Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Møtedato: kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok fra /2008 Referatsaker 4 66/2008 Orientering fra fylkesrådmannen om aktuelle saker 6 67/2008 Rapport fra forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens miljøsatsing 8 68/2008 Oppfølging av saker behandlet i kontrollutvalget 12 69/2008 Transportordningen for funksjonshemmede 14 70/2008 Studiereise for kontrollutvalget våren /2008 Møteplan for kontrollutvalget /2008 Eventuelt 28

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 64/2008 Godkjenning av møtebok fra Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2

3 Saksutredning: Godkjenning av møtebok fra Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes VEDLEGG Protokoll fra kontrollutvalgets møte

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 65/2008 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering 4

5 Saksutredning: Referatsaker Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering VEDLEGG Følgende referatsaker legges fram for kontrollutvalget: 1. Tilbakemelding etter enhetsbesøk i Kopi av brev til fylkesrådmannen fra Revisjon Midt-Norge IKS einfo 22/08 Robekiseringa av fylkeskommunene opphører 3. einfo 23/08 Kjønnsmessig balanse i styrer og nemnder 4. Tilsynssak mot Olavsfestdagene. Artikkel på 5. Seks museer kan bli ett. Artiklel i Adresseavisen Museumsreform hva er gevinsten? Kronikk i Adresseavisen Invitasjon til NKRF s kontrollutvalgskonferanse Sak FU-340/2008 Konsolidering av musèene i Sør-Trøndelag. Framdrift og valg av selskapsmodell og forslag til vedtekter. 9. Sak 44/2008 i Kultur- idrett og velferdskomitèen Konsolidering av musèene i Sør- Trøndelag. Aksjekapital og oppfølging av statens konsolideringsbidrag 5

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 66/2008 Orientering fra fylkesrådmannen om aktuelle saker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens informasjon til orientering 6

7 Saksutredning: Orientering fra fylkesrådmannen om aktuelle saker Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens informasjon til orientering Vedlegg: o Vedtak sak FU-320/2008 Stiftelsen Olavsfestdagene søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital o FT-sak 5/2008 Eierstrategi, deltakelse og roller i generalforsamlinger og styrer der STFK er eier SAKSUTREDNING På anmodning fra kontrollutvalget vil fylkesrådmannen orientere om følgende saker i møtet: o Linesøya status og videre framdrift o Olavsfestdagene STFK s engasjement i økonomisk redningsaksjon o Eierskapsutvalget som ble opprettet i februar (FT 5/2008) status og framdrift Kontrollutvalget har dessuten bedt om å bli informert om prosessen med museumskonsolideringen. Denne drives fra politisk nivå, og utvalget kan eventuelt be rette vedkommende orientere i et senere møte. 7

8 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 67/2008 Rapport fra forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens miljøsatsing Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om fylkeskommunens miljøsatsing. Rapporten oversendes fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget slutter seg til innholdet i den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om fylkeskommunens miljøsatsing, og ber fylkesrådmannen ha fokus på følgende områder: o å tilrettelegge for en systematisering av miljø- og klimaarbeidet. o som et ledd i systematiseringen bør arbeidet med indikatoren påvirkning på ytre miljø prioriteres o det bør foretas en avklaring av videre status og arbeid med miljøkraftgruppa og forventningene til gruppas arbeid. 8

9 Saksutredning: Rapport fra forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens miljøsatsing Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om fylkeskommunens miljøsatsing. Rapporten oversendes fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget slutter seg til innholdet i den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om fylkeskommunens miljøsatsing, og ber fylkesrådmannen ha fokus på følgende områder: o å tilrettelegge for en systematisering av miljø- og klimaarbeidet. o som et ledd i systematiseringen bør arbeidet med indikatoren påvirkning på ytre miljø prioriteres o det bør foretas en avklaring av videre status og arbeid med miljøkraftgruppa og forventningene til gruppas arbeid. VEDLEGG Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt Miljøstyring i Sør-Trøndelag Fylkeskommune, november 2008 BAKGRUNN Fylkeskommunen har de siste ti årene vedtatt en rekke målsettinger rettet mot å bidra til et bedre fyisk miljø. Mange av målene kan være problematisk å måle resultatene av på kort sikt og det kan være vanskelig å omsette målene til operasjonelle tiltak og kriterier. Kontrollutvalget ønsket en gjennomgang av den miljøsatsingen fylkeskommunen sålangt har gjennomført for å undersøke om prosessene er i tråd med fylkestingets forutsetninger og støtter opp under vedtatte målsettinger. Kontrollutvalget behandlet i februar 2008, sak KU-12/08, rammer og innretning på planlagt prosjekt om forvaltningsrevisjon av milljøstyring i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. I vedtaket som ble fattet ble det pekt på følgende: ( ) Undersøkelsen rettes i første omgang mot vurderinger av hvordan overordnede miljømål er implementert i organisasjonens plan og styringssystem, og hvordan igangsatte prosesser og tiltak støtter opp under fylkestingets vedtatte målsettinger. ( ) FAKTISKE OPPLYSNINGER Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført prosjektet Miljøstyring i Sør-Trøndelag Fylkeskommune høsten For å belyse den aktuelle problemstillingen har revisjonen gjennomgått årsmeldinger, strategiplaner og annet relevant materiale fra perioden

10 Det er også gjennomført intervju med nøkkelpersoner fra leder- og rådgivernivå, til sammen 14 personer. HELHETLIG DRØFTING Fylkeskommunens miljøsatsing kan i hovedsak deles inn i 2 perioder, før og etter innføring av balansert målstyring (BMS). I årene var miljøsatsningen i stor grad knyttet til utarbeidelse og oppfølging av Loakl Agenda 21. Ved innføring av BMS i 2004 skulle målene i LA 21 ivaretas gjennom det nye styringssystemet med strategiske mål, kritiske suksessfaktorer og måleindikatorer. I perioden fra innføringen av BMS er det vedtatt en rekke miljømålsettinger for fylkeskommunens virksomhet. Det tydeligste knyttet til BMS-systemet er vedtaket fra 2006 om at indikatorer for påvirkning av ytre miljø skulle tas inn i BMS. Samme år fattet fylkestinget vedtak om miljøsertifisering. Fylkeshuset ble sertifisert som Miljøfyrtårn, og det arbeides nå for å sertifisere øvrige deler av organisasjonen. I 2008 ble miljøkraftgruppa etablert. Rapporten omtaler forventninger som er stilt til grupppas arbeid og tiltakene som er utarbeidet. Det redegjøres i rapporten for de ulike miljømålsettingene som er vedtatt og hvordan disse kan spores i fylkeskommunens styringsdokumenter. Videre gir rapporten informasjon om hvordan styringssignalene er fulgt opp gjennom praktiske tiltak. Revisors konklusjon og anbefalinger På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen konkluderer revisor med at de siste års strategiplaner i økende grad behandler klima- og miljøspørsmål. Det pekes likevel på at overordnede miljømål ikke er tilstrekkelig implementert i plan- og styringssystemet. Det rapporteres heller ikke på BMS-indikatoren påvirkning på ytre miljø, noe som ikke er i tråd med fylkestingets vedtak. Dette betyr ikke at arbeid rettet mot vedtatte miljømål er fraværende i organisasjonen. Spesielt innen samferdsel, innkjøp samt bygg og eiendom legges det miljøvurderinger til grunn for beslutninger som tas innen innkjøp, avtaler og planlegging. Revisor savner imidlertid systematikk i dette arbeidet. Med utgangspunkt i resultatene fra den gjennomførte undersøkelsen er revisors anbefalinger følgende: o fylkesrådmannen bør tilrettelegge for en systematisering av miljø- og klimaarbeidet. o som et ledd i systematiseringen bør arbeidet med indikatoren påvirkning på ytre miljø prioriteres o det bør foretas en avklaring av videre status og arbeid med miljøkraftgruppa og forventningene til gruppas arbeid. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON En virksomhet som styrer utfra hensiktsmessige miljø- og klimamålsettinger er viktig, som bidrag til en bærekraftig utvikling og med tanke på fylkeskommunens troverdighet hos 10

11 innbyggerne. Den omtalte forvaltningsrevisjonen gir informasjon om hvordan miljøsatsingen i STFK har vært det siste tiåret, og er således et nyttig verktøy for å vurdere erfaringene, og som en pekepinn på hvilke utfordringer fylkeskommunen står overfor framover. Rapporten viser at målsettingene er høye, men ikke på alle områder godt nok fulgt opp i form av systematisk arbeid rettet mot hele organisasjonen. STFKs strategiplaner både for og har klima og miljø som prioriterte satsingsområder, og det anses som viktig at arbeidet følges godt opp. Sekretariatet vurderer forvaltningsrevisjonsrapporten som et nyttig bidrag i så måte. Kontrollutvalget anbefales å slutte seg til rapporten, og videresende den til fylkestinget med innstilling om at fylkestinget slutter seg til anbefalingene i rapporten. 11

12 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 68/2008 Oppfølging av saker behandlet i kontrollutvalget Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget slutter seg til framlagte oversikt over status for oppfølging av saker behandlet i utvalget. 12

13 Saksutredning: Oppfølging av saker behandlet i kontrollutvalget Kontrollutvalget slutter seg til framlagte oversikt over status for oppfølging av saker behandlet i utvalget. VEDLEGG Saker til oppfølging i kontrollutvalget november SAKSUTREDNING For å tydeliggjøre oppfølging av egne vedtak framlegges det her en oversikt over status for saker behandlet i kontrollutvalget. Vedlagte oversikt viser saker som fortsatt er under arbeid, og ikke er å anse som avsluttet blant saker som er behandlet i kontrollutvalget i perioden valg 2007 d.d. Oversikten legges fram som grunnlag for drøfting i møtet 13

14 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 69/2008 Transportordningen for funksjonshemmede Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Per Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune som ble vedtatt av fylkestinget på møte den , der fylkestinget prioriterte en undersøkelse knyttet til transportordningen for funksjonshemmede. Som følge av at Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt vesentlige endringer i TTordningen med virkning fra , vil kontrollutvalget utsette sin planlagte evaluering av ordningen. Utvalget vil vurdere å prioritere en gjennomgang av TT-ordningen i plan for forvaltningsrevisjon i 2009, for å sikre at de nye retningslinjene og overgangen til elektroniske TT-kort ivaretar intensjonene med ordningen og brukernes behov. 14

15 Saksutredning: Transportordningen for funksjonshemmede Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune som ble vedtatt av fylkestinget på møte den , der fylkestinget prioriterte en undersøkelse knyttet til transportordningen for funksjonshemmede. Som følge av at Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt vesentlige endringer i TTordningen med virkning fra , vil kontrollutvalget utsette sin planlagte evaluering av ordningen. Utvalget vil vurdere å prioritere en gjennomgang av TT-ordningen i plan for forvaltningsrevisjon i 2009, for å sikre at de nye retningslinjene og overgangen til elektroniske TT-kort ivaretar intensjonene med ordningen og brukernes behov. VEDLEGG Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak FT-29/2008: Plan for forvaltningsrevisjon 2008, vedtatt av fylkestinget på møte den Sak FU-339/2008: Innføring av elektroniske kort (TT-kort) for Transporttjenesten for funksjonshemmede fra Eventuell endring fra antall reiser til kronebeløp. 3. Sak FU-195/2005: Evaluering av Transporttjenesten for funksjonshemmede i Sør- Trøndelag. 4. Sak FT-50/2003: Fylkesrevisjonens undersøkelse av transportordningen for funksjonshemmede. 5. Sak FU-185/2003: Transportordningen for funksjonshemmede. SAKSUTREDNING Kontrollutvalget og fylkestinget har gjennom utarbeidelsen og vedtakelse av plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune for 2008, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet for inneværende år. Kontrollutvalget har i planen blant annet prioritert et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på transportordninga for funksjonshemmede. Fra planen kan vi gjengi følgende omtale av prosjektet: 5. Transportordninga for funksjonshemmede Ivaretas brukerhensyn og forventninger til ressurseffektiv organisering av tjenesten? 15

16 Innledning Fungerer ordningen i tråd med gjeldende retningslinjer? Generelt TT-ordningen, eller transporttjenesten for funksjonshemmede, har til hensikt å bidra til at funksjonshemmede, eller forflytningshemmede, som på grunn av sin funksjonshemming har betydelige problemer med å benytte seg av ordinær kollektiv transport, likevel skal ha muligheten til å få offentlig dekket transport. Helse- og omsorgsdepartementet har i St. mld. 25 ( ) "Mestring, muligheter og mening" definert formålet med ordningen som følger: "Gjøre forflytningshemmede mer mobile, og således transportmessig mer likestilt med den øvrige befolkningen". TT-ordningen er således et virkemiddel for å bidra til å sikre personer med funksjonsnedsettelser levevilkår og livskvalitet på linje med den øvrige befolkningen. Utgiftene til ordningen finansieres gjennom de statlige rammeoverføringene til fylkeskommunene. TTordningen er ikke en lovfestet rettighet for brukerne, men en ordning som fylkeskommunene er pålagt å tilby. Rambøll Management viser i en rapport 1 til at om lag % av Norges befolkning til en hver tid har en viss form for forflytningshemming. Dette kan være på grunn av langvarig funksjonshemming, aldersrelaterte årsaker eller midlertidig skade. Selv om prinsippet om universell utforming skal bidra til at offentlig transport skal være mest mulig tilrettelagt for funksjonshemmede, vil det fortsatt være noen i denne gruppen som har vanskelig med å benytte seg av offentlig transport. Begrensede midler tilsier imidlertid at ikke alle forflytningshemmede kan tildeles støtte, slik at det må foretas en prioritering basert på graden av uførhet og behov. I 2006 var det ca godkjente TT-brukere i Norge. En del fylkeskommuner har fastsatt grenser for hvor store prosentandeler av befolkningen i hver kommune som kan godkjennes som TT-brukere. Disse grensene varierer mellom 1,45 % (Buskerud) til 3,4 % (Hordaland) av befolkningen. Sør-Trøndelag har ikke fastsatt en slik grense, men fylkeskommunen har regler for godkjenning, og prioriterer blant "godkjente brukere". Generelt er varige rullestolbrukere og blinde / meget svaksynte prioriterte grupper. Ordningen organiseres ulikt i fylkene. I 2006 hadde de fleste fylkene (14) et system hvor de tildelte TT-brukerne et fast kronebeløp som skulle dekke utgiftene forbundet med reiser. I Sør- og Nord-Trøndelag samt Oslo tildeles TT-brukere et fast antall turer som kan disponeres i løpet av en avgrenset tidsperiode. I Vest-Agder tildeles brukeren et antall kilometer kombinert med et minimum og maksimum antall turer, mens det i Hedmark tildeles en kombinasjon av kronebeløp og antall turer 2. Verdiene av tildelingene pr bruker varierer også stort i omfang, og et spørsmål blir om man skal kvotere mange inn i ordningen og dermed gi liten støtte til hver enkelt, eller om man skal konsentrere ressursene om et mindre antall brukere med de største behovene. Rent praktisk får godkjente TT-brukere et personlig identitetskort og en type verdikort som inneholder de tildelte midlene, eller et klippekort som inneholder det tildelte antall turer. Flertallet av fylkene har tatt i bruk elektroniske verdikort, og Sør-Trøndelag planlegger å innføre samme løsning fra og med Transportordningen for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag 1 Oslo kommune - Evaluering av TT-ordningen, Rambøll Management, Mars Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen). SIB Notat 1003/2006. Handelshøgskolen i Bodø, Senter for Innovasjon og bedriftsøkonomi,

17 I likhet med øvrige fylkeskommuner har Sør-Trøndelag fra 1988 vært pålagt å organisere en transporttjeneste for personer som ikke kan benytte ordinære kollektive transportmidler. Fylkeskommunen fikk vedtatt regler for TT-ordningen første gang i Retningslinjene er senere endret flere ganger, senest av fylkesutvalget i sak FU-185/ Retningslinjene ble igjen evaluert av fylkesutvalget i sak FU-195/2005 5, men regelverket ble ikke endret denne gangen. Fylkesrådmannen konkluderte med at endringene som ble gjort i 2003 fungerte godt og innenfor budsjett. Regelverket kan skisseres som følger (fra ): jf. sak FU-185/2003: Brukergrupper Gruppe 1a, bestående av de brukere i gruppe 1 som må sitte i egen stol under transport og som ikke har egen bil. Får tilgang til inntil 100 kuponger pr. halvår. Gruppe 1b, (som tidl. gruppe 1) Rullestolbruker varig avhengig av dette transportmiddel. Brukere avhengig av bærehjelp ved bolig, og / eller avhengig av transport med spesialbil. Brukere som er blinde eller svaksynte. Synsstyrke på 0,33 (6/18) jf. folketrygden. Får tilgang på inntil 60 kuponger pr halvår. Gruppe 2: Øvrige brukere (i praksis folk med høy alder) 6 kuponger pr. halvår. Reiselengde og egenandelsberegning Maksimal reiselengde: 30 km pr. kupong. Personer som bor mer enn 30 km fra kommunesenter kan søke om dispensasjon. 30 % egenandel pr. kupong. 25 % egenandel på spesialbil. 15 % egenandel ved samkjøring. Det settes ikke tak på egenandelen. Det innføres identifikasjonskort med bilde. Tilbudet gjelder ikke for funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år. Funksjonsvurdering eller legeerklæring skal vedlegges søknaden. Godkjenning skjer for en 3 års periode. Etter 3 år skal kommunene foreta en revurdering eller det må søkes på nytt. Budsjettet 2009: I budsjettet for er det fastsatt en ramme på 16,9 millioner kroner for TT-transport. Fylkeskommunen har nå inngått kontrakt med leverandør for ny dataløsning og elektroniske kort for brukerne, og oppstart planlegges til Overgang fra antall reiser til kronebeløp Fylkesutvalget fikk seg fremlagt en sak på møte den om TT-ordningen 7, men saken ble utsatt til fylkesutvalgets neste møte den 2. desember Fylkesrådmannen 3 Sør-Trøndelag samferdselsstyre, sak 0058/87A "Transporttjeneste for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag. Godkjenning av modell og hovedprinsipper mv. for organisering av tjenesten / hovedretningslinjer, (0444S). 4 Fylkesutvalget, sak FU-185/2003 "Transportordningen for funksjonshemmede", behandlet på møte Fylkesutvalget, sak FU-195/2005 "Evaluering av transporttjenesten for funksjonshemmede, behandlet på møte Strategiplan med budsjett 2009 for Sør-Trøndelag fylkeskommune, fylkesrådmannens forslag. 17

18 innstiller på at Sør-Trøndelag fylkeskommune nå går over fra en ordning basert på antall turer pr. bruker, til en ordning der hver bruker får et bestemt kronebeløp til disposisjon. Verdi på kortet for den enkelte brukergruppe foreslås som følger: Brukergruppe Beløp Kommentar Brukergruppe 1 kr Standardbruker. Brukergruppe 2 kr Blind / sterkt svaksynt. Brukergruppe 3 kr Rullestolbruker m/sammenleggbar rullestol. Brukergruppe 4 kr Rullestolbruker med behov for spesialtransport. Har egen bil dekket av Rikstrygdeverket. *) Brukergruppe 5 kr Rullestolbruker med behov for spesialtransport. Har egen bil dekket av Rikstrygdeverket. *) + Evt bærehjelp kommer inn under gruppe 4 og 5. Utdeling av midler skjer 1. januar og 1. september, der 2/3 av midlene blir utdelt 1. januar. 1. september blir ubenyttede midler inndratt, før ny fordeling foretas for årets 4 siste måneder. Ved neste utdeling, som er den 1. januar, blir ubenyttede midler på kortet videreført. På den måten sikrer man å holde ordningen innenfor budsjett, samtidig som brukeren kan planlegge bruken av midlene innenfor et gitt tidsrom. Innfallsvinkler i en undersøkelse om Transportordningen for funksjonshemmede Fylkesrevisjonen gjennomførte i 2003 en undersøkelse av transportordningen for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag 8. Dette var en periode der utgiftene akselererte og fylkeskommunen slet med store budsjettoverskridelser innenfor ordningen. Etter en revidering av regelverket, synes det som om man har fått en ordning som fungerer greit og innenfor de rammer som fylkestinget har fastsatt. I en ny undersøkelse av TT-ordningen vil brukerperspektivet være interessant. Har fylkeskommunen en ordning som er godt tilpasset brukernes behov, som fungerer i henhold til intensjonene og som oppfattes som rettferdig blant brukerne? Sett i lys av at fylkeskommunen endrer regelverket og går over til elektroniske brukerkort fra 1. januar 2009, vil dette være særlig interessant. Det kan også være aktuelt å følge opp at kort og dataløsning for TTordningen fungerer som forutsatt. En brukerundersøkelse knyttet til TT-ordningen ville således vært et interessant utgangspunkt for en forvaltningsrevisjon. Ved å kunne lage et opplegg som både tilfredsstiller kontrollutvalgets behov for å sikre at løsningen fungerer godt, og som kan gi fylkesrådmannen styringsinformasjon i sin administrering av ordningen, ville har vært fornuftig. Sett i lys av at fylkesutvalget har bedt om en evaluering av ordningen etter 1 års drift av elektroniske kort, kan det her være mulig å dekke flere behov. 7 Fylkesutvalget, sak FU-339/2008 "Innføring av elektroniske kort (TT-kort) for Transporttjenesten for funksjonshemmede fra Eventuell endring fra antall reiser til kronebeløp. 8 Fylkestinget, sak FT-50/2003 "Fylkesrevisjonens undersøkelser av transportordningen for funksjonshemmede", behandlet på møte

19 Tidspunkt for en undersøkelse av TT-ordningen En brukerundersøkelse knyttet til TT-ordningen bør gjennomføres først etter at ordningen har virket en stund. I så måte vil en gjennomføring av prosjektet i gjeldende forvaltningsrevisjonplanperiode være for tidlig. Kontrollutvalgets sekretariat foreslår derfor at kontrollutvalget legger prosjektet foreløpig på is, men vurderer å prioritere en slik undersøkelse i plan for forvaltningsrevisjon for På senhøsten 2009 vil det imidlertid være svært aktuelt å gjennomføre en brukerundersøkelse for å vurdere TT-ordningen slik den nå blir utformet. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å utsette igangsetting av et forvaltningsrevisjonsprosjekt for gjennomgang av transportordningen for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag. Sekretariatet anbefaler utvalget å prioritere en gjennomgang av TT-ordningen i plan for forvaltningsrevisjon i 2009, for å sikre at de nye retningslinjene og overgangen til elektroniske TT-kort ivaretar intensjonene med ordningen og brukernes behov. 19

20 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 70/2008 Studiereise for kontrollutvalget våren 2009 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget slutter seg til foreslåtte rammer og hovedinnretning for studietur til Brüssel andre uke i mars Studieturen gjennomføres sammen med kontrollutvalget i Nord- Trøndelag fylkeskommune. Sekretariatet bes om å gjøre nødvendige forberedelser og planlegging av opplegg for turen. 20

21 Saksutredning: Studiereise for kontrollutvalget våren 2009 Kontrollutvalget slutter seg til foreslåtte rammer og hovedinnretning for studietur til Brüssel andre uke i mars Studieturen gjennomføres sammen med kontrollutvalget i Nord- Trøndelag fylkeskommune. Sekretariatet bes om å gjøre nødvendige forberedelser og planlegging av opplegg for turen. VEDLEGG Rapport fra kontrollutvalgets studietur til Brüssel oktober 2004 BAKGRUNN Vår integrasjon til Europa og EU blir stadig tettere, spesielt gjennom EØS-avtalen. Siden 1994 har EØS-avtalen gitt Norge adgang til EU s indre marked, mot at EU s regler for fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer også er gjort gjeldende innen Norges grenser. I tillegg til disse fire friheter skal EØS-avtalen bidra til harmonisering av regler og krav, og det er innført felles konkurranseregler og regler for statsstøtte. Regelverk som innføres gjennnom EØS-avtalen fører med seg forpliktelser til oppfølging og tilpasning på lokalt nivå. Samtidig gir avtalen anledning til deltakelse i europeiske programmer, der det ligger både økonomiske ressurser og muligheter til utstrakt samarbeid på tvers av landegrenser. SAKSUTREDNING Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) har i 2008, på vegne av KS, gjennomført en undersøkelse av kommunesektorens forhold til EØS-avtalen. I undersøkelsen blir det gjort vurderinger av kommuners arbeid i programsatsinger og oppfølging av EØS-regelverk, og hvordan politikkområder påvirkes at EU. I undersøkelsen konkluderer NIBR med at EØSavtalen er stadig viktigere for kommunene, og at kommunepolitikkens innhold i vesentlig grad er endret som følge av EØS-avtalen. Spesielt har økende bruk av markedsorientert oppgaveutføring ført til at kommunesektoren i stadig større grad berøres av EØS-avtalen. I rapporten pekes det blant annet på at gjennomsnitlig 73 % av sakene på kommunestyremøtene i de undersøkte kommunene er berørt av EU/EØS. Dette stiller kommunesektoren overfor utfordringer med å skaffe seg kunnskap om prosessene bak regelutformingen, og om hvilke muligheter som finnes til å påvirke prosseser og ta i bruk muligheter som følger av EØSavtalen. Kulturelt sett påvirkes vi av det som skjer utenfor egne landegrenser, og gjennom økonomisk og institusjonelt samarbeid med andre land økes faren for å bli involvert i korrupsjon og 21

22 kriminelle forhold. Dette øker betydningen av informasjon om hvordan det europeiske samarbeidet fungerer på dette området, og hvordan Norges rolle er. EU/EFTA-systemet er omfattende og innbefatter mange institusjoner som er involvert i forebygging, kontroll- og tilsynsoppgaver, og ikke minst etterforskning. EUs styrende organer (www.europa.eu ) Europakommisjonen Kommisjonen er EUs utøvende organ, og er sammensatt av 27 kommissærer utpekt av hvert av medlemslandene. Overvåker at europeiske bestemmelser blir iverksatt og fulgt. Utarbeider forslag til lovverk som legges fram for rådet og Europaparlamentet. Ansvar for oppfølging av vedtak i parlamentet og Ministerrådet. Ministerrådet EUs lovgivende organ, sammen med Europaparlamentet. Rådet består av èn minister fra hvert medlemsland, og hvilken minister som møter avhenger av hvilke spørsmål som skal drøftes. Vedtar lovverk, samordner økonomisk politikk, avtaler mellom EU og omverdenen, godkjenner budsjett sammen med parlamentet, samordner utenriks- og sikkerhetspolitikk. Europaparlamentet 758 representanter direkte valgt fra hvert av medlemslandene. Ansvar for å vedta lover, godkjenne EUs budsjett, vurdere opptak av nye medlemsland samt å kontrollere Europakommisjonen. Komitèene Regionkomitèen har en rådgivende funksjon i kommunal- og regionalpolitiske spørsmål. Består av representanter fra lokale og regionalpolitiske myndigheter. Den økonomiske og sosiale komitè har en rådgivende funksjon i arbeidsliv og sosialpolitiske spørsmål. Består av representanter fra arbeids- og organisasjonsliv. Da forrige kontrollutvalget var i Brüssel i 2004 ble det ikke avlagt noe besøk til disse organene. Dersom ønskelig fra kontrollutvalgets side kan det forsøkes arrangert møter på et eller flere av stedene. Kunnskap om hvordan organene jobber og de politiske prosessene kan gi nyttig informasjon om hvordan Norge kommer i inngrep med det som skjer innen EUsystemet og kan påvirke politikk som angår oss. For kontrollutvalget vil det være interessant at en studietur til Brüssel har spesiell fokus på de organer som har oppgaver knyttet til kontroll- og tilsyn, som EFTA s overvåkingsorgan ESA, Europeiske rådet for bedrageribekjempelse)olaf og den Europeiske revisjonsretten. Det kan derfor være hensiktsmessig å legge opp besøk til minst et par av disse to, i tillegg til Kommunenens Sentralforbund og Trøndelags Europakontor. Et møte med Norges EUdelegasjon kan også være av stor interesse. Trøndelags Europakontor (www.mid-norway.no ) Daværende MidScandinavian European Office (MSEO) ble opprettet i november 2001, som et samarbeid mellom Trøndelag, Jämtland og Vesternorrland. Høsten 2005 ble samarbeidet oppløst til fordel for foreningen Trøndelags Europakontor. Europakontoret har pr dato følgende medlemmer: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Sparebank1 Midt-Norge, Sør- Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Steinkjer Kommune, 22

23 Trondheim Kommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trøndelag Forskning og Utvikling, NTNU, Sintef samt Bioforsk Midt- Norge. I følge kontorets hjemmeside assisterer Europakontoret Trøndelagsregionen i å se muligheter i, og hente mer utav, Norges EØS-medlemskap. Videre informerer Europakontoret trøndersk næringsliv om europeiske rammevilkår, samt assisterer offentlig sektor, FoU og skoler til å bli flinkere til bruke EU-programmer og -prosjekter. Fylkeskommunen er en betydelig bidragsyter og medspiller i nettverket rundt Europakontoret. Kontoret har etter hvert etablert seg i det europeiske miljøet. Det vil være interessant å få innblikk i hvordan arbeidet er lagt opp på kontoret og hvordan det fungerer i samspill med miljøet i Brüssel og her hjemme i Trøndelag. KS Brüsselkontor Formidler relevant informasjon til norske kommuner og fylkeskommuner. Kontoret arrangerer møter og seminarer, organiserer hospiteringsordning og deltar i relevante fora for EU s politikkutforming. Norges EU-delegasjonen (www.eu-norge.org) Delegasjonen er Norges representanter i EU-systemet, og består for tiden av 55 ansatte hvorav 35 er diplomater. Delegasjonen arbeider for å ivareta norske interesser gjennom å følge utvikling på ulike måter, fremme norske synspunkter og bidra til økt kompetanse om EU/EØS-spørsmål i Norge. Revisjonsretten Uavhengig gransking av hvordan EU s ressurser ivaretas og anvendes, i forhold til måten de europeiske institusjonene utfører sine oppgaver. Mål for revisjonsretten er å bidra til forbedring av den økonomiske forvaltningen, slik at EU s borgere for mest mulig valuta for pengene. Retten består av 1 representant fra hvert av medlemslandene (utpekes for 6 år av gangen) I tilknytning til retten opprettes sektorvise revisjonsgrupper. Hver representant i retten ansvarer for en gruppe, og representerer denne i kollegiet. Retten utpeker en egen generalsekretær, som leder sekretariatet Revisjonsretten har et tett samarbeid med de respektive lands riksrevisjoner ESA EFTA s overvåkingsorgan, som skal sikre at EØS-avtalen overholdes. Opprettet i ESA er gitt tilsvarende myndighetsområde som EU-kommisjonen har overfor EU-landene, og de to institusjonene har et tett samarbeid. ESA ledes av et kollegium på tre medlemmer, utpekt fra de tre EFTA-landene som er en del av EØS-avtalen. Medlemmene utnevnes av de respektive lands regjeringer. Kollegiet er helt uavhengig, så vel av andre institusjoner som landene. Organisasjonsmessig er ESA delt inn i fire avdelinger, med til sammen ca 60 ansatte. OLAF (Europeiske rådet for bedrageribekjempelse) har som oppdrag å beskytte EU s interesser og bekjempe bedrageri, korrupsjon og forfalskning som begås innenfor EU-institusjonene. Byrået ble etablert i 1999, som videreføring/endring fra UCLAF og hadde ved utgangen av 2003 ca. 350 ansatte. OLAF s virksomhet er helt uavhengig og baseres på interne og eksterne utredninger. Organisasjonen har et nært samarbeid med medlemsstatenes myndigheter, for å samordne virksomheten. I tillegg gis medlemslandene støtte og teknisk bistand i arbeidet med å bekjempe økonomisk bedrageri. OLAF bidrar også i utformingen av EU s strategi på dette området, og tar nødvendige initiativ for å styrke lovgivingen. 23

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Møre og Romsdal fylkeskommune Sluttrapport Desember 2010 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE EVALUERING AV TT- ORDNINGEN I MØRE OG ROMSDAL Rambøll Postbox 427 Skøyen 0213 Oslo T +47 2252 5903 F +47 2273 2701

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer