EØS. Problemene med dagens avtale kort fortalt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS. Problemene med dagens avtale kort fortalt"

Transkript

1 EØS Problemene med dagens avtale kort fortalt November 2014

2 EØS-avtalen griper inn på mange områder Virke.no

3 Stjørdalens Blad

4 Aftenposten

5 Juristkontakt nr

6 Nationen

7 Aktiv europapolitikk? Noreg er på mange måtar ein «EU-tilhengar». Vi styrer ikkje retninga eller tempoet i lovgjevingsprosessane i EU, vi har ein dynamisk EØS-avtale der vi heile tida må tilpasse oss. Det er ei demokratiutfordring. Vidar Helgesen (H), EU/EØS-minister, Klassekampen

8 EØS på 1 EØS = Europeisk økonomisk samarbeidsområde EØS-området omfatter totalt 31 europeiske land

9 EØS på 1-2 Signert i 1992 trådte i kraft i 1994 EØS-avtalen omfatter: - Fire friheter - Konkurranseregler - Harmonisering av selskapsretten - Transportpolitisk samarbeid - Veterinært regelverk - Miljøvern, utdanning og forskning - Forbrukerspørsmål og sosiale spørsmål I tillegg har Norge over 70 andre avtaler med EU, blant annet: - Schengen - Utdanning og forskning - Flere politi- og justisavtaler EØS omfatter IKKE: - Tollunion - Handelspolitikk - Landbrukspolitikk - Fiskeriforvaltning - Pengeunion (ØMU) - Utenrikspolitikk Norge betaler årlig omlag kroner tilknyttet EØS (EØS-midler, forskningsprogram, overvåkingsorganet ESA med mer).

10 EØS på Hva er galt med EØS? Utfordrer selvråderetten Avgir suverenitet Svekker handlefriheten Domstolskontroll fremfor politikk Avtalen har blitt noe annet enn forutsatt Problematiske direktiver og forordninger fra EU på løpende bånd: - Olje- og gassmarkedsdirektivene - Matsminkedirektivene - Tjenestedirektivet - Postdirektivet (VETO - men omkamp med ny regjering) - Vikarbyrådirektivet - Helsedirektivet / pasientrettighetsdirektivet - Finanstilsyn (til behandling) - Offshoredirektivet (til behandling) - Jernbanepakke IV (til behandling i EU)

11

12 Hva sier grunnloven? Paragraf 1: Norge er et «frit, selvstændigt ( ) Rige» Paragraf 121 (tidl 112): Prosedyren for grunnlovsendring (krever 2/3 flertall og kan ikke vedtas før i neste stortingsperiode). Paragraf 115 (tidl 93): Vedtatt i Stortinget kan med ¾ flertall vedta at en internasjonal organisasjon «skal kunne udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers skal tilligge Statens Myndigheter». I hver eneste Stortingsperiode siden 2001 har det blitt lagt inn forslag til endring av paragraf 115. Har ikke vunnet frem.

13 Hvordan EØS-regelverk blir norsk lov EØS-avtalen ble vedtatt i Stortinget med paragraf 115, det vil si med ¾-flertall. Senere er paragraf 26, andre avsnitt flere ganger brukt til å avstå suverenitet med alminnelig flertall. Direktiver og forordninger innføres som lover og forskrifter på vanlig måte. ESA overvåker og EFTA-domstolen dømmer.

14 115 versus 26.2 Stortinget har med alminnelig flertall overført beslutningsmyndighet over norske borgere og bedrifter til overvåkingsorganet ESA og egne EU-byrå. 2005: Det europeiske flysikkerhetsbyrået i Köln (EASA) får kompetanse til å bestemme typesertifisering for nye fly og gi påbud om reparasjon og kontroll. 2007: Det europeiske kjemikaliebyrået i Helsinki (ECHA) setter vilkår for registrering av kjemikalier. 2012: Stortinget gir overvåkingsorganet ESA kompetanse til å bøtelegge norske flyselskap.

15 Nye konfliktsaker Kommende saker for Stortinget: Finanstilsyn: EUs tre tilsynsorganer kan gjøre vedtak overfor nasjonale banker, pensjonskasser og andre finansinstitusjoner, og kan fatte bindende beslutninger for nasjonale tilsynsmyndigheter. ESA får denne myndigheten overfor Norge. Skal behandles etter grl paragraf 115. Energiregulator: I EUs tredje energipakke gis Det europeiske energireguleringsbyrået (ACER) kompetanse til å fastsette tekniske reguleringer og vedta dispensasjoner med direkte virkning i landene.

16 EØS de brutte forutsetningenes avtale

17 Hjemfall Forutsetning: «Statens rett til hjemfall berøres heller ikke av EØS-avtalen» garanterte Brundtland-regjeringen (St.prp. nr. 100 ( ), s. 167). EØS-avtalen artikkel 125: «Denne avtale skal ikke på noen måte berøre avtalepartens regler om eiendomsretten»

18 Hjemfall Realitet: EFTA-domstolen bestemte i juni 2007 at EØS-reglene om etablering og investering i aller høyeste grad berører hjemfallsretten om eierskap til vannkraftressursene.

19 Alkoholpolitikk Forutsetning: «Vinmonopolets enerett til import og engrossalg av vin og brennevin vil bli opprettholdt» het det i Stortingsproposisjonen (s. 16 og s. 118). Stortingsflertallet «slår fast at EØS ikke svekker muligheten til å føre en selvstendig alkoholpolitikk» (Innst. s. 48) og «at Vinmonopolet kan og vil bli opprettholdt innenfor EØS. Dette gjelder både for import og salg av vin og brennevin» (Innst. s. 49).

20 Alkoholpolitikk Realitet: Importmonopolet måtte oppheves, rusbrus slapp til i butikkene og forbudet mot alkoholreklame er avgrenset.

21 Avgiftspolitikk Forutsetning: Regjeringen fastslo at «EØS-avtalen omfatter ikke skatte- og avgiftsspørsmål i sin alminnelighet» (s. 376). AP og KrF konstaterte at skatte- og avgiftspolitikken lå utenfor EØS og føyde til at den differensierte arbeidsgiveravgiften fortsatt skal kunne videreføres som viktig distriktspolitisk virkemiddel" (Innst. s. 57). Videre het det at "EØS ikke vil redusere Norges muligheter til å videreføre en aktiv distrikts- og regionalpolitikk" (Innst. S. s. 58 sp. 1).

22 Avgiftspolitikk Realitet: Den differensierte arbeidsgiveravgiften er endret flere ganger på grunn av EØSreglene. I 2014 endring som innebar at ingen firma innenfor energi og transport kunne få redusert avgift.

23 Fiskeri Forutsetning: EØS-avtalen omfatter ikke fiskeri.

24 Fiskeri Realitet: EØS har medført at utlendinger fritt kan eie norske oppdrettsanlegg. Eierskapsbegrensninger (prosent) er endret. Plikten til å lande norsk fisk i Norge, er fjernet (Protokoll 9 artikkel 5). Fiskerisektoren er generelt berørt av de fire friheter, med unntak av norske reguleringer av fangstleddet.

25 Offentlige tjenester Forutsetning: «... de fleste offentlige tjenester faller utenom Avtalen,» het det i Stortingsproposisjonen (s. 25).

26 Offentlige tjenester Realitet: En svært stor del av offentlig tjenesteproduksjon har vist seg å bli berørt av EØS-avtalens anbudsregler.

27 Helse Avtalen omfatter heller ikke helse- og sosialpolitikk, handelspolitikk overfor tredjeland, skatteog avgiftspolitikken og opphevelse av grensekontroll. Innst. S. nr. 248 ( ) Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) undertegnet i Oporto 2 mai 1992

28 Nationen

29 EØS er et demokratiproblem

30 En husmannskontrakt Eser ut: Over nye regelverk er tatt inn i EØS-avtalen siden den ble inngått. Ensidig: Alle nye regler i EØS kommer fra EU. Norge kan ikke lage egne regler. Underlagt: EØS-avtalen går foran andre norske lover ved motstrid. Kontrollert: Overvåkingsorganet ESA kan overprøve Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. EFTA-domstolen avgjør konflikter mellom ESA og Norge.

31 Vetoretten er brukt bare én gang: postdirektivet

32 Lovnadene om vetoretten Regjeringen vil aktivt bruke de nye mulighetene til å forme morgendagens regelverk i Europa. Og vi vil være rede til å bruke den retten avtalen gir oss, til å motsette oss at forslaget blir til felles EØS-regel, dersom vi finner det nødvendig. Gro Harlem Brundtland Daværende statsminister i Stortingets EØS-debatt 1992 St. tid. ( ), side 216

33 EØS er et miljøproblem

34 Fri flyt Foto: NU Gjennom EØS tar Norge del i EUs indre marked. Det er et marked som er basert på fri flyt av varer og tjenester, og skaper store miljøproblemer. Det indre markedet og direktivene gjennom EØS begrenser Norges muligheter til å legge om til den miljøpolitikken som kreves av oss. Silje Lundberg Tidligere leder i Natur og Ungdom

35 Matsminkedirektivene Omtrent 80 nye tilsetningsstoffer ble tillatt i Norge gjennom EUs direktiver om matsminke og barnemat i Kraftig økning: Fra før var ca 250 slik stoffer tillatt brukt i matvarene.

36 Klimakvoter i krise DN.no

37 EØS-avtalen som sovepute Hindrer strengere nasjonale regler Kreativeten svekkes Forbildene forsvinner

38 EØS er et problem for arbeidslivet

39

40 Fri bevegelse foran arbeidstagerne I rapporten dokumenterer vi at angrepene på lønns- og arbeidsvilkårene er en direkte følge av EØS-avtalens fri flytregime og EU/EØS-rettens prinsipp om at fri bevegelighet skal prioriteres foran beskyttelse av arbeidstakerne. Mot et tredelt arbeidsliv. Norsk arbeidsliv ti år etter øst-utvidelsen av EU De Facto, Rapport 4:2014

41 Foto: Nei til EU

42 LO-kongressens vedtak mai 2013 EØS-avtalen påvirker norsk arbeidsliv og samfunn gjennom beslutninger fattet i EU. LO krever at norske myndigheter går imot begrensninger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter.

43 EØS er særlig ille for distrikts-norge

44 Nordlys

45 Differensiert arbeidsgiveravgift Flere sektorer mister lavere avgift, spesielt viktig er energi og samferdsel arbeidsplasser blir negativt berørt. Norsk Lastebileierforbund anslår at 60 prosent av deres firma i Nord-Troms og Finnmark vil gå i null eller med underskudd med den nye ordningen. Endringene skyldes nye EU-regler og at ESA derfor har laget nye retningslinjer for regionalstøtte.

46 Postdirektivet Postdirektivet pålegger full liberalisering også av brev under 50 gram. Dermed er det fri konkurranse om all post. Erfaringene fra andre land viser at full konkurranse på posttjenester fører til at de aller største bedriftene får redusert portoutgiftene. Det blir en konkurransevridning til fordel for bedrifter i det sentrale østlandsområdet, i forhold til bedrifter som holder til ellers i landet. Postombæringen skal dessuten reduseres til fem dager i uken. Landsforeningen for lokalaviser (LLA) anslår at 15 prosent av landets aviser ikke blir delt ut hvis lørdagen forsvinner.

47 Hva EØS gjør med landbruket Norge har en selvstendig landbrukspolitikk (jordbruksoppgjøret, markedsregulering og tollvern). Men EØS griper inn: Det veterinære grensevernet fjernet (1998) Regler for matsikkerhet GMO Tekniske standarder i landbruket Handel med landbruksvarer

48 Handelen med landbruksvarer Kilde: SSB/SLF

49 EØS er ingen naturlov vi kan velge en fornyet handelsavtale i stedet

50 Nei til EU ønsker en fornyet handelsavtale

51 Selvsagt får vi solgt varene våre uten EØS Frihandelsavtalen ligger til grunn WTO gir et rammeverk EU har egeninteresse i å handle med Norge EU ønsker frihandel og inngår en rekke bilaterale (tosidige) handelsavtaler Sveits handler utmerket med EU uten EØS Importtoll er ikke noe å frykte for salget av fisk Vi handler med Sverige og Storbritannia ikke EU EU blir mindre viktig for Norge

52 Takk for oppmerksomheten

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale

Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale vett Nei til EUs skriftserie Nr. 1 Februar 2015 Kr 50,- Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale Hvorfor EØS-avtalen har utgått på dato og hva en handelsavtale skal inneholde 18 RETURUKE INTERPRESS

Detaljer

Høyre og EU-saken et dogmatisk ja-parti?

Høyre og EU-saken et dogmatisk ja-parti? Høyre og EU-saken et dogmatisk ja-parti? Nei til EU arbeidsnotat nr. 3/2013 Innhold Høyre og EU-saken 2 EU-medlemskap er en sentral programfestet målsetning for Høyre 2 Høyre er i utakt med egne velgere

Detaljer

Evaluering av EØS-avtalen

Evaluering av EØS-avtalen 15 år med EØS Evaluering av EØS-avtalen Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) har i femten år knyttet Norge til EU. Avtalen har blitt kritisert fra flere hold, både fra EU-tilhengere

Detaljer

4-00. Sju år med EØS. En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad. skriftserien 4-00

4-00. Sju år med EØS. En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad. skriftserien 4-00 4-00 Sju år med EØS En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen. Av Dag Seierstad skriftserien 4-00 Sju år med EØS En sammenfatning av Norges erfaringer med EØS-avtalen Nei til eu Skriftserien

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu.

Nei til EUs skriftserie. Nr. 3 September 2011 Kr 40,- På kollisjonskurs. Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten. neitileu. vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 September 2011 Kr 40,- RETURUKE 45 INTERPRESS NORGE 06 9 771504 537002 På kollisjonskurs Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten neitileu.no Boye

Detaljer

Full gass fra EØS. Omstridte EØS-saker etter 1.1.2000 Av Dag Seierstad SKRIFTSERIEN 4-01

Full gass fra EØS. Omstridte EØS-saker etter 1.1.2000 Av Dag Seierstad SKRIFTSERIEN 4-01 Full gass fra EØS Omstridte EØS-saker etter 1.1.2000 Av Dag Seierstad SKRIFTSERIEN 4-01 Full gass fra EØS Omstridte EØS-saker etter 1.1.2000 Av Dag Seierstad Nei til EU Skriftserien 4-01 1 2002 Nei til

Detaljer

Hjemfallsdommen: virkninger og alternativer

Hjemfallsdommen: virkninger og alternativer Hjemfallsdommen: virkninger og alternativer Kraftkroner står på spill for lokale myndigheter. Oslo kommune alene kan tape omlag 1,5 milliarder kroner hvis det innføres hjemfall (foto: Hafslund). EFTA-domstolen

Detaljer

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Norsk landbruk under press!

Norsk landbruk under press! Høstnummer 2014 OKTOBER1 Liljekonvallen Medlemsblad for Østfold Nei til EU Norsk landbruk under press! Jubileumsboka «Folket sa nei Norsk EU-motstand fra 1961 til i dag» 2 Leder 20 år siden folket sa nei!

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

LOs 15 krav til EØS-avtalen

LOs 15 krav til EØS-avtalen Notat 1:2012 Stein Stugu LOs 15 krav til EØS-avtalen Hvordan gikk det? Innledning EØS-avtalen ble etablert for å formalisere EFTA-landenes forhold til EU. I flere av landene var det et ønske, i alle fall

Detaljer

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 vett Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 TEMA: EU/EØS OG ARBEIDSLIV Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen Ti år med EU og EØS. Virkninger for fagbevegelsen Redaktør: Boye Ullmann

Detaljer

Innst. S. nr.248. Innstilling fra utenrìks- og konstitusionskomiteen. europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EøS),

Innst. S. nr.248. Innstilling fra utenrìks- og konstitusionskomiteen. europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EøS), Innst. S. nr.248. (19e1-92) Innstilling fra utenrìks- og konstitusionskomiteen om samúykke til ratifikasion av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EøS), undertegnet i Oporto 2. mai 1992.

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. spørsmål og svar. De Europeiske Felless. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. spørsmål og svar. De Europeiske Felless. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 16 100 spørsmål og svar De Europeiske Felless EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING

FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING Elisabeth Melander Stene FUNKSJONSHEMMEDE OG NORSK EF-TILPASNING FAFO-rapport 145 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon ISBN 82-7422-099-4 Omslagsillustrasjon: Herbjørn Skogstad

Detaljer

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety?

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? RAPPORT 2: 2013 Roar Eilertsen EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? Forbund, fagforeninger og klubber som har støttet utredning. En stor takk til alle: Forbundet Industri&Energi, El og

Detaljer

Rapport 2: 2012. Dag Seierstad EØS. - en kritisk vurdering

Rapport 2: 2012. Dag Seierstad EØS. - en kritisk vurdering Rapport 2: 2012 Dag Seierstad EØS - en kritisk vurdering Forord Vi er på vei inn i en omfattende EØS-debatt for første gang siden EØS-avtalen trådte i kraft i januar 1994. To ulike prosjekt angir spennvidden

Detaljer

Hva sier regjeringserklæringa om Norges forhold til EU?

Hva sier regjeringserklæringa om Norges forhold til EU? Hva sier regjeringserklæringa om Norges forhold til EU? Nei til EU arbeidsnotat nr. 9/2013 Innhold Ad kap. 16 Utenriks og bistand 2 Ad kap. 1 Innledning 2 Ad kap. 2 Arbeid og sosial 3 Ad kap. 3 Barn og

Detaljer

Uttalelser og diverse forslag

Uttalelser og diverse forslag LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 05-463 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Rapport # 9 Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

Hvem skal eie norsk vannkraft?

Hvem skal eie norsk vannkraft? NEI TIL EUs VALGKAMPAVIS. OPPLAG: 403 000 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo EØS OG LOKALDEMOKRATIET: Hvem skal eie norsk vannkraft? Gro: Førte bak lyset? I spørsmålet om eierskapet

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet

EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet Rapport # 14 EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

MØTE. i EØS-utvalget. tirsdag den 13. mars kl. 15.45. Møtet ble ledet av komiteens leder, Einar Steensnæs.

MØTE. i EØS-utvalget. tirsdag den 13. mars kl. 15.45. Møtet ble ledet av komiteens leder, Einar Steensnæs. 28 MØTE i EØS-utvalget tirsdag den 13. mars kl. 15.45 Møtet ble ledet av komiteens leder, Einar Steensnæs. Justiskomiteens medlemmer var innkalt for å delta under behandlingen av sak nr. 1. Til stede var:

Detaljer

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?.... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater.... 6 Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover

Detaljer