Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 8/15 Sakstittel Søknad om kommunalt tilskudd til investering i nytt sauefjøs på Gnr. 14 Bnr. 1 Nordre Rennehvammen PS 9/15 Behandling av klage på vedtak i hovedutvalg NMK Søknad om konsesjon Gbnr 168/ 9 m.fl spørsmålet om boplikt PS 10/15 Behandling av klage på vedtak. Søknad om konsesjon - spørsmålet om boplikt Gnr. 74 Bnr. 8 PS 11/15 PS 12/15 PS 13/15 PS 14/15 Klage på endring av reguleringsbestemmelser - reguleringsplan ID Høk Søknad om utsettelse av de siste to avdragene på tidligere bevilgende kommunale næringslån. Søknad om utsettelse av tilbakebetaling av kommunalt næringslån. Søknad om kommunalt lån til etablering av virksomhet i kommunen. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 14/1 Saksmappe : 2013/604 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Silje Ljøterud Bergan Søknad om kommunalt tilskudd til investering i nytt sauefjøs på Gnr. 14 Bnr. 1 Nordre Rennehvammen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /15 Saken gjelder: Jarle Nørstebø søker om kommunalt tilskudd fra næringsfondet til nytt sauefjøs på Gnr 14 Bnr. 1 Nordre Rennehvammen. Det vises til søknad datert Fakta: Søker overtok driften av gården i 2005, og har i eksisterende driftsbygning plass til ca. 70 vinterfôra sau. Oppføring av ny driftsbygning vil gi mulighet til å øke antallet vinterfôra sau til mellom 100 og 130, samt gi mer plass i forbindelse med lamming. Den nye driftsbygningen er 11x23 meter og av dette skal 55 m2 benyttes til redskaps hus/verksted og resterende 200m2 blir nytt sauefjøs. Kostnadene til nytt kombinert sauefjøs og redskaps hus er budsjettert med en totalramme på kr ,- eks mva. Finansieringsplan: Finansieringskilde Beløp Tilskudd Innovasjon Norge 23 % ,- Tilskudd fra Nore og Uvdal kommune ,- Eget arbeid ,- Egne midler ,- Totalt ,- Investeringstilskudd på kr ,- er innvilget fra Innovasjon Norge. Driftsplanen viser økning i positivt driftsresultat for perioden

4 Saksbehandlers vurdering: Tiltaket er i henhold til næringsplanen i kommunen , hvor økt satsning innen produksjonene melk, sau og kjøtt med tilhørende investeringer og oppgraderinger av driftsbygninger er et konkret mål for planperioden. Dette for å sikre vekst i de naturbaserte næringene. Tiltaket er og i samsvar med strategi for landbruksbasert næringsutvikling i fylket med hensyn til satsningene på fjellandbruket, levende bygder og matproduksjon. Søker bidrar gjennom omsøkte tiltak å sikre videre og fremtidig drift på gården, og øke/opprettholde antallet sau i kommunen. Beitedyr er med på å opprettholde kulturlandskapet. Det legges betydelig med egne midler og eget arbeid i prosjektet. Eiendommen har og ressurser i skog og utmark som er med på å sikre investeringene. Det anbefales å innvilge omsøkt støtte til prosjektet. På bakgrunn av at hovedutvalget NMK tidligere har uttrykt ønske om at det i større grad skal gis nærings lån enn tilskudd foreslås det at det gis 5 % tilskudd og 5 % lån. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune ser positivt på at Jarle Nørstebø ønsker å investere i ny driftsbygning for sau for å utvide produksjonen på gården. Det bevilges inntil 5 % tilskudd tilsvarende kr ,- og inntil 5 % i nærings lån tilsvarende kr ,- til oppføring av nytt sauefjøs. Lån og tilskudd utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter. Lånet er rentefritt, avdragsfritt i to år og tilbakebetales over de neste to år. Tilskudd gis fra konto tilskudd landbruksbasert næring og lån fra konto landbruksbasert næringsutlån. Vedlegg 1 Søknad og tegninger

5 Jarle Nørstebø 3632 Uvdal Uvdal Nore og Uvdal kommune Landbruksavdelingen 3630 Rødberg Mottatt L 4 JUNI 2013 Ark vkode: l<{ /1 ;2.2. 2> Saksnr.:IO /tf2y f Saksbeh.: i.. J J SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD Søker om støtte til investering i nytt sauefjøs. Det skal bygges et kombinert fjøs og red ska pshus. Det er søkt og bevilget støtte fra innovasjon norge for fjøsdelen. Legger ved søknad, budsjett og tilbud om investeringstilskudd fra innovasjon norge. Håper på rask og positiv tilbakemelding. Med vennlig hilsen ~k,n' "'' sj-~'sr;: Jarle Nørstebø Vedlegg: Tegninger Søknad og budsjett til innovasjon norge Tilbud om tilskudd fra innovasjon norge Regnskap

6 ~ \ \ ~ J r ~,, ""'l.j \ \ \ \ \ ' (;:; ~ ~ ~ (:) ~ "' ~~... ". "\) (), \ \ \ \ \ \ l

7 ~~ ~l l

8 u A.l t'f'-; b \{" ~ ~ ~ l -- l l ~ -~. l --r l T l l l l. l l l r l l \ i l l l! i l l! i! l ' 2!! s V' l l l _l l l l l l l - l! l l ' l i i B! * l

9 l. 'l l! l ' f, l. l! ~ l ḷ il - -- i i ']========= ~ ~~~ l i lj i l --- \...._, ().!o l f l ' -~ =:::::: t j_ l : ----.:r.-. l -:v - ---r -.

10 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 168/9 Saksmappe : 2014/699 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Silje Ljøterud Bergan Behandling av klage på vedtak i hovedutvalg NMK Søknad om konsesjon Gbnr 168/ 9 m.fl spørsmålet om boplikt MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /15 Saken gjelder: Klage på vedtak om avslag vedr. søknad om upersonlig boplikt på eiendommen Nordre Kittilsland Gbnr 168/9 m.fl. Det vises til klage datert Fakta i klagesaken: Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk har i utvalgssak 51/14 i møte vedtatt å avslå søknad om oppfyllelse av boplikten med upersonlig boplikt. Søker fikk i vedtaket innvilget konsesjon med følgende vilkår om personlig boplikt: Boplikten oppfylles ved at eiendommen tilflyttes innen ett år etter at foreldrene ikke lenger er bosatt på eiendommen og bebos i minst 5 år sammenhengende. Anne Guri Rustgaard påklager kommunens vedtak. Klagen er innkommet innen klagefristen og tas opp til behandling. Klager anfører: Det klages på vilkårene satt i vedtak i utvalgssak 51/14, da hun mener det i saksbehandlingen er gjort grov forskjellsbehandling i forhold til vedtak fattet i tilnærmet lik utvalgssak PS 12/13. Valgte representanter må bestrebe seg på bl.a. og praktisere likebehandling. Dette er et alminnelig prinsipp. Klager mener at det grunnleggende prinsippet om likebehandling jf. Forvaltningsloven er tilsidesatt, og viser igjen til behandling av sak PS 12/13.

11 Saksbehandlers vurdering: Kommunen ga i sak PS 51/14 behandlet i hovedutvalg NMK vedtak om at konsesjon ble innvilget med vilkår om personlig boplikt i 5 år. Forhold av betydning for om konsesjon på landbrukseiendom skal innvilges er gitt i 9 i konsesjonsloven og er tidligere behandlet i saken. I henhold til retningslinjer for bopliktsaker vedtatt av kommunestyret i sak 051/14, er kommunen av den oppfatning av eiendommer av en slik størrelse og karakter som Gbnr. 168/9 m. fl, bør bebos av eier personlig. Det ble derfor lagt vekt på eiendommens størrelse og avkastningsevne i vurderingen. Ved vurdering av forhold med betydning for om konsesjon skal gis, skal man vurdere ervervet med hensyn til ivaretakelse av ressurser også for fremtidige generasjoners behov. Klager anfører prinsippet om likebehandling i sin klage. Det er et alminnelig utgangspunkt i forvaltningen at like saker skal behandles likt. Vedtak som fattes i forvaltningen må videre være forutsigbare. Det er likevel slik at det i mange lignende saker vil det måtte gjøres en konkret og individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle, da det kan være momenter som gjør at sakene likevel er ulike. Dette kan for eksempel være hvordan eiendommen er ervervet, eiendommens størrelse og avkastningsevne, bosettingshensyn m.m Det er i klagen vist til sak PS 12/13. I denne saken søkte erverver om konsesjon på eiendommen 34/1 og ønsket eiendommen som tilleggsjord til sin landbrukseiendom med kjøtt - melkeproduksjon 3 km lenger sør. Begrunnelsen var å styrke hovedbrukets næringsgrunnlag. Gbnr. 34/1 har relativt lite dyrka mark med unntak av beiter, noe som gjør det vanskelig å drive denne som selvstendig enhet med husdyrproduksjon. Med beitene på 34/1 og skogarealene ble eiendommen vurdert å være et viktig tilleggsbruk for å styrke driften på hovedbruket. Det var det produktive skogarealet som gjorde denne eiendommen til en odelseiendom, noe som utløste boplikt på denne. I saken ble det fra administrasjonens side innstilt på vedtak om upersonlig boplikt i 5 år. I behandlingen i hovedutvalg for NMK, ble det fremmet forslag om at konsesjon skulle gis med vilkår om upersonlig boplikt i 10 år. Forslaget fremmet i møte fikk flertall og ble vedtatt. På eiendommen med Gbnr. 168/9 er det betydelige både skogs- og jordbruksarealer som gjør at eiendommens ressurser overstiger begge arealgrensene. Kommunen er av den oppfatning av at slike eiendommer bør eies og bebos av eier for å ivareta eiendommens ressurser på best mulig måte for fremtidige generasjoners behov. Kommunen mener videre at personlig boplikt best ivaretar hensynet til stabil bosetting. Det er etter saksbehandlers vurdering ikke tilkommet noen nye momenter i saken som skulle tilsi at vedtaket burde endres. Det er kommunens vurdering at denne saken og saken klager viser til med hensyn til likhetsprinsippet ikke uten videre kan sammenlignes, og at likhetsprinsippet ikke kommer til anvendelse. Det vises også igjen til nylig vedtatte retningslinjer for boplikt i kommunen. Disse prinsippene og retningslinjene er ment å gi en forutsigbarhet i forvaltningen av slike saker, det må likevel gjøres en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak.

12 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven 9 finner Nore og Uvdal kommune ikke å kunne innvilge konsesjon med vilkår om upersonlig boplikt på eiendommen Gbnr. 168/9 m. fl Nore og Uvdal kommune mener det ikke er tilkommet nye opplysninger i klagesaken som tilsier at vedtatte vilkår for konsesjon i PS 51/14 bør endres. Kommunen er videre av den oppfatning av denne saken og saken klager viser til med hensyn til likhetsprinsippet ikke uten videre kan sammenlignes og at prinsippet derfor ikke kommer til anvendelse. Vedtak i politisk sak 51/14, vedtatt opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. Klagesaken oversendes Fylkesmannen i Buskerud til avgjørelse. Vedlegg 1 Klage på vedtak i hovedutvalg NMK

13 Nore og Uvdal kommune iottali. 15 DES. 2OVt Arkvkode: i J 7_4_ vo AnneGuri Rustgaard, Saksnr.: L/i2ÏiLE Saksbeh.:_N i& 3629 NORE. Nore, den Nore og Uvdal kommune, Næring, miljø og kommunalteknikk, 3630 RØDBERG. KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UPERSONLIG BOPLIKT. Jeg klager på avslageti forbindelsemed søknad om upersonlig boplikt på gnr.172/2 m.fl ref: 2014/699. BAKGRUNN FORKLAGEN Viser til min søknadom upersonligboplikt, somble behandlet av NMK-utvalget, den Jeg tillater meg å klagepå vilkårenesomer satt i vedtaket, da jeg ut fra saksbehandlingenser at det er gjort grov forskjelisbehandlingi forhold til tilnærmetlik sak-utvalgssakps 12/13, hva angårsøknad om upersonlig boplikt. Vedkommendesøkerfikk faktisk innvilget upersonlig boplikt. Forslagetsomble nedstemti min sak var likelydendesom administrasjonengikk inn for i overnevnte sak. Så vidt vites var detteogsåen odelssak,hvor eiendommenble tatt på odel.ut fra praksisi andre kommuner ville det vært strengerevilkår for upersonligboplikt. Ett av medlemmenei NMK-utvalget stemtefor upersonligboplikt i nevnte sak, men i vurderingen avmin sak stemte vedkommende for personligboplikt. Dette er ikke god forvaltningsskikk.noe av meningenmed likebehandlinger at det skalværeforutsigbart. Min kjennskap til offentlig forvaltning er atvalgte representantermåbestrebeseg på bl.a. og praktiserelikebehandling. God forvaltningskikkinnebæreråpraktiserelikebehandling.dette er et alminnelig prinsipp. I min sak virker det som om detgrunnleggendeprinsippetom likebehandling,jfr. forvaltningslovener tilsidesatt.

14 KONKLUSJON Jegber Nore og Uvdal kommunepånyttvurderemin søknadom upersonlig boplikt, jfr. tidligere innsendtsøknad,og berrepresentantenespesieltha i tankene det grunnleggende prinsippetom likebehandling, slik at det ikke oppfattes som myndighetsmisbruk. Nevnernok engang: -jegbor kort avstand til/fra eiendommen, (bor i sammenbygd,medsamme postnr.) -eiendommenerbeboddav mineforeldre(bosettingenerivaretatt,om det skulle være noen tvil) -ikke kommet negative tilbakemeldingerpå måten jeg driver eiendommen på I særutskrift saksnr.2014/699erdet i utvalgsmøtet fremmetett forslag. I forslaget må det ha sneketseg inn en skrivefeil. Eiendommener i dag ubebodd,stårdet skrevet. Dette er ikke riktig. Eiendommen erbebodd avmine foreldre. Har av utvalgslederog forslagsfremmer fått tilbakemeldingom at dette er en skrivefeil, somskalrettes opp. Særutskriften skullevært sendtmegi rettet utgave. Pr. d.d harjeg ikke mottatt rettet utgaveav særutskriften,menhåper at denne vil væremeg i hendeom kort tid. Vennlig hilsen AineGuri Rustgaard

15 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 74/8 Saksmappe : 2014/116 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Silje Ljøterud Bergan Behandling av klage på vedtak. Søknad om konsesjon - spørsmålet om boplikt Gnr. 74 Bnr. 8 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /15 Saken gjelder: Klage på delegert vedtak om avslag på 5 års utsettelse på boplikt på eiendommen Gbnr. 74/8, Huseby Nedre. Det vises til klage datert 7/ Fakta: Kommunen har i vedtak 398/14 vedtatt å avslå søknad om utsettelse på boplikten til Søker fikk innvilget konsesjon med følgende vilkår: Eiendommen må tilflyttes innen utgangen av 2017, og bebos på helårs basis av Inger Torill Ødegaard personlig i minst 5 år sammenhengende fra dato for tilflytning. Inger Torill Ødegaard påklager kommunens vedtak. Klagen er innkommet innen klagefristen og tas opp til behandling. Klager anfører: Klager har korrigert feil i opplysning knyttet til når jordleieavtalen går ut, jordleieavtalene er inngått i 2010, gjelder i 10 år og er da gjeldende til utgangen av 2019, ikke mai 2019 som det er skrevet under vurdering av bosetting i saken. Det var ikke avklart hvem som skulle overta jorden når jordleieavtalene ble inngått. Videre har klager gitt utfyllende opplysninger knyttet til sin tilknytning til eiendommen. Klager anfører at det sikreste med hensyn til oppstart av husdyrproduksjon når jordleieavtalene har gått ut er at hun beholder sikker 100 % stilling på sitt nåværende bosted, og først tilflytter eiendommen

16 Saksbehandlers vurdering: Kommunen gav i delegert vedtak 398/14 søker konsesjon med vilkår om personlig boplikt i 5 år regnet fra , det vil si 3 års utsettelse på boplikten, ikke 5 år som omsøkt. Forhold av betydning for om konsesjon på landbrukseiendom skal gis er gitt i 9 i konsesjonsloven og er tidligere behandlet. Bosettingshensynet ble tillagt særlig vekt i saken. Det ble og vurdert at begrunnelse for ønske om utsettelse av boplikt til jordleieavtalen går ut i seg selv ikke er tilstrekkelig for at utsettelse av boplikten skal gis. Det ble innvilget en mindre utsettelse for å sette i stand våningshus i tråd med praksis ved behandling av slike søknader siste år. Det er et alminnelig utgangspunkt i forvaltningen at like saker skal behandles likt. Vedtak som fattes i forvaltningen må videre være forutsigbare. Det har vært praksis i kommunen de siste år og innvilge en mindre utsettelse på boplikten dersom våningshuset på eiendommen har behov for oppgradering før tilflytning eller dersom det er andre tungtveiende momenter som taler for en begrenset utsettelse. Kommunen har i flere saker gitt vilkår om upersonlig boplikt frem til eier selv kan tilflytte eiendommen, dette er ikke et aktuelt vilkår i denne saken da eier selv disponerer huset på gården i helger og ferier. Klager har kommentert vurderingen i saken knyttet til eiendommens ressurser og avkastningsevne samt mulighet/behov for arbeid utenom gårdsdrifta. Eiendommen har med over 80 daa dyrka mark gode ressurser i jordbruksarealer, men de fleste husdyrbruk med litt størrelse på produksjon i kommunen må i tillegg til et sånt utgangspunkt både ha mer leiejord og eventuelt kjøpe fôr i tillegg, og det er mange som har arbeid utenom gårdsdrifta. Klager har gitt utfyllende opplysninger til en del av momentene i saken, men saksbehandler mener at det ikke er fremkommet vesentlig nye opplysninger i klagesaken som tilsier at det skal innvilges 5 års utsettelse på boplikten. Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av konsesjonsloven 9 finner Nore og Uvdal kommune ikke å kunne innvilge konsesjon med vilkår om 5 års utsettelse på boplikt på eiendommen Gbnr 74/8. Nore og Uvdal kommune mener det ikke er tilkommet nye opplysninger i klagesaken som tilsier at vedtatte vilkår for konsesjon i delegert vedtak 398/14 bør endres. Vedtak i delegert vedtak 398/14, datert opprettholdes. Klagen tas ikke til følge. Klagesaken oversendes Fylkesmannen i Buskerud til avgjørelse. Vedlegg 1 Klage på vedtak 2 Konsesjon på erverv av

17

18 Inger-Toril Ødegaard Nore og Uvdal kommune Sollia SOLLIA Mottat. 08 2O1 Saksnr.:! /z _ Saksbeh.: Nore og Uvdal Kommune v/rådmannen 3632 UVDAL Solbergmoen, 7. januar 2015 KLAGE PÅ RÅDMANNENS FORSLAG TIL DELEGERT VEDTAK Nr. 398/1 4, VEDR. BOPLIKT PÅGnr/Bnr. 74/8 Huseby Nedre. Undertegnende refererer til deres referanse 2014/116-4, brev mottatt 20. desember 2014, og forbeholder segretten til å klageinnen 3 uker ( ). Jeg ønsker å bosette meg på eiendommen fra 1/1 2020, dvs, om fem år. Jeghar en fullstendig plan for eiendommen i fremtiden. Grunnlaget mitt baseres på en 5 års plan som innebærer at selve eiendommen skal være vedlikeholdt, og midler til nødvendigeinvesteringer av husdyrhold med tilhørende tiltak skalværetilgjengelig. Jeg vil begrunne dette med å påpekenoen av deres punkter i svarbrevet jeg mottok den 20/12-14 fra dere. Under punkt et deres «bosetting» hvor dere dere skriver, «søker i konsesjonssaken om å oppfylle boplikten ved upersonlig boplikt eller ytterligere utsettelse av boplikten frem til mai 2019,(når jordleieavtalen går ut)». Hervil jeg korrigere med riktige opplysninger, begge jordleieavtalene ble inngått i 2010, er en 10 års avtale, som da utgår Disse ble da inngått av min onkel på sommeren, bare ett par måneder før han døde. Det var på dette tidspunktet, ikke avklart hvem som skulle overta gården. Min tante (min onkels søster) bodde igjen på eiendommen frem til hun døde i oktober Jeg vurderte nøye, og gikk mange runder med meg selv, før jeg endelig bestemte meg for å ta over gården på odel etter min mor. For å kunne overta en gård kreves det store økonomiske ressurser. Bygninger skal vedlikeholdes, samtidig som dette også er viktig for bygda. Det følger også med en husmannsplass til eiendommen, og denne harjeg et stort Ønskeom å sette i stand. Flere kulturelle minner er det også på gården: et stabbur, en gammel setereiendom (somjeg eier halvparten av). Jegvet at kommunen og fylket bevilger midler til slike kulturelle tiltak, og som er viktige for hele Nore og Uvdal kommune. Mitt formål når man i dagkjøper en gårdseiendom, er ønsket om å kunne benytte seg av alle ressursene som følger med en gårdseiendom. I mitt tilfelle er fjøset og låvenav forholdsvis nyere dato. Dette medfører at husdyrproduksjon er av stor interesse,men mulighetenefor dette formålet ligger ikke til rette før starten av Grovfàr- produksjon til egnedyr er først mulig på dette

19 g, tidspunktet. I tillegg til vedlikeholdskostnader, kreves det investeringer av dyr, eventuelt melkekvote, smittesluse, vedlikehold av ventilasjons - og brannvarslingsanle g. For å kunne realisere planenog utsiktene mine, kreves det en nøye planlegging av den økonomiske delen. Hvor dette bl.a. innbefatter et av de viktigste og sikreste momentene, som er å beholde mitt nåværende arbeid (full stilling i et solid firma) til utgangen av Jegvet at det er få bønder som har melkeproduksjon i Nore og Uvdal kommune i dag,så jeg antar dette kan være en positiv tanke for bygda generelt. Videre har jeg en bemerkning til deres punkt vedrørende tilk nytning og livssituasjon. Hvor det står at «søkerstilknytning til eiendommen er ikke kjent)). Kommentar til dette er at jeg er niese av Arne Huseby, han drev gården frem til han dødei Mine besteforeldre har bygd opp gården, Huseby Nedre. Det er derfor jeg har stor interesse av å flytte opp til Uvdal for å drive ogta godt vare på denne slektsgården. I tillegg harjeg startet på Agronomutdannelse høsten 2014 for å få et bredere innblikk i alle områder som landbruk innbefatter. Dette vil gjøre meg bedre rustet til alle muligheter og utfordri nger innenfor landbruksnæringen, selvom jeg har bakgrunn med oppvekst på gård med melk og kjøttproduksjon i Lier. Jeg ser på det som svært viktig å kunne være med å tilføre bygda arbeidsplasser, bidra aktivt til kulturelle tiltak, rett og slett være med å skapeog delta på hva bygda har å tilby. Dere har også påpekt (<mange gårdbrukere i kommunen har arbeid utenfor gården, og det bør være muli gheterfor å få relevant arbeid i kommunen ut ifra den bakgrunnensøker oppgir ha>). Jeg undres litt ved at dere tidligere i brevet har påpekt at, «Gårdseiendommen er samlet sett en stor landbrukseiendom med gode produksjonsarealer, over gj. sn. for landbrukseiendommer i kommunen som gir godt grunnlag for inntekt fra tradisjonelt landbruk». Formin del vil jeg først ogfremst satse på driften av gården. Hvisdette ikke gir nok levebrød, måjeg ut å søkearbeid, som en tilleggs inntekt. Nore og Uvdal er en forholdsvis liten kommune, hvor det ikke er noe stort omfang av ledige stillinger. Det vil ogsåværeflere innbyggeresom har den samme bakgrunn som meg, og det vil heller ikke være enkelt å få en midlertidig 100 %stilling for to år ( ). Vi går nå inn i et usikkert arbeidsmarked generelt i Norge. Jeg har alltid vært heldig å ha et fast arbeid bådefør og etter jeg gikk ut av høyskole. Det er ingen ønsket situasjon å møte uskikker fremtid uten arbeid med arbeidsledighets trygd fra Nav somfast inntekt. Dette vil være et svært risikofylt utgangspunkt for meg. Åstarte gårdsdrift med dyr og benytte alle naturressursene somfølger med. Jeghåper med dette å kunne få medhold i, utsettelse til bosetting på eiendommen til Hvor jeg i dagog frem til utgangen av 2019 kan beholde mitt nåværende arbeid, fortsette min plan med vedlikehold og tilrettelegging for videre satsing på eiendommen min frem til Pr.i dag har jeg en Økonomisktrygg situasjon som gir grunnlag for å kunne gjennomføre planen min. Avslutningsvis vil jeg ogsåtilf øye at jeg bruker alle helger og ferier til å være på gården min, HusebyNedre. Jegstøtter derfor opp om butikker og ellers hva bygdahar å by på. Jeggleder megtil å fl ytte opp til Uvdal, og håper på en positiv behandling av klagen min. Dersom det er behov for et avklaringsmøte i denne saken er jeg forbredt på det. Med vennlig hilsen fl c- c- [figertoril Ødegaard & J

20 NORE OG UVDAL KOMMUNE Næring, miljø og kommunalteknikk Delegert vedtak Nr. 398/14 lnger-toril Ødegaard Sollia SOLBERGMOEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/116-4 SLB, / Konsesjon på erverv av Gnr/Bnr. 74/8 Huseby Nedre Spørsmålet om boplikt Saken gjelder: Inger-Toril Ødegaard søker konsesjon på eiendommen Huseby Nedre Gbnr 74/8 fordi hun ikke skal bosette seg på eiendommen i tråd med vilkår ved konsesjonsfritt erverv. Det søkes om utsettelse på boplikten til Det vises til søknad om konsesjon datert Fakta: Søker overtok eiendommene Gbnr 74/8 gjennom egenerklæring om konsesjonsfrihet 13/ , tinglyst Eiendommen ble overdratt fra erververs onkel erverver har odelsrett til eiendommen. For å oppfylle vilkår om konsesjonsfritt erverv av landbrukseiendom måtte søker ha tilflyttet eiendommen innen dette år og selv bebodd den i minst 5 år sammenhengende. Erverver har søkt konsesjon i søknad datert 19/ fordi hun ikke skal bosette seg på eiendommen i tråd med vilkår ved konsesjonsfritt erverv. Arealoppgaven i følge landbruksregisteret og gårdskart i 2014: Eiendom Gnr/bnr Total areal Fulldyrka Beite Prod. Skog Anna skog Anna areal Huseby Nedre 74/ Søker beskriver følgende i sin konsesjonssøknad: Jordbruksarealene leies ut t.o.m 2019 og erverver ser derfor ikke muligheten for å ha aktiv drift og inntektsgrunnlag fra eiendommen før leiekontraktene går ut. Søker ønsker å drive jorda selv med husdyrproduksjon når leiekontraktene går ut, og har påbegynt agronomkurs og skogeierkurs i Erverver ser det som mest praktisk for seg selv og familien og bo i nedre Eiker i årene frem til 2019, samt å fortsette i sin nåværende stilling. Vedlikehold/oppussing av bygninger, grøfteplaner og annet forefallende arbeid vil påbegynnes før eiendommen tilflyttes. Postadresse: Telefon: Telefax: E-post adresse Sentrum RØDBERG

21 Saksbehandlers vurdering: Forhold av betydning for om konsesjon på landbrukseiendommer skal gis er beskrevet i konsesjonsloven 9: Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 2. Om erverves formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. Om erverver anses skikket til å drive eiendommen 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Det skal legges vekt på: 6. eiendommens størrelse og avkastningsevne 7. husforholdene Korrigerende momenter: 8. tilknytning til eiendommen 9. livssituasjon Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. I saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter 5 annet ledd skal det i konsesjonsvurderingen legges særlig vekt på pkt. 2, 3, 5, punktene 6, 7 skal vektlegges, punkt 8 og 9 kan tillegges vekt som korrigerende momenter. Punktene 1 og 4 (prisvurdering og skikkethet) skal ikke vurderes i slike saker. Bosetting I vurdering av konsesjonsspørsmålet skal det tas særlig hensyn til om erververen vil ta fast bopel på eiendommen ( 9 første led nr. 2). Inger Toril Ødegaard søker i konsesjonssaken om å oppfylle boplikten ved upersonlig boplikt eller ytterligere utsettelse av boplikten frem til mai 2019 (når jordleieavtalen går ut). Kommunen må etter Rundskriv M-2/2009 ta standpunkt til om det er påkrevd å sette vilkår om boplikt og om boplikten skal være personlig eller ikke. Kommunen har grunn til å tro at eiendommen vil bli bosatt om den kommer ut for salg, da det er stor etterspørsel etter landbrukseiendommer og boliger fra familier som vil bosette seg i kommunen. Ut fra bosettingshensynet alene vil konsesjon kunne avslås, dersom kommunen anser det som lite sannsynlig at eiendommen vil bli brukt til boligformål. Kommunen er av den oppfatning at personlig boplikt best ivaretar hensynet til en stabil bosetting på eiendommen. Eiendommen ligger i et attraktivt område med aktiv landbruksdrift i Uvdal med kort vei til skole, barnehage, butikker og kommunesentrum på Rødberg. Det er viktig å opprettholde bosettingen i området. Eiendommen er av en slik størrelse og karakter at upersonlig boplikt ikke anbefales iht. retningslinjer for boplikt vedtatt i kommunestyresak 051/14. Eiendommen er ikke bosatt i dag. Bosettingshensynet taler ikke for at søkeren innvilges utsettelse av boplikten. Driftsmessig god løsning Ved vurdering av søknaden skal det vurderes om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning jf. 9 første ledd nr. 3. Det er nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk.

22 Eiendommene består av flere teiger, men de mest produktive jordbruksarealene ligger i teiger i kort avstand fra gården, er godt arrondert og er velegnet for grovfôrproduksjon. De produktive skogarealene er samlet i en lang teig på vestsida i Uvdal. Dyrka marka og beiter er leid bort til to gårdbrukere i bygda på 10 års avtale fra 2010 til og med Søker oppgir i søknaden at hun ønsker å drive jordbruksarealene selv og ha husdyrproduksjon når jordleieavtalene går ut. Ervervet anses som en driftsmessig god løsning. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet Med helhetlig ressursforvaltning menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord og skogbruksarealer, bygninger eller øvre deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar framtidige generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting. Med kulturlandskap menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. Hensynet til kulturlandskapet er dessuten knyttet til produksjon av miljøgoder som turveier og natur og kulturopplevelser for allmennheten. Dette kan gi grunnlag for avslag eller konsesjonsvilkår hvis konsesjonssøker skal bruke eiendommen på en måte som bidrar til å redusere kulturlandskapsverdiene med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. Søker oppgir at jordbruksarealene er leid bort til aktiv gårdbruker på 10 års avtale for å ivareta driveplikten søker har. Ressursene knyttet til jordbruksarealene vurderes slik sett til å være ivaretatt frem til søker selv tilflytter eiendommen. Videre skriver søker at hun ønsker å drive jordbruksarealene selv med husdyrproduksjon når jordleieavtalene går ut. Vedlikehold av bygninger, grøftearbeid og annet forefallende arbeid vil gjøres fortløpende i perioden fremt til eiendommen tilflyttes. Erverver har påbegynt både agronomkurs og skogeierkurs for å få mer kunnskap om forvaltning av eiendommens ressurser. Det er ingenting som tyder på at kulturlandskapsverdiene reduseres ved ervervet. Ressursene virker til å bli ivaretatt på en slik måte at det sikrer fremtidig drift og bosetting på eiendommen, samt fremtidige generasjoners behov. Eiendommens størrelse og avkastningsevne Eiendommen er samlet sett en stor landbrukseiendom med gode produksjonsarealer, over gjennomsnittet for landbrukseiendommer i kommunen med 82 dekar dyrka jord og nesten 400 daa produktiv skog noe som gir godt grunnlag for inntekt fra tradisjonelt landbruk. Kommunen er av den oppfatning av at eiendommer av denne størrelse og karakter bør bebos av eier selv, for å ivareta alle ressurser på best mulig måte for fremtidige generasjoners behov. Husforholdene Søker opplyser om at det er ett våningshus på eiendommen Huseby Nedre. Bolighuset er i søknaden oppgitt til å være i dårlig stand med dårlig tak og kledning. Kommunen er kjent med at våningshuset var bebodd frem til for få år siden. Husforholdene taler for å innvilge en mindre utsettelse på boplikten.

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 50-52 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Vedr. befaring: Eventuell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15-21 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/26/2 Dato: 19.01.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ivar Dybdahl 1633/26/2. SØKNAD OM KONSESJON GRUNNET MANGLENDE BOSETTING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV Teknisk, Landbruk og Utvikling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.2003 Vedtatt av kommunestyret i Folldal kommune xx.xx.20xx, sak xxxxx Loven 1. LOVGRUNNLAGET Lov om

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-40 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-51 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.04.2009 Tidspunkt: 14:00 18:10 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og 193/9 - søker Maren Røe Saksframlegg Arkivnr. 187/3 Saksnr. 2010/3397-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 187/3 og 5 og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING NY BEHANDLING - SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR.85 BNR.2. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkivsak: 09/1232-7 Arkivkode: GBNR 085/002 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen Fræna kommune Landbruk Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2841-3 Jermund Vågen 16.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-75 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunstyresalen, Rødberg Dato: 18.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 43-54 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 09:00 15:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet.

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet. Advokatfirma Haavind AS Advokat Ola Brekken Deres ref Vår ref Dato 15/447-07.10.2015 Anmodning om ny behandling av avslag på konsesjon - Gnr. 5 bnr. 2 i Nordre Land kommune - AS Kistefos Træsliberi Vi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/133 SNR gnr. 156 bnr. 8 og 12 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM KONSESJON PÅ GULLHAUGEN GNR. 156 BNR. 8,12 - VEDR. BOPLIKTA RÅDMANNENS FORSLAG

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom FMHEs fagligsamling for kommunal landbruksforvaltning 3.10.2013 aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven 1 formål: Loven

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-29 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 09:00 13:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Høk hyttefelt Nore og Uvdal kommune

Høk hyttefelt Nore og Uvdal kommune Endringer av reguleringsbestemmelser for Høk hyttefelt Nore og Uvdal kommune Innhold Innhold.2 1. Innledning 3 2. Planprosess 3 3. Planområdet 5 4. Planstatus 6 5. Dagens situasjon 6 6. Beskrivelse av

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin

Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom. Fagsamling i Loen Anne Pernille Asplin Konsesjonsloven, med hovedvekt på boplikt og grense bebygd/ubebygd eiendom Fagsamling i Loen 23.10.13 Anne Pernille Asplin Hvorfor konsesjon? 1 (lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Advokatfirma Buttingsrud & Co DA Postboks JEVNAKER

Advokatfirma Buttingsrud & Co DA Postboks JEVNAKER Advokatfirma Buttingsrud & Co DA Postboks 4 3521 JEVNAKER Vår dato: 17.09.2015 Vår referanse: 15/43322-2 Deres dato: 26.08.2015 Deres referanse: Varsel om søksmål - anmodning om omgjøring - konsesjonssak

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-12 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 59/1 16/1252 16/8681 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Linvik i Varntresk Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 12/309 KONSESJONSSØKNAD FOR EIENDOMMEN SELBEKKEN 89/13 - ANN KARIN SOLEMSLØKK KVERNSTAD OG BRITT SOLEMSLØKK HELGEMO Rådmannens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-38 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Kommunen som landbruksmyndighet

Kommunen som landbruksmyndighet Kommunen som landbruksmyndighet Konsesjonsloven Gravberget, 25. oktober 2017 Seniorrådgiver Jon Jamtli 1 Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 1 Lovens formål Loven har til formål å regulere og kontrollere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 06/38 SNR 46/1 Gunvor Synnøve Green VEDR. BO- OG DRIVEPILKTA PÅ HOLSRUD GNR. 46 BNR. 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold av Odelslova 27

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

3 U Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk

3 U Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård Henrik Hinsverk Saksframlegg Arkivnr. 232/1 Saksnr. 2016/2411-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 232/1 - Bård

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 16:00 MERK TIDEN. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell

Detaljer

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE

KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Ark.: GNRLG 174/10 Lnr.: 9250/12 Arkivsaksnr.: 12/1471-2 Saksbehandler: Geir Halvor Vedum KONSESJON PÅ BLIKSET G/BNR 174/10 I GAUSDAL KOMMUNE OG G/BNR 169/5 I ØYER KOMMUNE Vedlegg: Kartutsnitt Andre saksdokumenter

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 18:45 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN - GNR

KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN - GNR Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer