Pr etter-møtet RB2-13R RB OB-14 Just-1 RB1-14 Just-2 RB2-14 B-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 Kommentarar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pr-12-11-2014-etter-møtet RB2-13R RB-13-11 OB-14 Just-1 RB1-14 Just-2 RB2-14 B-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 Kommentarar"

Transkript

1 Pr etter-møtet Skjema 1 A - Drift 18 Ordinært rammetilskot gjeldande økonomiplan/innbyggertilskudd Småkommunetilskot Bortfall i 214 og 215 Utgiftsutjevning En del av rammetilskuddet Saker til særskilt fordeling Fysioterapeut Overgangsordning nytt inntektssystem - INGAR Nytt tilskudd Veksttilskot 1 Ekstra skjønstilskot 4 år Ny vurdering i 215 iflg. Øk.prp. Frå år Skjønsmidlar frå Fylkesmannen Auke skjønnsmidler etter bortfall av småkommunetilskot Sum Rammetilskot Skatt på inntekt og formue Justering skatteinntekter Auke rev.stans Mongstad 185 Inntektsutjamning (jf. Prognosemdell) Sum skatt og inntektsutjamning Sum rammetilskot, skatt, inntektsutjamning Bustadtilskot Kompensasjon grunnskulereform Kompensasjonstilskot eldreomsorg Kompensasjonstilskot Vestlia Rentekompensasjon skulebygg Integreringstilskot flyktningar Eksisternde flyktninger 3 personer 1874 Eigedomsskatt Overføring til rammeområde 81 Auke syke og svangerskref. Til fordeling Verdifall eigedomsskatt Sum skatt og inntektsutjamning Sum frie disponible inntekter Renteinntekter Utbyte Justert utbyte Renteutgfter m.m Justerte renteutgifter 151 Avdrag på lån (jf. Arkfane renter/avdrag) Netto finansutgifter/inntekter Renta:2,%,2,%,2,5% og 2,6% Til fordeling drift - før avsetnader Til frie avsetnader Avsetnad til nytt fond for premieavvik Bruk av tidl. Års avsetnad Bruk av fondsmidler 194 Bruk av fond - verdifall eigedomsskatt 55 4 Forventa bruk med kr. 4. frå Bruk av nytt fond for premieavvik Premieavvik 212 skal kostnadsførast over 1 år Netto avsetnader Netto avdrag på utlån Til Eigenkapitalinnskot KLP Overført inv.tilskot til driftstilskot Sokneråd Til småinvesteringar - investeringsfond Sum overført til investering TIL FORDELING DRIFT Side 1 av 1

2 Rekneskapsmessig resultat Skjema 1B - drift 1 Rådmann Øke fastlønn/lønn Rammeynskje Valutgifter Austrheim kyrkje 15 år 2-2 Fellesutgifter Auka utgifter Vakansar Økonomisjef og kommunalsjef Stillingsannonser og andre overordna utg. -9 Advokathonorar/økonomisjef Felles IKT Nordhordland 6 2 Selskapskontroll Grønt arbeid 15 Auka overføring soknerådet -1 F-sak 21/12 - Kjøp av kantinetenester F-sak 65/12 - Deltaking i internkontrollnettverk - Datasystem for internkontroll Auka kostnader Aufera, K-vedtak 146/12 Soknerådet - løns- og prisvekst Kompensasjon løns og prisvekst Tilskudd Taf/Lærlinger -2 Taf/Lærlinger Samarbeidsprosjekt/regionsråd 6 11 Politisk styring og kontrollorgan Eldredag F-sak 71/13 Rammeynskje 3 39 Økning midlar til ungdomsrådet 5 Kompensasjon lønsvekst 75 8 Kompensasjon prisvekst Interne serviceeiningar til fordeling Pris og lønnsvekst 13 5 Rammeynskje Økning lønn lærlinger Administrasjon undervisning Flat økning på driftsrammene 6 42 Rammeynskje PALS-prosjekt årig prosjekt Framandspråkleg 15 Auke morsmålsopplæring og PALS 3 Kompensasjon lønsvekst 65 7 Kompensasjon prisvekst 15 Inntektsvekst -5-6 Ekstra pensjonsvekst 21 Familiekontor Auka kostnad konsulenter Rammeynskje /svangerskap Støttekontakt / avlastning Kompensasjon lønsvekst 2 Kompensasjon prisvekst 6 1 Inntektsvekst -35 Redusert nye kostnader Side 2 av 1

3 21 Årås skule Flere stillinger 2 Rammeynskje Reduksjon lønn -5-6 SFO kr. 7., leirskule kr. 1. Framandspråklege- og spes.ped.tiltak /svangerskap Rammeauke spesped./klassedeling 25 Kostnad flykntingar eigen sak 95 Meirutgifter løn - heilårsverknad -1 Innføring valfag 5 75 Start med 8.klassetrinn - aukar til 1. klassetrinn Gjesteelev - endring inntekt /auka utgift Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 4 5 Inntektsvekst -7 Eksta kostnad ved deling av 7. klasse 213/ Kaland skule Kompenssjon lønn 55 Rammeynskje /svangerskap Reduksjon lønn -25 Klassedeling mat og helse 7 Oppstart 211 i staden for 212 Meirutgifter løn Innføring valfag (2 skuletimar) 5 75 Start med 8.klassetrinn - aukar til 1. klassetrinn 2 gjesteelevar frå Lindås 5 Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 2 Inntektsvekst -85 Øke inntekt på refusjon fra andre Øke inntekt på refusjon fra kommune 22 Austrheim Kystbarnehage Flere stillinger/auka lønn Rammeynskje /svangerskap Reduksjon foreldrebetaling Flyktningar eige vedtak Reduksjon utgifter -5 Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 5 Inntektsvekst -3 Auka innt. Sjå F-sak 221 Kaland barnehage Auka løn 9 1 Rammeynskje 1 52 /svangerskap Reduksjon foreldrebetaling Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 3 Inntektsvekst -13 Auka innt. Sjå F-sak 25 Kulturskule Ekstra tilskudd til musikk 2 Rammeynskje /svangerskap Kompensasjon lønsvekst 55 7 Kompensasjon prisvekst 1 2 Inntektsvekst Ekstra pensjonsvekst Side 3 av 1

4 251 Bibliotek Bøker 75 Rammeynskje Kompensasjon lønsvekst 4 5 Kompensasjon prisvekst Inntektsvekst -1 Ekstra pensjonsvekst 255 Anna kultur Flat reduksjon på driftsrammene Dugnad ved større arrangement 1 Prosjekt oppdatering planar Tilleggsløyving Austrheim Samfunnshus -125 Vert knytt opp mot delfinaniering prosjekt Havsportveka 15 Flyttet fra 83. Gjelder fra 214 Kulturlandskap Flyttet fra 83. Gjelder fra 214 Kompensasjon lønsvekst 4 5 Kompensasjon prisvekst 26 3 Inntektsvekst 29 Undervisning og arbeidssenter Flat reduksjon på driftsrammene -4 Rammeynskje 163 Overført til ansvar 3 Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 7 Inntektsvekst -8 Ekstra pensjonsvekst 3 Administrasjon helse- og sosial Rammeynskje 681 Overført frå ansvar 29 Folkehelsekoordinator 75 K-sak 188/11 - Folkehelsekoordinator K-sak 188/11 - Frå ansvar 8 Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 3 3 Inntektsvekst -27 Bustadtilskot Jf. lovpålagte hovudoversiktar 31 Helseteneste Auka stilling helsesekretær 4 % 3 12 Rammeynskje /avangerskap Uttak av permisjon/ny stilling pr-1.sept 3 Utviding av legevakta/øh sengar/nødnett 2 Auka sekretærfunksjon Kompensasjon lønsvekst/øke fastlønn Kompensasjon prisvekst 55 Inntektsvekst -135 Reduksjon nye tiltak Medisinsk utstyr 32 Sosiale tenester Auka lønn Side 4 av 1

5 Overføring av flyktningetilskudd til Flyktninger Reduksjon sosialhjelp -2 Sosial stønad/kostnader flyktninger Introduksjonsstønad (jf. Integreringstilskot ansvar 9) Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 22 Avsetning disposisjonsfond Nordliheimen Auka lønskostnader 28 Rammeynskje /avangerskap Justering lønn -2 Reduksjon, tilpassing ramme Auka lokal resursinnsats - Samhandlingsreform Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 5 Inntektsvekst -2-2 Tjenstekjøp/legevakt/aufera Kjøkken/vaskeri Auka lønskostnader 1 Rammeynskje 3686 Samhandlingsreformen Jf. mellombels avsetnad til fond Kompensasjon lønsvekst 11 8 Kompensasjon prisvekst 3 Inntektsvekst -25 Auka kostnader Heimetenester I Eldrevekst 2 Rammeynskje 115 Eldrevekst 2 2 Redusere utgifter -15 Reduksjon, tilpassing ramme Jf. mellombels avsetnad til fond Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 15 Inntektsvekst Heimetenester II Redusere utgifter -134 Rammeynske 995 Auka ressursinnsats 1 Mierinntekter ressurskrevjande brukarar -6 For mykje inntektsført i 211 Reduksjon/tilpassing ramme/innsparingstiltak Jf. mellombels avsetnad til fond Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 16 Inntektsvekst -25 Auka løn 4 5 Plan, byggesak, miljø Reduserte utgifter -2 Rammeynskje 3 Reduksjon / auka inntekter -728 auka inntekter f.o.m. 212 Inntektsregulering / auke (jf. sjølkostprinsipp) -2 Side 5 av 1

6 Handlingsplanar knytt til kommuneplanarbeid Flyttet fra 83. Gjleder fra 214 Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 25 Inntektsvekst Interkommunal landbruk/veterinær x Tilskot landbruk/ny budsjettjustering 4-35 Flyttet fra 83. Gjelder Tekniske tenester ? Økt lønn Rammeynskje -49 Reduksjon utgifter -4-4 Drift av veglys/økt utstyr Jamfør investeringar i veglys Auka gebyrinntekter Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 135 Inntektsvekst Eigedomsavdeling Auka utgiftar 9 1 Rammeynskje 1 34 Auka energikostnader / Effekt ENØK-tiltak Auka vedlikehald Justerte husleigeinntekter Vestlia - jf. sal av gamle bustader Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 19 2 Inntektsvekst -17 Auka strømkostnader Reinhaldsavdeling Flat auke på driftsrammene 1 Rammeynskje 6 68 Styrking av reinhald, F-sak 17/13 Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 15 2 Inntektsvekst -2 8 Tilleggsløyvingar - Næringsutvikling Prosjekttleiar "Austrheim heile livet -15 K-sak 47/14 Industriinkubator K-sak 131/ Samfunnsutviklar/næringssjef Austrheim heile livet 3 3 Utviklingsprosjekt næringsutvikling Ekstern finansiering utviklingsprosjekt Tilleggsløyvingar - Form.skap Reduksjon ramme -63 Udisponert tilleggsløyving 15 9 Havsporthus - Tilskot drift -75 F-sak 68/14 Tømmerkai på Eidsnes -25 F-sak 71/14 Stønad til fullføring av Jernosen Minnemonument -1 F-sak 74/14 Tilskudd til hurtigladestasjon -5 F-sak 11/14 Økt bevilgning ovf. fra eindomskatt 1 Tilskudd til lydanlegg F-sak 142/14 Tilskudd TV aksjon -2 2 F-sak Side 6 av 1

7 82 Tilleggsløyvingar - Komm.styret Udisponert tilleggsløyving 8 Reduksjon ramme -247 Prosjektleiar "Austrheim kommune heile livet" -15 K-sak 47/14 Tilskot Næringslivet -5 K-sak 48/14 Auka bemanning BH -42 K-sak-68/14 Selskapskontroll -16 K-sak-13/14 83 Tilleggsløyvingar - Rådmann Markering av 2 års jubelum/profilering 2 Fotobok 4 Kulturlandskap Flyttet til 255. Gjelder fra 214 Tilskot landbruk Flyttet til51. Gjelder fra 214 Næringsforum Til kurs-og velferdsmidlar Til tilretteleggings tiltak - seniortiltak Effekt av seniortiltak/sluttpakkar Jf. intensjon med 1% av lønsbudsjett. Arbeidsmiljøtiltak Tilflytterprosjekt/ Flyttes til Mulig medfinansiering fra næringslivet Delplaner og Eigendel prosjektarbeid Handlingsplanar knytt til kommuneplanarbeid Flyttet til 5. Gjelder fra 214 Havsportveka Flyttet til 255. Gjelder fra 214 Ekstraløyving havsport, K-sak 32/13 84 Tilleggsløyvingar Udisponert tilleggsløyving Til ordføraren sin disposisjon Andre overordna utg./innt Premieavvik -1 Iflg. aktuarprognosar Auka pensjonskostnader Årets premieavvik Amortisering av pensjonskostnader - øk.prp K-sak 39/12 - Tilskot til Furuly eldresenter Førebels år Tilskot til Sætremarka Burettslag 2 9 Momsrefusjonsordninga m.m Statleg uttrekk 1,76 mill. (= 6,85 mill. inv. m/ref.) Forskriftendring - mva.ref. frå drift til investering 3 Nedtrapping 1/5 del pr. år siste år 214 Kostnader omtaksering Eigedomsskatteinntekter Tilb.føring bruk av mva. som finansieringsmodell K-sak 41/ Skatt,rammetilsk,avskr,avdr,renter Samhandlingsreformen - utskrivningsklare pasienter -3 2 Auka medfinansiering 5 Fordelt til drift Til fordeling skjema 1A Balanse Justert balanse = meir-/mindreforbruk Som er fordelt slik: Ansvar 1 - renteutgift Ansvar 2 - fond Side 7 av 1

8 Ansvar 21 - fond Ansvar 21 - fond Ansvar fond Ansvar 22 - skjønsmidlar og fond Ansvar skjønsmidlar og fond Ansvar 25 - fond Ansvar fond Ansvar fond Ansvar 29 - fond Ansvar 3 - bustadtilskot Ansvar 3 - fond Ansvar 31 - fond Ansvar 32 Ansvar 33 Ansvar 331 Ansvar 332 Ansvar 333 Ansvar 5 - fond Ansvar 6 - fond Ansvar 64 - fond Ansvar 65 Ansvar 8 - fond Ansvar fond Øreavrunding Skjema 2 B - KAPITAL Rest B-13 tidl. år ØP-14 Justeringer RB1-14 Just-2 B-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 IKT - Austrheim kommune Prosjekt felles IKT drift i regionen - investeringsdel K-sak 7/1 Prosjekt mindre papirflyt IKT - skular Nye lokale på kommunehus K-sak 37/11 Kartlegging Gjerde,skogrydding Kaland Skule/Barnehage Vinterhage Nordliheimen 3 K-sak 83/8 og K-sak 54/1 (33, mill.) Vedhus arbeidssenteret 2 Lager Nordliheimen 6 Oppgradering garderomer Nordliheimen 5 Vassleidning Vardetangen-Utkilen 2 Rentefritt lån 7, mill. - skulebygg - avdragsfriit 5 år Avlaupstasjoner 1 Investering VA Skifte tak på landskapet på Kaland Skifte av tak Kaland 2 1 Samla ungdomskule 3 3 Oppgradering Kaland Barnehage Rehabilitering v/vedlikehald/ks sak / Opparbeiding av park, K-sak 1 2 Nye omsorgsbustader/ks-92/ K-sak 29/14 K-sak 97/13 Personalrom Århus skule Prosjekt bredbånd 75 K-sak 77/13 Oppgradering av Tresvikvegen til 1 tonn akseltrykk 2 K-sak 213 Byggutbetring Side 8 av 1

9 Skulemuseum/historiske samlingar Asfaltering Veglys 5 Befalsbil Brann og redning 5 Trafikksikring etter plan F-sak 4/14 Kaiar i Austrheim FS Sak 4/14 Utviding av fortau m.v F-sak 4/14 KS 44/14 Vatn til Baløy/KS 114/ KS-44/14 F-sak 52/14 Parkeringsplass Krossøy F-sak 52/14 Klubbhus dekning av materiell k-sak 29/ Vert gjennomført i 215 Klubbhus Austrheim Idrettspark Prosjekt gangvegar 1 2 /ks-112/ Bygging av kai åråsvågen 5 5 Anleggsbidrag Trafikksikring på Fonnes Finanansiert av trafikksikringspris (2518) Gangveg på Kaland 1 6 Delvis finansiert ved salg av 2 tomter Arkeologisk utgraving Kjøp av paviljong KS sak 112/ Utsmykking kommunale bygg Investeringstilskot Austrheim sokneråd Eigenkap.innskot KLP Startlån Tilbakebetaling av lån Sokneråd Kjøp av grunn Kaland og Austrheim/k-sak 11/ Herunder sak 34/1 Sum finansieringsbehov Utlån Som vert finansiert slik: Låneopptak: Ordinært låneopptak i året Bruk av lån til ny barnehage Sal av årås barnehage K-sak 29/ Vert gjennomført i 215 (2 1 ) Bruk av fond F-sak-5/214 Finansiering sentrumspark: Tilskot HFK -5 Trafikksikringspris fra Samf.dep. -5 Finansiering klubbhus: Overført frå drift: Overføring drift tilleggsløyving Overført frå drift - småprosjekt investering Overført frå drift - Investeringstilskot Sokneråd Overført frå drift - mva.komp.ordninga Overført frå drift - netto avdrag på utlån Overført frå drift - EK KLP Side 9 av 1

10 Sum finansiering Låneopptak til vidare utlån Balanse Side 1 av 1

Budsjett 2017, Økonomiplan

Budsjett 2017, Økonomiplan -150-350 -500 0-500 -7 748-6 738-6 286-6 536 Pr-24.11.16 Formannskap 24.11.2016 B22 - OB-16 Just-1 RB-1 Just 2 RB-2 ØP-17 ØP-18 ØP-19 ØP-20 P Kommentarar Skjema 1 A - Drift 18000 Ordinært rammetilskot

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema investering

Budsjettskjema investering Budsjettskjema investering BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 2015 Investeringar i anleggsmidlar 10 905 Utlån og forskotteringar 3 770 Avdrag på lån 900 Avsetningar 0 Årets finansieringsbehov 15 575 Finansiert

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 30.11.2009 069/09 AHE Kommunestyret 15.12.2009 078/09 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Økonomiplan

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 151/16 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 151/16 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 151/16 Formannskapet PS 24.11.2016 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan Olav Osen FE - 150 16/997 Budsjett 2017 - Økonomiplan 2018-2020 Vedlegg: Budsjett

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Austrheim kommune- rådmann. Budsjett Endringar etter vedtak i formannskap Rådmannsgruppa

Austrheim kommune- rådmann. Budsjett Endringar etter vedtak i formannskap Rådmannsgruppa Austrheim kommune- rådmann Budsjett 2017 Endringar etter vedtak i formannskap 24.11.16 Rådmannsgruppa 1. Samanlikning driftsbudsjettet formannskap - rådmann Avdeling F-skap Rådmann Endring Rådmann 17 000

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012 Skatt og rammetilskot 2012 Anslag nasjonal skattevekst i RNB: 4,5 % Reell nasjonal skattevekst januar-august: 5,4 % Anslag nasjonal skattevekst 2012 ved framlegging av statsbudsjett 2013: 6,5 % (auke på

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 15.06.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 10:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18.00-21.30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.12.2012 2011/517-4459/2012 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling 76 91 91 06 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2012 - REGULERING

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer