FORANALYSE / PROSJEKTPLAN. Internasjonalt samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORANALYSE / PROSJEKTPLAN. Internasjonalt samarbeid"

Transkript

1 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune FORANALYSE / PROSJEKTPLAN Internasjonalt samarbeid Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten Telefon: Hjemmeside: E-post: Org.nr: MVA 1

2 Innholdsfortegnelse Forvaltningsrevisjon: Foranalyse og prosjektplan Internasjonalt samabeid 1 FORANALYSENS BAKGRUNN OG AVGRENSING BAKGRUNN OG BESTILLING AVGRENSING FORANALYSENS FORMÅL KORT OM FORANALYSENS METODISK TILNÆRMING FAKTA KNYTTET TIL INTERNASJONALT SAMARBEID KORT OM FYLKESKOMMUNENES ROLLE I INTERNASJONALT ARBEID OPPDRAG FRA DEPARTEMENTET OG BEVILGNING OVER STATSBUDSJETTET Oppdrag fra kommunal- og regionaldepartementet Bevilgning over statsbudsjettet INTERNASJONALT SAMARBEID I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Kort historisk tilbakeblikk Organisering og oppgaver Kort om fylkeskommunale planer og strategier Regional planstrategi (2020) Regionale planer Økonomiplan og årsbudsjett Årsrapport Årsregnskap Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement Oppfølging av FT-sak 33/ HVA KAN VÆRE NYTTIG SETT FRA FYLKESKOMMUNENS STÅSTED? VURDERING OG OPPSUMMERING Vurdering av risiko og vesentlighet Oppsummering og konklusjon FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN BAKGRUNN FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formål Problemstillinger REVISJONSKRITERIER AVGRENSNING METODE FOR DATAINNSAMLING ORGANISERING OG ANSVAR KILDER

3 1 Foranalysens bakgrunn og avgrensing 1.1 Bakgrunn og bestilling I henhold til kommuneloven 77 fjerde ledd skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen. Plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune ble behandlet i kontrollutvalget 13. november 2012, sak nr. 30/2012. Det fremgår av planen at internasjonalt samarbeid er et av temaene som er prioritert for forvaltningsrevisjon. I sak 13/ 19. juni fattet kontrollutvalget følgende enstemmige vedtak: Kontrollutvalget bestiller en foranalyse/prosjektplan innen temaet internasjonalt samarbeid som gir forslag til spissing av utvalgets undersøkelse ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering og avgrensing i forhold til fylkeskommunens egen gjennomgang av temaet. Prosjektplanen presenteres kontrollutvalget høsten. Med bakgrunn i ovenstående har Hedmark Revisjon IKS utarbeidet denne foranalysen som oppsummeres i en prosjektplan, jf. avsnitt Avgrensing Kontrollutvalget har bestilt en foranalyse / prosjektplan innen temaet internasjonalt samarbeid. Vi har oppfattet bestillingen av foranalyse / prosjektplan slik at vi i løpet av september / oktober skal gjennomføre en foranalyse på området, og at den skal munne ut i et forslag til prosjektplan for ett forvaltningsrevisjonsprosjekt på området. Det fremkommer videre at foranalysen/prosjektplanen skal bidra til en spissing av kontrollutvalgets undersøkelse ut fra en risikovurdering og vesentlighetsvurdering og avgrensning i forhold til fylkeskommunens egen gjennomgang av temaet. Vi har tolket dette slik at vi med utgangspunkt i fylkeskommunens gjennomgang av temaet, skal vurdere hvilke områder innenfor internasjonalt samarbeid som er beheftet med risiko og som samtidig vurderes som vesentlige. I sak 33/14 behandlet Hedmark fylkesting den internasjonale virksomheten i Hedmark fylkeskommune, og fattet følgende enstemmige vedtak: Hedmark fylkesting ber fylkesrådet i Hedmark sørge for en gjennomgang av den internasjonale aktiviteten som legges frem for fylkestinget innen utgangen av, samt sørge for en rullering av «Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement » Vi har videre oppfattet kontrollutvalgets bestilling slik at det ved utarbeidelse av foranalyse og prosjektplan, skal tas hensyn til vedtaket til fylkestinget. Vi har videre tolket det slik at vi bør unngå å gjennomgå samme forhold som fylkeskommunen selv planlegger som oppfølging vedtaket. 2 Foranalysens formål Formålet med denne foranalysen er å skaffe tilveie informasjon om fylkeskommunens internasjonale samarbeid. Med bakgrunn i innhentet informasjon skal foranalysen munne ut i et forslag til prosjektplan som omfatter områder innenfor internasjonalt samarbeid som er beheftet med risiko og som samtidig vurderes som vesentlige. Foranalysen bør også bidra til effektiv gjennomføring av en forvaltningsrevisjon på området. 3

4 Det er ikke utarbeidet problemstillinger eller revisjonskriterier for foranalysen, da formålet med denne er å foreslå aktuelle problemstillinger og kilder for revisjonskriterier for forvaltningsrevisjon på området. 3 Kort om foranalysens metodisk tilnærming I denne foranalysen har vi gjennomført oppstartsmøte / samtale med fylkesdirektøren, fylkessjef enhet for internasjonalt samarbeid og juridisk rådgiver. Det er skrevet referat fra oppstartsmøtet / samtalen. Referatet er verifisert. Videre har vi innhentet og gjennomgått en rekke dokumenter. Jf. oversikt i kapittel 6. 4 Fakta knyttet til internasjonalt samarbeid 4.1 Kort om fylkeskommunenes rolle i internasjonalt arbeid Fylkeskommunene har et omfattende internasjonalt engasjement. Dette er en konsekvens av internasjonalisering på mange samfunnsområder. Tidligere var det samarbeidet innen Norden som dominerte. Fra midten av 1990-tallet skjøt det europeiske samarbeidet fart som blant annet følge av svensk medlemskap i EU og EØS-avtalen. Fylkeskommunenes arbeid er forankret i politiske mål knyttet til blant annet demokratiutvikling, økonomisk og sosial utvikling. Fylkeskommunenes deltakelse i internasjonalt regionalpolitisk samarbeid er med på å støtte opp om norsk nærområdepolitikk 1. Det internasjonale elementet er helt sentralt innenfor regionalpolitikken, og internasjonalt samarbeid vil være en god tilnærming i forhold til regionalt utviklingsarbeid der læring, kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og nettverksutbygging er en viktig del av den faglige utfordringen. Fylkeskommunenes internasjonale engasjement har betydelig fokus på deltakelse i EUs program for Europeisk territorielt samarbeid såkalt Interregprogrammene. Interregprogrammene gir støtte til grenseregionalt, transnasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor EUs interngrenser, men også i forhold til EUs ytre grenser. Norge deltar etter invitasjon fra EU, den svensk-, danske- og finske regjering. Programmene har en nettverks- /flernivåstyring mellom EU, nasjonale- og regionale myndigheter. Programmene har fokus på å redusere grensens barriereeffekter, utnytte grenseregionens samlede kompetanse som gir grunnlag for bedre forutsetningene for næringsutvikling, kommunikasjon og bærekraftig utvikling. Flere fylkeskommuner har formelle oppgaver som norske representanter i styringsstrukturen for programmene. Fylkeskommunene har også utviklet sin regionalpolitiske rolle nasjonalt og internasjonalt gjennom deltakelse i faste internasjonale samarbeidsorganisasjoner, eksempelvis Barents samarbeidet, Østersjøsamarbeidet og Nordsjøsamarbeidet. For EUs program for Europeisk territorielt samarbeid (Interreg), er Association of European Border Regions (AEBR), en svært viktig premissleverandør for politikkutformingen i dialog med Europaparlamentet, EU kommisjonen og Regionkomiteen. Hedmark fylkeskommune har vært medlem siden St.meld.12 ( ) Regionale fortrinn regional fremtid, s

5 Alle fylkeskommuner er medeiere i et regionkontor i Brussel. Det er seks europakontorer, og disse skal blant annet hjelpe det hjemlige næringsliv og samfunnsliv til bedre markedstilgang og samhandling i Europa, og følge med på politikkutviklingen i EU på områder som har betydning for fylkeskommunene og kommunene. 4.2 Oppdrag fra departementet og bevilgning over statsbudsjettet Oppdrag fra kommunal- og regionaldepartementet 2 Vi har fått opplyst at Hedmark fylkeskommune, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3, har fått i oppdrag å være sekretariat for Interreg Sverige-Norge programmet. Dette er et oppdrag hvor Hedmark fylkeskommune forvalter midler på vegne av fylkeskommunene i Akershus og Østfold. En egen partnerskapsavtale mellom Hedmark- Akershus- og Østfold fylkeskommune regulerer forholdet om forvaltning av de statlige midlene. Dette er et oppdrag Hedmark fylkeskommune har hatt siden oppstarten av disse programmene fra Videre har vi fått opplyst at dette er det området innenfor internasjonalt samarbeid som har størst betydning økonomisk. Programmet har utvalgte innsatsområder, indikatorer for måloppnåelse som viser hva som skal oppnås i prosjektene og for programmet som helhet, forutsigbarhet mht økonomiske rammer og en konsensus blant lokale og regionale beslutningstakere om hvilke prosjekter som skal prioriteres. Kort om gjennomføringsorganisasjon 4 : Sveriges og Norges regjeringer har blitt enige om at gjennomføringsorganisasjonen skal bestå av: Overvåkningskomite 5 bestående av 12 representanter og 12 vararepresentanter fra hvert land. Oppgavene følger av «Arbetsordning för Övervakningskommiteen i Interreg Sverige Norge, ». Styringskomiteen 6 velger utvalg av prosjekter og rapporterer til overvåkningskomiteen. Styringskomiteen består av 12 representanter og 12 vararepresentanter fra hvert land. Regionalt prioriterende partnerskap (RPP) hovedoppgaven er å fatte beslutninger om de statlige norske interreg-midlene og gi anbefalinger til hvordan man anser at beslutningsforslag fra delområdene skal vurderes og prioriteres. Anbefalinger gis til styringskomiteen. Sekretariat for delområdet Indre Skandinavia (Länsstyrelsen i Värmlands län og Hedmark fylkeskommune). 2 Etter regjeringsskiftet: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3 Tidligere kommunal- og regionaldepartementet 4 Kilde: Arbetsordning för Regionalt Prioriterande Partnerskap (RPP) i Interreg Sverige Norge, Inre Skandinavien, programperiod Jf. Arbetsordning för Ôvervakningskommittén i Interreg Sverige Norge, Jf. Arbetsordning för styrkommittén i Interreg Sverige Norge, programperiod

6 Kort om saksgang for de statlige IR-midlene Vi har fått opplyst at det er Hedmark fylkeskommune, som interregsekretariat, som mottar og registrerer søknadene på norsk side, både i Hedmark fylkeskommunes arkivsystem og Kommunal- og moderniserings-departementets styringssystem Regionalforvaltning.no. Sammen med sekretariatet på svensk side v/länsstyrelsen i Värmland skrives det en felles saksframstilling med forslag til vedtak om bifall eller avslag på statlige IR-midler i RPP. Kun de saker som har fått bifall i RPP går videre til behandling i styringskomiteen. Styringskomiteen anbefaler bifall eller avslag mht. EU tilskudd til programmets Forvaltningsmyndighet v/länsstyrelsen i Jämtlands län. Formelt er det programmets Forvaltningsmyndighet, v/länsstyrelsen i Jämtlands län, som godkjenner alle saker. Når alle vedtak er på plass, formidles vedtak til norsk prosjektsøker ved ordinære tilsagnsbrev med vedlegg, saksutredningen som viser forutsetning for gjennomføringen av prosjektet, generelle og særskilte vilkår, og kontrakt mellom Hedmark fylkeskommune (som forvalter av de statlige IRmidlene) og prosjekteier. Når prosjektet er igangsatt skal det periodevis rapporteres mht. gjennomføring i form av statusrapporter og detaljerte prosjektregnskap som grunnlag for utbetaling av etterskuddsvise tilskudd. Det blir utarbeidet sluttrapport og revisorgodkjent prosjektregnskap ved avslutning av prosjektet. Udisponerte midler går tilbake til programbudsjettet. Evalueringen av programmet gjøres både på programnivå og prosjektnivå gjennom fastlagte rutiner i henhold til spesifikke EU regelverk. Saksbehandling vedr fylkeskommunal medfinansiering: Vi har fått opplyst at Hedmark fylkeskommune har en egen budsjettpost om medfinansiering til gjennomføring av prosjekter innenfor Interreg Sverige-Norge programmet. Her er det fylkessjef ved enhet for internasjonalt samarbeid som utarbeider sak og innstiller overfor fylkesrådet om bruken av disse midlene. Vedtak fattes i fylkesrådets ordinære vedtaksmøter Bevilgning over statsbudsjettet Programområde 13 i statsbudsjettet omfatter kommunal og regionaldepartementet. Dette programområdet er delt opp i programkategorier, og hver programkategori omfatter flere kapitler og poster. Programkategori gjelder bevilgninger til distrikts- og regionalpolitikk, og fordeler seg slik på kapitler: Kapittel Betegnelse Regnskap 2011 Saldert budsjett 2012 Forslag Regional utvikling og nyskaping Nasjonalt samarbeid for regional utvikling Kompetansesenter for distriktsutvikling Sum kategori Tabell 1 Kilde: Prop. 1 S ( ) Kommunal- og regionaldepartementet 6

7 Kapittel 551 fordeler seg slik på poster: Forvaltningsrevisjon: Foranalyse og prosjektplan Internasjonalt samabeid Post Betegnelse Regnskap 2011 Saldert budsjett 2012 Forslag Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Sum kapittel Tabell 2 Kilde: Prop. 1 S ( ) Kommunal- og regionaldepartementet I orienteringsbrev av som departementet har sendt til fylkeskommunene m.fl. har departementet orientert om: Rammer for 2013 under programkategori Distrikts- og regionalpolitikk Overordna distrikts- og regionalpolitiske mål og strategiar Førebels rammer og fordelingar for dei einskilde tilskotspostane, herunder kapittel 551, post 61 tilskot til fylkeskommuner for regional utvikling. I tilskotsbrev av til Hedmark fylkeskommune omhandler «Statsbudsjettet Kap. 551, post 60 Tilskot til Hedmark fylkeskommune for regional utvikling Tilskotsbrev. Ramma fastsett til 80,22 millionar kr.» Fordelingen av rammen fremkommer av vedlegg 1 til tilskotsbrevet. Vedlegg 2 viser at Hedmark fylkeskommune som fylke med sekretariatfunksjon får kr 11,06 mill.kr. som inkluderer midler til å dekke norsk deltaking i delprogrammet Indre Skandinavia i Interreg IVA Sverige-Norge. 4.3 Internasjonalt samarbeid i Hedmark fylkeskommune Kort historisk tilbakeblikk n begynnelsen av 1990-tallet har internasjonalt arbeid vært en del av Hedmark fylkeskommunes virkeområde. Enhet for internasjonalt samarbeid ble opprettet i 2005 som svar på behovet for en mer samordnet og offensiv fylkeskommunal internasjonal satsning. I forkant av etableringen ble dokumentet «Horisont 2005 Enhet for internasjonalt samarbeid Grunnlag for ny enhet» utarbeidet. Dokumentet tok utgangspunkt i fylkesplanen ( ) samt mandat utarbeidet av fylkesdirektøren i november

8 4.3.2 Organisering og oppgaver Figur 1 Hedmark fylkeskommunes organisering og plassering av Enhet for internasjonalt samarbeid (EIS) Som regional utviklingsaktør ønsker Hedmark fylkeskommune å bidra til økt verdiskaping og vekst. Internasjonalisering og grenseoverskridende samarbeid er virkemidler Hedmark fylkeskommune benytter i dette arbeidet. Hedmark fylkeskommune arbeider internasjonalt gjennom program- og fondsforvaltning, deltakelse i prosjekter og programmer, medlemskap i nettverk og organisasjoner, og i samarbeid med lokale og regionale Hedmarksaktører. Enhet for internasjonalt samarbeid består iht. opplysninger på av sju personer med bred kompetanse innenfor internasjonal prosjektutvikling og prosjektdeltakelse. Etter flere år på den internasjonale arena opplyser enheten at den har opparbeidet gode internasjonale kontakter, samt kunnskap om ulike EU-programmer og prosjektfinansieringsmuligheter. Dette bør slik enheten fremstiller det, være av interesse for mange i fylket. Enheten opplyser at de kan bistå kommuner og andre aktører i fylket med: informasjon og veiledning om muligheter, krav og begrensninger ved ulike EU-programmer og andre internasjonale ordninger. veiledning i og samarbeid om internasjonal prosjektutvikling og prosjektdeltakelse. partnersøk og partnerhenvendelser. orientere om internasjonale utviklingstrekk og politisk arbeid internasjonalt. 8

9 I oppstartsmøte / intervju 3.9. fikk vi opplyst at internasjonalt samarbeid omfatter: Ulike typer programmer: o Interreg Sverige-Norge programmet (Nordens grønne belte, Indre Skandinavia og Grenseløst samarbeid), o Interreg B Østersjøprogrammet/Nordsjøprogrammet o Interreg C alleuropeisk program o Ulike sektorprogram som er åpent for norsk deltakelse Euromontana som omfatter fjellregioner i hele Europa, herunder også fjellregionen i Hedmark/Sør-Trøndelag, Baltic Sea State Subregional Co-operation (BSSSC) mv. Medlemskap i ulike organisasjoner, herunder Assembly of European Regions (AER) hvor fylkesordfører er Vice-President i en av komiteene, Association of European Border Regions (AEBR) hvor Fylkesråd Lasse Juliussen er Hedmark fylkeskommunes representant i lederkomiteen 7, Osloregionens Europakontor, Østlandssamarbeidet, Osloregionsamarbeidet mv. Bilateralt samarbeid med regioner i Europa, herunder Sverige Prosjekter som involverer en rekke tjenesteområder i Hedmark fylkeskommune, herunder regional utvikling Videre fikk vi opplyst at EIS yter tjenester i form av veiledning, bistand og hjelp til å skrive søknader mv. til andre aktører, eksempelvis kommuner som skal søke om prosjektmidler. Øvrige enheter i Hedmark fylkeskommune er også viktige aktører i internasjonalt samarbeid. Eksempel på dette er: Kultur og kompetanse i forbindelse med Nord/Sør-programmet og Namibia-prosjektet Næringsenheten vis a vis Innovasjon Norge, VRI programmet og Forskningsrådet Videregående opplæring og de videregående skolene Videregående opplæring samarbeider med Oppland fylkeskommune om internasjonalt lærlingekontor, og rundt 60 lærlinger i Hedmark og Oppland får 3 4 måneder av sin læretid ute i en bedrift i et EU-land Kort om fylkeskommunale planer og strategier Regional planstrategi (2020) Regional planstrategi er det gjeldende overordnede planverktøyet og avløste tradisjonell fylkesplanlegging ved ikrafttredelse av ny planlov 1. juli Regional planstrategi skal i følge Fylkesrådets forord «være et viktig styringsverktøy for utviklingen av Hedmark i de kommende år. Den skal binde sammen nasjonal, regional og lokal politikk for derigjennom å gi et best mulig grunnlag for vekst i fylket.» Planstrategiens fire satsningsområder er: 1. Kompetanse og næringsutvikling omfatter erfaringsbasert kunnskap, formalkunnskap og utdanning sett i sammenheng med innovasjon og næringsutvikling 2. Infrastruktur 7 9

10 3. Attraktivitet 4. Klima, energi og naturressurs Ambisjonene i planstrategien er krevende å realisere, og samarbeid er fastlagt som et avgjørende prinsipp for å kunne nå ambisjonen. Dette kan illustreres slik: Figur 2 Kilde: Regional planstrategi 2012, s. 4. Hovedtyngden av Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement har som formål å understøtte regional utvikling og fylkeskommunens øvrige virksomhet. Det innebærer at fylkeskommunen benytter internasjonalt samarbeid som verktøy for å forsterke satsninger i eget fylke ved å samarbeide med naboregionene Värmland og Dalarna og andre regioner i Europa for å nå målsettinger på ulike politikkområder 8. Dette henger tett sammen med samarbeid som det bærende prinsipp for å nå ambisjonene i planstrategien Regionale planer Med utgangspunkt i planstrategien, kan det utarbeides ulike regionale planer. Regional planstrategi og regionale planer erstatter tidligere fylkesplan og handlingsprogram. Vi er ikke kjent med at Hedmark fylkeskommune har utarbeidet regionale planer som er relevante for internasjonalt samarbeid og går ikke nærmere inn på regionale planer i denne foranalysen. 8 Kilde: Økonomiplan -2017/Årsbudsjett, s

11 Forvaltningsrevisjon: Foranalyse og prosjektplan Internasjonalt samabeid Økonomiplan og årsbudsjett Økonomiplanen og budsjettet omhandler strategier og mål for internasjonalt samarbeid, og er behandlet av fylkestinget. I kapittel 2.6 i økonomiplan 2017 beskrives fylkeskommunens målstruktur9: 9 Mål som har betydning for hovedtjeneste 6, beskrevet i økonomiplanens kapittel 11 er markert med blå pil. 11

12 Kapittel 11.3 omhandler internasjonalt samarbeid, og følgende mål ligger til grunn for Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid: 1. Internasjonalt samarbeid skal bidra til at fylkets innbyggere og næringsliv tar et globalt samfunns- og solidaritetsansvar. 2. Internasjonalt samarbeid skal bidra til å styrke fylkets konkurransekraft, kompetanse og medvirkningsevne. 3. Internasjonalt samarbeid skal bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og understøtte fylkeskommunens andre oppgaver. Det fremkommer videre at Hedmark fylkeskommune vil bli invitert av Kommunal- og regionaldepartementet 10 til å delta i programarbeidet «Europeisk territorielt samarbeid, herunder grenseoverskridende, transnasjonalt og interregionalt samarbeid (Interreg)». Det er Europa som er det sentrale utgangspunkt for det tematiske innhold i de nye grenseregionale, transnasjonale og interregionale partnerskapsprogrammene. Europa 2020 agendaen kobles sammen med den nasjonale regional- og distriktspolitikk og regionale planstrategier. Kort om de ulike interreg-programmene: A. Interreg Sverige Norge grenseregionen Indre Skandinavia (Interreg IV A). For Hedmark har Interreg Sverige-Norge programmet gitt viktige bidrag til lokale- og regionale satsninger, etablering av grenseoverskridende klynger og bedriftsnettverk, støtte til innovasjon, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Samarbeidet i perioden har vært omfattende, med flere enn personer og bedrifter involvert i grenseregionen Indre Skandinavia 12. B. Interreg IV B Østersjø / Nordsjøprogrammet. Interreg IV B gir aktører fra Hedmark og Hedmark fylkeskommune mulighet til å delta i utviklingsprosjekter innen områder som klima og energi, næringsutvikling og kultur sammen med partnere fra landene rundt Østersjøen (Østersjøprogrammet) og Nordsjøen (Nordsjøprogrammet). C. Interreg IV C interregionalt samarbeid. Interreg IV C gir Hedmark fylkeskommune mulighet til å arbeide med politikkutvikling innenfor områdene innovasjon og næringsutvikling, IKT og digitalisering av offentlige tjenester, energi og klima, stedsutvikling og attraktivitet. Samarbeid med regioner i Europa Hedmark fylkeskommune har klare samarbeidsavtaler som legger grunnlag for samarbeid på flere områder. Hedmark fylkeskommune har lange tradisjoner for samarbeid med Värmland gjennom flerårige avtaler med Region Värmland. Det grenseoverskridende samarbeidet mellom Hedmark og Dalarna har blitt utvidet ved at hele Dalarnas Län inngår. Det har åpnet opp for økt bilateralt samarbeid. Hedmark-Dalarna har fått status som grensekomité innenfor Nordisk Ministerråd, og sekretariatet er tillagt i Hedmark fylkeskommune. 10 Etter regjeringsskiftet endret navn til Kommunal og moderniseringsdepartementet Kilde: Økonomiplan 2017 / Årsbudsjett, s

13 Deltakelse i europeiske nettverk og organisasjoner Hedmark fylkeskommune skal følge opp og delta i nettverk og organisasjoner som er relevant for fylkeskommunen og dens regionale partnere, jf. oversikt ovenfor (s.10). Utøve globalt ansvar I en integrert og globalisert verden må Hedmark fylkeskommune ha et bevisst forhold til at flere av rammevilkårene dannes utenfor fylkeskommunens grenser. Det medfører at det er viktig å bidra og medvirke på arenaer utenfor det nasjonale. I nord-sør bidrar fylkeskommunen ved å støtte opp om arbeidet som Høgskolen i Hedmark og Namibiaforeningen står for i Namibia. Sammen med Liechtenstein og Island betaler Norge inn EØS-kontingent, jf. nedenstående avsnitt. Midlene skal benyttes til prosjekter i de nye medlemslandene i EU og norske firmaer og ulike samfunnsaktører kan være med som prosjektpartner. Det sist tilsluttede medlemslandet i EU er Kroatia 13. EØS-midlene (EØS-kontingenten): EØS-midlene er Norges bidrag til å bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Gjennom EØS-midlene skal Norge være en stabil og pålitelig partner som bidrar til felles europeiske mål innen miljø og klima, forskning og innovasjon, kompetansebygging og styrking av fundamentale europeiske verdier som demokrati, rettsstat og toleranse. EØS-midlene skal også styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. I oppstartsmøte / intervju 3.9. fikk vi opplyst at EØS-kontingenten består av rundt 3 mrd.kr. som Norge, Liechtenstein og Island betaler inn. Midlene skal benyttes i de nye medlemslandene i EU, Norske firmaer og ulike samfunnsaktører kan være med som prosjektpartnere i prosjekter som gjennomføres Årsrapport 2013 I årsrapporten for 2013 står følgende: «Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement skal bidra til regional utvikling og utvikle fylkeskommunens øvrige virksomhet. Internasjonalt samarbeid er en del av fylkeskommunens verktøy for å forsterke satsinger i eget fylke, i samarbeid med våre naboregioner og andre regioner internasjonalt. I tillegg skal fylkeskommunens internasjonale engasjement bidra positivt til samfunnsutvikling og kapasitetsbygging i mindre utviklede land og regioner gjennom EØS avtalen og engasjementspolitikken.» I årsrapporten for 2013, under mål og resultater, står det videre: «I løpet av 2013 har Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement, sammen med partnere, oppnådd 30% høyere resultat, målt i samlet økonomisk innsats, enn målsatt ved programstart i Meraktiviteten skyldes stor interesse og etterspørsel fra partnerskapet i Hedmark, for deltakelse i våre programmer. I tillegg har særlig god uttelling på egne prosjekter bidratt positivt til resultatet 14.» Vi har fått opplyst at meraktiviteten skyldes at partnerne i Norge Sverige programmet har lagt inn mer ressurser enn det programmet la opp til i sine økonomiske rammer. I tillegg opplyses det at 13 Fra 2004 ble Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og Slovenia nye medlemsland i EU. 14 Kilde: Årsberetning 2013 Hedmark fylkeskommune, s

14 meraktiviteten skyldes at Hedmark fylkeskommune fikk innvilget sine 3 interreg IV C søknader, i sterk konkurranse med mange regioner i Europa. Vi har fått opplyst at ingen andre fylkeskommuner i Norge hadde større uttelling, innenfor interreg Europa programmet , enn Hedmark fylkeskommune. Når det gjelder Interreg prosjektsamarbeid fremkommer det at Hedmark fylkeskommunes deltakelse i programmet for Europeisk territorielt samarbeid Interreg, har stått sentralt i fylkeskommunens internasjonale engasjement i Det står også at «hovedvekten i prosjektsammenheng ligger på det grenseoverskridende samarbeidet i Interreg Sverige-Norge, grenseregionen Indre Skandinavia, sammen med de øvrige europeiske programmene for samarbeid over grensene i Europa. I Indre Skandinavia-programmet har Hedmark fylkeskommune i 2013 arbeidet videre sammen med Region Värmland, Region Dalarna, Akershus- og Østfold fylkeskommuner med programgjennomføring og nytt program for Formålet med samarbeidet er innrettet mot å utnytte og forsterke grenseregionens samlede ressurser, redusere grensens barriereeffekter og utøve politisk lederskap, fremme bærekraft og koble sammen små- og mellomstore byer over grensen. I inneværende programperiode deltar aktører i Hedmark i hele 71 prosjekt i Interreg Sverige-Norge programmet. Hedmark fylkeskommunes andel over eget budsjett utgjør om lag 40 mill. kroner i denne perioden. Øvrige norske og svenske partnere har bidratt med 431 mill.» I tillegg har Interreg IV B Østersjøen gitt Hedmark kunnskapspark og Hedmark fylkeskommune mulighet til å delta i utviklingsprosjekter innen entreprenørskap og inkubatorsamarbeid. Videre har Interreg IV C Europa gitt Hedmark fylkeskommune mulighet til å arbeide videre med politikkutvikling innenfor fjellpolitikken, IKT og reiseliv, pluss grenseregionalt samarbeid omkring det å utvikle, beholde og tiltrekke seg kompetanse. Øvrige forhold som omtales i årsberetningen 2013 er: Samarbeid med regioner i Europa Bilateralt samarbeid og europeiske organisasjoner Samfunns- og solidaritetsansvar Økonomisk resultat For detaljer vises det til årsrapporten. 14

15 Årsregnskap 2013 I årsregnskapet for 2013 fremkommer følgende for hovedtjeneste 6, fordelt på tjenestegrupper: Tjenestegruppe Regnskap 2013 Revidert Regnskap 2012 budsjett Reiseliv Utgifter Inntekter Netto Næringsutviklingstiltak Utgifter Inntekter Netto Regional støtte og omstilling Utgifter Inntekter Netto Interreg 15 Utgifter Inntekter Netto Internasjonalt samarbeid Utgifter Inntekter Netto Tilrettelegging næringsutvikling Utgifter Inntekter Netto Omstilling og nyskapning Utgifter Inntekter Netto Interreg 16 Utgifter Inntekter Netto Etablererstipend Utgifter Inntekter Netto Ufordelte midler Utgifter Inntekter Netto Andre tiltak Utgifter Inntekter Netto Omfatter innbetaling fra fylkeskommuner knyttet til sekretariatsfunksjon med kr (2013) 16 Omfatter tjeneste 6530 Teknisk assistanse, 6531 Fylkeskommunale midler og 6532 Statlige midler 15

16 Statstilskudd knyttet til Interreg IVA på kr (2013) er inntektsført under tjeneste 653. Denne tjenesten omfatter statlig tilskudd, fylkeskommunale midler og teknisk bistand vedrørende Interreg III A. Innbetaling fra Akershus, Østfold og Hedmark fylkeskommune vedrørende sekretariatsfunksjonen er inntektsført på tjeneste 630 Interreg med kr Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement Vi har fått opplyst at Internasjonal strategi er et sentralt dokument. Programmene i EU går over sju år, og nåværende strategi gjaldt frem til 2013 fordi det var planlagt som det siste året i en programperiode i EU. Ny programperiode er planlagt for 2020, men vi har fått opplyst at de fleste programmene her antagelig vil sluttføres i Program som er i gang og som tilhører den perioden som var planlagt avsluttet i 2013, fortsetter ut i. Prosjektene er i en avsluttende fase (jf. oppstartsmøte 3.9.) og skulle være avsluttet og rapportert for innen Nye programmer starter i Figuren nedenfor er hentet fra strategien og viser hva internasjonalt samarbeid omfatter: A. Medvirkning og påvirkning, herunder; deltagelse i europeiske organisasjoner og nettverk B. Programarbeid, herunder; Interreg IVA sekretariat / forvaltning C. Prosjektdeltagelse EU-prosjekter, herunder; Tilrettelegging for deltagelse / egen deltagelse i Interreg ABC, EUs sektorprogrammer, EØS-midlene, Nordiske midler D. Utøve globalt ansvar, herunder tilrettelegge ifht. Namibia og EØS-midlene Figur 3 Kilde: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement, s. 7. A B C D 16

17 Nedenfor velger vi også å gjengi en oversikt over relevante samarbeidsarenaer og nettverk hentet fra vedlegg 1 til strategien. Figur 4 Vedlegg 1 til strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement, s. 17. For ytterligere detaljer vises det til strategidokumentet Oppfølging av FT-sak 33/ Vi har fått opplyst at det er naturlig å oppsummere når en programperiode blir avsluttet. For programperioden som var planlagt avsluttet i 2013, men som har gått noe inn i, vil Hedmark fylkeskommune legge frem en fylkestingsmelding hvor det internasjonale samarbeidet blir belyst. I fylkestingsmeldingen vil fylkestinget bli orientert om arbeidet og aktivitetene som er gjennomført, hvilke mål som ble satt og hvilke resultater som er oppnådd mv. Det enkelte prosjekt har for øvrig indikatorer som sier noe om hva som skal oppnås, og som prosjektene blir målt opp mot. Videre vil Hedmark fylkeskommune rullere den gjeldende internasjonale strategien samtidig med at nye europeiske utviklingsprogram blir operative i Nye program og strategier vil ha et tidsperspektiv fra /21. 17

18 4.4 Hva kan være nyttig sett fra fylkeskommunens ståsted? Hedmark fylkeskommune er fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet tillagt rollen som norsk forvaltende organisasjon i Interreg Norge Sverige Dette innebærer et overordnet ansvar for gjennomføringen av programmer i Østfold, Akershus og Hedmark. Hedmark fylkeskommune har sekretariatsfunksjonen for Interreg, Indre Skandinavia, hvor Värmland og Dalarna inngår på svensk side. Vi har fått opplyst at det kan være nyttig for fylkeskommunen om det gjennomføres en revisjon på området. I og med at Hedmark fylkeskommune er forvaltende organisasjon for Akershus og Østfold fylkeskommune, vil en revisjon også være av interesse for dem. Forvaltningen skjer på oppdrag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også kan ha nytte av en revisjon på området. Vi har fått opplyst at området er tungt økonomisk sett, dvs. vesentlig for Hedmark fylkeskommune (og øvrige aktører). Fylkeskommunen mottar statlige midler på vegne av de tre fylkeskommunene (11,06 mill.kr. i 2013), i tillegg til midler fra fylkeskommunene for å dekke fellesutgifter til sekretariatsfunksjonen, jf. partnerskapsavtale. Videre har vi fått opplyst at den totale omsetningen på området i løpet av en programperiode på 7 år, ligger på rundt 500 mill.kr. Vi har videre fått opplyst at selve forvaltningen og saksbehandlingen på dette området, ikke vil bli berørt i fylkestingsmeldingen som skal legges frem for fylkestinget, jf. oppfølging av FT-sak 33/. En revisjon på området vil således ikke medføre at Hedmark fylkeskommune og Hedmark Revisjon IKS ser på samme forhold til samme tid. Vi har også fått opplyst at Hedmark fylkeskommune også søker om å få delta i prosjekter innenfor EU-programmer, herunder Interreg Sverige-Norge programmet. Det innebærer at Hedmark fylkeskommune både er sekretariat og aktør på området. Vi har videre fått opplyst at Hedmark fylkeskommune i programperioden som avsluttes innen 1.8. her gjennomført tre store interregprosjekter Europa i egen regi. Hedmark fylkeskommune påpeker at de er seg bevisst de ulike rollene organisasjonen innehar som forvaltende myndighet, aktør og utvikler. Kombinasjonen av roller kan innebære risiko, og det kan blant annet være aktuelt å se på åpenhet overfor søkere, likebehandling av søkere og uavhengighet i vurderingene av søknadene. 4.5 Vurdering og oppsummering Vurdering av risiko og vesentlighet I kapittel har vi kort beskrevet: 1. Fylkeskommunens rolle i internasjonalt samarbeid (kapittel 5.1) 2. Hedmark fylkeskommunes oppdrag fra departementet, bevilgningen over statsbudsjettet (kapittel 5.2) 3. Internasjonalt samarbeid i Hedmark fylkeskommune, herunder organisering, planer og strategier og oppfølging av FT-sak 33/ (kapittel 5.3) 4. Hva kan være nyttig sett fra Hedmark fylkeskommunes ståsted (kapittel 5.4) 18

19 Internasjonalt samarbeid omfatter: A. Medvirkning og påvirkning, herunder; deltagelse i europeiske organisasjoner og nettverk B. Programarbeid, herunder; Interreg IVA sekretariat / forvaltning C. Prosjektdeltagelse EU-prosjekter, herunder; Tilrettelegging for deltagelse / egen deltagelse i Interreg ABC, EUs sektorprogrammer, EØS-midlene, Nordiske midler D. Utøve globalt ansvar, herunder tilrettelegge ifht. Namibia og EØS-midlene Hedmark fylkeskommune ved EIS har ulike roller knyttet til internasjonalt samarbeid: Sekretariat for Interreg IVA Norge Sverige, herunder forvalter statsmidler og fylkeskommunale midler på vegne Akershus og Østfold fylkeskommune, jf. punkt B Aktør som gjennomfører prosjekter i egen regi, herunder også Interreg-prosjekter, jf. punkt B. Yter veiledning og bistand til andre aktører, jf. punkt B I tillegg er øvrige enheter og virksomheter i Hedmark fylkeskommune aktører i internasjonalt samarbeid, herunder kultur og kompetanse, næring og nyskaping og videregående opplæring /videregående skoler. Kortfattet vurdering av risiko Det at Hedmark fylkeskommune har ulike roller knyttet til internasjonalt samarbeid medfører etter revisors vurdering økt risiko i forhold til likebehandling og uavhengighet, og innebærer at området er aktuelt for forvaltningsrevisjon. Hedmark fylkeskommune er sekretariat for Interreg Indre Skandinavia etter oppdrag fra Kommunalog moderniseringsdepartementet og på vegne av Akershus og Østfold fylkeskommune. Dette medfører risiko for at Hedmark fylkeskommune «kan forfordele» egen fylkeskommune. Etter revisors vurdering kan det således være hensiktsmessig å kontrollere forhold som åpenhet, likebehandling og uavhengighet mv. Det er utarbeidet til dels omfattende og kompliserte program og programmanualer for Interreg Sverige Norge. Dette har etter revisors vurdering også betydning i forhold til vurdering av risiko. Et omfattende og komplisert program, øker risikoen for at programmet ikke etterleves. Det er etablert en overvåkningskomite, en styringskomite og regionalt prioriterende partnerskap med deltakere fra ulike aktører for å følge opp og fatte beslutninger på området. Dette kan, slik revisor vurderer det, bidra til at risikoen reduseres. Kompleksiteten vil også ha betydning for de målsettinger som fastsettes på området og for det enkelte prosjekt. Det vil videre kunne knyttes risiko til operasjonalisering av målene og innholdet i rapporteringen. 19

20 Kortfattet vurdering av vesentlighet I årsrapporten for 2013 fremkommer det at det i programperioden deltar aktører fra Hedmark i 71 programmer i Norge Sverige programmet. Hedmark fylkeskommune bidrar med om lag 40 mill.kr. over eget budsjett, og øvrige norske og svenske partnere bidrar med 431 mill.kr. Dette tilsier at området er vesentlig økonomisk sett, og at det således er aktuelt for forvaltningsrevisjon. Hedmark fylkeskommune er sekretariat og forvalter midler på vegne av andre fylkeskommuner. Dersom det skulle bli avdekket feil og mangler på området i ettertid, vil det kunne medføre omdømmetap for fylkeskommunen. Det vil også kunne medføre tap av oppdraget frem over i tid. Også dette forholdet bidrar til at området er vesentlig Oppsummering og konklusjon Med bakgrunn i ovenstående anbefaler revisor at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av internasjonalt samarbeid og EIS i Hedmark fylkeskommune. Det er revisors vurdering at en forvaltningsrevisjon bør omfatte Interreg Sverige Norge , jf. pkt. B i kapittel Hedmark fylkeskommune er tillagt rollen som norsk forvaltende organisasjon etter oppdrag fra departementet. Det innebærer et overordnet ansvar for gjennomføringen av programmet i Østfold, Akershus og Hedmark. Videre har Hedmark fylkeskommune sekretariatsansvar for Interreg Indre Skandinavia, noe som også bør omfattes av forvaltningsrevisjonen. Det er risiko forbundet med at Hedmark fylkeskommune både forvalter ordningen og opererer som tilskuddssøker. Det er videre snakk om omfattende og komplekse programmer, og forvaltning av området vil være krevende. Interreg Sverige Norge og Interreg Indre Skandinavia er videre et vesentlig område når det gjelder ressursbruk til internasjonalt arbeid i fylkeskommunen. I kapittel 5 vil vi i det følgende utarbeide forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon på området. 20

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark. Dagsorden

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark. Dagsorden Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Likebehandling, oppfølging og politisk styring Målanalyse Evaluering av Sverige-Norge programmets resultater og effekter for Hedmark v/ oppdragsansvarlig

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 Fremtidig INTERREG 2007-2013 Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 1 Forslag til ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

Mål- og handlingsdokument for Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid 2015-2020

Mål- og handlingsdokument for Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid 2015-2020 Mål- og handlingsdokument for Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid 2015-2020 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Hedmark fylkeskommune og internasjonalisering...4 3 Globalisering...5 4 Forholdet

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram (RUP)

Regionalt utviklingsprogram (RUP) Regionalt utviklingsprogram (RUP) Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009 Sammendrag og revisors konklusjon KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en foranalyse av Regionalt

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Avdelingsdirektør Lise Hauge Regionalpolitisk avdeling Hovedbolker Norge en globalisert periferi Nyanser i regionalpolitikken Interreg

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Bakteppe for neste programperiode EU-strategier og nasjonale strategier Programgeografi 1 program 3 delområder 3 beslutningsgrupper Innsatsområder Forskning

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/00132-63 12/143-3 11.07.2013 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Vi viser til innsendt

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid Vibeke Rysst-Jensen Fafo Østforum seminar, 28. januar 2010

EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid Vibeke Rysst-Jensen Fafo Østforum seminar, 28. januar 2010 EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid Vibeke Rysst-Jensen Fafo Østforum seminar, 28. januar 2010 Utvidelsen av EU og EØS i 2004 og 2007 EU: 27 land; 500 mill. mennesker EØS/EFTA: 3 land; 5 mill. mennesker

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2015/ Dato: 09.01.2015 Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhold

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013 Innovangsjon SA v/caroline Fleten Klokkarhaugen 2975 Vang i Valdres Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-8 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til

Detaljer

Internasjonalt samarbeid 2015-2020

Internasjonalt samarbeid 2015-2020 Internasjonalt samarbeid 2015-2020 Dagens tema/innhold; 1. Egenevaluering av det internasjonale arbeidet i Hedmark fylkeskommune 2. Mål- og handlingsdokument for det internasjonale arbeidet 2015 2020 3.

Detaljer

Samarbeid i Nord-Europa muligheter og utfordringer

Samarbeid i Nord-Europa muligheter og utfordringer Samarbeid i Nord-Europa muligheter og utfordringer Strategi for Østlandssamarbeidets engasjement i nærområdene (2009 2011) Østlandssamarbeidet er et landsdelssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning

Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning De statlige midlene kap. 551.60 har Østfold fylkeskommune fordelt på følgende prosjekter i 2011: Interreg IVA 9 350 000

Detaljer

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat FKTs Sekretariatssamling Scandic Oslo City, 12. mars 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte Agenda Planlegging av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 Den 5. samhørighetsrapporten Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 1 Konklusjoner fra rapporten Dagens struktur for regionalpolitikken i EU videreføres i all hovedsak

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellregionsamarbeidet Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellregionsamarbeidet (FRS) er et politisk nettverk. FRS er pådriver for en politikk som sikrer

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038.

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune Kommunehuset 3536 NORESUND Deres ref Vår ref 11/1304-5 KON Dato Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2014-2018 Akershus fylkeskommune INTERNASJONAL STRATEGI 2014 2018 1 Overordnet målsetting for det internasjonale arbeidet Akershus er et grønt og variert fylke der man finner både

Detaljer

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark En del av kompensasjonen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift fom 1. jan. 2004 tom 31. des. 2006 (RDA-midler)

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og a2oct7 KOMMUNAL- DET KONG-ELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Moskenes kommune 8390 REINE Deres ref Vår ref 11/1317-45 JKO Dato 5 0[17011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013 Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 13/618-5 05.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet -

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE Kontrollutvalget. Egen evaluering av arbeid og virke

KLÆBU KOMMUNE Kontrollutvalget. Egen evaluering av arbeid og virke KLÆBU KOMMUNE Kontrollutvalget Egen evaluering av arbeid og virke Valgperioden 2007 2011 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 2.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 10 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 10 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Kongsbergregionen i Brussel Kongsbergregionen på studiebesøk i Brussel 18. til 20. mai. En gruppe bestående av regionrådet, rådmannsutvalget, internasjonalt forum og sekretariatet ankom Brussel på ettermiddagen

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Vår ref 11/1317-41 JKO

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Vår ref 11/1317-41 JKO 2c;c)`-i C(,2 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Herøy kommune 8850 HERØY Deres ref Vår ref 11/1317-41 JKO Dato.`; OKT 7011 Statsbudsjettet 2011 - Kap 552, post 72 Nasjonale milder for regional

Detaljer

S A K S F R E M L E G G

S A K S F R E M L E G G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 3/2015 28. september 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14046-4 S A K S F R E M L E G G S a k 1 9 / 2 0 1 5 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK KAP. 551.61 (RDA) - RDA- PROSESSEN I TROMSØ

NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK KAP. 551.61 (RDA) - RDA- PROSESSEN I TROMSØ TROMS FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDSNOTAT FYLKESRÅDSAK NR.: 168/06 Løpenr.: 23658/06 Saknr.: 06/2774-141 Ark.nr.: PRO Dato: 25.09.2006 Til: Fylkesrådet Fra: Fylkesråden for næring NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK

Detaljer

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019)

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Saknr. 15/1331-1 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Vennesla kommune. Kontrollutvalget

Vennesla kommune. Kontrollutvalget Vennesla kommune Kontrollutvalget Årsmelding for 2014 1 1. Kontrollutvalget i Vennesla kommune Kontrollutvalget har følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunestyret: Medlemmer: Oddbjørn Hagen

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer