Vedrørende høring av planprogram for Kystsoneplan i Røyken - Buskerud fylke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedrørende høring av planprogram for Kystsoneplan i Røyken - Buskerud fylke"

Transkript

1

2

3

4 Sørøst Røyken kommune Rådhuset 3440 RØYKEN Deres ref: 11/ Vår ref: 2013/ Arkiv nr: Saksbehandler: Cecilie Gunnufsen Dato: Vedrørende høring av planprogram for Kystsoneplan i Røyken - Buskerud fylke Det vises til brev av 23. mai 2013 vedrørende høring av forslag til planprogram for kommunedelplan for kystsonen i Røyken og varsel om oppstart av planarbeidet. Kystverket Sørøst gjør oppmerksom på at vi har registrert et farledssystem langs hele norskekysten, og det er registrert både hovedled og biled innenfor Røyken kommunes grenser. I forbindelse med arbeidet med kystsoneplanen ber Kystverket Sørøst om at hoved- og biledens areal avmerkes på plankartet, jf. Forskrift om farleder nr og Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister nr Se også Kystverkets karttjeneste Kystinfo på kystverket.no, der areal avsatt til hoved- og biled og ytterligere informasjon framgår. Formålet med farledsforskriften er å fastsette de geografiske grensene for hoved- og biled for slik å fastsette grensene for statlig og kommunalt forvaltningsansvar. Hoved- og biled skal avmerkes med formål farled, sosikode Kystverket Sørøst anbefaler ellers at det i det videre arbeidet planlegges for å samle ledninger og kabler i egne traseer på sjøbunnen, slik at man unngår å legge unødvendig beslag på sjøbunnen og sikrer den for framtidig bruk. Kystverket Sørøst har ellers ingen merknader i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet eller til forslag til planprogram. Med hilsen Cecilie Gunnufsen seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Sørøst - Havne- og farvannsavdelingen Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 6025 ÅLESUND Telefon: Telefaks: Bankgiro: Internett: E-post: Org.nr.: NO Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

5

6

7

8

9 Røyken kommune RådhusetKatrineåsveien RØYKEN Unntatt offentlighet jfr Besøksadresse Biskop Gunnerus gt. 6, Oslo Postadresse: Postboks 4350 NO Hamar Sentralbord: Henvendelse til: Andreas Eikeland Dato: Tlf.: Saksref.: Faks: Deres ref.: 11/ E-post: Vedlegg: Org. Nr.: MVA Bankgiro: jernbaneverket.no Høring - Planprogram kystsoneplan i Røyken Det vises til brev datert vedrørende ovennevnte. Varslet berører ikke Jernbaneverkets interesser. Vi ber imidlertid om å bli informert dersom det gjøres endringer i planforslaget senere i prosessen. Jernbaneverket ønsker lykke til med planarbeidet. Med hilsen Ragnhild Lien Seksjonssjef Plan og forvaltning øst Dokumentet er godkjent elektronisk Andreas Eikeland overingeniør Kopi til: Side 1 av 2

10 Mottaker Adresse Post Kontaktperson Røyken kommune RådhusetKatrineåsveien 3440 RØYKEN Side 2 av 2

11 ,.-' I t,. *' itlt tq f.dr"'it!t *, &'jl*t a,gsstrr*-r -3*.,:{id{.. iiiri'ifl:: I. ij: - : :, j,: "1,.,1;j,l:!': I:.rit Royken Historielag Kornmagasinet Grettekroken ROYKEN E-post: no Bankgiro Org. nr. 99I I Royken, 24. juni Royken kommune RAdhuset 3440 ROYKEN PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAI{ FOR KYSTSONEN I RoYI(EN Royken Historielag har en avtale med Royken kommune om forvaltning av kyststien langs Oslofiorden. Det fremgar av planprogrammet at det tas sikte pa en mer sammenhengende kyststi mot Oslofiorden og opparbeidelse av kyststi pa visse strekninger langs Drammensfiorden. Dette hilser vi velkommen. Vi vil generelt fremheve det onskehge i at kyststien folger sjoen sa langt dette er praktisk mulig, og har folgende mer konkrete innspill: Askerdelet - Slemmestad PA denne strekningen, som er ca. to kilometer, gar stien fra Tojebukta opp langs Eternitveien, sa videre langs Slemmestadveien og fortsetter ned til Slemmestad sentrum langs Vaterlandsveien. Her gar den bare pa asfalt og betong, langt fra sjoen. En ny trase over TojeAsen, med forbindelse til TAjestranda, ble ryddet for syv Ar siden, og den mangler bare en trappeforbindelse til "Burmaveien" for A kunne bli tatt i bruk. Stien forer videre gjennom fabrikkomridet ned til kaia ved biblioteket. Denne traseen ligger na inne i kommunedelplanen for Slemmestad. Kommunalsjef Lindae har imidlertid opplyst at denne ikke vil bli prioritert fordi trappa vil bli for dyr, og fordi plasseringen av trappa vil vere avhengig av omradereguleringen. Kommunen vil ha stien sa ner sjoen som mulig og vil ha den over kaia og Norcems nye industriomrade. Vi ser ogsa det som en bedre losning, men det vil fore til at kyststien r.il ga i sin navarende trase i enna mange 6r. En trapp i Burmaveien kan lose dette, samtidig som den gir adkomst til TAjeAsen og det fine turterrenget der. Grundvik Stien er fremdeles stengt mellom den nordre delen av Grundvik og Nordstranda. PA begge sider av Grundvik mster man et skilt med teksten "Kyststien gar ikke her lenger". Dette $ar at vi ikke har noen sammenhengende tryststi langs Oslofiorden, og det er meget uheldig. Det er na fire 6r siden formannskapet vedtok at det skulle

12 lages en reguleringsplan for A fa innregulert kyststien her (saknr. 23 /O9). Dette er det enna ikke giort noe med. Dette er viktig A fa lost, da det ikke kan anvises en alternativ trase. vi vil be om at formannskapsvedtaket folges opp gjennom lgrstsoneplanen, og at dette tiltaket giennomfores snarest mulig. Grundvik - Nersnes Fra seilforeningen gar stien pa veien opp til Sundbyveien og falger denne bort til Stasjon' (krysset Sundbyveien Narsnestangen). Vi vil igfen fremheve onsket om 5" fa fsrt stien fram langs stranda fremfor at den fortsatt skal gi langs Sundbyveien. Her gar den gamle veien til Narsnes omtrent i delet mellom gards-og bruksnumrene 43 / L25 og299 fra 10 til 15 meter fra stranda i en lengde pa ca. 35 meter. Den gamle veien til Nersnes gtkk i denne tras6en, og den brukes fremdeles av folk som er kjent her. Aros - Hurumdelet I den nye kommuneplanen er lgrststien tegnet inn langs sjoen mellom Verven og Lagaholet. Det ville v re et betydeliglaft for lcyststien om den kunne fremfsres under Aroskastet og ga videre over Skogsborg fram til Beston og Hurumdelet, fremfor over KastAsen hvor den 96'r i dag. Dette er forhold som vi har tatt opp mange ganger savel i vare Arlige rapporter til kommunen som i andre sammenhenger. Det er vrfu't hap og forventning at lqrstsoneplanen kan bidra til fremdrift i disse sakene. Forovrig bor det legges vekt p6" 6" sikre adkomst og parkeringsmuligheter.

13 8 kystsoneplan planprogr åros båtforening a Hei Anette Bastnes Dette innspill fra Formann i Åros Båtforening ble sendt inn 28 feb til postmottak i Røyken Kommune. Siden Kommunedelsplan for kystsonen når har fått et Saksnr. 11/3493 oversendes dokumentet på nytt. Med vennlig hilsen Berit Hartvig Nesje Åros Båtforening styremedlem mob Opprinnelig melding----- Fra: Per-Erik Lykseth Sendt: 28. februar :23 Til: Kopi: Emne: Innspill fra Åros Båtforening til planstrategi for Røyken kommune Hei, Åros Båtforening vil benytte muligheten å komme med innspill til planstrategi for Røyken kommune For Åros Båtforening Per-Erik Lykseth Formann Side 1

14 Røyken kommune Dato lnnspill til revisjon av kystsoneplanen og områdeplan for Åros. Maritimt miljø i Åros ved Buskjæret (dampen) med lett tilgang til fritidsbåtplasser og et område for sjøliv med naturlig tilknytning til kyststi. Åros Båtforening vil med dette informere kommunen om vi har en plan for etablering av 150 båtplasser. Åros Båtforening ble stiftet i Består i dag av ca. 150 medlemmer (101). Foreningen har et styre og en arbeidsgruppe med samfunnsengasjerte medlemmer. Tiltenkt område for småbåthavn: Landdelen utgår fra gnr. 50, bnr. 1. Det vil si mellom gnr.50, bnr.10 og eksisterende brygge (dampen). Avstanden mellom bryggen oggråøya, er ca. 350 meter. Påvirkning av miljø og samfunnet iåros: Det er ingen tvil om at beboere i nærheten av havnen vii bii påvirket. Vi er åpne for innspill og forslag til utforming av havnen. Vi er også klar over at det ikke er mulig å tilfredsstille alle i området. På den annen side vilviforsøke å gjøre minst mulig inngrep i naturen i det aktuelle området. Det vil være rnot allfornuft å gjør'e inngrep i naturen uten at det har en samfunnsmessig gevinst. Det er foretatt en del betraktninger i forhold til Åroselva og hvilke påvirkninger båttrafikken har for fiskestammen, men her foreligger det ingen klare tall og følgelig ingen entydige konkiusjoner. Det vil bli økt biltrafikk i Fjordveien for av og pålasting, samt sjøsetting av småbåter på henger. Det er videre satt av plass for handikap parkering. Parkering for båthavnen er

15 tiltenkt opparbeidet i forbindelse med i prosjektet Stor Åros. Denne parkeringsplassen er også ment å dekke parkeringsbehovet for reisende med en fremtidig hurtigbåt til Oslo. Havneområdet vil ikke egne seg for båtopplag, men det er en tjeneste som kan dekkes av allerede etablerte aktører. Her er det muligheter for ny næring lokalt. Båttrafikken mellom fastland og Gråøya vil naturligvis Øke, men er i dag en naturlig fartsåre som uavhengig av etablering av ny havn, vil Øke i takt med befolkningsvekst langs Oslofjorden. Dagens situasjon: Tilgang ti!fjorden er en av årsakene til at folk Ønsker å etablere seg i Åros. I dag er ikke denne tilgangen tilfredsstillende. Den eneste båthavnen i Årosområdet er Lagahølet båthavn. Denne båthavnen har ingen ledige plasser og et betydelig antall på venteliste. Utvidelse av denne havnen er for tiden ikke aktuelt. Behovet for båtplasser er stort langs fjorden, og med kyststien passerende vil havnen med grøntområde og benker, samt muligheten for en kiosk, være et hyggelig stopp. Vedtatte utbyggingsplaner av Stor Åros er naturlig knyttet til havnen der det er samme grunneier. Utbygging av næring og boliger sammen med båthavnen, vil bety mye for samfunnet i Åros. Hurtigbåt anløpet vil være et godt tilbud for Åros, samtidig som det kan være en avlastning for annen kollektivtransport inn mot Oslo. Vi ser det naturlig å legge til rette for et anløp. Det vil bli foretatt en uavhengig sårbarhets analyse som vil være grunnlag for videre planlegging av småbåt havn området. Økonomi: Småbåthavnen vil være finansiert av medlemmer av Åros Båtforening (andeler) og privat lån. lnntekter vil bestå av medlemmenes årlige innbetalinger. Belgpets størrelse vil avhenge av størrelsen på den enkelte plass. På sikt kan det være aktuelt med en kiosk samt evt. salg av båtutstyr. Åros Båtforening har i sine vedtekter regler for kjøp og salg av plassene. Båtplassene er primært tiltenkt personer tilknyttet Åros/Røyken, fastboende og hytteeiere.

16 Vi ser det viktig for kommunens planleggere at Åros Båtforening er aktive og har en plan som kan løse noen problemer knyttet til behovet for flere båtplasser i Røyken kommune. Båthavnen vil være et friskt tilskudd for Åros i utvikling. Det er for omfattende å besvare alle spørsmål i denne henvendelsen, men ser frem til en presentasjon når det er ønske om det. Ved spørsmål: Per-Erik Lykseth Epost: Tlf : Vedlegg: Plantegning havn og medlemsregister/antall.

17

18 Åros Båtforening Medlemsliste - over betalende medlemmer medlem adresse poststed KjellStake Jens Hermansen Ari Børde Krøyer Jan Henry Holmsand Børre Solstad Kjell H. Joa Jens Sageng Steinar Skui Steinar Mauritz Svein Arne Lyster Ragnar Kvennodd Fjordveien 1 Frederik Gladsgt. 19 Jensåsveien 19 Eikeleinstien 62 lvers vei 2 Sommerfrydveien 1 Gamle Kirkepl2 C Grønnliveien 19 Torvgata 34 Havnefaret 1 Fiolveien Oslo 3472 Bødalen 3014 Drammen 3019 Drammen 2000 Lillestrøm Lars E Johansen (Frøydis Brekke) Bjørn Fedje Jan Arild Bye Freddy Opheim Trond Gossmann Jan Haugland Jens Petter Svendsrud Anne H Jahrsengene Henriksen Stian Mauritz Therese Mauritz Harald Joa Arne Stensvand Jon Dahl Engebretsen Wenche og Otto Andersen Mette og Bjørge Bøhn Tom-Arne Winnje Knut Bronder Morten Samuelson Per-Erik Lykseth Preben von Malchus KjetilVatne lvar Strand Carnilla Bølstad Paul Knappe Svein Sefland Eskil K.jemperud Arne Øverby Age Borg-Andersen Are og Merete Brandshaug Martin Flater Kjell Nohr Jan Aberg Torgeir Hammerstrøm Terje Lærum Arild Herudsløkken Henning Børve Figenschou Rolf lnge Damsleth Kari Rokka og Mari-Helen Nelson Morten Rosmer Engelsrud Terrasse 10 Spikkestadv 94 C Store Aros vei 18 Elmholt Alle 10 Eikedalen 6 Hurumveien 56 C Bråten lvers vei 4 Odden 32 Elgefaret 64c Gamle Drammensvei 6 Vollsveien 139 B Kurlandstien 58 Hurumveien 30a Furuveien 13 Grønnliveien 25 Granholtet 5 Skofterudveien 36 Grønnliveien 15 Skofterudveien 37 Ovnerudveien 23 Frødtvetveien 22 Vervenveien 3 Vollsveien 107 B Th. fi4eyers g 62 B Furuveien 18 Orevn.10 Nordre Aros vei24 Jensåsvn. 27 Torsvei 28, Solørgt 3 Moseveien 7 Elveveien B Asenhagen 47 F Hurumveien 53 C Nedre Toppenhaug 75 Byveien 42 Fiskekroken 3 B Asker 3440 Røyken 0275 Oslo 1397 Nesøya 1362 Hosle 3430 Spikkestad 1358 Jar 1052 Oslo 1412 Sofiemyr 3430 Spikkestad 1358 Jar 0552 Oslo 3440 Røyken 3472 Bødalen 0658 Oslo 3300 Hokksund 1408 Kråkstad 2020 Skedsmokorset 1353 Bærums Verk 1350 Lommedalen Bhn feb. 2013

19 Åros Båtforening Medlemsliste - over betalende medlemmer Egil Svendsen Anne Torjussen Jon Dahl Sverre Lundeby Morten Abrahamsen Gro Stake KjetilStake Freddy Groeneweg Bjørn Jahre Arvid Vollsnes Bent Aanonsen Alf Brude lvar Hovden Rolf Andersen Anders Lundstuen Frode Vollan AxelSchulz Anders Amble Eilert Sageng Ronny Nygaard Lars Østhagen Edel Kolstad Kåre Bakken Pia llona Lenz Jon Terje Haugland Bjørn Kristian Leitås Stein Endresen Espen Bjørnstad Kyrre Bergersen Tommy Wilhelmsen Jan Ove Stensø lvar Østlie Anne-Marit Grethens Vito DiTuriTorfelt KjellSolli Liv Herstad Andreas Simonsen KjetilAndersen Gunnar Wiig Morten Skålerud Jan Dalebråten Per og Nina Eriksen Rune Strand Øyvind Pedersen Ragnar Hartvig Berit Nesje Øyvind Haverstad Dag Anders Brunstad Kirstin Meintjes Efskind Stian Karlsen Dyrhusbakken 20 Grønliveien 26 Hukenveien 22 Fjordveien 1 Vestliveien 57 Furutoppen 7 Lindebergveien 4b lvers vei 24 Arvollveien 73 C lvers vei 32 Øivinds vei5 Vestliveien 10 Øvre Skaulial2 Underlandsveien 76 Frøtvedtveien 29 Vestliveien 73 Viksveien 2 Eikedalen Vestliveien 19A Grytnesveien 18 Nordre Sætrevei 13 Storåsveien 1 C Skofterudveien 34 Øvre Skaulia? Skofterudveien 19 D Skofterudveien 38 Store Aros vei Bergveien 33 Hurumveien 41 Hurumvn.5c Frydenlundbakken 5 c lvers vei6 Øvre Skaulia 4 Evjeveien 3 Eventyrveien 3 Bergveien 31 Vestliveien 30 Villaveien 20 Havreveien 6 Elgtråkket 11 Knud Askers vei 42 Havnefaret 2 A Kirkebergveien 5 D Skofterudveien Vettre '1383 Asker 3474 Aras 3440 Røyken 1358 Jar 0590 Oslo 0590 Oslo 1389 Heggedat 3520 Røyse 3474 Åros 3475 Sætre 3475 Sætre 1169 Oslo 3440 Røyken 1338 Sandvika 1391 Vollen 3430 Spikkestad Asker 2647 Sør Fron 3474 Åros Bhn feb. 2013

20 7 kystsoneplan planprogr åros båtforening a Ber om at e-posten legges i mappe 11/ Opprinnelig melding----- Fra: Bhnesje Sendt: 18. juni :10 Til: Anette Røssum Bastnes Kopi: 'Per-Erik Lykseth'; 'Axel Schulz' Emne: SAKs nr. 11/3493 Hei Anette Tillegg til innsendt 2 stk A3 skannet inn, fikk ikke plass på et ark. Som avtalt kommer du tilbake til meg hvis du må ha mer innspill til saken før Kopi Åros Båtforening Med vennlig hilsen Berit Hartvig Nesje Åros Båtforening Styremedlem mob Opprinnelig melding----- Fra: Bhnesje Sendt: 18. juni :44 Til: Kopi: Emne: SAKs nr. 11/3493 Hei Anette Bastnes Dette innspill fra Formann i Åros Båtforening ble sendt inn 28 feb til postmottak i Røyken Kommune. Siden Kommunedelsplan for kystsonen nå har fått et Saksnr. 11/3493 oversendes dokumentet på nytt. Med vennlig hilsen Berit Hartvig Nesje Åros Båtforening styremedlem mob Opprinnelig melding----- Fra: Per-Erik Lykseth Sendt: 28. februar :23 Til: Kopi: Emne: Innspill fra Åros Båtforening til planstrategi for Røyken kommune Hei, Åros Båtforening vil benytte muligheten å komme med innspill til planstrategi for Røyken kommune For Åros Båtforening Per-Erik Lykseth Formann Side 1

21

22

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 18.11.2010 Fylkesrådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 09.03.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet Gjengivelse av innkomne uttalelser Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Oslo, Oppegård og Ski kommune REGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN Fornyet varsel for oppstart

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Forslag til detaljregulering Statens vegvesen Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Region nord Tromsø kontorsted 13.04.2015 Til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer

Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer Vedlegg 7 Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer Gbnr. 61/2-akebakken i Blakstadlia/Blakstad hovedgård 24 merknader med protester mot innspillet

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo PLAN arkitekter AS Fjordgata 50 7010 TRONDHEIM Ane Tinmannsvik Henvendelse til: Iselin Eng Dato: 26.09.2013 Tlf.: 924 04 670 Saksref.: 201306024-2 Faks: - Deres ref.:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn

ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn Sweco Norge AS fremmer på vegne av Bortelid Eiendomsutvikling AS, reguleringsplan for Velia

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014 I Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtes ted: Kommunestyresalen Møted ato: 16.09.2014 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arki

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer