EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Utvalg: Dato: Tidspunkt: 12:00 Møtested: Formannskapssalen Formannskapet MØTEINNKALLING -1/78- Sekretariatsieder Terje Jørgensen jr. Ordfører Leif E. Broch % Egersund, i / /10 Bakkebø borettslag - eventuelle endringer i eiersituasjonen. 012/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte /10 Kjøp av tilleggsareal mot Lagårdsveien - 014/10 gnr. 2 bnr Orientering_til_styringsgruppen_/_mandat. 015/10 Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet for Jæren. 016/10 Båtplasser 017/10 Referatsaker til formannskapets møte Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang /10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte avtaler. Bjørg Nord is Pedersen og Anders Myklebust. Klage på avslag på søknad om dispensasjon/deling av grunneiendom, Morten Dybing. Avgjøres av kommunestyret: Avgjøres av utvalget: Sak nr. Sakstittel L Saksliste: Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE

2 kommune. kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv av saken(e). møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på organisasjonsgjennomgang Det foreligger ikke saksdokumenter til sak 19/10 - Merk: Administrative meldinger lnnkalling - Eventuelle - Følgende Orientering Prosjekt -2/78- henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. bibliotekene, Lerviksbygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved internettsider www. eiciersund. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, alle lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av varsel. Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. til styringsgruppen /mandat. driftstilpasning og varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: forfall meldes til politisk sekretær Målfrid Espeland tlf / av varamedlemmer:

3 E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak - -- Dalo: Avdeling: Sentraladministrasjonen Arkiv: :FA-L73 Enhet: Seksjon økonomi Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Tore L. Oliversen 10/210 Stilling: økonomisjef Journalpostløpenr.: Telefon: /2581 tore.iudvig.oliverseneigersund.kommune.no Saksnummer Utvalglkomite Møtedato 01 1/10 Formannskapet Kommunestyret Bakkebø borettslag - eventuelle endringer i eiersituasjonen Sammendrag: Eigersund kommune eier 100% av andelene i Bakkebø borettslag (BBL). Det er reist spørsmål om fremtidig eierform på eiendommene ved BBL. Skal en fortsatt ha et borettslag eller skal eiendommene overføres til Eigersund kommune? Videre hvilke utgifter ligger ved en eventuell overføring? I denne sak fremmer rådmannen forslag om at BBL avvikles og hvor eiendommer og verdier overføres til Eigersund kommune. BBL sine finansutgifter skal dekkes via leieinntekter på byggene slik at Eigersund kommune sine driftsbudsjetter ikke belastes knyttet opp mot nevnte forhold (dvs, etter selvkostprinsippet). Rådmannen foreslår at likvide midler settes av på et nytt driftsfond. Saksgang: Formannskapet innstiller til kommunestyret, som fatter endelig vedtak. Videre vil generalforsamlingen og styret i Bakkebø Borettslag (BBL) kjøre prosessen videre. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Bakkebø borettslag (BBL) selger (overfører) eiendommer og verdier til Eigersund kommune. 2. Bakkebø borettslag (BBL) awikles når eiendommer og verdier er solgt (overført) til Eigersund kommune. 3. Eigersund kommune søker om å overta ansvar for mottatte oppstartingstilskudd og lån i Husbanken (16,6 millioner kroner) som er knyttet opp til BBL. 4. økte utgifter (herunder finansutgifter og driftsutgifter på eiendommene) skal dekkes via driften ved eiendommene som i dag er knyttet opp mot BBL (selvkostprinsippet). 5. Likvide midler som mottas i forbindelse med avviklingen av BBL brukes til å dekke omkostningene knyttet opp mot prosessen og hvor resten avsettes på et eget driftsfond. Eigersund kommune kan forskuttere utgiftene knyttet opp mot salg/avvikling av BBL. 6. Disponeringen av nytt driftsfond tas opp i forbindelse med økonomirapport og/eller budsjett. 7. Rådmannen får fullmakt til å møte som andelseier på generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling i BBL og fatte de nødvendige vedtak knyttet opp mot salg/avvikling av BBL. 8. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern assistanse til formell avvikling av BBL. -3/78-

4 formannskapets møte Notatet vedlegges denne sak. Ordføreren i Eigersund kommune la frem et notat knyttet opp mot Bakkebø borettslag til Eventuell tidligere politisk behandling: ressurser - av 11. Rådmannen fremmer egen sak knyttet opp mot drift herunder nødvendige budsjettendringer knyttet opp mot finansutgifter/driftsutg ifter/leieinntekter. økt eiendomsmasse for Miljøavdelingen. bemanningsmessige fremdrift knyttet opp mot awiklingen av BBL herunder -4/78-2 Eigersund kommune (eier 100% av andelene) og praksis har vært at ordfører som får fullmakt av ordfører møter på generalforsamlingen. eller den Det er generalforsamlingen i BBL som velger styre. Generalforsamlingen består av indre og ytre vedlikehold i enkelt bygg/eiendommer/leiligheter. Ved en overtakelse kan disse midlene være noe lavere. Bankinnskuddet er likvide midler (rene penger) som står på bankkonto. BBL har opparbeidet kroner. Videre var det ca kroner som et rent bankinnskudd. bankinnskuddet vil variere og hvor årsregnskapet for 2009 ikke er avlagt/mottatt. Dog så har kroner. En viser videre til at disponible midler har vært høyere, men er brukt til BBL en god økonomi og hvor disponible midler pr september 2009 ble oppgitt til å være et akkumulert overskudd (siden starten) som dette innskuddet er en del av. En påpeker at Pr hadde BBL en gjeld på 16,6 millioner kroner og et borettsinnskudd på BBL og videreleier boligene til aktuelle personer. Det er kun Eigersund kommune som er andelseier. Eigersund kommune betaler husleien til Etableringen av BBL var nok knyttet opp mot flere forhold, men det ble bla. dannet av økonomiske årsaker. Ved å la BBL forestå ombyggingen lå ikke den økonomiske risikoen i kommunen disponerte/forpliktet seg til å disponere boligene. disse. En peker dog på at det var Eigersund kommune som var andelseier og knyttet opp mot dette prosjekt. Videre var det BBL som tok opp lån og betjente utviklingshemmede eller andre sosiale-/helseformål. Dette er fulgt/gjennomført. realiseres ved salg av deler av eiendommene på Slettebø nyttes til tiltak til beste for psykisk Det foreligger en avtale som sier at frem til 1. januar 2014 skal anlegg eller verdier som desember 1997 ble Fjellstua og Skarstua ført tilbake til Eigersund kommune. To av de nevnte 16 eiendommene ble ikke tatt i bruk av BBL og iht. kommunestyrevedtak i nevnte tidspunkt 50 personer på Slettebø. beboerne egne leiligheter. Ombyggingen omfattet i utgangspunktet 16 boliger/eiendommer borettslag BBL). Borettslaget ble etablert for å huse mennesker med psykisk Den 30. juni 1994 signerte Eigersund kommune, ved ordfører, en avtale mellom Sandnes Boligbyggerlag (SBBL) vedrørende etablering av et borettslag på Slettebø (Bakkebø utviklingshemming, som tidligere hadde bodd på Bakkebø institusjonen. Ombygging skulle gi og totalt 42 personer. Videre bodde det da 2 beboere på øste-bygget og 6 personer på Aust- Agder. De to siste eiendommene var (er) i kommunal eie og drift. Ut fra dette bodde det på Andre opplysninger I fakta i saken: 10. I forbindelse med økonomirapportering I budsjett rapporterer rådmann om status I 9. Avviklingen av BBL gjennomføres snarest mulig og ventes sluttført høsten 2010.

5 Saksbehandlers vurderinger: Basert å ordførerens notat vil spørsmålet dreie seg om dagens eierform i BBL er den mest fremtidsrettet. I utgangspunktet ønsker en å peke på følgende forhold: En kjenner til hvilke bygg en her snakker om (byggene BBL består av). En kjenner til størrelsen på gjelden i BBL. Dvs, at den økonomiske størrelsen er kjent. BBL har en sunn og grei økonomi. Dvs, at en ikke overtar et konkursbo. Eigersund kommune må gi et botilbud (enten direkte eller indirekte) til dagens beboere. Det er og vil være behov for utleieboliger av denne typen. Slettebø-området er et viktig område for Eigersund kommune knyttet til bla. tjenestetilbud, museum, diverse lokaliteter for egen virksomhet, skoletilbud, barnehagetilbud og fremtidig byutvikling. Det å ha et kommunalt tilbud via et styre/borettslag kan virke fordyrende og mer tungvindt enn nødvendig. Styreleder har pekt på at det er awik mellom rollefordeling/arbeidsfordeling mellom styre i BBL og Eigersund kommune. Herunder hvem som skal ta utgiftene utgiftene knyttet opp mot for eksempel indre vedlikehold. Dvs, at vedtektene må endres hvis ikke BBL awikles. Eigersund kommune må uansett gi tjenester til beboerne og BBL iht. avtale/vedtekter. Basert på nevnte forhold så er det flere forhold som taler for at Eigersund kommune overtar eiendommene i BBL og ikke går via et eget borettslag. Rådmannen konkluderer med at en mer eierform er å eie direkte. Dette er en konklusjon som rådmannen trekker og fremmer forslag på (noe resten av saken vil bygge opp under). fremtidsrettet byggene En peker på at det som vil avgjøre en slik endring er økonomiske forhold. Dvs, at en awikling av BBL må og kan ikke skje hvis utgiftene forbundet med dette blir for store. En viser videre til at styreleder i BBL har hatt en dialog med Eigersund kommune og pekt på at vedtektene ikke (på alle punkt) er i samsvar med praksis. Dvs, at hvis Eigersund kommune ikke overtar eiendommene direkte må/bør vedtektene i BBL endres. En oppløsning av et borettslag vil skje etter egne regningslinjer hvor vedtak skal fattes på generalforsamling og utføres av styre/awiklingsstyre. Dette for å ivareta andelseiere, skyldnere og andre aktuelle aktører. En peker på at BBL er et noe spesielt borettslag med tanke på at det er Eigersund kommune som eier 100% av andelene og ikke beboerne (noe som er vanlig praksis). Videre videreformidles boligene av Eigersund kommune (dvs. boligene leies ut). En eventuell awikling av BBL blir også noe spesiell da det er flere parter og forhold en må forholde seg til. Dette være seg: 1. Kan BBL awikles og eiendommer overføres til Eigersund kommune? 2. BBL har mottatt tilskudd og har lån i Husbanken. Vil Husbanken akseptere at BBL avvikles? 3. Er det mulig å flytte lån over fra BBL i Husbanken til Eigersund kommune? 4. Offentlige gebyrer / avgifter knyttet mot en eventuell overføring av eiendommer mellom to selvstendige juridiske enheter, dvs. BBL og Eigersund kommune. 5. Vil en eventuell overføring av eiendommer føre til at det utløses skattelegning på Eigersund kommune? 6. Leieforhold knyttet til dagens leietakere og den tjenesteproduksjonen som gis? BBL er et eget juridisk selskaplborettslag hvor Eigersund kommune eier 100% av andelene og på den måten kan Eigersund kommune gjøre hva en vil med BBL. Dvs, at BBL på lik linje med andre borettslag kan selges og awikles. Formelt vil eiendommer bli solgt fra BBL til Eigersund kommune. Videre blir så verdiene som BBL sitter på (etter et salg) overført/gitt til andelseieren. Andelseier i denne sammenheng er Eigersund kommune. Når så er gjort vil -5/78-

6 Borettslagsloven. Denne fordeler arbeidsoppgaver mellom generalforsamlingen og styret. En viser til at BBL er registrert i Rettsregisteret for Borettslag og en awikling vil følge For andre momenter viser en til økonomiske konsekvenser. andre prosesser og forhold. Disse forholdene vil fortsette som i dag. Og hvor endringer vil være knyttet opp mot helt BBL til Eigersund kommune IKKE vil ha noe å si på verken leieforhold eller tjenestetilbud. Til det siste punktet (punkt 6) påpeker en at en eventuell overføring av eiendommene fra -6/78- som følge av at lånene er gitt med særbetingelser. Dette er en låneform som bekreftelse på at dagens utleieform/-forhold fortsetter som før. Eigersund kommune også har overfor andre boliger som vi eier selv. Ut fra på Hønefoss. c. Muntlig har representant fra Husbanken sagt at lån og avskrivninger på c. lnformasjonen bekreftes av SBBL, kommuneadvokaten og Statens Kartverk a. Tilbakemelding fra Husbanken er at så vil en akseptere. mellom to selvstendige juridiske enheter, dvs. BBL og Eigersund kommune? Må vi for Når det gjelder økonomiske konsekvenser er det spesielt følgende forhold som må vurderes: avvikles og kan lån i Husbanken flyttes over til Eigersund kommune? tilskudd kan/vil overføres til Eigersund kommune (fra BBL). a. Ved hjemmelsoverføring til andelseier belastes kroner pr andel. Dvs. avvikling/overføring. b. Ved en eventuell awikling ber Husbanken om å få oversendt vedtak og b. Dette er det som vil være gebyrer/dokumentavgifter ved en totalt kroner. eksempel betale full dokumentavgift? d. En viser til at de lån som BBL har er med Husbanken sin rente -1%. Dette 2. Hvilke offentlige gebyrer / avgifter knyttet mot en eventuell overføring av eiendommer dette ble det opplyst at samme betingelser ville bli videreført. 1. BBL har mottatt tilskudd og har lån i Husbanken. Vil Husbanken akseptere at BBL økonomiske konsekvenser: Ingen vedrørende denne sak. Universell utforming: enkelte leietaker). en økt arbeidsbelastning på seksjonen. Rådmannen vil fremme en egen sak knyttet opp mot dette forholdet samt fakturering knyttet opp mot indre vedlikehold. En viser til at selv om BBL arbeidsoppgaver mot bla. BBL og arbeidsfordellngen iht. vedtektene. Rådmannen vil også Miljøavdelingen ble beholdt vil en rådmannen måtte se på bemanningen ved seksjonen knyttet opp mot Når eiendommer overføres fra BBL til Eigersund kommune vil overføringen skje til overordnede valg en foretar og at gjeld/eiendeler overføres. Den praktiske gjennomgangen Det vedtaket kommunestyret må fatte formelle vedtak i BBL. knyttet opp mot en eventuell awikling er Seksjon Eiendomsforvaltning. Rådmannen viser til at foreslått løsning vil gi fremme sak/forslag til hvordan indre vedlikehold kan finansieres (herunder faktureres den hvilke styret i BBL. En viser her til at de formelle vedtakene i BBL vil det være generalforsamlingen må foretas av den som har fullmakt fra kommunestyre (og møter på generalforsamling) og som settes / avholdes, noe som betyr at det er den som møter for andelseier som foretar de eiendommer og gjeld. BBL være et tomt selskap som kan awikles. I realiteten vil dette skje ved overføringer av

7 d. Dekningen av nevnte beløp er foreslått dekket ved bruk av mottatte midler fra BBL (dvs. likvide midler). 3. Vil en eventuell overføring av eiendommer føre til at det utløses skattelegning på Eigersund kommune? a. Det neste momentet er en eventuell gevinstbeskatning på kommunens hånd hvis BBL løses opp? b. Differansen mellom inngangsverdien av bygningene og dagens markedsverdi blir som utgangspunkt skattelagt som alminnelig inntekt (28%). c. lht regnskapene er eiendommene bokført til kroner. d. Skattelovens 2-30 punkt I c) er kommuner fritatt for skatt, men det finnes gitte unntak i Skattelovens 2-5. e. Skattelovens 2-5 regulerer kraftinntekter for kommune. En sier her bla. eiendom eller innretning utenfor kommunens område. Om BBL kan anses som en eiendom eller innretning utenfor kommunens område er noe uklart juridisk. Problemstillingen er hvorvidt det i ordlyden henvises til et geografisk område eller virksomhetsområde. Videre at om det å drive et borettslag er såpass spesielt at det faller inn under ordøyden utenfor kommunens område. Juridiske vurderinger antar at bestemmelsen i sin helhet sikter til kraftinnretninger. Forarbeidene har ikke nærmere belyst hva som menes med ordlyden i 2-5. f. Dette er et forhold vi har tatt opp med Skatteetaten og fått muntlig tilbakemelding om at eventuell overføring mellom BBL og Eigersund kommune av eiendommer (når utleieforholdene fortsetter) IKKE vil føre til en skattemessig posisjon for Eigersund kommune. g. Dvs, at en eventuell overføring av eiendommer vil ikke føre til at det utløses skattelegging på Eigersund kommune. 4. Dekning av finansutgifter? a. I en transaksjon hvor BBL awikles vil den mest sannsynlige løsningen være at Eigersund kommune overtar gjelden til BBL. En peker på at i den skisserte løsningen er det kun Eigersund kommune og BBL som er aktører og dermed foregår ikke dette som et vanlig salg av eiendommer, men en overføring. b. En viser til at dagens gjeld blir betjent av BBL. Dvs, at dagens inntekter og drift dekker finansutgiftene og på den måten vil ikke en slik overtakelse belaste driftsbudsjettet til Eigersund kommune mer enn i dag. 5. Andre utgifter? a. I forbindelse med awikling av BBL vil det være behov for konsulenttjenester fra SBBL. Dette for å sikre de formelle vedtak slik at prosessen kan gjennomføres korrekt. SBBL vil fakturere oss for disse oppgaver etter medgått timeforbruk. Beløp er ikke kjent, men en legger til grunn at dette vil utgjøre et mindre beløp totalt sett. b. Det kan være at kommuneadvokaten vil bli koblet inn ved eventuelle juridiske forhold som en i dag ikke kjenner. c. Dekningen av nevnte forhold er foreslått dekket ved bruk av mottatte midler fra BBL (dvs, likvide midler). En peker på at med dette vil gjelden til Eigersund kommune øke med ca. 16,6 millioner kroner, men at denne vil bli betjent av eksisterende inntekter ved BBL. Videre peker en på at Eigersund kommune vil få tilført en positiv likviditetsreserve som foreløpig settes av på et driftsfond. Alternative løsninger: Den alternative løsningen er at dagens drift fortsetter videre. Dvs, at BBL fortsetter som et eget borettslag hvor Eigersund kommune eier samtlige andeler. Det må da fremmes en egen sak knyttet opp mot nye vedtekter /78-

8 Dokumenter - vedlagt saken: Notat fra ordføreren. Parter i saken: Eigersund kommune BBL (hvor and&seier er Eigersund kommune) -8/78-6

9 Internt notat -2- Jeg ønsker også å få belyst måten Eigersund kommune foretar styrevalg på. Dette gjør vi så langt jeg kan se i henhold til vedtektene der styret og styreleder velges av generalforsamlingen. Ordfører, eller en som ordfører lar seg representere ved fullmakt, representerer kommunen på generalforsamling. Mottakere: Karl Johan Olsen Rådmann Bakkebe borettslag Vår rot.: 09/52782! FE Saksbehandler: Terje Jørgensen E-post 10 Dato: Tetefon: Il Mobtltelefon: Administrasjonen har ikke kunnet fremskaffe at det foreligger verken retningslinjer eller noe politisk vedtak for hvordan styremedlemmer skal velges av Eigersund kommune til Bakkebø Borettslag. Da er det ordfører, som representerer eier, som velger representanter i generalforsamlingen. Praksis til i dag har vært at ordføreren har fått innkallingen til generalforsamlingen og overlatt denne til rådmannen som deretter har utpekt en representant. Denne har så møtt med fullmakt fra ordføreren til å representere Eigersund kommune som eier. Frem til i dag har styret blitt sammensatt av representanter utpekt av rådmannen etter delegering fra ordfører, og av representant fra Sandnes Boligbyggelag. Slik ble det gjennomført også i Rent prinsipielt er mitt syn at det er naturlig at kommunestyret enten foretar en oppnevning på lik linje med andre styreverv eller eventuelt delegerer dette til rådmannen. Jeg ønsker en sak angående Bakkebø borettslag fremmet av rådmann til Formannskapets, fortrinnsvis senest til siste møte i juni 09. I denne saken ønsker jeg følgende særlig belyst: Eiervurdering av Bakkebø borettslag. Er borettslag en riktig og fremtidsrettet organisering for å ivareta kommunens eierinteresser? Er vedtektene i tråd med praktisering av eierskapet og gjeldende lowerk? Målsetting og fremtid for Bakkebø borettslag. Først og fremst ønsker jeg saken fremmet fordi det er viktig med en eiervurdering av selskapene kommunen eier i fra tid til annen. Det ligger vesentlige verdier i Bakkebø borettslag der Eigersund kommune har 100% av andelene. Et konservativt anslag skal være ca 20 millioner. Jeg kan heller ikke se at Bakkebø borettslag har vært vurdert i forbindelse med kommunens årlige eiervurdering av kommunale selskaper, og om den informasjonen jeg har fått er rett, er det svært lenge siden borettslaget har vært drøftet politisk. Jeg synes derfor det hadde vært fornuftig med en kortfattet presentasjon i henhold til det oppsettet som følges ved kommunens øvrige årlige eiervurdering. Det har blitt meg fortalt at Bakkebø borettslag i sin tid ble dannet av økonomiske årsaker i forbindelse med kommunens overtakelse av institusjonen Bakkebø. Dette var antagelig rett på det daværende tidspunkt, men problemstillingen i dag er om dette er den rette organiseringen for å ivareta kommunens eierinteresser? Det vil også være nærliggende å få en økonomisk og driftsmessig sammenlikning mellom fortsatt eierskap via borettslag og eventuelt direkte eierskap, hvor borettsiaget innhold er innlemmet i kommunens drift. Stemmer vedtekter med praktisering av dagens eierskap og gjeldende lovverk? Jeg ønsker her å få belyst om borettslaget driver etter intensjonene og bestemmelser i vedtekter og lovverket, noe jeg i utgangspunktet selvsagt regner med at vi gjør. Men dette hadde vært greit å få drøftet, spesielt lys av vedtektenes punkt 2.1, underpunkt 3 og 4, om andeler og andelseiere. Dette går på kommunens andel av andeler, hvor underpunktet 3 sier noe om førstegangs tildeling og at vi forplikter oss til å søke å avhende andeler, mens det i underpunkt 4 sier noe om at kommunen kan eie inntil 50% av andelene. Disse punktene kan i utgangspunktet virke noe motstridende og det kan være fornuftig med en avklaring for å forsikre oss selv om at vi driver både i henhold til intensjonene og gjeldende lover, samt selskapets vedtekter. I forbindelse med årets generalforsamling var det min intensjon å stille selv. Dette var beklageligvis ikke mulig, da generalforsamling også i år sammenfalt med bedriftsforsamling og generalforsamling i Lyse Energi AS. Derfor har jeg valgt å følge tidligere praksis ved årets generalforsamling når det gjelder å representere Eigersund kommune som eier. Til årets generalforsamling var styreleder og to representanter på valg fra Eigersund kommune. Som et ledd i et aktivt og politisk eierskap har jeg som ordfører og eiers representant i år skiftet ut en administrativ representant med utenforstående representant som kan komplettere styret. Da flere av Eigersund kommunes styrerepresentanter, herunder styreleder, har hatt vervene i en årrekke, så jeg det ikke som unaturlig at det her som i andre selskaper kunne være formålstjenelig med en fornyelse. Jeg har også byttet om på to administrative representant for å oppnå kjønnsbalanse i styret. Det er naturlig at et heleid offentlig selskap går foran som et godt eksempel i denne sammenheng. Ingen av de sittende styrerepresentantene fra Eigersund kommune ønsker imidlertid å være styreleder. Tidsfaktoren og kravene til en styreleder tatt i betraktning, valgte jeg derfor 01sf Aurdal som styreleder. Med sin bakgrunn som tidligere ordfører i kommunen og erfaring fra uttallige styreverv, er det min oppfatning at han vil kunne komplettere styret godt. Jeg ser det også som positivt at han kjenner godt til borettslaget fra den tiden da det ble dannet Da et slikt styreverv kan være tidkrevende, har jeg også avklart med Aurdal at han har tid og anledning til å utføre den jobben som styret til en hver tid må finne påkrevd. Rent prinsipielt hadde jeg et ønske om at dette hadde blitt gjort gjennom et politisk vedtak i kommunestyret, men dette var det ikke mulig å få gjennomført til denne generalforsamlingen. Dette er også noe av årsaken til at jeg ber om at det legges frem en sak til politisk behandling og at dette skrivet legges som referatsak til formannskapets møte 29. April 09. Nå bør det nevnes at jeg rent prinsipielt ikke ser den store forskjellen mellom årets oppnevning og tidligere oppnevninger iom at det ikke foreligger noe politisk vedtak på hvordan slik oppnevning skal gjøres. Besøksadresse: Bøckmans gate Egersund I Rådhuset 4. et. Telefon: Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund I Rådhuset 4. et. Telefon: Postadresse:, Telefaks: Postadresse:, Telefaka: E-postadresse: Internett:.eipersund.kommune.no Org.nr.: E-postadresse: postetgersund.kommune.no Internett: w.etgersund.kommune.no Org.nr.:

10 -3- Hvis formannskap og kommunestyret kommer frem til at vi skal fortsette med tidligere praksis, så er også vedtektene i selskapet fulgt og sittende styre fortsetter sitt virke. Skulle formannskap og kommunestyret komme frem til at praksis for valg skal endres eller at selskapet skal innlemmes i den kommunale drift, så vil jo dette også være bestemmende for fremtidig praksis. Ved det formannskapet får seg forelagt en sak snarest mulig, vil det være mulig for formannskapet og kommunestyret å ta stilling til også denne delen av saken snarest mulig. Rent formelt er det helt uproblematisk dersom kommunestyret skulle ønske at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling og foretas nyvalg dersom dette skulle bli resultatet av den politiske behandlingen. Til orientering så mener ordfører prinsipielt at Eigersund kommune bør tilstrebe å følge KS Eierforum sine anbefalinger i størst mulig grad for samtlige selskaper og foretak vi er eiere i. Vi bør løsrive utnevning av styrer fra den politiske kabal og hestehandel rett etter kommunevalget og ha en mer profesjonell tilnærming til hvordan vi skal drive selskapene våre. Flere av selskapene forvalter millionverdier og har en viktig samfunnsrolle. Selskapene bør ha egen valgkomite med instruks. Styrene skal være kollegiale organ med komplementær kompetanse. Det er i generalforsamling og representantskap vi skal utøve vårt eierskap. Med vennlig hilsen Terje Jørgensen Ordfører Besøksadresse: Bøckmans gate 2,4370 Egersund I Rådhuset 4. et Teeton: Postadresse: Teletaks E-postadresse: Internett:.eigersund.kommune.no Org.nr.:

11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte Formannskapet Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Journalpostløpenr.: 10/174 10/2032 E-ost: maalffld.esoelandieiaersund.kommune.no Arkivsaksnr.: Arkiv: :FE Stilling: Politisk sekretær Saksbehandler: Målfrid Espeland Enhet: Politisk sekretariat Telefon: sciz -11/ Protokollen F doc Dok.nr Tittel på vedlegg Dokumenter - vedlagt saken: Protokoll fra formannskapets møte den godkjennes. Forslag til vedtak : Avgjøres av utvalget. Saksgang: Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Sammendrag: Dato: Avdeling: Sentraladministrasjonen Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak

12 -8LI L

13 cl)cdco 0t- c.> (I.) O C0 CD J9.. i 0 = 0 C ES_i -, fl J?1 EE E 2i5 \ E±i5 Dø. EO E E Wci 0 E..g cdl 2 0 \ % QQ)t 00 uf \\.- G) I (I) Co - oi_ -à 4. z 0 _ - i... (I) 1) cu.wø Z.9. D I c. cl) 0

14 Bjørn Carlsen, Arne Dirdal Fremskrittspartiet (2): Wenche Haffnes Andersen, Kjell Fredriksen Berentsen, Ruth Karl Ludvigsen Fiske Vara i rekkefølge: Per Hovland, Arnfinn Havsø, Hans Merkesdal, Roald Eie Høyre (3): Ordfører Terje Jørgensen Jr., Leif Erik Egaas, Liv Tone øiumshaugen Vara i rekkefølge: Thor Kristian Klepp, Rolf Magne Skogen, Sissel Vollås, Bjørn Reidar Vara i rekkefølge: Arne Stapnes, Grete Iren Håkull, Astrid Hetland Robertson, Arbeiderpartiet (4): Knut Pettersen, Unn Therese Omdal, lnghild Vanglo, Bitten Fugelsnes -14/78-001/10 Kommunale eiendommer - eventuelle salg 002/10 Godkjenning av protokoll fra møte i og /10 Kommunalt boligfelt på Tuå - 004/10 005/10 006/10 007/10 landbrukseiendom/utbyggingseiendom - 008/10 Debatthefte /10 Referatsaker til formannskapets møte /10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte svar utmarksparseller - til KS gnr. 60 bnr Dyrnes/Aktiv Eiendomsutvikling Dalane AS - gnr. Klage på formannskapets vedtak - gnr. 103 bnr. 10, Per Magne Egeland, Møgedalsveien bnr. i og 2 - Nina Evje Lomeland dispensasjon Kåre Magne Pedersen for tilbygg til fritidsbolig, Søknad om lemping på /dispensasjon fra konsesjonsvilkår om driveplikt Søknad om deling av driftsenhet - fradeling av tre parseller fra felles Heilvik. gnr. 26 bnr. 2 - Thor Jostein Sak nr, Sakstittel L Søknad om konsesjon til erverv av Saks liste: Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim. Venstre (1): Tor Inge Rake Senterparti (1): Sigval Bernt Nodland Kristelig Folkeparti (2): Varaordfører Solveig Ege Tengesdal, Morten Haug Vara i rekkefølge: Bente Skåra, Arne Geir Ege, Edmund Iversen Vara i rekkefølge: Birger Røyland Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer (13):

15 1.2. Kostnader knyttet til et salg. 3. Maurtråkket i og 3 selges når eksisterende leieforhold avvikles (dvs, når nytt skolebygg 2. Rådmannen får fullmakt til å forsøke å selge / avhende aksjene i Filmparken AS. i.4. Finansieringen skjer ved reduksjon av budsjettert avsetning til Driftsfondet Eventuell innhentingav juridisk kompetanse Taksering av bygg/eiendommer som foreslås solgt. 1. Det settes av kroner til følgende forhold: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak: -1 5/78-2. Rådmannen får fullmakt til å forsøke å selge / avhende aksjene i Filmparken AS d. Finansieringen skjer ved reduksjon av budsjettert avsetning til Driftsfondet c. Eventuell innhenting avjuridisk kompetanse. 1. Det settes av kroner til følgende forhold: b. Kostnader knyttet til et salg. a. Taksering av bygg/eiendommer som foreslås solgt. Formannskapet innstiller til kommunestyret: FS-O01l10 Vedtak: Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. Pettersens forslag enstemmig vedtatt. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Trollkjerkeveien 6 og 8. Det legges fram et notat til kommunestyremøte i forhold til Urhammerveien 7 og KNUT PETTERSEN (AP) foreslo: skal det foreligge alternative lokaler for den frivillige virksomheten. I den grad Helleland gamle kommunehus og Helleland eldresenter anbefales solgt SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) foreslo følgende tillegg til rådmannens pkt. 7: Møtebehandling: Formannskapet 8. Klokkergården selges. Helleland gamle kommunehus, Folhammaren 26, 28, 30 og 32 (det nordre bygget med fjernarkivet et annet - sted slik at Hammergården kan selges. behov for leilighetene eller aksepterer et alternativt boligtilbud. 5. Det fremmes en egen sak som vurderer mulighetene for å ha Eigersund kommune sitt 6. Urhammerveien 7, Trolikjerkeveien 6 og 8 selges når nåværende beboere ikke lenger har 7. Det legges frem en egen sak konsekvenser og løsninger knyttet opp mot et salg av sak om nevnte forhold. 4. Duehuset selges så snart dagens korttidsbarnehage er avviklet. Det legges frem en egen 4 leiligheter) og Helleland eldresenter. Utgangspunktet er at nevnte bygg skal selges. er klart) : Kommunale eiendommer - eventuelle salg

16 7. Det legges frem en egen sak konsekvenser og løsninger knyttet opp mot et salg av lenger har behov for leilighetene eller aksepterer et alternativt boligtilbud. sitt fjernarkivet et annet - sted slik at Hammergården kan selges. 5. Det fremmes en egen sak som vurderer mulighetene for å ha Eigersund kommune egen sak om nevnte forhold. 4. Duehuset selges så snart dagens korttidsbarnehage er avviklet. Det legges frem en 6. Urhamme,veien 7, Trolikjerkeveien 6 og 8 selges når nåværende beboere ikke -16/78- med strømforsyningen dekkes inn. Budsjettrammen for prosjektet økes med kroner, slik at alle kostnadene i forbindelse Rådmannens forslag til vedtak : 003I10: Kommunalt bohgfelt på Tuå - Hellvik. Vedtaket er enstemmig. Protokoll fra formannskapets møte den og godkjennes. FS Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent Votering: Møtebehandhng: Formannskapet Protokoll fra formannskapets møte den og godkjennes. Forslag til vedtak : : Godkjenning av protokoll fra møte og InnstNlingen er enstemmig. Trolikjerkeveien 6 og Det legges fram et notat til kommunestyremøtet i forhold til Urhammeiveien 7 og 8. Klokkergården selges. skal det foreligge alternative lokaler for den frivillige virksomheten. I den grad Helleland gamle kommunehus og Heileland eldresenter anbefales solgt med 4 leiligheter) og Helleland eldresenter. Utgangspunktet er at nevnte bygg skal selges. Helleland gamle kommunehus Folhammaren 26, 28, 30 og 32 (det nordre bygget skolebygg er klart). 3. Maurtråkket I og 3 selges når eksisterende leieforhold avvikles (dvs, når nytt

17 Votering: Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Kostnader knyttet til adkomst vei og fortausopparbeidelse synliggjøres i forbindelse med ORDFØREREN foreslo: - Internt notat fra Miljø- og driftssjefen dat (JpID 10/1208). Nytt dokument i saken: Møtebehandling: fastsettelse av tomteprisen. -17/78- forvaltningslovens 33. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 15, jamfør Klagen oversendes Fylkesmannen og Rogaland Fylkeskommune for uttalelse. at klage kan tas til følge. Formannskapets vedtak av oppheves derfor. Formannskapet har nøye vurdert klage fra Per Magne Egeland datert og vedlegg datert ,og ser at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) fremmet alternativt forslag til vedtak: Møtebehandling: Formannskapet 33. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 15, jamfør forvaltningslovens Klagen oversendes Fylkesmannen og Rogaland Fylkeskommune for uttalelse. klage kan tas til følge. datert , men kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at Formannskapet har nøye vurdert klage fra Per Magne Egeland datert og vedlegg Formannskapets vedtak av opprettholdes derfor. Rådmannens forslag til vedtak : 556 til fritidsbolig, gnr. 103 bnr. 10, Per Magne Egeland, Møgedalsveien : Klage på formannskapets vedtak - dispensasjon for tilbygg Vedtaket er enstemmig. fastsettelse av tomteprisen. Kostnader knyttet til adkomst vei og fortausopparbeidelse synliggjøres i forbindelse med forbindelse med strømforsyningen dekkes inn. Budsjettrammen for prosjektet økes med kroner, slik at alle kostnadene i FS Vedtak: Formannskapet

18 vedlegg datert 06. 1O.09,og ser at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 15, jamfør Klagen oversendes Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune for uttalelse. forvaltningslovens 33. at klage kan tas til følge. Formannskapet har nøye vurdert klage fra Per Magne Egeland datert og Formannskapets vedtak av oppheves derfor. FS Vedtak: -18/78- fra felles utmarksparseller - gnr. 60 bnr Kåre Magne Pedersen 006!10: Søknad om deling av driftsenhet - fradeling av tre parseuer Vedtaket er enstemmig. Formannskapet gir etter 11 i konsesjonsloven dispensasjon i en periode, fra sammen med gnr./bnr. 112/5 og 101/51 Eigersund som en driftsenhet. Dette for at sovende melkekvoten på bruket til , fra konsesjonsvilkår fastsatt i vedtak i formannskapet sak 104/07 om at gnr./bnr. 114/1 og 2 i Eigersund må legges til og drives bruket gnr./bnr. 114/1 og 2 kan forpaktes vekk i denne perioden for å få aktivisert den FS Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Votering: Motebehandli ng: Formannskapet forpaktes vekk i denne perioden for å få aktivisert den sovende melkekvoten på bruket. og 101/5 i Eigersund som en driftsenhet. Dette for at bruket gnr./bnr. 114/1 og 2 kan om at gnr./bnr. 114/1 og 2 i Eigersund må legges til og drives sammen med gnr./bnr. 112/ , fra konsesjonsvilkår fastsatt i vedtak i formannskapet i sak 104/07 Formannskapet gir etter 11 i konsesjonsloven dispensasjon i en periode, fra til Rådmannens forslag til vedtak: om driveplikt - gnr. 114 bnr. I og 2 - Nina Evje Lomeland : Søknad om lemping på Idispensasjon fra konsesjonsvilkår Vedtakets stemmetan fremgår av voteringen. Tengesdals forslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling. (AP+ V) Votering:

19 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir i medhold av 93 i plan- og bygningsloven tillatelse tn fradeling av tre parseller på henholdsvis ca. 28,1, ca. 1,1 og ca. 0,1 dekar, til sammen 29,3 dekar fra gnr./bnr. 60/29 sin felles utmark. 2. Formannskapet gir i medhold av 12 i jordioven tillatelse til fradeling en parsell på ca. 28,1 fra gnr./bnr. 60/29 sin felles utmark Formannskapet Møtebehandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-006!1 0 Vedtak: 1. Formannskapet gir i medhold av 931 plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av tre parsellerpå henholdsvis ca. 28,1, ca. 1,1 og ca. 0,1 dekar, til sammen 29,3 dekar fra gnr./bnr. 60/29 sin felles utmark. 2. Formannskapet gir i medhold av 12 ijordioven tillatelse til fradeling en parsell på ca. 28,1 fra gnr./bnr. 60/29 sin felles utmark. Vedtaket er enstemmig : Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendomlutbyggingseiendom - gnr. 26 bnr. 2 - Thor DyrneslAktiv Eiendomsutvikling Dalane AS Jostein Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 konsesjon til Aktiv eiendomsutvikling Dalane As og Thor Jostein Dyrnes til kjøp av en ideell1/2-del hver av gnr./bnr. 26/2 i Eigersund. Det settes som vilkår at del av gnr./bnr. 26/2, ca. 677 dekar, noe regulert til hytteformål (ca. 164 dekar) og alt som ikke er regulert til hytteformål (ca. 513 dekar) blir solgt som selvstendig bruk eller til nabobruk som tilleggsjord til en landbruksmessig forsvarlig pris innen Formannskapet Møtebehandling: Nye dokumenter i saken: - Notat fra jordbrukssjefen dat til formanskapet vedr. konsesjonssak gnr./bnr. 26/2 i Eigersund kommentar til skriv fra Henning Mong og Hans Arvid Rodvelt. (JplD 10/1360.) - Søknad om konsesjon til erverv gnr. 26 bnr. 2 på Rodvelt (JpID 09/104240) - Kjøpekontrakt på Rodvelt gnr. 26 bnr. 2 (JpID 10/1 353) - Svar på forespørsel om Formannskapet sak 007/10. (JplD 09/2703) - Vedr. Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 26. bnr. 2 (JpID 10/1353) -19/78-

20 FS Vedtak: (H + FrP). Vanglos forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmanriens innstilling. Votering: fremmes. Søknaden avslås. Delingssaken må behandles før eventuell ny konsesjonssøknad INGHILD VANGLO (AP) foreslo: -20/78- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Egaas forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt. Egaas forslag pkt 5 og 6 vedtatt med 11 mot 2 stemmer. FRP Egaas forslag pkt 9 enstemmig vedtatt. Voteri ng: deltidsdilemmaet. Det må gis større handlingsrom til å teste ut alternative løsninger for å løse Til pkt. 9: Hvordan kan tariffoppgjøret bidra til å løse deltidsdilemmaet? må vurderes. Eventuelle konsekvenser for kommunestrukturen som følge av Samhandlingsreformen skal lykkes? Til pkt. 5: Hvilke andre utfordringer kan bli sentrale for kommunene i Til pkt. 6: Hvordan kan KS best legge til rette for at Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen? tjenesteproduksjonen til realistisk nivå, drøftet med KS. Staten må vurdere den stadige rettighetsiovgivningen og tilpasse forventningene for forutsigbarhet om økonomiske rammebetingelser? Til pkt. 2: Hvilken eventuelle systemendringer bør fortas for få en større Fellesforslag fra LEIF ERIK EGAAS (H) og KNUT PETTERSEN (AP): Møtebehandling: Formannskapet saken. Saken videresendes til KS Rogaland for videre behandling. Formannskapet vedtar rådmannens forslag til svar til KS debatthefte slik de fremkommer i Rådmannens forslag til vedtak : : Debatthefte svar til KS Vedtaket er enstemmig. fremmes. Søknaden avslås. Delingssaken må behandles før eventuell ny konsesjonssøknad - Skriv fra Aktiv Eiendomsutvikling dat (JpID 09/2705)

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapet Formannskapssalen 16.3.211 Tidspunkt: 12: BEFARING I ORIENTERINGER kl 1:15 Avreise fra rådhuset. Søknad orp konsesjon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: I Kommunestyret [Møtested: Egersund Arena Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 17:15 MERK TID ORIENTERINGER kl 17:15. Delegering av myndighet i norske kommuner

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 126/10-135/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.09.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:30 Tidspunkt - til: 15:15 Sak fra / til: 099/10-107/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Dato: 17.2.211 Tidspunkt: I 19:3 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Målfrid Espeland 4-a Utvalgsleder L& Espeia

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : 4 01 5/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen -.......,.. 5 4 Utvalgsekretær Målfrid Espeland

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3 etg. - Rådhuset - Merk sted! Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER Tone Tunheim, prosjektleder

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Dato: 14..211 Tidspunkt: 15: (Merk tid) Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.05.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 10:00 Tidspunkt - til: 14:10 Sak fra / til: 056/10-066/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Kantinen Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 047/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer