Finansiering og godkjenning av flytting av fergekai fra Skoltegrunnskaien/Festningskaientil Jekteviken og havnevesenetsbudsjett for 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering og godkjenning av flytting av fergekai fra Skoltegrunnskaien/Festningskaientil Jekteviken og havnevesenetsbudsjett for 2012."

Transkript

1 Dato:10. februar 2012 Byrådssak 39/12 Byrådet Finansiering og godkjenning av flytting av fergekai fra Skoltegrunnskaien/Festningskaientil Jekteviken og havnevesenetsbudsjett for GOMI SARK Hva sakengjelder: Bergenog Omlandhavnevesenvil flytte fergetrafikkenfra Skoltegrunnskaien/Festningskaien til Jekteviken.Prosjekteter kostnadsberegnet til kr 54 mill. Det leggestil kr 8 mill for ådekke merav usikkerheteni anslaget.av totalbeløpetskal kr 35 mill lånefinansieres.eventueltøkt lånebehovdekkesav ubrukt,menbudsjettertutlånfra lånefondeti 2004på25 mill kr. I følge vedtekteneskalstørreinvesteringergodkjennesav bystyret.det sammegjelder finansieringsog utbyggingsplanerfor investeringeri deandrekommunenei havnesamarbeidet. Etterensamletvurderinginnstiller byrådetpåat vedtaketi havnerådetgodkjennes. Sakengjelderikke rammetillatelseetterplan- og bygningsloven. Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I henholdtil 6 i havnevesenetsvedtekterharbergenkommuneansvaretfor kapital- og driftsutgifterfor havneanlegginnenforkommunegrensene. I følgevedtektenes 6, 10 og 11 hardessutenkommunenavgjørendemyndighetnårdetgjelderstørreinvesteringsoppgaver. Fordi havnevesenet ikke er et selvstendigrettsubjektmenendel av kommunenselv,kandet ta opplån fra lånefondet.i henholdtil budsjettfullmaktenepunktiv a 1 er detbystyretselv somfattervedtakom låneopptak. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgendevedtak: Budsjettfor Bergenog Omlandhavnevesenfor 2012tastil etterretning. Bergenkommunegodkjennervedtaki sak19-11 av i Havnerådetom utbygging av fergeterminali Jektevikenog flytting av fergetrafikkfra Skoltegrunnskaien/Fes tningskaien ut fra et kostnadsanslagpåkr 54 mill medtillegg av kr 8 mill i økt usikkerhetsmargin. Bergenkommunegodkjennersøknadom lån inntil kr 35 mill i Bergen kommuneslånefondtil finansieringav prosjektet.det krevesikke sikkerhetfor lånetfordi Bergenog Omland havnevesener endel av Bergenkommuneog ikke egetrettsubjekt. 1

2 Byrådetgis fullmakt til å inngålåneavtalemedhavnevesenetog til å foretaendringeri lånefondsbudsjettetsomfølgeav lånevedtaket. Det er et vilkår for godkjenningav Havnerådetsvedtakden i sak19-11 at detgis rammetillatelsetil utbyggingen. MonicaMæland byrådsleder Liv Røssland byrådfor finans,eiendomog eierskap Vedlegg: Havnerådsak18-11: Budsjettfor Bergenog omlandhavnevesenfor 2012 Saksprotokollfra havnerådet:budsjettfor Bergenog omlandhavnevesenfor 2012,sak18-11, vedtatt Budsjettskrivmedhandlingsplanfor Bergenog omlandhavnevesenfor 2012 Sak19-11 til Havnerådet:Forprosjektfor flytting av fergetrafikkfra området Skoltegrunnskaien/Festningskaien til Jekteviken, behandleti møte Saksprotokollfra havnerådet:sak Sak48-11 til havnestyret:forprosjektfor flytt ing av fergetrafikkfra området Skoltegrunnskaien/Festningskaien til Jekteviken. Saksprotokollfra havnestyret sak Plannotatil byrådsavdelingfor byutvikling, klima og miljø fra etatfor planog geodatadatert Kommunedelplanfor Bergenindrehavn.Planid gangsbehandling. 2

3 Saksutredning: Innledning Vedtakspunktenei sakenberører flere ulike forhold: Budsjett Havnevesenetsbudsjetter endel av kommunensbudsjettog følgerinnstillingensomeget vedlegg.for 2012er detet tidlig forslagfra administrasjonensomvar endel av kommunens budsjettgrunnlag,og ikke detvedtattebudsjettetsomhavnerådetvedtoki møte Detterettesnåopp.Havnevesenetsregnskaper dessutenendel av kommunensregnskap. Havnevesenetharfor 2012vedtattå ta opplån. Kommunelovenfastsetterat detbarekantas opplån til budsjetterteformål. Havnevesenet tar opplån gjennomlånefondet.det er bystyret somvedtarlånefondsbudsjettet. Dettegjelderbådeinnlåntil kommunenog utlånav disse midlenetil Havnevesenet.Derfor foreslåsdetto vedtakspunktom budsjett.det førstegjelder godkjenningav Havnevesenetsbudsjett.Det andregjelderendringav lånefondsbudsjettet. Investeringog finansiering Detteskalgodkjennesav bystyretiht. vedtektenei havnevesenet. Rammetillatelse Søknadom rammetillatelsegårsomegensakfordi dettegjelderkommunensom planmyndighetog ikke somdeltakeri havnesamarbeidet. Søknadfra havnerådet Havnerådetbehandletsaken"Forprosjektfor flytting av fergetrafikkfra området Skoltegrunnskaien/Festningskaien til Jekteviken"i møtet sak19-11 og fattet enstemmigfølgendevedtak: "1. Havnerådetfor Bergenog Omlandhavntar forprosjektetfor nyfergeterminali Jektevikentil orientering. 2. Havnerådetber administrasjoneniverksetteprosjektet,slik deter presenterti forprosjektet,underforutsetningerav at finansieringsplanenblir godkjentav Bergen bystyre,jf. vedtektenes 6 og Kontraktersomskalinngåsmedfergeselskaper, i første omgangfjord Line AS,må inneholdebindingstidermedgarantieretc." Frasaksutredningensiteresdet: "I forbindelsemedat Fjord Line byggernyeskip og økerfrekvensenav fergertil Bergen,har Bergenog Omlandhavnevesen(BOH) gjennomførtet forprosjekt for å avklareplassbehovi havnen,tekniskeløsninger,samtinvesteringsbehov. Flere alternativerhar værtutredet. Kommunedelplanfor Bergenindrehavnleggeropptil at fergedriftenskalflyttesfra Skolten til Dokken/Jekteviken. Øvrig infrastruktur og vegforbindelsentil/fra havnenligger ogsåbedre til rettefor økttrafikk i detteområdet.forprosjektethar vist at BOHsinvesteringsbehovfor å leggetil rettefor denyeskipene,samtøkttrafikk, vil væretilnærmetdetsammebådepå Skoltenog i Dokken/Jekteviken." 3

4 Det pågårforhandlingermellomfjord Line og havnevesenet.denførsteav denyefergene skalværei drift fra LandarealenepåFestningskaien/ Skoltener alleredei dagfor små til ferjedrift. Det leggesopptil totalentreprise, og byggekostnader basertpåkalkyle. Så langter detikke søktom rammetillatelsefor tiltaket eller sendtnabovarsel. Flyttingenav ferjekaieninnebærer ikke ny utfylling i sjøen. MulticonsultAS harforetattlønnsomhetsvurderinger av ulike alternativ for flytting av ferjetrafikken.basertpådeforutsetningerom utbyggingskostnader, investeringenslevetid, trafikkmengdeog rente, er utbyggingenfunnetlønnsom.det er ogsåvist hvordan størrelsepå investeringen, endringeri årligedriftskostnader,levetid,renteog driftsinntekterpåvirker lønnsomheteni prosjektet.dersomall havnevirksomhet flyttes fra sentruminnenca20-25 år, blir investeringenulønnsomgitt at deandrestørrelseneutvikler segsomforventet. Fordelenmedflyttingen er punktvisskissertslik. - Godtilknytning til overordetvegnettog redusertbiltrafikk i sentrum - Godplasstil biloppstillingsplasser - Kort gangavstandtil sentrum - Lett å avgrenseområdetutenå sperrepublikumutefra viktige sjønæreområder. Havnevesenetsvedtekter: Forholdetmellomhavnevesenet og kommunenei havnesamarbeidet er i hovedsakregulertav vedtekteneog av havne- og farvannsloven.det siteresfra vedtektene: 6 Ansvarfor kapital- og driftsutgifterveddeoffentligehavneanlegginnenforbergen kommunesgrenser,påhvilerbergenkommunei sin helhet.bergenkommuneblir ansvarlig for å dekkeeventuelleunderskuddsomoppstårveddette,jfr. 7. På bakgrunnav destoreinvesteringersomer nedlagti Bergensentralehavneråde,samtat Bergenkommunefortsattskalha detøkonomiskeansvarfor alle investeringerinnenbergen Kommunesgrenser,skal ogsåbergenkommune- etterforutgåendebehandlingi BOHfortsatt ha avgjørendemyndighetnår detgjelderstørreinvesteringsoppgaver og andre viktigeprinsipiellespørsmålinnendetsjø- og landområdei Bergenkommunesomvar del av Bergenhavnedistriktpr sisteledd I spørsmålsomgjelderstørreinvesteringer,salgeller makeskifteav eiendommereller andre viktigeprinsipiellespørsmålinnenbergentidligere havnedistrikt,ekskl.askøy,jfr. 6, skal slikeavgjørelsertasav Bergenformannskapeller Bergenbystyre,etterforutgående behandlingi havnerådet.det sammegjelderi tilfelle budsjettetmågjøresoppmed underskuddsomforutsettesdekketav Bergenkommune. Budsjett for Bergenog Omland havnevesenfor 2012 Havnerådetbehandletsakeni møtet sak18-11 og fattetenstemmigfølgendevedtak: "Havnerådetfor Bergenog Omlandhavngodkjennerdetfremlagteforslagtil budsjett for Bergenog Omlandhavnevesenfor

5 Merknadinneholdendefølgendeto spørsmålfra NorvaldVisnesble oversendtil administrasjonenfor utredningog tilbakemeldingtil Havnerådet. Av budsjettfremlegget fremgårdetat Statoil årlig kjøpersegfortrinn til bruk av kaien på MongstadmedKr. 0,75mill. Havnerådetber om enorienteringombakgrunnenfor dette,samtenetiskvurderingav slik praksis. Havnerådetber omenoppdatertmarkedsanalyseoverbehovetfor å utvidekaienpå Mongstadfør utbygging påbegynnes." Bystyretbehandleti møte ,sak268/11,byrådetsforslagtil Budsjett 2012/Økonomiplan Havnestyretsinnstilling forelåikke til dettemøtetog var derforikke endel av sakspapirene.bystyrethaddeimidlertid fått segforelagt havnedirektørensforslagtil langtidsbudsjett.detteforslagetvar datert Når detgjeldernettodriftsresultatfor 2012er detsmåendringermellomhavnedirektørens forslagog vedtattbudsjett.somfølgeav innføringenav ny havne- og farvannslover detfra innført et nytt systemfor havneavgifterog annetvederlag.anløpsavgifter, saksbehandlingsgebyrer, avfallsgebyrog havnesikkerhetskostnader skalfaktureresetter selvkost,mensdeter anledningtil beregnefortjenestepåøvrigetjenestersomhavnevesenet tilbyr. Havnerådetharøkt investeringsbudsjettet for 2012medkr 4 mill til i alt kr 66 mill. Av dette er kr 39,5mill forutsattfinansiertvedlån.restenforutsettesfinansiertmedbruk av disposisjonsfond,refusjonerog salgav eiendomog andredriftsmidler. I følge 10 i havnevesenetsvedtekterskalbergenkommunebehandle finansierings- og utbyggingsplanerogsåfor tiltak i deandrekommunenei havnesamarbeidet. Dettevil også gjeldefor utbyggingav kai påmongstad. Kort oppsummeringav planstatusfor området. Selvom dennesakenikke gjelderrammetillatelseetterplan - og bygningsloven,kandetvære nyttig å gi informasjonom plangrunnlaget. I gjeldendehavneplanfra 1995stårdetpåside22: "Skoltegrunnskaienog Festningskaienskalvidereutviklestil et områdefor modernecruisefart og utenrikspassasjertrafikk. Godstrafikkenmedutenriksfergerforutsettespå sikt flyttet til Dokkenområdet." I arealdeleni gjeldendekommuneplan(bystyresak162-07) somble vedtatt ,gårdet frem at Skoltegrunnskaienog Festningskaiener velegnettil cruisetrafikkog børutvikles viderefor detteformålet. Planenpekerdessutenpåat detble arbeidetmedenmulighetsstudie av fremtidig lokaliseringav enny godshavnfor Bergensområdet.Dettevil væreenerstatning for funksjonenesomi dager lokaliserttil Dokken Jekteviken. Gjeldendereguleringsplaner fra 1998.Formåletmedplanenvar reguleringav utvidelseog moderniseringav havneutsnittdokkenog Nøstet,tilretteleggefor terminalfor Hurtigrutenog regulerehensyntil omliggendeboligområde.etter detteer detutarbeidetreguleringsplanfor 5

6 Riksvei555mellomDokkenog Nøstet.Trasèener lagt overdelerav detarealsomi dag brukestil havneformål. Det ble i 2006iverksattarbeidmedny kommunedelplan, og planprogrammetble vedtattåret etter. Forslagtil kommunedelplanfor Bergenindrehavnleggesnåfram til annengangs behandling.planenlå utetil høringi tidsrommet1. februar- 31. mars2009.det kom inn 38 uttalelserog merknader.de flesteer i hovedsakpositivetil flytting av ferjetrafikken,men berørte nabolager negative.planarbeidethartrukketut, blantannetpågrunnav innsigelsefra Fylkesmannen.Noenforutsetningerkanværeendretog noenmomenter,somfor eksempel havnensbidragtil luftforurensning,kanbli vurdertpåenannenmåtei dagennda planforslagetble lagt fram til førstegangsbehandling. Frafagnotatav fra etatfor planog geodatai Byrådsavdelingfor byutvikling, klima og miljø siteresdet: "Planenhar et tidsperspektivfram til 2025.Det er forutsattat detpå lengresikt bør søkes alternativlokaliseringav delerav havneaktiviteteneutenforbergensentrum.fylkesmanneni Hordalandhar fremmetinnsigelsetil planenmedhensyntil risiko- og sårbarhetsanalyse. Tidligereutført risiko- og sårbarhetsanalyser etterhøringensupplertmedet egetnotatsom omhandlerdeforhold somer tatt oppi innsigelsen.det har ogsåværtavholdtto møterfor å avklaredisseforholdene.fylkesmannenhar medgrunnlagi utført ROS-analyseog supplerendeavklaringerog endringeri planbestemmelsenemedbrevav funnetå kunnetrekkeinnsigelsenslik at planenkanegengodkjennes.." ".Deter i gangarbeidmedregionalplan for ny godshavnfor Bergensområdet.Et planprogramer vedtatti 2009.Arbeideter envidereføringav tidligere utredningsarbeider. Konsekvensene for alternativeneny havnpå Fleslandog bruk av eksisterendehavni kombinasjonmedccbågotnesog Mongstadutredesog sammenlignesmeddagenhavn, alternativ0. Det foreliggerikkenoenkonklusjonerfra dettearbeidetennå.i vårt planarbeid går vi ut fra at havnefunksjonene forblir i Bergenindre havni enplanhorisontfram til 2025." Planenharsomintensjonå avklareforholdetmellomhavneakt ivitet og andrebyfunksjonerog er utarbeideti samarbeidmedbergenog Omlandhavnevesen. Et av hovedtrekkenei planforslageter å flytte utenlandsfergetrafikktil Dokken- Nøstetslik at Skolten- Festningskaienkanutviklestil cruiseterminalog anløpav annentrafikk somer forenlig medmestmulig offentlig tilgjengelighettil havnen.de fastegjerdenekanreduseres og inngjerdingbegrensestilpassetminimumskravenetil havnesikring. Forslagtil endretinngjerdingpåfestningskaiener utredeti et egetprosjekt(sak utredningav muligegjerdeløsningerpåfestningskaien).det er derutredetet forslagom å reduseredetinngjerdeteområdetvedfestningskaien.dennesakener behandletav byrådet somi møte harvedtattå gjennomføreenhøringav muligegjerdeløsningerog en løsningmedflyttbaregjerdersomkantashelt bort nårkaienikke brukessomisps-område. (Et områdeunderlagtinternasjonalekrav til havnesikring.) Langsiktig mål Byrådethari sin tiltredelseserklæringsattsomet langsiktigmål å få flytte havnefunksjonene ut av Dokken- Nøstet.Det siteres: " I byrådetspolitiskeplattform slår vi fasthvabyrådetskaljobbefor denestefire årene.. 6

7 Vi vet at vi står overforenenormvekst.detteer positivtog vi skalgledeossoverdet. Menda måvi ha enfornuftig og langsiktigbyutviklingfor fremtiden.vi måleggetil rettefor flere boliger, arbeidsplasserog levendebyrom. Dettevil vi gjøreblant annetpå Nygårdstangenog Dokken.Enormearealeri sentrumer i dag båndlagttil arealkrevendevirksomhet.vi ønskerå utvikledisseområdene og lagegodeurbane bymiljø,medplass for boliger og arbeidsplasser.." Miljø Det leggesopptil at fergeneskalhaminstmulig liggetid vedkai. Om miljøprofilen til denye skipenetil Fjord Line stårdetpåselskapetshjemmeside: "En ny miljøvennlig epokei fergemarkedet Motorrommeti denyefjord Line-fartøyeneblir dimensjonertfor at skipenei tillegg til konvensjonelledieselmotorerogsåskalkunnebenytteflytendegass(lng) somdrivstoff. Et LNG-drevetskipi dennestørrelsesordenvil væreepokegjørende.denneteknologienkan bli tilgjengeligikkesålengeetterat skipenesettesi drift, menbetingerlng-terminaleri havnene.å konverteredenyeskipenetil LNG blir nå vurdertsomdel av et EU-prosjektom bruk av naturgasssomdrivstoffpå skip. Medflytendenaturgassvil utslippeneav nitrogendioksidkunnereduseresmedopptil 90 prosent,og CO2-utslippenekanreduserers med25 prosent. SelvutenLNG, vil Fjord Linesnyecruisefergerutstyresmeddrivstoffeffektivemaskinerog utslippeneav miljçskadeligestoffertil luft og til vannvil væreminimale " Konklusjon Byrådetleggervekt påå få flyttet fergetrafikkentil utlandetbort fra Festningskaien/Skolten slik at områdetinnenkort tid blir mertilgjengeligfor allmennheten. Byrådetanbefalerderfor at Havnerådetsvedtakom flytting av fergetrafikkenblir godkjentslik at ogsåtungtrafikk gjennomsentrumblir redusert.flyttingenmåikke hindredetlangsiktigearbeidetmedny godshavnfor Bergensområdet. 7

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

BKK-nettharpåtattsegå væreprosjektlederog vil i utgangspunktethaansvarfor finansieringenav utbyggingen.

BKK-nettharpåtattsegå væreprosjektlederog vil i utgangspunktethaansvarfor finansieringenav utbyggingen. Dato:30. desember2008 Byrådsak 1007/09 Byrådet Landstrøm til skip i Bergenhavn. PEVI BBY-63-200810058-3 Hva sakengjelder: Bergenkommuneharsommål å bli Europasbestemiljøhavn. Et viktig virkemiddelfor å

Detaljer

2. Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenDomkirkehjemmet, til restkr 44 817060,-. pr 31.12.2011.

2. Bergenkommunestiller selvskyldnerkausjonfor lån til StiftelsenDomkirkehjemmet, til restkr 44 817060,-. pr 31.12.2011. Byrådssak 305/12 Selvskyldnergaranti for lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI SARK-154-201200047-46 Hva sakengjelder: Bystyretvedtoki møte17.9.07å stille garanti(simpelkausjon)for lån til

Detaljer

Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I følge 7-1 i BKPsvedtekterskalbystyretorienteresom pensjonskassens årsregnskapog årsberetning.

Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret: I følge 7-1 i BKPsvedtekterskalbystyretorienteresom pensjonskassens årsregnskapog årsberetning. Byrådssak 137/12 Årsrapport for Bergenkommunale pensjonskassefor 2011 GOMI SARK-0870-201200048-17 Hva sakengjelder: Bergenkommunekanvelgemellomå haegenpensjonskasseller å inngåavtalemedet livsforsikringsselskapom

Detaljer

Byrådssak 45 /12. Dato:8. februar2012. Byrådet

Byrådssak 45 /12. Dato:8. februar2012. Byrådet Dato:8. februar2012 Byrådssak 45 /12 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettetfor 2012for tre parkeringsanleggsprosjekter- tilleggsbevilgninger TOOP SARK-1212-201014405-91 Hva sakengjelder: Somenfølgeav

Detaljer

Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011

Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011 Dato:10. januar2012 BEBY /12 Bergenbystyre Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011 RAZA BYST-0274-201018481-44 Hva sakengjelder: Bystyretskontor gjennomførtei

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Kommunedelplan for Bergen indre havn. Planid 18740000. 2. gangs behandling.

Kommunedelplan for Bergen indre havn. Planid 18740000. 2. gangs behandling. Dato: 27.januar 2012 Byrådssak /12 Byrådet Kommunedelplan for Bergen indre havn. Planid 18740000. 2. gangs behandling. KMK SARK-1130-200512751-194 Hva saken gjelder: Etat for plan og geodata har, i samarbeid

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Bergen kommune Bergen kommune Bergen kommune

Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Bergen kommune Bergen kommune Bergen kommune BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen,

Detaljer

Svar på privat forslag fra Oddny Miljeteig (SV) vedrørendeetablering av overnattingstilbud, gratis toalett- og dusjtilbud for midlertidige bostedsløse

Svar på privat forslag fra Oddny Miljeteig (SV) vedrørendeetablering av overnattingstilbud, gratis toalett- og dusjtilbud for midlertidige bostedsløse Byrådssak 250/12 Svar på privat forslag fra Oddny Miljeteig (SV) vedrørendeetablering av overnattingstilbud, gratis toalett- og dusjtilbud for midlertidige bostedsløse SOSE BYST-400-201210816-7 Hva sakengjelder:

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet 26.01.12og 31.01.12

Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet 26.01.12og 31.01.12 Dato: 31. januar2012 Byrådssak 26/12 Byrådet Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet 26.01.12og 31.01.12 TUGU BLED-00-201200090-21 Hva sakengjelder: Godkjenningav protokollerfra møteri byrådet26.01.12og

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029.

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029. Byrådssak 136/13 Lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI ESARK-154-201200047-104 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i møte 26.11.2012, sak 297-12, å stille selvskyldnergaranti for refinansiering

Detaljer

ANSVARLIGENHET 3032Midt Arealplanog landskap

ANSVARLIGENHET 3032Midt Arealplanog landskap NOTAT OPPDRAG EMNE Utredningav ny energisentralpå Ranheim Papirfabrikk Konsekvenser for stedsutviklingogboligutvikling påranheim DOKUMENTKODE 417594 PLANNOT 001 rev01 TILGJENGELIGHETÅpen OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Grimstad KonservesEiendom AS Detaljreguleringsplan 06.03.13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BERGEMOEN NÆRINGSPARK GRIMS TAD KOMMUNE

Grimstad KonservesEiendom AS Detaljreguleringsplan 06.03.13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BERGEMOEN NÆRINGSPARK GRIMS TAD KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Grimstad KonservesEiendom AS Detaljreguleringsplan 06.03.13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BERGEMOEN NÆRINGSPARK GRIMS TAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BERGEMOEN NÆRINGSPARK,

Detaljer

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 20. juni 2014 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Clarion Hotel Bergen Airport. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen,

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

VEDTEKTER FOR BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN VEDTEKTER FOR BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Endelig justerte vedtekter i henhold til Fiskeridepartementets forslag i brev av 13.12.89 og 30.04.90, samt Fylkesmannens brev av 13.02.1990. ORGANISASJONSFORM

Detaljer

Innspill til kommuneplanenfor Fevik gravlund - fra LNF-område til grav- og urnelund. Innledning

Innspill til kommuneplanenfor Fevik gravlund - fra LNF-område til grav- og urnelund. Innledning ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 11. desember 2013 SIDE 1/ 8 REF cafn /bihi OPPDRAGSNR Innspill til kommuneplanenfor Fevik gravlund - fra LNF-område til grav-

Detaljer

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H)

Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Jana Midelfart Hoff (H) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 12. februar 2015 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.03.2009 2008/2976-5494/2009 / L12 Saksframlegg Saksbehandler: Kåre Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Hva har skjedd i BOH i siste året

Hva har skjedd i BOH i siste året Hva har skjedd i BOH i siste året Gunnar Bakke Styreleder Bergen og Omland Havnevesen 17 mars 2010 Bergen fremtidsrettet internasjonal miljøhavn Tjenestetilbud Hovedstrategier Utvikle viktige områder for

Detaljer

Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS

Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS Dato: 18. februar 2011 Byrådssak 63/11 Byrådet Selvskyldnergaranti for lån til BIR AS - finansiering av BossNett AS GOMI SARK-154-200900097-97 Hva saken gjelder: Fra Bergensområdets interkommunale Renovasjonsselskap

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Landstrøm fra ide til realisering Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune 29.mai 2008 Det igangsettes et prosjekt parallelt med arbeidet med plan for indre havn. Prosjektets visjon skal være "Bergen

Detaljer

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune 2011-2014 GOMI SARK-141-201017838-16 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling,

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret.

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret. Dato: 16. september 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. KRLI BYST-0223-201004868-29 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll

Detaljer

Oversikt over kommunale eiendommersomsøkessolgt for å oppfylle kapitalfrigjøringsmål i 2012

Oversikt over kommunale eiendommersomsøkessolgt for å oppfylle kapitalfrigjøringsmål i 2012 BERGENKOMMUNE Finans,eiendomog eierskap/bergenkommunalebygg Fagnotat Saksnr.: 200013254-84 Emnekode: BBE-1621 Saksbeh: BAO Til: Finans- Stabv/ RuneHaugsdal Kopi til: Fra: Bergenkommunalebygg Dato: 31.

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120 Dato: 9. september 2010 Byrådssak /10 Byrådet Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS ADME SARK-332-201000099-120 Hva saken gjelder: Bystyret ba i sak 224/01 byrådet om å søke å finne

Detaljer

FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03

FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03 forslag til - VEDTEKTER FOR INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH) 10.06.03 Kapittel 1: Etablering, rettigheter og plikter 1-1 Organisasjonsform Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) er et interkommunalt

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 25. november 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201124329-7 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb

Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb Byrådssak 326/12 Søknad om kommunal garanti til Tennishall på Slettebakken - Paradis Tennisklubb ROLO SARK-154-201200047-47 Hva saken gjelder: Paradis Tennisklubb har i brev av 31.08.2012 søkt om kommunal

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Trollheimen Møtested:, Otta Hotell Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 22.00

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Trollheimen Møtested:, Otta Hotell Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 22.00 Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Trollheimen Møtested:, Otta Hotell Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 22.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91339538. Vararepresentanter møter

Detaljer

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS

LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012. Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS LTLs regionkonferanse 21. og 22. mars 2012 Rapport fra LTL Region Bergen Kari Levorsen, FREJA Transport & Logistics AS Styret i LTL Region Bergen har i perioden bestått av Styreleder Leif Arne Strømmen

Detaljer

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46

Byrådssak 1572 /13. Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen ESARK-5120-200812847-46 Byrådssak 1572 /13 Mulighetsstudie for lokalisering av ny godsterminal for jernbanen NIHO ESARK-5120-200812847-46 Hva saken gjelder: Jernbaneverket har utarbeidet en mulighetsanalyse for lokalisering av

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Tilleggssak Saksfremlegg

Tilleggssak Saksfremlegg Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/817-3 Tilleggssak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 29.01.15 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Forprosjektering lager- logistikkhall

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Plan og utbygging Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Arkivkode: 512.1 Saksnummer: 2005/324 Dato:

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR

ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR ØYGARDEN KOMMUNE SAKSPAPIR M FS KS SAKSGANG Styre, råd, utval m. v. Formannskapet Kommunestyret Møtedato 04.02.2009 04.02.2009 Saksnr 014/09 007/09 Arkiv: Kl-l 23 Arkivsaknr: 08/3109-2 FYLKESDELPLAN FOR

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 38-09 Emnekode 510 i Arkivsak 200513114 Til Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fylkesdelplan for ny godshavn i Bergensområdet - høring på forslag til planprogram

Detaljer

Namsos kommune. Saksfr amlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos kommune. Saksfr amlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/711-21 Saksbehandler: SteinArve Hagen Saksfr amlegg 65/1040Abel Meyers gate13 - Søknadom endring av tidligere godkjent bruk sendring/ombygging.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/228-2 Saksbehandler: Tor Brenne Saksfr amlegg Etablering av interkommunal enhetfor øyeblikkelig hjelp Etablering av interkommunal enhetfor

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg Kultur og byutvikling Byplan Dato: Saksnummer: Deres ref.: 19.02.2016 15/00279-4 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling

Detaljer

Bergen og Omland havnevesen Seminar for Havnestyret og Havnerådet 21.- 23.04.2008

Bergen og Omland havnevesen Seminar for Havnestyret og Havnerådet 21.- 23.04.2008 Bergen og Omland havnevesen Seminar for Havnestyret og Havnerådet 21.- 23.04.2008 Havnedirektør Gunvald Isaksen Austrheim Askøy Bergen Fedje Fjell Lindås Meland Os Radøy Sund Øygarden NØKKELOPPLYSNINGER

Detaljer

Rehabiliteringsarbeidene har pågått siden 2003 og i flere byggetrinn.

Rehabiliteringsarbeidene har pågått siden 2003 og i flere byggetrinn. Dato: 26. november 2007 Fullmaktssak 29 / 07 Direktør for Bergen kommunale bygg Sandviksboder 20 - Rehabilitering av fredet bygning. Søknad om bevilgning Valg av entreprenører for byggefase 3. PEAD BBE-1635-200612094-21

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 20.08.2003 Møtetid: Kl. 14:15 15:15 Fra saksnr. - 077/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Detaljer

Bergen havn NØKKELOPPLYSNINGER

Bergen havn NØKKELOPPLYSNINGER Bergen havn Havnedirektør Gunvald Isaksen Bergen og Omland havnevesen Kommuneplankonferansen 2007 Bergen Kongress Senter Tirsdag 23.10.2007 Austrheim Askøy Bergen Fedje Fjell Lindås Meland Os Radøy Sund

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 ble godkjent og undertegnet. IIII

Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 ble godkjent og undertegnet. IIII Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 11:00(Merk klokkeslett) Medlemmersomikke kanmøteog hargyldig forfall, melderdettesåsnartsommulig

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Byrådssak /12. Godkjenning av protokoll fra BR 2 møte i byrådet 29.11.2012 SARK-00-201200090-185

Byrådssak /12. Godkjenning av protokoll fra BR 2 møte i byrådet 29.11.2012 SARK-00-201200090-185 Byrådssak /12 Godkjenning av protokoll fra BR 2 møte i byrådet 29.11.2012 AKSO SARK-00-201200090-185 Hva saken gjelder: Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 29.11.2012. Protokollen

Detaljer

Strategi for planlegging og bruk av Bergens kyst- og sjøområder til småbåthavner, båtutfart og friluftsliv på sjøen.

Strategi for planlegging og bruk av Bergens kyst- og sjøområder til småbåthavner, båtutfart og friluftsliv på sjøen. Dato: 19.mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Strategi for planlegging og bruk av Bergens kyst- og sjøområder til småbåthavner, båtutfart og friluftsliv på sjøen. MASR SARK-510-200813144-122 Hva saken gjelder:

Detaljer

Det strategiskeboligsosialeog boligpolitiskearbeidetharogsåværtsentraltmedoppstartav revideringboligpolitisk handlingsplani 2011.

Det strategiskeboligsosialeog boligpolitiskearbeidetharogsåværtsentraltmedoppstartav revideringboligpolitisk handlingsplani 2011. PROSJEKT BOLIGSOSIALT OG BOLIGPOLITISK ARBEID 2010-2012 1 Bakgrunn Narvik kommuneinngikk høsten2009partnerskapsavtalemedhusbankenregionbodø. Avtalenble signertav ordføreren.bakgrunnfor partnerskapsavtalen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Dette er et av Norges beste områder for seiling

Dette er et av Norges beste områder for seiling Hvorfor er det bra å seile i Åsgårdstrand? Slagentangen og Bastøya skjermer mot bølger og for mye vind. Strømforholdene er ikke så vanskelige som lenger nord ved Horten. Regattabanene kan legges nær havna.

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Plan657_201301,Planbeskrivelse. Detaljreguleringav Buvika Brygge,ByggetrinnI. Voll Arkitekter 07.04.2014

SKAUN KOMMUNE. Plan657_201301,Planbeskrivelse. Detaljreguleringav Buvika Brygge,ByggetrinnI. Voll Arkitekter 07.04.2014 SKAUN KOMMUNE Plan657_201301,Planbeskrivelse Detaljreguleringav Buvika Brygge,ByggetrinnI Voll Arkitekter 07.04.2014 Innhold Bakgrunn............ 2 Liste overalle vedlegg:.........8 Risiko- og sårbarhetsanalyse...........9

Detaljer

LANGÅSEN PLANPROGRAM. Sistrevidert: 19.04.2013 Fastsatt:XX.05.2013 FROLAND KOMMUNE

LANGÅSEN PLANPROGRAM. Sistrevidert: 19.04.2013 Fastsatt:XX.05.2013 FROLAND KOMMUNE LANGÅSEN PLANPROGRAM Sistrevidert: 19.04.2013 Fastsatt:XX.05.2013 FROLAND KOMMUNE Plannavn ArkivsakID PlanID Formål/Hensikt PROSJEKTBESKRI VELSE LANGÅSEN- OMRÅDEPLAN Avklareutbyggingspotensialet for Langåsenog

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere

Dato: 1. november 2011. Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere Dato: 1. november 2011 Byrådssak 1482/11 Byrådet Valg av leverandør for rammeavtale for kjøp av matvarer til barnehager, sfo og skoler i Bergen kommune med flere HEIK SARK-1706-201120076-5 Hva saken gjelder:

Detaljer

Byrådssak 118/15. Bybarnehagestandard for Bergen kommune ESARK-212-201314557-60

Byrådssak 118/15. Bybarnehagestandard for Bergen kommune ESARK-212-201314557-60 Byrådssak 118/15 Bybarnehagestandard for Bergen kommune LRS ESARK-212-201314557-60 Hva saken gjelder: Det har vært en betydelig vekst i antall barnehageplasser i Bergen kommune. I perioden 2003-2013 økte

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 11:00(MERK KLOKKESLETT) Medlemmersomikke kanmøteog hargyldig forfall, melderdettesåsnartsommulig

Detaljer

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014 Side 3 Sakliste datert 13.05.2014 ble godkjent. Orienteringer: Demokratiundersøkelsen i Skaun v/einar Jakobsen fra KS. Knud P. Aune tiltrådte møtet under orienteringen. Sak 22/14 Sakstittel: MELDINGER

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Rutine for forhåndsundersøkelseav ansattei sykehjemsomhar vært eller kan ha vært utsatt for MRSA smitte

Rutine for forhåndsundersøkelseav ansattei sykehjemsomhar vært eller kan ha vært utsatt for MRSA smitte Dato:28. november2011 AMUHOS /11 ArbeidsmiljøutvalgByrådsavd.helseog inkludering Rutine for forhåndsundersøkelseav ansattei sykehjemsomhar vært eller kan ha vært utsatt for MRSA smitte RIBE SARK-0305-201001294-78

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 I NNHOLD 1 INNHOLD...3 2 INNLEDNING...4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT...5 4 DETALJOVERSIKT

Detaljer

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (fratrådte

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

24.08.2012 2012/6752-3

24.08.2012 2012/6752-3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 24.08.2012 2012/6752-3 Saksnr Utvalg Møtedato 93/12 Fylkesting 24.09.2012 108/12 Fylkesutvalg 17.09.2012 51/12 Hovedutvalgfor samferdsel 12.09.2012 Innbyggerinitiativ: Lik

Detaljer

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet.

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet. Byrådssak 341/13 Etablering av investeringsfond for kunstgressbaner GENI ESARK-6622-201300520-14 Hva saken gjelder: Det foreslås i saken å etablere et «Kunstgressfond» for å finansiere et årlig utskiftingsprogram

Detaljer

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg Dato: 12. september 2007 Fullmaktssak 23/07 Direktør for Bergen kommunale bygg Indre Sædal - ny barneskole og flerbruks idrettshall. Framføring av ny atkomstvei med ledningsanlegg. Valg av entreprenør.

Detaljer

Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder

Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder Forskrift om tilskuddtil investeringstiltaki beiteområder Kommentarertil tittel: Begrepet organisert beitebruk er tatt ut av tittelen.dette gjenspeilerat detforeslåså åpnefor tilskuddogsåtil enkeltbruk,jfr.

Detaljer

Byrådssak 220/15 1. Søknad om endring i lånegaranti til Åsane Rideklubb ESARK-154-201200047-229

Byrådssak 220/15 1. Søknad om endring i lånegaranti til Åsane Rideklubb ESARK-154-201200047-229 Byrådssak 220/15 1 Søknad om endring i lånegaranti til Åsane Rideklubb GOMI ESARK-154-201200047-229 Hva saken gjelder: Åsane Rideklubb søker i brev av 11.4.2015 om endringer i garantivilkår. Klubben er

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje, Sunniva Holmås Eidsvoll, Peter N. Myhre (fratrådte møte

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71 Dato: 16. desember 2004 Fullmakstsak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) PEAD BBE-1632-200401430-71 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer

Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 13. januar 2010 holdt byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer - møte i byrådsleders

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 BYRÅDSLEDERS AVDELING Merinnsyn og åpenhet BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Evaluering av morsmålsundervisning (sak

Detaljer

Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Byrådssak 295/13 Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik GOMI ESARK-03-201301097-16 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å redusere

Detaljer

Tertialrapport 1 Arendal kommune 2014

Tertialrapport 1 Arendal kommune 2014 TERTIALRAPPORT 1 2014 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning......... 4 2. Økonomiskutvikling pr 1. tertial 2014......4 3. Kommunaleforetak.........12 4. Arbeidsgiverstrategi.........14 5. Tjenesteområdene.........15

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Byrådssak 1326 /14 Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner NIHO ESARK-03-201400030-212 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet har ved brev datert

Detaljer

Selskapsavtal e. Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS

Selskapsavtal e. Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS Selskapsavtal e Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS 1 SELSKAPSAVTALE FORNORD-TRØNDELAGHAVNRØRVIKIKS Vedtatti Kystgruppen20.08. 2014 (Senereendringeri avtalenkanvedtasav representantskapet) l ETABLERING, RETTIGHETER

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer