Godkjenning av innkalling og dagsorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av innkalling og dagsorden"

Transkript

1 NPH/AUåm sak 01/14 Høgskolen Betanien Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksorientering NPH/AU har i henhold til NPHs vedtekter innkalt til årsmøte på Høgskolen Betanien mandag den 3. mars NPH/AU anbefaler at forslag til dagsorden vedtas. Forslag til vedtak: NPHs åm godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden for årsmøtet 2014: Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02/14 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2013 Sak 03/14 Aktuell orientering v/nphs leder Sak 04/14 Årsmelding 2013 Sak 05/14 Regnskap 2013 Sak 06/14 Budsjett og medlemskontingent 2014 Sak 07/14 Valg Sak 08/14 «Statlige tilskudd til private høyskoler på lengre sikt. Hva skal NPH prioritere?» Panel- og plenumssamtale om NPHs vei fremover. Sak 08/14 Eventuelt

2 NPH/AUåm sak 02/14 Høgskolen Betanien Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2013 Saksorientering Nedenfor følger forslag til protokoll fra NPHs ekstraordinære årsmøte som ble avholdt på Diakonhjemmet Høgskole den 18. november Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner utkastet til protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet den 18. november NPH/AUåm sak 02/14 Høgskolen Betanien Vedlegg Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2013 Sted: Diakonhjemmet Høgskole, Oslo den 18. november 2013 Tilstede: Jan Bye, Høgskolen Diakonova Kari Gran Bøe, Høgskolen Diakonova Dag Morten Dahlen, BI Tommy Davidsson, Høyskolen for Ledelse og Teologi Jan Duvaland, NITH Mathias Foss, NSO Bjørn Hanssen, NITH Margrethe Hestetun, Heidrun Hole, Westerdahl Høyskole AS Vidar L. Haanes, MF Ketil Jensen, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Bjarne Kvam, NLA Hans-Jørgen Leksen, Dronning Mauds Minne Høgskole Hallgeir Lien, Lovisenberg diakonale høgskole Geir Inge Lien, Dronning Mauds Minne Høgskole Sveinung Lunde, Bjøknes Høgskole Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole Kristian Myhre, NSO Bård Mæland, Misjonshøgskolen Aleksander Nikolic, Campus Kristiania Ann Kristin Norum, Norges Dansehøgskole Harald Nygaard, Ansgar teologiske høgskole Gøril Vikøren Nøkleby, Høgskolen Betanien Beate Pettersen, MF Anneline Røssland, Høgskolen Betanien Karen Sikveland, Diakonhjemmet Høgskole Linn Skoglund, Bjørknes Høgskole Ståle Søbye, Diakonhjemmet Høgskole Kristin Fjelde Tjelle, Misjonshøgskolen

3 Forfall: Observatør: Tuva Aune Wettland, NSO Anne Kari Hersvik Aarstad, Haraldsplass diakonale høgskole Arne J. Eriksen, NPH-sekretær Barratt Due Musikkinstitutt, Bergen Arkitektskole, Den norske Eurytmihøyskole, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, NISS og Rudolf Steinerhøgskolen. Cecilie Andersson, Norsk Gestaltinstitutt (ass.medlem) Gro Skottun, Norsk Gestaltinstitutt (ass.medlem) Ola Stave, UHR (obs) Torbjørg Aalborg, Virke (obs) Sak 12/13 Konstituering med godkjenning av innkalling og dagsorden Til saken forelå NPH/AUs innkalling datert den 17. oktober Det vises dessuten til vedtak på NPH årsmøte den 4. mars 2013 (NPH/åm sak 8/13, pkt.3). Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden: Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 13/13 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet den 4. mars 2013 Sak 14/13 Aktuell orientering v/nphs leder Sak 15/13 Strategisk plan Sak 16/13 Eventuelt Vedtaket var enstemmig Sak 13/13 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2012 Til saken forelå NPH/AUs utkast til referat. Vedtak: Referatet godkjennes med den rettelse av status for Norsk Gestaltinstitutt AS under vedtaket i referatets sak 6/13 skal være assosiert medlem og ikke (fullt) medlem. Vedtaket var enstemmig. Sak 14/13 Aktuell orientering NPHs leder og sekretær ga orientering om følgende aktuelle NPH-saker: - Science week i det norsk-nordamerikanske utdanningssamarbeidet - NOKUT-jubileet november Omtalen av private høyskoler i politiske partiprogrammer foran høstens stortingsvalg - Fraværet av spesiell omtale av private høyskoler i Regjeringsplattformen - NPHs påvirkningsarbeid overfor Stortinget høsten 2013 (finanskomiteen og kirkeutdannings- og forskningskomiteen) - Utfordinger tilknyttet: - Finansieringsutvalget (Duckert-utvalget) nytt utvalg med ny sammensetning og nytt mandat - Langtidsplan for forskning og høyere utdanning - Stortingsmelding om studiekvalitet

4 - Gaveforsterkningsordning - Fagskoleutvalget (Grund-utvalget) - Ekspertgruppen for etablering av klarerere regler for det å ta utbytte av privat høyskolevirksomhet - Innspill til Statsbudsjettet Seminaret for kommunikasjonsmedarbeidere i private høyskoler den 16. januar 2014 på Campus Kristiania - Seminaret for studentledere i private høyskoler den februar 2014 på MF/ Diakonhjemmet Høgskole, Oslo - NPHs årsmøte og konferanse den mars 2014 på Betanien/ NLA, Bergen Vedtak: Årsmøtet tar leders rapportering til orientering Vedtaket var enstemmig. Sak 15/13 Strategisk plan Til saken forelå NPH/AUs forslag til strategisk plan for NPH «Større grad av likeverdighet». Vedtak: Årsmøtet vedtar følgende strategisk plan for perioden «Større grad av likeverdighet»: Hovedmålsetting Nettverk for private høyskoler (NPH) skal være et egnet samarbeidsorgan for norske private universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler. NPH vil primært forbedre medlemmenes rammevilkår og skape større grad av likeverdighet for at disse institusjonene skal kunne utføre sitt viktige samfunnsoppdrag. NPHs arbeid vil ha målsettinger, strategier og nøkkelindikatorer på tre hovedområder: - Påvirkningsarbeid for bedre nasjonale rammevilkår - Internt nettverkssamarbeid - Øvrig relasjonsarbeid 1. Påvirkningsarbeid for bedre nasjonale rammevilkår Målsetting: Grunnfinansieringen til private høyskoler økes og det skapes større grad av likeverdighet i finansieringen av statlige og private høyskoler. Strategier: 1. NPH vil påvirke Stortingets årlige behandling av budsjetter, stortingsmeldinger og forslag fra enkeltrepresentanter. 2. NPH vil holde god kontakt med KUF-komiteens leder og medlemmer. 3. NPH vil påvirke Departementets arbeid med budsjetter, stortingsmeldinger og andre saker med relevans for private høyskolers virksomhet.

5 4. NPH vil arbeide for en departemental gjennomgang av finansieringssystemet for private høyskoler ved et partssammensatt utvalg. Slik gjennomgang kan bidra til å skape grunnlag for større likeverdighet bl.a. med sikte på å styrke private høyskolers grunnfinansiering. 5. De årlige dialogmøter mellom Departementet og private høyskoler søkes videreført, men NPH vil initiere en samtale med Departementet om hvordan dialogen kan forbedres. 6. NPH vil utrede alternative modeller for husleietilskudd til private høyskoler (husleieordning/ kapitaltilskudd og lignende) Nøkkelindikatorer: - Statlige tilskuddsordninger for private høyskoler er vesentlig forbedret sammenlignet med tilskuddsnivået i I løpet av perioden skal: - den såkalte utgangsposisjon for private høyskoler i finansieringssystemet styrkes - statstilskuddet til private høyskoler øke fra 3,5 til minst 5 prosent av totalrammen prosent av nye studieplasser bli etablert ved private høyskoler prosent av nye stipendiatstillinger bli tildelt private høyskoler - finansieringssystemets forhold mellom basis og insentiver (60/40) bli beholdt, men så vel grunnfinansiering som insentiver skal være økt og tilskuddskategoriene skal være ajourført - det blir etablert en tilskuddsordning for infrastruktur/ husleie i private høyskoler - finansieringssystemet avspeile NOKUTs institusjonsakkrediteringer - private høyskoler motta en rimelig andel av statlige bevilgninger til nye tiltak i sektoren (jfr. gaveforsterkningsordning, skattefritaksordninger, SAK, momsrefusjoner o.l.) 2. Internt nettverkssamarbeid Målsetting: NPH skal være et relevant samarbeidsorgan med tilfredse medlemsinstitusjoner Strategier: 1. NPH opprettholder vedtektenes bestemmelser om medlemsvilkår og vedtektenes forståelse av NPH som en supplerende arbeidsform for medlemmene. NPH skal ikke utvikles til noe overordnet organ. 2. NPHs aktivitet søkes opprettholdt minst på nivå med arbeidsplanen for 2013, men dimensjonering av NPHs budsjett vedtas av årsmøte. 3. NPHs sekretariat dimensjoneres av arbeidsutvalget. Det bør etableres en fulltids sekretærstilling. Nøkkelindikatorer: - NPHs årsmeldinger viser et aktivitetsnivå på størrelse med aktiviteten i NPHs medlemstall opprettholdes

6 3. Øvrig relasjonsarbeid Målsetting: NPH skal være et konstruktivt bindeledd for private høyskoler overfor Stortinget, Departementet og dets underliggende organer, og overfor UHR (spesielt med tanke på de private høyskoler som ikke er medlem av UHR). NPH skal være aktiv lyttepost internasjonalt og slik bidra til å formidle internasjonale impulser til medlemsinstitusjonene. Strategier: 1. NPH skal levere innspill til den nasjonale utdannings- og forskningspolitikken i tråd med private høyskolebehov og i kontakt med UHR, NSO og relevante arbeidsgiverorganisasjoner. 2. NPH skal bidra til omdømmebygging for private høyskoler i offentligheten 3. NPHs skal utnytte viktige internasjonale «utdanningspolitiske lytteposter» som EUA (European University Association), IMHE/ OECD (Program on Higher Education Institutional Management/ OECD) og ACA (den europeiske Academic Cooperation Association). Nøkkelindikatorer: - NPH er fortsatt høringsorgan for KD med underliggende organer og nominerer kandidater til ulike statlige styrer/ utvalg og samarbeidstiltak i sektoren - Institusjonsakkrediterte private høyskoler inviteres til statsrådens årlige kontaktmøte med sektoren fra og med januar Vedtaket var enstemmig. aje

7 NPH/AUåm sak 04/14 Høgskolen Betanien Årsmelding 2013 Saksorientering NPHs årsmelding nedenfor presenterer NPH virksomhetsområder og NPH/AUs valgte prioriteringer av tiltak i Forslag til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner NPH/AUs årsmelding for NPH Årsmøtet ber NPH/AU på grunnlag av årsmøtets drøfting av årsmeldingen for 2013 og behandlingen av NPHs budsjett 2014, å utarbeide en Arbeidsplan for 2014, basert på de virksomhetsområder som fremgår av strategiplanen som ble vedtatt på NPHs ekstraordinære årsmøte den 18. november NPH/AUåm sak 04/14 Høgskolen Betanien Vedlegg Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2013 Generelt NPHs årsmøte 2013 ble avholdt på Høgskolen Diakonova i Oslo den 4. mars 2013 NPH avholdt sin årskonferanse dagen etter den 5. mars 2013 (jfr. pkt.1.2). Et ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Diakonhjemmet Høgskole i Oslo den 18. november 2013 (jfr. pkt.1.3). NPH har siden årsmøtet den 4. mars 2013 bestått av 26 medlemsinstitusjoner og 1 assosiert medlemsinstitusjon. Westerdahls Høyskole AS, Noroff University College AS og Atlantis Medisinske Høyskole AS ble nye medlemmer av nettverket mens Norsk Gestaltinstitutt AS ble gitt assosiert medlemskap. NPH/AU har hatt 4 ordinære AU-møter og har behandlet 46 saker i NPH/AU har bestått av rektor Vidar Leif Haanes, MF (leder), prorektor Dag Morten Dahlen (nestleder), høyskoledirektør Aleksander Nikolic, Markedshøyskolen CK, rektor Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole. Møtende varamedlemmer har vært adm.leder Jan Duvaland, NITH og rektor Ann Kristin Norum, Norges Dansehøyskole. Studentrepresentanter i NPH/AU oppnevnt av Norsk studentorganisasjon (NSO) har vært Trine Oftedal (våren 2013) og Tuva Aune Wettland (høsten 2013). Sekretariatet har i 2013 vært ivaretatt av spesialrådgiver Arne J. Eriksen, MF (60 % stilling) i henhold til avtale mellom NPH og MF.

8 I årsmeldingen nedenfor er målformuleringer i NPHs politiske plattform innarbeidet. Vedlagt årsmeldingen følger også NPH/AUs arbeidsplan (tiltaksplan) for Årsmeldingen henviser til arbeidsplanens tiltak på NPHs ulike virksomhetsområder. Virksomhetsområde 1: Internt nettverkssamarbeid NPHs politiske plattform ( ) sier NPH skal arbeide for at: private høyskoler fortsatt sikrer mangfold og diversitet i norsk høyere utdanning, forskning og formidling/ innovasjon de årlige dialogmøtene mellom Kunnskapsdepartementet og de private høyskolene følges opp på en tilfredsstillende måte det skapes fora der private høyskolers ledere kan drøfte aktuelle utdanningspolitiske tema NPHs vedtekter videreføres og at NPH fortsatt skal være åpent for medlemskap både av institusjonsakkrediterte høyskoler og høyskoler med akkrediterte studieprogram som fører til bachelorgraden antallet studentmedlemmer i NPHs årsmøte (3) og arbeidsutvalg (1) opprettholdes, valgt av en ny, felles nasjonal studentorganisasjon. NPHs vedtekter endres i henhold til dette. I 2013 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde: 1.1 Konferanse for studentledere i private høyskoler den februar 2013 Konferansen ble avholdt på NLA Høgskole og Handelshøyskolen BI i Bergen med 25 deltakere fra 13 private høyskoler. Konferansen ble avholdt med økonomisk tilskudd fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) og ble gjennomført av en komite bestående av studentene Annette Torp, Diakonhjemmet Høgskole, Mie Cathrine Hoddevik, DMMH, Camilla Hermansen og Jon Ivar Dypedal, NLA Høgskole. Konferansen belyste temaer som: «Aktuelle temaer i nasjonal og internasjonal studentpolitikk», «Studentengasjement i private høyskoler», «Utdanningspolitikk i NPHs perspektiv», «Fag- og forskningspolitikk», «Velferd og studentøkonomi», «Studentenes rolle i private høyskolers kvalitetsarbeid», «Prinsipprogrammet til NSO», «Studentbetalingens rolle i finansieringen av norsk høyere utdanning», Studentpolitisk arbeid ved fusjoner og omstillinger» og «Veien videre». Evalueringen viste at studentpolitikere i private høyskoler kan ha behov for et forum der de kan bli bedre kjent og utveksle kunnskaper og erfaringer om sitt studentpolitiske engasjement. NPH har derfor vedtatt å støtte en ny konferanse for private høyskolers studentpolitikere som vil bli arrangert av studenter ved MF og Diakonhjemmet Høgskoler i Oslo den februar Årskonferanse om rapportering og rangering den 5. mars 2013 NPHs årskonferanse ble avholdt i tilknytning til NPHs årsmøte på Høgskolen Diakonova, Oslo. Årskonferansen formulerte spørsmålet: «Rapportering, rangering og blomstrende kvalitet?» Den tyske prosjektkoordinator Gero Federkeil, CHE presenterte EUs nye multidimensjonale «transparensverktøy ««U-multirank». Fagsjef Ingvill Marheim Larsen, KD foredro om «Indikatorbruk i høyere utdanningsinstitusjoner». Internasjonalt ansvarlig Erin Nordal, NSO besvarte spørsmålet: «Hva mener norske studenter om europeiske rangeringer?» og rektor Bjørn Hanssen, NITH spørsmålet: «Finnes en grense for dokumentasjon og antall rapporter?». Etter lunsj og omvisning på Høgskolen Diakonova

9 hadde Tom Vedvik, Virke er presentasjon av «Følger etter pensjonsreformen og dagen ble avsluttet med et gruppearbeid om «Hvordan kan finansieringssystemet forbedres?» NPHsekretær Arne J. Eriksen innledet til gruppearbeidet. Konferansen samlet, inkludert NPHs medlemmer og observatører, til sammen 48 deltakere. Konferansen ble ledet av NPHs leder og NPHs sekretær. 1.3 Medlemstjeneste NPH har i 2013 søkt å bistå enkeltinstitusjoner med rådgivningstjenester, spesielt i saker som har allmenn, prinsipiell interesse. NPHs sekretær har deltatt på ulike tilstelninger ved NPHs medlemsinstitusjoner, bl.a. på Ansgar teologiske høgskoles 100-årsjubileum den 24. mai 2013 og på 30-årsjubileet til Den norske Eurytmihøyskole den 13. desember NPHs hjemmeside (www.nph.no) er søkt ajourført kontinuerlig. Virksomhetsområde 2. Forbedrede rammevilkår. NPHs politiske plattform ( ) sier NPH skal arbeide for at: norske private høyskoler og vitenskapelige høyskolers omdømme styrker seg nasjonalt og internasjonalt finansieringssystemets utgangsposisjon for private høyskolers basiskomponent blir reforhandlet, historiske skjevheter rettes opp og studieplasser fullfinansieres de nasjonale institusjonsakkrediteringene skal avspeiles i forvaltningen av finansieringssystemet. Statlige tilskudd til norske private høyskoler skal ikke skjermes og allokeres innenfor en privat sektoriell ramme. en felles universitets- og høyskolelov og felles finansieringssystem blir videreført slik at langsiktighet og forutsigbarhet preger sektoren det statlige tilskudd til private høyskoler økes, med begrunnelse i det store misforhold at bare 3,5 % av ressursene i finansieringssystemet tildeles disse samtidig som de har ca.11 % av studentmassen % av ny studieplasser i en nasjonal opptrapping bør tildeles private høyskoler i henhold til deres kapasitet og det behov søkertallene viser basiskomponenten til private høyskoler også kan omfatte husleietilskudd, begrunnet i statlige bevilgninger forbeholdt statlige institusjoner utenfor finansieringssystemet (tilskudd til bygg og utstyr, forskning, EVU, fjern- og desentralisert undervisningsvirksomhet med mer.) private høyskoler tildeles økte strategiske forskningsmidler (stipendiatstillinger etc.) departementale insentivmidler til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) tildeles på en likeverdig måte uavhengig av om samarbeidspartnerne er statlige eller private. NPH opprettholder sin status som Departementets høringsorgan og at NPH inviteres til samarbeid i KDs ulike arbeids- og referansegrupper NPH opprettholder sin forslagsrett overfor KD ved oppnevning til sektorielle styreverv og ved andre offentlige oppnevninger NOKUTs kriterier for institusjonsakkreditering blir evaluert, og at kriteriene for godkjenning av mastergrad likestiller professor og dosent i kravet om toppkompetanse I 2013 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde:

10 2.1 Påvirkningsarbeid overfor de politiske partier og ny regjeringsplattform NPH/AU vedtok en «dobbeltstrategi» i dette påvirkningsarbeidet som søkte: 1. å motvirke negative programforslag i noen partier, og 2. fremme positive programforslag i de resterende partier med sikte på å forbedre rammevilkårene for private høyskoler. Påvirkningsarbeidet lyktes i betydelig grad. Det ble lagt et godt politisk grunnlag hos stortingsvalgets vinnere for å etablere større grad av likeverdighet i finansieringen av statlige og private universiteter og høyskoler. Likevel ble viktige formuleringer fra partiprogrammene ikke tatt inn i den regjeringsplattformen som ble utviklet på Sundvollen etter valget. Slik ble påvirkningsarbeidet overfor Stortingets arbeid med statsbudsjettet for 2014 spesielt viktig. 2.2 Påvirkningsarbeid overfor Stortinget Gjennom de siste åtte årene har NPH i økende grad fått gjennomslag for en omforent politikk i opposisjonspartiene overfor private høyskoler. Merknadene fra Stortingets finans- og utdanningskomite med tanke på statsbudsjettet for 2014 viste at Stortingets mindretall de siste åtte år var blitt flertall. Flertallet i den såkalte KUFkomiteen mener nå at «private høyskoler er en viktig del av det høyere utdanningssystemet». De viser også til at det (for så vidt) er etablert «større grad av likeverdighet», men «på enkelte områder er det fortsatt et stykke igjen». Komiteflertallet presiserer «at målet om full likebehandling mellom private og offentlige høyskoler, også hva gjelder finansieringsordninger, må følges nøye opp slik at eventuelle negative utslag kan korrigeres». Det vises særlig til «manglende tilskudd til infrastruktur for private høyskoler. Det er derfor «nødvendig å gjøre endringer i finansieringen». Flertallet mener «regjeringen bør finne en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur», jfr. Innst. 12 S ( ) om private høyskoler. 2.3 Påvirkningsarbeid overfor Kunnskapsdepartementet Stortingsflertallets merknader ble mot slutten av året hovedelementet i NPHs innspill til Kunnskapsdepartementets videre budsjettarbeid, inkludert arbeidet med Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning. NPH har også antydet at flertallsmerknaden bør bli vurdert når mandatet til et nytt offentlig utvalg som skal gjennomgå finansieringssystemet for høyere utdanning, blir formulert. Åtte representanter for de private høyskolene, oppnevnt av NPH, deltok på statsrådens kontaktkonferanse for høyere utdanning i Oslo den 15. januar Årets tema var «Forskning i næringslivet». Årets dialogmøte ble gjennomført i KD med god oppslutning den 7. juni KDs Tilstandsrapport 2013 basert på institusjonenes rapportering per 1. mars, forelå til møtet. Tilstandsrapporten omfatter både statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner. Dialogmøtet inneholdt dessuten en økt om arbeid med kvalitet i private høyskoler. På sensommeren like før stortingsvalget, oppnevnte KD et offentlig utvalg som skulle gjennomgå den statlige finansieringen av norske, statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner (det s.k. Duckertutvalget). NPH fant så vel utvalgssammensetning som mandat mangelfullt, men NPH fikk ikke gjennomslag for noen av sine endringsforslag. «Duckert-utvalget» ble imidlertid nedlagt etter valget. Med relevans for private høyskoler oppnevnte den rød-grønne regjeringen ytterligere et MOOCs-utvalg og et fagskoleutvalg (Grund-utvalget) i KD fikk også oppnevnt en ekspertgruppe som skal utrede private høyskolers forvaltning av statlige tilskudd (hvordan forvalte eventuelt utbytte?). Ekspertgruppen skal levere sin utredning innen utgangen av 2014 (se nærmere pkt.2.5 nedenfor).

11 2.4 Høringsuttalelser NPH har i 2013 forutsatt at medlemsinstitusjonene leverer høringer til en rekke enkeltsaker. Noen høringsforslag har NPH kun tatt til etterretning mens høringsuttalelser/ innspill til KD har blitt levert om: KDs oppfølging etter Stortingets behandling av forskningsmeldingen, datert den 15. mars 2013 Utkast til forskrift for fagskoler, datert den 7. juni 2013 Arbeidet med Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, datert den 15. oktober 2013 Utkast til forskrift for forsterkning av gaver til forskning, datert den 3. desember 2013 NPH har levert høringsuttalelser til NOKUT om: Nedleggelse av GSU-utvalget, datert den 20. februar 2013 ENQAs evaluering av NOKUT med tanke på fortsatt medlemskap i ENQA og medlemskap i EQAR, datert den 21. februar Oppnevninger av tilsatte i NPH-institusjoner til offentlige styrer, utvalg etc. Direktør Jens Petter Tøndel (BI) er oppnevnt medlem i styret for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) frem til Førsteamanuensis Øystein Lund (MF) er oppnevnt styremedlem i NOKUT frem til Førsteamanuensis Oddvar Førland (HDH) er oppnevnt første varamedlem i NOKUTs styre frem til Som nytilsatt direktør for NOKUTs tilsynsavdeling går Lund ut av NOKUTs styre f.o.m Direktør Kristin Dahl (BI) er oppnevnt medlem i styret for Norgesuniversitetet for perioden frem til Mardon Breimoen (Diakonova) er oppnevnt varamedlem for samme periode. Rektor Vidar L.Haanes (MF) er oppnevnt medlem av Departementets Transatlantic Education Forum som bl.a. arrangerer en årlig norsk Science week i USA. Prorektor Dag Morten Dahlen (BI) er oppnevnt varamedlem for samme periode. Seniorrådgiver Klaus Andersen (DMMH) er oppnevnt varamedlem i departementets felles klagenemnd for studentsaker frem til Opptaksleder Tonje Hvidsten (Diakonova) har vært varamedlem i klagenemnda for opptak gjennom Samordna opptak for perioden frem til Biblioteksdirektør Dagmar Langeggen (BI) er oppnevnt varamedlem i BIBSYS styre Rektor Vidar L.Haanes (MF) er oppnevnt styremedlem i det regionale alliansesamarbeidet kalt Kunnskap Oslo. Rektor Ingunn Moser (DHS) er varamedlem. BI har fast representasjon i dette styret. Adm.direktør Solfrid Lind (CK) og økonomidirektør Kjell Ørnulv Hallbing (ABNutdanning) er oppnevnt i ekspertgruppen som skal utrede private høyskolers forvaltning av statlige tilskudd. Adm.direktør Solfrid Lind (CK) er oppnevnt medlem av utvalget som skal utrede fagskolene og deres plass i utdanningssystemet (Grund-utvalget) NPHs sekretær Arne J.Eriksen er oppnevnt medlem i KDs Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU) og i KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen innenfor det europeiske høyere utdanningsområdet (European Higher Education Area EHEA). Han har dessuten deltatt i KDs referansegrupper for evaluering av kvotestipendiatordningen i Statens lånekasse og i KDs arbeidsgruppe som har utredet sammenslåing av Felles studieadministrativt system (FS) og Samordna opptak (SO).

12 2.6 Påvirkningsarbeid overfor den allmenne opinionen NPHs arbeidsplan har i 2013 (for første gang) hatt som tiltak å publisere avisartikler og kronikker lokalt og nasjonalt om private høyskolers positive betydning for samfunnsutviklingen. Virksomhetsområde 3: Nasjonale samarbeidsrelasjoner NPHs politiske plattform ( ) sier NPH skal arbeide for at: NPH anses som et bindeledd mellom UHR og de private høyskolene, primært for de private høyskoler som ennå ikke er medlem av UHR NPH via sekretariatssamarbeid med UHR, fortsatt skal ivareta saker som gjelder private høyskolers økonomiske rammebetingelser og deres nasjonale og internasjonale posisjonering studie- og forskningsadministrative saker som angår private høyskoler etter hvert blir overlatt til UHR å ivareta, forutsatt at UHR tilfredsstiller de krav som må stilles til en interesseorganisasjon også for de private medlemmene I 2013 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert tiltak for å styrke følgende samarbeidsrelasjoner: 3.1 Samarbeidsrelasjonen til Universitets- og Høgskolerådet (UHR) Per var 3 private vitenskapelige høyskoler (MF, BI og MHS) og 8 private høyskoler (Diakonhjemmet Høgskole, NLA Høgskolen, NITH, Dronning Maud Minnes Høgskole, Campus Kristiania, Haraldsplass diakonale høgskole, Lovisenberg diakonale høgskole og Ansgar teologiske høgskole) medlemmer av UHR. Som følge av private høyskolers deltakelse i UHR registreres følgende interne valg og oppnevninger i organisasjonen: Rektor Vidar L. Haanes (MF) er valgt styremedlem i UHR Forskningsleder Tore Abrahamsen (BI) er oppnevnt medlem av UHRs utvalg som skal revidere de nasjonale publiseringsindikatorer og medlem av UHRs referansegruppe for KDs arbeid med langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Sekretariatssamarbeidet mellom UHR og NPH er videreført i Det gjennomføres faste møter mellom sekretariatene for gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter. Det inviteres observatører til respektive møter og arrangementer i UHR- og NPH-regi. Felles deltakelse i ulike nasjonale kontakt- og referansegrupper og på internasjonale konferanser ansporer også til tett samarbeid. NPH (sekretæren) har vært invitert som observatør på UHRs representantskapsmøter i Sogndal den mai og på Kunsthøgskolen i Oslo den november NOKUT NOKUTs jubileumskonferanse (10 år) ble avholdt i Oslo den november NPHs leder og sekretær deltok på konferansen 3.3 Norges Forskningsråd NPH har hatt som mål i 2013 å opprettholde kontakt med NFR via NPH s kontaktperson inn i NFR-systemet. Ikke minst Regjeringens arbeid med årets forskningsmelding og videre en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, viser betydningen av slik kontakt. Finansieringssystemet har vist at mens private høyskolers utdanningsinsentiver utgjør mer enn

13 10 prosent av de samlede insentiver til formålet, får de samme institusjonene mindre enn 2 prosent av forskningsinsentivene. 3.4 Norsk studentorganisasjon (NSO) NSO bidro substansielt til finansiering og gjennomføring av konferansen for studentledere i private høyskoler som ble holdt i Bergen den februar 2013 (jfr. pkt.1.1 ovenfor). Slike arrangementer bidrar til å styrke NPHs samarbeid med nasjonale studentpolitikere som er viktige utdannings-politiske aktører. NPHs sekretær deltok på NSO (og Forskerforbundets) seminar om Hvordan øke kvaliteten i høyere utdanning? i Oslo den 22. oktober Arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Abelia Det er et mål for NPH å styrke samarbeidet med nasjonale arbeidsgiverorganisasjoner. Det er et mål for NPH å finne best mulige synergier med Virke og Abelia med sikte på å bedre de nasjonale rammevilkårene for private høyskoler. NPHs leder og sekretær deltok på NHOs konferanse om Ny finansieringsmodell for forskning ved universiteter og høyskoler?, fredag den 15. november Virksomhetsområde 4: Internasjonalisering NPHs politiske plattform ( ) sier NPH skal arbeide for at: norske private høyskoler og vitenskapelige høyskoler medvirker til at Norge blir et attraktivt sted for studier og forskning norske private høyskoler og vitenskapelige høyskolers omdømme styrker seg nasjonalt og internasjonalt representanter for private høyskoler er medlem og varamedlem i SIUs styre kompetanse om internasjonalisering av høyere utdanning bygges ved fortsatt å følge KDs arbeid med Bolognaprosessen og UHRs arbeid i EUA at et NPH-medlemskap i OECDs Forum for høyere utdanning (IMHE) utnyttes til beste for NPHs medlemmer I 2013 har NPH/AU hatt som mål å videreutvikle gode lytteposter i arbeidet med å internasjonalisere norsk høyere utdanning og forskning. NPH/AU har prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde: 4.1 Internasjonal synliggjøring NPH deltar i SIUs prosjekt (Study in Norway) som profilerer også de norske private høyskolene i utlandet. NPH har oppnevnt Feite van Dijk (BI) til medlem av SIUs arbeidsgruppe ( ). 4.2 OECDs forum for høyere utdanning - IMHE NPHs sekretær deltok på den såkalte lanseringskonferansen for AHELO-prosjektet («PISA for høyere utdanning) i OECDs hovedkvarter i Paris den mars Transatlantic Forum med Science Week 2013 m.m. I august tilrettela NPH for et møte med Anne Charlotte Lindblom, utvekslingsrådgiver ved den norske ambassaden i USA. NPHs leder har deltatt i KDs transatlantiske utdanningsforum. I den forbindelse deltok han under den såkalte forumets Science Week som ble avholdt i Washington den november NPHs sekretær deltok på årskongressen til den tyske

14 foreningen for private høyskoler (Verband Privaten Hochschulen e.v - VPH) i Hamburg den 23. september 2013 og på ACAs seminar om MOOCs som ble avholdt i Brussel den 10. oktober 2013 (ACA er SIUs europeiske samarbeidsorgan). 5. Sluttord Fra et relativt forutsigbart arbeid med private høyskolers rammevilkår de siste åtte år, representerer dette års stortingsvalg og regjeringsskifte en betydelig endring. Det er forskjell på det å motvirke kutt og det å bidra til optimal disponering av politisk formulerte, økte statlige tilskudd. Enkelte private høyskoler kan ønske seg økte grunnbevilgninger og tilskudd til infrastruktur (husleie, kapitaltilskudd), andre kan ønske seg økt statlig stipendiering av studielån som er benyttet til studentbetaling i private høyskoler, mens andre kan ønske å få avklart muligheten til fritt å forvalte eierutbytte fra studentbetaling. Ved årsskiftet gir dette NPH betydelige utfordringer. Oslo den 16. januar 2013 Vidar L.Haanes Dag Morten Dahlen Ingunn Moser Aleksander Nikolic Kristin Fjelde Tjelle Tuva Aune Wettland Jan Duvaland Ann Kristin Norum Arne J.Eriksen sekr.

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN NPH/ åm sak 01/13 Diakonova 04.03.13 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Saksorientering NPH/AU anbefaler at årsmøtet godkjenner innkallingen og fremmer følgende forslag til dagsorden

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo den 9. mars 2015 Tilstede: Cecilie Andersson, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) NLA lærerhøgskolen den 9. mars 2005 Tilstede: Forfall: Harald Nygård, Ansgar Teologiske Høgskole Trond Hansen, Barratt Dues Musikkinstitutt

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Forslag fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 8. april 2014 Finansiering for kvalitet,

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer