EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Utvalg: Dato: Tidspunkt: 12:00 Møtested: Formannskapssalen Formannskapet MØTEINNKALLING -1/78- Sekretariatsieder Terje Jørgensen jr. Ordfører Leif E. Broch % Egersund, i / /10 Bakkebø borettslag - eventuelle endringer i eiersituasjonen. 012/10 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte /10 Kjøp av tilleggsareal mot Lagårdsveien - 014/10 gnr. 2 bnr Orientering_til_styringsgruppen_/_mandat. 015/10 Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet for Jæren. 016/10 Båtplasser 017/10 Referatsaker til formannskapets møte Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang /10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte avtaler. Bjørg Nord is Pedersen og Anders Myklebust. Klage på avslag på søknad om dispensasjon/deling av grunneiendom, Morten Dybing. Avgjøres av kommunestyret: Avgjøres av utvalget: Sak nr. Sakstittel L Saksliste: Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE

2 kommune. kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv av saken(e). møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på organisasjonsgjennomgang Det foreligger ikke saksdokumenter til sak 19/10 - Merk: Administrative meldinger lnnkalling - Eventuelle - Følgende Orientering Prosjekt -2/78- henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. bibliotekene, Lerviksbygget, landbrukssenteret på Helleland, samt på kommunens no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved internettsider www. eiciersund. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, alle lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av varsel. Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. til styringsgruppen /mandat. driftstilpasning og varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: forfall meldes til politisk sekretær Målfrid Espeland tlf / av varamedlemmer:

3 E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak - -- Dalo: Avdeling: Sentraladministrasjonen Arkiv: :FA-L73 Enhet: Seksjon økonomi Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Tore L. Oliversen 10/210 Stilling: økonomisjef Journalpostløpenr.: Telefon: /2581 tore.iudvig.oliverseneigersund.kommune.no Saksnummer Utvalglkomite Møtedato 01 1/10 Formannskapet Kommunestyret Bakkebø borettslag - eventuelle endringer i eiersituasjonen Sammendrag: Eigersund kommune eier 100% av andelene i Bakkebø borettslag (BBL). Det er reist spørsmål om fremtidig eierform på eiendommene ved BBL. Skal en fortsatt ha et borettslag eller skal eiendommene overføres til Eigersund kommune? Videre hvilke utgifter ligger ved en eventuell overføring? I denne sak fremmer rådmannen forslag om at BBL avvikles og hvor eiendommer og verdier overføres til Eigersund kommune. BBL sine finansutgifter skal dekkes via leieinntekter på byggene slik at Eigersund kommune sine driftsbudsjetter ikke belastes knyttet opp mot nevnte forhold (dvs, etter selvkostprinsippet). Rådmannen foreslår at likvide midler settes av på et nytt driftsfond. Saksgang: Formannskapet innstiller til kommunestyret, som fatter endelig vedtak. Videre vil generalforsamlingen og styret i Bakkebø Borettslag (BBL) kjøre prosessen videre. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Bakkebø borettslag (BBL) selger (overfører) eiendommer og verdier til Eigersund kommune. 2. Bakkebø borettslag (BBL) awikles når eiendommer og verdier er solgt (overført) til Eigersund kommune. 3. Eigersund kommune søker om å overta ansvar for mottatte oppstartingstilskudd og lån i Husbanken (16,6 millioner kroner) som er knyttet opp til BBL. 4. økte utgifter (herunder finansutgifter og driftsutgifter på eiendommene) skal dekkes via driften ved eiendommene som i dag er knyttet opp mot BBL (selvkostprinsippet). 5. Likvide midler som mottas i forbindelse med avviklingen av BBL brukes til å dekke omkostningene knyttet opp mot prosessen og hvor resten avsettes på et eget driftsfond. Eigersund kommune kan forskuttere utgiftene knyttet opp mot salg/avvikling av BBL. 6. Disponeringen av nytt driftsfond tas opp i forbindelse med økonomirapport og/eller budsjett. 7. Rådmannen får fullmakt til å møte som andelseier på generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling i BBL og fatte de nødvendige vedtak knyttet opp mot salg/avvikling av BBL. 8. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern assistanse til formell avvikling av BBL. -3/78-

4 formannskapets møte Notatet vedlegges denne sak. Ordføreren i Eigersund kommune la frem et notat knyttet opp mot Bakkebø borettslag til Eventuell tidligere politisk behandling: ressurser - av 11. Rådmannen fremmer egen sak knyttet opp mot drift herunder nødvendige budsjettendringer knyttet opp mot finansutgifter/driftsutg ifter/leieinntekter. økt eiendomsmasse for Miljøavdelingen. bemanningsmessige fremdrift knyttet opp mot awiklingen av BBL herunder -4/78-2 Eigersund kommune (eier 100% av andelene) og praksis har vært at ordfører som får fullmakt av ordfører møter på generalforsamlingen. eller den Det er generalforsamlingen i BBL som velger styre. Generalforsamlingen består av indre og ytre vedlikehold i enkelt bygg/eiendommer/leiligheter. Ved en overtakelse kan disse midlene være noe lavere. Bankinnskuddet er likvide midler (rene penger) som står på bankkonto. BBL har opparbeidet kroner. Videre var det ca kroner som et rent bankinnskudd. bankinnskuddet vil variere og hvor årsregnskapet for 2009 ikke er avlagt/mottatt. Dog så har kroner. En viser videre til at disponible midler har vært høyere, men er brukt til BBL en god økonomi og hvor disponible midler pr september 2009 ble oppgitt til å være et akkumulert overskudd (siden starten) som dette innskuddet er en del av. En påpeker at Pr hadde BBL en gjeld på 16,6 millioner kroner og et borettsinnskudd på BBL og videreleier boligene til aktuelle personer. Det er kun Eigersund kommune som er andelseier. Eigersund kommune betaler husleien til Etableringen av BBL var nok knyttet opp mot flere forhold, men det ble bla. dannet av økonomiske årsaker. Ved å la BBL forestå ombyggingen lå ikke den økonomiske risikoen i kommunen disponerte/forpliktet seg til å disponere boligene. disse. En peker dog på at det var Eigersund kommune som var andelseier og knyttet opp mot dette prosjekt. Videre var det BBL som tok opp lån og betjente utviklingshemmede eller andre sosiale-/helseformål. Dette er fulgt/gjennomført. realiseres ved salg av deler av eiendommene på Slettebø nyttes til tiltak til beste for psykisk Det foreligger en avtale som sier at frem til 1. januar 2014 skal anlegg eller verdier som desember 1997 ble Fjellstua og Skarstua ført tilbake til Eigersund kommune. To av de nevnte 16 eiendommene ble ikke tatt i bruk av BBL og iht. kommunestyrevedtak i nevnte tidspunkt 50 personer på Slettebø. beboerne egne leiligheter. Ombyggingen omfattet i utgangspunktet 16 boliger/eiendommer borettslag BBL). Borettslaget ble etablert for å huse mennesker med psykisk Den 30. juni 1994 signerte Eigersund kommune, ved ordfører, en avtale mellom Sandnes Boligbyggerlag (SBBL) vedrørende etablering av et borettslag på Slettebø (Bakkebø utviklingshemming, som tidligere hadde bodd på Bakkebø institusjonen. Ombygging skulle gi og totalt 42 personer. Videre bodde det da 2 beboere på øste-bygget og 6 personer på Aust- Agder. De to siste eiendommene var (er) i kommunal eie og drift. Ut fra dette bodde det på Andre opplysninger I fakta i saken: 10. I forbindelse med økonomirapportering I budsjett rapporterer rådmann om status I 9. Avviklingen av BBL gjennomføres snarest mulig og ventes sluttført høsten 2010.

5 Saksbehandlers vurderinger: Basert å ordførerens notat vil spørsmålet dreie seg om dagens eierform i BBL er den mest fremtidsrettet. I utgangspunktet ønsker en å peke på følgende forhold: En kjenner til hvilke bygg en her snakker om (byggene BBL består av). En kjenner til størrelsen på gjelden i BBL. Dvs, at den økonomiske størrelsen er kjent. BBL har en sunn og grei økonomi. Dvs, at en ikke overtar et konkursbo. Eigersund kommune må gi et botilbud (enten direkte eller indirekte) til dagens beboere. Det er og vil være behov for utleieboliger av denne typen. Slettebø-området er et viktig område for Eigersund kommune knyttet til bla. tjenestetilbud, museum, diverse lokaliteter for egen virksomhet, skoletilbud, barnehagetilbud og fremtidig byutvikling. Det å ha et kommunalt tilbud via et styre/borettslag kan virke fordyrende og mer tungvindt enn nødvendig. Styreleder har pekt på at det er awik mellom rollefordeling/arbeidsfordeling mellom styre i BBL og Eigersund kommune. Herunder hvem som skal ta utgiftene utgiftene knyttet opp mot for eksempel indre vedlikehold. Dvs, at vedtektene må endres hvis ikke BBL awikles. Eigersund kommune må uansett gi tjenester til beboerne og BBL iht. avtale/vedtekter. Basert på nevnte forhold så er det flere forhold som taler for at Eigersund kommune overtar eiendommene i BBL og ikke går via et eget borettslag. Rådmannen konkluderer med at en mer eierform er å eie direkte. Dette er en konklusjon som rådmannen trekker og fremmer forslag på (noe resten av saken vil bygge opp under). fremtidsrettet byggene En peker på at det som vil avgjøre en slik endring er økonomiske forhold. Dvs, at en awikling av BBL må og kan ikke skje hvis utgiftene forbundet med dette blir for store. En viser videre til at styreleder i BBL har hatt en dialog med Eigersund kommune og pekt på at vedtektene ikke (på alle punkt) er i samsvar med praksis. Dvs, at hvis Eigersund kommune ikke overtar eiendommene direkte må/bør vedtektene i BBL endres. En oppløsning av et borettslag vil skje etter egne regningslinjer hvor vedtak skal fattes på generalforsamling og utføres av styre/awiklingsstyre. Dette for å ivareta andelseiere, skyldnere og andre aktuelle aktører. En peker på at BBL er et noe spesielt borettslag med tanke på at det er Eigersund kommune som eier 100% av andelene og ikke beboerne (noe som er vanlig praksis). Videre videreformidles boligene av Eigersund kommune (dvs. boligene leies ut). En eventuell awikling av BBL blir også noe spesiell da det er flere parter og forhold en må forholde seg til. Dette være seg: 1. Kan BBL awikles og eiendommer overføres til Eigersund kommune? 2. BBL har mottatt tilskudd og har lån i Husbanken. Vil Husbanken akseptere at BBL avvikles? 3. Er det mulig å flytte lån over fra BBL i Husbanken til Eigersund kommune? 4. Offentlige gebyrer / avgifter knyttet mot en eventuell overføring av eiendommer mellom to selvstendige juridiske enheter, dvs. BBL og Eigersund kommune. 5. Vil en eventuell overføring av eiendommer føre til at det utløses skattelegning på Eigersund kommune? 6. Leieforhold knyttet til dagens leietakere og den tjenesteproduksjonen som gis? BBL er et eget juridisk selskaplborettslag hvor Eigersund kommune eier 100% av andelene og på den måten kan Eigersund kommune gjøre hva en vil med BBL. Dvs, at BBL på lik linje med andre borettslag kan selges og awikles. Formelt vil eiendommer bli solgt fra BBL til Eigersund kommune. Videre blir så verdiene som BBL sitter på (etter et salg) overført/gitt til andelseieren. Andelseier i denne sammenheng er Eigersund kommune. Når så er gjort vil -5/78-

6 Borettslagsloven. Denne fordeler arbeidsoppgaver mellom generalforsamlingen og styret. En viser til at BBL er registrert i Rettsregisteret for Borettslag og en awikling vil følge For andre momenter viser en til økonomiske konsekvenser. andre prosesser og forhold. Disse forholdene vil fortsette som i dag. Og hvor endringer vil være knyttet opp mot helt BBL til Eigersund kommune IKKE vil ha noe å si på verken leieforhold eller tjenestetilbud. Til det siste punktet (punkt 6) påpeker en at en eventuell overføring av eiendommene fra -6/78- som følge av at lånene er gitt med særbetingelser. Dette er en låneform som bekreftelse på at dagens utleieform/-forhold fortsetter som før. Eigersund kommune også har overfor andre boliger som vi eier selv. Ut fra på Hønefoss. c. Muntlig har representant fra Husbanken sagt at lån og avskrivninger på c. lnformasjonen bekreftes av SBBL, kommuneadvokaten og Statens Kartverk a. Tilbakemelding fra Husbanken er at så vil en akseptere. mellom to selvstendige juridiske enheter, dvs. BBL og Eigersund kommune? Må vi for Når det gjelder økonomiske konsekvenser er det spesielt følgende forhold som må vurderes: avvikles og kan lån i Husbanken flyttes over til Eigersund kommune? tilskudd kan/vil overføres til Eigersund kommune (fra BBL). a. Ved hjemmelsoverføring til andelseier belastes kroner pr andel. Dvs. avvikling/overføring. b. Ved en eventuell awikling ber Husbanken om å få oversendt vedtak og b. Dette er det som vil være gebyrer/dokumentavgifter ved en totalt kroner. eksempel betale full dokumentavgift? d. En viser til at de lån som BBL har er med Husbanken sin rente -1%. Dette 2. Hvilke offentlige gebyrer / avgifter knyttet mot en eventuell overføring av eiendommer dette ble det opplyst at samme betingelser ville bli videreført. 1. BBL har mottatt tilskudd og har lån i Husbanken. Vil Husbanken akseptere at BBL økonomiske konsekvenser: Ingen vedrørende denne sak. Universell utforming: enkelte leietaker). en økt arbeidsbelastning på seksjonen. Rådmannen vil fremme en egen sak knyttet opp mot dette forholdet samt fakturering knyttet opp mot indre vedlikehold. En viser til at selv om BBL arbeidsoppgaver mot bla. BBL og arbeidsfordellngen iht. vedtektene. Rådmannen vil også Miljøavdelingen ble beholdt vil en rådmannen måtte se på bemanningen ved seksjonen knyttet opp mot Når eiendommer overføres fra BBL til Eigersund kommune vil overføringen skje til overordnede valg en foretar og at gjeld/eiendeler overføres. Den praktiske gjennomgangen Det vedtaket kommunestyret må fatte formelle vedtak i BBL. knyttet opp mot en eventuell awikling er Seksjon Eiendomsforvaltning. Rådmannen viser til at foreslått løsning vil gi fremme sak/forslag til hvordan indre vedlikehold kan finansieres (herunder faktureres den hvilke styret i BBL. En viser her til at de formelle vedtakene i BBL vil det være generalforsamlingen må foretas av den som har fullmakt fra kommunestyre (og møter på generalforsamling) og som settes / avholdes, noe som betyr at det er den som møter for andelseier som foretar de eiendommer og gjeld. BBL være et tomt selskap som kan awikles. I realiteten vil dette skje ved overføringer av

7 d. Dekningen av nevnte beløp er foreslått dekket ved bruk av mottatte midler fra BBL (dvs. likvide midler). 3. Vil en eventuell overføring av eiendommer føre til at det utløses skattelegning på Eigersund kommune? a. Det neste momentet er en eventuell gevinstbeskatning på kommunens hånd hvis BBL løses opp? b. Differansen mellom inngangsverdien av bygningene og dagens markedsverdi blir som utgangspunkt skattelagt som alminnelig inntekt (28%). c. lht regnskapene er eiendommene bokført til kroner. d. Skattelovens 2-30 punkt I c) er kommuner fritatt for skatt, men det finnes gitte unntak i Skattelovens 2-5. e. Skattelovens 2-5 regulerer kraftinntekter for kommune. En sier her bla. eiendom eller innretning utenfor kommunens område. Om BBL kan anses som en eiendom eller innretning utenfor kommunens område er noe uklart juridisk. Problemstillingen er hvorvidt det i ordlyden henvises til et geografisk område eller virksomhetsområde. Videre at om det å drive et borettslag er såpass spesielt at det faller inn under ordøyden utenfor kommunens område. Juridiske vurderinger antar at bestemmelsen i sin helhet sikter til kraftinnretninger. Forarbeidene har ikke nærmere belyst hva som menes med ordlyden i 2-5. f. Dette er et forhold vi har tatt opp med Skatteetaten og fått muntlig tilbakemelding om at eventuell overføring mellom BBL og Eigersund kommune av eiendommer (når utleieforholdene fortsetter) IKKE vil føre til en skattemessig posisjon for Eigersund kommune. g. Dvs, at en eventuell overføring av eiendommer vil ikke føre til at det utløses skattelegging på Eigersund kommune. 4. Dekning av finansutgifter? a. I en transaksjon hvor BBL awikles vil den mest sannsynlige løsningen være at Eigersund kommune overtar gjelden til BBL. En peker på at i den skisserte løsningen er det kun Eigersund kommune og BBL som er aktører og dermed foregår ikke dette som et vanlig salg av eiendommer, men en overføring. b. En viser til at dagens gjeld blir betjent av BBL. Dvs, at dagens inntekter og drift dekker finansutgiftene og på den måten vil ikke en slik overtakelse belaste driftsbudsjettet til Eigersund kommune mer enn i dag. 5. Andre utgifter? a. I forbindelse med awikling av BBL vil det være behov for konsulenttjenester fra SBBL. Dette for å sikre de formelle vedtak slik at prosessen kan gjennomføres korrekt. SBBL vil fakturere oss for disse oppgaver etter medgått timeforbruk. Beløp er ikke kjent, men en legger til grunn at dette vil utgjøre et mindre beløp totalt sett. b. Det kan være at kommuneadvokaten vil bli koblet inn ved eventuelle juridiske forhold som en i dag ikke kjenner. c. Dekningen av nevnte forhold er foreslått dekket ved bruk av mottatte midler fra BBL (dvs, likvide midler). En peker på at med dette vil gjelden til Eigersund kommune øke med ca. 16,6 millioner kroner, men at denne vil bli betjent av eksisterende inntekter ved BBL. Videre peker en på at Eigersund kommune vil få tilført en positiv likviditetsreserve som foreløpig settes av på et driftsfond. Alternative løsninger: Den alternative løsningen er at dagens drift fortsetter videre. Dvs, at BBL fortsetter som et eget borettslag hvor Eigersund kommune eier samtlige andeler. Det må da fremmes en egen sak knyttet opp mot nye vedtekter /78-

8 Dokumenter - vedlagt saken: Notat fra ordføreren. Parter i saken: Eigersund kommune BBL (hvor and&seier er Eigersund kommune) -8/78-6

9 Internt notat -2- Jeg ønsker også å få belyst måten Eigersund kommune foretar styrevalg på. Dette gjør vi så langt jeg kan se i henhold til vedtektene der styret og styreleder velges av generalforsamlingen. Ordfører, eller en som ordfører lar seg representere ved fullmakt, representerer kommunen på generalforsamling. Mottakere: Karl Johan Olsen Rådmann Bakkebe borettslag Vår rot.: 09/52782! FE Saksbehandler: Terje Jørgensen E-post 10 Dato: Tetefon: Il Mobtltelefon: Administrasjonen har ikke kunnet fremskaffe at det foreligger verken retningslinjer eller noe politisk vedtak for hvordan styremedlemmer skal velges av Eigersund kommune til Bakkebø Borettslag. Da er det ordfører, som representerer eier, som velger representanter i generalforsamlingen. Praksis til i dag har vært at ordføreren har fått innkallingen til generalforsamlingen og overlatt denne til rådmannen som deretter har utpekt en representant. Denne har så møtt med fullmakt fra ordføreren til å representere Eigersund kommune som eier. Frem til i dag har styret blitt sammensatt av representanter utpekt av rådmannen etter delegering fra ordfører, og av representant fra Sandnes Boligbyggelag. Slik ble det gjennomført også i Rent prinsipielt er mitt syn at det er naturlig at kommunestyret enten foretar en oppnevning på lik linje med andre styreverv eller eventuelt delegerer dette til rådmannen. Jeg ønsker en sak angående Bakkebø borettslag fremmet av rådmann til Formannskapets, fortrinnsvis senest til siste møte i juni 09. I denne saken ønsker jeg følgende særlig belyst: Eiervurdering av Bakkebø borettslag. Er borettslag en riktig og fremtidsrettet organisering for å ivareta kommunens eierinteresser? Er vedtektene i tråd med praktisering av eierskapet og gjeldende lowerk? Målsetting og fremtid for Bakkebø borettslag. Først og fremst ønsker jeg saken fremmet fordi det er viktig med en eiervurdering av selskapene kommunen eier i fra tid til annen. Det ligger vesentlige verdier i Bakkebø borettslag der Eigersund kommune har 100% av andelene. Et konservativt anslag skal være ca 20 millioner. Jeg kan heller ikke se at Bakkebø borettslag har vært vurdert i forbindelse med kommunens årlige eiervurdering av kommunale selskaper, og om den informasjonen jeg har fått er rett, er det svært lenge siden borettslaget har vært drøftet politisk. Jeg synes derfor det hadde vært fornuftig med en kortfattet presentasjon i henhold til det oppsettet som følges ved kommunens øvrige årlige eiervurdering. Det har blitt meg fortalt at Bakkebø borettslag i sin tid ble dannet av økonomiske årsaker i forbindelse med kommunens overtakelse av institusjonen Bakkebø. Dette var antagelig rett på det daværende tidspunkt, men problemstillingen i dag er om dette er den rette organiseringen for å ivareta kommunens eierinteresser? Det vil også være nærliggende å få en økonomisk og driftsmessig sammenlikning mellom fortsatt eierskap via borettslag og eventuelt direkte eierskap, hvor borettsiaget innhold er innlemmet i kommunens drift. Stemmer vedtekter med praktisering av dagens eierskap og gjeldende lovverk? Jeg ønsker her å få belyst om borettslaget driver etter intensjonene og bestemmelser i vedtekter og lovverket, noe jeg i utgangspunktet selvsagt regner med at vi gjør. Men dette hadde vært greit å få drøftet, spesielt lys av vedtektenes punkt 2.1, underpunkt 3 og 4, om andeler og andelseiere. Dette går på kommunens andel av andeler, hvor underpunktet 3 sier noe om førstegangs tildeling og at vi forplikter oss til å søke å avhende andeler, mens det i underpunkt 4 sier noe om at kommunen kan eie inntil 50% av andelene. Disse punktene kan i utgangspunktet virke noe motstridende og det kan være fornuftig med en avklaring for å forsikre oss selv om at vi driver både i henhold til intensjonene og gjeldende lover, samt selskapets vedtekter. I forbindelse med årets generalforsamling var det min intensjon å stille selv. Dette var beklageligvis ikke mulig, da generalforsamling også i år sammenfalt med bedriftsforsamling og generalforsamling i Lyse Energi AS. Derfor har jeg valgt å følge tidligere praksis ved årets generalforsamling når det gjelder å representere Eigersund kommune som eier. Til årets generalforsamling var styreleder og to representanter på valg fra Eigersund kommune. Som et ledd i et aktivt og politisk eierskap har jeg som ordfører og eiers representant i år skiftet ut en administrativ representant med utenforstående representant som kan komplettere styret. Da flere av Eigersund kommunes styrerepresentanter, herunder styreleder, har hatt vervene i en årrekke, så jeg det ikke som unaturlig at det her som i andre selskaper kunne være formålstjenelig med en fornyelse. Jeg har også byttet om på to administrative representant for å oppnå kjønnsbalanse i styret. Det er naturlig at et heleid offentlig selskap går foran som et godt eksempel i denne sammenheng. Ingen av de sittende styrerepresentantene fra Eigersund kommune ønsker imidlertid å være styreleder. Tidsfaktoren og kravene til en styreleder tatt i betraktning, valgte jeg derfor 01sf Aurdal som styreleder. Med sin bakgrunn som tidligere ordfører i kommunen og erfaring fra uttallige styreverv, er det min oppfatning at han vil kunne komplettere styret godt. Jeg ser det også som positivt at han kjenner godt til borettslaget fra den tiden da det ble dannet Da et slikt styreverv kan være tidkrevende, har jeg også avklart med Aurdal at han har tid og anledning til å utføre den jobben som styret til en hver tid må finne påkrevd. Rent prinsipielt hadde jeg et ønske om at dette hadde blitt gjort gjennom et politisk vedtak i kommunestyret, men dette var det ikke mulig å få gjennomført til denne generalforsamlingen. Dette er også noe av årsaken til at jeg ber om at det legges frem en sak til politisk behandling og at dette skrivet legges som referatsak til formannskapets møte 29. April 09. Nå bør det nevnes at jeg rent prinsipielt ikke ser den store forskjellen mellom årets oppnevning og tidligere oppnevninger iom at det ikke foreligger noe politisk vedtak på hvordan slik oppnevning skal gjøres. Besøksadresse: Bøckmans gate Egersund I Rådhuset 4. et. Telefon: Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund I Rådhuset 4. et. Telefon: Postadresse:, Telefaks: Postadresse:, Telefaka: E-postadresse: Internett:.eipersund.kommune.no Org.nr.: E-postadresse: postetgersund.kommune.no Internett: w.etgersund.kommune.no Org.nr.:

10 -3- Hvis formannskap og kommunestyret kommer frem til at vi skal fortsette med tidligere praksis, så er også vedtektene i selskapet fulgt og sittende styre fortsetter sitt virke. Skulle formannskap og kommunestyret komme frem til at praksis for valg skal endres eller at selskapet skal innlemmes i den kommunale drift, så vil jo dette også være bestemmende for fremtidig praksis. Ved det formannskapet får seg forelagt en sak snarest mulig, vil det være mulig for formannskapet og kommunestyret å ta stilling til også denne delen av saken snarest mulig. Rent formelt er det helt uproblematisk dersom kommunestyret skulle ønske at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling og foretas nyvalg dersom dette skulle bli resultatet av den politiske behandlingen. Til orientering så mener ordfører prinsipielt at Eigersund kommune bør tilstrebe å følge KS Eierforum sine anbefalinger i størst mulig grad for samtlige selskaper og foretak vi er eiere i. Vi bør løsrive utnevning av styrer fra den politiske kabal og hestehandel rett etter kommunevalget og ha en mer profesjonell tilnærming til hvordan vi skal drive selskapene våre. Flere av selskapene forvalter millionverdier og har en viktig samfunnsrolle. Selskapene bør ha egen valgkomite med instruks. Styrene skal være kollegiale organ med komplementær kompetanse. Det er i generalforsamling og representantskap vi skal utøve vårt eierskap. Med vennlig hilsen Terje Jørgensen Ordfører Besøksadresse: Bøckmans gate 2,4370 Egersund I Rådhuset 4. et Teeton: Postadresse: Teletaks E-postadresse: Internett:.eigersund.kommune.no Org.nr.:

11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte Formannskapet Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Journalpostløpenr.: 10/174 10/2032 E-ost: maalffld.esoelandieiaersund.kommune.no Arkivsaksnr.: Arkiv: :FE Stilling: Politisk sekretær Saksbehandler: Målfrid Espeland Enhet: Politisk sekretariat Telefon: sciz -11/ Protokollen F doc Dok.nr Tittel på vedlegg Dokumenter - vedlagt saken: Protokoll fra formannskapets møte den godkjennes. Forslag til vedtak : Avgjøres av utvalget. Saksgang: Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Sammendrag: Dato: Avdeling: Sentraladministrasjonen Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak

12 -8LI L

13 cl)cdco 0t- c.> (I.) O C0 CD J9.. i 0 = 0 C ES_i -, fl J?1 EE E 2i5 \ E±i5 Dø. EO E E Wci 0 E..g cdl 2 0 \ % QQ)t 00 uf \\.- G) I (I) Co - oi_ -à 4. z 0 _ - i... (I) 1) cu.wø Z.9. D I c. cl) 0

14 Bjørn Carlsen, Arne Dirdal Fremskrittspartiet (2): Wenche Haffnes Andersen, Kjell Fredriksen Berentsen, Ruth Karl Ludvigsen Fiske Vara i rekkefølge: Per Hovland, Arnfinn Havsø, Hans Merkesdal, Roald Eie Høyre (3): Ordfører Terje Jørgensen Jr., Leif Erik Egaas, Liv Tone øiumshaugen Vara i rekkefølge: Thor Kristian Klepp, Rolf Magne Skogen, Sissel Vollås, Bjørn Reidar Vara i rekkefølge: Arne Stapnes, Grete Iren Håkull, Astrid Hetland Robertson, Arbeiderpartiet (4): Knut Pettersen, Unn Therese Omdal, lnghild Vanglo, Bitten Fugelsnes -14/78-001/10 Kommunale eiendommer - eventuelle salg 002/10 Godkjenning av protokoll fra møte i og /10 Kommunalt boligfelt på Tuå - 004/10 005/10 006/10 007/10 landbrukseiendom/utbyggingseiendom - 008/10 Debatthefte /10 Referatsaker til formannskapets møte /10 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte svar utmarksparseller - til KS gnr. 60 bnr Dyrnes/Aktiv Eiendomsutvikling Dalane AS - gnr. Klage på formannskapets vedtak - gnr. 103 bnr. 10, Per Magne Egeland, Møgedalsveien bnr. i og 2 - Nina Evje Lomeland dispensasjon Kåre Magne Pedersen for tilbygg til fritidsbolig, Søknad om lemping på /dispensasjon fra konsesjonsvilkår om driveplikt Søknad om deling av driftsenhet - fradeling av tre parseller fra felles Heilvik. gnr. 26 bnr. 2 - Thor Jostein Sak nr, Sakstittel L Søknad om konsesjon til erverv av Saks liste: Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim. Venstre (1): Tor Inge Rake Senterparti (1): Sigval Bernt Nodland Kristelig Folkeparti (2): Varaordfører Solveig Ege Tengesdal, Morten Haug Vara i rekkefølge: Bente Skåra, Arne Geir Ege, Edmund Iversen Vara i rekkefølge: Birger Røyland Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer (13):

15 1.2. Kostnader knyttet til et salg. 3. Maurtråkket i og 3 selges når eksisterende leieforhold avvikles (dvs, når nytt skolebygg 2. Rådmannen får fullmakt til å forsøke å selge / avhende aksjene i Filmparken AS. i.4. Finansieringen skjer ved reduksjon av budsjettert avsetning til Driftsfondet Eventuell innhentingav juridisk kompetanse Taksering av bygg/eiendommer som foreslås solgt. 1. Det settes av kroner til følgende forhold: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Rådmannens forslag til vedtak: -1 5/78-2. Rådmannen får fullmakt til å forsøke å selge / avhende aksjene i Filmparken AS d. Finansieringen skjer ved reduksjon av budsjettert avsetning til Driftsfondet c. Eventuell innhenting avjuridisk kompetanse. 1. Det settes av kroner til følgende forhold: b. Kostnader knyttet til et salg. a. Taksering av bygg/eiendommer som foreslås solgt. Formannskapet innstiller til kommunestyret: FS-O01l10 Vedtak: Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. Pettersens forslag enstemmig vedtatt. Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Trollkjerkeveien 6 og 8. Det legges fram et notat til kommunestyremøte i forhold til Urhammerveien 7 og KNUT PETTERSEN (AP) foreslo: skal det foreligge alternative lokaler for den frivillige virksomheten. I den grad Helleland gamle kommunehus og Helleland eldresenter anbefales solgt SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) foreslo følgende tillegg til rådmannens pkt. 7: Møtebehandling: Formannskapet 8. Klokkergården selges. Helleland gamle kommunehus, Folhammaren 26, 28, 30 og 32 (det nordre bygget med fjernarkivet et annet - sted slik at Hammergården kan selges. behov for leilighetene eller aksepterer et alternativt boligtilbud. 5. Det fremmes en egen sak som vurderer mulighetene for å ha Eigersund kommune sitt 6. Urhammerveien 7, Trolikjerkeveien 6 og 8 selges når nåværende beboere ikke lenger har 7. Det legges frem en egen sak konsekvenser og løsninger knyttet opp mot et salg av sak om nevnte forhold. 4. Duehuset selges så snart dagens korttidsbarnehage er avviklet. Det legges frem en egen 4 leiligheter) og Helleland eldresenter. Utgangspunktet er at nevnte bygg skal selges. er klart) : Kommunale eiendommer - eventuelle salg

16 7. Det legges frem en egen sak konsekvenser og løsninger knyttet opp mot et salg av lenger har behov for leilighetene eller aksepterer et alternativt boligtilbud. sitt fjernarkivet et annet - sted slik at Hammergården kan selges. 5. Det fremmes en egen sak som vurderer mulighetene for å ha Eigersund kommune egen sak om nevnte forhold. 4. Duehuset selges så snart dagens korttidsbarnehage er avviklet. Det legges frem en 6. Urhamme,veien 7, Trolikjerkeveien 6 og 8 selges når nåværende beboere ikke -16/78- med strømforsyningen dekkes inn. Budsjettrammen for prosjektet økes med kroner, slik at alle kostnadene i forbindelse Rådmannens forslag til vedtak : 003I10: Kommunalt bohgfelt på Tuå - Hellvik. Vedtaket er enstemmig. Protokoll fra formannskapets møte den og godkjennes. FS Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent Votering: Møtebehandhng: Formannskapet Protokoll fra formannskapets møte den og godkjennes. Forslag til vedtak : : Godkjenning av protokoll fra møte og InnstNlingen er enstemmig. Trolikjerkeveien 6 og Det legges fram et notat til kommunestyremøtet i forhold til Urhammeiveien 7 og 8. Klokkergården selges. skal det foreligge alternative lokaler for den frivillige virksomheten. I den grad Helleland gamle kommunehus og Heileland eldresenter anbefales solgt med 4 leiligheter) og Helleland eldresenter. Utgangspunktet er at nevnte bygg skal selges. Helleland gamle kommunehus Folhammaren 26, 28, 30 og 32 (det nordre bygget skolebygg er klart). 3. Maurtråkket I og 3 selges når eksisterende leieforhold avvikles (dvs, når nytt

17 Votering: Rådmannens innstilling med ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Kostnader knyttet til adkomst vei og fortausopparbeidelse synliggjøres i forbindelse med ORDFØREREN foreslo: - Internt notat fra Miljø- og driftssjefen dat (JpID 10/1208). Nytt dokument i saken: Møtebehandling: fastsettelse av tomteprisen. -17/78- forvaltningslovens 33. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 15, jamfør Klagen oversendes Fylkesmannen og Rogaland Fylkeskommune for uttalelse. at klage kan tas til følge. Formannskapets vedtak av oppheves derfor. Formannskapet har nøye vurdert klage fra Per Magne Egeland datert og vedlegg datert ,og ser at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) fremmet alternativt forslag til vedtak: Møtebehandling: Formannskapet 33. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 15, jamfør forvaltningslovens Klagen oversendes Fylkesmannen og Rogaland Fylkeskommune for uttalelse. klage kan tas til følge. datert , men kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at Formannskapet har nøye vurdert klage fra Per Magne Egeland datert og vedlegg Formannskapets vedtak av opprettholdes derfor. Rådmannens forslag til vedtak : 556 til fritidsbolig, gnr. 103 bnr. 10, Per Magne Egeland, Møgedalsveien : Klage på formannskapets vedtak - dispensasjon for tilbygg Vedtaket er enstemmig. fastsettelse av tomteprisen. Kostnader knyttet til adkomst vei og fortausopparbeidelse synliggjøres i forbindelse med forbindelse med strømforsyningen dekkes inn. Budsjettrammen for prosjektet økes med kroner, slik at alle kostnadene i FS Vedtak: Formannskapet

18 vedlegg datert 06. 1O.09,og ser at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens 15, jamfør Klagen oversendes Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune for uttalelse. forvaltningslovens 33. at klage kan tas til følge. Formannskapet har nøye vurdert klage fra Per Magne Egeland datert og Formannskapets vedtak av oppheves derfor. FS Vedtak: -18/78- fra felles utmarksparseller - gnr. 60 bnr Kåre Magne Pedersen 006!10: Søknad om deling av driftsenhet - fradeling av tre parseuer Vedtaket er enstemmig. Formannskapet gir etter 11 i konsesjonsloven dispensasjon i en periode, fra sammen med gnr./bnr. 112/5 og 101/51 Eigersund som en driftsenhet. Dette for at sovende melkekvoten på bruket til , fra konsesjonsvilkår fastsatt i vedtak i formannskapet sak 104/07 om at gnr./bnr. 114/1 og 2 i Eigersund må legges til og drives bruket gnr./bnr. 114/1 og 2 kan forpaktes vekk i denne perioden for å få aktivisert den FS Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Votering: Motebehandli ng: Formannskapet forpaktes vekk i denne perioden for å få aktivisert den sovende melkekvoten på bruket. og 101/5 i Eigersund som en driftsenhet. Dette for at bruket gnr./bnr. 114/1 og 2 kan om at gnr./bnr. 114/1 og 2 i Eigersund må legges til og drives sammen med gnr./bnr. 112/ , fra konsesjonsvilkår fastsatt i vedtak i formannskapet i sak 104/07 Formannskapet gir etter 11 i konsesjonsloven dispensasjon i en periode, fra til Rådmannens forslag til vedtak: om driveplikt - gnr. 114 bnr. I og 2 - Nina Evje Lomeland : Søknad om lemping på Idispensasjon fra konsesjonsvilkår Vedtakets stemmetan fremgår av voteringen. Tengesdals forslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer for rådmannens innstilling. (AP+ V) Votering:

19 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir i medhold av 93 i plan- og bygningsloven tillatelse tn fradeling av tre parseller på henholdsvis ca. 28,1, ca. 1,1 og ca. 0,1 dekar, til sammen 29,3 dekar fra gnr./bnr. 60/29 sin felles utmark. 2. Formannskapet gir i medhold av 12 i jordioven tillatelse til fradeling en parsell på ca. 28,1 fra gnr./bnr. 60/29 sin felles utmark Formannskapet Møtebehandling: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-006!1 0 Vedtak: 1. Formannskapet gir i medhold av 931 plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av tre parsellerpå henholdsvis ca. 28,1, ca. 1,1 og ca. 0,1 dekar, til sammen 29,3 dekar fra gnr./bnr. 60/29 sin felles utmark. 2. Formannskapet gir i medhold av 12 ijordioven tillatelse til fradeling en parsell på ca. 28,1 fra gnr./bnr. 60/29 sin felles utmark. Vedtaket er enstemmig : Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendomlutbyggingseiendom - gnr. 26 bnr. 2 - Thor DyrneslAktiv Eiendomsutvikling Dalane AS Jostein Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 konsesjon til Aktiv eiendomsutvikling Dalane As og Thor Jostein Dyrnes til kjøp av en ideell1/2-del hver av gnr./bnr. 26/2 i Eigersund. Det settes som vilkår at del av gnr./bnr. 26/2, ca. 677 dekar, noe regulert til hytteformål (ca. 164 dekar) og alt som ikke er regulert til hytteformål (ca. 513 dekar) blir solgt som selvstendig bruk eller til nabobruk som tilleggsjord til en landbruksmessig forsvarlig pris innen Formannskapet Møtebehandling: Nye dokumenter i saken: - Notat fra jordbrukssjefen dat til formanskapet vedr. konsesjonssak gnr./bnr. 26/2 i Eigersund kommentar til skriv fra Henning Mong og Hans Arvid Rodvelt. (JplD 10/1360.) - Søknad om konsesjon til erverv gnr. 26 bnr. 2 på Rodvelt (JpID 09/104240) - Kjøpekontrakt på Rodvelt gnr. 26 bnr. 2 (JpID 10/1 353) - Svar på forespørsel om Formannskapet sak 007/10. (JplD 09/2703) - Vedr. Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 26. bnr. 2 (JpID 10/1353) -19/78-

20 FS Vedtak: (H + FrP). Vanglos forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer for rådmanriens innstilling. Votering: fremmes. Søknaden avslås. Delingssaken må behandles før eventuell ny konsesjonssøknad INGHILD VANGLO (AP) foreslo: -20/78- Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Egaas forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt. Egaas forslag pkt 5 og 6 vedtatt med 11 mot 2 stemmer. FRP Egaas forslag pkt 9 enstemmig vedtatt. Voteri ng: deltidsdilemmaet. Det må gis større handlingsrom til å teste ut alternative løsninger for å løse Til pkt. 9: Hvordan kan tariffoppgjøret bidra til å løse deltidsdilemmaet? må vurderes. Eventuelle konsekvenser for kommunestrukturen som følge av Samhandlingsreformen skal lykkes? Til pkt. 5: Hvilke andre utfordringer kan bli sentrale for kommunene i Til pkt. 6: Hvordan kan KS best legge til rette for at Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen? tjenesteproduksjonen til realistisk nivå, drøftet med KS. Staten må vurdere den stadige rettighetsiovgivningen og tilpasse forventningene for forutsigbarhet om økonomiske rammebetingelser? Til pkt. 2: Hvilken eventuelle systemendringer bør fortas for få en større Fellesforslag fra LEIF ERIK EGAAS (H) og KNUT PETTERSEN (AP): Møtebehandling: Formannskapet saken. Saken videresendes til KS Rogaland for videre behandling. Formannskapet vedtar rådmannens forslag til svar til KS debatthefte slik de fremkommer i Rådmannens forslag til vedtak : : Debatthefte svar til KS Vedtaket er enstemmig. fremmes. Søknaden avslås. Delingssaken må behandles før eventuell ny konsesjonssøknad - Skriv fra Aktiv Eiendomsutvikling dat (JpID 09/2705)

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.01.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 001/10-010/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:25 Sak fra / til: 033/11-034/11 Terje

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.06.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:15 Sak fra / til: 059/11-059/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:00 Tidspunkt - til: 14:00 Sak fra / til: 120/10-125/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtedato: 23.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 10:15 Tidspunkt - til: 12:15 Sak fra / til: 003/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 001/11-011/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:35 Sak fra / til: 031/10-043/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.03.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: Sak fra / til: 022/10-029/10 Følgende medlemmer møtte: Terje

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Kl. 10:00 BEGRUNNELSE: Søknaden kom inn sent inn i forhold til utsending

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.02.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:00 Sak fra / til: 011/10-021/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 16:25 Sak fra / til: 024/11-032/11 Terje Jørgensen jr. H Leif

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.03.2011 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 10.08.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:15 Sak fra / til: 033/10-039/10

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg INNKALLING Utvalg: Planteknisk utvalg Møtested: Grand Hotell NB! Merk sted Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: Kl. 11:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 173/16 Forespørsel

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.05.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 13:55 Sak fra / til: 044/10-055/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 14.11.2017 Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.: 17/35193 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg Utvalg: Planteknisk utvalg ekstraordinært møte Møtedato: 25.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 14:30 Tidspunkt - til: 16:15 Sak fra / til: 238/13-239/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Seksjon interne tjenester Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår ref.: 15/16138 / 12/2469 / FA - S00, TI - &00 Dato: 26.05.2015 Saksbehandler:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget Utvalg: Miljøutvalget Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Formannskapssalen, ekstraordinært møte Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:15 Sak fra / til: 161/10-161/10 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:30 Sak fra / til: 010/13-018/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 026/13-035/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 11.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:30 Sak fra / til: 017/12-023/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 030/11-037/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2010 ITidspunkt: 112:00

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2010 ITidspunkt: 112:00 EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2010 ITidspunkt: 112:00 BEFARING: Id 10:45 Avreise fra rådhuset. kl 1 1 :00 Klage på avslag

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto&

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto& Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Dato: 30.05.201 i Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste sekretær utvalgsleder Randi S. Haugstad Kristin Bø Haugeland Qo-cL 3. 4jto& Med vennlig hilsen Egersund,

Detaljer

Mindre reguleringsendring gnr. 4 bnr. 60, 72 og 76 - Æsane, Hellvik - justert plassering m.m

Mindre reguleringsendring gnr. 4 bnr. 60, 72 og 76 - Æsane, Hellvik - justert plassering m.m Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.12.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-4/60 Arkivsaksnr.: 10/1337 Journalpostløpenr.: 10/30100 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 024/12-033/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.09.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:55 Sak fra / til: 031/11-037/11

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 19.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Mindre reguleringsendring - nye bestemmelser - Tuå boligfelt, Hellvik

Mindre reguleringsendring - nye bestemmelser - Tuå boligfelt, Hellvik Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 28.07.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-60/332 Arkivsaksnr.: 10/932 Journalpostløpenr.: 10/18092 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 001/14-009/14 Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE. Vedtak som ettersendes jf. saks liste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE. Vedtak som ettersendes jf. saks liste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE [ytvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:30 (Merk fremmøtetid) Vedtak som ettersendes jf.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:40 Tidspunkt - til: 14:25 Sak fra / til: 111/11-117/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg Møtetid: 27.01.2016 kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen i Vestby rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset - Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn Mellesmo,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 70/12 12/22 REFERATSAKER TEKNISK- OG AREALUTVALGET TAU 05.10.2012 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 05.10.2012 Tilstede: Jarl Kato Solset KRF Ole Edvin Langaune SP Jan A. Pettersen FRP Ragnhild Hjorthen SAML Steinar Halvorsen H (vara

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på saksilsten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 FRA SAKSNR: 01/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 04/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 24.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:35 Sak fra / til: 017/11-025/11

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 16:15 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Eva Lundemo H Lill Harriet Sandaune FRP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP Matz Ulstad AP Eva Lundemo H Lill Harriet Sandaune FRP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.03.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Aune AP Ole Herman Sveian SP

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER OPPMØTE VED KOMMUNEHUSET KL. 09.00, FOR BEFARING TIL EIENDOMMEN GULLØIEN. BEFARINGEN

Detaljer

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 19769/2014 2011/1918 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 05.03.2009 Tid: 19:00 herredshus Befaring Flateby kl. 1730 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

ak - Utvalg:I Felles brukerut i 09.06.2010.F Formannskapssalen 09:00 10:35 029/10 - 033/10 bru - Schneidereit, Sahisten,

ak - Utvalg:I Felles brukerut i 09.06.2010.F Formannskapssalen 09:00 10:35 029/10 - 033/10 bru - Schneidereit, Sahisten, ak - ITidiÇ. -fra: Utvalg:I Felles brukerut i 09:00 10:35 029/10-033/10 09.06.2010.F Formannskapssalen i Utvalgssekretær Utvalgsleder Randi 5. Haugtad) Else Marie Schneidereit s3, L Eigerøy fyr, Maurholen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 03.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 006/11-006/11 Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.03.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Torbjørn Hjertø, Marita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANUTVALGET Møtedato: 20.10.2009 Møtetid: 12:00 15:00 Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Andre: Fra

Detaljer