Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente. Sak: Endring av vedtekter. 11. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente. Sak: Endring av vedtekter. 11. februar 2014"

Transkript

1 KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene for fondene endret seg. Også kundenes etterspørsel etter rentefond har endret seg. I tillegg har vi fått en ny fondslov. På denne bakgrunn har vi gått igjennom rentefondsporteføljen, for å se på forslag til forbedringer, noe som fører til endringer i vedtektene. I tillegg ønsker KLP Fondsforvaltning å gjøre enkelte mindre justeringer i vedtektene. En redegjørelse for innholdet i vedtektsendringene samt prosessen knyttet til gjennomføringen av nevnte endringer fremgår av de vedlagte saksdokumenter, særlig i innkallingen til andelseiermøtene der dette er beskrevet for andelseierne. Styret i KLP Fondsforvaltning godkjente vedtektsendringene i et styremøte avholdt 23. august 2013, og endringene ble deretter behandlet og godkjent i andelseiermøte avholdt 10. september 2013 og 27. februar Nedenfor er en kopi av innkallingen til andelseiermøtet som inneholder informasjon om endringene, og nye vedtekter, slik de er oversendt til Finanstilsynet. Endringene vil gjennomføres etter at de er godkjent av Finanstilsynet, og tidspunktet vil bli offentligjort på våre nettsider.

2 11. februar 2014 Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente Sak: Endring av vedtekter I. Bakgrunn Vi viser til brev av 26. august 2013 angående innkalling til andelseiermøte for å stemme over endringer i fondets vedtekter (vedlegg 1). Andelseiermøtet ble avholdt 10. september Protokollen fra møtet viser at forslagene til endringer i vedtektene ble enstemmig vedtatt (vedlegg 2). Dagen etter møtet ble det sendt søknad om endringer i vedtektene til Finanstilsynet. I desember mottok vi svar fra Finanstilsynet hvor de påpekte at innkallingsbrevet ikke inneholdt tilstrekkelig informasjon om enkelte av endringene til at andelseierne kan sies å ha samtykket til disse. På denne bakgrunn innkaller vi til nytt andelseiermøte hvor de aktuelle gjenstående spørsmålene behandles. Dette brevet behandler endringene som Finanstilsynet påpekte at andelseiermøtet ikke har samtykket til. De øvrige endringene i vedtektene som ble behandlet på forrige andelseiermøtet, tas ikke opp til ny behandling. I vedlegg 3 følger kopi av vedtektene slik de vil se ut ved samtykke fra andelseierne til alle endringene. I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP FRN. Navnendringen reflekter at forvaltningen av fondet vil bli lagt om etter gjennomføringen av vedtektsendringene: Fondet vil hovedsakelig plassere i rentebærende verdipapirer med kort rentedurasjon og lang (3 år) kredittdurasjon, mens det i dag plasser i verdipapirer med både kort rentedurasjon og kort kredittdurasjon. II. Nærmere om utestående endringer i vedtektene a) Plasseringsbegrensninger I gjeldende vedtekter 5 er det angitt følgende begrensning i fondets investeringer: "Fondets midler bare kan plasseres i: * Sertifikater eller obligasjoner utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner

3 2 * Sertifikater eller obligasjoner garantert av norske statsforetak (jf. Lov om statsforetak av 30. august 1991 nr. 71) * Bankinnskudd i norske forretnings- og sparebanker" Denne formuleringen har vært en del av vedtektene siden mars 1996, og den har hatt til hensikt å sikre at fondet investerer i rentebærende verdipapirer utstedt i norske kroner med god kredittkvalitet. Siden vedtektsbestemmelsen ble fastsatt har det imidlertid skjedd endringer både i markedet og i reguleringen av verdipapirfond, som tilsier at den ovennevnte begrensing ikke lenger er hensiktsmessig: - I markedet har flere av de store norske forretningsbankene blitt kjøpt opp av nordiske banker. Rentebærende verdipapirer utstedt av disse utenlandske bankene i norske kroner, utgjør i dag en vesentlig del av det norske markedet for rentebærende verdipapirer. Disse verdipapirene har sammenlignbar kredittrisiko som tilsvarende rentepapirer utstedt av norske banker. De er imidlertid nå utenfor fondets tillatte investeringsunivers. - Reguleringen har også endret seg siden den ovennevnte bestemmelsen ble fastsatt i fondets vedtekter. KLP Fondsforvaltning er medlem av Verdipapirfondenes forening (VFF). Foreningen har fastsatt en bindende bransjestandard som regulerer investeringsrisikoen i ulike kategorier rentefond. KLP Pengemarked er av foreningen klassifisert som et "pengemarkedsfond med lav risiko". Denne klassifiseringen stiller krav til kredittkvaliteten til de rentebærende verdipapirene som fondet investerer i. Kravet er at alle investeringene skal ha en 20 % risikovekt etter det norske kapitaldekningsregelverket for finansinstitusjoner (i hovedsak stat, kommune og bank). I tillegg skal utsteder ha en kredittvurdering (rating) på investment grade nivå (BBB- eller bedre). Klassifiseringen fremkommer nå eksplisitt i 3, pkt. 3.1 i de nye vedtektene til fondet, og de tilhørende begrensningene fremkommer av bransjestandarden til VFF. Et utdrag av bransjestandarden, som viser investeringsbegrensingene, følger som vedlegg 4. Hele bransjestandarden er tilgjengelig på For å unngå en uhensiktsmessig begrensing i fondets tillatte investeringsunivers, med en tilhørende unødvendig dobbeltregulering av fondets investeringsrisiko, foreslås det å fjerne den ovennevnte begrensingen i 5 i fondets gjeldende vedtekter. Bestemmelsen i 4 om gjennomsnittlig durasjon i fondet foreslås også fjernet. Denne begrensningen blir nå ivaretatt gjennom VFFs bransjestandard for klassifisering av rentefond. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid inngår som premiss i denne klassifiseringen sammen med fondets rentefølsomhet og rentebinding enkeltpapirer. I gjeldene vedtekter 6 fremkommer en bestemmelse om at fondet etter nærmere vilkår fastsatt i lov kan plassere inntil 100 % av midlene i verdipapirer utstedt eller garantert av en EØS-stat, eller en norsk kommune eller en fylkeskommune. Ved den forrige behandlingen av vedtektsendringene falt klargjøringen av at denne unntaksbestemmelsen kun kommer til anvendelse på EØS-stat og norsk kommune eller fylkeskommune, ut ved en feil. Resten av bestemmelsen ble videreført i 3, pkt. 3.4 i de nye vedtektene. Vi foreslår nå at denne presiseringen tas inn i de nye vedtektene, slik at bestemmelsen videreføres uforandret fra gjeldende vedtekter 6 til 3, pkt. 3.4 i nye vedtekter. b) Plassering på "annet regulert marked" innen EØS-området Det følger av gjeldende vedtekter, 7 om krav til likvid plassering, at fondet kun har adgang til å plassere midler i finansielle instrumenter som er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i Norge eller i andre stater i EØS-området. Dette er markedsplasser som

4 3 opererer etter EUs fellesregler for det indre markedet. I Norge og andre EØS-land finnes det også andre markedsplasser som fungerer regelmessig og som er åpne for allmennheten. Disse opererer etter nasjonale regelsett, ikke EU-lovgivning. Likviditeten i obligasjoner som omsettes på disse andre regulerte markedene kan være vel så god som for obligasjoner som omsettes på de sentralt regulerte markedene. Vi opplever som forvalter at det over tid skjer endringer med hensyn til hvilke markeder relevante obligasjoner for fondet omsettes på, bl.a. som en konsekvens av endringer i reguleringen av markedsplasser og i reguleringen av utstedere av verdipapirer. For å styrke fondets mulighet til å nå målsetningene om forventet risiko og forventet avkastning, foreslår vi at fondet gis anledning til å investere i verdipapirer som omsettes på andre regulerte markeder i EØS-området. Det alminnelige vilkåret i verdipapirfondloven 6-8 om at markedene skal fungerer regelmessig og våre åpne for allmenheten, vil gjelde. Endringen fremkommer av forslag til nye vedtekter 3 pkt. 3.3, se vedlegg 3. III. Om vedtektsendringsprosessen I henhold til lovverket skal andelseierne i fondene kalles inn til andelseiermøte med minst to ukers varsel. For at vedtektsendringene skal godkjennes av andelseiermøtet, må minst 75% av de fremmøtte (fysisk eller ved fullmakt) stemme for endringene. Hver andelseier har en stemmevekt i forhold til sin andel av fondet. Etter dette skal Finanstilsynet endelig godkjenne endringene. Endringene gjennomføres etter at de er offentliggjort. Etter at Finanstilsynet har godkjent endringene, vil vi orientere andelseierne om dato for ikrafttredelse av vedtektsendringene. IV. Andelseiermøte Det holdes andelseiermøte 27. februar 2014 kl hos KLP Fondsforvaltning AS i Dronning Eufemiasgate 10, Oslo. Som andelseier kan du stemme ved fremmøte eller ved å gi fullmakt. Påmeldings-/Fullmaktsskjema ligger som vedlegg 5. Med vennlig hilsen for KLP Fondsforvaltning Ståle Øksnes Administrerende direktør Vedlegg: 1. Brev til andelseierne av 26. august Protokoll fra andelseiermøte 10. september Nye vedtekter for fondet 4. Utdrag av VFFs bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond 5. Påmeldings-/Fullmaktsskjema

5 4 Vedlegg 1: 26. august 2013 Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Aktiv Rente Sak: Endring av vedtekter V. Bakgrunn og introduksjon KLP Fondsforvaltning forvalter sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. Fem av fondene ble opprettet for mer enn ti år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene for fondene endret seg, i tillegg har kundenes etterspørsel etter rentefond endret seg, og en ny fondslov trådte i kraft fra På bakgrunn av disse forholdene ønsker vi å gjøre justeringer av vår rentefondsportefølje. Dette innebærer noen endringer av vedtektene for fondene. Den norske rentefondsporteføljen er inndelt etter durasjon (kort og lang) og stat/kreditt, og ser slik ut pr i dag: KLP fondenes norske rentefondsportefølje Durasjon Kort Lang Stat - Statsobl Kreditt Pengemarked Aktiv Rente, Rentefond II, Pensjon, Pensjon II, Obligasjon I Vi ønsker blant annet å endre navn på fondene (gjelder ikke KLP Pengemarked), og etablere ett nytt fond, slik at rentefondsporteføljen vil bli seende slik ut: KLP fondenes norske rentefondsportefølje Durasjon Kort Lang Stat Kort Stat Statsobl Kreditt Pengemarked FRN, Obligasjon 1 år, Obligasjon 3 år, Obligasjon 5 år, Kredittobligasjon Klassifisering av rentefond Verdipapirfondenes Forening (VFF) har en bransjestandard for klassifisering av rentefond som medlemmer av VFF er forpliktet til å følge. Et verdipapirfonds klassifisering fremgår av vedtektene til fondet, og klassifiseringen vil som sådan gi vesentlige opplysninger om fondets investeringsbegrensninger. Formålet med standarden er å synliggjøre hvilke hovedelementer som skaper ulikheter i risiko og avkastning fondene imellom. Følgende tabell viser klassifiseringen:

6 5 I vedtektene er et fonds risikoprofil angitt med forholdsvis høy, moderat eller forholdsvis lav volatilitet (svingningsrisiko). I et fonds nøkkelinformasjon er risikoen inndelt i sju klasser. Risikoklasse 1 og 2 tilsvarer Forholdsvis lav risiko og har en volatilitet lavere enn 2 %. Risikoklasser 3, 4 og 5 tilsvarer Moderat risiko og har en volatilitet mellom 2 % og 15 %. Risikoklasse 6 og 7 tilsvarer Forholdsvis høy risiko og har en volatilitet over 15 %. Om KLP Aktiv Rente Det er identifisert behov for å gjøre endringer i vedtektene til verdipapirfondet KLP Aktiv Rente. Andelseiernes rettigheter i denne forbindelse er beskrevet nærmere nedenfor. KLP Aktiv Rente har kun 25 andelseiere og ca 65 mill kroner i forvaltningskapital, og er dermed et lite fond. Interessen for fondet har de senere årene vært lav, og med dagens vedtekter vil forvaltningen av fondet gi en avkastning som er svært lik KLP Pengemarked. ( De siste tre år har KLP Aktiv Rente gitt 2,85 % i årlig avkastning, mens KLP Pengemarked har gitt 2,92 % (pr ). Begge fondene har omtrent samme risiko.) Ved å endre fondet noe, ønsker vi å oppnå en risiko/avkastningsprofil som i litt større grad skiller seg fra KLP Pengemarked. Andelseiere som ønsker å opprettholde avkastning/risikoprofil kan kostnadsfritt flytte innskuddene sine til KLP Pengemarked. I vårt forvaltningsmiljø forvalter vi et FRN-mandat, slik at vi har kompetanse på denne type forvaltning. Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente ble opprettet i 1994 og har som formål å investere i rentebærende verdipapirer med lav kurs- og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, foretak garantert av disse, banker og kredittforetak, samt rentederivater som FRA og renteswapper. Fondets gjennomsnittlige durasjon kan variere mellom 0 og 12 mnd. Endringene innebærer en tilpasning av vedtektene til ny struktur i verdipapirfondloven, hvoretter pliktig innhold i vedtektene er blitt redusert, samtidig som kravene til innholdet av prospektene har blitt utvidet. Styret i KLP Fondsforvaltning har, med tilslutning fra de andelseiervalgte representantene, vedtatt forslaget til endringer. I tråd med nye myndighetskrav til håndtering av vedtektsendringer innkalles andelseierne til et møte for behandling av endringene. Nedenfor gis nærmere informasjon om gjennomføringen av andelseiermøtet og den videre endringsprosessen. VI. Om ny struktur på vedtektene Den 1. januar 2012 ble den tidligere loven om verdipapirfond erstattet av en revidert lov med tilhørende forskrift. Loven har nye regler for fondenes vedtekter. Disse endringene medfører blant

7 6 annet at innholdet til vedtektene må skrives om og tilpasses de nye bestemmelsene første gang det skal gjøres endringer i vedtektene. Forslaget til nye vedtekter vil derfor skille seg vesentlig fra tidligere vedtekter for fondet. Det er viktig for selskapet å påpeke at de nye vedtektene fører til endinger i måten fondene forvaltes på. Investeringsbegrensningene som ikke lenger blir å finne i fondenes vedtekter blir videreført i fondenes prospekter. Dersom det senere skal gjøres vesentlige endringer i investeringsbegrensingene i prospektet, vil alle andelseiere bli informert. VII. Nærmere om endringene i vedtektene c) UCITS fond a. Fondet vil i hht til ny verdipapirfondslov bli klassifisert som UCITS-fond. Dette innebærer at pensjonsinnretninger kan investere inntil 10 % av sin forvaltningskapital i fondet, mot 4 % som gjelder for et nasjonalt fond. d) Derivatbruk a. I dag kan 15 % av fondet kan stilles som sikkerhet ovenfor oppgjørssentral. Den nye bestemmelsen, i hht til ny lovtekst angir at fondet har tillatelse til å investere i derivater i hht UCITS direktivet, herunder opsjoner. Underliggende til derivatene kan i tillegg til finansielle instrumenter være finansielle indekser, rente, valuta eller vekslingskurs. Fondet vil, etter de nye vedtektene, få tillatelse til å plassere i derivater og pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn det fondet normalt investerer i. Lov og forskrift setter klarer begrensinger til hvordan derivater kan benyttes e) Unoterte verdipapirer / Likviditet a. I hht dagens vedtekter kan fondet investere inntil 100 % av forvaltningskapitalen i unoterte verdipapirer, dette foreslås endret til 10 %, slik at fondet følger UCITSbestemmelsene. Tidligere kunne fondet kun plassere i papirer som er notert eller omsatt på norsk regulert marked. I de nye vedtektene er også EØS området inkludert. f) Risiko a. Risikoangivelsen for fondet var tidligere moderat. I de nye vedtektene er den satt til forholdsvis lav. g) Innskudd i kredittinstitusjon a. Innskudd i kredittinstitusjon er tatt inn som investeringsområde i samsvar med den nye Verdipapirfondloven. ( I gamle vedtekter var formuleringen: Inntil 20 prosent av fondets midler kan plasseres som innskudd i bank). h) Utlån a. I de nye vedtektene presiseres det at fondet kan låne ut finansielle instrumenter i hht lovgivningen. i) Utbytte a. I de nye vedtektene fastslås det at fondet deler ut utbytte (fondets skattemessige overskudd) i form av andeler til andelseiere pr I de gamle vedtektene var det styret i forvaltningsselskapet som avgjorde dette. j) Forvaltningsgodtgjørelse a. Den årlige forvaltningsgodtgjørelsen reduseres fra 0,15 % til 0,10 %. k) Navn a. Navnet på fondet foreslås endret fra KLP Aktiv Rente til KLP FRN. Navneendringen vil tydeligere gjenspeile fondets virkeområde.

8 7 VIII. Rett til gebyrfri innløsning I henhold til loven har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved vedtektsendringer. IX. Om vedtektsendringsprosessen I henhold til lovverket skal andelseierne i fondene kalles inn til andelseiermøte, som kalles inn med minst to ukers varsel. For at vedtektsendringen skal godkjennes av andelseiermøtet må minst 75% av de fremmøtte (fysisk eller ved fullmakt) stemme for endringen. (Hver andelseier har en stemmevekt i forhold til sin andel av fondet.) Etter dette skal Finanstilsynet endelig godkjenne endringen. Endringen gjennomføres etter at de er offentliggjort. Etter at Finanstilsynet har godkjent endringen vil vi orientere andelseierne om dato for ikrafttredelse av vedtektsendringene. X. Andelseiermøte Det holdes andelseiermøte 10. september 2013 kl 1300 hos KLP Fondsforvaltning AS i Dronning Eufemiasgate 10, Oslo. Som andelseier kan du stemme ved fremmøte eller ved å gi fullmakt. Fullmaktsskjema ligger vedlagt. Med vennlig hilsen for KLP Fondsforvaltning Ståle Øksnes Administrerende direktør

9 8 Vedlegg 2: Protokoll fra andelseiermøte i Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente Tirsdag 10. september 2013 i Dronning Eufemias gate Godkjenning av innkalling og dagsorden. Møtet var innkalt ved brev til samtlige andelseiere i fondene 26. august Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Det møtte 2 andelseiere ved fullmakt, som representerte 79,4% av andelskapitalen i Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente. 2. Endring av vedtekter KLP Fondsforvaltning AS hadde i brev til andelseierne av 26. august 2013 redegjort for forslag til en rekke nødvendige vedtektsendringer i KLP Aktiv Rente, blant annet som følge av ikrafttredelse av nye regler i verdipapirfondloven Endringene knyttet seg til følgende temaer: - Ny struktur for vedtektene - Klassifisering som UCITS - Investering i derivater - Omfang av unoterte verdipapirer / Likviditet - Endring av risikoangivelse - Mulighet for innskudd i kredittinstitusjon - Utlån av finansielle instrumenter - Redusering av forvaltningsgodtgjørelse - Navneendring Det fremkom ikke kommentarer fra andelseierne knyttet til forvaltningsselskapets forslag til vedtektsendringer. Samtlige fremmøtte andelseiere stemte for de nevnte endringene. Oslo, 10. september 2013 Henrik Hilseth-Hartwig (ref.) Advokat, styresekretær KLP Fondsforvaltning AS

10 9 Vedlegg 3: Vedtekter for Verdipapirfondet KLP FRN 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet KLP FRN forvaltes av forvaltningsselskapet KLP Fondsforvaltning AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet. Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond ( vpfl. ) 2 UCITS-fond Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl 4-9 første ledd og 4-12 første ledd. 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler 3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil Fondet er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis lav svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon. 3.2 Generelt om investeringsområde Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon: omsettelige verdipapirer ja nei verdipapirfondsandeler ja nei pengemarkedsinstrumenter ja nei derivater ja nei innskudd i kredittinstitusjon ja nei Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler. Fondets midler plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid: ja nei Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: Opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være finansielle instrumenter som angitt over, finansielle indekser samt rente, valuta, eller vekslingskurs. Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forblir uendret som følge av derivatinvesteringene. 3.3 Krav til likviditet Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF art 4 (1) nr 14 og børsloven 3 første ledd. ja nei 2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen. ja nei

11 10 3. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten. ja nei 4. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må skje senest ett år fra tegningsfristens utløp ja nei Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på annet marked enn angitt i punktene 1 3 over, dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentet er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfattet av vpfl. 6-5 annet ledd. Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 4 over. Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt. 3.4 Plasseringsbegrensninger - fondets midler Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl 6-6 og 6-7 første, annet, tredje og fjerde ledd. Fondet har tillatelse fra Finanstilsynet etter vpfl. 6-7, tredje ledd og kan plassere inntil 100 prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl 6-6 annet ledd nr. 3, utstedt eller garantert av en EØS-stat eller av en norsk kommune eller fylkeskommune. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. 3.5 Plasseringsbegrensninger eierandel hos utsteder Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl Utlån Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet. 4 Realisasjonsgevinster og utbytte Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles til andelseierne. Det utdeles utbytte som renteinntekter i form av nye andeler i fondet. Utbytte utdeles 1 gang årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister per Kostnader Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente

12 11 ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl 4-6 annet ledd. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 0,10 prosent pro anno. 6 Tegning og innløsning av andeler Fondet er normalt åpent for tegning hver virkedag. Fondet er normalt åpent for innløsning hver virkedag. 7 Andelsklasser Fondet har ikke andelsklasser.

13 12 Vedlegg 4: Klassifisering av rentefond Verdipapirfondenes Forening (VFF) har en bransjestandard for klassifisering av rentefond som medlemmer av VFF er forpliktet til å følge. Et verdipapirfonds klassifisering fremgår av vedtektene til fondet, og klassifiseringen vil som sådan gi vesentlige opplysninger om fondets investeringsbegrensninger. Formålet med standarden er å synliggjøre hvilke hovedelementer som skaper ulikheter i risiko og avkastning fondene imellom. Følgende tabell viser klassifiseringen:

14 13 Vedlegg 5: Påmelding / fullmakt til andelseiermøte i KLP Aktiv Rente Jeg ønsker å delta på andelseiermøtet Jeg gir fullmakt til KLP Fondsforvaltning å stemme for foreslåtte endringer i vedtektene Sted/dato: Signatur: Navn:

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Fusjon mellom verdipapirfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert.

Fusjon mellom verdipapirfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert. Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Kombinasjon Dato: 31.01.2014 Fusjon mellom verdipapirfondene Eika Kombinasjon og Eika Balansert. 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (Eika Kapitalforvaltning)

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje Forvaltet av ODIN Forvaltning AS Dette prospekt omhandler verdipapirfondet ODIN Aksje, forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Investeringsmandat Verdipapirfondet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Energi Organisasjonsnummer: 881 635 682. Startdato. 25. oktober 2007 Fondet ble opprinnelig etablert 4. desember 2000,

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Asia Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Sparebank. Fondets stiftelsesdato: 9. april 2001. Organisasjonsnummer: 983 231 411. B etegnelse: Pengemarkedsfond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Sparebank. Fondets stiftelsesdato: 9. april 2001. Organisasjonsnummer: 983 231 411. B etegnelse: Pengemarkedsfond Prospekt Verdipapirfondet Eika Sparebank Fondets stiftelsesdato: 9. april 2001 Organisasjonsnummer: 983 231 411 B etegnelse: Pengemarkedsfond 1. FORMÅL Eika Sparebank er et pengemarkedsfond som investerer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 Prospekt Verdipapirfondet Eika Kreditt F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 912 3 7 0 2 7 5 B e t e g n e l s e : A n d r e r e n t e f

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje

Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 Prospekt Verdipapirfondet Eika Balansert F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 5. a u g u s t 2 0 0 2 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 B e t e g n e l s e : I n t e r n a

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Obligasjon. Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006. Organisasjonsnummer: 989 913 166. B etegnelse: Obligasjonsfond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Obligasjon. Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006. Organisasjonsnummer: 989 913 166. B etegnelse: Obligasjonsfond Prospekt Verdipapirfondet Eika Obligasjon Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006 Organisasjonsnummer: 989 913 166 B etegnelse: Obligasjonsfond 1. FORMÅL Eika Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880 Prospekt Verdipapirfondet Eika Utbytte Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001 Organisasjonsnummer: 983 783 880 B etegnelse: Bransjefond finans aksjefond 1. FORMÅL Eika Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond Prospekt Verdipapirfondet Eika Norge Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003 Organisasjonsnummer: 985 682 976 B etegnelse: Norsk Aksjefond 1. FORMÅL Eika Norge er et norsk aksjefond som investerer i aksjer

Detaljer