KOMPETANSEPLAN FOR (ANESTESI- AKUTTMOTTAK- INTENSIV- OPERASJON- PORTØR) AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEPLAN FOR (ANESTESI- AKUTTMOTTAK- INTENSIV- OPERASJON- PORTØR) AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER 2008 2020"

Transkript

1 KOMPETANSEPLAN FOR (ANESTESI- AKUTTMOTTAK- INTENSIV- OPERASJON- PORTØR) AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER Utarbeidet, juni Revisjon, november 200 Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov. 200

2 Innhold Innledning...3. Begrepsavklaring: Målsetting Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger Beskrivelse av egen virksomhet Fremtidige utfordringer Personell Yrkesgrupper Alderssammensetning Seniorpolitikk Fremtidige behov Hva ønsker vi å utvikle? Oversikt over kurs, etter- og videreutdanning Evaluering Forskning og fagutvikling Forskningsaktiviteter Utviklingsarbeid Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasient og pårørende Tiltaksplaner...6 Felles... 6 Akuttmottak... 7 Anestesi... 8 Intensiv... 9 Leger... 9 Operasjon Portører Rekruttering av personell Hvordan oppnå målsettingene? Oppfølging Evaluering Vedlegg Noen sentrale begreper i kompetanseplanarbeid Oversikt over kurs/ opplæring på tvers av klinikkene i Revisjonsendringer oktober 200: Tilpasset mal fra HNT: Veileder for klinikkvise kompetanseplaner Tilpasset ny strategiplan for HNT. Strategi 206 Revidert plan i henhold til de ulike enhetenes anvisninger Endret layout. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

3 Innledning Kompetanseplan for Akuttmedisinsk avdeling beskriver konkrete tiltak innefor perioden , men også strategier for kompetanseutvikling i et mer langsiktig perspektiv frem til Planen bygger på gjeldende strategiplaner for Helse Nord- Trøndelag, gjeldende lovverk og interne kvalitetsdokumenter. Planen revideres årlig. Følgende har deltatt i arbeidet med revideringen av kompetanseplanen: Hilmar Hagen Avdelingsleder, akuttmed avd Gunnar Engesnes Medisinsk faglig rådgiver Astrid Tromsdal. Avd sykepleier anestesi Grete Sivertsen Avd sykepleier intensiv Ada Kolseth Avd sykepleier operasjon Morten Sørhøy Avd sykepleier akuttmottak Sturla Røiseng Fagutviklingssykepleier, akuttmottak Per Otto Røiseng Avd leder portører Erik Bonesmo Kvalitetsrådgiver/ sekretær. Begrepsavklaring: Kompetansebegrepet defineres i Strategisk plan for forskning og utvikling: Kompetanse defineres som en kombinasjon av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Videre skilles det mellom realkompetanse og formalkompetanse. Formalkompetanse oppnås gjennom formaliserte studier og forskerutdanning. Realkompetanse oppstår som en kombinasjon av formalisert og erfaringsbasert kunnskap i. Begrepet fagutvikling brukes ofte i litteraturen uten at det defineres. I arbeidet med utarbeidelsen av Strategiplan for fagutvikling og kompetanseutvikling i Helse Nord- Trøndelag, ble det utarbeidet følgende definisjon av begrepet: Fagutvikling er en kontinuerlig prosess på individ- og organisasjonsnivå som innebærer videreutvikling av de ansattes kompetanse og tilegnelse av ny kunnskap som anvendes til beste for pasienten, pårørende og organisasjonen. Målet med fagutvikling er en kontinuerlig evaluering og forbedring av den kliniske virksomheten ii. Kvalitet: I hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav. (ISO 9000 iii ) I denne forbindelse forstås dette som egenskaper ved de tjenester som ytes i Akuttmedisinsk avdeling og i hvilken grad de tilfredsstiller krav som er definert i lovverk, interne prosedyrer og retningslinjer, og som defineres som faglig forsvarlig praksis. Man må også ta med i betraktningen at kvalitet er en opplevelse hos den eller de man yter en tjeneste overfor. Begrepet vil som sådan ha både en subjektiv og en objektiv dimensjon. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

4 .2 Målsetting Akuttmedisinsk avdeling har følgende hovedmålsetting når det gjelder kompetanse: Foretakene i Helse Midt- Norge skal til enhver tid ha riktig kompetanse på riktig sted til rett tid. Foretakene må derfor være attraktive læringsarenaer som: Stimulerer medarbeideren til å utvikle seg målrettet og tilpasse seg endringer i pasientbehov og oppgaver/ arbeidsprosesser som følge av ny kunnskap, metode og teknologi sikrer rekruttering av nye, dyktige medarbeidere. Akuttmedisinsk avdeling skal ha en kontinuerlig oversikt og plan over kompetansebehov og konkrete fagutviklingstiltak i alle nivå og funksjoner. Dette skal sees i relasjon til de utviklingsbehov man til enhver tid vurderer at det er behov for. De konkrete tiltakene som man ønsker å sette i verk, skal synliggjøres ved beskrivelse av målsettinger, tidsfrister, ressursbruk, ansvar og evaluering i kompetanseplanen. Akuttmedisinsk avdeling skal aktivt bruke medarbeidersamtaler som et verktøy for å kartlegge, planlegge og evaluere kompetanseutviklingstiltak på avdelingsnivå og individuelt nivå. 2 Akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger 2. Beskrivelse av egen virksomhet Akuttmedisinsk avdeling er en del av Kirurgisk Klinikk og består av 5 organisatoriske enheter: Anestesi, Operasjon, Intensiv, Akuttmottak og Portørtjeneste. I tillegg kommer akuttmedisinsk legetjeneste. Gunnar Engesnes Med faglig rådgiver Hilmar Hagen Avdelingsleder Akuttmed avd Erik Bonesmo Kvalitetsrådgiver Astrid Tromsdal Avd. spl anestesi Jørgen Selmer* Avd. spl akuttmottak Grete Sivertsen Avd. spl intensiv Ada Kolseth Avd. spl operasjon Per Otto Røiseng Avd leder portør Legetjenesten *) Jørgen Selmer tiltrer Avdelingen driver akuttmedisinsk virksomhet ved Sykehuset Levanger, som har et befolkningsgrunnlag på ca mennesker tilhørende den sørlige delen av Nord- Trøndelag. I tillegg har avdelingen ansvar for portørtjenester innenfor den somatiske delen av sykehuset. Medarbeiderne i enheten består av leger, spesialsykepleiere, sykepleiere, assistenter og portører. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

5 Anestesiavdelingen: Anestesiavdelingen gir anestesisykepleie og anestesiologisk virksomhet ved akutt og elektiv kirurgi og ved spesielle undersøkelser/ behandling. Anestesisykepleiere ivaretar recoveryfunksjon på dag/ kveld i samarbeid med intensiv. Anestesisykepleiere og leger går preanestetisk visitt, samt deltar ved akutte hendelser både i og utenfor sykehuset. (Eks. hjertestans, traume, asfyksi, ambulanseoppdrag og katastrofe). Operasjonsavdelingen: yter operasjonssykepleie ved akutt og elektiv kirurgi. Enheten er delt i to seksjoner, ortopedisk og generell seksjon (gastro- gyn- urologi). Operasjonssykepleie består av blant annet en steril og en koordinerende funksjon ved kirurgiske inngrep. Operasjonssykepleiere bistår også ved innleggelse av bl.a. permanent pacemaker. Operasjonsavdelingen har 0 operasjonsstuer. Operasjonssyklepleiere deltar i traumeteam. Operasjonssykepleier koordinerer det daglige programmet på operajonsavdelingen. Intensiv gir pleie og behandling til pasienter med manifest eller truende svikt i vitale organer. Prismaflex- behandling (dialyse) er etablert som behandlingstilbud fra Intensiv tar i mot og behandler pasienter i alle aldersgrupper og har 8 monitorerte sengeplasser og kapasitet til 5 respiratorpasienter. Intensiv har opp mot 700 respiratordøgn årlig (2009). Enheten avlaster intensiv ved St. Olavs Hospital ved kapasitetsproblemer og mottar intensivpasienter fra Sykehuset Namsos som har behov for dialysebehandling. Enheten har recoveryfunksjon i samarbeid med anestesi- avdelingen. Spesialsykepleiere deltar i akutteam. Det er tilbud om oppfølgingssamtaler for pårørende etter dødsfall. Akuttmottak: Akuttmottaket tar imot alle øyeblikkelig- hjelp- pasienter til Sykehuset Levanger. Akutt kritisk syke og skadde pasienter blir stabilisert før de blir transportert til andre avdelinger eller andre sykehus. Akuttmottak ved Sykehuset Levanger er et traumemottak som tar i mot hardt skadde pasienter. Det ble i april 200 innført TRIAGE som er et verktøy for prioritering av pasienter i akuttmottaket. Pasientene prioriteres i forhold til hastegrad. Fra samme tidspunkt, tok man i bruk Akuttdatabasen (ADB). Dette er et dataverktøy for blant annet, registrering av pasientflyten i akuttmottaket. Avdelingen bistår legetjenesten fra alle avdelinger og er tilgjengelig for andre poster i for eksempel EKGtaking og innleggelse av venekanyle. Enheten er også behjelpelig overfor sengepostene når det gjelder ulike datatjenester. Det er observasjonspost tilknyttet avdelingen, hvor det også foregår en del dagbehandling. I tillegg er det legevaktssentral for 6 kommuner (Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik, Leksvik. Ca innbyggere). Legevakt for 5 kommuner (Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik. Ca innbyggere) er tilknyttet akuttmottaket. Portørtjenesten: Portørene bistår med diverse forefallende arbeid over hele den somatiske delen av sykehuset. De har ansvar for avfallshåndtering og drift av miljøhall, samt assistanse på operasjonsavdeling ved leiring, pre- pr- og postoperativt. Enkelte av portørene har funksjon som obdusent/ preparant. Portørene tilretteleggelse for syning av døde, transport av døde. Legetjenesten: Legetjenesten ved akuttmed avd. utfører generell og regional anestesi under operative inngrep og smertefulle undersøkelser til elektive og akutte pasienter. Anestesioverlegene har det medisinsk faglige systemansvaret for anestesi-, intensiv og akuttmottaket. Pr april 200 er det 7 overleger og 5 assistentleger tilknyttet akuttmedisinsk avdeling hvorav en overlege med spesialutdanning i intensivmedisin. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

6 2.2 Fremtidige utfordringer Nyrekruttering og tiltak for å beholde høyt kvalifisert personell er alltid en utfordring. Krav om standardisering av pasientforløp og behandlingslinjer medfører behov for økt kompetanse på metoder og verktøy, samt samarbeid internt og eksternt. Utviklingen innen behandling og diagnostisering har i stor grad effektivisert pasientbehandlingen og medført at liggetid i sykehus har blitt kortet drastisk ned. Dette krever blant annet implementering av nye metoder for å gi anestesi, postoperativ smertebehandling- og observasjon, samt organisering. (Logistikk og informasjonsflyt) Samhandlingsreformen medfører økt ansvar for kommunene når det gjelder pleie og behandling. Man ser for seg at dette kan medføre økt behov for opplæring og veiledning overfor kommunalt ansatt helsepersonell. Befolkningssammensetningen endres i årene fremover. Det forventes et økende antall pasienter over 67 år, flere pasienter med ikke- europeisk kulturbakgrunn, økende antall pasienter med komplekse og sammensatte lidelser som har langvarig behov for spesialiserte helsetjenester. Behandlingsteamets kompetanse i forhold til behandling av mennesker i livets sluttfase må styrkes. Intensiv mottar stadig flere intensivpasienter fra St. Olavs Hospital og Sykehuset Namsos. Disse pasientene har ofte behov for krevende behandling og pleie. Nye behandlings- og observasjonsmetoder er allerede innført ved intensivavdelingen for å tilfredsstille de økende kravene til moderne intensivbehandling og pleie. Det er behov for mer kompetanse i tilknytning til dette, både innenfor intensiv- faget og innen anestesi og ortopedi. I henhold til Strategisk plan 206 skal virksomheten baseres på kunnskapsbasert praksis, dvs. forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap. Det er ønskelig å kunne gjennomføre forsknings- og/ eller fagutviklingsprosjekter i akuttmedisinsk avdeling. Dette gjør det nødvendig å inneha kompetanse om hvordan man skal tilegne seg og utnytte kunnskap fra forskning og fagutvikling. Akuttmedisinsk avdeling har en forholdsvis høy gjennomsnittsalder. Det stilles derfor store krav til planlegging av rekruttering/ komplettering av kompetanse. Det viktig å ha et langsiktig perspektiv på hvordan dette arbeidet skal håndteres i fremtiden. Innføring av elektronisk intensiv- og anestesikurve (PICIS Caresuite) i Helse Midt- Norge vil medføre et eget opplegg for opplæring og brukerstøtte for de impliserte avdelinger (Anestesi, intensiv, recovery og akuttmottak). Dette vil representere en utfordring når det gjelder organisering og opplæring i hele avdelingen. Plan for implementering av dette i Helse Nord- Trøndelag er ikke endelig fastsatt. KMF (Kurve- Medisin- Forordning) skal innføres i løpet av 202 (tidligste oppstart høsten 20). Innføring av KMF krever at det tilføres ressurser personellmessig og økonomisk. Antallet medisinske pasienter til dagbehandling på Observasjonspost vil øke i tiden fremover. Det er behov for mer kompetanse for å takle dette. En har i dag problemer med lokalitetene så avdelingen må tilføres lokaliteter der slik behandling kan foregå. Dette kan ha innvirkning på behov for personell. Andre elektroniske dokumentasjons- og kvalitetssystemer vil også i fremtiden bli en utfordring når det gjelder implementering, herunder opplæring av brukere. Sammenslåing av HOV/ Intensiv medfører behov for kompetanseoverføring. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

7 3 Personell 3. Yrkesgrupper. Anestesi Operasjon Intensiv Akuttmott Portør Lege Aut. spl *) - - Spes spl *) *) - - Overlege Ass. lege Assistenter Portør *) Akuttmottak har spesialsykepleiere i operasjon (), anestesi (3) og intensiv (7). 3 sykepleiere som har gått etterutdanning i Akuttsykepleie og 8-9 spesialsykepleiere som arbeider helger. Intensiv har spesialsykepleiere innen intensiv (34) og anestesi () 3.2 Alderssammensetning Det følgende er kartlegging av alderssammensetningen i akuttmedisinsk avdeling høsten 200. Hensikten med slik kartlegging er å få et bilde på hvilken aldersprofil avdelingen har slik at men er bedre i stand til å kompensere for avgang. Alderssammensetning akuttmed avd < 25 år år år år år > 60 år Tabell Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

8 Aldersfordeling pr enhet Anestesi Operasjon Intensiv Akuttmottak Overleger Ass.leger Portører Assistent < 25 år år år år år > 60 år Tabell 2 Gjennomsnittsalder Anestesi Operasjon Intensiv Akuttmottak Overleger Ass.leger Portører Assistent Tabell 3 Gjennomsnittsalder for hele akuttmed. avd 47,6 47,6 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,4 47,4 47,4 47,4 47, ,5 Tabell 4 Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

9 Utvikling alderssammensetning Anestesi Operasjon Intensiv Akuttmottak Portører Alle leger Tabell Seniorpolitikk Seniorpolitikk i arbeidslivet bygger på en grunnholdning om at seniorer er en ressurs med verdifull kompetanse som arbeidslivet trenger, og at mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele livet. Seniorpolitikk rommer all aktivitet som har som mål å rekruttere, utvikle og beholde gode seniormedarbeidere og deres kompetanse til beste for virksomhetens formål, den enkelte og for samfunnet. Det står lite om seniorpolitikk i HNT sine kvalitetsdokumenter og nettsider mm. Helse Midt- Norge har utformet et dokument som omhandler felles policy og retningslinjer når det gjelder personalpolitikk. I dette dokumentet er seniorpolitikk kun nevnt med en setning i kapittelet Strategisk kompetanseutvikling: organisasjonen aktivt bruker erfaringskompetansen, spesielt hos seniormedarbeidere 2 I HNTs personal- web står følgende: Helse Nord-Trøndelag HF er en IA -virksomhet og har inngått samarbeidsavtale med NAV og dermed forpliktet seg til å arbeide for målene i Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. 3 IA- avtalen omhandler også såkalt seniorpolitikk. Pr i dag er det ikke, så langt man kan finne ut, beskrevet noen strategier for hvordan seniorpolitikken i foretaket skal utformes. Akuttmedisinsk avdeling har etterspurt hvilke føringer som skal gjelde for HNT sin strategi for seniorpolitikk HNT Personal web: Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

10 3.4 Fremtidige behov Formalkompetanse: Rekruttering/ utdanning av legespesialister innen anestesiologi og intensivmedisin. Rekruttering/ utdanning av spesialsykepleiere, intensiv- operasjon, anestesi og akuttsykepleie. Utdanning innen TNCC 4, ATLS 5, AMLS 6, Triage. Utdanning innenfor forsknings- og utviklingsarbeid. Utdanning som obdusent/ preparant. Kurs innen avfallshåndtering/ ADR 7 for portører. Fagbrev innen renhold for assistenter Utdanning innen ledelse, veiledningspedagogikk. Realkompetanse: Behov for hospitering på ressurssykehus for flere yrkesgrupper. Behov for hospitering internt i sykehuset for flere yrkesgrupper Behov for gruppe - praksis for spesialisering innen anestesiologifaget Utnytte arbeidsplassen som en kilde til kompetanseheving. 3.5 Hva ønsker vi å utvikle? Vurdering av kompetansen: Vi opplever at vi har godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere. Motivasjonen for å utvikle seg og å lære er svært høy. Det er likevel viktig å arbeide for å opprettholde det høye kompetansenivået, samt utvikle ny kompetanse der det er behov. Kompetanseutvikling for å kunne ivareta lovpålagte kjerneoppgaver iv : o Pasientbehandling o Utdanning av helsepersonell o Forskning o Opplæring av pasienter og pårørende Kompetanseutvikling for å kunne imøtekomme Helse Nord- Trøndelags målsetninger og forpliktelser som er beskrevet i overordnede styringsdokument og strategiplaner. Kompetanseutvikling for å kunne imøtekomme de interne krav som stilles i avdelingen. Kompetanseutvikling for den enkelte ansatte. 4 TNCC Trauma Nursing Core Course. Traumekurs for sykepleiere i akuttmottak. 5 Advanced Trauma Life Support. Traumekurs for leger 6 Advanced Medical Life Support. Avansert kurs i pasientbehandling utenfor sykehus 7 ADR- Kurs i håndtering av farlig gods. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

11 4 Oversikt over kurs, etter- og videreutdanning Status år 200 over internundervisning, med beregning av tidsforbruk, gir mulighet til å sette opp kostnader knyttet til internundervisning og etter/ videreutdanning. Dokumentasjon over internundervisning knyttet til enkeltpersoner/ grupper er nødvendig. Oversikt over avdelingens ressursbruk ved internundervisning Avdeling Antall deltakere Antall timer til avspas Kostnader Akuttmottak Fagdager timer Avspasering Triageopplæring 4 Legevaktkurs + andre kurs 3 Anestesi Internundervisning, 0, inkludert I arbeidstida torsdager Intensiv 8 internuv a. t/ år. 5 personer på fritid 3 Felles fagmøte akuttenhet a 2 t 8 personer på fritid Skallstuggu samling, 200 timer 7 personer avspaserer. 8 t for bruk av 2 fridager Legetjeneste Internundervisning ca 0, inkludert i arbeidstida Operasjon Portørtjeneste 36 torsdager pr år Internunderv 4 pers Kveldsmøter ca 20 pers Avdelingsmøter m/ fag Internundervisning for assistenter Internundervisning/ avdelingsmøter Ca 240 t i året Ca 200 t pr år Avspasering, men ikke innleie. I arbeidstida 2 t avspas pr person 2 t avspas pr person I arbeidstida 0 Oversikt over avdelingens ressursbruk ved kurs/ etterutdanning Tema Timer Foreleser Ant deltakere Akuttmottak 8 dg tils 6 8 dg tils 4 Anestesi 20 dg uke 4 d d 3d Akuttdagene Samarbeidsmøter (Temadager Trondheim, Prehospitalt samarbeidsmøte, TNCC- kurs Hjerte i Fokus BEST- møte Bergen Andre kurs TNCC- kurs Redningsteknisk kurs NSF sykepleiedag ALNSF studiedager 5 3 T. til avspas Kostnader (kursavgift, reise/opphold) Kr 6600 pr pers + reise/ opphold TNCC: Kr 6600 pr pers + reise/ opphold Kr Kr Kr Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov. 200

12 Tema Timer Foreleser Ant deltakere Intensiv -Med hjerte i fokus 6 -Drager resp. 2 -Midt Norsk intensiv seminar -Prisma 2 NSFLIS Hjemmeresp 6 NSFLIS Fagdager 5 NIR Lederkurs NSF Legetjeneste 2 d 2 d 2 d uke uke 4 d d 3 d 3 d uke Kurs Donormøte Midtnorsk Int.forum Obligatorisk gr. Kurs II, anestesi Kurs i hemodynamikk Kurs respirasjon Fagdag Trondheim Obligatorisk kurs indremedisin Høstmøte BEST- kurs Bergen Anestesiologikurs London Obligatorisk grunnkursi, anestesi Grunnkurs smertebehandling Anestesiologikurs København uke uke 2 2 d Operasjon Klækken- seminaret 2 Laparscopikurs Tr. heim 2 Lokalgruppelederseminar Fagseminar NSFLOS landsmøte 4 0 Kurs Finland AO- kurs, Klækken Akuttdagene `0 3 Hospitering sterilsentr 2 Portørtjeneste Internundervisning T. til avspas 0 Kostnader kursavgift, reise/opphold Registrert innleie på 3 vakter oo% pga kurs. kursavgift, reise/opphold kursavgift, reise/opphold Reg forskyvning av personell pga ett kurs. Oversikt over avdelingens ressursbruk ved videreutdanning Type utdanning / spesialisering Antall Kostnad Videreutdanning i intensivsykepleie 4 Videreutdanning i anestesisykepleie 2 Videreutdanning i operasjonssykepleie 0 Videreutdanning i akuttsykepleie 0 Belastes ikke avdelingens budsjett Utdanning i intensivmedisin for leger? Fagbrev i renholdsfaget, Operasjon 2 Innleie Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

13 4. Evaluering Satsing på utdanning og rekruttering av spesialsykepleiere innen anestesi, intensiv og operasjon (AIO) anses som et av de viktigste tiltak for å opprettholde avdelingens funksjoner og kompetanse. Det er nødvendig å fortsette å satse på slik utdanning for å kompensere for den avgang man vil ha av spesialsykepleiere i årene fremover. Ledelsen i akuttmedisinsk avdeling formidler behovet for spesialsykepleiere overfor Helseforetaket slik at man kan sette av midler for å sikre tilgang til denne kompetansen. Når det gjelder rekruttering til overlege- og assistentlegestillinger er det, på samme måte, viktig å ha kontinuerlig fokus. Man vet at assistentleger i utdanning som regel ikke arbeider mer enn ca 2 år ved sykehuset før de flytter over til gruppe sykehus. Det har ikke vært problemer med å besette ledige assistentlege- stillinger. Det er opprettet internettside for akuttmedisinsk avdeling som har vist seg å være nyttig i rekrutteringsarbeidet. Behovet for videreutdanning innen intensivmedisin for overleger vurderes fortløpende. Akuttmottaket ønsker at videreutdanning i akuttsykepleie skal prioriteres i årene som kommer. Erfaring viser at sykepleiere som tar videreutdanning innen AIO begynner å arbeide ved de respektive spesialavdelingene der de har tatt videreutdanning. Dette tapper akuttmottaket for kompetanse. Det er ønskelig å bygge opp en stab der flere innehar videreutdanning i akuttsykepleie som bygger på gjeldene rammeplan. I tillegg er rullering av annet, spesialutdannet personell ønskelig både pga turnusmessige årsaker, men også for å nyte godt av deres kompetanse i akuttmottaket. Ved utgangen av oktober har det blitt foretatt obduksjoner ved sykehuset. Dette antallet vurderes som for få til at man kan opprettholde en god nok kompetanse. Det gjør det også vanskeligere å komme i betraktning for preparantutdanning ved patologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Årsaken til dette er at man, for å komme i betraktning til en slik opplæring, må kunne dokumentere at man har utført et større antall obduksjoner. Alle enhetene i akuttmedisinsk avdeling gjennomfører internundervisning på regelmessig basis. I tillegg deltar medarbeidere på en del årlige kurs og seminarer på lokalt og nasjonalt nivå. Alle enhetene i avdelingen har hatt som mål å tilby sine ansatte hospitering eksternt og internt. Dette målet har i liten grad blitt oppfylt. 5 Forskning og fagutvikling Akuttmottaket vil delta på flere prosjekter i tiden fremover: Prosjekt om pasientforløp. Under innføringen av Triage i akuttmottak så vi behovet for å gå igjennom en god del pasientforløp slik at disse blir standardisert. Akuttmottaket deltar allerede i et prosjekt om går på standardisering av pasientforløp for hjerneslagpasienten i hyperakuttfase. Akuttmottaket må også se på dette opp mot, blant annet, sepsispasienter, pasienter med fractura colli femoris, akutt abdomen- diagnose og ikke minst i mottak av barn. Om dette skal være i samarbeid med andre i sykehuset får vi komme tilbake til. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

14 SIRS sepsis Akuttmottaket ved fagutviklingssykepleier deltar i et prosjekt opp mot andre avdelinger ved Sykehuset Levanger og HINT som er kalt: Standardisert observasjon og tidlig intervensjon ved sepsis. Det er søkt om økonomisk støtte til dette. Prosjektet er tenkt vare i minst 3 år. Selvskade prosjekt FOU avdelingen er i gang med et prosjekt kalt selvskadeprosjektet. Akuttmottaket er bedt om å bistå i dette prosjektet. Avdelingssykepleier er prosjektdeltaker. Prosjektet tar sikte på å finne ut om hvordan det går / har gått med pasienter som på en eller annen måte har prøvd å ta sitt eget liv. Man skal se på pasienter helt tilbake til 990 tallet. Dette er et prosjekt ledet av legestipendiat og man skal bruke HUNT- data. Den alvorlig skadde pasienten i Helse Midt-Norge Hovedmålet med prosjektet er å beskrive forløpet for traumepasienter i regionen for å kunne få god oversikt over hvordan traumepasientene i Helse Midt-Norge blir behandlet, og eventuelt finne områder hvor man kan øke kvaliteten på behandlingen. Det vil spesielt være fokus på følgende traumepasientgrupper og utredningsrutiner:. Pasienter som trenger avanserte prehospitale tiltak av luftambulanse 2. Pasienter som trenger livreddende diagnostikk og behandling på lokalsykehus 3. Pasienter som trenger umiddelbar transport til traumesenter ved St. Olavs Hospital 4. Pasienter som ble transportert til traumesenter ved St. Olavs Hospital 5. Hvilke av disse pasientene er adekvat overført til St. Olavs hospital 6. Hvilke av disse pasientene kunne blitt behandlet ved lokalsykehus 7. Pasienter som adekvat ble transportert direkte til lokalsykehus og ble værende der. 8. Pasienter som ble værende på lokalsykehus, men burde vært overført til traumesenter ved St. Olavs Hospital Sykehuset Levanger, ved traumeutvalget er spurt om å bistå i dette prosjektet spesielt mht. registrering og AIS scoring av traumepasienten. Sykehuset Levanger har kommer langt i traumeregistrerings- arbeidet da man har komplette data fra 2007, 2008 og En regner med å starte med 200 like før årsskifte ADB og TRIAGE Akuttmottaket innførte i april 200 både akuttdatabase og Triage. I Akuttdatabasen registreres alle innkomne pasienter. Triage scoringen for hver enkelt pasient blir også lagt inn der. I denne databasen er det muligheter å ta ut data på en mye bedre og enklere måte enn før. Akuttmottaket vil i 200 kjøre prosjekt på blant annet: o Tid fra ankomst til triagering o Ventetid fra ankomst pasient til tilsett av lege o Tid fra ankomst til ut av avdeling o Validering av triage- score Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

15 5. Forskningsaktiviteter En overlege har 20 % stilling i et forskningsprosjekt. Pga svangerskapspermisjon er det for tiden mindre fremdrift i dette prosjektet. 5.2 Utviklingsarbeid Tverrfaglige øvelser i avansert hjerte- lunge- redning (AHLR) arrangeres regelmessig. Akuttmedisinsk avdeling er ansvarlig for gjennomføring av disse øvelsene. I 200 ble det gjennomført 5 øvelser hvor både leger og sykepleiere fra akuttmedisinsk og medisinsk avdeling har deltatt. Det planlegges å kontinuere disse øvelsene også i 20. Akuttmedisinsk avdeling mener det er nødvendig å etablere egne lokaler hvor man kan øve på ulike akuttmedisinske prosedyrer. I denne forbindelse er det gjort henvendelser til de ansvarlige for disponering av areal i sykehuset. Det er argumentert for behovet for lokaler til slike øvelser, men man har, så langt, ikke oppnådd ønsket om å bli tildelt egnede lokaler. Operasjon holder på med kvalitetsarbeid i forhold til revisjon av dokumentasjonssystem i EPJ. Arbeidet går ut på å revidere enhetens prosedyrer, samt legge disse inn i EQS. Man har kommet langt i arbeidet med å revidere prosedyrer for bløtdelskirurgi, men arbeidet med å revidere den ortopediske delen er enda ikke kommet i gang. Portørene holder også på med kvalitetssikring av sine prosedyrer og få lagt disse inn i EQS. Akuttmottak gjennomfører BEST- øvelser på regelmessig basis. Dette er også tverrfaglige øvelser hvor det øves på mottak av traumepasienter. Akuttmottak ønsker å utvide utstyrsparken hva gjelder treningsutstyr slik at personalet ved Sykehuset Levanger kan øves i de lokaler hvor man har reelle situasjoner. Akuttmottaket ønsker fortsatt å være aktiv i deltagelsen i traumeutvalg og lokalt katastrofeutvalg. Akuttmottaket vil aktivt ta del i beredskapsøvelser både i sykehuset og prehospitalt. Det vil i 20 arbeides med å utbedre de elektroniske verktøy man i dag har og man vil aktivt arbeide med aktuelle samarbeidspartnere for videre innføring av nye dataverktøy. Akuttmedisinsk avdeling vil i 20 utvide BEST- konseptet til også å øve personalet i akuttmedisinske tilstander, barn og intensivmedisin. Det bør gis tilbud om deltagelse på fasilitator- kurs for flere ansatte i akuttmedisinsk avdeling for å gjøre avdelingen i stand til å gjennomføre dette. ISO- sertifisering av akuttmedisinsk avdeling. 6 Utdanning av helsepersonell Grunnutdanning i sykepleie, praksisplasser på intensiv i 2. årsenhet. 8 ukers veiledet praksis. Intensiv stiller med en praksisveileder, samt kontaktsykepleiere for hver av studentene. Høgskolen signaliserer økende behov for praksisplasser. Sykepleierstudenter tilbys også 4 dagers observasjonspraksis på operasjon, anestesi og akuttmottak. Grunnutdanning for radiografer ved HiST har til tider praksisplasser på intensiv. Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

16 Hospitering av ambulansepersonell og paramedics foregår nærmest kontinuerlig. Disse tilbys plasser både på intensiv, akuttmottak og anestesi. Spesialisering i anestesiologi. For tiden er det 5 utdanningsstillinger. Videreutdanning innen AIO 8 - veiledet praksisundervisning. Hver av studentene har en kontaktsykepleier. Det er behov for kompetanse innen veiledning og pedagogikk for å kunne ivareta det pedagogiske aspektet i praksisundervisningen for studentene. Slik undervisning tilbys av høgskolene, men er for tiden ikke lagt inn som målsetting i kompetanseplanen. 7 Opplæring av pasient og pårørende Opplæring av pasient og pårørende ut over det som naturlig ligger inn under avdelingens ansvarsområde foregår i liten grad. Opplæring i forhold til hjemmerespiratorbehandling etterspørres i ulike sammenhenger. Akuttmedisinsk avdeling følger saken om samhandlingsreformen, men stiller seg foreløpig avventende til hvordan dette vil innvirke på det daglige arbeidet i avdelingen. 8 Tiltaksplaner Personlig kompetanseplanlegging skal foregå som et samarbeid mellom den enkelte medarbeider og nærmeste leder. Personlig kompetanseplanlegging skal gjenspeile avdelingens strategier for kompetanseutvikling på kort og lang sikt. Personlig kompetanseplanlegging skal være tema i medarbeidersamtaler. Felles Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Brannvern Alle deltar Helt eller delvis intern undervisning på Avd. spl Høst 20 Frigi tid den enkelte avdeling Alle nytilsatte I dag må de ta Introduksjon innen år, eller i dette på fritid, er Avd. sykepleiere nytilsatte henhold til dette grei prosedyre EQS politikk? Felles fagmøte Kartlegging av kompetansebehov Simulatorrom. Fasilitator- kurs Rullering mellom aktuelle enheter i akuttmed avd Alle deltar. 2 like møter høst/ vår Årlig revisjon av kompetanseplan Brukes til avdelingsvise og felles øvingsformål Utnytte kompetanse ved flere enheter Erik/ Hilmar/ FUS/med faglig rådgiver Hilmar/ avd. spl/ kvalitetsrådgiver Avd. leder akuttmed Avd. leder/ avdelingsspl Oktober/ november 20 Avspasering April 20, Trondheim Kr 4000 pr person + reise 0 8 AIO= Videreutdanning i Anestesi-, Intensiv- og operasjonssykepleie Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

17 Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Øke kompetanse i Utdanning innen forhold til Semesteravgift, Avd. leder/ ledelse, veiledning av kursavgift. Evt. avdelingsspl veiledningspedagogikk studenter og innleie kolleger Videreutdanning innen AIO, akuttsykepleie Rekruttering Bygge opp kompetanse innen forsknings- og utviklingsarbeid Kurs i presentasjonsteknikk Seniorpolitikk Være i forkant med å skaffe personell med riktig kompetanse i forhold til beregnet avgang av personell Alle stillinger skal være besatt med personell med riktig kompetanse FoU- kurs Utrede/ iverksette tiltak som gjør det mulig å fortsatt klare vaktbelastning Avd. leder/ avdelingsspl Avd. leder/ avdelingsspl Belastes ikke avdelingens budsjett Annonsering Akuttmottak Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Opplæring/ trening ved hjelp av simulatorøvelser. AHLR, traumemottak, barn, dårlige medisinske pasienter, BEST, TNCC, osv Vedlikehold av kompetanse i lagevaktsentralen Hospitering intensiv, MCHOV, akuttmottak St. Olav FUS TNCC Kr 7600 pr person + reise/ opphold Innleie på ubekvemme vakter Kr Internundervisning Delta på nasjonale fagdager: Akuttdagene, BEST, Kr TNCC- kurs Fagdager Skallstuggu Kr Utarbeide prosesstiltak/ prosedyrer vedr triage/ METTS Diverse kurs Kr Medarbeidersamtaler Kartlegge personlige ønsker for kompetanseutvikling. Avklare hvilke Avdelingsspl muligheter som finnes for å oppnå personlige ønsker. Pasientforløp triage - flere pasientgrupper Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

18 Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Akuttdatabase utbedringer Akuttdatabase - nettverksarbeid Traumekoordinator Elektronisk kurve BEST øvelser traume 6 øvelser pr år BEST øvelser medisinske pasienter BEST øvelser barn BEST nettverksmøter 3 øvelser pr år. Implementering i medisinsk klinikk og BFK Må utdanne flere instruktører/ fasilitatorer Fortsatt deltagelse i regionale og nasjonale nettverksmøter. 2 deltagere fra akuttmottak Anestesi Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Internundervisning Hver torsdag 0 Vedlikeholde kompetanse ved hjelp av kvalitetsmappene Simulatortrening på prosedyrer, AHLR, Traume Alle gjennomgår kvalitetsmappene FUS 0 Kr 7600 pr TNCC- kurs deltaker + reise/ opphold Diverse kurs Kr Utvikle prosedyrer, passeringstester, sertifisering. Utvikling av TCI som anestesform også til større kirurgi Deltagelse på ukentlige AHLR øvelser. Fagmøter med anestesilegene. x 2 pr halvår. Fagdager 2 dager/ år Rullere slik at alle deltar minst x pr år. Avd. spl 0 ALNSF studiedager September 20 Styrke bemanningen Medarbeidersamtaler 2 anestesisykepleiere på enkelte stuer Kartlegge personlige ønsker for kompetanseutvikling. Avklare hvilke muligheter som finnes for å oppnå personlige ønsker. Avd. spl/ avdelingsleder akuttmed avd. Avdelingsspl Kr 0 Kursavgift/ reise / opphold. Kr 8000 pr deltager Lønnsmidler, arbeidsgiveravgift Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

19 Intensiv Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Hospitering 2 personer x 5 dager voksen intensiv 2 personer x0dager nyfødt intensiv Brannvern internt i avd på fagdager for å frigi tid til hospitering. Opprettholde kompetanse i avdelinga Alle ansatte deltar Avdelingsspl Avdelingsspl Fagdager NSFLIS Min 2 deltagere Avdelingsspl 3-6 sept EfCCNakongressen, København Midt- norsk intensivforum NSFLIS Nord- Trøndelag. Fagdag Etterutdanningskurs Vedlikeholde kompetanse ved hjelp av sjekklister Utarbeide passeringstest for respiratorer Minst 8 internundervininger pr år 2 fagdager på Skallstuggu 2 deltagere Avdelingsspl mars Avdelingsspl 4-6 deltagere Avdelingsspl Alle gjennomgår sjekklister Fokus på arbeidsmiljø FUS Fagutviklingssykepleie Ukjent Innen 3. januar Innleie på ubekvemme vakter Kr Kursavgift/ reise/ opphold. Evt innleie 3 dager Kr Kursavgift/ reise/ opphold. Evt innleie 2 dager Kr Deltageravgift, reise og opphold. Evt innleie i 2 dager Kr 5000,- Kursavgift. Evt reise/ opphold og innleie. Kr 5000,- Avdelingsspl/ FUS Kr 0 000,- SØK- kurs 20 2 deltagere Avdelingspl 0. Evt innleie Diverse kurs Kr 0 000,- Medarbeidersamtaler Kartlegge personlige ønsker for kompetanseutvikling. Avklare hvilke Avdelingsspl muligheter som finnes for å oppnå personlige ønsker. Felles møte med 4 møter pr år anestesilegene Deltagelse på ukentlige AHLRøvelser. Rullere slik at alle deltar minst x pr år. Avdelingsspl 0 Leger Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Internundervisning Deltagelse på ukentlige AHLRøvelser. Medarbeidersamtaler Kartlegge personlige ønsker for kompetanseutvikling. Avklare hvilke muligheter som finnes for å oppnå personlige ønsker. Avdelingsleder Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

20 Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Kurs NAF Høstmøte Midtnorsk Intensivforum Diverse kurs Kr Hospitering Overlegepermisjon med faglig innhold Obligatoriske kurs for assistentleger Operasjon For overlegene. -2 personer pr år Assleger skal ha min 2 obligatoriske kurs pr år Innleie? Reise, opphold Kr 5000 pr deltager Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status Fagdager NSFLOS 3 deltagere Avd spl Sept 20 Kursavgift/ reise/ opphold. Kr Evt innleie 2 d. Fagmøter x 6 pr år FUS 2 t avspasering for ca 20 pers AO- kurs 2 deltager Avd spl Årlig i november Kursavgift/ reise/ opphold. Kr Evt innleie 2 d. Brannskadekurs 2 deltager Avd spl Våren 20 Kursavgift/ reise/ opphold. Kr Evt innleie 2 d Innleie på enkelte vakter. Hospitering 4 deltager Avd spl opphold. Kr Vår- og Evt dekke utgifter høstsemester til reise og EQS- kurs 2 FUS og avd spl Avd spl 0 NSFLOS- kurs. Lokalt Sende flest mulig Avd spl mars 20 Permisjon med lønn. Kr Diverse kurs Avd spl Kr Kurs for assistenter 2 Avd spl 0 HLR- kurs Alle deltar Skallstuggu samling over 2 dager Medarbeidersamtaler Kartlegge personlige ønsker for kompetanseutvikling. Avklare hvilke muligheter som finnes for å oppnå personlige ønsker. Avdelingsspl Portører Tiltak Mål Ansvar Frist Kostnad Status 5 møter pr år. Tema:. Møte med Kr 5000 til Internundervisning/ pårørende i Avdelingsleder forelesere på avdelingsmøter sorgfasen (Syning) temakvelder. 2. Håndtering av truende situasjoner. Kartlegge ønsker for kompetanseutvikling. Medarbeidersamtaler Avklare muligheter som finnes for å oppnå personlige ønsker. Avdelingsspl 0 Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL. Revisjon - nov

INTRODUKSJON AV NYTILSATTE

INTRODUKSJON AV NYTILSATTE INTRODUKSJON AV NYTILSATTE AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER Generell del Utarbeidet, september 2008. Revisjon 2, 05.01.10 Innhold 1 Velkommen...3 2 Visjoner og verdier...3 3 Organisering...3

Detaljer

Akutte medisinske og kirurgiske tjenester i Nord-Trøndelag. Anne Fresvig Overlege anestesi Seksjonsoverlege Akuttmottaket SL Torsdag 12.

Akutte medisinske og kirurgiske tjenester i Nord-Trøndelag. Anne Fresvig Overlege anestesi Seksjonsoverlege Akuttmottaket SL Torsdag 12. Akutte medisinske og kirurgiske tjenester i Nord-Trøndelag Anne Fresvig Overlege anestesi Seksjonsoverlege Akuttmottaket SL Torsdag 12. juni 2014 Akuttsykehusene med traumefunksjon må ha: Fast definert

Detaljer

AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER

AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER KOMPETANSEPLAN FOR AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER 2008 2020 Utarbeidet, juni 2008 Kompetanseplan. Akuttmedisinsk avdeling SL 1 Innhold 1 Innledning...3 1.1 Begrepsavklaring:... 3 2 Akuttmedisinsk

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Bakgrunn I utgangspunktet var det opprettet to arbeidsutvalg for tjenesteavtale 6 Etter at vi hadde et felles

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Seminar 26. november 2013 Silje Paulsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Kjell Åge Nilsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Overordnet mål Å sikre

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS. St. Olavs Hospital HF. Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS. St. Olavs Hospital HF. Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud FOSEN DMS IKS Samarbeidsavtale mellom Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS og St. Olavs Hospital HF Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud Gjeldende fra 1.6.2012 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie ALLTID TILSTEDE... EDISON ALLTID TILSTEDE... Brosjyren er utarbeidet av: Høgskolelektor Randi Grønseth, Videreutdanningen i barnesykepleie, Høgskolen i Oslo Avdelingssykepleier Nina Bøhle Cheetham, Nyfødtintensiv,

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Rett Pasient Til Rett Plass Til Rett Tid Et lokalsykehus sin rolle i Traumemottak og behandling.

Rett Pasient Til Rett Plass Til Rett Tid Et lokalsykehus sin rolle i Traumemottak og behandling. Rett Pasient Til Rett Plass Til Rett Tid Et lokalsykehus sin rolle i Traumemottak og behandling. En retrospektiv studie. Anne Marie Sæther Anestesisykepleier MSc Sykehuset Levanger Klinisk Helsevitenskap,

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Bruk av DIPS Arena i Akuttmottak OUS, Ullevål.

Bruk av DIPS Arena i Akuttmottak OUS, Ullevål. Endringsoppgave: Bruk av DIPS Arena i Akuttmottak OUS, Ullevål. Nasjonalt topplederprogram Inger Larsen Oslo, 26.10.2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Akuttmottakets kjerneoppgave

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 84/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Profesjonskvalifisering

Profesjonskvalifisering Profesjonskvalifisering Hvordan gjøre hverandre gode?- de gode læringsarenaene. Samspill og ansvarsdeling mellom utdanningsinstitusjon og praksissted 30. oktober 2006 NSH Utgangspunkt Målet for Rikshospitalet

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde.

Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde. Utviklingsprosjekt: Kompetanseplan i ambulansetjenesten som ivaretar utviklingstrekkene i den akuttmedisinske kjede i vårt sykehusområde. Nasjonalt topplederprogram Torbjørn Lia Tønsberg, April 2014 1

Detaljer

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonsrapport 05/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 25.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...5 2 Formål

Detaljer

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF Kultur for helhet Handlingsplan 09.05.2012 Sørlandet sykehus HF Planen gjelder for perioden: 2012 2014 1 Innledning og målsetninger I Strategiplanen for 2012-2014 ble det vedtatt at Kultur for Helhet er

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den 23.10.2012 Kirurgisk aktivitet i HMR i 2011. 12000 10000

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Strategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14

Strategisk kompetanseplan fase 2. Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Strategisk kompetanseplan fase 2 Fellesmøte HSAM/USAM 21.2.14 Prosjektorganisering Prosjektmandat strategisk kompetanseplan fase 2 Rekruttere Utvikle gode og effektive rekrutteringsprosesser Stabilisere

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Om kartlegging og analyse av kompetansebehov Målrettede kompetanseplaner og evaluering av dis. Praktiske verktøy og eksempler

Om kartlegging og analyse av kompetansebehov Målrettede kompetanseplaner og evaluering av dis. Praktiske verktøy og eksempler Om kartlegging og analyse av kompetansebehov Målrettede kompetanseplaner og evaluering av dis Praktiske verktøy og eksempler Strategisk kompetansestyring KOMPETANSEPLANLEGGING IMPLEMENTERING AV TILTAK

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr februar 2016 Frist Psykologspesialister

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging

Strategisk kompetanseplanlegging Strategisk kompetanseplanlegging Tove Klæboe Nilsen Fagansvarlig for forskning og utdanning Helse Nord RHF Helse Nord RHF Nasjonalt: Fra oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF for 2008 Utdanning av helsepersonell

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Klinikk for psykisk helse

Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Klinikk for psykisk helse Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Temabank Smittevern Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk service klinikk Adm. og ledelse

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging

Strategisk kompetanseplanlegging Strategisk kompetanseplanlegging Radisson BLU, Bodø 21. februar 2012 Åsbjørn Vetti seniorrådgiver og daglig leder Hva skal være resultatet av vår kompetanseplanlegging (eller hva er kjennetegnene på at

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Evaluering av seniorpolitiske tiltak

SAKSFREMLEGG. Evaluering av seniorpolitiske tiltak SAKSFREMLEGG Sak 32/12 Evaluering av seniorpolitiske tiltak Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.10.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 08/7462-35 Arkiv: 220 Innstilling Styret for

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Triage i den akuttmedisinske kjede

Triage i den akuttmedisinske kjede Triage i den akuttmedisinske kjede 1 ERFARINGER FRA ET AKUTTMOTTAK OVERLEGE VIVVI BJØRNØ Tilbakeblikk hvorfor triage Sentral driver Helsetilsynets landsomfattende akuttmottakene 2007. kjede ikke lenger!?

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 20.04.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 039-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse

Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse Perspektiver fra helsetjenesten Stener Kvinnsland Adm. dir. Helse Bergen/styreleder OUS Folketalsutvikling og sykdomsbildet

Detaljer

NSH-konferansen november 2007

NSH-konferansen november 2007 NSH-konferansen 22-23 november 2007 Fremtidig kompetanse- og utdanningsbehov i ambulansetjenesten NSH-konferansen 22-23 november 2007: Ambulansetjenesten og prehospitale tjenester Dagens situasjon Et fag

Detaljer

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak 446/08 DEL 1: INNLEDNING 1. Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det kommer til å bli mangel på arbeidskraft

Detaljer

DMS Inn Trøndelag Samarbeidsprosjekt mellom kommunene. Verran, Inderøy, Mosvik, Snåsa og Steinkjer Helse Nord Trøndelag Helse Midt Norge

DMS Inn Trøndelag Samarbeidsprosjekt mellom kommunene. Verran, Inderøy, Mosvik, Snåsa og Steinkjer Helse Nord Trøndelag Helse Midt Norge DMS Inn Trøndelag Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Inderøy, Mosvik, Snåsa og Steinkjer Helse Nord Trøndelag Helse Midt Norge Nedslagsfelt 33.000 innbyggere 25 % av fylkets befolkning Målsetting

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Nettverkssamling for USHT 11. mai Kompetanse hva er det?

Nettverkssamling for USHT 11. mai Kompetanse hva er det? Nettverkssamling for USHT 11. mai 2016 Kompetanse hva er det? Hva menes med begrepet kompetanse? Nordhaugs definisjon fra 1996: anvendte og anvendbare kunnskaper, ferdigheter og evner som har bruksverdi

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

NITO-lederdagene 2016

NITO-lederdagene 2016 NITO-lederdagene 2016 Velkommen til Rogaland Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet 1 Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte med pasient, pårørende og medarbeidere Kvalitet i

Detaljer

Operasjonssykepleie - videreutdanning

Operasjonssykepleie - videreutdanning Operasjonssykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Videreutdanningen i operasjonssykepleie er et heltidsstudium på tre semester. Studiet bygger

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice.

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Nasjonalt topplederprogram Tove Ofstad Holan Trondheim 11.05.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet St. Olavs driftsservice

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012

Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012 Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012 Hvorfor simulerer vi ved SUS: SUS mottar mange traumepasienter hvert år. Det har vært en økning hvert eneste år. I inneværende år ser det ut som om vi

Detaljer