RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING I EØS-OMRÅDET AMERICAN EXPRESS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN ( RETNINGSLINJER FOR EUROPEISK GJENNOMFØRING )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING I EØS-OMRÅDET AMERICAN EXPRESS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN ( RETNINGSLINJER FOR EUROPEISK GJENNOMFØRING )"

Transkript

1 Retningslinjer fr gjennmføring i EØS mrådet American Express Binding Crprate Rules eller BCR er en måte å verføre persnpplysninger innen American Express Gruppen sm er i samsvar med gjeldende persnvernregler i EØS-mrådet. Vår BCR består av American Express retningslinjer fr persnvern i tillegg til disse retningslinjene fr gjennmføring i EØS-mrådet. De er gdkjent av Datatilsynet i Nrge g har vært i kraft siden 5. Mars. Disse retningslinjene fr gjennmføring i EØS-mrådet sikrer verhldelse av våre retningslinjer fr persnvern innen EØS-mrådet, g infrmer m hvrdan klage på persnvernfrhld i EØS-mrådet. RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING I EØS-OMRÅDET AV AMERICAN EXPRESS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN ( RETNINGSLINJER FOR EUROPEISK GJENNOMFØRING ) Omfang Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring av American Express Retningslinjer fr persnvern ( Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring ) gjelder kun fr persner sm er hjemmehørende i EØS-mrådet g sm har persnpplysninger sm behandles av American Express Gruppen i EØSmrådet, sm gså kan behandles av American Express Gruppen andre steder (den Registrerte ). Spesielt beskriver Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring (i) hvrdan American Express Retningslinjer fr persnvern ( Retningslinjene ) vil bli gjennmført av American Express Cmpany, med adresse Wrld Financial Center, 200 Vesey St. New Yrk ( American Express eller Selskapet ) g ethvert selskap i American Express gruppe av selskaper (samlet betegnet American Express Gruppen ) g (ii) krav sm følger av eurpeiske persnvernregler fr persner sm er hjemmehørende i EØS-mrådet g sm har persnpplysninger sm behandles av American Express Gruppen i EØS-mrådet g sm gså vil kunne behandles av American Express Gruppen andre steder (de Registrerte ). American Express Services Eurpe Limited ( AESEL ) er det eurpeiske selskapet innen American Express Gruppen sm har tatt ansvar fr å sikre at de Registrertes persnpplysninger lagres g behandles i samsvar med Retningslinjene. Enhver Registrert sm er direkte mfattet av rettighetene sm gis dem under Retningslinjene eller under disse Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring kan derfr håndheve disse bestemmelsene verfr AESEL sm en tredjeparts begunstiget, sm beskrevet under. American Express sammendrag av persnvernbehandling g implementering av vedtak g retningslinjer i Implementing Descicins and Plicies er gså bindende fr American Express Gruppen, men de er ikke direkte håndhevbare av den Registrerte eller av tredjeparter. Tilgjengelighet Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring vil gjøres tilgjengelige på American Express nettsider i hvert land i EU. Dersm du ikke har tilgang til internett vil du kunne be m en kpi av Retningslinjene fra AESEL s persnvernansvarlig på adressen under eller fra det lkale American Express kntret i ditt hjemland. Page 1 f 18

2 Disse Retningslinjene g Retningslinjene fr eurpeiske gjennmføring må leses i sammenheng med ntiser g vilkår sm gjelder fr prduktet eller tjenesten du har anskaffet eller vil anskaffe fra et selskap i American Express Gruppen. Slike ntiser, vilkår vil kunne innehlde tilleggsbestemmelser sm er relevante fr behandling av persnpplysninger, i henhld til nasjnal lvgivning. Beskrivelse av behandling av persnpplysninger American Express er et glbalt betalingstjeneste- g reiseselskap. En beskrivelse av hva slags persnpplysninger sm behandles g hvrdan de behandles fremgår i American Express sammendrag av persnvernbehandling. Overhldelsesprgram Fr å sikre verhldelse av Retningslinjene er det etablert et samsvarsprgram sm mfatter jevnlige samsvarskntrller av American Express Gruppens drift, g resultatet av kntrllene vil bli viderefrmidlet til persnvernkntret til American Express, de relevante persnvernmyndigheter (dersm de ber m det) g når frmålstjenelig til Revisjnskmiteen i styret i American Express Cmpany. Dersm det freligger avvik, skal det relevante selskapet i American Express Gruppen i EØS-mrådet etterkmme pålegg fra AESELs persnvernansvarlig. American Express Gruppen skal gså samarbeide med datatilsyn sm utfører inspeksjner, enten sm følge av en klage fra en registrert, eller etter initiativ fra et datatilsyn. Behandling av klager I frhld til klager (sm definert under), vil selskaper i American Express Gruppen handle i samsvar med Retningslinjer fr persnvern inntatt i klagerutinene. Klage er ethvert uttrykk fr manglende tilfredshet, muntlig eller skiftlig, via telefn, e-pst, pst eller levert persnlig, fra eller på vegne av en kunde eller en ansatt eller en annen Registrert, angående American Express Gruppens tiltak, eller manglende tiltak, fr å sørge fr tilstrekkelig sikring av persnpplysninger sm er innsamlet, behandlet eller verført. Ansvar fr å behandle klager mttatt av AESEL ligger hs AESELs persnvernansvarlig. Klager vil bli behandlet rettferdig, knsistent g punktlig. Når man kmmer til at erstatning er frmålstjenlig, vil AESEL gi klageren en rettmessig erstatning sm beskrevet under, g skal straks handle i samsvar med tilbud m erstatning sm klager aksepterer. Erstatningen må samtykkes til av AESEL persnvernansvarlig før et tilbud m erstatning eller betaling fremmes. Registrerte kan rette sine klager til det relevante datatilsyn eller eurpeisk dmstl dersm de ikke er frnøyd med American Express Gruppens svar. En liste ver datatilsyn finnes her: AESEL vil samarbeide med g anerkjenner ethvert datatilsyn med rett kmpetanse. Dersm en Registrert klager til det lkale datatilsyn g datatilsynet kmmer til at et selskap i American Express Gruppen har brutt nen av rettighetene under disse Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring, da vil det relevante selskapet i American Express Gruppen rette seg etter datatilsynets funn, dg med frbehld m rett til å angripe eller anke slike funn. 2 Page 2 f 18

3 Overhldelse g håndhevelse Alle selskaper i American Express Gruppen må verhlde bestemmelsene i Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring g American Express Etiske retningslinjer. Selskaper i American Express Gruppen vil sørge fr verhldelse av eurpeiske nasjnale persnvernregler g enhver håndhevelse vil være i samsvar med eurpeiske, nasjnale lver g regler. Enver Registrert, sm definert ver, kan håndheve bestemmelser i Retningslinjene g i Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring sm tredjepart begunstiget g har rett til å kreve erstatning ppad begrenset til det faktiske tap en klager er påført sm følge brudd på Retningslinjene g / eller Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring herunder en rettslig kjennelse fr erstatning fr faktiske tap påført den Registrerte sm følge av bruddet. Registrerte hvis data er verført til utenfr EØS-mrådet kan påbegynne en klage ikke bare i landet i EØS-mrådet der behandlingen har sin pprinnelse, men gså i landet der AESEL har hvedkvarter, Strbritannia. Bevisbyrden fr at behandlingen er i samsvar med Retningslinjene ligger hs AESEL. Opplæring American Express vil gi egnet pplæringsmateriale g kurs fr ansatte i American Express sm samler inn eller har tilgang til persnpplysninger eller sm utvikler systemer sm behandler persnpplysninger fr å sikre at de er ppmerksmme på sine plikter under Retningslinjene g disse Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring. Lvknflikt Dersm et selskap i American Express Gruppen har grunn til å tr at gjeldende eurpeisk nasjnal lvgivning frhindrer selskapet fra å ppfylle sine plikter under Retningslinjene eller Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring, vil selskapet skal straks infrmere AESEL med mindre det er frhindret fra å gjøre det ved lv. AESEL vil i så tilfelle vurdere hvrdan dette skal tas videre, g vil, ved alvrlig tvil, knsultere det relevante datatilsynet. Spørsmål m disse Retningslinjene Ethvert spørsmål m Retningslinjene eller disse Retningslinjer fr eurpeisk gjennmføring kan rettes til AESEL s persnvernansvarlig ved AESELs hvedkntr hs American Express Services Eurpe Limited, Belgrave Huse, 76 Buckingham Palace Rad, Lndn, SW1W 9TX. April Page 3 f 18

4 American Express Sammendrag av persnvernbehandling Beskrivelse av typer Persnpplysninger American Express er et glbalt betalingstjeneste- g reiseselskap sm hvedsakelig er engasjert i t segmenter: i) utstedelse av betalingskrt g handelsvirksmhetstjenester, g (ii) tjenester knyttet til reisevirksmhet. Typen persnpplysninger sm vanligvis behandles av selskaper i American Express Gruppen mfatter persnpplysninger i frhld til kunder, leverandører g partnere av American Express Gruppen, g inkluderer nåværende, tidligere g ptensielle selskapskunder, frbrukere, leverandører g partnere av American Express Gruppen (samlet Kundedata ). I samsvar med det eurpeiske direktivet 2007/64/EC ( Betalingstjenestedirektivet ), har Gruppen etablert American Express Payment Services Limited ( AEPSL ) sm den juridiske enheten fr sin handelsvirksmhet i Eurpa (referansenummer: ). Sm sådan, i tillegg til Gruppens frretningsstyring g styringsrutiner, vil betalingstjenester sm tilbys av AEPSL være underlagt ettersyn av finansmyndighetene. Videre vil selskap i American Express Gruppen sm behandler persnpplysninger g sensitive persnpplysninger m ansatte, leverandører i American Express Gruppen, sm inkluderer nåværende, tidligere g ptensielle ansatte g leverandører, enten på full tid eller deltid, fast eller midlertidig (samlet Ansattedata ). Sensitive data i frhld til Ansattedata mfatter infrmasjn m ansattes helse, helseprgram, vervåking av like muligheter, infrmasjn m fagfreninger g wrk cuncils, infrmasjn m medisinske undersøkelser g tester, infrmasjn m narktika- g alkhltester i land der dette er tillatt. American Express krever ikke sensitive Kundedata siden dette ikke inngår i kundesøknaden eller i andre American Express tjenester. I den grad sensitive data innhentes, vil de kun behandles med ekstra sikkerhetstiltak g egnede hjelpemidler i henhld til krav sm følger i lv, herunder EU direktivet 95/46/EC. Beskrivelse av ulike typer behandlinger g dataflyt Persnpplysninger verføres innen American Express Gruppen, sm er en verdensmspennende rganisasjn, g videre til autriserte leverandører g kunder. Denne dataflyten er lvliggjrt via en kmbinasjn av EU-gdkjente Binding Crprate Rules (underlagt gdkjennelse i hver medlemsstat) g dataverføringsavtaler, herunder EU standardkntrakter. Ingen vurdering av eller bestemmelse m en registrert vil autmatiseres med mindre det er tillatt under gjeldende lv. Dataflyten av persnpplysninger fr både Kundedata g Ansattedata kan generelt beskrives på følgende måte: Kundedata knyttet til krt, utstedelse g handelsvirksmhets tjenester Fr å utstede et krt til en krthlder vil den lkale enheten innen American Express Gruppen innhente persnpplysninger m krthlder av driftshensyn g sm følge av krav fastsatt i lv. Den lkale enheten vil nen ganger, men ikke alltid, befinne seg i samme land sm krthlders hjemland. Når krtet er utstedt, lagres alle krtdata sentralt i ulike American Express Gruppens hvedservere alle i American Express Gruppens sikre datasentre i USA (Phenix, Arizna, Salt Lake City, Utah) fr å tillate glbal bruk av krtet.. I tillegg, fr å dekke hele prsessen knyttet til glbal perasjn av krtet er det verdt å merke seg at Kundedata g Ansattedata kan bli verført til land utenfr EU (fr eksempel India, Malaysia). Når et krt brukes av en kvalifisert handelsdrivende hvr sm helst i verden, er det flere dataflyter: Grunnleggende transaksjnsdata sendes elektrnisk fra terminalen på salgsstedet til American Express Gruppens autrisasjnssenter i landet eller mrådet; Fullstendige transaksjnsdata innhentes av lkal handelsvirksmhetsenhet i American 4 Page 4 f 18

5 Express Gruppen, sm utfører transaksjnen ved å betale handelsmannen g sende pplysninger m transaksjnen til USA fr at krtutsteder kan fakturere krthlder fr transaksjnen. Kundedata knyttet til reiserelaterte tjenester Persnpplysninger gis av reisende g, ved frretningsreiser, av deres arbeidsgivere, fra lkasjner hvr sm helst i verden til de lkale American Express reisetjenestetilbyder. Disse dataene, sm innehlder en prfil utfrmet fra data innhentet med den reisendes samtykke, g sm verføres til en sentral database i ett av de glbale distribusjnssystemene (sm Galile, Amadeus g Sabre) sm American Express Grup har et frretningsfrhld til i landet, slik at American Express Gruppen gjør en reservasjn ved bruk av den lkale GDS, slik at passasjerinfrmasjn lagret i lkal GDS vil tillate pprettelse av en persnlig reservasjn, en passasjernavnlagring (PNR). Grunnleggende infrmasjn i PNR hentes ut av American Express Gruppen fr å fakturere kunden fr reserveringen. Ansattedata Ansattedata lagres både sentralt g desentralisert i strmaskiner, middels stre maskiner g lkale servere i hele American Express Gruppen. De fleste strmaskiner er lkalisert i USA g Strbritannia g kan aksesseres fra American Express Gruppens kntrer i hele verden av persnale med rett til å aksessere Ansattadata. Middels stre maskiner g lkale gjenskapingsservere (kun brukt fr e-pst g / eller ppbevaringsfrmål) lagrer data sm distribueres mellm gegrafiske mråder basert på frretningsbehv. Persnpplysninger verføres fr følgende frmål: - Arbeidsstyrkeadministrasjn (fr eksempel ansettelser eller ppsigelser, betaling, disiplin, pensjn, arbeidsstyring eller andre persnalaktiviteter knyttet til Gruppens arbeidsstyrke); - Kriminalitetsfrebygging g frfølgelse av vertredere (fr eksempel kriminalitetsfrebygging g ppdaging g pågripelse g frfølgelse av vertredere); - Lisensiering g registrering (fr eksempel administrasjn av lisensiering g vedlikehld av ffisielle registre); - Drifting av persnellarkiv; - Infrmasjn g databankadministrasjn (Fr eksempel vedlikehld av infrmasjn eller databanker sm referanseverktøy eller sm en generell ressurs. Dette mfatter katalger, lister, arkiver g bibligrafiske databaser); - Vurdering g innsamling av skatter eller andre avgifter (fr eksempel vurdering g innsamling av skatter, tll g andre avgifter); - Regnskap g revisjn (fr eksempel regnskap g tilhørende tjenester g revisjn når revisjn er påkrevd). Behandling etter verføringen: Persnpplysninger sm verføres vil bli behandlet fr HRadministrasjn g vedlikehld av Gruppens arbeidsstyrke g kan videre behandles av tredjepart tjenestetilbydere sm tilbyr lønningstjenester, helse g annen frsikring, g andre gder fr de ansatte. 5 Page 5 f 18

6 Implementing Descicins and Plicies Vedtakene fra følgende interne grupper g følgende retningslinjer er bindende fr g skal brukes av American Express Gruppen glbalt fr gjennmføring av Prinsippene: 1. American Express Services Eurpe Limited - prsedyre fr databeskyttelse g klagebehandling vedrørende persnvern. Angitt i sin helhet i Annex Etiske retningslinjer. Angitt i sin helhet i Annex American Express Retningslinjer fr persnvern. American Express håndterer hvedsakelig persnvernsaker gjennm American Express Privacy Office, en selvstendig frretningsenhet med særskilt ansvar fr systemer, metder g prsedyrer sm styrer innhenting, bruk g deling av persnpplysninger m kunder, ptensielle kunder g ansatte. Enheten leder gså persnvernstyret ( Privacy Bard ) sm møtes jevnlig fr å gjennmgå persnvernmessige prblemstillinger, finne løsninger g etablere regler g retningslinjer. I henhld til Retningslinjer fr persnverngjennmgang må American Express Privacy Office freta en gjennmgang av alle retningslinjer fr persnvern hver tjuefjerde måned, eller sm fastsatt i dette reglementet. Eventuelle endringer sm er nødvendig sm følge av f.eks. endringer i gjeldende lver g frskrifter må gjennmgås av enten Chief Privacy Officer eller General Cunsel s Office (sm måtte passe). 4. American Express Cmpany Retningslinjer fr Styring. Disse retningslinjene gjelder alle General Management and Finance -prinsipper sm skal implementeres i American Express-rganisasjnen. Dette inkluderer både nye retningslinjer g ppdatering av eksisterende retningslinjer. Samtlige av American Express virksmheter faller innunder dette rammeverket. Generelle styringsrutiner krever spesifikt at alle generelle spørsmål angående ledelse g finans løses gjennm Glbal Plicies and Prcedures Grup implementering av selskapets glbale retningslinjer aktivt fremmes g bringes i samsvar med reginal plitikk selskapets glbale retningslinjer fastsetter myndighet ver de reginale retningslinjer 5. Tjenestetilbyderavtale det fastsettes et minstemål av regelverket i dkumenters innhld det etableres tidsangivelser fr igangsettelse, frberedelse g implementering av retningslinjene. American Express Grups standard innkjøpskntrakt krever at alle leverandører g tredjeparts databehandlere følger American Express Gruppens strenge infrmasjnssikring Infrmatin Prtectin Cntract Requirements fr å ivareta sikkerheten til alle persnpplysninger hs American Express Gruppen g sm skal behandles av en tjenestetilbyder. Persnvern kntraktskrav er innlemmet i alle kntrakter med tredjeparter der behandling av persnpplysninger er mfattet. Valget av tredjeparts databehandlere g leverandører er dels basert på deres ytelse mt 6 Page 6 f 18

7 risikvurderingsrutiner g gjennmgang av praksis med hensyn til datasikkerhet g risik. Tredjeparts databehandlere g leverandører må være styrt av tilstrekkelige kntraktsbestemmelser sm inkluderer nødvendige tekniske g rganisatriske sikkerhetstiltak fr å beskytte American Express Gruppens data. Sm et minimum skal retningslinjene besørge at: Knsulenter g leverandører har inngått knfidensialitetsavtaler i ansettelses- eller ppdragsavtale, g når disse avtalene endres. Enkelte avtaler innehlder straffebestemmelser fr bruk av kunde- eller annen infrmasjn på annen måte enn hva sm følger av kntrakten. Leverandørens sikkerhetsrutiner g standarder gir minst samme grad av beskyttelse sm American Express Gruppens retningslinjer g standarder. Sikkerhetsstandarden sm følges av leverandører innfrir American Express Gruppens krav til persnvern, sm kan ppdateres fra tid til annen. 6. Tredjeparts retningslinjer fr tjenester American Express tredjeparts retningslinjer fr tjenester krever at tredjeparter må følge American Express Gruppens retningslinjer g standarder når arbeid utføres fr et selskap i American Express Gruppen, g at de må erkjenne sitt ansvar gjennm skriftlige erklæringer. Dette gjelder gså fr alt persnell invlvert i utvalg g ppfølging av tredjepart tjenestetilbydere herunder American Express Gruppens persnell, knsernselskaper, datterselskaper, persnale, tredjeparts knsulenter, leverandører, tilbydere g enhver individuell enhet sm gis tilgang til American Express Gruppens infrmasjnsmateriale. 7 Page 7 f 18

8 Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer frutsetter i dag, i frbindelse med ansattes persnvern: Vi må ivareta persnvernet, knfidensialiteten g sikkerheten til ansattes persnlig identifiserbare data. Våre klleger, samt fremtidige g tidligere ansatte, stler på at vi behandler g anvender persnpplysninger på en behørig måte. Av denne grunn, må vi til enhver tid kjenne til g verhlde American Express Ansattedata Retningslinjer fr persnvern. Disse retningslinjer må være bestemmende fr innhenting, tilgang, anvendelse g avsløring av ansattes persnpplysninger. Slike data mfatter infrmasjn m lønn, evalueringer av innsats, arbeidsuførhet g permisjner, så vel sm sensitive data sm ffentlig utstedte identifikasjnsnumre. Vi kan bare benytte slike data fr relevante g hensiktsmessige frretningsfrmål. Vi må ikke dele denne infrmasjnen med nen andre, verken innenfr eller utenfr selskapet, sm ikke har et frretningsmessig behv fr å vite det. I tillegg, må vi ta skritt fr å sikre slike data på en behørig måte til enhver tid. Mange land har sine egne rettslige krav når det gjelder anvendelse av ansattes data. Kntakt Human Resurces hvis du er usikker på disse kravene. Etiske retningslinjer frutsetter i dag, i frbindelse med kunders persnvern: Vi er ansvarlige fr å beskytte persnvernet, knfidensialiteten g sikkerheten av kundeinfrmasjn betrdd vårt selskap. Å ppretthlde selskapets mdømme g betjene våre kunder på best mulig måte, har vårt selskap har gjrt en bindende frpliktelse til årvåkent å beskytte persnvernet i frbindelse med kundeinfrmasjn. Dette betyr at vi må innhente, anvende g beskytte kundeinfrmasjn i henhld til vår Online Persnvernmelding eller Retningslinjer fr Minimumskrav til Sikring av Kundeinfrmasjn. Vi må aldri dele kundeinfrmasjn med en tredjepart eller kllega sm ikke har et frretningsmessig behv fr å infrmasjnen. Vi må gså ta frhldsregler fr å hindre utilsiktet avsløring av kundeinfrmasjn. Sørg fr å følge retningslinjer sm selskapet har etablert fr tilfeller av avsløring. I tilfelle av et ptensielt uhell av data avsløring, ta umiddelbart kntakt med CSI Data Privacy Office g EIRP n Ltus Ntes. Ikke del detaljer m hendelsen med andre, internt eller eksternt, sm ikke har et frretningsmessig behv fr å vite det. Se vår EIRP fr mer infrmasjn m å identifisere g rapprtere data avsløringssituasjner. Dersm en ffentlig etat ber m pplysninger m en av våre kunder, må vi kntakte GCO før vi gir nen infrmasjn. I tillegg har mange land sine egne rettslige krav fr bruk av kundeinfrmasjn. Hvis du er usikker på lkale krav eller har andre persnvernsrelaterte spørsmål, bør du kntakte din leder, din Overhldelseansvarlig eller GCO. 8 Page 8 f 18

9 American Express Services Eurpe Ltd. Klagerutiner fr persnvern Kundetilfredshet Vårt mål er å gi deg best mulig servise hver gang. Vi innser imidlertid at feil skjer fra tid til annen g at vi trenger din hjelp fr å frbedre ss. Dersm ne skulle gå galt har vi etablert klagebehandlingsrutiner sm er enkle å følge g sm sikrer at du får et raskt g grundig svar på enhver klage du måtte ha. Klageprsessen Disse Klagerutinene gjelder fr deg dersm du br i EØS-mrådet g dine persnpplysninger behandles av et selskap i American Express Gruppen innen EØSmrådet, sm gså kan behandles av American Express Gruppen utenfr EØS-mrådet. Dersm du er ansatt i American Express Gruppen g ditt spørsmål eller klage gjelder din arbeidsplass, skal du rette spørsmålet til Internasjnale Klagerutiner på American Express intranett. Steg 1 Kntakt ss m generelle dataspørsmål Dersm du har generelle kmmentarer eller bekymringer m hvrdan vi behandler dine persnpplysninger, kan du kntakte et medlem av vårt kundeserviceteam på et av numrene under: r Alternativt kan du kntakte ss skriftlig på en av disse adressene: American Express Services Eurpe Ltd. Dept. 66 Amex Huse Edward Street Brightn BN88 1AH I tillegg kan du ønske å kntakte ss gjennm ditt lkale American Express-selskap ved det kundeservise kntaktdetaljer ppgitt i nasjnale vilkår g tilhørende dkumentasjn. Når du kntakter ss, vennligst ppgi: Navn Kntnummer Bakgrunnen fr klagen 9 Page 9 f 18

10 Steg 2 Henvendelse m knkrete frhld Dersm du ønsker pplysninger m hvrdan vi ppbevarer g behandler persnpplysninger m deg, eller du har knkrete innvendinger til hvrdan vi behandler dine persnpplysninger, kan du rette en henvendelse m knkrete frhld. Med en henvendelse m knkrete frhld har du rett til følgende: Mtsette deg behandling av dine persnpplysninger; Ha dine persnpplysninger slettet eler destruert; Rette dine persnpplysninger; Stanse innhenting av dine persnpplysninger; g Utøve din rett til tilgjengelighet, der du gis rett til å få: infrmasjn m hvrvidt American Express behandler dine persnpplysninger; en beskrivelse av persnpplysningene, hvrfr de behandles g hvrvidt de vil bli utlevert til andre rganisasjner eller persner; en kpi av infrmasjnen sm innehlder persnpplysninger; pplysninger m hvr pplysningene kmmer fra, m mulig; g vite bakgrunnen fr autmatiserte beslutninger basert på dine persnpplysninger, g gså annet sm skal gjøres tilgjengelig fr deg i henhld til lkal lvgivning. Vi håndterer slike henvendelser sentralt, så vennligst kntakt ss skriftlig på følgende adresser: American Express Services Eurpe Ltd. Data Privacy Officer Amex Huse Edward Street Brightn BN88 1AH Når du kntakter ss, vennligst ppgi: Ditt navn Ditt kntnummer Hvrdan vi kan kntakte deg Bakgrunnen fr klagen Vi vil kntakte deg straks fr å bekrefte din identitet, g når dette er gjrt vil vi frsøke å løse saken innen 5 (fem) virkedager etter bekreftelsen. Henvendelser m knkrete frhld vil kunne innebære en beskjeden betaling, g vi vil i så tilfelle kntakte deg. I nen mstedigheter vil du kunne ha krav på erstatning dersm American Express ikke har behandlet dine persnpplysninger i samsvar med American Express Retningslinjer fr persnvern [link]. 10 Page 10 f 18

11 Steg 3 Respnstid I nen tilfeller vil det ikke være mulig å etterkmme dine henvendelser umiddelbart g vi vil kunne ha behv fr å utføre en mer detaljert undersøkelse. I så tilfelle vil vi kntakte deg skriftlig innen 10 (ti) virkedager g pplyse hvem sm håndterer din henvendelse g hvr lang tid det sannsynligvis vil ta å gjennmføre en fullstendig undersøkelse. Vårt mål er å gi deg kmplett svar innen 4 (fire) uker. Dersm du ikke er tilfreds med svaret ber vi deg m å pplyse ss m dette slik at vi kan undersøke saken nærmere. Steg 4 Dersm du ikke er tilfreds Dersm du mener vi ikke har løst klagen din tilfredsstillende, eller du ikke har mttatt endelig svar innen 4 uker, har du anledning til å bringe klagen inn fr ditt lkale datatilsyn. Du kan kntakte ditt lkale datatilsyn på: 11 Page 11 f 18

12 Land Østerrike Belgia Bulgaria Kratia Kyprs Tsjekkia Kntakt Österreichische Datenschutzkmmissin Ballhausplatz, 1 A WIEN Tel Fax e-pst: Cmmissin de la prtectin de la vie privée Rue Haute, 139 B BRUXELLES Tel Fax e-pst: Cmmissin fr Persnal Data Prtectin Mrs. Veneta Shpva 1 Dndikv Blvd. Sfia 1000 Bulgaria Tel Fax e-pst: Mr. Franj LACKO Directr Cratian Persnal Data Prtectin Agency Republike Austrije Zagreb Cratia Tel vfax e-pst: r Cmmissiner fr Persnal Data Prtectin Ms Gulla Frangu 40, Th. Dervis Street CY Nicsia Tel Fax e-pst: Mr. Igr Němec The Office fr Persnal Data Prtectin Urad pr chranu sbnich udaju Pplk. Schra 27 CZ Prague 7 12 Page 12 f 18

13 Danmark Estland Finland tidligere jugslaviske republikk Makednia Frankrike Tyskland Tel Fax e-pst: Datatilsynet Brgergade 28, 5 DK Cpenhagen K Tel Fax e-pst: Estnian Data Prtectin Inspectrate (Andmekaitse Inspektsin) Directr General Mr Viljar Peep (Ph.D) Väike-Ameerika Tallinn Estnia Tel Fax e-pst: Office f the Data Prtectin Ombudsman P.O. Bx 315 FIN Helsinki Tel Fax e-pst: website Ms. Marijana MARUSIC Directrate fr Persnal Data Prtectin Samilva Skpje frmer Yugslav Republic f Macednia Tel (0) Fax +389 (0) e-pst: Cmmissin Natinale de l'infrmatique et des Libertés 8, rue Vivienne, CS F Paris, CEDEX 02 Tel. +33 (0) Fax +33 (0) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Infrmatinsfreiheit Husarenstraße Page 13 f 18

14 53117 Bnn Hellas Guernsey Ungarn Island Irland Tel. +49 (0) r +49 (0) Fax +49 (0) r +49 (0) e-pst: Hellenic Data Prtectin Authrity Kifisias Av. 1-3, PC Ampelkipi Athens, Greece Tel Fax e-pst: Dr. Peter Harris C. Eng, MA, PhD, FBCS Data Prtectin Cmmissiner P.O. Bx 642 Frances Huse Sir William Place St. Peter Prt Guernsey GY1 3JE Tel Fax e-pst: Data Prtectin Cmmissiner f Hungary Parliamentary Cmmissiner fr Data Prtectin and Freedm f Infrmatin Dr. Attila Péterfalvi Nádr u. 22. H Budapest Tel Fax e-pst: Icelandic Data Prtectin Agency (Persónuvernd) Rauðarárstíg Reykjavík, Ísland Tel Fax e-pst: Data Prtectin Cmmissiner Canal Huse Statin Rad Prtarlingtn C. Lais Ireland L-Call: Page 14 f 18

15 Isle f Man Italia Jersey Latvia Lichtenstein Tel Fax e-pst: Mr Iain McDnald Data Prtectin Supervisr Office f Data Prtectin Supervisr P.O. Bx 69 Duglas Isle f Man IM99 1EQ British Isles Tel. +44 (0) Fax +44 (0) e-pst: Garante per la prtezine dei dati persnali Piazza di Mnte Citri, 121 I Rma Tel Fax e-pst: The Office f the Data Prtectin Cmmissiner Mrs. Emma Martins Mrier Huse Halkett Place St. Helier Jersey JE1 1DD Tel. +44 (0) Fax +44 (0) e-pst: Data State Inspectrate Riga, Latvia Directr Ms Signe Plumina Kr. Barna Street 5-4 LV Riga Tel Fax e-pst: Dr. Philipp Mittelberger Datenschutzbeauftragter des Fürstentums Liechtenstein Stabsstelle für Datenschutz Kirchstrass 8, Pstfach Vaduz Liechtenstein Tel Fax Page 15 f 18

16 Litauen Luxemburg Malta Nrge Plen Prtugal e-pst: Verwaltung: Liechtenstein: State Data Prtectin Inspectrate Directr Mr Algirdas Kunčinas Žygimantų str. 11-6a LT Vilnius Tel Fax e-pst: Cmmissin natinale pur la prtectin des dnnées 41, avenue de la Gare L-1611 Luxemburg Tel Fax e-pst: Office f the Data Prtectin Cmmissiner Data Prtectin Cmmissiner Mr Paul Mifsud Cremna 2, Airways Huse High Street, Sliema SLM 16, Malta Tel Fax e-pst: Datatilsynet The Data Inspectrate P.O.Bx 8177 Dep N OSLO Tel Fax e-pst: The Bureau f the Inspectr General fr the Prtectin f Persnal Data Mr Michał Serzycki Inspectr General fr Persnal Data Prtectin ul. Stawki Warsaw Tel Fax e-pst: Cmissã Nacinal de Prtecçã de Dads R. de Sã. Bent, P LISBOA 16 Page 16 f 18

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering

Detaljer

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER

RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER RADISSON BLU EGG TM -STOL DESIGNKONKURRANSE OFFISIELLE REGLER INGEN KJØP ELLER BETALINGER KREVES FOR Å DELTA ELLER Å VINNE. KJØP VIL IKKE ØKE VINNERSJANSENE. UGYLDIG HVIS FORBUDT. VED Å DELTA GIR DELTAKEREN

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer