Innpasning av forsvarsanskaffelser i regelverk om offentlige anskaffelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innpasning av forsvarsanskaffelser i regelverk om offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Innpasning av forsvarsanskaffelser i regelverk om offentlige anskaffelser Veileder: Professor dr. juris Kai Krüger Jørgen Jahr-Hopperstad Til sammen ord

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING PRESENTASJON REDEGJØRELSE FOR TEMAET HVORFOR HAR VI REGLER FOR ANBUD? RETTSKILDER HISTORIKK KORT OM FORSVARSANSKAFFELSER ANSKAFFELSER TIL FORSVARET INNLEDNING ANSKAFFELSER TIL FORSVARET UTENFOR EØS 123 SITT VIRKEOMRÅDE LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Unntak LEVERANDØRENS STILLING ETTER LOA/FOA ANSKAFFELSER UNNTATT ETTER EØS ARF Innledning Anvendelsesområde og innhold LEVERANDØRERS STILLING ETTER ARF Innledning Rt s (Poncho-dommen) Situasjonen i dag SAMMENLIGNING EØS INNLEDNING EØS FORHOLDET TIL TEF HVILKE RETTIGHETER GIR EØS 123? I

3 3.2 HVOR LANGT REKKER EØS 123 b)? PRESENTASJON VARER SOM ER OMFATTET Innledning Listens betydning våpen, ammunisjon i EØS 123 b) krigsmateriell i EØS 123 b) [A]ndre varer som er uunnværlige for forsvarsformål i EØS 123 b) Dual-use problematikken Innledning Et uavklart tema EF-domstolens sak C-337/05 Augusta-saken KOFA sak 2003/ Dual-use varer tilpasset militær bruk SISTE DEL AV EØS 123 b) Presisering etter Augusta-saken Hva kvalifiserer til endr[ing] [av] konkurransevilkårene? VURDERINGEN AV UUNNVÆRLIGE FOR FORSVARSFORMÅL I EØS 123 b) NORGES ADGANG TIL Å TREFFE TILTAK ETTER EØS 123 b) Den klassiske proporsjonalitetsvurderingen En manifestly unsuitable test Hvilken test gjelder? EØS 123 a) AVSLUTTENDE MERKNADER DET NYE REGELVERKET FOR FORSVARSANSKAFFELSER PROBLEMET LØSNINGEN GJENNOMFØRING I NORSK RETT AVSLUTTENDE REFLEKSJONER LITTERATURLISTE II

4 1 Innledning 1.1 Presentasjon Redegjørelse for temaet Senest vinteren var temaet om anskaffelser til Forsvaret i sentrum av den norske politikk- og nyhetsagendaen. Den 20. november 2008 annonserte Statsminister Stoltenberg og Forsvarsminister Strøm-Erichsen at regjeringen gikk inn for at flyene som skulle erstatte dagens F16-jagerfly var de amerikanske Joint Strike Fighter og ikke svenske JAS Gripen. Både i for- og etterkant av beslutningen var det en debatt over det ganske land hvor pris, kvalitet, industriavtaler, arbeidsplasser, forsvarshensyn, forholdet til Sverige og USA med mer ble drøftet i relasjon til valget av flyleverandør. Hva som var i mindre fokus var det rettslige grunnlaget for adgangen til å foreta denne type anskaffelser hvor man, i tillegg til pris, kunne vektlegge hensyn som næringspolitikk ved vurderingen av leverandørene. 1 Med bakgrunn i ideologien om konkurranse med utelukkende fokus på det kostnads- eller prismessig mest optimale tilbudet som utvelgelseskriterium, 2 er norske innkjøpsmyndigheter i dag forpliktet av et omfattende regelverk ved innkjøp av varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeid. Jagerflysaken vitner om at Forsvaret, til tross for å være en offentlig etat, ikke nødvendigvis er like sterkt bundet av det samme regelverket og dets krav. Dette bekreftes når man ser hen til Anskaffelsesregelverket for Forsvaret, ARF, som ligger til grunn for betydelige deler av innkjøpene til forsvarssektoren. Det sies her at det overordnede utvelgelseskriteriet er det tilbudet som anses mest fordelaktig for Staten. 3 1 I pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet som kom i forbindelse med valget av leverandør ble det sagt: Vurderingen av de to kampflykandidatene har skjedd langs tre akser: 1) oppfyllelse av de operative kravene; 2) anskaffelses- og levetidskostnader; og 3) industrielle muligheter. Pressemelding nr. 181/2008 publisert FOA 13-2 (1) og 22-2 (1) krever at tildeling skjer ut ifra hvilket tilbud som er det mest økonomisk fordelaktige eller hvilket tilbud som har den laveste prisen. 3 ARF punkt

5 Denne oppgaven tar for seg vilkårene for at ARF kommer til anvendelse. Det kan være flere grunner til at man ønsker en slik avklaring. For det første vil det være av interesse for innkjøpsmyndighetene og øvrige politikere å kjenne til innholdet, da det kan påvirke handlefriheten de har i forbindelse til anbudsprosessen. Da offentlige anskaffelser videre omfattes av EØS-avtalen, 4 er det av hensyn til Norges folkerettslige forpliktelser viktig å kjenne til grensene for anbudsreglene. Behandlingen i denne oppgaven begrunnes likevel ut ifra hensynet til leverandørene. Høyesterett har uttalt at anbudsretten er et meget viktig område hvor store interesser kan stå mot hverandre. Dette gjelder [blant annet] i forholdet mellom innbyderen... og anbyderen. 5 Det synes dermed som om den enkelte leverandør i stor grad har ansvar for seg selv i møte med det offentlige på et område hvor det gjerne er snakk om store økonomiske interesser. Kunnskap om kriteriene for valg av regelverk må derfor sies å være av grunnleggende betydning for leverandørene. Dette fordi vilkårene er bestemmende for valg av regelverk for den videre anbudsprosessen og dermed avgjør hvilke rettigheter og vern leverandørene nyter i dette henseende. Etter en nærmere innføring og presentasjon av oppgavetemaet vil oppgaven kort redegjøre for hovedreglene i de to settene med regelverk 6 Forsvaret opererer etter ved innkjøp. En mer inngående vurdering vil bli foretatt hva gjelder vernet regelverkene gir leverandøren, da særlig vernet som følger av ARF. Hvilket anskaffelsesregelverk som kommer til anvendelse i forbindelse med en forsvarsanskaffelse avhenger hovedsaklig av hvorvidt Artikkel 123 i EØS-avtalen (EØS 123) kan påberopes. 7 Denne bestemmelsen vil bli grundig behandlet i oppgavens kapittel 3. EUkommisjonen (Kommisjonen) har annonsert et nytt direktiv for innkjøp av forsvarsmateriell som vil bli presentert på slutten av oppgaven i lys av den forutgående fremstillingen. 4 EØS-avtalens artikkel EØS-avtalen er å finne i EØS-loven. 5 Rt s. 574 (Firesafe-dommen). 6 LOA/FOA og ARF. 7 ARF kommer også til anvendelse iht. andre vilkår lokalisert i FOA ledd (a) og ledd, jf. ARF punkt Disse vil ikke bli behandlet her, da oppgaven begrenses til EØS

6 1.1.2 Hvorfor har vi regler for anbud? I 2007 brukte det offentlige 251,693 milliarder kroner på innkjøp av varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeid. 8 Av disse stod Forsvaret for innkjøp verdt 21,759 milliarder kroner. 9 Offentlige innkjøp er finansiert over statsbudsjettet og gitt beløpenes størrelse er det ikke overraskende at måten pengene disponeres på, har en avgjørende innflytelse på samfunnsøkonomien. 10 At det er skattebetalernes penger som disponeres, tilsier at ressursbruken skal være mest mulig effektiv. 11 Ved riktig forvaltning vil det offentlige videre bidra til innovasjon, kvalitetsforbedring av produkter og tjenester, økt velferd, verdiskapning, sysselsetting med mer. 12 Det er disse hensynene anbudsregelverket er ment å fremme Rettskilder Den gjeldende Lov om offentlige anskaffelser 14 (LOA) ble vedtatt 16. juli 1999 på bakgrunn av NOU 1997: 21 og Ot.prp. nr. 71 ( ). Loven trådte i kraft 1. juli Med hjemmel i LOA er det gitt en Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). 15 Denne forskriften vil sammen med LOA tidvis omtales som det ordinære anbudsregelverket i den videre fremstillingen. Det er også gitt en forskrift for innkjøpsregler innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester med hjemmel i LOA (Forsyningsforskriften). 16 Denne forskriften vil ikke bli nærmere behandlet i oppgaven. 8 Statistisk sentralbyrå: cttable/hovedtabellhjem.asp&kortnavnweb=offinnkj 9 Statistisk sentralbyrå: cttable/hovedtabellhjem.asp&kortnavnweb=offinnkj 10 Statistisk sentralbyrå: cttable/hovedtabellhjem.asp&kortnavnweb=offinnkj 11 NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side LOV FOR FOR

7 Som nevnt innledningsvis har man på forsvarssektorens område også et Anskaffelsesregelverk for Forsvaret, ARF, 17 og EØS 123 gjør seg særlig relevant i denne forbindelse. Anbudsretten har ytterligere kilder av nasjonal og internasjonal karakter som kan gjøre seg gjeldende ved anskaffelser til Forsvaret. Disse vil bli nevnt og behandlet hvor de er relevante Historikk Norske formelle forskrifter for offentlige anskaffelser ble første gang gitt i Konkurranseprinsippet var vektlagt, men dette var fortrinnsvis tiltenkt nasjonale leverandører. 19 For å verne norsk industri, ble utenlandske leverandører gitt handikap. 20 Med tiden ble det foretatt mindre endringer i anbudsregelverket. Det var likevel først i 1978 at regelverket, som i praksis hadde vært gjeldende i rundt 75 år, ble avløst av Regelverk for statens anskaffelsesvirksomhet (REFSA). 21 Norges tilslutning til EØS-avtalen 22 medførte ytterligere behov for å endre det norske anbudsregelverket da avtalens artikkel 65, under henvisning til vedlegg XVI, forplikter Norge til å innta EF-direktivene for offentlige anskaffelser. 23 Resultatet ble en etablering av et supplerende regelverk i form av lov og forskrifter, i tillegg til at det ble foretatt mindre modifikasjoner i REFSA. 24 Ytterligere endringer, om enn av mindre omfang, ble påkrevet som følge av Norges tilslutning til WTO-avtalen, Government Procurement Agreement (GPA) om offentlige innkjøp som trådte i kraft to år senere. 25 GPA sine regler for anskaffelsesprosessen er i hovedtrekk lik dem som følger av EØS-reglene. 26 Avtalen angår flere land, men den har et mer begrenset dekningsområde sammenlignet med EØS-regelverket FOR NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side EØS-avtalen trådte i kraft i Norge 1. januar NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side 73 og NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side 79. 4

8 Alle endringene og suppleringene medførte at rettskildebildet for offentlige anskaffelser fremstod som uoversiktlig. 28 Et utvalg med Peter J. Tronslin som leder, ble gitt i oppdrag å gjennomgå og presentere et revideringsforslag av det norske anbudsregelverket. 29 I utredning NOU 1997: 21 gikk utvalget inn for å samle hele regelverket i lov og forskrift. 30 Samlingen gjaldt med ett unntak. Anskaffelser til Forsvaret ble opprettholdt som et eget regelverk, nåværende ARF. Anskaffelsene som omfattes av dette, skjer dermed ikke etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 31 Dette er i relasjon til at Norge etter EØS 123 b) er fristilt fra å etterleve EØS-forpliktelsene når det er snakk om militært utstyr uunnværlig for forsvarsformål. En kan spørre hvorfor anskaffelser relatert til Forsvaret står i en særstilling Kort om forsvarsanskaffelser Til tross for at Forsvaret har et eget anskaffelsesregelverk, er det viktig å presisere at dette ikke kommer til anvendelse på alle typer anskaffelser til militæret. Hovedregelen er at Forsvaret skal følge de alminnelige prosessreglene for offentlige anskaffelser. 32 Betydelig unntak gjør likevel at store deler av Forsvarets innkjøpsvirksomhet faller utenfor disse reglene. 33 Forsvarets primære oppgave er å sikre og verne om landets sikkerhet og forsvar. Da det ordinære anbudsregelverket i stor grad bygger på folkerettslige forpliktelser som stiller krav til åpen konkurranse og fri markedsadgang, 34 vil sistnevnte forhold lett komme i strid med forsvarshensyn og være skadelig for landet NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side ARF sitt innhold har likevel fellestrekk med det ordinære anbudsregelverket. 32 NTNU-rapport side NOU 1997: 21 side St.meld. nr. 38 ( ) side NOU 1997: 21 side

9 Forsvarsmarkedet særpreges videre av at det bare er én kunde per nasjon og én eller få leverandører i hvert land. 36 Det er behov for en tett dialog disse imellom, samtidig som man skal unngå lekkasje og spredning av sikkerhetsgradert informasjon. 37 En slik fremgangsmåte er man som hovedregel avskjært fra å benytte etter det ordinære anbudsregelverket. 38 Man har derfor funnet grunn til å unnta forsvarsanskaffelser fra det ordinære anbudsregelverket. 39 Den materielle hjemmelen for unntaksadgangen i norsk rett er EØS 123. Det understrekes likevel at EØS 123 er en bestemmelse som tillater tiltak i strid med forpliktelsene om å jobbe mot et felles marked. 40 Unntak fra disse forpliktelsene berører kjernen i den Europeiske fellesskapstanken og anses som en alvorlig sak. 41 Kommisjonen anfører til tross for det nettopp nevnte, at det eksisterer en praksis hvor unntaksbestemmelsen for forsvarsanskaffelser systematisk bringes i anvendelse. 42 En grunn til overbruken synes å være manglende klarhet rundt forståelsen av EF-traktatens Artikkel 296 (TEF 296). 43 Men også forsvarsmaterialets egenart tilsier at det ordinære anbudsregelverket fremstår som uegnet til å ivareta de særlige hensyn som gjør seg gjeldende på Forsvarets område. 44 Kommisjonen har derfor iverksatt arbeidet med et nytt direktiv for offentlige anskaffelser, skreddersydd for innkjøp av sikkerhets- og militærmessig art. 45 Direktivet er ment å regulere anskaffelser som ikke omfattes av TEF b., men som likevel trenger særtilpasninger som ikke finnes i dagens anbudsregelverk. 46 Gjennom EØS-avtalen vil direktivet gjelde for Norge. 47 Direktivforslaget vil bli belyst under kapittel St.meld. nr. 38 ( ) side NTNU-rapport side FOA 14-1 (1) setter åpen eller begrenset anbudskonkurranse som hovedregel. 39 NOU 1997: 21 side Sak C-222/84 avsnitt 26. Uttalelsen gikk på blant annet nåværende Artikkel 296 som er EFtraktatens versjon av EØS 123, se nærmere kapittel Kommisjonens tolkningsuttalelse side Grønnbok side Dette har Kommisjonen forsøkt å gjøre noe med gjennom utstedelsen av tolkningsuttalelsen, jf. Kommisjonens tolkningsuttalelse side Kommisjonens tolkningsuttalelse side KOM(2007) 766 endelig. 46 Kommisjonens tolkningsuttalelse side 3. 6

10 Ethvert innkjøp til det offentlige involverer leverandører. Hvordan er deres stilling ved salg til Forsvaret? Hvordan påvirkes disse av den påståtte overbruken av unntaksbestemmelsen? Vil det få noen konsekvenser for leverandørene at et nytt anskaffelsesregelverk særlig tilpasset forsvarssektoren er på trappene? Dette er spørsmål som skal bli forsøkt belyst gjennom oppgaven. 2 Anskaffelser til Forsvaret 2.1 Innledning Utgangspunktet er som før nevnt at forsvarsanskaffelser skjer etter det ordinære anbudsregelverket. 48 Kildene her er hovedsaklig LOA og FOA. Hvor EØS 123 kommer til anvendelse gjelder ARF, jf. sistnevntes punkt og Anskaffelser til Forsvaret utenfor EØS 123 sitt virkeområde Lov om offentlige anskaffelser Til tross for enkelte materielle bestemmelser, er LOA primært å anse som en fullmaktslov. Loven regulerer det elementære relatert til innkjøp til det offentlige som hvilke anskaffelser som er omfattet ( 3), hvilke oppdragsgivere som er underlagt regelverket ( 2) og hvem som anses som rettighetshaver etter loven ( 4). 47 Jf. Artikkel 65 i EØS-avtalen. 48 Kommentar til ARF punkt

11 Blant lovens tolv paragrafer er særlig 5 viktig. 49 Bestemmelsen fastslår grunnleggende krav til anbudsprosessen. 50 Prinsippet om konkurranse er overordnet ved enhver anbudsform og er hjemlet i 5 2. ledd. 51 Konkurranseprinsippet er videre fastslått i FOA 3-1 og ARF punkt I en forlengelse av kravet om konkurranse ligger prinsippet om likebehandling, hjemlet i LOA 5 1. ledd. En forutsetning for at det skal være en reell konkurranse er nettopp at potensielle leverandører behandles likt. Likebehandling må også sies å være nødvendig for å opprettholde tillit til forvaltningen. 52 Forarbeidene understreker da også prinsippets grunnleggende karakter innen anbudsretten. 53 I tillegg til å finne prinsippet i FOA 54 er det nedfelt i ARF. 55 At prinsippet er fastslått i de tre regelverkene, er likevel ikke ensbetydende med at prinsippets innhold på de tre områdene er sammenfallende. Temaet vil bli nærmere belyst under kapittel LOA 5 slår videre fast at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen. Diskriminering skal heller ikke finne sted. Samlet inneholder LOA 5 hva som kan sies å være krav og hensyn for at en sunn, tillitskapende og samfunnsøkonomisk optimal innkjøpsprosess for Forsvaret skal finne sted. Etter forarbeidene er reglene innen anbudsretten bygget rundt 5 sine prinsipper. 56 Paragrafen vil derfor være relevant ved tolkning av forskriftsbestemmelsene Forskrift om offentlige anskaffelser Mens LOA kun inneholder 12 paragrafer, er loven hjemmel for en omfangsrik forskrift, FOA. Ved anskaffelser er det hovedsaklig sistnevnte man går til for de materielle reglene. Forutsetningen for å benytte anskaffelsesregelverket ved innkjøp av varer, tjenester eller utførelse av bygg- og anleggsarbeid, er at det ved iverksettelsen vil foreligge en kontrakt[], jf. FOA 1-3 (1). 49 Dragsten og Lindalen Offentlige anskaffelser side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side Tillitselementet er fastslått som et av målene til LOA, jf. lovens NOU 1997: 21 side FOA 3-1 (4). 55 ARF punkt NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side

12 Etter forskriftens 4-1 (a) forutsetter vilkåret en gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører. Etter bestemmelsens ordlyd kan man slutte at oppdrag Forsvaret får utført av sine egne folk innenfor sin egen organisasjon, ikke er pålagt anbudsplikt. Ved avtale med to selvstendige parter synes man derimot å måtte handle etter anbudsregelverket. På bakgrunn av rettspraksis fra EF-domstolen 58 er det likevel mulig å unnta en avtale hvor to separate juridiske enheter er involvert, såkalt egenregi. 59 Dette er et område i stadig utvikling med flere uavklarte spørsmål 60 som ikke vil bli nærmere behandlet her. FOA er delt inn i fire deler. Del I er av en generell karakter og kommer til anvendelse på enhver anskaffelse. Bruken av de øvrige delene avhenger hovedsakelig av anskaffelsens økonomiske omfang, men også art, jf. FOA 2-1. Når Forsvaret skal inngå en kontrakt etter FOA, må oppdragsgiver anslå verdien av den planlagte anskaffelsen, jf. FOA 2-3. Vurderingen skal selvfølgelig være forsvarlig. 61 Anskaffelsens art og verdi må deretter vurderes opp mot terskelverdiene 62 i FOA 2-2 for å finne hvilke deler av FOA som gjør seg gjeldende, jf. FOA 2-1. En forutsetning for at det skal kunne komme tilbud, er at potensielle leverandører er kjent med innkjøpsplanene. Anskaffelser med anslått verdi på over kroner skal derfor kunngjøres. 63 For anskaffelser over terskelverdiene er den store hovedregel at det skal benyttes en åpen eller begrenset anbudskonkurranse (anbudskonkurranse). Denne setter forbud mot forhandling. 64 For anskaffelser under terskelverdiene, men over kroner, er det valg mellom anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling. Ved sistnevnte er det adgang til å forhandle med leverandørene EF-domstolen vil tidvis omtales som Domstolen hvor dette ikke kan misforstås. 59 Fornyings- og adm. departementets veileder side Fornyings- og adm. departementets veileder side Fornyings- og adm. departementets veileder side Terskelverdiene bygger på Norges EØS- og WTO-forpliktelser og oppdateres hvert annet år. Linken til de veiledende verdiene er 63 Jf. FOA 9-1 og Det er unntak fra denne plikten, se FOA 14-4, men disse er snevre. 64 FOA 4-2 a-b. 65 FOA 4-2 d. 9

13 Ved valget av prosedyre skal det vektlegges hvilken anbudsform som vil gi best ressursbruk, da dette er formålet med anskaffelsesregelverket, jf. LOA Unntak Det er unntak fra det ovennevnte for anskaffelser som i utgangspunktet tilfredsstiller kravene som følger av FOA. Forskriftens 1-3 (2) - (3) redegjør for tilfeller hvor FOA ikke gjelder. For denne oppgaven er 1-3 (2) a. av interesse. Paragrafen unntar kontrakter som omfattes av EØS 123 eller angår sikkerhetsinteresser av en viss karakter og omfang fra FOAs virkeområde. Hva regulerer så disse kontraktene? Ser man hen til LOA 3 ser man at kun anskaffelser relatert til EØS 123 unntas fra LOAs virkeområde. Denne konstruksjonen tilsier at anskaffelser tilknyttet sikkerhetsinteresser som er unntatt etter FOA, men ikke LOA, må følge de grunnleggende bestemmelsene i sistnevnte. 67 Dette var også Tronslin-utvalgets mening. 68 Anskaffelser unntatt etter EØS 123 reguleres av ARF. 69 Før ARF behandles nærmere skal de privates stilling etter det ordinære anbudsregelverket belyses Leverandørens stilling etter LOA/FOA LOA 7 gir leverandører adgang til å reise påstand om brudd på lov eller forskrift for domstolene. Det påpekes i forarbeidene at det er snakk om en søksmålsadgang for enhver overtredelse av regelverket og ikke bare den delen som er folkerettslig bindende. 70 Det er også etablert et alternativt tvisteløsningsorgan, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), som trådte i funksjon 1. januar Fornyings- og adm. departementets veileder side EØS 123 a) gir en unntaksadgang fra EØS-avtalen i relasjon til vern av opplysninger angående vesentlige sikkerhetsinteresser. Hvordan bestemmelsen forholder seg til unntakene i FOA 1-3 (2) a. vil ikke bli behandlet nærmere her. 68 NOU 1997: 21 side ARF punkt og NOU 1997: 21 side Opprettet ved kongelig resolusjon LOA 7a, som er hjemmelen, ble introdusert etter at man fant at håndhevelsesapparatet rundt offentlige anskaffelser ikke fremstod tilfredsstillende, jf. Ot.prp. nr. 3 ( ) punkt 4. Tronslin-utvalget hadde også påpekt behovet for å vurdere en styrking av konfliktløsningssiden, jf. NOU 1997: 21 side

14 Da nemnda er etablert utelukkende for å hanskes med anbudskonflikter, 72 samt at det stilles et lavt rettsgebyr, 73 fremstår den som et godt alternativ til domstolene. Bare i 2007 behandlet KOFA 154 saker. 74 Selv om ikke nemndas uttalelser er rettslig bindende, forventes det at den vil bli lagt til grunn i de aller fleste tilfeller. 75 Det er i KOFA-forskriftens 6 oppgitt at KOFA har kompetanse i forhold til anskaffelser etter lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser eller forskrifter gitt med hjemmel i denne. Når det er snakk om forsvarsanskaffelser unntatt etter EØS 123, vil nemnda bare kunne prøve om unntaksbestemmelsen er gyldig påberopt. En slik vurdering har blitt gjort to ganger. 76 Hvor EØS 123 gjelder, vil eventuelle tvister etter ARF være utenfor KOFAs jurisdiksjon og overlates til domstolene. 77 Den delen av det ordinære anbudsregelverket som omfattes av EØS-avtalen, da hovedsaklig anskaffelser over terskelverdiene i FOA 2-2, 78 har EFTAs overvåkningsorgan (ESA) kompetanse på, jf. avtalen om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol artikkel ledd. I tillegg til å etterse at EØS-forpliktelsene etterleves, kan ESA også bringe saken inn for EFTA-domstolen jf. artikkelens 2. ledd. EFTAs overvåkningsorgan er likevel ingen tradisjonell klageinstans Jf. KOFA-forskriftens ,- kroner. 74 KOFAs årsrapport for 2007 finnes på Sak 2003/27, sak 2008/ I sak 2008/134 avviste KOFA en sak fra realitetsbehandling da den ble funnet å ikke være regulert av LOA. 78 NOU 1997: 21 side Norsk lovkommentar til Lov om offentlige anskaffelser, note (23) v/ Mona Søyland. 11

15 2.3 Anskaffelser unntatt etter EØS ARF Innledning ARF kommer hovedsaklig til anvendelse på anskaffelser til Forsvaret som ikke omfattes av LOA/FOA. 80 Regelverket er omstendelig, særlig med tanke på at det hovedsaklig regulerer et område som tar utgangspunkt i en enkelt bestemmelse i EØS-avtalen, nemlig Artikkel Regelverkets omfang viser at Forsvaret tilsynelatende ønsker en stor grad av enhetlig praksis rundt anskaffelsene de foretar. Dette er viktig, da en redegjørelse for bruk av regelverk innen Forsvaret i perioden viser at betydelige deler av forsvarsanskaffelsene skjedde etter Forsvarets eget innkjøpsregelverk. 82 Som nevnt tidligere sto Forsvaret i 2007 for anskaffelser for over 20 milliarder Anvendelsesområde og innhold ARF punkt oppgir to anvendelsesområder. Primært er ARF ment å regulere anskaffelser hvor unntakene i LOA/FOA kan anføres. 83 Subsidiært skal ARF være supplerende med bestemmelser hvor LOA/FOA gjør seg gjeldende, men ikke har bestemmelser for det aktuelle forholdet. Forutsetningen er at Forsvarsdepartementet eller en etat underlagt departementet, foretar innkjøpet, jf. ARF Det er dermed en del av ARF som gjelder for enhver forsvarsanskaffelse, uavhengig av om EØS 123 gjør seg gjeldende eller ikke. De områdene hvor ARF får slik universell anvendelse er kvalitetssikring, kodifisering, konfigurasjonsstyring, leverandøranalyse, leveransebeskrivelse, kontraktsstrategi osv. jf. ARF punkt Det siterte synes hovedsaklig å rette seg mot tiden før og etter at en konkurransefase er gjennomført ARF punkt Jf. ARF punkt og NTNU-rapport side Undersøkelsen angår 82 prosjekter med en ramme på 200 millioner kroner eller mer. Det fremkommer at 53% av anskaffelsene har skjedd etter BAF/ARF, 6,7% etter LOA, mens de resterende drøye 40% ikke har blitt redegjort for hvilket regelverk de har fulgt. 83 Etter ARF punkt er unntakene EØS 123 samt øvrige unntak i FOA 1-3 (2) a. og (3). For denne oppgaven er det kun EØS-unntaket det vil bli fokusert på. 12

16 Ser man hen til KOFA-forskriftens 6 om KOFAs jurisdiksjonsområde kan man spørre hvordan nemndas kompetanse er i saker hvor ARF anvendes som et utfyllende regelverk og ikke fordi EØS 123 gjør seg gjeldende. Formuleringen til KOFA-forskriftens 6 tilsier at KOFA ikke har kompetanse i forhold til ARF i det hele tatt, da sistnevnte er en intern instruks 85 og 6 gir kun kompetanse i forhold til lov og forskrifter. ARF har likevel oppgitt LOA som hjemmel. Det kan også anføres at all den tid ARF kun anvendes som supplement til LOA/FOA bør de to sistnevnte være bestemmende for KOFAs kompetanseadgang. Sikkerhetshensynene som særpreger og begrunner spesialbehandlingen av forsvarsanskaffelser omfattet av EØS 123 gjør seg ikke gjeldende i en slik situasjon og kan derfor ikke brukes til å argumentere hvorfor KOFA skal ha begrenset kompetanse. Det må videre sies å fremstå som unaturlig om nemnda kun skal ha begrenset overprøvingsadgang i en tvist, avhengig av hvilket regelverk stridens tema tilfeldigvis befinner seg i. Samlet må det derfor sies å være vektige argumenter i favør av en utvidelse av KOFAs jurisdiksjon utover hva KOFA-forskriftens 6 sier. Når det gjelder ARF sitt innhold, er regelverket flere steder likt utformet eller har vesentlige likhetstrekk med LOA/FOA. For eksempel er det også etter ARF en kunngjøringsplikt. Denne gjelder likevel ikke uten unntak. 86 Videre er kravet til forhandlingsprosedyre ikke like strengt som under LOA/FOA da ARF gir adgang til å føre forhandlinger om endringer eller supplering av tilbudene. Grunnleggende krav til anskaffelser som konkurranse og likebehandling er også uttrykt i ARF, blant annet i punkt Bestemmelsen gir likevel adgang til å fravike prinsippene, f.eks. ved gjenkjøp NTNU-rapport side ARF punkt ARF punkt Kommentar til ARF punkt ARF punkt gir nærmere regler for når gjenkjøp er aktuelt. 13

17 I punkt 1.3 har også Forsvarsdepartementet en adgang til å foreta direkte anskaffelser når dette er ønskelig av politiske hensyn eller andre grunner Leverandørers stilling etter ARF Innledning Ved anskaffelser etter ARF begrunnet i at EØS 123 gjelder, befinner en seg utenfor EØSregelverket og det øvrige ordinære anskaffelsesregelverket. 89 Rettighetene som følger av LOA 7 kommer derfor ikke til anvendelse. Hvilke rettigheter har da leverandører etter ARF? Hvordan er disse sammenlignet med rettighetene som følger av LOA/FOA? ARF punkt sier; ARF har rettslig status som intern instruks. Dette står i motsetning til forskriftsformen, som i all hovedsak regulerer det øvrige regelverket for anskaffelser til det offentlige. Punkt sier videre at ARF gir i seg selv ingen rettigheter til leverandører eller potensielle leverandører. 90 Opprinnelig hadde heller ikke leverandører rettigheter etter de alminnelige anskaffelsesreglene, da REFSA var gitt i instruksform. 91 EØS/WTO-forpliktelsene Norge vedtok på 90-tallet gav likevel rettigheter relatert til kontrakter av et visst omfang som man kunne fremme gjennom søksmål. 92 Norge kunne dermed ikke videreføre instruksformen for denne delen. 93 Behovet for en fullstendig revisjon av anbudsregelverket medførte ytterligere en styrking av privates situasjon. På bakgrunn av NOU-utvalgets innstilling, med innføring av lov og forskrift for offentlige anskaffelser, gikk man helt vekk fra instruksreguleringen. Unntaket var Forsvarets særegne anskaffelser. Instruksregelverket BAF ble her videreført. I 2004 endret det navn til ARF og ble tilpasset det øvrige regelverket for anskaffelser til det offentlige. 94 I 2008 ble det foretatt ytterligere endringer Kommentar til ARF punkt ARF punkt Bestemmelser i ARF kan gjøres til en del av en kontrakt, og dermed bli bindende etter allmenne kontraktsrettslige regler, jf. punkt NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side Forord til FOR (nå opphevet). 95 Vedtak 1 okt nr Link til vedtaket finnes innledningsvis i ARF. 14

18 Instruksstatusen ble likevel opprettholdt. 96 Tiltross for at det da opereres med lov og forskrift på hovedområdet for anskaffelser og instruksform på unntaket, er regelverkenes funksjon lik; å regulere det offentliges adferd frem til en anskaffelse er gjennomført. Forskjellen i saksområdet synes likevel å medføre betydelig sprik i leverandørenes rettigheter. Dette vil bli illustrert med en sak fra Høyesterett Rt s (Poncho-dommen) Tvisten omhandlet innkjøp av ponchoer til Forsvaret for vern mot atom-, biologiske- og kjemiske våpen etter dagjeldende instruks, Bestemmelser vedrørende anskaffelser til Forsvaret (BAF). Firmaet som ikke fikk kontrakten, New Pac Safety AB (New Pac), saksøkte Forsvaret med krav om erstatning, blant annet under henvisning til at kravet om likebehandling av tilbyderne var brutt. Som nevnt tidligere i oppgaven inneholder LOA 5 bestemmelser av generell og grunnleggende karakter. Forarbeidene omtaler dem som anvendelige ved anskaffelser etter lov og forskrift. 97 Et av hovedspørsmålene i Poncho-dommen var om kravet til likebehandling som følger av LOA 5 også finner anvendelse på Forsvarets interne regelverk. Høyesterett erkjente at det på forsvarsområdet er et minimum av krav til likebehandling. 98 Førstevoterende uttalte likevel at det var langt fra opplagt at likebehandlingsprinsippet på Forsvarets område går like langt som det som følger av LOA Formuleringen utelukker ikke at det kan være sammenfall mellom prinsippenes rekkevidde og tilsvarende vern av leverandørene, men legger opp til at dette er heller tvilsomt. For nærmere å belyse prinsippets rekkevidde, ser vi hen til saksforholdet. Faktum var at Stormark, som fikk kontrakten for ponchoene, mot sluttfasen av forhandlingene hadde fått beskjed om at tilbudet deres på levering av verneponchoer ikke var konkurransedyktig. 100 Stormark reduserte derfor tilbudet fra NOK 51,65 til NOK 29,90 per enhet Forord til ARF. 97 NOU 1997: 21 side Avsnitt 30 i dommen. 99 Avsnitt 30 i dommen. 100 Avsnitt 52 i dommen. 101 Reduksjonen virker overraskende stor, men det følger ikke noe av dommen som 15

19 BAF punkt c. 2. ledd sa: Alle tilbydere det forhandles med skal gis samme anledning til å fremlegge slike prisrevisjoner, tekniske revisjoner eller andre justeringer av sitt tilbud som forhandlingene måtte resultere i. Spørsmålet var da om det var i strid med dette punktet at ikke New Pac fikk anledning til å justere sitt tilbud, slik Stormark hadde fått på Forsvarets oppfordring. Høyesterett svarte nei. 102 I likhet med Lagmannsretten kom man til at det ikke forelå usaklig forskjellsbehandling da det også var andre forhold enn pris som hadde avgjort valget av leverandør. 103 Grensene for når forskjellsbehandling etter BAF er overtrådt synes etter dette å favne vidt. Sett hen til saksforholdet skal det tilsynelatende betydelige overtredelser til før det foreligger overtramp av anskaffelsesregelverkets likebehandlingsprinsipp Situasjonen i dag Da ARF er en videreføring av BAF og instruksstatusen er opprettholdt, taler dette for at synspunktet fra Poncho-dommen står seg i dag. Man kan likevel spørre om det er tilstrekkelig grunnlag for det. Høyesterett uttalte i forbindelse med likebehandlingsprinsippets rekkevidde at formålet med regelverket blant annet er å sikre Forsvaret en handlefrihet og fleksibilitet på et sensitivt område av stor nasjonal betydning. 104 problematiserer dette. 102 Avsnitt 55 i dommen. 103 Lagmannsretten var i tvil om dette spørsmålet, se lb siste side. 104 Avsnitt 30 i dommen. 16

20 Denne handlefriheten ivaretas klart ved dommen. Men kan den forsvares nettopp ut ifra hensynet til nasjonens sikkerhet og forsvar? På hvilken måte ville Norges sikkerhet vært truet hadde ikke kravet til likebehandling vært et minimum, slik Høyesterett tilsynelatende legger opp til? 105 Ville det truet rikets sikkerhet om New Pac hadde fått anledning til å moderere tilbudet sitt? At det skal legges til grunn en lavere terskel for overtredelse etter ARF enn hva som var tilfellet med BAF, kan hevdes da førstnevnte har oppgitt LOA som hjemmel. Med dette som utgangspunkt kan man da anføre at de grunnleggende bestemmelsene i lovens 5 i større grad enn tidligere gjør seg gjeldende. Utfordringen her er likevel at LOA 3 sier at loven ikke kommer til anvendelse på anskaffelser etter EØS 123. Man kan da spørre hvorfor ARF, som er ment å regulere unntakene etter EØS 123, henviser til LOA, som nettopp unntar en regulering av EØS 123-anskaffelser fra sitt virkeområde. I sin argumentasjon for hvorfor anskaffelser under de verdier som Norge folkerettslig er forpliktet til å gi i forskriftsform eller lovs form, likevel bør få denne stillingen, uttaler Tronslin-utvalget at man vil få frem at alle anskaffelser, uansett verdi, skal tuftes på de samme grunnleggende hensyn. 106 Utvalget fremhever også likebehandling som et av grunnprinsippene i anbudsretten samt at avvik bare unntaksvis bør forekomme. Dette må da være saklig begrunnet. 107 Det skal understrekes at uttalelsene ikke kom i forbindelse med unntaket etter EØS 123. Likevel kan det argumenteres for at uttalelsenes generelle karakter gjør at de bør komme til anvendelse for forsvarsanskaffelser. Det er uomtvistet at hensynet til rikets og Forsvarets sikkerhet skal stå sterkt ved forsvarsanskaffelser. Nettopp dette forhold anførte Tronslin-utvalget som begrunnelse for å unnta EØS 123 fra LOA/FOA sitt virkeområde. 108 Utvalget anfører ikke desto mindre at det er åpenhet rundt forsvarsanskaffelser som kan være skadelig for rikets sikkerhet. 109 Men hva når ikke åpenhet kan sies å true, og heller ikke etterlevelse av grunnleggende anbudsprinsipp kan sette Forsvarets interesser på spill? 105 Avsnitt 30 i dommen. 106 NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side NOU 1997: 21 side

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret 28.11.2011 Slide: 1 Innhold Dagens regelverk Framtidig regelverk: Direktiv 2009/81/EF (Direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) Bakgrunn Formål

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

FORSVARSANSKAFFELSER GJELDENDE UNNTAKSBESTEMMELSER

FORSVARSANSKAFFELSER GJELDENDE UNNTAKSBESTEMMELSER FORSVARSANSKAFFELSER GJELDENDE UNNTAKSBESTEMMELSER Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 599 Leveringsfrist: 25.11.2010 kl.1200 Til sammen 13 889 ord 25.11.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser

Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Forvaltningslovens anvendelse

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/19 den 3. desember 2004.

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/19 den 3. desember 2004. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av tre pumpestasjoner for kloakk. Av konkurransegrunnlaget fremgikk det at den valgte

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Påstand om ulovlig direkte anskaffelse. Unntaket fra forskriftens kunngjøringsplikt i EØS-avtalen artikkel 123. Innklagede har gjennomført en konkurranse

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005 Finansdepartementet Emma C. Jensen Stenseth Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin 200404659-/KGR 18. januar 2005 Svar: SSØ Statens senter for økonomistyring deltagelse

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY REGJERINGSADVOKATEN LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY 1. INNLEDNING Temaet EØS-avtalens plass i EU/EØS Hoveddelen av EØS-avtalen EØS-avtalens betydning for forvaltningen Videre opplegg

Detaljer

andre tjenester enn dem som er omfattet av

andre tjenester enn dem som er omfattet av Tjenestedirektivets gjennomslagskraft for andre tjenester enn dem som er omfattet av direktivet Presentasjon for Fafo 11. mars 2008 Advokat Frode Elgesem Advokatfirmaet Hjort DA Problemstilling Hvilken

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring AnskaffelseXperten har utvidet Den 20. august 2015 utvidet Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS med å ansette en advokatfullmektig. I dag arbeider både advokat Marianne H. Dragsten og advokatfullmektig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Håndhevingsregler Dagens regelverk ble innført i 2012 og

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller Forord Boken gir en overordnet, men fortettet og presis fremstilling av regelverket for offentlige anskaffelser. Målgruppen er både dem som vil skaffe seg en oversikt over regelverket, og dem som søker

Detaljer

Klagenemnda for offendige anskaffelser

Klagenemnda for offendige anskaffelser Klagenemnda for offendige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling om anskaffelse av storkjøkkenutstyr og montasje/innkjøring av dette. Klagenemnda fant at innklagede hadde utøvd

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand

09.05.2016. advokat/partner Åshild Fløisand advokat/partner Åshild Fløisand Offentlige anskaffelser - FSTLs årskonferanse 2016 Dagens tema 1. Rammeavtaler regler om etablering og bruk. 1. Endringer i regelverket om offentlige anskaffelser. Statusrapport.

Detaljer

Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31

Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31 Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31 Professor dr. juris Finn Arnesen 1. Mandat og opplegg Ved brev 31. august 2016 er jeg bedt om å utrede rettslige spørsmål en innlemming av EUs reduksjonsforpliktelser

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse, der det var oppgitt at fem leverandører ville bli valgt ut til å levere tilbud, foretok innklagede utvelgelsen ved å trekke lodd

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/90 Innklaget virksomhet: Helse Midt-Norge RHF, Klager: IN Ambulanse Saksnummer: 2009/90 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Når jus en møter sunn fornuft - håndtering av forbehold og presiseringer

Når jus en møter sunn fornuft - håndtering av forbehold og presiseringer Når jus en møter sunn fornuft - håndtering av forbehold og presiseringer Morten Goller Bygg- og anleggsanskaffelser 2015-29. oktober (11.05-11.30) Agenda 1 Introduksjon 2 Oversikt over reglene Tolkning

Detaljer

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010.

A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som apotektekniker ved B. Vikariatet ble forlenget med ett år i juni 2010. Vår ref.: Dato: 11/1459 16.04.2012 Saksnummer: 11/1459 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 12. mars 2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A ble i august 2009 ansatt i et vikariat som

Detaljer

KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSE MED FORHANDLING TEMA Hva er konkurranse med forhandling? Ulike former for konkurranse med forhandling Rettslige utgangspunkter foa 11-8 og 20-11 Når kan man benytte konkurranse med forhandling?

Detaljer

Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser

Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 10 Anskaffelser av helse- og sosialtjenester anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Regulering Hva menes med helse-

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for levering av kjennemerker til kjøretøy. Klagenemnda fant at klagers anførsel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om en totalentreprise for prosjektering og oppføring av 24 boliger fordelt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aspheim flygel- og pianosenter AS. Gro Amdal, Finn Arnesen og Marianne Dragsten

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aspheim flygel- og pianosenter AS. Gro Amdal, Finn Arnesen og Marianne Dragsten Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Innklagede inngikk en kontrakt om kjøp av et Steinway konsertflygel uten å kunngjøre en konkurranse om kjøp av konsertflygel

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen NOTAT Til Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen Kopi til Fra Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen Dato 9. april 2017 Ansvarlig advokat: Lars Kokkin Christiansen VURDERING

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 22. november 2004 i sak 2004/165

Klagenemndas avgjørelse 22. november 2004 i sak 2004/165 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede avlyste en anskaffelsesprosess etter at meddelelse om tildeling av kontrakt var gitt. Klagenemnda kom til at 17-1 P(1) gir hjemmel for avlysning også

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser Avslutning av konkurranser Endringer i kontrakten og oppsigelse Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Høst 2017 To måter å avslutte konkurranser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

09 JAN2013. Forsvarsdepartementet Postboks8126Dep 0032Oslo. Høring Forslagtil ny forskrift om Forsvars-og sikkerhetsanskaffelser.

09 JAN2013. Forsvarsdepartementet Postboks8126Dep 0032Oslo. Høring Forslagtil ny forskrift om Forsvars-og sikkerhetsanskaffelser. SAKNR,0 Forsvarsdepartementet Postboks8126Dep 0032Oslo ARKBET: KASSERES 5 R KASSERES30 ÅR BEVARES 09 JAN2013 Også sendt pr. e-post: ostmottak fd.de.no Deres ref.: Dok. nr.: 148597 Saksbehandler: Trude

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg

Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg 1. Innledning Det oppnevnes et offentlig utredningsutvalg som skal foreta en gjennomgang

Detaljer

NOU 2014: 4 Forenkling av det norske regelverket «tilbudskonkurranse» Professor dr juris Lasse Simonsen

NOU 2014: 4 Forenkling av det norske regelverket «tilbudskonkurranse» Professor dr juris Lasse Simonsen NOU 2014: 4 Forenkling av det norske regelverket «tilbudskonkurranse» Professor dr juris 1 Innledning Pågående revisjoner: (klassisk sektor) Totalt som omfattes av regelverket = 230 milliarder Direktiv

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av veier. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet "Vurdering av tilbyders

Detaljer

KOFA-sak 2015/4. KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd

KOFA-sak 2015/4. KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd KOFA-sak 2015/4 KOFAs avgjørelse av 19. juni 2015 Avgjørelse i stornemnd KOFA-sak 2015/4 Parter AS Miljøbygg Oppland fylkeskommune Saken gjelder Kan en gå over fra anbudskonkurranse til konkurranse med

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse

Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse Advokat Harald Fosse Oslo, 16. april 2009 Emnet 1. Kan anbudsinnbyder vektlegge rabatt knyttet til tildeling av annen kontrakt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. De grunnleggende kravene i loven 5.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. De grunnleggende kravene i loven 5. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. De grunnleggende kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en prekvalifisering til en konkurranse med forhandling

Detaljer

De viktigste endringene og siste nytt fra KOFA/domstolene. Advokat Oda Hellenes Ekre

De viktigste endringene og siste nytt fra KOFA/domstolene. Advokat Oda Hellenes Ekre De viktigste endringene og siste nytt fra KOFA/domstolene Advokat Oda Hellenes Ekre Oslo, 23. november 2017 Dagens program 01 Oversikt over viktigste endringer i nytt regelverk 02 Avgjørelser basert på

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Revisjon av Fornyings- og administrasjonsdepartementet for 2006 det geografiske virkeområdet for regelverket om offentlige anskaffelser

Revisjon av Fornyings- og administrasjonsdepartementet for 2006 det geografiske virkeområdet for regelverket om offentlige anskaffelser Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200702517-/MEA 08. juni 2009 Revisjon av Fornyings- og administrasjonsdepartementet for 2006 det geografiske virkeområdet for

Detaljer

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59

Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Når bør du avklare? Rett/plikt til avvisning kontra rett/plikt til avklaring av forbehold mv. Advokat Marianne H. Dragsten Mobil 93 21 97 59 Utgangspunkter Problemstillingen aktuell for anbudskonkurranser

Detaljer

Muligheter i offentlige anbudsprosesser Advokat Edle Endresen 11. mai 2016

Muligheter i offentlige anbudsprosesser Advokat Edle Endresen 11. mai 2016 Muligheter i offentlige anbudsprosesser Advokat Edle Endresen 11. mai 2016 Anskaffelsesregelverket skaper mye hodebry og frustrasjon - trenger det egentlig å være så ille? Grunnleggende prinsipper Forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Oskar Pedersen AS Postboks 9237 4697 KRISTIANSAND S Norge Deres ref.: Carl Henrik Myhre Vår ref.: 2015/0005-5 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 22.04.2015

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Uklart konkurransegrunnlag, avvisning av tilbud, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av system

Detaljer

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby Deloitte Advokatfirma DA Strandsvingen 14a Postboks 287 4066 Stavanger Norway Memo Tel: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 50 80 56 50 www.deloitte.no Dato: Til: BIR AS v/adm. dir. Steinar Nævdal Fra: Deloitte

Detaljer