Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Møtedato: kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok fra /2008 Referatsaker 4 66/2008 Orientering fra fylkesrådmannen om aktuelle saker 6 67/2008 Rapport fra forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens miljøsatsing 8 68/2008 Oppfølging av saker behandlet i kontrollutvalget 12 69/2008 Transportordningen for funksjonshemmede 14 70/2008 Studiereise for kontrollutvalget våren /2008 Møteplan for kontrollutvalget /2008 Eventuelt 28

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 64/2008 Godkjenning av møtebok fra Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2

3 Saksutredning: Godkjenning av møtebok fra Protokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes VEDLEGG Protokoll fra kontrollutvalgets møte

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 65/2008 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering 4

5 Saksutredning: Referatsaker Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering VEDLEGG Følgende referatsaker legges fram for kontrollutvalget: 1. Tilbakemelding etter enhetsbesøk i Kopi av brev til fylkesrådmannen fra Revisjon Midt-Norge IKS einfo 22/08 Robekiseringa av fylkeskommunene opphører 3. einfo 23/08 Kjønnsmessig balanse i styrer og nemnder 4. Tilsynssak mot Olavsfestdagene. Artikkel på 5. Seks museer kan bli ett. Artiklel i Adresseavisen Museumsreform hva er gevinsten? Kronikk i Adresseavisen Invitasjon til NKRF s kontrollutvalgskonferanse Sak FU-340/2008 Konsolidering av musèene i Sør-Trøndelag. Framdrift og valg av selskapsmodell og forslag til vedtekter. 9. Sak 44/2008 i Kultur- idrett og velferdskomitèen Konsolidering av musèene i Sør- Trøndelag. Aksjekapital og oppfølging av statens konsolideringsbidrag 5

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 66/2008 Orientering fra fylkesrådmannen om aktuelle saker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens informasjon til orientering 6

7 Saksutredning: Orientering fra fylkesrådmannen om aktuelle saker Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens informasjon til orientering Vedlegg: o Vedtak sak FU-320/2008 Stiftelsen Olavsfestdagene søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital o FT-sak 5/2008 Eierstrategi, deltakelse og roller i generalforsamlinger og styrer der STFK er eier SAKSUTREDNING På anmodning fra kontrollutvalget vil fylkesrådmannen orientere om følgende saker i møtet: o Linesøya status og videre framdrift o Olavsfestdagene STFK s engasjement i økonomisk redningsaksjon o Eierskapsutvalget som ble opprettet i februar (FT 5/2008) status og framdrift Kontrollutvalget har dessuten bedt om å bli informert om prosessen med museumskonsolideringen. Denne drives fra politisk nivå, og utvalget kan eventuelt be rette vedkommende orientere i et senere møte. 7

8 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 67/2008 Rapport fra forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens miljøsatsing Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om fylkeskommunens miljøsatsing. Rapporten oversendes fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget slutter seg til innholdet i den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om fylkeskommunens miljøsatsing, og ber fylkesrådmannen ha fokus på følgende områder: o å tilrettelegge for en systematisering av miljø- og klimaarbeidet. o som et ledd i systematiseringen bør arbeidet med indikatoren påvirkning på ytre miljø prioriteres o det bør foretas en avklaring av videre status og arbeid med miljøkraftgruppa og forventningene til gruppas arbeid. 8

9 Saksutredning: Rapport fra forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens miljøsatsing Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om fylkeskommunens miljøsatsing. Rapporten oversendes fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget slutter seg til innholdet i den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om fylkeskommunens miljøsatsing, og ber fylkesrådmannen ha fokus på følgende områder: o å tilrettelegge for en systematisering av miljø- og klimaarbeidet. o som et ledd i systematiseringen bør arbeidet med indikatoren påvirkning på ytre miljø prioriteres o det bør foretas en avklaring av videre status og arbeid med miljøkraftgruppa og forventningene til gruppas arbeid. VEDLEGG Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt Miljøstyring i Sør-Trøndelag Fylkeskommune, november 2008 BAKGRUNN Fylkeskommunen har de siste ti årene vedtatt en rekke målsettinger rettet mot å bidra til et bedre fyisk miljø. Mange av målene kan være problematisk å måle resultatene av på kort sikt og det kan være vanskelig å omsette målene til operasjonelle tiltak og kriterier. Kontrollutvalget ønsket en gjennomgang av den miljøsatsingen fylkeskommunen sålangt har gjennomført for å undersøke om prosessene er i tråd med fylkestingets forutsetninger og støtter opp under vedtatte målsettinger. Kontrollutvalget behandlet i februar 2008, sak KU-12/08, rammer og innretning på planlagt prosjekt om forvaltningsrevisjon av milljøstyring i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. I vedtaket som ble fattet ble det pekt på følgende: ( ) Undersøkelsen rettes i første omgang mot vurderinger av hvordan overordnede miljømål er implementert i organisasjonens plan og styringssystem, og hvordan igangsatte prosesser og tiltak støtter opp under fylkestingets vedtatte målsettinger. ( ) FAKTISKE OPPLYSNINGER Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført prosjektet Miljøstyring i Sør-Trøndelag Fylkeskommune høsten For å belyse den aktuelle problemstillingen har revisjonen gjennomgått årsmeldinger, strategiplaner og annet relevant materiale fra perioden

10 Det er også gjennomført intervju med nøkkelpersoner fra leder- og rådgivernivå, til sammen 14 personer. HELHETLIG DRØFTING Fylkeskommunens miljøsatsing kan i hovedsak deles inn i 2 perioder, før og etter innføring av balansert målstyring (BMS). I årene var miljøsatsningen i stor grad knyttet til utarbeidelse og oppfølging av Loakl Agenda 21. Ved innføring av BMS i 2004 skulle målene i LA 21 ivaretas gjennom det nye styringssystemet med strategiske mål, kritiske suksessfaktorer og måleindikatorer. I perioden fra innføringen av BMS er det vedtatt en rekke miljømålsettinger for fylkeskommunens virksomhet. Det tydeligste knyttet til BMS-systemet er vedtaket fra 2006 om at indikatorer for påvirkning av ytre miljø skulle tas inn i BMS. Samme år fattet fylkestinget vedtak om miljøsertifisering. Fylkeshuset ble sertifisert som Miljøfyrtårn, og det arbeides nå for å sertifisere øvrige deler av organisasjonen. I 2008 ble miljøkraftgruppa etablert. Rapporten omtaler forventninger som er stilt til grupppas arbeid og tiltakene som er utarbeidet. Det redegjøres i rapporten for de ulike miljømålsettingene som er vedtatt og hvordan disse kan spores i fylkeskommunens styringsdokumenter. Videre gir rapporten informasjon om hvordan styringssignalene er fulgt opp gjennom praktiske tiltak. Revisors konklusjon og anbefalinger På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen konkluderer revisor med at de siste års strategiplaner i økende grad behandler klima- og miljøspørsmål. Det pekes likevel på at overordnede miljømål ikke er tilstrekkelig implementert i plan- og styringssystemet. Det rapporteres heller ikke på BMS-indikatoren påvirkning på ytre miljø, noe som ikke er i tråd med fylkestingets vedtak. Dette betyr ikke at arbeid rettet mot vedtatte miljømål er fraværende i organisasjonen. Spesielt innen samferdsel, innkjøp samt bygg og eiendom legges det miljøvurderinger til grunn for beslutninger som tas innen innkjøp, avtaler og planlegging. Revisor savner imidlertid systematikk i dette arbeidet. Med utgangspunkt i resultatene fra den gjennomførte undersøkelsen er revisors anbefalinger følgende: o fylkesrådmannen bør tilrettelegge for en systematisering av miljø- og klimaarbeidet. o som et ledd i systematiseringen bør arbeidet med indikatoren påvirkning på ytre miljø prioriteres o det bør foretas en avklaring av videre status og arbeid med miljøkraftgruppa og forventningene til gruppas arbeid. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON En virksomhet som styrer utfra hensiktsmessige miljø- og klimamålsettinger er viktig, som bidrag til en bærekraftig utvikling og med tanke på fylkeskommunens troverdighet hos 10

11 innbyggerne. Den omtalte forvaltningsrevisjonen gir informasjon om hvordan miljøsatsingen i STFK har vært det siste tiåret, og er således et nyttig verktøy for å vurdere erfaringene, og som en pekepinn på hvilke utfordringer fylkeskommunen står overfor framover. Rapporten viser at målsettingene er høye, men ikke på alle områder godt nok fulgt opp i form av systematisk arbeid rettet mot hele organisasjonen. STFKs strategiplaner både for og har klima og miljø som prioriterte satsingsområder, og det anses som viktig at arbeidet følges godt opp. Sekretariatet vurderer forvaltningsrevisjonsrapporten som et nyttig bidrag i så måte. Kontrollutvalget anbefales å slutte seg til rapporten, og videresende den til fylkestinget med innstilling om at fylkestinget slutter seg til anbefalingene i rapporten. 11

12 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 68/2008 Oppfølging av saker behandlet i kontrollutvalget Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget slutter seg til framlagte oversikt over status for oppfølging av saker behandlet i utvalget. 12

13 Saksutredning: Oppfølging av saker behandlet i kontrollutvalget Kontrollutvalget slutter seg til framlagte oversikt over status for oppfølging av saker behandlet i utvalget. VEDLEGG Saker til oppfølging i kontrollutvalget november SAKSUTREDNING For å tydeliggjøre oppfølging av egne vedtak framlegges det her en oversikt over status for saker behandlet i kontrollutvalget. Vedlagte oversikt viser saker som fortsatt er under arbeid, og ikke er å anse som avsluttet blant saker som er behandlet i kontrollutvalget i perioden valg 2007 d.d. Oversikten legges fram som grunnlag for drøfting i møtet 13

14 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 69/2008 Transportordningen for funksjonshemmede Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Per Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune som ble vedtatt av fylkestinget på møte den , der fylkestinget prioriterte en undersøkelse knyttet til transportordningen for funksjonshemmede. Som følge av at Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt vesentlige endringer i TTordningen med virkning fra , vil kontrollutvalget utsette sin planlagte evaluering av ordningen. Utvalget vil vurdere å prioritere en gjennomgang av TT-ordningen i plan for forvaltningsrevisjon i 2009, for å sikre at de nye retningslinjene og overgangen til elektroniske TT-kort ivaretar intensjonene med ordningen og brukernes behov. 14

15 Saksutredning: Transportordningen for funksjonshemmede Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune som ble vedtatt av fylkestinget på møte den , der fylkestinget prioriterte en undersøkelse knyttet til transportordningen for funksjonshemmede. Som følge av at Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt vesentlige endringer i TTordningen med virkning fra , vil kontrollutvalget utsette sin planlagte evaluering av ordningen. Utvalget vil vurdere å prioritere en gjennomgang av TT-ordningen i plan for forvaltningsrevisjon i 2009, for å sikre at de nye retningslinjene og overgangen til elektroniske TT-kort ivaretar intensjonene med ordningen og brukernes behov. VEDLEGG Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak FT-29/2008: Plan for forvaltningsrevisjon 2008, vedtatt av fylkestinget på møte den Sak FU-339/2008: Innføring av elektroniske kort (TT-kort) for Transporttjenesten for funksjonshemmede fra Eventuell endring fra antall reiser til kronebeløp. 3. Sak FU-195/2005: Evaluering av Transporttjenesten for funksjonshemmede i Sør- Trøndelag. 4. Sak FT-50/2003: Fylkesrevisjonens undersøkelse av transportordningen for funksjonshemmede. 5. Sak FU-185/2003: Transportordningen for funksjonshemmede. SAKSUTREDNING Kontrollutvalget og fylkestinget har gjennom utarbeidelsen og vedtakelse av plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune for 2008, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet for inneværende år. Kontrollutvalget har i planen blant annet prioritert et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på transportordninga for funksjonshemmede. Fra planen kan vi gjengi følgende omtale av prosjektet: 5. Transportordninga for funksjonshemmede Ivaretas brukerhensyn og forventninger til ressurseffektiv organisering av tjenesten? 15

16 Innledning Fungerer ordningen i tråd med gjeldende retningslinjer? Generelt TT-ordningen, eller transporttjenesten for funksjonshemmede, har til hensikt å bidra til at funksjonshemmede, eller forflytningshemmede, som på grunn av sin funksjonshemming har betydelige problemer med å benytte seg av ordinær kollektiv transport, likevel skal ha muligheten til å få offentlig dekket transport. Helse- og omsorgsdepartementet har i St. mld. 25 ( ) "Mestring, muligheter og mening" definert formålet med ordningen som følger: "Gjøre forflytningshemmede mer mobile, og således transportmessig mer likestilt med den øvrige befolkningen". TT-ordningen er således et virkemiddel for å bidra til å sikre personer med funksjonsnedsettelser levevilkår og livskvalitet på linje med den øvrige befolkningen. Utgiftene til ordningen finansieres gjennom de statlige rammeoverføringene til fylkeskommunene. TTordningen er ikke en lovfestet rettighet for brukerne, men en ordning som fylkeskommunene er pålagt å tilby. Rambøll Management viser i en rapport 1 til at om lag % av Norges befolkning til en hver tid har en viss form for forflytningshemming. Dette kan være på grunn av langvarig funksjonshemming, aldersrelaterte årsaker eller midlertidig skade. Selv om prinsippet om universell utforming skal bidra til at offentlig transport skal være mest mulig tilrettelagt for funksjonshemmede, vil det fortsatt være noen i denne gruppen som har vanskelig med å benytte seg av offentlig transport. Begrensede midler tilsier imidlertid at ikke alle forflytningshemmede kan tildeles støtte, slik at det må foretas en prioritering basert på graden av uførhet og behov. I 2006 var det ca godkjente TT-brukere i Norge. En del fylkeskommuner har fastsatt grenser for hvor store prosentandeler av befolkningen i hver kommune som kan godkjennes som TT-brukere. Disse grensene varierer mellom 1,45 % (Buskerud) til 3,4 % (Hordaland) av befolkningen. Sør-Trøndelag har ikke fastsatt en slik grense, men fylkeskommunen har regler for godkjenning, og prioriterer blant "godkjente brukere". Generelt er varige rullestolbrukere og blinde / meget svaksynte prioriterte grupper. Ordningen organiseres ulikt i fylkene. I 2006 hadde de fleste fylkene (14) et system hvor de tildelte TT-brukerne et fast kronebeløp som skulle dekke utgiftene forbundet med reiser. I Sør- og Nord-Trøndelag samt Oslo tildeles TT-brukere et fast antall turer som kan disponeres i løpet av en avgrenset tidsperiode. I Vest-Agder tildeles brukeren et antall kilometer kombinert med et minimum og maksimum antall turer, mens det i Hedmark tildeles en kombinasjon av kronebeløp og antall turer 2. Verdiene av tildelingene pr bruker varierer også stort i omfang, og et spørsmål blir om man skal kvotere mange inn i ordningen og dermed gi liten støtte til hver enkelt, eller om man skal konsentrere ressursene om et mindre antall brukere med de største behovene. Rent praktisk får godkjente TT-brukere et personlig identitetskort og en type verdikort som inneholder de tildelte midlene, eller et klippekort som inneholder det tildelte antall turer. Flertallet av fylkene har tatt i bruk elektroniske verdikort, og Sør-Trøndelag planlegger å innføre samme løsning fra og med Transportordningen for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag 1 Oslo kommune - Evaluering av TT-ordningen, Rambøll Management, Mars Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen). SIB Notat 1003/2006. Handelshøgskolen i Bodø, Senter for Innovasjon og bedriftsøkonomi,

17 I likhet med øvrige fylkeskommuner har Sør-Trøndelag fra 1988 vært pålagt å organisere en transporttjeneste for personer som ikke kan benytte ordinære kollektive transportmidler. Fylkeskommunen fikk vedtatt regler for TT-ordningen første gang i Retningslinjene er senere endret flere ganger, senest av fylkesutvalget i sak FU-185/ Retningslinjene ble igjen evaluert av fylkesutvalget i sak FU-195/2005 5, men regelverket ble ikke endret denne gangen. Fylkesrådmannen konkluderte med at endringene som ble gjort i 2003 fungerte godt og innenfor budsjett. Regelverket kan skisseres som følger (fra ): jf. sak FU-185/2003: Brukergrupper Gruppe 1a, bestående av de brukere i gruppe 1 som må sitte i egen stol under transport og som ikke har egen bil. Får tilgang til inntil 100 kuponger pr. halvår. Gruppe 1b, (som tidl. gruppe 1) Rullestolbruker varig avhengig av dette transportmiddel. Brukere avhengig av bærehjelp ved bolig, og / eller avhengig av transport med spesialbil. Brukere som er blinde eller svaksynte. Synsstyrke på 0,33 (6/18) jf. folketrygden. Får tilgang på inntil 60 kuponger pr halvår. Gruppe 2: Øvrige brukere (i praksis folk med høy alder) 6 kuponger pr. halvår. Reiselengde og egenandelsberegning Maksimal reiselengde: 30 km pr. kupong. Personer som bor mer enn 30 km fra kommunesenter kan søke om dispensasjon. 30 % egenandel pr. kupong. 25 % egenandel på spesialbil. 15 % egenandel ved samkjøring. Det settes ikke tak på egenandelen. Det innføres identifikasjonskort med bilde. Tilbudet gjelder ikke for funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år. Funksjonsvurdering eller legeerklæring skal vedlegges søknaden. Godkjenning skjer for en 3 års periode. Etter 3 år skal kommunene foreta en revurdering eller det må søkes på nytt. Budsjettet 2009: I budsjettet for er det fastsatt en ramme på 16,9 millioner kroner for TT-transport. Fylkeskommunen har nå inngått kontrakt med leverandør for ny dataløsning og elektroniske kort for brukerne, og oppstart planlegges til Overgang fra antall reiser til kronebeløp Fylkesutvalget fikk seg fremlagt en sak på møte den om TT-ordningen 7, men saken ble utsatt til fylkesutvalgets neste møte den 2. desember Fylkesrådmannen 3 Sør-Trøndelag samferdselsstyre, sak 0058/87A "Transporttjeneste for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag. Godkjenning av modell og hovedprinsipper mv. for organisering av tjenesten / hovedretningslinjer, (0444S). 4 Fylkesutvalget, sak FU-185/2003 "Transportordningen for funksjonshemmede", behandlet på møte Fylkesutvalget, sak FU-195/2005 "Evaluering av transporttjenesten for funksjonshemmede, behandlet på møte Strategiplan med budsjett 2009 for Sør-Trøndelag fylkeskommune, fylkesrådmannens forslag. 17

18 innstiller på at Sør-Trøndelag fylkeskommune nå går over fra en ordning basert på antall turer pr. bruker, til en ordning der hver bruker får et bestemt kronebeløp til disposisjon. Verdi på kortet for den enkelte brukergruppe foreslås som følger: Brukergruppe Beløp Kommentar Brukergruppe 1 kr Standardbruker. Brukergruppe 2 kr Blind / sterkt svaksynt. Brukergruppe 3 kr Rullestolbruker m/sammenleggbar rullestol. Brukergruppe 4 kr Rullestolbruker med behov for spesialtransport. Har egen bil dekket av Rikstrygdeverket. *) Brukergruppe 5 kr Rullestolbruker med behov for spesialtransport. Har egen bil dekket av Rikstrygdeverket. *) + Evt bærehjelp kommer inn under gruppe 4 og 5. Utdeling av midler skjer 1. januar og 1. september, der 2/3 av midlene blir utdelt 1. januar. 1. september blir ubenyttede midler inndratt, før ny fordeling foretas for årets 4 siste måneder. Ved neste utdeling, som er den 1. januar, blir ubenyttede midler på kortet videreført. På den måten sikrer man å holde ordningen innenfor budsjett, samtidig som brukeren kan planlegge bruken av midlene innenfor et gitt tidsrom. Innfallsvinkler i en undersøkelse om Transportordningen for funksjonshemmede Fylkesrevisjonen gjennomførte i 2003 en undersøkelse av transportordningen for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag 8. Dette var en periode der utgiftene akselererte og fylkeskommunen slet med store budsjettoverskridelser innenfor ordningen. Etter en revidering av regelverket, synes det som om man har fått en ordning som fungerer greit og innenfor de rammer som fylkestinget har fastsatt. I en ny undersøkelse av TT-ordningen vil brukerperspektivet være interessant. Har fylkeskommunen en ordning som er godt tilpasset brukernes behov, som fungerer i henhold til intensjonene og som oppfattes som rettferdig blant brukerne? Sett i lys av at fylkeskommunen endrer regelverket og går over til elektroniske brukerkort fra 1. januar 2009, vil dette være særlig interessant. Det kan også være aktuelt å følge opp at kort og dataløsning for TTordningen fungerer som forutsatt. En brukerundersøkelse knyttet til TT-ordningen ville således vært et interessant utgangspunkt for en forvaltningsrevisjon. Ved å kunne lage et opplegg som både tilfredsstiller kontrollutvalgets behov for å sikre at løsningen fungerer godt, og som kan gi fylkesrådmannen styringsinformasjon i sin administrering av ordningen, ville har vært fornuftig. Sett i lys av at fylkesutvalget har bedt om en evaluering av ordningen etter 1 års drift av elektroniske kort, kan det her være mulig å dekke flere behov. 7 Fylkesutvalget, sak FU-339/2008 "Innføring av elektroniske kort (TT-kort) for Transporttjenesten for funksjonshemmede fra Eventuell endring fra antall reiser til kronebeløp. 8 Fylkestinget, sak FT-50/2003 "Fylkesrevisjonens undersøkelser av transportordningen for funksjonshemmede", behandlet på møte

19 Tidspunkt for en undersøkelse av TT-ordningen En brukerundersøkelse knyttet til TT-ordningen bør gjennomføres først etter at ordningen har virket en stund. I så måte vil en gjennomføring av prosjektet i gjeldende forvaltningsrevisjonplanperiode være for tidlig. Kontrollutvalgets sekretariat foreslår derfor at kontrollutvalget legger prosjektet foreløpig på is, men vurderer å prioritere en slik undersøkelse i plan for forvaltningsrevisjon for På senhøsten 2009 vil det imidlertid være svært aktuelt å gjennomføre en brukerundersøkelse for å vurdere TT-ordningen slik den nå blir utformet. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å utsette igangsetting av et forvaltningsrevisjonsprosjekt for gjennomgang av transportordningen for funksjonshemmede i Sør-Trøndelag. Sekretariatet anbefaler utvalget å prioritere en gjennomgang av TT-ordningen i plan for forvaltningsrevisjon i 2009, for å sikre at de nye retningslinjene og overgangen til elektroniske TT-kort ivaretar intensjonene med ordningen og brukernes behov. 19

20 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 70/2008 Studiereise for kontrollutvalget våren 2009 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget slutter seg til foreslåtte rammer og hovedinnretning for studietur til Brüssel andre uke i mars Studieturen gjennomføres sammen med kontrollutvalget i Nord- Trøndelag fylkeskommune. Sekretariatet bes om å gjøre nødvendige forberedelser og planlegging av opplegg for turen. 20

21 Saksutredning: Studiereise for kontrollutvalget våren 2009 Kontrollutvalget slutter seg til foreslåtte rammer og hovedinnretning for studietur til Brüssel andre uke i mars Studieturen gjennomføres sammen med kontrollutvalget i Nord- Trøndelag fylkeskommune. Sekretariatet bes om å gjøre nødvendige forberedelser og planlegging av opplegg for turen. VEDLEGG Rapport fra kontrollutvalgets studietur til Brüssel oktober 2004 BAKGRUNN Vår integrasjon til Europa og EU blir stadig tettere, spesielt gjennom EØS-avtalen. Siden 1994 har EØS-avtalen gitt Norge adgang til EU s indre marked, mot at EU s regler for fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer også er gjort gjeldende innen Norges grenser. I tillegg til disse fire friheter skal EØS-avtalen bidra til harmonisering av regler og krav, og det er innført felles konkurranseregler og regler for statsstøtte. Regelverk som innføres gjennnom EØS-avtalen fører med seg forpliktelser til oppfølging og tilpasning på lokalt nivå. Samtidig gir avtalen anledning til deltakelse i europeiske programmer, der det ligger både økonomiske ressurser og muligheter til utstrakt samarbeid på tvers av landegrenser. SAKSUTREDNING Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) har i 2008, på vegne av KS, gjennomført en undersøkelse av kommunesektorens forhold til EØS-avtalen. I undersøkelsen blir det gjort vurderinger av kommuners arbeid i programsatsinger og oppfølging av EØS-regelverk, og hvordan politikkområder påvirkes at EU. I undersøkelsen konkluderer NIBR med at EØSavtalen er stadig viktigere for kommunene, og at kommunepolitikkens innhold i vesentlig grad er endret som følge av EØS-avtalen. Spesielt har økende bruk av markedsorientert oppgaveutføring ført til at kommunesektoren i stadig større grad berøres av EØS-avtalen. I rapporten pekes det blant annet på at gjennomsnitlig 73 % av sakene på kommunestyremøtene i de undersøkte kommunene er berørt av EU/EØS. Dette stiller kommunesektoren overfor utfordringer med å skaffe seg kunnskap om prosessene bak regelutformingen, og om hvilke muligheter som finnes til å påvirke prosseser og ta i bruk muligheter som følger av EØSavtalen. Kulturelt sett påvirkes vi av det som skjer utenfor egne landegrenser, og gjennom økonomisk og institusjonelt samarbeid med andre land økes faren for å bli involvert i korrupsjon og 21

22 kriminelle forhold. Dette øker betydningen av informasjon om hvordan det europeiske samarbeidet fungerer på dette området, og hvordan Norges rolle er. EU/EFTA-systemet er omfattende og innbefatter mange institusjoner som er involvert i forebygging, kontroll- og tilsynsoppgaver, og ikke minst etterforskning. EUs styrende organer (www.europa.eu ) Europakommisjonen Kommisjonen er EUs utøvende organ, og er sammensatt av 27 kommissærer utpekt av hvert av medlemslandene. Overvåker at europeiske bestemmelser blir iverksatt og fulgt. Utarbeider forslag til lovverk som legges fram for rådet og Europaparlamentet. Ansvar for oppfølging av vedtak i parlamentet og Ministerrådet. Ministerrådet EUs lovgivende organ, sammen med Europaparlamentet. Rådet består av èn minister fra hvert medlemsland, og hvilken minister som møter avhenger av hvilke spørsmål som skal drøftes. Vedtar lovverk, samordner økonomisk politikk, avtaler mellom EU og omverdenen, godkjenner budsjett sammen med parlamentet, samordner utenriks- og sikkerhetspolitikk. Europaparlamentet 758 representanter direkte valgt fra hvert av medlemslandene. Ansvar for å vedta lover, godkjenne EUs budsjett, vurdere opptak av nye medlemsland samt å kontrollere Europakommisjonen. Komitèene Regionkomitèen har en rådgivende funksjon i kommunal- og regionalpolitiske spørsmål. Består av representanter fra lokale og regionalpolitiske myndigheter. Den økonomiske og sosiale komitè har en rådgivende funksjon i arbeidsliv og sosialpolitiske spørsmål. Består av representanter fra arbeids- og organisasjonsliv. Da forrige kontrollutvalget var i Brüssel i 2004 ble det ikke avlagt noe besøk til disse organene. Dersom ønskelig fra kontrollutvalgets side kan det forsøkes arrangert møter på et eller flere av stedene. Kunnskap om hvordan organene jobber og de politiske prosessene kan gi nyttig informasjon om hvordan Norge kommer i inngrep med det som skjer innen EUsystemet og kan påvirke politikk som angår oss. For kontrollutvalget vil det være interessant at en studietur til Brüssel har spesiell fokus på de organer som har oppgaver knyttet til kontroll- og tilsyn, som EFTA s overvåkingsorgan ESA, Europeiske rådet for bedrageribekjempelse)olaf og den Europeiske revisjonsretten. Det kan derfor være hensiktsmessig å legge opp besøk til minst et par av disse to, i tillegg til Kommunenens Sentralforbund og Trøndelags Europakontor. Et møte med Norges EUdelegasjon kan også være av stor interesse. Trøndelags Europakontor (www.mid-norway.no ) Daværende MidScandinavian European Office (MSEO) ble opprettet i november 2001, som et samarbeid mellom Trøndelag, Jämtland og Vesternorrland. Høsten 2005 ble samarbeidet oppløst til fordel for foreningen Trøndelags Europakontor. Europakontoret har pr dato følgende medlemmer: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Sparebank1 Midt-Norge, Sør- Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Steinkjer Kommune, 22

23 Trondheim Kommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trøndelag Forskning og Utvikling, NTNU, Sintef samt Bioforsk Midt- Norge. I følge kontorets hjemmeside assisterer Europakontoret Trøndelagsregionen i å se muligheter i, og hente mer utav, Norges EØS-medlemskap. Videre informerer Europakontoret trøndersk næringsliv om europeiske rammevilkår, samt assisterer offentlig sektor, FoU og skoler til å bli flinkere til bruke EU-programmer og -prosjekter. Fylkeskommunen er en betydelig bidragsyter og medspiller i nettverket rundt Europakontoret. Kontoret har etter hvert etablert seg i det europeiske miljøet. Det vil være interessant å få innblikk i hvordan arbeidet er lagt opp på kontoret og hvordan det fungerer i samspill med miljøet i Brüssel og her hjemme i Trøndelag. KS Brüsselkontor Formidler relevant informasjon til norske kommuner og fylkeskommuner. Kontoret arrangerer møter og seminarer, organiserer hospiteringsordning og deltar i relevante fora for EU s politikkutforming. Norges EU-delegasjonen (www.eu-norge.org) Delegasjonen er Norges representanter i EU-systemet, og består for tiden av 55 ansatte hvorav 35 er diplomater. Delegasjonen arbeider for å ivareta norske interesser gjennom å følge utvikling på ulike måter, fremme norske synspunkter og bidra til økt kompetanse om EU/EØS-spørsmål i Norge. Revisjonsretten Uavhengig gransking av hvordan EU s ressurser ivaretas og anvendes, i forhold til måten de europeiske institusjonene utfører sine oppgaver. Mål for revisjonsretten er å bidra til forbedring av den økonomiske forvaltningen, slik at EU s borgere for mest mulig valuta for pengene. Retten består av 1 representant fra hvert av medlemslandene (utpekes for 6 år av gangen) I tilknytning til retten opprettes sektorvise revisjonsgrupper. Hver representant i retten ansvarer for en gruppe, og representerer denne i kollegiet. Retten utpeker en egen generalsekretær, som leder sekretariatet Revisjonsretten har et tett samarbeid med de respektive lands riksrevisjoner ESA EFTA s overvåkingsorgan, som skal sikre at EØS-avtalen overholdes. Opprettet i ESA er gitt tilsvarende myndighetsområde som EU-kommisjonen har overfor EU-landene, og de to institusjonene har et tett samarbeid. ESA ledes av et kollegium på tre medlemmer, utpekt fra de tre EFTA-landene som er en del av EØS-avtalen. Medlemmene utnevnes av de respektive lands regjeringer. Kollegiet er helt uavhengig, så vel av andre institusjoner som landene. Organisasjonsmessig er ESA delt inn i fire avdelinger, med til sammen ca 60 ansatte. OLAF (Europeiske rådet for bedrageribekjempelse) har som oppdrag å beskytte EU s interesser og bekjempe bedrageri, korrupsjon og forfalskning som begås innenfor EU-institusjonene. Byrået ble etablert i 1999, som videreføring/endring fra UCLAF og hadde ved utgangen av 2003 ca. 350 ansatte. OLAF s virksomhet er helt uavhengig og baseres på interne og eksterne utredninger. Organisasjonen har et nært samarbeid med medlemsstatenes myndigheter, for å samordne virksomheten. I tillegg gis medlemslandene støtte og teknisk bistand i arbeidet med å bekjempe økonomisk bedrageri. OLAF bidrar også i utformingen av EU s strategi på dette området, og tar nødvendige initiativ for å styrke lovgivingen. 23

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.11.2009 kl. 09:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Arkivsak nr: 367-2009 Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.05.2010 kl. 12:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thullit Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 28/2010 Godkjenning av

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 17.12.2009 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 61/2009 Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.09.2010 kl. 10:00 Møtested: Gauldal Videregående skole SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Andre opplysninger: Kontrollutvalgets møte innledes med informasjon og omvisning

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 15.10.2008 kl. 10:30 15.45 Møtested: Musèet Kystens Arv, Stadsbygd Saknr: 51/2008-58/2008 Arkivsak: 200809951 Møteleder Hanne Dyveke

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Innføring av elektroniske kort (TT-kort) for Transporttjenesten for funksjonshemmede fra 01.01.09. Eventuell endring fra antall reiser til kronebeløp. Behandlet

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 08.06.2009 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset møterom Kleberstein Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 23/2009 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 28.01.2013 kl. 11:00 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, Trondheim,

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 25. januar 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Sætra A 202, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.00 Møtested : Møterom Øst Sakliste: SAK 38/2008 SAK 39/2008 SAK 40/2008 SAK 41/2008 SAK 42/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 06. februar 2006 kl. 11.00-12.30 Møtested: Røros Saknr: 1/2006-7/2006 Arkivsaknr.: 200600020 Møteleder Kjetil Reinskou (H) Møtende medlemmer

Detaljer

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 16.06.2010 kl. 14.00 Møtested: Buen omsorgssenter, nedre Melhus Arkivsak: 200-2010 Sakliste: SAK 12/2010 SAK 13/2010 SAK 14/2010 SAK 15/2010 SAK 16/2010

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 15:40 Møtested: Fylkeshuset, møterom Jaspis Saknr: 42/2010-49/2010 Arkivsak: 201000409 Møteleder Hanne Dyveke Søttar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011

Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland. Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Transporttjenesten for forflytningshemmede i Oppland Opplandstrafikk TT-reglement 6/11 Godkjent av Fylkestinget 27.09.2011 Gjelder fra 01.01.2012 Reglementet er godkjent av fylkestinget 27.09.2011, og

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 12.05.2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Trøndelag folkemuseum, Sverresborg Hanne

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1 av 6 Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 17. -18. desember 2013. Det

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. januar 2013 Møtetid: kl 10.00-11.30 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14.12.2010 kl. 09:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Fylkestannlege Inger Melø vil orientere om virksomheten

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget.

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget. MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom NB! Det vil bli servert en juletallerken og møtestedet kan bli endret. Nærmere beskjed kommer via e-post. 02.12.2008 kl. 19.00 Møtet

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 12.00 14.15 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen Til

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Arkivsak : 399-2009. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune. Møtedato/tid : Tirsdag 01. desember 2009, kl. 18.00. * Møtested/lokaler :

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : Onsdag 27.09.06 kl. 15.00 17.15 : Melhus Rådhus, møterom øst 1. etg

MØTEPROTOKOLL. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : Onsdag 27.09.06 kl. 15.00 17.15 : Melhus Rådhus, møterom øst 1. etg MØTEPROTOKOLL Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : Onsdag 27.09.06 kl. 15.00 17.15 Møtested : Melhus Rådhus, møterom øst 1. etg Møtende medlemmer Arnold Storvold Olaf Arnfinn Bolland Magne Thomassen Jostein

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 14. februar 2008 Møtetid: 0900 1130 Møtested: Miljøbygget, møterom Hurtigruta Saker: 001/08 007/08 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement.

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1 TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I VEST-AGDER Forslag til nytt reglement. 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 14. 15.12. 2010. Det vil gis nærmere veiledning og presiseringer

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 17.12.2007 kl. 10:00 13:00 Møtested: Fylkeshuset Saknr: 55/2007-60/2007 Arkivsak: 200709951 Møteleder Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet)

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 28.08.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Aust-Agder Agder fylkeskommune

Aust-Agder Agder fylkeskommune Vår ref. 15/207-3 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.02.2015 Aust-Agder fylkeskommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: Onsdag 25.02.2015 Tid: 09:00-14:00 Sted: fylkeshuset, møterom

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.10.2009 kl. 10:00 15:30 Møtested: Fylkeshuset Saknr: 42/2009, 44/2009-53/2009 Arkivsak: 339-2009 Møteleder Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet)

Detaljer

KS arbeid med europapolitikk. Bente Stenberg-Nilsen, seniorrådgiver KS Europakontor Brussel Østre Agder, 2. juni 2015

KS arbeid med europapolitikk. Bente Stenberg-Nilsen, seniorrådgiver KS Europakontor Brussel Østre Agder, 2. juni 2015 KS arbeid med europapolitikk Bente Stenberg-Nilsen, seniorrådgiver KS Europakontor Brussel Østre Agder, 2. juni 2015 Belgia Føderalt, konstitusjonelt monarki fra 1981 Tre offisielle språk Tre regioner:

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.04.2015 kl. 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Guro Angell Gimse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Sted: Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Harald

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2009 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Miljøbygget, Sal II De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.02.2013 kl. 13:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, leder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer