ved Høgskolen Utfordringar: Areal: Poliklinikken er nær ved å nå grensa. Ein kan auke aktivitet ved utvida opningstid Neonatalseksjonen har for få overnattingsplassar til foreldre Fellesposten blir dominert av kirurgi, og i infeksjonssesongen er det store utfordringar. Dette skal endre seg ved opning av dagkirurgisk eining Kontorsituasjonen er utfordrande. Personale: Problematisk å halde på og rekruttere spesialkompetanse for anna fagpersonell enn legane flukt til kommunane og høgskolane som gir betre lønnsvilkår og vaktfri kvardag Utfordrande å ha nok sjukepleiar dekning på fellesposten. Dels på grunn av kompleksiteten av pasientar spreidd på mange rom, auka del pasientar med behov for fastvakt og tap av støttefunksjonar som til dømes portør. Sjukepleierkompetanse blir nytta til vask/reiing av senger og vask av rom. 2.4 Barne- og ungdomsavdelinga Kristiansund og Molde I Nordmøre og Romsdal er det sengepost, dageining og poliklinikk i Kristiansund, i Molde er det poliklinikk Diagnostikk og behandling: Barnesengeposten har no 8 senger (10 i 2012) og gir døgnbehandling til barnemedisinske og kirurgiske pasientar frå 0 til 18 år. Det er dagbehandlingstilbod for barnemedisinske og kirurgiske pasientar i sengeposten. Tal døgnopphald er redusert dei siste åra med ca 10 % per år. Tal dagpasientar har auka. Frå 2012 vart stengingsperiodane for sengeposten utvida til 8 veker på sommaren og i påska. Avdelinga behandlar barn med alle barnemedisinske problemstillingar med unnatak av spesialisert barnekardiologi og omfattande intensivbehandling. Det er rutinar for tverrfagleg samarbeid med HAB og psykisk helsevern. Barnelegane har tilsyn på barsel og gir akuttbehandling til sjuke nyfødde ved fødeavdelingane. Ved barnekardiologiske problemstillingar blir barna tilvist Ålesund. Barn med behov for intensivbehandling over tid vert overflytta barneintensiv ved St. Olavs. Nyfødde med behov for intensivbehandling vert overflytta til Neonatal intensiv i Ålesund. Avdelinga ligg innafor dei nasjonale krava til ventetid og fristbrot. Tal epikrisar som blir sendt ut innan 7 dagar er i betring (over 80 %) Utdanning og bemanningssituasjon, Forsking og fagutvikling Avdelinga har 6 overlegestillingar og 1 stilling for LIS. Ei overlegestilling er midlertidig omgjort til LIS. Pensjonert barnenevrolog jobbar 12 timer/veke. Det er tilsett i alle legestillingane når ny overlege startar 1. september. Denne legen har språkopplæring hausten Med den usikre framtida har det vore problem å rekruttere spesialistar, medan rekrutteringa til LIS-stillingar er god. Det har derfor vore behov for vikarar i periodar gjennom året. Ein overlege jobbar til dagleg ved poliklinikken i Molde, men tek del i vaktsystemet ved avdelinga i Kristiansund. Legane har heimevakt, og jobbar dagen før og etter vakt. Overlegane går dels i primærvakt, dels bakvakt. Med betre bemanning vil vaktfrekvensen og faren for brot på vernereglane bli redusert. 9

10 Overlegane dekker dei store fagområda i barnemedisin, med kvar sine spesialfelt; endokrinologi, nevrologi, magetarmsjukdommar og astma/allergi. Ein overlege jobbar deler av tida på barnehabiliteringa. LIS-legane kan få godkjend inntil 2 års teneste til spesialiteten i barnemedisin. Alle avtalar for spesialiseringa av LIS er oppfylt. Det blir gitt teneste til medisinstudentar frå universitetet i Trondheim og til medisinstudentar som studerer utanlands. Turnuslegane på medisinsk avdeling er innom barneavdelinga nokre veker kvar. Det er mange sjukepleiarar med spesialutdanning, eller som er i gang med vidareutdanning. Alle sjukepleiarane deltek også i interessegrupper for å auke kompetansen, gi undervisning og vegleiing. Det er grupper innan mage/tarmsjukdommar, kirurgi, nevrologi, psykiatri, diabetes og atopiske sjukdommar. Det er ikkje ledig tid til forsking Opplæring Avdelinga organiserar fleire dagskurs for opplæring av pasientar og pårørande i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret, barnehabiliteringa og andre avdelingar, til dømes om diabetes, cøliaki, inflammatorisk tarmsjukdom, eksem/astma, matvarereaksjonar og epilepsi. Det er og opplæring av personalet i barnehagar, skolar og institusjonar, til dømes ved nyoppdaga diabetes og epilepsi eller sondeernæring. Legane har undervisning for helsesøstrer og primærlegar om aktuelle tema Utfordringar: Areal: Personale: For få undersøkingsrom på poliklinikken Behov for isolat på sengeposten Knapp bemanning på sjukepleiarsida etter kutt i Få legar har gitt stor vaktbelastning siste år og behov for vikarar i periodar. Dette vil bli betre i Ei LIS-stilling er lite for rekruttering 2.5 Avdeling for Habilitering av barn og unge (HABU) Habilitering av barn og unge er eit fagfelt som er særs tverrfaglig og er avhengig av medisinsk, sosialvitenskapeleg, psykologisk og pedagogisk kompetanse. Avdelinga gir tilbod til barn og unge med medfødd eller tidlig erverva funksjonshemming. I sentrale føringar og bestillardokument er det lagt opp til ei styrking av tenestetilbodet generelt og spesielt for medisinskfagleg kompetanse og kapasitet i tenestetilbodet. Avdeling for habilitering av barn og unge er organisert i to seksjonar. Seksjon for HABU på Sunnmøre (Ålesund) og seksjon for HABU Nordmøre og Romsdal (Kristiansund). Avdelingssjef er også seksjonsleiar i Kristiansund. Det er behov for å utvide medisinskfagleg kapasitet i Nordmøre og Romsdal (Kristiansund) til: 100 % barnelege, 100% sjukepleiar. I Sunnmøre (Ålesund)er det viktig å ha barnelegar som før, sjukepleiar som før. I tillegg er det behov for en sjukepleiar til som skal ha fokus på epilepsi og dekke heile klinikken. Ideelt sett bør begge seksjonar ha delstilling for barnepsykiater. 10

11 Arbeidsgruppa skal ha fokus på barne og ungdomsmedisin i utviklingsplanen. Behov for auka kapasitet i HABU utanom medisinskfaglege funksjonar er derfor ikkje tatt med. Regional plan for habilitering er no ute til høyring. Det er behov for å sette eit eige fokus på fagfeltet habilitering i Helse Møre og Romsdal i oppfølginga av den regionale planen. Barnelegar er organisert i avdelingane for barne- og ungdomsmedisin, men tek i vare medisinskfagleg funksjon i HABU. Stad: Barnelege Sjukepleiar Nordmøre/Romsdal (Kristiansund) 0,20 % 0 Sunnmøre (Ålesund) 1,80 % 1 Tabell: Tilgjengeleg barnelegestilling for habiliteringsarbeid. Medisinskfagleg kapasitet til barnehabilitering er underdimensjonert i Nordmøre og Romsdal per i dag, tilstrekkeleg på Sunnmøre. 2.6 Private avtalespesialistar Det er for tida ingen private spesialistar, verken med eller utan avtale. 2.7 Aktivitet For begge avdelingane viser utviklinga ein auke i dag og poliklinikk og reduksjon i tal innleggingar dei siste åra. Det er tendens til at innlagde pasientar ligg lenger/treng meir oppfølging; dette er hovud-sakeleg knytt til kronikargruppa. Det er ei utfordring at DRG-takst for dagbehandling enno er låg. Beleggsprosent (barnemed + total kirurgi - NIMES): jan-juni Kristiansund 64 % 68 % (korr. for stenging)redusert med 2 sengar Ålesund 66 % 69 % 11

12 Sunnmøre Avdelings-kode Døgn Dagbehandling Polikliniske Sum 2012 opphold kons 2012 Barnemed sengep Ålesund Barnehab Ålesund Volda innlagte Poliklinikk Ålesund og Volda Dagkirurgiske pasienter Volda Barnehab amb Ålesund Medisinske dagpasienter elektivt Ålesund Dagkirurgiske pasienter Ålesund Kirurgiske pasienter Ålesund 422 Sum Nordmøre og Romsdal Avdelings-kode Barnesengepost Kristiansund medisinske Barnesengepost Kristiansund kirurgiske Dagkirurgiske pasienter Kristiansund Poliklinikk Kristiansund Medisinske dagpas elektivt Kr.sund Barnehabilitering Kristiansund Innlagte Molde Poliklinikk Molde Dagkirurgiske pasienter Molde Døgnopphold 2012 Dagbehandling 2012 Polikliniske kons 2012 Sum * Sum *Innlagte Molde er frå kirurgisk klinikk og pasientar til undersøking for søvndeprivasjons-eeg. For habilitering av barn og unge er det innført nytt kodeverk frå Tala er derfor noko usikre. Det er eit relativt høgt tal barn som er innlagd i Molde, både kirurgi/ønh og nokre indremedisinske. Dette skuldast mellom anna dels den funksjonsdelinga som er mellom Molde og Kristiansund per i dag, og at ein del pasientar er innlagd til utredning ved Nevrologisk avdeling i Molde. Det ligg også ein del slik pasientar i Volda. Desse to sjukehusa har ikkje barnesengepost. Forskrift om barn i helseinstitusjon seier at barn som ligg i sjukehus skal fortrinnsvis leggast inn i barneavdeling. Kva gjeld barnemedisinske pasientar skjer dei fleste innleggingane i døgnpost som ø-hjelp (Kristiansund 89 %, Ålesund 83 %). For avdelinga i Ålesund er det ikkje med tal for polikliniske pasientar frå kirurgisk klinikk som blir lagt inn som dagpasientar, men ikkje er koda som dette. Dette gjeld også i mindre grad avdelinga i Kristiansund. 12

13 Ei analyse av tala viser korleis dette fordelar seg gjennom døgnet. Figur: Innleggingar ved Kristiansund sjukehus pr klokketime på helg og kvardagar, kirurgiske og medisinske pasienter. Diagrammet viser at de fleste innleggingane skjer mellom 08 og 17 på kvardagar, medan det i helgane er flest innleggingar frå kl 12 til midnatt. Figur: Ålesund sjukehus innleggingar pr klokketime helg og kvardagar, berre medisinske pasientar På kvardagar skjer dei fleste innleggingar mellom kl 09 og 20, medan det i helga er flest innleggingar mellom kl 12 og

14 2.8 Pasientstraumar, eigendekning og lekkasje til andre føretak Dersom ein ser på pasientstraumar og forbruksrate for det barnemedisinske tilbodet er det to tydelege tendensar: Store skilnadar i forbruksrate mellom dei ulike bustadområda i fylket Vesentleg lekkasje av pasientar frå Nordmøre og Romsdal til St. Olavs Hospital Tabell: Forbruksrate pr 1000 innbygger, barnepopulasjon. Totalforbruk uavhengig av behandlingsstad Dersom ein splittar desse tala opp i barnemedisin og kirurgi til barn (DRG-koding) ser ein tydelegare at Kristiansund bustadområde har det klart høgaste forbruket av barnemedisinske tenester (innlegging). For kirurgisk spesialisthelseteneste til barn er ikkje skilnaden så stor. Talla viser forbruk per 1000 innbyggar, ikkje absolutte tal. Tabell: Tal døgnopphald per 1000 innbyggarar i aldersgruppa 0-17 år for pasientar busett i Møre og Romsdal 2012 etter bustadsområde og kirurgisk og medisinsk DRG. Uavhengig av behandlingsstad. 14

15 Sosioøkonomiske tilhøve Delar av skilnaden i forbruk kan vere knytt til skilnadar i levekår i Kristiansund, jamfør rapport. Nokre i gruppa meiner at skilnad i forbruk (28 % høgare forbruk) er skilnad i levekårsutfordringar sosioøkonomiske tilhøve, psyk, rus etc. Helse Midt-Noreg opplyser at ved bruk av føresetnadane i Magnussen-modellen (50 % alder 50 % sosioøkonomiske faktorar) er det ikkje skilnad mellom Kristiansund kommune og snittet for regionen. Eigendekning og pasientlekkasje Ei analyse av kor pasientane frå dei ulike bustadområda blir behandla, syner at det er stor pasientlekkasje til St.Olavs Hospital, også av lokalsjukehuspasientar, frå Kristiansund og Molde bustadområde. 700 Pasienter fra Møre og Romsdal mellom 0 og 17 år behandlet ved St.Olavs hospital i døgn, dag og poliklinikk Kristiansund Resten av Kristiansund bostedsområde Molde Resten av Molde bostedsområde Ålesund Resten av Ålesund bostedsområde Volda Resten av Volda bostedsområde Rindal Samlet døgn Samlet dag Samlet poliklinikk Diagram: Døgn- og dagopphald og polikliniske konsultasjonar i aldersgruppa 0-17 år behandla ved St. Olavs Hospital 2012 etter type DRG for pasientar busett i Møre og Romsdal, fordelt på kor pasienten høyrer heime. Barneavdelinga i Kristiansund har i mange år hatt sommarstengt fire veker samtidig med fødeavdelinga. Stengingsperioden vart frå 2012 utvida til to månader om sommaren, og i tillegg var det påskestengd avdeling. 15

16 2.9 Utfordringar knytte til drift i dag og i framtida (drift og kvalitet) For begge avdelingar er det krevjande å finne ressursar til alle tiltak. Ved avdelinga i Kristiansund er det utfordrande å finne ressurs til å fullt ut dekke alle dei fire hovudoppgåvene i spesialisthelsetenesta. Pasientbehandling og opplæring blir prioritert, medan det ikkje er ledig tid til forsking. Til dømes er avdelingssjefane delvis tekne ut av klinisk drift utan at dette er kompensert med ressursar. Det er og utfordrande å rekruttere og halde på ønska kompetanse i ulike faggrupper i konkurranse med andre fagområde/institusjonar. Dette gjeld mellom anna spesialsjukepleiarar, pedagogar og psykologar. Geografi og samferdsle er ei utfordring samla sett i fylket. Gruppa legg til grunn at befolkninga i heile fylket skal ha lik tilgang på barnemedisinsk kompetanse. Ein må sjå på korleis tilbodet heng saman i heile helsetenesta, både i kommunehelsetenesta og i spesialisthelsetenesta og i samarbeidet mellom desse. Intensjonane i samhandlingsreforma er ikkje følgd opp enno. Begge avdelingane driv i dag over den økonomiske ramma. Klinikken må kome med tiltak, dette kan påverke drifta. For Kristiansund med poliklinikk i Molde er det ei driftsmessig og fagleg utfordring å ha verksemda på to stader, sjølv om dette gir ein betre service for dei to sjukehusa. Vaktsystemet er felles. Det har vore krevjande å få til tenesteplanar der utrykking ikkje fører til brot på vernereglane, med vesentlege vikarutgifter. Frå 1. september blir dette betra ved at ein ekstra lege inngår i tenesteplanen. Rekruttering og bemanning for legespesialistar er og ei utfordring for avdelinga i Kristiansund, på grunn av usikkerheit om framtidig tilbod og at det er ei lita avdeling. Ein ser fram til avklaring og til nytt sjukehus. Rekruttering av tverrfagleg kompetanse til habiliteringsarbeid er ei utfordring i heile klinikken, der ein ser at ein taper lønnsmessig mot kommunehelsetenesta. Stengingsperioden i Kristiansund vart i fjor utvida til to månader om sommaren og påskestengd avdeling. Frå sommaren 2013 har anestesi tilsyn ved akuttsituasjonar for nyfødde når barnelege ikkje er i vakt. Det er aktuelt å evaluere ordninga. Stengingsperiodane bidreg til usikkerheit hos ein del kroniske pasientar, og det har vore krevjande for begge avdelingane å følgje opp og informere ein del av desse pasientane. 3 DIMENSJONERANDE FØRESETNADER FOR FRAMTIDA 3.1 Demografisk utvikling Det er stor forskjell i veksten i barnepopulasjonen mellom kommunar og bustadområde. Veksten i barnepopulasjonen er noko mindre enn veksten i total populasjon Som for heile befolkninga vil det vere størst auke i enkelte kystkommunar, mindre auke i kommunar innanfor og nedgang i dei indre. Den sterkaste veksten i barnepopulasjonen vil finne stad på Sunnmøre. Utviklingsplanen tek utgangspunkt i faktisk pasientstraum per talla viser at barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund dekker om lag 20 % av pediatrisk forbruk for Molde sjukehusområde. 16

17 Barnebefolkning Tabell: Statistisk sentralbyrå 0-17 år Nordmøre og Romsdal (utan Rindal) Sunnmøre (inklusive Vestnes, Rauma, Midsund og Sandøy*) Sum * Desse kommunane har nytta avdelinga i Ålesund sidan talet. Det er ikkje korrigert for faktisk bruk frå heile Molde regionen vedlegg 4 for komplette tal Også for dimensjonering av det pediatriske tilbodet vil faktorar som Møreaksen og lokaliseringa av det nye fellessjukehuset spele inn i tillegg til folketalsutviklinga. Veksten ein har hatt i innvandrarbefolkninga dei siste åra, har allereie gitt nye utfordringar med auka forbruk av pediatriske tenester. Denne gruppa har eit anna sjukdomsbilete og til dels større behov for sjukehustenester, og det er ofte behov for tolketeneste, sosionom mv. Det er forventa at denne utviklinga vil halde fram, og at den vil vere sterkast på Sunnmøre pga størst arbeidsinnvandring der. 3.2 Dag- og døgnbehandling av barn i sjukehus. Som utgangspunkt for vidare diskusjon har arbeidsgruppa satt opp modellar for ønska dagtilbod og døgntilbod i framtidig drift. Dette er mellom anna med bakgrunn i at utviding av dagtilbodet skal svarast ut særskilt i mandatet, og at det er ei nasjonal politisk føring at sjukehusa i større grad skal tenke utvida dagdrift for å gi eit meir tilgjengeleg tilbod og utnytte utstyr og lokalitetar betre Dagtilbod: Forskrift for barn i sjukehus seier at barn skal ikkje leggast inn så lenge det ikkje er fagleg nødvendig. Ein skal ikkje bruke meir enn nødvendig av pasienten si tid til behandling. Gruppa legg til grunn at eit dagtilbod inneheld både elektiv behandling og ø-hjelp. Det skal vere kvalitativt på same nivå som døgntilbod. Tilbodet skal ta omsyn til pasientane sine behov. Ein del brukarar ønskjer å kunne kome etter skule/arbeidstid, ein ønskjer høve til fleksibel kontakt med sjukehuset (t.d. SMS, telefon). Eit dagtilbod skal derfor vere opent til 1700 og kan vere opent lenger. Ein kan i stor grad gi same type behandling som i døgntilbod, men det vil likevel vere tilstandar som berre skal behandlast i døgnpost. Gruppa forutset at tilbodet gir mogelegheit for stabilisering og observasjonseining for pasientar som ikkje er alvorleg sjuke. Den elektive drifta må vere dimensjonert slik at dagtilbodet kan drivast utanom ø-hjelp. Lege- og sjukepleiarressurs må vere spesifikt avsett til drifta, og det er ønskeleg med erfarne sjukepleiarar/spesialsjukepleiarar. Utvida opningstid krev også at støttefunksjonane (lab, røntgen mv.) må ha tilsvarande opningstid. Infrastruktur, areal og utstyr må vere tilpassa utvida dagtilbod, mellom anna knytt til pasientar med smittefare. Det er ønskeleg med fleksibel areal/personellbruk mellom poliklinikk og dagbehandling. Døme på tilstandar som godt kan behandlast i eit dagtilbod (dette skjer i stor grad i dag også): 17

18 Pasientar med blodsjukdommar Pasientar med kroniske mage/tarmsjukdommar Pasientar som er til kortvarig observasjon etter ø-hjelp. Barn med mindre alvorlige infeksjonar Barn med lett dehydrering Døgntilbod: I døgntilbod behandlar ein tilstandar der det er nødvendig med innlegging for å gi ei god behandling. Døme på tilstandar: Respirasjonsstøtte C-Pap Behandling av krampe Komplikasjonar og opplæring ved diabetes Behandling med hyppig antibiotikadosering Rytmeforstyrringar og hjertesvikt hos barn. Tidlegare premature barn som kjem inn med sjukdom Alvorlege spiseforstyrrelser Alvorlege infeksjonar Alvorleg dehydrering Det er same kompetansebehov i døgnpost som i dagtilbod med unnatak av at det trengs spesialsjukepleiar for C-pap etc. 18

19 4 AVHENGIGHET MELLOM FAGOMRÅDE, FUNKSJONAR, SJUKEHUSEININGAR, MOT PRIMÆRHELSETENESTA 1.Linje (fastlege / legevakt) Radiologi Kirurgi / ortopedi Barn Gyn. / Føde / barsel Nevrologi ØNH Øye hud laboratorier Anestesi Illustrasjonen viser eksempel på fagområder med betydelig avhengighet. De fire fagområdene til venstre for skissen er ikke tegnet inn av hensyn til lesbarhet 4.1 Internt Det vil være skilnadar på optimale løysingar og kva som er mogeleg å få til med tilgjengelege ressursar. Erfaring viser at ein kan drive ei barneavdeling utan idealfunksjonar på plass, ved hjelp av avtalar og overføring av pasientar til andre avdelingar/ sjukehus. Det presiserast at støttefunksjonar og tilbod av andre spesialistar minst må vere på nivå med tilbodet til vaksne pasientar. I Ålesund er alle funksjonane som vurderast som nødvendige (M i modell 4.1.4) tilgjengelege. Alle dei ønskja (Ø i modellen) spesialitetane er tilgjengelege, men ikkje alle ønska servicefunksjonar. For Kristiansund er dette meir utfordrande pga. funksjonsfordelinga mellom sjukehusa. For Kristiansund: Ein del pasientar blir sendt direkte, eller vidaresendt, til Molde eller Trondheim ved mistanke om kirurgisk sjukdom eller behov for ultralydundersøking på vakttid, da det ikkje er tilgjengeleg i Kristiansund. Radiolog på vakt i Molde kan hjelpe med tolking av røntgenbilete og CT. Ved behov for EEG må pasientane sendast til Molde for undersøking på dagtid Ved behov for tilsyn frå ØNH-lege på vakttid må pasientane sendast til Molde Det må vere tilgang på intensiv avdeling. Det er ofte kort periode som trengst på intensiv, men tilbodet må vere tilgjengeleg også for barn. Dette er ei felles problemstilling for heile føretaket. Tilbodet til barn og unge må sjåast i samanheng med det kirurgiske tilbodet. Tilsvarande må det vere spesiell anestesikompetanse til små barn I et trygt fødetilbud kapittel 8 presiseres i forhold til barnelege/-avdeling at: o Fødeavdelingens behov for faglige støttefunksjoner må være sikret o Barneavdelingen, dersom slik finnes, må ha en vaktordning for lege og sykepleiere som sikrer tjenester i samsvar med fødeavdelingens behov 19

20 4.1.1 Private avtalespesialistar Avtalespesialistar bør integrerast med resten av spesialisthelsetenesta. Helseføretaket må stille aktivitetskrav til dei. Avtalespesialistane skal hjelpe det offentlege med å ta ned ventelister og ordne opp i flaskehalsar, og dei skal bidra til å desentralisere tilbod og kompetanse. Stillingane bør opprettast der det er manglande dekning, heller enn at spesialistar i sjukehusa reiser ut. Det er fordelaktig å knytte slike stillingar opp mot eit DMS Barn med behov for intensiv behandling Barn med behov for intensivbehandling må ha eit like godt tilbod som vaksne. Behandlinga krev nært samarbeid mellom anestesi- og barneavdelingane. No finnest den einaste barne-intensivavdelinga i regionen ved St. Olavs Hospital. Det er semje om at dei alvorligast sjuke intensivpasientane skal behandlast ved St. Olavs Hospital, jamfør regional Strategi Nokre pasientar ligg i ei gråsone mellom intensiv og sengepost der pleietyngde og overvåking er meir utfordrande i ei marginalt bemanna sengepost, såkalla intermediærpasientar. Nokre i gruppa ønskjer å auke kompetansen slik at ein kan gi desse pasientane eit trygt tilbod lokalt utan overflytting til intensivavdeling. Vaksne pasientar med slik problemstilling blir behandla i ordinær sengepost. Dette er til dømes pasientar med behov for CPAP og enkelte pasientar med diabetes og epilepsi. Nokre meiner at det vil stille for store krav for å behandle få pasientar, og er urealistisk økonomisk. Det vil krevje oppbygging av kompetanse og ekstra innleie av pleiepersonell Transport Ei analyse av helikoptertransport viser svært god tilgjenge for luftambulanse ved bra vær og også god tilgjenge ved dårleg vær, men ein må pårekne noko lenger responstid ved bruk av ambulansefly eller Sea-King. Del oppdrag som ikkje er avvist grunna vær, tenestetid, teknisk eller samtidskonflikt for de tre aktuelle basane som kan betene Kr.sund: Ålesund: 84% - Dombås: 86% - Trondheim: 81% Skal ein se på teoretisk tilgjenge er det mest interessant å skilje mellom avvist pga vær og andre årsaker. Dette fordi en må anta at i de fleste tilfeller vil alle helikopter ha problem med vær for en gitt pasient fra Kr. sund. For øvrige pasienter vil det teoretisk være mogeleg ut frå tallene over å gi et tilbud til praktisk talt alle. Kr.sund sjukehus rekvirerte Ålesunds-helikopteret totalt 59 gonger i 2012, 20 av disse ble avvist eller avbrutt. Ca 1/3 avvises pga dårlig vær, det skulle bety 6-7 pasientar frå Kr. sund. For disse vil alternativet være ambulansefly eller Sea-King med noe lenger responstid.(da føreset ein at Dombås og Trondheim har samme værhinder.) Gruppa legg til grunn at dei samla ambulansetenestene inkludert bilambulanse minst må vere på nivå med i dag kva gjeld kvalitet og tilgjenge. 20

21 Figur: Flytid med helikopter illustrasjon henta frå arbeid med ROS-analyse. 21

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland PROSJEKTBOK Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland Medlemmar Ove Økland Elisabeth Siebke Hilde Kvalsnes Aas Jeanne Hatlem Bente Askestad Anna Owczarz Vibeke Sæther Eva

Detaljer

Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR

Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR Styremøte HMR, 15.03.17 Klinikksjef Henrik Erdal KKBU HMR Innhald Dagens driftsmodell Kvifor evaluering? Involverte

Detaljer

Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund status vedrørende omlegging til 5-døgnsdrift

Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund status vedrørende omlegging til 5-døgnsdrift Saksframlegg Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund status vedrørende omlegging til 5-døgnsdrift Saksnr Utvalsnamn Møtedato 09/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 25. februar 2015 Saksbehandlar:

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Ulstein 16.01, Ålesund 17.01, Molde 23.01 og Kristiansund 24.01 Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Seksjon for barnhabilitering, Kristiansund Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

Notat til styremøte 26. januar 2010

Notat til styremøte 26. januar 2010 Notat til styremøte 26. januar 2010 Strategi Helse Sunnmøre 2015 Akuttfunksjonar oppgåvefordeling mellom sjukehusa med vekt på framtidig utvikling av Volda sjukehus Augeblikkeleg hjelp innleggingar Medisin

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Kvalitet i alle ledd. Habiliteringskonferanse Molde 23.09.15

Kvalitet i alle ledd. Habiliteringskonferanse Molde 23.09.15 Kvalitet i alle ledd Et samhandlingsprosjekt mellom BUP Molde, BUP Kristiansund, Seksjon for habilitering av barn og unge, HMR, og kommunene Averøy, Fræna, Molde og Smøla (finansiert med midler fra Helsedirektoratet,

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Tilbod barn og unge i HMR - Pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal

Tilbod barn og unge i HMR - Pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal Saksframlegg Tilbod barn og unge i HMR - Pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/61 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 25. oktober -17 Saksbehandlar: Jo-Åsmund Lund/Henrik

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Presentasjon arbeidsgruppe pediatri. Vebjørn Vik, HTV-DNLF/Of Ålesund Marianne Nordhov, leder av arbeidsgruppa

Presentasjon arbeidsgruppe pediatri. Vebjørn Vik, HTV-DNLF/Of Ålesund Marianne Nordhov, leder av arbeidsgruppa Presentasjon arbeidsgruppe pediatri Vebjørn Vik, HTV-DNLF/Of Ålesund Marianne Nordhov, leder av arbeidsgruppa Arbeidsgruppe Marianne Nordhov, OUS / UNN Pål Christensen, SH Innlandet Kari Risnes, St Olav

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i regionen Bruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane Selje, Vågsøy,,,, og Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Pediatrirapporten. Styremøte HMR 25.oktober Marianne Nordhov Leder av arbeidsgruppen

Pediatrirapporten. Styremøte HMR 25.oktober Marianne Nordhov Leder av arbeidsgruppen Pediatrirapporten Styremøte HMR 25.oktober 2017 Marianne Nordhov Leder av arbeidsgruppen Pediatrigruppens grunnlag Barn og unges rettigheter FNs barnekonvensjon Grunnloven Lov om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Pasientens helseteneste

Pasientens helseteneste Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Juni 2016 Pasientens helseteneste omfattar måten du som pasient får høve til å påverke behandlinga du

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF. Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF. Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014 Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Kommunal referansegruppemøte Ålesund, 30. april 2014 Tema Status: Tomteval (mandat for idéfase) Oppgåve og funksjonsdeling Økonomisk berekraft Vegen vidare Molde

Detaljer

Presentasjon av styresak - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. Styresak 2014/90 Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal - SNR

Presentasjon av styresak - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. Styresak 2014/90 Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal - SNR Presentasjon av styresak - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal Styresak 2014/90 Idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal - SNR Tidslinje Helse og omsorgsdepartementet Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Status dagkirurgi i Helse Førde

Status dagkirurgi i Helse Førde NOTAT Til: Styreleiar Frå: Adm.direktør Sakshandsamar: Lena Haveland Dato: 14.9.1 Status dagkirurgi i Helse Førde Med dette notatet vil ein syne: 1 Utvikling i dagkirurgisk verksemd i Helse Førde frå 6-1

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: November 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 802

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styresak 012/2015 O Styremøte 27.03.2015

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styresak 012/2015 O Styremøte 27.03.2015 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.03.2015 Frå: Administrerande direktør Sakhandsamar: Saka gjeld: Olav Hesjedal Kostbare legemiddel Administrerande direktør si orientering

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Tilråding frå adm.dir, Espen Remme

Tilråding frå adm.dir, Espen Remme Tilråding frå adm.dir, Espen Remme Pasienten si helseteneste Vår oppgåve er å sikre befolkninga i Helse Møre og Romsdal eit best mogleg spesialisthelsetenestetilbod Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 STYRET Sak 2012/77 Status i arbeidet med budsjett 2013 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2013 Medisinsk klinikk Helse Førde HF 13.11. INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 3 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2013... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2013... 6 4 Aktivitetsutvikling... 9

Detaljer

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet:

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet: Dette dokumentet viser datagrunnlaget for Odda sjukehus sitt opptaksområde for 2015, slik det ble utarbeidd våren 2016 for prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Innspel til strategi 2020

Innspel til strategi 2020 Norsk sjukepleiarforbund HTV/NSF. Helse Sunnmøre. Volda sjukehus Dagny Botn Brautaset Volda 17.02.10. Innspel til strategi 2020 Utfordringsbilde: Eldrebølge, mindre tilgang på helsearbeidarar, auka krav

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 766

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.06.2017 SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 ARKIVSAK: 2016/3999 STYRESAK: 058/2017 STYREMØTE: 30.06.2017

Detaljer

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Oppdraget vårt Pasientens helseteneste handlar om korleis pasienten får høve til å påverke behandlinga,

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF «Sak 92/12 Møre og Romsdal HF - utviklingsplan sykehusstruktur for Nordmøre og Romsdal». Styremøte 13. desember 2012. Oppdraget føretaksprotokollen HMN RHF 8. juni

Detaljer

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Saksframlegg Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder Saksnr Utvalsnamn Møtedato 03/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR 2. mai 2017 Forslag til vedtak 1. Styringsgruppa

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Møte med Sogn regionråd 2. desember 2016 «Eitt sjukehus» fleire inngangar Vi tek utgangspunkt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: Oktober 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 763 811-48

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Kommunalsjef Kari Krogh, Eid kommune Seksjonsleiar May Kristin Sæther, Nordfjord psykiatrisenter (NPS) Nordfjordeid/Eid - vertskommune for

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer