Pr etter-møtet RB2-13R RB OB-14 Just-1 RB1-14 Just-2 RB2-14 B-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 Kommentarar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pr-12-11-2014-etter-møtet RB2-13R RB-13-11 OB-14 Just-1 RB1-14 Just-2 RB2-14 B-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 Kommentarar"

Transkript

1 Pr etter-møtet Skjema 1 A - Drift 18 Ordinært rammetilskot gjeldande økonomiplan/innbyggertilskudd Småkommunetilskot Bortfall i 214 og 215 Utgiftsutjevning En del av rammetilskuddet Saker til særskilt fordeling Fysioterapeut Overgangsordning nytt inntektssystem - INGAR Nytt tilskudd Veksttilskot 1 Ekstra skjønstilskot 4 år Ny vurdering i 215 iflg. Øk.prp. Frå år Skjønsmidlar frå Fylkesmannen Auke skjønnsmidler etter bortfall av småkommunetilskot Sum Rammetilskot Skatt på inntekt og formue Justering skatteinntekter Auke rev.stans Mongstad 185 Inntektsutjamning (jf. Prognosemdell) Sum skatt og inntektsutjamning Sum rammetilskot, skatt, inntektsutjamning Bustadtilskot Kompensasjon grunnskulereform Kompensasjonstilskot eldreomsorg Kompensasjonstilskot Vestlia Rentekompensasjon skulebygg Integreringstilskot flyktningar Eksisternde flyktninger 3 personer 1874 Eigedomsskatt Overføring til rammeområde 81 Auke syke og svangerskref. Til fordeling Verdifall eigedomsskatt Sum skatt og inntektsutjamning Sum frie disponible inntekter Renteinntekter Utbyte Justert utbyte Renteutgfter m.m Justerte renteutgifter 151 Avdrag på lån (jf. Arkfane renter/avdrag) Netto finansutgifter/inntekter Renta:2,%,2,%,2,5% og 2,6% Til fordeling drift - før avsetnader Til frie avsetnader Avsetnad til nytt fond for premieavvik Bruk av tidl. Års avsetnad Bruk av fondsmidler 194 Bruk av fond - verdifall eigedomsskatt 55 4 Forventa bruk med kr. 4. frå Bruk av nytt fond for premieavvik Premieavvik 212 skal kostnadsførast over 1 år Netto avsetnader Netto avdrag på utlån Til Eigenkapitalinnskot KLP Overført inv.tilskot til driftstilskot Sokneråd Til småinvesteringar - investeringsfond Sum overført til investering TIL FORDELING DRIFT Side 1 av 1

2 Rekneskapsmessig resultat Skjema 1B - drift 1 Rådmann Øke fastlønn/lønn Rammeynskje Valutgifter Austrheim kyrkje 15 år 2-2 Fellesutgifter Auka utgifter Vakansar Økonomisjef og kommunalsjef Stillingsannonser og andre overordna utg. -9 Advokathonorar/økonomisjef Felles IKT Nordhordland 6 2 Selskapskontroll Grønt arbeid 15 Auka overføring soknerådet -1 F-sak 21/12 - Kjøp av kantinetenester F-sak 65/12 - Deltaking i internkontrollnettverk - Datasystem for internkontroll Auka kostnader Aufera, K-vedtak 146/12 Soknerådet - løns- og prisvekst Kompensasjon løns og prisvekst Tilskudd Taf/Lærlinger -2 Taf/Lærlinger Samarbeidsprosjekt/regionsråd 6 11 Politisk styring og kontrollorgan Eldredag F-sak 71/13 Rammeynskje 3 39 Økning midlar til ungdomsrådet 5 Kompensasjon lønsvekst 75 8 Kompensasjon prisvekst Interne serviceeiningar til fordeling Pris og lønnsvekst 13 5 Rammeynskje Økning lønn lærlinger Administrasjon undervisning Flat økning på driftsrammene 6 42 Rammeynskje PALS-prosjekt årig prosjekt Framandspråkleg 15 Auke morsmålsopplæring og PALS 3 Kompensasjon lønsvekst 65 7 Kompensasjon prisvekst 15 Inntektsvekst -5-6 Ekstra pensjonsvekst 21 Familiekontor Auka kostnad konsulenter Rammeynskje /svangerskap Støttekontakt / avlastning Kompensasjon lønsvekst 2 Kompensasjon prisvekst 6 1 Inntektsvekst -35 Redusert nye kostnader Side 2 av 1

3 21 Årås skule Flere stillinger 2 Rammeynskje Reduksjon lønn -5-6 SFO kr. 7., leirskule kr. 1. Framandspråklege- og spes.ped.tiltak /svangerskap Rammeauke spesped./klassedeling 25 Kostnad flykntingar eigen sak 95 Meirutgifter løn - heilårsverknad -1 Innføring valfag 5 75 Start med 8.klassetrinn - aukar til 1. klassetrinn Gjesteelev - endring inntekt /auka utgift Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 4 5 Inntektsvekst -7 Eksta kostnad ved deling av 7. klasse 213/ Kaland skule Kompenssjon lønn 55 Rammeynskje /svangerskap Reduksjon lønn -25 Klassedeling mat og helse 7 Oppstart 211 i staden for 212 Meirutgifter løn Innføring valfag (2 skuletimar) 5 75 Start med 8.klassetrinn - aukar til 1. klassetrinn 2 gjesteelevar frå Lindås 5 Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 2 Inntektsvekst -85 Øke inntekt på refusjon fra andre Øke inntekt på refusjon fra kommune 22 Austrheim Kystbarnehage Flere stillinger/auka lønn Rammeynskje /svangerskap Reduksjon foreldrebetaling Flyktningar eige vedtak Reduksjon utgifter -5 Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 5 Inntektsvekst -3 Auka innt. Sjå F-sak 221 Kaland barnehage Auka løn 9 1 Rammeynskje 1 52 /svangerskap Reduksjon foreldrebetaling Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 3 Inntektsvekst -13 Auka innt. Sjå F-sak 25 Kulturskule Ekstra tilskudd til musikk 2 Rammeynskje /svangerskap Kompensasjon lønsvekst 55 7 Kompensasjon prisvekst 1 2 Inntektsvekst Ekstra pensjonsvekst Side 3 av 1

4 251 Bibliotek Bøker 75 Rammeynskje Kompensasjon lønsvekst 4 5 Kompensasjon prisvekst Inntektsvekst -1 Ekstra pensjonsvekst 255 Anna kultur Flat reduksjon på driftsrammene Dugnad ved større arrangement 1 Prosjekt oppdatering planar Tilleggsløyving Austrheim Samfunnshus -125 Vert knytt opp mot delfinaniering prosjekt Havsportveka 15 Flyttet fra 83. Gjelder fra 214 Kulturlandskap Flyttet fra 83. Gjelder fra 214 Kompensasjon lønsvekst 4 5 Kompensasjon prisvekst 26 3 Inntektsvekst 29 Undervisning og arbeidssenter Flat reduksjon på driftsrammene -4 Rammeynskje 163 Overført til ansvar 3 Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 7 Inntektsvekst -8 Ekstra pensjonsvekst 3 Administrasjon helse- og sosial Rammeynskje 681 Overført frå ansvar 29 Folkehelsekoordinator 75 K-sak 188/11 - Folkehelsekoordinator K-sak 188/11 - Frå ansvar 8 Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 3 3 Inntektsvekst -27 Bustadtilskot Jf. lovpålagte hovudoversiktar 31 Helseteneste Auka stilling helsesekretær 4 % 3 12 Rammeynskje /avangerskap Uttak av permisjon/ny stilling pr-1.sept 3 Utviding av legevakta/øh sengar/nødnett 2 Auka sekretærfunksjon Kompensasjon lønsvekst/øke fastlønn Kompensasjon prisvekst 55 Inntektsvekst -135 Reduksjon nye tiltak Medisinsk utstyr 32 Sosiale tenester Auka lønn Side 4 av 1

5 Overføring av flyktningetilskudd til Flyktninger Reduksjon sosialhjelp -2 Sosial stønad/kostnader flyktninger Introduksjonsstønad (jf. Integreringstilskot ansvar 9) Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 22 Avsetning disposisjonsfond Nordliheimen Auka lønskostnader 28 Rammeynskje /avangerskap Justering lønn -2 Reduksjon, tilpassing ramme Auka lokal resursinnsats - Samhandlingsreform Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 5 Inntektsvekst -2-2 Tjenstekjøp/legevakt/aufera Kjøkken/vaskeri Auka lønskostnader 1 Rammeynskje 3686 Samhandlingsreformen Jf. mellombels avsetnad til fond Kompensasjon lønsvekst 11 8 Kompensasjon prisvekst 3 Inntektsvekst -25 Auka kostnader Heimetenester I Eldrevekst 2 Rammeynskje 115 Eldrevekst 2 2 Redusere utgifter -15 Reduksjon, tilpassing ramme Jf. mellombels avsetnad til fond Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 15 Inntektsvekst Heimetenester II Redusere utgifter -134 Rammeynske 995 Auka ressursinnsats 1 Mierinntekter ressurskrevjande brukarar -6 For mykje inntektsført i 211 Reduksjon/tilpassing ramme/innsparingstiltak Jf. mellombels avsetnad til fond Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 16 Inntektsvekst -25 Auka løn 4 5 Plan, byggesak, miljø Reduserte utgifter -2 Rammeynskje 3 Reduksjon / auka inntekter -728 auka inntekter f.o.m. 212 Inntektsregulering / auke (jf. sjølkostprinsipp) -2 Side 5 av 1

6 Handlingsplanar knytt til kommuneplanarbeid Flyttet fra 83. Gjleder fra 214 Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 25 Inntektsvekst Interkommunal landbruk/veterinær x Tilskot landbruk/ny budsjettjustering 4-35 Flyttet fra 83. Gjelder Tekniske tenester ? Økt lønn Rammeynskje -49 Reduksjon utgifter -4-4 Drift av veglys/økt utstyr Jamfør investeringar i veglys Auka gebyrinntekter Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 135 Inntektsvekst Eigedomsavdeling Auka utgiftar 9 1 Rammeynskje 1 34 Auka energikostnader / Effekt ENØK-tiltak Auka vedlikehald Justerte husleigeinntekter Vestlia - jf. sal av gamle bustader Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 19 2 Inntektsvekst -17 Auka strømkostnader Reinhaldsavdeling Flat auke på driftsrammene 1 Rammeynskje 6 68 Styrking av reinhald, F-sak 17/13 Kompensasjon lønsvekst Kompensasjon prisvekst 15 2 Inntektsvekst -2 8 Tilleggsløyvingar - Næringsutvikling Prosjekttleiar "Austrheim heile livet -15 K-sak 47/14 Industriinkubator K-sak 131/ Samfunnsutviklar/næringssjef Austrheim heile livet 3 3 Utviklingsprosjekt næringsutvikling Ekstern finansiering utviklingsprosjekt Tilleggsløyvingar - Form.skap Reduksjon ramme -63 Udisponert tilleggsløyving 15 9 Havsporthus - Tilskot drift -75 F-sak 68/14 Tømmerkai på Eidsnes -25 F-sak 71/14 Stønad til fullføring av Jernosen Minnemonument -1 F-sak 74/14 Tilskudd til hurtigladestasjon -5 F-sak 11/14 Økt bevilgning ovf. fra eindomskatt 1 Tilskudd til lydanlegg F-sak 142/14 Tilskudd TV aksjon -2 2 F-sak Side 6 av 1

7 82 Tilleggsløyvingar - Komm.styret Udisponert tilleggsløyving 8 Reduksjon ramme -247 Prosjektleiar "Austrheim kommune heile livet" -15 K-sak 47/14 Tilskot Næringslivet -5 K-sak 48/14 Auka bemanning BH -42 K-sak-68/14 Selskapskontroll -16 K-sak-13/14 83 Tilleggsløyvingar - Rådmann Markering av 2 års jubelum/profilering 2 Fotobok 4 Kulturlandskap Flyttet til 255. Gjelder fra 214 Tilskot landbruk Flyttet til51. Gjelder fra 214 Næringsforum Til kurs-og velferdsmidlar Til tilretteleggings tiltak - seniortiltak Effekt av seniortiltak/sluttpakkar Jf. intensjon med 1% av lønsbudsjett. Arbeidsmiljøtiltak Tilflytterprosjekt/ Flyttes til Mulig medfinansiering fra næringslivet Delplaner og Eigendel prosjektarbeid Handlingsplanar knytt til kommuneplanarbeid Flyttet til 5. Gjelder fra 214 Havsportveka Flyttet til 255. Gjelder fra 214 Ekstraløyving havsport, K-sak 32/13 84 Tilleggsløyvingar Udisponert tilleggsløyving Til ordføraren sin disposisjon Andre overordna utg./innt Premieavvik -1 Iflg. aktuarprognosar Auka pensjonskostnader Årets premieavvik Amortisering av pensjonskostnader - øk.prp K-sak 39/12 - Tilskot til Furuly eldresenter Førebels år Tilskot til Sætremarka Burettslag 2 9 Momsrefusjonsordninga m.m Statleg uttrekk 1,76 mill. (= 6,85 mill. inv. m/ref.) Forskriftendring - mva.ref. frå drift til investering 3 Nedtrapping 1/5 del pr. år siste år 214 Kostnader omtaksering Eigedomsskatteinntekter Tilb.føring bruk av mva. som finansieringsmodell K-sak 41/ Skatt,rammetilsk,avskr,avdr,renter Samhandlingsreformen - utskrivningsklare pasienter -3 2 Auka medfinansiering 5 Fordelt til drift Til fordeling skjema 1A Balanse Justert balanse = meir-/mindreforbruk Som er fordelt slik: Ansvar 1 - renteutgift Ansvar 2 - fond Side 7 av 1

8 Ansvar 21 - fond Ansvar 21 - fond Ansvar fond Ansvar 22 - skjønsmidlar og fond Ansvar skjønsmidlar og fond Ansvar 25 - fond Ansvar fond Ansvar fond Ansvar 29 - fond Ansvar 3 - bustadtilskot Ansvar 3 - fond Ansvar 31 - fond Ansvar 32 Ansvar 33 Ansvar 331 Ansvar 332 Ansvar 333 Ansvar 5 - fond Ansvar 6 - fond Ansvar 64 - fond Ansvar 65 Ansvar 8 - fond Ansvar fond Øreavrunding Skjema 2 B - KAPITAL Rest B-13 tidl. år ØP-14 Justeringer RB1-14 Just-2 B-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 IKT - Austrheim kommune Prosjekt felles IKT drift i regionen - investeringsdel K-sak 7/1 Prosjekt mindre papirflyt IKT - skular Nye lokale på kommunehus K-sak 37/11 Kartlegging Gjerde,skogrydding Kaland Skule/Barnehage Vinterhage Nordliheimen 3 K-sak 83/8 og K-sak 54/1 (33, mill.) Vedhus arbeidssenteret 2 Lager Nordliheimen 6 Oppgradering garderomer Nordliheimen 5 Vassleidning Vardetangen-Utkilen 2 Rentefritt lån 7, mill. - skulebygg - avdragsfriit 5 år Avlaupstasjoner 1 Investering VA Skifte tak på landskapet på Kaland Skifte av tak Kaland 2 1 Samla ungdomskule 3 3 Oppgradering Kaland Barnehage Rehabilitering v/vedlikehald/ks sak / Opparbeiding av park, K-sak 1 2 Nye omsorgsbustader/ks-92/ K-sak 29/14 K-sak 97/13 Personalrom Århus skule Prosjekt bredbånd 75 K-sak 77/13 Oppgradering av Tresvikvegen til 1 tonn akseltrykk 2 K-sak 213 Byggutbetring Side 8 av 1

9 Skulemuseum/historiske samlingar Asfaltering Veglys 5 Befalsbil Brann og redning 5 Trafikksikring etter plan F-sak 4/14 Kaiar i Austrheim FS Sak 4/14 Utviding av fortau m.v F-sak 4/14 KS 44/14 Vatn til Baløy/KS 114/ KS-44/14 F-sak 52/14 Parkeringsplass Krossøy F-sak 52/14 Klubbhus dekning av materiell k-sak 29/ Vert gjennomført i 215 Klubbhus Austrheim Idrettspark Prosjekt gangvegar 1 2 /ks-112/ Bygging av kai åråsvågen 5 5 Anleggsbidrag Trafikksikring på Fonnes Finanansiert av trafikksikringspris (2518) Gangveg på Kaland 1 6 Delvis finansiert ved salg av 2 tomter Arkeologisk utgraving Kjøp av paviljong KS sak 112/ Utsmykking kommunale bygg Investeringstilskot Austrheim sokneråd Eigenkap.innskot KLP Startlån Tilbakebetaling av lån Sokneråd Kjøp av grunn Kaland og Austrheim/k-sak 11/ Herunder sak 34/1 Sum finansieringsbehov Utlån Som vert finansiert slik: Låneopptak: Ordinært låneopptak i året Bruk av lån til ny barnehage Sal av årås barnehage K-sak 29/ Vert gjennomført i 215 (2 1 ) Bruk av fond F-sak-5/214 Finansiering sentrumspark: Tilskot HFK -5 Trafikksikringspris fra Samf.dep. -5 Finansiering klubbhus: Overført frå drift: Overføring drift tilleggsløyving Overført frå drift - småprosjekt investering Overført frå drift - Investeringstilskot Sokneråd Overført frå drift - mva.komp.ordninga Overført frå drift - netto avdrag på utlån Overført frå drift - EK KLP Side 9 av 1

10 Sum finansiering Låneopptak til vidare utlån Balanse Side 1 av 1

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11]

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11] ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS Notat Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet 24svegri [26-10-11] Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Telefon: 57

Detaljer

Kommuneøkonomi 2015-2018

Kommuneøkonomi 2015-2018 Kommuneøkonomi 2015-2018 Ved kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 skriv Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i sitt brev til kommunen av 23.04.2014: "For seinare år skal skjema 1B vere utarbeidd

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017 Rådmannen Vår ref:/1317-7 Dato: 19.06. Revidert og Økonomiplan 2015-2017 (foto: HOF) Vedtatt Kommunestyret 19.06. ~ 2 ~ INNHALD 1. VEDTAK.... 3 2. REVIDERT DRIFTSINNTEKTER... 4 2.1. INNTEKTER TABELL...

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer