Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade"

Transkript

1 Induktionshäll Induksjonsplate Induktioliesi Induktionskogeplade 2000 W Biltema Nordic Services AB

2 Induktionshäll 2000 W Induktionsspole Elektronisk styrenhet Spänningsmatning Värmebeständig glasplatta Magnetfält Mikrodator och styrenhet Säkerhetsföreskrifter Hällens ovansida blir het och är det en stund efter att hällen stängts av. Täck inte över hällen med papper eller textil. Om hällen startas av misstag kan brand uppstå. Tappa inte föremål på hällen, hällen kan spricka. Använd aldrig hällen om det finns sprickor på hällen. Hällen får inte användas i närheten av eller komma i kontakt med vatten. Värm inte konserver direkt på hällen, risk för explosion. Använd inte kokkärl av plast eller aluminium då de kan smälta vid höga temperaturer. Dessutom föreligger brandfara. Placera inte kreditkort, klockor, radio etc. nära hällen. Magnetfältet från hällen kan skada föremålen. Anslut till ett jordat vägguttag, 10 A/250 V AC eller 15 A/250 VAC. Placera hällen på en plan yta, inte närmre än 10 cm från en vägg för att säkra god ventilation. Personer med pacemaker bör rådfråga läkare innan hällen används. Skadad nätsladd måste bytas av auktoriserad reparatör. Stäng omedelbart av hällen om sprickor i hällen upptäcks. Varning! Hällen innehåller högspänningsdelar. Hällen får inte handhas av barn. Introduktion Under kokzonen finns en induktionsspole. När hällen kopplas till 230 V AC alstrar spolen ett magnetfält. Magnetfältet i sin tur alstrar (inducerar) virvelströmmar i kokkärlets botten. Kokkärlet måste vara magnetiskt. Därigenom upphettas kokkärlets botten. Kokzonen varms upp indirekt genom den värme som avges från kokkärlets botten. Detaljförklaring Luftutlopp Glaskeramikhäll Manöverpanel Luftinsläpp Spänningsanslutning 2009 Biltema Nordic Services AB 2

3 Manöverpanelens funktioner Tidur Stäng av/avbryt tidur Fönster Funktionsindikeringar Indikering på/av På/av knapp Funktionsknapp Temperatur Effektväljare Öka/minska Funktionsknapp Värmehållning Använda hällen 1. Anslut induktionshällen till matningsspänning. Hällen sätts i passningsläge och indikeringslampan ON/OFF blinkar. 2. Placera ett kokkärl med magnetisk botten på kokzonen. 3. Tryck på ON/OFF-knappen. 4. Tryck på önskad funktionsknapp. Kokfunktioner ON/OFFF-knappen: När hällen är spänningssatt blinkar indkikeringslampan ON/OFF och ett surrande ljud indikerar att den elektromagnetiska hällen är igång. I passningsläge kommer hällen att arbeta enligt vald funktion. Trycker du på ON/OFF-knappen igen stängs hällen av. Fläkten fortsätter att gå för att reglera temperaturen i hällen. Knapparna + och -: I driftlägena används knapparna + och för att justera effekt och temperatur. Timer: Tryck på knappen Timer för att aktivera funktionen. Indikeringslampan för timern blinkar och 0 visas i fönstret. Ställ in önskad tid mellan 1 och 120 minuter. När tiden löpt ut stängs hällen av. Timer off: Avbryt timerfunktionen genom att trycka på Timer Off. Skyddsfunktioner Över- och underspänningsskydd. Överhettningsskydd. Automatisk avstängning efter 2 timmar om inget kokkärl eller tomt kokkärl står på hällen. Felkoder Kod Fel Kod Fel E1 Kortslutning E2 Öppen krets E3 IGBT-överhettad E4 Överhettning E5 Underspänning E6 Överspänning Rengöring och underhåll Dra ur stickkontakten och vänta tills hällen svalnat. Torka av glaskeramikhällen med en fuktig trasa och rengöringsmedel avsedd för glaskeramikhällar. Avlägsna fastsittande smuts med en rengöringsskrapa. Hällen får aldrig sänkas ner i vatten. Håll hällen ren. Rengör luftin-och utsläpp med topps eller en lite borste med rengöringsmedel på. Kokkärl Kokkärlet måste ha en slät, magnetisk botten med en diameter mellan 12 och 22 cm annars fungerar inte kokzonen Biltema Nordic Services AB

4 Felsökning Symptom Det hörs inget surrande ljud när hällen ansluts till nätspänning. Korta surrande ljud hörs och hällen slutar fungerar Värmen sluta plötsligt fungera Värmehållningstemperaturen kan inte kontrolleras Kontrollera att kontakten är i. att automatsäkringen inte löst ut. att spänningen inte är frånslagen att kokkärlet är magnetiskt att kokkärlet är centrerat på kokzonen att bottendiametern på kokkärlet är mellan 12 och 22 cm. att omgivningstemperaturen inte är för hög. om temperaturen för värmehållning har nått sitt inställda värde. att inte någon skyddsfunktion har löst ut att botten på kokkärlet är jämn. om indikeringslampan för värmehållning tänds Kvarstår felet efter felsökning ska hällen lämnas in till en auktoriserad reparatör för reparation. HOT SURFACE Varning! Ytorna kan bli heta vid användning. Temperaturen på åtkomliga ytor kan bli hög när apparaten används. Apparaten är inte avsedd att manövreras via en extern timer eller ett separat system för fjärrstyrning. Utsidan kan bli het när apparaten används. Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland soporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt Biltema Nordic Services AB 4

5 Induksjonsplate 2000 W Induksjonsspole Elektronisk styreenhet Spenningstilførsel Varmebestandig glassplate Magnetfelt Mikrodataenhet og styreenhet Sikkerhetsforskrifter Platens topp blir meget varm, også en stund etter at den er slått av. Dekk ikke over platen med papir eller tekstiler. Dersom platen skulle slås på utilsiktet, kan det oppstå brann. La ikke gjenstander falle ned på platen, den kan sprekke. Bruk aldri platen om den har sprekker. Platen må ikke brukes i nærheten av eller komme i kontakt med vann. Varm ikke hermetikkbokser rett på platen, risiko for eksplosjon. Bruk ikke kokekar av plast eller aluminium, fordi de kan smelte ved høye temperaturer, med fare for brann. Plasser ikke kredittkort, klokker, radio etc. nær platen. Magnetfeltet fra platen kan skade disse. Koble den til en jordet stikkontakt, 10 A/250 VAC eller 15 A/250 VAC. Plasser platen på et plant underlag, minst 10 cm fra vegg for å sikre god ventilasjon. Personer med pacemaker bør rådføre seg med lege før bruk av induksjonsplate. En skadet nettledning skal skiftes av autorisert reparatør. Slå straks av platen dersom det oppdages sprekker i denne. Advarsel! Platen inneholder deler med høy spenning. Platen skal ikke håndteres av barn. Innledning Under kokesonen er det en induksjonsspole. Når platen kobles til 230 V AC, danner spolen et magnetfelt. Magnetfeltet danner så (induserer) virvelstrømmer i kokekarets bunn. Kokekaret må være magnetisk. Dermed oppvarmes kokekarets bunn. Kokesonen varmes opp indirekte ved varmen som avgis fra kokekarets bunn. Delebeskrivelse Luftutløp Glasskeramikkplate Betjeningspanel Luftinntak Strømtilkobling Biltema Nordic Services AB

6 Betjeningspanelets funksjoner Timer Slå av/avbryt timer Vindu Funksjonsindikeringer Indikering på/av På/av-knapp Effektvelger Funksjonsknapp Temperatur Øke/minske Funksjonsknapp Varmholding Bruke platen Koble induksjonsplaten til spenningstilførsel. Platen settes i standby-modus, og indikeringslampen ON/OFF blinker. Sett et kokekar med magnetisk bunn på kokesonen. Trykk på ON/OFF-knappen. Trykk på ønsket funksjonsknapp. Kokefunksjoner ON/OFF-knappen: Når platen er spenningssatt, blinker indikeringslampen ON/OFF, og en surrende lyd indikerer at den elektromagnetiske platen er i gang. I standby-modus vil platen virke iht. valgt funksjon. Trykker du på ON/OFFknappen igjen, slås platen av. Viften fortsetter å gå for å regulere temperaturen i platen. Knapp + og -: I driftsmodus brukes knappene + og for å justere effekt og temperatur. Timer: Trykk på knappen Timer for å aktivere funksjonen. Indikeringslampen for timeren blinker, og 0 vises i vinduet. Still inn ønsket tid mellom 1 og 120 minutter. Når tiden er utløpt, slås platen av. Timer off: Avbryt timerfunksjonen ved å trykke på Timer Off. Kokekar Kokekaret må ha en slett, magnetisk bunn med en diameter på mellom 12 og 22 cm for at kokesonen skal fungere. Beskyttelsesfunksjoner Over- og underspenningsvern. Overopphetingsvern. Automatisk avslåing etter 2 timer dersom det ikke er et kokekar eller dersom det er et tomt kokekar på platen. Feilkoder Kode Feil Kode Feil E1 Kortslutning E2 Åpen krets E3 IGBToveropphetet E4 Overoppheting E5 Underspenning E6 Overspenning Rengjøring og vedlikehold Trekk støpselet ut av stikkontakten, og vent til platen er avkjølt. Tørk av glasskeramikkplaten med en fuktig klut og rengjøringsmiddel beregnet for glasskeramikkplater. Fjern fastsittende smuss med en rengjøringsskrape. Platen må aldri senkes ned i vann. Hold platen ren. Rengjør luftinntak og -utslipp med bomullspinner eller en liten børste med rengjøringsmiddel på Biltema Nordic Services AB 6

7 Felsökning Symptom Det høres ingen surrende lyd når platen kobles til nettspenning. Korte surrende lyder høres og platen slutter å fungere Varmen slutter plutselig å fungere Varmholdingstemperaturen kan ikke kontrolleres Kontroller at støpselet er satt i. at automatsikringen ikke er utløst. at spenningen ikke er slått av. at kokekaret er magnetisk. at kokekaret er sentrert på kokesonen. at kokekarets bunndiameter er mellom 12 og 22 cm. at omgivelsestemperaturen ikke er for høy. at temperaturen for varmholding har nådd innstilt verdi. at ingen beskyttelsesfunksjon er utløst. at bunnen på kokekaret er jevn. at indikeringslampen for varmholding tennes. Dersom feilen vedvarer etter feilsøking, skal platen leveres inn til autorisert reparatør for reparasjon. HOT SURFACE Advarsel! Overflaten kan bli svært varm ved bruk. Temperaturen på overflaten kan bli høy når kokeplaten brukes. Kokeplaten er ikke beregnet for betjening via ekstern timer eller separat system for fjernstyring. Utsiden kan bli svært varm når kokeplaten brukes. Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i avfallet. Maskin, tilbehør og emballasjemateriale skal sorteres og leveres til en gjenvinningssentral og der kasseres på en miljøvennlig måte Biltema Nordic Services AB

8 Induktioliesi 2000 W Induktiokäämi Ohjausyksikkö Jännitteensyöttö Lämmönkestävä lasilevy Magneettikenttä Tietokone ja ohjausyksikkö Turvallisuusohjeet Lieden yläpinta kuumenee ja on kuuma jonkin aikaa lieden poiskytkemisen jälkeen. Älä peitä liettä paperilla tai kankaalla. Ne voivat aiheuttaa tulipalon, jos liesi kytketään päälle vahingossa. Älä pudota mitään liedelle, se voi haljeta. Älä käytä liettä, jos siinä on halkeamia. Liettä ei saa käyttää veden läheisyydessä eikä se saa päästä kosketuksiin veden kanssa. Älä lämmitä suljettua säilykepurkkia liedellä, se voi räjähtää. Älä käytä muovisia tai alumiinisia keittoastioita, koska ne voivat sulaa korkeassa lämpötilassa. Lisäksi on olemassa palovaara. Älä aseta luottokorttia, kelloa, radiota jne. lieden läheisyyteen. Lieden magneettikenttä voi vaurioittaa niitä. Kytke liesi maadoitettuun 10 A/250 VAC tai 15 A/250 VAC pistorasiaan. Aseta liesi tasaiselle alustalle, vähintään 10 cm päähän seinästä hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Sydäntahdistinta käyttävien tulisi neuvotella lääkärin kanssa ennen lieden käyttöä. Vaurioitunut virtajohto pitää korjauttaa valtuutetulla asentajalla. Kytke liesi heti pois päältä, jos siihen tulee halkeama Biltema Nordic Services AB 8 Varoitus! Lieden sisällä jännitteellisiä osia. Älä anna lasten käyttää liettä. Johdanto Keittoalueen alla on induktiokäämi. Kun liesi kytketään 230 V AC jännitteeseen, käämi luo magneettikentän. Magneettikenttä puolestaan indusoi keittoastian pohjaan pyörrevirtoja. Keittoastian pitää olla magneettinen. Osat Ilmanpoistoaukko Lasikeramiikkaliesi Hallintapaneeli Ilmanottoaukko Virtajohto

9 Hallintapaneelin toiminnot Ajastin Näyttö Kytkee ajastimen päälle/pois. Merkkivalot Virran merkkivalo Virtakytkin Lämpötila Tehovalitsin Lisää/vähennä Lämpimänäpito Lieden käyttö 1. Kytke liesi pistorasiaan. Liesi kytkeytyy valmiustilaan ja ON/OFF-merkkivalo vilkkuu. 2. Aseta magneettisella pohjalla varustettu keittoastia keittoalueelle. 3. Paina virtakytkintä. 4. Paina haluttua toimintopainiketta. Keittotoiminnot Virtakytkin: Kun liesi on kytketty päälle, virran merkkivalo vilkkuu ja suriseva ääni ilmaisee, että sähkömagneettinen liesi on päällä. Valmiustilassa liesi toimii valitun toiminnon mukaan. Liesi kytketään pois painamalla uudelleen virtakytkintä. Puhallin pyörii edelleen lieden lämpötilan säätämiseksi. + ja - painikkeet: Käyttötiloissa tehoa ja lämpötilaa säädetään + ja - -painikkeilla. Timer: Aktivoi ajastin painamalla Timer-painiketta. Ajastimen merkkivalo vilkkuu ja näytössä näkyy 0. Säädä haluttu aika minuuttia. Liesi kytkeytyy pois päältä ajan loputtua. Timer off: Keskeytä ajastettu toiminta painamalla Timer Off -painiketta. Keittoastia Keittoastiassa pitää olla sileä, magneettinen pohja, jonka halkaisija on cm. Muuten keittoalue ei toimi. Suojatoiminnot Yli- ja alijännitesuoja. Ylikuumenemissuoja. Automaattinen poiskytkentä 2 tunnin kuluttua, jos liedellä ei ole keittoastiaa tai keittoastia on tyhjä. Vikakoodit Koodi Vika Koodi Vika E1 Oikosulku E2 Katkos E3 IGBT-ylikuumentunut E4 Ylikuumeneminen E5 Alijännite E6 Ylijännite Puhdistus ja huolto Vedä virtajohto irti pistorasiasta ja odota, kunnes liesi on jäähtynyt. Pyyhi liesi kostealla rievulla ja keraamisen lieden puhdistusaineelle. Irrota kiinnipalanut lika kaapimella. Liettä ei saa koskaan upottaa veteen. Pidä liesi puhtaana. Puhdista ilman otto- ja poistoaukot puhdistusaineeseen kastetulla pumpulipuikolla tai harjalla Biltema Nordic Services AB

10 Vianmääritys Oire Liedestä ei kuulu surinaa, kun se kytketään pistorasiaan. Kuuluu lyhyitä surinoita ja liesi lopettaa toimintansa Liesi lopettaa yhtäkkiä toimintansa Lämpimänäpitolämpötilaa ei voi säätää Tarkasta onko pistotulppa kytketty pistorasiaan. onko automaattivaroke lauennut. onko jännite kytketty. että keittoastia on magneettinen että keittoastia on keskellä keittoaluetta että keittoastian pohjan halkaisija on cm onko ympäristön lämpötila liian korkea. on lämpimänäpitotoiminto saavuttanut asetetun lämpötilan. onko jokin suojatoiminto lauennut että keittoastian pohja on tasainen että lämpimänäpidon merkkivalo syttyy. Ellei vika häviä, liesi tulee toimittaa korjattavaksi valtuutettuun korjaamoon. HOT SURFACE Varoitus! Pinnat voivat kuumentua käyttämisen aikana. Kaikkien pintojen lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi, kun laitetta käytetään. Laitetta ei ole tarkoitus käyttää ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen avulla. Ulkopinta voi kuumentua käyttämisen aikana. Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti Biltema Nordic Services AB 10

11 Induktionskogeplade 2000 W Induktionsspole Elektronisk styreenhed Spændingsforsyning Varmefast glasplade Magnetfelt Mikroprocessor og styreenhed Sikkerhedsforskrifter Kogepladens overflade bliver varm og forbliver varm et stykke tid efter, at kogepladen slukkes. Læg ikke papir, tøj eller andet oven på kogepladen. Hvis kogepladen tændes ved et uheld, kan det forårsage brand. Tab ikke genstande på kogepladen, da den så kan revne. Brug ikke kogepladen, hvis den er revnet. Kogepladen må ikke bruges i nærheden af vand eller komme i kontakt med vand. Opvarm ikke konservesdåser direkte på kogepladen, da dåserne så kan eksplodere. Brug ikke kogegrej af plast eller aluminium, da de kan smelte ved høje temperaturer. Det kan desuden medføre brandfare. Læg ikke kreditkort, ure, radioer eller Apparatets dele lignende tæt på kogepladen. Kogepladens magnetfelt kan skade sådanne genstande. Luftudgang Slut kogepladen til en jordet stikkontakt på 10 A/250 VAC eller 15 A/250 VAC. Anbring kogepladen på en plan overflade. Induktionskogeplade Kogepladen skal anbringes mindst 10 cm fra vægge for at sikre en god ventilation. Hvis du bruger pacemaker, bør du rådføre dig med din læge, inden du bruger kogepladen. Betjeningspanel Hvis netledningen bliver beskadiget, skal Luftindgang den udskiftes af en autoriseret reparatør. Sluk omgående for kogepladen, hvis du opdager en revne i den. 11 Advarsel! Kogepladen indeholder højspændingsdele. Kogepladen må ikke bruges af børn. Introduktion Under kogezonen er der en induktionsspole. Når kogepladen sluttes til 230 V, danner spolen et magnetfelt. Magnetfeltet danner (ved induktion) hvirvelstrømme i kogegrejets bund. Kogegrejet skal være magnetisk. Derved opvarmes kogegrejets bund. Kogezonen opvarmes indirekte gennem den varme, som afgives fra kogegrejets bund. Strømtilslutning 2009 Biltema Nordic Services AB

12 Betjeningspanelets funktioner Timer Sluk/afbryd timer Display Funktionsindikator Tænd/sluk-indikator Tænd/sluk-knap Effektvælger Temperaturknap Højere/lavere Knap til varmholdning Använda hällen Slut kogepladen til stikkontakten. Kogepladen er på standby, og indikatoren ON/OFF blinker. Sæt et stykke kogegrej med magnetisk bund på kogezonen. Tryk på knappen ON/OFF. Vælg den ønskede funktion. Kogefunktioner Knappen ON/OFF: Når kogepladen er sluttet til strøm, blinker indikatoren ON/OFF, og en snurrende lyd fortæller, at den elektromagnetiske kogeplade er i gang. Når kogepladen er på standby, kan du vælge den ønskede funktion. Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke for kogepladen. Blæseren fortsætter muligvis for at regulere temperaturen i kogepladen. Knapperne + og -: I driftstilstand bruges knapperne + og til at indstille effekt og temperatur. Timer: Tryk på knappen Timer for at aktivere timeren. Indikatoren for timeren blinker, og 0 vises på displayet. Indstil den ønskede tid til mellem 1 og 120 minutter. Når tiden er gået, slukkes kogepladen. Timer off: Du kan annullere timerfunktionen ved at trykke på knappen Timer Off. Beskyttelsesfunktioner Over-/underspændingsbeskyttelse. Overophedningsbeskyttelse. Automatisk slukning efter 2 timer, eller hvis der ikke er kogegrej på kogezonen, eller hvis kogegrejet er tomt. Fejlkoder Kode Fejl Kode Fejl E1 Kortslutning E2 Åben kreds E3 IGBT-overophedet E4 Overophedning E5 Underspænding E6 Overspænding Rengøring og vedligehold Træk stikket ud af stikkontakten, og vent til kogepladen er kølet af. Tør overfladen af med en fugtig klud og et rengøringsmiddel til glaskeramiske plader. Brug en skraber til glaskeramiske plader til at fjerne eventuelle fastbrændte madvarer. Kogepladen må ikke nedsænkes i vand. Hold kogepladen ren. Rens luftindgang og udgang med en lille børste og lidt rengøringsmiddel. Kogegrej Kogegrejet skal have en flad magnetisk bund med en diameter på mellem 12 og 22 cm for at kunne bruges på kogezonen Biltema Nordic Services AB 12

13 Fejlafhjælpning Symptom Der høres ingen snurrende lyd, når kogepladen sluttes til strøm. Der høres en kort snurrende lyd, og kogepladen holder op med at virke. Varmen stopper pludseligt. Varmholdningstemperaturen kan ikke styres. Kontrollér at stikket er sat i. at automatsikringen ikke er udløst. at strømmen ikke er slået fra. at kogegrejet er magnetisk. at kogegrejet står midt på kogezonen. at bunden på kogegrejet er mellem 12 og 22 cm i diameter. at den omgivende temperatur ikke er for høj. om den indstillede temperatur er nået. at beskyttelsesanordningerne ikke har slået kogepladen fra. at kogegrejets bund er jævn. om indikatoren for varmholdning er tændt. Hvis fejlen ikke afhjælpes af det ovenstående, skal kogepladen indleveres til en autoriseret reparatør. HOT SURFACE Advarsel! Overfladerne kan blive varme under brug. Temperaturen på tilgængelige overflader kan blive høj, når apparatet er i brug. Apparatet er ikke beregnet til brug via en ekstern timer eller et separat system til fjernstyring. Ydersiden kan blive varm, når apparatet er i brug. Genbrug kasseret materiale i stedet for at blande det med affaldet. Alle maskiner, tilbehør og emballage skal sorteres og afleveres på genbrugsstationen. Der bortskaffes det på en miljøvenlig måde Biltema Nordic Services AB

14

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer Skotork Skotørker Kenkien kuivain Skotørrer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Skotork Bruksanvisning Läs alla anvisningar innan sko-/stöveltorken används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN 800 1000 W SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet används för att

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR 46-389 1800 W 87 x 40 x 7 cm 46-387 650 W 45 x 40 x 7 cm 46-388 1200 W 66 x 40 x7 cm 46-390 750 W 78 x 24 x 10 cm 2011 Biltema Nordic Services AB SE ELEMENT BRUKSANVISNING

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Luftavfuktare Luftavfukter

Luftavfuktare Luftavfukter Luftavfuktare Luftavfukter Ilmankuivain Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso NO Bruksanvisning 42 Platetopp HK894400FG

DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso NO Bruksanvisning 42 Platetopp HK894400FG DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 22 Keittotaso NO Bruksanvisning 42 Platetopp HK894400FG 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

TÄRKEÄÄ TIETOA, OHJEITA JA SUOSITUKSIA VIGTIGE INFORMATIONER, ANVISNINGER OG ANBEFALIGER VIKTIGE OPPLYSNINGER, HENSTILLINGER OG ANBEFALINGER

TÄRKEÄÄ TIETOA, OHJEITA JA SUOSITUKSIA VIGTIGE INFORMATIONER, ANVISNINGER OG ANBEFALIGER VIKTIGE OPPLYSNINGER, HENSTILLINGER OG ANBEFALINGER 1 DK SE NO FI BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Kære bruger, du har købt et produkt fra vores nye række af indbyggede hvidevarer. Det er vores ønske, at du får glæde af produktet. Vi anbefaler dig

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Apparatets typeskilt fastklæbes her. Dette skilt er placeret oven på apparatet.

Apparatets typeskilt fastklæbes her. Dette skilt er placeret oven på apparatet. Apparatets typeskilt fastklæbes her Dette skilt er placeret oven på apparatet. Hav produktionskoden (PCODE) og det fuldstændige varenummer (ITEMNR) parat, når De kontakter kundeserviceafdelingen. 700002002100

Detaljer

HK764403FB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 NO INDUKSJONSKOKETOPP BRUKSANVISNING 34 ES PLACA DE INDUCCIÓN

HK764403FB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 NO INDUKSJONSKOKETOPP BRUKSANVISNING 34 ES PLACA DE INDUCCIÓN HK764403FB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 18 NO INDUKSJONSKOKETOPP BRUKSANVISNING 34 ES PLACA DE INDUCCIÓN MANUAL DE INSTRUCCIONES 49 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso KBIP600 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET

KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET 1 DK SE NO FI BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSESV EJLEDNING Kære bruger, du har købt et produkt fra vores nye række af indbyggede hvidevarer. Det er vores ønske, at du får glæde af produktet. Vi anbefaler dig

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

COFFEEMAKER TIMER KAFFEKOKARE MED TIMER KAFFETRAKTER MED TIDSUR AJASTETTAVA KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE MED TIMER

COFFEEMAKER TIMER KAFFEKOKARE MED TIMER KAFFETRAKTER MED TIDSUR AJASTETTAVA KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE MED TIMER COFFEEMAKER TIMER KAFFEKOKARE MED TIMER KAFFETRAKTER MED TIDSUR AJASTETTAVA KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE MED TIMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer