FORANALYSE / PROSJEKTPLAN. Internasjonalt samarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORANALYSE / PROSJEKTPLAN. Internasjonalt samarbeid"

Transkript

1 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune FORANALYSE / PROSJEKTPLAN Internasjonalt samarbeid Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten Telefon: Hjemmeside: E-post: Org.nr: MVA 1

2 Innholdsfortegnelse Forvaltningsrevisjon: Foranalyse og prosjektplan Internasjonalt samabeid 1 FORANALYSENS BAKGRUNN OG AVGRENSING BAKGRUNN OG BESTILLING AVGRENSING FORANALYSENS FORMÅL KORT OM FORANALYSENS METODISK TILNÆRMING FAKTA KNYTTET TIL INTERNASJONALT SAMARBEID KORT OM FYLKESKOMMUNENES ROLLE I INTERNASJONALT ARBEID OPPDRAG FRA DEPARTEMENTET OG BEVILGNING OVER STATSBUDSJETTET Oppdrag fra kommunal- og regionaldepartementet Bevilgning over statsbudsjettet INTERNASJONALT SAMARBEID I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Kort historisk tilbakeblikk Organisering og oppgaver Kort om fylkeskommunale planer og strategier Regional planstrategi (2020) Regionale planer Økonomiplan og årsbudsjett Årsrapport Årsregnskap Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement Oppfølging av FT-sak 33/ HVA KAN VÆRE NYTTIG SETT FRA FYLKESKOMMUNENS STÅSTED? VURDERING OG OPPSUMMERING Vurdering av risiko og vesentlighet Oppsummering og konklusjon FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN BAKGRUNN FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formål Problemstillinger REVISJONSKRITERIER AVGRENSNING METODE FOR DATAINNSAMLING ORGANISERING OG ANSVAR KILDER

3 1 Foranalysens bakgrunn og avgrensing 1.1 Bakgrunn og bestilling I henhold til kommuneloven 77 fjerde ledd skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen. Plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune ble behandlet i kontrollutvalget 13. november 2012, sak nr. 30/2012. Det fremgår av planen at internasjonalt samarbeid er et av temaene som er prioritert for forvaltningsrevisjon. I sak 13/ 19. juni fattet kontrollutvalget følgende enstemmige vedtak: Kontrollutvalget bestiller en foranalyse/prosjektplan innen temaet internasjonalt samarbeid som gir forslag til spissing av utvalgets undersøkelse ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering og avgrensing i forhold til fylkeskommunens egen gjennomgang av temaet. Prosjektplanen presenteres kontrollutvalget høsten. Med bakgrunn i ovenstående har Hedmark Revisjon IKS utarbeidet denne foranalysen som oppsummeres i en prosjektplan, jf. avsnitt Avgrensing Kontrollutvalget har bestilt en foranalyse / prosjektplan innen temaet internasjonalt samarbeid. Vi har oppfattet bestillingen av foranalyse / prosjektplan slik at vi i løpet av september / oktober skal gjennomføre en foranalyse på området, og at den skal munne ut i et forslag til prosjektplan for ett forvaltningsrevisjonsprosjekt på området. Det fremkommer videre at foranalysen/prosjektplanen skal bidra til en spissing av kontrollutvalgets undersøkelse ut fra en risikovurdering og vesentlighetsvurdering og avgrensning i forhold til fylkeskommunens egen gjennomgang av temaet. Vi har tolket dette slik at vi med utgangspunkt i fylkeskommunens gjennomgang av temaet, skal vurdere hvilke områder innenfor internasjonalt samarbeid som er beheftet med risiko og som samtidig vurderes som vesentlige. I sak 33/14 behandlet Hedmark fylkesting den internasjonale virksomheten i Hedmark fylkeskommune, og fattet følgende enstemmige vedtak: Hedmark fylkesting ber fylkesrådet i Hedmark sørge for en gjennomgang av den internasjonale aktiviteten som legges frem for fylkestinget innen utgangen av, samt sørge for en rullering av «Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement » Vi har videre oppfattet kontrollutvalgets bestilling slik at det ved utarbeidelse av foranalyse og prosjektplan, skal tas hensyn til vedtaket til fylkestinget. Vi har videre tolket det slik at vi bør unngå å gjennomgå samme forhold som fylkeskommunen selv planlegger som oppfølging vedtaket. 2 Foranalysens formål Formålet med denne foranalysen er å skaffe tilveie informasjon om fylkeskommunens internasjonale samarbeid. Med bakgrunn i innhentet informasjon skal foranalysen munne ut i et forslag til prosjektplan som omfatter områder innenfor internasjonalt samarbeid som er beheftet med risiko og som samtidig vurderes som vesentlige. Foranalysen bør også bidra til effektiv gjennomføring av en forvaltningsrevisjon på området. 3

4 Det er ikke utarbeidet problemstillinger eller revisjonskriterier for foranalysen, da formålet med denne er å foreslå aktuelle problemstillinger og kilder for revisjonskriterier for forvaltningsrevisjon på området. 3 Kort om foranalysens metodisk tilnærming I denne foranalysen har vi gjennomført oppstartsmøte / samtale med fylkesdirektøren, fylkessjef enhet for internasjonalt samarbeid og juridisk rådgiver. Det er skrevet referat fra oppstartsmøtet / samtalen. Referatet er verifisert. Videre har vi innhentet og gjennomgått en rekke dokumenter. Jf. oversikt i kapittel 6. 4 Fakta knyttet til internasjonalt samarbeid 4.1 Kort om fylkeskommunenes rolle i internasjonalt arbeid Fylkeskommunene har et omfattende internasjonalt engasjement. Dette er en konsekvens av internasjonalisering på mange samfunnsområder. Tidligere var det samarbeidet innen Norden som dominerte. Fra midten av 1990-tallet skjøt det europeiske samarbeidet fart som blant annet følge av svensk medlemskap i EU og EØS-avtalen. Fylkeskommunenes arbeid er forankret i politiske mål knyttet til blant annet demokratiutvikling, økonomisk og sosial utvikling. Fylkeskommunenes deltakelse i internasjonalt regionalpolitisk samarbeid er med på å støtte opp om norsk nærområdepolitikk 1. Det internasjonale elementet er helt sentralt innenfor regionalpolitikken, og internasjonalt samarbeid vil være en god tilnærming i forhold til regionalt utviklingsarbeid der læring, kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og nettverksutbygging er en viktig del av den faglige utfordringen. Fylkeskommunenes internasjonale engasjement har betydelig fokus på deltakelse i EUs program for Europeisk territorielt samarbeid såkalt Interregprogrammene. Interregprogrammene gir støtte til grenseregionalt, transnasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor EUs interngrenser, men også i forhold til EUs ytre grenser. Norge deltar etter invitasjon fra EU, den svensk-, danske- og finske regjering. Programmene har en nettverks- /flernivåstyring mellom EU, nasjonale- og regionale myndigheter. Programmene har fokus på å redusere grensens barriereeffekter, utnytte grenseregionens samlede kompetanse som gir grunnlag for bedre forutsetningene for næringsutvikling, kommunikasjon og bærekraftig utvikling. Flere fylkeskommuner har formelle oppgaver som norske representanter i styringsstrukturen for programmene. Fylkeskommunene har også utviklet sin regionalpolitiske rolle nasjonalt og internasjonalt gjennom deltakelse i faste internasjonale samarbeidsorganisasjoner, eksempelvis Barents samarbeidet, Østersjøsamarbeidet og Nordsjøsamarbeidet. For EUs program for Europeisk territorielt samarbeid (Interreg), er Association of European Border Regions (AEBR), en svært viktig premissleverandør for politikkutformingen i dialog med Europaparlamentet, EU kommisjonen og Regionkomiteen. Hedmark fylkeskommune har vært medlem siden St.meld.12 ( ) Regionale fortrinn regional fremtid, s

5 Alle fylkeskommuner er medeiere i et regionkontor i Brussel. Det er seks europakontorer, og disse skal blant annet hjelpe det hjemlige næringsliv og samfunnsliv til bedre markedstilgang og samhandling i Europa, og følge med på politikkutviklingen i EU på områder som har betydning for fylkeskommunene og kommunene. 4.2 Oppdrag fra departementet og bevilgning over statsbudsjettet Oppdrag fra kommunal- og regionaldepartementet 2 Vi har fått opplyst at Hedmark fylkeskommune, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3, har fått i oppdrag å være sekretariat for Interreg Sverige-Norge programmet. Dette er et oppdrag hvor Hedmark fylkeskommune forvalter midler på vegne av fylkeskommunene i Akershus og Østfold. En egen partnerskapsavtale mellom Hedmark- Akershus- og Østfold fylkeskommune regulerer forholdet om forvaltning av de statlige midlene. Dette er et oppdrag Hedmark fylkeskommune har hatt siden oppstarten av disse programmene fra Videre har vi fått opplyst at dette er det området innenfor internasjonalt samarbeid som har størst betydning økonomisk. Programmet har utvalgte innsatsområder, indikatorer for måloppnåelse som viser hva som skal oppnås i prosjektene og for programmet som helhet, forutsigbarhet mht økonomiske rammer og en konsensus blant lokale og regionale beslutningstakere om hvilke prosjekter som skal prioriteres. Kort om gjennomføringsorganisasjon 4 : Sveriges og Norges regjeringer har blitt enige om at gjennomføringsorganisasjonen skal bestå av: Overvåkningskomite 5 bestående av 12 representanter og 12 vararepresentanter fra hvert land. Oppgavene følger av «Arbetsordning för Övervakningskommiteen i Interreg Sverige Norge, ». Styringskomiteen 6 velger utvalg av prosjekter og rapporterer til overvåkningskomiteen. Styringskomiteen består av 12 representanter og 12 vararepresentanter fra hvert land. Regionalt prioriterende partnerskap (RPP) hovedoppgaven er å fatte beslutninger om de statlige norske interreg-midlene og gi anbefalinger til hvordan man anser at beslutningsforslag fra delområdene skal vurderes og prioriteres. Anbefalinger gis til styringskomiteen. Sekretariat for delområdet Indre Skandinavia (Länsstyrelsen i Värmlands län og Hedmark fylkeskommune). 2 Etter regjeringsskiftet: Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3 Tidligere kommunal- og regionaldepartementet 4 Kilde: Arbetsordning för Regionalt Prioriterande Partnerskap (RPP) i Interreg Sverige Norge, Inre Skandinavien, programperiod Jf. Arbetsordning för Ôvervakningskommittén i Interreg Sverige Norge, Jf. Arbetsordning för styrkommittén i Interreg Sverige Norge, programperiod

6 Kort om saksgang for de statlige IR-midlene Vi har fått opplyst at det er Hedmark fylkeskommune, som interregsekretariat, som mottar og registrerer søknadene på norsk side, både i Hedmark fylkeskommunes arkivsystem og Kommunal- og moderniserings-departementets styringssystem Regionalforvaltning.no. Sammen med sekretariatet på svensk side v/länsstyrelsen i Värmland skrives det en felles saksframstilling med forslag til vedtak om bifall eller avslag på statlige IR-midler i RPP. Kun de saker som har fått bifall i RPP går videre til behandling i styringskomiteen. Styringskomiteen anbefaler bifall eller avslag mht. EU tilskudd til programmets Forvaltningsmyndighet v/länsstyrelsen i Jämtlands län. Formelt er det programmets Forvaltningsmyndighet, v/länsstyrelsen i Jämtlands län, som godkjenner alle saker. Når alle vedtak er på plass, formidles vedtak til norsk prosjektsøker ved ordinære tilsagnsbrev med vedlegg, saksutredningen som viser forutsetning for gjennomføringen av prosjektet, generelle og særskilte vilkår, og kontrakt mellom Hedmark fylkeskommune (som forvalter av de statlige IRmidlene) og prosjekteier. Når prosjektet er igangsatt skal det periodevis rapporteres mht. gjennomføring i form av statusrapporter og detaljerte prosjektregnskap som grunnlag for utbetaling av etterskuddsvise tilskudd. Det blir utarbeidet sluttrapport og revisorgodkjent prosjektregnskap ved avslutning av prosjektet. Udisponerte midler går tilbake til programbudsjettet. Evalueringen av programmet gjøres både på programnivå og prosjektnivå gjennom fastlagte rutiner i henhold til spesifikke EU regelverk. Saksbehandling vedr fylkeskommunal medfinansiering: Vi har fått opplyst at Hedmark fylkeskommune har en egen budsjettpost om medfinansiering til gjennomføring av prosjekter innenfor Interreg Sverige-Norge programmet. Her er det fylkessjef ved enhet for internasjonalt samarbeid som utarbeider sak og innstiller overfor fylkesrådet om bruken av disse midlene. Vedtak fattes i fylkesrådets ordinære vedtaksmøter Bevilgning over statsbudsjettet Programområde 13 i statsbudsjettet omfatter kommunal og regionaldepartementet. Dette programområdet er delt opp i programkategorier, og hver programkategori omfatter flere kapitler og poster. Programkategori gjelder bevilgninger til distrikts- og regionalpolitikk, og fordeler seg slik på kapitler: Kapittel Betegnelse Regnskap 2011 Saldert budsjett 2012 Forslag Regional utvikling og nyskaping Nasjonalt samarbeid for regional utvikling Kompetansesenter for distriktsutvikling Sum kategori Tabell 1 Kilde: Prop. 1 S ( ) Kommunal- og regionaldepartementet 6

7 Kapittel 551 fordeler seg slik på poster: Forvaltningsrevisjon: Foranalyse og prosjektplan Internasjonalt samabeid Post Betegnelse Regnskap 2011 Saldert budsjett 2012 Forslag Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Sum kapittel Tabell 2 Kilde: Prop. 1 S ( ) Kommunal- og regionaldepartementet I orienteringsbrev av som departementet har sendt til fylkeskommunene m.fl. har departementet orientert om: Rammer for 2013 under programkategori Distrikts- og regionalpolitikk Overordna distrikts- og regionalpolitiske mål og strategiar Førebels rammer og fordelingar for dei einskilde tilskotspostane, herunder kapittel 551, post 61 tilskot til fylkeskommuner for regional utvikling. I tilskotsbrev av til Hedmark fylkeskommune omhandler «Statsbudsjettet Kap. 551, post 60 Tilskot til Hedmark fylkeskommune for regional utvikling Tilskotsbrev. Ramma fastsett til 80,22 millionar kr.» Fordelingen av rammen fremkommer av vedlegg 1 til tilskotsbrevet. Vedlegg 2 viser at Hedmark fylkeskommune som fylke med sekretariatfunksjon får kr 11,06 mill.kr. som inkluderer midler til å dekke norsk deltaking i delprogrammet Indre Skandinavia i Interreg IVA Sverige-Norge. 4.3 Internasjonalt samarbeid i Hedmark fylkeskommune Kort historisk tilbakeblikk n begynnelsen av 1990-tallet har internasjonalt arbeid vært en del av Hedmark fylkeskommunes virkeområde. Enhet for internasjonalt samarbeid ble opprettet i 2005 som svar på behovet for en mer samordnet og offensiv fylkeskommunal internasjonal satsning. I forkant av etableringen ble dokumentet «Horisont 2005 Enhet for internasjonalt samarbeid Grunnlag for ny enhet» utarbeidet. Dokumentet tok utgangspunkt i fylkesplanen ( ) samt mandat utarbeidet av fylkesdirektøren i november

8 4.3.2 Organisering og oppgaver Figur 1 Hedmark fylkeskommunes organisering og plassering av Enhet for internasjonalt samarbeid (EIS) Som regional utviklingsaktør ønsker Hedmark fylkeskommune å bidra til økt verdiskaping og vekst. Internasjonalisering og grenseoverskridende samarbeid er virkemidler Hedmark fylkeskommune benytter i dette arbeidet. Hedmark fylkeskommune arbeider internasjonalt gjennom program- og fondsforvaltning, deltakelse i prosjekter og programmer, medlemskap i nettverk og organisasjoner, og i samarbeid med lokale og regionale Hedmarksaktører. Enhet for internasjonalt samarbeid består iht. opplysninger på av sju personer med bred kompetanse innenfor internasjonal prosjektutvikling og prosjektdeltakelse. Etter flere år på den internasjonale arena opplyser enheten at den har opparbeidet gode internasjonale kontakter, samt kunnskap om ulike EU-programmer og prosjektfinansieringsmuligheter. Dette bør slik enheten fremstiller det, være av interesse for mange i fylket. Enheten opplyser at de kan bistå kommuner og andre aktører i fylket med: informasjon og veiledning om muligheter, krav og begrensninger ved ulike EU-programmer og andre internasjonale ordninger. veiledning i og samarbeid om internasjonal prosjektutvikling og prosjektdeltakelse. partnersøk og partnerhenvendelser. orientere om internasjonale utviklingstrekk og politisk arbeid internasjonalt. 8

9 I oppstartsmøte / intervju 3.9. fikk vi opplyst at internasjonalt samarbeid omfatter: Ulike typer programmer: o Interreg Sverige-Norge programmet (Nordens grønne belte, Indre Skandinavia og Grenseløst samarbeid), o Interreg B Østersjøprogrammet/Nordsjøprogrammet o Interreg C alleuropeisk program o Ulike sektorprogram som er åpent for norsk deltakelse Euromontana som omfatter fjellregioner i hele Europa, herunder også fjellregionen i Hedmark/Sør-Trøndelag, Baltic Sea State Subregional Co-operation (BSSSC) mv. Medlemskap i ulike organisasjoner, herunder Assembly of European Regions (AER) hvor fylkesordfører er Vice-President i en av komiteene, Association of European Border Regions (AEBR) hvor Fylkesråd Lasse Juliussen er Hedmark fylkeskommunes representant i lederkomiteen 7, Osloregionens Europakontor, Østlandssamarbeidet, Osloregionsamarbeidet mv. Bilateralt samarbeid med regioner i Europa, herunder Sverige Prosjekter som involverer en rekke tjenesteområder i Hedmark fylkeskommune, herunder regional utvikling Videre fikk vi opplyst at EIS yter tjenester i form av veiledning, bistand og hjelp til å skrive søknader mv. til andre aktører, eksempelvis kommuner som skal søke om prosjektmidler. Øvrige enheter i Hedmark fylkeskommune er også viktige aktører i internasjonalt samarbeid. Eksempel på dette er: Kultur og kompetanse i forbindelse med Nord/Sør-programmet og Namibia-prosjektet Næringsenheten vis a vis Innovasjon Norge, VRI programmet og Forskningsrådet Videregående opplæring og de videregående skolene Videregående opplæring samarbeider med Oppland fylkeskommune om internasjonalt lærlingekontor, og rundt 60 lærlinger i Hedmark og Oppland får 3 4 måneder av sin læretid ute i en bedrift i et EU-land Kort om fylkeskommunale planer og strategier Regional planstrategi (2020) Regional planstrategi er det gjeldende overordnede planverktøyet og avløste tradisjonell fylkesplanlegging ved ikrafttredelse av ny planlov 1. juli Regional planstrategi skal i følge Fylkesrådets forord «være et viktig styringsverktøy for utviklingen av Hedmark i de kommende år. Den skal binde sammen nasjonal, regional og lokal politikk for derigjennom å gi et best mulig grunnlag for vekst i fylket.» Planstrategiens fire satsningsområder er: 1. Kompetanse og næringsutvikling omfatter erfaringsbasert kunnskap, formalkunnskap og utdanning sett i sammenheng med innovasjon og næringsutvikling 2. Infrastruktur 7 9

10 3. Attraktivitet 4. Klima, energi og naturressurs Ambisjonene i planstrategien er krevende å realisere, og samarbeid er fastlagt som et avgjørende prinsipp for å kunne nå ambisjonen. Dette kan illustreres slik: Figur 2 Kilde: Regional planstrategi 2012, s. 4. Hovedtyngden av Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement har som formål å understøtte regional utvikling og fylkeskommunens øvrige virksomhet. Det innebærer at fylkeskommunen benytter internasjonalt samarbeid som verktøy for å forsterke satsninger i eget fylke ved å samarbeide med naboregionene Värmland og Dalarna og andre regioner i Europa for å nå målsettinger på ulike politikkområder 8. Dette henger tett sammen med samarbeid som det bærende prinsipp for å nå ambisjonene i planstrategien Regionale planer Med utgangspunkt i planstrategien, kan det utarbeides ulike regionale planer. Regional planstrategi og regionale planer erstatter tidligere fylkesplan og handlingsprogram. Vi er ikke kjent med at Hedmark fylkeskommune har utarbeidet regionale planer som er relevante for internasjonalt samarbeid og går ikke nærmere inn på regionale planer i denne foranalysen. 8 Kilde: Økonomiplan -2017/Årsbudsjett, s

11 Forvaltningsrevisjon: Foranalyse og prosjektplan Internasjonalt samabeid Økonomiplan og årsbudsjett Økonomiplanen og budsjettet omhandler strategier og mål for internasjonalt samarbeid, og er behandlet av fylkestinget. I kapittel 2.6 i økonomiplan 2017 beskrives fylkeskommunens målstruktur9: 9 Mål som har betydning for hovedtjeneste 6, beskrevet i økonomiplanens kapittel 11 er markert med blå pil. 11

12 Kapittel 11.3 omhandler internasjonalt samarbeid, og følgende mål ligger til grunn for Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid: 1. Internasjonalt samarbeid skal bidra til at fylkets innbyggere og næringsliv tar et globalt samfunns- og solidaritetsansvar. 2. Internasjonalt samarbeid skal bidra til å styrke fylkets konkurransekraft, kompetanse og medvirkningsevne. 3. Internasjonalt samarbeid skal bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og understøtte fylkeskommunens andre oppgaver. Det fremkommer videre at Hedmark fylkeskommune vil bli invitert av Kommunal- og regionaldepartementet 10 til å delta i programarbeidet «Europeisk territorielt samarbeid, herunder grenseoverskridende, transnasjonalt og interregionalt samarbeid (Interreg)». Det er Europa som er det sentrale utgangspunkt for det tematiske innhold i de nye grenseregionale, transnasjonale og interregionale partnerskapsprogrammene. Europa 2020 agendaen kobles sammen med den nasjonale regional- og distriktspolitikk og regionale planstrategier. Kort om de ulike interreg-programmene: A. Interreg Sverige Norge grenseregionen Indre Skandinavia (Interreg IV A). For Hedmark har Interreg Sverige-Norge programmet gitt viktige bidrag til lokale- og regionale satsninger, etablering av grenseoverskridende klynger og bedriftsnettverk, støtte til innovasjon, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Samarbeidet i perioden har vært omfattende, med flere enn personer og bedrifter involvert i grenseregionen Indre Skandinavia 12. B. Interreg IV B Østersjø / Nordsjøprogrammet. Interreg IV B gir aktører fra Hedmark og Hedmark fylkeskommune mulighet til å delta i utviklingsprosjekter innen områder som klima og energi, næringsutvikling og kultur sammen med partnere fra landene rundt Østersjøen (Østersjøprogrammet) og Nordsjøen (Nordsjøprogrammet). C. Interreg IV C interregionalt samarbeid. Interreg IV C gir Hedmark fylkeskommune mulighet til å arbeide med politikkutvikling innenfor områdene innovasjon og næringsutvikling, IKT og digitalisering av offentlige tjenester, energi og klima, stedsutvikling og attraktivitet. Samarbeid med regioner i Europa Hedmark fylkeskommune har klare samarbeidsavtaler som legger grunnlag for samarbeid på flere områder. Hedmark fylkeskommune har lange tradisjoner for samarbeid med Värmland gjennom flerårige avtaler med Region Värmland. Det grenseoverskridende samarbeidet mellom Hedmark og Dalarna har blitt utvidet ved at hele Dalarnas Län inngår. Det har åpnet opp for økt bilateralt samarbeid. Hedmark-Dalarna har fått status som grensekomité innenfor Nordisk Ministerråd, og sekretariatet er tillagt i Hedmark fylkeskommune. 10 Etter regjeringsskiftet endret navn til Kommunal og moderniseringsdepartementet Kilde: Økonomiplan 2017 / Årsbudsjett, s

13 Deltakelse i europeiske nettverk og organisasjoner Hedmark fylkeskommune skal følge opp og delta i nettverk og organisasjoner som er relevant for fylkeskommunen og dens regionale partnere, jf. oversikt ovenfor (s.10). Utøve globalt ansvar I en integrert og globalisert verden må Hedmark fylkeskommune ha et bevisst forhold til at flere av rammevilkårene dannes utenfor fylkeskommunens grenser. Det medfører at det er viktig å bidra og medvirke på arenaer utenfor det nasjonale. I nord-sør bidrar fylkeskommunen ved å støtte opp om arbeidet som Høgskolen i Hedmark og Namibiaforeningen står for i Namibia. Sammen med Liechtenstein og Island betaler Norge inn EØS-kontingent, jf. nedenstående avsnitt. Midlene skal benyttes til prosjekter i de nye medlemslandene i EU og norske firmaer og ulike samfunnsaktører kan være med som prosjektpartner. Det sist tilsluttede medlemslandet i EU er Kroatia 13. EØS-midlene (EØS-kontingenten): EØS-midlene er Norges bidrag til å bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Gjennom EØS-midlene skal Norge være en stabil og pålitelig partner som bidrar til felles europeiske mål innen miljø og klima, forskning og innovasjon, kompetansebygging og styrking av fundamentale europeiske verdier som demokrati, rettsstat og toleranse. EØS-midlene skal også styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. I oppstartsmøte / intervju 3.9. fikk vi opplyst at EØS-kontingenten består av rundt 3 mrd.kr. som Norge, Liechtenstein og Island betaler inn. Midlene skal benyttes i de nye medlemslandene i EU, Norske firmaer og ulike samfunnsaktører kan være med som prosjektpartnere i prosjekter som gjennomføres Årsrapport 2013 I årsrapporten for 2013 står følgende: «Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement skal bidra til regional utvikling og utvikle fylkeskommunens øvrige virksomhet. Internasjonalt samarbeid er en del av fylkeskommunens verktøy for å forsterke satsinger i eget fylke, i samarbeid med våre naboregioner og andre regioner internasjonalt. I tillegg skal fylkeskommunens internasjonale engasjement bidra positivt til samfunnsutvikling og kapasitetsbygging i mindre utviklede land og regioner gjennom EØS avtalen og engasjementspolitikken.» I årsrapporten for 2013, under mål og resultater, står det videre: «I løpet av 2013 har Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement, sammen med partnere, oppnådd 30% høyere resultat, målt i samlet økonomisk innsats, enn målsatt ved programstart i Meraktiviteten skyldes stor interesse og etterspørsel fra partnerskapet i Hedmark, for deltakelse i våre programmer. I tillegg har særlig god uttelling på egne prosjekter bidratt positivt til resultatet 14.» Vi har fått opplyst at meraktiviteten skyldes at partnerne i Norge Sverige programmet har lagt inn mer ressurser enn det programmet la opp til i sine økonomiske rammer. I tillegg opplyses det at 13 Fra 2004 ble Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og Slovenia nye medlemsland i EU. 14 Kilde: Årsberetning 2013 Hedmark fylkeskommune, s

14 meraktiviteten skyldes at Hedmark fylkeskommune fikk innvilget sine 3 interreg IV C søknader, i sterk konkurranse med mange regioner i Europa. Vi har fått opplyst at ingen andre fylkeskommuner i Norge hadde større uttelling, innenfor interreg Europa programmet , enn Hedmark fylkeskommune. Når det gjelder Interreg prosjektsamarbeid fremkommer det at Hedmark fylkeskommunes deltakelse i programmet for Europeisk territorielt samarbeid Interreg, har stått sentralt i fylkeskommunens internasjonale engasjement i Det står også at «hovedvekten i prosjektsammenheng ligger på det grenseoverskridende samarbeidet i Interreg Sverige-Norge, grenseregionen Indre Skandinavia, sammen med de øvrige europeiske programmene for samarbeid over grensene i Europa. I Indre Skandinavia-programmet har Hedmark fylkeskommune i 2013 arbeidet videre sammen med Region Värmland, Region Dalarna, Akershus- og Østfold fylkeskommuner med programgjennomføring og nytt program for Formålet med samarbeidet er innrettet mot å utnytte og forsterke grenseregionens samlede ressurser, redusere grensens barriereeffekter og utøve politisk lederskap, fremme bærekraft og koble sammen små- og mellomstore byer over grensen. I inneværende programperiode deltar aktører i Hedmark i hele 71 prosjekt i Interreg Sverige-Norge programmet. Hedmark fylkeskommunes andel over eget budsjett utgjør om lag 40 mill. kroner i denne perioden. Øvrige norske og svenske partnere har bidratt med 431 mill.» I tillegg har Interreg IV B Østersjøen gitt Hedmark kunnskapspark og Hedmark fylkeskommune mulighet til å delta i utviklingsprosjekter innen entreprenørskap og inkubatorsamarbeid. Videre har Interreg IV C Europa gitt Hedmark fylkeskommune mulighet til å arbeide videre med politikkutvikling innenfor fjellpolitikken, IKT og reiseliv, pluss grenseregionalt samarbeid omkring det å utvikle, beholde og tiltrekke seg kompetanse. Øvrige forhold som omtales i årsberetningen 2013 er: Samarbeid med regioner i Europa Bilateralt samarbeid og europeiske organisasjoner Samfunns- og solidaritetsansvar Økonomisk resultat For detaljer vises det til årsrapporten. 14

15 Årsregnskap 2013 I årsregnskapet for 2013 fremkommer følgende for hovedtjeneste 6, fordelt på tjenestegrupper: Tjenestegruppe Regnskap 2013 Revidert Regnskap 2012 budsjett Reiseliv Utgifter Inntekter Netto Næringsutviklingstiltak Utgifter Inntekter Netto Regional støtte og omstilling Utgifter Inntekter Netto Interreg 15 Utgifter Inntekter Netto Internasjonalt samarbeid Utgifter Inntekter Netto Tilrettelegging næringsutvikling Utgifter Inntekter Netto Omstilling og nyskapning Utgifter Inntekter Netto Interreg 16 Utgifter Inntekter Netto Etablererstipend Utgifter Inntekter Netto Ufordelte midler Utgifter Inntekter Netto Andre tiltak Utgifter Inntekter Netto Omfatter innbetaling fra fylkeskommuner knyttet til sekretariatsfunksjon med kr (2013) 16 Omfatter tjeneste 6530 Teknisk assistanse, 6531 Fylkeskommunale midler og 6532 Statlige midler 15

16 Statstilskudd knyttet til Interreg IVA på kr (2013) er inntektsført under tjeneste 653. Denne tjenesten omfatter statlig tilskudd, fylkeskommunale midler og teknisk bistand vedrørende Interreg III A. Innbetaling fra Akershus, Østfold og Hedmark fylkeskommune vedrørende sekretariatsfunksjonen er inntektsført på tjeneste 630 Interreg med kr Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement Vi har fått opplyst at Internasjonal strategi er et sentralt dokument. Programmene i EU går over sju år, og nåværende strategi gjaldt frem til 2013 fordi det var planlagt som det siste året i en programperiode i EU. Ny programperiode er planlagt for 2020, men vi har fått opplyst at de fleste programmene her antagelig vil sluttføres i Program som er i gang og som tilhører den perioden som var planlagt avsluttet i 2013, fortsetter ut i. Prosjektene er i en avsluttende fase (jf. oppstartsmøte 3.9.) og skulle være avsluttet og rapportert for innen Nye programmer starter i Figuren nedenfor er hentet fra strategien og viser hva internasjonalt samarbeid omfatter: A. Medvirkning og påvirkning, herunder; deltagelse i europeiske organisasjoner og nettverk B. Programarbeid, herunder; Interreg IVA sekretariat / forvaltning C. Prosjektdeltagelse EU-prosjekter, herunder; Tilrettelegging for deltagelse / egen deltagelse i Interreg ABC, EUs sektorprogrammer, EØS-midlene, Nordiske midler D. Utøve globalt ansvar, herunder tilrettelegge ifht. Namibia og EØS-midlene Figur 3 Kilde: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement, s. 7. A B C D 16

17 Nedenfor velger vi også å gjengi en oversikt over relevante samarbeidsarenaer og nettverk hentet fra vedlegg 1 til strategien. Figur 4 Vedlegg 1 til strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement, s. 17. For ytterligere detaljer vises det til strategidokumentet Oppfølging av FT-sak 33/ Vi har fått opplyst at det er naturlig å oppsummere når en programperiode blir avsluttet. For programperioden som var planlagt avsluttet i 2013, men som har gått noe inn i, vil Hedmark fylkeskommune legge frem en fylkestingsmelding hvor det internasjonale samarbeidet blir belyst. I fylkestingsmeldingen vil fylkestinget bli orientert om arbeidet og aktivitetene som er gjennomført, hvilke mål som ble satt og hvilke resultater som er oppnådd mv. Det enkelte prosjekt har for øvrig indikatorer som sier noe om hva som skal oppnås, og som prosjektene blir målt opp mot. Videre vil Hedmark fylkeskommune rullere den gjeldende internasjonale strategien samtidig med at nye europeiske utviklingsprogram blir operative i Nye program og strategier vil ha et tidsperspektiv fra /21. 17

18 4.4 Hva kan være nyttig sett fra fylkeskommunens ståsted? Hedmark fylkeskommune er fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet tillagt rollen som norsk forvaltende organisasjon i Interreg Norge Sverige Dette innebærer et overordnet ansvar for gjennomføringen av programmer i Østfold, Akershus og Hedmark. Hedmark fylkeskommune har sekretariatsfunksjonen for Interreg, Indre Skandinavia, hvor Värmland og Dalarna inngår på svensk side. Vi har fått opplyst at det kan være nyttig for fylkeskommunen om det gjennomføres en revisjon på området. I og med at Hedmark fylkeskommune er forvaltende organisasjon for Akershus og Østfold fylkeskommune, vil en revisjon også være av interesse for dem. Forvaltningen skjer på oppdrag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også kan ha nytte av en revisjon på området. Vi har fått opplyst at området er tungt økonomisk sett, dvs. vesentlig for Hedmark fylkeskommune (og øvrige aktører). Fylkeskommunen mottar statlige midler på vegne av de tre fylkeskommunene (11,06 mill.kr. i 2013), i tillegg til midler fra fylkeskommunene for å dekke fellesutgifter til sekretariatsfunksjonen, jf. partnerskapsavtale. Videre har vi fått opplyst at den totale omsetningen på området i løpet av en programperiode på 7 år, ligger på rundt 500 mill.kr. Vi har videre fått opplyst at selve forvaltningen og saksbehandlingen på dette området, ikke vil bli berørt i fylkestingsmeldingen som skal legges frem for fylkestinget, jf. oppfølging av FT-sak 33/. En revisjon på området vil således ikke medføre at Hedmark fylkeskommune og Hedmark Revisjon IKS ser på samme forhold til samme tid. Vi har også fått opplyst at Hedmark fylkeskommune også søker om å få delta i prosjekter innenfor EU-programmer, herunder Interreg Sverige-Norge programmet. Det innebærer at Hedmark fylkeskommune både er sekretariat og aktør på området. Vi har videre fått opplyst at Hedmark fylkeskommune i programperioden som avsluttes innen 1.8. her gjennomført tre store interregprosjekter Europa i egen regi. Hedmark fylkeskommune påpeker at de er seg bevisst de ulike rollene organisasjonen innehar som forvaltende myndighet, aktør og utvikler. Kombinasjonen av roller kan innebære risiko, og det kan blant annet være aktuelt å se på åpenhet overfor søkere, likebehandling av søkere og uavhengighet i vurderingene av søknadene. 4.5 Vurdering og oppsummering Vurdering av risiko og vesentlighet I kapittel har vi kort beskrevet: 1. Fylkeskommunens rolle i internasjonalt samarbeid (kapittel 5.1) 2. Hedmark fylkeskommunes oppdrag fra departementet, bevilgningen over statsbudsjettet (kapittel 5.2) 3. Internasjonalt samarbeid i Hedmark fylkeskommune, herunder organisering, planer og strategier og oppfølging av FT-sak 33/ (kapittel 5.3) 4. Hva kan være nyttig sett fra Hedmark fylkeskommunes ståsted (kapittel 5.4) 18

19 Internasjonalt samarbeid omfatter: A. Medvirkning og påvirkning, herunder; deltagelse i europeiske organisasjoner og nettverk B. Programarbeid, herunder; Interreg IVA sekretariat / forvaltning C. Prosjektdeltagelse EU-prosjekter, herunder; Tilrettelegging for deltagelse / egen deltagelse i Interreg ABC, EUs sektorprogrammer, EØS-midlene, Nordiske midler D. Utøve globalt ansvar, herunder tilrettelegge ifht. Namibia og EØS-midlene Hedmark fylkeskommune ved EIS har ulike roller knyttet til internasjonalt samarbeid: Sekretariat for Interreg IVA Norge Sverige, herunder forvalter statsmidler og fylkeskommunale midler på vegne Akershus og Østfold fylkeskommune, jf. punkt B Aktør som gjennomfører prosjekter i egen regi, herunder også Interreg-prosjekter, jf. punkt B. Yter veiledning og bistand til andre aktører, jf. punkt B I tillegg er øvrige enheter og virksomheter i Hedmark fylkeskommune aktører i internasjonalt samarbeid, herunder kultur og kompetanse, næring og nyskaping og videregående opplæring /videregående skoler. Kortfattet vurdering av risiko Det at Hedmark fylkeskommune har ulike roller knyttet til internasjonalt samarbeid medfører etter revisors vurdering økt risiko i forhold til likebehandling og uavhengighet, og innebærer at området er aktuelt for forvaltningsrevisjon. Hedmark fylkeskommune er sekretariat for Interreg Indre Skandinavia etter oppdrag fra Kommunalog moderniseringsdepartementet og på vegne av Akershus og Østfold fylkeskommune. Dette medfører risiko for at Hedmark fylkeskommune «kan forfordele» egen fylkeskommune. Etter revisors vurdering kan det således være hensiktsmessig å kontrollere forhold som åpenhet, likebehandling og uavhengighet mv. Det er utarbeidet til dels omfattende og kompliserte program og programmanualer for Interreg Sverige Norge. Dette har etter revisors vurdering også betydning i forhold til vurdering av risiko. Et omfattende og komplisert program, øker risikoen for at programmet ikke etterleves. Det er etablert en overvåkningskomite, en styringskomite og regionalt prioriterende partnerskap med deltakere fra ulike aktører for å følge opp og fatte beslutninger på området. Dette kan, slik revisor vurderer det, bidra til at risikoen reduseres. Kompleksiteten vil også ha betydning for de målsettinger som fastsettes på området og for det enkelte prosjekt. Det vil videre kunne knyttes risiko til operasjonalisering av målene og innholdet i rapporteringen. 19

20 Kortfattet vurdering av vesentlighet I årsrapporten for 2013 fremkommer det at det i programperioden deltar aktører fra Hedmark i 71 programmer i Norge Sverige programmet. Hedmark fylkeskommune bidrar med om lag 40 mill.kr. over eget budsjett, og øvrige norske og svenske partnere bidrar med 431 mill.kr. Dette tilsier at området er vesentlig økonomisk sett, og at det således er aktuelt for forvaltningsrevisjon. Hedmark fylkeskommune er sekretariat og forvalter midler på vegne av andre fylkeskommuner. Dersom det skulle bli avdekket feil og mangler på området i ettertid, vil det kunne medføre omdømmetap for fylkeskommunen. Det vil også kunne medføre tap av oppdraget frem over i tid. Også dette forholdet bidrar til at området er vesentlig Oppsummering og konklusjon Med bakgrunn i ovenstående anbefaler revisor at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av internasjonalt samarbeid og EIS i Hedmark fylkeskommune. Det er revisors vurdering at en forvaltningsrevisjon bør omfatte Interreg Sverige Norge , jf. pkt. B i kapittel Hedmark fylkeskommune er tillagt rollen som norsk forvaltende organisasjon etter oppdrag fra departementet. Det innebærer et overordnet ansvar for gjennomføringen av programmet i Østfold, Akershus og Hedmark. Videre har Hedmark fylkeskommune sekretariatsansvar for Interreg Indre Skandinavia, noe som også bør omfattes av forvaltningsrevisjonen. Det er risiko forbundet med at Hedmark fylkeskommune både forvalter ordningen og opererer som tilskuddssøker. Det er videre snakk om omfattende og komplekse programmer, og forvaltning av området vil være krevende. Interreg Sverige Norge og Interreg Indre Skandinavia er videre et vesentlig område når det gjelder ressursbruk til internasjonalt arbeid i fylkeskommunen. I kapittel 5 vil vi i det følgende utarbeide forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon på området. 20

Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale samarbeid

Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale samarbeid Saknr. 14/12009-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale samarbeid 2015-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee.

Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Saknr. 12/8303-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen Interreg Sverige-Norge - Valg av nytt medlem til regionalt prioriterende partnerskap og medlem i AEBR executive Commitee. Fylkesrådets

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i Interreg Sverige-Norge programmet "

Forvaltningsrevisjonsrapporten Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i Interreg Sverige-Norge programmet Saknr. 15/4986-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i Interreg Sverige-Norge programmet 2007-2013" Kontrollutvalgets

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5790-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Strategi for Osloregionens europakontor - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet slutter

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi.

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. Saknr. 13/1552-2 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Rullering av Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Internasjonalt samarbeid -gir regionale muligheter og resultater. Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune

Internasjonalt samarbeid -gir regionale muligheter og resultater. Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune Internasjonalt samarbeid -gir regionale muligheter og resultater Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune KS konferanse, 30. Januar 2012 Vårt utgangspunkt og ressurser Egen enhet for internasjonalt

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Europapolitisk samarbeid orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Hvorfor deltar vi i europeisk samarbeid? Påvirkning av egne rammebetingelser og muligheter

Detaljer

Interreg Sverige-Norge delområdet Indre Skandinavia Sluttrapport om programmets gjennomføring

Interreg Sverige-Norge delområdet Indre Skandinavia Sluttrapport om programmets gjennomføring Saknr. 13/7492-26 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen Interreg Sverige-Norge 2007-2013 delområdet Indre Skandinavia Sluttrapport om programmets gjennomføring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato: Til: Møtet i europapolitisk forum den Saksnr.: Saksbehandler:

Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato: Til: Møtet i europapolitisk forum den Saksnr.: Saksbehandler: Notat Fra: Statssekretær Inge Bartnes Dato:.01.2006 Til: Møtet i europapolitisk forum den 08.02.06 Saksnr.: Kopi: Saksbehandler: Det fremtidige territorielle samarbeide I dette notatet gis en kort orientering

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark. Dagsorden

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark. Dagsorden Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Likebehandling, oppfølging og politisk styring Målanalyse Evaluering av Sverige-Norge programmets resultater og effekter for Hedmark v/ oppdragsansvarlig

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/7353-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger

Detaljer

Nasjonale myndigheters forventninger til neste programperiode for Interreg

Nasjonale myndigheters forventninger til neste programperiode for Interreg Nasjonale myndigheters forventninger til neste programperiode for Interreg Fagdirektør Arve Skjerpen Navn Foredragsholder Østlandssamarbeidet 30.1.2014 Innledning/Generelt 2 Interreg på norsk side (og

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 Fremtidig INTERREG 2007-2013 Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 1 Forslag til ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

Mål- og handlingsdokument for Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid 2015-2020

Mål- og handlingsdokument for Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid 2015-2020 Mål- og handlingsdokument for Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid 2015-2020 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Hedmark fylkeskommune og internasjonalisering...4 3 Globalisering...5 4 Forholdet

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram (RUP)

Regionalt utviklingsprogram (RUP) Regionalt utviklingsprogram (RUP) Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2009 Sammendrag og revisors konklusjon KomRev Trøndelag IKS har gjennomført en foranalyse av Regionalt

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Fylkesmannen i Vestfold Svend Foyns gate9 3126 TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 201200453-2 11/268-3 5.7.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

Mulighet Samarbeid Utvikling

Mulighet Samarbeid Utvikling HEDMARK FYLKESKOMMUNE Mulighet Samarbeid Utvikling Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement (2010 2013) Innhold 1. Innledning 3 2. Utviklingstrekk og trender 5 Europeisering et mer

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 18.10.2016 Tid: 08:15 Sted: Savalen Fjellhotell & Spa, Tynset Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - permisjon Dessuten

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Avdelingsdirektør Lise Hauge Regionalpolitisk avdeling Hovedbolker Norge en globalisert periferi Nyanser i regionalpolitikken Interreg

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 11/264-3 5.7.2012 Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt rapportering for budsjettåret 2011.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes Osloregionens Europakontor Europapolitisk forum Oslo, 17.11.2009 Direktør Vera Selnes Foreningen Osloregionens Europakontor Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen, Skedsmo,

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 17/4005-1 Saksbehandler: Kari Lousie Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Foran en ny regionalpolitikk i EU konsekvenser for Norge Innledningsforedrag ved Nasjonal konferanse om EUs regionalpolitikk

Foran en ny regionalpolitikk i EU konsekvenser for Norge Innledningsforedrag ved Nasjonal konferanse om EUs regionalpolitikk Foran en ny regionalpolitikk i EU konsekvenser for Norge Innledningsforedrag ved Nasjonal konferanse om EUs regionalpolitikk Ålesund 10.mai 2005 Statsråd Erna Solberg 1.0 Jeg setter stor pris på muligheten

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

Interreg programmer

Interreg programmer Interreg programmer 2014 2020 Regionrådsamling 27.november 2015 01.12.2015 1 Hva er Interreg? Program for grenseregionalt, transnasjonalt og interregionalt samarbeid i regi av EU. Målet er å fremme sosial

Detaljer

1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning.

1. I henhold til Plan- og bygningslovens 7-2 vedtar Fylkestinget regional planstrategi for Hedmark og oversender den til Kongen for godkjenning. Saknr. 12/1296-41 Ark.nr. 120 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Regional planstrategi for Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Regional planstrategi

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling"

Forvaltningsrevisjonsrapporten IKT-sikkerhet, drift og utvikling Saknr. 16/15512-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-sikkerhet, drift og utvikling" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken frem for

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004.

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Saknr. Arkivnr. Eksp. U.off. FEB, 2004 DcV.nr. / 3 f O Saksh. Deres ref

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid Vibeke Rysst-Jensen Fafo Østforum seminar, 28. januar 2010

EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid Vibeke Rysst-Jensen Fafo Østforum seminar, 28. januar 2010 EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid Vibeke Rysst-Jensen Fafo Østforum seminar, 28. januar 2010 Utvidelsen av EU og EØS i 2004 og 2007 EU: 27 land; 500 mill. mennesker EØS/EFTA: 3 land; 5 mill. mennesker

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Bakteppe for neste programperiode EU-strategier og nasjonale strategier Programgeografi 1 program 3 delområder 3 beslutningsgrupper Innsatsområder Forskning

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhold

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Strategi for stedsutvikling

Strategi for stedsutvikling Journalpost:15/4256 Saksnummer Utvalg/komite Dato 068/2015 Fylkesrådet 17.03.2015 040/2015 Fylkestinget 20.04.2015 Strategi for stedsutvikling Sammendrag Strategi for stedsutvikling setter rammer for en

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/00132-63 12/143-3 11.07.2013 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Vi viser til innsendt

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Reviderte Retningslinjer for. Regionalt partnerskapsfond i Østfold

Reviderte Retningslinjer for. Regionalt partnerskapsfond i Østfold Reviderte Retningslinjer for Regionalt partnerskapsfond i Østfold 2013-2016 Regionalt partnerskapsfond ble opprettet av Østfold fylkeskommune etter vedtak i fylkestinget 05.12.2012. Midler til fondet kan

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge info@standard.no Deres ref Vår ref Dato 16/5222 20.1.2017 Statsbudsjettet 2017 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2016 2017) og Prop. 1 S (2016 2017) for

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Partnerskapsavtale

Partnerskapsavtale Partnerskapsavtale 2017 2019 mellom og Regionrådet for Midt-Buskerud Regionråd Midt-Buskerud Dato: Fylkesordfører Dato: Gustav Kalager Ordfører i Krødsherad Anne Kristine Norman Ordfører i Sigdal Ståle

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2015/ Dato: 09.01.2015 Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 15/1154-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Regionalavdelingen. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen.  Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Velkommen og innledning: Inspirasjonsdag om europeisk samarbeid 28.mai 2014. Hilde Lona og Jon Halvard Eide, internasjonale koordinatorer i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Deres ref. Vår ref. Dato 13/714-3 30.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 800 000 kroner til kommunene Marker, Aremark

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Kap 551, postene 60 og 61- Tilbakemelding på årsrapport 2012

Kap 551, postene 60 og 61- Tilbakemelding på årsrapport 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Deres ref. Vår ref. Dato 20984/2013/ 12/141-4 11.07.2013 Kap 551, postene 60 og 61- Tilbakemelding på årsrapport 2012 Vi viser til innsendt rapportering

Detaljer

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune :

1. Følgende tema prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon i Hedmark fylkeskommune : Saknr. 12/11633-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Øivind Nyhus Plan for forvaltningsrevisjon Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

Kommunale Næringsfond - opprettelse av retningslinjer og tildeling Fordeling til kommunene skjer i samsvar med saksutredningen.

Kommunale Næringsfond - opprettelse av retningslinjer og tildeling Fordeling til kommunene skjer i samsvar med saksutredningen. Saknr. 12/3466-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes Kommunale Næringsfond - opprettelse av retningslinjer og tildeling 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer