Vold mot eldre. - med fokus på hjemmesykepleiens praksis. Konferanse Arendal 23.oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vold mot eldre. - med fokus på hjemmesykepleiens praksis. Konferanse Arendal 23.oktober 2013"

Transkript

1 Vold mot eldre - med fokus på hjemmesykepleiens praksis Konferanse Arendal 23.oktober 2013 Førsteamanuensis Astrid Sandmoe Høgskolen i Telemark, Fakultet for helse- og sosialfag 1

2 Bry seg om Bry seg med Hva er ditt ansvar? Hva handler det egentlig om? 2

3 Forekomst 2-4% av befolkningen over 65 år i private husholdninger I Aust-Agder mottar alderspensjon Minst 500 eldre kan være offer for overgrep Kvinner rapporterer oftere overgrep Menns utsatthet øker med økende alder (O Keeffe et al 2007; Naughton et al 2010; Soares et al 2010; SSB 2013) 3

4 Overgrep mot eldre defineres som en enkeltstående handling, gjentatte handlinger eller mangel på riktige handlinger som forårsaker skade, nød eller lidelse hos en eldre person. Overgrep skjer i et forhold hvor det i utgangspunktet er en forventing om tillit. Overgrepene kan være fysiske, psykiske, sosiale, økonomiske/materielle, seksuelle og/eller omsorgssvikt. (WHO 2002) 4

5 Et privat problem -? 70% av de spurte norske pensjonistene mente at naboer ikke skulle melde fra hvis de visste at et eldre menneske ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt av et familiemedlem. Storbritannia og Irland ofrene fortalte om overgrepene: Ikke til noen (⅓) Til familie, venner (⅓ - ½) Til fastlege, annet helse- sosialpersonell, politi (⅓) (ingen fortalte det til sykehusansatte) (Hjemdal & Juklestad 2006; O Keeffe et al 2007; Naughton et al 2010) 5

6 Konsekvenser Overgrep i seg selv eller angsten for å utsettes for overgrep, truer eldre menneskers helse og liv. Studier bekrefter høy sykelighet; økt dødelighet spesielt det første året etter at de er identifisert som ofre. Mer enn ¾ av ofrene opplevde overgrepene som alvorlige eller svært alvorlige. (Lachs et al 1998; O Keeffe et al 2007; Dong et al 2009) 6

7 30 eldre ofre for vold i nære relasjoner Halvparten av de eldre opplevde overgrep fra voksne barn Den andre halvparten opplevde overgrep fra: Ektefellen (8 saker) Naboer eller andre bekjente (4 saker) Hjelpeapparatet (3 saker) Flest voksne barn mest vanlig eller bare mest synlig??? Jonassen & Sandmoe

8 Hvordan ble overgrepene forklart? Rusrelaterte problemer hos overgriper Psykiske problemer Demens Mangel på innlevelse 8

9 De eldre ofrene - erfaringer og synspunkter Lite hjelp å få før VFE eller Krisesenter ble kontaktet Forstod begrepet "overgrep" hovedsaklig som fysisk vold Oppfattet ikke seg selv som offer hvis et voksent barn var overgriper synd på barnet Behov for årsaksforklaringer For lite samarbeid psykiatri, andre tjenester, foreldre Ved overgrep i parforhold likhetstrekk med yngre Blir i forholdet pga barna også når barna er voksne Ønsker sterkere involvering fra helse- og omsorgstjenestene (Jonassen & Sandmoe 2012) 9

10 Nasjonal kontakttelefon: mandag - fredag kl Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret. 10

11 Hjemmetjenesten - betingelser for å oppdage Være tilstede sammen med den eldre (være i posisjon for observasjoner) Evne til å observere, bygge tillit og relasjoner Kunnskap Akseptere at det er en del av ditt ansvar (Sandmoe 2011) 11

12 Hvordan oppdage fysisk? Påstand om overgrep fra offeret Uforklarlige fall og skader på uforklarlig steder Blåmerker Hyppig eller sjelden foreskriving av medikamenter ift ordinering Feilernæring uttørring - ustelt Hyppig besøk - legevakt el fastlege 12

13 Høy alder gir økt sårbarhet fysisk, psykisk og sosialt Normale aldersforandringer kan maskere eller ligne på skader som skyldes fysisk vold 13

14 Blåmerker som markør for fysisk vold Gruppe I - 68 eldre utilsiktede blåmerker Gruppe II 48 eldre tilsiktede blåmerker Utsatt for vold Avkreftet Bekreftet Visste årsaken 24 % 90 % Diameter 5 cm 7 % 55 % Lokalisering Ben og armer (90 %) Ansikt, nakke, siden av høyre arm eller bakre del av overkroppen (Mosqueda et al. 2005; Wiglesworth et al. 2009) 14

15 Hvordan oppdage atferd? Spiseproblemer? Søvnproblemer? Angst, forvirring, depresjon? Hjelpeløshet, håpløshet, resignasjon? Selvmotsignede uttalelser? Avvikende? Unngår kontakt med omsorgsgiver fysisk, med blikket eller verbalt Sosialt isolert 15

16 Hvordan oppdage seksuelt? Påstand om ufin oppførsel Uvanlig fokus på seksualitet Endring av atferd Magesmerter Vaginal rektal blødning Hyppige infeksjoner Undertøy fillete, flekkete, blodig 16

17 Hvordan oppdage økonomisk? Uvanlige uttak av penger - kreditkort Uvanlig pengebruk Endre testamentet nye venner? Eiendeler er blitt borte Kan ikke finne smykker, sølvtøy etc Dårlig råd uten forklarlig grunn Vanskjøtsel av seg selv tenner etc 17

18 OBS hvis omsorgsgiver Har alkohol/rusmiddelproblemer Er svært trett og sliten Er spesielt bekymret/ubekymret Snakker nedsettende eller unnvikende om den eldre Kommuniserer «aggressivt» er i forsvarsposisjon Behandler den gamle som et barn Er et voksent barn som deler husholdning med den eldre 18

19 Studier indikerer Stor omsorgsbyrde og stress i seg selv er ikke årsak til overgrep, men kan være en av flere utløsende faktorer Kvaliteten på relasjonene og historien mellom omsorgstaker og omsorgsgiver er det avgjørende Uhensiktsmessige mestringsstrategier og overføring av personlige problemer og frustrasjoner inn i rollen som omsorgsgiver, øker risikoen for overgrep (Ayres & Woodtli 2001; Cooper et al 2010) 19

20 Ved mistanke still enkle spørsmål Var det noen som gjorde dette mot deg? Er det noen som er sinte eller irriterte på deg - eller truer deg? Er det noen du kjenner som du er redd for? Hva skjer når du og den som hjelper deg er uenige? Føler du deg trygg i ditt eget hjem? Hvordan er en vanlig dag for deg? Er det noen som disponerer pengene dine uten at du har gitt tillatelse? 20

21 Hva finnes av handlingsberedskap? Helsepersonell bør - etterspørre rutiner og prosedyrer for hvordan besværlige situasjoner med mistanke om overgrep skal utredes og følges opp i deres tjeneste! 21

22 Utredning og oppfølging Lederen en spesielt ansvar! Samtal med dem det angår så langt det er mulig Lytte gi råd være tilstede bygg tillit vær støttende hold avtaler vær fleksibel Vurdere behovet for å intensivere eller endre tjenestetilbudet Vurder om boformen er egnet evt. utarbeid sikkerhetsplan Sikre at det er noen som følger med lokaliser voktere og alliansepartnere 22

23 Sykepleiernes erfaringer og vurderinger Sikre basale behov trygge den eldre. Dekke omsorgsbehovene unngå utestengning. Redusere konsekvensene av overgrepene. Avhengig av Handlingsberedskap og -kompetanse. Type overgrep. Offerets beslutningskapasitet. Relasjonene mellom offer og overgriper. Støttespillere og samarbeidspartnere. (Sandmoe, Kirkevold & Ballantyne 2011) 23

24 Ledernes erfaringer og vurderinger "Overgrep" et ord for alvorlige situasjoner. Ingen prosedyrer for identifisering eller håndtering. Få saker stor tiltro til tjenesten. Mange saker usikker på kunnskap og kompetanse. Koordinator ved identifiserte saker. Lite støtte fra fastlegene og andre samarbeidspartnere. (Sandmoe & Kirkevold 2011) 24

25 Spesialisthelsetjenesten Ressursperson i kommunen? Fastlege - kommunelege Kommunens rusteam Trygghetsavdeling Familievernkontoret Aktuelle samarbeidspartnere for videre utredning eller oppfølging Politiet - familievoldskoordinator Krisesenter Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre Vergemålsmyndigheten Vern for eldre Nasjonal kontakttelefon:

26 Vold i nære relasjoner et samfunnsansvar Regjeringen la 8. mars 2013 fram den aller første Stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner. 75 millioner kroner ekstra settes av til arbeidet. Melding til Stortinget ( ) nr.15 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner Det handler om å leve Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Utgangspunkt for studien - Hvilken hjelp og støtte fra hjemmetjenesten trenger en eldre pasient som er offer for overgrep? - Hva mener ansatte i hjemmetjenesten at de trenger for å møte behovene om hjelp og støtte fra voldutsatte eldre og deres familie? 31

32 Resultater fra prosjektet indikerer - at kunnskap, holdninger og organisering er nøkkelområder for å kunne oppdage og håndtere overgrepssaker - at handlingsberedskapen bør styrkes -at det finnes nødvendige ressurser som sammen kan arbeide for gode løsninger for offeret og deres familier -at det mangler systemer og ansvarsdeling for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid vedrørende overgrep mot eldre ofre 32

33 Anbefalinger som bør vurderes i det videre utviklingsarbeidet I II III Stilling som konsulent/koordinator med arbeidsområde knyttet til volds- og overgrepsproblematikk Tverretatlig konsultasjonsteam. En kontakt for overgrepsproblematikk i hver hjemmetjenesteenhet I tillegg forslag til: Utredningsverktøy (EASI & BASE) Sikkerhetsplan 8-trinns modell m/veiledende aktiviteter for utredning og håndtering av mulige overgrepssaker 33

34 Takk for oppmerksomheten! 34

Forskning og forskningsbehov på temaet vold og overgrep mot eldre. Olaug Juklestad - 2007

Forskning og forskningsbehov på temaet vold og overgrep mot eldre. Olaug Juklestad - 2007 Forskning og forskningsbehov på temaet vold og overgrep mot eldre. Olaug Juklestad - 2007 1 Olaug Juklestad Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Notat juni 2007 Forskning og forskningsbehov

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Overgrep mot eldre i Norge

Overgrep mot eldre i Norge Rapport 3 / 2012 Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Overgrep mot eldre

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Trygging av unges nære relasjoner (STIR) Sammenhenger mellom online og offline kontekst og risiko. Executive Summary

Trygging av unges nære relasjoner (STIR) Sammenhenger mellom online og offline kontekst og risiko. Executive Summary Trygging av unges nære relasjoner (STIR) Sammenhenger mellom online og offline kontekst og risiko Executive Summary Finansiert av DAPHNE III, Den europeiske kommisjon 1 Innhold: 1. Bakgrunn 2. Partnere

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Heftets tittel: Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Utgitt: Oktober 2003 Bestillingsnummer: IS-1060 ISBN-nr. 82-8081-028-5

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Når barns atferd gjør deg bekymret

Når barns atferd gjør deg bekymret Therese Rieber-Mohn Espen Lilleberg Når barns atferd gjør deg bekymret Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne- og likestillingsministeren

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2.1 Forhold ved familien Det er flere forhold i en familie som kan medføre utfordringer og noen ganger er/blir situasjonen slik at det vekker vår bekymring for den gravide

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND PROSTITUSJON I KRISTIANSAND KARTLEGGINGSRAPPORT JANUAR 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I BAKGRUNNSINFORMASJON OG METODE 1.1 Bakgrunn s.3 1.2. Kartleggingens målsetninger s.4 1.3. Lovverk og begrepsavklaringer

Detaljer