KOMPETANSEPLAN FOR (ANESTESI- AKUTTMOTTAK- INTENSIV- OPERASJON- PORTØR) AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEPLAN FOR (ANESTESI- AKUTTMOTTAK- INTENSIV- OPERASJON- PORTØR) AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER 2008 2020"

Transkript

1 KOMPETANSEPLAN FOR (ANESTESI- AKUTTMOTTAK- INTENSIV- OPERASJON- PORTØR) AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER Utarbeidet, juni Revisjon, november 200 Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov. 200

2 Innhold Innledning...3. Begrepsavklaring: Målsetting Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Beskrivelse av egen virksomhet Fremtidige utfordringer Personell Yrkesgrupper Alderssammensetning Seniorpolitikk Fremtidige behov Hva ønsker vi å utvikle? Oversikt over kurs, etter- og videreutdanning Evaluering Forskning og fagutvikling Forskningsaktiviteter Utviklingsarbeid Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasient og pårørende Tiltaksplaner...6 Felles... 6 Akuttmottak... 7 Anestesi... 8 Intensiv... 9 Leger... 9 Operasjon Portører Rekruttering av personell Hvordan oppnå målsettingene? Oppfølging Evaluering Vedlegg Noen sentrale begreper i kompetanseplanarbeid Oversikt over kurs/ opplæring på tvers av klinikkene i Revisjonsendringer oktober 200: Tilpasset mal fra HNT: Veileder for klinikkvise kompetanseplaner Tilpasset ny strategiplan for HNT. Strategi 206 Revidert plan i henhold til de ulike enhetenes anvisninger Endret layout. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

3 Innledning Kompetanseplan for Akuttmedisinsk avdeling beskriver konkrete tiltak innefor perioden , men også strategier for kompetanseutvikling i et mer langsiktig perspektiv frem til Planen bygger på gjeldende strategiplaner for Helse Nord- Trøndelag, gjeldende lovverk og interne kvalitetsdokumenter. Planen revideres årlig. Følgende har deltatt i arbeidet med revideringen av kompetanseplanen: Hilmar Hagen Avdelingsleder, akuttmed avd Gunnar Engesnes Medisinsk faglig rådgiver Astrid Tromsdal. Avd sykepleier anestesi Grete Sivertsen Avd sykepleier intensiv Ada Kolseth Avd sykepleier operasjon Morten Sørhøy Avd sykepleier akuttmottak Sturla Røiseng Fagutviklingssykepleier, akuttmottak Per Otto Røiseng Avd leder portører Erik Bonesmo Kvalitetsrådgiver/ sekretær. Begrepsavklaring: Kompetansebegrepet defineres i Strategisk plan for forskning og utvikling: Kompetanse defineres som en kombinasjon av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Videre skilles det mellom realkompetanse og formalkompetanse. Formalkompetanse oppnås gjennom formaliserte studier og forskerutdanning. Realkompetanse oppstår som en kombinasjon av formalisert og erfaringsbasert kunnskap i. Begrepet fagutvikling brukes ofte i litteraturen uten at det defineres. I arbeidet med utarbeidelsen av Strategiplan for fagutvikling og kompetanseutvikling i Helse Nord- Trøndelag, ble det utarbeidet følgende definisjon av begrepet: Fagutvikling er en kontinuerlig prosess på individ- og organisasjonsnivå som innebærer videreutvikling av de ansattes kompetanse og tilegnelse av ny kunnskap som anvendes til beste for pasienten, pårørende og organisasjonen. Målet med fagutvikling er en kontinuerlig evaluering og forbedring av den kliniske virksomheten ii. Kvalitet: I hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav. (ISO 9000 iii ) I denne forbindelse forstås dette som egenskaper ved de tjenester som ytes i Akuttmedisinsk avdeling og i hvilken grad de tilfredsstiller krav som er definert i lovverk, interne prosedyrer og retningslinjer, og som defineres som faglig forsvarlig praksis. Man må også ta med i betraktningen at kvalitet er en opplevelse hos den eller de man yter en tjeneste overfor. Begrepet vil som sådan ha både en subjektiv og en objektiv dimensjon. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

4 .2 Målsetting Akuttmedisinsk avdeling har følgende hovedmålsetting når det gjelder kompetanse: Foretakene i Helse Midt- Norge skal til enhver tid ha riktig kompetanse på riktig sted til rett tid. Foretakene må derfor være attraktive læringsarenaer som: Stimulerer medarbeideren til å utvikle seg målrettet og tilpasse seg endringer i pasientbehov og oppgaver/ arbeidsprosesser som følge av ny kunnskap, metode og teknologi sikrer rekruttering av nye, dyktige medarbeidere. Akuttmedisinsk avdeling skal ha en kontinuerlig oversikt og plan over kompetansebehov og konkrete fagutviklingstiltak i alle nivå og funksjoner. Dette skal sees i relasjon til de utviklingsbehov man til enhver tid vurderer at det er behov for. De konkrete tiltakene som man ønsker å sette i verk, skal synliggjøres ved beskrivelse av målsettinger, tidsfrister, ressursbruk, ansvar og evaluering i kompetanseplanen. Akuttmedisinsk avdeling skal aktivt bruke medarbeidersamtaler som et verktøy for å kartlegge, planlegge og evaluere kompetanseutviklingstiltak på avdelingsnivå og individuelt nivå. 2 Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger 2. Beskrivelse av egen virksomhet Akuttmedisinsk avdeling er en del av Kirurgisk Klinikk og består av 5 organisatoriske enheter: Anestesi, Operasjon, Intensiv, Akuttmottak og Portørtjeneste. I tillegg kommer akuttmedisinsk legetjeneste. Gunnar Engesnes Med faglig rådgiver Hilmar Hagen Avdelingsleder Akuttmed avd Erik Bonesmo Kvalitetsrådgiver Astrid Tromsdal Avd. spl anestesi Jørgen Selmer* Avd. spl akuttmottak Grete Sivertsen Avd. spl intensiv Ada Kolseth Avd. spl operasjon Per Otto Røiseng Avd leder portør Legetjenesten *) Jørgen Selmer tiltrer Avdelingen driver akuttmedisinsk virksomhet ved Sykehuset Levanger, som har et befolkningsgrunnlag på ca mennesker tilhørende den sørlige delen av Nord- Trøndelag. I tillegg har avdelingen ansvar for portørtjenester innenfor den somatiske delen av sykehuset. Medarbeiderne i enheten består av leger, spesialsykepleiere, sykepleiere, assistenter og portører. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

5 Anestesiavdelingen: Anestesiavdelingen gir anestesisykepleie og anestesiologisk virksomhet ved akutt og elektiv kirurgi og ved spesielle undersøkelser/ behandling. Anestesisykepleiere ivaretar recoveryfunksjon på dag/ kveld i samarbeid med intensiv. Anestesisykepleiere og leger går preanestetisk visitt, samt deltar ved akutte hendelser både i og utenfor sykehuset. (Eks. hjertestans, traume, asfyksi, ambulanseoppdrag og katastrofe). Operasjonsavdelingen: yter operasjonssykepleie ved akutt og elektiv kirurgi. Enheten er delt i to seksjoner, ortopedisk og generell seksjon (gastro- gyn- urologi). Operasjonssykepleie består av blant annet en steril og en koordinerende funksjon ved kirurgiske inngrep. Operasjonssykepleiere bistår også ved innleggelse av bl.a. permanent pacemaker. Operasjonsavdelingen har 0 operasjonsstuer. Operasjonssyklepleiere deltar i traumeteam. Operasjonssykepleier koordinerer det daglige programmet på operajonsavdelingen. Intensiv gir pleie og behandling til pasienter med manifest eller truende svikt i vitale organer. Prismaflex- behandling (dialyse) er etablert som behandlingstilbud fra Intensiv tar i mot og behandler pasienter i alle aldersgrupper og har 8 monitorerte sengeplasser og kapasitet til 5 respiratorpasienter. Intensiv har opp mot 700 respiratordøgn årlig (2009). Enheten avlaster intensiv ved St. Olavs Hospital ved kapasitetsproblemer og mottar intensivpasienter fra Sykehuset Namsos som har behov for dialysebehandling. Enheten har recoveryfunksjon i samarbeid med anestesi- avdelingen. Spesialsykepleiere deltar i akutteam. Det er tilbud om oppfølgingssamtaler for pårørende etter dødsfall. Akuttmottak: Akuttmottaket tar imot alle øyeblikkelig- hjelp- pasienter til Sykehuset Levanger. Akutt kritisk syke og skadde pasienter blir stabilisert før de blir transportert til andre avdelinger eller andre sykehus. Akuttmottak ved Sykehuset Levanger er et traumemottak som tar i mot hardt skadde pasienter. Det ble i april 200 innført TRIAGE som er et verktøy for prioritering av pasienter i akuttmottaket. Pasientene prioriteres i forhold til hastegrad. Fra samme tidspunkt, tok man i bruk Akuttdatabasen (ADB). Dette er et dataverktøy for blant annet, registrering av pasientflyten i akuttmottaket. Avdelingen bistår legetjenesten fra alle avdelinger og er tilgjengelig for andre poster i for eksempel EKGtaking og innleggelse av venekanyle. Enheten er også behjelpelig overfor sengepostene når det gjelder ulike datatjenester. Det er observasjonspost tilknyttet avdelingen, hvor det også foregår en del dagbehandling. I tillegg er det legevaktssentral for 6 kommuner (Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik, Leksvik. Ca innbyggere). Legevakt for 5 kommuner (Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik. Ca innbyggere) er tilknyttet akuttmottaket. Portørtjenesten: Portørene bistår med diverse forefallende arbeid over hele den somatiske delen av sykehuset. De har ansvar for avfallshåndtering og drift av miljøhall, samt assistanse på operasjonsavdeling ved leiring, pre- pr- og postoperativt. Enkelte av portørene har funksjon som obdusent/ preparant. Portørene tilretteleggelse for syning av døde, transport av døde. Legetjenesten: Legetjenesten ved akuttmed avd. utfører generell og regional anestesi under operative inngrep og smertefulle undersøkelser til elektive og akutte pasienter. Anestesioverlegene har det medisinsk faglige systemansvaret for anestesi-, intensiv og akuttmottaket. Pr april 200 er det 7 overleger og 5 assistentleger tilknyttet akuttmedisinsk avdeling hvorav en overlege med spesialutdanning i intensivmedisin. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

6 2.2 Fremtidige utfordringer Nyrekruttering og tiltak for å beholde høyt kvalifisert personell er alltid en utfordring. Krav om standardisering av pasientforløp og behandlingslinjer medfører behov for økt kompetanse på metoder og verktøy, samt samarbeid internt og eksternt. Utviklingen innen behandling og diagnostisering har i stor grad effektivisert pasientbehandlingen og medført at liggetid i sykehus har blitt kortet drastisk ned. Dette krever blant annet implementering av nye metoder for å gi anestesi, postoperativ smertebehandling- og observasjon, samt organisering. (Logistikk og informasjonsflyt) Samhandlingsreformen medfører økt ansvar for kommunene når det gjelder pleie og behandling. Man ser for seg at dette kan medføre økt behov for opplæring og veiledning overfor kommunalt ansatt helsepersonell. Befolkningssammensetningen endres i årene fremover. Det forventes et økende antall pasienter over 67 år, flere pasienter med ikke- europeisk kulturbakgrunn, økende antall pasienter med komplekse og sammensatte lidelser som har langvarig behov for spesialiserte helsetjenester. Behandlingsteamets kompetanse i forhold til behandling av mennesker i livets sluttfase må styrkes. Intensiv mottar stadig flere intensivpasienter fra St. Olavs Hospital og Sykehuset Namsos. Disse pasientene har ofte behov for krevende behandling og pleie. Nye behandlings- og observasjonsmetoder er allerede innført ved intensivavdelingen for å tilfredsstille de økende kravene til moderne intensivbehandling og pleie. Det er behov for mer kompetanse i tilknytning til dette, både innenfor intensiv- faget og innen anestesi og ortopedi. I henhold til Strategisk plan 206 skal virksomheten baseres på kunnskapsbasert praksis, dvs. forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap. Det er ønskelig å kunne gjennomføre forsknings- og/ eller fagutviklingsprosjekter i akuttmedisinsk avdeling. Dette gjør det nødvendig å inneha kompetanse om hvordan man skal tilegne seg og utnytte kunnskap fra forskning og fagutvikling. Akuttmedisinsk avdeling har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder. Det stilles derfor store krav til planlegging av rekruttering/ komplettering av kompetanse. Det viktig å ha et langsiktig perspektiv på hvordan dette arbeidet skal håndteres i fremtiden. Innføring av elektronisk intensiv- og anestesikurve (PICIS Caresuite) i Helse Midt- Norge vil medføre et eget opplegg for opplæring og brukerstøtte for de impliserte avdelinger (Anestesi, intensiv, recovery og akuttmottak). Dette vil representere en utfordring når det gjelder organisering og opplæring i hele avdelingen. Plan for implementering av dette i Helse Nord- Trøndelag er ikke endelig fastsatt. KMF (Kurve- Medisin- Forordning) skal innføres i løpet av 202 (tidligste oppstart høsten 20). Innføring av KMF krever at det tilføres ressurser personellmessig og økonomisk. Antallet medisinske pasienter til dagbehandling på Observasjonspost vil øke i tiden fremover. Det er behov for mer kompetanse for å takle dette. En har i dag problemer med lokalitetene så avdelingen må tilføres lokaliteter der slik behandling kan foregå. Dette kan ha innvirkning på behov for personell. Andre elektroniske dokumentasjons- og kvalitetssystemer vil også i fremtiden bli en utfordring når det gjelder implementering, herunder opplæring av brukere. Sammenslåing av HOV/ Intensiv medfører behov for kompetanseoverføring. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

7 3 Personell 3. Yrkesgrupper. Anestesi Operasjon Intensiv Akuttmott Portør Lege Aut. spl *) - - Spes spl *) *) - - Overlege Ass. lege Assistenter Portør *) Akuttmottak har spesialsykepleiere i operasjon (), anestesi (3) og intensiv (7). 3 sykepleiere som har gått etterutdanning i Akuttsykepleie og 8-9 spesialsykepleiere som arbeider helger. Intensiv har spesialsykepleiere innen intensiv (34) og anestesi () 3.2 Alderssammensetning Det følgende er kartlegging av alderssammensetningen i akuttmedisinsk avdeling høsten 200. Hensikten med slik kartlegging er å få et bilde på hvilken aldersprofil avdelingen har slik at men er bedre i stand til å kompensere for avgang. Alderssammensetning akuttmed avd < 25 år år år år år > 60 år Tabell Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

8 Aldersfordeling pr enhet Anestesi Operasjon Intensiv Akuttmottak Overleger Ass.leger Portører Assistent < 25 år år år år år > 60 år Tabell 2 Gjennomsnittsalder Anestesi Operasjon Intensiv Akuttmottak Overleger Ass.leger Portører Assistent Tabell 3 Gjennomsnittsalder for hele akuttmed. avd 47,6 47,6 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,4 47,4 47,4 47,4 47, ,5 Tabell 4 Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

9 Utvikling alderssammensetning Anestesi Operasjon Intensiv Akuttmottak Portører Alle leger Tabell Seniorpolitikk Seniorpolitikk i arbeidslivet bygger på en grunnholdning om at seniorer er en ressurs med verdifull kompetanse som arbeidslivet trenger, og at mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele livet. Seniorpolitikk rommer all aktivitet som har som mål å rekruttere, utvikle og beholde gode seniormedarbeidere og deres kompetanse til beste for virksomhetens formål, den enkelte og for samfunnet. Det står lite om seniorpolitikk i HNT sine kvalitetsdokumenter og nettsider mm. Helse Midt- Norge har utformet et dokument som omhandler felles policy og retningslinjer når det gjelder personalpolitikk. I dette dokumentet er seniorpolitikk kun nevnt med en setning i kapittelet Strategisk kompetanseutvikling: organisasjonen aktivt bruker erfaringskompetansen, spesielt hos seniormedarbeidere 2 I HNTs personal- web står følgende: Helse Nord-Trøndelag HF er en IA -virksomhet og har inngått samarbeidsavtale med NAV og dermed forpliktet seg til å arbeide for målene i Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. 3 IA- avtalen omhandler også såkalt seniorpolitikk. Pr i dag er det ikke, så langt man kan finne ut, beskrevet noen strategier for hvordan seniorpolitikken i foretaket skal utformes. Akuttmedisinsk avdeling har etterspurt hvilke føringer som skal gjelde for HNT sin strategi for seniorpolitikk HNT Personal web: Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

10 3.4 Fremtidige behov Formalkompetanse: Rekruttering/ utdanning av legespesialister innen anestesiologi og intensivmedisin. Rekruttering/ utdanning av spesialsykepleiere, intensiv- operasjon, anestesi og akuttsykepleie. Utdanning innen TNCC 4, ATLS 5, AMLS 6, Triage. Utdanning innenfor forsknings- og utviklingsarbeid. Utdanning som obdusent/ preparant. Kurs innen avfallshåndtering/ ADR 7 for portører. Fagbrev innen renhold for assistenter Utdanning innen ledelse, veiledningspedagogikk. Realkompetanse: Behov for hospitering på ressurssykehus for flere yrkesgrupper. Behov for hospitering internt i sykehuset for flere yrkesgrupper Behov for gruppe - praksis for spesialisering innen anestesiologifaget Utnytte arbeidsplassen som en kilde til kompetanseheving. 3.5 Hva ønsker vi å utvikle? Vurdering av kompetansen: Vi opplever at vi har godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere. Motivasjonen for å utvikle seg og å lære er svært høy. Det er likevel viktig å arbeide for å opprettholde det høye kompetansenivået, samt utvikle ny kompetanse der det er behov. Kompetanseutvikling for å kunne ivareta lovpålagte kjerneoppgaver iv : o Pasientbehandling o Utdanning av helsepersonell o Forskning o Opplæring av pasienter og pårørende Kompetanseutvikling for å kunne imøtekomme Helse Nord- Trøndelags målsetninger og forpliktelser som er beskrevet i overordnede styringsdokument og strategiplaner. Kompetanseutvikling for å kunne imøtekomme de interne krav som stilles i avdelingen. Kompetanseutvikling for den enkelte ansatte. 4 TNCC Trauma Nursing Core Course. Traumekurs for sykepleiere i akuttmottak. 5 Advanced Trauma Life Support. Traumekurs for leger 6 Advanced Medical Life Support. Avansert kurs i pasientbehandling utenfor sykehus 7 ADR- Kurs i håndtering av farlig gods. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

11 4 Oversikt over kurs, etter- og videreutdanning Status år 200 over internundervisning, med beregning av tidsforbruk, gir mulighet til å sette opp kostnader knyttet til internundervisning og etter/ videreutdanning. Dokumentasjon over internundervisning knyttet til enkeltpersoner/ grupper er nødvendig. Oversikt over avdelingens ressursbruk ved internundervisning Avdeling Antall deltakere Antall timer til avspas Kostnader Akuttmottak Fagdager timer Avspasering Triageopplæring 4 Legevaktkurs + andre kurs 3 Anestesi Internundervisning, 0, inkludert I arbeidstida torsdager Intensiv 8 internuv a. t/ år. 5 personer på fritid 3 Felles fagmøte akuttenhet a 2 t 8 personer på fritid Skallstuggu samling, 200 timer 7 personer avspaserer. 8 t for bruk av 2 fridager Legetjeneste Internundervisning ca 0, inkludert i arbeidstida Operasjon Portørtjeneste 36 torsdager pr år Internunderv 4 pers Kveldsmøter ca 20 pers Avdelingsmøter m/ fag Internundervisning for assistenter Internundervisning/ avdelingsmøter Ca 240 t i året Ca 200 t pr år Avspasering, men ikke innleie. I arbeidstida 2 t avspas pr person 2 t avspas pr person I arbeidstida 0 Oversikt over avdelingens ressursbruk ved kurs/ etterutdanning Tema Timer Foreleser Ant deltakere Akuttmottak 8 dg tils 6 8 dg tils 4 Anestesi 20 dg uke 4 d d 3d Akuttdagene Samarbeidsmøter (Temadager Trondheim, Prehospitalt samarbeidsmøte, TNCC- kurs Hjerte i Fokus BEST- møte Bergen Andre kurs TNCC- kurs Redningsteknisk kurs NSF sykepleiedag ALNSF studiedager 5 3 T. til avspas Kostnader (kursavgift, reise/opphold) Kr 6600 pr pers + reise/ opphold TNCC: Kr 6600 pr pers + reise/ opphold Kr Kr Kr Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov. 200

12 Tema Timer Foreleser Ant deltakere Intensiv -Med hjerte i fokus 6 -Drager resp. 2 -Midt Norsk intensiv seminar -Prisma 2 NSFLIS Hjemmeresp 6 NSFLIS Fagdager 5 NIR Lederkurs NSF Legetjeneste 2 d 2 d 2 d uke uke 4 d d 3 d 3 d uke Kurs Donormøte Midtnorsk Int.forum Obligatorisk gr. Kurs II, anestesi Kurs i hemodynamikk Kurs respirasjon Fagdag Trondheim Obligatorisk kurs indremedisin Høstmøte BEST- kurs Bergen Anestesiologikurs London Obligatorisk grunnkursi, anestesi Grunnkurs smertebehandling Anestesiologikurs København uke uke 2 2 d Operasjon Klækken- seminaret 2 Laparscopikurs Tr. heim 2 Lokalgruppelederseminar Fagseminar NSFLOS landsmøte 4 0 Kurs Finland AO- kurs, Klækken Akuttdagene `0 3 Hospitering sterilsentr 2 Portørtjeneste Internundervisning T. til avspas 0 Kostnader kursavgift, reise/opphold Registrert innleie på 3 vakter oo% pga kurs. kursavgift, reise/opphold kursavgift, reise/opphold Reg forskyvning av personell pga ett kurs. Oversikt over avdelingens ressursbruk ved videreutdanning Type utdanning / spesialisering Antall Kostnad Videreutdanning i intensivsykepleie 4 Videreutdanning i anestesisykepleie 2 Videreutdanning i operasjonssykepleie 0 Videreutdanning i akuttsykepleie 0 Belastes ikke avdelingens budsjett Utdanning i intensivmedisin for leger? Fagbrev i renholdsfaget, Operasjon 2 Innleie Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

13 4. Evaluering Satsing på utdanning og rekruttering av spesialsykepleiere innen anestesi, intensiv og operasjon (AIO) anses som et av de viktigste tiltak for å opprettholde avdelingens funksjoner og kompetanse. Det er nødvendig å fortsette å satse på slik utdanning for å kompensere for den avgang man vil ha av spesialsykepleiere i årene fremover. Ledelsen i akuttmedisinsk avdeling formidler behovet for spesialsykepleiere overfor Helseforetaket slik at man kan sette av midler for å sikre tilgang til denne kompetansen. Når det gjelder rekruttering til overlege- og assistentlegestillinger er det, på samme måte, viktig å ha kontinuerlig fokus. Man vet at assistentleger i utdanning som regel ikke arbeider mer enn ca 2 år ved sykehuset før de flytter over til gruppe sykehus. Det har ikke vært problemer med å besette ledige assistentlege- stillinger. Det er opprettet internettside for akuttmedisinsk avdeling som har vist seg å være nyttig i rekrutteringsarbeidet. Behovet for videreutdanning innen intensivmedisin for overleger vurderes fortløpende. Akuttmottaket ønsker at videreutdanning i akuttsykepleie skal prioriteres i årene som kommer. Erfaring viser at sykepleiere som tar videreutdanning innen AIO begynner å arbeide ved de respektive spesialavdelingene der de har tatt videreutdanning. Dette tapper akuttmottaket for kompetanse. Det er ønskelig å bygge opp en stab der flere innehar videreutdanning i akuttsykepleie som bygger på gjeldene rammeplan. I tillegg er rullering av annet, spesialutdannet personell ønskelig både pga turnusmessige årsaker, men også for å nyte godt av deres kompetanse i akuttmottaket. Ved utgangen av oktober har det blitt foretatt obduksjoner ved sykehuset. Dette antallet vurderes som for få til at man kan opprettholde en god nok kompetanse. Det gjør det også vanskeligere å komme i betraktning for preparantutdanning ved patologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Årsaken til dette er at man, for å komme i betraktning til en slik opplæring, må kunne dokumentere at man har utført et større antall obduksjoner. Alle enhetene i akuttmedisinsk avdeling gjennomfører internundervisning på regelmessig basis. I tillegg deltar medarbeidere på en del årlige kurs og seminarer på lokalt og nasjonalt nivå. Alle enhetene i avdelingen har hatt som mål å tilby sine ansatte hospitering eksternt og internt. Dette målet har i liten grad blitt oppfylt. 5 Forskning og fagutvikling Akuttmottaket vil delta på flere prosjekter i tiden fremover: Prosjekt om pasientforløp. Under innføringen av Triage i akuttmottak så vi behovet for å gå igjennom en god del pasientforløp slik at disse blir standardisert. Akuttmottaket deltar allerede i et prosjekt om går på standardisering av pasientforløp for hjerneslagpasienten i hyperakuttfase. Akuttmottaket må også se på dette opp mot, blant annet, sepsispasienter, pasienter med fractura colli femoris, akutt abdomen- diagnose og ikke minst i mottak av barn. Om dette skal være i samarbeid med andre i sykehuset får vi komme tilbake til. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

14 SIRS sepsis Akuttmottaket ved fagutviklingssykepleier deltar i et prosjekt opp mot andre avdelinger ved Sykehuset Levanger og HINT som er kalt: Standardisert observasjon og tidlig intervensjon ved sepsis. Det er søkt om økonomisk støtte til dette. Prosjektet er tenkt vare i minst 3 år. Selvskade prosjekt FOU avdelingen er i gang med et prosjekt kalt selvskadeprosjektet. Akuttmottaket er bedt om å bistå i dette prosjektet. Avdelingssykepleier er prosjektdeltaker. Prosjektet tar sikte på å finne ut om hvordan det går / har gått med pasienter som på en eller annen måte har prøvd å ta sitt eget liv. Man skal se på pasienter helt tilbake til 990 tallet. Dette er et prosjekt ledet av legestipendiat og man skal bruke HUNT- data. Den alvorlig skadde pasienten i Helse Midt-Norge Hovedmålet med prosjektet er å beskrive forløpet for traumepasienter i regionen for å kunne få god oversikt over hvordan traumepasientene i Helse Midt-Norge blir behandlet, og eventuelt finne områder hvor man kan øke kvaliteten på behandlingen. Det vil spesielt være fokus på følgende traumepasientgrupper og utredningsrutiner:. Pasienter som trenger avanserte prehospitale tiltak av luftambulanse 2. Pasienter som trenger livreddende diagnostikk og behandling på lokalsykehus 3. Pasienter som trenger umiddelbar transport til traumesenter ved St. Olavs Hospital 4. Pasienter som ble transportert til traumesenter ved St. Olavs Hospital 5. Hvilke av disse pasientene er adekvat overført til St. Olavs hospital 6. Hvilke av disse pasientene kunne blitt behandlet ved lokalsykehus 7. Pasienter som adekvat ble transportert direkte til lokalsykehus og ble værende der. 8. Pasienter som ble værende på lokalsykehus, men burde vært overført til traumesenter ved St. Olavs Hospital Sykehuset Levanger, ved traumeutvalget er spurt om å bistå i dette prosjektet spesielt mht. registrering og AIS scoring av traumepasienten. Sykehuset Levanger har kommer langt i traumeregistrerings- arbeidet da man har komplette data fra 2007, 2008 og En regner med å starte med 200 like før årsskifte ADB og TRIAGE Akuttmottaket innførte i april 200 både akuttdatabase og Triage. I Akuttdatabasen registreres alle innkomne pasienter. Triage scoringen for hver enkelt pasient blir også lagt inn der. I denne databasen er det muligheter å ta ut data på en mye bedre og enklere måte enn før. Akuttmottaket vil i 200 kjøre prosjekt på blant annet: o Tid fra ankomst til triagering o Ventetid fra ankomst pasient til tilsett av lege o Tid fra ankomst til ut av avdeling o Validering av triage- score Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

15 5. Forskningsaktiviteter En overlege har 20 % stilling i et forskningsprosjekt. Pga svangerskapspermisjon er det for tiden mindre fremdrift i dette prosjektet. 5.2 Utviklingsarbeid Tverrfaglige øvelser i avansert hjerte- lunge- redning (AHLR) arrangeres regelmessig. Akuttmedisinsk avdeling er ansvarlig for gjennomføring av disse øvelsene. I 200 ble det gjennomført 5 øvelser hvor både leger og sykepleiere fra akuttmedisinsk og medisinsk avdeling har deltatt. Det planlegges å kontinuere disse øvelsene også i 20. Akuttmedisinsk avdeling mener det er nødvendig å etablere egne lokaler hvor man kan øve på ulike akuttmedisinske prosedyrer. I denne forbindelse er det gjort henvendelser til de ansvarlige for disponering av areal i sykehuset. Det er argumentert for behovet for lokaler til slike øvelser, men man har, så langt, ikke oppnådd ønsket om å bli tildelt egnede lokaler. Operasjon holder på med kvalitetsarbeid i forhold til revisjon av dokumentasjonssystem i EPJ. Arbeidet går ut på å revidere enhetens prosedyrer, samt legge disse inn i EQS. Man har kommet langt i arbeidet med å revidere prosedyrer for bløtdelskirurgi, men arbeidet med å revidere den ortopediske delen er enda ikke kommet i gang. Portørene holder også på med kvalitetssikring av sine prosedyrer og få lagt disse inn i EQS. Akuttmottak gjennomfører BEST- øvelser på regelmessig basis. Dette er også tverrfaglige øvelser hvor det øves på mottak av traumepasienter. Akuttmottak ønsker å utvide utstyrsparken hva gjelder treningsutstyr slik at personalet ved Sykehuset Levanger kan øves i de lokaler hvor man har reelle situasjoner. Akuttmottaket ønsker fortsatt å være aktiv i deltagelsen i traumeutvalg og lokalt katastrofeutvalg. Akuttmottaket vil aktivt ta del i beredskapsøvelser både i sykehuset og prehospitalt. Det vil i 20 arbeides med å utbedre de elektroniske verktøy man i dag har og man vil aktivt arbeide med aktuelle samarbeidspartnere for videre innføring av nye dataverktøy. Akuttmedisinsk avdeling vil i 20 utvide BEST- konseptet til også å øve personalet i akuttmedisinske tilstander, barn og intensivmedisin. Det bør gis tilbud om deltagelse på fasilitator- kurs for flere ansatte i akuttmedisinsk avdeling for å gjøre avdelingen i stand til å gjennomføre dette. ISO- sertifisering av akuttmedisinsk avdeling. 6 Utdanning av helsepersonell Grunnutdanning i sykepleie, praksisplasser på intensiv i 2. årsenhet. 8 ukers veiledet praksis. Intensiv stiller med en praksisveileder, samt kontaktsykepleiere for hver av studentene. Høgskolen signaliserer økende behov for praksisplasser. Sykepleierstudenter tilbys også 4 dagers observasjonspraksis på operasjon, anestesi og akuttmottak. Grunnutdanning for radiografer ved HiST har til tider praksisplasser på intensiv. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

16 Hospitering av ambulansepersonell og paramedics foregår nærmest kontinuerlig. Disse tilbys plasser både på intensiv, akuttmottak og anestesi. Spesialisering i anestesiologi. For tiden er det 5 utdanningsstillinger. Videreutdanning innen AIO 8 - veiledet praksisundervisning. Hver av studentene har en kontaktsykepleier. Det er behov for kompetanse innen veiledning og pedagogikk for å kunne ivareta det pedagogiske aspektet i praksisundervisningen for studentene. Slik undervisning tilbys av høgskolene, men er for tiden ikke lagt inn som målsetting i kompetanseplanen. 7 Opplæring av pasient og pårørende Opplæring av pasient og pårørende ut over det som naturlig ligger inn under avdelingens ansvarsområde foregår i liten grad. Opplæring i forhold til hjemmerespiratorbehandling etterspørres i ulike sammenhenger. Akuttmedisinsk avdeling følger saken om samhandlingsreformen, men stiller seg foreløpig avventende til hvordan dette vil innvirke på det daglige arbeidet i avdelingen. 8 Tiltaksplaner Personlig kompetanseplanlegging skal foregå som et samarbeid mellom den enkelte medarbeider og nærmeste leder. Personlig kompetanseplanlegging skal gjenspeile avdelingens strategier for kompetanseutvikling på kort og lang sikt. Personlig kompetanseplanlegging skal være tema i medarbeidersamtaler. Felles Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Brannvern Alle deltar Helt eller delvis intern undervisning på Avd. spl Høst 20 Frigi tid den enkelte avdeling Alle nytilsatte I dag må de ta Introduksjon innen år, eller i dette på fritid, er Avd. sykepleiere nytilsatte henhold til dette grei prosedyre EQS politikk? Felles fagmøte Kartlegging av kompetansebehov Simulatorrom. Fasilitator- kurs Rullering mellom aktuelle enheter i akuttmed avd Alle deltar. 2 like møter høst/ vår Årlig revisjon av kompetanseplan Brukes til avdelingsvise og felles øvingsformål Utnytte kompetanse ved flere enheter Erik/ Hilmar/ FUS/med faglig rådgiver Hilmar/ avd. spl/ kvalitetsrådgiver Avd. leder akuttmed Avd. leder/ avdelingsspl Oktober/ november 20 Avspasering April 20, Trondheim Kr 4000 pr person + reise 0 8 AIO= Videreutdanning i Anestesi-, Intensiv- og operasjonssykepleie Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

17 Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Øke kompetanse i Utdanning innen forhold til Semesteravgift, Avd. leder/ ledelse, veiledning av kursavgift. Evt. avdelingsspl veiledningspedagogikk studenter og innleie kolleger Videreutdanning innen AIO, akuttsykepleie Rekruttering Bygge opp kompetanse innen forsknings- og utviklingsarbeid Kurs i presentasjonsteknikk Seniorpolitikk Være i forkant med å skaffe personell med riktig kompetanse i forhold til beregnet avgang av personell Alle stillinger skal være besatt med personell med riktig kompetanse FoU- kurs Utrede/ iverksette tiltak som gjør det mulig å fortsatt klare vaktbelastning Avd. leder/ avdelingsspl Avd. leder/ avdelingsspl Belastes ikke avdelingens budsjett Annonsering Akuttmottak Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Opplæring/ trening ved hjelp av simulatorøvelser. AHLR, traumemottak, barn, dårlige medisinske pasienter, BEST, TNCC, osv Vedlikehold av kompetanse i lagevaktsentralen Hospitering intensiv, MCHOV, akuttmottak St. Olav FUS TNCC Kr 7600 pr person + reise/ opphold Innleie på ubekvemme vakter Kr Internundervisning Delta på nasjonale fagdager: Akuttdagene, BEST, Kr TNCC- kurs Fagdager Skallstuggu Kr Utarbeide prosesstiltak/ prosedyrer vedr triage/ METTS Diverse kurs Kr Medarbeidersamtaler Kartlegge personlige ønsker for kompetanseutvikling. Avklare hvilke Avdelingsspl muligheter som finnes for å oppnå personlige ønsker. Pasientforløp triage - flere pasientgrupper Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

18 Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Akuttdatabase utbedringer Akuttdatabase - nettverksarbeid Traumekoordinator Elektronisk kurve BEST øvelser traume 6 øvelser pr år BEST øvelser medisinske pasienter BEST øvelser barn BEST nettverksmøter 3 øvelser pr år. Implementering i medisinsk klinikk og BFK Må utdanne flere instruktører/ fasilitatorer Fortsatt deltagelse i regionale og nasjonale nettverksmøter. 2 deltagere fra akuttmottak Anestesi Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Internundervisning Hver torsdag 0 Vedlikeholde kompetanse ved hjelp av kvalitetsmappene Simulatortrening på prosedyrer, AHLR, Traume Alle gjennomgår kvalitetsmappene FUS 0 Kr 7600 pr TNCC- kurs deltaker + reise/ opphold Diverse kurs Kr Utvikle prosedyrer, passeringstester, sertifisering. Utvikling av TCI som anestesform også til større kirurgi Deltagelse på ukentlige AHLR øvelser. Fagmøter med anestesilegene. x 2 pr halvår. Fagdager 2 dager/ år Rullere slik at alle deltar minst x pr år. Avd. spl 0 ALNSF studiedager September 20 Styrke bemanningen Medarbeidersamtaler 2 anestesisykepleiere på enkelte stuer Kartlegge personlige ønsker for kompetanseutvikling. Avklare hvilke muligheter som finnes for å oppnå personlige ønsker. Avd. spl/ avdelingsleder akuttmed avd. Avdelingsspl Kr 0 Kursavgift/ reise / opphold. Kr 8000 pr deltager Lønnsmidler, arbeidsgiveravgift Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

19 Intensiv Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Hospitering 2 personer x 5 dager voksen intensiv 2 personer x0dager nyfødt intensiv Brannvern internt i avd på fagdager for å frigi tid til hospitering. Opprettholde kompetanse i avdelinga Alle ansatte deltar Avdelingsspl Avdelingsspl Fagdager NSFLIS Min 2 deltagere Avdelingsspl 3-6 sept EfCCNakongressen, København Midt- norsk intensivforum NSFLIS Nord- Trøndelag. Fagdag Etterutdanningskurs Vedlikeholde kompetanse ved hjelp av sjekklister Utarbeide passeringstest for respiratorer Minst 8 internundervininger pr år 2 fagdager på Skallstuggu 2 deltagere Avdelingsspl mars Avdelingsspl 4-6 deltagere Avdelingsspl Alle gjennomgår sjekklister Fokus på arbeidsmiljø FUS Fagutviklingssykepleie Ukjent Innen 3. januar Innleie på ubekvemme vakter Kr Kursavgift/ reise/ opphold. Evt innleie 3 dager Kr Kursavgift/ reise/ opphold. Evt innleie 2 dager Kr Deltageravgift, reise og opphold. Evt innleie i 2 dager Kr 5000,- Kursavgift. Evt reise/ opphold og innleie. Kr 5000,- Avdelingsspl/ FUS Kr 0 000,- SØK- kurs 20 2 deltagere Avdelingspl 0. Evt innleie Diverse kurs Kr 0 000,- Medarbeidersamtaler Kartlegge personlige ønsker for kompetanseutvikling. Avklare hvilke Avdelingsspl muligheter som finnes for å oppnå personlige ønsker. Felles møte med 4 møter pr år anestesilegene Deltagelse på ukentlige AHLRøvelser. Rullere slik at alle deltar minst x pr år. Avdelingsspl 0 Leger Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Internundervisning Deltagelse på ukentlige AHLRøvelser. Medarbeidersamtaler Kartlegge personlige ønsker for kompetanseutvikling. Avklare hvilke muligheter som finnes for å oppnå personlige ønsker. Avdelingsleder Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

20 Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Kurs NAF Høstmøte Midtnorsk Intensivforum Diverse kurs Kr Hospitering Overlegepermisjon med faglig innhold Obligatoriske kurs for assistentleger Operasjon For overlegene. -2 personer pr år Assleger skal ha min 2 obligatoriske kurs pr år Innleie? Reise, opphold Kr 5000 pr deltager Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Fagdager NSFLOS 3 deltagere Avd spl Sept 20 Kursavgift/ reise/ opphold. Kr Evt innleie 2 d. Fagmøter x 6 pr år FUS 2 t avspasering for ca 20 pers AO- kurs 2 deltager Avd spl Årlig i november Kursavgift/ reise/ opphold. Kr Evt innleie 2 d. Brannskadekurs 2 deltager Avd spl Våren 20 Kursavgift/ reise/ opphold. Kr Evt innleie 2 d Innleie på enkelte vakter. Hospitering 4 deltager Avd spl opphold. Kr Vår- og Evt dekke utgifter høstsemester til reise og EQS- kurs 2 FUS og avd spl Avd spl 0 NSFLOS- kurs. Lokalt Sende flest mulig Avd spl mars 20 Permisjon med lønn. Kr Diverse kurs Avd spl Kr Kurs for assistenter 2 Avd spl 0 HLR- kurs Alle deltar Skallstuggu samling over 2 dager Medarbeidersamtaler Kartlegge personlige ønsker for kompetanseutvikling. Avklare hvilke muligheter som finnes for å oppnå personlige ønsker. Avdelingsspl Portører Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status 5 møter pr år. Tema:. Møte med Kr 5000 til Internundervisning/ pårørende i Avdelingsleder forelesere på avdelingsmøter sorgfasen (Syning) temakvelder. 2. Håndtering av truende situasjoner. Kartlegge ønsker for kompetanseutvikling. Medarbeidersamtaler Avklare muligheter som finnes for å oppnå personlige ønsker. Avdelingsspl 0 Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag STRATEGISK PLAN Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag Levanger, juni 2007 STRATEGIPLAN, FAGUTVIKLING/ KOMPETANSEUTVIKLING I HELSE NORD-TRØNDELAG Sammendrag Denne utredningen har kommet

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St.

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Olavs Hospital Oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 Fremtidig sammensetting

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

INTRODUKSJON AV NYTILSATTE

INTRODUKSJON AV NYTILSATTE INTRODUKSJON AV NYTILSATTE AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER Generell del Utarbeidet, september 2008. Revisjon 2, 05.01.10 Innhold 1 Velkommen...3 2 Visjoner og verdier...3 3 Organisering...3

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer