Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Møtested: Storbekkøya museumsseter, Budalen Dato: Fredag 13.juni 2014 Tid: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Møtested: Storbekkøya museumsseter, Budalen Dato: Fredag 13.juni 2014 Tid: Kl"

Transkript

1 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat Møteprotokoll (NP) Møtested: Storbekkøya museumsseter, Budalen Dato: Fredag 13.juni 2014 Tid: Kl Til stede - nasjonalparkstyret: Navn Ragnhild Aashaug Anita Krogsvoll Birgit Wikan Berg Jan Håvard Refsethås Terje A. Hoffstad Eli Krogstad Gunn Iversen Stokke Representerer Tolga kommune, styremedlem Midtre Gauldal kommune, varamedlem Os kommune, styremedlem Holtålen kommune, varamedlem Hedmark fylkeskommune, styremedlem Rennebu kommune, varamedlem Sør-Trøndelag fylkeskommune, styremedlem Meldt frafall: Bersvend Salbu og varamedlem, Tynset kommune Hans Vintervold og varamedlem, Røros kommune Andre (innledere, forvaltning og oppsyn): Navn Representerer Berit Broen SNO Forollhogna Jan Erik Andersen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen Aud M. Tretvik NTNU, Institutt for historiske studier Astrid Alice Haug nasjonalparkforvalter, sekretariat Styremøtet ble ledet av Ragnhild Aashaug (nestleder) i Erling Lenviks fravær. Dagen var todelt og besto av en temadel (åpent for kommentarer og spørsmål) og formelt vedtaksmøte. Underskrift: Jeg bekrefter med min underskrift at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Møteprotokollen ble bekreftet godkjent pr. e-post mandag Jan Håvard Refsethås (sign) Eli Krogstad (sign) SIDE 1 AV 20

2 Temadel Orientering om Storbekkøya museumsseter Lillian Bakken (vertskap ved Storbekkøya museumsseter) orienterte om drifta på STorbekkøya. Det er Budal museumslag som eier stedet, og som har bygd opp «anlegget» sammen med Midtre Gauldal kommune. Drifta av kafè mm er det Lillian Bakken og Heidi Tovmo som står for. Ny kultursti åpner om 14 dager. Området er rikt på kulturminner. Natur- og kulturverdier i Budalen, spesielt bygninger Aud Mikkelsen Tretvik, NTNU/Institutt for historiske studier hadde en presentasjon av naturog kulturverdier i Budalen, med spesiell vekt på bygningshistorie og utvikling. Eget referat fra orienteringen vil bli lagt ut på styrets nettsider. Befaring seterveg Tangvollan I forbindelse med NP-sak 30/2014 ble det foretatt en kort befaring og samtale med søker om hans planer for drift av setra Tangvollen og bygging av fjøs. SIDE 2 AV 20

3 Sakliste vedtaksmøte NP-sak Type sak 28/2014 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 29/2014 Valg av to personer til å underskrive protokollen Vedtakssaker etter verneforskriftene 30/2014 Budalen landskapsvernområde (Midtre Gauldal kommune) søknad om oppføring av seterfjøs ved Tangvollan. Søker: Odd Harry Buseth 31/2014 Øyungen landskapsvernområde søknad om byggetiltak på seter (Holtålen kommune). Søker: Stig H. Morken 32/2014 Forollhogna nasjonalpark (Midtre Gauldal kommune) søknad om endring av basestasjon på toppen av Forollhogna. Søker: Forollhogna villreinutvalg v/terje Borgos 33/2014 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde. Skiltplan og adressering i Os (Os kommune) Søker: Os kommune 34/2014 Forollhogna nasjonalpark søknad om motorisert ferdsel til Forollsjøen Forelsjøen fiskeriforening/eiere av fiskebuene Drøftingssaker 35/2014 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde søknad om oppføring av seterstue (Os kommune) Steinar Ytterhaug 36/2014 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde (Os kommune) tiltak på setervoll, søknad om riving av seterfjøs mm Jon Oskar Berntsen 37/2014 Notat bygningsforvaltning revidering av forvaltningsplaner Innspill fra administrativ faggruppe for Forollhogna 38/2014 Notat informasjons- og besøksstrategi Skisse til opplegg, innhold og framdrift i arbeidet Referat- og orienteringssaker 39/ Bruken av nasjonalparkstyrets midler, tildelte midler - Svar på klagesak, naust i nasjonalparken - Møte med rovviltnemda i region 6 - Rapport Wilderness Life, e-post Menneske og naturarven veien videre - Hognareinen Delegerte saker behandlet i AU og av NP-forvalter SIDE 3 AV 20

4 Vedtakssaker ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 28/ Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Innstilling til vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes Behandling: Ingen merknader. Innstilling enstemmig vedtatt. Møteinnkalling og sakliste godkjennes ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 29/ Valg av to personer til å godkjenne protokollen Innstilling til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Behandling: Jan Håvard Refsethås og Eli Krogstad ble foreslått til å godkjenne protokollen. Enstemmig vedtatt. Jan Håvard Refsethås og Eli Krogstad velges til å godkjenne protokollen. SIDE 4 AV 20

5 Arkivsaksnr: 2014/4081 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 30/ Budalen landskapsvernområde - søknad om oppføring av seterfjøs og inngjerding av areal for nattbeite Søker: Odd Harry Buseth Innstilling til vedtak: 1. Nasjonalparkstyret gir Odd Harry Buseth, Singås dispensasjon fra vernebestemmelsene for Budalen landskapsvernområde 3, punkt 1 for oppføring av nytt seterfjøs på omsøkte tomt (del av 402/1 Budal statsalmenning) som en del av drifta av setra Tangvollen (GID 207/1). For oppføring av seterfjøset gjelder følgende vilkår: a. Seterfjøs kan oppføres på inntil 144 m2 BYA. b. Det skal i samarbeid med kommunen (teknisk og landbruk) ses på løsninger som ivaretar både praktiske driftshensyn, tekniske krav og de retningslinjer som er fastsatt i byggeskikkveileder mht. bygningens hovedform. Det skal ses på muligheter for å redusere bredden på bygningen ned mot 7-8 m, slik at bygningen får en mer langstrakt form. Fjøsbygningen må utformes på en slik måte at den tilpasser seg omgivelsene og byggeskikken i området. c. Retningslinjer i byggeskikkveileder mht. materialvalg, fargebruk, detaljering, plassering i terreng, fundamentering mv. skal for øvrig følges. Plassering tilpasses naturlig terreng. Bygningsvolumet skal legges så nært bakken som mulig. d. Endelig utforming av seterfjøs avklares gjennom byggesøknad i Midtre Gauldal kommune. e. Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Verneforskriftens 5, punkt 1 2. Med hjemmel i naturmangfoldlovens 48 gir nasjonalparkstyret Odd Harry Buseth tillatelse til å gjerde inn 20 dekar for nattbeite som omsøkt på eiendommen (402/1) i tilknytning til og som en del av drifta på Tangvollen (GID 207/1) jf. kart. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Ved eventuelle funn av kulturminner skal fylkeskommunen varsles, og fysisk arbeid som kan berøre kulturminnene stoppes inntil vernestatus/verneverdi er avklart. SIDE 5 AV 20

6 Behandling: Under behandlingen av saken (søker var til stede i møtet) kom det fram at de oppgitte mål i søknaden var knyttet til bruttoareal (BRA) og ikke bebygd areal (BYA). Det ble derfor foreslått følgende endring i innstillingens punkt 1 a: Seterfjøs kan oppføres på inntil 175 m 2 BYA for å dekke nødvendige behov og for å gi mulighet for å tilpasse bygget til de krav som stilles etter ulike lovverk. Det ble også foreslått at andre setning i pkt. 1 b skulle strykes: Det skal ses på muligheter for å redusere bredden på bygningen ned mot 7-8 m, slik at bygningen får en mer langstrakt form. Innstillingen med endringsforslagene ble enstemmig vedtatt. 1. Nasjonalparkstyret gir Odd Harry Buseth, Singås dispensasjon fra vernebestemmelsene for Budalen landskapsvernområde 3, punkt 1 for oppføring av nytt seterfjøs på omsøkte tomt (del av 402/1 Budal statsalmenning) som en del av drifta av setra Tangvollen (GID 207/1). For oppføring av seterfjøset gjelder følgende vilkår: a. Seterfjøs kan oppføres på inntil 175 m 2 BYA for å dekke nødvendige behov og for å gi mulighet for å tilpasse bygget til de krav som stilles etter ulike lovverk. b. Det skal i samarbeid med kommunen (teknisk og landbruk) ses på løsninger som ivaretar både praktiske driftshensyn, tekniske krav og de retningslinjer som er fastsatt i byggeskikkveileder mht. bygningens hovedform. Fjøsbygningen må utformes på en slik måte at den tilpasser seg omgivelsene og byggeskikken i området. c. Retningslinjer i byggeskikkveileder mht. materialvalg, fargebruk, detaljering, plassering i terreng, fundamentering mv. skal for øvrig følges. Plassering tilpasses naturlig terreng. Bygningsvolumet skal legges så nært bakken som mulig. d. Endelig utforming av seterfjøs avklares gjennom byggesøknad i Midtre Gauldal kommune. e. Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Verneforskriftens 5, punkt 1 2. Med hjemmel i naturmangfoldlovens 48 gir nasjonalparkstyret Odd Harry Buseth tillatelse til å gjerde inn 20 dekar for nattbeite som omsøkt på eiendommen (402/1) i tilknytning til og som en del av drifta på Tangvollen (GID 207/1) jf. kart. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Ved eventuelle funn av kulturminner skal fylkeskommunen varsles, og fysisk arbeid Som kan berøre kulturminnene stoppes inntil vernestatus/verneverdi er avklart. SIDE 6 AV 20

7 Arkivsaksnr: 2014/3115 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/ Øyungen landskapsvernområde - søknad om istandsetting og bruksendring av seterfjøs, gjenoppføring og bruksendring av løe Søker: Stig H. Morken Innstilling til vedtak 1. Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Stig H. Morken, Holtålen dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for istandsetting og bruksendring av seterfjøs på Raudåvollen GID 124/6 i Øyungen landskapsvernområde. Det gis tillatelse til å omdisponere 50 % av fjøset til overnattingsformål, samt legge torvtak på fjøset som tidligere. Vilkår for tillatelsen: o Restaurering-, vedlikehold og ombyggingsarbeid skal skje i tråd med de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplanen for Øyungen landskapsvernområde. o Det gis tillatelse til å sette inn inntil 4 vinduer i fjøset. Antall, utforming og plassering av vinduene avklares med fylkeskommunens kulturvernavdeling. o Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde, 5, punkt Gjenoppføring av løe som har gått tapt ved naturskade tillates med samme størrelse, funksjon og plassering som tidligere. Det gis imidlertid avslag på søknad om bruksendring av løa til overnatting, da dette blir å regne som et helt nytt bygg, der tiltaket (bruksendring) ikke bidrar til å ta vare på eldre bygninger på stedet. Hjemmel: Verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde, 4, pkt. 2. Behandling: Tilleggsopplysninger til saken gitt i møtet: Søker har også behov for oppføring av pipe for å kunne benytte deler av fjøset til overnatting. Det ble også drøftet tekniske krav til rømningsveger i forbindelse med omdisponering av driftsbygninger til overnatting. SIDE 7 AV 20

8 Følgende endring/tillegg (i kursiv) ble foreslått i innstillingens punkt 1, andre setning: Det gis tillatel oppføre pipe Følgende endring/tillegg (i kursiv) ble foreslått tatt inn i innstillingens punkt 1, andre kulepunkt: inn inntil 4 vinduer i fjøset. Antall, utforming og plassering av vinduene, samt utforming av pipe avklares med fylkeskommunens kulturvernavdeling. 1. Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Stig H. Morken, Holtålen dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for istandsetting og bruksendring av seterfjøs på Raudåvollen GID 124/6 i Øyungen landskapsvernområde. Det gis tillatelse til å omdisponere 50 % av fjøset til overnattingsformål, oppføre pipe, samt legge torvtak på fjøset som tidligere. Vilkår for tillatelsen: o Restaurering-, vedlikehold og ombyggingsarbeid skal skje i tråd med de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplanen for Øyungen landskapsvernområde. o Det gis tillatelse til å sette inn inntil 4 vinduer i fjøset. Antall, utforming og plassering av vinduene, samt utforming av pipe avklares med fylkeskommunens kulturvernavdeling. o Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde, 5, punkt Gjenoppføring av løe som har gått tapt ved naturskade tillates med samme størrelse, funksjon og plassering som tidligere. Det gis imidlertid avslag på søknad om bruksendring av løa til overnatting, da dette blir å regne som et helt nytt bygg, der tiltaket (bruksendring) ikke bidrar til å ta vare på eldre bygninger på stedet. Hjemmel: Verneforskriften for Øyungen landskapsvernområde, 4, pkt. 2.» SIDE 8 AV 20

9 Arkivsaksnr: 2014/3114 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 32/ Forollhogna nasjonalpark (Midtre Gauldal) søknad om tillatelse til endring av basestasjon på toppen av Forollhogna Søker: Forollhogna villreinutvalg v/terje Borgos Innstilling til vedtak: Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Forollhogna villreinutvalg v/terje Borgos dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1.1 for endring av basestasjon på Forollhognatoppen. Det gis tillatelse til følgende tiltak i tråd med søknad: - Plassering av nødvendige batterier i to tette kasser som plasseres inntil glassfiberduken på vestsiden av denne. Disse kassene skal tildekkes med stein, slik at de går mest mulig i ett med omgivelsene. - Plassering av ny repeter (for sikringsradiolagets virksomhet). Denne plasseres inne i glassfiberdunken, og tilhørende antenne festes på dagens antennemast, men lavere enn antenna til villreinutvalget. - Utskifting av dagens solcellepaneler med nye og større paneler med større ladekapasitet (som skissert på skisse vedlagt søknad). Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Det bør være en forutsetning at motorisert ferdsel begrenses til det nødvendige og samordnes med øvrig tillatt transport der dette er hensiktsmessig for å begrense motorferdselen i området. frakt av nytt utstyr til toppen skal ikke medføre økt motorisert ferdsel i området ut over de tillatelser som er gitt. Det samme gjelder vedlikehold og tilsyn med tiltakene. alle fysiske installasjoner skal fjernes i det prosjektet blir avsluttet og tillatelsene går ut motorisert transport skal begrenses til det strengt nødvendige og samordnes med annen tillatt transport der dette er mulig og tjenlig for å begrense transportomfanget totalt sett. Koordinering med lokalt fjelloppsyn skal tilstrebes. Det skal utvises hensyn til naturmiljøet og spesielt villrein Med de vilkår som er gitt i tillatelsen anses tiltakene for å ikke stride mot vernevedtakets formål og tiltakene vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Det legges vekt på at tiltakene er knyttet til et eksisterende anlegg i nasjonalparken, der tiltakene ikke fører til økt motorisert ferdsel, da tilsynet med det nye anlegget samordnes med øvrig tillatt transport i området. Tiltakene er begrenset i omfang, og tjener gode samfunnsformål. Hjemmel: Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens 48.» SIDE 9 AV 20

10 Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelse ikke er en tillatelse i forhold til grunneier. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Forollhogna villreinutvalg v/terje Borgos dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1.1 for endring av basestasjon på Forollhognatoppen. Det gis tillatelse til følgende tiltak i tråd med søknad: - Plassering av nødvendige batterier i to tette kasser som plasseres inntil glassfiberduken på vestsiden av denne. Disse kassene skal tildekkes med stein, slik at de går mest mulig i ett med omgivelsene. - Plassering av ny repeter (for sikringsradiolagets virksomhet). Denne plasseres inne i glassfiberdunken, og tilhørende antenne festes på dagens antennemast, men lavere enn antenna til villreinutvalget. - Utskifting av dagens solcellepaneler med nye og større paneler med større ladekapasitet (som skissert på skisse vedlagt søknad). Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Det bør være en forutsetning at motorisert ferdsel begrenses til det nødvendige og samordnes med øvrig tillatt transport der dette er hensiktsmessig for å begrense motorferdselen i området. frakt av nytt utstyr til toppen skal ikke medføre økt motorisert ferdsel i området ut over de tillatelser som er gitt. Det samme gjelder vedlikehold og tilsyn med tiltakene. alle fysiske installasjoner skal fjernes i det prosjektet blir avsluttet og tillatelsene går ut motorisert transport skal begrenses til det strengt nødvendige og samordnes med annen tillatt transport der dette er mulig og tjenlig for å begrense transportomfanget totalt sett. Koordinering med lokalt fjelloppsyn skal tilstrebes. Det skal utvises hensyn til naturmiljøet og spesielt villrein Med de vilkår som er gitt i tillatelsen anses tiltakene for å ikke stride mot vernevedtakets formål og tiltakene vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Det legges vekt på at tiltakene er knyttet til et eksisterende anlegg i nasjonalparken, der tiltakene ikke fører til økt motorisert ferdsel, da tilsynet med det nye anlegget samordnes med øvrig tillatt transport i området. Tiltakene er begrenset i omfang, og tjener gode samfunnsformål. Hjemmel: Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldlovens 48.» Det gjøres oppmerksom på at denne tillatelse ikke er en tillatelse i forhold til grunneier. SIDE 10 AV 20

11 Arkivsaksnr: 2014/3467 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 33/ Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad om tillatelse til skilting og adressering Søker: Os kommune Innstilling til vedtak: Saken legges fram til behandling uten innstilling. Behandling: Saken ble grundig drøftet i møtet og det ble fremmet følgende forslag til vedtak: I og med at Miljødirektoratet nå har kommet igang med arbeidet med en merkevarestrategi for nasjonalparkene så ser Nasjonalparkstyret for Forollhogna at det er ønskelig med en enhetlig skilting som passer inn i merkevarestrategien. Nasjonalparkstyret ber Miljødirektoratet om å avklare om utforming av adressenavnskilt og adressenummer skal være en del av merkevarestrategien. Nasjonalparkstyret ber kommunene rundt Forollhogna om å avvente videre utforming av skilting innenfor nasjonalparkområdet og tilhørende landskapsvernområder til vi har fått en tilbakemelding fra Miljødirektoratet. Forslag til vedtak fremmet av styrerepresentantene i møtet ble enstemmig vedtatt. «I og med at Miljødirektoratet nå har kommet igang med arbeidet med en merkevarestrategi for nasjonalparkene så ser Nasjonalparkstyret for Forollhogna at det er ønskelig med en enhetlig skilting som passer inn i merkevarestrategien. Nasjonalparkstyret ber Miljødirektoratet om å avklare om utforming av adressenavnskilt og adressenummer skal være en del av merkevarestrategien. Nasjonalparkstyret ber kommunene rundt Forollhogna om å avvente videre utforming av skilting innenfor nasjonalparkområdet og tilhørende landskapsvernområder til vi har fått en tilbakemelding fra Miljødirektoratet.» SIDE 11 AV 20

12 Arkivsaksnr: 2014/4417 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 34/ Forollhogna nasjonalpark - søknad om tillatelse til motorisert ferdsel for transport inn til buene ved Forollsjøen Søker: Forelsjøen fiskeriforening på vegne av alle rettighetshaverne/bueierne (i Os kommune) Innstilling til vedtak: 1. Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Forelsjøen fiskeriforening v/thorvall Johaug på vegne av rettighetshaverne dispensasjon fra motorferdselforbudet i verneforskriftens 3, punkt 5.1 for en prøveperiode på 3 år dvs. årene Tillatelsen gjelder: a. Nødvendig motorisert transport av ved, materialer, båt, redskap og utstyr til buene ved Forollsjøens sørside. Tillatelsen gjelder transport på Fjellveien fra nasjonalparkgrensen og videre på kjørespor fra Skalltjønna inn til buene ved Forollsjøen. b. Tillatelsen er begrenset til 3 turer langs Fjellveien pr. bu pr. år (samlet for sommerog vintersesong), og må ses i sammenheng med gitte tillatelser til motorisert ferdsel vinterstid for samme formål. Dersom det benyttes snøscooter vinterstid skal antall turer til den enkelte bu sommerstid reduseres i forhold til dette. c. Transport kan skje med bil eller traktor fram til Skalltjønna. Dersom bil benyttes skal videre transport av ved, materialer, utstyr etc. inn til buene skje uten motorisert framkomstmiddel. d. Transport med traktor fra Skalltjønna til den enkelte bu benyttes kun for å dekke helt nødvendige behov for tyngre/større transport i forbindelse med restaurering, betydelig vedlikehold, transport av båter for vedlikehold etc. e. Tillatelsen kan benyttes av de bruksberettigede jf. liste vedlagt søknad. De bruksberettigede må selv bli enige om hvordan de benytter tillatelsen da antall turer er knyttet til buene (3 turer pr. bu) og ikke til antall rettighetshavere. Vilkår for tillatelsen i prøveperioden: 2. Søker Forelsjøen fiskeriforening v/leder er ansvarlig for at tillatelsens innhold med vilkår gjøres kjent for alle rettighetshaverne. 3. Tillatelse til transport med bil til Skalltjønna betinger at transporten videre til buene begrenses til det strengt nødvendige. 4. Det skal i samarbeid med nasjonalparkstyret ses nærmere på løsninger for reparasjon av utsatte partier i området etter Skalltjønna, og for å finne varige løsninger og trasèer for den helt nødvendige transporten ut til buene. Det må avklares trasèer som ikke skader naturen. SIDE 12 AV 20

13 5. Rettighetshaverne ser nærmere på mulighetene for låsing av Fjellvegen for øvrig trafikk ved Kløftåstangen (skoggrensa) for å begrense trafikken i fjellet totalt. 6. Transport skal skje på en skånsom måte i forhold til naturmiljø, terreng og vegetasjon. Den enkelte rettighetshaver er ansvarlig for at egen transport videre fra Skalltjønna til den enkelte bu utføres skånsomt jfr. Naturmangfoldlovens Dersom tillatelsen misbrukes i prøveperioden kan tillatelsen trekkes tilbake. 8. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og fremvises på forlangende av politi eller oppsyn. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tillatelsen gjelder en prøveperiode, med formål om å begrense transport i utsatte områder og finne gode løsninger for både naturmiljø og bruksbehov i samarbeid med rettighetshaverne. De løsninger som foreslås fra rettighetshavernes side vil begrense transporten i området totalt sett, og et samarbeid om framtidige løsninger med nasjonalparkstyret vil være med på å skape større aksept for vernet, noe som er svært viktig. Hjemmel: Dispensasjon for nødvendig transport inn til buene ved sjøen med traktor er gitt med hjemmel i verneforskriftens 3, punkt 5.3 b). Bruk av bil til Skalltjønna hjemles i naturmangfoldlovens 48 (bruk av bil). Informasjon Denne tillatelsen innskrenker ikke grunneiers rett til etter gjeldende rettsregler å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Forelsjøen fiskeriforening v/thorvall Johaug på vegne av rettighetshaverne dispensasjon fra motorferdselforbudet i verneforskriftens 3, punkt 5.1 for en prøveperiode på 3 år dvs. årene Tillatelsen gjelder: a. Nødvendig motorisert transport av ved, materialer, båt, redskap og utstyr til buene ved Forollsjøens sørside. Tillatelsen gjelder transport på Fjellveien fra nasjonalparkgrensen og videre på kjørespor fra Skalltjønna inn til buene ved Forollsjøen. b. Tillatelsen er begrenset til 3 turer langs Fjellveien pr. bu pr. år (samlet for sommerog vintersesong), og må ses i sammenheng med gitte tillatelser til motorisert ferdsel vinterstid for samme formål. Dersom det benyttes snøscooter vinterstid skal antall turer til den enkelte bu sommerstid reduseres i forhold til dette. c. Transport kan skje med bil eller traktor fram til Skalltjønna. Dersom bil benyttes skal videre transport av ved, materialer, utstyr etc. inn til buene skje uten motorisert framkomstmiddel. d. Transport med traktor fra Skalltjønna til den enkelte bu benyttes kun for å dekke helt nødvendige behov for tyngre/større transport i forbindelse med restaurering, betydelig vedlikehold, transport av båter for vedlikehold etc. e. Tillatelsen kan benyttes av de bruksberettigede jf. liste vedlagt søknad. De bruksberettigede må selv bli enige om hvordan de benytter tillatelsen da antall turer er knyttet til buene (3 turer pr. bu) og ikke til antall rettighetshavere. SIDE 13 AV 20

14 Vilkår for tillatelsen i prøveperioden: 2. Søker Forelsjøen fiskeriforening v/leder er ansvarlig for at tillatelsens innhold med vilkår gjøres kjent for alle rettighetshaverne. 3. Tillatelse til transport med bil til Skalltjønna betinger at transporten videre til buene begrenses til det strengt nødvendige. 4. Det skal i samarbeid med nasjonalparkstyret ses nærmere på løsninger for reparasjon av utsatte partier i området etter Skalltjønna, og for å finne varige løsninger og trasèer for den helt nødvendige transporten ut til buene. Det må avklares trasèer som ikke skader naturen. 5. Rettighetshaverne ser nærmere på mulighetene for låsing av Fjellvegen for øvrig trafikk ved Kløftåstangen (skoggrensa) for å begrense trafikken i fjellet totalt. 6. Transport skal skje på en skånsom måte i forhold til naturmiljø, terreng og vegetasjon. Den enkelte rettighetshaver er ansvarlig for at egen transport videre fra Skalltjønna til den enkelte bu utføres skånsomt jfr. Naturmangfoldlovens Dersom tillatelsen misbrukes i prøveperioden kan tillatelsen trekkes tilbake. 8. Tillatelsen skal medbringes under kjøring og fremvises på forlangende av politi eller oppsyn. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tillatelsen gjelder en prøveperiode, med formål om å begrense transport i utsatte områder og finne gode løsninger for både naturmiljø og bruksbehov i samarbeid med rettighetshaverne. De løsninger som foreslås fra rettighetshavernes side vil begrense transporten i området totalt sett, og et samarbeid om framtidige løsninger med nasjonalparkstyret vil være med på å skape større aksept for vernet, noe som er svært viktig. Hjemmel: Dispensasjon for nødvendig transport inn til buene ved sjøen med traktor er gitt med hjemmel i verneforskriftens 3, punkt 5.3 b). Bruk av bil til Skalltjønna hjemles i naturmangfoldlovens 48 (bruk av bil). Informasjon Denne tillatelsen innskrenker ikke grunneiers rett til etter gjeldende rettsregler å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom. SIDE 14 AV 20

15 Arkivsaksnr: 2014/4263 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 35/ Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde søknad om riving, restaurering og oppføring av seterstue Søker: Steinar Ytterhaug Saksopplysninger Det søkes om oppføring av ny seterstue kombinert med restaurering av del av eldre seterstue. Dette innebærer også søknad om riving av deler av eksisterende seterstue. Størrelse på ny seterstue (med eldre del) blir 86,8 m2. Setra er i drift med melkeproduksjon, og det haster med behandling i nasjonalparkstyret og Os kommune, slik at søker kan komme i gang med arbeidet tidlig i høst (august). Dette for å få ny seterstue på plass til neste setersesong. For behandling av saken er det nødvendig med en uttalelse fra Hedmark fylkeskommune i forhold til riving og bevaring av eksisterende seter og mulig tilpasning mellom nytt og gammelt. Befaring av setra vil bli foretatt 19.juni. Nasjonalparkforvalter ønsker å diskutere prinsippene i saken og få en foreløpig tilbakemelding fra styret i forhold til sakens innhold. Det bør også ses nærmere på muligheten for å delegere saken til AU etter drøfting i nasjonalparkstyret og etter at fylkeskommunen har vært på befaring, alternativt at det gjennomføres et ekstra møte i styret for å få behandlet saken i rett tid. Styrets holdninger vil også ha betydning for behandlingen av tiltaket i Os kommune etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Behandling: Følgende innstilling til vedtak ad. saksgang ble foreslått i møtet: Nasjonalparkstyret mener det er riktig å avvente uttalelse fra fylkeskommunen om anbefalinger av valg av løsninger før saken behandles. NP-styret delegerer til AU å fatte avgjørelse i saken. Dersom de ikke kommer frem til et enstemmig vedtak, må saken avgjøres av styret gjennom et ekstra møte. Innstilling enstemmig vedtatt. «Nasjonalparkstyret mener det er riktig å avvente uttalelse fra fylkeskommunen om anbefalinger av valg av løsninger før saken behandles. NP-styret delegerer til AU å fatte avgjørelse i saken. Dersom de ikke kommer frem til et enstemmig vedtak, må saken avgjøres av styret gjennom et ekstra møte.» SIDE 15 AV 20

16 Arkivsaksnr: 2014/3745 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 36/ Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde søknad om riving av seterfjøs på Jotvollen Søker: Jon Oskar Berntsen Saksopplysninger Det søkes om oppføring av riving av seterfjøs. Fylkeskommunen skal på befaring på eiendommen torsdag 19.juni. Søker har ønsker om å rive seterfjøset i løpet av sommeren Setra er ikke i drift. Søker har planer om restaurering/tilbygg til eksisterende seterstue. Dette arbeidet er under planlegging. Ansvar for mange bygninger gjør at søker ønsker å rive et seterfjøs i relativt dårlig forfatning. Nasjonalparkforvalter ønsker ikke å legge saken frem til behandling før fylkeskommunens uttalelse foreligger. Saken haster ikke på samme måte som sak 35/2014, men kan likevel ses i sammenheng med denne dersom det legges opp til flere møter i nasjonalparkstyret, eller delegert behandling i AU. Behandling: Følgende innstilling til vedtak ad. saksgang ble foreslått i møtet: Nasjonalparkstyret mener det er viktig å avvente fylkeskommunens anbefalinger til valg av løsning før saken behandles. Saken skaper presedens for forvaltningen av bygninger og må behandles i et ordinært møte. Innstillingen enstemmig vedtatt. «Nasjonalparkstyret mener det er viktig å avvente fylkeskommunens anbefalinger til valg av løsning før saken behandles. Saken skaper presedens for forvaltningen av bygninger og må behandles i et ordinært møte.» SIDE 16 AV 20

17 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 37/ Bygningsforvaltning i verneområdene rundt Forollhogna Vedlegg: Notat om bygningsforvaltning i Forollhogna Saksopplysninger Det vises til tidligere diskusjoner i nasjonalparkstyret vedrørende bygningsforvaltning i Forollhogna og behovet for revidering av forvaltningsplanene. Det er et ønske fra styret å se på felles arealgrenser og retningslinjer for bebyggelsen i området. Selv om hovedtrekk i bygningsmassen er lik er det også historiske og kulturelle forskjeller rundt området. I gjennomgang av forvaltningsveilederne/byggeskikkveilederne/forvaltningsplanene rundt området er hovedtrekkene nokså like, men detaljeringsgraden varierer i planene. Det samme gjelder arealgrenser på bygg. Det er et behov for å se arealgrensene på bygg i sammenheng med bruken (aktiv setring, annen type landbruksdrift, fritidsbruk osv) og drøfte prinsippene felles for området. Ei seter i aktiv drift har like stort behov for areal om den er i Budalen eller i Vingelen. Definisjoner knyttet til ulike former for bruk er viktig. Samtidig er hovedutfordringen i ivaretagelsen av kulturlandskapet i seterdalene også knyttet til detaljering og bygningenes utforming, materialvalg og plassering. Dette fremgår tydelig av forvaltningsplanene. Det er derfor viktig at nasjonalparkstyret setter klare vilkår knyttet til bygningers utforming, plassering, materialbruk mv. Dersom detaljering ikke skal stå spesifikt i vedtak, må det kunne settes vilkår som henviser til en god felles byggeskikkveileder, der vilkårene for istandsetting, bruksendring, nybygg, tilbygg mv fremkommer på en god og informativ måte. Revidering av forvaltningsplanene og spesielt mht. tema bygningsforvaltning ble drøftet i administrativt kontaktutvalg torsdag 8.mai. I møtet var det generelt enighet om følgende: 1. Forvaltningsplanene bør revideres på tema bygningsforvaltning. Tema bygningsforvaltning bør inngå i en egen temaplan/forvaltningsplan for verneområdene i Forollhogna, og ses i sammenheng med landbrukets behov i området. På sikt bør prinsippene inngå i en felles forvaltningsplan for hele Forollhogna-området. 2. Det bør utarbeides en egen felles byggeskikkveileder for bygningsarven og setermiljøet. En slik byggeskikkveileder vil kunne synliggjøre hva som er likt og hva som er ulikt, og få med seg det «beste» fra alle veilederne. Gjennom en god byggeskikkveileder, vil nasjonalparkstyrets behandling av søknader bli enklere. SIDE 17 AV 20

18 3. Gjennom utarbeiding av byggeskikkveilederen bør en diskutere utfordringer i forvaltningen av bygningsarven og seterlandskapet, samt spesielt diskutere arealgrenser i forhold til formål og vilkår for utforming. Dersom det lages en egen felles byggeskikkveileder for området, kan forvaltningsplanenes innhold forenkles vesentlig. I Forvaltningsplanene blir det da viktigst å definere ulike former for bruk som er viktig for å ivareta verneformålet (hva er ei seter i drift, hva er ei seter i bruk osv), samt sette de nødvendige arealgrenser. Vilkår knyttet til utforming av bygningene vil da være en del av byggeskikkveilederen. Nasjonalparkforvalter har vært i kontakt med Miljødirektoratet og drøftet mulighetene for å lage en egen temaplan for bygningsarven (alternativt revidere planene på tema bygninger), samt diskutert mulighetene for økte økonomiske rammer i forbindelse med arbeidet. Det finnes ikke muligheter for økte tildelinger i år. Miljødirektoratet presiserer også at tildelingene fremover er usikre og begrensede. I prinsippet får styrene i hovedsak tildelt sine midler via bestillings-dialogen med SNO, og disse midlene skal ikke gå til utarbeiding av forvaltningsplaner. Nasjonalparkforvalter foreslår derfor følgende løsning: Innenfor de ressurser som styret har tilrådighet forsøkes det å finne løsninger for å engasjere en person/ressurs til å samordne de retningslinjer som finnes i dagens forvaltningsplaner og byggeskikkveiledere for å hente ut «det beste» av alle planer, som utgangspunkt for en felles byggeskikkveileder. Det ses nærmere på årsakene til arealgrenser basert på historien, kulturlandskapet og byggeskikken i det enkelte område. Det ses også nærmere på hva som er hovedutfordringene i seterdalene i dag i forhold til å ta vare på seterlandskapet. Arbeidet utføres i samarbeid med fylkeskommunene og kommunene, og utføres i løpet av høsten Det nedsettes en mindre arbeidsgruppe med representanter fra administrativt kontaktutvalg, teknisk etat i kommunene og representanter på vegne av landbruk som ser på behovet i landbruket. Det legges opp til et eget temamøte i nasjonalparkstyre i løpet av vinteren 2014/2015 for å drøfte de innspill som kommer fra de to gruppene ovenfor, som grunnlag for revidering av forvaltningsplanene på tema bygningsforvaltning. Nasjonalparkstyret sender eget brev til Miljødirektoratet nå der behovet for midler til arbeidet presiseres, samt ønske om å revidere planene på tema bygningsforvaltning. Behandling: Følgende forslag til vedtak ble foreslått i møtet: «Nasjonalparkstyret støtter nasjonalparkforvalterens vurderinger i saken.» Forslaget ble enstemmig vedtatt. «Nasjonalparkstyret støtter nasjonalparkforvalterens vurderinger i saken.» SIDE 18 AV 20

19 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 38/ Informasjons- og besøksstrategi. Vedlegg: Notat om status og forslag til framdrift og innhold fremlegges i møtet Villrein og menneskelig ferdsel Det ble orientert kort i møtet om status i prosjektet «villrein og ferdsel» som grunnlag for arbeidet med informasjons- og besøksstrategi. Svarkasser settes ut snart, og intervju vil bli h R u NINA b b u mars Endelig utforming av en informasjons- og besøksstrategi vil derfor ikke skje før etter at resultatet av dette arbeidet foreligger. Verneforvaltning i Forollhogna Høsten 2014 vil det gjennomføres bygdemøter rundt Forollhogna for å drøfte «handlingsrommet» i forhold til områdenes verneverdier (inklusive landbruk), muligheter for verdiskaping, om hva området «tåler» av besøkende, og hvor vi eventuelt ønsker at de besøkende skal komme. Hva ønsker vi å vise fram, hva vil vi ta vare på og utvikle? Etterpå vil det bli arrangert felles møte for hele området der det drøftes hvordan området skal tas vare på og utvikles, og der ulike interesser ivaretas på best mulig måte. Merkevarestrategi Arbeidet med Merkevarestrategi for Norges nasjonalparker pågår, og arkitektfirmaet Snøhetta vil levere sin rapport rundt nyttår (2014/2015). Dette arbeidet vil også ha betydning for utforming av en besøksstrategi for Forollhogna-området. Neste styremøte 12.september 2014 Det legges opp til en nærmere drøfting av prosessen rundt og innholdet i informasjons- og besøksstrategi i nasjonalparkstyrets møte 12. september. Drøfting i møtet: Det ble i møtet fremmet et ønske om at nasjonalparkstyret sender en skriftlig henvendelse til Miljødirektoratet der styret har et ønske om enhetlig skilting og informasjonsformidling i nasjonalparken og landskapsvernområdene, og i innfallsportene til disse. Nasjonalparkforvalter drøfter innhold i brev med representantene Birgit Wikan Berg og Terje A. Hoffstad før utsending. Nasjonalparkstyret støtter de foreløpige skissene rundt framdrift i arbeidet med informasjonsog besøksstrategi, og drøfter videre detaljer i møtet den 12.september. SIDE 19 AV 20

20 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 39/ Referatsaker Type sak 1. Bruken av nasjonalparkstyrets midler, tildelte midler Kommentar Fordeling og bruk av midler ble lagt frem til orientering 2. Svar på klagesak, naust i nasjonalparken Klima- og miljødepartementet har ferdigbehandlet klagesak. Klager fikk medhold. Link til svarbrev legges på nett til orientering. 3. Møte med rovviltnemda i region 6 Ragnhild Aashaug og nasjonalparkforvalter har vært i dialogmøte med rovviltnemda i region 6, for å følge opp styrets mål om lik forvaltning (prioritert beiteområde) på begge sider av fylkesgrensa i Forollhogna. 4. Rapport Wilderness Life, e-post Rapport fra Wilderness Life sendes nasjonalparkstyret til orientering pr. e-post. 5. Hognareinen 2014 Hognareinen blir gitt ut før jul Villreinutvalget er formell utgiver i samarbeid med nasjonalparkstyret og villreinnemda. 6. Menneske og naturarven veien videre Det jobbes fortsatt med å få etablert et «digitalt skatoll» for formidling av tradisjonskunnskap. 7. Delegerte saker behandlet i AU og av NP-forvalter Delegerte saker legges på nasjonalparkstyres nettsider til orientering. - SIDE 20 AV 20

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 34/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 34/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2014/4417 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato:20.6.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 34/2014 13.06.2014 Forollhogna

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2014/6400 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 29.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/2014 27.08.2014

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Gaula natursenter, Støren (Midtre Gauldal) Dato og tid: Mandag 9.mai 2016 kl

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Gaula natursenter, Støren (Midtre Gauldal) Dato og tid: Mandag 9.mai 2016 kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Tolga kommune, vararepresentant (deltok mandag) Tynset kommune, vararepresentant. Foredrag om bygningsforvaltning og byggeskikk

Tolga kommune, vararepresentant (deltok mandag) Tynset kommune, vararepresentant. Foredrag om bygningsforvaltning og byggeskikk NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik Ragnhild Aashaug. Midtre-Gauldal kommune Tolga kommune

Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik Ragnhild Aashaug. Midtre-Gauldal kommune Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Møteprotokoll Møteprotokoll (AU) Utvalg: Arbeidsutvalget Møte nr.: 3/2013 Møtested: e-post møte Dato: 28.02.2013 Arbeidsutvalget Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Tolga kommune, styremedlem (ledet møtet)

Representerer Tolga kommune, styremedlem (ledet møtet) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Nasjonalparkstyret Møte nr.: 2/2013 Mjuklia ungdomssenter og gjestegård, Berkåk (Rennebu) Dato: Tid: Kl

Nasjonalparkstyret Møte nr.: 2/2013 Mjuklia ungdomssenter og gjestegård, Berkåk (Rennebu) Dato: Tid: Kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Felles temamøte med villreinnemda fra kl Vedtaksmøte fra kl

Felles temamøte med villreinnemda fra kl Vedtaksmøte fra kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Spellmovollen, Såttåhaugen i Vangrøftdalen (Os) Dato og tid: kl. 9 16

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Spellmovollen, Såttåhaugen i Vangrøftdalen (Os) Dato og tid: kl. 9 16 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møtested: Orkelbogen friluftssenter Dato og tid: Temamøte kl , Temadel og vedtaksmøte 5.12 kl. 9 14

Møtested: Orkelbogen friluftssenter Dato og tid: Temamøte kl , Temadel og vedtaksmøte 5.12 kl. 9 14 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Gammeltunet Hanshus, Soknedal, Midtre Gauldal. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Gammeltunet Hanshus, Soknedal, Midtre Gauldal. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Gammeltunet Hanshus, Soknedal, Midtre Gauldal Dato: 30.11.2018 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nasjonalparkstyret Møte nr.: 4/2013 Vollan Gård/Kvikne nasjonalparksenter, Kvikne (Tynset) Dato: Tid: Kl

Nasjonalparkstyret Møte nr.: 4/2013 Vollan Gård/Kvikne nasjonalparksenter, Kvikne (Tynset) Dato: Tid: Kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Reparasjonsarbeid og tilrettelegging for sti ved Forollsjøen

Reparasjonsarbeid og tilrettelegging for sti ved Forollsjøen Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2018/12375 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 12.06.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 14/2018 08.06.2018

Detaljer

Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 2.mars 2018, kl Møtested: Hovet (møterom Messa), Ålen. Til stede nasjonalparkstyret.

Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 2.mars 2018, kl Møtested: Hovet (møterom Messa), Ålen. Til stede nasjonalparkstyret. Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 2.mars 2018, kl. 10-15 Møtested: Hovet (møterom Messa), Ålen Til stede nasjonalparkstyret Navn Jan Håvard Refsethås Sivert Moen 1 Anne Grethe Beck Andersen Tone Hagen

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant)

Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant) Møteprotokoll (NP) Møtested: Kompetansesenteret, Tynset Dato og tid: Fredag 8.desember kl. 10-15 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Jan Håvard Refsethås Sivert Moen Ragnhild Aashaug Runa Finborud Tone

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder

Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Femundsmarka nasjonalparksenter ved Doktortjønna, Røros

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Femundsmarka nasjonalparksenter ved Doktortjønna, Røros NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 8.juni 2018, kl Møte kl Befaring Møtested: Rønningslemmen, Rønningen gård i Dalsbygda

Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 8.juni 2018, kl Møte kl Befaring Møtested: Rønningslemmen, Rønningen gård i Dalsbygda Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 8.juni 2018, kl. 9 15. Møte kl. 9 12. Befaring 12 15. Møtested: Rønningslemmen, Rønningen gård i Dalsbygda Til stede nasjonalparkstyret Navn Jan Håvard Refsethås Sivert

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2014/3115 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 18.06.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/2014 13.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 41/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 41/ Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2017/2353 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.10.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 41/2017 19.09.2017

Detaljer

Jan Erik Andersen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen

Jan Erik Andersen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 06.06.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 28/2014 13.06.2014

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/3535 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/2012 09.11.2012

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 35/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 35/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2012/6469 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 25.09.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 35/2012 21.09.2012

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, styreleder. Sør-Trøndelag fylkeskommune, styremedlem

Representerer Midtre Gauldal kommune, styreleder. Sør-Trøndelag fylkeskommune, styremedlem NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Runa Finborud MEDL OS Liv Hanne Tønset MEDL TRØNDELAG FK

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Runa Finborud MEDL OS Liv Hanne Tønset MEDL TRØNDELAG FK Møteprotokoll Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Møtested: Kommunestyresalen, Berkåk, Rennebu Dato: 01.03.2019 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/ Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2017/2172 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 22.04.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/2017 18.04.2017

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 05.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 29/2015 12.06.2015

Detaljer

Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av tilbygg på uthus på fritidseiendom Storbekkdalen 109, Os kommune.

Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av tilbygg på uthus på fritidseiendom Storbekkdalen 109, Os kommune. Besøksadresse Doktortjønna Johan Falkbergets veg 16 7374 Røros Postadresse Postboks 2600 7734 Steinkjer E- post: fmtlpost@fylkesmannen.no Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no

Detaljer

Særutskrift. Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 7/

Særutskrift. Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 7/ Arkivsaksnr: 2019/1772 Saksbehandler: Eli Grete Nisja Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 7/2019 01.03.2019 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad

Detaljer

Møteprotokoll (NP) Møtested: Røros Hotell, Røros (vedtaksmøte) Dato og tid: Tirsdag kl Til stede nasjonalparkstyret:

Møteprotokoll (NP) Møtested: Røros Hotell, Røros (vedtaksmøte) Dato og tid: Tirsdag kl Til stede nasjonalparkstyret: Møteprotokoll (NP) Møtested: Røros Hotell, Røros (vedtaksmøte) Dato og tid: Tirsdag 19.09.2017 kl. 12.30 16 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Jan Håvard Refsethås Ragnhild Aashaug Sivert Moen Per Ousten

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Bergstadens Hotel, Røros. Dato og tid: Fredag 18.november 2016 kl. 9-15

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Bergstadens Hotel, Røros. Dato og tid: Fredag 18.november 2016 kl. 9-15 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 30.01.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 1/2015 06.02.2015

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 32/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 32/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2012/9978 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 07.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 32/2013 06.03.2013

Detaljer

PLAN FOR REVISJON AV FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA

PLAN FOR REVISJON AV FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA PLAN FOR REVISJON AV FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA Høringsutkast Mai 2019 Forord Forollhogna nasjonalpark med de 8 tilgrensende landskapsvernområder ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/5489 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Detaljer

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 23.02.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 1/2018 02.03.2018

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 1/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 1/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/9736 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 02.01.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 1/2013 11.01.2013

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 22.01.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 1/2013 29.01.2013

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015

MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015 MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015 Møtested: Anne på Landet, Hylleråsen Dato: 30. november 2015 Tidspunkt: kl. 10:00-13:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Bjørg-Edith Enger Dag Rønning

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formnnskapssalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: Kl. 08.30 Orientering om evaluering av administrativ organisasjonsmodell i Tynset kommune Kl. 09.00 Vedtaksmøte

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vertshuset, Røros Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Hans

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Særutskrift. Tiltaksplan og bestillingsdialog med SNO for 2013

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Særutskrift. Tiltaksplan og bestillingsdialog med SNO for 2013 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 15.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna NP 51/2012 09.11.2012 Tiltaksplan

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 24.04.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 21/2015 05.05.2015

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant)

Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Representerer Tolga kommune, nestleder og styremedlem. Midtre Gauldal kommune, vararepresentant for Erling Lenvik

Representerer Tolga kommune, nestleder og styremedlem. Midtre Gauldal kommune, vararepresentant for Erling Lenvik NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2015/5391 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 25.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/2015 17.09.2015

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Rune Krogh Liv Hanne Tønset TFK Per Ousten Runa Finborud OS

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Rune Krogh Liv Hanne Tønset TFK Per Ousten Runa Finborud OS Møteprotokoll Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Møtested: Vollan gård, Kvikne Dato: 10.05.2019 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Aashaug

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 44/2013 26.11.2013 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Møteinnkalling og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 23.02.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 1/2018 02.03.2018

Detaljer

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015 TUR_APP FOROLLHOGNA 1. Generelt Tur_app Forollhogna utarbeides og videreutvikles som en del av arbeidet med informasjons- og besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna. Gjennom arbeidet med strategien

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Runa Finborud MEDL OS

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Runa Finborud MEDL OS Møteprotokoll Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Møtested: Vingelsgaard Gjestgiveri, Vingelen, Tolga Dato: 30.08.2019 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00 Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Dag Rønning Erik Sletten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: Kl.. 09.00 Drøfting av budsjettprosess, evt bestillinger til administrasjonen og presentasjon av utfordringer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.02.2007 Tid: kl. 12.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend Salbu Christian

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 17/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 17/ Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2017/2585 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 21.04.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 17/2017 18.04.2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.2010 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.00 Dialogmøte med Fylkesmannen, oppvekst- og utdanningsavd. Kl. 12.00 Lunsj Kl. 13.00 16.30

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 27.02.2015 - kl. 09.00 11.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014

Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014 Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014 Referansenummer 14SBB71B Søkeropplysninger Organisasjonsnummer 974764350 Navn Astrid Alice Haug Firmanavn Nasjonalparkstyret for Adresse Postboks 4710

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 18. NOVEMBER 2014 Møtested: Drevsjø, Skrivargar`n Dato: 18. november 2014 Tidspunkt: kl. 10:00-12:30 Til stede nasjonalparkstyret: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 23. MARS 2015 Møtested: Innbygda i Trysil Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: kl. 10.00-12.00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. Møteprotokoll Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. juli Følgende faste

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 03.09.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 34/2013 11.09.2013

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Bersvend Salbu Borgar Valle

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Bersvend Salbu Borgar Valle TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid

Detaljer

Besøksstrategi og besøksforvaltning

Besøksstrategi og besøksforvaltning Besøksstrategi og besøksforvaltning Formål: 1. Ta vare på natur- og kulturarv (verneverdiene) 2. Legge til rette for gode opplevelser, kunnskapsformidling og læring 3. Natur- og kulturarv som ressurs for

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Saksfremlegg. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksfremlegg. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 19.06.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 21/2017 26.06.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.2012 Tid: Etter befaring ca kl 10.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER MØTE STARTER MED BEFARING PÅ UNGDOMSSKOLEN/VOKSENOPPLÆRINGEN OPPMØTE

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Verneområdestyrets kontor, Strandveien 19, Lyngseidet Dato: 24.03.2017 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2008 Tid: kl. 08.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 01.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Meldt forfall til møtet: Sivert Moen (Midtre Gauldal kommune) og vararepresentant Liv Johanne Pallin

Meldt forfall til møtet: Sivert Moen (Midtre Gauldal kommune) og vararepresentant Liv Johanne Pallin Møteprotokoll (NP) Møtested: Idrettsparken Hotell, Røros (temamøte og vedtaksmøte) Dato og tid: 30.10.2017 kl. 10-15 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Jan Håvard Refsethås Ragnhild Aashaug Runa Finborud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.11.2014 kl. 09.00-15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss

Detaljer