Godkjenning av innkalling og dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av innkalling og dagsorden"

Transkript

1 NPH/AUåm sak 01/14 Høgskolen Betanien Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksorientering NPH/AU har i henhold til NPHs vedtekter innkalt til årsmøte på Høgskolen Betanien mandag den 3. mars NPH/AU anbefaler at forslag til dagsorden vedtas. Forslag til vedtak: NPHs åm godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden for årsmøtet 2014: Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02/14 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2013 Sak 03/14 Aktuell orientering v/nphs leder Sak 04/14 Årsmelding 2013 Sak 05/14 Regnskap 2013 Sak 06/14 Budsjett og medlemskontingent 2014 Sak 07/14 Valg Sak 08/14 «Statlige tilskudd til private høyskoler på lengre sikt. Hva skal NPH prioritere?» Panel- og plenumssamtale om NPHs vei fremover. Sak 08/14 Eventuelt

2 NPH/AUåm sak 02/14 Høgskolen Betanien Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2013 Saksorientering Nedenfor følger forslag til protokoll fra NPHs ekstraordinære årsmøte som ble avholdt på Diakonhjemmet Høgskole den 18. november Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner utkastet til protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet den 18. november NPH/AUåm sak 02/14 Høgskolen Betanien Vedlegg Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2013 Sted: Diakonhjemmet Høgskole, Oslo den 18. november 2013 Tilstede: Jan Bye, Høgskolen Diakonova Kari Gran Bøe, Høgskolen Diakonova Dag Morten Dahlen, BI Tommy Davidsson, Høyskolen for Ledelse og Teologi Jan Duvaland, NITH Mathias Foss, NSO Bjørn Hanssen, NITH Margrethe Hestetun, Heidrun Hole, Westerdahl Høyskole AS Vidar L. Haanes, MF Ketil Jensen, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Bjarne Kvam, NLA Hans-Jørgen Leksen, Dronning Mauds Minne Høgskole Hallgeir Lien, Lovisenberg diakonale høgskole Geir Inge Lien, Dronning Mauds Minne Høgskole Sveinung Lunde, Bjøknes Høgskole Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole Kristian Myhre, NSO Bård Mæland, Misjonshøgskolen Aleksander Nikolic, Campus Kristiania Ann Kristin Norum, Norges Dansehøgskole Harald Nygaard, Ansgar teologiske høgskole Gøril Vikøren Nøkleby, Høgskolen Betanien Beate Pettersen, MF Anneline Røssland, Høgskolen Betanien Karen Sikveland, Diakonhjemmet Høgskole Linn Skoglund, Bjørknes Høgskole Ståle Søbye, Diakonhjemmet Høgskole Kristin Fjelde Tjelle, Misjonshøgskolen

3 Forfall: Observatør: Tuva Aune Wettland, NSO Anne Kari Hersvik Aarstad, Haraldsplass diakonale høgskole Arne J. Eriksen, NPH-sekretær Barratt Due Musikkinstitutt, Bergen Arkitektskole, Den norske Eurytmihøyskole, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, NISS og Rudolf Steinerhøgskolen. Cecilie Andersson, Norsk Gestaltinstitutt (ass.medlem) Gro Skottun, Norsk Gestaltinstitutt (ass.medlem) Ola Stave, UHR (obs) Torbjørg Aalborg, Virke (obs) Sak 12/13 Konstituering med godkjenning av innkalling og dagsorden Til saken forelå NPH/AUs innkalling datert den 17. oktober Det vises dessuten til vedtak på NPH årsmøte den 4. mars 2013 (NPH/åm sak 8/13, pkt.3). Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden: Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 13/13 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet den 4. mars 2013 Sak 14/13 Aktuell orientering v/nphs leder Sak 15/13 Strategisk plan Sak 16/13 Eventuelt Vedtaket var enstemmig Sak 13/13 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2012 Til saken forelå NPH/AUs utkast til referat. Vedtak: Referatet godkjennes med den rettelse av status for Norsk Gestaltinstitutt AS under vedtaket i referatets sak 6/13 skal være assosiert medlem og ikke (fullt) medlem. Vedtaket var enstemmig. Sak 14/13 Aktuell orientering NPHs leder og sekretær ga orientering om følgende aktuelle NPH-saker: - Science week i det norsk-nordamerikanske utdanningssamarbeidet - NOKUT-jubileet november Omtalen av private høyskoler i politiske partiprogrammer foran høstens stortingsvalg - Fraværet av spesiell omtale av private høyskoler i Regjeringsplattformen - NPHs påvirkningsarbeid overfor Stortinget høsten 2013 (finanskomiteen og kirkeutdannings- og forskningskomiteen) - Utfordinger tilknyttet: - Finansieringsutvalget (Duckert-utvalget) nytt utvalg med ny sammensetning og nytt mandat - Langtidsplan for forskning og høyere utdanning - Stortingsmelding om studiekvalitet

4 - Gaveforsterkningsordning - Fagskoleutvalget (Grund-utvalget) - Ekspertgruppen for etablering av klarerere regler for det å ta utbytte av privat høyskolevirksomhet - Innspill til Statsbudsjettet Seminaret for kommunikasjonsmedarbeidere i private høyskoler den 16. januar 2014 på Campus Kristiania - Seminaret for studentledere i private høyskoler den februar 2014 på MF/ Diakonhjemmet Høgskole, Oslo - NPHs årsmøte og konferanse den mars 2014 på Betanien/ NLA, Bergen Vedtak: Årsmøtet tar leders rapportering til orientering Vedtaket var enstemmig. Sak 15/13 Strategisk plan Til saken forelå NPH/AUs forslag til strategisk plan for NPH «Større grad av likeverdighet». Vedtak: Årsmøtet vedtar følgende strategisk plan for perioden «Større grad av likeverdighet»: Hovedmålsetting Nettverk for private høyskoler (NPH) skal være et egnet samarbeidsorgan for norske private universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler. NPH vil primært forbedre medlemmenes rammevilkår og skape større grad av likeverdighet for at disse institusjonene skal kunne utføre sitt viktige samfunnsoppdrag. NPHs arbeid vil ha målsettinger, strategier og nøkkelindikatorer på tre hovedområder: - Påvirkningsarbeid for bedre nasjonale rammevilkår - Internt nettverkssamarbeid - Øvrig relasjonsarbeid 1. Påvirkningsarbeid for bedre nasjonale rammevilkår Målsetting: Grunnfinansieringen til private høyskoler økes og det skapes større grad av likeverdighet i finansieringen av statlige og private høyskoler. Strategier: 1. NPH vil påvirke Stortingets årlige behandling av budsjetter, stortingsmeldinger og forslag fra enkeltrepresentanter. 2. NPH vil holde god kontakt med KUF-komiteens leder og medlemmer. 3. NPH vil påvirke Departementets arbeid med budsjetter, stortingsmeldinger og andre saker med relevans for private høyskolers virksomhet.

5 4. NPH vil arbeide for en departemental gjennomgang av finansieringssystemet for private høyskoler ved et partssammensatt utvalg. Slik gjennomgang kan bidra til å skape grunnlag for større likeverdighet bl.a. med sikte på å styrke private høyskolers grunnfinansiering. 5. De årlige dialogmøter mellom Departementet og private høyskoler søkes videreført, men NPH vil initiere en samtale med Departementet om hvordan dialogen kan forbedres. 6. NPH vil utrede alternative modeller for husleietilskudd til private høyskoler (husleieordning/ kapitaltilskudd og lignende) Nøkkelindikatorer: - Statlige tilskuddsordninger for private høyskoler er vesentlig forbedret sammenlignet med tilskuddsnivået i I løpet av perioden skal: - den såkalte utgangsposisjon for private høyskoler i finansieringssystemet styrkes - statstilskuddet til private høyskoler øke fra 3,5 til minst 5 prosent av totalrammen prosent av nye studieplasser bli etablert ved private høyskoler prosent av nye stipendiatstillinger bli tildelt private høyskoler - finansieringssystemets forhold mellom basis og insentiver (60/40) bli beholdt, men så vel grunnfinansiering som insentiver skal være økt og tilskuddskategoriene skal være ajourført - det blir etablert en tilskuddsordning for infrastruktur/ husleie i private høyskoler - finansieringssystemet avspeile NOKUTs institusjonsakkrediteringer - private høyskoler motta en rimelig andel av statlige bevilgninger til nye tiltak i sektoren (jfr. gaveforsterkningsordning, skattefritaksordninger, SAK, momsrefusjoner o.l.) 2. Internt nettverkssamarbeid Målsetting: NPH skal være et relevant samarbeidsorgan med tilfredse medlemsinstitusjoner Strategier: 1. NPH opprettholder vedtektenes bestemmelser om medlemsvilkår og vedtektenes forståelse av NPH som en supplerende arbeidsform for medlemmene. NPH skal ikke utvikles til noe overordnet organ. 2. NPHs aktivitet søkes opprettholdt minst på nivå med arbeidsplanen for 2013, men dimensjonering av NPHs budsjett vedtas av årsmøte. 3. NPHs sekretariat dimensjoneres av arbeidsutvalget. Det bør etableres en fulltids sekretærstilling. Nøkkelindikatorer: - NPHs årsmeldinger viser et aktivitetsnivå på størrelse med aktiviteten i NPHs medlemstall opprettholdes

6 3. Øvrig relasjonsarbeid Målsetting: NPH skal være et konstruktivt bindeledd for private høyskoler overfor Stortinget, Departementet og dets underliggende organer, og overfor UHR (spesielt med tanke på de private høyskoler som ikke er medlem av UHR). NPH skal være aktiv lyttepost internasjonalt og slik bidra til å formidle internasjonale impulser til medlemsinstitusjonene. Strategier: 1. NPH skal levere innspill til den nasjonale utdannings- og forskningspolitikken i tråd med private høyskolebehov og i kontakt med UHR, NSO og relevante arbeidsgiverorganisasjoner. 2. NPH skal bidra til omdømmebygging for private høyskoler i offentligheten 3. NPHs skal utnytte viktige internasjonale «utdanningspolitiske lytteposter» som EUA (European University Association), IMHE/ OECD (Program on Higher Education Institutional Management/ OECD) og ACA (den europeiske Academic Cooperation Association). Nøkkelindikatorer: - NPH er fortsatt høringsorgan for KD med underliggende organer og nominerer kandidater til ulike statlige styrer/ utvalg og samarbeidstiltak i sektoren - Institusjonsakkrediterte private høyskoler inviteres til statsrådens årlige kontaktmøte med sektoren fra og med januar Vedtaket var enstemmig. aje

7 NPH/AUåm sak 04/14 Høgskolen Betanien Årsmelding 2013 Saksorientering NPHs årsmelding nedenfor presenterer NPH virksomhetsområder og NPH/AUs valgte prioriteringer av tiltak i Forslag til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner NPH/AUs årsmelding for NPH Årsmøtet ber NPH/AU på grunnlag av årsmøtets drøfting av årsmeldingen for 2013 og behandlingen av NPHs budsjett 2014, å utarbeide en Arbeidsplan for 2014, basert på de virksomhetsområder som fremgår av strategiplanen som ble vedtatt på NPHs ekstraordinære årsmøte den 18. november NPH/AUåm sak 04/14 Høgskolen Betanien Vedlegg Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2013 Generelt NPHs årsmøte 2013 ble avholdt på Høgskolen Diakonova i Oslo den 4. mars 2013 NPH avholdt sin årskonferanse dagen etter den 5. mars 2013 (jfr. pkt.1.2). Et ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Diakonhjemmet Høgskole i Oslo den 18. november 2013 (jfr. pkt.1.3). NPH har siden årsmøtet den 4. mars 2013 bestått av 26 medlemsinstitusjoner og 1 assosiert medlemsinstitusjon. Westerdahls Høyskole AS, Noroff University College AS og Atlantis Medisinske Høyskole AS ble nye medlemmer av nettverket mens Norsk Gestaltinstitutt AS ble gitt assosiert medlemskap. NPH/AU har hatt 4 ordinære AU-møter og har behandlet 46 saker i NPH/AU har bestått av rektor Vidar Leif Haanes, MF (leder), prorektor Dag Morten Dahlen (nestleder), høyskoledirektør Aleksander Nikolic, Markedshøyskolen CK, rektor Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole. Møtende varamedlemmer har vært adm.leder Jan Duvaland, NITH og rektor Ann Kristin Norum, Norges Dansehøyskole. Studentrepresentanter i NPH/AU oppnevnt av Norsk studentorganisasjon (NSO) har vært Trine Oftedal (våren 2013) og Tuva Aune Wettland (høsten 2013). Sekretariatet har i 2013 vært ivaretatt av spesialrådgiver Arne J. Eriksen, MF (60 % stilling) i henhold til avtale mellom NPH og MF.

8 I årsmeldingen nedenfor er målformuleringer i NPHs politiske plattform innarbeidet. Vedlagt årsmeldingen følger også NPH/AUs arbeidsplan (tiltaksplan) for Årsmeldingen henviser til arbeidsplanens tiltak på NPHs ulike virksomhetsområder. Virksomhetsområde 1: Internt nettverkssamarbeid NPHs politiske plattform ( ) sier NPH skal arbeide for at: private høyskoler fortsatt sikrer mangfold og diversitet i norsk høyere utdanning, forskning og formidling/ innovasjon de årlige dialogmøtene mellom Kunnskapsdepartementet og de private høyskolene følges opp på en tilfredsstillende måte det skapes fora der private høyskolers ledere kan drøfte aktuelle utdanningspolitiske tema NPHs vedtekter videreføres og at NPH fortsatt skal være åpent for medlemskap både av institusjonsakkrediterte høyskoler og høyskoler med akkrediterte studieprogram som fører til bachelorgraden antallet studentmedlemmer i NPHs årsmøte (3) og arbeidsutvalg (1) opprettholdes, valgt av en ny, felles nasjonal studentorganisasjon. NPHs vedtekter endres i henhold til dette. I 2013 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde: 1.1 Konferanse for studentledere i private høyskoler den februar 2013 Konferansen ble avholdt på NLA Høgskole og Handelshøyskolen BI i Bergen med 25 deltakere fra 13 private høyskoler. Konferansen ble avholdt med økonomisk tilskudd fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) og ble gjennomført av en komite bestående av studentene Annette Torp, Diakonhjemmet Høgskole, Mie Cathrine Hoddevik, DMMH, Camilla Hermansen og Jon Ivar Dypedal, NLA Høgskole. Konferansen belyste temaer som: «Aktuelle temaer i nasjonal og internasjonal studentpolitikk», «Studentengasjement i private høyskoler», «Utdanningspolitikk i NPHs perspektiv», «Fag- og forskningspolitikk», «Velferd og studentøkonomi», «Studentenes rolle i private høyskolers kvalitetsarbeid», «Prinsipprogrammet til NSO», «Studentbetalingens rolle i finansieringen av norsk høyere utdanning», Studentpolitisk arbeid ved fusjoner og omstillinger» og «Veien videre». Evalueringen viste at studentpolitikere i private høyskoler kan ha behov for et forum der de kan bli bedre kjent og utveksle kunnskaper og erfaringer om sitt studentpolitiske engasjement. NPH har derfor vedtatt å støtte en ny konferanse for private høyskolers studentpolitikere som vil bli arrangert av studenter ved MF og Diakonhjemmet Høgskoler i Oslo den februar Årskonferanse om rapportering og rangering den 5. mars 2013 NPHs årskonferanse ble avholdt i tilknytning til NPHs årsmøte på Høgskolen Diakonova, Oslo. Årskonferansen formulerte spørsmålet: «Rapportering, rangering og blomstrende kvalitet?» Den tyske prosjektkoordinator Gero Federkeil, CHE presenterte EUs nye multidimensjonale «transparensverktøy ««U-multirank». Fagsjef Ingvill Marheim Larsen, KD foredro om «Indikatorbruk i høyere utdanningsinstitusjoner». Internasjonalt ansvarlig Erin Nordal, NSO besvarte spørsmålet: «Hva mener norske studenter om europeiske rangeringer?» og rektor Bjørn Hanssen, NITH spørsmålet: «Finnes en grense for dokumentasjon og antall rapporter?». Etter lunsj og omvisning på Høgskolen Diakonova

9 hadde Tom Vedvik, Virke er presentasjon av «Følger etter pensjonsreformen og dagen ble avsluttet med et gruppearbeid om «Hvordan kan finansieringssystemet forbedres?» NPHsekretær Arne J. Eriksen innledet til gruppearbeidet. Konferansen samlet, inkludert NPHs medlemmer og observatører, til sammen 48 deltakere. Konferansen ble ledet av NPHs leder og NPHs sekretær. 1.3 Medlemstjeneste NPH har i 2013 søkt å bistå enkeltinstitusjoner med rådgivningstjenester, spesielt i saker som har allmenn, prinsipiell interesse. NPHs sekretær har deltatt på ulike tilstelninger ved NPHs medlemsinstitusjoner, bl.a. på Ansgar teologiske høgskoles 100-årsjubileum den 24. mai 2013 og på 30-årsjubileet til Den norske Eurytmihøyskole den 13. desember NPHs hjemmeside (www.nph.no) er søkt ajourført kontinuerlig. Virksomhetsområde 2. Forbedrede rammevilkår. NPHs politiske plattform ( ) sier NPH skal arbeide for at: norske private høyskoler og vitenskapelige høyskolers omdømme styrker seg nasjonalt og internasjonalt finansieringssystemets utgangsposisjon for private høyskolers basiskomponent blir reforhandlet, historiske skjevheter rettes opp og studieplasser fullfinansieres de nasjonale institusjonsakkrediteringene skal avspeiles i forvaltningen av finansieringssystemet. Statlige tilskudd til norske private høyskoler skal ikke skjermes og allokeres innenfor en privat sektoriell ramme. en felles universitets- og høyskolelov og felles finansieringssystem blir videreført slik at langsiktighet og forutsigbarhet preger sektoren det statlige tilskudd til private høyskoler økes, med begrunnelse i det store misforhold at bare 3,5 % av ressursene i finansieringssystemet tildeles disse samtidig som de har ca.11 % av studentmassen % av ny studieplasser i en nasjonal opptrapping bør tildeles private høyskoler i henhold til deres kapasitet og det behov søkertallene viser basiskomponenten til private høyskoler også kan omfatte husleietilskudd, begrunnet i statlige bevilgninger forbeholdt statlige institusjoner utenfor finansieringssystemet (tilskudd til bygg og utstyr, forskning, EVU, fjern- og desentralisert undervisningsvirksomhet med mer.) private høyskoler tildeles økte strategiske forskningsmidler (stipendiatstillinger etc.) departementale insentivmidler til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) tildeles på en likeverdig måte uavhengig av om samarbeidspartnerne er statlige eller private. NPH opprettholder sin status som Departementets høringsorgan og at NPH inviteres til samarbeid i KDs ulike arbeids- og referansegrupper NPH opprettholder sin forslagsrett overfor KD ved oppnevning til sektorielle styreverv og ved andre offentlige oppnevninger NOKUTs kriterier for institusjonsakkreditering blir evaluert, og at kriteriene for godkjenning av mastergrad likestiller professor og dosent i kravet om toppkompetanse I 2013 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde:

10 2.1 Påvirkningsarbeid overfor de politiske partier og ny regjeringsplattform NPH/AU vedtok en «dobbeltstrategi» i dette påvirkningsarbeidet som søkte: 1. å motvirke negative programforslag i noen partier, og 2. fremme positive programforslag i de resterende partier med sikte på å forbedre rammevilkårene for private høyskoler. Påvirkningsarbeidet lyktes i betydelig grad. Det ble lagt et godt politisk grunnlag hos stortingsvalgets vinnere for å etablere større grad av likeverdighet i finansieringen av statlige og private universiteter og høyskoler. Likevel ble viktige formuleringer fra partiprogrammene ikke tatt inn i den regjeringsplattformen som ble utviklet på Sundvollen etter valget. Slik ble påvirkningsarbeidet overfor Stortingets arbeid med statsbudsjettet for 2014 spesielt viktig. 2.2 Påvirkningsarbeid overfor Stortinget Gjennom de siste åtte årene har NPH i økende grad fått gjennomslag for en omforent politikk i opposisjonspartiene overfor private høyskoler. Merknadene fra Stortingets finans- og utdanningskomite med tanke på statsbudsjettet for 2014 viste at Stortingets mindretall de siste åtte år var blitt flertall. Flertallet i den såkalte KUFkomiteen mener nå at «private høyskoler er en viktig del av det høyere utdanningssystemet». De viser også til at det (for så vidt) er etablert «større grad av likeverdighet», men «på enkelte områder er det fortsatt et stykke igjen». Komiteflertallet presiserer «at målet om full likebehandling mellom private og offentlige høyskoler, også hva gjelder finansieringsordninger, må følges nøye opp slik at eventuelle negative utslag kan korrigeres». Det vises særlig til «manglende tilskudd til infrastruktur for private høyskoler. Det er derfor «nødvendig å gjøre endringer i finansieringen». Flertallet mener «regjeringen bør finne en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur», jfr. Innst. 12 S ( ) om private høyskoler. 2.3 Påvirkningsarbeid overfor Kunnskapsdepartementet Stortingsflertallets merknader ble mot slutten av året hovedelementet i NPHs innspill til Kunnskapsdepartementets videre budsjettarbeid, inkludert arbeidet med Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning. NPH har også antydet at flertallsmerknaden bør bli vurdert når mandatet til et nytt offentlig utvalg som skal gjennomgå finansieringssystemet for høyere utdanning, blir formulert. Åtte representanter for de private høyskolene, oppnevnt av NPH, deltok på statsrådens kontaktkonferanse for høyere utdanning i Oslo den 15. januar Årets tema var «Forskning i næringslivet». Årets dialogmøte ble gjennomført i KD med god oppslutning den 7. juni KDs Tilstandsrapport 2013 basert på institusjonenes rapportering per 1. mars, forelå til møtet. Tilstandsrapporten omfatter både statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner. Dialogmøtet inneholdt dessuten en økt om arbeid med kvalitet i private høyskoler. På sensommeren like før stortingsvalget, oppnevnte KD et offentlig utvalg som skulle gjennomgå den statlige finansieringen av norske, statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner (det s.k. Duckertutvalget). NPH fant så vel utvalgssammensetning som mandat mangelfullt, men NPH fikk ikke gjennomslag for noen av sine endringsforslag. «Duckert-utvalget» ble imidlertid nedlagt etter valget. Med relevans for private høyskoler oppnevnte den rød-grønne regjeringen ytterligere et MOOCs-utvalg og et fagskoleutvalg (Grund-utvalget) i KD fikk også oppnevnt en ekspertgruppe som skal utrede private høyskolers forvaltning av statlige tilskudd (hvordan forvalte eventuelt utbytte?). Ekspertgruppen skal levere sin utredning innen utgangen av 2014 (se nærmere pkt.2.5 nedenfor).

11 2.4 Høringsuttalelser NPH har i 2013 forutsatt at medlemsinstitusjonene leverer høringer til en rekke enkeltsaker. Noen høringsforslag har NPH kun tatt til etterretning mens høringsuttalelser/ innspill til KD har blitt levert om: KDs oppfølging etter Stortingets behandling av forskningsmeldingen, datert den 15. mars 2013 Utkast til forskrift for fagskoler, datert den 7. juni 2013 Arbeidet med Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, datert den 15. oktober 2013 Utkast til forskrift for forsterkning av gaver til forskning, datert den 3. desember 2013 NPH har levert høringsuttalelser til NOKUT om: Nedleggelse av GSU-utvalget, datert den 20. februar 2013 ENQAs evaluering av NOKUT med tanke på fortsatt medlemskap i ENQA og medlemskap i EQAR, datert den 21. februar Oppnevninger av tilsatte i NPH-institusjoner til offentlige styrer, utvalg etc. Direktør Jens Petter Tøndel (BI) er oppnevnt medlem i styret for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) frem til Førsteamanuensis Øystein Lund (MF) er oppnevnt styremedlem i NOKUT frem til Førsteamanuensis Oddvar Førland (HDH) er oppnevnt første varamedlem i NOKUTs styre frem til Som nytilsatt direktør for NOKUTs tilsynsavdeling går Lund ut av NOKUTs styre f.o.m Direktør Kristin Dahl (BI) er oppnevnt medlem i styret for Norgesuniversitetet for perioden frem til Mardon Breimoen (Diakonova) er oppnevnt varamedlem for samme periode. Rektor Vidar L.Haanes (MF) er oppnevnt medlem av Departementets Transatlantic Education Forum som bl.a. arrangerer en årlig norsk Science week i USA. Prorektor Dag Morten Dahlen (BI) er oppnevnt varamedlem for samme periode. Seniorrådgiver Klaus Andersen (DMMH) er oppnevnt varamedlem i departementets felles klagenemnd for studentsaker frem til Opptaksleder Tonje Hvidsten (Diakonova) har vært varamedlem i klagenemnda for opptak gjennom Samordna opptak for perioden frem til Biblioteksdirektør Dagmar Langeggen (BI) er oppnevnt varamedlem i BIBSYS styre Rektor Vidar L.Haanes (MF) er oppnevnt styremedlem i det regionale alliansesamarbeidet kalt Kunnskap Oslo. Rektor Ingunn Moser (DHS) er varamedlem. BI har fast representasjon i dette styret. Adm.direktør Solfrid Lind (CK) og økonomidirektør Kjell Ørnulv Hallbing (ABNutdanning) er oppnevnt i ekspertgruppen som skal utrede private høyskolers forvaltning av statlige tilskudd. Adm.direktør Solfrid Lind (CK) er oppnevnt medlem av utvalget som skal utrede fagskolene og deres plass i utdanningssystemet (Grund-utvalget) NPHs sekretær Arne J.Eriksen er oppnevnt medlem i KDs Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU) og i KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen innenfor det europeiske høyere utdanningsområdet (European Higher Education Area EHEA). Han har dessuten deltatt i KDs referansegrupper for evaluering av kvotestipendiatordningen i Statens lånekasse og i KDs arbeidsgruppe som har utredet sammenslåing av Felles studieadministrativt system (FS) og Samordna opptak (SO).

12 2.6 Påvirkningsarbeid overfor den allmenne opinionen NPHs arbeidsplan har i 2013 (for første gang) hatt som tiltak å publisere avisartikler og kronikker lokalt og nasjonalt om private høyskolers positive betydning for samfunnsutviklingen. Virksomhetsområde 3: Nasjonale samarbeidsrelasjoner NPHs politiske plattform ( ) sier NPH skal arbeide for at: NPH anses som et bindeledd mellom UHR og de private høyskolene, primært for de private høyskoler som ennå ikke er medlem av UHR NPH via sekretariatssamarbeid med UHR, fortsatt skal ivareta saker som gjelder private høyskolers økonomiske rammebetingelser og deres nasjonale og internasjonale posisjonering studie- og forskningsadministrative saker som angår private høyskoler etter hvert blir overlatt til UHR å ivareta, forutsatt at UHR tilfredsstiller de krav som må stilles til en interesseorganisasjon også for de private medlemmene I 2013 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert tiltak for å styrke følgende samarbeidsrelasjoner: 3.1 Samarbeidsrelasjonen til Universitets- og Høgskolerådet (UHR) Per var 3 private vitenskapelige høyskoler (MF, BI og MHS) og 8 private høyskoler (Diakonhjemmet Høgskole, NLA Høgskolen, NITH, Dronning Maud Minnes Høgskole, Campus Kristiania, Haraldsplass diakonale høgskole, Lovisenberg diakonale høgskole og Ansgar teologiske høgskole) medlemmer av UHR. Som følge av private høyskolers deltakelse i UHR registreres følgende interne valg og oppnevninger i organisasjonen: Rektor Vidar L. Haanes (MF) er valgt styremedlem i UHR Forskningsleder Tore Abrahamsen (BI) er oppnevnt medlem av UHRs utvalg som skal revidere de nasjonale publiseringsindikatorer og medlem av UHRs referansegruppe for KDs arbeid med langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Sekretariatssamarbeidet mellom UHR og NPH er videreført i Det gjennomføres faste møter mellom sekretariatene for gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter. Det inviteres observatører til respektive møter og arrangementer i UHR- og NPH-regi. Felles deltakelse i ulike nasjonale kontakt- og referansegrupper og på internasjonale konferanser ansporer også til tett samarbeid. NPH (sekretæren) har vært invitert som observatør på UHRs representantskapsmøter i Sogndal den mai og på Kunsthøgskolen i Oslo den november NOKUT NOKUTs jubileumskonferanse (10 år) ble avholdt i Oslo den november NPHs leder og sekretær deltok på konferansen 3.3 Norges Forskningsråd NPH har hatt som mål i 2013 å opprettholde kontakt med NFR via NPH s kontaktperson inn i NFR-systemet. Ikke minst Regjeringens arbeid med årets forskningsmelding og videre en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, viser betydningen av slik kontakt. Finansieringssystemet har vist at mens private høyskolers utdanningsinsentiver utgjør mer enn

13 10 prosent av de samlede insentiver til formålet, får de samme institusjonene mindre enn 2 prosent av forskningsinsentivene. 3.4 Norsk studentorganisasjon (NSO) NSO bidro substansielt til finansiering og gjennomføring av konferansen for studentledere i private høyskoler som ble holdt i Bergen den februar 2013 (jfr. pkt.1.1 ovenfor). Slike arrangementer bidrar til å styrke NPHs samarbeid med nasjonale studentpolitikere som er viktige utdannings-politiske aktører. NPHs sekretær deltok på NSO (og Forskerforbundets) seminar om Hvordan øke kvaliteten i høyere utdanning? i Oslo den 22. oktober Arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Abelia Det er et mål for NPH å styrke samarbeidet med nasjonale arbeidsgiverorganisasjoner. Det er et mål for NPH å finne best mulige synergier med Virke og Abelia med sikte på å bedre de nasjonale rammevilkårene for private høyskoler. NPHs leder og sekretær deltok på NHOs konferanse om Ny finansieringsmodell for forskning ved universiteter og høyskoler?, fredag den 15. november Virksomhetsområde 4: Internasjonalisering NPHs politiske plattform ( ) sier NPH skal arbeide for at: norske private høyskoler og vitenskapelige høyskoler medvirker til at Norge blir et attraktivt sted for studier og forskning norske private høyskoler og vitenskapelige høyskolers omdømme styrker seg nasjonalt og internasjonalt representanter for private høyskoler er medlem og varamedlem i SIUs styre kompetanse om internasjonalisering av høyere utdanning bygges ved fortsatt å følge KDs arbeid med Bolognaprosessen og UHRs arbeid i EUA at et NPH-medlemskap i OECDs Forum for høyere utdanning (IMHE) utnyttes til beste for NPHs medlemmer I 2013 har NPH/AU hatt som mål å videreutvikle gode lytteposter i arbeidet med å internasjonalisere norsk høyere utdanning og forskning. NPH/AU har prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde: 4.1 Internasjonal synliggjøring NPH deltar i SIUs prosjekt (Study in Norway) som profilerer også de norske private høyskolene i utlandet. NPH har oppnevnt Feite van Dijk (BI) til medlem av SIUs arbeidsgruppe ( ). 4.2 OECDs forum for høyere utdanning - IMHE NPHs sekretær deltok på den såkalte lanseringskonferansen for AHELO-prosjektet («PISA for høyere utdanning) i OECDs hovedkvarter i Paris den mars Transatlantic Forum med Science Week 2013 m.m. I august tilrettela NPH for et møte med Anne Charlotte Lindblom, utvekslingsrådgiver ved den norske ambassaden i USA. NPHs leder har deltatt i KDs transatlantiske utdanningsforum. I den forbindelse deltok han under den såkalte forumets Science Week som ble avholdt i Washington den november NPHs sekretær deltok på årskongressen til den tyske

14 foreningen for private høyskoler (Verband Privaten Hochschulen e.v - VPH) i Hamburg den 23. september 2013 og på ACAs seminar om MOOCs som ble avholdt i Brussel den 10. oktober 2013 (ACA er SIUs europeiske samarbeidsorgan). 5. Sluttord Fra et relativt forutsigbart arbeid med private høyskolers rammevilkår de siste åtte år, representerer dette års stortingsvalg og regjeringsskifte en betydelig endring. Det er forskjell på det å motvirke kutt og det å bidra til optimal disponering av politisk formulerte, økte statlige tilskudd. Enkelte private høyskoler kan ønske seg økte grunnbevilgninger og tilskudd til infrastruktur (husleie, kapitaltilskudd), andre kan ønske seg økt statlig stipendiering av studielån som er benyttet til studentbetaling i private høyskoler, mens andre kan ønske å få avklart muligheten til fritt å forvalte eierutbytte fra studentbetaling. Ved årsskiftet gir dette NPH betydelige utfordringer. Oslo den 16. januar 2013 Vidar L.Haanes Dag Morten Dahlen Ingunn Moser Aleksander Nikolic Kristin Fjelde Tjelle Tuva Aune Wettland Jan Duvaland Ann Kristin Norum Arne J.Eriksen sekr.

15 NPH/AU åm sak 05/14 Høgskolen Betanien Regnskap NPH 2013 Saksorientering NPHs økonomiske resultatrapport for 2013 viser følgende: Inntekter Regnskap 2013 Budsjett 2013 Innbetalt kontingent , ,00 Div. inntekter/ delt.avg , ,00 Sum , ,00 Utgifter Lønnskostnader , ,00 Reisekostnader , ,00 Møter, konferanser , ,00 Telefoner, aviser o.a , ,00 Kontingent OECD (IMHE) , ,00 Engasjement av freelancejournalister ,00 Div. kostnader ,00 Overhead til MF , ,00 Sum , ,00 Resultat , ,00 Beholdning per , ,00 Vurdering Resultatrapporten for 2013 viser et betydelig større overskudd enn budsjettert. Resultatet kan tilskrives økt kontingentinngang og at NSO dekket alle kostnadene ved konferansen for studentledere i private høyskoler, som NPH hadde budsjettert i Regnskapsførsel og kvalitetssikring er som tidligere ivaretatt av økonomiavdelingen ved MF. Så lenge NPHs økonomi kun dreier seg om forvaltning av medlemskontingenter i henhold til årsmøtets vedtatte budsjett, ses det ingen grunn til å etablere ekstern revisjon av NPHs regnskap. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte resultatrapport som Regnskap for NPH 2013

16 NPH/AUåm sak 06/14 Høgskolen Betanien NPHs budsjett og medlemskontingent 2014 Saksorientering, budsjettmerknader og vurdering Den økonomiske resultatrapport for 2013 viser at NPH har god økonomi som er godt avpasset nettverkets aktivitetsnivå. NPH/AUs forslag til budsjett for 2014 som balanserer med et underskudd på kr. tar høyde for at NPHs lønnskostnader og utgifter til møter og konferanser 2014 vil øke som følge av: 1. vedtaket på NPHs ekstraordinære årsmøte om økning av stillingsbrøken for NPHs sekretær. I 2014 foreslås stillingsbrøken økt fra 60 til 80 % i ltr forslag om økning av årlig styrelederhonorar fra til kr. 3. utgifter tilknyttet januarseminar for kommunikasjonsmedarbeidere 4. avtalen mellom NSO og NPH om studentlederkonferanser i 2013 og 2014 der NSO påtok seg konferanseutgifter i 2013 og NPH i Forslag til vedtak: NPH/AU fremmer følgende forslag til vedtak på NPHs årsmøte: 1. Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2014: Inntekter Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Innbetalt kontingent , , ,00 Div. inntekter/ delt.avg , , ,00 Sum , , ,00 Utgifter Lønnskostnader , , ,00 Reisekostnader , , ,00 Møter, konferanser , , ,00 Telefoner, aviser o.a , , ,00 Kontingent OECD (IMHE) , , ,00 Engasjement av freelancejournalister ,00 Div. kostnader , ,00 Overhead til MF , , ,00 Sum , , ,00 Resultat , , ,00 Beholdning per , ,00 Beholdning per ,00

17 2. NPHs årsmøte vedtar følgende kontingenter i 2014 (basert på en kontingent som utgjør en promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr og et maksbeløp på kr ). Handelshøyskolen BI Diakonhjemmet høyskole NLA Høgskolen Dronning Maud Minnes høgskole Lovisenberg diakonale høgskole MF Høgskolen Diakonova Westerdals Høgskole AS Campus Kristiania NISS AS Bjørknes Høgskole AS Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen Betanien Barratt Due Musikkinstitutt Atlantis medisinske høgskole AS NITH Misjonshøgskolen Bergen Arkitektskole Ansgar teologiske høgskole Rudolf Steinerhøgskolen Den norske Eurytmihøgskole Norges Dansehøgskole Fjellhaug internasjonale høgskole Høgskolen for ledelse og teologi Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling NOROFF University College AS Norsk Gestaltinstitutt AS (ass.medlem) Totalt

18 NPH/AUåm sak 07/14 Høgskolen Betanien Valg Saksorientering og vurdering Valgkomiteen til AU for Nettverk for private høgskoler har i år bestått av Beate Pettersen, MF, Bjørn Hanssen, NITH, og Ingunn Moser, DH (leder). De som ikke er på valg i 2014 er: Vidar Haanes, MF, Alexander Nikolic, Campus Christiania og Ingunn Moser, DH Valgkomiteen har utgått fra de samme prinsippene som har vært lagt til grunn de siste årene: - De forskjellige medlemstypene skal være representert - Både rektorer og administrative ledere skal være representert - De fleste medlemmene i AU skal representere institusjonsakkrediterte, private høgskoler. - AU skal ha noenlunde lik kjønnsfordeling - AU skal om mulig ha geografisk fordeling Basert på disse prinsippene, har valgkomiteen forespurt og fått ja fra følgende kandidater: Valgkomiteens forslag til vedtak: 1. Til fast plass (2 år) i NPH/AU velges: - Prorektor Dag Morten Dahlen, Handelshøyskolen BI - Rektor Anneline Røssland, Betanien diakonale høgskole 2. Til varaplasser (1 år) i NPH/AU velges: - Adm.leder Jan Duvaland, NITH - Rektor Ann Kristin Norum, Norges Dansehøyskole 3. Til valgkomite (1 år) velges: - Rektor Anneline Røssland, Betanien diakonale høgskole - Direktør Beate Pettersen, MF - Rektor Bjørn Hanssen, NITH

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 Sted: Høgskolen Betanien, Bergen den 3. mars 2014 Tilstede: Forfall: Kari Gran Bøe, Høgskolen Diakonova Lena Byrkjeland, NSO Dag Morten Dalen,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2013 Sted: Høgskolen Diakonova, Oslo den 4. mars 2013 Tilstede: Harald Nygaard. Ansgar teologiske høgskole Linn Christensen, Atlantis Medisinske Høgskole

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo den 9. mars 2015 Tilstede: Cecilie Andersson, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 Sted: Tilstede: Rica Oslo Hotell, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle, Tuva Aune Wettland, Jan Duvaland

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 Sted: Tilstede: Forfall: Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Vidar L.Haanes, Jan Duvaland, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle og Trine Oftedal.

Detaljer

Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2014

Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2014 NPH/åm sak 04/15 LDH 09.03.15 Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2014 Generelt NPHs årsmøte 2014 ble avholdt på Betanien Høgskole i Bergen den 3. mars 2014, med årsmøtemiddag på restauranten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 08.03.16 Sted: Tilstede: Forfall: Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Hans Jørgen Leksen og Ann Kristin Norum. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.01.17 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Dag Morten Dalen, Solfrid Lind, Hans-Jørgen Leksen, Amund Thomassen og Tine Berents Widerøe. Dessuten møtte

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim den 5. mars 2008 Tilstede: Erling Eriksen, Ansgar teologiske høgskole Harald Nygaard, Ansgar teologiske

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Jørn-Henning Theis, Eirik Uthus og Aleksander

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2016 Sted: Tilstede: Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerudanning, Trondheim den 7. mars 2016 Ingunn Folkestad Breistein, Ansgar teologiske

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Lars Dahle, Bjarne Kvam, Iselin Kvalvik Steigen og Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne

Detaljer

02/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 19. oktober 2010

02/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 19. oktober 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 20.01.10 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Guri Hjeltnes, Bjarne Kvam, Marianne Skjulhaug Jørn-Henning Theis, Lars Dahle

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 19.01.16 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Anneline Røssland, Tine Berents Widerøe og Ann

Detaljer

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.12.10 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Elin Alvestrand,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN NPH/ åm sak 01/13 Diakonova 04.03.13 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Saksorientering NPH/AU anbefaler at årsmøtet godkjenner innkallingen og fremmer følgende forslag til dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Norges informasjonsteknologiske høyskole, NITH Oslo den 3. mars 2009 Tilstede: Forfall: Bjørn Hanssen, NITH Jan Duvaland, NITH Marit Myhre,

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 04.02.13 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Årets møtested: Høgskolen Diakonova, Fredensborgvn 24 Q, Oslo

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 20.-21.01.15 Sted: Campus Kristiania, Oslo (20.01.15) Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo (21.01.15) Tilstede: Vidar L.Haanes, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Therese

Detaljer

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur En analyse av private høyskolers rammevilkår Gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av NPHs arbeidsutvalg Nettverk for private høyskoler (NPH)

Detaljer

10/08 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NPH DEN 5. MARS 2008

10/08 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NPH DEN 5. MARS 2008 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 26.03.08 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Ulrika Herlofsen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 09.02.15 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles to representanter fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) NLA lærerhøgskolen den 9. mars 2005 Tilstede: Forfall: Harald Nygård, Ansgar Teologiske Høgskole Trond Hansen, Barratt Dues Musikkinstitutt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER (NPH) Sted: Ansgar teologiske høgskole, Kristiansand den 2. mars 2010 Tilstede: Forfall: Hilde Skjerve, Akupunkturhøgskolen Thorkild Bruhn, Ansgar

Detaljer

Finansieringssystemet Hva fungere bra og hva fungerer dårlig? Rektor Vidar L. Haanes

Finansieringssystemet Hva fungere bra og hva fungerer dårlig? Rektor Vidar L. Haanes Finansieringssystemet Hva fungere bra og hva fungerer dårlig? Rektor Vidar L. Haanes MF (1907) 1200 studenter privat/uavhengig vitenskapelig høyskole 20 % internasjonale studenter Ca. 100 årsverk / 64

Detaljer

17/08 Godkjenning av referat fra AUs møte den 26. mars 2008

17/08 Godkjenning av referat fra AUs møte den 26. mars 2008 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.05.08 Sted: Tilstede: Forfall: BI, Oslo Vidar L.Haanes, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen og Guri Hjelset (ikke tilstede under sak 16/08). Dessuten møtte Arne J. Eriksen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 24.04.15

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 24.04.15 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 24.04.15 Sted: Det teologiske Menighetsfakultet (MF), Oslo Tilstede: Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Anneline Røssland. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær) Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Diakonhjemmet Høgskole - Rogaland den 7. mars 2007 Tilstede: Forfall: Bjørn Øyvind Fjeld, Ansgar teologiske høgskole Trond Hanssen, Barratt

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

13/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 20. januar 2010

13/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 20. januar 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 06.04.10 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Guri Hjeltnes, Elin Alvestrand, Marianne Skjulhaug, og Jørn- Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden NPH/åm sak 01/17 HK 06.03.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksorientering NPH/AU har i henhold til NPHs vedtekter innkalt til årsmøte på Høyskolen Kristiania, Oslo mandag den 6. mars 2017. Forslag

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 05.09.16 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Hans Jørgen Leksen, Tine Berents Widerøe og Amund Thomassen. Dessuten møtte

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 30.01.14 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles/ inviteres to representanter

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

1. Referat fra det felles dialogmøte med de private høyskolene avholdt

1. Referat fra det felles dialogmøte med de private høyskolene avholdt Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Mælen, Ove Unntatt offentlighet, jf. offl. 5 andre ledd, jf. rr. lov 18 andre ledd Deres ref Vår ref Dato 13/4213 20..09.13 Tilskudd til private høgskoler Vi

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Invitasjon til årskonferanse og årsmøte i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Invitasjon til årskonferanse og årsmøte i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 10.02.12 Til medlemmer og observatører Invitasjon til årskonferanse og årsmøte i Nettverk for private høyskoler (NPH) Tid&sted: Misjonshøgskolen i Stavanger den 26.- 27. mars 2012 I henhold til NPHs

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Dialogmøte med private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler 3. juni 2009

Dialogmøte med private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler 3. juni 2009 Dialogmøte med private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler 3. juni 2009 Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Program 1200 Innledning fra KD 1215 Utfordringene

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Høring forslag til regulering av tilskudd og egenbetaling ved private høyskoler og fagskoler

Høring forslag til regulering av tilskudd og egenbetaling ved private høyskoler og fagskoler Kunnskapsdepartementet Att. Uh-avdelingen Oslo 6. september 2016 Høring forslag til regulering av tilskudd og egenbetaling ved private høyskoler og fagskoler Nettverk for private høyskoler (NPH) takker

Detaljer

Høringssvar Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste.

Høringssvar Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste. Høringssvar Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste. Diakonhjemmet Høgskole (DH) takker for invitasjon til å levere høringsuttalelse om Ekspertgrupperapporten om Private høyskoler og fagskoler

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

UHRs dekanskole

UHRs dekanskole UHRs dekanskole 3.11.10 Visjon 208-2011 UHR skal bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå Rolle - UHR skal skape politisk og samfunnsmessig forståelse for høyere utdanning

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 12. mai 2014 Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Møtested: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold Saksnr.: 14/105 Saksliste Sak 14/001 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Jeg takker for gode

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 11.05.2015 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: UiT Norges arktiske universitet Saksnr.: 15/123 Saksnr. Sakstittel SAKSLISTE 15/001 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Redegjørelse fra virksomheten

Redegjørelse fra virksomheten Redegjørelse fra virksomheten Nytt styre fra 1. august - http:///om_uhr/styret Statsbudsjett 2014 (14. oktober), Tilleggsproposisjon fra Solbergregjeringen (8. nov.), Budsjettforliket (15. nov.). Høring

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Gjennomgang av finansieringssystemet og de private høyskolene

Gjennomgang av finansieringssystemet og de private høyskolene Gjennomgang av finansieringssystemet og de private høyskolene Innspill til KDs ekspertgruppe fra Nettverk for private høyskoler (NPH) Kunnskapsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe med mandat til

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004

Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ÅRSMELDING 2004 Universitets- og høgskolerådet ble opprettet 8. mai 2000. Universitets- og høgskolerådets representantskap 9. mai 2005. Årsmelding 2004 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer