INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS"

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag , 12:15-15:30 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Gorm Kipperberg, førsteamanuensis Kristoffer W. Eriksen, førsteamanuensis Anne-Lin Brobakke, rådgiver Fredrik Aarrestad, studentrepresentant Aslaug Marie Mjølhus, studentrepresentant Varamedlemmer: Tarjei Mandt Larsen, førsteamanuensis (vara) Cecilie Egenæs Lund (vara, teknisk administrativt personale) Sekretariat: Bjarte Ravndal, instituttleder Egil Kristensen, kontorsjef (referent) Saksnummer: Innhold: HHUIS-7/15 Godkjenning av innkalling og saksliste HHUIS-8/15 Godkjenning av møtebok av HHUIS-9/15 HHUIS-10/15 HHUIS-11/15 HHUIS 12/15 Etableringssøknad: Master i regnskap og revisjon Etableringssøknad: Master i innovasjon og entreprenørskap Fra ett til tre fakultetet: Høringsuttalelse fra HHUiS Eventuelt Diskusjons- og orienteringssaker: Prolongering av styrets varighet Fusjon med HSH Revisjonsuken 2015

2 HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET Tirsdag , 12:00-15:30 Styrerom 125, EAL-hus Følgende faste- og varamedlemmer møtte: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Kristoffer W. Eriksen, førsteamanuensis Anne-Lin Brobakke, rådgiver (referent) Fredrik Aarrestad, studentrepresentant Aslaug Marie Mjølhus, studentrepresentant Fra styresekretariat møtte: Bjarte Ravndal, instituttleder Spesielt inviterte: Lars Atle Kjøde, universitetslektor: Orientering om sak 3/15 Rolf Ringdahl, ressursdirektør: Orientering om nybygg (møtte ikke) Saksnummer: Innhold: HHUIS-1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste HHUIS-2/15 Godkjenning av møtebok av HHUIS-3/15 Etableringssøknad: Master i regnskap og revisjon HHUIS-4/15 Utlysning av stipendiatstillinger HHUIS 5/15 Utlysning av metodestilling og prinsipper for ansettelser i toerstillinger HHUIS 6/15 Eventuelt: Ingen saker Diskusjons- og orienteringssaker: Informasjon om nybygg ved ressursdirektør Rolf Ringdahl Årsregnskap Ledelsesstruktur ved HHUiS Kvalitetsrapport HHUIS- 1/15: Godkjenning og innkalling av saksliste Vedtak Styret godkjenner innkalling og saksliste. HHUIS- 2/15: Godkjenning av møtebok av Vedlegg: Møtebok av Vedtak Styret godkjenner møtebok av

3 HHUIS- 3/15: Etableringssøknad: Master i regnskap og revisjon Vedlegg: Søknad om akkreditering og etablering av masterprogram i regnskap og revisjon Vedtak Instituttstyret godkjenner at det skal søkes om etablering av et masterprogram i regnskap og revisjon. Søknaden ferdigstilles og legges fram for endelig godkjenning på neste styremøte. Spørsmålene om videreføring av eksisterende bachelorprogram i regnskap og revisjon og eventuell prioritering blant nåværende studieplasser, utsettes til neste styremøte. HHUIS- 4/15: Utlysning av stipendiatstillinger Vedlegg: Hjelpeark gjennomføringstid stipendiater Forslag til rekrutteringsstillinger iht nytt system Vedtak Instituttstyret godkjenner at det lyses ut tre KD-stipendiatstillinger innen økonomi. To av disse skal være innenfor adferdsøkonomi, og det åpnes for at én av stillingene kan gjøres om til en postdoktorstilling. Det lyses også ut en stipendiatstilling innen innovasjon. Instituttstyret godkjenner også prioriteringslisten som fortløpende brukes til fordeling av KDstipendiatstillinger. Listen skal revideres av styret én gang i året. HHUIS- 5/15: Utlysning av metodestilling og prinsipper for ansettelser i toerstillinger Vedtak Instituttstyret godkjenner at det lyses ut en stilling (førsteamanuensis) som gis ansvaret for metodeundervisning og bacheloroppgaven. Det opprettes et «arbeidsutvalg for ansettelsesprosesser ved HHUiS» bestående av styreleder Gunnar Christensen, instituttleder Bjarte Ravndal og Ola Kvaløy. Arbeidsutvalget står for den lokale behandlingen av toerstillinger og andre midlertidige stillinger, før disse sendes fakultetets ansettelsesutvalg. Stavanger Gunnar Christensen Styreleder Bjarte Ravndal insituttleder

4 Styremøte, Handelshøgskolen ved UiS, HHUIS-9/15: Etableringssøknad, masterprogram i regnskap og revisjon Dokumenter i saken: Søknad om akkreditering og etablering av masterprogram i regnskap og revisjon (vedlegg 2) Saken ble opprinnelig lagt fra i styremøtet hvor følgende vedtak ble gjort: «Instituttstyret godkjenner at det skal søkes om etablering av et masterprogram i regnskap og revisjon. Søknaden ferdigstilles og legges fram for endelig godkjenning på neste styremøte. Spørsmålene om videreføring av eksisterende bachelorprogram i regnskap og revisjon og eventuell prioritering blant nåværende studieplasser, utsettes til beste styremøte.» Informasjonen om programmet som sådan ble gitt i saksframlegget i sist styremøte: Master i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium som gir kompetanse som statsautorisert revisor. I studiet inngår kurs innen regnskap, revisjon, juss, etikk, metode og finans. Per dags dato tilbyr vi ikke denne mastergradsutdanningen ved Universitetet i Stavanger. I Norge er det kun BI i Nydalen og NHH som tilbyr denne type mastergrad. MRR gir den nødvendige kunnskapen for å bli statsautorisert revisor. Handelshøgskolen ved UiS har som sitt overordnede mål å oppnå en EQUIS-akkreditering. Økt satsning på mastergrad og samarbeid med arbeidslivet er del av denne strategien. En MRR som er basert på et svært tett samarbeid med de største aktørene i næringslivet, er i så måte et strategisk produkt for HHUiS. Ernst & Young, PWC, Deloitte, KPMG, BDO og Statoil har alle bidratt i utredningen som ligger til grunn for denne etableringssøknaden. Studieprogrammet vil også komplettere og styrke de øvrige programmene våre innenfor økonomi, ledelse og rettsvitenskap. Det er ønskelig å videreføre det eksisterende bachelorprogrammet i regnskap og revisjon. Studiet har hatt en stabil søkermasse over flere år, og er et populært studium: Bachelor i regnskap og revisjon Studieplasser bachelor Søkertall totalt bachelor Søkertall førsteprioritet bachelor Primærsøkere per studieplass bachelor 2,5 2,8 2,5 2,3 2,4 2,2 Opptaksgrense bachelor (Ordinær kvote) 45,5 51,1 48,3 46,3 47,5 46,1 Tekst til Diploma Supplement og vitnemåls skal følge søknaden, men er til revidering. Disse vil

5 Styremøte, Handelshøgskolen ved UiS, imidlertid bli lagt ved når søknaden sendes videre til fakultetet. Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner søknad om etablering av et masterprogram i regnskap og revisjon. Det eksisterende bachelorprogrammet i regnskap og revisjon videreføres. Skulle vi bli nødt til å prioritere blant våre nåværende studieplasser, må studieplassene imidlertid hentes fra bachelorprogrammet og/ eller fra vårt femårige program i økonomi og administrasjon. Bjarte Ravndal instituttleder Saksbehandlere: Lars Atle Kjøde, Marius Sikveland og Anne-Lin Brobakke

6 Vedtatt i Utdanningsutvalget DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Søknad om akkreditering og etablering av studium ved Universitetet i Stavanger Master i regnskap og revisjon 120 studiepoeng 24/

7 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Generelt om studiet Om studiet Navn: Master i regnskap og revisjon Dersom omarbeiding av eksisterende studium, oppgi tidligere navn på studiet Ikke aktuelt Oppstart: August 2016 Type studium (kryss av) Bachelorgradsstudium x Masterstudium Ph.d. Videreutdanning Årsstudium Annet (spesifiser) Studiet skal tilbys som (kryss av) x Campus-/stedbasert studium Samlingsbasert studium Desentralisert studium ved annet studiested, oppgi studiested: Nettstudium Nettstudium med fysiske samlinger Studiet skal tilbys som (kryss av) x Heltidsstudium Deltidsstudium Behandling i institutt og fakultet (det som er relevant) Vedtak fra instituttstyre Vedlegg Vedtak fra kvalitetsutvalg Vedlegg Vedtak fra fakultetsstyre Vedlegg 1

8 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Del 1 Utredning av studium Gi en vurdering av regionalt og nasjonalt behov for studiet: Master i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium som gir kompetanse som statsautorisert revisor. I studiet inngår kurs innen regnskap, revisjon, juss, etikk, metode og finans. Per dags dato tilbyr vi ikke denne mastergradsutdanningen ved Universitetet i Stavanger. I Norge er det kun BI i Nydalen og NHH som tilbyr denne type mastergrad. MRR gir den nødvendige kunnskapen for å bli statsautorisert revisor. Den høye og unike fagkompetansen studentene tilegner seg gjør MRR til et attraktivt studium. Kandidater med master i regnskap og revisjon er etterspurte i arbeidsmarkedet både lokalt og nasjonalt. Kompetansen er etterspurt i alle bransjer og i alle deler av landet - i revisjonsbransjen, i næringslivet for øvrig, i kommunal og i statlig sektor. BI tok i 2013 opp 120 studenter til MRR- studiet, mens NHH tok opp 104. UiS tar sikte på å rekruttere 40 studenter pr år. De store revisjonsselskapene i regionen rekrutterer i minkende grad studenter med bachelor i regnskap og revisjon (BRR). Selskapene foretrekker i økende grad å rekruttere studenter med fullført mastergrad, som de enten kan lære opp selv eller sende til Oslo eller Bergen for å ta en MRR. Dialog med representanter fra revisjonsbransjen, olje & energibransjen og rekrutteringsbransjen i regionen gjennom lang tid bekrefter at selskapene har et sterkt ønske om å kunne rekruttere lokalt. Det er grunn til å tro at også studenter vil foretrukket å ta en MRR ved UiS, fremfor å flytte til en annen by. Vi har mulighet til å skille oss fra de andre lærestedene som tilbyr MRR ved å tilpasse utdanningen til bransjer som står sterkt i regionen og som UiS er en del av. Flere av foreleserne har tidligere erfaring fra disse bransjene, og andre gjesteforelesere jobber til daglig i disse bransjene. Utdanningen er tenkt å bli spisset mot olje & energi og finans, noe som blant annet medfører et stort regionalt og nasjonalt behov for MRR studentene som utdannes ved UiS. Dette skyldes at de øvrige lærestedene ikke har tilpasset utdanningen. Samtidig vil vi påse at utdanningen er generell nok til at studentene også er attraktive for andre deler av arbeidsmarkedet. Lag en oversikt over tilsvarende studier ved andre institusjoner MRR tilbys pr. i dag kun ved BI Nydalen og NHH. BI Sp Høst Vår Høst Vår Internasjonal regnskapsregulering (IFRS) 15 M Regnskapsanalyse og verdivurdering 9 M Revisjonsteori og metode 6 M Videregående emner i revisjon 12 M Emner i selskapsskatt, omorganiseringer, internasjonal skatte- og avgiftsrett, skatteforvaltning 12 M 2

9 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Selskapsrett 6 M Metode 6 M Etikk 6 M Velge tre av følgende fire emner for 3. semester Forretningsjus 6 M Regnskap: Teorier og metoder 6 M Økonomi- og virksomhetsstyring 6 M Financial Management 6 M Masteroppgave 30 M NHH Sp Høst Vår Høst Vår Revisjon 7,5 M Finansregnskap 7,5 M Foretaksrett 7,5 M Skatt og avgift 7,5 M Selvstendig arbeid 30 M M Velg fire av 20 emner innen finans, regnskap, økonometri, ledelse, økonomistyring og innovasjon 30 M M Revisjon 7,5 M Finansregnskap 7,5 M Juss 7,5 M Skatt og avgift 7,5 M Gjør rede for hvordan studenter og relevante aktører i arbeidslivet skal involveres i utarbeidelsen av studiet På slutten av 2013 ble en MRR-arbeidsgruppe dannet (Bjarte Ravndal, Lars Atle Kjøde, Benn Folkvord og Marius Sikveland). Arbeidsgruppen inviterte de fem store revisjonsselskapene (Ernst & Young, PWC, Deloitte, KPMG og BDO), samt Statoil til diskusjon. Hensikten med møtet var å presentere arbeidsgruppens overordnede tanker rundt et MRR-studium ved UiS, samt få innspill fra næringen. Basert på møtet ble det laget et utkast til faglig skisse, og i løpet av 2014 har det vært 3

10 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon hyppige utvekslinger av synspunkter og diskusjon med de enkelte aktørene. Dette for å gjøre et eventuelt studium best mulig, og mest mulig tilpasset de forhold som er relevante for aktørene og næringslivet. Strategisk begrunnelse Beskriv hvordan studiet er forankret i universitetets og fakultetets strategi- og handlingsplaner UiS har som målsetning å kunne tilby gjennomgående utdanninger til sine studenter. Dette tilsier at vi også bør bestrebe oss på å tilby en spesialisert mastergradsutdanning for de som begynner på vår bachelor i regnskap og revisjon. Samtidig har UiS en målsetning om å øke den relative andelen mastergradsstudenter. Dette for å stadfeste sin satsning som universitet. Denne målsettingen vil øke ytterligere ved en fusjon med Høgskolen Stord/Haugesund. Handelshøgskolen ved UiS har som sitt overordnede mål å oppnå en EQUIS-akkreditering. Øket satsning på mastergrad og samarbeid med arbeidslivet er del av denne strategien. En MRR som er basert på et svært tett samarbeid med de største aktørene i næringslivet, er i så måte et strategisk produkt for HHUiS. Studieprogrammet vil også komplettere og styrke de øvrige programmene våre innenfor økonomi, ledelse og rettsvitenskap. Beskriv hvordan studiet er forankret i nasjonale politiske handlingsplaner, stortingsmeldinger og/eller andre føringer på nasjonalt nivå Med et nasjonalt og internasjonalt blikk, så er revisjonsbransjen i sterkt endring. Inntoget av internasjonale regnskapsregler gjør at omstillingstakten i næringslivet stadig øker. Det er derfor et stort behov for institusjoner som kan utdanne morgendagens regnskapssjefer, økonomiansvarlige, revisorer, kredittgivere, analytikere, konsulenter og ledere. I tillegg har frafallet av revisjonsplikten for mindre selskaper medført en dreining fra revisjon og over mot regnskapsfører- og controller-funksjoner. Dette har medført blant annet at NRØA og Finanstilsynet har utarbeidet en ny plan for autorisasjon av regnskapsførere. Utviklingen i EU går mot én autorisasjon for revisorer. Dersom dette skjer i Norge også, så forventes det at denne autorisasjonen vil knyttes til mastergrad. Det er dermed svært viktig for UiS, og bachelorgraden i regnskap og revisjon, å posisjonere seg for denne utviklingen. Til slutt vil vi trekke fram hva Den norske revisorforening formidler gjennom sin deltakelse i NRØA. De trekker fram at to regioner i Norge skiller seg ut: Oslo og Stavanger. Det er disse regionene som representerer tyngden og volumet på revisoroppdrag. Dette skyldes at de fleste industrielle konsern har sine hovedkontor i Oslo, og de fleste store selskap i olje & energisektoren har sine hovedkontor i Stavanger. Vi har derfor i tillegg alle de store revisjonsselskapene tungt representert i vår region. Et MRR-studium vil øke samarbeid og attraktivitet med denne viktige bransjen, og det vil bidra til å forbedre Handelshøgskolen ved UiS sin konkurranseposisjon vesentlig. I tillegg vil dette være et viktig bidrag til å styrke næringslivet i Stavanger-regionen. Gi en vurdering av hvordan studiet forholder seg til fakultetets og universitetets øvrige studieportefølje 4

11 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Studiet bygger til en viss grad på eksisterende kurs i rettslære, skatterett og finans. Dette vil styrke fakultetets posisjon innenfor disse fagområdene, samtidig som fagområder som regnskap og revisjon får den nødvendige tyngde og dybde som utviklingen innenfor fagområdene krever. Dimensjonering og studieplasser Angi antall studieplasser 40. Gjør rede for hvor studieplasser er planlagt hentet fra Det bør legges opp til nye studieplasser, men i den grad det ikke går så må vi se på overføring fra øvrige studier som har ledige plasser. Skulle vi bli nødt til å prioritere blant våre nåværende studieplasser, må studieplassene hentes fra bachelorprogrammet i Regnskap og revisjon og/eller fra vårt femårige masterprogram i økonomi og administrasjon. Det eksisterende bachelorprogrammet i regnskap og revisjon videreføres. 5

12 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Del 2 Akkreditering og etablering av studiet 1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering og etablering Beskriv hvordan relevante forskrifter og eventuell rammeplan er oppfylt Revisorlovens krav er tilfredsstilt. Godkjenningsforskriften antas anvendt (tilsvarende gjelder for NHH og BI). Denne kan gi, søkere med en relevant mastergrad i økonomi og administrasjon, fritak for inntil 60 studiepoeng på MRR. Relevant mastergrad skal inneholde minst 60 studiepoeng samlet i kurs innenfor fagområdene regnskap, revisjon, finansiell økonomi eller økonomisk styring, hvorav minst 15 studiepoeng skal være innenfor verdsettelse, finansregnskap eller revisjon. Beskriv opptakskravene til studiet. Dersom studiet retter seg mot en spesiell målgruppe og dette får konsekvenser for opptakskravene, skal dette beskrives og begrunnes. Bachelor i regnskap og revisjon For studenter med Bachelor i økonomi og administrasjon, Master i økonomi og administrasjon eller Master i rettsvitenskap må ha eksamen i fag tilsvarende: Årsregnskap (tilsvarende BRE 320) Revisjon (tilsvarende BRE 330) Skatterett (Tilsvarende BRE 340) Intensive kurs i disse fagene vil bli gitt via EVU. Beskriv rangeringsregler der dette er aktuelt Ikke aktuelt Hvis relevant, beskriv hvordan sertifisering skal oppnås og hvem som er sertifiseringsmyndighet 1.2 Vitnemål og Diploma Supplement Det skal legges ved mal for vitnemål og Diploma Supplement for det aktuelle studiet. Tittel på vitnemål: Master i regnskap og revisjon Tittel på Diploma Supplement: Master in Accounting and Auditing 1.3 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium 6

13 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Begrunn hvilket studenttall som vil gi et tilfredsstillende læringsmiljø for det aktuelle studiet 40 Beskriv tiltak for studentrekruttering og hvordan disse vil sikre det ønskede studenttallet Styrke aktuelle nettsider ved UiS med tanke på rekruttering av studenter. Omdømmebygging dialog med aktører i revisjonsbransjen, finansbransjen og olje & energibransjen. Markedsføring av et MRR-studium i relevante kanaler. Angi forventet gjennomføringsgrad i løpet av studiet og hvordan sikre denne Det forventes at 80-90% av studentene vil gjennomføre et påbegynt masterstudium i regnskap og revisjon ved HHUiS. Dette er noe over nivået sammenholdt med gjennomføringsgraden i det eksisterende masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved instituttet. Dette skyldes at det forventes at en rekke av studentene kommer fra næringslivet. En tett oppfølging av hver enkelt student gjennom studiet skal bidra til å sikre gjennomføringsgraden. Blant annet gjennomføres det årlige dialogmøter med studenter som av ulike grunner er forsinket i studiene, og der studentene følges opp med en plan for fullføring av graden. Gi en risikovurdering av kritiske forhold som vil kunne få betydning for å etablere og opprettholde et stabilt studium Ved en eventuell etablering av en MRR-utdanning budsjetterer vi med at revisjonsbransjen, olje & energibransjen og finansbransjen er delaktige i undervisningen i tre av emnene. Risiko er moderat/lav. Fokus på følgende områder vil sikre en lavere risiko: - Videreutvikle gode relasjoner til de store revisjonsselskapene, selskapene i oljesektoren og finansnæringen - Benytte gjesteforelesere fra næringslivet og andre Universiteter og Høgskoler. For tredje syklus må rekrutteringspotensialet for doktorgradsstudenter sannsynliggjøres 1.4 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene Beskriv hvordan fakultetet legger til rette for og sikrer gjennomføring av praksis Ikke aktuelt Begrunn hvorfor praksis er hensiktsmessig for studiet Vedlegg til Grunnleggende forutsetninger for akkreditering Vedlegg nr. Mal for vitnemål og Diploma Supplement for studiet 1 7

14 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Praksisavtaler og intensjonsavtaler Ikke aktuelt Skjema for innhenting av ressursinformasjon ifbm søknad om etablering av nye studieprogram (tabell 1) 2 Plan for studiet (studietilsynsforskriften 7-2) 2.1 Studiet skal ha et dekkende navn. Studiet skal ha et navn som er dekkende for studiets profil, og som viser studiets nivå. Navnet skal kommunisere med studenter, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Studiet skal også ha et engelsk navn som samsvarer med det norske. Det norske navnet på studiet Master i Regnskap og revisjon Det engelske navnet på studiet Master in Accounting and Auditing Begrunn hvordan studiets navn er dekkende for studiets profil og nivå Som navnet tilsier er dette et masterstudium, og fagområdene er tett knyttet til regnskap og revisjon 2.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Beskriv læringsutbyttet for studiet, formulert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Master i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium som i tillegg til å være et masterstudium dekker utdanningskravet til å bli statsautorisert revisor. Etter gjennomført MRR vil kandidaten: Kunnskap Ha avansert og ledende kompetanse i regnskap, revisjon, strategisk økonomistyring og verdsettelse Ha inngående kunnskap til relevante deler av foretaksretten og skatte-/og avgiftsrett Kunne anvende tilegnet kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet samt analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet Ferdigheter Forstå og kunne anvende teorier, forskning, metoder og fortolkninger innenfor fagområdene Ha den teoretiske og praktiske innsikten til å forstå, strukturere og løse avanserte 8

15 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon bedriftsøkonomiske problemstillinger i virksomheter Kunne forstå, analysere og ta stilling til relevante etiske problemstillinger Kunne kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor Fagområdene Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer Kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning Kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer Generell kompetanse Ha høy kompetanse innen bedriftsøkonomi generelt og inneha evnen til å arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning innenfor aktuelle fagområder Inneha kompetansekravene for å bli statsautorisert revisor Kunne integrere kunnskap fra de ulike fagområdene og anvende denne på aktuelle problemstillinger og prosjekter Kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten Kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser Hvis studiet er påbygning eller spesialisering som fører fram til en grad, må læringsutbyttet for både spesialiseringen det søkes akkreditering for og studiet som helhet komme fram Gjør rede for hvordan en meningsfull sammenheng er sikret i studiet Alle fag henger sammen og studiet er et toårig profesjonsstudium som i tillegg til å være et masterstudium dekker utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. 2.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås Gi en oversikt over hvilke emner studiet består av per semester, samt antall studiepoeng per emne HHUiS Sp Høst Vår Høst Vår Finansregnskap og metode 10 M Foretaksrett/Selskapsrett 10 M Skatt og avgift 10 M Strategisk økonomistyring 10 M Finansmarkeder/foretakets finansiering 10 M Videregående finansregnskap og verdsettelse 10 M 9

16 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Juss/transaksjoner 10 M Finansregnskap 2 10 M Revisjon 10 M Masteroppgave med metodelære 30 M Gjør rede for hvilke emner som er obligatoriske og hvilke som er valgfrie Alle er obligatoriske, for studenter som velger utveksling 2.semester må tilsvarende emner dekkes ved annet lærested. 2.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås Beskriv studentenes arbeidsomfang per semester 30 studiepoeng pr. semester. Ca timer per semester 2.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås Gi en oversikt over hvilke eksamensordninger og vurderingsformer studiet tar i bruk Obligatoriske innleveringsoppgaver, gruppeoppgaver og gruppepresentasjoner samt skriftlige eksamener 2.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier Beskriv studiets relevans for arbeidsliv og videre studier Generelt er det stort behov for statsautoriserte revisorer og mangel på høyt faglig kvalifiserte økonomer med regnskapsforståelse i markedet. Dette synet underbygges av blant annet diskusjoner med de fem store revisjonsselskapene (Ernst & Young, PWC, Deloitte, KPMG og BDO), samt ledende olje & energiselskaper og rekrutteringsselskaper. 2.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart Beskriv hvordan studentene vil møte forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid i selve studiet På MRR får du landets ledende kompetanse i regnskap og revisjon. Studiet er solid forankret i forskningsbasert kunnskap og fagpersonene på MRR er ledende innenfor sine fagfelt. Foreleserne er håndplukket ut fra sin unike kompetanse og engasjement innenfor sine fagfelt. Dette for å gi 10

17 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon studentene en tung og bred bedriftsøkonomisk kompetanse og en unik kompetanse innenfor relevante deler av jussen. Innenfor hvert fagområde det undervises vil det gis oversikt over aktuell forskning Se den enkeltes CV. Beskriv hvordan studentaktiv forskning inngår i studiet, der dette er relevant. Studentene vil som en del av obligatoriske term-papers og masteroppgave skriving kunne ta del i forskning. 2.8 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart Beskriv ordninger for internasjonalisering Mulighet for utveksling til blant annet følgende læresteder - Karl-Franzens University Graz - Århus Universitetet - KU Leuven - Lund Universitetet - Ålborg Universitetet Beskriv ordninger for studentutveksling (ikke et krav for studier under 60 studiepoeng) Foreliggende Erasmusavtaler med overnevnte studiesteder Vis når i studiet utveksling kan foregå, jfr. tabell i mal for studieprogram i del 3. Vårsemester første år (andre semester) Gi en risikovurdering av kritiske forhold som kan ha betydning for studentutveksling Det foreligger risiko for at ekvivalente emner ved andre læresteder legges ned og studenten således ikke får dekket det faglige behovet ved utveksling. 2.9 Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet Beskriv infrastruktur, støttefunksjoner og annet utstyr som er nødvendig Forskningsbiblioteket er lokalisert sentralt på campus. Her er det tilgang til kjerneområdenes 11

18 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon litteratur og tisskriftserier. Der dette eventuelt ikke skulle finnes vil det bli anskaffet og budsjettert inn i utgiftene for de enkelte emnene og finansiert gjennom forventede inntekter av dette studiet. Supplert med god online tilgang, samt gode fjernlåns- og innkjøpsmuligheter, vurderes den totale tilgjengeligheten på litteratur som tilstrekkelig. Programmet har behov for lokaler som er tilpasset den forventning studentene vil ha til en MRR. Vi er i dialog med FRES for reservering av lokaler som egner seg til dette formål. Studentene vil være sikret en felles basis IKT ressurs på lik linje med andre masterstudenter. Administrative og tekniske tjenester, IKT- ressurser og arbeidsforhold for studentene vil være dekkes av eksisterende tjenester. Vedlegg til Plan for studiet: Studieplan Avtaler om studentutveksling Tabell 1: Skjema for innhenting av ressursinformasjon ifbm søknad om etablering av nye studieprogram Vedlegg nr. Fagmiljø tilknyttet studiet (Studietilsynsforskriften 7-3) 3.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige og Beskriv fagmiljøets samlede kompetanse og hvordan den vil ivareta den undervisning og veiledning som studiet krever Viser til CVer. Fagmiljøet knyttet til regnskap, finans, økonomi og ledelse ved Handelshøgskolen UiS utgjør ca 40 årsverk. Av dette er følgende 4 årsverk tenkt tilknyttet MRR. Dette vil være tilstrekkelig til å gjennomføre den foreslåtte aktiviteten. 3.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for studiet Beskriv relevante nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som fagmiljøet deltar aktivt i Institusjonen har via de ansatte knyttet til seg et omfattende nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Naturlige samarbeidsinstitusjoner er de universiteter og høyskoler som vi har utvekslingsavtaler med i tillegg til Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI og Universitetet i Agder. 12

19 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon 3.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet. Gjør rede for hvor stor andel (i prosent) av årsverkene knyttet til studiet som utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Det må redegjøres særskilt for hvordan ansatte med stillingsandel under 50 % oppfyller kravet til hovedstilling ved institusjonen. Se tabell 2. Fem av seks har hovedstilling ved UiS: 83% Gjør rede for hvor stor andel (i prosent) av årsverkene knyttet til studiet som utgjøres av ansatte med førstestillingskompetanse. Se tabell 2. Fem av seks har førstestillingskompetanse: 83% 3.4 Fagmiljøet skal drive aktiv forsking, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid Gjør rede for den forskningen og det faglige og/eller kunstneriske utviklingsarbeidet fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år Se CVer 3.5 For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet Beskriv erfaring interne og eksterne praksisveiledere har fra fagfeltet Ikke relevant da det i MRR studiet ikke er praksis. 3.6 Utfyllende bestemmelser for akkreditering av studium eller deler av studium som inngår i en fellesgrad 3.7 Særskilte bestemmelser for institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Vedlegg til Fagmiljø tilknyttet studiet: CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen) Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist Tabell 2: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet Vedlegg nr. Inngår i CV 13

20 Søknad om akkreditering og etablering av studium: Master i regnskap og revisjon Tabell 1: Skjema for innhenting av ressursinformasjon ifbm søknad om etablering av nye studieprogram Informasjon om programmet/studieplanen Tall/tekst Studiets omfang (antall studiepoeng) 120 Antall studenter (årlig opptak) 40 Maksimalt studenttall på emne/klasse 40 Regnskap og Fagområde (for beregning av finansieringskategori) revisjon Nye emner (antall/studiepoeng) 90 Emner delt med andre programmer (antall/studiepoeng) 30 Omfang av praksis (antall studiepoeng) 0 Omfang på oppgave (antall studiepoeng) 30 Praksis? Hvor stor andel av studiet? 0 Spørsmål om finansiering Opptaksplasser gitt av KD (antall)? Opptaksplasser omdisponert fra andre studieprogram (antall)? Ekstern finansiering? I/A Andre ressursspørsmål ingen ingen Kommentar Skriv eventuelle kommentarer her 14

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Revidering av gestaltterapiutdanningen Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Institusjon: Norsk Gestaltinstitutt Studietilbud: Gestaltterapi Studiested og studieform Stedbasert

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

TITTEL: Regnskapsmessige effekter av foreslått endring i IAS 17 - Leieavtaler for tre norske børsnoterte selskaper.

TITTEL: Regnskapsmessige effekter av foreslått endring i IAS 17 - Leieavtaler for tre norske børsnoterte selskaper. STUDIEPROGRAM: DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Master i Økonomi og Administrasjon Anvendt Finans og

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON

MASTER I REGNSKAP OG REVISJON 2014 2015 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Hvorfor ta Master i regnskap og revisjon på BI? Med en mastergrad i regnskap og revisjon får du en faglig tung og anerkjent

Detaljer