Godkjenning av innkalling og dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av innkalling og dagsorden"

Transkript

1 NPH/AUåm sak 01/14 Høgskolen Betanien Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksorientering NPH/AU har i henhold til NPHs vedtekter innkalt til årsmøte på Høgskolen Betanien mandag den 3. mars NPH/AU anbefaler at forslag til dagsorden vedtas. Forslag til vedtak: NPHs åm godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden for årsmøtet 2014: Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02/14 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2013 Sak 03/14 Aktuell orientering v/nphs leder Sak 04/14 Årsmelding 2013 Sak 05/14 Regnskap 2013 Sak 06/14 Budsjett og medlemskontingent 2014 Sak 07/14 Valg Sak 08/14 «Statlige tilskudd til private høyskoler på lengre sikt. Hva skal NPH prioritere?» Panel- og plenumssamtale om NPHs vei fremover. Sak 08/14 Eventuelt

2 NPH/AUåm sak 02/14 Høgskolen Betanien Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2013 Saksorientering Nedenfor følger forslag til protokoll fra NPHs ekstraordinære årsmøte som ble avholdt på Diakonhjemmet Høgskole den 18. november Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner utkastet til protokoll fra det ekstraordinære årsmøtet den 18. november NPH/AUåm sak 02/14 Høgskolen Betanien Vedlegg Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2013 Sted: Diakonhjemmet Høgskole, Oslo den 18. november 2013 Tilstede: Jan Bye, Høgskolen Diakonova Kari Gran Bøe, Høgskolen Diakonova Dag Morten Dahlen, BI Tommy Davidsson, Høyskolen for Ledelse og Teologi Jan Duvaland, NITH Mathias Foss, NSO Bjørn Hanssen, NITH Margrethe Hestetun, Heidrun Hole, Westerdahl Høyskole AS Vidar L. Haanes, MF Ketil Jensen, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Bjarne Kvam, NLA Hans-Jørgen Leksen, Dronning Mauds Minne Høgskole Hallgeir Lien, Lovisenberg diakonale høgskole Geir Inge Lien, Dronning Mauds Minne Høgskole Sveinung Lunde, Bjøknes Høgskole Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole Kristian Myhre, NSO Bård Mæland, Misjonshøgskolen Aleksander Nikolic, Campus Kristiania Ann Kristin Norum, Norges Dansehøgskole Harald Nygaard, Ansgar teologiske høgskole Gøril Vikøren Nøkleby, Høgskolen Betanien Beate Pettersen, MF Anneline Røssland, Høgskolen Betanien Karen Sikveland, Diakonhjemmet Høgskole Linn Skoglund, Bjørknes Høgskole Ståle Søbye, Diakonhjemmet Høgskole Kristin Fjelde Tjelle, Misjonshøgskolen

3 Forfall: Observatør: Tuva Aune Wettland, NSO Anne Kari Hersvik Aarstad, Haraldsplass diakonale høgskole Arne J. Eriksen, NPH-sekretær Barratt Due Musikkinstitutt, Bergen Arkitektskole, Den norske Eurytmihøyskole, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, NISS og Rudolf Steinerhøgskolen. Cecilie Andersson, Norsk Gestaltinstitutt (ass.medlem) Gro Skottun, Norsk Gestaltinstitutt (ass.medlem) Ola Stave, UHR (obs) Torbjørg Aalborg, Virke (obs) Sak 12/13 Konstituering med godkjenning av innkalling og dagsorden Til saken forelå NPH/AUs innkalling datert den 17. oktober Det vises dessuten til vedtak på NPH årsmøte den 4. mars 2013 (NPH/åm sak 8/13, pkt.3). Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden: Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 13/13 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet den 4. mars 2013 Sak 14/13 Aktuell orientering v/nphs leder Sak 15/13 Strategisk plan Sak 16/13 Eventuelt Vedtaket var enstemmig Sak 13/13 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2012 Til saken forelå NPH/AUs utkast til referat. Vedtak: Referatet godkjennes med den rettelse av status for Norsk Gestaltinstitutt AS under vedtaket i referatets sak 6/13 skal være assosiert medlem og ikke (fullt) medlem. Vedtaket var enstemmig. Sak 14/13 Aktuell orientering NPHs leder og sekretær ga orientering om følgende aktuelle NPH-saker: - Science week i det norsk-nordamerikanske utdanningssamarbeidet - NOKUT-jubileet november Omtalen av private høyskoler i politiske partiprogrammer foran høstens stortingsvalg - Fraværet av spesiell omtale av private høyskoler i Regjeringsplattformen - NPHs påvirkningsarbeid overfor Stortinget høsten 2013 (finanskomiteen og kirkeutdannings- og forskningskomiteen) - Utfordinger tilknyttet: - Finansieringsutvalget (Duckert-utvalget) nytt utvalg med ny sammensetning og nytt mandat - Langtidsplan for forskning og høyere utdanning - Stortingsmelding om studiekvalitet

4 - Gaveforsterkningsordning - Fagskoleutvalget (Grund-utvalget) - Ekspertgruppen for etablering av klarerere regler for det å ta utbytte av privat høyskolevirksomhet - Innspill til Statsbudsjettet Seminaret for kommunikasjonsmedarbeidere i private høyskoler den 16. januar 2014 på Campus Kristiania - Seminaret for studentledere i private høyskoler den februar 2014 på MF/ Diakonhjemmet Høgskole, Oslo - NPHs årsmøte og konferanse den mars 2014 på Betanien/ NLA, Bergen Vedtak: Årsmøtet tar leders rapportering til orientering Vedtaket var enstemmig. Sak 15/13 Strategisk plan Til saken forelå NPH/AUs forslag til strategisk plan for NPH «Større grad av likeverdighet». Vedtak: Årsmøtet vedtar følgende strategisk plan for perioden «Større grad av likeverdighet»: Hovedmålsetting Nettverk for private høyskoler (NPH) skal være et egnet samarbeidsorgan for norske private universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler. NPH vil primært forbedre medlemmenes rammevilkår og skape større grad av likeverdighet for at disse institusjonene skal kunne utføre sitt viktige samfunnsoppdrag. NPHs arbeid vil ha målsettinger, strategier og nøkkelindikatorer på tre hovedområder: - Påvirkningsarbeid for bedre nasjonale rammevilkår - Internt nettverkssamarbeid - Øvrig relasjonsarbeid 1. Påvirkningsarbeid for bedre nasjonale rammevilkår Målsetting: Grunnfinansieringen til private høyskoler økes og det skapes større grad av likeverdighet i finansieringen av statlige og private høyskoler. Strategier: 1. NPH vil påvirke Stortingets årlige behandling av budsjetter, stortingsmeldinger og forslag fra enkeltrepresentanter. 2. NPH vil holde god kontakt med KUF-komiteens leder og medlemmer. 3. NPH vil påvirke Departementets arbeid med budsjetter, stortingsmeldinger og andre saker med relevans for private høyskolers virksomhet.

5 4. NPH vil arbeide for en departemental gjennomgang av finansieringssystemet for private høyskoler ved et partssammensatt utvalg. Slik gjennomgang kan bidra til å skape grunnlag for større likeverdighet bl.a. med sikte på å styrke private høyskolers grunnfinansiering. 5. De årlige dialogmøter mellom Departementet og private høyskoler søkes videreført, men NPH vil initiere en samtale med Departementet om hvordan dialogen kan forbedres. 6. NPH vil utrede alternative modeller for husleietilskudd til private høyskoler (husleieordning/ kapitaltilskudd og lignende) Nøkkelindikatorer: - Statlige tilskuddsordninger for private høyskoler er vesentlig forbedret sammenlignet med tilskuddsnivået i I løpet av perioden skal: - den såkalte utgangsposisjon for private høyskoler i finansieringssystemet styrkes - statstilskuddet til private høyskoler øke fra 3,5 til minst 5 prosent av totalrammen prosent av nye studieplasser bli etablert ved private høyskoler prosent av nye stipendiatstillinger bli tildelt private høyskoler - finansieringssystemets forhold mellom basis og insentiver (60/40) bli beholdt, men så vel grunnfinansiering som insentiver skal være økt og tilskuddskategoriene skal være ajourført - det blir etablert en tilskuddsordning for infrastruktur/ husleie i private høyskoler - finansieringssystemet avspeile NOKUTs institusjonsakkrediteringer - private høyskoler motta en rimelig andel av statlige bevilgninger til nye tiltak i sektoren (jfr. gaveforsterkningsordning, skattefritaksordninger, SAK, momsrefusjoner o.l.) 2. Internt nettverkssamarbeid Målsetting: NPH skal være et relevant samarbeidsorgan med tilfredse medlemsinstitusjoner Strategier: 1. NPH opprettholder vedtektenes bestemmelser om medlemsvilkår og vedtektenes forståelse av NPH som en supplerende arbeidsform for medlemmene. NPH skal ikke utvikles til noe overordnet organ. 2. NPHs aktivitet søkes opprettholdt minst på nivå med arbeidsplanen for 2013, men dimensjonering av NPHs budsjett vedtas av årsmøte. 3. NPHs sekretariat dimensjoneres av arbeidsutvalget. Det bør etableres en fulltids sekretærstilling. Nøkkelindikatorer: - NPHs årsmeldinger viser et aktivitetsnivå på størrelse med aktiviteten i NPHs medlemstall opprettholdes

6 3. Øvrig relasjonsarbeid Målsetting: NPH skal være et konstruktivt bindeledd for private høyskoler overfor Stortinget, Departementet og dets underliggende organer, og overfor UHR (spesielt med tanke på de private høyskoler som ikke er medlem av UHR). NPH skal være aktiv lyttepost internasjonalt og slik bidra til å formidle internasjonale impulser til medlemsinstitusjonene. Strategier: 1. NPH skal levere innspill til den nasjonale utdannings- og forskningspolitikken i tråd med private høyskolebehov og i kontakt med UHR, NSO og relevante arbeidsgiverorganisasjoner. 2. NPH skal bidra til omdømmebygging for private høyskoler i offentligheten 3. NPHs skal utnytte viktige internasjonale «utdanningspolitiske lytteposter» som EUA (European University Association), IMHE/ OECD (Program on Higher Education Institutional Management/ OECD) og ACA (den europeiske Academic Cooperation Association). Nøkkelindikatorer: - NPH er fortsatt høringsorgan for KD med underliggende organer og nominerer kandidater til ulike statlige styrer/ utvalg og samarbeidstiltak i sektoren - Institusjonsakkrediterte private høyskoler inviteres til statsrådens årlige kontaktmøte med sektoren fra og med januar Vedtaket var enstemmig. aje

7 NPH/AUåm sak 04/14 Høgskolen Betanien Årsmelding 2013 Saksorientering NPHs årsmelding nedenfor presenterer NPH virksomhetsområder og NPH/AUs valgte prioriteringer av tiltak i Forslag til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner NPH/AUs årsmelding for NPH Årsmøtet ber NPH/AU på grunnlag av årsmøtets drøfting av årsmeldingen for 2013 og behandlingen av NPHs budsjett 2014, å utarbeide en Arbeidsplan for 2014, basert på de virksomhetsområder som fremgår av strategiplanen som ble vedtatt på NPHs ekstraordinære årsmøte den 18. november NPH/AUåm sak 04/14 Høgskolen Betanien Vedlegg Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2013 Generelt NPHs årsmøte 2013 ble avholdt på Høgskolen Diakonova i Oslo den 4. mars 2013 NPH avholdt sin årskonferanse dagen etter den 5. mars 2013 (jfr. pkt.1.2). Et ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Diakonhjemmet Høgskole i Oslo den 18. november 2013 (jfr. pkt.1.3). NPH har siden årsmøtet den 4. mars 2013 bestått av 26 medlemsinstitusjoner og 1 assosiert medlemsinstitusjon. Westerdahls Høyskole AS, Noroff University College AS og Atlantis Medisinske Høyskole AS ble nye medlemmer av nettverket mens Norsk Gestaltinstitutt AS ble gitt assosiert medlemskap. NPH/AU har hatt 4 ordinære AU-møter og har behandlet 46 saker i NPH/AU har bestått av rektor Vidar Leif Haanes, MF (leder), prorektor Dag Morten Dahlen (nestleder), høyskoledirektør Aleksander Nikolic, Markedshøyskolen CK, rektor Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole. Møtende varamedlemmer har vært adm.leder Jan Duvaland, NITH og rektor Ann Kristin Norum, Norges Dansehøyskole. Studentrepresentanter i NPH/AU oppnevnt av Norsk studentorganisasjon (NSO) har vært Trine Oftedal (våren 2013) og Tuva Aune Wettland (høsten 2013). Sekretariatet har i 2013 vært ivaretatt av spesialrådgiver Arne J. Eriksen, MF (60 % stilling) i henhold til avtale mellom NPH og MF.

8 I årsmeldingen nedenfor er målformuleringer i NPHs politiske plattform innarbeidet. Vedlagt årsmeldingen følger også NPH/AUs arbeidsplan (tiltaksplan) for Årsmeldingen henviser til arbeidsplanens tiltak på NPHs ulike virksomhetsområder. Virksomhetsområde 1: Internt nettverkssamarbeid NPHs politiske plattform ( ) sier NPH skal arbeide for at: private høyskoler fortsatt sikrer mangfold og diversitet i norsk høyere utdanning, forskning og formidling/ innovasjon de årlige dialogmøtene mellom Kunnskapsdepartementet og de private høyskolene følges opp på en tilfredsstillende måte det skapes fora der private høyskolers ledere kan drøfte aktuelle utdanningspolitiske tema NPHs vedtekter videreføres og at NPH fortsatt skal være åpent for medlemskap både av institusjonsakkrediterte høyskoler og høyskoler med akkrediterte studieprogram som fører til bachelorgraden antallet studentmedlemmer i NPHs årsmøte (3) og arbeidsutvalg (1) opprettholdes, valgt av en ny, felles nasjonal studentorganisasjon. NPHs vedtekter endres i henhold til dette. I 2013 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde: 1.1 Konferanse for studentledere i private høyskoler den februar 2013 Konferansen ble avholdt på NLA Høgskole og Handelshøyskolen BI i Bergen med 25 deltakere fra 13 private høyskoler. Konferansen ble avholdt med økonomisk tilskudd fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) og ble gjennomført av en komite bestående av studentene Annette Torp, Diakonhjemmet Høgskole, Mie Cathrine Hoddevik, DMMH, Camilla Hermansen og Jon Ivar Dypedal, NLA Høgskole. Konferansen belyste temaer som: «Aktuelle temaer i nasjonal og internasjonal studentpolitikk», «Studentengasjement i private høyskoler», «Utdanningspolitikk i NPHs perspektiv», «Fag- og forskningspolitikk», «Velferd og studentøkonomi», «Studentenes rolle i private høyskolers kvalitetsarbeid», «Prinsipprogrammet til NSO», «Studentbetalingens rolle i finansieringen av norsk høyere utdanning», Studentpolitisk arbeid ved fusjoner og omstillinger» og «Veien videre». Evalueringen viste at studentpolitikere i private høyskoler kan ha behov for et forum der de kan bli bedre kjent og utveksle kunnskaper og erfaringer om sitt studentpolitiske engasjement. NPH har derfor vedtatt å støtte en ny konferanse for private høyskolers studentpolitikere som vil bli arrangert av studenter ved MF og Diakonhjemmet Høgskoler i Oslo den februar Årskonferanse om rapportering og rangering den 5. mars 2013 NPHs årskonferanse ble avholdt i tilknytning til NPHs årsmøte på Høgskolen Diakonova, Oslo. Årskonferansen formulerte spørsmålet: «Rapportering, rangering og blomstrende kvalitet?» Den tyske prosjektkoordinator Gero Federkeil, CHE presenterte EUs nye multidimensjonale «transparensverktøy ««U-multirank». Fagsjef Ingvill Marheim Larsen, KD foredro om «Indikatorbruk i høyere utdanningsinstitusjoner». Internasjonalt ansvarlig Erin Nordal, NSO besvarte spørsmålet: «Hva mener norske studenter om europeiske rangeringer?» og rektor Bjørn Hanssen, NITH spørsmålet: «Finnes en grense for dokumentasjon og antall rapporter?». Etter lunsj og omvisning på Høgskolen Diakonova

9 hadde Tom Vedvik, Virke er presentasjon av «Følger etter pensjonsreformen og dagen ble avsluttet med et gruppearbeid om «Hvordan kan finansieringssystemet forbedres?» NPHsekretær Arne J. Eriksen innledet til gruppearbeidet. Konferansen samlet, inkludert NPHs medlemmer og observatører, til sammen 48 deltakere. Konferansen ble ledet av NPHs leder og NPHs sekretær. 1.3 Medlemstjeneste NPH har i 2013 søkt å bistå enkeltinstitusjoner med rådgivningstjenester, spesielt i saker som har allmenn, prinsipiell interesse. NPHs sekretær har deltatt på ulike tilstelninger ved NPHs medlemsinstitusjoner, bl.a. på Ansgar teologiske høgskoles 100-årsjubileum den 24. mai 2013 og på 30-årsjubileet til Den norske Eurytmihøyskole den 13. desember NPHs hjemmeside ( er søkt ajourført kontinuerlig. Virksomhetsområde 2. Forbedrede rammevilkår. NPHs politiske plattform ( ) sier NPH skal arbeide for at: norske private høyskoler og vitenskapelige høyskolers omdømme styrker seg nasjonalt og internasjonalt finansieringssystemets utgangsposisjon for private høyskolers basiskomponent blir reforhandlet, historiske skjevheter rettes opp og studieplasser fullfinansieres de nasjonale institusjonsakkrediteringene skal avspeiles i forvaltningen av finansieringssystemet. Statlige tilskudd til norske private høyskoler skal ikke skjermes og allokeres innenfor en privat sektoriell ramme. en felles universitets- og høyskolelov og felles finansieringssystem blir videreført slik at langsiktighet og forutsigbarhet preger sektoren det statlige tilskudd til private høyskoler økes, med begrunnelse i det store misforhold at bare 3,5 % av ressursene i finansieringssystemet tildeles disse samtidig som de har ca.11 % av studentmassen % av ny studieplasser i en nasjonal opptrapping bør tildeles private høyskoler i henhold til deres kapasitet og det behov søkertallene viser basiskomponenten til private høyskoler også kan omfatte husleietilskudd, begrunnet i statlige bevilgninger forbeholdt statlige institusjoner utenfor finansieringssystemet (tilskudd til bygg og utstyr, forskning, EVU, fjern- og desentralisert undervisningsvirksomhet med mer.) private høyskoler tildeles økte strategiske forskningsmidler (stipendiatstillinger etc.) departementale insentivmidler til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) tildeles på en likeverdig måte uavhengig av om samarbeidspartnerne er statlige eller private. NPH opprettholder sin status som Departementets høringsorgan og at NPH inviteres til samarbeid i KDs ulike arbeids- og referansegrupper NPH opprettholder sin forslagsrett overfor KD ved oppnevning til sektorielle styreverv og ved andre offentlige oppnevninger NOKUTs kriterier for institusjonsakkreditering blir evaluert, og at kriteriene for godkjenning av mastergrad likestiller professor og dosent i kravet om toppkompetanse I 2013 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde:

10 2.1 Påvirkningsarbeid overfor de politiske partier og ny regjeringsplattform NPH/AU vedtok en «dobbeltstrategi» i dette påvirkningsarbeidet som søkte: 1. å motvirke negative programforslag i noen partier, og 2. fremme positive programforslag i de resterende partier med sikte på å forbedre rammevilkårene for private høyskoler. Påvirkningsarbeidet lyktes i betydelig grad. Det ble lagt et godt politisk grunnlag hos stortingsvalgets vinnere for å etablere større grad av likeverdighet i finansieringen av statlige og private universiteter og høyskoler. Likevel ble viktige formuleringer fra partiprogrammene ikke tatt inn i den regjeringsplattformen som ble utviklet på Sundvollen etter valget. Slik ble påvirkningsarbeidet overfor Stortingets arbeid med statsbudsjettet for 2014 spesielt viktig. 2.2 Påvirkningsarbeid overfor Stortinget Gjennom de siste åtte årene har NPH i økende grad fått gjennomslag for en omforent politikk i opposisjonspartiene overfor private høyskoler. Merknadene fra Stortingets finans- og utdanningskomite med tanke på statsbudsjettet for 2014 viste at Stortingets mindretall de siste åtte år var blitt flertall. Flertallet i den såkalte KUFkomiteen mener nå at «private høyskoler er en viktig del av det høyere utdanningssystemet». De viser også til at det (for så vidt) er etablert «større grad av likeverdighet», men «på enkelte områder er det fortsatt et stykke igjen». Komiteflertallet presiserer «at målet om full likebehandling mellom private og offentlige høyskoler, også hva gjelder finansieringsordninger, må følges nøye opp slik at eventuelle negative utslag kan korrigeres». Det vises særlig til «manglende tilskudd til infrastruktur for private høyskoler. Det er derfor «nødvendig å gjøre endringer i finansieringen». Flertallet mener «regjeringen bør finne en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur», jfr. Innst. 12 S ( ) om private høyskoler. 2.3 Påvirkningsarbeid overfor Kunnskapsdepartementet Stortingsflertallets merknader ble mot slutten av året hovedelementet i NPHs innspill til Kunnskapsdepartementets videre budsjettarbeid, inkludert arbeidet med Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning. NPH har også antydet at flertallsmerknaden bør bli vurdert når mandatet til et nytt offentlig utvalg som skal gjennomgå finansieringssystemet for høyere utdanning, blir formulert. Åtte representanter for de private høyskolene, oppnevnt av NPH, deltok på statsrådens kontaktkonferanse for høyere utdanning i Oslo den 15. januar Årets tema var «Forskning i næringslivet». Årets dialogmøte ble gjennomført i KD med god oppslutning den 7. juni KDs Tilstandsrapport 2013 basert på institusjonenes rapportering per 1. mars, forelå til møtet. Tilstandsrapporten omfatter både statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner. Dialogmøtet inneholdt dessuten en økt om arbeid med kvalitet i private høyskoler. På sensommeren like før stortingsvalget, oppnevnte KD et offentlig utvalg som skulle gjennomgå den statlige finansieringen av norske, statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner (det s.k. Duckertutvalget). NPH fant så vel utvalgssammensetning som mandat mangelfullt, men NPH fikk ikke gjennomslag for noen av sine endringsforslag. «Duckert-utvalget» ble imidlertid nedlagt etter valget. Med relevans for private høyskoler oppnevnte den rød-grønne regjeringen ytterligere et MOOCs-utvalg og et fagskoleutvalg (Grund-utvalget) i KD fikk også oppnevnt en ekspertgruppe som skal utrede private høyskolers forvaltning av statlige tilskudd (hvordan forvalte eventuelt utbytte?). Ekspertgruppen skal levere sin utredning innen utgangen av 2014 (se nærmere pkt.2.5 nedenfor).

11 2.4 Høringsuttalelser NPH har i 2013 forutsatt at medlemsinstitusjonene leverer høringer til en rekke enkeltsaker. Noen høringsforslag har NPH kun tatt til etterretning mens høringsuttalelser/ innspill til KD har blitt levert om: KDs oppfølging etter Stortingets behandling av forskningsmeldingen, datert den 15. mars 2013 Utkast til forskrift for fagskoler, datert den 7. juni 2013 Arbeidet med Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, datert den 15. oktober 2013 Utkast til forskrift for forsterkning av gaver til forskning, datert den 3. desember 2013 NPH har levert høringsuttalelser til NOKUT om: Nedleggelse av GSU-utvalget, datert den 20. februar 2013 ENQAs evaluering av NOKUT med tanke på fortsatt medlemskap i ENQA og medlemskap i EQAR, datert den 21. februar Oppnevninger av tilsatte i NPH-institusjoner til offentlige styrer, utvalg etc. Direktør Jens Petter Tøndel (BI) er oppnevnt medlem i styret for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) frem til Førsteamanuensis Øystein Lund (MF) er oppnevnt styremedlem i NOKUT frem til Førsteamanuensis Oddvar Førland (HDH) er oppnevnt første varamedlem i NOKUTs styre frem til Som nytilsatt direktør for NOKUTs tilsynsavdeling går Lund ut av NOKUTs styre f.o.m Direktør Kristin Dahl (BI) er oppnevnt medlem i styret for Norgesuniversitetet for perioden frem til Mardon Breimoen (Diakonova) er oppnevnt varamedlem for samme periode. Rektor Vidar L.Haanes (MF) er oppnevnt medlem av Departementets Transatlantic Education Forum som bl.a. arrangerer en årlig norsk Science week i USA. Prorektor Dag Morten Dahlen (BI) er oppnevnt varamedlem for samme periode. Seniorrådgiver Klaus Andersen (DMMH) er oppnevnt varamedlem i departementets felles klagenemnd for studentsaker frem til Opptaksleder Tonje Hvidsten (Diakonova) har vært varamedlem i klagenemnda for opptak gjennom Samordna opptak for perioden frem til Biblioteksdirektør Dagmar Langeggen (BI) er oppnevnt varamedlem i BIBSYS styre Rektor Vidar L.Haanes (MF) er oppnevnt styremedlem i det regionale alliansesamarbeidet kalt Kunnskap Oslo. Rektor Ingunn Moser (DHS) er varamedlem. BI har fast representasjon i dette styret. Adm.direktør Solfrid Lind (CK) og økonomidirektør Kjell Ørnulv Hallbing (ABNutdanning) er oppnevnt i ekspertgruppen som skal utrede private høyskolers forvaltning av statlige tilskudd. Adm.direktør Solfrid Lind (CK) er oppnevnt medlem av utvalget som skal utrede fagskolene og deres plass i utdanningssystemet (Grund-utvalget) NPHs sekretær Arne J.Eriksen er oppnevnt medlem i KDs Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU) og i KDs kontaktgruppe for Bologna-prosessen innenfor det europeiske høyere utdanningsområdet (European Higher Education Area EHEA). Han har dessuten deltatt i KDs referansegrupper for evaluering av kvotestipendiatordningen i Statens lånekasse og i KDs arbeidsgruppe som har utredet sammenslåing av Felles studieadministrativt system (FS) og Samordna opptak (SO).

12 2.6 Påvirkningsarbeid overfor den allmenne opinionen NPHs arbeidsplan har i 2013 (for første gang) hatt som tiltak å publisere avisartikler og kronikker lokalt og nasjonalt om private høyskolers positive betydning for samfunnsutviklingen. Virksomhetsområde 3: Nasjonale samarbeidsrelasjoner NPHs politiske plattform ( ) sier NPH skal arbeide for at: NPH anses som et bindeledd mellom UHR og de private høyskolene, primært for de private høyskoler som ennå ikke er medlem av UHR NPH via sekretariatssamarbeid med UHR, fortsatt skal ivareta saker som gjelder private høyskolers økonomiske rammebetingelser og deres nasjonale og internasjonale posisjonering studie- og forskningsadministrative saker som angår private høyskoler etter hvert blir overlatt til UHR å ivareta, forutsatt at UHR tilfredsstiller de krav som må stilles til en interesseorganisasjon også for de private medlemmene I 2013 har NPH/AU i sitt arbeid prioritert tiltak for å styrke følgende samarbeidsrelasjoner: 3.1 Samarbeidsrelasjonen til Universitets- og Høgskolerådet (UHR) Per var 3 private vitenskapelige høyskoler (MF, BI og MHS) og 8 private høyskoler (Diakonhjemmet Høgskole, NLA Høgskolen, NITH, Dronning Maud Minnes Høgskole, Campus Kristiania, Haraldsplass diakonale høgskole, Lovisenberg diakonale høgskole og Ansgar teologiske høgskole) medlemmer av UHR. Som følge av private høyskolers deltakelse i UHR registreres følgende interne valg og oppnevninger i organisasjonen: Rektor Vidar L. Haanes (MF) er valgt styremedlem i UHR Forskningsleder Tore Abrahamsen (BI) er oppnevnt medlem av UHRs utvalg som skal revidere de nasjonale publiseringsindikatorer og medlem av UHRs referansegruppe for KDs arbeid med langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Sekretariatssamarbeidet mellom UHR og NPH er videreført i Det gjennomføres faste møter mellom sekretariatene for gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter. Det inviteres observatører til respektive møter og arrangementer i UHR- og NPH-regi. Felles deltakelse i ulike nasjonale kontakt- og referansegrupper og på internasjonale konferanser ansporer også til tett samarbeid. NPH (sekretæren) har vært invitert som observatør på UHRs representantskapsmøter i Sogndal den mai og på Kunsthøgskolen i Oslo den november NOKUT NOKUTs jubileumskonferanse (10 år) ble avholdt i Oslo den november NPHs leder og sekretær deltok på konferansen 3.3 Norges Forskningsråd NPH har hatt som mål i 2013 å opprettholde kontakt med NFR via NPH s kontaktperson inn i NFR-systemet. Ikke minst Regjeringens arbeid med årets forskningsmelding og videre en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, viser betydningen av slik kontakt. Finansieringssystemet har vist at mens private høyskolers utdanningsinsentiver utgjør mer enn

13 10 prosent av de samlede insentiver til formålet, får de samme institusjonene mindre enn 2 prosent av forskningsinsentivene. 3.4 Norsk studentorganisasjon (NSO) NSO bidro substansielt til finansiering og gjennomføring av konferansen for studentledere i private høyskoler som ble holdt i Bergen den februar 2013 (jfr. pkt.1.1 ovenfor). Slike arrangementer bidrar til å styrke NPHs samarbeid med nasjonale studentpolitikere som er viktige utdannings-politiske aktører. NPHs sekretær deltok på NSO (og Forskerforbundets) seminar om Hvordan øke kvaliteten i høyere utdanning? i Oslo den 22. oktober Arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Abelia Det er et mål for NPH å styrke samarbeidet med nasjonale arbeidsgiverorganisasjoner. Det er et mål for NPH å finne best mulige synergier med Virke og Abelia med sikte på å bedre de nasjonale rammevilkårene for private høyskoler. NPHs leder og sekretær deltok på NHOs konferanse om Ny finansieringsmodell for forskning ved universiteter og høyskoler?, fredag den 15. november Virksomhetsområde 4: Internasjonalisering NPHs politiske plattform ( ) sier NPH skal arbeide for at: norske private høyskoler og vitenskapelige høyskoler medvirker til at Norge blir et attraktivt sted for studier og forskning norske private høyskoler og vitenskapelige høyskolers omdømme styrker seg nasjonalt og internasjonalt representanter for private høyskoler er medlem og varamedlem i SIUs styre kompetanse om internasjonalisering av høyere utdanning bygges ved fortsatt å følge KDs arbeid med Bolognaprosessen og UHRs arbeid i EUA at et NPH-medlemskap i OECDs Forum for høyere utdanning (IMHE) utnyttes til beste for NPHs medlemmer I 2013 har NPH/AU hatt som mål å videreutvikle gode lytteposter i arbeidet med å internasjonalisere norsk høyere utdanning og forskning. NPH/AU har prioritert følgende tiltak på dette virksomhetsområde: 4.1 Internasjonal synliggjøring NPH deltar i SIUs prosjekt (Study in Norway) som profilerer også de norske private høyskolene i utlandet. NPH har oppnevnt Feite van Dijk (BI) til medlem av SIUs arbeidsgruppe ( ). 4.2 OECDs forum for høyere utdanning - IMHE NPHs sekretær deltok på den såkalte lanseringskonferansen for AHELO-prosjektet («PISA for høyere utdanning) i OECDs hovedkvarter i Paris den mars Transatlantic Forum med Science Week 2013 m.m. I august tilrettela NPH for et møte med Anne Charlotte Lindblom, utvekslingsrådgiver ved den norske ambassaden i USA. NPHs leder har deltatt i KDs transatlantiske utdanningsforum. I den forbindelse deltok han under den såkalte forumets Science Week som ble avholdt i Washington den november NPHs sekretær deltok på årskongressen til den tyske

14 foreningen for private høyskoler (Verband Privaten Hochschulen e.v - VPH) i Hamburg den 23. september 2013 og på ACAs seminar om MOOCs som ble avholdt i Brussel den 10. oktober 2013 (ACA er SIUs europeiske samarbeidsorgan). 5. Sluttord Fra et relativt forutsigbart arbeid med private høyskolers rammevilkår de siste åtte år, representerer dette års stortingsvalg og regjeringsskifte en betydelig endring. Det er forskjell på det å motvirke kutt og det å bidra til optimal disponering av politisk formulerte, økte statlige tilskudd. Enkelte private høyskoler kan ønske seg økte grunnbevilgninger og tilskudd til infrastruktur (husleie, kapitaltilskudd), andre kan ønske seg økt statlig stipendiering av studielån som er benyttet til studentbetaling i private høyskoler, mens andre kan ønske å få avklart muligheten til fritt å forvalte eierutbytte fra studentbetaling. Ved årsskiftet gir dette NPH betydelige utfordringer. Oslo den 16. januar 2013 Vidar L.Haanes Dag Morten Dahlen Ingunn Moser Aleksander Nikolic Kristin Fjelde Tjelle Tuva Aune Wettland Jan Duvaland Ann Kristin Norum Arne J.Eriksen sekr.

15 NPH/AU åm sak 05/14 Høgskolen Betanien Regnskap NPH 2013 Saksorientering NPHs økonomiske resultatrapport for 2013 viser følgende: Inntekter Regnskap 2013 Budsjett 2013 Innbetalt kontingent , ,00 Div. inntekter/ delt.avg , ,00 Sum , ,00 Utgifter Lønnskostnader , ,00 Reisekostnader , ,00 Møter, konferanser , ,00 Telefoner, aviser o.a , ,00 Kontingent OECD (IMHE) , ,00 Engasjement av freelancejournalister ,00 Div. kostnader ,00 Overhead til MF , ,00 Sum , ,00 Resultat , ,00 Beholdning per , ,00 Vurdering Resultatrapporten for 2013 viser et betydelig større overskudd enn budsjettert. Resultatet kan tilskrives økt kontingentinngang og at NSO dekket alle kostnadene ved konferansen for studentledere i private høyskoler, som NPH hadde budsjettert i Regnskapsførsel og kvalitetssikring er som tidligere ivaretatt av økonomiavdelingen ved MF. Så lenge NPHs økonomi kun dreier seg om forvaltning av medlemskontingenter i henhold til årsmøtets vedtatte budsjett, ses det ingen grunn til å etablere ekstern revisjon av NPHs regnskap. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte resultatrapport som Regnskap for NPH 2013

16 NPH/AUåm sak 06/14 Høgskolen Betanien NPHs budsjett og medlemskontingent 2014 Saksorientering, budsjettmerknader og vurdering Den økonomiske resultatrapport for 2013 viser at NPH har god økonomi som er godt avpasset nettverkets aktivitetsnivå. NPH/AUs forslag til budsjett for 2014 som balanserer med et underskudd på kr. tar høyde for at NPHs lønnskostnader og utgifter til møter og konferanser 2014 vil øke som følge av: 1. vedtaket på NPHs ekstraordinære årsmøte om økning av stillingsbrøken for NPHs sekretær. I 2014 foreslås stillingsbrøken økt fra 60 til 80 % i ltr forslag om økning av årlig styrelederhonorar fra til kr. 3. utgifter tilknyttet januarseminar for kommunikasjonsmedarbeidere 4. avtalen mellom NSO og NPH om studentlederkonferanser i 2013 og 2014 der NSO påtok seg konferanseutgifter i 2013 og NPH i Forslag til vedtak: NPH/AU fremmer følgende forslag til vedtak på NPHs årsmøte: 1. Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2014: Inntekter Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Innbetalt kontingent , , ,00 Div. inntekter/ delt.avg , , ,00 Sum , , ,00 Utgifter Lønnskostnader , , ,00 Reisekostnader , , ,00 Møter, konferanser , , ,00 Telefoner, aviser o.a , , ,00 Kontingent OECD (IMHE) , , ,00 Engasjement av freelancejournalister ,00 Div. kostnader , ,00 Overhead til MF , , ,00 Sum , , ,00 Resultat , , ,00 Beholdning per , ,00 Beholdning per ,00

17 2. NPHs årsmøte vedtar følgende kontingenter i 2014 (basert på en kontingent som utgjør en promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr og et maksbeløp på kr ). Handelshøyskolen BI Diakonhjemmet høyskole NLA Høgskolen Dronning Maud Minnes høgskole Lovisenberg diakonale høgskole MF Høgskolen Diakonova Westerdals Høgskole AS Campus Kristiania NISS AS Bjørknes Høgskole AS Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen Betanien Barratt Due Musikkinstitutt Atlantis medisinske høgskole AS NITH Misjonshøgskolen Bergen Arkitektskole Ansgar teologiske høgskole Rudolf Steinerhøgskolen Den norske Eurytmihøgskole Norges Dansehøgskole Fjellhaug internasjonale høgskole Høgskolen for ledelse og teologi Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling NOROFF University College AS Norsk Gestaltinstitutt AS (ass.medlem) Totalt

18 NPH/AUåm sak 07/14 Høgskolen Betanien Valg Saksorientering og vurdering Valgkomiteen til AU for Nettverk for private høgskoler har i år bestått av Beate Pettersen, MF, Bjørn Hanssen, NITH, og Ingunn Moser, DH (leder). De som ikke er på valg i 2014 er: Vidar Haanes, MF, Alexander Nikolic, Campus Christiania og Ingunn Moser, DH Valgkomiteen har utgått fra de samme prinsippene som har vært lagt til grunn de siste årene: - De forskjellige medlemstypene skal være representert - Både rektorer og administrative ledere skal være representert - De fleste medlemmene i AU skal representere institusjonsakkrediterte, private høgskoler. - AU skal ha noenlunde lik kjønnsfordeling - AU skal om mulig ha geografisk fordeling Basert på disse prinsippene, har valgkomiteen forespurt og fått ja fra følgende kandidater: Valgkomiteens forslag til vedtak: 1. Til fast plass (2 år) i NPH/AU velges: - Prorektor Dag Morten Dahlen, Handelshøyskolen BI - Rektor Anneline Røssland, Betanien diakonale høgskole 2. Til varaplasser (1 år) i NPH/AU velges: - Adm.leder Jan Duvaland, NITH - Rektor Ann Kristin Norum, Norges Dansehøyskole 3. Til valgkomite (1 år) velges: - Rektor Anneline Røssland, Betanien diakonale høgskole - Direktør Beate Pettersen, MF - Rektor Bjørn Hanssen, NITH

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 Sted: Høgskolen Betanien, Bergen den 3. mars 2014 Tilstede: Forfall: Kari Gran Bøe, Høgskolen Diakonova Lena Byrkjeland, NSO Dag Morten Dalen,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2013 Sted: Høgskolen Diakonova, Oslo den 4. mars 2013 Tilstede: Harald Nygaard. Ansgar teologiske høgskole Linn Christensen, Atlantis Medisinske Høgskole

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo den 9. mars 2015 Tilstede: Cecilie Andersson, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 Sted: Tilstede: Rica Oslo Hotell, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle, Tuva Aune Wettland, Jan Duvaland

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 Sted: Tilstede: Forfall: Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Vidar L.Haanes, Jan Duvaland, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle og Trine Oftedal.

Detaljer

Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2014

Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2014 NPH/åm sak 04/15 LDH 09.03.15 Årsmelding for Nettverket for private høgskoler (NPH) 2014 Generelt NPHs årsmøte 2014 ble avholdt på Betanien Høgskole i Bergen den 3. mars 2014, med årsmøtemiddag på restauranten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 28.03.11 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Jørn-Henning Theis, Eirik Uthus og Aleksander

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim den 5. mars 2008 Tilstede: Erling Eriksen, Ansgar teologiske høgskole Harald Nygaard, Ansgar teologiske

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2016

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2016 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2016 Sted: Tilstede: Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerudanning, Trondheim den 7. mars 2016 Ingunn Folkestad Breistein, Ansgar teologiske

Detaljer

02/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 19. oktober 2010

02/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 19. oktober 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 20.01.10 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Guri Hjeltnes, Bjarne Kvam, Marianne Skjulhaug Jørn-Henning Theis, Lars Dahle

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.04.09 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Lars Dahle, Bjarne Kvam, Iselin Kvalvik Steigen og Jørn-Henning Theis. Dessuten møtte Arne

Detaljer

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.12.10 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Elin Alvestrand,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.07 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Bjarne Kvam, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen, Ingunn Tepstad og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Norges informasjonsteknologiske høyskole, NITH Oslo den 3. mars 2009 Tilstede: Forfall: Bjørn Hanssen, NITH Jan Duvaland, NITH Marit Myhre,

Detaljer

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN NPH/ åm sak 01/13 Diakonova 04.03.13 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Saksorientering NPH/AU anbefaler at årsmøtet godkjenner innkallingen og fremmer følgende forslag til dagsorden

Detaljer

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur En analyse av private høyskolers rammevilkår Gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av NPHs arbeidsutvalg Nettverk for private høyskoler (NPH)

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 04.02.13 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Årets møtested: Høgskolen Diakonova, Fredensborgvn 24 Q, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) NLA lærerhøgskolen den 9. mars 2005 Tilstede: Forfall: Harald Nygård, Ansgar Teologiske Høgskole Trond Hansen, Barratt Dues Musikkinstitutt

Detaljer

17/08 Godkjenning av referat fra AUs møte den 26. mars 2008

17/08 Godkjenning av referat fra AUs møte den 26. mars 2008 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.05.08 Sted: Tilstede: Forfall: BI, Oslo Vidar L.Haanes, Trond Hanssen, Ulrika Herlofsen og Guri Hjelset (ikke tilstede under sak 16/08). Dessuten møtte Arne J. Eriksen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 24.04.15

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 24.04.15 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 24.04.15 Sted: Det teologiske Menighetsfakultet (MF), Oslo Tilstede: Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Anneline Røssland. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær) Forfall:

Detaljer

Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 09.02.15 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling til årsmøte og invitasjon til årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles to representanter fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Diakonhjemmet Høgskole - Rogaland den 7. mars 2007 Tilstede: Forfall: Bjørn Øyvind Fjeld, Ansgar teologiske høgskole Trond Hanssen, Barratt

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 30.01.14 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles/ inviteres to representanter

Detaljer

Invitasjon til årskonferanse og årsmøte i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Invitasjon til årskonferanse og årsmøte i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 10.02.12 Til medlemmer og observatører Invitasjon til årskonferanse og årsmøte i Nettverk for private høyskoler (NPH) Tid&sted: Misjonshøgskolen i Stavanger den 26.- 27. mars 2012 I henhold til NPHs

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Medlemmer: Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 30. januar 2014 kl. 10.00 16.30 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Petter Aaslestad (ikke sak

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

SIU-styret. Møteprotokoll. Senter for internasjonalisering av utdanning

SIU-styret. Møteprotokoll. Senter for internasjonalisering av utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning Møteprotokoll SIU-styret Møtested: Hotell Scandic Strand, Strandkaien 2-4, Bergen Dato: 13.02.2013 Tid: 10:00-16:00 Faste medlemmer møtte: Doris Jorde Arne

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Sunne Kommuner

Vedtekter for Sunne Kommuner Vedtekter for Sunne Kommuner 1. Navn Nettverkets fulle navn er Sunne Kommuner WHOs norske nettverk. Nettverket er registrert som enkel foretak i Brønnøysund registeret under daglig leders navn. Organisasjonsnummer

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat

Styret. Påtroppende leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon (observatør) Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Fagpolitisk ansvarlig

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Kjetil Aano, Karen Margrete E. Mestad, 1. DATO: 6. desember 2010 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Asbjørn

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201005682 15.11.2010 Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Det er gjennomført en evaluering

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Referat for Styret Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Marit Boyesen Universitetet

Detaljer