Innpasning av forsvarsanskaffelser i regelverk om offentlige anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innpasning av forsvarsanskaffelser i regelverk om offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Innpasning av forsvarsanskaffelser i regelverk om offentlige anskaffelser Veileder: Professor dr. juris Kai Krüger Jørgen Jahr-Hopperstad Til sammen ord

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING PRESENTASJON REDEGJØRELSE FOR TEMAET HVORFOR HAR VI REGLER FOR ANBUD? RETTSKILDER HISTORIKK KORT OM FORSVARSANSKAFFELSER ANSKAFFELSER TIL FORSVARET INNLEDNING ANSKAFFELSER TIL FORSVARET UTENFOR EØS 123 SITT VIRKEOMRÅDE LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Unntak LEVERANDØRENS STILLING ETTER LOA/FOA ANSKAFFELSER UNNTATT ETTER EØS ARF Innledning Anvendelsesområde og innhold LEVERANDØRERS STILLING ETTER ARF Innledning Rt s (Poncho-dommen) Situasjonen i dag SAMMENLIGNING EØS INNLEDNING EØS FORHOLDET TIL TEF HVILKE RETTIGHETER GIR EØS 123? I

3 3.2 HVOR LANGT REKKER EØS 123 b)? PRESENTASJON VARER SOM ER OMFATTET Innledning Listens betydning våpen, ammunisjon i EØS 123 b) krigsmateriell i EØS 123 b) [A]ndre varer som er uunnværlige for forsvarsformål i EØS 123 b) Dual-use problematikken Innledning Et uavklart tema EF-domstolens sak C-337/05 Augusta-saken KOFA sak 2003/ Dual-use varer tilpasset militær bruk SISTE DEL AV EØS 123 b) Presisering etter Augusta-saken Hva kvalifiserer til endr[ing] [av] konkurransevilkårene? VURDERINGEN AV UUNNVÆRLIGE FOR FORSVARSFORMÅL I EØS 123 b) NORGES ADGANG TIL Å TREFFE TILTAK ETTER EØS 123 b) Den klassiske proporsjonalitetsvurderingen En manifestly unsuitable test Hvilken test gjelder? EØS 123 a) AVSLUTTENDE MERKNADER DET NYE REGELVERKET FOR FORSVARSANSKAFFELSER PROBLEMET LØSNINGEN GJENNOMFØRING I NORSK RETT AVSLUTTENDE REFLEKSJONER LITTERATURLISTE II

4 1 Innledning 1.1 Presentasjon Redegjørelse for temaet Senest vinteren var temaet om anskaffelser til Forsvaret i sentrum av den norske politikk- og nyhetsagendaen. Den 20. november 2008 annonserte Statsminister Stoltenberg og Forsvarsminister Strøm-Erichsen at regjeringen gikk inn for at flyene som skulle erstatte dagens F16-jagerfly var de amerikanske Joint Strike Fighter og ikke svenske JAS Gripen. Både i for- og etterkant av beslutningen var det en debatt over det ganske land hvor pris, kvalitet, industriavtaler, arbeidsplasser, forsvarshensyn, forholdet til Sverige og USA med mer ble drøftet i relasjon til valget av flyleverandør. Hva som var i mindre fokus var det rettslige grunnlaget for adgangen til å foreta denne type anskaffelser hvor man, i tillegg til pris, kunne vektlegge hensyn som næringspolitikk ved vurderingen av leverandørene. 1 Med bakgrunn i ideologien om konkurranse med utelukkende fokus på det kostnads- eller prismessig mest optimale tilbudet som utvelgelseskriterium, 2 er norske innkjøpsmyndigheter i dag forpliktet av et omfattende regelverk ved innkjøp av varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeid. Jagerflysaken vitner om at Forsvaret, til tross for å være en offentlig etat, ikke nødvendigvis er like sterkt bundet av det samme regelverket og dets krav. Dette bekreftes når man ser hen til Anskaffelsesregelverket for Forsvaret, ARF, som ligger til grunn for betydelige deler av innkjøpene til forsvarssektoren. Det sies her at det overordnede utvelgelseskriteriet er det tilbudet som anses mest fordelaktig for Staten. 3 1 I pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet som kom i forbindelse med valget av leverandør ble det sagt: Vurderingen av de to kampflykandidatene har skjedd langs tre akser: 1) oppfyllelse av de operative kravene; 2) anskaffelses- og levetidskostnader; og 3) industrielle muligheter. Pressemelding nr. 181/2008 publisert FOA 13-2 (1) og 22-2 (1) krever at tildeling skjer ut ifra hvilket tilbud som er det mest økonomisk fordelaktige eller hvilket tilbud som har den laveste prisen. 3 ARF punkt

5 Denne oppgaven tar for seg vilkårene for at ARF kommer til anvendelse. Det kan være flere grunner til at man ønsker en slik avklaring. For det første vil det være av interesse for innkjøpsmyndighetene og øvrige politikere å kjenne til innholdet, da det kan påvirke handlefriheten de har i forbindelse til anbudsprosessen. Da offentlige anskaffelser videre omfattes av EØS-avtalen, 4 er det av hensyn til Norges folkerettslige forpliktelser viktig å kjenne til grensene for anbudsreglene. Behandlingen i denne oppgaven begrunnes likevel ut ifra hensynet til leverandørene. Høyesterett har uttalt at anbudsretten er et meget viktig område hvor store interesser kan stå mot hverandre. Dette gjelder [blant annet] i forholdet mellom innbyderen... og anbyderen. 5 Det synes dermed som om den enkelte leverandør i stor grad har ansvar for seg selv i møte med det offentlige på et område hvor det gjerne er snakk om store økonomiske interesser. Kunnskap om kriteriene for valg av regelverk må derfor sies å være av grunnleggende betydning for leverandørene. Dette fordi vilkårene er bestemmende for valg av regelverk for den videre anbudsprosessen og dermed avgjør hvilke rettigheter og vern leverandørene nyter i dette henseende. Etter en nærmere innføring og presentasjon av oppgavetemaet vil oppgaven kort redegjøre for hovedreglene i de to settene med regelverk 6 Forsvaret opererer etter ved innkjøp. En mer inngående vurdering vil bli foretatt hva gjelder vernet regelverkene gir leverandøren, da særlig vernet som følger av ARF. Hvilket anskaffelsesregelverk som kommer til anvendelse i forbindelse med en forsvarsanskaffelse avhenger hovedsaklig av hvorvidt Artikkel 123 i EØS-avtalen (EØS 123) kan påberopes. 7 Denne bestemmelsen vil bli grundig behandlet i oppgavens kapittel 3. EUkommisjonen (Kommisjonen) har annonsert et nytt direktiv for innkjøp av forsvarsmateriell som vil bli presentert på slutten av oppgaven i lys av den forutgående fremstillingen. 4 EØS-avtalens artikkel EØS-avtalen er å finne i EØS-loven. 5 Rt s. 574 (Firesafe-dommen). 6 LOA/FOA og ARF. 7 ARF kommer også til anvendelse iht. andre vilkår lokalisert i FOA ledd (a) og ledd, jf. ARF punkt Disse vil ikke bli behandlet her, da oppgaven begrenses til EØS

6 1.1.2 Hvorfor har vi regler for anbud? I 2007 brukte det offentlige 251,693 milliarder kroner på innkjøp av varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeid. 8 Av disse stod Forsvaret for innkjøp verdt 21,759 milliarder kroner. 9 Offentlige innkjøp er finansiert over statsbudsjettet og gitt beløpenes størrelse er det ikke overraskende at måten pengene disponeres på, har en avgjørende innflytelse på samfunnsøkonomien. 10 At det er skattebetalernes penger som disponeres, tilsier at ressursbruken skal være mest mulig effektiv. 11 Ved riktig forvaltning vil det offentlige videre bidra til innovasjon, kvalitetsforbedring av produkter og tjenester, økt velferd, verdiskapning, sysselsetting med mer. 12 Det er disse hensynene anbudsregelverket er ment å fremme Rettskilder Den gjeldende Lov om offentlige anskaffelser 14 (LOA) ble vedtatt 16. juli 1999 på bakgrunn av NOU 1997: 21 og Ot.prp. nr. 71 ( ). Loven trådte i kraft 1. juli Med hjemmel i LOA er det gitt en Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). 15 Denne forskriften vil sammen med LOA tidvis omtales som det ordinære anbudsregelverket i den videre fremstillingen. Det er også gitt en forskrift for innkjøpsregler innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester med hjemmel i LOA (Forsyningsforskriften). 16 Denne forskriften vil ikke bli nærmere behandlet i oppgaven. 8 Statistisk sentralbyrå: cttable/hovedtabellhjem.asp&kortnavnweb=offinnkj 9 Statistisk sentralbyrå: cttable/hovedtabellhjem.asp&kortnavnweb=offinnkj 10 Statistisk sentralbyrå: cttable/hovedtabellhjem.asp&kortnavnweb=offinnkj 11 NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side LOV FOR FOR

7 Som nevnt innledningsvis har man på forsvarssektorens område også et Anskaffelsesregelverk for Forsvaret, ARF, 17 og EØS 123 gjør seg særlig relevant i denne forbindelse. Anbudsretten har ytterligere kilder av nasjonal og internasjonal karakter som kan gjøre seg gjeldende ved anskaffelser til Forsvaret. Disse vil bli nevnt og behandlet hvor de er relevante Historikk Norske formelle forskrifter for offentlige anskaffelser ble første gang gitt i Konkurranseprinsippet var vektlagt, men dette var fortrinnsvis tiltenkt nasjonale leverandører. 19 For å verne norsk industri, ble utenlandske leverandører gitt handikap. 20 Med tiden ble det foretatt mindre endringer i anbudsregelverket. Det var likevel først i 1978 at regelverket, som i praksis hadde vært gjeldende i rundt 75 år, ble avløst av Regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet (REFSA). 21 Norges tilslutning til EØS-avtalen 22 medførte ytterligere behov for å endre det norske anbudsregelverket da avtalens artikkel 65, under henvisning til vedlegg XVI, forplikter Norge til å innta EF-direktivene for offentlige anskaffelser. 23 Resultatet ble en etablering av et supplerende regelverk i form av lov og forskrifter, i tillegg til at det ble foretatt mindre modifikasjoner i REFSA. 24 Ytterligere endringer, om enn av mindre omfang, ble påkrevet som følge av Norges tilslutning til WTO-avtalen, Government Procurement Agreement (GPA) om offentlige innkjøp som trådte i kraft to år senere. 25 GPA sine regler for anskaffelsesprosessen er i hovedtrekk lik dem som følger av EØS-reglene. 26 Avtalen angår flere land, men den har et mer begrenset dekningsområde sammenlignet med EØS-regelverket FOR NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side EØS-avtalen trådte i kraft i Norge 1. januar NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side 73 og NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side 79. 4

8 Alle endringene og suppleringene medførte at rettskildebildet for offentlige anskaffelser fremstod som uoversiktlig. 28 Et utvalg med Peter J. Tronslin som leder, ble gitt i oppdrag å gjennomgå og presentere et revideringsforslag av det norske anbudsregelverket. 29 I utredning NOU 1997: 21 gikk utvalget inn for å samle hele regelverket i lov og forskrift. 30 Samlingen gjaldt med ett unntak. Anskaffelser til Forsvaret ble opprettholdt som et eget regelverk, nåværende ARF. Anskaffelsene som omfattes av dette, skjer dermed ikke etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 31 Dette er i relasjon til at Norge etter EØS 123 b) er fristilt fra å etterleve EØS-forpliktelsene når det er snakk om militært utstyr uunnværlig for forsvarsformål. En kan spørre hvorfor anskaffelser relatert til Forsvaret står i en særstilling Kort om forsvarsanskaffelser Til tross for at Forsvaret har et eget anskaffelsesregelverk, er det viktig å presisere at dette ikke kommer til anvendelse på alle typer anskaffelser til militæret. Hovedregelen er at Forsvaret skal følge de alminnelige prosessreglene for offentlige anskaffelser. 32 Betydelig unntak gjør likevel at store deler av Forsvarets innkjøpsvirksomhet faller utenfor disse reglene. 33 Forsvarets primære oppgave er å sikre og verne om landets sikkerhet og forsvar. Da det ordinære anbudsregelverket i stor grad bygger på folkerettslige forpliktelser som stiller krav til åpen konkurranse og fri markedsadgang, 34 vil sistnevnte forhold lett komme i strid med forsvarshensyn og være skadelig for landet NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side ARF sitt innhold har likevel fellestrekk med det ordinære anbudsregelverket. 32 NTNU-rapport side NOU 1997: 21 side St.meld. nr. 38 ( ) side NOU 1997: 21 side

9 Forsvarsmarkedet særpreges videre av at det bare er én kunde per nasjon og én eller få leverandører i hvert land. 36 Det er behov for en tett dialog disse imellom, samtidig som man skal unngå lekkasje og spredning av sikkerhetsgradert informasjon. 37 En slik fremgangsmåte er man som hovedregel avskjært fra å benytte etter det ordinære anbudsregelverket. 38 Man har derfor funnet grunn til å unnta forsvarsanskaffelser fra det ordinære anbudsregelverket. 39 Den materielle hjemmelen for unntaksadgangen i norsk rett er EØS 123. Det understrekes likevel at EØS 123 er en bestemmelse som tillater tiltak i strid med forpliktelsene om å jobbe mot et felles marked. 40 Unntak fra disse forpliktelsene berører kjernen i den Europeiske fellesskapstanken og anses som en alvorlig sak. 41 Kommisjonen anfører til tross for det nettopp nevnte, at det eksisterer en praksis hvor unntaksbestemmelsen for forsvarsanskaffelser systematisk bringes i anvendelse. 42 En grunn til overbruken synes å være manglende klarhet rundt forståelsen av EF-traktatens Artikkel 296 (TEF 296). 43 Men også forsvarsmaterialets egenart tilsier at det ordinære anbudsregelverket fremstår som uegnet til å ivareta de særlige hensyn som gjør seg gjeldende på Forsvarets område. 44 Kommisjonen har derfor iverksatt arbeidet med et nytt direktiv for offentlige anskaffelser, skreddersydd for innkjøp av sikkerhets- og militærmessig art. 45 Direktivet er ment å regulere anskaffelser som ikke omfattes av TEF b., men som likevel trenger særtilpasninger som ikke finnes i dagens anbudsregelverk. 46 Gjennom EØS-avtalen vil direktivet gjelde for Norge. 47 Direktivforslaget vil bli belyst under kapittel St.meld. nr. 38 ( ) side NTNU-rapport side FOA 14-1 (1) setter åpen eller begrenset anbudskonkurranse som hovedregel. 39 NOU 1997: 21 side Sak C-222/84 avsnitt 26. Uttalelsen gikk på blant annet nåværende Artikkel 296 som er EFtraktatens versjon av EØS 123, se nærmere kapittel Kommisjonens tolkningsuttalelse side Grønnbok side Dette har Kommisjonen forsøkt å gjøre noe med gjennom utstedelsen av tolkningsuttalelsen, jf. Kommisjonens tolkningsuttalelse side Kommisjonens tolkningsuttalelse side KOM(2007) 766 endelig. 46 Kommisjonens tolkningsuttalelse side 3. 6

10 Ethvert innkjøp til det offentlige involverer leverandører. Hvordan er deres stilling ved salg til Forsvaret? Hvordan påvirkes disse av den påståtte overbruken av unntaksbestemmelsen? Vil det få noen konsekvenser for leverandørene at et nytt anskaffelsesregelverk særlig tilpasset forsvarssektoren er på trappene? Dette er spørsmål som skal bli forsøkt belyst gjennom oppgaven. 2 Anskaffelser til Forsvaret 2.1 Innledning Utgangspunktet er som før nevnt at forsvarsanskaffelser skjer etter det ordinære anbudsregelverket. 48 Kildene her er hovedsaklig LOA og FOA. Hvor EØS 123 kommer til anvendelse gjelder ARF, jf. sistnevntes punkt og Anskaffelser til Forsvaret utenfor EØS 123 sitt virkeområde Lov om offentlige anskaffelser Til tross for enkelte materielle bestemmelser, er LOA primært å anse som en fullmaktslov. Loven regulerer det elementære relatert til innkjøp til det offentlige som hvilke anskaffelser som er omfattet ( 3), hvilke oppdragsgivere som er underlagt regelverket ( 2) og hvem som anses som rettighetshaver etter loven ( 4). 47 Jf. Artikkel 65 i EØS-avtalen. 48 Kommentar til ARF punkt

11 Blant lovens tolv paragrafer er særlig 5 viktig. 49 Bestemmelsen fastslår grunnleggende krav til anbudsprosessen. 50 Prinsippet om konkurranse er overordnet ved enhver anbudsform og er hjemlet i 5 2. ledd. 51 Konkurranseprinsippet er videre fastslått i FOA 3-1 og ARF punkt I en forlengelse av kravet om konkurranse ligger prinsippet om likebehandling, hjemlet i LOA 5 1. ledd. En forutsetning for at det skal være en reell konkurranse er nettopp at potensielle leverandører behandles likt. Likebehandling må også sies å være nødvendig for å opprettholde tillit til forvaltningen. 52 Forarbeidene understreker da også prinsippets grunnleggende karakter innen anbudsretten. 53 I tillegg til å finne prinsippet i FOA 54 er det nedfelt i ARF. 55 At prinsippet er fastslått i de tre regelverkene, er likevel ikke ensbetydende med at prinsippets innhold på de tre områdene er sammenfallende. Temaet vil bli nærmere belyst under kapittel LOA 5 slår videre fast at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen. Diskriminering skal heller ikke finne sted. Samlet inneholder LOA 5 hva som kan sies å være krav og hensyn for at en sunn, tillitskapende og samfunnsøkonomisk optimal innkjøpsprosess for Forsvaret skal finne sted. Etter forarbeidene er reglene innen anbudsretten bygget rundt 5 sine prinsipper. 56 Paragrafen vil derfor være relevant ved tolkning av forskriftsbestemmelsene Forskrift om offentlige anskaffelser Mens LOA kun inneholder 12 paragrafer, er loven hjemmel for en omfangsrik forskrift, FOA. Ved anskaffelser er det hovedsaklig sistnevnte man går til for de materielle reglene. Forutsetningen for å benytte anskaffelsesregelverket ved innkjøp av varer, tjenester eller utførelse av bygg- og anleggsarbeid, er at det ved iverksettelsen vil foreligge en kontrakt[], jf. FOA 1-3 (1). 49 Dragsten og Lindalen Offentlige anskaffelser side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side Tillitselementet er fastslått som et av målene til LOA, jf. lovens NOU 1997: 21 side FOA 3-1 (4). 55 ARF punkt NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side

12 Etter forskriftens 4-1 (a) forutsetter vilkåret en gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører. Etter bestemmelsens ordlyd kan man slutte at oppdrag Forsvaret får utført av sine egne folk innenfor sin egen organisasjon, ikke er pålagt anbudsplikt. Ved avtale med to selvstendige parter synes man derimot å måtte handle etter anbudsregelverket. På bakgrunn av rettspraksis fra EF-domstolen 58 er det likevel mulig å unnta en avtale hvor to separate juridiske enheter er involvert, såkalt egenregi. 59 Dette er et område i stadig utvikling med flere uavklarte spørsmål 60 som ikke vil bli nærmere behandlet her. FOA er delt inn i fire deler. Del I er av en generell karakter og kommer til anvendelse på enhver anskaffelse. Bruken av de øvrige delene avhenger hovedsakelig av anskaffelsens økonomiske omfang, men også art, jf. FOA 2-1. Når Forsvaret skal inngå en kontrakt etter FOA, må oppdragsgiver anslå verdien av den planlagte anskaffelsen, jf. FOA 2-3. Vurderingen skal selvfølgelig være forsvarlig. 61 Anskaffelsens art og verdi må deretter vurderes opp mot terskelverdiene 62 i FOA 2-2 for å finne hvilke deler av FOA som gjør seg gjeldende, jf. FOA 2-1. En forutsetning for at det skal kunne komme tilbud, er at potensielle leverandører er kjent med innkjøpsplanene. Anskaffelser med anslått verdi på over kroner skal derfor kunngjøres. 63 For anskaffelser over terskelverdiene er den store hovedregel at det skal benyttes en åpen eller begrenset anbudskonkurranse (anbudskonkurranse). Denne setter forbud mot forhandling. 64 For anskaffelser under terskelverdiene, men over kroner, er det valg mellom anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling. Ved sistnevnte er det adgang til å forhandle med leverandørene EF-domstolen vil tidvis omtales som Domstolen hvor dette ikke kan misforstås. 59 Fornyings- og adm. departementets veileder side Fornyings- og adm. departementets veileder side Fornyings- og adm. departementets veileder side Terskelverdiene bygger på Norges EØS- og WTO-forpliktelser og oppdateres hvert annet år. Linken til de veiledende verdiene er 63 Jf. FOA 9-1 og Det er unntak fra denne plikten, se FOA 14-4, men disse er snevre. 64 FOA 4-2 a-b. 65 FOA 4-2 d. 9

13 Ved valget av prosedyre skal det vektlegges hvilken anbudsform som vil gi best ressursbruk, da dette er formålet med anskaffelsesregelverket, jf. LOA Unntak Det er unntak fra det ovennevnte for anskaffelser som i utgangspunktet tilfredsstiller kravene som følger av FOA. Forskriftens 1-3 (2) - (3) redegjør for tilfeller hvor FOA ikke gjelder. For denne oppgaven er 1-3 (2) a. av interesse. Paragrafen unntar kontrakter som omfattes av EØS 123 eller angår sikkerhetsinteresser av en viss karakter og omfang fra FOAs virkeområde. Hva regulerer så disse kontraktene? Ser man hen til LOA 3 ser man at kun anskaffelser relatert til EØS 123 unntas fra LOAs virkeområde. Denne konstruksjonen tilsier at anskaffelser tilknyttet sikkerhetsinteresser som er unntatt etter FOA, men ikke LOA, må følge de grunnleggende bestemmelsene i sistnevnte. 67 Dette var også Tronslin-utvalgets mening. 68 Anskaffelser unntatt etter EØS 123 reguleres av ARF. 69 Før ARF behandles nærmere skal de privates stilling etter det ordinære anbudsregelverket belyses Leverandørens stilling etter LOA/FOA LOA 7 gir leverandører adgang til å reise påstand om brudd på lov eller forskrift for domstolene. Det påpekes i forarbeidene at det er snakk om en søksmålsadgang for enhver overtredelse av regelverket og ikke bare den delen som er folkerettslig bindende. 70 Det er også etablert et alternativt tvisteløsningsorgan, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som trådte i funksjon 1. januar Fornyings- og adm. departementets veileder side EØS 123 a) gir en unntaksadgang fra EØS-avtalen i relasjon til vern av opplysninger angående vesentlige sikkerhetsinteresser. Hvordan bestemmelsen forholder seg til unntakene i FOA 1-3 (2) a. vil ikke bli behandlet nærmere her. 68 NOU 1997: 21 side ARF punkt og NOU 1997: 21 side Opprettet ved kongelig resolusjon LOA 7a, som er hjemmelen, ble introdusert etter at man fant at håndhevelsesapparatet rundt offentlige anskaffelser ikke fremstod tilfredsstillende, jf. Ot.prp. nr. 3 ( ) punkt 4. Tronslin-utvalget hadde også påpekt behovet for å vurdere en styrking av konfliktløsningssiden, jf. NOU 1997: 21 side

14 Da nemnda er etablert utelukkende for å hanskes med anbudskonflikter, 72 samt at det stilles et lavt rettsgebyr, 73 fremstår den som et godt alternativ til domstolene. Bare i 2007 behandlet KOFA 154 saker. 74 Selv om ikke nemndas uttalelser er rettslig bindende, forventes det at den vil bli lagt til grunn i de aller fleste tilfeller. 75 Det er i KOFA-forskriftens 6 oppgitt at KOFA har kompetanse i forhold til anskaffelser etter lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser eller forskrifter gitt med hjemmel i denne. Når det er snakk om forsvarsanskaffelser unntatt etter EØS 123, vil nemnda bare kunne prøve om unntaksbestemmelsen er gyldig påberopt. En slik vurdering har blitt gjort to ganger. 76 Hvor EØS 123 gjelder, vil eventuelle tvister etter ARF være utenfor KOFAs jurisdiksjon og overlates til domstolene. 77 Den delen av det ordinære anbudsregelverket som omfattes av EØS-avtalen, da hovedsaklig anskaffelser over terskelverdiene i FOA 2-2, 78 har EFTAs overvåkningsorgan (ESA) kompetanse på, jf. avtalen om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol artikkel ledd. I tillegg til å etterse at EØS-forpliktelsene etterleves, kan ESA også bringe saken inn for EFTA-domstolen jf. artikkelens 2. ledd. EFTAs overvåkningsorgan er likevel ingen tradisjonell klageinstans Jf. KOFA-forskriftens ,- kroner. 74 KOFAs årsrapport for 2007 finnes på Sak 2003/27, sak 2008/ I sak 2008/134 avviste KOFA en sak fra realitetsbehandling da den ble funnet å ikke være regulert av LOA. 78 NOU 1997: 21 side Norsk lovkommentar til Lov om offentlige anskaffelser, note (23) v/ Mona Søyland. 11

15 2.3 Anskaffelser unntatt etter EØS ARF Innledning ARF kommer hovedsaklig til anvendelse på anskaffelser til Forsvaret som ikke omfattes av LOA/FOA. 80 Regelverket er omstendelig, særlig med tanke på at det hovedsaklig regulerer et område som tar utgangspunkt i en enkelt bestemmelse i EØS-avtalen, nemlig Artikkel Regelverkets omfang viser at Forsvaret tilsynelatende ønsker en stor grad av enhetlig praksis rundt anskaffelsene de foretar. Dette er viktig, da en redegjørelse for bruk av regelverk innen Forsvaret i perioden viser at betydelige deler av forsvarsanskaffelsene skjedde etter Forsvarets eget innkjøpsregelverk. 82 Som nevnt tidligere sto Forsvaret i 2007 for anskaffelser for over 20 milliarder Anvendelsesområde og innhold ARF punkt oppgir to anvendelsesområder. Primært er ARF ment å regulere anskaffelser hvor unntakene i LOA/FOA kan anføres. 83 Subsidiært skal ARF være supplerende med bestemmelser hvor LOA/FOA gjør seg gjeldende, men ikke har bestemmelser for det aktuelle forholdet. Forutsetningen er at Forsvarsdepartementet eller en etat underlagt departementet, foretar innkjøpet, jf. ARF Det er dermed en del av ARF som gjelder for enhver forsvarsanskaffelse, uavhengig av om EØS 123 gjør seg gjeldende eller ikke. De områdene hvor ARF får slik universell anvendelse er kvalitetssikring, kodifisering, konfigurasjonsstyring, leverandøranalyse, leveransebeskrivelse, kontraktsstrategi osv. jf. ARF punkt Det siterte synes hovedsaklig å rette seg mot tiden før og etter at en konkurransefase er gjennomført ARF punkt Jf. ARF punkt og NTNU-rapport side Undersøkelsen angår 82 prosjekter med en ramme på 200 millioner kroner eller mer. Det fremkommer at 53% av anskaffelsene har skjedd etter BAF/ARF, 6,7% etter LOA, mens de resterende drøye 40% ikke har blitt redegjort for hvilket regelverk de har fulgt. 83 Etter ARF punkt er unntakene EØS 123 samt øvrige unntak i FOA 1-3 (2) a. og (3). For denne oppgaven er det kun EØS-unntaket det vil bli fokusert på. 12

16 Ser man hen til KOFA-forskriftens 6 om KOFAs jurisdiksjonsområde kan man spørre hvordan nemndas kompetanse er i saker hvor ARF anvendes som et utfyllende regelverk og ikke fordi EØS 123 gjør seg gjeldende. Formuleringen til KOFA-forskriftens 6 tilsier at KOFA ikke har kompetanse i forhold til ARF i det hele tatt, da sistnevnte er en intern instruks 85 og 6 gir kun kompetanse i forhold til lov og forskrifter. ARF har likevel oppgitt LOA som hjemmel. Det kan også anføres at all den tid ARF kun anvendes som supplement til LOA/FOA bør de to sistnevnte være bestemmende for KOFAs kompetanseadgang. Sikkerhetshensynene som særpreger og begrunner spesialbehandlingen av forsvarsanskaffelser omfattet av EØS 123 gjør seg ikke gjeldende i en slik situasjon og kan derfor ikke brukes til å argumentere hvorfor KOFA skal ha begrenset kompetanse. Det må videre sies å fremstå som unaturlig om nemnda kun skal ha begrenset overprøvingsadgang i en tvist, avhengig av hvilket regelverk stridens tema tilfeldigvis befinner seg i. Samlet må det derfor sies å være vektige argumenter i favør av en utvidelse av KOFAs jurisdiksjon utover hva KOFA-forskriftens 6 sier. Når det gjelder ARF sitt innhold, er regelverket flere steder likt utformet eller har vesentlige likhetstrekk med LOA/FOA. For eksempel er det også etter ARF en kunngjøringsplikt. Denne gjelder likevel ikke uten unntak. 86 Videre er kravet til forhandlingsprosedyre ikke like strengt som under LOA/FOA da ARF gir adgang til å føre forhandlinger om endringer eller supplering av tilbudene. Grunnleggende krav til anskaffelser som konkurranse og likebehandling er også uttrykt i ARF, blant annet i punkt Bestemmelsen gir likevel adgang til å fravike prinsippene, f.eks. ved gjenkjøp NTNU-rapport side ARF punkt ARF punkt Kommentar til ARF punkt ARF punkt gir nærmere regler for når gjenkjøp er aktuelt. 13

17 I punkt 1.3 har også Forsvarsdepartementet en adgang til å foreta direkte anskaffelser når dette er ønskelig av politiske hensyn eller andre grunner Leverandørers stilling etter ARF Innledning Ved anskaffelser etter ARF begrunnet i at EØS 123 gjelder, befinner en seg utenfor EØSregelverket og det øvrige ordinære anskaffelsesregelverket. 89 Rettighetene som følger av LOA 7 kommer derfor ikke til anvendelse. Hvilke rettigheter har da leverandører etter ARF? Hvordan er disse sammenlignet med rettighetene som følger av LOA/FOA? ARF punkt sier; ARF har rettslig status som intern instruks. Dette står i motsetning til forskriftsformen, som i all hovedsak regulerer det øvrige regelverket for anskaffelser til det offentlige. Punkt sier videre at ARF gir i seg selv ingen rettigheter til leverandører eller potensielle leverandører. 90 Opprinnelig hadde heller ikke leverandører rettigheter etter de alminnelige anskaffelsesreglene, da REFSA var gitt i instruksform. 91 EØS/WTO-forpliktelsene Norge vedtok på 90-tallet gav likevel rettigheter relatert til kontrakter av et visst omfang som man kunne fremme gjennom søksmål. 92 Norge kunne dermed ikke videreføre instruksformen for denne delen. 93 Behovet for en fullstendig revisjon av anbudsregelverket medførte ytterligere en styrking av privates situasjon. På bakgrunn av NOU-utvalgets innstilling, med innføring av lov og forskrift for offentlige anskaffelser, gikk man helt vekk fra instruksreguleringen. Unntaket var Forsvarets særegne anskaffelser. Instruksregelverket BAF ble her videreført. I 2004 endret det navn til ARF og ble tilpasset det øvrige regelverket for anskaffelser til det offentlige. 94 I 2008 ble det foretatt ytterligere endringer Kommentar til ARF punkt ARF punkt Bestemmelser i ARF kan gjøres til en del av en kontrakt, og dermed bli bindende etter allmenne kontraktsrettslige regler, jf. punkt NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side Forord til FOR (nå opphevet). 95 Vedtak 1 okt nr Link til vedtaket finnes innledningsvis i ARF. 14

18 Instruksstatusen ble likevel opprettholdt. 96 Tiltross for at det da opereres med lov og forskrift på hovedområdet for anskaffelser og instruksform på unntaket, er regelverkenes funksjon lik; å regulere det offentliges adferd frem til en anskaffelse er gjennomført. Forskjellen i saksområdet synes likevel å medføre betydelig sprik i leverandørenes rettigheter. Dette vil bli illustrert med en sak fra Høyesterett Rt s (Poncho-dommen) Tvisten omhandlet innkjøp av ponchoer til Forsvaret for vern mot atom-, biologiske- og kjemiske våpen etter dagjeldende instruks, Bestemmelser vedrørende anskaffelser til Forsvaret (BAF). Firmaet som ikke fikk kontrakten, New Pac Safety AB (New Pac), saksøkte Forsvaret med krav om erstatning, blant annet under henvisning til at kravet om likebehandling av tilbyderne var brutt. Som nevnt tidligere i oppgaven inneholder LOA 5 bestemmelser av generell og grunnleggende karakter. Forarbeidene omtaler dem som anvendelige ved anskaffelser etter lov og forskrift. 97 Et av hovedspørsmålene i Poncho-dommen var om kravet til likebehandling som følger av LOA 5 også finner anvendelse på Forsvarets interne regelverk. Høyesterett erkjente at det på forsvarsområdet er et minimum av krav til likebehandling. 98 Førstevoterende uttalte likevel at det var langt fra opplagt at likebehandlingsprinsippet på Forsvarets område går like langt som det som følger av LOA Formuleringen utelukker ikke at det kan være sammenfall mellom prinsippenes rekkevidde og tilsvarende vern av leverandørene, men legger opp til at dette er heller tvilsomt. For nærmere å belyse prinsippets rekkevidde, ser vi hen til saksforholdet. Faktum var at Stormark, som fikk kontrakten for ponchoene, mot sluttfasen av forhandlingene hadde fått beskjed om at tilbudet deres på levering av verneponchoer ikke var konkurransedyktig. 100 Stormark reduserte derfor tilbudet fra NOK 51,65 til NOK 29,90 per enhet Forord til ARF. 97 NOU 1997: 21 side Avsnitt 30 i dommen. 99 Avsnitt 30 i dommen. 100 Avsnitt 52 i dommen. 101 Reduksjonen virker overraskende stor, men det følger ikke noe av dommen som 15

19 BAF punkt c. 2. ledd sa: Alle tilbydere det forhandles med skal gis samme anledning til å fremlegge slike prisrevisjoner, tekniske revisjoner eller andre justeringer av sitt tilbud som forhandlingene måtte resultere i. Spørsmålet var da om det var i strid med dette punktet at ikke New Pac fikk anledning til å justere sitt tilbud, slik Stormark hadde fått på Forsvarets oppfordring. Høyesterett svarte nei. 102 I likhet med Lagmannsretten kom man til at det ikke forelå usaklig forskjellsbehandling da det også var andre forhold enn pris som hadde avgjort valget av leverandør. 103 Grensene for når forskjellsbehandling etter BAF er overtrådt synes etter dette å favne vidt. Sett hen til saksforholdet skal det tilsynelatende betydelige overtredelser til før det foreligger overtramp av anskaffelsesregelverkets likebehandlingsprinsipp Situasjonen i dag Da ARF er en videreføring av BAF og instruksstatusen er opprettholdt, taler dette for at synspunktet fra Poncho-dommen står seg i dag. Man kan likevel spørre om det er tilstrekkelig grunnlag for det. Høyesterett uttalte i forbindelse med likebehandlingsprinsippets rekkevidde at formålet med regelverket blant annet er å sikre Forsvaret en handlefrihet og fleksibilitet på et sensitivt område av stor nasjonal betydning. 104 problematiserer dette. 102 Avsnitt 55 i dommen. 103 Lagmannsretten var i tvil om dette spørsmålet, se lb siste side. 104 Avsnitt 30 i dommen. 16

20 Denne handlefriheten ivaretas klart ved dommen. Men kan den forsvares nettopp ut ifra hensynet til nasjonens sikkerhet og forsvar? På hvilken måte ville Norges sikkerhet vært truet hadde ikke kravet til likebehandling vært et minimum, slik Høyesterett tilsynelatende legger opp til? 105 Ville det truet rikets sikkerhet om New Pac hadde fått anledning til å moderere tilbudet sitt? At det skal legges til grunn en lavere terskel for overtredelse etter ARF enn hva som var tilfellet med BAF, kan hevdes da førstnevnte har oppgitt LOA som hjemmel. Med dette som utgangspunkt kan man da anføre at de grunnleggende bestemmelsene i lovens 5 i større grad enn tidligere gjør seg gjeldende. Utfordringen her er likevel at LOA 3 sier at loven ikke kommer til anvendelse på anskaffelser etter EØS 123. Man kan da spørre hvorfor ARF, som er ment å regulere unntakene etter EØS 123, henviser til LOA, som nettopp unntar en regulering av EØS 123-anskaffelser fra sitt virkeområde. I sin argumentasjon for hvorfor anskaffelser under de verdier som Norge folkerettslig er forpliktet til å gi i forskriftsform eller lovs form, likevel bør få denne stillingen, uttaler Tronslin-utvalget at man vil få frem at alle anskaffelser, uansett verdi, skal tuftes på de samme grunnleggende hensyn. 106 Utvalget fremhever også likebehandling som et av grunnprinsippene i anbudsretten samt at avvik bare unntaksvis bør forekomme. Dette må da være saklig begrunnet. 107 Det skal understrekes at uttalelsene ikke kom i forbindelse med unntaket etter EØS 123. Likevel kan det argumenteres for at uttalelsenes generelle karakter gjør at de bør komme til anvendelse for forsvarsanskaffelser. Det er uomtvistet at hensynet til rikets og Forsvarets sikkerhet skal stå sterkt ved forsvarsanskaffelser. Nettopp dette forhold anførte Tronslin-utvalget som begrunnelse for å unnta EØS 123 fra LOA/FOA sitt virkeområde. 108 Utvalget anfører ikke desto mindre at det er åpenhet rundt forsvarsanskaffelser som kan være skadelig for rikets sikkerhet. 109 Men hva når ikke åpenhet kan sies å true, og heller ikke etterlevelse av grunnleggende anbudsprinsipp kan sette Forsvarets interesser på spill? 105 Avsnitt 30 i dommen. 106 NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hvilke endringer kan vi gjøre i inngåtte kontrakter? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Gjermund Aasbrenn Veileder: Lasse Simonsen FORORD Denne teksten er en bearbeidet

Detaljer

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Kandidatnummer: 621 Veileder: Professor dr. juris Erling Hjelmeng Leveringsfrist: 25. november 2007 Til

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 4 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Av Jonas Isaksen Dilba Leveringsfrist:

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Tjenestekonsesjonskontrakter

Tjenestekonsesjonskontrakter Tjenestekonsesjonskontrakter Grensen mellom tjenestekonsesjonskontrakter og tjenestekontrakter Kandidatnummer: 176 Antall ord: 11941 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 31.05.2015

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Aksjelovens utdelingsbegrep;

Aksjelovens utdelingsbegrep; Aksjelovens utdelingsbegrep; Særlig om maskert utbytte og utdeling ved bruk av finansiell rådgiver. Kandidatnummer: 186689 Veileder: Filip Truyen Antall ord:14981 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Tittel Minoritetsvernet i aksjeselskapsretten. En sammenligning mellom norsk og dansk rett. Utvalgte problemstillinger.

Tittel Minoritetsvernet i aksjeselskapsretten. En sammenligning mellom norsk og dansk rett. Utvalgte problemstillinger. Tittel Minoritetsvernet i aksjeselskapsretten. En sammenligning mellom norsk og dansk rett. Utvalgte problemstillinger. Av Torill Cecilie Mehus Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i

Detaljer

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper

Reglene om. kreditorvarsel og kreditorinnsigelser. ved fusjon. av aksjeselskaper Masteroppgave Jus399 Reglene om kreditorvarsel og kreditorinnsigelser ved fusjon av aksjeselskaper Kandidatnummer: 181669 Veileder: Professor dr. juris Filip Truyen Antall ord: 12 251 6. 12. 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav av Stian Solheim Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNLEDNING...4 1.1 Tema og rettslig plassering...4

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER?

KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER? KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER? ~ Om kvalifikasjoner ved tildeling av offentlige kontrakter etter Lianakis-dommen C-532/06 Veileder : Kai Krüger Kandidatnummer: 140845 Leveringsfrist:

Detaljer