Mikrobiologisk avdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mikrobiologisk avdeling"

Transkript

1 Mikrobiologisk avdeling ÅRSRAPPORT 2012

2 Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF (SiV- HF), har som mål å dekke behovet for mikrobiologisk service for befolkningen i eget sykehusområde, samt å gi råd og veiledning i bruk av tjenestene. Avdelingens visjon er: Mikrobiologisk avdeling, et ledende laboratorium innen service, kvalitet og kompetanse. Virksomheten består hovedsaklig av pasientrettet diagnostikk av bakterie-, parasitt-, sopp- og virusinfeksjoner. Prøver mottas fra primærhelsetjenesten samt fra spesialisthelsetjenesten i og utenfor sykehus. Avdelingen er organisert i Klinikk Medisinsk Diagnostikk (KMD). Foruten Mikrobiologisk avdeling omfatter klinikken Sentrallaboratoriet, Avdeling for Patologi, Radiologisk avdeling samt Prestetjenesten. Fra ble også Fysioterapiavdelingen en del av klinikken. Mikrobiologiske Mikrobiologiske % øking fra undersøkelser 2012 undersøkelser Totalt antall: Totalt antall: ,9 % Bakteriologi: Bakteriologi: ,2 % Infeksjonsimmunologi: Infeksjonsimmunologi: ,3 % Genteknologi: Genteknologi: ,6 % Tabellen viser total økning av antall analyser fra , størst økning hadde genteknologisk enhet forårsaket av Mycoplasma pneumoniae utbruddet. Organisering Avdelingen ledes av avdelingssjef sammen med to seksjonsledere som har ansvaret for hver sin seksjon; fagseksjon og laboratorieseksjon. Kvalitetskoordinator og IKT-koordinator er organisert i stab til avdelingssjef. Det ble ikke gjennomført noen organisatoriske endringer i Avdelingen ble tilført en ny overlegestilling i forbindelse med øking av antall analyser i forhold til HSØ-avtalen. Stillingen var vakant i Avdelingen utarbeidet i 2012 visjon og måldokument. Bemanning pr Avdelingssjef Bodil T. Ruud Kvalitetskoordinator Hilde Kaasa IKT-koordinator Liv Brown Seksjonsleder fag Avdelingsoverlege Nils Grude Seksjonsleder lab. Wenche Håkegård Årsverk 47,8 Avdelingssjef 1 Avdelingsoverlege 1 Seksjonsleder 1 Kvalitetskoordinator 1 IKT-koordinator 1,5 Overlege 3 Lege i spesialisering (gr. 2) 2 Genteknolog (Dr.scient) 1 Bioingeniør 28 Lab.assistent 3 Helsesekretær 5,3 Råd og utvalg * Avdelingssjef Bodil T. Ruud er medlem av RUFMIK (Rådgivende utvalg for mikrobiologi)bfi-nito * Kvalitetskoordinator Hilde Kaasa er medlem i RUFKA (Rådgivende utvalg for kvalitetsutvikling og akkreditering)bfi-nito. * Overlege Dagfinn Skaare er vitenskaplig sekretær i NordicAST og leder i AFA (Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål). * Avdelingsoverlege Nils Grude er medlem i Spesialitetskomiteen i medisinsk mikrobiologi og faglig rådgiver for ASP(Antibiotikasenteret for primærmedisin), UiO. Han er også med i forskningsutvalget ved SiV. * Konstituert overlege Øystein Haarklau Johansen sitter i styret for NFMM(Norsk forening for medisinsk mikrobiologi) Kontakt med brukere, utdanning og kursvirksomhet Det er et utstrakt samarbeid mellom avdelingens leger og de kliniske avdelinger når det gjelder diagnostikk og rådgiving om pasientbehandling. Faste samarbeidsmøter er etablert med barneleger, infeksjonsmedisinere og leger på intensivavdelingen. Avdelingens leger har også nær kontakt med allmennpraktikere via telefon og møter for generell informasjon om våre tjenester samt rådgivning i behandling av den enkelte pasient. Overbioingeniør Toril Svendsen har utadrettet kontakt med interne og eksterne rekvirenter når det gjelder veiledning i prøvetaking og forsendelse av mikrobiologiske prøver. 2

3 Avdelingen har ukentlig internundervisning med aktuelle faglige tema. Personalet har deltatt på diverse kurs, kongresser og faglige møter gjennom året. Forskningsprosjekter * Kromosomal betalaktamresistens og klonalitet hos Haemophilus influenzae. Del av Ph.d-studium ved Universitetet i Tromsø for overlege Dagfinn Skaare. Prosjektgruppen består for øvrig av Dr.scient I.L. Anthonisen, overbioingeniør A. Lia og overbioingeniør A. Hannisdal. Prosjektet innebærer: Fenotypisk og genotypisk karakterisering av H.influenzae-isolater med non-betalaktamasemediert betalaktamresistens Kartlegging av klonalitet og horisontal spredning av resistensgener som medvirkende årsak til økt forekomst av resistente stammer Dagfinn Skaare har fra september 2012 hatt 50 % forskerstilling ved SIV for å fullføre sitt doktorgradarbeid * Genotyping av kryptosporidiose i Norge utvikling av laboratoriemetoder for molekylær epidemiologi og utbruddsoppklaring. Ved lege i spesialisering Øystein Haarklau Johansen i samarbeid med Dr.scient I.L. Anthonisen, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Norges veterinærhøgskole * Singel mecillinamresistens hos E. coli. Ved avdelingsoverlege Nils Grude i samarbeid med professor Andrew Jenkins (Høyskolen i Telemark). Nils Grude har deltatt i flere eksterne prosjekter innen UVI, E. coli samt borreliose. * Prevalenskartlegging Mycoplasma genitalium og Ureaplasma urealyticum. Ved bioingeniør Liv Kjersti Paulsen. * Borreliose og PCR. Dr. scient. Inger-Lill Anthonisen og avdelingsoverlege Nils Grude * Blodkulturporsjekt i Etiopia; avdelingsoverlege Nils Grude og overlege Thor-Henrik Henriksen Andre prosjekter Etiopiaprosjektet Sykehuset har inngått et samarbeid via Fredskorpset om utveksling av kompetanse mellom SiV og to sykehus i Addis Abeba; Black Lion Hospital og Yekatit 12 Hospital. Mikrobiologisk avdeling har stort engasjement i forhold til dette prosjektet og flere representanter har vært og besøkt disse to sykehusene. Fra 12. februar til 12. august har avdelingen hatt hospitering av en bioingeniør fra hvert av de to sykehusene i Etiopia. De har fått en innsikt i hvordan mikrobiologisk avdeling er organisert, håndtering og oppfølging av mikrobiologiske prøver og kjennskap til ny teknologi. Overbioingeniør Anne Britt Lerkerød har hospitert i 6 måneder på de to sykehusene fra 20. august Bildet viser fra venstre: Ayelign Derebe Kindie, Kebede Fufa Gemechu og Charlotte Markussen. Publikasjoner 2012 Publikasjoner: Nasjonalt folkehelseinstitutt: Rapport: Utbrudd av kryptosporidier blant skolebarn på leirskole, uke i Medforfatter Øystein Haarklau Johansen JCM Recovery og Bordetella pertussis from PCR-positive nasopharyngeal samples is dependent on bacterial load-vestrheim, Steinbakk, Bjørnstad, Moghaddam, Reieton, Dahl, Grude og Sandven Nasjonalt folkehelseinstitutt: Strategi rapport, Laboratoriediagnostikk ved borreliose: Grude, Tveten, Stutzer, Hoddevik og Aaberge. Rapport Ringtest for bakteriologi, mykologi og parasittologi 3/2011, medforfatter Øystein Haarklau Johansen. Abstrakt: FHI 48. årskonferanse i mikrobiologi og immunologi; Utbrudd av kryptosporidiose blant skoleelever på leirskole: Lang H. Vild L, Johansen ØH, Ribertson L, Sørilie K, Lund V, Thranan F, Nelke C, Nygård K. FHI 48. årskonferanse i mikrobiologi og immunologi; Mycoplasma pneumoniae i allmennpraksis; Vestfold fylke, Høsten Mats Foshaug, Maria Vandbakk- Ruther, Dagfinn Skaare, Nils Grude og Morten Lindbæk. 3

4 Markering av 40-års jubileum for mikrobiologisk avdeling. Mikrobiologisk avdeling markerte 40 års jubileum ved å invitere alle medarbeidere, pensjonister, klinikksjef, rådgiver og avdelingssjefer i klinikken til jubileumsmiddag på Gimle selskapslokaler 13. april Våre etiopiske hospitanter deltok også i markeringen. Det ble en minnerik aften med tilbakeblikk på utviklingen innen medisinsk mikrobiologi, ressursøking og ikke minst øking av arealer ved innflytting i nye lokaler i laboratoriebygget i Kvalitetsarbeid Avdelingen er akkreditert etter NS-EN ISO Det ble søkt ytterligere utvidelse av akkrediteringsomfanget høsten Avdelingen har kontinuerlig høyt fokus på avvik og avvikshåndtering og kvalitetsforbedrende tiltak. Avdelingen er også godkjent etter forskrift av 7.mars 2008 om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. Dokumentstyringssystem for kvalitetsarbeidet er Elektronisk kvalitetshåndbok fra Datakvalitet AS i Tromsø og for avviksbehandlingen brukes TQM Helse fra TQM Partner AS i Skien. Avdelingen deltar i nasjonale og internasjonale systemer for ekstern kvalitetskontroll/ sammenlignende laboratorieprøving (SLP). Vi deltar i nasjonale Ringtester fra Folkehelseinstituttet innen bakteriologi og virologi/ serologi. I forbindelse med rapportering av resistensdata for invasive isolater til EARSS deltar vi også i SLP fra EARSS. Videre deltar vi i en rekke SLP-programmer innen bakteriologi, parasittologi, antibiotikaresistens, virologi/serologi, molekylærbiologi og immunologi fra UK NEQAS, EQUALIS, INSTAND, QCMD og Immuno- Concepts. Det ble i 2012 innført ekstern kvalitetskontroll Labquality, Legionella-antigen og Pneumokokkantigen. Avdelingens kvalitetsråd har hatt 11 møter i Det er utarbeidet årsrapport. Revisjonsteamet utførte 7 interne revisjoner. Avdelingen hadde intern revisjon i forbindelse med innføring av sykehusets satsning om miljøsertifisering etter standard ISO Tilsynet ble gjennomført 23. febr Fokusområder var forurensning -ytre miljø, avfallkildesortering og produktkontroll-substitusjonsplikt Eksterne tilsyn: Legemiddelverket hadde revisjon av Blodbanken i januar 2012, i den forbindelse hadde de tilsyn også ved infeksjonsimmunologisk enhet. KMD hadde tilsyn fra Tollvesenet 1. oktober i forhold til Tollvesenets forskrift av 11. desember 2011 nr 1451 om særavgifter 5-9 stiller krav til organisasjoner som benytter udenaturert teknisk etanol. Mikrobiologisk avdeling var også omfattet av dette tilsynet. Avdelingen hadde oppfølgingsbesøk som ble omgjort til et fornyelsesbesøk fra NA 29. og 30. november IKT-utvikling Avdelingen anvender fagsystemet Miclis. Miclis sender svarrapporter til Dips. Elektronisk rekvirering i Dips ble ikke innført i 2012, men det ble fra Sykehuspartner lagt til rette for oppstart av testing av elektronisk rekvirering for interne rekvirenter på SiV. SiV er pilot for prosjektet interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) som er igangsatt av HSØ. Det ble satt i gang en pilotering av IHR på et legekontor i Tønsberg fra 1. juni. Elektronisk rekvirering gjøres i tillegg til papirrekvisisjon som følger prøven. IKT koordinator har sittet i prosjektgruppa for nytt felles dataprogram for laboratoriene og det ble våren 2012 valgt et nytt felles labdatasystem for HSØ, labdatasystem C5LIMS levert av Software Point, hvor forventet implementering på SiV er satt til Implementering av elektronisk dokumentasjon av arbeidsprosesser som erstatter manuell dokumentasjon ble gjennomført i løpet av Rekvisisjoner blir skannet inn i Skandale i Miclis. Utvikling og innføring av nye metoder/utstyr Preanalytisk enhet Det har i løpet av 2012 vært fokus på avvik knyttet opp mot preanalytisk enhet. Det har vært registrert samleavvik på mangelfull samsvar mellom prøvemateriale, transportmedium og ønskede undersøkelser og samleavvik på prøve og rekvisisjon som ikke har vært merket tilfredsstillende med pasientens personalia(identitetssikring). Avvikene med tilhørende tiltak har blitt diskutert i kvalitetsrådet. Det har vært innført endringer i forhold til prøveflyt til de respektive fagområdene. Avdelingen har økt fokus på å yte god service for eksterne og interne rekvirenter. Enhetsansvarlig har drevet informasjon/ kurs og oppsøkende virksomhet i forhold 4

5 bedre samhandling mellom rekvirent og avdeling. Informasjon til rekvirentene om endring av prøvetakingsmedier i forhold til omlegging av clamydiadiagnostikk ble også utført. Bakteriologisk enhet Enheten har fortsatt pågående opplæring for bioingeniører/lis leger. Enheten hadde også et hovedansvar for etiopierne som hospiterte ved avdelingen i 6 måneder. Skålmerkemaskin ble installert nov./des. 2012, testing og utprøving pågikk ut året. Det er innført elektronisk arbeidskort i påvente av elektronisk rekvirering. Infeksjonsimmunologisk enhet Enheten tok i bruk nytt utstyr fra Montebello, Panther for Clamydia trachomatis diagnostikk, fra mai Dette er et helautomatisk analyseinstrument med stor analysekapasitet. Enheten har også fått anskaffet et BEP 2000 til erstatting for Vidas og for kapasitetsøkning. Genteknologi Enheten utvikler kontinuerlig in-house PCR metodikk for ulike agnes. Enheten måtte også våren 2012 håndtere stor prøvemengde i forhold til pågående utbrudd av mykoplasma pneumoniae. Det arbeides kontinuerlig med forbedring av metodene, CE-merking og automatisering av analyseprosessen innen genteknologi. Samarbeid med andre laboratorier. Mikrobiologisk avdeling ved SiV har etablert et godt samarbeid med Seksjon for laboratoriemedisin ved ST- HF, hvor vi årlig har etablert formelle samarbeidsmøter. Avdelingen har et godt samarbeid med henvisningslaboratorier hvor vi har inngått skriftelige avtaler. Arealer Mikrobiologisk avdeling disponerer ca 1200 m². NØKKELTALL FOR AVDELINGEN Antall undersøkelser % total % endring Generelle og spesielle bakteriologiske us ,68 5,80 Tilleggstester / videreforsendelse m.m ,55-0,06 Mykologiske og parasittologiske us ,11 7,02 Mykobakterie us ,01-14,94 Bakterieantistoffer ,71-1,17 Protozoantistoffer ,96 6,52 Immunologiske undersøkelser m.m ,64 5,20 Viruspåvisning ,68 23,08 Virusantistoffer ,65 1,44 SUM ,00 6,89 ANTALL UNDERSØKELSER FORDELT PÅ ENHETER Antall undersøkelser % total % endring Bakteriologisk enhet ,29 6,70 Infeksjonsimmunologisk enhet ,81 17,10 Genteknologisk enhet ,90 1,13 SUM ,00 6,89 5

6 ANTALL UNDERSØKELSER FORDELT PÅ ENHETER OG KATEGORI REKVIRENTER Totalt Innl.andre HF Innlagte SiV Polikliniske Blodgivere Bakteriologisk seksjon Serologi/ virus seksjon Nukleinsyre seksjon SUM PRODUKSJON AV MEDIER OG REAGENSER Laboratoriet er selvforsynt med de fleste medier. I 2012 ble det produsert i alt skåler eller rør, en økning på 6,3 % fra ( i 2006, i 2007, i 2008, i 2009 og i 2010 og i 2011). 6

7 GENERELLE OG SPESIELLE BAKTERIOLOGISKE UNDERSØKELSER Antall undersøkelser Antall pasienter med pos. funn* Aerob dyrkning (ikke spesifisert) Anaerob dyrkning Blodkultur aerob/anaerob dyrkning inkl. mikroskopi Blodgiver bakt.undersøkelser (bl.a. trombocyttkonsentrat) Urin dyrkning Spinalvæske dyrkning Spinalvæske antigentest (6 ag.) Pneumokokk antigentest Salmonella dyrkning Shigella dyrkning Yersinia dyrkning Campylobact. dyrkning Enterohemorrhagisk/Enteropatogen E.coli dyrkning Enterohemorrhagisk E.coli (EHEC) (PCR) Gonokokk dyrkning Meningokokk dyrkn. (nese/hals) Corynebacterium diphteriae dyrkning Vibrio dyrkning (kolera) Bordetella pertussis dyrkning (kikhoste) Bordetella pertussis (PCR) Bordetella parapertussis/holmesii (PCR) parapertussis Bordetella parapertussis/holmesii (PCR) holmesii positive Legionella antigentest Legionella dyrkning Leishmania dyrkning Burkholderia cepacia dyrkning Helicobacter pylori dyrkning Borrelia (PCR) MRSA dyrkning MRSA Mec A (PCR) MRSA (PCR) MRSA Direkte påvisning (PCR) Resistensbestemmelse VRE ESBL Chlamydia trachomatis PCR Mycoplasma genitalium DNA (PCR) Ureaplasma urealyticum DNA (PCR) Clostridium difficile toksin A og B Mikroskopi (ikke feces eller blodkultur) QuantiFeron - TB Gold videreforsendelse Prøver til videreforsendelse Tilleggstester (ikke spesifisert) SUM

8 BLODKULTUR Av totalt blodkulturflasker er det funnet vekst hos 1085 pasienter. Følgende agens er isolert (kun funn hvor det er gjort resistensbestemmelse er tatt med): Acinetobacter baumannii 2 1 Acinetobacter lwoffi 1 2 Achromobacter xylosoxidans 0 1 Actinobaculum massiliae 1 0 Acinetobacter sp. 0 1 Actinomyces meyeri 1 0 Actinomyces odontolyticus 1 1 Aeromonas caviae 0 1 Aerococcus urinae 1 0 Aerococcus viridans 1 0 Allloscardovia omnicolens 0 1 Anaerobe gram negative staver 0 1 Anaerob gram positiv staver 1 0 Anaerobe gram positive bakterier 0 3 Anaerob bakterie 1 0 Anaerobe staver 0 2 Bacillus cereus 0 3 Bacillus sp. 1 3 Bacteroides caccae 0 1 Bacteroides fragilis Bacteroides thetaiotaomicron 2 2 Bacteroides uniformis 3 4 Bacteroides vulgatus 1 4 Bacteroides sp. 0 2 Bifidobacterium sp. 1 0 Burkholderia cepacia 1 0 Burkholderia sp. 0 1 Campylobacter jejuni 0 1 Candida albicans 7 3 Candida glabrata 2 1 Capnocytophaga canimorsus(df2) 1 0 Citrobacter braakii 1 0 Citrobacter freundii 0 5 Citrobacter koseri 1 3 Citrobacter sp. 0 1 Clostridium clostridiiforme 1 0 Clostridium cadaveris 1 0 Clostridium hathewayi 0 1 Clostridium innocuum 1 1 Clostridium perfringens 4 2 Clostridium ramosum 1 2 Clostridium septicum 1 0 Clostridium symbiosum 1 0 Clostridium tertium 2 0 Clostridium sp. 3 1 Corynebacterium amycolatum 0 1 Corynebacterium pseudodiphtericum 0 1 Corynebacterium sp. 3 2 Cronobacter sakazakii 0 2 Delftia acidovorans 0 1 Dialister pneumosintes 0 1 E.coli E.coli (AmpC+) 0 1 8

9 E.coli (ESBL+) 0 13 Eggerthella lenta 0 1 Enterobacter aerogenes 0 2 Enterobacter asburiae 1 2 Enterobacter cloacae Enterobacter sp. 0 2 Enterococcus avium 0 1 Enterococcus casseliflavus 2 0 Enterococcus faecium Enterococcus faecalis Enterococcus gallinarum 3 1 Fusobacterium necrogenes 0 1 Fusobacterium necrophorum 0 1 Fusobacterium nucleatum 2 0 Fusobacterium sp. 1 1 Francisella philomiragia 0 1 Flavonifractor plautii 0 1 Gemella haemolysans 0 1 Granulicatella adiacens 0 2 Haemophilus influenzae- BNAR 14 2 Haemophilus influenzae 0 4 Haemophilus influenzae type F 1 0 Haemophilus parainfluenzae 0 1 Hafnia alvei 1 0 Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Kluyvera cryocrescens 1 0 Laktobasillus rhamnosus 2 1 Listeria monocytogenes type Microaerofile difteroider 0 1 Micrococccus luteus 1 6 Micromonas sp. 2 0 Moraxella catarrhalis 0 1 Moraxella osloensis 0 1 Moraxella sp. 1 0 Morganella moganii 3 0 Neisseria meningitidis gr. B 1 0 Neisseria meningitidis 0 1 Neisseria sicca 1 0 Nocardia farcinica 1 1 Pantoea sp. 1 0 Parvimonas micra 0 1 Pediococcus sp. 1 0 Peptoniphilus harei 1 0 Peptostreptococcus anaerobius 0 1 Peptostreptokokker 3 0 Prevotella bivia 0 1 Prevotella intermedia 1 1 Prevotella sp. 1 0 Propionibacterium acnes 1 0 Proteus mirabilis 21 6 Pseudomonas aeruginosa Raoultella ornithinolytica 0 2 Raoultella planticola 2 0 Rothia mucilaginosa 1 1 Salmonella Enteritidis 3 1 Salmonella Eppendorf 1 0 9

10 Blodkultur fortsetter Salmonella Heidelberg 1 0 Salmonella Newport 1 0 Salmonella oranienburg 1 0 Salmonella typhimurium 2 0 Salmonella sp. 0 1 Serratia marcescens 10 2 Shewanella putrefaciens 0 1 Sphingomonas paucimobilis 2 1 Staphylococcus aureus Staphylococcus capitis 6 8 Staphylococcus caprae 2 0 Staphylococcus equorum 0 1 Staphylococcus epidermidis Staphylococcus epidermidis (methicillinresistent) 0 1 Staphylococcus haemolyticus 2 4 Staphylococcus hominis Staphylococcus lugdunensis 2 3 Staphylococcus lutetiensis 0 1 Staphylococcus saprophyticus 1 1 Staphylococcus sciuri 0 1 Staphylococcus warneri 0 3 Staphylococcus xylosus 0 1 Stenotrophomonas maltophilia 1 1 Beta-hemolyt. Strept. gr. A 1 1 Beta-hemolyt. Strept. gr. A (Strept.pyogenes) 18 9 Beta-hemolyt. Strept. gr. B 1 0 Beta-hemolyt. Strept. gr. B (Strept. agalactiae) 9 19 Beta-hemolyt. Strept gr.c (S.dys.equisimilis) 4 3 Beta-hemolyt. Strept gr.g (S.canis) 1 0 Beta-hemolyt. Strept gr.g (S.dys.equisimilis) 14 4 Beta-hemolyt. Strept gr.g (S.dys.galactiae) 0 3 Streptococcus anginosus (Milleri gr.) 9 8 Streptococcus bovis 1 0 Streptococcus constellatus (Milleri gr.) 2 2 Streptococcus cristatus 0 1 Streptococcus dysgalactiae 0 2 Streptococcus gordonii 2 2 Streptococcus infantarius 0 1 Streptococcus intermedius (Milleri gr.) 3 3 Streptococcus milleri 0 1 Streptococcus mitis 2 1 Streptococcus mutans 1 1 Streptococcus mitis/oralis 1 0 Streptococcus oralis 2 6 Streptococcus parasanguis 2 2 Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae, penicillinintermediær 0 3 Streptococcus salivarius 3 5 Streptococcus sanguinis 1 0 Streptococcus sanguis 2 0 Grønne (alfa-hemolytiske) Streptokokker 0 1 Sutterella wadsworthensis (SWAD) 1 0 Veillonella parvula 0 1 SUM

11 SPINALVÆSKER Det ble dyrket 516 spinalvæsker aerobt. Som tabellen nedenfor viser hadde 3 pasienter positiv spinalvæske med reelle funn. Antall pasienter Antall pasienter med pos. funn samme funn i bl.k Beta-hemolyttiske streptokokker gr.b Neisseria meningitidis gr. B Streptococcus pneumoniae Staphylococcus aureus Capnocytophaga canimorsus (DF2) SUM Totalt antall positive dyrkninger Streptococcus pneumoniae vokste ikke, men i preparat ble det påvist Gram positive diplokokker og antigen testen var positiv. MYKOBAKTERIER Antall undersøkelser Antall pasienter med pos. funn Syrefaste staver i direkte preparat GONOKOKKER Det ble utført til sammen 659 dyrkninger og påvist gonokokker hos 9 pasienter i Gonokokker Årlig antall pasienter med påvist gonokokker

12 BLODKULTUR Det ble utført til sammen dyrkninger med henblikk på Salmonella (4064), Shigella (3992), Yersinia (3994) og Campylobacter (4069). Antall pasienter med pos. funn Salmonella Agona 1 0 Salmonella Brandenborg 1 0 Salmonella Bovismorbificans 2 1 Salmonella Chester 0 1 Salmonella Corvallis 2 1 Salmonella Derby 0 1 Salmonella Enteritidis Salmonella Enterica subspecies Enterica gr.o:4,monofasisk variant 4 14 Salmonella Heidelberg 1 0 Salmonella Hvittingfoss 0 1 Salmonella Johannesburg 0 1 Salmonella Kenya 1 0 Salmonella Kedougou 0 1 Salmonella Liverpool 0 1 Salmonella Mikawasima 0 1 Salmonella Minnesota 0 1 Salmonella Montevideo 1 1 Salmonella Newport 1 1 Salmonella Oranienburg 1 0 Salmonella Paratyphi B 2 2 Salmonella Poona 1 0 Salmonella Saintpaul 3 0 Salmonella Stanley 4 1 Salmonella Thompson 1 0 Salmonella Typhimurium 6 8 Salmonella Zanzibar 2 0 Salmonella Uganda 0 1 Salmonella Virchow 1 0 Sum Salmonella Shigella boydii 0 1 Shigella flexneri 0 1 Shigella sonnei 0 1 Sum Shigella 0 3 Yersinia enterocolitica serogruppe O Yersinia enterocolitica serogruppe O Yersinia enterocolitica serogruppe 5, biotype Yersinia enterocolitica serogruppe 5, biotype 1A 0 1 Yersinia enterocolitica serogruppe 5, Yersinia enterocolitica serogruppe 16 apatogen 1 0 Yersinia enterocolitica biotype Yersinia enterocolitica biotype 1A 0 1 Yersinia enterocolitica biotype Yersinia frederiksenii serogruppe 3 apatogen 0 1 Sum Yersinia 8 9 Campylobacter jejuni Campylobacter coli 4 8 Campylobacter fetus 1 0 Campylobacter upsaliensis 0 1 Campylobacter sp. 4 0 Sum Campylobacter SUM Alle Salmonella, Shigella og Yersiniastammer er sendt Folkehelseinstituttet. 12

13 MYKOLOGISKE OG PARASITTOLOGISKE UNDERSØKELSER Antall undersøkelser Antall pasienter med pos. funn Gjærsopp, muggsopp Dermatofytter Cryptosporidier (IF) Andre parasitter SUM DERMATOFYTTER OG MUGGSOPP Antall pasiente med pos. funn Trichophyton mentagrophytes 6 8 Trichophyton rubrum Trichophyton tonsurans 1 5 Trichophyton verrucosum 0 1 Trichophyton violaceum 5 8 Trichophyton soudanense 2 2 Epidermophyton floccosum 0 1 Scopulariopsis brevicaulis 1 0 Microsporum canis 3 0 Aspergillus sp Aspergillus flavus 1 3 Aspergillus fumigatus Aspergillus niger Aspergillus terreus 0 1 Tritirachium sp. 1 0 SUM PARASITTER Det ble mottatt 661 fecesprøver til mikroskopi med følgende funn. Antall pasienter med pos. funn Ascaris lumbricoides (spoleorm) 0 2 Enterobius vermicularis 5 4 Entamoeba histolytica/ entamoeba dispar cyster 1 0 Entamoeba coli 4 2 Giardia lamblia cyster 7 8 Hakeorm egg 0 1 Hymenolepis nana 1 2 Taenia species 1 0 Trichuris trichiura 0 1 SUM

14 CHLAMYDIA TRACHOMATIS Positive prøver Antall undersøkelser Andel pos. prøver av tot. 5,07 4,64 5,12 5,35 5,73 6,05 7,01 6,80 8,19 7,63 7,58 8,32 8, Antall positive Chlamydia prøver ,00 % Positive Chlamydiaprøver beregnet ut fra totalt antall. 8,00 6,00 4,00 2,00 0,

15 RESISTENSUTVIKLING Antall pasienter med aktuelt funn per år. Det er ikke korrigert for funn hos samme pasient tidligere år. Det er ikke korrigert for utvikling i antall undersøkte prøver eller endringer i brytningspunkter E.coli ESBL-A E.coli AmpC K.pneumoniae ESBL-A K.pneumoniae AmpC Proteus mirabilis ESBL-A Proteus mirabilis AmpC P.aeruginosa Meropenem IR Acinetobacter spp. Meropenem IR S.aureus MRSA Pneumokokker Benzylpenicillin IR E.faecalis VRE E.faecium VRE H.influenzae Cefotaksim R

16 ANTISTOFFUNDERSØKELSER BAKTERIEANTISTOFFER Antall undersøkelser Antall pasienter med pos. funn * AST DNase B Borrelia IgG Borrelia IgM Borrelia IgG nevro Borrelia IgM nevro Borrelia C6 peptid IgG Borrelia immunoblot IgG Borrelia immunoblot IgM TBE IgG TBE IgM Bordetella pertussis IgA Bordetella pertussis IgG Bordetella pertussis toxin Helicobacter pylori IgG TP IgG/IgM TP IgG/IgM - Blodgivere TP IgG/IgM - Gravide Chlamydophila IgM Mycoplasma pneumoniae IgM RPR TP IgG/IgM TP IgG/IgM - Blodgivere TP IgG/IgM - Gravide SUM *) Kjente positive prøver og kontroller er ikke inkludert, oppgitt kun 1 gang pr. agens. Det er påvist Syfilis antistoff (TP IgG/IgM) hos 17 pasienter. PROTOZOANTISTOFFER Antall undersøkelser Antall pasienter med pos. funn * Toxoplasma IgG/IgM Toxoplasma IgG Toxoplasma IgM SUM

17 IMMUNOLOGISKE UNDERSØKELSER m.m. Antall undersøkelser anti-ccp Ra-test RF IgM ANA anti n-dna (nativt) anti-ssa anti -SSB anti-rnp anti-sm anti-scl anti-jo Centromere HLA-B27 DNA (PCR) PR3 (c-anca) MPO (p-anca) SUM VIRUSPÅVISNING - ANTIGEN OG NUKLEINSYRE Antall undersøkelser Antall pasienter med pos. funn *) Adenovirus DNA (PCR) Adenovirus (feces) Chlamydophila pneumoniae DNA (PCR) Cytomegalovirus DNA (PCR) Enterovirus RNA (PCR) HBsAg HBsAg - Blodgivere HBeAg Hepatitt C RNA PCR Herpes simplex virus type 1 DNA (PCR) Herpes simplex virus type 2 DNA (PCR) Humant metapneumovirus RNA (PCR) Influensa A virus RNA (ikke H1N1) (PCR) Influensa A H1N1 virus RNA (PCR) Influensa B virus RNA (PCR) Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR) Norovirus RNA (PCR) Parainfluensa 1,2,3,4 RNA (PCR) Parecho RNA (PCR) Respiratorisk syncytialvirus RNA (PCR) Rotavirus Sapovirus RNA (PCR) Varicella-zoster virus DNA (PCR) SUM *) Kjente positive prøver og kontroller er ikke inkludert. 17

18 VIRUS UNDERSØKELSER Til sammen 3565 virusundersøkelser som ga holdepunkt for aktuelle infeksjoner i 2012 bedømt ut fra påvisning av agens eller positiv IgM. Antall pasienter med positive funn SUM POS VIRUS Positive virus undersøkelser VIRUSANTISTOFFER Antall undersøkelser Antall pasienter med pos. funn *) Cytomegalovirus IgG Cytomegalovirus IgM Heterofile antistoffer Epstein-Barr virus NA IgG Epstein-Barr virus VCA IgG Epstein-Barr virus VCA IgM Epstein-Barr virus immunoblot IgG Epstein-Barr virus immunoblot IgM Hepatitt A virus IgG Hepatitt A virus IgM Hepatitt B virus core Ig Hepatitt B virus core Ig Blodgivere Hepatitt B virus e Ig Hepatitt B virus s Ig Hepatitt C virus - Blodgivere Hepatitt C virus - Pasienter Hepatitt C virus (RIBA) HIV - Blodgivere HIV - Gravide HIV - Pasienter Parvovirus B19 IgG Parvovirus B19 IgM Puumala virus IgM Rubellavirus IgG Varicella-zoster virus IgG Parvovirus B19 IgM Puumala virus IgM Rubellavirus IgG Varicella-zoster virus IgG Varicella-zoster virus IgM SUM *) Kjente positive prøver og kontroller er ikke inkludert, oppgitt kun 1 gang pr. agens 18

19 Kontaktinformasjon Mikrobiologisk avdeling Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 17 Postadresse: Postboks 2168, 3103 Tønsberg Ekspedisjon: tlf (mandag-lørdag: ) Fax: Se Mikrobiologisk avdelings nettside på Se nettside for nedlasting eller kontakt oss for tilsendelse av informasjonsbrosjyre. Foto: Morten Rakke 19

20

Mikrobiologisk avdeling

Mikrobiologisk avdeling Mikrobiologisk avdeling ÅRSRAPPORT 2011 Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF (SiVHF), har som mål å dekke behovet for mikrobiologisk service for befolkningen i eget sykehusområde, samt å gi

Detaljer

Mikrobiologisk avdeling ÅRSRAPPORT 2013

Mikrobiologisk avdeling ÅRSRAPPORT 2013 Mikrobiologisk avdeling ÅRSRAPPORT 2013 Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF (SiVHF), har som mål å dekke behovet for mikrobiologisk service for befolkningen i eget sykehusområde, samt å gi

Detaljer

PCR-analyser i rutinediagnostikken Pål A. Jenum

PCR-analyser i rutinediagnostikken Pål A. Jenum PCR-analyser i rutinediagnostikken Pål A. Jenum september 2015 1 Utvikling Antall genmolekylære analyser pr år (unntatt klamydia og gonokokker: Ca 32.000 i 2015) 120000 Stipulert for hele året 100000 80000

Detaljer

Klinikk for diagnostikk

Klinikk for diagnostikk Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi Seksjon Molde Seksjon Ålesund Turnuslegar 8. febr. 2013 1 Avd. for medisinsk mikrobiologi. 3 overlegestillingar: Alexa Stutzer, Einar Nilsen

Detaljer

Holdbarhet (maksimal tid): Kommentar: Prøvebeholder/ Transport-medium: Materiale/ lokasjon: Undersøkelse. Universalcontainer. 2 t ved romtemp.

Holdbarhet (maksimal tid): Kommentar: Prøvebeholder/ Transport-medium: Materiale/ lokasjon: Undersøkelse. Universalcontainer. 2 t ved romtemp. Universalcontainer Midtstråle- urin. Morgen- urin. Ved kateterurin: Skille mellom engangs- og permanent kateter. Ved forsendelse bruk glass tilsatt borsyre. Informer pasienten om riktig prøvetaking Legionella-antigen/

Detaljer

RESISTENSRAPPORT Sørlandet sykehus HF 2016 TABELLER

RESISTENSRAPPORT Sørlandet sykehus HF 2016 TABELLER RESISTENSRAPPORT Sørlandet sykehus HF 2016 TABELLER Avdeling for medisinsk mikrobiologi November 2017 Redaksjon: Ståle Tofteland, overlege PhD (leder) Unn Houge, overlege Hilde Strand, bioingeniør, kvalitetskoordinator,

Detaljer

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Årsrapport 2011

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Årsrapport 2011 Avdeling for medisinsk mikrobiologi Årsrapport 2011 2005 1 1. Forord... 3 Mål... 3 2. Avdelingens funksjoner... 3 3. Organisasjon... 4 4. Bemanning... 4 5. IKT... 5 6. Kvalitetssikring og HMS... 5 7. Aktivitet...

Detaljer

Automasjon. Erfaringer med nytt utstyr på bakteriologisk enhet. Jaswinder Sandhu (Bioingeniør, Mikrobiologisk avd.)

Automasjon. Erfaringer med nytt utstyr på bakteriologisk enhet. Jaswinder Sandhu (Bioingeniør, Mikrobiologisk avd.) Automasjon Erfaringer med nytt utstyr på bakteriologisk enhet Jaswinder Sandhu (Bioingeniør, Mikrobiologisk avd.) Mikrobiologisk avdeling (SiV) Årsverk 47,8 (2012) Avdelingssjef 1 Avdelingsoverlege 1 Seksjonsleder

Detaljer

N-Sm M1610 Medisinsk mikrobiolog, bakteriologi Blodkultur Bakterier, sopp Blodprodukter, Bakterier, sopp dialysefilter og bein til beinbank Enterokokk

N-Sm M1610 Medisinsk mikrobiolog, bakteriologi Blodkultur Bakterier, sopp Blodprodukter, Bakterier, sopp dialysefilter og bein til beinbank Enterokokk N-Sm M1610 Medisinsk mikrobiolog, bakteriologi Dokumentansvarlig: Margaret Frøseth Li Dokumentnummer: SJ7404 Godkjent av: Ingrid Elisabeth Simonsen Gyldig for: Bakteriologisk enhet NLSH; Molekylærbiologisk

Detaljer

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Årsrapport 2010

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Årsrapport 2010 Avdeling for medisinsk mikrobiologi Årsrapport 2010 2005 1 1. Forord... 4 Mål... 4 2. Avdelingens funksjoner... 4 3. Organisasjon... 5 4. Bemanning... 5 5. IKT... 6 6. Kvalitetssikring og HMS... 6 7. Aktivitet...

Detaljer

St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Årsrapport 2002. Laboratorium for medisinsk mikrobiologi

St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Årsrapport 2002. Laboratorium for medisinsk mikrobiologi St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Årsrapport 2002 Laboratorium for medisinsk mikrobiologi 1. Forord Høsten 2002 feiret avdelingen sitt 50-årsjubileum med faglige foredrag, festmiddag

Detaljer

2. Avdelingens funksjoner

2. Avdelingens funksjoner Innhold 2005 1. Forord...3 2. Avdelingens funksjoner...3 3. Organisasjon...4 4. Bemanning...4 5. Datasystem...4 6. Aktivitet...5 6.1 Seksjon bakteriologi og prøvemottak...5 6.2 Seksjon for virologi og

Detaljer

Direkte identifikasjon av mikrober fra positive blodkulturer ved hjelp av MALDI-TOF

Direkte identifikasjon av mikrober fra positive blodkulturer ved hjelp av MALDI-TOF Direkte identifikasjon av mikrober fra positive blodkulturer ved hjelp av MALDI-TOF Aleksandra Jakovljev Kjersti Haugum Siri Beate Nergård Valle Kåre Bergh MALDI-TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption

Detaljer

St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Årsrapport 2003. Avdeling for medisinsk mikrobiologi

St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Årsrapport 2003. Avdeling for medisinsk mikrobiologi St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Årsrapport 2003 Avdeling for medisinsk mikrobiologi 1. Forord Omorganiseringer og planlegging av nytt laboratoriebygg har lagt beslag på betydelige

Detaljer

Asymptomatisk bakteriuri hos gravide

Asymptomatisk bakteriuri hos gravide Asymptomatisk bakteriuri hos gravide Mikrobiologiske aspekter Truls Leegaard Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Retningslinjene for svangerskapsomsorgen fra 2005 Presentert av Helsedirektoratet i

Detaljer

1. Forord...3 Mål Avdelingens funksjoner Organisasjon Bemanning IKT Kvalitetssikring og HMS Aktivitet...

1. Forord...3 Mål Avdelingens funksjoner Organisasjon Bemanning IKT Kvalitetssikring og HMS Aktivitet... 1. Forord...3 Mål...3 2. Avdelingens funksjoner...3 3. Organisasjon...4 4. Bemanning...5 5. IKT...5 6. Kvalitetssikring og HMS...6 7. Aktivitet...7 7.1 Seksjon for bakteriologi...7 7.2 Seksjon for virologi

Detaljer

NOTAT. Eksempler på mikrobiologi. 1. Testcase

NOTAT. Eksempler på mikrobiologi. 1. Testcase NOTAT Til Leverandører og IT-personell Fra Annebeth Askevold, KITH Dato 15.09.2004 Tema Eksempelmeldinger på mikrobiologisvar Eksempler på mikrobiologi Notatet inneholder noen eksempler på mikrobiologisvar,

Detaljer

Generell Informasjon om prøvetaking. Anbefalt prøvetakingsutstyr: Gå til det aktuelle prøvematerialet. Tabellen leses fra venstre mot høyre.

Generell Informasjon om prøvetaking. Anbefalt prøvetakingsutstyr: Gå til det aktuelle prøvematerialet. Tabellen leses fra venstre mot høyre. Kontakt med laboratoriet: Ved spesielle ønsker utover det som er nevnt nedenfor, kan en ta kontakt med laboratorielederen ved Mikrobiologisk laboratorium, Ålesund sjukehus; tlf.nr. 70 10 50 57 eller på

Detaljer

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Å r s r a p p o r t 2008

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Å r s r a p p o r t 2008 Avdeling for medisinsk mikrobiologi Å r s r a p p o r t 2008 2005 1. Forord...3 Mål...3 2. Avdelingens funksjoner...3 3. Organisasjon...4 4. Bemanning...5 5. IKT...5 6. Kvalitetssikring og HMS...6 7. Aktivitet...7

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2563916 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C12N 9/36 (2006.01) C12N 9/52 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

Hurtigtester innen mikrobiologi. Fredrik Müller Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus HF

Hurtigtester innen mikrobiologi. Fredrik Müller Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus HF Hurtigtester innen mikrobiologi Fredrik Müller Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus HF Hva mener vi med mikrobiologiske «Hurtigtester»? Ingen entydig definisjon Kanskje kan en hensiktsmessig

Detaljer

1. Forord 3 2. Avdelingens funksjoner 5 3. Organisasjon 5 4. Bemanning 6 5. Datasystem 6 6. Aktivitet 6 6.1 Seksjon for bakteriologi 6 6.

1. Forord 3 2. Avdelingens funksjoner 5 3. Organisasjon 5 4. Bemanning 6 5. Datasystem 6 6. Aktivitet 6 6.1 Seksjon for bakteriologi 6 6. 1. Forord 3 2. Avdelingens funksjoner 5 3. Organisasjon 5 4. Bemanning 6 5. Datasystem 6 6. Aktivitet 6 6.1 Seksjon for bakteriologi 6 6.2 Seksjon for virologi og genteknologi 7 6.3 Seksjon for medieproduksjon/seksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

ÅRSRAPPORT 2013. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Erling Skjalgsons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital, ÅRSRAPPORT 2013 Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Bakgrunnsinformasjon Helse Midt-Norge RHF ved ble tildelt nasjonal referansefunksjon

Detaljer

Henning Onarheim overlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus professor II, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og

Henning Onarheim overlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus professor II, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og INFEKSJONSUTBRUDD BLANT BRANNSKADEDE: KLINISK BAKGRUNN OG MIKROBIOLOGISKE UTFORDRINGER Henning Onarheim overlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus professor II, Klinisk institutt

Detaljer

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2016

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2016 Resistensrapport for Sykehuset Innlandet Rapportmalen er utarbeidet av Seksjon for mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus, brukt med tillatelse fra seksjonsoverlege Silje Bakken Jørgensen.

Detaljer

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Å r s r a p p o r t 2006

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Å r s r a p p o r t 2006 Avdeling for medisinsk mikrobiologi Å r s r a p p o r t 2006 2005 1. Forord 1 2. Avdelingens funksjoner 1 3. Organisasjon 2 4. Bemanning 2 5. Datasystem 3 6. Aktivitet 3 6.1 Seksjon for bakteriologi 3

Detaljer

Urinveisinfeksjoner i almenpraksis. Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013

Urinveisinfeksjoner i almenpraksis. Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013 Urinveisinfeksjoner i almenpraksis Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013 Urinveisinfeksjoner, UVI Ukompliserte UVI Sporadiske, nedre UVI hos friske, ikke gravide kvinner 15-55

Detaljer

SEROLOGIE INFECŢIOASĂ

SEROLOGIE INFECŢIOASĂ RO-540342 Tîrgu Mureş str. Rodnei nr. 15 Tel: 0265 218 784, 218 785 Fax: 0265 218 407 E-mail: office@clinilab.ro RO-010917 Bucureşti str. Constantin Bălăcescu nr. 5 Tel: 021 3139355 Fax: 021 3139354 E-mail:

Detaljer

Hvorfor er kliniske opplysninger viktig for en mikrobiolog?

Hvorfor er kliniske opplysninger viktig for en mikrobiolog? Hvorfor er kliniske opplysninger viktig for en mikrobiolog? En kort reise gjennom medisinsk mikrobiologi. Anita Kanestrøm Senter for laboratoriemedisin Fagområde medisinsk mikrobiologi Vårmøtet 2014 Legens

Detaljer

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser. Program (mikrobiologi, 01/ ) i samarbeid med. Side1

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser. Program (mikrobiologi, 01/ ) i samarbeid med. Side1 Side1 Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser Program 2018 (mikrobiologi, 01/11-2017) i samarbeid med Side2 Innhold MIKROBIOLOGI: BAKTEROLOGI, MYKOLOGI OG PARASITTOLOGI... 8 UKM-AF AAFB mikroskopi

Detaljer

Generell Informasjon om prøvetaking

Generell Informasjon om prøvetaking Kontakt med laboratoriet: Mikrobiologisk laboratorium i Ålesund har åpningstid fra kl. 0730 til kl. 1500 på hverdager og kl. 0730 til Kl. 1400 på lørdager. Ønskes telefonisk kontakt med laboratoriet, kan

Detaljer

Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg

Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Veileder: Eget kapittel + hurtigguide for mikrobiologiske undersøkelser Andre labundersøkelser:

Detaljer

22 Serum Egen instruks for sending til utland. Konf. lege før sending. Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post. Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post.

22 Serum Egen instruks for sending til utland. Konf. lege før sending. Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post. Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post. Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Sørlandet sykehus HF Dok id: II.MSK.MedMik.2.B-16 Generelt dokument Skrevet av: Enhetsleder Maria S. Søbye Godkjent av: Distribusjon: Elektronisk

Detaljer

22 Serum Egen instruks for sending til utland. Post. 23 Serum Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post.

22 Serum Egen instruks for sending til utland. Post. 23 Serum Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post. Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Sørlandet sykehus HF Dok id: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.6-1 Generelt dokument Skrevet av: Enhetsleder Maria S. Søbye Distribusjon: Elektronisk lab.håndbok,

Detaljer

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til Sørlandet sykehus HF Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Dok id: Skjema II.MSK.MedMik.2.B-30 Skrevet av: Kvalitetskoordinator Sissel Francke Distribusjon: Elektronisk lab.håndbok, tarifold

Detaljer

Brytningspunkttabeller for tolkning av MIC-verdier og sonediametre Norsk versjon 2.1, 2011-01-25

Brytningspunkttabeller for tolkning av MIC-verdier og sonediametre Norsk versjon 2.1, 2011-01-25 Brytningspunkttabeller for tolkning av MIC-verdier og sonediametre Norsk versjon 2.1, 2011-01-25 Basert på EUCAST version 1.3, 2011-01-05 Skandinavisk version, RAF-M, 2010-08-30 Innhold Side Ansvarlig

Detaljer

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til Sørlandet sykehus HF Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Dok id: Skjema II.MSK.MedMik.2.B-42 Skrevet av: Kvalitetskoordinator Sissel Francke Distribusjon: Elektronisk lab.håndbok, tarifold

Detaljer

Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus

Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus Hva gjør vi? Serologisk rutinetilbud tilgjengelig for Bakterier Mycoplasma pneumoniae Chlamydophila pneumoniae

Detaljer

Forekomst og overlevelse av mikroorganismer i norsk overflatevann

Forekomst og overlevelse av mikroorganismer i norsk overflatevann Forekomst og overlevelse av mikroorganismer i norsk overflatevann Dr. scient. Vidar Lund Nasjonalt folkehelseinstitutt Norsk vannforening 28. mars 2011 Disposisjon En presentasjon av aktuelle mikroorganismer

Detaljer

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til

Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transp Sendes til Sørlandet sykehus HF Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Dok id: Skjema II.MSK.MedMik.2.B-30 Skrevet av: Kvalitetskoordinator Sissel Francke Distribusjon: Elektronisk lab.håndbok, tarifold

Detaljer

artus CT/NG QS-RGQ Kit

artus CT/NG QS-RGQ Kit artus CT/NG QS-RGQ Kit Ytelsesegenskaper artus CT/NG QS-RGQ Kit, versjon 1, 4569365 Versjonsadministrasjon. Dette dokumentet er ytelsesegenskaper for artus CT/NG QS-RGQ-sett, versjon 1, R2. Se etter nye

Detaljer

Mikrobiologisk prøvetaking i. akuttmottaket

Mikrobiologisk prøvetaking i. akuttmottaket Mikrobiologisk prøvetaking i Laktoseskål (G-) akuttmottaket Frank O. Pettersen Overlege, Phd Infeksjonsavdelingen, OUS Sjokoladeskål Blodskål Rekvisisjonen FOPettersen/OUS/2016 2 Rekvisisjonen Legehenvisning

Detaljer

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB)

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (TLMB) Effektivisering av blodprøvefordeling Infeksjonsimmunologi Line B.K.Steffarud, seksjonsleder, Hematologi/Koagulasjon/Flowcytometri, TLMB Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi Tverrfaglig

Detaljer

SCREENING AV VRE OG ESBL

SCREENING AV VRE OG ESBL SCREENING AV VRE OG ESBL Laboratoriediagnostikk Anja Hannisdal Kvalitetskoordinator Sykehuset i Vestfold, Mikrobiologisk avdeling Anja Hvorfor screening av VRE? Forekomsten av vankomycinresistente enterokokker

Detaljer

Resistensutvikling og overvåking i Norge

Resistensutvikling og overvåking i Norge Resistensutvikling og overvåking i Norge Gunnar Skov Simonsen Bioingeniørdagen 29.3.217 Hva er resistens? Kliniker: Antibiotika virker ikke! Manglende effekt ut fra klinikk og erfaring Mikrobiolog: Endring

Detaljer

Bruk av DNA-sekvensering i mikrobiologisk diagnostikk. Øyvind Kommedal Haukeland Universitetssykehus

Bruk av DNA-sekvensering i mikrobiologisk diagnostikk. Øyvind Kommedal Haukeland Universitetssykehus Bruk av DNA-sekvensering i mikrobiologisk diagnostikk Øyvind Kommedal Haukeland Universitetssykehus Hvordan sekvensering revolusjonerte mikrobiologien Bakterienes morfologi Fenotypisk identifikasjon Fylogentisk

Detaljer

Infeksjoner og isolering, alfabetisk

Infeksjoner og isolering, alfabetisk Abscess, Puss - kontrollerbar* Streptokokk gr.a sekresjon Ukjent/før svar på bakteriologisk us. smitte 1 /** Så lenge det er * Kontrollerbar = bandasje puss-sekresjon dekker sår/drenasje og fanger opp

Detaljer

22 Serum Egen instruks for sending til utland. Post. 23 Serum Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post.

22 Serum Egen instruks for sending til utland. Post. 23 Serum Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post. Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Skrevet av: Enhetsleder Maria S. Søbye Sørlandet sykehus HF Godkjent av: Dok id: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.7-1 Generelt dokument Versjon:

Detaljer

Mandag-fredag morgen helsebuss. Fredag: Sett kjølig, send mandag.

Mandag-fredag morgen helsebuss. Fredag: Sett kjølig, send mandag. Sørlandet sykehus HF Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Skrevet av: Enhetsleder Maria S. Søbye Godkjent av: Dok id: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.7-1 Generelt dokument Versjon:

Detaljer

Ta kontroll! Erfaringer med intern og ekstern kvalitetskontroll i et rutinelaboratorium

Ta kontroll! Erfaringer med intern og ekstern kvalitetskontroll i et rutinelaboratorium Ta kontroll! Erfaringer med intern og ekstern kvalitetskontroll i et rutinelaboratorium Bioingeniørkongressen 1. juni 2016 Dagfinn Skaare, overlege PhD Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF

Detaljer

Urinveisinfeksjoner og antibiotikabehandling. Jon Sundal 11.09.2013

Urinveisinfeksjoner og antibiotikabehandling. Jon Sundal 11.09.2013 Urinveisinfeksjoner og antibiotikabehandling Jon Sundal 11.09.2013 1 Definisjoner Urinveisinfeksjon (UVI): Mikrobiell infeksjon, eventuelt med invasjon i vev langs urinveiene. Infeksjonen kan gi symptomer

Detaljer

Rekvirere SOI-prøver i DIPS

Rekvirere SOI-prøver i DIPS Kategori: Pasientbehandling somatikk Gyldig fra: 29.08.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Tone Bjerregård Rekvirere SOI-prøver

Detaljer

Når skal det tas prøver til mikrobiologiske undersøkelser?

Når skal det tas prøver til mikrobiologiske undersøkelser? 24.10.2016 27.10.2016 Peter Gaustad Når skal det tas prøver til mikrobiologiske undersøkelser? Kan bruk av mikrobiologiske prøver bidra til reduksjon av antibiotikaforbruket? Reduksjon av antibiotikaforbuket

Detaljer

Avføringsprøver - vurdering og tolkning av funn

Avføringsprøver - vurdering og tolkning av funn Avføringsprøver - vurdering og tolkning av funn 1. "Standarddiagnostikk" for Salmonella, Shigella, Campylobacter og Yersinia Salmonella/Shigella Fra laktoseskål subkultiveres laktose-negative kolonier

Detaljer

Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis. Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg

Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis. Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Diagnostikk i lab.: Dyrkning Nukleinsyre amplifikasjon Serologi ELISA/CLIA Immunoblot Indikasjon,

Detaljer

St. Olavs Hospital Seksjon for smittevern Isolering oversikt over infeksjoner og smittestoffer og deres isoleringsmåte Side 1 av 18

St. Olavs Hospital Seksjon for smittevern Isolering oversikt over infeksjoner og smittestoffer og deres isoleringsmåte Side 1 av 18 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 1 av 18 Smittemåte Smitteregime Abscess, se sårinfeksjon Adenovirus-infeksjon Adenovirus Så lenge det er kliniske symptomer Acinetobacter

Detaljer

Luftveisinfeksjoner - PCR-basert diagnostikk. Anne-Marte Bakken Kran Overlege, førsteamanuensis Mikrobiologisk avd. UOS Ullevål

Luftveisinfeksjoner - PCR-basert diagnostikk. Anne-Marte Bakken Kran Overlege, førsteamanuensis Mikrobiologisk avd. UOS Ullevål Luftveisinfeksjoner - PCR-basert diagnostikk Anne-Marte Bakken Kran Overlege, førsteamanuensis Mikrobiologisk avd. UOS Ullevål Temaer PCR-basert mikrobiologisk diagnostikk Klinisk betydning av funn/fravær

Detaljer

Riktig bruk av bakteriologiske laboratorieprøver med mer

Riktig bruk av bakteriologiske laboratorieprøver med mer Riktig bruk av bakteriologiske laboratorieprøver med mer Klinisk emnekurs i laboratoriemedisin Karianne Wiger Gammelsrud, kst overlege, førsteamanuensis Avd. for mikrobiologi, OUS, Ullevål Disposisjon

Detaljer

Nyttig mikrobiologi med en praktisk vri

Nyttig mikrobiologi med en praktisk vri Nyttig mikrobiologi med en praktisk vri Undervisning for legene på Diakonhjemmet 26.05.16 Karianne Wiger Gammelsrud, overlege, førsteamanuensis Avd. for mikrobiologi, OUS, Ullevål Disposisjon Grunnprinsipper

Detaljer

God jul. Tilbud om PET-CT ved Sykehuset i Vestfold INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN. Nummer 7 - desember 2015

God jul. Tilbud om PET-CT ved Sykehuset i Vestfold INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN. Nummer 7 - desember 2015 ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN God jul Tilbud om PET-CT ved Sykehuset i Vestfold Nukleærmedisinsk seksjon ved radiologisk

Detaljer

Liste over analyser som utføres/evt. videresendes, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi (VIM)

Liste over analyser som utføres/evt. videresendes, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi (VIM) Vedlegg til: 45161 Anbefalt prøvemateriale, volum og svartid for analyser - Enhet for virologi og Liste over analyser som utføres/evt. videresendes, Enhet for virologi og (VIM) Oppdatert 25.01.16tb Listen

Detaljer

Overvå kning åv resistente båkterier Årsrapport

Overvå kning åv resistente båkterier Årsrapport Overvå kning åv resistente båkterier Årsrapport 2015 1 Avdeling for infeksjonsovervåking Epost: she@fhi.no www.fhi.no/tema/antibiotikaresistens FHI: Oliver Kacelnik, Elisabeth Astrup, Jørgen V. Bjørnholt

Detaljer

Legerollen i fremtidens mikrobiologi innspill fra en allmennlege KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE, STIPENDIAT VED ASP, UIO,

Legerollen i fremtidens mikrobiologi innspill fra en allmennlege KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE, STIPENDIAT VED ASP, UIO, Legerollen i fremtidens mikrobiologi innspill fra en allmennlege KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE, STIPENDIAT VED ASP, UIO, Bakgrunn Ønskeliste Tilbud Utfordringer til diskusjon Bakgrunn Allmennlegen arbeider

Detaljer

Antibiotikaresistens og resistensmekanismer

Antibiotikaresistens og resistensmekanismer Antibiotikaresistens og resistensmekanismer RELIS Fagseminar 290118 Overlege Hege Enger Avd. for medisinsk mikrobiologi St Olavs hospital Disposisjon Introduksjon Hva er antibiotikaresistens? Eksempler

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 24. MARS 2015

REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 24. MARS 2015 REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 24. MARS 2015 Til stede: Forfall: Sak 01 / 15 Dag Harald Skutlaberg (HUS), Martin Steinbakk (FHI), Anita Kanestrøm (SØF), Thea Bergheim (OUS, NITO), Aasmund Fostervold

Detaljer

Pasientnær analysering innen medisinsk mikrobiologi

Pasientnær analysering innen medisinsk mikrobiologi Pasientnær analysering innen medisinsk mikrobiologi Marie Elisabeth Vad Fagbioingeniør/ Medlem av RUFMIK Seksjon for Utvikling Avdeling for Mikrobiologi Ullevål,OUS Hva mener vi med pasientnær analysering(pna)?

Detaljer

CF-mikrober og resistens. Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet

CF-mikrober og resistens. Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet CF-mikrober og resistens Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet Min bakgrunn 6 mnd v/ barneavd Ullevål Mange år som stipendiat ð ð ð ð Fulgte 37 barn med CF med gjentatte

Detaljer

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten

Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Erfaringer med elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten Nettverkstreff 2016 mandag 7. november Toril Holmøy Svendsen, Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten IHR = Interaktiv Henvisning og

Detaljer

Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører.

Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører. Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører. Astrid Lia Fagansvarlig for resistensbestemmelse Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Resistensepidemiologi nasjonalt og internasjonalt. Gunnar Skov Simonsen

Resistensepidemiologi nasjonalt og internasjonalt. Gunnar Skov Simonsen Resistensepidemiologi nasjonalt og internasjonalt Gunnar Skov Simonsen 2 Overvåking av antibiotikaresistens Antall enkelttilfeller eller andel av isolater med en gitt egenskap Antall enkelttilfeller kan

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 20. OKTOBER 2016

REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 20. OKTOBER 2016 REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 20. OKTOBER 2016 Til stede: Forfall: Dag Harald Skutlaberg (HUS), Thea Bergheim (OUS, NITO), Aasmund Fostervold (SUS, NFMM), Knut Eirik Eliassen (ASP, NFA), Heidi Cecilie

Detaljer

Erfaringer og utfordringer ved automasjon i et mikrobiologisk laboratorium Tone Elin Langdal. Spesialbioingeniør MIKS AHUS

Erfaringer og utfordringer ved automasjon i et mikrobiologisk laboratorium Tone Elin Langdal. Spesialbioingeniør MIKS AHUS Erfaringer og utfordringer ved automasjon i et mikrobiologisk laboratorium Tone Elin Langdal. Spesialbioingeniør MIKS AHUS Automasjon Hva er automasjon? Automatisering(eller automasjon) er å gjøre et fenomen

Detaljer

Meronem 500 mg Hvert hetteglass innholder meropenem trihydrat tilsvarende 500 mg vannfritt meropenem.

Meronem 500 mg Hvert hetteglass innholder meropenem trihydrat tilsvarende 500 mg vannfritt meropenem. 1. LEGEMIDLETS NAVN Meronem 500 mg pulver til infusjons- og injeksjonsvæske, oppløsning Meronem 1 g pulver til infusjons- og injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Meronem

Detaljer

0. FORORD. Vi håper boken vil bli flittig brukt av våre rekvirenter, og vi er takknemlige for tilbakemeldinger om mulige forbedringer.

0. FORORD. Vi håper boken vil bli flittig brukt av våre rekvirenter, og vi er takknemlige for tilbakemeldinger om mulige forbedringer. 0. FORORD Unilabs Telelab ønsker med denne analyseboken å bidra til at prøvetaking og innsendelse av mikrobiologiske prøver skal skje på best mulig måte. I tillegg mener vi at innholdet skal kunne gjøre

Detaljer

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Vekstmedium framstilt av soyabønne-kasein med resiner

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Vekstmedium framstilt av soyabønne-kasein med resiner BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Vekstmedium framstilt av soyabønne-kasein med resiner PP091JAA 2008/01 Norsk *Amerikansk patentnr. 4 632 902 BRUKSOMRÅDE BACTEC Peds Plus/F Culture Vials (blodkulturflasker)

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Fagområde mikrobiologi, Avd.for laboratoriemedisin, Nordlandssykehuset. Prinsensgate 164, 8092 Bodø

BRUKERHÅNDBOK. Fagområde mikrobiologi, Avd.for laboratoriemedisin, Nordlandssykehuset. Prinsensgate 164, 8092 Bodø 1 BRUKERHÅNDBOK Fagområde mikrobiologi, Avd.for laboratoriemedisin, Nordlandssykehuset. Prinsensgate 164, 8092 Bodø Fagområdets telefonnumre: Tlf.nr. ekstern Tlf.nr. intern Enhetsleder bakteriologi Margaret

Detaljer

KPU STHF. Sakspresentasjon 27.05.2014

KPU STHF. Sakspresentasjon 27.05.2014 KPU STHF Sakspresentasjon 27.05.2014 Saksliste 35/2014 Godkjenning av referat og saksliste 36/2014 Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe (3-3a) 37/2014 Pasientskader målt ved GTT (Global Trigger

Detaljer

Oppsummering. Arbeidet blir videreført i kommende år inntil ferdigstillelse.

Oppsummering. Arbeidet blir videreført i kommende år inntil ferdigstillelse. Oppsummering 2009 Nasjonalt Referanselaboratorium for Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) ivaretar landets mikrobiologiske karakterisering av MRSA på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Elementærmikrobiologi

Elementærmikrobiologi Kurs i smittevern for teknisk personell i sykehus 24. mars 2014 Elementærmikrobiologi Bente Cecilie Borgen Rådgiver, Avdeling for smittevern 2 3 Mikroorganismer 4 Mikroorganismer er livsnødvendig.. Mikroorganismer

Detaljer

Ørjan Samuelsen*, Bjørg C. Haldorsen, Bettina Aasnæs og Arnfinn Sundsfjord*.

Ørjan Samuelsen*, Bjørg C. Haldorsen, Bettina Aasnæs og Arnfinn Sundsfjord*. Oppsummering og analysering av Enterobacteriaceae isolater med kromosomal (campc) eller plasmid-mediert AmpC (ESBLM-C) innsendt til K-res i perioden 21-212 Ørjan Samuelsen*, Bjørg C. Haldorsen, Bettina

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2, datert 14.03.2005 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Grunnleggende mikrobiologi

Grunnleggende mikrobiologi Kurs i smittevern for teknisk personell i sykehus 27. november 2017 Grunnleggende mikrobiologi Bente Cecilie Borgen Kvalitetsrådgiver, Avdeling for smittevern https://en.wikipedia.org/wiki/ https://www.flickr.com/photos/usgeologicalsurvey/25226258514

Detaljer

Hva betyr antibiotikaresistens for folkehelsen? Jørgen Vildershøj Bjørnholt Avdeling for Infeksjonsovervåking, FHI 20 mars 2014

Hva betyr antibiotikaresistens for folkehelsen? Jørgen Vildershøj Bjørnholt Avdeling for Infeksjonsovervåking, FHI 20 mars 2014 Hva betyr antibiotikaresistens for folkehelsen? Jørgen Vildershøj Bjørnholt Avdeling for Infeksjonsovervåking, FHI 20 mars 2014 AMR - et globalt anliggende! Antibiotikaresistens hva er problemet? Antibiotika

Detaljer

Siri B. Mortensen, konst. seksjonsleder, immunologi, TLMB

Siri B. Mortensen, konst. seksjonsleder, immunologi, TLMB VEIEN TIL AKKREDITERING Siri B. Mortensen, konst. seksjonsleder, immunologi, TLMB Disposisjon Hvem er vi? Historikk Forutsetninger for å gå i gang med akkrediteringsarbeid Kompetanse opplæring Kvalitetsenheten

Detaljer

Elementær mikrobiologi

Elementær mikrobiologi Grunnkurs i dekontaminering 5. november 2015 Elementær mikrobiologi Bente Cecilie Borgen Rådgiver, Avdeling for smittevern 2 Mikroorganismer 3 Størrelsesforhold* 1 mm 1/5 mm 1/20 mm 1/100 mm (1000 µm)

Detaljer

0. FORORD 0.1 ADRESSER OG TELEFONNUMMER

0. FORORD 0.1 ADRESSER OG TELEFONNUMMER 0. FORORD Unilabs Telelab ønsker med denne analyseboken å bidra til at prøvetaking og innsendelse av mikrobiologiske prøver skal skje på best mulig måte. I tillegg mener vi at innholdet skal kunne gjøre

Detaljer

Forslag til opplegg for kontroll av blodkultur og ID-systemer

Forslag til opplegg for kontroll av blodkultur og ID-systemer Forslag til opplegg for kontroll av blodkultur og ID-systemer Fredrik Müller Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Bestilling: Å presentere et lavterskel opplegg for bruk av kvalitetskontroller knyttet

Detaljer

Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSHF Side 1 av 6 Dokumentplassering: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.8-5

Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSHF Side 1 av 6 Dokumentplassering: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.8-5 M e d i s i n s k s e r v i c e k l i n i k k Generelt dokument Sendeprøver, oversikt Medisinsk mikrobiologi SSHF Side 1 av 6 Dokumentplassering: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.8 Gyldig til: 12.07.2019 Dato

Detaljer

Clostridium - utenom C. difficile. Truls Leegaard Avdeling for mikrobiologi og smittevern

Clostridium - utenom C. difficile. Truls Leegaard Avdeling for mikrobiologi og smittevern Clostridium - utenom C. difficile Truls Leegaard Avdeling for mikrobiologi og smittevern NFMMs nettundervisning 12. des. 12013 En håndtein eller håndten, det vil si en håndholdt tein, også kalt håndsnelle,

Detaljer

Dag Harald Skutlaberg (HUS), Martin Steinbakk (FHI), Thea Bergheim

Dag Harald Skutlaberg (HUS), Martin Steinbakk (FHI), Thea Bergheim REFERAT FRA MØTE I FAGRÅDET FOR NORM 20. OKTOBER 2015 Til stede: Dag Harald Skutlaberg (HUS), Martin Steinbakk (FHI), Thea Bergheim (OUS, NITO), Aasmund Fostervold (SUS, NFMM), Knut Eirik Eliassen (ASP,

Detaljer

Intravenøs antibiotikabruk i sykehjem. Erna Harboe Overlege infeksjonsavdelingen SUS

Intravenøs antibiotikabruk i sykehjem. Erna Harboe Overlege infeksjonsavdelingen SUS Intravenøs antibiotikabruk i sykehjem Erna Harboe Overlege infeksjonsavdelingen SUS Spørsmål og svar Ny utvikling vedrørende antibiotika? Egentlig ikke prinsippet om smalt spekter gjelder fremdeles. Hva

Detaljer

Det moderne sykehuset i møte med pasienten og primærhelsetjenesten. Lillestrøm, november 2007 Janne Lind

Det moderne sykehuset i møte med pasienten og primærhelsetjenesten. Lillestrøm, november 2007 Janne Lind Det moderne sykehuset i møte med pasienten og primærhelsetjenesten Lillestrøm, 19-20. november 2007 Janne Lind Hva vil vi? Det mest pasientorienterte sykehuset Europas mest moderne universitetssykehus

Detaljer

Hvert hetteglass inneholder: 1 g, henholdsvis 2 g, ceftriakson (som dinatriumhemiheptahydrat).

Hvert hetteglass inneholder: 1 g, henholdsvis 2 g, ceftriakson (som dinatriumhemiheptahydrat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Ceftriaxon Villerton 1 g, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. Ceftriaxon Villerton 2 g, pulver til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass

Detaljer

INTERCEPT-BLODSYSTEM FOR BLODPLATERFOTOKJEMISK BEHANDLING (PCT) AV BLODPLATER VED BRUK AV AMOTOSALEN-HYDROKLORID OG UVA-LYS

INTERCEPT-BLODSYSTEM FOR BLODPLATERFOTOKJEMISK BEHANDLING (PCT) AV BLODPLATER VED BRUK AV AMOTOSALEN-HYDROKLORID OG UVA-LYS INTERCEPTBLODSYSTEM FOR BLODPLATERFOTOKJEMISK BEHANDLING (PCT) AV BLODPLATER VED BRUK AV AMOTOSALENHYDROKLORID OG UVALYS INTERCEPTblodsystem for blodplater INTERCEPTblodsystemet for blodplater er et medisinsk

Detaljer

Fredagsklinikk. Anne Ma Dyrhol Riise Infeksjon- K2. UiB

Fredagsklinikk. Anne Ma Dyrhol Riise Infeksjon- K2. UiB Fredagsklinikk Anne Ma Dyrhol Riise Infeksjon- K2. UiB Hovedtyper pneumoni Pneumoni ervervet uten for sykehus (CAP) Nosokomial pneumoni (HAP) respirator- pneumoni (VAP) andre HAP Aspirasjonspneumoni nosokomial

Detaljer

Luftveisprøver - vurdering og tolkning av funn

Luftveisprøver - vurdering og tolkning av funn Luftveisprøver - vurdering og tolkning av funn Bakgrunn og retningslinjer Neseprøve Normalfloraen i nese omfatter bl.a. mikrokokker, koagulase-negative stafylokokker, korynebakterier og Moraxella sp.,

Detaljer

Resistensbestemmelse av anaerobe bakterier. Truls Leegaard AFA-kurs 2015

Resistensbestemmelse av anaerobe bakterier. Truls Leegaard AFA-kurs 2015 Resistensbestemmelse av anaerobe bakterier Truls Leegaard AFA-kurs 2015 Anaerober - utfordring Langsomtvoksende Identifikasjon Krever spesielle vekstvilkår Opprettholdes anaerobe forhold? Hvilke funn skal

Detaljer

rapport Årsrapport 2016 Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge

rapport Årsrapport 2016 Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2017 rapport Årsrapport 2016 Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge Årsrapport Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2016 Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) Bernardo Guzman Herrador Thale

Detaljer

Seksjonsoverlege (overlege med medisinsk fagansvar for mikrobiologisk genteknologi)

Seksjonsoverlege (overlege med medisinsk fagansvar for mikrobiologisk genteknologi) Erfaringer fra Ahus Martin Steinbakk Seksjonsoverlege (overlege med medisinsk fagansvar for mikrobiologisk genteknologi) Bakgrunn: Arbeidet innen Medisinsk mikrobiologi fra 1978 og har deltatt i en rivende

Detaljer