Eksamen Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 8 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 29.05.2015. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 8 15"

Transkript

1 Eksamen NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk for elever med samisk som andrespråk Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 8 15

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. For norsk, samisk og framandspråka er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrifter eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Donne, John: «Intet menneske er en øy», sitert i Ernest Hemingway: Klokkene ringer for deg, Gyldendal Omsett av Dag Heyerdahl Larsen Osland, Erna: «Mikke Mus», Nær nok, Det norske Samlaget 2004 Plan Norge: «Barnebrud», kampanjemagasin, Dagbladet Soga om Gisle Sursson, Landslaget for Norskundervisning (LNU) Omsett til norsk av Jan Ragnar Hagland. Utdrag, språkleg tilrettelagd Vesaas, Tarjei: «Kvart menneske er ei øy», Ordene. Bro eller stengsel, Den norske P.E.N. Klubb Utdrag Øverland, Arnulf: «Fri sprogutvikling», Sprog og usprog, Riksmålsforlaget 1967 Andre opplysningar Informasjon om vurderinga Du skal svare på oppgåva i del A. I del B er det fire oppgåver. Du skal svare på éi av dei. Bruk linjeavstand 1,5 og skriftstorleik 12. Sjå vurderingsrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksamen. Vurderingsrettleiinga ligg på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kommentarane til kvar oppgåve utfyller dei generelle kjenneteikna. NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 2 av 16

3 Nynorsk Du skal svare på oppgåva i del A og på éi av oppgåvene i del B. Legg merke til at det står ein kommentar under kvar oppgåveinstruks. Kommentaren vil vere til hjelp for å løyse oppgåva. Del A Kortsvarsoppgåve Svaret bør ikkje vere på meir enn cirka 250 ord. Utdrag frå Soga om Gisle Sursson, side 8 Skriv ein informativ tekst der du forklarer kvifor den vedlagde teksten er typisk for sagalitteraturen. Bruk konkrete eksempel frå tekstvedlegget. Du skal vise gjennom eksempel at du har kunnskap om form og innhald i norrøn litteratur. Bruk relevant fagspråk. Del B Langsvarsoppgåve Skriv nummeret på den oppgåva du vel, og lag overskrift sjølv. Oppgåve 1 Arnulf Øverland: «Fri sprogutvikling», side Arnulf Øverland hadde ein sentral posisjon i språkdebatten på midten av 1900-talet. Den vedlagde teksten er eit innlegg i debatten om samnorsk. Gjer greie for nokre av synspunkta i teksten, og forklar kort den språkhistoriske samanhengen. Drøft deretter denne påstanden frå teksten: «Sprogutviklingen er en naturlig prosess. Den lar seg hverken hindre eller påskynde.» Oppgåva er todelt. Du skal vise at du forstår teksten til Øverland og har kunnskapar om språkdebatten på hans tid. I den siste delen skal du vise at du har kunnskapar om språkutvikling. Du kan trekkje inn eksempel du kjenner til frå både fortid og notid. Oppgåve 2, 3 og 4 står på neste side. NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 3 av 16

4 Oppgåve 2 Tarjei Vesaas: «Kvart menneske er ei øy», side 9 John Donne: «Intet menneske er en øy», side 9 Ta utgangspunkt i dei to tekstvedlegga, og skriv ein kreativ tekst der du reflekterer over tematikken i tekstane. Lag overskrift sjølv. Denne oppgåva opnar for ulike løysingar, men det skal kome tydeleg fram i svaret ditt at du tek utgangspunkt i vedlegga. Du kan vise kreativitet gjennom dei innfallsvinklane og perspektiva du vel, og gjennom bruken av språklege verkemiddel. Oppgåve 3 Erna Osland: «Mikke Mus», side Tolk novella. Du skal skrive om både form og innhald. Du skal gjere greie for verkemidla og den funksjonen dei har, og grunngi dine eigne tankar om teksten. Bruk relevant fagspråk. Oppgåve 4 «Barnebrud», side Denne samansette teksten er dei tre første sidene av eit kampanjemagasin frå bistandsorganisasjonen Plan Norge. Magasinet blei sendt i posten til medlemmene av organisasjonen og var vedlegg i Dagbladet Analyser utdraget. Bruk omgrep frå retorikken. Vurder til slutt kor godt du meiner kampanjen fungerer etter formålet. Oppgåva er todelt. I den første delen skal du analysere både tekstar og bilete og samspelet mellom dei. I den andre delen skal du grunngi vurderingane dine og bruke konkrete eksempel frå teksten. NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 4 av 16

5 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Vedlegg Eksamen varer i 5 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For norsk, samisk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal de alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Donne, John: «Intet menneske er en øy», gjengitt i Ernest Hemingway: Klokkene ringer for deg, Gyldendal Oversatt av Dag Heyerdahl Larsen Osland, Erna: «Mikke Mus», Nær nok, Det norske Samlaget 2004 Plan Norge: «Barnebrud», kampanjemagasin, Dagbladet Soga om Gisle Sursson, Landslaget for Norskundervisning (LNU) Oversatt til norsk av Jan Ragnar Hagland. Utdrag, språklig tilrettelagt Vesaas, Tarjei: «Kvart menneske er ei øy», Ordene. Bro eller stengsel, Den norske P.E.N. Klubb Utdrag Andre opplysninger Informasjon om vurderingen Øverland, Arnulf: «Fri sprogutvikling», Sprog og usprog, Riksmålsforlaget 1967 Du skal svare på oppgaven i del A. I del B er det fire oppgaver. Du skal svare på én av dem. Bruk linjeavstand 1,5 og skriftstørrelse 12. Se vurderingsveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen. Vurderingsveiledningen ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kommentarene til hver oppgave utfyller de generelle kjennetegnene. NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 5 av 16

6 Bokmål Du skal svare på oppgaven i del A og på én av oppgavene i del B. Legg merke til at det står en kommentar under hver oppgaveinstruks. Kommentaren vil være til hjelp for å løse oppgaven. Del A Kortsvarsoppgave Svaret bør ikke være på mer enn cirka 250 ord. Utdrag fra Soga om Gisle Sursson, side 8 Skriv en informativ tekst der du forklarer hvorfor den vedlagte teksten er typisk for sagalitteraturen. Bruk konkrete eksempler fra tekstvedlegget. Du skal vise gjennom eksempler at du har kunnskap om form og innhold i norrøn litteratur. Bruk relevant fagspråk. Del B Langsvarsoppgave Skriv nummeret på den oppgaven du velger, og lag overskrift selv. Oppgave 1 Arnulf Øverland: «Fri sprogutvikling», side Arnulf Øverland hadde en sentral posisjon i språkdebatten på midten av 1900-tallet. Den vedlagte teksten er et innlegg i debatten om samnorsk. Gjør greie for noen av synspunktene i teksten, og forklar kort den språkhistoriske sammenhengen. Drøft deretter denne påstanden fra teksten: «Sprogutviklingen er en naturlig prosess. Den lar seg hverken hindre eller påskynde.» Oppgaven er todelt. Du skal vise at du forstår Øverlands tekst og har kunnskaper om språkdebatten på hans tid. I den siste delen skal du vise at du har kunnskaper om språkutvikling. Du kan trekke inn eksempler du kjenner til fra både fortid og nåtid. NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 6 av 16

7 Oppgave 2 Tarjei Vesaas: «Kvart menneske er ei øy», side 9 John Donne: «Intet menneske er en øy», side 9 Ta utgangspunkt i de to tekstvedleggene, og skriv en kreativ tekst der du reflekterer over tematikken i tekstene. Lag overskrift selv. Denne oppgaven åpner for ulike løsninger, men det skal komme tydelig fram i svaret ditt at du tar utgangspunkt i vedleggene. Du kan vise kreativitet gjennom de innfallsvinklene og perspektivene du velger, og gjennom bruken av språklige virkemidler. Oppgave 3 Erna Osland: «Mikke Mus», side Tolk novella. Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne tanker om teksten. Bruk relevant fagspråk. Oppgave 4 «Barnebrud», side Denne sammensatte teksten er de tre første sidene av et kampanjemagasin fra bistandsorganisasjonen Plan Norge. Magasinet ble sendt i posten til medlemmene av organisasjonen og var vedlegg i Dagbladet Analyser utdraget. Bruk begreper fra retorikken. Vurder til slutt hvor godt du mener kampanjen fungerer etter formålet. Kommentar Oppgaven er todelt. I den første delen skal du analysere både tekster og bilder og samspillet mellom dem. I den andre delen skal du begrunne vurderingene dine og bruke konkrete eksempler fra teksten. NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 7 av 16

8 Soga om Gisle Sursson Handlinga går føre seg på Island på 900-talet. Gisle er lyst fredlaus på grunn av drap. Øyolv Grå er ein mann som har tatt på seg å hemne drapet mot betaling, og i dette utdraget har han funne gøymestaden til Gisle og gått til angrep saman med 14 menn. Kvart menneske er ei øy Ein mann som heitte Svein, var det så som først gjekk mot Gisle. Gisle hogg til han og kløyvde han ned til akslene og slengde han utfor berghammaren. No kom dei i tvil om drapa til denne mannen i det heile skulle ta slutt. Gisle sa då til Øyolv: «Det er mitt ønske at dei tre hundre Kvart i sølv menneske som du har er teke ei imot øy, som for hovudet kjent. Så mitt, det skal må du bruer ha kjøpt til. Uendeleg i dyraste laget, mange eg vil slags òg at bruer. du Naturleg kjem til å nok ønskje har at vidu lært hadde den lagt bygningskunsten til endå tre hundre grundig. i sølv for at vi aldri hadde møttest. No får du svivørdnad for mannskapstapet du lir.» Det finst finare bruer enn ord over til andre, men berre i den rette, sjeldne stund. Den lydlause Då rådslo stund dei seg når med alt kvarandre, står stille for men ikkje ville å ikkje gå i for stykke, alt i livet medan gi opp. den Dei minste søkte då rørsle inn på er han ei gåve på same frå to tid kantar. då Øyolv er ord gjekk ubrukelege. fremst med Eller to mann, når ein den fingertupp eine heitte langs Tore, ein den arm andre er Tord, som frendane springande bruer til Øyolv. av gull. Det var hardhausar av verste slag. Angrepet vart både hardt og kvast, og dei greidde å få nokre sår på han med spydstikk. Men han forsvarte seg med stort mot og djervskap. Likevel: Dei fekk tusen så drygt gonger med stein oftare og er svære ordet hogg bru. frå han, at ingen var usåra som søkte imot han, Eit for under Gisle hogg av eialdri bru. i miss. No gjekk Øyolv og mannskapet hans hardt på. Dei såg at det stod om æra deira og vørdnaden. Dei la då til han med spyda så innvolane hans fall ut, men han sveipte innvolane Tarjei Vesaas og skjorta inn til seg og batt om nedantil med reipet. Då sa Gisle at dei skulle stogge litt, 1964 «de vil no få den enden på saka som de ønskte.» Han kvad då ei vise: Kvinna, som lys og lett liver hugen min opp, stolt få høyra skal om staute venen sin. Eg ved godt mot er, Intet menneske en øy Enda om sverdeggar vel smidde, meg sårar. Intet menneske er Sverd en Øy, lærte hel og far ubeskåren meg å tole! i seg selv. Hvert menneske er et stykke av Fastlandet, Dette er den en siste del visa av det til Gisle, Hele. og Om i det en same Jordklump han hadde skylles kvede bort denne av Havet, visa, hoppa blir Europa han ned mindre, på frå samme hammaren vis som og kjørte en Landtunge sverdet i hovudet blir det, på eller Tord, som frenden et Jordegods, til Øyolv, og tilhørende kløyvde han dine heilt til venner eller beltestaden. deg selv Så må fall bli Gisle det. ned Hvert på menneskes han og var død død med forminsker det same. meg, Dei var for no jeg alle er mykje innesluttet såra, i mennene til Øyolv. Gisle lét livet med så mange og store sår at det tyktest reint forunderleg. Menneskeheten. Gå derfor aldri ut for å spørre: Hvem ringer Klokkene for? Klokkene ringer Det har dei sidan sagt, at han aldri veik unna, og ikkje såg dei at det siste hogget hans var for deg. svakare enn det første. Her enda no Gisle tida si, og det er noko alle seier at han var ein utifrå djerv mann, endå om han ikkje i alle delar var ein lykkemann. John Donne Dei drog han så ned og tok sverdet av han. Dei la over han med stein og fór ned til sjøen Da døydde den sjette mannen nede på stranda. Øyolv tilbaud Aud å fara med seg, men det ville ho ikkje. Etter dette fór så Øyolv og dei heim til Otradal, og den sjuande mannen døydde då same natta. Den åttande låg sjuk av såra i tolv månader, då fekk han òg bane. Dei andre som var såra, vart friske, men vann liten heider. Og så er sagt overalt, at aldri har nokon her vart seg med større ære, så vidt folk veit. eggje øse opp, oppmuntre svivørdnad skam vørdnad respekt frende slektning tola halde ut/holde ut Aud kona til Gisle NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 8 av 16

9 Soga om Gisle Sursson Soga om Gisle Sursson er skriven på 1200-talet, men handlinga går føre seg på 900-talet. Gisle er lyst fredlaus på grunn av drap. Øyolv Grå er ein mann som har tatt på seg å hemne drapet mot betaling, og i dette utdraget har Kvart han funne gøymestaden menneske til Gisle og gått er til angrep. ei øy Øyolv har med seg 14 andre menn. Gisle er berre saman med kona si, Aud. Han forsvarer seg djervt og har no drepe fire av mennene til Øyolv. Kvart menneske er ei øy, som kjent. Så det må bruer til. Uendeleg mange slags bruer. Da Naturleg eggja Øyolv nok mennene har vi lært sine den sterkt bygningskunsten og lova dei store grundig. og verdfulle gåver dersom dei greidde å vinne inn på Gisle. Øyolv hadde eit utvalt mannskap med seg, både når det galdt mot og hard framferd. Svein Det finst er namnet finare bruer på den enn mannen ord over som til går andre, først men imot berre Gisle. i Gisle den rette, høgg sjeldne til han og stund. kløyver han ned til akslene Den lydlause og slengjer stund han når utfor alt berghammaren. står stille for ikkje No kom å gå dei i stykke, i tvil om medan drapa den til denne minste mannen rørsle i det heile skulle er ei ta gåve slutt. på same tid då er ord ubrukelege. Eller når ein fingertupp langs ein arm Gisle er som sa springande da til Øyolv: bruer «Eg vil av no gull. helst at dei tre hundre i sølv som du har teke imot for hovudet mitt, skal du ha kjøpt i dyraste laget, eg vil òg at du kjem til å ønskje at du hadde lagt til endå tre hundre i sølv Likevel: for at vi tusen aldri hadde gonger møttest. oftare er No ordet får du bru. svivørdnad for mannskapstapet du lir.» Da rådslo dei seg med kvarandre, men ville ikkje for alt i livet gi opp. Dei søkte da inn på han frå to kantar. Eit under Øyolv av gjekk ei bru. fremst med to mann, den eine heitte Tore, den andre Tord, frendane til Øyolv. Det var hardhausar av verste slag. Angrepet vart både hardt og kvast, og dei greidde å få nokre sår på han med spydstikk. Men han forsvarte seg med stort mot og djervskap. Dei fekk så drygt med stein og svære hogg frå han, at ingen var usåra som gikk mot han, for Gisle hogg aldri i miss. Tarjei Vesaas No gjekk Øyolv og mannskapet hans hardt på. Dei såg at det stod om æra deira og vørdnaden. Dei 1964 la til han med spyda så innvolane hans fall ut, men han sveipte innvolane og skjorta inn til seg og batt om nedantil med reipet. Da sa Gisle at dei skulle stogge litt, «de vil no få den enden på saka som de ønskte.» Han kvad da ei vise: Kvinna, som lys og lett liver hugen min opp, Intet menneske stolt få høyra skal er en øy om staute vennen sin. Intet menneske Eg ved er en godt Øy, mot hel er, og ubeskåren i seg selv. Hvert menneske er et stykke av Fastlandet, Enda en om del sverdeggar av det Hele. Om en Jordklump skylles bort av Havet, blir Europa mindre, på samme vel smidde, vis som meg en sårar. Landtunge blir det, eller som et Jordegods, tilhørende Dine Venner Sverd eller Deg lærte selv far må meg bli å tole! det. Hvert menneskes Død forminsker Meg, ti jeg Dette er innesluttet er den siste i visa Menneskeheten. til Gisle, og i det Gå same derfor han aldri hadde ut for kvede å spørre: denne Hvem visa, hoppa ringer Klokkene han ned frå hammaren for? Klokkene og kjørte ringer sverdet for deg. i hovudet på Tore, frenden til Øyolv, og kløyvde han heilt ned til beltestaden. Så fall Gisle ned på han og var død med det same. Dei var alle no mykje såra, mennene til Øyolv. Gisle døydde med så mange og store sår at det tyktest reint forunderleg. John Så har Donne dei sidan sagt, at han aldri veik unna, og ikkje såg dei at det siste hogget hans var svakare enn det 1624 første. Her enda no Gisle tida si, og det er noko alle seier at han var ein utifrå djerv mann, endå om han ikkje i alle delar var ein lykkemann. Dei drog han så ned og tok sverdet av han. Dei la over han med stein og for ned til sjøen. Da døydde den sjette mannen nede på stranda. Øyolv tilbaud Aud å fara med seg, men det ville ho ikkje. Etter dette fór så Øyolv og dei heim til Otradal, og den sjuande mannen døydde da same natta. Den åttande låg sjuk av såra i tolv månader, da fekk han òg bane. Dei andre som var såra, vart friske, men vann liten heider. Og så er sagt overalt, at aldri har nokon her vart seg med større ære, så vidt folk veit. berghammar: bratt bergvegg eggje: øse opp, oppmuntre svivørdnad: skam vørdnad: respekt frende: slektning tola: halde ut lykkemann: mann som har lykka med seg NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 9 av 16

10 Arnulf Øverland Arnulf Øverland Fri sprogutvikling Et levende sprog er i stadig vekst. Talemålet skifter i klangpreg, i bruk av ord og former, fra den ene bygd til den annen, fra Et den levende ene generasjon sprog er i stadig til den vekst. neste. Skriftsproget Talemålet skifter finne former i klangpreg, som i kan bruk bli av brukbare ord og former, over hele fra den landet ene bygd og bevare til den sin annen, mening fra fra den slekt ene generasjon til slekt. til den neste. Når hver Skriftsproget bygd vil ha må sitt finne eget former sprog som og hver kan bli generasjon brukbare over et nytt, hele da landet er dette og bevare en ulykkelig sin ærgjerrighet. mening fra slekt til slekt. Det er muligens Når hver bygd «radikalt» vil ha sitt å skifte eget sprog sprog og for hver hver generasjon gang det et skiftes nytt, da kirkeminister. er dette en ulykkelig ergjærrighet. Men dersom skriftsproget eier verdier som er verd å bevares, da skal det være konservativt. Det er muligens «radikalt» å skifte sprog for hver gang det skiftes kirkeminister. Skriftsproget har i seg selv en konservativ tendens. Uten denne ville det gå i oppløsning. Men dersom skriftsproget eier verdier som er verd å bevares, da skal det være Sproghistorien kjenner mange eksempler på at denne selvbevarende tendens har ført til konservativt. at sproget stivner. Talesproget er vokset videre, mens skriftsproget er blitt liggende igjen Skriftsproget har i seg selv en konservativ tendens. Uten denne ville det gå i som en hellig relikvie, et dødt sprog, som bare har vært i bruk ved lærde skoler og kultiske oppløsning. Sproghistorien kjenner mange eksempler på at denne selvbevarende tendens ceremonier. For oss er denne fare ikke overhengende. har ført til at sproget stivner. Talesproget er vokset videre, mens skriftsproget er blitt Under normale omstendigheter foregår utviklingen slik, at skriftsproget stadig opptar liggende igjen som en hellig relikvie, et dødt sprog, som bare har vært i bruk ved lærde nye ord fra fremmede sprog eller innenlandske dialekter, eller det anerkjenner nye former skoler og kultiske ceremonier. fra dagligtalen, For oss mens er denne enkelte fare gamle ikke overhengende. ord og former går av bruk og visner bort. Hos oss Under kjemper normale to sprog omstendigheter om herredømmet. foregår utviklingen Begge er anerkjent slik, at skriftsproget som offisielle stadig norske sprog. opptar Hitil nye har ord riksmålet fra fremmede vært sprog nesten eller enerådende innenlandske i presse, dialekter, i brevveksling eller det anerkjenner og i videnskapelig nye litteratur. former Også fra dagligtalen, i skjønnlitteraturen mens enkelte er gamle det dominerende. ord og former Men går av innenfor bruk og den visner offentlige bort. administrasjon Hos oss er det kjemper forsvunnet, to sprog og om i herredømmet. skolen det Begge forbudt. er anerkjent Det erstattet som offisielle med et kunstsprog, ille norske sammenknotet sprog. Hitil av har strebsomme riksmålet vært skolelærere. nesten enerådende Det kalles i presse, «bokmål»: i brevveksling Værsgod, og her i har du et «språk»! videnskapelig litteratur. Også i skjønnlitteraturen er det dominerende. Men innenfor den offentlige administrasjon er det forsvunnet, og i skolen er det forbudt. Det er erstattet med et kunstsprog, ille sammenknotet av strebsomme *** skolelærere. Det kalles «bokmål»: Værsgod, her har du et «språk»! Nasjonale og romantiske strømninger har båret nynorsken frem, og diktningen på landsmål *** har hatt en rik blomstring. Dette må glede alle fornuftige mennesker som føler seg hjemme i Norge Nasjonale og i norsk og romantiske kultur og strømninger som ikke lider har båret av partikularistisk nynorsken frem, sneversyn. og diktningen Det på må omsider være klart landsmål for oss har alle hatt landsmålsdiktningen rik blomstring. Dette er må av glede uvurderlig alle fornuftige betydning mennesker for vår som felles føler kultur, og at landsmålet seg hjemme i seg i Norge selv er og en i norsk like uvurderlig kultur og som kulturfaktor. ikke lider av Og partikularistisk det tjener ingen sneversyn. fornuftig Det hensikt å legge må omsider skjul på være at den klart landsmålsfiendtlige for oss alle at landsmålsdiktningen politikk som har er av vært uvurderlig drevet betydning innenfor vår for leir, har vært vår forfeilet felles kultur, og skadelig. og at landsmålet Den er nu i seg definitivt selv er en forlatt. like uvurderlig kulturfaktor. Og det En tjener forutsetning ingen fornuftig for at hensikt vi skal å legge kunne skjul føre på forsvarskampen at den landsmålsfiendtlige for vår ukrenkelige politikk som rett har til å beholde vært drevet vårt eget innenfor sprog, vår er leir, den har at vært vi uavkortet forfeilet og innrømmer skadelig. Den nynorsken er nu definitivt og dem forlatt. som skriver og En forutsetning for at vi skal kunne føre forsvarskampen for vår ukrenkelige rett taler landsmål samme rett. til å beholde vårt eget sprog, er den at vi uavkortet innrømmer nynorsken og dem som skriver og taler landsmål samme rett. *** *** NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 10 av 16

11 I det politiske klokkebytte står kulturverdiene ikke høyt, og på Stortinget er vårt sprog til salgs for en spottstyver. Men vi vil ikke rolig finne oss i at en departemental komité beslutter seg til å ta morsmålet fra våre barn og gjøre dem umælende. Dette er et så alvorlig inngrep i barnas sjeleliv at der må reises en folkebevegelse mot det. Den uunngåelige følge av at man avskaffet sproget tankens redskap og erstatter det med en plump imitasjon, blir et almindelig kulturelt forfall. I det politiske Sproget klokkebytte tilhører ikke står stortingsmennene. kulturverdiene ikke De skal høyt, være og fritatt på Stortinget for å forbedre er vårt det sprog for til salgs for oss. en spottstyver. Men vi Det vil ikke er heller rolig ikke finne noe oss maccano-leketøy i at en departemental for skoleboksforfattere. komité beslutter Og seg det er til slett å ta morsmålet fra ikke våre noen barn partipolitisk og gjøre dem sak. umælende. Vi vil hverken Dette ha er noe et høyre- så alvorlig eller venstre- inngrep eller i barnas arbeiderpartisprog, reises men folkebevegelse et norsk sprog. Derfor mot det. er vi Den nødt uunngåelige til å skape oss følge et upolitisk av at man organ avskaffet til vern om sproget sjeleliv at der må tankens riksmålet redskap et organ og erstatter for fri sprogutvikling. det med en plump imitasjon, blir et almindelig kulturelt forfall. Sproget tilhører ikke stortingsmennene. *** De skal være fritatt for å forbedre det for oss. Det Men er nu heller har vi ikke to sprog noe i meccano-leketøy landet, og vi kan ikke for holde skoleboksforfattere. på med det. Det er Og for det meningsløst er slett ikke noen partipolitisk og for kostbart. sak. Vi vil hverken ha noe høyre- eller venstre- eller arbeiderparti-sprog, men et norsk sprog. Tror Derfor man da er det vi nødt blir billigere til å skape å avskaffe oss et et upolitisk av dem organ og da til først vern og om fremst riksmålet det som et organ for har fri båret sprogutvikling. frem hovedparten av vår skapende tenkning og diktning? Eller skal vi avskaffe dem begge, og gjøre det belgmørkt over hele landet? Er det virkelig umulig å få våre myndigheter *** og våre sproglærere til å begripe at der er en sammenheng mellom sprog og kultur? Blant forstandige fagmenn er der ingen tvil om at våre to sprog før eller senere vil Men nu har vi to sprog i landet, og vi kan ikke holde på med det. Det er for meningsløst smelte sammen. Det er ikke dette der er uenighet om. og for kostbart. Men sprogmakerne vil kjøre nynorsk og riksmål gjennom kjøttkvernen i dag, for Tror man da det blir billigere å avskaffe et av dem og da først og fremst det som har de vil ha sproglapskaus til middag. båret frem hovedparten av vår skapende tenkning og diktning? Eller skal vi avskaffe En mekanisk blanding av de to sprog kan nok brukes til den slags «skriv» og dem begge, og gjøre det belgmørkt over hele landet? skjemaer som myndighetene sender ut når de vil utspre almindelig forvirring. Herunder Er det virkelig umulig å få våre myndigheter og våre sproglærere til å begripe at der kan man tygge i stykker blyanter og rive de fattige hårstrå ut av hodet uten at dette er en sammenheng mellom sprog og kultur? stimulerer tankevirksomheten. Blant forstandige Men det levende fagmenn sprog er kan der ikke ingen lages. tvil Det om skaper at våre seg to selv. sprog Det før vil eller si, det senere skapes vil smelte av alle sammen. som bruker Det det. er ikke Det skapes dette der mens er uenighet vi taler, mens om. vi tenker, mens vi skriver. Og det Men ødelegges sprogmakerne mens vi sitter vil i kjøre komité. nynorsk Sprogutviklingen og riksmål er gjennom naturlig kjøttkvernen prosess. Den i lar dag, seg for de vil hverken ha sproglapskaus hindre eller til påskynde. middag. En mekanisk «Der Führer blanding denkt av für de uns,» to sprog var det kan noen nok som brukes sa. til den slags «skriv» og skjemaer som myndighetene Det passer sender oss ikke. ut Vi når vil de tenke vil utspre selv. På almindelig vårt eget sprog! forvirring. Herunder kan man tygge i stykker blyanter og rive de fattige hårstrå ut av hodet uten at dette stimulerer tankevirksomheten. Men det levende sprog kan ikke lages. Det skaper seg selv. Det vil si, det skapes av alle som bruker det. Det skapes Fra mens Riksmålsforbundets vi taler, mens vi tidsskrift tenker, Ordet, mens 1950 vi skriver. Og det ødelegges mens vi sitter i komité. Sprogutviklingen er en naturlig prosess. Den lar seg hverken hindre eller påskynde. «Der Führer denkt für uns,» var det noen som sa. Det passer oss ikke. Vi vil tenke selv. På vårt eget sprog! Først trykt i Riksmålsforbundets tidsskrift Ordet, 1950 til salgs for en spottstyver billig til sals / billig til salgs NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 11 av 16

12 Erna Osland Erna Osland Mikke Mikke Mus Mus Midt på Midt natta på er natta det han er det hører han den. hører Gråten. den. Er Gråten. det nokon Er det som nokon græt? som Inne græt? i huset. Inne Inne i huset. i Inne i gangen. gangen. Inne i eit Inne av i soveromma? eit av soveromma? Det er Det mørkt, er mørkt, berre klokka berre klokka på nattbordet på nattbordet lyser Mikke lyser Mus Mikke syner Mus tida. syner tida Lyden blir blir ikkje borte Jo, det er einkvan som græt! Jo, Han det set er seg einkvan opp i som senga, græt! går ut i gangen og bort til soverommet til mor og far. Han Han står set litt. seg Det opp er i ikkje senga, frå går foreldra ut i gangen lyden kjem, og bort det til er soverommet ingen av dei til som mor græt. og far. Han Han går står vidare litt. Det bortover ikkje gangen. frå foreldra Kvar vart lyden det kjem, av lyden? det er ingen av dei som græt. Han Han står går heilt vidare i ro, bortover og da gangen. den der igjen, Kvar vart lyden. det Den av lyden? kjem frå soverommet til Tomas. Han står heilt i ro, og da er den der igjen, lyden. Den kjem frå soverommet til Tomas. Tomas Tomas det det er er storebror. storebror. Han Han er atten. er atten. Sjølv Sjølv er han er han åtte. åtte. Det er Det berre berre Tomas Tomas som kjører som kjører bil og bil er og seint er seint ute om ute kveldane om kveldane med med kjærasten kjærasten sin. sin. Men Men no no no no er er Tomas Tomas kommen kommen heim heim og ligg og ligg på på rommet rommet sitt og sitt græt. og græt. Tomas Tomas som er så som er god så god til å til fortelje å fortelje vitsar, vitsar, så fæl så fæl til å til kitle å kitle og og så så sterk sterk at at han han kan kan hive hive Tore Tore opp opp i i lufta. lufta. Tenk om Tore kunne bli så sterk at han kunne gå inn og løfte Tomas? Snurre han rundt så han måtte le! Eller kitle han? Tenk om Tore kunne bli så sterk at han kunne gå inn og løfte Tomas? Snurre han rundt Han opnar døra. så han måtte le! Eller kitle han? Det er mørkt, men han ser Tomas liggje der inne. Han er stille, gråtelyden er borte no. Han opnar døra. Tomas! Det er mørkt, men han ser Tomas liggje der inne. Han er stille, gråtelyden er Tomas svarer ikkje. borte no. Tomas! Men Tomas! nei, Tomas rører seg ikkje, han pustar berre. Tomas Fort stikk svarer Tore ikkje. handa si fram og innunder dyna, lurer den inn på magen til Tomas, vil kitle Tomas! han litt. Men Straks nei, gløtter Tomas Tomas rører seg fram. ikkje, han pustar berre. Fort Tore, stikk kva Tore gjer handa du? si spør fram han og som innunder i søvne. dyna, lurer Gå inn den og inn legg på deg, magen det til er midt på natta, Tomas, alle vil skal kitle sove han litt. no, seier han med heilt vanleg storebrorstemme. Straks Og så gløtter må Tore Tomas berre fram. gå inn att til seg sjølv. Men Tore, mens kva gjer han du? går, spør og heile han som den i lange søvne. tida gå før inn han og legg sovnar deg, og det ligg er og midt ser på på tala i Mikke natta, alle Mus-klokka, skal sove tenkjer no, seier han på med lyden heilt han vanleg hørte. storebrorstemme. Den kom frå Tomas, gjorde den ikkje det? Og så må Tore berre gå inn att til seg sjølv. Dagen Men mens kjem. han Og går, lyset og med heile alle den morgonlydane. lange tida før han Utan sovnar at Tore og har ligg gløymt og ser lyden på tala i i mørkret. Mikke Mus-klokka, Han ser på tenkjer mora. han på lyden han hørte. Den kom frå Tomas, gjorde den ikkje det? Han ser på faren. NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 12 av 16

13 Dagen kjem. Og lyset med alle morgonlydane. Utan at Tore har gløymt lyden i mørkret. Han ser på mora. Han ser på faren. Og på Tomas. Ein av dei har gråte, ein av dei er redd, eller trist. Men kven av dei er det? Det Og er på ikkje Tomas. råd å vite der dei sit rundt frukostbordet, smør brødskivene sine og drikk kaffi. Ein Det av er dei ikkje har gråte, godt å ein sjå kven av dei som er redd, gar gråte eller når trist. alle Men berre kven tygg av og dei tygg. er det? Det er ikkje råd å vite der dei sit rundt frukostbordet, smør brødskivene sine og drikk Neste gloheit natt er utan kaffi. lydar. Det er Og ikkje natta godt deretter. å sjå Heilt kven til som klokka har gråte blir når Da alle kjem berre ein tygg bil og tygg. kjørande inn på tunet, Tomas sin bil. Det knirkar i ytterdøra, og litt i trappa før det blir stille igjen. Neste natt er utan lydar. Og natta deretter. Heilt til klokka blir Da kjem ein bil kjørande inn Men på om tunet, morgonen Tomas sin er ikkje bil. Det Tomas knirkar stille! i ytterdøra, Han er som og før, litt i han trappa løftar før Tore det høgt blir stille igjen. Men om morgonen er ikkje Tomas stille! Han er som før, han løftar Tore høgt opp i lufta opp i lufta og snurrar han rundt. og snurrar han rundt. Vesle mus, ler han og kitlar Tore så veldig at han må springe og gøyme seg. Vesle mus, ler han og kitlar Tore så veldig at han må springe og gøyme seg. Det går to dagar, to dagar og to netter. Den tredje natta kjem lyden igjen. Og no er Tore Det går to dagar, to dagar og to netter. Den tredje natta kjem lyden igjen. Og no er sikker på kvar den kjem frå. Den kjem frå Tomas, det kan ikkje vere nokon annan. Mor Tore sikker på kvar den kjem frå. Den kjem frå Tomas, det kan ikkje vere nokon annan. og far har nemleg reist bort, det er berre Tomas og Tore som er heime. Mor og far har nemleg reist bort, det er berre Tomas og Tore som er heime. Tore Tore blir blir liggjande liggjande i i senga senga si. si. Det Det er er mørkt, mørkt, og og Mikke Mikke Mus-klokka Mus-klokka lyser. lyser Lyden vil vil ikkje gi gi seg! Tore står står opp. opp. Han Han opnar opnar døra. døra. Utan Utan eit eit knirk knirk står står han han ute i ute gangen. i gangen. Han Han lyttar. Jo, Jo, lyden er er der der framleis. Den Den er er svakare, men men han han hører hører den. den. Han stiltrar seg seg mot mot døra døra til til Tomas. Det er er Tomas som græt. Tomas som som har har så sterke så sterke armar armar og så og mange så mange vitsar. vitsar. Kva er er det det som som har har hendt? Ingen Ingen får får vere vere slemme slemme med med Tomas! Tomas! Tore opnar døra. Tomas? Tore bøyer seg seg mot mot Tomas. Med Med eit eit rykk rykk set set Tomas Tomas seg seg opp opp i senga, i senga, hiv hiv dyna dyna til sides til sides og hoppar og hoppar fram fram på på golvet. golvet. Kom deg ut! roper han, kom deg ut, jævla dritunge, og ikkje gå og snik på folk midt Kom på natta! deg ut! roper han, kom deg ut, jævla dritunge, og ikkje gå og snik på folk midt Tore på natta! piler inn til seg sjølv, stuper opp i senga og grev seg ned under dyna. Ja, Tore ikkje piler så djupt, inn til han seg sjølv, er lurare stuper enn opp det. i senga Og så og begynner grev seg han ned å under gråte. dyna. Ja, ikkje så djupt, Han græt han er høgt. lurare enn det. Og så begynner han å gråte. Han græt lenge. Han tvingar seg til det. Til døra går opp og Tomas står der og Han græt høgt. spør kva som er på ferde. Han er vel ikkje redd fordi mor og far er borte? Han græt lenge. Han tvingar seg til det. Til døra går opp og Tomas står der og Er du det, vesle mus? seier Tomas og bøyer seg over han. spør kva som er på ferde. Han er vel ikkje redd fordi mor og far er borte? Da er det lett for Tore å løfte på dyna. Og vips, så er den store broren hans innunder! Er du det, vesle mus? seier Tomas og bøyer seg over han. Armen til Tore er varm og tynn. Nakken til Tomas er mjuk og smal. Mikke Mus-klokka Da er det lett for Tore å løfte på dyna. Og vips, så er den store broren hans lyser i mørkret. 3.31, 3.32, innunder! Armen til Tore er varm og tynn. Nakken til Tomas er mjuk og smal. Mikke Mus-klokka lyser i mørkret. 3.31, 3.32, Frå/fra novellesamlinga Nær nok, 2004 Frå novellesamlinga Nær nok, 2004 NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 13 av 16

14 BARNE-BRUD HVER DAG STÅR JENTER BARNEBRUD ANNONSEBILAG FRA PLAN NORGE Barnebruder I BANGLADESH UNGDOMMENE SOM STOPPER BARNEBRYLLUP Wedding Busters LATIFA (15) FRA TANZANIA: Ville bli barnelege Ble barnebrud Slik jobber Plan mot barneekteskap PLAN NORGE ANNONSEBILAG 1 NOR1211-NOR1231-NOR1218-NOR1238 Eksamen Side 14 av 16

15 Foto: Renate Torseth leder HVER DAG STÅR JENTER BARNEBRUD Allerede på bryllupsnatten mister de retten til å være barn. De får ikke lenger gå på skolen og fremtidsdrømmene deres går i tusen knas. Mange av jentene blir utsatt for overgrep natt etter natt, og for en liten jentekropp er graviditet og fødsel direkte livstruende. Det som burde være den største dagen i livet, er for mange den verste. Bli Jentefadder i dag og hjelp oss i kampen for jenters rettigheter. Tlf: SMS FADDER til Husker du hva du drømte om som 12-åring? Tenk deg at du som sjetteklassing en dag ble fortalt at du aldri mer skulle gå på skolen, at du ikke lenger kunne leke med vennene dine. At du ikke lenger skulle bo sammen med familien din, men sammen med en fremmed mann som var dobbelt så gammel som deg. Hver dag blir rundt jenter under 18 år giftet bort. Det tilsvarer 14 millioner jenter i året, eller en vanlig norsk skoleklasse, hvert minutt. Mange av jentene er bare 12 år. Noen er enda yngre. Jenter som blir giftet bort som barn, er oftere utsatt for vold og mishandling enn de som giftes bort etter fylte 18 år. De har også større risiko for å bli hivsmittet enn kvinner. Barnekteskap medfører ofte at jenter blir gravide før kroppen er klar for det. Komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel er den største dødsårsaken for tenåringsjenter mellom 15 og 19 år i en rekke land. Med støtte fra faddere og samarbeidspartnere, arbeider Plan systematisk for å stoppe barneekteskap. Vi arbeider på landsbygda, der bryllupene faktisk skjer. Vi jobber opp mot myndighetene for å sikre at jentene har et lovverk som beskytter dem, og vi deltar i internasjonale forum for at verdens ledere skal reagere. Lørdag 11. oktober arrangerer vi Norges første offisielle barnebryllup, med norske Thea (12) og Geir (37). På vil vi gjennom bryllupsbloggen til den fiktive personen Thea og historier fra ekte barnebruder sette søkelys på et overgrep millioner av jenter blir offer for hvert år. Vi ønsker å få den norske befolkningen med oss på kravet om at verden må gjøre mer for å bekjempe barneekteskap og at Norge bør lede an. Under bryllupet 11. oktober skal vi rope et unisont nei til barneekteskap. Er du også med på å si #stoppbryllupet? Hvor absurd er det ikke om en norsk 12-åring skulle giftes bort? Jenter som blir giftet bort som barn, er oftere utsatt for vold og mishandling #STOPPBRYLLUPET Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge 2 PLAN NORGE ANNONSEBILAG PLAN NORGE ANNONSEBILAG 3 TRIGGER Foto: Renate Torseth. Takk til våre samarbeidspartnere som gjør denne annonsen mulig. Tallet er et anslag fra FN på antallet jenter under 18 år som giftes bort hver dag frem mot 2020.

16 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon utdanningsdirektoratet.no

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2 Side a Side b Innledning Denne boka handler om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten. Alle menneskene i denne boken bryter på forskjellige måter normene

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

Ingen. Den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig. Piet Hein.

Ingen. Den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig. Piet Hein. DEL B, SIDE 1 Den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig. Piet Hein Ingen av Svein Nyhus Nå spiller Ingen kort med seg selv. Ingen vinner hver

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt Et barn blir født Ann Helene Bolstad Skjelbred Fra historie og tradisjon til opplevelse I artikkelen Hva slags svar? Spørrelister som metode og materialet som kilde har jeg pekt på en rekke generelle utviklingstrekk

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Språknytt. tema Knud Knudsen bokmålets far, s. 18 34

Språknytt. tema Knud Knudsen bokmålets far, s. 18 34 tema Knud Knudsen bokmålets far, s. 18 34 Språknytt Utgitt av Språkrådet 40. årgang 2/2012 Forsvarlig språk, s. 6 Norskfaget i endring, s. 10 Språkreformatoren Knud Knudsen, s. 18 Knudsen og Ibsen, s.

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE VI KJENNER NOEN EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Annie, Krokelvdalen Diagnose: CMT Å leve med en muskelsykdom gir oss mange utfordringer små som store. For de som opplever

Detaljer

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011 Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) er Norges desidert mest kjente og mest

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer