Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF"

Transkript

1 DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører, kundekontakt eller annen profesjonell rådgiver. Dette brevet er tilgjengelig på andre språk enn engelsk. Eksemplarer kan fås på eller ved å ringe (britisk nummer) (se nettsiden for internasjonale telefonnumre). 30. januar 2015 Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF Til andelseierne Styret ("styret") i ishares plc ("selskapet") skriver til deg vedrørende: styrets forslag om å fusjonere ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (et underfond i ishares VII plc, et åpent aksjeselskap registrert i Irland) ("fusjonerende fond") inn i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (et underfond i selskapet) ("mottakende fond") ("fusjonen"); og endringer i sammensetningen av det mottakende fondets referanseindeks, Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, som gjøres av indeksleverandøren. Den foreslåtte fusjonen krever at andelseierne i det fusjonerende fondet fatter et ekstraordinært vedtak på en ekstraordinær generalforsamling ("den ekstraordinære generalforsamlingen"). Hvis forslaget vedtas på den ekstraordinære generalforsamlingen (eller på eventuelt utsatt møte), forventes alle endringer som er angitt i dette brevet, å tre i kraft 13. april 2015 ("ikrafttredelsesdatoen") med mindre annet spesifikt anføres, og dette brevet utgjør varselet til andelseierne om dette. I tilfelle den ekstraordinære generalforsamlingen i det fusjonerende fondet utsettes til en senere dato, vil ikrafttredelsesdatoen for fusjonen, hvis denne blir godkjent på en slik utsatt ekstraordinær generalforsamling, fortsatt være 13. april Årsaker til fusjonen Etter at BlackRock kjøpte opp Credit Suisses virksomhet med børsomsatte fond 1. juli 2013, ble det ansett som hensiktsmessig å vurdere rasjonalisering av de oppkjøpte fondene tillike med de eksisterende ishares-fondene. Forvalteren av det fusjonerende fondet og det mottakende fondet, BlackRock Advisors (UK) Limited ( investeringsforvalteren ), har gjennomgått en rekke trekk ved de utvidede ishares-fondene, inkludert størrelsen på fondene, forekomst av dupliserte strategier i serien samt operasjonell effektivitet. Etter denne gjennomgangen og etter anbefaling fra investeringsforvalteren har styret i det fusjonerende fondet og det mottakende fondet lagt frem forslaget om fusjon for å rasjonalisere ishares-fondene. Selv om referanseindeksene som de to fondene sporer, ikke er identiske (se vedlegget for ytterligere detaljer), gir de liknende eksponering og vil bli betydelig likere ved slutten av mars 2015 (se "Endringer i sammensetningen av det mottakende fondets referanseindeks" nedenfor), og styret anser at konsolideringen av de to fondene vil gi større operasjonell effektivitet, noe som kommer andelseierne til gode. I tillegg er det forventet at fusjonen vil resultere i økt sekundær markedslikviditet i det mottakende fondet på grunn av dets påfølgende økte størrelse. Det blir ingen økning i den samlede kostnadsprosenten i det mottakende fondet.

2 Styret anser at det er til beste for andelseiere å fusjonere det fusjonerende fondet inn i det mottakende fondet på ikrafttredelsesdatoen. Endringer i sammensetningen av det mottakende fondets referanseindeks Ved utgangen av mars 2015 vil referanseindeksen for det mottakende fondet bli justert (av indeksleverandøren) for å skifte ut kravet til minste kredittrating på A3/A- med et minstekrav til kredittrating på investeringsgrad, hvilket er tilfelle for det fusjonerende fondets referanseindeks. Denne justeringen vil føre til at referanseindeksen vil omfatte obligasjoner som er utstedt av stater med lavere kredittrating, hvilket forventes å endre resultatet og risikoprofilen til det mottakende fondet. Inflasjonstilknyttede obligasjoner utstedt av to ytterligere stater i eurosonen, Italia og Spania, vil bli lagt til i det mottakende fondets referanseindeks fra 1. april Vær oppmerksom på at justeringen av det mottakende fondets referanseindeks kommer til å bli gjennomført uansett om fusjonen finner sted eller ikke. Styret anbefaler at andelseierne i det mottakende fondet bør overveie virkningen av endringen i kriteriene for kredittrating i det mottakende fondets referanseindeks hva gjelder deres egne investeringsmål, og iverksette de tiltak de anser hensiktsmessige. Denne justeringen forventes å bringe referanseindeksene til det fusjonerende fondet og det mottakende fondet mer på linje med hverandre og derved oppnå en duplikering av eksponeringene i rekken av ishares-fond, noe som gir ytterligere rasjonale for den foreslåtte fusjonen. Hovedtrekk ved det fusjonerende fondet og det mottakende fondet Se vedlegget til dette brevet for en ytterligere sammenligning av de viktigste trekkene ved det fusjonerende fondet og det mottakende fondet. Både det fusjonerende fondet og det mottakende fondet er børshandlede fond hjemmehørende i Irland og etablert i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/65/EF av 13. juli 2009, slik det måtte være endret eller erstattet (UCITS-direktivet). Investeringsstrategiene til det fusjonerende fondet og det mottakende fondet er like ettersom begge fondene er fysiske ikkereplikerende fond som benytter optimaliseringsteknikker, og gir eksponering i markedet for inflasjonstilknyttede statsobligasjoner i eurosonen. Det fusjonerende fondet derimot, sporer indeksen Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation-Linked som benytter en minste kredittrating for utstederen på investeringsgrad, og inkluderer for tiden franske, tyske, italienske og spanske inflasjonstilknyttede statsobligasjoner, mens det mottakende fondet sporer indeksen Barclays Euro Government Inflation Linked Bond som for tiden benytter en minste kredittrating for utsteder på A3/A-, og inkluderer for tiden derfor kun franske og tyske inflasjonstilknyttede statsobligasjoner. (Du finner ytterligere detaljer under overskriften "Endringer i sammensetningen av det mottakende fondets referanseindeks" ovenfor hva gjelder fremtidige endringer i Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index). Risikoprofilene for det fusjonerende fondet og det mottakende fondet er litt forskjellige, men likeartede risikoer gjelder slik det er beskrevet i de respektive prospektene. Per slutten av januar 2015 har begge fondene en syntetisk risiko- og avkastningsindikator ("SRRI", en generell indikasjon på den samlede risikoen for et fond, gradert fra 1 til 7) på 4, som beskrevet i det aktuelle nøkkelinformasjonsdokumentet. Verken det fusjonerende fondet eller det mottakende fondet benytter giring. Samlet kostnadsprosent ("Total Expense Ratio") Den samlede kostnadsprosenten i det fusjonerende fondet er 0,28 %. Den samlede kostnadsprosenten i det mottakende fondet er 0,25 %. Driftskostnadene i det mottakende fondet er

3 derfor lavere. Den samlede kostnadsprosenten for det mottakende fondet vil forbli uendret etter fusjonen. Konsekvenser for andelseierne i det mottakende fondet Bortsett fra en økning i forvaltede aktiva, som marginalt kan redusere transaksjonskostnadene i porteføljen, forbedre relativ volatilitetog gi økt likviditet i annenhåndsmarkedet, er det ikke forventet at det vil oppstå konsekvenser for andelseierne i det mottakende fondet som følge av fusjonen. På ikrafttredelsesdatoen vil netto aktiva i det fusjonerende fondet bli fusjonert inn i det mottakende fondet og andelseierne i det fusjonerende fondet vil bli tildelt et antall andeler i det mottakende fondet og et eventuelt restoppgjør i kontanter hvis samlede verdi vil tilsvare den samlede verdien av deres andeler i det fusjonerende fondet, som vil fastsettes ved å multiplisere antall andeler i det fusjonerende fondet med bytteforholdet. Bytteforholdet vil bli beregnet ved å dividere netto andelsverdi per andel i det fusjonerende fondet med netto andelsverdi per andel i det mottakende fondet beregnet på verdivurderingspunktet for det fusjonerende fondet og det mottakende fondet (som oppført i vedlegget) 10. april I tilfelle de samme investeringer holdes både i det fusjonerende fondet og det mottakende fondet, og på grunn av at fondene har forskjellige prisingskilder i deres respektive referanseindekser, er det mulig at noen av fondenes investeringer er forskjellig priset når man skal beregne hvert fonds netto andelsverdi (NAV). Under beregningen av det fusjonerende fondets NAV ved verdivurderingspunktet 10. april 2015, som skal benyttes i utregningen av bytteforholdet, vil slike investeringer bli verdivurdert ved å benytte prisingskilder i det mottakende fondets referanseindeks (i stedet for det fusjonerende fondet) slik at i tilfelle de samme investeringer holdes i begge fondene, blir de vurdert likt. Kostnader Ingen av kostnadene forbundet med forberedelse og gjennomføring av fusjonen i regi av det mottakende fondet, vil bli belastet det mottakende fondet eller andelseierne i det mottakende fondet. Fusjonen forventes ikke å medføre økning i gebyrer og utgifter som skal bæres av det mottakende fondet og/eller dets andelseiere. Det mottakende fondets kostnader i tilknytning til fusjonen, inkludert juridiske kostnader, administrasjons- og rådgivningskostnader og eventuelle overføringsavgifter som påløper for det mottakende fondet, skal bæres av BlackRock Asset Management Ireland Limited. I tilfelle det er nødvendig å justere porteføljen til det fusjonerende fondet eller det mottakende fondet for å strukturere den på en hensiktsmessig måte for fusjonen, skal kostnader til investeringstransaksjoner (for eksempel kurtasje og spreads på kjøp/salg) og eventuelle overføringsavgifter som påløper i det fusjonerende fondet eller det mottakende fondet knyttet til slik justering av den aktuelle porteføljen, bæres av BlackRock Asset Management Ireland Limited. Andelseiernes rettigheter Innløsning av andeler I tilfelle fusjonen godkjennes av andelseierne i det fusjonerende fondet, og hvis du ikke ønsker å bli værende andelseier i det mottakende fondet etter fusjonens ikrafttredelsesdato, kan du når som helst frem til skjæringstidspunktet (som beskrevet i selskapets prospekt) 10. april 2015 søke om å løse inn andeler og tegne deg for alternative ishares- eller andre BlackRock-fond med provenyet fra slik innløsning (i samsvar med bestemmelsene i det relevante prospektet). Slike innløsningsforespørsler må utføres i samsvar med vilkårene i selskapets prospekt. Det påløper ikke innløsningsgebyr (med unntak av eventuelle kostnader som det mottakende fondet kan holde tilbake for å dekke nedsalgskostnader), og en slik innløsning må utføres gjennom megler, forhandler, sentralt verdipapirdepot eller annen mellommann via hvilken du holder dine andeler (vær oppmerksom på at det kan påløpe ekstra kurtasje og/eller andre kostnader som belastes direkte fra en slik enhet).

4 Dersom du ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med BlackRock ved hjelp av kontaktopplysningene nedenfor. Andelseiere bør innhente egne råd om hvorvidt de alternative investeringsmulighetene er egnet. Hvis du velger å løse inn andelene, vil nnløsningsprovenyet bli utbetalt til deg i samsvar med bestemmelsene i selskapets prospekt og dine avtaler med megler eller depotmottaker. Hvis du velger å kjøpe andeler i et annet BlackRock-fond, vil provenyet fra innløsningen bli brukt til å kjøpe andeler i de(t) aktuelle fondene/fondet som angis av deg, til den andelskursen som gjelder det fondet, i samsvar med bestemmelsenee i det relevante fondets prospekt. Investorer som har kjøpt andeler gjennom en relevant anerkjent børs hvor andelene er opptatt til handel, må legge innn sine ordrer via sin megler dersom de ønsker å selge sine andeler. Salg som finner sted før endringer i sammensetningen av det mottakende fondets referanseindeks Dersom du ikke ønsker å bli værende andelseier i det mottakende fondet etter endringer i sammensetningen av Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, bør du løse inn andelenee dine før 31. mars Investorer som har kjøpt andeler gjennom en relevant anerkjent børs hvor andelene er opptatt til handel, må legge inn sine ordrer via sin megler/forhandler dersom de ønsker å selge sine andeler. Vær oppmerksom på at megleren/forhandleren kan ta et gebyr for å gjøre dette. Rett til ytterligere informasjon Vedlagt følger en kopi av de felles vilkårene for fusjonen, tilgjengelig på ulike språk på Du kan på forespørsel få et gratis eksemplar av revisorrapporten om fusjonen. Denne vil bli tilgjengelig på hovedkontoret til selskapet eller fra din lokale epresentant eller kan forespørres hos eller ved å ringe (britisk nummer) (se nettsiden for internasjonal telefonnumre). Se produktsiden for det mottakende fondet på for ytterligere informasjon i forbindelse med fusjonen. Beskatning Enhver konvertering eller innløsning av andelene kan påvirke din skattesituasjon. Du bør derfor søke veiledning fra profesjonelle rådgivere om eventuelle skatter og avgifter i landet der du har ditt statsborgerskap, bosted eller domisil. Anbefaling Styret anser at fusjonen er i beste interesse for andelseierne i det mottakende fondet. Styret påtar seg ansvaret for innholdet i dettee brevet og informasjonen som finnes i det. Så langt styret har kunnskap om og kjenner til (og etter å ha gjort det som med rimelighet kan forventes for å forvisse seg om dette), er informasjonen i dette brevet i samsvar med fakta, og ikke noe som med sannsynlighet kan påvirke betydningen av den gitte informasjonen, er utelatt. Med vennlig hilsen Styremedlem ishares plc

5 Vedlegg Sammenligning av hovedtrekkene i det fusjonerende fondet og det mottakende fondet ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (et underfond av ishares VII plc) ("fusjonerende fond") ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (et underfond av ishares plc) ("mottakende fond") Fondskategori UCITS ETF UCITS ETF Fondsstruktur Åpent aksjeselskap Åpent aksjeselskap Domisil Irland Irland Regulerende myndighet Investeringsstr ategi Investeringsmå l og -policy Den irske sentralbanken Fysisk ikke-replikerende Investeringsmålet for det fusjonerende fondet er å replikere utviklingen til referanseindeksen (som er Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index), med fradrag for gebyrer og utgifter i det fusjonerende fondet. For å oppnå dette investeringsmålet er investeringspolicyen i det fusjonerende fondet å investere i en portefølje av fastrentepapirer som, så langt det er mulig og praktisk, består av verdipapirkomponentene i Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index, det fusjonerende fondets referanseindeks. Det fusjonerende fondet har til hensikt å bruke optimaliseringsteknikker for å oppnå en tilsvarende avkastning som referanseindeksen, og det er derfor ikke ventet at det fusjonerende fondet vil holde hver underliggende komponent i referanseindeksen til enhver tid, eller holde dem i samme forhold som deres vekting i referanseindeksen. Det fusjonerende fondet kan holde noen verdipapirer som ikke er underliggende komponenter i referanseindeksen dersom slike verdipapirer gir tilsvarende resultat (med tilsvarende risikoprofil) som visse verdipapirer som utgjør referanseindeksen. Fra tid til annen kan det fusjonerende fondet imidlertid holde alle komponentene i Den irske sentralbanken Fysisk ikke-replikerende Det mottakende fondets investeringsmål er å gi investorene en samlet avkastning, både i form av kapitalvekst og inntekt, som gjenspeiler avkastningen på inflasjonstilknyttede statsobligasjoner i den europeiske pengeunionen (EMU). For å oppnå dette investeringsmålet er investeringspolicyen i det mottakende fondet å investere i en portefølje av fastrentepapirer som så langt det er mulig og praktisk, består av verdipapirkomponentene i Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, det mottakende fondets referanseindeks. Det mottakende fondet har til hensikt å bruke optimaliseringsteknikker for å oppnå en avkastning tilsvarende referanseindeksen, og det er derfor ikke ventet at det mottakende fondet vil holde hver underliggende komponent i referanseindeksen til enhver tid, eller holde dem i samme forhold som deres vekting i referanseindeksen. Det mottakende fondet kan holde noen verdipapirer som ikke er underliggende komponenter i referanseindeksen dersom slike verdipapirer gir tilsvarende resultat (med tilsvarende risikoprofil) som visse verdipapirer som utgjør referanseindeksen. Fra tid til annen kan det mottakende fondet imidlertid holde alle komponentene i

6 Referanseindek s Beskrivelse av referanseindek sen (på datoen for det relevante prospektet) ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (et underfond av ishares VII plc) ("fusjonerende fond") referanseindeksen. Fondets investeringer vil på kjøpstidspunktet være i samsvar med kravene til kredittrating som gjelder for det fusjonerende fondets referanseindeks, som er investeringsgrad. Selv om det er meningen at det fusjonerende fondets investeringer skal bestå av utstedelser av investeringsgrad som utgjør referanseindeksen, kan utstedelser fra tid til annen og under bestemte vilkår, bli nedgradert. I slike tilfeller kan det fusjonerende fondet holde utstedelser som ikke er av investeringsgrad inntil utstedelsene som ikke er av investeringsgrad, opphører å være en del av det fusjonerende fondets referanseindeks (alt etter omstendighetene) og det er mulig og praktisk (ifølge investeringsforvalterens syn) å avvikle posisjonen. Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation- Linked Index Markit iboxx Euro Sovereigns Inflation- Linked Index måler resultatet i markedet for inflasjonstilknyttede statsobligasjoner i eurosonen. Referanseindeksen inneholder kun inflasjonstilknyttede statsobligasjoner av investeringsgrad pålydende i euro, som har en gjenværende løpetid på ett år eller mer og et utestående beløp på minst 2 milliarder euro. Referanseindeksen rebalanseres månedlig og vektes iht. markedskapitalisering. Nærmere opplysninger om referanseindeksen (inkludert dens komponenter) er tilgjengelig på indeksleverandørens hjemmeside https://products.markit.com/indices/pub lications/etf.asp. ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (et underfond av ishares plc) ("mottakende fond") referanseindeksen. Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index måler resultatet i markedet for inflasjonstilknyttede statsobligasjoner i eurosonen. I samsvar med Barclays metode, består referanseindeksen av inflasjonstilknyttede statsobligasjoner i eurosonen som har en minsterating på A3/A- eller høyere. Per 30. juni 2014 består referanseindeksen av obligasjoner fra Frankrike og Tyskland. Referanseindeksens sammensetning, og hvilket land utstedelsen kommer fra, kan over tid bli endret av indeksleverandøren. Utstederen må være en medlemsstat i EMU, og obligasjonene må være kapitalindeksert og knyttet til en kvalifisert inflasjonsindeks. Obligasjoner bør være pålydende i euro, og kuponger og hovedstol betalt i euro. Referanseindeksen inneholder

7 ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (et underfond av ishares VII plc) ("fusjonerende fond") ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (et underfond av ishares plc) ("mottakende fond") kun obligasjoner som har en gjenværende løpetid på minst ett år og et utestående beløp på minst 500 millioner euro. Referanseindeksen rebalanseres månedlig. Nærmere opplysninger om referanseindeksen (inkludert dens komponenter) er tilgjengelig på indeksleverandørens hjemmeside geid=4377. Basisvaluta Euro ( ) Euro ( ) Du finner ytterligere detaljer under overskriften "Endringer i sammensetningen av det mottakende fondets referanseindeks" ovenfor hva gjelder fremtidige endringer i Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index. Bruk av Kun effektiv porteføljeforvaltning Kun effektiv porteføljeforvaltning derivater Risikostyring Forpliktende metode (Commitment Forpliktende metode (Commitment av derivater approach) approach) Metode Forventet Opptil 0,10 % Opptil 0,20 % relativ volatilitet Syntetisk 4 4 risiko- og avkastningsind ikator (SRRI) Utbyttepolicy Akkumulerende Akkumulerende Total 0,28 % 0,25 % kostnadsprose nt (TER) Prissetting Midt-marked ved stengetid Midt-marked ved stengetid Verdivurdering spunkt (Dublin-tid) på omsetningsdagen. Kl (Dublin-tid) på omsetningsdagen. Noteringer Tyskland - Frankfurt Stock Exchange Italia - Borsa Italiana Nederland - NYSE Euronext Amsterdam Tyskland - Frankfurt Stock Exchange Italia - Borsa Italiana Mexico Bolsa Mexicana de Valores

8 ishares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF (et underfond av ishares VII plc) ("fusjonerende fond") Sveits - SIX Swiss Exchange Storbritannia - ikke notert, men opptatt til handel på London Stock Exchange ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (et underfond av ishares plc) ("mottakende fond") Nederland - NYSE Euronext Amsterdam Sveits - SIX Swiss Exchange Storbritannia Main Market for London Stock Exchange Regnskapsåret avsluttes Fondets omtrentlige størrelse per slutten av januar juli hvert år. Siste dag i februar hvert år. 37,7 mill. 545,9 mill.

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer