Studieplan for KURS I PRAKTISK EU- OG EØS-KUNNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for KURS I PRAKTISK EU- OG EØS-KUNNSKAP"

Transkript

1 Studieplan for KURS I PRAKTISK EU- OG EØS-KUNNSKAP 10 studiepoeng på deltid HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR ØKONOMI- OG SAMFUNNSFAG

2 INNHOLD 1 Innledning 2 2 Målgruppe 3 3 Opptakskrav 3 4 Hovedmål for studiet 4 5 Studieplan og faginnhold 4 6 Undervisning og arbeidsmåter 7 7 Arbeidskrav 8 8 Vurdering 9 9 Kostnader 9 10 Pensum 9 1 Innledning Den europeiske union (EU) har i løpet av de senere år gjennomgått betydelige forandringer. Utvidelsen av unionen fra 15 til 25 medlemmer i 2004 var en stor historisk begivenhet. Samarbeidet mellom medlemslandene er gradvis blitt mer forpliktende. Unionslandene har fått felles politikk og lovgivning på nye felter. EU s dynamiske utvikling berører nå i stor utstrekning Norge, og dermed også vår region. Selv om Norge ikke er medlem av EU, er unionen likevel en viktig premissleverandør for norske beslutningstakere. Hovedårsaken til det er at Norge gjennom avtalen om Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS) har inngått et forpliktende samarbeid med EU. Når vi nå tilbyr et kurs i praktisk EU- og EØS-kunnskap er det blant annet på bakgrunn av at flere lokale bedrifter og forvaltningsenheter de siste årene har kontaktet oss og etterlyst et slikt tilbud. Fullført studium gir 10 studiepoeng. Kurset er utviklet i nær kontakt med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Kommunenes sentralforbund (KS), Landsorganisasjonen (LO), Den norske EU-delegasjonen i Brussel samt andre norske institusjoner og organisasjoner som daglig arbeider med EØS- og EU-spørsmål. EØS-avtalen innebærer at Norge er økonomisk medlem av EU, men politisk ikke-medlem. Vi sitter på gangen når EU fatter sine beslutninger. Langt på veg framstår Norge som en passiv mottaker av EU-beslutninger. Samtidig er EU nå langt mindre opptatt av Norge enn det en var da EØS-avtalen var ny. I dag er oppmerksomheten mer retta mot interne utfordringer. I denne situasjon kreves det at aktører i Norge yter en særlig innsats, for å kunne ivareta nasjonale og regionale interesser i vårt forhold til unionen. Men det forventes vel så mye at en kan og er villig til å bidra til en positiv utvikling av samarbeidet i Europa. For at slike anstrengelser skal kunne føre fram må næringslivsfolk så vel som kommunale beslutningstakere skaffe seg kunnskap om, og bli i stand til å arbeide aktivt i forhold til så vel EU-systemet som EØSavtalen. Størsteparten av norsk eksport, nesten 80 prosent, går per i dag til land i EU-området. I seg selv er ikke det noe nytt, ettersom flere av medlemslandene tradisjonelt har vært viktige 2

3 handelspartnere for Norge. EØS-avtalen, som trådte i kraft 1. januar 1994, har likevel skapt en ny situasjon. Avtalen gjør EFTA-landene Norge, Island og Lichtenstein til en del av unionens indre marked, men innebærer samtidig at store deler av EU-lovgivningen også er bindende for EØS-landene. EØS-avtalen er dessuten dynamisk i den forstand at nye, relevante EU-regler fortløpende skal innlemmes i avtalen. I tillegg kommer at EFTA s overvåkningsorgan (ESA) stadig identifiserer nye områder der norsk praksis ikke er i samsvar med de gjeldende EØSreglene (jf. for eksempel striden om hjemfallsretten). Hvilke virkninger medfører dagens situasjon for den enkelte nord-norske bedrift eller kommune? Gjennom EØS griper EU-spørsmål nå direkte inn i norsk samfunnsliv. Mange ledere opplever at rammebetingelsene for deres bedrift eller administrative enhet endrer seg. Et eksempel er norske kommuners investeringer, foruten deres innkjøp av varer og tjenester, som nå må tilpasses EU s lovgivning. Fordi EU og EØS er i stadig utvikling, vil studiets pensum også være i utvikling, og så langt som mulig, bestå av ny og oppdatert litteratur. Utbyttet vårt studium kan gi er ellers ikke begrenset til den formelle kunnskapen pensum representerer. Vi legger også, med hjelp fra våre samarbeidspartnere, vekt på å gi innsikt i hvordan nordmenn med lederansvar kan arbeide målrettet i forhold til EU-systemet. Blant virkemidlene våre i den sammenheng er bruk av oppgaveløsning i grupper, samt bruk av erfarne praktikere som forelesere. I kurset inngår også en tredagers studiesamling i Brussel. Oppholdet gjør studentene kjent med EU s hovedstad, samt EU-institusjonene og sentrale aktører, først og fremst norske. En viktig målsetning for vårt studieopplegg er ellers at deltakerne skal opprette menneskelige, faglige og forretningsmessige kontakter både med hverandre og med aktører i EU-/EØSområdet. Dette åpner opp for utveksling av kunnskap og erfaringer knyttet til EU og EØS. Deltakerne vil dessuten i løpet av studiet få møte ressurspersoner i Brussel som formidler innsikter fra sin arbeidserfaring på spesifikke områder. Det forventes likeledes at nord-norske aktører kan bidra positivt til å fremme ideutveksling og samarbeid i EU-/EØS-sammenheng. 2 Målgruppe Den primære målgruppen for kurset er beslutningstakere og saksbehandlere fra ulike nivåer innenfor næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner. Studiet som er tilrettelagt spesielt for deltidsstudenter, egner seg både for ledere og ansatte i den enkelte virksomhet, journalister og andre med interesse for saksfeltet. 3 Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse for å bli tatt opp som student. Dokumentert realkompetanse kan imidlertid også vurderes som et tilstrekkelig opptakskriterium. Engelskkunnskaper vil være en fordel, ettersom enkelte foredrag/forelesninger i Brussel vil bli holdt på engelsk. Deler av pensum kan også være på engelsk. 4 Hovedmål for studiet Målet for studiet er at deltakerne skal tilegne seg basiskunnskaper om EU og EØS-avtalen, for senere å kunne omsette kunnskapen i praktisk arbeid innen feltet. Gjennom studiet skal lokale ledere dessuten utvikle sine analytiske, kritiske og problemløsende evner, slik at den enkelte 3

4 blir bedre i stand til å treffe beslutninger, gi gode råd om valg av handlingsalternativer og ellers løse daglige arbeidsutfordringer på en bedre måte. 5 Studieplan og faginnhold Vårt opplegg er basert på selvstudium med 2 dagssamlinger ved Høgskolen i Harstad foruten en 3 dager lang, arbeidsintensiv samling i Brussel. På samlingene vil det bli gitt vanlig undervisning og gruppeoppgaver med påfølgende plenumsdiskusjoner. Utenom samlingene vil fagansvarlig være tilgjengelig for veiledning via e-post, brev eller telefon. Studiet er bygget opp rundt tre hoveddeler: i) Grunnleggende kunnskap om EU og EØS (en dag) ii) Brussel-opphold (tre-fire dager) iii) EØS-avtalens virkninger for Norge (en dag) 5.1 Grunnleggende kunnskap om EU og EØS Grunnleggende kunnskap om EU Mål Målet for dette delemnet er at studentene - Forstår bakgrunnen for dagens EU - Får kjennskap til de viktigste EU-institusjonene og forholdet mellom dem - Kjenner til gangen i beslutningsprosessen i EU Innhold EU setter, som den dominerende part, rammene for EØS-samarbeidet. En innføring i EU-systemets bakgrunn og virkemåte er derfor et nødvendig utgangspunkt for studiet. Innholdet i dette emnet: - Den historiske bakgrunnen for dagens EU - EU-institusjonene - Beslutningsprosessen i EU - Aktuelle EU-emner - Innføring i bruk av informasjonsverktøy på Internett - Norge og EU Pensum: Førland og Claes: Europeisk integrasjon. Gyldendal, Grunnleggende kunnskap om EØS Mål Målet for dette delemnet er at studentene - Forstår bakgrunnen for EØS-avtalen - Kan redegjøre for forskjellene mellom EØS- og EU-medlemsskap - Får kjennskap til EØS-institusjonene og forholdet mellom dem 4

5 - Kjenner til beslutningsprosessen i EØS Innhold Innholdet i dette emnet: - Bakgrunnen for EØS-avtalen - Forskjeller mellom EØS-avtalen og EU-samarbeidet - EØS-institusjonene - Beslutningsprosessen i EØS - EØS-saksgangen i Norge - Norges representasjon i EØS-systemet - Kort om EØS-avtalens virkninger i og for Norge - Utvidelsen av EØS-avtalen - Områder utenfor EØS - Internasjonaliseringen av lovverket i Norge som generelt fenomen Pensum: EØS-avtalen (avtaleteksten) Førland og Claes: Europeisk integrasjon. Gyldendal, Brussel-opphold Besøk hos utvalgte institusjoner Mål Den andre samlingen vil finne sted i EUs hovedtad, Brussel i Belgia, og varer i 3 dager. Målet med Brussel-oppholdet er at deltagerne, gjennom møter og dialog med erfarne norske aktører, skal: - Knytte kontakter, også ved selv å gjøre avtaler med relevante miljøer - Tilegne seg kunnskap om hvordan en som representant for norske interesser kan operere i EU s hovedstad Innhold Oppholdet inkluderer besøk med innlagte orienteringer hos for eksempel: NHO s Brusselkontor Den norske EU-delegasjonen og fagrådene der EFTAs overvåkningsorgan (ESA) Landsorganisasjonen (LO) Kommunenes Sentralforbund (KS) Landbrukssamvirkets Brussel-kontor Et norsk regionkontor, for eksempel Nord-Norge kontoret Et universitet i Brussel eller nærmeste omegn. Studentene vil også få møte norske fageksperter som har sitt virke i EU-kommisjonen. 5

6 5.2.2 Intensivkurs i EØS Mål I Brussel vil det i tillegg bli holdt et intensivkurs i EØS ved Pål Frisvold, en av Norges fremste kjennere av avtalen. Målet er, ved hjelp av konkrete eksempler, å gi bedre forståelse av hvordan EØS virker Innhold Kurset består av forelesninger samt praktisk oppgaveløsning i workshop-format. 5.3 EØS i praksis: avtalens virkninger for norsk næringsliv og lokal forvaltning Mål Målet er at studentene skal få innsikt i: - Hvordan EØS-avtalen påvirker norsk næringsliv og forvaltning, - Hvordan det på norsk side arbeides med EØS-spørsmål innenfor disse to sentrale sektorene Innhold Innholdet i bygger på det som ble gjennomgått i 5.1, men innebærer en fordyping i enkelte viktige delområder. I tillegg legges det opp til en mer praktisk anvendelse av kunnskapen. Innholdet i dette emnet: - EØS og norske kommuner og fylkeskommuner (offentlige innkjøp, offentlige investeringer, statsstøtteregelverket) - EØS og norsk næringsliv (viktige spilleregler innenfor EØS, De Fire Friheter, SMBregler, konkurranseregler, statsstøtteregler, Gassdirektivet samt andre relevante EUdirektiver, eksport til EU) Pensum: Claes og Tranøy (red.): Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØSavtalen. Fagbokforlaget, Bergen Emerson, Vahl og Woolcock: Navigating by the stars. Norway, the European Economic Area and the European Union. Center for European Policy Studies, Brussels Statskonsult: I korridorer og komiteer. Håndbok i EØS-arbeid. Statskonsult, Undervisning og arbeidsmåter Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og øvelser. Dette skjer på i alt 3 samlinger på til sammen 5 dager. Opplegget er ellers basert på selvstudium med mulighet for veiledning pr telefon, e-post eller brev. Studiet går over ett semestre og gir 10 studiepoeng. Dette er gjort for å gjøre det mulig å følge undervisningen ved siden av full jobb. Følgende grovplan for undervisningsopplegget gjelder: 6

7 - Tabell 1 - Studium i praktisk EU- og EØS-kunnskap 1 Høsten samling 2. samling 3. samling * EU Bakgrunnen for dagens EU, EU-institusjonene, beslutningsprosessen i EU, bruk av informasjons-verktøy på Internett. * EØS Forskjeller mellom EØS-avtalen og EU-samarbeidet, bakgrunnen for EØS-avtalen, EØS-institusjonene, beslutningsprosessen i EØS, EØS-saksgangen i Norge, Norges representasjon i EØS-systemet, EØS-avtalens virkninger i og for Norge, reforhandling av EØS-avtalen, områder utenfor EØS * Besøk hos sentrale institusjoner i Brussel NHO s Brusselkontor, Den norske EUdelegasjonen og fagrådene der, EFTA s overvåkningsorgan ESA, Landsorganisasjonen, et norsk regionkontor, for eksempel Stavangerkontoret, Universitetet i Leuwen * Praktisk EØS-kurs i Brussel Ved Pål Frisvold. Inkluderer arbeid med oppgaver. * EØS og norske kommuner / fylkeskommuner Offentlige innkjøp, offentlige investeringer, statsstøtteregelverket. * EØS og norsk næringsliv Viktige spilleregler innenfor EØS, De Fire Friheter, SMB-regler, konkurranse-regler, statsstøtteregler, aktuelle & relevante EUdirektiver, eksport til EU, energipolitikk, gass & olje, differensiert arbeidsgiveravgift. 1 dag 3 dager 1 dag Totalt 5 dager (eks. reise) Ved hver av de to dagssamlingene i Harstad tar vi sikte på å invitere en ressursperson som vil orientere om egne erfaringer fra arbeid med EU- eller EØS-saker, fortrinnsvis lokalt i vår region. 7 Arbeidskrav Studieoppholdet i Brussel er obligatorisk. For å kunne avlegge endelig skoleeksamen, må studenten ha levert og fått godkjent en skriftlig individuell prosjektoppgave innen en frist gitt av studiekoordinator. Oppgaven skal ha et omfang på 5-10 sider. 8 Vurdering Skriftlig individuell 6-timers skoleeksamen. 1 Den detaljerte emneoversikten i tabellen er ikke endelig, da den kan bli oppdatert i forhold til hvilke tema som til enhver tid er aktuelle. 7

8 9 Kostnader EU-studiet er et betalstudium. I tillegg til en studieavgift, må hver deltager også dekke egne reise- og oppholdskostnader i forbindelse med Brussel-turen. HIH vil organisere reise og opphold. 10 Pensum Følgende bøker, artikler og rapporter er på pensum: Claes, Dag Harald og Bernt Sofus Tranøy (red.): Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Fagbokforlaget, Bergen Emerson, Michael, Marius Vahl og Stephen Woolcock: Navigating by the stars. Norway, the European Economic Area and the European Union. Center for European Policy Studies, Brussels EØS-avtalen (avtaleteksten) Førland og Claes: Europeisk integrasjon. Gyldendal, Statskonsult: I korridorer og komiteer. Håndbok i EØS-arbeid. Statskonsult, Anbefalt lesning (ikke pensum): Leonard, Dick: Guide to the European Union. 8 th editon. The Economist / Profile Books, Ltd, London Stortingsmelding nr. 27 ( ): Om EØS-samarbeidet Det Kgl. Utenriksdepartement Pensum kan bli supplert av materiale om aktuelle saker / hendelser av særlig interesse. Med forbehold om endringer. 8

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE Toppskolering AOF NORGE AOF er LOs felles utdanningsarena og har utdannet tillitsvalgte i 80 år. Vi tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur. Vår skolering fremmer et læringsmiljø

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner

Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner Bedre bruk av ordningen med nasjonale eksperter til EUs institusjoner Vurderinger og anbefalinger fra prosjektgruppen Juni 2008 Godkjent av Koordineringsutvalget for EØS-saker, 27. juni 2008 1 Innledning...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning SKRIFTSERIE 8/2005 Ellen Brandt Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning 1 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, 0352

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet

EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet Rapport # 14 EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer