Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade"

Transkript

1 Induktionshäll Induksjonsplate Induktioliesi Induktionskogeplade 2000 W Biltema Nordic Services AB

2 Induktionshäll 2000 W Induktionsspole Elektronisk styrenhet Spänningsmatning Värmebeständig glasplatta Magnetfält Mikrodator och styrenhet Säkerhetsföreskrifter Hällens ovansida blir het och är det en stund efter att hällen stängts av. Täck inte över hällen med papper eller textil. Om hällen startas av misstag kan brand uppstå. Tappa inte föremål på hällen, hällen kan spricka. Använd aldrig hällen om det finns sprickor på hällen. Hällen får inte användas i närheten av eller komma i kontakt med vatten. Värm inte konserver direkt på hällen, risk för explosion. Använd inte kokkärl av plast eller aluminium då de kan smälta vid höga temperaturer. Dessutom föreligger brandfara. Placera inte kreditkort, klockor, radio etc. nära hällen. Magnetfältet från hällen kan skada föremålen. Anslut till ett jordat vägguttag, 10 A/250 V AC eller 15 A/250 VAC. Placera hällen på en plan yta, inte närmre än 10 cm från en vägg för att säkra god ventilation. Personer med pacemaker bör rådfråga läkare innan hällen används. Skadad nätsladd måste bytas av auktoriserad reparatör. Stäng omedelbart av hällen om sprickor i hällen upptäcks. Varning! Hällen innehåller högspänningsdelar. Hällen får inte handhas av barn. Introduktion Under kokzonen finns en induktionsspole. När hällen kopplas till 230 V AC alstrar spolen ett magnetfält. Magnetfältet i sin tur alstrar (inducerar) virvelströmmar i kokkärlets botten. Kokkärlet måste vara magnetiskt. Därigenom upphettas kokkärlets botten. Kokzonen varms upp indirekt genom den värme som avges från kokkärlets botten. Detaljförklaring Luftutlopp Glaskeramikhäll Manöverpanel Luftinsläpp Spänningsanslutning 2009 Biltema Nordic Services AB 2

3 Manöverpanelens funktioner Tidur Stäng av/avbryt tidur Fönster Funktionsindikeringar Indikering på/av På/av knapp Funktionsknapp Temperatur Effektväljare Öka/minska Funktionsknapp Värmehållning Använda hällen 1. Anslut induktionshällen till matningsspänning. Hällen sätts i passningsläge och indikeringslampan ON/OFF blinkar. 2. Placera ett kokkärl med magnetisk botten på kokzonen. 3. Tryck på ON/OFF-knappen. 4. Tryck på önskad funktionsknapp. Kokfunktioner ON/OFFF-knappen: När hällen är spänningssatt blinkar indkikeringslampan ON/OFF och ett surrande ljud indikerar att den elektromagnetiska hällen är igång. I passningsläge kommer hällen att arbeta enligt vald funktion. Trycker du på ON/OFF-knappen igen stängs hällen av. Fläkten fortsätter att gå för att reglera temperaturen i hällen. Knapparna + och -: I driftlägena används knapparna + och för att justera effekt och temperatur. Timer: Tryck på knappen Timer för att aktivera funktionen. Indikeringslampan för timern blinkar och 0 visas i fönstret. Ställ in önskad tid mellan 1 och 120 minuter. När tiden löpt ut stängs hällen av. Timer off: Avbryt timerfunktionen genom att trycka på Timer Off. Skyddsfunktioner Över- och underspänningsskydd. Överhettningsskydd. Automatisk avstängning efter 2 timmar om inget kokkärl eller tomt kokkärl står på hällen. Felkoder Kod Fel Kod Fel E1 Kortslutning E2 Öppen krets E3 IGBT-överhettad E4 Överhettning E5 Underspänning E6 Överspänning Rengöring och underhåll Dra ur stickkontakten och vänta tills hällen svalnat. Torka av glaskeramikhällen med en fuktig trasa och rengöringsmedel avsedd för glaskeramikhällar. Avlägsna fastsittande smuts med en rengöringsskrapa. Hällen får aldrig sänkas ner i vatten. Håll hällen ren. Rengör luftin-och utsläpp med topps eller en lite borste med rengöringsmedel på. Kokkärl Kokkärlet måste ha en slät, magnetisk botten med en diameter mellan 12 och 22 cm annars fungerar inte kokzonen Biltema Nordic Services AB

4 Felsökning Symptom Det hörs inget surrande ljud när hällen ansluts till nätspänning. Korta surrande ljud hörs och hällen slutar fungerar Värmen sluta plötsligt fungera Värmehållningstemperaturen kan inte kontrolleras Kontrollera att kontakten är i. att automatsäkringen inte löst ut. att spänningen inte är frånslagen att kokkärlet är magnetiskt att kokkärlet är centrerat på kokzonen att bottendiametern på kokkärlet är mellan 12 och 22 cm. att omgivningstemperaturen inte är för hög. om temperaturen för värmehållning har nått sitt inställda värde. att inte någon skyddsfunktion har löst ut att botten på kokkärlet är jämn. om indikeringslampan för värmehållning tänds Kvarstår felet efter felsökning ska hällen lämnas in till en auktoriserad reparatör för reparation. HOT SURFACE Varning! Ytorna kan bli heta vid användning. Temperaturen på åtkomliga ytor kan bli hög när apparaten används. Apparaten är inte avsedd att manövreras via en extern timer eller ett separat system för fjärrstyrning. Utsidan kan bli het när apparaten används. Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland soporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt Biltema Nordic Services AB 4

5 Induksjonsplate 2000 W Induksjonsspole Elektronisk styreenhet Spenningstilførsel Varmebestandig glassplate Magnetfelt Mikrodataenhet og styreenhet Sikkerhetsforskrifter Platens topp blir meget varm, også en stund etter at den er slått av. Dekk ikke over platen med papir eller tekstiler. Dersom platen skulle slås på utilsiktet, kan det oppstå brann. La ikke gjenstander falle ned på platen, den kan sprekke. Bruk aldri platen om den har sprekker. Platen må ikke brukes i nærheten av eller komme i kontakt med vann. Varm ikke hermetikkbokser rett på platen, risiko for eksplosjon. Bruk ikke kokekar av plast eller aluminium, fordi de kan smelte ved høye temperaturer, med fare for brann. Plasser ikke kredittkort, klokker, radio etc. nær platen. Magnetfeltet fra platen kan skade disse. Koble den til en jordet stikkontakt, 10 A/250 VAC eller 15 A/250 VAC. Plasser platen på et plant underlag, minst 10 cm fra vegg for å sikre god ventilasjon. Personer med pacemaker bør rådføre seg med lege før bruk av induksjonsplate. En skadet nettledning skal skiftes av autorisert reparatør. Slå straks av platen dersom det oppdages sprekker i denne. Advarsel! Platen inneholder deler med høy spenning. Platen skal ikke håndteres av barn. Innledning Under kokesonen er det en induksjonsspole. Når platen kobles til 230 V AC, danner spolen et magnetfelt. Magnetfeltet danner så (induserer) virvelstrømmer i kokekarets bunn. Kokekaret må være magnetisk. Dermed oppvarmes kokekarets bunn. Kokesonen varmes opp indirekte ved varmen som avgis fra kokekarets bunn. Delebeskrivelse Luftutløp Glasskeramikkplate Betjeningspanel Luftinntak Strømtilkobling Biltema Nordic Services AB

6 Betjeningspanelets funksjoner Timer Slå av/avbryt timer Vindu Funksjonsindikeringer Indikering på/av På/av-knapp Effektvelger Funksjonsknapp Temperatur Øke/minske Funksjonsknapp Varmholding Bruke platen Koble induksjonsplaten til spenningstilførsel. Platen settes i standby-modus, og indikeringslampen ON/OFF blinker. Sett et kokekar med magnetisk bunn på kokesonen. Trykk på ON/OFF-knappen. Trykk på ønsket funksjonsknapp. Kokefunksjoner ON/OFF-knappen: Når platen er spenningssatt, blinker indikeringslampen ON/OFF, og en surrende lyd indikerer at den elektromagnetiske platen er i gang. I standby-modus vil platen virke iht. valgt funksjon. Trykker du på ON/OFFknappen igjen, slås platen av. Viften fortsetter å gå for å regulere temperaturen i platen. Knapp + og -: I driftsmodus brukes knappene + og for å justere effekt og temperatur. Timer: Trykk på knappen Timer for å aktivere funksjonen. Indikeringslampen for timeren blinker, og 0 vises i vinduet. Still inn ønsket tid mellom 1 og 120 minutter. Når tiden er utløpt, slås platen av. Timer off: Avbryt timerfunksjonen ved å trykke på Timer Off. Kokekar Kokekaret må ha en slett, magnetisk bunn med en diameter på mellom 12 og 22 cm for at kokesonen skal fungere. Beskyttelsesfunksjoner Over- og underspenningsvern. Overopphetingsvern. Automatisk avslåing etter 2 timer dersom det ikke er et kokekar eller dersom det er et tomt kokekar på platen. Feilkoder Kode Feil Kode Feil E1 Kortslutning E2 Åpen krets E3 IGBToveropphetet E4 Overoppheting E5 Underspenning E6 Overspenning Rengjøring og vedlikehold Trekk støpselet ut av stikkontakten, og vent til platen er avkjølt. Tørk av glasskeramikkplaten med en fuktig klut og rengjøringsmiddel beregnet for glasskeramikkplater. Fjern fastsittende smuss med en rengjøringsskrape. Platen må aldri senkes ned i vann. Hold platen ren. Rengjør luftinntak og -utslipp med bomullspinner eller en liten børste med rengjøringsmiddel på Biltema Nordic Services AB 6

7 Felsökning Symptom Det høres ingen surrende lyd når platen kobles til nettspenning. Korte surrende lyder høres og platen slutter å fungere Varmen slutter plutselig å fungere Varmholdingstemperaturen kan ikke kontrolleres Kontroller at støpselet er satt i. at automatsikringen ikke er utløst. at spenningen ikke er slått av. at kokekaret er magnetisk. at kokekaret er sentrert på kokesonen. at kokekarets bunndiameter er mellom 12 og 22 cm. at omgivelsestemperaturen ikke er for høy. at temperaturen for varmholding har nådd innstilt verdi. at ingen beskyttelsesfunksjon er utløst. at bunnen på kokekaret er jevn. at indikeringslampen for varmholding tennes. Dersom feilen vedvarer etter feilsøking, skal platen leveres inn til autorisert reparatør for reparasjon. HOT SURFACE Advarsel! Overflaten kan bli svært varm ved bruk. Temperaturen på overflaten kan bli høy når kokeplaten brukes. Kokeplaten er ikke beregnet for betjening via ekstern timer eller separat system for fjernstyring. Utsiden kan bli svært varm når kokeplaten brukes. Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i avfallet. Maskin, tilbehør og emballasjemateriale skal sorteres og leveres til en gjenvinningssentral og der kasseres på en miljøvennlig måte Biltema Nordic Services AB

8 Induktioliesi 2000 W Induktiokäämi Ohjausyksikkö Jännitteensyöttö Lämmönkestävä lasilevy Magneettikenttä Tietokone ja ohjausyksikkö Turvallisuusohjeet Lieden yläpinta kuumenee ja on kuuma jonkin aikaa lieden poiskytkemisen jälkeen. Älä peitä liettä paperilla tai kankaalla. Ne voivat aiheuttaa tulipalon, jos liesi kytketään päälle vahingossa. Älä pudota mitään liedelle, se voi haljeta. Älä käytä liettä, jos siinä on halkeamia. Liettä ei saa käyttää veden läheisyydessä eikä se saa päästä kosketuksiin veden kanssa. Älä lämmitä suljettua säilykepurkkia liedellä, se voi räjähtää. Älä käytä muovisia tai alumiinisia keittoastioita, koska ne voivat sulaa korkeassa lämpötilassa. Lisäksi on olemassa palovaara. Älä aseta luottokorttia, kelloa, radiota jne. lieden läheisyyteen. Lieden magneettikenttä voi vaurioittaa niitä. Kytke liesi maadoitettuun 10 A/250 VAC tai 15 A/250 VAC pistorasiaan. Aseta liesi tasaiselle alustalle, vähintään 10 cm päähän seinästä hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Sydäntahdistinta käyttävien tulisi neuvotella lääkärin kanssa ennen lieden käyttöä. Vaurioitunut virtajohto pitää korjauttaa valtuutetulla asentajalla. Kytke liesi heti pois päältä, jos siihen tulee halkeama Biltema Nordic Services AB 8 Varoitus! Lieden sisällä jännitteellisiä osia. Älä anna lasten käyttää liettä. Johdanto Keittoalueen alla on induktiokäämi. Kun liesi kytketään 230 V AC jännitteeseen, käämi luo magneettikentän. Magneettikenttä puolestaan indusoi keittoastian pohjaan pyörrevirtoja. Keittoastian pitää olla magneettinen. Osat Ilmanpoistoaukko Lasikeramiikkaliesi Hallintapaneeli Ilmanottoaukko Virtajohto

9 Hallintapaneelin toiminnot Ajastin Näyttö Kytkee ajastimen päälle/pois. Merkkivalot Virran merkkivalo Virtakytkin Lämpötila Tehovalitsin Lisää/vähennä Lämpimänäpito Lieden käyttö 1. Kytke liesi pistorasiaan. Liesi kytkeytyy valmiustilaan ja ON/OFF-merkkivalo vilkkuu. 2. Aseta magneettisella pohjalla varustettu keittoastia keittoalueelle. 3. Paina virtakytkintä. 4. Paina haluttua toimintopainiketta. Keittotoiminnot Virtakytkin: Kun liesi on kytketty päälle, virran merkkivalo vilkkuu ja suriseva ääni ilmaisee, että sähkömagneettinen liesi on päällä. Valmiustilassa liesi toimii valitun toiminnon mukaan. Liesi kytketään pois painamalla uudelleen virtakytkintä. Puhallin pyörii edelleen lieden lämpötilan säätämiseksi. + ja - painikkeet: Käyttötiloissa tehoa ja lämpötilaa säädetään + ja - -painikkeilla. Timer: Aktivoi ajastin painamalla Timer-painiketta. Ajastimen merkkivalo vilkkuu ja näytössä näkyy 0. Säädä haluttu aika minuuttia. Liesi kytkeytyy pois päältä ajan loputtua. Timer off: Keskeytä ajastettu toiminta painamalla Timer Off -painiketta. Keittoastia Keittoastiassa pitää olla sileä, magneettinen pohja, jonka halkaisija on cm. Muuten keittoalue ei toimi. Suojatoiminnot Yli- ja alijännitesuoja. Ylikuumenemissuoja. Automaattinen poiskytkentä 2 tunnin kuluttua, jos liedellä ei ole keittoastiaa tai keittoastia on tyhjä. Vikakoodit Koodi Vika Koodi Vika E1 Oikosulku E2 Katkos E3 IGBT-ylikuumentunut E4 Ylikuumeneminen E5 Alijännite E6 Ylijännite Puhdistus ja huolto Vedä virtajohto irti pistorasiasta ja odota, kunnes liesi on jäähtynyt. Pyyhi liesi kostealla rievulla ja keraamisen lieden puhdistusaineelle. Irrota kiinnipalanut lika kaapimella. Liettä ei saa koskaan upottaa veteen. Pidä liesi puhtaana. Puhdista ilman otto- ja poistoaukot puhdistusaineeseen kastetulla pumpulipuikolla tai harjalla Biltema Nordic Services AB

10 Vianmääritys Oire Liedestä ei kuulu surinaa, kun se kytketään pistorasiaan. Kuuluu lyhyitä surinoita ja liesi lopettaa toimintansa Liesi lopettaa yhtäkkiä toimintansa Lämpimänäpitolämpötilaa ei voi säätää Tarkasta onko pistotulppa kytketty pistorasiaan. onko automaattivaroke lauennut. onko jännite kytketty. että keittoastia on magneettinen että keittoastia on keskellä keittoaluetta että keittoastian pohjan halkaisija on cm onko ympäristön lämpötila liian korkea. on lämpimänäpitotoiminto saavuttanut asetetun lämpötilan. onko jokin suojatoiminto lauennut että keittoastian pohja on tasainen että lämpimänäpidon merkkivalo syttyy. Ellei vika häviä, liesi tulee toimittaa korjattavaksi valtuutettuun korjaamoon. HOT SURFACE Varoitus! Pinnat voivat kuumentua käyttämisen aikana. Kaikkien pintojen lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi, kun laitetta käytetään. Laitetta ei ole tarkoitus käyttää ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen avulla. Ulkopinta voi kuumentua käyttämisen aikana. Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti Biltema Nordic Services AB 10

11 Induktionskogeplade 2000 W Induktionsspole Elektronisk styreenhed Spændingsforsyning Varmefast glasplade Magnetfelt Mikroprocessor og styreenhed Sikkerhedsforskrifter Kogepladens overflade bliver varm og forbliver varm et stykke tid efter, at kogepladen slukkes. Læg ikke papir, tøj eller andet oven på kogepladen. Hvis kogepladen tændes ved et uheld, kan det forårsage brand. Tab ikke genstande på kogepladen, da den så kan revne. Brug ikke kogepladen, hvis den er revnet. Kogepladen må ikke bruges i nærheden af vand eller komme i kontakt med vand. Opvarm ikke konservesdåser direkte på kogepladen, da dåserne så kan eksplodere. Brug ikke kogegrej af plast eller aluminium, da de kan smelte ved høje temperaturer. Det kan desuden medføre brandfare. Læg ikke kreditkort, ure, radioer eller Apparatets dele lignende tæt på kogepladen. Kogepladens magnetfelt kan skade sådanne genstande. Luftudgang Slut kogepladen til en jordet stikkontakt på 10 A/250 VAC eller 15 A/250 VAC. Anbring kogepladen på en plan overflade. Induktionskogeplade Kogepladen skal anbringes mindst 10 cm fra vægge for at sikre en god ventilation. Hvis du bruger pacemaker, bør du rådføre dig med din læge, inden du bruger kogepladen. Betjeningspanel Hvis netledningen bliver beskadiget, skal Luftindgang den udskiftes af en autoriseret reparatør. Sluk omgående for kogepladen, hvis du opdager en revne i den. 11 Advarsel! Kogepladen indeholder højspændingsdele. Kogepladen må ikke bruges af børn. Introduktion Under kogezonen er der en induktionsspole. Når kogepladen sluttes til 230 V, danner spolen et magnetfelt. Magnetfeltet danner (ved induktion) hvirvelstrømme i kogegrejets bund. Kogegrejet skal være magnetisk. Derved opvarmes kogegrejets bund. Kogezonen opvarmes indirekte gennem den varme, som afgives fra kogegrejets bund. Strømtilslutning 2009 Biltema Nordic Services AB

12 Betjeningspanelets funktioner Timer Sluk/afbryd timer Display Funktionsindikator Tænd/sluk-indikator Tænd/sluk-knap Effektvælger Temperaturknap Højere/lavere Knap til varmholdning Använda hällen Slut kogepladen til stikkontakten. Kogepladen er på standby, og indikatoren ON/OFF blinker. Sæt et stykke kogegrej med magnetisk bund på kogezonen. Tryk på knappen ON/OFF. Vælg den ønskede funktion. Kogefunktioner Knappen ON/OFF: Når kogepladen er sluttet til strøm, blinker indikatoren ON/OFF, og en snurrende lyd fortæller, at den elektromagnetiske kogeplade er i gang. Når kogepladen er på standby, kan du vælge den ønskede funktion. Tryk på knappen ON/OFF igen for at slukke for kogepladen. Blæseren fortsætter muligvis for at regulere temperaturen i kogepladen. Knapperne + og -: I driftstilstand bruges knapperne + og til at indstille effekt og temperatur. Timer: Tryk på knappen Timer for at aktivere timeren. Indikatoren for timeren blinker, og 0 vises på displayet. Indstil den ønskede tid til mellem 1 og 120 minutter. Når tiden er gået, slukkes kogepladen. Timer off: Du kan annullere timerfunktionen ved at trykke på knappen Timer Off. Beskyttelsesfunktioner Over-/underspændingsbeskyttelse. Overophedningsbeskyttelse. Automatisk slukning efter 2 timer, eller hvis der ikke er kogegrej på kogezonen, eller hvis kogegrejet er tomt. Fejlkoder Kode Fejl Kode Fejl E1 Kortslutning E2 Åben kreds E3 IGBT-overophedet E4 Overophedning E5 Underspænding E6 Overspænding Rengøring og vedligehold Træk stikket ud af stikkontakten, og vent til kogepladen er kølet af. Tør overfladen af med en fugtig klud og et rengøringsmiddel til glaskeramiske plader. Brug en skraber til glaskeramiske plader til at fjerne eventuelle fastbrændte madvarer. Kogepladen må ikke nedsænkes i vand. Hold kogepladen ren. Rens luftindgang og udgang med en lille børste og lidt rengøringsmiddel. Kogegrej Kogegrejet skal have en flad magnetisk bund med en diameter på mellem 12 og 22 cm for at kunne bruges på kogezonen Biltema Nordic Services AB 12

13 Fejlafhjælpning Symptom Der høres ingen snurrende lyd, når kogepladen sluttes til strøm. Der høres en kort snurrende lyd, og kogepladen holder op med at virke. Varmen stopper pludseligt. Varmholdningstemperaturen kan ikke styres. Kontrollér at stikket er sat i. at automatsikringen ikke er udløst. at strømmen ikke er slået fra. at kogegrejet er magnetisk. at kogegrejet står midt på kogezonen. at bunden på kogegrejet er mellem 12 og 22 cm i diameter. at den omgivende temperatur ikke er for høj. om den indstillede temperatur er nået. at beskyttelsesanordningerne ikke har slået kogepladen fra. at kogegrejets bund er jævn. om indikatoren for varmholdning er tændt. Hvis fejlen ikke afhjælpes af det ovenstående, skal kogepladen indleveres til en autoriseret reparatør. HOT SURFACE Advarsel! Overfladerne kan blive varme under brug. Temperaturen på tilgængelige overflader kan blive høj, når apparatet er i brug. Apparatet er ikke beregnet til brug via en ekstern timer eller et separat system til fjernstyring. Ydersiden kan blive varm, når apparatet er i brug. Genbrug kasseret materiale i stedet for at blande det med affaldet. Alle maskiner, tilbehør og emballage skal sorteres og afleveres på genbrugsstationen. Der bortskaffes det på en miljøvenlig måde Biltema Nordic Services AB

14

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

PIB...F... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...15. [no] Bruksveiledning... 28 [sv] Bruksanvisning...

PIB...F... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll. [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...15. [no] Bruksveiledning... 28 [sv] Bruksanvisning... PIB...F... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...15 [no] Bruksveiledning... 28 [sv] Bruksanvisning... 40 PIB...F... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 17 Bruksveiledning... 31 Bruksanvisning... 44

Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 17 Bruksveiledning... 31 Bruksanvisning... 44 [da] [fi] [no] [sv] Brugsanvisning...3 Käyttöohje... 17 Bruksveiledning... 31 Bruksanvisning... 44 EH...MV... Kogesektion Keittotaso Kokesone Häll EH...MV... 2 Ø = cm Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52

EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 EDH3786PW3 DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 19 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 36 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 52 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Philips Sonicare 3 Series

Philips Sonicare 3 Series Philips Sonicare 3 Series 1 ENGLISH 6 DANSK 16 SUOMI 26 NORSK 36 SVENSKA 46 Sonicare 3 Series 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer