HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN"

Transkript

1 HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen Gro M. J. Nilssen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 2/12 12/28 Unntatt offentlig ofl 13 3/12 12/29 Unntatt offentlig ofl 13 4/12 12/30 Unntatt offentlig ofl 13 5/12 12/31 Unntatt offentlig ofl 13 6/12 12/32 Unntatt offentlig ofl 13 7/12 12/33 Unntatt offentlig ofl 13

2 8/12 11/143 SAMHANDLINGSREFORMEN - AVTALER MED HELSE- FINNMARK 9/12 11/513 BETALINGSSATSER BARNEHAGE OG SFO /12 12/23 OPPTAK AV LÅN TIL VIDERETILDELING - STARTLÅN /12 11/350 Unntatt offentlig ofl 13 SØKNAD OM STARTLÅN - KLAGE PÅ VEDTAK 12/12 11/121 SØKNAD OM DELING/ REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 13/12 11/522 SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 16/5 14/12 11/452 FORLENGE FLYTEBRYGGE 15/12 11/467 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BÅT - GEIR ARNE MORTENSEN 16/12 11/490 SØKNAD OM TILSKUDD - ASLE SANDMO 17/12 08/182 TILDELING AV PLASS VED FLYTEBRYGGER 18/12 12/34 ORIENTERINGSSAKER Breivikbotn, 9. januar 2012 Eva D. Husby (s) ordfører

3 Sak 1/12 Side 3 av 24

4 Sak 2/12 Side 4 av 24

5 Sak 3/12 Side 5 av 24

6 Sak 4/12 Side 6 av 24

7 Sak 5/12 Side 7 av 24

8 Sak 6/12 Side 8 av 24

9 Sak 7/12 Side 9 av 24

10 Sak 8/12 SAMHANDLINGSREFORMEN - AVTALER MED HELSE-FINNMARK Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: G00 &10 Arkivsaksnr.: 11/143 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Formannskapet /12 Formannskapet Innstilling: Kommunestyret godkjenner avtalene som er framforhandlet mellom kommunen og Helse Finnmark HF (HF) bestående av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale1, 3, 5 og 11. Ordfører og rådmann har fullmakt til å forvalte avtalene slik det er omtalt i saksframlegget. Saksutredning: Samhandlingsreformens formål. Samhandlingsreformens trer i kraft Reformens formål er større satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal spisses. Pasientene og brukere skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før, i stedet for og etter spesialisthelsetjenesten. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og HF. Nye lover og forskrifter: Stortinget vedtok 24. juni 2011 Stortinget: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trer i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven) trer i kraft fra Nasjonal helse- og omsorgsplan De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og helseforetaksloven. Side 10 av 24

11 Sak 8/12 Lovkrav om samarbeidsavtaler. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel seks, bestemmer at kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har bestemt at Helse Finnmark HF skal inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene skal være juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor HF. Helse og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen , og for de 7 øvrige innen Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom HF og kommunen. KS Nord Norge har etter initiativ fra Finnmarkskommunene etter høringsmøte i Lakselv vært sekretariat for en forhandlingsgruppe. Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og HF. Gruppa har bestått av Prosjektleder Kenneth Johansen (Alta), kommuneoverlege Kaj Michael Wold (Hammerfest), Kommunelege Erik Langfeldt (Nordkapp), Konst. Helse- og omsorgssjef Therese Thomassen (Porsanger), prosjektleder Roy Arne Andersen (Måsøy), Prosjektleder Bjørnar Bang (Vadsø), Helse og omsorgssjef Trond Einar Olaussen (Gamvik) og samhandlingsleder Unni Bente Elde (Helse Finnmark). Samhandlingen mellom kommunen og HF skal skje mellom likeverdige parter. Et felles avtalearbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og å sikre mest mulig like avtaler innenfor HF opptaksområde. Forhandlingsgruppa har hatt møter med HF. Og det er enighet om vedlagte forslag til avtaletekst for behandling i hvert kommunestyre og i HF. Om samarbeidsavtalen. HF og de 19 kommunene i opptaksområdet har allerede en overordnet samarbeidsavtale som er utviklet ut fra partenes erfaringer over tid. Den gjeldende samarbeidsavtalen er datert Denne avtalen opphører ved inngåelse av ny samarbeidsavtale. Ny avtale er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser fra kommunens side ved avtalen. Ny avtaletekst bygger i stor grad på eksisterende avtale/r og en nasjonal veileder utarbeidet for utarbeidelse av slike avtaler. Ny avtale har følgende struktur: Overordnet samarbeidsavtale formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger. Tjenesteavtaler en for hvert av de 11 lovkravene til innhold i samarbeidsavtalen. Det vil videre være aktuelt å inngå ytterligere avtaler mellom hver kommune og HF som regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder.

12 Sak 8/12 Avtalens varighet. Avtalen/e trer i kraft fra og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtale løper ut. Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Slik gjennomgang skal også, ved behov, omfatte tjenesteavtaler. Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres, eller erfaringer tilsier behov for dette, jfr. de korte fristene for inngåelse av avtaler ( ). Vedtak og delegasjon. Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalene. For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegasjonsstruktur. Følgende foreslås: 1. Kommunestyret vedtar avtalen (alle nivå) i tråd med frister i loven. 2. Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen 3. Rådmannen signerer tjenesteavtalene. 4. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Vedlegg: Utkast til overoddnet samarbeidsavtale, samarbeidsavtale nr. 1, 3, 5 og 11.

13 Sak 9/12 BETALINGSSATSER BARNEHAGE OG SFO 2012 Saksbehandler: Monika Olsen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 11/513 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: SFO: Betalingssatser for opphold i SFO økes ikke i 2012, men beholdes på dagens nivå: Betalingssats for kommunale SFO plasser 1.barn 2.barn 3.barn Kostpenger Elever i 1.og 800,- 640,- 480,- 100,- 2.klasse Elever i 3.klasse 700,- 560,- 420,- 100,- Elever i 4.klasse 600,- 480,- 360,- 100,- Kjøp av heldagsplass i skolens fridager og mellomferier settes til 200,- kroner Søskenmoderasjon er regnet ut med 20% reduksjon for 2.barn og 40% for 3.eller flere barn. Søskenmoderasjon regnes ut etter grunnsatsen, og helårlig opphold beregnes til å være 10.måneder. Barnehagene: Betalingssatser for barnehagene økes ikke i 2012, men beholdes på dagens nivå. Kostpengene for Hasvik barnehage økes lik Breivikbotn barnehage. Betalingssats for kommunale barnehager i Hasvik kommune Prosentvis plass 1.barn 2.barn 3.eller flere barn Kostpenger Sørvær barnehage 100% % Kjøp av dagplass: kr 200 Kjøp av timer: kr 50 Kostpenger Breivikbotn og Hasvik barnehage Det gis søskenmoderasjon på 30 % for 2.barn og 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen gjelder søsken som bor fast sammen. Søskenmoderasjon regnes i hvert tilfelle ut etter grunnsatsen. Kostpenger kommer i tillegg. Side 13 av 24

14 Sak 9/12 Saksutredning: Maksimalpris for barnehagene foreslås i statsbudsjetttet videreført på samme nominelle nivå som i Hasvik kommune har maksimalpris og ser ingen grunn til å øke satsene for opphold eller satsene for kostpenger i barnehagene. Eneste endring som foreslås er at betalingssatsen for kostpenger i Hasvik barnehage settes lik Breivikbotn barnehage. Hasvik barnehage har innført denne betalingssatsen allerede etter flerstemmig vedtak på foreldremøte. SFO prisen foreslås også å stå uendret da det ikke er signalisert noe utvidelse av timetallet til småtrinnet.

15 Sak 10/12 OPPTAK AV LÅN TIL VIDERETILDELING - STARTLÅN 2012 Saksbehandler: Unni Henriksen Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/12 Formannskapet Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommune søker om startlån for vidre tildeling på kr ,- fra Husbanken. Saksutredning: Startlån fra kommunen kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan da bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Personer som har problemer med å få finansiert boligen fra private banker og mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger kan søke om startlån. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet for husstanden og rimelig i forhold til lokalt prisnivå. Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånesøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsholdsutgifter over tid. Det er fordel om søker har noe oppsparte midler. Startlån kan gis til: - Kjøp av bolig: fortrinnsvis som toppfinansiering. - Utbedring - Refinansiering av lån som er gitt i forbindelse med bolig. Det kommer stadig henvendelser om startlån og Hasvik kommune bør derfor søke om mer midler for utlån. I 2011 ble det utlånt totalt kr ,- fordelt på 11 husstander. Rest til utdeling er kr ,-, og det anbefales derfor å søke om lån fra Husbanken på kr ,-. Side 15 av 24

16 Sak 11/12 SØKNAD OM STARTLÅN - KLAGE PÅ VEDTAK Side 16 av 24

17 Sak 12/12 SØKNAD OM DELING/ REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: G/BNR 16/254 Arkivsaksnr.: 11/121 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/12 Formannskapet Innstilling: Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven 9 imøtekomme søknad fra Finnmarkseiendommen om fradeling av parsell fra Gnr 16 Bnr 5 og Gnr 16 Bnr 11 Fnr 5 i Hasvik. De fradelte parsellene skal overdras til Hasvik kommune. I tillegg overdras Gnr 16 Bnr 129 og 254 i samme forretning til Hasvik kommune. Saksutredning: Finnmarkseiendommen søker om fradeling av rest parseller av Gnr 16 Bnr 5 og Gnr 16 Bnr 11 Fnr 5 i Hasvik. De fradelte parseller overdras til Hasvik kommune etter fradelingen. Bakgrunn: Finnmarkseiendommen har søkt om fradelingen av restparseller av eiendommer på Hasvik. Parsellene er i dag av en slik størrelse at Fefo ikke kan nyttegjøre seg av eiendommene. De omtalte parsellene grenser til Hasvik kommune og ved overdragelse til Hasvik kommune kan kommunen nyttegjøre seg av de omtalte parsellene. Vurdering: Hasvik kommune v/teknisk etat ser posistivt på fradelingen da Hasvik kommune kan få bedre utnyttelse av sine eiendommer på Hasvik. Vedlegg: Søknad Kart over fradelingen. Side 17 av 24

18 Sak 13/12 SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 16/5 Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 11/522 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/12 Formannskapet Innstilling: Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven 9 imøtekomme søknad fra Fefo om deling av Gnr 16 Bnr 5 jf kart. Delingen gjennomføres for etablering av festegrunn for eksisterende hytte Saksutredning: Bakgrunn: Fefo søker om deling av Gnr 16 Bnr 5 i Lillebotn i Hasfjord. Det er i dag en eksisterende hytte på eiendommen, med dagens hytte har ikke referanse til annet enn Fefo sin hoved eiedom 16/5 i Hasvik kommune. Fefo søker om fradeling for etablering av festegrunn for nevnte hytte. Vurdering: Teknisk etat ser ingen vanskeligheter med etableringen av nevnte festegrunn til eksisterende hytte. Vedlegg: Side 18 av 24

19 Sak 14/12 FORLENGE FLYTEBRYGGE Saksbehandler: Kim-Are Walsø Arkiv: P28 Arkivsaksnr.: 11/452 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet Innstilling: Hasvik Formannskap imøtekommer søknad fra Sørvær Gjestehus om å forlenge eksisterende flytebrygge med 6 meter. Tillatelsen er gitt i henhold til Havne- og Farvannsforskrift for Hasvik kommune gjeldene fra pkt 5.2 samt Havne og Farvannslov 28 jf brev fra Kystverket. Tillatelsen til tiltaket gis under forutsetning at merknader fra Kystverket etterkommes av eier(ne) av flytebryggen. Saksutredning: Bakgrunn: Sørvær Gjestehus søker om tillatelse til å forlenge eksisterende flytebrygge med 6 meter jf kart. Søknaden har vært til behandling hos Kystverket hvor Kystverket har hatt saken ute på høring hos fiskerorganisasjonene. Ved høringsfristens utløp hadde ingen av høringsinstansene sendt inn merknader jf høringen. Kystverket har i så måte satt flere kriterier for å kunne gi tillatelse til tiltaket som må oppfylles av søker. Vurdering: Teknisk etat stiller som krav at merknader fra Kystverket i sakens anledning etterkommes av eier(ne) av flytebryggen. Vedlegg: Søknad Brev fra Kystverket. Side 19 av 24

20 Sak 15/12 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BÅT - GEIR ARNE MORTENSEN Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 11/467 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Formannskapet Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Saksutredning: Geir Arne Mortensen søker om tilskudd på kr ,- til dekking av kostnader ifbm. flytting av båt med kvote til Hasvik kommune, samt oppgradering av utstyr for å kunne legge om driften og utvide bemanningen. Mortensens båt Valkyrien T-11-N er 35 fot, med m kvote. Pr. dags dato drives båten som en 1-mannsbedrift, men ved flytting til Hasvik skal driften utvides med en mann til. Det er inngått avtale med mannskap, som også flytter til/ er flyttet til Hasvik kommune. Mortensen har drevet fiske fra Breivikbotn flere sesonger. Han har fått lovnad om kaiplass i kommunens flytebrygger og leie av 2 buer i servivebygget. Mortensen opplyser at hovedgrunnen til at han og hans familie (kone og et barn) ønsker å flytte til Hasvik kommune (Breivikbotn) er at hans hovedfiske foregår ved Sørøy, og at han derfor er mye borte fra familien sin. Familien har fått lovnad om leie av hus i Breivikbotn. Vurdering. Ny-rekruttering av fiskere/fiskebåter til Hasvik kommune anses som meget positivt. Mortensen er en habil fisker som har drevet innen fiskeri flere år, og er kjent med fiskeforholdene rundt Sørøya. Søker har vedlagt etterspurt dokumentasjon: Kostnadsoverslag Næringsoppgave for 2010 Oversikt fra Råfisklaget som viser fiske i Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. Side 20 av 24

21 Sak 16/12 SØKNAD OM TILSKUDD - ASLE SANDMO Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 11/490 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/12 Formannskapet Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Bakgrunn: Asle Sandmo søker om tilskudd på kr ,- til dekking av kostnader ifbm. flytting av båt med kvote til Hasvik kommune. Sandmo sin båt Sletnes er 46 fot, med 9-10 m kvote. Pr. dags dato drives båten med fire menn Sandmo + tre fiskere bosatt i Hasvik kommune. Det opplyses at på sikt planlegges det å få fullstrukturert båten. Sandmo har drevet fiske fra Breivikbotn 9 år. Han har etablert seg med lager og bu, og har fått lovnad om kaiplass i kommunens flytebrygger ved flytting til kommunen. Sandmo opplyser at han har tenkt å flytte permanent til Hasvik kommune. Vurdering. Ny-rekruttering av fiskere/fiskebåter til Hasvik kommune anses som meget positivt. Sandmo er en habil fisker som har drevet innen fiskeri flere år, og er kjent med fiskeforholdene rundt Sørøya. Søker har pr. 3. januar ikke oversendt etterspurt dokumentasjon: Kostnadsoverslag Næringsoppgave for 2010 Oversikt fra Råfisklaget som viser fiske i Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. Side 21 av 24

22 Sak 17/12 TILDELING AV PLASS VED FLYTEBRYGGER Saksbehandler: Eva D. Husby Arkiv: P28 Arkivsaksnr.: 08/182 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/12 Formannskapet Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Saksutredning: Bakgrunn: Hasvik kommune har høsten 2011 ferdigstilt arbeidet med flytebrygger i Breivikbotn med plass inntil 18 båter. Pr. januar har 25 båteiere meldt sin interesse. 8 av søkerne har ikke bostedsadresse i Hasvik kommune. Avgiftsregulativ for Hasvik havnedistrikt ble vedtatt i møte den 15. desember 2011 (gjeldende f.o.m. 1. Januar 2012). Pkt 7 i Havneplanen omhandler KOMMUNALE KAIER OG FLYTEBRYGGER. Dette legges til grunne For tildelinger av plass i flytebryggene. 7.1 Regulativ Leie og innskuddssatser for fast plass ved flytebrygger og kaier beregnes etter følgende regulativ: Registrerte fiskefartøyer med hjemmehavn i Hasvik, der eier er registrert på blad B, betaler et fast kaivederlag om de ligger ved en av kommunens kaier eller flytebrygger. Vederlaget settes til kroner 2000 pr år for fartøyer med inntil 6 meters lengde, og til kroner 4000 pr år for fartøyer mellom 6 11 meter og kroner 7000 for fartøy over 11 meter. De samme satsene gjelder for oppdrettsbåter. Småbåtplasser i marina: Priser pr år Båsbredde Leie > 2 m 2000 > 2,5 m 2500 > 3,0 m 3000 > 3,5 m 3500 >4,0 m 4000 > 4,5 m 4500 > 5,0 m ,0 m > 5300 Side 22 av 24

23 Sak 17/12 Fritidsbåter som ligger langsskips ved flytebryggen betaler kr 900 pr meter pr år. 7.2 Betaling av strøm på båtplasser mm Der hvor forholdene er tilrettelagt med muligheter for strømtilknytning til den enkelte båt, skal det betales for bruk av strøm. Betaling av strøm skal dekke strømutgifter (inkl. mva): Båtstørrelse Refusjon pr år (kr) Til og med 7 meter 1200,- Fra 7 til og med 10 meter 1742,- Over 10 m 2164,- 7.3 Prioritet 1. Fiskefartøyer registrert i Hasvik kommune prioriteres foran fritidsfartøyer. Søkere bosatt i kommunen prioriteres foran andre søkere. Tildelt båtplass er ment til bruk for egen båt. Kommunen kan si opp plassen dersom leietaker ikke lenger har egen båt. Framleie av båtplass er ikke tillatt. 7.4 Leiesatser: Leiesatser for tilreisende båter/gjestebåter: For alle kategorier båter mellom 16 og 50 fot kr 120,- pr. døgn for liggeplass utover 1 uke kr 481,-pr. uke over 50 fot økes leiesatsene med 50%. For fiskebåter som leverer fangst til fiskebruket i kommunen kr. 61,- pr. døgn, kr. 241,- pr. uke og pr. sesong (3 mndr.) kr 601,- pr måned inntil 3 måneder. Vurdering: Tildeling av båtplass vil forgå etter følgende prioriteringer : 1. Fiskefartøyer registrert i Hasvik kommune prioriteres foran fritidsfartøyer. Søkere bosatt i kommunen prioriteres foran andre søkere. Tildelt båtplass er ment til bruk for egen båt. Kommunen kan si opp plassen dersom leietaker ikke lenger har egen båt. Framleie av båtplass er ikke tillatt. Det bør ved tildeling av båtplass til personer som ikke er registrert bosatt i Hasvik kommune vurderes hvorvidt tildelingen skal gjøres av tidsbegrenset varighet. Saken legges frem uten innstilling Vedlegg:

24 Sak 18/12 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 12/34 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/12 Formannskapet Innstilling: Saken legges fre uten innstilling. Saksutredning: Saker til orientering: Etterbruk steinmasser Murmansk Smoltanlegget Helhetlig plan for Hasvik havn Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 24 av 24

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Sektorstyre for helse og omsorg

Sektorstyre for helse og omsorg Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: 19.03.2014 Tid: 12:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/35 REFERAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 60/2013 Saksbehandler: Samhandlingsleder Unni Bente Elde Møtedato: 29.08/2013 Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 10/10 Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 27.04.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/15 15/215 SØKNAD OM BRUKSENDRING GNR. 2 BNR. 3 I HASVIK KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mehamn samfunnshus : 22.03.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer