Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 100/04 PS 101/04 PS 102/04 PS 103/04 PS 104/04 PS 105/04 PS 106/04 PS 107/04 PS 108/04 PS 109/04 PS 110/04 Innhold Godkjenning protokoll Investeringsregnskap 2004 herunder Honningsvåg skole. Utredning fra det lokale kvalitetsutvalget for oppvekstmiljøet Avslutning av kairehabiliteringsprosjekt Nordkapp Havn KF Etablering av interkommunalt museumsselskap Lovlighetsklage Nordkapp kommunestyre sak 097/04 - Flytebrygger Nordkapp havn KF Søknad om fritak fra vervet som varamedlem til havnestyret Søknad om permisjon - politiske verv Gjennomgang av delegasjons- og permisjonsreglementet Rapport forvaltningsrevisjon Faktureringsrutiner, innfordringsrutiner og restanseutvikling Budsjett 2005 Økonomiplan Nordkapp kommune Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 100/04 Godkjenning av protokoll Kommunestyret godkjenner protokoll av

3 Nordkapp kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: GFH/GP/AB/PIP Dato: Investeringsregnskap 2004, herunder Honningsvåg skole. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 121/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar orienteringen om gjennomføringen av byggetrinn1., Honningsvåg skole, til etterretning. Investeringsbudsjettet for 2004 endres som følger: Merutgift Merinntekt 2010 Honningsvåg skole: Byggetrinn I: - merkostnad kr div. tilleggsarbeider/forseringer kr inventar kr utvendige fasader (trinn 5) kr Byggetrinn II: kr Bruk av lån kr Kommunestyret vedtar å øke rammen for låneopptak, ekskl. Startlån, med inntil kr til 34,5 mill. kr. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret tar orienteringen om gjennomføringen av byggetrinn1., Honningsvåg skole, til etterretning. Investeringsbudsjettet for 2004 endres som følger: Merutgift Merinntekt 2010 Honningsvåg skole: Byggetrinn I:

4 - merkostnad kr div. tilleggsarbeider/forseringer kr inventar kr utvendige fasader (trinn 5) kr Byggetrinn II: kr Bruk av lån kr Kommunestyret vedtar å øke rammen for låneopptak, ekskl. Startlån, med inntil kr til 34,5 mill. kr. Utredning: Kommunestyret ba i vedtak vedrørende Tertialrapport 2/2004, som ble behandlet på møtet 30. september, om at tertialrapportene også beskriver status på investeringsdelen. Årets investeringsbudsjett ble opprinnelig vedtatt med en ramme for investeringer i anleggsmidler på kr Summen fordeler seg på prosjekt som følger: Honningsvåg skole kr Avløp Menes/Porsangergt. kr Asfaltering kr Honningsvåg kirke kr Trafikksikring kr I tilegg kommer noen prosjekt som fullføres i år, men som ble påbegynt i fjor. Det ble vedtatt låneopptak på inntil kr til delvis finansiering av investeringene. Honningsvåg skole. Gjennomføringen av 1. byggetrinn ble vedtatt i 2002, og byggearbeidene startet i februar I 2002 ble 1. byggetrinn detaljprosjektert, og det ble gjort en del forberedende arbeid, herunder flytting av Skårungen barnehage til Klubben. Korrigert kostnadsestimat, basert på innkomne anbud, var på kr (des. 2002). Det ble konstatert at fyrrommet måtte pusses opp. Prisoverslag viste en kostnad for dette arbeidet på ca kr Beløpet inngår ikke i prosjektsummen på vel 27 mill. kr. Inventarkostnader inngår heller ikke i summen. Det samme gjelder Heis 2 fløy A og B og bygningsmessige arbeider knyttet til denne, samt utvendig fasade mot nordvest. I investeringsbudsjettene er det satt av følgende beløp til skoleprosjektet: i 2002 kr kr kr , til sammen 43 mill. kr. I økonomiplanen, 2005, er det ført opp 15 mill. og i 2006, 10 mill. kr.

5 Bevilgningene er å betrakte som overslagsbevilgninger, som skulle sikre fremdriften. Regnskapet viser følgende tall for årene og 2004 (per 25. oktober): SUM 1. byggetrinn Inventar Forserte arbeider: vedr. trinn vedr. trinn I tallene inngår merverdiavgift. (2003 og 2004: momskompensasjon). Trinn 1. er overlevert, og ansees fullført. Endelig sluttoppgjør med hovedentreprenøren foreligger ennå ikke. Det er mottatt tilleggskrav på i alt kr inkl. mva. Kravene er fremsatt i form av en rekke meldinger. De aller fleste er allerede besvart og avvist. Arkitekten har nylig gjennomgått samtlige tilleggskrav, og konkluderer med å anbefale at krav på til sammen kr ,- inkl. mva godtas. Resten av tilleggskravene, vel 4,7 mill. kr anbefales avvist. Det bør videre tas høyde for mulige, berettigede krav, som ennå ikke er mottatt med anslagsvis kr Beregnet prosjektsum i 2004 vedrørende 1. byggetrinn, jfr tabellen ovenfor, blir dermed kr kr kr Totalt blir summen kr Som nevnt foran, ble kostnadsestimatet for trinn 1 - basert på anbud - i desember 2002 fastslått til kr inkl. mva. I summen inngår bl.a. ungdomsskoletrinn 2. etasje, som opprinnelig var en del av trinn 3, med kr Som grunnlag for sammenligning med faktisk prosjektkostnad, dvs. regnskap for byggetrinn 1, forutsetter rådmannen at budsjettrammen for trinn 1 i utgangspunktet var kr Forholdet budsjett regnskap blir da som følger:

6 Sum regnskapsførte kostnader i kr (inkl. estimat over berettigede tilleggskrav i 2004) Fradrag for utførte arbeider som ikke inngår i prosjektkostnaden på 27 mill. kr (regnskap 2002): - flytting og etablering av barnehage på Klubben kr prosjekteringskostnader kr Korrigerte regnskapsførte kostnader kr Opprinnelig budsjett kr Heis 2 (pålagt av arbeidstilsynet) kr Ventilasjonsaggregat (3. trinn) kr Utvendig fasade nordvest (5. trinn) kr Bygn.messige tilpasninger av fløy A, C og D (tilsv. fradrag i trinn 3 og 4) kr Oppussing av fyrrom - utskifting av hovedstrekk og kjeler kr kr Merkostnad kr I forhold til korrigert budsjett utgjør overskridelsen 3,3 %. Merkostnaden skyldes endringer underveis i utførelse og masse - i forhold til prosjektbeskrivelsen. Videre er prosjektet belastet med knapt kr i byggelånsrenter. Det er ønskelig å regulere årets budsjett for prosjektet med summen av endringer og merkostnaden. Videre reguleres kostnadene vedrørende trinn 5, samt inventarkostnadene i budsjettet, som en del av byggetrinn 1. Byggetrinn 2, som ble igangsatt i høst, er basert på en total kostnadsramme på kr (Ks 59/04, 11.05). Som tabellen over viser er det per 25. dm påløpt kostnader på kr Det antas at det vil medgå ytterligere 2 2,5 mill. kr i år. Rådmannen foreslår at årets investeringsbudsjett oppjusteres med ytterligere kr for dekke påløpte og forventede kostnader vedrørende trinn 2. Prosjektsummen for trinn 2 i investeringsbudsjettet for 2005 blir dermed kr ( ).

7 Investeringsregnskapet 2004 for øvrig. Hovedvannledning Nordmannset: budsjett kr Prosjektet er ennå ikke avsluttet. Utgiftene vil imidlertid være innenfor budsjettrammen. Porsangergt./Menes (vann/avløp): budsjett kr Prosjektet er kommet halvveis. Intet så lang tilsier overskridelse i forhold til budsjettet. Pumpestasjon Skarsvåg (avløp): budsjett kr Påbegynt i Fullført i år innenfor Bevilgningen. Honningsvåg kirke: budsjett kr Bevilgningen ble økt med 1 mill. kr da det ble besluttet å igangsette prosjektet (KS 60/04). Utvendige arbeider ventes sluttført i år innenfor budsjettrammen. Asfaltering: budsjett kr Utførte arbeider er innenfor budsjett. Trafikksikkerhetstiltak: budsjett kr De arbeider som er sluttført ligger innenfor budsjett. Pågående arbeider kan ikke fullføres før våren Gater/veier (Fjellvn. m.fl.): budsjett kr Prosjektet er ikke avsluttet regnskapsmessig. Pga uforutsette grunnforhold er det i langt større grad enn forutsett, blitt nødvendig med utskifting av masser. Forstøtningsmurens tilstand var også dårligere enn antatt. Sannsynlig merkostnad kr kr Finansiering låneopptak. Byggekostnadene for Honningsvåg skole, trinn I, pluss inventar og forseringer, anslås som nevnt til 34,3 mill.kr. Per var 17,3 mill. kr dekket ved bruk av lån. Det gjenstår mao å finansiere 17 mill. kr. (34,3 17,3). Årets budsjett forutsetter bruk av lån i finansieringen av skoleprosjektet på 16 mill. kr. Følgelig mangler 1 mill. kr. I tillegg må inventar, utvendige fasader (trinn 5) og produksjonen vedrørende byggetrinn II i år finansieres. Videre er bevilgningen for rehabiliteringen av Honningsvåg kirke økt med 1 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett. Til finansiering av dette foreslår derfor rådmannen at årets låneopptak økes med kr Samlet låneopptak i år til finansiering av investeringer blir dermed kr (kr kr ).

8 Nordkapp kommune Arkiv: 10 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Arvid Bye Dato: Utredning fra det lokale kvalitetsutvalget for oppvekstmiljøet Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/04 Oppvekst- og kulturstyret /04 Kommunestyret Resymé: Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i desember 2003 i forbindelse med budsjettprosessen for 2004: Det oppnevnes et utvalg som skal foreta en kvalitetsutredning som ser på barns oppvekstog kulturvilkår i Nordkapp kommune. Formannskapet oppnevner utvalget, inkl. sammensetning, utforming av mandat og fastsette framdriftsplan. I formannskapets møte den 19. januar 2004 gjorde man slikt vedtak: Formannskapet oppnevner følgende utvalg som skal foreta en kvalitetsutredning av barn og unges oppvekst- og kulturvilkår i Nordkapp kommune: En representant fra AP - leder En representant fra SV En representant fra H En representant fra Kystpartiet En representant for Senterpartiet Oppvekst- og kultursjef Hovedtillitsvalgt Undervisningsforbundet Pedagogisk konsulent er sekretær. Avdelingsstyret for Oppvekst- og kultur er høringsinstans Utvalget skal innen 1. mai 2004 legge fram en utredning som beskriver hvordan oppvekst- og kulturtilbudet i Nordkapp kan organiseres i fremtiden slik at kvaliteten vil være god nok selv om disponible ressurser reduseres som vist i økonomiplanen. Forholdet til videregående skole skal også berøres. Det viste seg tidlig at det ville bli vanskelig å få fram en utredning som kunne svare på et så omfattende mandat innen den opprinnelige fristen, 1. mai Formannskapet har vært holdt orientert underveis, og det er søkt utsettelse med å avlegge rapport. Utvalget valgte å besøke alle skolene, og å ha møter med stedsutvalgene på alle stedene utenom Honningsvåg. I utvalgets arbeid har man hatt særlig fokus på kvalitet i skolen, og det er gjort mye for å framskaffe oversikt som grunnlag for drøfting av framtidig skolestruktur i kommunen.

9 Rådmannens innstilling: Kommunestyret slutter seg til utvalgets anbefalinger. Når det gjelder framtidig skolestruktur vil kommunestyret presisere følgende:. Behandling i Oppvekst- og kulturstyret : Utvalgets utredning ble grundig diskutert. Høyre fremmet forslag om at kommunestyret vedtar alternativ 4 (flytting av mellomtrinnet i Kamøyvær og Nordvågen). For øvrig foreslår de at kommunestyret vedtar de fleste av utvalgets anbefalinger med en del endringer og tillegg. Inger Anne Dokken (AP) fremmet forslag om å slutte seg til utvalgets anbefalinger. Ester Hansen (SV) fremmet forslag om å opprettholde dagens skolemønster. Vedtak i Oppvekst- og kulturstyret : Forslag fra Inger Anne Dokken (AP): Kommunestyret slutter seg til utvalgets anbefalinger. (Forslaget fikk 1 stemme) Forslag fra Odd Arne Nilsen (H): Kommunen må videreføre en helhetlig satsing på barn og unge. Det er viktig at de ulike virksomhetene i kommunen, både private og offentlige, spiller sammen og koordinerer sin innsats for å få best mulig resultat. Eksempel på slik koordinert innsats kan være prosjektet Aktivitetssommer 2004 og ungdomsfilmfestivalen under North Cape Filmfestival høsten Ungdomsrådet må få nødvendig støtte til å utvikle selvstendighet og eget initiativ. Den voksne delen av befolkningen må forstå at dette ikke kommer av seg selv. Det er en oppgave for skolene, for kulturskolen og alle som arbeider med barn og unge at vi bidrar til at ungdom både kan få og ta ansvar. Tid for ungdomshøringa må settes av på skoleruta og kommunens ledelse, både administrasjon og politikere må sette av tid til å delta. Det er også viktig å samkjøre ungdomshøringen med den videregående skolen. Annen møtevirksomhet i kommunen må ikke legges i kollisjon med ungdomshøringa. Kommunen har de siste årene hatt varierende innsats i forebyggende arbeid mot rusmisbruk. Utvalget vurderer det som viktig å øke innsatsen på dette området. Det er viktig å jobbe med holdninger både blant voksne og unge og det er viktig at ungdommen selv mobiliseres til å fremme forebyggende tiltak. Samtidig må voksenmiljøet sette klare grenser og opptre som tydelige voksne i ethvert miljø rundt barn og unge. Gode holdninger skal komme gjennom et samspill mellom kommunen, foreldre/foresatte og frivillig sektor. Tverrfaglig samarbeidsgruppe for barn og unge, som består av representanter for helse, barnevern, barnehage skole, politi og oppvekst- og kulturkontoret, må få en tydeligere status i den kommunale organisasjonen. Barnehager:

10 Oppvekst- og kulturkontoret må i samarbeid med barnehagestyrerne koordinere arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagene for å få en best mulig lokal tilpasning til de endringer som skjer i nasjonale rammebetingelser for barnehagene. Det skal utarbeides en ny lokal tilpasning til rammeplanen for barnehagene, eller oppdatere planen Vi e magerøyunga. Alle barnehager skal ha en plan for forebyggende tiltak mot mobbing. Kommunen skal utarbeide en plan for bygningsmessige endringer i barnehagene slik at alle barnehageavdelinger blir bedre tilpasset varierende størrelse og alderssammensetning i barnegruppene. Det må utarbeides en plan for å erstatte midlertidige avdelinger i bolighus med permanente avdelinger. Målet må fortsatt være at alle som søker barnehageplass skal få plass. Dersom etterspørselen etter barnehageplasser går ned, må midlertidige avdelinger stenges først. Det må utarbeides retningslinjer for tilskudd til private barnehager slik at private aktører for så like rammevilkår som mulig i forhold til kommunale barnehager. Skoler: Kommunen konstaterer at medlemskapet i det regionale samarbeidet i RSK- Vest Finnmark har gitt god effekt, og at arbeidet for kvalitetsutvikling i skolene får god støtte gjennom RSK. Skolene skal utarbeide sine planer for kvalitetsutvikling med utgangspunkt de regionale satsingsområdene, og det skal jobbes for at kommunestyrene i Vest- Finnmark vedtar en felles plan for kompetanseutvikling. Alle skolene i kommunen må få bredbåndstilknytning til Internett. Alle skolene skal ha planer for tiltak mot mobbing. Det skal være skole med klassetrinnene 1 4. klasse på alle stedene i kommunen. Det betyr egne skoler i Kamøyvær, Skarsvåg, Gjesvær, Nordvågen og Honningsvåg. Kommunens økonomi kan gjøre det nødvendig å endre skolestrukturen slik vi kjenner den i dag for å opprettholde akseptabel kvalitet på prioriterte tjenestetilbud. Kommunestyret vedtar Alternativ 4 fra det lokale kvalitetsutvalget med flytting av mellomtrinnet i Kamøyvær og mellomtrinnet i Nordvågen og ungdomstrinnet i Skarsvåg. Når det gjelder Storbukt skole, skal administrasjonen vurdere oppheving av kretsgrensene slik at man på en bedre måte kan utnytte kapasiteten på trinn ved Honningsvåg og Storbukt skole. Dette gjelder særlig foran skolestart høsten 2006 da det etter prognosen er mange elever i årskullet som begynner i 1. klasse. Gjesvær bør ha ungdomsskoletilbud så lenge elevgrunnlaget opprettholdes på nivå med prognosen for de nærmeste 5 årene. Kommunestyret ser vanskeligheter ved å overføre ungdomstrinnet i Skarsvåg til Honningsvåg, men mener likevel at dette kan gjennomføres. For de fleste dagene i

11 året vil man, med kolonnetider tilpasset skoleskyssen, kunne ha daglig skoleskyss med akseptabel reisetid. Det må imidlertid etableres en beredskapsordning som kan iverksettes ved stengt vei, eller uforsvarlige kjøreforhold. Honningsvåg skole har i flere år hatt en ordning der ungdomsskoleelevene har møtt på Nordvågen skole ved stengt vei, eller stor rasfare. I slike tilfeller har man overført arbeidsoppgaver og fått tilrettelagt skolearbeid på hjemstedet. Lignende ordning kan etableres mellom Honningsvåg skole og Skarsvåg skole. Det kan være vanskeligere i de tilfeller veien blir stengt mens elevene er på skolen. Her kan det etableres en vertsfamilieordning med klare avtaler mellom skolen, eleven, foreldrene og vertsfamilien om hvordan man skal forholde seg i tilfelle elevene ikke kan komme hjem fra skolen. Når det gjelder Kamøyvær Oppvekstsenter, er det kommunestyrets vurdering at oppvekstsentret vil fungere godt som en skole for årstrinn i tett samarbeid med barnehagen. Fra nasjonalt hold er det foreslått fag og timefordeling der man oppgir årstimetall i fagene samlet for hele barnetrinnet, 1-7. årstrinn. Det er likevel mye som tyder på at årstrinn også i framtida vil ha flere undervisningstimer pr uke, og det vil derfor være hensiktsmessig å flytte hele mellomtrinnet når man må gjøre endringer i skolestrukturen Overføring av årstrinn fra Nordvågen skole til Honningsvåg skole skal ikke skje før 3. byggetrinn i ombygningen på Honningsvåg skole er fullført. Kommunestyret anbefaler fortsatt sterk satsing på Nordkapp kulturskole, og at kulturskolen i samarbeid med grunnskolene og det frivillige kulturlivet kan gi tilbud til flest mulig elever. Samordning av ressurser i kulturskolen og grunnskolen har gitt mange gode eksempel på lokale kulturløft som har blitt kjent langt utover kommunens grenser. Det er ønskelig å utvikle dette samarbeidet videre også i forhold til videregående skole. (Forslaget fikk 1 stemme) Forslag fra Ester N. Hansen (SV): Kommunestyret slutter seg til utvalgets anbefalinger med unntak av forslagene om endret skolestruktur. Dagens skolemønster opprettholdes. (Forslaget fikk 3 stemmer. Stemmene til SV og Kystpartiet) Utredning: Utvalgets utredning er vedlagt saken. Anbefalingene er oppsummert i kapittel 12 og er som følger: Generelt.

12 Utvalget legger vekt på at kommunen må videreføre en helhetlig satsing på barn og unge. Det er viktig at de ulike virksomhetene i kommunen spiller sammen og koordinerer sin innsats for å få best mulig resultat. Eksempel på slik koordinert innsats kan være prosjektet Aktivitetssommer 2004 og ungdomsfilmfestivalen under North Cape Filmfestival høsten Ungdomsrådet må få nødvendig støtte til å utvikle selvstendighet og eget initiativ. Den voksne delen av befolkningen må forstå at dette ikke kommer av seg selv. Det er en oppgave for skolene, for kulturskolen og alle som arbeider med barn og unge at vi bidrar til at ungdom både kan få og ta ansvar. Tid for ungdomshøringa må settes av på skoleruta og kommunens ledelse, både administrasjon og politikere må sette av tid til å delta. Annen møtevirksomhet i kommunen må ikke legges i kollisjon med ungdomshøringa. Kommunen har de siste årene hatt varierende innsats i forebyggende arbeid mot rusmisbruk. Utvalget vurderer det som viktig å øke innsatsen på dette området. Det er viktig å jobbe med holdninger både blant voksne og unge og det er viktig at ungdommen selv mobiliseres til å fremme forebyggende tiltak. Samtidig må voksenmiljøet sette klare grenser og opptre som tydelige voksne i ethvert miljø rundt barn og unge. Tverrfaglig samarbeidsgruppe for barn og unge, som består av representanter for helse, barnevern, barnehage skole, politi og oppvekst- og kulturkontoret, må få en tydeligere status i den kommunale organisasjonen. Barnehage. Oppvekst- og kulturkontoret må i samarbeid med barnehagestyrerne koordinere arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagene for å få en best mulig lokal tilpasning til de endringer som skjer i nasjonale rammebetingelser for barnehagene. Det er aktuelt å utarbeide en ny lokal tilpasning til rammeplan for barnehagene, eller oppdatere planen Vi e magerøyunga. Alle barnehager skal ha en plan for forebyggende tiltak mot mobbing. Utvalget går inn for at det utarbeides en plan for bygningsmessige endringer i barnehagene slik at alle barnehageavdelinger blir bedre tilpasset varierende størrelse og alderssammensetning i barnegruppene. Det må utarbeides en plan for å erstatte midlertidige avdelinger i bolighus med permanente avdelinger. Målet må fortsatt være at alle som søker barnehageplass skal få plass. Dersom etterspørselen etter barnehageplasser går ned, må midlertidige avdelinger stenges først. Skoler Det lokale kvalitetsutvalget konstaterer at kommunens medlemskap i det regionale samarbeidet i RSK- Vest Finnmark har gitt god effekt, og at arbeidet for kvalitetsutvikling i skolene får god støtte gjennom RSK.

13 Nasjonalt er det utarbeidet en strategiplan: Kompetanse for utvikling strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen som ble offentliggjort i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for Det er en forutsetning for utbetaling av statlig tilskudd til kompetanseutvikling i grunnutdanningen, at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom planer vedtatt av kommunestyret. Utvalget anbefaler at skolene utarbeider sine planer for kvalitetsutvikling med utgangspunkt de regionale satsingsområdene, og at kommunestyrene i Vest-Finnmark vedtar en felles plan for kompetanseutvikling. Ellers vil utvalget anbefale: Alle skolene i kommunen må få bredbåndstilknytning til Internett. Alle skolene skal ha planer for tiltak mot mobbing. Utvalget har drøftet skolestruktur i kommunen grundig. I utgangspunktet ønsker utvalget å opprettholde den strukturen vi har i dag. Skolene på de små stedene er mer enn skoler. De er møtesteder for hele bygda, og de er senter for lokal kulturaktivitet. Utvalget vil på denne bakgrunn, og utfra prinsippet om at de minste barna skal ha en skole i nærmiljøet, gå inn for å ha trinn på alle stedene i kommunen: Kamøyvær, Skarsvåg, Gjesvær, Nordvågen, Storbukt og Honningsvåg. Dette prinsippet er det full enighet om i utvalget. Når det gjelder Storbukt skole, vil utvalget be administrasjonen vurdere oppheving av kretsgrensene slik at man på en bedre måte kan utnytte kapasiteten på trinn ved Honningsvåg og Storbukt skole. Dette gjelder særlig foran skolestart høsten 2006 da det etter prognosen er mange elever i årskullet som begynner i 1. klasse. Kvalitetsutvalgets medlemmer, med unntak av representanten Arne Basso, har vurdert det slik at kommunens økonomi kan gjøre det nødvendig å endre skolestrukturen for å opprettholde akseptabel kvalitet på prioriterte tjenestetilbud. Utvalgets flertall kan akseptere alternativ 2 i utredningens kap 9. Det vil si at årstrinn ved Kamøyvær Oppvekstsenter overføres til Honningsvåg skole fra skolestart 2005, og at man også kan vurdere flytting av ungdomstrinnet i Skarsvåg. Begrunnelsen for en slik prioritering er at endringene i de nasjonale rammebetingelsene for skoleverket, med ny fag og timefordeling og nye læreplaner vil stille større krav til bredde i lærerkompetanse. Små skoler med få lærere og svært små elevgrupper kan få problemer med å følge opp de økte faglige kvalitetskravene som stilles. Her ser utvalget at det kan oppstå en motsetning mellom faglig måloppnåelse for den enkelte elev (mål på individnivå) og mål for lokalsamfunnet. Dersom vi ikke hadde så værutsatte veistrekninger i kommunen, ville det faglig sett vært riktig å flytte all undervisning på ungdomstrinnet til Honningsvåg skole. Når kommunens økonomi gjør det nødvendig med kutt på alle tjenesteområder, vil det ikke være faglig forsvarlig å opprettholde skolestruktur på bekostning av tilbudet til flertallet av elevene i kommunen. Utvalget har vurdert det slik at Gjesvær bør ha ungdomsskoletilbud så lenge elevgrunnlaget opprettholdes på nivå med prognosen for de nærmeste 5 årene. Utvalget ser vanskeligheter ved å overføre ungdomstrinnet i Skarsvåg til Honningsvåg, men mener likevel at dette kan gjennomføres. For de fleste dagene i

14 året vil man, med kolonnetider tilpasset skoleskyssen, kunne ha daglig skoleskyss med akseptabel reisetid. Det må imidlertid etableres en beredskapsordning som kan iverksettes ved stengt vei, eller uforsvarlige kjøreforhold. Honningsvåg skole har i flere år hatt en ordning der ungdomsskoleelevene har møtt på Nordvågen skole ved stengt vei, eller stor rasfare. I slike tilfeller har man overført arbeidsoppgaver og fått tilrettelagt skolearbeid på hjemstedet. Lignende ordning kan etableres mellom Honningsvåg skole og Skarsvåg skole. Det kan være vanskeligere i de tilfeller veien blir stengt mens elevene er på skolen. Her kan det etableres en vertsfamilieordning med klare avtaler mellom skolen, eleven, foreldrene og vertsfamilien om hvordan man skal forholde seg i tilfelle elevene ikke kan komme hjem fra skolen. Når det gjelder Kamøyvær Oppvekstsenter, er det utvalgets vurdering at oppvekstsentret vil fungere godt som en skole for årstrinn i tett samarbeid med barnehagen. Fra nasjonalt hold er det foreslått fag og timefordeling der man oppgir årstimetall i fagene samlet for hele barnetrinnet, 1-7. årstrinn. Det er likevel mye som tyder på at årstrinn også i framtida vil ha flere undervisningstimer pr uke, og det vil derfor være hensiktsmessig å flytte hele mellomtrinnet når man må gjøre endringer i skolestrukturen Utvalget vil fraråde flytting av mellomtrinnet i Nordvågen. Så lenge skolen har over 60 elever, vil den kunne drives relativt effektivt som en skole med fullt barnetrinn klasse. Dersom kommunens økonomi tvinger fram ytterligere endringer i skolestruktur, må det vurderes å overføre årstrinn til Honningsvåg. Dette bør imidlertid ikke skje før 3. byggetinn i ombyggingen av Honningsvåg skole er fullført. Utvalget anbefaler fortsatt sterk satsing på Nordkapp kulturskole, og at kulturskolen i samarbeid med grunnskolene og det frivillige kulturlivet kan gi tilbud flest mulig steder i kommunen. Samordning av ressurser i kulturskolen og grunnskolen har gitt mange gode eksempel på lokale kulturløft som har blitt kjent langt utover kommunens grenser. Det er ønskelig å utvikle dette samarbeidet videre også i forhold til videregående skole Utredning fra Lokalt kvalitetsutvalg for oppvekstmiljøet ettersendes.

15 Nordkapp kommune Arkiv: P30 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Steinar Hansen Dato: Avslutning av kairehabiliteringsprosjekt Nordkapp Havn KF Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 103/04 Kommunestyret Resymé: Sak 29/04 ble vedtatt i Havnestyret den 16/ I samband med sluttforhandlinger ble det tatt kontakt med advokatfirma Simonsen og Føyn AS som anbefalte at kontrakten kunne avsluttes etter at kai syd og bølgerbryterkaia er ferdigstillet. Videre ble det anbefalt at det er kommunestyret som formelt bør fatte vedtak om at prosjektet avsluttes. Rådmannens innstilling: Kairehabiliterings prosjektet i Nordkapp Havn KF avsluttes etter at kai syd ny og gammel del samt bølgebryterkaia er ferdigstillet. Årsak er utsiktene til store overskridelser i forhold til estimert kostnad.

16 Utredning: Nordkapp Havn KF Arkiv: P90 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Steinar Hansen Dato: UTSETTING AV VIDERE REHABILITERING AV KAIER I HONNINGSVÅG Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 029/04 Havnestyret Resymé: Den ble det skrevet under kontrakt med Norpox Rehab AS om rehabilitering av: 1. Bølgebryterkai 2. Kai syd (gammel og ny del 3. Kai vest ( under havnelagret) 4. Kai vest (ny del) 5. Broforbindelse 6. Fiskerikai Det ble gitt følgende opsjoner: A B Kai vest gammel del Kai pir (Cruse kai) Roald Bjørn Abrahamsen har hatt oppgaven med og være byggeleder for rehabiliterings prosjektet, dog uten at alle aspekter rundt ansettelsen er endelig klarlagt grunnet avgjørelse i klagenemda for offentlige anskaffelser av sak 2004/53. Byggeleders oppdrag har vært: Økonomisk vurdering av årets prosjekt. Framskrive kostnader for restkontrakt og opsjoner. Vurdering av utsettelse av rehabilitering. Vurdering av skadebildet ved utsettelse. Tiltak ved utsettelse av rehabilitering. Havnefogdens innstilling: Videre rehabilitering av kaier i Honningsvåg havn utsettes i et tidsrom av 5-15 år. Havnefogden gis i oppdrag å ta kontakt med Nordpox AS for å få avsluttet den inngåtte kontrakt etter at Kai syd og bølgebryterkaien er ferdigstillet. Havnefogden pålegges å foreta årlige skadebefaringer med uttak av kloridbrøver, med tilbakemelding om skadesituasjon og eventuelle tiltak.

17 Kai vest stenges for tungtrafikk, og skiltes med vektbegrensninger. Broforbindelsen holdes åpen for gangtrafikk, men stenges ved setninger og oppsprikninger. Rehabiliteringen av kai syd samt bølgebryter kaia vil sluttføres i henhold til kontrakt. Behandling i Havnestyret : Vedtak i Havnestyret : Videre rehabilitering av kaier i Honningsvåg havn utsettes i et tidsrom av 5-15 år. Havnefogden gis i oppdrag å avslutte kontrakt med Nordpox As Havnefogden pålegges å foreta årlige skadebefaringer med uttak av kloridbrøver, med tilbakemelding om skadesituasjon og eventuelle tiltak. Kai vest stenges for tungtrafikk, og skiltes med vektbegrensninger. Broforbindelsen holdes åpen for gangtrafikk, men stenges ved setninger og oppsprikninger. Utredning: Underliggende notat fra Roald Bjørn Abrahamsen danner grunnlaget for Havnefogdens innstilling. Grønnstad & Tveito har ikke laget egen utredning på dette, men har redigert i Roald Bjørn Abrahamsens dokument og endringene er med uthevet skrift. Havnefogden kan ikke se at disse redigeringene avviker fra opprinnelig notat, men snarere vektlegger konklusjonene i dette. Totale oversksridelser ser så langt ut til å bli minimum 10 millioner kroner for prosjektet, men med mange forbehold som vil øke prosjektkostnadene betydelig uten at man kan komme med sikkert tallmateriale på dette tidspunkt. Detaljert tallmateriale er undratt offentligheten av hensyn til senere saksbehandling jamfør offentlighetslovens 6, punkt 2d Av hensyn til økonomiske rammeavtaler, dette gjelder dog ikke fra Grønnstad & Tveito datert I vedlagt fra Grønnstad og Tveito fremkommer graverende informasjon, vi siterer: Vi regner med at Nordkapp havn har satt opp et budsjett for gjennomføringen av prosjektet, og at det her er tatt høyde for den usikkerhet som generelt er tilstede ved gjennomføring av rehabiliteringsoppdrag. Vi har tidligere samtaler med Nordkapp Havn påpekt at det må sette av gode reserver for å ta høyde for overraskelser/uforutsette arbeider som vil dukke opp under gjennomføringen. Havnefogds spørsmål til dette avsnittet er, er havnestyret informert om dette da sannsynligvis ikke er tatt høyde for dette i budsjett. Når det gjelder prognoser for kostnader med rehabilitering av kai vest, kaipir (cruisebåtkaia) og kai 1, vil vi påpeke at disse ligger oppimot kostnader for å bygge nye kaier. Dette er i samsvar med det

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer