Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 100/04 PS 101/04 PS 102/04 PS 103/04 PS 104/04 PS 105/04 PS 106/04 PS 107/04 PS 108/04 PS 109/04 PS 110/04 Innhold Godkjenning protokoll Investeringsregnskap 2004 herunder Honningsvåg skole. Utredning fra det lokale kvalitetsutvalget for oppvekstmiljøet Avslutning av kairehabiliteringsprosjekt Nordkapp Havn KF Etablering av interkommunalt museumsselskap Lovlighetsklage Nordkapp kommunestyre sak 097/04 - Flytebrygger Nordkapp havn KF Søknad om fritak fra vervet som varamedlem til havnestyret Søknad om permisjon - politiske verv Gjennomgang av delegasjons- og permisjonsreglementet Rapport forvaltningsrevisjon Faktureringsrutiner, innfordringsrutiner og restanseutvikling Budsjett 2005 Økonomiplan Nordkapp kommune Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 100/04 Godkjenning av protokoll Kommunestyret godkjenner protokoll av

3 Nordkapp kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: GFH/GP/AB/PIP Dato: Investeringsregnskap 2004, herunder Honningsvåg skole. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 121/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar orienteringen om gjennomføringen av byggetrinn1., Honningsvåg skole, til etterretning. Investeringsbudsjettet for 2004 endres som følger: Merutgift Merinntekt 2010 Honningsvåg skole: Byggetrinn I: - merkostnad kr div. tilleggsarbeider/forseringer kr inventar kr utvendige fasader (trinn 5) kr Byggetrinn II: kr Bruk av lån kr Kommunestyret vedtar å øke rammen for låneopptak, ekskl. Startlån, med inntil kr til 34,5 mill. kr. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret tar orienteringen om gjennomføringen av byggetrinn1., Honningsvåg skole, til etterretning. Investeringsbudsjettet for 2004 endres som følger: Merutgift Merinntekt 2010 Honningsvåg skole: Byggetrinn I:

4 - merkostnad kr div. tilleggsarbeider/forseringer kr inventar kr utvendige fasader (trinn 5) kr Byggetrinn II: kr Bruk av lån kr Kommunestyret vedtar å øke rammen for låneopptak, ekskl. Startlån, med inntil kr til 34,5 mill. kr. Utredning: Kommunestyret ba i vedtak vedrørende Tertialrapport 2/2004, som ble behandlet på møtet 30. september, om at tertialrapportene også beskriver status på investeringsdelen. Årets investeringsbudsjett ble opprinnelig vedtatt med en ramme for investeringer i anleggsmidler på kr Summen fordeler seg på prosjekt som følger: Honningsvåg skole kr Avløp Menes/Porsangergt. kr Asfaltering kr Honningsvåg kirke kr Trafikksikring kr I tilegg kommer noen prosjekt som fullføres i år, men som ble påbegynt i fjor. Det ble vedtatt låneopptak på inntil kr til delvis finansiering av investeringene. Honningsvåg skole. Gjennomføringen av 1. byggetrinn ble vedtatt i 2002, og byggearbeidene startet i februar I 2002 ble 1. byggetrinn detaljprosjektert, og det ble gjort en del forberedende arbeid, herunder flytting av Skårungen barnehage til Klubben. Korrigert kostnadsestimat, basert på innkomne anbud, var på kr (des. 2002). Det ble konstatert at fyrrommet måtte pusses opp. Prisoverslag viste en kostnad for dette arbeidet på ca kr Beløpet inngår ikke i prosjektsummen på vel 27 mill. kr. Inventarkostnader inngår heller ikke i summen. Det samme gjelder Heis 2 fløy A og B og bygningsmessige arbeider knyttet til denne, samt utvendig fasade mot nordvest. I investeringsbudsjettene er det satt av følgende beløp til skoleprosjektet: i 2002 kr kr kr , til sammen 43 mill. kr. I økonomiplanen, 2005, er det ført opp 15 mill. og i 2006, 10 mill. kr.

5 Bevilgningene er å betrakte som overslagsbevilgninger, som skulle sikre fremdriften. Regnskapet viser følgende tall for årene og 2004 (per 25. oktober): SUM 1. byggetrinn Inventar Forserte arbeider: vedr. trinn vedr. trinn I tallene inngår merverdiavgift. (2003 og 2004: momskompensasjon). Trinn 1. er overlevert, og ansees fullført. Endelig sluttoppgjør med hovedentreprenøren foreligger ennå ikke. Det er mottatt tilleggskrav på i alt kr inkl. mva. Kravene er fremsatt i form av en rekke meldinger. De aller fleste er allerede besvart og avvist. Arkitekten har nylig gjennomgått samtlige tilleggskrav, og konkluderer med å anbefale at krav på til sammen kr ,- inkl. mva godtas. Resten av tilleggskravene, vel 4,7 mill. kr anbefales avvist. Det bør videre tas høyde for mulige, berettigede krav, som ennå ikke er mottatt med anslagsvis kr Beregnet prosjektsum i 2004 vedrørende 1. byggetrinn, jfr tabellen ovenfor, blir dermed kr kr kr Totalt blir summen kr Som nevnt foran, ble kostnadsestimatet for trinn 1 - basert på anbud - i desember 2002 fastslått til kr inkl. mva. I summen inngår bl.a. ungdomsskoletrinn 2. etasje, som opprinnelig var en del av trinn 3, med kr Som grunnlag for sammenligning med faktisk prosjektkostnad, dvs. regnskap for byggetrinn 1, forutsetter rådmannen at budsjettrammen for trinn 1 i utgangspunktet var kr Forholdet budsjett regnskap blir da som følger:

6 Sum regnskapsførte kostnader i kr (inkl. estimat over berettigede tilleggskrav i 2004) Fradrag for utførte arbeider som ikke inngår i prosjektkostnaden på 27 mill. kr (regnskap 2002): - flytting og etablering av barnehage på Klubben kr prosjekteringskostnader kr Korrigerte regnskapsførte kostnader kr Opprinnelig budsjett kr Heis 2 (pålagt av arbeidstilsynet) kr Ventilasjonsaggregat (3. trinn) kr Utvendig fasade nordvest (5. trinn) kr Bygn.messige tilpasninger av fløy A, C og D (tilsv. fradrag i trinn 3 og 4) kr Oppussing av fyrrom - utskifting av hovedstrekk og kjeler kr kr Merkostnad kr I forhold til korrigert budsjett utgjør overskridelsen 3,3 %. Merkostnaden skyldes endringer underveis i utførelse og masse - i forhold til prosjektbeskrivelsen. Videre er prosjektet belastet med knapt kr i byggelånsrenter. Det er ønskelig å regulere årets budsjett for prosjektet med summen av endringer og merkostnaden. Videre reguleres kostnadene vedrørende trinn 5, samt inventarkostnadene i budsjettet, som en del av byggetrinn 1. Byggetrinn 2, som ble igangsatt i høst, er basert på en total kostnadsramme på kr (Ks 59/04, 11.05). Som tabellen over viser er det per 25. dm påløpt kostnader på kr Det antas at det vil medgå ytterligere 2 2,5 mill. kr i år. Rådmannen foreslår at årets investeringsbudsjett oppjusteres med ytterligere kr for dekke påløpte og forventede kostnader vedrørende trinn 2. Prosjektsummen for trinn 2 i investeringsbudsjettet for 2005 blir dermed kr ( ).

7 Investeringsregnskapet 2004 for øvrig. Hovedvannledning Nordmannset: budsjett kr Prosjektet er ennå ikke avsluttet. Utgiftene vil imidlertid være innenfor budsjettrammen. Porsangergt./Menes (vann/avløp): budsjett kr Prosjektet er kommet halvveis. Intet så lang tilsier overskridelse i forhold til budsjettet. Pumpestasjon Skarsvåg (avløp): budsjett kr Påbegynt i Fullført i år innenfor Bevilgningen. Honningsvåg kirke: budsjett kr Bevilgningen ble økt med 1 mill. kr da det ble besluttet å igangsette prosjektet (KS 60/04). Utvendige arbeider ventes sluttført i år innenfor budsjettrammen. Asfaltering: budsjett kr Utførte arbeider er innenfor budsjett. Trafikksikkerhetstiltak: budsjett kr De arbeider som er sluttført ligger innenfor budsjett. Pågående arbeider kan ikke fullføres før våren Gater/veier (Fjellvn. m.fl.): budsjett kr Prosjektet er ikke avsluttet regnskapsmessig. Pga uforutsette grunnforhold er det i langt større grad enn forutsett, blitt nødvendig med utskifting av masser. Forstøtningsmurens tilstand var også dårligere enn antatt. Sannsynlig merkostnad kr kr Finansiering låneopptak. Byggekostnadene for Honningsvåg skole, trinn I, pluss inventar og forseringer, anslås som nevnt til 34,3 mill.kr. Per var 17,3 mill. kr dekket ved bruk av lån. Det gjenstår mao å finansiere 17 mill. kr. (34,3 17,3). Årets budsjett forutsetter bruk av lån i finansieringen av skoleprosjektet på 16 mill. kr. Følgelig mangler 1 mill. kr. I tillegg må inventar, utvendige fasader (trinn 5) og produksjonen vedrørende byggetrinn II i år finansieres. Videre er bevilgningen for rehabiliteringen av Honningsvåg kirke økt med 1 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett. Til finansiering av dette foreslår derfor rådmannen at årets låneopptak økes med kr Samlet låneopptak i år til finansiering av investeringer blir dermed kr (kr kr ).

8 Nordkapp kommune Arkiv: 10 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Arvid Bye Dato: Utredning fra det lokale kvalitetsutvalget for oppvekstmiljøet Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 043/04 Oppvekst- og kulturstyret /04 Kommunestyret Resymé: Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i desember 2003 i forbindelse med budsjettprosessen for 2004: Det oppnevnes et utvalg som skal foreta en kvalitetsutredning som ser på barns oppvekstog kulturvilkår i Nordkapp kommune. Formannskapet oppnevner utvalget, inkl. sammensetning, utforming av mandat og fastsette framdriftsplan. I formannskapets møte den 19. januar 2004 gjorde man slikt vedtak: Formannskapet oppnevner følgende utvalg som skal foreta en kvalitetsutredning av barn og unges oppvekst- og kulturvilkår i Nordkapp kommune: En representant fra AP - leder En representant fra SV En representant fra H En representant fra Kystpartiet En representant for Senterpartiet Oppvekst- og kultursjef Hovedtillitsvalgt Undervisningsforbundet Pedagogisk konsulent er sekretær. Avdelingsstyret for Oppvekst- og kultur er høringsinstans Utvalget skal innen 1. mai 2004 legge fram en utredning som beskriver hvordan oppvekst- og kulturtilbudet i Nordkapp kan organiseres i fremtiden slik at kvaliteten vil være god nok selv om disponible ressurser reduseres som vist i økonomiplanen. Forholdet til videregående skole skal også berøres. Det viste seg tidlig at det ville bli vanskelig å få fram en utredning som kunne svare på et så omfattende mandat innen den opprinnelige fristen, 1. mai Formannskapet har vært holdt orientert underveis, og det er søkt utsettelse med å avlegge rapport. Utvalget valgte å besøke alle skolene, og å ha møter med stedsutvalgene på alle stedene utenom Honningsvåg. I utvalgets arbeid har man hatt særlig fokus på kvalitet i skolen, og det er gjort mye for å framskaffe oversikt som grunnlag for drøfting av framtidig skolestruktur i kommunen.

9 Rådmannens innstilling: Kommunestyret slutter seg til utvalgets anbefalinger. Når det gjelder framtidig skolestruktur vil kommunestyret presisere følgende:. Behandling i Oppvekst- og kulturstyret : Utvalgets utredning ble grundig diskutert. Høyre fremmet forslag om at kommunestyret vedtar alternativ 4 (flytting av mellomtrinnet i Kamøyvær og Nordvågen). For øvrig foreslår de at kommunestyret vedtar de fleste av utvalgets anbefalinger med en del endringer og tillegg. Inger Anne Dokken (AP) fremmet forslag om å slutte seg til utvalgets anbefalinger. Ester Hansen (SV) fremmet forslag om å opprettholde dagens skolemønster. Vedtak i Oppvekst- og kulturstyret : Forslag fra Inger Anne Dokken (AP): Kommunestyret slutter seg til utvalgets anbefalinger. (Forslaget fikk 1 stemme) Forslag fra Odd Arne Nilsen (H): Kommunen må videreføre en helhetlig satsing på barn og unge. Det er viktig at de ulike virksomhetene i kommunen, både private og offentlige, spiller sammen og koordinerer sin innsats for å få best mulig resultat. Eksempel på slik koordinert innsats kan være prosjektet Aktivitetssommer 2004 og ungdomsfilmfestivalen under North Cape Filmfestival høsten Ungdomsrådet må få nødvendig støtte til å utvikle selvstendighet og eget initiativ. Den voksne delen av befolkningen må forstå at dette ikke kommer av seg selv. Det er en oppgave for skolene, for kulturskolen og alle som arbeider med barn og unge at vi bidrar til at ungdom både kan få og ta ansvar. Tid for ungdomshøringa må settes av på skoleruta og kommunens ledelse, både administrasjon og politikere må sette av tid til å delta. Det er også viktig å samkjøre ungdomshøringen med den videregående skolen. Annen møtevirksomhet i kommunen må ikke legges i kollisjon med ungdomshøringa. Kommunen har de siste årene hatt varierende innsats i forebyggende arbeid mot rusmisbruk. Utvalget vurderer det som viktig å øke innsatsen på dette området. Det er viktig å jobbe med holdninger både blant voksne og unge og det er viktig at ungdommen selv mobiliseres til å fremme forebyggende tiltak. Samtidig må voksenmiljøet sette klare grenser og opptre som tydelige voksne i ethvert miljø rundt barn og unge. Gode holdninger skal komme gjennom et samspill mellom kommunen, foreldre/foresatte og frivillig sektor. Tverrfaglig samarbeidsgruppe for barn og unge, som består av representanter for helse, barnevern, barnehage skole, politi og oppvekst- og kulturkontoret, må få en tydeligere status i den kommunale organisasjonen. Barnehager:

10 Oppvekst- og kulturkontoret må i samarbeid med barnehagestyrerne koordinere arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagene for å få en best mulig lokal tilpasning til de endringer som skjer i nasjonale rammebetingelser for barnehagene. Det skal utarbeides en ny lokal tilpasning til rammeplanen for barnehagene, eller oppdatere planen Vi e magerøyunga. Alle barnehager skal ha en plan for forebyggende tiltak mot mobbing. Kommunen skal utarbeide en plan for bygningsmessige endringer i barnehagene slik at alle barnehageavdelinger blir bedre tilpasset varierende størrelse og alderssammensetning i barnegruppene. Det må utarbeides en plan for å erstatte midlertidige avdelinger i bolighus med permanente avdelinger. Målet må fortsatt være at alle som søker barnehageplass skal få plass. Dersom etterspørselen etter barnehageplasser går ned, må midlertidige avdelinger stenges først. Det må utarbeides retningslinjer for tilskudd til private barnehager slik at private aktører for så like rammevilkår som mulig i forhold til kommunale barnehager. Skoler: Kommunen konstaterer at medlemskapet i det regionale samarbeidet i RSK- Vest Finnmark har gitt god effekt, og at arbeidet for kvalitetsutvikling i skolene får god støtte gjennom RSK. Skolene skal utarbeide sine planer for kvalitetsutvikling med utgangspunkt de regionale satsingsområdene, og det skal jobbes for at kommunestyrene i Vest- Finnmark vedtar en felles plan for kompetanseutvikling. Alle skolene i kommunen må få bredbåndstilknytning til Internett. Alle skolene skal ha planer for tiltak mot mobbing. Det skal være skole med klassetrinnene 1 4. klasse på alle stedene i kommunen. Det betyr egne skoler i Kamøyvær, Skarsvåg, Gjesvær, Nordvågen og Honningsvåg. Kommunens økonomi kan gjøre det nødvendig å endre skolestrukturen slik vi kjenner den i dag for å opprettholde akseptabel kvalitet på prioriterte tjenestetilbud. Kommunestyret vedtar Alternativ 4 fra det lokale kvalitetsutvalget med flytting av mellomtrinnet i Kamøyvær og mellomtrinnet i Nordvågen og ungdomstrinnet i Skarsvåg. Når det gjelder Storbukt skole, skal administrasjonen vurdere oppheving av kretsgrensene slik at man på en bedre måte kan utnytte kapasiteten på trinn ved Honningsvåg og Storbukt skole. Dette gjelder særlig foran skolestart høsten 2006 da det etter prognosen er mange elever i årskullet som begynner i 1. klasse. Gjesvær bør ha ungdomsskoletilbud så lenge elevgrunnlaget opprettholdes på nivå med prognosen for de nærmeste 5 årene. Kommunestyret ser vanskeligheter ved å overføre ungdomstrinnet i Skarsvåg til Honningsvåg, men mener likevel at dette kan gjennomføres. For de fleste dagene i

11 året vil man, med kolonnetider tilpasset skoleskyssen, kunne ha daglig skoleskyss med akseptabel reisetid. Det må imidlertid etableres en beredskapsordning som kan iverksettes ved stengt vei, eller uforsvarlige kjøreforhold. Honningsvåg skole har i flere år hatt en ordning der ungdomsskoleelevene har møtt på Nordvågen skole ved stengt vei, eller stor rasfare. I slike tilfeller har man overført arbeidsoppgaver og fått tilrettelagt skolearbeid på hjemstedet. Lignende ordning kan etableres mellom Honningsvåg skole og Skarsvåg skole. Det kan være vanskeligere i de tilfeller veien blir stengt mens elevene er på skolen. Her kan det etableres en vertsfamilieordning med klare avtaler mellom skolen, eleven, foreldrene og vertsfamilien om hvordan man skal forholde seg i tilfelle elevene ikke kan komme hjem fra skolen. Når det gjelder Kamøyvær Oppvekstsenter, er det kommunestyrets vurdering at oppvekstsentret vil fungere godt som en skole for årstrinn i tett samarbeid med barnehagen. Fra nasjonalt hold er det foreslått fag og timefordeling der man oppgir årstimetall i fagene samlet for hele barnetrinnet, 1-7. årstrinn. Det er likevel mye som tyder på at årstrinn også i framtida vil ha flere undervisningstimer pr uke, og det vil derfor være hensiktsmessig å flytte hele mellomtrinnet når man må gjøre endringer i skolestrukturen Overføring av årstrinn fra Nordvågen skole til Honningsvåg skole skal ikke skje før 3. byggetrinn i ombygningen på Honningsvåg skole er fullført. Kommunestyret anbefaler fortsatt sterk satsing på Nordkapp kulturskole, og at kulturskolen i samarbeid med grunnskolene og det frivillige kulturlivet kan gi tilbud til flest mulig elever. Samordning av ressurser i kulturskolen og grunnskolen har gitt mange gode eksempel på lokale kulturløft som har blitt kjent langt utover kommunens grenser. Det er ønskelig å utvikle dette samarbeidet videre også i forhold til videregående skole. (Forslaget fikk 1 stemme) Forslag fra Ester N. Hansen (SV): Kommunestyret slutter seg til utvalgets anbefalinger med unntak av forslagene om endret skolestruktur. Dagens skolemønster opprettholdes. (Forslaget fikk 3 stemmer. Stemmene til SV og Kystpartiet) Utredning: Utvalgets utredning er vedlagt saken. Anbefalingene er oppsummert i kapittel 12 og er som følger: Generelt.

12 Utvalget legger vekt på at kommunen må videreføre en helhetlig satsing på barn og unge. Det er viktig at de ulike virksomhetene i kommunen spiller sammen og koordinerer sin innsats for å få best mulig resultat. Eksempel på slik koordinert innsats kan være prosjektet Aktivitetssommer 2004 og ungdomsfilmfestivalen under North Cape Filmfestival høsten Ungdomsrådet må få nødvendig støtte til å utvikle selvstendighet og eget initiativ. Den voksne delen av befolkningen må forstå at dette ikke kommer av seg selv. Det er en oppgave for skolene, for kulturskolen og alle som arbeider med barn og unge at vi bidrar til at ungdom både kan få og ta ansvar. Tid for ungdomshøringa må settes av på skoleruta og kommunens ledelse, både administrasjon og politikere må sette av tid til å delta. Annen møtevirksomhet i kommunen må ikke legges i kollisjon med ungdomshøringa. Kommunen har de siste årene hatt varierende innsats i forebyggende arbeid mot rusmisbruk. Utvalget vurderer det som viktig å øke innsatsen på dette området. Det er viktig å jobbe med holdninger både blant voksne og unge og det er viktig at ungdommen selv mobiliseres til å fremme forebyggende tiltak. Samtidig må voksenmiljøet sette klare grenser og opptre som tydelige voksne i ethvert miljø rundt barn og unge. Tverrfaglig samarbeidsgruppe for barn og unge, som består av representanter for helse, barnevern, barnehage skole, politi og oppvekst- og kulturkontoret, må få en tydeligere status i den kommunale organisasjonen. Barnehage. Oppvekst- og kulturkontoret må i samarbeid med barnehagestyrerne koordinere arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagene for å få en best mulig lokal tilpasning til de endringer som skjer i nasjonale rammebetingelser for barnehagene. Det er aktuelt å utarbeide en ny lokal tilpasning til rammeplan for barnehagene, eller oppdatere planen Vi e magerøyunga. Alle barnehager skal ha en plan for forebyggende tiltak mot mobbing. Utvalget går inn for at det utarbeides en plan for bygningsmessige endringer i barnehagene slik at alle barnehageavdelinger blir bedre tilpasset varierende størrelse og alderssammensetning i barnegruppene. Det må utarbeides en plan for å erstatte midlertidige avdelinger i bolighus med permanente avdelinger. Målet må fortsatt være at alle som søker barnehageplass skal få plass. Dersom etterspørselen etter barnehageplasser går ned, må midlertidige avdelinger stenges først. Skoler Det lokale kvalitetsutvalget konstaterer at kommunens medlemskap i det regionale samarbeidet i RSK- Vest Finnmark har gitt god effekt, og at arbeidet for kvalitetsutvikling i skolene får god støtte gjennom RSK.

13 Nasjonalt er det utarbeidet en strategiplan: Kompetanse for utvikling strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen som ble offentliggjort i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for Det er en forutsetning for utbetaling av statlig tilskudd til kompetanseutvikling i grunnutdanningen, at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom planer vedtatt av kommunestyret. Utvalget anbefaler at skolene utarbeider sine planer for kvalitetsutvikling med utgangspunkt de regionale satsingsområdene, og at kommunestyrene i Vest-Finnmark vedtar en felles plan for kompetanseutvikling. Ellers vil utvalget anbefale: Alle skolene i kommunen må få bredbåndstilknytning til Internett. Alle skolene skal ha planer for tiltak mot mobbing. Utvalget har drøftet skolestruktur i kommunen grundig. I utgangspunktet ønsker utvalget å opprettholde den strukturen vi har i dag. Skolene på de små stedene er mer enn skoler. De er møtesteder for hele bygda, og de er senter for lokal kulturaktivitet. Utvalget vil på denne bakgrunn, og utfra prinsippet om at de minste barna skal ha en skole i nærmiljøet, gå inn for å ha trinn på alle stedene i kommunen: Kamøyvær, Skarsvåg, Gjesvær, Nordvågen, Storbukt og Honningsvåg. Dette prinsippet er det full enighet om i utvalget. Når det gjelder Storbukt skole, vil utvalget be administrasjonen vurdere oppheving av kretsgrensene slik at man på en bedre måte kan utnytte kapasiteten på trinn ved Honningsvåg og Storbukt skole. Dette gjelder særlig foran skolestart høsten 2006 da det etter prognosen er mange elever i årskullet som begynner i 1. klasse. Kvalitetsutvalgets medlemmer, med unntak av representanten Arne Basso, har vurdert det slik at kommunens økonomi kan gjøre det nødvendig å endre skolestrukturen for å opprettholde akseptabel kvalitet på prioriterte tjenestetilbud. Utvalgets flertall kan akseptere alternativ 2 i utredningens kap 9. Det vil si at årstrinn ved Kamøyvær Oppvekstsenter overføres til Honningsvåg skole fra skolestart 2005, og at man også kan vurdere flytting av ungdomstrinnet i Skarsvåg. Begrunnelsen for en slik prioritering er at endringene i de nasjonale rammebetingelsene for skoleverket, med ny fag og timefordeling og nye læreplaner vil stille større krav til bredde i lærerkompetanse. Små skoler med få lærere og svært små elevgrupper kan få problemer med å følge opp de økte faglige kvalitetskravene som stilles. Her ser utvalget at det kan oppstå en motsetning mellom faglig måloppnåelse for den enkelte elev (mål på individnivå) og mål for lokalsamfunnet. Dersom vi ikke hadde så værutsatte veistrekninger i kommunen, ville det faglig sett vært riktig å flytte all undervisning på ungdomstrinnet til Honningsvåg skole. Når kommunens økonomi gjør det nødvendig med kutt på alle tjenesteområder, vil det ikke være faglig forsvarlig å opprettholde skolestruktur på bekostning av tilbudet til flertallet av elevene i kommunen. Utvalget har vurdert det slik at Gjesvær bør ha ungdomsskoletilbud så lenge elevgrunnlaget opprettholdes på nivå med prognosen for de nærmeste 5 årene. Utvalget ser vanskeligheter ved å overføre ungdomstrinnet i Skarsvåg til Honningsvåg, men mener likevel at dette kan gjennomføres. For de fleste dagene i

14 året vil man, med kolonnetider tilpasset skoleskyssen, kunne ha daglig skoleskyss med akseptabel reisetid. Det må imidlertid etableres en beredskapsordning som kan iverksettes ved stengt vei, eller uforsvarlige kjøreforhold. Honningsvåg skole har i flere år hatt en ordning der ungdomsskoleelevene har møtt på Nordvågen skole ved stengt vei, eller stor rasfare. I slike tilfeller har man overført arbeidsoppgaver og fått tilrettelagt skolearbeid på hjemstedet. Lignende ordning kan etableres mellom Honningsvåg skole og Skarsvåg skole. Det kan være vanskeligere i de tilfeller veien blir stengt mens elevene er på skolen. Her kan det etableres en vertsfamilieordning med klare avtaler mellom skolen, eleven, foreldrene og vertsfamilien om hvordan man skal forholde seg i tilfelle elevene ikke kan komme hjem fra skolen. Når det gjelder Kamøyvær Oppvekstsenter, er det utvalgets vurdering at oppvekstsentret vil fungere godt som en skole for årstrinn i tett samarbeid med barnehagen. Fra nasjonalt hold er det foreslått fag og timefordeling der man oppgir årstimetall i fagene samlet for hele barnetrinnet, 1-7. årstrinn. Det er likevel mye som tyder på at årstrinn også i framtida vil ha flere undervisningstimer pr uke, og det vil derfor være hensiktsmessig å flytte hele mellomtrinnet når man må gjøre endringer i skolestrukturen Utvalget vil fraråde flytting av mellomtrinnet i Nordvågen. Så lenge skolen har over 60 elever, vil den kunne drives relativt effektivt som en skole med fullt barnetrinn klasse. Dersom kommunens økonomi tvinger fram ytterligere endringer i skolestruktur, må det vurderes å overføre årstrinn til Honningsvåg. Dette bør imidlertid ikke skje før 3. byggetinn i ombyggingen av Honningsvåg skole er fullført. Utvalget anbefaler fortsatt sterk satsing på Nordkapp kulturskole, og at kulturskolen i samarbeid med grunnskolene og det frivillige kulturlivet kan gi tilbud flest mulig steder i kommunen. Samordning av ressurser i kulturskolen og grunnskolen har gitt mange gode eksempel på lokale kulturløft som har blitt kjent langt utover kommunens grenser. Det er ønskelig å utvikle dette samarbeidet videre også i forhold til videregående skole Utredning fra Lokalt kvalitetsutvalg for oppvekstmiljøet ettersendes.

15 Nordkapp kommune Arkiv: P30 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Steinar Hansen Dato: Avslutning av kairehabiliteringsprosjekt Nordkapp Havn KF Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 103/04 Kommunestyret Resymé: Sak 29/04 ble vedtatt i Havnestyret den 16/ I samband med sluttforhandlinger ble det tatt kontakt med advokatfirma Simonsen og Føyn AS som anbefalte at kontrakten kunne avsluttes etter at kai syd og bølgerbryterkaia er ferdigstillet. Videre ble det anbefalt at det er kommunestyret som formelt bør fatte vedtak om at prosjektet avsluttes. Rådmannens innstilling: Kairehabiliterings prosjektet i Nordkapp Havn KF avsluttes etter at kai syd ny og gammel del samt bølgebryterkaia er ferdigstillet. Årsak er utsiktene til store overskridelser i forhold til estimert kostnad.

16 Utredning: Nordkapp Havn KF Arkiv: P90 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Steinar Hansen Dato: UTSETTING AV VIDERE REHABILITERING AV KAIER I HONNINGSVÅG Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 029/04 Havnestyret Resymé: Den ble det skrevet under kontrakt med Norpox Rehab AS om rehabilitering av: 1. Bølgebryterkai 2. Kai syd (gammel og ny del 3. Kai vest ( under havnelagret) 4. Kai vest (ny del) 5. Broforbindelse 6. Fiskerikai Det ble gitt følgende opsjoner: A B Kai vest gammel del Kai pir (Cruse kai) Roald Bjørn Abrahamsen har hatt oppgaven med og være byggeleder for rehabiliterings prosjektet, dog uten at alle aspekter rundt ansettelsen er endelig klarlagt grunnet avgjørelse i klagenemda for offentlige anskaffelser av sak 2004/53. Byggeleders oppdrag har vært: Økonomisk vurdering av årets prosjekt. Framskrive kostnader for restkontrakt og opsjoner. Vurdering av utsettelse av rehabilitering. Vurdering av skadebildet ved utsettelse. Tiltak ved utsettelse av rehabilitering. Havnefogdens innstilling: Videre rehabilitering av kaier i Honningsvåg havn utsettes i et tidsrom av 5-15 år. Havnefogden gis i oppdrag å ta kontakt med Nordpox AS for å få avsluttet den inngåtte kontrakt etter at Kai syd og bølgebryterkaien er ferdigstillet. Havnefogden pålegges å foreta årlige skadebefaringer med uttak av kloridbrøver, med tilbakemelding om skadesituasjon og eventuelle tiltak.

17 Kai vest stenges for tungtrafikk, og skiltes med vektbegrensninger. Broforbindelsen holdes åpen for gangtrafikk, men stenges ved setninger og oppsprikninger. Rehabiliteringen av kai syd samt bølgebryter kaia vil sluttføres i henhold til kontrakt. Behandling i Havnestyret : Vedtak i Havnestyret : Videre rehabilitering av kaier i Honningsvåg havn utsettes i et tidsrom av 5-15 år. Havnefogden gis i oppdrag å avslutte kontrakt med Nordpox As Havnefogden pålegges å foreta årlige skadebefaringer med uttak av kloridbrøver, med tilbakemelding om skadesituasjon og eventuelle tiltak. Kai vest stenges for tungtrafikk, og skiltes med vektbegrensninger. Broforbindelsen holdes åpen for gangtrafikk, men stenges ved setninger og oppsprikninger. Utredning: Underliggende notat fra Roald Bjørn Abrahamsen danner grunnlaget for Havnefogdens innstilling. Grønnstad & Tveito har ikke laget egen utredning på dette, men har redigert i Roald Bjørn Abrahamsens dokument og endringene er med uthevet skrift. Havnefogden kan ikke se at disse redigeringene avviker fra opprinnelig notat, men snarere vektlegger konklusjonene i dette. Totale oversksridelser ser så langt ut til å bli minimum 10 millioner kroner for prosjektet, men med mange forbehold som vil øke prosjektkostnadene betydelig uten at man kan komme med sikkert tallmateriale på dette tidspunkt. Detaljert tallmateriale er undratt offentligheten av hensyn til senere saksbehandling jamfør offentlighetslovens 6, punkt 2d Av hensyn til økonomiske rammeavtaler, dette gjelder dog ikke fra Grønnstad & Tveito datert I vedlagt fra Grønnstad og Tveito fremkommer graverende informasjon, vi siterer: Vi regner med at Nordkapp havn har satt opp et budsjett for gjennomføringen av prosjektet, og at det her er tatt høyde for den usikkerhet som generelt er tilstede ved gjennomføring av rehabiliteringsoppdrag. Vi har tidligere samtaler med Nordkapp Havn påpekt at det må sette av gode reserver for å ta høyde for overraskelser/uforutsette arbeider som vil dukke opp under gjennomføringen. Havnefogds spørsmål til dette avsnittet er, er havnestyret informert om dette da sannsynligvis ikke er tatt høyde for dette i budsjett. Når det gjelder prognoser for kostnader med rehabilitering av kai vest, kaipir (cruisebåtkaia) og kai 1, vil vi påpeke at disse ligger oppimot kostnader for å bygge nye kaier. Dette er i samsvar med det

18 Grønstad & Tveito AS har hevdet tidligere. Dette er noe som vi mener bør nøye vurderes før det besluttes å gjennomføre en rehabilitering av kai vest og cruisebåtkaien. Havnfogds spørsmål til dette er, hvis dette medfører riktighet, har havnestyret vurdert dette opp mot nybygg. Det som vi synes ikke kommer frem godt nok er hvilke ansvar Nordkapp Havn påtar seg i tilfelle noe kan gå galt i forbindelse med fortøyning av store skip. Det er helt klart at ingen av kaiene er dimensjonert for de krefter som kreves til å fortøye store skip. Vi tenker her spesielt på cruisebåtene som trafikkerer havnen i sommerhalvåret. Havnefogdens spørsmål til dette er, har denne problem stillingen vært forelagt havnestyret før. Som det nå fremkommer av de erfaringer for arbeider med kai syd og bølgebryterkaien, er skadeomfanget vesentlig høyere enn tidligere antatt. Tilstandskontroll for disse kaiene ble utført i ca. 1995/1996, og det ble dengang konstatert store skader, men skadene har tydeligvis vært større eller blitt større en det som kunne konstateres/vurderes dengang. Nylige uttatte kloridprøver viser at kloridinnholdet har økt noe på disse årene. Havnefogdens spørsmål til dette er, har havnestyret vært klar over at rehabiliterings grunnlaget er bygget på en 9 års gammel tilstands rapport. NOTAT REHABILITERING AV KAIER I HONNINGSVÅG HAVN. I avtaledokument av er følgende arbeider satt i bestilling: 7. Bølgebryterkai 8. Kai syd (gammel og ny del 9. Kai vest ( under havnelagret) 10. Kai vest (ny del) 11. Broforbindelse 12. Fiskerikai Det er gitt følgende opsjoner: A B Kai vest gammel del Kai pir (Cruse kai) I og med at skadeutbedring på kai syd nå nærmer seg slutten, er skadeomfanget klarlagt. Med bakgrunn i denne erfaring og gjentatte befaringer under kaiene kan vi si noe om den rehabiliteringen som ligger foran oss.

19 SKADEOMFANG. Bølgebryterkai. Her er arbeidet nettopp startet opp. Ca. 1/3 av utsiden mot vest er vannrenset og vi kan se det samme skademønster som kai syd. I det første byggemøte ble det vedtatt at man måtte ha adgang til hvert kammer fra dekket. Det var opprinnelig medtatt 3 stk. kummer, som senere er øket til 13 stk. Det var noe usikkert hvor stort omfanget at katodisk beskyttelse ville bli. Etter at kloridprøver ble tatt ut er dette redusert til innsiden av skjørt og drager. Når det gjelder toppdekke hadde man tre alternative utførelser. 1. Slemmemasse 2. Påstøp av betong 3. Densit/asfalt. Slemmemasse falt tidlig ut, da denne utførelse bare gir begrenset holdbarhet. Densit/asfalt ble valgt fordi denne gir en meget god og holdbar beskyttelse, og reduserte kostnader i forhold til påstøp. Kai syd. Ny del. Denne delen er den nyeste av alle kaier i Honningsvåg havn. Som følge av dette skulle skadeomfanget her være begrenset. Det viste seg snart at skadeomfanget varierte svært og økte innover i konstruksjon mot vest. Flere ting tyder på at man kan sette spørsmålstegn ved den faglige utførelsen. Betongen som har vært brukt, har vært av variabel kvalitet. Dette kunne man se ved skadeomfang av felt og dragere mot vest. Mye spiker og metalldeler i dekke og underkant dragere, tyder på at støpeformen ikke har vært rengjort før utstøping. Dette har medført et betydelig merarbeid, med etterfølgende kostnader. Utbedring på et av skjørtene kommer i tilegg. Til alt hell er det få skader på armeringen, og det er bare utskiftet ca. 120 m. Gammel del. Denne delen er bygget så tidlig som i Ut fra dette tidsperspektiv skulle man tro at skadeomfanget var betydelig. Men både betong og faglig utførelse må har vært meget god, da kaien ikke har skader i dybden i motsetning til den nye delen. Ca 90 % av overflaten ble renset bort. Årsaken til dette er overdekningen på armeringen som bare er på ca. 2 cm. Dette som følge av datidens tekniske krav. Avdekket armering viste begrenset skader som følge av korrosjon. Utskifting av armering kunne derfor utgå. Kai vest Eldre del. Man kan er anta at skadeomfanget er lik kai syd eldre del, da dette egentlig er samme konstruksjon. Denne delen av rehabiliteringen ligger som opsjon A i avtaledokumentet.

20 Det skal imidlertid under havnebygget foretas rehabilitering, lik utførelsen på kai syd. Det store problemet her er imidlertid bakfylingen som støtter opp havnelagret og islagret. Som tidligere meddelt er denne til dels utvasket som følge av propellerosjon. Med dette som bakgrunn klarer jeg ikke å se effekten av foreslått skadeutbedring når man ikke har tatt beslutning om utbedring av bakfylingen. Ny del. Denne delen er utbygget i samme tidsperiode som kai syd ny del. Gjentatte befaringer av denne, har avdekket samme skadeomfang som kai syd. I etterfølgende kostnadsanalyse er tall fra kai syd framskrevet til denne. Broforbindelse. For å komme unna årets turistsesong, hengte man opp stillaser ved ankomst i mars md. I anbudet ligger dykkerundersokelser inne for hver av kaidelen. Det viste seg snart at utstøpte betongpeler i spirorør var svart forvitret. Det ble derfor igangsatt supplerende dykkerundersøkelser. Disse avdekket store skader på betongpeler og at enkelte av fundamentene til betongpelene var undergravet av propellerosjon. Vi fikk da tidlig inn tilbud på utbedring av peler og fundament. Kostnadene for broforbindelsen - utbedring og avtalt skadeutbedring passerte da 3 mill. kr. Dette arbeidet ble da stoppet, som følge av at nytteverdien ikke kunne forsvares ved en slik kostnad. Det ble da vurdert bru av metall eller betongelement, samt utfylling av området. Med alle mulig forbehold har en lokal maskinentreprenør kalkulert utfyllingen til ca. 1 mill. kr. I ettertid har da spørsmålet om utfylling ved bruk at betong fra bygninger i område kan benyttes. Dette er egentlig ikke tillatt, men ser man på det arealet som er gjenvunnet ved Stofi, er dette en meget god løsning. Cruisekaien. Denne ligger inne som opsjon B. Kaien er utført i tiden Befaringer har vist at skadeomfanget sansynlivis er større en for kai syd. Grønstad & Tveito har i sitt notat om utbedring tatt høyde for dette, da man beskriver følgende: Det må sannsynligvis utføres omfattende mekanisk reparasjon av kaien før anoden kan pålegges En annen usikkerhet er tverravstivingen ytterst på kaien. Selve betongen på denne er svært forvitret. Kostnadene for utbedring av denne kan bli høye. I den grad det er mulig må oppspente stag kontrolleres. I kostnadanalysen er kai syd benyttet som referanse. Fiskerikaien. Her har vi også bare befaringer å holde oss til. Denne er fra samme tidsperiode som cruisekaien og utført av samme entreprenør. Både bakplaten og kaikonstruksjon antas å ha noe økende skadeomfang en kai syd. Tilstanden til kaiens forankringer er ikke kjent. Videre er skadeomfanget på skjørtene meget omfattende i forhold til de andre Kaiene. I kostnadsanalysen er også her kai syd brukt som referanse.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 14.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 01.11.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Inger Anne Dokken Roger

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Idar Jensen Esben Nielsen William Pedersen

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 28.06.2004 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.05.2003 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Bernt-Aksel Jensen Lars Helge

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 14.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Lars Helge

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.11.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.11.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer møtte : Idar Jensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.08.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer møtte : Arne Basso William

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Dato: Mandag 09.02.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Dato: Mandag 09.02.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: Mandag 09.02.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Kristina Hansen Kari Lene Olsen Per Ivar

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 5366/17 Arkivsaksnr.: 15/694-90 Saksbehandler: Kjell Skarstad NY UTOMHUSPLAN FOR FJERDUM SKOLE OG BARNEHAGE Vedlegg: 1. Tegninger av utomhusplan i konkurransegrunnlaget a.

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. november 2008. Tid: 09.30-10.30 Befaring - Bossekop skole. 11.00 13.30 møte Hovedutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

STYRESAK 12/14: «FORNYELSESPROSJEKTET. STATUS OG BESLUTNING OM ENDELIG BUDSJETTRAMME OG EKSTRA FINANSIERING»

STYRESAK 12/14: «FORNYELSESPROSJEKTET. STATUS OG BESLUTNING OM ENDELIG BUDSJETTRAMME OG EKSTRA FINANSIERING» GRIEGHALLEN AS STYRESAK 12/14: «FORNYELSESPROSJEKTET. STATUS OG BESLUTNING OM ENDELIG BUDSJETTRAMME OG EKSTRA FINANSIERING» 1. Saken gjelder Det vises til styrets vedtak i sak 2/14, jfr. protokoll fra

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.05.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.05.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.05.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Bernt-Aksel Jensen Trine Marie Pettersen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Trine Marie Pettersen Bernt-Aksel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

Drøftings-/orienteringssaker:

Drøftings-/orienteringssaker: Møte dato/tid Onsdag 07. desember 2016, kl. 13.00-16.00 Møtested Møterom «Rukkedøla», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard medlem Lars

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet TILLEGGSAKLISTE 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE. FREMDRIFT OG TILLEGGSBEVILGNING.

MØTEINNKALLING. Formannskapet TILLEGGSAKLISTE 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE. FREMDRIFT OG TILLEGGSBEVILGNING. HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 24.04.2007 Tid: Etter møtet i partsamansett utval. TILLEGGSAKLISTE Utvalsak Arkivsaksnr. Tittel 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 010/06-017/06 Dato: 28.04.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 FRA SAKSNR: 27/09 FRA KL: 1800 TIL SAKSNR: 31/09 TIL KL: 21:00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/470-2 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Skolestrukturutvalgets anbefaling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/12 08.05.2012

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 03. desember 2008. Tid: 10.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Ingelin

Detaljer

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: 17.01.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 25.02.2003 Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Dan Oliver Wasa

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 25.02.2003 Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Dan Oliver Wasa Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 25.02.2003 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Idar Jensen Magne Johansen Bjørn-Ronald

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S.

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 19/11 Til og med sak: 24/11 Møtetid: 09.00 11.50 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Onsdag Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Onsdag 05.05.2004 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 14.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 14.05.2008 PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 14.05.2008 FRA SAKSNR: 7/08 FRA KL: 1800 TIL SAKSNR: 10/08 TIL KL: 2100 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 28.09.2017 10:00 herredshus Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:20

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:20 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00-11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer