Finansiering og godkjenning av flytting av fergekai fra Skoltegrunnskaien/Festningskaientil Jekteviken og havnevesenetsbudsjett for 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering og godkjenning av flytting av fergekai fra Skoltegrunnskaien/Festningskaientil Jekteviken og havnevesenetsbudsjett for 2012."

Transkript

1 Dato:10. februar 2012 Byrådssak 39/12 Byrådet Finansiering og godkjenning av flytting av fergekai fra Skoltegrunnskaien/Festningskaientil Jekteviken og havnevesenetsbudsjett for GOMI SARK Hva sakengjelder: Bergenog Omlandhavnevesenvil flytte fergetrafikkenfra Skoltegrunnskaien/Festningskaien til Jekteviken.Prosjekteter kostnadsberegnet til kr 54 mill. Det leggestil kr 8 mill for ådekke merav usikkerheteni anslaget.av totalbeløpetskal kr 35 mill lånefinansieres.eventueltøkt lånebehovdekkesav ubrukt,menbudsjettertutlånfra lånefondeti 2004på25 mill kr. I følge vedtekteneskalstørreinvesteringergodkjennesav bystyret.det sammegjelder finansieringsog utbyggingsplanerfor investeringeri deandrekommunenei havnesamarbeidet. Etterensamletvurderinginnstiller byrådetpåat vedtaketi havnerådetgodkjennes. Sakengjelderikke rammetillatelseetterplan- og bygningsloven. Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I henholdtil 6 i havnevesenetsvedtekterharbergenkommuneansvaretfor kapital- og driftsutgifterfor havneanlegginnenforkommunegrensene. I følgevedtektenes 6, 10 og 11 hardessutenkommunenavgjørendemyndighetnårdetgjelderstørreinvesteringsoppgaver. Fordi havnevesenet ikke er et selvstendigrettsubjektmenendel av kommunenselv,kandet ta opplån fra lånefondet.i henholdtil budsjettfullmaktenepunktiv a 1 er detbystyretselv somfattervedtakom låneopptak. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgendevedtak: Budsjettfor Bergenog Omlandhavnevesenfor 2012tastil etterretning. Bergenkommunegodkjennervedtaki sak19-11 av i Havnerådetom utbygging av fergeterminali Jektevikenog flytting av fergetrafikkfra Skoltegrunnskaien/Fes tningskaien ut fra et kostnadsanslagpåkr 54 mill medtillegg av kr 8 mill i økt usikkerhetsmargin. Bergenkommunegodkjennersøknadom lån inntil kr 35 mill i Bergen kommuneslånefondtil finansieringav prosjektet.det krevesikke sikkerhetfor lånetfordi Bergenog Omland havnevesener endel av Bergenkommuneog ikke egetrettsubjekt. 1

2 Byrådetgis fullmakt til å inngålåneavtalemedhavnevesenetog til å foretaendringeri lånefondsbudsjettetsomfølgeav lånevedtaket. Det er et vilkår for godkjenningav Havnerådetsvedtakden i sak19-11 at detgis rammetillatelsetil utbyggingen. MonicaMæland byrådsleder Liv Røssland byrådfor finans,eiendomog eierskap Vedlegg: Havnerådsak18-11: Budsjettfor Bergenog omlandhavnevesenfor 2012 Saksprotokollfra havnerådet:budsjettfor Bergenog omlandhavnevesenfor 2012,sak18-11, vedtatt Budsjettskrivmedhandlingsplanfor Bergenog omlandhavnevesenfor 2012 Sak19-11 til Havnerådet:Forprosjektfor flytting av fergetrafikkfra området Skoltegrunnskaien/Festningskaien til Jekteviken, behandleti møte Saksprotokollfra havnerådet:sak Sak48-11 til havnestyret:forprosjektfor flytt ing av fergetrafikkfra området Skoltegrunnskaien/Festningskaien til Jekteviken. Saksprotokollfra havnestyret sak Plannotatil byrådsavdelingfor byutvikling, klima og miljø fra etatfor planog geodatadatert Kommunedelplanfor Bergenindrehavn.Planid gangsbehandling. 2

3 Saksutredning: Innledning Vedtakspunktenei sakenberører flere ulike forhold: Budsjett Havnevesenetsbudsjetter endel av kommunensbudsjettog følgerinnstillingensomeget vedlegg.for 2012er detet tidlig forslagfra administrasjonensomvar endel av kommunens budsjettgrunnlag,og ikke detvedtattebudsjettetsomhavnerådetvedtoki møte Detterettesnåopp.Havnevesenetsregnskaper dessutenendel av kommunensregnskap. Havnevesenetharfor 2012vedtattå ta opplån. Kommunelovenfastsetterat detbarekantas opplån til budsjetterteformål. Havnevesenet tar opplån gjennomlånefondet.det er bystyret somvedtarlånefondsbudsjettet. Dettegjelderbådeinnlåntil kommunenog utlånav disse midlenetil Havnevesenet.Derfor foreslåsdetto vedtakspunktom budsjett.det førstegjelder godkjenningav Havnevesenetsbudsjett.Det andregjelderendringav lånefondsbudsjettet. Investeringog finansiering Detteskalgodkjennesav bystyretiht. vedtektenei havnevesenet. Rammetillatelse Søknadom rammetillatelsegårsomegensakfordi dettegjelderkommunensom planmyndighetog ikke somdeltakeri havnesamarbeidet. Søknadfra havnerådet Havnerådetbehandletsaken"Forprosjektfor flytting av fergetrafikkfra området Skoltegrunnskaien/Festningskaien til Jekteviken"i møtet sak19-11 og fattet enstemmigfølgendevedtak: "1. Havnerådetfor Bergenog Omlandhavntar forprosjektetfor nyfergeterminali Jektevikentil orientering. 2. Havnerådetber administrasjoneniverksetteprosjektet,slik deter presenterti forprosjektet,underforutsetningerav at finansieringsplanenblir godkjentav Bergen bystyre,jf. vedtektenes 6 og Kontraktersomskalinngåsmedfergeselskaper, i første omgangfjord Line AS,må inneholdebindingstidermedgarantieretc." Frasaksutredningensiteresdet: "I forbindelsemedat Fjord Line byggernyeskip og økerfrekvensenav fergertil Bergen,har Bergenog Omlandhavnevesen(BOH) gjennomførtet forprosjekt for å avklareplassbehovi havnen,tekniskeløsninger,samtinvesteringsbehov. Flere alternativerhar værtutredet. Kommunedelplanfor Bergenindrehavnleggeropptil at fergedriftenskalflyttesfra Skolten til Dokken/Jekteviken. Øvrig infrastruktur og vegforbindelsentil/fra havnenligger ogsåbedre til rettefor økttrafikk i detteområdet.forprosjektethar vist at BOHsinvesteringsbehovfor å leggetil rettefor denyeskipene,samtøkttrafikk, vil væretilnærmetdetsammebådepå Skoltenog i Dokken/Jekteviken." 3

4 Det pågårforhandlingermellomfjord Line og havnevesenet.denførsteav denyefergene skalværei drift fra LandarealenepåFestningskaien/ Skoltener alleredei dagfor små til ferjedrift. Det leggesopptil totalentreprise, og byggekostnader basertpåkalkyle. Så langter detikke søktom rammetillatelsefor tiltaket eller sendtnabovarsel. Flyttingenav ferjekaieninnebærer ikke ny utfylling i sjøen. MulticonsultAS harforetattlønnsomhetsvurderinger av ulike alternativ for flytting av ferjetrafikken.basertpådeforutsetningerom utbyggingskostnader, investeringenslevetid, trafikkmengdeog rente, er utbyggingenfunnetlønnsom.det er ogsåvist hvordan størrelsepå investeringen, endringeri årligedriftskostnader,levetid,renteog driftsinntekterpåvirker lønnsomheteni prosjektet.dersomall havnevirksomhet flyttes fra sentruminnenca20-25 år, blir investeringenulønnsomgitt at deandrestørrelseneutvikler segsomforventet. Fordelenmedflyttingen er punktvisskissertslik. - Godtilknytning til overordetvegnettog redusertbiltrafikk i sentrum - Godplasstil biloppstillingsplasser - Kort gangavstandtil sentrum - Lett å avgrenseområdetutenå sperrepublikumutefra viktige sjønæreområder. Havnevesenetsvedtekter: Forholdetmellomhavnevesenet og kommunenei havnesamarbeidet er i hovedsakregulertav vedtekteneog av havne- og farvannsloven.det siteresfra vedtektene: 6 Ansvarfor kapital- og driftsutgifterveddeoffentligehavneanlegginnenforbergen kommunesgrenser,påhvilerbergenkommunei sin helhet.bergenkommuneblir ansvarlig for å dekkeeventuelleunderskuddsomoppstårveddette,jfr. 7. På bakgrunnav destoreinvesteringersomer nedlagti Bergensentralehavneråde,samtat Bergenkommunefortsattskalha detøkonomiskeansvarfor alle investeringerinnenbergen Kommunesgrenser,skal ogsåbergenkommune- etterforutgåendebehandlingi BOHfortsatt ha avgjørendemyndighetnår detgjelderstørreinvesteringsoppgaver og andre viktigeprinsipiellespørsmålinnendetsjø- og landområdei Bergenkommunesomvar del av Bergenhavnedistriktpr sisteledd I spørsmålsomgjelderstørreinvesteringer,salgeller makeskifteav eiendommereller andre viktigeprinsipiellespørsmålinnenbergentidligere havnedistrikt,ekskl.askøy,jfr. 6, skal slikeavgjørelsertasav Bergenformannskapeller Bergenbystyre,etterforutgående behandlingi havnerådet.det sammegjelderi tilfelle budsjettetmågjøresoppmed underskuddsomforutsettesdekketav Bergenkommune. Budsjett for Bergenog Omland havnevesenfor 2012 Havnerådetbehandletsakeni møtet sak18-11 og fattetenstemmigfølgendevedtak: "Havnerådetfor Bergenog Omlandhavngodkjennerdetfremlagteforslagtil budsjett for Bergenog Omlandhavnevesenfor

5 Merknadinneholdendefølgendeto spørsmålfra NorvaldVisnesble oversendtil administrasjonenfor utredningog tilbakemeldingtil Havnerådet. Av budsjettfremlegget fremgårdetat Statoil årlig kjøpersegfortrinn til bruk av kaien på MongstadmedKr. 0,75mill. Havnerådetber om enorienteringombakgrunnenfor dette,samtenetiskvurderingav slik praksis. Havnerådetber omenoppdatertmarkedsanalyseoverbehovetfor å utvidekaienpå Mongstadfør utbygging påbegynnes." Bystyretbehandleti møte ,sak268/11,byrådetsforslagtil Budsjett 2012/Økonomiplan Havnestyretsinnstilling forelåikke til dettemøtetog var derforikke endel av sakspapirene.bystyrethaddeimidlertid fått segforelagt havnedirektørensforslagtil langtidsbudsjett.detteforslagetvar datert Når detgjeldernettodriftsresultatfor 2012er detsmåendringermellomhavnedirektørens forslagog vedtattbudsjett.somfølgeav innføringenav ny havne- og farvannslover detfra innført et nytt systemfor havneavgifterog annetvederlag.anløpsavgifter, saksbehandlingsgebyrer, avfallsgebyrog havnesikkerhetskostnader skalfaktureresetter selvkost,mensdeter anledningtil beregnefortjenestepåøvrigetjenestersomhavnevesenet tilbyr. Havnerådetharøkt investeringsbudsjettet for 2012medkr 4 mill til i alt kr 66 mill. Av dette er kr 39,5mill forutsattfinansiertvedlån.restenforutsettesfinansiertmedbruk av disposisjonsfond,refusjonerog salgav eiendomog andredriftsmidler. I følge 10 i havnevesenetsvedtekterskalbergenkommunebehandle finansierings- og utbyggingsplanerogsåfor tiltak i deandrekommunenei havnesamarbeidet. Dettevil også gjeldefor utbyggingav kai påmongstad. Kort oppsummeringav planstatusfor området. Selvom dennesakenikke gjelderrammetillatelseetterplan - og bygningsloven,kandetvære nyttig å gi informasjonom plangrunnlaget. I gjeldendehavneplanfra 1995stårdetpåside22: "Skoltegrunnskaienog Festningskaienskalvidereutviklestil et områdefor modernecruisefart og utenrikspassasjertrafikk. Godstrafikkenmedutenriksfergerforutsettespå sikt flyttet til Dokkenområdet." I arealdeleni gjeldendekommuneplan(bystyresak162-07) somble vedtatt ,gårdet frem at Skoltegrunnskaienog Festningskaiener velegnettil cruisetrafikkog børutvikles viderefor detteformålet. Planenpekerdessutenpåat detble arbeidetmedenmulighetsstudie av fremtidig lokaliseringav enny godshavnfor Bergensområdet.Dettevil væreenerstatning for funksjonenesomi dager lokaliserttil Dokken Jekteviken. Gjeldendereguleringsplaner fra 1998.Formåletmedplanenvar reguleringav utvidelseog moderniseringav havneutsnittdokkenog Nøstet,tilretteleggefor terminalfor Hurtigrutenog regulerehensyntil omliggendeboligområde.etter detteer detutarbeidetreguleringsplanfor 5

6 Riksvei555mellomDokkenog Nøstet.Trasèener lagt overdelerav detarealsomi dag brukestil havneformål. Det ble i 2006iverksattarbeidmedny kommunedelplan, og planprogrammetble vedtattåret etter. Forslagtil kommunedelplanfor Bergenindrehavnleggesnåfram til annengangs behandling.planenlå utetil høringi tidsrommet1. februar- 31. mars2009.det kom inn 38 uttalelserog merknader.de flesteer i hovedsakpositivetil flytting av ferjetrafikken,men berørte nabolager negative.planarbeidethartrukketut, blantannetpågrunnav innsigelsefra Fylkesmannen.Noenforutsetningerkanværeendretog noenmomenter,somfor eksempel havnensbidragtil luftforurensning,kanbli vurdertpåenannenmåtei dagennda planforslagetble lagt fram til førstegangsbehandling. Frafagnotatav fra etatfor planog geodatai Byrådsavdelingfor byutvikling, klima og miljø siteresdet: "Planenhar et tidsperspektivfram til 2025.Det er forutsattat detpå lengresikt bør søkes alternativlokaliseringav delerav havneaktiviteteneutenforbergensentrum.fylkesmanneni Hordalandhar fremmetinnsigelsetil planenmedhensyntil risiko- og sårbarhetsanalyse. Tidligereutført risiko- og sårbarhetsanalyser etterhøringensupplertmedet egetnotatsom omhandlerdeforhold somer tatt oppi innsigelsen.det har ogsåværtavholdtto møterfor å avklaredisseforholdene.fylkesmannenhar medgrunnlagi utført ROS-analyseog supplerendeavklaringerog endringeri planbestemmelsenemedbrevav funnetå kunnetrekkeinnsigelsenslik at planenkanegengodkjennes.." ".Deter i gangarbeidmedregionalplan for ny godshavnfor Bergensområdet.Et planprogramer vedtatti 2009.Arbeideter envidereføringav tidligere utredningsarbeider. Konsekvensene for alternativeneny havnpå Fleslandog bruk av eksisterendehavni kombinasjonmedccbågotnesog Mongstadutredesog sammenlignesmeddagenhavn, alternativ0. Det foreliggerikkenoenkonklusjonerfra dettearbeidetennå.i vårt planarbeid går vi ut fra at havnefunksjonene forblir i Bergenindre havni enplanhorisontfram til 2025." Planenharsomintensjonå avklareforholdetmellomhavneakt ivitet og andrebyfunksjonerog er utarbeideti samarbeidmedbergenog Omlandhavnevesen. Et av hovedtrekkenei planforslageter å flytte utenlandsfergetrafikktil Dokken- Nøstetslik at Skolten- Festningskaienkanutviklestil cruiseterminalog anløpav annentrafikk somer forenlig medmestmulig offentlig tilgjengelighettil havnen.de fastegjerdenekanreduseres og inngjerdingbegrensestilpassetminimumskravenetil havnesikring. Forslagtil endretinngjerdingpåfestningskaiener utredeti et egetprosjekt(sak utredningav muligegjerdeløsningerpåfestningskaien).det er derutredetet forslagom å reduseredetinngjerdeteområdetvedfestningskaien.dennesakener behandletav byrådet somi møte harvedtattå gjennomføreenhøringav muligegjerdeløsningerog en løsningmedflyttbaregjerdersomkantashelt bort nårkaienikke brukessomisps-område. (Et områdeunderlagtinternasjonalekrav til havnesikring.) Langsiktig mål Byrådethari sin tiltredelseserklæringsattsomet langsiktigmål å få flytte havnefunksjonene ut av Dokken- Nøstet.Det siteres: " I byrådetspolitiskeplattform slår vi fasthvabyrådetskaljobbefor denestefire årene.. 6

7 Vi vet at vi står overforenenormvekst.detteer positivtog vi skalgledeossoverdet. Menda måvi ha enfornuftig og langsiktigbyutviklingfor fremtiden.vi måleggetil rettefor flere boliger, arbeidsplasserog levendebyrom. Dettevil vi gjøreblant annetpå Nygårdstangenog Dokken.Enormearealeri sentrumer i dag båndlagttil arealkrevendevirksomhet.vi ønskerå utvikledisseområdene og lagegodeurbane bymiljø,medplass for boliger og arbeidsplasser.." Miljø Det leggesopptil at fergeneskalhaminstmulig liggetid vedkai. Om miljøprofilen til denye skipenetil Fjord Line stårdetpåselskapetshjemmeside: "En ny miljøvennlig epokei fergemarkedet Motorrommeti denyefjord Line-fartøyeneblir dimensjonertfor at skipenei tillegg til konvensjonelledieselmotorerogsåskalkunnebenytteflytendegass(lng) somdrivstoff. Et LNG-drevetskipi dennestørrelsesordenvil væreepokegjørende.denneteknologienkan bli tilgjengeligikkesålengeetterat skipenesettesi drift, menbetingerlng-terminaleri havnene.å konverteredenyeskipenetil LNG blir nå vurdertsomdel av et EU-prosjektom bruk av naturgasssomdrivstoffpå skip. Medflytendenaturgassvil utslippeneav nitrogendioksidkunnereduseresmedopptil 90 prosent,og CO2-utslippenekanreduserers med25 prosent. SelvutenLNG, vil Fjord Linesnyecruisefergerutstyresmeddrivstoffeffektivemaskinerog utslippeneav miljçskadeligestoffertil luft og til vannvil væreminimale " Konklusjon Byrådetleggervekt påå få flyttet fergetrafikkentil utlandetbort fra Festningskaien/Skolten slik at områdetinnenkort tid blir mertilgjengeligfor allmennheten. Byrådetanbefalerderfor at Havnerådetsvedtakom flytting av fergetrafikkenblir godkjentslik at ogsåtungtrafikk gjennomsentrumblir redusert.flyttingenmåikke hindredetlangsiktigearbeidetmedny godshavnfor Bergensområdet. 7

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

2. Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenDomkirkehjemmet, til restkr 44 817060,-. pr 31.12.2011.

2. Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenDomkirkehjemmet, til restkr 44 817060,-. pr 31.12.2011. Byrådssak 305/12 Selvskyldnergaranti for lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI SARK-154-201200047-46 Hva sakengjelder: Bystyretvedtoki møte17.9.07å stille garanti(simpelkausjon)for lån til

Detaljer

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune 2011-2014 GOMI SARK-141-201017838-16 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling,

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring.

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring. Dato: 15. mars 2010 Byrådssak 147/10 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2009 GOMI SARK-14-200812499-82 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken har departementet sendt ut ny forskrift om finansforvaltning.

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029.

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029. Byrådssak 136/13 Lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI ESARK-154-201200047-104 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i møte 26.11.2012, sak 297-12, å stille selvskyldnergaranti for refinansiering

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015. Uttalelse til Komite for oppvekst:

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015. Uttalelse til Komite for oppvekst: Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Uttalelse til Komite for oppvekst: Gutters motivasjon I budsjettforslaget s 91, del 2, omtales virkemidlet "øke gutters motivasjon" med henvisning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 05/1320-14 Arkiv: D11 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Rehabilitering av friidrettsbanen i

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 30.11.2010

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 30.11.2010 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO TSHA-10/11880-1 611 &00 63765/10 09.11.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og

Detaljer

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer