1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND?"

Transkript

1 Hva er EU?

2 2.0 HVA ER EU? 2.1 EN KJAPP GJENNOMGANG AV HISTORIEN TIL EU FREDSPROSJEKTET: KULL- OG STÅLSAMARBEIDET ( ) ROMA-TRAKTATEN (1957 og 1958) EF OG UTVIDELSE ( ) MAASTRICHT-TRAKTATEN: FRA EF TIL EU OG EURO ( ) UTVIDELSE, LISBOA-TRAKTATEN OG KRISE (2004 TIL I DAG) 2.2 INSTITUSJONENE: KOMMISJONEN EUROPAPARLAMENTET DET EUROPEISKE RÅD Ministerrådet Det roterende formannskapet 3.0 DET INDRE MARKED 4.0 HVORDAN EU JOBBER, TO EKSEMPLER 4.1 KLIMA 4.2 ROAMING 5.0 NORGES FORHOLD TIL EU 5.1 EØS-AVTALEN 5.2 SCHENGEN-AVTALEN 6.0 OPPSUMMERING 1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND? 1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND? Verden blir stadig mer globalisert. Vi kommer stadig nærmere hverandre, uansett hvor lang unna vi befinner oss geografisk. Et lands interesser stopper ikke lenger der et annet lands interesser begynner. Med felles utfordringer og likere problemstillinger, ønsker land i dag i stor grad å nå de samme målene. Én måte å gjøre det på, er gjennom samarbeid. Samarbeid kan ta mange former. Land kan jobbe uformelt sammen, eller de kan delta i store internasjonale organisasjoner. Det finnes ikke en oppskrift på hvordan man best sam-arbeider, men det er blitt et mantra at man må både gi og ta. Av og til må land sette sine egne interesser til side i én sak for å få viljen sin i en annen sak. Det er ikke alltid lett å slippe det man mener er rett, men land i dag er blitt enda bedre på å se det større bildet, og fokusere på hva som er viktig å oppnå (og ikke hvem som oppnår det). Det største og mest omfatende samarbeidet mellom land, er Den europeiske union (EU). Aldri før har så mange land arbeidet så tett på så mange politikkområder. 28 europeiske land har gått sammen i troen på at felles utfordringer krever elles løsninger, og EU samarbeider i dag om blant annet handel, studier og utfordringer. For at EU-samarbeidet skal fungere, har landene gitt fra seg deler av sin suverenitet innenfor enkelte politiske områder. Det betyr at de har blitt enig om at hvert land ikke lenger alene kan bestemme over for eksempel klimapolitikken sin, og istedenfor blir landene enige seg i mellom om hvordan alles klimapolitikk skal se ut. For at denne politikken skal fungere i praksis, må de ha felles lover på samarbeidsområdene. Medlemslandene har derfor blitt enige om at alle landene sammen i EU skal utforme lovene.

3 2.0 HVA ER EU? 2.1 EN KJAPP GJENNOMGANG AV HISTORIEN TIL EU FREDSPROSJEKTET: KULL- OG STÅLSAMARBEIDET ( ) Etter andre verdenskrig lå Europa i ruiner. To verdenskriger hadde satt tydelige spor i mange land, og særlig i de europeiske landene. Infrastrukturen, økonomien og det sosialpolitikken var blitt satt tilside for å ruste opp og kjempe mot hverandre. Da den andre verdenskrigen var over, var det tydelig for både politikere og befolkninger at noe måtte gjøres. Europa og verden ville ikke tåle enda en verdenskrig. 9. mai 1950 ble den franske radiosendingen avbrutt av en tale. Den tyskfødte franske utenriksministeren Robert Schuman ljomet over høytalerne i Frankrike, og visjonen som ble kringkastet var et fredelig og politisk samlet Europa. I talen la han fram en plan som på mange måter var startskuddet for det som skulle bli Europas største sam-arbeidsprosjekt. Planen ble kjent som Schumanplanen. For å sikre fred i verden ville Schuman skape et forent Europa.Han mente et forent Europa ville begrave den årelange stridsøksen mellom Frankrike og Tyskland. Den eneste måten, mente Schuman, dette kunne gjøres på, var ved å samle de to landenes kullog stålressurser i et samarbeid som skulle gjøre krig «not merely unthinkable, but materially impossible». Valget av kull og stål som samarbeidsområder var ikke tilfeldig. Kull og stål var de strøste og viktigste ressursene i begge landene, og de var vitale i krig. Hvis Frankrike og Tyskland hadde kontroll over hverandres kull- og stålressruser, ville det både være økonomisk gunstig for dem begge, og minst like viktig (om ikke viktigere på den tiden): De kunne holde øye med hverandre. Hvis Tyskland plutselig økte kull- og stålproduksjonen kraftig, ville Frankrike vite at det var fare på ferde, og at Tyskland gjorde seg klar til krig. Det europeiske kull- og stålfellesskapet trådte i kraft i Med i samarbeidet var Frankrike og Vest-Tyskland, og med seg på laget hadde de også fått Italia, Belgia, Nederland og Luxemburg. At gamle fiender viste seg i stand til å samarbeide, skapte et politisk klima preget av tillit. Dette bidro til videre samtarbeid innenfor nye områder. Det var grensesprenngende og historisk ukjent at land som hadde vært fiender nå ville avstå nasjonal råderett, eller suverenitet, til fordel for et langt mer forpliktende samarbeid enn man noen gang før hadde sett. Kull- og stålfellesskapet ble, som planlagt, oppløst i 2002, 50 år etter det startet. Institusjonene det etablerte lever videre i dagens Europeiske union ROMA-TRAKTATEN (1957 og 1958) I 1957 ble Roma-traktaten om opprettelsen av Det europeiske økonomiske samarbeidet (EØF) signert. En traktat er en avtale som fastsetter regler og prinsipper for samarbeid mellom land, og traktatene i EU bestemmer det EU har rett og lov til å gjøre. Traktaten, som trådt i kraft i 1958, utvidet samarbeidet til å gjelde frihandel med varer, tjenester, personer og kapital. Målet var at disse fire frihetene skulle kunne bevege seg fritt over landegrensene til medlemslandene. Også Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM) ble til i EØF skulle fremme frihandel mellom medlemslandene. Dette skulle være et virkemiddel for å sikre velstand og fred. Samarbeidet innebar også en tollunion, med felles tollsatser og felles handelspolitikk overfor land utenfor samarbeidet, og en felles landbrukspolitikk ble også et sentralt samarbeidsområde. Handel med alle varer og tjenester, samt fri bevegelse av personer og kapital er det vi kjenner i dag som EUs indre marked, og Roma-traktaten ansees som EUs stiftelsesdokument EF OG UTVIDELSE ( ) I 1967 ble de Kull- og ståltraktaten, Roma-traktaten og EURATOMtraktaten slått sammen til én traktat: Det europeiske fellesskap (EF). Resultatet ble et felles sett av institusjoner og enklere samarbeid. I 1973 ble Storbritannia, Danmark og Irland medlemmer av EF. Norge hadde også sendt inn en søknad sammen med disse landene, men den norske befolkningne ønsket en folkeavstemning for å bestemme om vi skulle med eller ikke. Avstemningen vippet så vidt over på nei: 53,5 prosent nordmenn stemte mot, og 46,5 prosent stemte ja. Det satte en presedens i EU om at man skulle avholde folkeavstemninger før man gikk med i fellesskapet. Hellas ble medlem i 1981 og Spania og Portugal i 1986.

4 MAASTRICHT-TRAKTATEN: FRA EF TIL EU OG EURO ( ) Med Maastricht-traktaten, som trådte i kraft i 1993, ble EF omdøpt til EU. Samarbeidet ble bygd mer ut, og det viktigste med denne trakaten var at landene var blitt enig om å etablere en økonomisk og monetær union.euroen skulle fungere som felles valuta for landene. Et samarbeid på det justis- og innenrikspolitiske område ble også opprettet, og EU fikk for første gang et samarbeid om en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, et enorm skritt som på den tiden var nesten ukjent i verden. I 1995 gikk Finland, Sverige og Østerrike inn i EU. Norge holdt sin andre folkeavstemning om medlemskap i 1994, og resultatet ble det samme som i 1972: Det norske folk stemte nei til å bli med og vi forble utenfor samarbeidet. I folkeavstemningen stemte 52,2% av nordmenn mot og 47,8% for. Samme år ble Schengen-samarbeidet iverksatt. Det omhandler oppheving av person-kontrollen (passkontroll) ved grensene mellom de fleste medlemslandene. Selv om Norge og Island ikke er med i EU deltar de i Schengensamarbeidet gjennom separate avtaler. 1. januar 2002 ble euroen innført som fysisk valuta i 12 av EUs medlemsland. Sverige, Danmark og Storbritannia valgte å holde på sine gamle valutaer UTVIDELSE, LISBOA-TRAKTATEN OG KRISE (2004 TIL I DAG) En stor utvidelse av EU kom på 2000-tallet. EU ville østover, og de østlige europeiske landene ønsket å være med i samarbeidet. Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn, samt Kypros og Malta ble medlemmer i I 2007 ble Bulgaria og Romania medlemmer, mens Kroatia ble en del av unionen i Dette er den største utvidelsen av EU, og den er kjent som østutvidelsen. I 2014 har EU 28 medlemsland, og over en 500 millioner mennesker kan kalle seg EU-borgere. For at samarbeidet skulle fortsette å fungere effektivt, måtte Unionen gjennom mange og store endringer. Disse endringene krevde at man ble enig om en ny traktat, og utfallet skulle bli Lisboatrakaten som ble underskrevet i 2007, og som trådde i kraft i Formålet med den nye traktaten var å styrke demokratiet og folkestyret i EU. Beslutningsprosessen skal være mer åpent og effektivt, og i tillegg skal landene få en mest mulig rettferdig representasjon i EUs institusjoner. Det var særlig tre ting man ønsket å få til: 1) Et mer åpent og demokratisk EU 2) Enklere og mer effektive beslutningsprosesser 3) Gjøre EU til en global aktør. Etter en del vansker på veien ble man til slutt enig om en ny traktat, som ble signert i Lisboa i Portugal, og derfor kalles Lisboa-trakaten. Midt i denne prosessen traff den globale finanskrisen flere av EUs medlemsland i Når man står overfor en krise kan man enten gi etter, eller så kan man presse videre. Det er blitt et mantra i EU at Europa samarbeider best i krisetider. Hvem skulle tro det kunne være sant for 50 år siden?

5 Krisen har ført til at EU har styrket samordningen av den økonomiske politikken. Tiltakene som er blitt innført, går i retning av mer integrasjon og mer felles økonomisk politikk. De siste årene har EU jobbet hardt for å få på plass regelverk og prosesser som sikrer bedre finansstyring og budsjettkonsolidering i de mest kriseutsatte landene. Det som en gang startet som et fredsprosjekt mellom gamle fiender, har nå utviklet seg til et omfattende samarbeid. Fred og demokrati er fremdeles kjerneverdiene i EU, og det blir stilt strenge krav om et fungerende demokrati til land som ønsker å bli medlem. Det har heller aldri vært krig mellom noen av landene som er med i EU. I 2012 fikk EU Nobels fredspris for sitt arbeid for å skape og bevare fred. 2.2 INSTITUSJONENE: EU består av en rekke institusjoner som alle har ulike oppgaver. Institusjonenes rollefordeling har endret seg gjennom de ulike traktatene, men hovedinstitusjonene er de samme som fra Kullog stålsamarbeidet. De fleste institusjonene har sitt hovedsete i Brussel i Belgia, og byen er blit kjent som EUs hovedstad. De tre viktigste institusjonene er Kommisjonen, Europaparlamentet og Ministerrådet KOMMISJONEN Europakommisjonen, eller bare Kommisjonen, har hovedsete i Brussel. Hvert EU-medlemsland har én kommissær hver, med ansvar for ett politikkområde. Det vil si at det til sammen er 28 kommissærer i EU. Kommissærene har mange av de samme oppgavene som statsrådene har i Norge. Regjeringene i hvert medlemsland bestemmer hvem som skal være deres representant i Kommisjonen. Kommisjonen er EUs «regjering». Den har enerett til å foreslå ny EU-lover. Kommisjonen har også ansvar for å passe på at medlemslandene følger de regler man har blitt enig om i fellesskap. Hvis de mener et land bryter EU-reglene, kan den reise sak mot landet og prøve det for EU-domstolen. Det er Kommisjonspresidenten som leder kommisjonen. 1.november 2014 overtok Jean-Claude Juncker fra Luxembourg vervet som president.

6 2.2.2 EUROPAPARLAMENTET Europaparlamentet er EUs folkevalgte organ. EUs innbyggere velger hvert femte år 751 representanter til parlamentet. Forrige valg ble holdt i mai i De seneste årene har Parlamentet har fått styrket sin rolle. Europaparlamentet er i dag blitt en viktig del av den lovgivende prosessen, og er derfor med på å bestemme hvordan EUs politikk skal se ut. De folkevalgte har fått en viktigere rolle gjennom Lisboatrakaten, og de har også fått den viktige jobben med å utnevne en Kommisjonspresident. Det er derfor ikke uten grunn at man kan si at EU stadig går i en mer demokraisk retning. Parlamentet utgjør sammen med Ministerrådet den lovgivende makten i EU. For at en ny EU-lov skal bli vedtatt må loven godkjennes av begge to institusjonene. Et forslag blir sendt fra Kommisjonen til de to intitusjonene, og så endrer institusjonene lovene slik de ser best, før de så må bli enig seg i mellom. Noen ganger kan det gå flere runder før de blir enige om en ny lov, men dette skjer ganske sjeldent. EUs budsjett blir også vedtatt av Parlamentet og Ministerrådet. Europaparlamentet er lokalisert i hele tre byer. Brussel er sete for det daglige arbeid, mens plenumssesjonene holdes i Strasbourg tolv ganger i året. Alle referater oversettes til EUs 24 offisielle språk. Dette arbeidet gjøres i Luxembourg. Alle møter i Europaparlamentet er åpne og offentlige DET EUROPEISKE RÅD Det europeiske råd består av stats- og regjeringsledere fra EUs 28 medlemsland. De møtes minst to ganger i halvåret, og ellers ved behov. Disse møtene blir også kalt EUs toppmøter. På møtene diskuteres EUs viktigste politiske saker og EUs strategier og handlingsplaner blir vedtatt. De har også siste ord når nye land søker om å bli medlem. Toppmøtene ledes av Det europeiske råds president. Dette vervet ble 1. desember 2014 overtatt av polske Donald Tusk Ministerrådet Rådet for Den europeiske union kalles ofte for Ministerrådet eller bare Rådet. Her møter EU-landenes statsråder etter politisk saksfelt. I spørsmål om fiskeripolitikk møter landenes fiskeriministere, i landbruksspørsmål møtes landbruksministrene og så videre. De ulike ministerrådene samles ved behov, og møtes oftere enn topplederne. Ministerrådet vedtar lover sammen med Europaparlamentet Det roterende formannskapet Ministerrådets møter forberedes og ledes av et formannskap. Formannskapet går på rundgang, og hvert land sitter i seks måneder avgangen. Medlemslandet som har formannskapet setter agendaen for møtene og kan bestemme hvilke saker som skal prioriteres. Dette blir ansett som en viktig makt i Ministerrådet. I 2014 er det først Hellas og deretter Italia som har formannskapet.

7 3.0 DET INDRE MARKED Helt siden EUs begynnelse på 1950-tallet, har det vært et mål å skape et felles europeisk hjemmemarked for alle medlemsland. Det er dette som kalles «EUs indre marked». De grunnleggende prinsippene i marekdet er fri bevegelighet over landegrenser og like konkurransevilkår. Utviklingen av det felles markedet er viktig for både den økonomiske veksten og samarbeidet i EU. I Det indre markedet er det fri flyt av varer, tjenester, kapital (penger) og personer. Dette er kjent som de fire friheter i EU. Med fri flyt mener man at det ikke skal finnes noen begrensninger av nasjonal sort, som hindrer bevegelsen over landegrensene. Litt enkelt kan man si at alle former for diskriminering, direkte og indirekte, på bakgrunn av nasjonalitet, er forbudt. Målet er å gjøre handel mellom landene enklere. Det skal være like konkurransevilkår og alle skal ha de samme mulighetene. For eksempel må en støvsuger som er produsert i Norge ha samme rettigheterpå det tyske markedet, som en støvsuger som er produsert i Tyskland. Tyskland kan ikke ha nasjonale regler som hindrer norske støvsugere tilgang til det tyske markedet. Foruten de 28 EU medlemslandene er også Island, Liechtenstein og Norge er en del av det indre markedet. Dette er gjort mulig gjennom EØS-avtalen. For at det indre markedet skal fungere, må EU- og EØS-landene ha felles lover og regler på en del områder. Medlemslandene har gitt EU myndighet til å lage disse lovene. 4.0 HVORDAN EU JOBBER, TO EKSEMPLER 4.1 KLIMA Et godt eksempel på hvordan EU-samarbeidet fungere, kan man se i klimaspørsmål. Dette er utfordringer som går på tvers av landegrenser, og som ikke kan løses på nasjonalt nivå. Det ville hjulpet lite med strenge klimalover i ett land, hvis utslipp og forurensing ikke var regulert i nabolandet. Den beste løsningen er derfor samarbeid. EU-landene har blitt enig om å følge føre-var-prinsippet. Det zinnebærer at man ikke skal sette iverksette inngrep i natur og miljø før man vet hvilke konsekvenser dette medfører. I tillegg bygger politikken også på prinsippene om at det skal treffes forebyggende tiltak,at miljøproblemer skal angripes ved kilden og at det er forurenser som skal betale. Hovedsatsingen innenfor energi- og miljøpolitikk, er klima- og energipakken som er kjent som satsingen. Den ble vedtatt i 2008, og de tre hoved-elementene er: 20 prosent fornybar energi; som innebærer mindre bruk av fossile kilder til fordel for miljøvennlige energikilder. 20 prosent lavere utslipp; som innebærer at EU skal kutte 20 prosent av sitt utslipp sett i forhold til utslippet fra prosent lavere forbruk; som skal oppnås gjennom en rekke energieffektiviserende tiltak. Nå jobbes det med enda mer ambisiøse mål frem mot Blant annet vil man ha 30 prosent lavere utslipp enn hva det var i Ved å være en aktiv del av forhandlinger om internasjonale klimaavtaler, jobber EU for at andre land skal bli bedre når det kommer til å bekjempe klimaproblemer.

8 4.2 ROAMING Et annet eksempel på hvordan EU-jobber er lovene som setter en makspris på mobilbruk i utlandet. Med over 500 millioner innbyggere er det viktig med gode forbrukerlover. Som forbruker skal du være trygg på at du ikke blir lurt hvis du kjøper en vare i et annet land. Det gjelder også om du bruker mobilen etter du har krysset en landegrense. EUs lovgivere så tidlig at de høye prisene på mobilbruk i utlandet var urimelig høye. Fortvilte forbrukere satt ofte igjen med kjemperegninger etter en ferie i Syden. Kommisjonen bestemte seg tidlig for at mobiloperatørene måtte slutte med denne praksisen. Tiltakene startet allerede i oktober Som et første skritt lanserte Kommisjonen en nettside hvor forbrukere kunne få informasjon om hvor mye ulike operatører tok for bruk av mobiltjenester i andre land. Da prisene fortsatte å stige, bestemte Kommisjonen seg for å regulere markedet slik at de fikk stoppet praksisen og beskyttet forbrukerrettighetene. Dette gjorde de ved å sette makspriser på ulike tjenester. Et første lovforslag ble lansert sommeren 2006, og ble vedtatt av Parlamentet og Ministerrådet litt under et år senere. Maksprisen ble innført i 2009, og skulle gå ned år for år. På den måten fikk mobiloperatørene tid til å omstille seg. Ny makspriser ble introdusert 1. juli Å ringe skulle ikke koste mer enn 1,96 kroner i minuttet, og ikke mer enn 0,51 kroner for å ta imot en samtale. Maksprisen for å sende SMS skulle være 0,62 kroner, å motta SMS skulle være gratis. For datatrafikk skal det ikke koste mer enn 1,67 kroner per megabyte. I april 2014 vedtok Parlamentet at fra og med 15. desember 2015 skal det ikke koste mer å bruke mobilen i utlandet enn hva det gjør i landet man selv bor i. Dette må godkjennes av Ministerrådet, som skal stemme over saken i slutten av På denne måten jobber EU for forbrukerrettigheter over landegrenser, og takket være at landene har oppgitt suverenitet, er det mulig å få til lovgivning i de 28 EU-landene.

9 5.0 Norges forhold til EU Norge har over 70 ulike avtaler med EU. Av disse er EØS-avtalen og Schengen-avtalen de to best kjente. Samlet har avtalene endret 1/3 av alle Norges lover. Det gjør at 70 prosent av alle saker som behandles i norske kommuner og bystyrer, stammer fra EU. 5.1 EØS-AVTALEN EØS-avtalen er den mest omfattende samarbeidsavtalen Norge har med EU. Siden 1994 har avtalen sikret Norge tilgang til EUs indre marked, samt mulighet for å delta i EUs mange samarbeidsprogrammer. EØS er fortkortelsen for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. EØS består av EUs 28 medlemsland og de tre EFTAstatene, Island, Liechtenstein og Norge. EFTA-landet Sveits er ikke med i EØS. Totalt sett deltar 31 land i EØS-samarbeidet. EØS-avtalen har påvirket Norge på nær sagt alle områder. Samarbeidet har også betydd mye for norsk økonomi. Blant annet har det bidratt til vekst i produksjon og økt sysselsetting. Av alle varer vi selger utenfor Norge, går ca. 75 % av til EU-land. Selv om EØS-avtalen ble inngått for å sikre norske bedrifter markedsadgang til EU, har den også betydd mye for at nordmenn og norske institu-sjoner kan samarbeide med europeiske partnere innenfor for eksempel utdanning og forskning. Et godt eksempel på dette er at norske studenter har mulighet til å delta i Erasmus+, som er EUs program for læring og utdanning. Gjennom dette programmet kan studenter dra på utveksling til alle andre EU og EØS-land, uten at det koster noe som helst. Faktisk er det sånn at EU gir ekstra støtte til de som velger å dra på utveksling! Erasmus-ordningen legger også til rette for at elever i videregående, lærlinger i praksis og unge som vil gjøre frivillighetsarbeid, kan få et utenlandsopphold. Totalt sett er det satt av 120 milliarder kroner over en syv års periode. Dette vil gi over fire millioner europeere muligheten til å studere, jobbe og drive frivillighetsarbeid i andre land. EØS-avtalen gir Island, Liechtenstein og Norge tilgang til EUs indre marked. Det betyr at EUs fire friheter, eller reglene om fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital (penger) også gjelder for disse tre landene. I tillegg omfatter EØS-samarbeidet flere andre områder. Det gjelder blant annet forbrukerrettigheter, forskning, utdanning og sosiale spørsmål. EØS-landene har ingen eller svært begrenset mulighet til å påvirke lovene som blir vedtatt i EU. Siden 1994 har Norge mottatt mer enn 8000 EU-lover. At Norge mottar lover fra EU uten å kunne påvirke innholdet, er det som kalles det store, demokratiske underskuddet ved EØS-avtalen. Avtalen inneholder en mulighet for å reservere seg mot EU-lover med EØS-relevans. Dette er kjent som reservasjonsretten. Formelt innebærer retten at det enkelte EFTA-land kan nekte å ta inn en ny EU-rettsakt i EØS-avtalen, selv om rettsakten egentlig er relevant for avtalen. Norge, Island og Liechtenstein må enstemmig godta nytt EU-regelverk, noe som innebærer at en reservasjon fra ett av landene blir gjeldende også for de to andre landene. EFTA-landene kan ikke nekte EU å innføre regelverk, og derfor er beskrivelsen reservasjon mer presis enn veto. Norge har benyttet reservasjonsretten en gang i 2011, på EUs 3. postdirektiv. 5.2 SCHENGEN-AVTALEN Ved siden av EØS-avtalen er Schengen-avtalen den mest kjente og kanskje viktigste avtalen Norge har med EU. Schengen-avtalen fjerner grensekontroll mellom landene som har underskrevet avtalen. Det betyr at det ikke er noen passkontroll mellom landene. Man kan derfor dra fra Kirkenes i Nord-Norge til Lisboa i Portugal uten å måtte svare på spørsmålet «Business or pleasure?». Schengen-områdets yttergrenser har derimot blitt strengere kontrollert, og har felles regler for grensekontroll. Norges grense mot Russland er en Schengen-grense, og dermed også del av EUs yttergrense. Passfrie områder som dekker mer enn ett land var ikke en ny oppfinnelse da Schengen-avtalen ble inngått. Irland og Storbritannia har hatt et felles reiseområde siden 1922, Belgia, Luxembourg og Nederland siden 1960 og Norden siden Det var fremtiden til den nordiske passfrie området som er hovedgrunnen til at Norge ble med i Schengen-samarbeidet. Da Danmark, Sverige og Finland ble del av Schengen-området hadde Norge to valg: Enten å delta selv, eller å innføre grensekontroll mot Sverige og Finland for første gang på 50 år. Norge valgte det første.

10 Norge har vært med i Schengen-samarbeidet siden Reglene for grensekontrollen mot land utenfor Schengen-område bestemmes av EUs politikere, og lovene de kommer frem til gjelder også i Norge. Den norske regjeringen deltar i samtalene, men har ikke stemmerett fordi vi ikke er EU-medlemmer. Det er EU-byrået Frontex som styrer den ytre grensekontrollen og som støtter de nasjonale grensevaktene. 6.0 OPPSUMMERING EUs historie er innholdsrik til å være så kort: fra å være det eneste mulige tiltaket mot en ny verdenskrig, til å bli en grensesprengende internasjonal organisasjon. EU består i dag av 28 medlemsland som samarbeider på mange områder. EU har blitt svært viktig for europeiske lands økonomiske vekst, og for klimasamarbeidet og bistand i verden. EU består av tre hovedorganer: Europaparlamentet, Europa-kommisjonen og Ministerrådet. Sammen forvalter disse organene den oppgitte suvereniteten fra medlemsalandene. De skaper politikk, lover og regler som gjelder i hele unionen. Det indre markedet er en av EUs kronjuveler, og sikrer at varer kan forflytte seg over landegrenser uten å bli stoppet av nasjonale lover og regler. Norge har to ganger avholdt folkeavstemninger som har tippet til fordel for å bli stående utenfor Den europeiske fellesskap. Forrige avstemning var i Norge har allikevel svært tette bånd til EU, med over 70 enkeltavtaler. I 2012 ble det slått fast at Norge er ca 75 prosent med i samarbeidet, fordi vi deltar i tre fjerdedeler av politikkområdene EU samarbeider om. Norske politikere har ingen rett til å avgi stemme i Den europeiske union. Er du fremtidsrettet, internasjonalt orientert og offensiv? 28 land tar ikke feil: samarbeid lønner seg! EU er og vil være Europas ledende samarbeid og det er i EU våre europeiske naboer skaper politikk, staker ut kursen for Europas fremtid og løser våre våre felles utfordringer. Bli medlem. europeiskungdom.no Teksten til heftet er hentet fra ieuropa.no. ieuropa er Europabevegelsens plattform for kunnskap og kommunikasjon om Europa. Informasjonen skal være faktabasert, aktuell og ha nytteverdi for et publikum som bruker Europa for å jobbe, studere eller som er interessert i Europas historie, kultur eller EU som politisk system. Dette heftet er utviklet av Europeisk Ungdom (2014) 1.Opplag, Trykket Designet av Andreas Wisle / Wisle Visuelt Bilder: Shutterstock

11

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?.... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater.... 6 Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 vett Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 TEMA: EU/EØS OG ARBEIDSLIV Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen Ti år med EU og EØS. Virkninger for fagbevegelsen Redaktør: Boye Ullmann

Detaljer

Takk for meg Ambassadør Percy Westerlund takker av etter fem år som Europakommisjonens ambassadør til Norge og Island.

Takk for meg Ambassadør Percy Westerlund takker av etter fem år som Europakommisjonens ambassadør til Norge og Island. EU-magasinet Nyhetsbrev fra Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island 3-2009 Her er noen av temaene du kan lese mer om: Ambassadøren har ordet: Takk for meg s. 2 Toppmøte i en ventetid s. 3 Sverige

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 14. mai Dagsorden 3337 Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 79): 1. Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 3 Politisk samarbeid EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. spørsmål og svar. De Europeiske Felless. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. spørsmål og svar. De Europeiske Felless. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 16 100 spørsmål og svar De Europeiske Felless EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu.

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu. vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 September 2011 Kr 40,- RETURUKE 45 INTERPRESS NORGE 06 9 771504 537002 På kollisjonskurs Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten neitileu.no Boye

Detaljer

EUs utvikling TEMA: Nei til EUs skriftserie. Nr. 1 Januar 2007. Europeiske stemmer

EUs utvikling TEMA: Nei til EUs skriftserie. Nr. 1 Januar 2007. Europeiske stemmer vett Nei til EUs skriftserie Nr. 1 Januar 2007 TEMA: EUs utvikling Europeiske stemmer Europeiske stemmer EU-debatt med åpen mikrofon Redaktør: Morten Harper Redaksjon: Cathrine S. Amundsen, Dag Seierstad

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale vett Nei til EUs skriftserie Nr. 1 Februar 2015 Kr 50,- Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale Hvorfor EØS-avtalen har utgått på dato og hva en handelsavtale skal inneholde 18 RETURUKE INTERPRESS

Detaljer

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Rapport # 9 Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

Europas grønne skifte

Europas grønne skifte Rapport nr. 1/2013 Europas grønne skifte Energisektoren i Europa er i sterk endring, men går det fort nok? Klimautslippene skal kraftig ned og fornybar energi vokser. Politisk usikkerhet og økonomisk uro

Detaljer

Sagaøyas nye virkelighet

Sagaøyas nye virkelighet vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Desember 2009 Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island neitileu.no Morten Harper (red.) Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island Nei

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 63. generalforsamlinga i FN (Innst. 349 S (2009 2010), jf. Meld. St.

Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 63. generalforsamlinga i FN (Innst. 349 S (2009 2010), jf. Meld. St. 2010 14. juni Dagsorden 4009 Møte mandag den 14. juni 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 95): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke

Detaljer

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

LOs 15 krav til EØS-avtalen

LOs 15 krav til EØS-avtalen Notat 1:2012 Stein Stugu LOs 15 krav til EØS-avtalen Hvordan gikk det? Innledning EØS-avtalen ble etablert for å formalisere EFTA-landenes forhold til EU. I flere av landene var det et ønske, i alle fall

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING

FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING Elisabeth Melander Stene FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING FAFO-rapport 145 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon ISBN 82-7422-099-4 Omslagsillustrasjon: Herbjørn Skogstad

Detaljer

Rapport Ekskursjon til Brussel ENBE2 21. til 25. april 2015

Rapport Ekskursjon til Brussel ENBE2 21. til 25. april 2015 Rapport Ekskursjon til Brussel ENBE2 21. til 25. april 2015 Andreas, Kawsar, Therese, Sverre, Kristian, John, Rolf Christan, Jørgen, Sharaf, Magnus, Rolf Ole (lærer) og Britt (fotograf og avd leder) Program

Detaljer

4-00. Sju år med EØS. En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad. skriftserien 4-00

4-00. Sju år med EØS. En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad. skriftserien 4-00 4-00 Sju år med EØS En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad skriftserien 4-00 Sju år med EØS En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen Nei til eu Skriftserien

Detaljer

Nordisk råd vårt råd

Nordisk råd vårt råd Nordisk råd vårt råd Nordisk råd vårt råd Nordisk råd, 2012 ISBN 978-92-893-2375-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2012-734 ANP 2012:734 Redaksjon: Silje Bergum Kinsten/Heidi Orava Layout: Jette Koefoed Fotografier:

Detaljer

Evaluering av EØS-avtalen

Evaluering av EØS-avtalen 15 år med EØS Evaluering av EØS-avtalen Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) har i femten år knyttet Norge til EU. Avtalen har blitt kritisert fra flere hold, både fra EU-tilhengere

Detaljer

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER

FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER August 2007 FRA GRENSEHINDRE OG PROBLEMER TIL FORENKLING OG MARKEDSMULIGHETER Forslag til strategi og tiltak for et grenseløst nordisk næringsliv Redaktør: Kari-Ann Kristiansen, Nordisk InnovationsCenter

Detaljer