gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as"

Transkript

1 gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as

2 DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet våren 2009, og fikk samme året konsesjon fra Finanstilsynet til etablering av bolig kredittforetak med rett til å utstede obligasjon er med fortrinnsrett. Selskapet har forretningsadresse i Oslo. Tjenester som kunde oppfølging, forvaltning av lån, samt daglig ledelse og administrative tjenester leveres fra Gjensidige Bank ASA og Gjensidige Forsikring ASA. Bankfaglige og stabsrelaterte tjenester kjøpes fra Sparebanken Sogn og Fjordane. Selskapets formål er å formidle og/eller skaffe bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret med pant i andre realregistrerte formuesgoder eller offentlige lån. Ved utgangen av andre kvartal har selskapet kun bolighypoteklån. Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank ASA. Gjensidige Bank ASA er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank Holding AS, som igjen er heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet hadde per utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på totalt millioner kroner. Ved utgangen av andre kvartal 2011 hadde selskapet boliglån med et brutto utlån på 2.914,3 millioner kroner. Kvaliteten i selskapets portefølje er god. Jan Kåre Raae overtok fra 15. juni 2011 som ny daglig leder i Gjensidige Bank Boligkreditt AS. Han kom fra stillingen som leder for Økonomi og administrasjon i Gjensidige Bank ASA. RESULTATUTVIKLING Resultat før skattekostnad i kvartalet ble et overskudd på 2,5 millioner kroner, mot et overskudd på 1,4 millioner i tilsvarende periode i Dette gir en resultatforbedring på 1,1 millioner kroner, som i hovedsak forklares med økte inntekter. Resultat før skattekostnad i første halvår 2011 ble et overskudd på 5,7 millioner kroner. Resultatet er i tråd med selskapets forventninger. NETTO RENTEINNTEKTER Netto renteinntekter i kvartalet ble 3,8 millioner kroner mot 3,0 millioner i tilsvarende kvartal Dette tilsvarer en økning på 0,8 millioner. Hovedårsaken til den positive utviklingen i netto renteinntekter er økning i utlån og bedre marginer. Netto renteinntekter i halvåret ble 7,7 millioner. Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen pr. utgangen av juni på 0,61 prosent mot 0,54 prosent i tilsvarende periode i DRIFTSKOSTNADER De samlede driftskostnadene i kvartalet ble 1,0 million kroner mot 1,1 millioner i til svarende kvartal I halvåret ble de samlede driftskostnadene 2,0 millioner. Andre driftskostnader består i hovedsak av tjenestekjøp fra Sparebanken Sogn og Fjordane, Gjensidige Bank ASA, EDB Ergo Group ASA, samt avskrivninger. NEDSKRIVNING PÅ UTLÅN I kvartalet er gruppenedskrivninger økt med 0,3 millioner kroner, noe som skyldes økt utlånsportefølje. Ved utgangen av første halvår utgjorde gruppenedskrivningene 1,7 millioner kroner, hvilket utgjør 0,06 prosent av brutto utlån. Gruppenedskrivningene skal dekke potensielle tap på utlån i porteføljen som ikke individuelt er identifisert som tapsutsatt. Selskapet benytter bankkonsernets retningslinjer for vurdering av og nedskrivning for tap på utlån. Det er ikke foretatt individuelle nedskrivninger knyttet til enkeltengasjementer. Selskapet har ikke mislighold over 30 dager ved utgangen av kvartalet. Selskapet finner tapssituasjonen tilfredsstillende. UTLÅN TIL KUNDER Ved utløpet av kvartalet utgjør brutto utlån 2.914,3 millioner kroner mot 2.667,1 millioner kroner i tilsvarende periode Dette tilsvarer en økning i utlånsvolumet på 247,2 millioner kroner i løpet av de siste tolv måneder. Hele utlånsporteføljen er kjøpt fra Gjensidige Bank ASA og består av utlån med flytende rente. Gjennomsnittlig utlånsengasjement i den pantesikrede porteføljen ligger i overkant av 1 million kroner pr. lån. Det er ingen enkelt eksponeringer over 7 millioner kroner. Gjensidige Bank Boligkreditt AS har en god utlånsportefølje med en vektet indeksert gjennomsnittlig belåningsgrad på 46,3 prosent, og 50 prosent av utlånsporteføljen har geografisk plassering i Oslo og Akershus. SEGMENT Gjensidige Bank Boligkreditt AS har privatkundesegmentet som målgruppe. Segmentet er sammensatt av organisasjonskunder, fordelskunder og andre kunder. Kundene er fordelt over hele landet. KAPITALDEKNING Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kjernekapitaldekning på 19,1 prosent mot 15,7 prosent ved utgangen av første kvartal. Ved utgangen av 2010 hadde selskapet en kjernekapitaldekning på 14,5 prosent. Økningen i kapitaldekningen skyldes en kapitalutvidelse på 90 millioner vedtatt og som ble innbetalt 4 juli. Selskapets kjernekapital er ved utgangen av andre kvartal på 227,2 millioner. 2

3 VERDIPAPIRGJELD Det var ved kvartalsslutt utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for totalt millioner kroner fordelt på syv lån, der det første forfaller til betaling (call ). Det er utstedt tre nye obligasjoner på totalt 900 millioner kroner i kvartalet. Boliglån utgjorde 107,9 prosent av utstedte obligasjoner. LIKVIDITET Ved utgangen av kvartalet har selskapet bankinnskudd på 125,9 millioner kroner mot 117,6 millioner i tilsvarende kvartal Selskapet har en langsiktig rammekreditt i morselskapet på 250 millioner. Ved utgangen av kvartalet utgjorde ubenyttet trekkrett 57,2 millioner. SENTRALE RISIKO- OG USIKKER- HETSFAKTORER FINANSIELL RISIKO Gjensidige Bank Boligkreditts finansielle risiko består hovedsakelig av kreditt-, likviditets- og renterisiko. Risiko blir månedlig rapportert og vurdert i samsvar med prinsipper, strategier og risikorammer vedtatt av styret. Kredittrisiko omfatter fare for tap som følge av at kunder og andre motparter ikke innfrir sine forpliktelser ved forfall. Selskapet benytter risikoklassifiseringssystemer for å beregne risikoen på kreditteksponeringer mot kunder. Selskapet finner tapssituasjonen tilfredsstillende, og overvåker utviklingen i porteføljen tett. Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å dekke alle finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller til utbetaling, samt finansiering av utlån. Det er utarbeidet rammer for nødvendig tilgang på likvide midler. For å redusere risikoen utarbeides det løpende likviditetsprognoser i tillegg til at det holdes en tilstrekkelig likviditetsreserve (bufferkapital) som i en akutt likviditetstørke i markedet gir rimelig tid til å gjennomføre nødvendige tiltak. Renterisiko er risikoen for at egenkapitalen faller i verdi som følge av uventede endringer i det generelle rentenivået. Slike renteendringer kan føre til at markedsverdien på eiendeler med rentebinding blir redusert. Alternativt kan markedsverdien på gjeld/ forpliktelser med rentebinding øke. Selskapet skal ha lav rentenivårisiko målt i forhold til kjernekapitalen. Det er ingen fastrenteutlån i porteføljen, og alle utstedte obligasjoner har flytende rente. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det har ikke inntrådt noen vesentlige hendelser etter periodens utløp. UTSIKTER FREMOVER Kapitalutvidelsen vedtatt i kvartalet sikrer at selskapet er posisjonert til å kunne kjøpe nye lån fra Gjensidige Bank ASA, som kan benyttes som sikkerhetsmasse for utstedelse av nye obligasjoner med fortrinnsrett. Forholdene ligger til rette for videre vekst og utvikling, og styret har tro på at Gjensidige Bank Boligkreditt AS vil utvikle seg tilfredsstillende i tiden fremover. Oslo, 10. august 2011 jørgen Ringdal erik Ranberg Gro Tønder Styreleder solbjørg Lie jan Kåre Raae daglig leder 3

4 resultatregnskap og balanse RESULTATREGNSKAP Tusen kroner Noter 2. kv kv Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Nedskrivning på utlån Resultat før skattekostnad Skattekostnad PERIODENS RESULTAT Resultat per aksje, basis og utvannet (kroner) 14,1 9,4 31,4 21,5 69,3 BALANSE Tusen kroner Noter EIENDELER Utlån til og krav på kredittinstitusjoner Utlån til og krav på kunder Nedskrivning 4 (1.740) (1.754) (1.552) Netto utlån til kunder Immaterielle eiendeler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser og kostnader Sum gjeld EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalforhøyelse Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

5 Andre resultatkomponenter Tusen kroner 2. kv kv Periodens resultat Andre resultatkomponenter Sum andre resultatkomponenter Periodens totalresultat OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL Tusen kroner Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalforhøyelse Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital Kapitalutvidelse Periodens resultat Andre resultatkomponenter Periodens totalresultat Periodens totalresultat Egenkapital per Egenkapital Ikke registrert kapitalforhøyelse Periodens resultat Andre resultatkomponenter Periodens totalresultat Egenkapital per Antall aksjer ved utgangen av perioden

6 kontantstrømoppstilling Tusen kroner Operasjonelle aktiviteter Netto utbetaling av lån til kunder ( ) ( ) ( ) Innbetaling av renter fra kunder Netto innbetaling av renter fra kredittinstitusjoner o.l Netto provisjonsinntekter/andre inntekter Utbetaling til drift (1.727) (1.464) (3.447) Betalt skatt (2.896) (161) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) ( ) ( ) Investeringsaktiviteter Netto kjøp av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Netto innbetaling/ utbetaling(-) ved låneopptak i kredittinstitusjoner Netto utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter (31.275) (22.443) (54.797) Netto innbetaling/ utbetaling(-) ved andre kortsiktige poster (2.439) Innbetalt egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum kontantstrøm (74) Kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning ved inngangen av perioden Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden Netto innbetaling/ utbetaling(-) av kontanter (74) Spesifikasjon likviditetsbeholdning Innskudd i finansinstitusjoner Likviditetsbeholding i kontantstrømoppstilling

7 Noter 1 Regnskapsprinsipp Gjensidige Bank Boligkreditt AS rapporterer etter forenklede internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og delårsregnskapet for andre kvartal er avlagt i henhold til IAS 34 Delårsrapportering så langt den passer. Selskapet benytter samme regnskapsprinsipp og beregningsmetoder som er lagt til grunn i årsregnskapet for For mer informasjon om regnskapsprinsipp viser vi til selskapets årsrapport for De IFRSer og fortolkningsuttalelser som er utgitt frem til 10. august 2011, men ikke trådt i kraft per 30. juni 2011, det vil si IFRS 9, IFRS 10, IFRS 12, IFRS 13, samt endringer i IFRS 7, IAS 12, IAS 1 og IAS 19 antas, basert på de vurderinger som er gjort så langt, ikke å få vesentlig effekt for rapporterte tall. Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimat ene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de samme ved utarbeidelse av delårsregnskapet som i årsregnskapet for Alle beløp vises i hele tusen dersom ikke annet fremkommer. Som følge av avrundingsdifferanser kan det være at tall og prosentsatser ikke alltid lar seg summere helt nøyaktig. 2 Segmentinformasjon Gjensidige Bank Boligkreditt AS har kun ett virksomhetssegment og det er utlån til privatkunder. Segmentet består av utlån til privatkunder og samtlige utlån er kjøpt fra Gjensidige Bank ASA. Selskapets totalregnskap utgjør dermed i sin helhet segmentet Privatmarked. 3 Gjeld ved utstedelse av verdipapirer Tusen kroner Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Egne ikke amortiserte sertifikat/obligasjoner Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Løpetid Gjenstående løpetid (pålydende verdi) Sum Nye utstedelser i Tilbakebetaling i perioden Tusen kroner Bokført verdi ISIN NUMMER VALUTA RENTE OPPTAK FORFALL PÅLYDENDE NO NOK Flytende * NO NOK Flytende * NO NOK Flytende * NO NOK Flytende * NO NOK Flytende ** NO NOK Flytende ** NO NOK Flytende ** NO NOK Flytende ** Amortisering 503 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer * Lånene har call et år før forfall ** Mulighet for forlenging med inntil 1 år 7

8 4 Tap på utlån og garantier Tusen kroner Periodens endring i individuell nedskrivning Periodens endring i gruppenedskrivning Periodens konstaterte tap dekket av tidligere nedskrivning Periodens konstaterte tap uten at det tidligere har vært ind.nedskr. Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Tapsavsetning på utlån og garantier Individuell nedskrivning ved starten av perioden + Økning i ind. nedskrivning på engasjementer der det tidl. er foretatt nedskrivning - Tilbakeføring av ind. nedskrivning fra tidligere perioder + Nedskrivning på engasjementer der det tidl. ikke er foretatt ind. nedskrivning - Konstaterte tap i perioden der det tidligere er foretatt ind.nedskrivning Individuell nedskrivning ved slutten av perioden Konstaterte tap i perioden Gruppenedskrivning ved starten av perioden Periodens endring i gruppenedskrivning Gruppenedskrivning ved slutten av perioden Total nedskrivning i slutten av perioden Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte utlån Brutto mislighold over 30 dager -individuell nedskrivning Netto misligholdte utlån Avsetningsgrad 0 % 0 % 0 % Andre tapsutsatte engasjementer Tapsutsatte engasjementer (ikke misligholdte) - Individuelle nedskrivninger Netto andre tapsutsatte engasjementer Avsetningsgrad 0 % 0 % 0 % 8

9 5 Kapitaldekning Tusen kroner Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital Egenkapital Fradrag Goodwill og andre immaterielle eiendeler (748) (1.390) (1.069) Kjernekapital Netto ansvarlig kapital Minimumskrav ansvarlig kapital Kredittrisiko Herav: Institusjoner Massemarkedsengasjement Engasjement med pant i bolig Andre engasjement 16 Sum minimumskrav kredittrisiko Operasjonell risiko Fradrag: Gruppenedskrivning (139) (140) (123) Minimumskrav ansvarlig kapital /beregningsgrunnlag Overskudd ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag poster i balansen som ikke inngår i handelsportefølje Beregningsgrunnlag poster utenfor balansen som ikke inngår i handelsportefølje Kapitaldekning Kapitaldekningsprosent 19,1 % 12,0 % 14,5 % Kjernekapitaldekning 19,1 % 12,0 % 14,5 % 6 Nærstående parter Som nærstående parter anses Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Bank ASA og Gjensidige Bank Boligkreditt AS. Alle transaksjoner og avtaler med nærstående parter er gjennomført på armlengdes avstand. Vesentlige transaksjoner med nærstående parter utgjør per følgende: Ved etablering av Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble det inngått avtale med Gjensidige Bank ASA om levering av tjenester knyttet til låneadministrasjon og drift av selskapet. Gjensidige Bank Boligkreditt AS er innvilget en langsiktig rammekreditt på inntil 250 millioner kroner hvorav 192,8 millioner er benyttet. Selskapet har i perioder blitt innvilget selgerkreditt av Gjensidige Bank ASA. Kostnader og renter knyttet til disse avtalene utgjør totalt 6,4 millioner. Gjensidige Bank ASA har investert 948,9 millioner kroner i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Gjensidige Bank Boligkreditt AS, hvorav 586,6 millioner er benyttet i Norges Bank bytteordning. Renter på obligasjonene utgjør 10,4 millioner kroner. Gjensidige Bank Boligkreditt AS har 101,3 millioner kroner i innskudd plassert i Gjensidige Bank ASA og renter utgjør 1,2 millioner. Kapitalforhøyelsen på 90 millioner kroner vedtatt i generalforsamling ble oppgjort av Gjensidige Bank ASA den 4. juli

10 7 Betingede forpliktelser Tusen kroner Ubenyttede kredittrammer Sum betingede forpliktelser Ubenyttede kredittrammer gjelder innvilget og ubenyttet ramme på boligkreditt. Selskapet har ingen mottatte eller avgitte sikkerhetsstillelser. Regnskapet for perioden er ikke revidert. ERKLÆRING ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER Styret og daglig leder har i dag behandlet og fastsatt halvårsberetningen og halvårsregnskapet for Gjensidige Bank Boligkreditt AS for perioden 1. januar til 30. juni Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2011 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Videre at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og sikkerhets faktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode samt nærståendes vesentlige transaksjoner. Oslo, 10. august 2011 Styret i Gjensidige Bank Boligkreditt AS jørgen Ringdal erik Ranberg Gro Tønder Styreleder solbjørg Lie jan Kåre Raae daglig leder 10

11 KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING Tusen kroner 2. kv kv Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Sum inntekt Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Nedskrivning på utlån 337 (149) 0 (201) 577 (55) (983) Periodens resultat før skattekostnad (1.856) Virksomheten ble aktiv i tredje kvartal kv kv kv kv kv kv nøkkeltall Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1) % 0,61 0,54 0,63 Tapskostnader i prosent av brutto utlån % 0,01 0,02 0,01 Misligholdte engasjement i prosent av brutto utlån % Egenkapitalavkastning - annualisert 2) % 6,18 5,93 9,24 Kapitaldekning 3) % 19,07 12,02 14,47 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Tusen kroner Sikkerhetsmasse Tusen kroner Antall lån Antall Antall boliger Antall Vektet indeksert gj.sn. belåningsgrad % 46,3 42,5 44,6 Vektet gjenværende levetid År 12,1 13,8 11,8 1) Rentenetto i prosent, annualisert = netto renteinntekt / gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) Egenkapitalavkastning - annualisert = resultat før skattekostnad / gjennomsnittlig egenkapital i perioden 3) Kapitaldekning = ansvarlig kapital/beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko 11

12 gjensidige.com Gjensidige Bank Boligkreditt AS Postboks Førde E-post: Telefon: 03100

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2009 Gjensidige bank ASa Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2009 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i og har hovedkontor i Førde.

Detaljer

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Innhold Resultatregnskap..................................................................

Detaljer

gjensidige.no/banken delårsrapport gjensidige BANK asa

gjensidige.no/banken delårsrapport gjensidige BANK asa gjensidige.no/banken delårsrapport 3. kvartal 2008 gjensidige BANK asa 2 Gjensidige Bank 3. kvartal 2008 delårsrapport pr. 30.09.2008 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert 02.01.2007 og har hovedkontor

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS 2 Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport 2015 Innhold Innhold Side

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern - halvårsberetning for og pr. 30. juni 2009 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2008) Storebrand Bank Konsern oppnådde i 1. halvår

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

6.driftsår. Kvartalsrapport2014. 2.kvartal2014

6.driftsår. Kvartalsrapport2014. 2.kvartal2014 6.driftsår Kvartalsrapport2014 2.kvartal2014 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7 Generell informasjon.

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2013 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2013 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2012. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 7. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2015 2. k var t al 2015 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Styrets beretning 2 / 14 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. er selskapets

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 2. KVARTAL 2012 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2012 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 5. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2013 2. k var t al 2013 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8 Generell

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer