RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING I EØS-OMRÅDET AMERICAN EXPRESS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN ( RETNINGSLINJER FOR EUROPEISK GJENNOMFØRING )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING I EØS-OMRÅDET AMERICAN EXPRESS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN ( RETNINGSLINJER FOR EUROPEISK GJENNOMFØRING )"

Transkript

1 Retningslinjer fr gjennmføring i EØS mrådet American Express Binding Crprate Rules eller BCR er en måte å verføre persnpplysninger innen American Express Gruppen sm er i samsvar med gjeldende persnvernregler i EØS-mrådet. Vår BCR består av American Express retningslinjer fr persnvern i tillegg til disse retningslinjene fr gjennmføring i EØS-mrådet. De er gdkjent av Datatilsynet i Nrge g har vært i kraft siden 5. Mars. Disse retningslinjene fr gjennmføring i EØS-mrådet sikrer verhldelse av våre retningslinjer fr persnvern innen EØS-mrådet, g infrmer m hvrdan klage på persnvernfrhld i EØS-mrådet. RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING I EØS-OMRÅDET AV AMERICAN EXPRESS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN ( RETNINGSLINJER FOR EUROPEISK GJENNOMFØRING ) Omfang Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring av American Express Retningslinjer fr persnvern ( Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring ) gjelder kun fr persner sm er hjemmehørende i EØS-mrådet g sm har persnpplysninger sm behandles av American Express Gruppen i EØSmrådet, sm gså kan behandles av American Express Gruppen andre steder (den Registrerte ). Spesielt beskriver Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring (i) hvrdan American Express Retningslinjer fr persnvern ( Retningslinjene ) vil bli gjennmført av American Express Cmpany, med adresse Wrld Financial Center, 200 Vesey St. New Yrk ( American Express eller Selskapet ) g ethvert selskap i American Express gruppe av selskaper (samlet betegnet American Express Gruppen ) g (ii) krav sm følger av eurpeiske persnvernregler fr persner sm er hjemmehørende i EØS-mrådet g sm har persnpplysninger sm behandles av American Express Gruppen i EØS-mrådet g sm gså vil kunne behandles av American Express Gruppen andre steder (de Registrerte ). American Express Services Eurpe Limited ( AESEL ) er det eurpeiske selskapet innen American Express Gruppen sm har tatt ansvar fr å sikre at de Registrertes persnpplysninger lagres g behandles i samsvar med Retningslinjene. Enhver Registrert sm er direkte mfattet av rettighetene sm gis dem under Retningslinjene eller under disse Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring kan derfr håndheve disse bestemmelsene verfr AESEL sm en tredjeparts begunstiget, sm beskrevet under. American Express sammendrag av persnvernbehandling g implementering av vedtak g retningslinjer i Implementing Descicins and Plicies er gså bindende fr American Express Gruppen, men de er ikke direkte håndhevbare av den Registrerte eller av tredjeparter. Tilgjengelighet Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring vil gjøres tilgjengelige på American Express nettsider i hvert land i EU. Dersm du ikke har tilgang til internett vil du kunne be m en kpi av Retningslinjene fra AESEL s persnvernansvarlig på adressen under eller fra det lkale American Express kntret i ditt hjemland. Page 1 f 18

2 Disse Retningslinjene g Retningslinjene fr eurpeiske gjennmføring må leses i sammenheng med ntiser g vilkår sm gjelder fr prduktet eller tjenesten du har anskaffet eller vil anskaffe fra et selskap i American Express Gruppen. Slike ntiser, vilkår vil kunne innehlde tilleggsbestemmelser sm er relevante fr behandling av persnpplysninger, i henhld til nasjnal lvgivning. Beskrivelse av behandling av persnpplysninger American Express er et glbalt betalingstjeneste- g reiseselskap. En beskrivelse av hva slags persnpplysninger sm behandles g hvrdan de behandles fremgår i American Express sammendrag av persnvernbehandling. Overhldelsesprgram Fr å sikre verhldelse av Retningslinjene er det etablert et samsvarsprgram sm mfatter jevnlige samsvarskntrller av American Express Gruppens drift, g resultatet av kntrllene vil bli viderefrmidlet til persnvernkntret til American Express, de relevante persnvernmyndigheter (dersm de ber m det) g når frmålstjenelig til Revisjnskmiteen i styret i American Express Cmpany. Dersm det freligger avvik, skal det relevante selskapet i American Express Gruppen i EØS-mrådet etterkmme pålegg fra AESELs persnvernansvarlig. American Express Gruppen skal gså samarbeide med datatilsyn sm utfører inspeksjner, enten sm følge av en klage fra en registrert, eller etter initiativ fra et datatilsyn. Behandling av klager I frhld til klager (sm definert under), vil selskaper i American Express Gruppen handle i samsvar med Retningslinjer fr persnvern inntatt i klagerutinene. Klage er ethvert uttrykk fr manglende tilfredshet, muntlig eller skiftlig, via telefn, e-pst, pst eller levert persnlig, fra eller på vegne av en kunde eller en ansatt eller en annen Registrert, angående American Express Gruppens tiltak, eller manglende tiltak, fr å sørge fr tilstrekkelig sikring av persnpplysninger sm er innsamlet, behandlet eller verført. Ansvar fr å behandle klager mttatt av AESEL ligger hs AESELs persnvernansvarlig. Klager vil bli behandlet rettferdig, knsistent g punktlig. Når man kmmer til at erstatning er frmålstjenlig, vil AESEL gi klageren en rettmessig erstatning sm beskrevet under, g skal straks handle i samsvar med tilbud m erstatning sm klager aksepterer. Erstatningen må samtykkes til av AESEL persnvernansvarlig før et tilbud m erstatning eller betaling fremmes. Registrerte kan rette sine klager til det relevante datatilsyn eller eurpeisk dmstl dersm de ikke er frnøyd med American Express Gruppens svar. En liste ver datatilsyn finnes her: AESEL vil samarbeide med g anerkjenner ethvert datatilsyn med rett kmpetanse. Dersm en Registrert klager til det lkale datatilsyn g datatilsynet kmmer til at et selskap i American Express Gruppen har brutt nen av rettighetene under disse Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring, da vil det relevante selskapet i American Express Gruppen rette seg etter datatilsynets funn, dg med frbehld m rett til å angripe eller anke slike funn. 2 Page 2 f 18

3 Overhldelse g håndhevelse Alle selskaper i American Express Gruppen må verhlde bestemmelsene i Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring g American Express Etiske retningslinjer. Selskaper i American Express Gruppen vil sørge fr verhldelse av eurpeiske nasjnale persnvernregler g enhver håndhevelse vil være i samsvar med eurpeiske, nasjnale lver g regler. Enver Registrert, sm definert ver, kan håndheve bestemmelser i Retningslinjene g i Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring sm tredjepart begunstiget g har rett til å kreve erstatning ppad begrenset til det faktiske tap en klager er påført sm følge brudd på Retningslinjene g / eller Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring herunder en rettslig kjennelse fr erstatning fr faktiske tap påført den Registrerte sm følge av bruddet. Registrerte hvis data er verført til utenfr EØS-mrådet kan påbegynne en klage ikke bare i landet i EØS-mrådet der behandlingen har sin pprinnelse, men gså i landet der AESEL har hvedkvarter, Strbritannia. Bevisbyrden fr at behandlingen er i samsvar med Retningslinjene ligger hs AESEL. Opplæring American Express vil gi egnet pplæringsmateriale g kurs fr ansatte i American Express sm samler inn eller har tilgang til persnpplysninger eller sm utvikler systemer sm behandler persnpplysninger fr å sikre at de er ppmerksmme på sine plikter under Retningslinjene g disse Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring. Lvknflikt Dersm et selskap i American Express Gruppen har grunn til å tr at gjeldende eurpeisk nasjnal lvgivning frhindrer selskapet fra å ppfylle sine plikter under Retningslinjene eller Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring, vil selskapet skal straks infrmere AESEL med mindre det er frhindret fra å gjøre det ved lv. AESEL vil i så tilfelle vurdere hvrdan dette skal tas videre, g vil, ved alvrlig tvil, knsultere det relevante datatilsynet. Spørsmål m disse Retningslinjene Ethvert spørsmål m Retningslinjene eller disse Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring kan rettes til AESEL s persnvernansvarlig ved AESELs hvedkntr hs American Express Services Eurpe Limited, Belgrave Huse, 76 Buckingham Palace Rad, Lndn, SW1W 9TX. April Page 3 f 18

4 American Express Sammendrag av persnvernbehandling Beskrivelse av typer Persnpplysninger American Express er et glbalt betalingstjeneste- g reiseselskap sm hvedsakelig er engasjert i t segmenter: i) utstedelse av betalingskrt g handelsvirksmhetstjenester, g (ii) tjenester knyttet til reisevirksmhet. Typen persnpplysninger sm vanligvis behandles av selskaper i American Express Gruppen mfatter persnpplysninger i frhld til kunder, leverandører g partnere av American Express Gruppen, g inkluderer nåværende, tidligere g ptensielle selskapskunder, frbrukere, leverandører g partnere av American Express Gruppen (samlet Kundedata ). I samsvar med det eurpeiske direktivet 2007/64/EC ( Betalingstjenestedirektivet ), har Gruppen etablert American Express Payment Services Limited ( AEPSL ) sm den juridiske enheten fr sin handelsvirksmhet i Eurpa (referansenummer: ). Sm sådan, i tillegg til Gruppens frretningsstyring g styringsrutiner, vil betalingstjenester sm tilbys av AEPSL være underlagt ettersyn av finansmyndighetene. Videre vil selskap i American Express Gruppen sm behandler persnpplysninger g sensitive persnpplysninger m ansatte, leverandører i American Express Gruppen, sm inkluderer nåværende, tidligere g ptensielle ansatte g leverandører, enten på full tid eller deltid, fast eller midlertidig (samlet Ansattedata ). Sensitive data i frhld til Ansattedata mfatter infrmasjn m ansattes helse, helseprgram, vervåking av like muligheter, infrmasjn m fagfreninger g wrk cuncils, infrmasjn m medisinske undersøkelser g tester, infrmasjn m narktika- g alkhltester i land der dette er tillatt. American Express krever ikke sensitive Kundedata siden dette ikke inngår i kundesøknaden eller i andre American Express tjenester. I den grad sensitive data innhentes, vil de kun behandles med ekstra sikkerhetstiltak g egnede hjelpemidler i henhld til krav sm følger i lv, herunder EU direktivet 95/46/EC. Beskrivelse av ulike typer behandlinger g dataflyt Persnpplysninger verføres innen American Express Gruppen, sm er en verdensmspennende rganisasjn, g videre til autriserte leverandører g kunder. Denne dataflyten er lvliggjrt via en kmbinasjn av EU-gdkjente Binding Crprate Rules (underlagt gdkjennelse i hver medlemsstat) g dataverføringsavtaler, herunder EU standardkntrakter. Ingen vurdering av eller bestemmelse m en registrert vil autmatiseres med mindre det er tillatt under gjeldende lv. Dataflyten av persnpplysninger fr både Kundedata g Ansattedata kan generelt beskrives på følgende måte: Kundedata knyttet til krt, utstedelse g handelsvirksmhets tjenester Fr å utstede et krt til en krthlder vil den lkale enheten innen American Express Gruppen innhente persnpplysninger m krthlder av driftshensyn g sm følge av krav fastsatt i lv. Den lkale enheten vil nen ganger, men ikke alltid, befinne seg i samme land sm krthlders hjemland. Når krtet er utstedt, lagres alle krtdata sentralt i ulike American Express Gruppens hvedservere alle i American Express Gruppens sikre datasentre i USA (Phenix, Arizna, Salt Lake City, Utah) fr å tillate glbal bruk av krtet.. I tillegg, fr å dekke hele prsessen knyttet til glbal perasjn av krtet er det verdt å merke seg at Kundedata g Ansattedata kan bli verført til land utenfr EU (fr eksempel India, Malaysia). Når et krt brukes av en kvalifisert handelsdrivende hvr sm helst i verden, er det flere dataflyter: Grunnleggende transaksjnsdata sendes elektrnisk fra terminalen på salgsstedet til American Express Gruppens autrisasjnssenter i landet eller mrådet; Fullstendige transaksjnsdata innhentes av lkal handelsvirksmhetsenhet i American 4 Page 4 f 18

5 Express Gruppen, sm utfører transaksjnen ved å betale handelsmannen g sende pplysninger m transaksjnen til USA fr at krtutsteder kan fakturere krthlder fr transaksjnen. Kundedata knyttet til reiserelaterte tjenester Persnpplysninger gis av reisende g, ved frretningsreiser, av deres arbeidsgivere, fra lkasjner hvr sm helst i verden til de lkale American Express reisetjenestetilbyder. Disse dataene, sm innehlder en prfil utfrmet fra data innhentet med den reisendes samtykke, g sm verføres til en sentral database i ett av de glbale distribusjnssystemene (sm Galile, Amadeus g Sabre) sm American Express Grup har et frretningsfrhld til i landet, slik at American Express Gruppen gjør en reservasjn ved bruk av den lkale GDS, slik at passasjerinfrmasjn lagret i lkal GDS vil tillate pprettelse av en persnlig reservasjn, en passasjernavnlagring (PNR). Grunnleggende infrmasjn i PNR hentes ut av American Express Gruppen fr å fakturere kunden fr reserveringen. Ansattedata Ansattedata lagres både sentralt g desentralisert i strmaskiner, middels stre maskiner g lkale servere i hele American Express Gruppen. De fleste strmaskiner er lkalisert i USA g Strbritannia g kan aksesseres fra American Express Gruppens kntrer i hele verden av persnale med rett til å aksessere Ansattadata. Middels stre maskiner g lkale gjenskapingsservere (kun brukt fr e-pst g / eller ppbevaringsfrmål) lagrer data sm distribueres mellm gegrafiske mråder basert på frretningsbehv. Persnpplysninger verføres fr følgende frmål: - Arbeidsstyrkeadministrasjn (fr eksempel ansettelser eller ppsigelser, betaling, disiplin, pensjn, arbeidsstyring eller andre persnalaktiviteter knyttet til Gruppens arbeidsstyrke); - Kriminalitetsfrebygging g frfølgelse av vertredere (fr eksempel kriminalitetsfrebygging g ppdaging g pågripelse g frfølgelse av vertredere); - Lisensiering g registrering (fr eksempel administrasjn av lisensiering g vedlikehld av ffisielle registre); - Drifting av persnellarkiv; - Infrmasjn g databankadministrasjn (Fr eksempel vedlikehld av infrmasjn eller databanker sm referanseverktøy eller sm en generell ressurs. Dette mfatter katalger, lister, arkiver g bibligrafiske databaser); - Vurdering g innsamling av skatter eller andre avgifter (fr eksempel vurdering g innsamling av skatter, tll g andre avgifter); - Regnskap g revisjn (fr eksempel regnskap g tilhørende tjenester g revisjn når revisjn er påkrevd). Behandling etter verføringen: Persnpplysninger sm verføres vil bli behandlet fr HRadministrasjn g vedlikehld av Gruppens arbeidsstyrke g kan videre behandles av tredjepart tjenestetilbydere sm tilbyr lønningstjenester, helse g annen frsikring, g andre gder fr de ansatte. 5 Page 5 f 18

6 Implementing Descicins and Plicies Vedtakene fra følgende interne grupper g følgende retningslinjer er bindende fr g skal brukes av American Express Gruppen glbalt fr gjennmføring av Prinsippene: 1. American Express Services Eurpe Limited - prsedyre fr databeskyttelse g klagebehandling vedrørende persnvern. Angitt i sin helhet i Annex Etiske retningslinjer. Angitt i sin helhet i Annex American Express Retningslinjer fr persnvern. American Express håndterer hvedsakelig persnvernsaker gjennm American Express Privacy Office, en selvstendig frretningsenhet med særskilt ansvar fr systemer, metder g prsedyrer sm styrer innhenting, bruk g deling av persnpplysninger m kunder, ptensielle kunder g ansatte. Enheten leder gså persnvernstyret ( Privacy Bard ) sm møtes jevnlig fr å gjennmgå persnvernmessige prblemstillinger, finne løsninger g etablere regler g retningslinjer. I henhld til Retningslinjer fr persnverngjennmgang må American Express Privacy Office freta en gjennmgang av alle retningslinjer fr persnvern hver tjuefjerde måned, eller sm fastsatt i dette reglementet. Eventuelle endringer sm er nødvendig sm følge av f.eks. endringer i gjeldende lver g frskrifter må gjennmgås av enten Chief Privacy Officer eller General Cunsel s Office (sm måtte passe). 4. American Express Cmpany Retningslinjer fr Styring. Disse retningslinjene gjelder alle General Management and Finance -prinsipper sm skal implementeres i American Express-rganisasjnen. Dette inkluderer både nye retningslinjer g ppdatering av eksisterende retningslinjer. Samtlige av American Express virksmheter faller innunder dette rammeverket. Generelle styringsrutiner krever spesifikt at alle generelle spørsmål angående ledelse g finans løses gjennm Glbal Plicies and Prcedures Grup implementering av selskapets glbale retningslinjer aktivt fremmes g bringes i samsvar med reginal plitikk selskapets glbale retningslinjer fastsetter myndighet ver de reginale retningslinjer 5. Tjenestetilbyderavtale det fastsettes et minstemål av regelverket i dkumenters innhld det etableres tidsangivelser fr igangsettelse, frberedelse g implementering av retningslinjene. American Express Grups standard innkjøpskntrakt krever at alle leverandører g tredjeparts databehandlere følger American Express Gruppens strenge infrmasjnssikring Infrmatin Prtectin Cntract Requirements fr å ivareta sikkerheten til alle persnpplysninger hs American Express Gruppen g sm skal behandles av en tjenestetilbyder. Persnvern kntraktskrav er innlemmet i alle kntrakter med tredjeparter der behandling av persnpplysninger er mfattet. Valget av tredjeparts databehandlere g leverandører er dels basert på deres ytelse mt 6 Page 6 f 18

7 risikvurderingsrutiner g gjennmgang av praksis med hensyn til datasikkerhet g risik. Tredjeparts databehandlere g leverandører må være styrt av tilstrekkelige kntraktsbestemmelser sm inkluderer nødvendige tekniske g rganisatriske sikkerhetstiltak fr å beskytte American Express Gruppens data. Sm et minimum skal retningslinjene besørge at: Knsulenter g leverandører har inngått knfidensialitetsavtaler i ansettelses- eller ppdragsavtale, g når disse avtalene endres. Enkelte avtaler innehlder straffebestemmelser fr bruk av kunde- eller annen infrmasjn på annen måte enn hva sm følger av kntrakten. Leverandørens sikkerhetsrutiner g standarder gir minst samme grad av beskyttelse sm American Express Gruppens retningslinjer g standarder. Sikkerhetsstandarden sm følges av leverandører innfrir American Express Gruppens krav til persnvern, sm kan ppdateres fra tid til annen. 6. Tredjeparts retningslinjer fr tjenester American Express tredjeparts retningslinjer fr tjenester krever at tredjeparter må følge American Express Gruppens retningslinjer g standarder når arbeid utføres fr et selskap i American Express Gruppen, g at de må erkjenne sitt ansvar gjennm skriftlige erklæringer. Dette gjelder gså fr alt persnell invlvert i utvalg g ppfølging av tredjepart tjenestetilbydere herunder American Express Gruppens persnell, knsernselskaper, datterselskaper, persnale, tredjeparts knsulenter, leverandører, tilbydere g enhver individuell enhet sm gis tilgang til American Express Gruppens infrmasjnsmateriale. 7 Page 7 f 18

8 Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer frutsetter i dag, i frbindelse med ansattes persnvern: Vi må ivareta persnvernet, knfidensialiteten g sikkerheten til ansattes persnlig identifiserbare data. Våre klleger, samt fremtidige g tidligere ansatte, stler på at vi behandler g anvender persnpplysninger på en behørig måte. Av denne grunn, må vi til enhver tid kjenne til g verhlde American Express Ansattedata Retningslinjer fr persnvern. Disse retningslinjer må være bestemmende fr innhenting, tilgang, anvendelse g avsløring av ansattes persnpplysninger. Slike data mfatter infrmasjn m lønn, evalueringer av innsats, arbeidsuførhet g permisjner, så vel sm sensitive data sm ffentlig utstedte identifikasjnsnumre. Vi kan bare benytte slike data fr relevante g hensiktsmessige frretningsfrmål. Vi må ikke dele denne infrmasjnen med nen andre, verken innenfr eller utenfr selskapet, sm ikke har et frretningsmessig behv fr å vite det. I tillegg, må vi ta skritt fr å sikre slike data på en behørig måte til enhver tid. Mange land har sine egne rettslige krav når det gjelder anvendelse av ansattes data. Kntakt Human Resurces hvis du er usikker på disse kravene. Etiske retningslinjer frutsetter i dag, i frbindelse med kunders persnvern: Vi er ansvarlige fr å beskytte persnvernet, knfidensialiteten g sikkerheten av kundeinfrmasjn betrdd vårt selskap. Å ppretthlde selskapets mdømme g betjene våre kunder på best mulig måte, har vårt selskap har gjrt en bindende frpliktelse til årvåkent å beskytte persnvernet i frbindelse med kundeinfrmasjn. Dette betyr at vi må innhente, anvende g beskytte kundeinfrmasjn i henhld til vår Online Persnvernmelding eller Retningslinjer fr Minimumskrav til Sikring av Kundeinfrmasjn. Vi må aldri dele kundeinfrmasjn med en tredjepart eller kllega sm ikke har et frretningsmessig behv fr å infrmasjnen. Vi må gså ta frhldsregler fr å hindre utilsiktet avsløring av kundeinfrmasjn. Sørg fr å følge retningslinjer sm selskapet har etablert fr tilfeller av avsløring. I tilfelle av et ptensielt uhell av data avsløring, ta umiddelbart kntakt med CSI Data Privacy Office g EIRP n Ltus Ntes. Ikke del detaljer m hendelsen med andre, internt eller eksternt, sm ikke har et frretningsmessig behv fr å vite det. Se vår EIRP fr mer infrmasjn m å identifisere g rapprtere data avsløringssituasjner. Dersm en ffentlig etat ber m pplysninger m en av våre kunder, må vi kntakte GCO før vi gir nen infrmasjn. I tillegg har mange land sine egne rettslige krav fr bruk av kundeinfrmasjn. Hvis du er usikker på lkale krav eller har andre persnvernsrelaterte spørsmål, bør du kntakte din leder, din Overhldelseansvarlig eller GCO. 8 Page 8 f 18

9 American Express Services Eurpe Ltd. Klagerutiner fr persnvern Kundetilfredshet Vårt mål er å gi deg best mulig servise hver gang. Vi innser imidlertid at feil skjer fra tid til annen g at vi trenger din hjelp fr å frbedre ss. Dersm ne skulle gå galt har vi etablert klagebehandlingsrutiner sm er enkle å følge g sm sikrer at du får et raskt g grundig svar på enhver klage du måtte ha. Klageprsessen Disse Klagerutinene gjelder fr deg dersm du br i EØS-mrådet g dine persnpplysninger behandles av et selskap i American Express Gruppen innen EØSmrådet, sm gså kan behandles av American Express Gruppen utenfr EØS-mrådet. Dersm du er ansatt i American Express Gruppen g ditt spørsmål eller klage gjelder din arbeidsplass, skal du rette spørsmålet til Internasjnale Klagerutiner på American Express intranett. Steg 1 Kntakt ss m generelle dataspørsmål Dersm du har generelle kmmentarer eller bekymringer m hvrdan vi behandler dine persnpplysninger, kan du kntakte et medlem av vårt kundeserviceteam på et av numrene under: r Alternativt kan du kntakte ss skriftlig på en av disse adressene: American Express Services Eurpe Ltd. Dept. 66 Amex Huse Edward Street Brightn BN88 1AH I tillegg kan du ønske å kntakte ss gjennm ditt lkale American Express-selskap ved det kundeservise kntaktdetaljer ppgitt i nasjnale vilkår g tilhørende dkumentasjn. Når du kntakter ss, vennligst ppgi: Navn Kntnummer Bakgrunnen fr klagen 9 Page 9 f 18

10 Steg 2 Henvendelse m knkrete frhld Dersm du ønsker pplysninger m hvrdan vi ppbevarer g behandler persnpplysninger m deg, eller du har knkrete innvendinger til hvrdan vi behandler dine persnpplysninger, kan du rette en henvendelse m knkrete frhld. Med en henvendelse m knkrete frhld har du rett til følgende: Mtsette deg behandling av dine persnpplysninger; Ha dine persnpplysninger slettet eler destruert; Rette dine persnpplysninger; Stanse innhenting av dine persnpplysninger; g Utøve din rett til tilgjengelighet, der du gis rett til å få: infrmasjn m hvrvidt American Express behandler dine persnpplysninger; en beskrivelse av persnpplysningene, hvrfr de behandles g hvrvidt de vil bli utlevert til andre rganisasjner eller persner; en kpi av infrmasjnen sm innehlder persnpplysninger; pplysninger m hvr pplysningene kmmer fra, m mulig; g vite bakgrunnen fr autmatiserte beslutninger basert på dine persnpplysninger, g gså annet sm skal gjøres tilgjengelig fr deg i henhld til lkal lvgivning. Vi håndterer slike henvendelser sentralt, så vennligst kntakt ss skriftlig på følgende adresser: American Express Services Eurpe Ltd. Data Privacy Officer Amex Huse Edward Street Brightn BN88 1AH Når du kntakter ss, vennligst ppgi: Ditt navn Ditt kntnummer Hvrdan vi kan kntakte deg Bakgrunnen fr klagen Vi vil kntakte deg straks fr å bekrefte din identitet, g når dette er gjrt vil vi frsøke å løse saken innen 5 (fem) virkedager etter bekreftelsen. Henvendelser m knkrete frhld vil kunne innebære en beskjeden betaling, g vi vil i så tilfelle kntakte deg. I nen mstedigheter vil du kunne ha krav på erstatning dersm American Express ikke har behandlet dine persnpplysninger i samsvar med American Express Retningslinjer fr persnvern [link]. 10 Page 10 f 18

11 Steg 3 Respnstid I nen tilfeller vil det ikke være mulig å etterkmme dine henvendelser umiddelbart g vi vil kunne ha behv fr å utføre en mer detaljert undersøkelse. I så tilfelle vil vi kntakte deg skriftlig innen 10 (ti) virkedager g pplyse hvem sm håndterer din henvendelse g hvr lang tid det sannsynligvis vil ta å gjennmføre en fullstendig undersøkelse. Vårt mål er å gi deg kmplett svar innen 4 (fire) uker. Dersm du ikke er tilfreds med svaret ber vi deg m å pplyse ss m dette slik at vi kan undersøke saken nærmere. Steg 4 Dersm du ikke er tilfreds Dersm du mener vi ikke har løst klagen din tilfredsstillende, eller du ikke har mttatt endelig svar innen 4 uker, har du anledning til å bringe klagen inn fr ditt lkale datatilsyn. Du kan kntakte ditt lkale datatilsyn på: 11 Page 11 f 18

12 Land Østerrike Belgia Bulgaria Kratia Kyprs Tsjekkia Kntakt Österreichische Datenschutzkmmissin Ballhausplatz, 1 A WIEN Tel Fax e-pst: Cmmissin de la prtectin de la vie privée Rue Haute, 139 B BRUXELLES Tel Fax e-pst: Cmmissin fr Persnal Data Prtectin Mrs. Veneta Shpva 1 Dndikv Blvd. Sfia 1000 Bulgaria Tel Fax e-pst: Mr. Franj LACKO Directr Cratian Persnal Data Prtectin Agency Republike Austrije Zagreb Cratia Tel vfax e-pst: r Cmmissiner fr Persnal Data Prtectin Ms Gulla Frangu 40, Th. Dervis Street CY Nicsia Tel Fax e-pst: Mr. Igr Němec The Office fr Persnal Data Prtectin Urad pr chranu sbnich udaju Pplk. Schra 27 CZ Prague 7 12 Page 12 f 18

13 Danmark Estland Finland tidligere jugslaviske republikk Makednia Frankrike Tyskland Tel Fax e-pst: Datatilsynet Brgergade 28, 5 DK Cpenhagen K Tel Fax e-pst: Estnian Data Prtectin Inspectrate (Andmekaitse Inspektsin) Directr General Mr Viljar Peep (Ph.D) Väike-Ameerika Tallinn Estnia Tel Fax e-pst: Office f the Data Prtectin Ombudsman P.O. Bx 315 FIN Helsinki Tel Fax e-pst: website Ms. Marijana MARUSIC Directrate fr Persnal Data Prtectin Samilva Skpje frmer Yugslav Republic f Macednia Tel (0) Fax +389 (0) e-pst: Cmmissin Natinale de l'infrmatique et des Libertés 8, rue Vivienne, CS F Paris, CEDEX 02 Tel. +33 (0) Fax +33 (0) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Infrmatinsfreiheit Husarenstraße Page 13 f 18

14 53117 Bnn Hellas Guernsey Ungarn Island Irland Tel. +49 (0) r +49 (0) Fax +49 (0) r +49 (0) e-pst: Hellenic Data Prtectin Authrity Kifisias Av. 1-3, PC Ampelkipi Athens, Greece Tel Fax e-pst: Dr. Peter Harris C. Eng, MA, PhD, FBCS Data Prtectin Cmmissiner P.O. Bx 642 Frances Huse Sir William Place St. Peter Prt Guernsey GY1 3JE Tel Fax e-pst: Data Prtectin Cmmissiner f Hungary Parliamentary Cmmissiner fr Data Prtectin and Freedm f Infrmatin Dr. Attila Péterfalvi Nádr u. 22. H Budapest Tel Fax e-pst: Icelandic Data Prtectin Agency (Persónuvernd) Rauðarárstíg Reykjavík, Ísland Tel Fax e-pst: Data Prtectin Cmmissiner Canal Huse Statin Rad Prtarlingtn C. Lais Ireland L-Call: Page 14 f 18

15 Isle f Man Italia Jersey Latvia Lichtenstein Tel Fax e-pst: Mr Iain McDnald Data Prtectin Supervisr Office f Data Prtectin Supervisr P.O. Bx 69 Duglas Isle f Man IM99 1EQ British Isles Tel. +44 (0) Fax +44 (0) e-pst: Garante per la prtezine dei dati persnali Piazza di Mnte Citri, 121 I Rma Tel Fax e-pst: The Office f the Data Prtectin Cmmissiner Mrs. Emma Martins Mrier Huse Halkett Place St. Helier Jersey JE1 1DD Tel. +44 (0) Fax +44 (0) e-pst: Data State Inspectrate Riga, Latvia Directr Ms Signe Plumina Kr. Barna Street 5-4 LV Riga Tel Fax e-pst: Dr. Philipp Mittelberger Datenschutzbeauftragter des Fürstentums Liechtenstein Stabsstelle für Datenschutz Kirchstrass 8, Pstfach Vaduz Liechtenstein Tel Fax Page 15 f 18

16 Litauen Luxemburg Malta Nrge Plen Prtugal e-pst: Verwaltung: Liechtenstein: State Data Prtectin Inspectrate Directr Mr Algirdas Kunčinas Žygimantų str. 11-6a LT Vilnius Tel Fax e-pst: Cmmissin natinale pur la prtectin des dnnées 41, avenue de la Gare L-1611 Luxemburg Tel Fax e-pst: Office f the Data Prtectin Cmmissiner Data Prtectin Cmmissiner Mr Paul Mifsud Cremna 2, Airways Huse High Street, Sliema SLM 16, Malta Tel Fax e-pst: Datatilsynet The Data Inspectrate P.O.Bx 8177 Dep N OSLO Tel Fax e-pst: The Bureau f the Inspectr General fr the Prtectin f Persnal Data Mr Michał Serzycki Inspectr General fr Persnal Data Prtectin ul. Stawki Warsaw Tel Fax e-pst: Cmissã Nacinal de Prtecçã de Dads R. de Sã. Bent, P LISBOA 16 Page 16 f 18

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Cde f Cnduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Innledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedenfr kalt KVD) er en virksmhet sm mfatter auksjnering på Internett via markedsplassene kvd.se, kvdauctins.cm g kvdnrge.n

Detaljer

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING

INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING INTERNASJONAL AVTALE FOR HELSE OG SIKKERHET FOR KONSERNET GDF SUEZ INNLEDNING En av målsetningene fr signatarene av den internasjnale avtalen fr GDF SUEZ datert 16. nvember 2010 m grunnleggende rettigheter,

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Veiledning for disponeringsomgangene

Veiledning for disponeringsomgangene FPH del B Frvaltning av befal Veiledning fr dispneringsmgangene 1 Innledning 1.1 Hensikt g bakgrunn Disse verrdnede retningslinjene skal bidra å bedre kvaliteten på dispneringsmgangene gjennm å gi infrmasjn

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

STATENS IN NK REVING SSENTRAL

STATENS IN NK REVING SSENTRAL 7 STATENS IN NK REVING SSENTRAL www.sism.n Organisasjnsnummer 971 648 198 5568020199010394 RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat 03.11.2014 Vår referanse: 06125537993 AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING

Detaljer

Tilsynsrapport - systemrevisjon

Tilsynsrapport - systemrevisjon Rapprt tilsynsrevisjn 06.05.2008 fr Hafslund Nett AS Tilsynsrapprt - systemrevisjn Revidert enhet: Hafslund Nett AS Revis'nsdat: 6. mai 2008 Sted: Drammenveien 144, Skøyen Medvirkende fra revidert enhet:

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Accidental Damage Protection (Uhellsforsikring) og Accidental Damage with Theft Protection (Uhells- og Tyveriforsikring) Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhld 1 Generelt...2 2 Plikter...2 3 Skytterens ansvar...2 4 Bruksperide fr trykkluft-behldere i luftvåpen...2 5 Behandling av våpen utenfr

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

GTS Webbooking (GTSVE093)

GTS Webbooking (GTSVE093) GTS Webbking (GTSVE093) BRUKSANVISNING - 2011 Brukerveiledning GTS Webbking (GTSVE093) Utarbeidet av 24.08.2011 Antall sider: 15 Side : 2 av 15 Utarbeidet av : Dat : 24.08.2011 Innhld 1 Innledning 3 2

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE

HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE Generelle betingelser Denne begrensede HP-garantien fr maskinvare gir deg, kunden, uttrykkelige rettigheter fra HP, prdusenten. Vennligst

Detaljer

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen)

RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012. (benyttede forkortelser: AML - Arbeidsmiljøloven, HTA - Hovedtariffavtalen, HA Hovedavtalen) RUTINER FOR TILSETTINGER Revidert 1.02.2012 (benyttede frkrtelser: AML - Arbeidsmiljølven, HTA - Hvedtariffavtalen, HA Hvedavtalen) 1. OMFANG Rutinene gjelder ved tilsetting i alle faste g midlertidige

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML)

ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebok for OU iht HA/TAene og AML) ORGANISASJONSUTVIKLING I FORSVARET FRA 2010. (Dreiebk fr OU iht HA/TAene g AML) 1. Generelt En dreiebk skal sikre en tilfredsstillende behandling g gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag fr lkal g sentral

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer