Budsjett 2004/ Økonomiplan Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for ligg med dette føre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre."

Transkript

1 Budsjett 2004/ Økonomiplan Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt framlegg til budsjett/økonomiplan, jf vedtak i FU-sak 110/03. Fylkestinget (FT) vedtok budsjettet/økonomiplanen 09.desember 2003, jf vedtak i FT-sak 64/03. Eigne særutskrifter frå handsaminga i FU/FT ligg bak i dokumentet. Framlegging og slutthandsaming skjedde med grunnlag i kommunelova FT sitt budsjett-/økonomiplandokument FT sitt budsjett og tilhøyrande økonomiplan består av 1 eitt dokument. Dette skil mellom fellesinntekter/-utgifter og den sektorrelaterte verksemda. På sektornivået er inntektene og utgiftene fordelte på 6 sektorar og 16 programområde. Den kontoplanen som no vert nytta skil mellom sektorar, programområde og tenester. FT vedtek no investeringsprogrammet, alle fellesinntekter/-utgifter, samt driftsrammene for sektorar/programområde. Hovudutvala vedtek, i etterkant og seinast 21. januar 2004, fordelinga på tenestene (fordelingsvedtak). I dette ligg at FT overlet detaljane til hovudutvala, medan utvala på si side let FT vurdere kva som er ei høveleg fordeling mellom sektorar og programområde. Øk.planen gjev rammer for budsjett Desse er gjevne på sektor- og programområdenivå. All rapportering til politiske organ (tertialrapportar, årsrapport/årsrekneskap) vil basere seg på vedkomande organ sitt vedtaksnivå. Budsjettreglementet FT vedtok, ved slutthandsaminga av budsjettet, eit eige reglement for gjennomføringa. Dette er teke inn fremst i dokumentet (gule sider). Det framgår av reglementet at fylkesrådmannen har ansvaret for å gjennomføre budsjettet. Gjennomføringsansvar Fylkesrådmannen vil, med grunnlag i FT sitt budsjettvedtak og hovudutvala sine fordelingsvedtak, sende ut ansvarsbrev til bruk i budsjettgjennomføringa. Alle avdelingar og institiusjonar med tilvisingsmynde må basere sitt arbeid på desse dokumenta som også vil klårgjere korleis den administrative rapporteringa skal vere.

2 Budsjett 2004/ Økonomiplan Innhaldsoversyn INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN BUDSJETTREGLEMENT INNLEIING...1 SAMANDRAG...5 BUDSJETTSKJEMA...11 FELLESINNTEKTER- OG UTGIFTER...17 Samla oversikt...19 Skatt og statlege overføringar...20 Lokale inntekter...25 Avdrag og renter...26 Fond avsetjing og bruk...28 SEKTORDEL...29 Samla oversikt...31 Regional utvikling...32 Forvaltning...38 Opplæring...50 Helse- og sosial...63 Plan og næring...65 Samferdsle...66 Kultur...71 INVESTERINGSDEL...75 Investerings- og finansieringsprogram Prosjektomtaler investeringar i perioden VEDLEGG Vedtak i fylkesutvalet , sak 110/03 Vedtak i fylkestinget sak 64/03

3 Budsjett 2004/Økonomiplan Reglement REGLEMENT 1. STRUKTUR OG SPESIFIKASJONSGRAD 1.1 Budsjettet og økonomiplanen er utforma med ein kapitaldel (kontoklasse 0) spesifisert på prosjekt og ein driftsdel (kontoklasse 1) spesifisert på programområde. 1.2 Budsjettet og økonomiplanen sorterer alle inntekter og utgifter på følgjande sektorar: 0. Regional utvikling 1. Forvaltning 2. Opplæring 3. Helse og sosial (tannhelse) 4. Plan, næring og samferdsle 5. Kultur 9. Fellesinntekter og -utgifter 1.3 Budsjettet og økonomiplanen spesifiserer kvar sektor på programomåde. Hovudutvala vil i eigne saker spesifisere programområda på tenester og følgjande artar slik: 0. Løn og sosiale utgifter 1-2. Kjøp av varer og tenester 3. Eksternt tenestekjøp 4. Overføringar 5. Finansutgifter 6. Salsinntekter 7. Refusjonar 8. Overføringar 9. Finansinntekter. 2. BUDSJETTBINDINGAR OG BUDSJETTENDRINGAR 2.1 Budsjettet er for kvart programområde bindande på nivå netto driftsutgift. Tekstkommentaren kan likevel presisere binding på eit anna nivå. Ingen programområde/ føring kan overskridast utan at det først er gjeve tilleggsløyving. 2.2 Dersom nettoutgiftene for eit programområde ikkje vil halde, pliktar ansvarleg for området å reise spørsmål om budsjettendring. Budsjettendring kan berre påreknast dersom behovet ikkje var råd å forutsjå på budsjetteringstidspunktet eller meirutgiftene ikkje kan vente. 2.3 Evt tilleggsløyvingar inneber at budsjettet vert endra. Slike endringar kan berre gjerast av fylkestinget. Side I

4 Reglement Budsjett 2004/Økonomiplan INVESTERINGAR OG LÅNEOPPTAK 3.1 Det kan takast opp årlege samlelån for alle prosjekt som det ikkje er vedteke særskilt lånefinansiering for. Alle lån skal ha ei avdragstid som gjer at det er mogeleg å oppfylle kravet i kommunelova om at den samla lånegjelda vert avdrege planmessig. Attverande løpetid for fylkeskommunen si samla lånegjeld skal ikkje overstige vekta levetid for anleggsmidlane ved utgangen av året. 3.2 Vedtak om lån skal sendast staten til orientering. Det er ikkje trong for godkjenning av vedtaket så lenge fylkeskommunen ikkje er sett under særskilt kontroll etter kommunelova 59 a. 4. BUDSJETTENDRINGAR OG BUDSJETTOPPFØLGING 4.1. Fylkestinget (FT) Berre FT kan, i løpet av budsjettåret, endre fylkestinget sitt eige budsjett. Dersom FT gjer slike endringar, vil desse kome til uttrykk i ordinære budsjettendringsvedtak. 4.2 Fylkesutvalet (FU) / fylkesordføraren FU kan vedta dei same endringane i budsjettet som FT dersom vilkåra i reglementet for hastesaker etter kommunelova 13 er tilstades FU disponerer, på fritt grunnlag, midlane til disposisjon på teneste Fylkesordføraren har, frå denne løyvinga, fullmakt til å innvilge tilskot på inntil kr 5.000,- i dei tilfelle ei avgjerd bør takast før neste møte i FU. Fylkesordføraren gjev i slike tilfelle FU melding om innvilga tilskot. 4.3 Hovudutvala Hovudutvala skal for kvart programområde fastsetje den nærare fordelinga på tenestenivå (fordelingsfullmakt). Fordelinga må tilpassast rammene for programområda og dei føringar FT elles måtte gje. Fordelinga må tilpassast kravet om realistisk budsjettering. Hovudutvala sine vedtak må vere gjorde seinast 21.januar Hovudutvala skal som eit minimum vurdere forvaltninga av budsjetterte midlar på eigne sektorar etter 1. og 2. tertial. Dette gjeld likevel ikkje for verksemder der det er inngått driftsavtaler Hovudutval for opplæring (HO): Side II

5 Budsjett 2004/Økonomiplan Reglement a. HO får fullmakt til å fordele klassar, finansiert i programområde (ordinær opplæring) mellom skular. b. HO skal, dersom elevsøkinga tilseier eit lægre klassetal enn det som ligg i budsjettet, redusere klassetalet. c. HO har ikkje høve til å opprette ny klassar dersom ein gjennom dette går utover budsjettet sine økonomiske rammer Hovudutval for plan og næring (HPN). a. HPN får fullmakt til å disponere den samla løyvinga innan programområde 01 Regional utvikling (fordelingsfullmakt). b. Dette programområdet vil bli tilført tilskotet til fylkeskommunen for regional utvikling, jf statsbudsjettet kap 551og uttaket frå fylkeskommunen sitt fylkesplanfond for c. HPN sitt vedtak må tilpassast dei tekstlege føringar som ligg i FT sitt budsjett. d. HPN får fullmakt til å vedta fylkeskommunen sin bestilling til SND Sogn og Fjordane med grunnlag i FT sitt budsjett. Vedtaket må vere gjort i løpet av januar e. HPN sitt vedtak må, når det gjeld disponeringa av den samla løyvinga innan programområde 01 Regionale utvikling, vere gjort seinast 03.mars Fylkesrådmannen Fylkesrådmannen har ansvaret for å iverksetje vedteke budsjett. Fylkesrådmannen har tilvisingsfullmakt for alle utgifter og inntekter på budsjettet og har høve til å vidaredelegere tilvisinga til andre leiarar. Slik delegasjon skal skje i form av disponeringsfullmakter for avgrensa område i ansvarskontoplanen. Disponeringsfullmaktene må formast slik at FT sine fastlagde produksjons- og aktivitetsmål vert realiserte. For å sikre at FT sine seinare løyvingar ikkje vert bundne opp, kan fylkesrådmannen fastsetje bindingar på artsnivå når disponeringsfullmaktene vert gjevne Fylkesrådmannen skal fastsetje fordelinga på tenestenivå for programområda 12 Sentraladministrasjonen og 13 Fylkeskommunale fellesutgifter Fylkesrådmannen får fullmakt til å sjå fastlønsbudsjetta på programområda 12 Sentraladministrasjonen og 13 Fylkeskommunale fellesutgifter i samanheng med bruk av omstillingsmidlar og naudsynt nedbemanning. Side III

6 Reglement Budsjett 2004/Økonomiplan Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå driftsavtale med tannhelsetenesta innafor dei rammer fylkestinget vedtek Fylkesrådmannen kan tilpasse drifts- og kapitalbudsjettet for å tilfredsstille forskriftene sitt krav om at utstyr og inventar skal førast i kapitalrekneskapen. Slike overføringar er unnateke frå reglane om stryking ved evt driftsunderskot, jf 9 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Det gjeld i slike høve ikkje noko beløpsgrense. 5. REKNESKAPSAVSLUTNINGA 5.1 Evt unytta løyvingar på kapitalrekneskapen skal, utan nærare vedtak, kunne nyttast til same føremål seinare budsjettår. Evt unytta lånemidlar vert overført til seinare budsjettår dersom føremålet ikkje er avslutta. Dersom føremålet er avslutta, skal resterande lånemidlar overførast kapitalfondet. 5.2 Tannhelsetenesta sitt driftsresultat (overskot eller underskot) vert overført til neste rekneskapsår dersom dette ikkje kjem i strid med kommunelova sine reglar. Overskot kan såleis nyttast neste år, medan underskot må dekkjast av tildelinga for neste år. Eventuell overføring av unytta midlar til neste år føreset at måltala for tannhelsetenesta vert realiserte, jf årleg driftsavtale. 5.3 Rekneskapen for dei vidaregåande skulane vert avslutta etter anordningsprinsippet. Etter rekneskapsavsluttinga vert innsparingar og overskridingar innan programområde ordinær opplæring, programområde 25 tilpassa opplæring, og teneste 2902 internat, kantiner og idrettshallar innan programområde 29 diverse opplæringstiltak summert og skal føre til tilsvarande endring i skulane sine budsjett for neste år. Rekneskapen for oppdragsundervisning vert avslutta i balanse pr Evt andre unytta løyvingar på driftsrekneskapen samla skal utan nærare vedtak avsetjast til investeringsfond (disposisjonsfond). Side IV

7 Budsjett 2004/ Økonomiplan Innleiing 1. INNLEIING Sogn og Fjordane fylkeskommune utarbeider økonomiplan for samstundes med budsjettet for år Både økonomiplanen og (års-)budsjettet er heimla i kommunelova av Lova vart endra i 2000 og dei aktuelle lovreglane er å finne i kap 8, 44 (økonomiplanen) og (budsjettet). Kommunal- og regionaldepartementet fastsette forskrift om årsbudsjettet 15.desember 2000 og budsjettarbeidet er lagt opp i samsvar med denne forskrifta. 1.1 FYLKESUTVALET SITT ARBEID Arbeidet med det samla økonomiplan- og budsjettdokumentet har vore tilpassa regelen om at det er fylkesutvalet som skal kome med eit første framlegg. I den fasen fylkesutvalet arbeider med dette framlegget går utvalet under nemninga finansutval. Finansutvalet starta arbeidet med økonomiplanen og budsjettet 9. april og hadde sitt 6. og siste møte 20.november. Økonomiplan for danna grunnlaget for finansutvalet sitt arbeid. Finansutvalet har revidert økonomiplanen sine sektorrammer og inntektsføresetnader slik: Sektorrammene er i løpet av 2003 tilpassa dei endringar fylkestinget har gjort i budsjett 2003 og dei forpliktande føringar ein har vedteke i høve etterfølgjande år. Inntektsføresetnadene vart i juni tilpassa kommuneproposisjonen for 2004 og i oktober statsbudsjettet for same år. Inntekter og utgifter vart i november balanserte som lekk i den endelege salderinga. I heile prosessen har utgangspunktet vore at sektorane skal vidareføre drifta innafor dei rammer økonomiplanen gjev med dei justeringar (+/-) som etterkvart vart godkjende av finansutvalet. Finansutvalet/fylkesutvalet sitt arbeid har i heile prosessen vore tilpassa den politiske arbeidsdelinga som første gong vart utprøvd i høve budsjett 2002/økonomiplan Denne inneber følgjande: Fylkestinget/fylkesutvalet fastset kapitalbudsjettet, alle fellesinntekter/-utgifter, samt driftsrammene for sektorane og programområda. Hovudutvala fastset, i etterkant og seinast 21. januar, fordelinga på tenestene. I dette ligg at fylkestinget/fylkesutvalet overlet detaljane til hovudutvala, medan utvala på si side let dei overordna organa vurdere kva som er ei høveleg fordeling mellom sektorane. Side 1

8 Innleiing Budsjett 2004/ Økonomiplan Fylkesutvalet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan vart vedteke 20. november. Fylkestinget sitt vedtak vart gjort 9. desember. Under heile prosessen med økonomiplanen og budsjettet har fylkesrådmannen vore sekretariat for finansutvalet/fylkesutvalet. I samsvar med vedtak av 1996 har budsjettprosessen vore open. I det ligg at alle dokument frå administrasjonen og alle møte i finansutvalet i utgangspunktet har vore offentlege/opne. 1.2 ØKONOMIPLAN- OG BUDSJETTDOKUMENTET Budsjettarbeidet er lagt opp etter kontoplanen som vart innført i Budsjett og rekneskap framstår no i tre ulike dimensjonar: Tenestedimensjonen, som vert nytta i budsjettet, og viser kva som skal utførast. Ansvarsdimensjonen, som vert nytta i rekneskapsføringa, og viser kven som har ansvaret for gjennomføringa. Funksjonsdimensjonen, som vert nytta ved rapportering og statistikk (FylkesKostra). Budsjettdokumentet inneheld fylkeskommunen sine nettoutgifter til kvart programområde. I det ligg at fylkestinget som vedtek kor store ressursar som skal nyttast utan å ta stode til tenesteinndeling og inndeling i utgiftsartar. Hovudutvala vedtek fordeling på tenester og artar. Innafor sektoren forvaltning fastset fylkesrådmannen teneste- og artsfordelinga for sentraladministrasjonen og fylkeskommunale fellesutgifter og artsfordelinga for øvrige område. Fylkesrådmannen har ansvaret for gjennomføringa og kan delegere dette ansvaret vidare. Det er sett opp hovudoversikter over drifts- og investeringsbudsjett for 2004 i samvar med departementet si forskrift. Desse er i samvar med fylkestinget sitt rammevedtak. I tillegg viser samla oversikter over fellesinntekter, fellesutgifter og sektorutgifter vedtekne rammer for resten av økonomiplanperioden. Det skal vere innbyrdes konsistens mellom hovudoversikter og sektordel med tekstkommentarar. Dersom det skulle vere motstrid, går hovudoversikten foran tekstdelane. Fylkestinget sitt budsjettreglement ligg fremst i dokumentet. Side 2

9 Budsjett 2004/ Økonomiplan Innleiing 1.3 TEKNISKE SPESIFIKASJONAR Alle tal som gjeld året 2004 er gjevne i løpande kroner. Det same er tilfelle for alle tal som viser samanlikningar mot tidlegare år ( ). I slike samanlikningar er medteke rekneskapstal for 2002 og budsjettal for 2003 pr 1.november. For åra etter 2004 er det i driftsdelen nytta faste 2004-kroner, medan det i investeringsdelen er nytta løpande kroner. Kostnadsoverslaga for det einskilde investeringsprosjekt tek såleis høgde for venta kostnadsvekst. Det gjev samsvar mellom kostnadsoverslaga i økonomiplanen og dei overslaga fylkestinget fastset i høve det einskilde prosjekt. Ved omrekning til faste 2004-kroner er kommunal deflator på 3,25% lagt til grunn. Denne deflatoren representerer ei vekting av forventa lønsvekst (4,0%), forventa prisvekst (1,5%) og forventa prisvekst på investeringar (2,0%). Ved omrekning av renter og avdrag til faste 2004-kroner nyttar er det i tråd med dette nytta ein deflasjonsfaktor på 3,25 % pr år. Slik omrekning må gjerast når kapitalutgiftene skal innpassast i driftsdelen. Lønsbudsjettet for 2004 og etterfølgjande år gjenspeglar lønsnivået pr for tilsette med løn etter hovudavtalar med KS og lønsnivået pr for tilsette med løn etter statens sitt regulativ (lærarane). Forventa lønsvekst er avsett i ein sentral pott og vert fordelt på aktuelle tenester når verknaden av dei sentrale/lokale lønsoppgjera i 2004 er kjent. Pensjonspremien til Kommunal Landspensjonskasse er ikkje fastsett. Det er her høve til å budsjettere med ein gjennomsnittssats over fleire år. I budsjettet er det lagt inn 12,5 % som arbeidsgjevardel. Denne satsen vert og grunnlag for bokført utgift, uavhengig av kva den ordinære premien til KLP vert. I tillegg vil det kome utgifter til tidlegpensjonsering (AFP) og gruppelivsforsikring. Pensjonspremien til Statens pensjonskasse auka frå 8,5 % til 14 % frå Frå er satsen redusert til 12 % som er rekna med i budsjettramma for opplæringssektoren. For andre driftsutgifter er det i hovudsak gjeve ein priskompensasjon på 1,5 % frå Side 3

10 Innleiing Budsjett 2004/ Økonomiplan Side 4

11 Budsjett 2004/ Økonomiplan Samandrag 2. SAMANDRAG 2.1 INNLEIING Sogn og Fjordane fylkeskommune har dei seinare åra utarbeidd årsbudsjett og økonomiplan i ein og same prosess. Dette har gjort det lettare å sjå langtidsverknadane av tiltak som vert fremja i dei årlege budsjetta. Det har dessutan vore mindre arbeidskrevjande. I høve årsbudsjetta kom Kommunal- og regionaldepartementet med ei ny forskrift til kommunelova sine reglar. Her står at fylkestinget vedtar selv fylkeskommunens årsbudsjett og fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringar i årsbudsjettet. I 4 heiter det vidare: Innenfor de bevilgninger som er fastsett i årsbudsjettet, kan fylkestinget tildele underordnede kollegiale organer myndighet til å foreta en videre fordeling av de bevilgninger som er oppført i årsbudsjettet. Slike fordelinger er ikke å anse som en del av årsbudsjettet, og skal ikke framstilles i årsbudsjettdokumentet. Departementet kallar dette ei fordelingsfullmakt. Av omsyn til budsjettoppfølginga må slike fullmakter utøvast relativt raskt etter at budsjettvedtaket er gjort. Fylkesutvalet drøfta våren 2001 korleis fylkeskommunen skulle tilpasse seg denne forskrifta. Det vart då vedteke at vi skulle prøve ut ei arbeidsdeling der fylkestinget og fylkesutvalet (FT/FU) fastsette overordna rammer og hovudutvala la detaljane på plass. Dette ville dessutan passe godt til budsjettet sin nye kontoplan, som no skilde mellom sektorar, programområde og tenester. Arbeidsdelinga vart konkretisert ved at FT/FU i desember skulle fastsette kapitalbudsjettet, alle fellesinntekter og -utgifter, samt driftsrammene for sektorane og programområda. Hovudutvala skulle så i etterkant og seinast 20/21. januar fastsette fordelinga på tenestene. Arbeidsdelinga vart evaluert i 2002 og resultatet var positivt. Det var difor semje om å vidareføre ordninga. Denne har såleis vore følgd i arbeidet med budsjetta for 2003 og For å sikre god kontakt mellom det overordna arbeidet (FU) og det arbeidet som i etterkant skal gjerast på sektornivået, har leiarane i hovudutvala vore inviterte med på møta i finansutvalet (FU). I arbeidet med budsjettet og økonomiplanen for har det vore sju slike møte. Fylkesrådmannen har vore sekretær for arbeidet. Side 5

12 Samandrag Budsjett 2004/Økonomiplan ØKONOMISK UTGANGSPUNKT Fylkeskommunen hadde frå store akkumulerte underskot. Som følgje av dette måtte vi alle desse åra nytte ledige driftsmidlar til underskotsdekking, ikkje til investeringar. I 1999 vart resten av underskotet dekka og det vart samtidig avsett 18 mill kr til investeringar. I 2000 fekk vi eit tilsvarande resultat. Mesteparten av desse midlane er seinare nytta til eller stilt til disposisjon for prioriterte investeringar var siste året vi hadde ansvaret for spesialisthelsetenesta. Alle fylkeskommunane kom då, sterkt påverka av statlege direktiv, ut med underskot. Vårt fylke fekk eit underskot på 28 mill kr. I 2002 vart fylkeskommunane, jf helsereforma, tilført midlar til styrking av likviditetsreserven. Delar av styrkinga kunne nyttast til dekking av underskot. Vår fylkeskommune nytta dette høve og kunne som følgje av dette møte 2003 utan underskot. I budsjettrapporten pr 2.tertial 2003 er det ei uttrykt målsetjing å kome gjennom også dette året utan underskot. Underskota på 90-talet la eit stort press på fylkeskommunen sin lånegjeld. Frå auka gjelda frå mill kr. Auken kom fordi ein då måtte fullføre store investeringar. I 3-års perioden frå stabiliserte gjelda seg på om lag 700 mill kr. Nye store låneopptak i 4- års perioden frå gjorde at gjelda då auka til nær 860 mill kr. Ved staten si overtaking av spesialisthelsetenesta fekk vi sanert all lånegjeld relatert til denne tenesta. Gjelda ved utgangen av 2002 var som følgje av dette redusert til knapt 410 mill kr. I tillegg kom knapt 100 mill kr i lån til to fylkesvegar, som i utgangspunktet skulle finansierast ved fondsmidlar. 2.3 INVESTERINGSPROGRAMMET FOR Som følgje av dei statlege helse- og sosialreformene ved årsskifta 2001/02 og 2003/04 avgrensar fylkeskommunen sine investeringar seg no i all hovudsak til sektorane opplæring og fylkesveg. For opplæringssektoren vedtok FT i juni 2003 at ein hausten 2004 skal gjere ei samla vurdering og prioritering av investeringsbehova i sektoren. Budsjettet og økonomiplanen for byggjer difor i all hovudsak på førre økonomiplan. For fylkesvegsektoren ligg det inne nokre endringar, dels som følgje av at nye anlegg er gjevne prioritet og dels som følgje av oppjusterte kostnadsoverslag. Budsjettet og økonomiplanen for legg opp til samla investeringar på 348,130 mill kr. Av dette er hovudtyngda tenkt gjennomført dei to første åra. Investeringane fordeler seg slik på sektorar: Fylkesvegsektoren : 161,330 mill kr. Opplæringssektoren: : 141,400 mill kr. Side 6

13 Budsjett 2004/ Økonomiplan Samandrag Kultur : 21,000 mill kr. Fellesføremål : 12,400 mill kr. Tannhelse : 12,000 mill kr. Dei største einskildprosjekta er: Fv Fastlandssambandet Ytre Gulen : 65,000 mill kr. Rest Måløy vg skule, maritim avdeling : 50,000 mill kr. Rest Fv Hopland Hennebygda : 30,950 mill kr. Rest Mo/Jølster vg skule, driftsbygning : 29,400 mill kr. Rest Fv Værlandet Bulandet : 22,100 mill kr. Rest 2004 Fylkesarkivet utviding av lokala : 21,000 mill kr Fv Deknepollen Trollebø : 14,980 mill kr. Rest Høyanger vg skule, rehabilitering : 14,000 mill kr. Rest Det er elles ført opp midlar til følgjande føremål/prosjekt: Utstyr ved skulane : 28,000 mill kr Til fordeling fylkesvegar : 14,800 mill kr Tannklinikkar, oppgradering : 12,000 mill kr IT-investeringar : 12,000 mill kr Brannsikring i skuleverket : 10,000 mill kr Firdahallen, rehablitering : 10,000 mill kr Fv Daløy Haldorsneset : 10,000 mill kr Kai i Alden : 1,500 mill kr. I tillegg kjem fullføring av påbegynte mindre prosjekt og nokre refusjonar på vegsektoren. Det samla investeringsprogrammet er finansiert slik: Tilskot frå kommunar : 6,700 mill kr Tilskot frå staten (tippemidlar) : 5,000 mill kr Fondsmidlar : 65,000 mill kr Lånemidlar : 271,430 mill kr. 2.4 DRIFTSPROGRAMMET FOR Dei økonomiske driftsrammene er i utgangspunktet henta frå økonomiplanen for , vedteken i desember For at desse rammene skal vere realistiske, er dei seinare tilpassa dei endringar FT har vedteke i budsjettet for 2003, jf rapportane pr 1.og 2.tertial og i nokre andre einskildsaker. Vidare er rammene tilpassa regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2004 med dei endringar som ligg i budsjettavtalen mellom regjeringspartia og Arbeidarpartiet av Side 7

14 Samandrag Budsjett 2004/Økonomiplan Budsjettet for 2004 opnar for relativt få nye tiltak. Det heng saman med at vi kjem dårleg ut av det økonomiske oppgjeret i høve statleg overtaking av barne-, familie- og rusvernet og at vi får eit større trekk i rammetilskotet enn det vi kan pårekne å få inn att som refundert meirverdiavgift. Vi får på sikt eit årleg tap på 26,5 mill kr i høve omlegginga av barne-, familie- og rusvernet. Statsbudsjettet legg opp til ei overgangsordning slik at vi første året (2004) må ta innover oss eit tap på 5,3 mill kr. Tapet aukar med nye 5,3 mill kr pr år til 26,5 mill kr pr år frå Det pårekna tapet pga meirverdiavgiftsreforma er på vel 7 mill kr (2004). Av nye driftstiltak i kan nemnast: Oppretting av nytt elev- og lærlingeombod i opplæringssektoren. Fleire miljøarbeidarar ved dei vidaregåande skulane. Auka løyving til byggvedlikehald på skulane. Utviding av lokale for Stryn vidaregåande skule Dels nye lokale for Luster vidaregåande skule Avsett midlar til disposisjon for Hovedutval for opplæring Nye stabiliserings- og rekrutteringstiltak i tannhelsetenesta Ei viss utviding av ordninga med ungdomskort i kollektivtrafikken. Betra ruteopplegg etter vegopninga på Værlandet- Bulandet Tilskot til bygging av veganlegget Heggheim Sygna Tilskot til Funksjonshemmedes fellesforbund (FFO) Tilskot til krisesenteret i Sogn og Fjordane Budsjettet for 2004 gjev slike driftsrammer for dei ulike programområda: 01 Regional utvikling : 0,000 mill kr 10 Politisk styring : 12,507 mill kr 11 Kontrollorgan : 2,536 mill kr 12 Sentraladministrasjon : 45,503 mill kr 13 Fellesutgifter : 29,053 mill kr Ordinær opplæring : 377,722 mill kr 23 Vedlikehald skulebygningar : 12,242 mill kr 25 Særleg tilrettelagt opplæring : 70,641mill kr 28 Fagopplæring : 33,890 mill kr 29 Diverse opplæringstiltak : 10,737 mill kr 34 Barne- og familievern : 0,500 mill kr 35 Rusvern : 1,700 mill kr 37 Tannhelse : 47,752 mill kr 42 Vegar : 89,080 mill kr 43 Samferdsle : 234,030 mill kr 50 Kultur : 33,695 mill kr -- Løns- og prisvekst, til fordeling : 20,054 mill kr -- Arbeidsgjevaravgift, til fordeling : 16,884 mill kr -- Opplæring, investeringsavsetjing : 4,438 mill kr. Innafor driftsbudsjettet skal hovudutvala fastsetje fordelinga på tenestene (fordelingsfullmakt). Fordelinga må tilpassast rammene for programområda og dei føringar Side 8

15 Budsjett 2004/ Økonomiplan Samandrag som elles ligg i FT sitt budsjett. Hovudutvala sine vedtak må vere gjorde seinast 21.januar DEN NYE FYLKESKOMMUNEN Fylkeskommunen sitt arbeidsgrunnlag er endra gjennom dei statlege helse- og sosialreformene ved årsskifta 2001/02 og 2003/04 og st.meld 19 ( ), der fylkeskommunen vert tildelt rolla som regional utviklingsaktør. For året 2004 inneber dette at om lag 70 mill kr no vil bli disponerte i ein og same prosess. Dette gjeld følgjande midlar: Dei regionale utviklingsmidlane frå Kommunal- og regionaldepartementet, kap 551. Beløpet kan bli utvida ved at det kjem til midlar frå også andre postar på same kapittel. Det uttaket vi i 2004 kan gjere frå eige fylkesplanfond. I budsjettrapporten pr 2.tertial 2003 er dette stipulert til vel 9 mill kr. Det må her takast atterhald i høve avslutninga av rekneskapen for FT legg til grunn at vel 40 mill kr av det samla beløpet skal tildelast SND Sogn og Fjordane og forvaltast i samsvar med ei spesifisert bestilling frå HPN sin side. Vidare vil fylkeskommunen frå det samla beløpet løyve tilskot til kommunale næringsfond. Basert på desse føringane vil HPN i mars 2004 ta stilling til korleis det samla beløpet skal nyttast. Det nye arbeidsgrunnlaget til fylkeskommunen kjem og til uttrykk ved mykje sterkare barneog ungdomsorientering. Tabellen under indikerer at gruppa av barn og unge no er målgruppe for om lag 75 % av dei samla ressursane fylkeskommunen rår over. Driftsaktivitet Målgrupper Budsjett barn/unge *) Vidaregåande opplæring Ungdom år 510 mill kr 95 % Tannhelse Barn og unge (< 19 år) 36 mill kr 70 % Fylkesveg Alle 17 mill kr 20 % Skuleskyss Barn og unge 85 mill kr 100 % Samferdsle Alle 48 mill kr 35 % Kultur Alle 18 mill kr 60 % Anna Alle 53 mill kr 50 % All aktivitet Alle 767 mill kr 74 % *) Viser fylkeskommunal nettoløyving retta mot barn/unge og kor stor prosent barn/ unge utgjer av samla målgruppe innan kvar aktivitet. Siste kolonne byggjer på anslag. Side 9

16 Samandrag Budsjett 2004/Økonomiplan ØKONOMISK RESULTAT Økonomiplanen er i balanse for åra med eit summert netto driftsresultatet på om lag 5 mill kr. For åra er det summerte underskotet på mill kr. FT må ut frå dette få seg førelagt ei sak der eit tilsvarande innsparingskrav vert fordelt på sektorar og prosessar med det klåre siktemål å redusere fylkeskommunen sine driftsutgifter. Dette må skje 1.halvår Side 10

17 Budsjett 2004 Budsjettskjema (forskrift) BUDSJETTSKJEMA 2004 (forskriftsspesifikasjon) Side 11

18 Budsjettskjema (forskrift) Budsjett 2004 Side 12

19 Budsjett 2004 Budsjettskjema (forskrift) Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Tal i løpande mill kr Rekneskap Budsjett 2004 Budsjett Skatt på formue og inntekt 373, , ,485 2 Ordinært rammetilskot 625, , ,089 3 Skatt på eigedom 0,000 0,000 0,000 4 Andre direkte eller indir. skattar 20,000 32,300 15,466 5 Generelle statstilskot 49,000 2,000 29,140 6 Sum frie disponible inntekter 1 067, , ,180 7 Renteinntekter og utbytte 52,000 66,044 69,045 8 Rente- og finansutgifter -24,875-28,685-32,691 9 Avdrag på lån -44,000-35,000-35, Netto finansutgifter -16,875 2,359 1, Dekning av tdl. reknesk.underskot 0,000 0,000 27, Til ubundne avsetjingar 10,438 11,210 13, Til bundne avsetjingar 0,000 0,000 0, Overført kapitalrekneskapen 0,000 0,000 0, Bruk av ubundne avsetjingar -9,000-4,450 0, Bruk av bundne avsetjingar 0,000 0,000 0, Netto avsetjingar 1,438 6,760 40, Overført til investeringsbudsjettet 0,000 0,000 0, Til fordeling drift 1 049, , , Sum fordelt drift (frå skjema 1B) 1 049, , , Meirforbruk/mindreforbruk 0,000 0,000 0,000 Side 13

20 Budsjettskjema (forskrift) Budsjett 2004 Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet Tal i løpande mill kr Rekneskap Programområde Budsjett 2004 Budsjett Regionale utviklingstiltak 0,000 0,000 0, Politisk styring 12,507 12,236 12, Kontrollorgan 2,536 2,400 2, Sentraladministrasjonen 45,503 45,604 56, Fylkeskommunale fellesutgifter 29,053 26,018 13, Ordinær opplæring 377, , , Drift og vedl.hald av skulebygningar 12,242 8, Særleg tilrettlagt opplæring 70,641 64,383 55, Fagopplæring 33,890 35,245 33, Diverse opplæringstiltak 10,737 10,552 16,926 3 Oppgjer spesialisthelsetenesta 6, Barne- og familievern 0,500 53,302 49, Rusvern 1,700 13,373 9, Tannhelse 47,752 47,252 46, Plan og næring 8,275 7,250 8, Vegar 89,080 84,025 81, Samferdsle 234, , , Kultur 33,695 34,020 31,113 Avsett til lønsoppgjer m.v 39,456 6,754 0,000 Til fordeling drift 1 049, , ,592 Side 14

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2010 mm.

Kommuneproposisjonen 2010 mm. Kommuneproposisjonen 2010 mm. Orientering for finansutvalet 25. mai 2009 v/økonomisjef Eli Nes Killingrød Kommuneproposisjonen 2010 (RNB 2009) Med fokus på lokal verknad på: Fellesinntekter og utgifter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 19.06.2015 Dykkar dato 29.05.2015 Vår referanse 2015/8446 331.1 Dykkar referanse Jondal kommune Kommunehuset 5627 Jondal Jondal kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 05.01.2012 Vår referanse 2012/329 331.1 Dykkar referanse 11/1266 Sund kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Sund kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03..2013 Dykkar dato 25.10.2012 Vår referanse 2013/1742 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune Postboks 184 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Hovudutval for samferdsle Møtedato: 22.11.2016 Sak nr.: 16 / 296-25 Internt l.nr. 39851 / 16 Sak: 55 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 23.02.2012 Dykkar dato 20.12.2011 Vår referanse 2011/16754 331.1 Dykkar referanse 11/1751 Meland kommune Postboks 79 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 21 46 Vår dato 25.05.2012 Dykkar dato 29.03.2012 Vår referanse 2012/4788 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje kommune - budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.06.2013 Dykkar dato 08.05.2013 Vår referanse 2013/6446 331.1 Dykkar referanse Odda kommune Opheimgata 31 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Finansforvaltninga i 2013

Finansforvaltninga i 2013 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-1 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.02.2014 Fylkestinget 11.03.2014 Finansforvaltninga i 2013 Samandrag I saka

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. juni 2016.

Rekneskapsrapport pr. juni 2016. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/8047-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.08.2016 Rekneskapsrapport pr. juni 2016. Samandrag I samsvar

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato 21.02.2014 Vår referanse 2014/2508 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Om inntektssystemet. Fylkeskommunane Nordland, Troms og Finnmark får Nord-Noreg-tilskot.

Om inntektssystemet. Fylkeskommunane Nordland, Troms og Finnmark får Nord-Noreg-tilskot. Om inntektssystemet Frie inntekter består av rammetilskot og skatteinntekter. I 2014 blir kommunesektoren sine frie inntekter anslått til om lag 319 mrd. kroner. Dei frie inntektene består av rammetilskot

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 11.03.2016 Dykkar dato 10.01.2016 Vår referanse 2016/681 331.1 Dykkar referanse 15/2571 Os kommune Postboks 84 5202 Os Os kommune - budsjett

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.04.2014 Dykkar dato 14.01.2014 Vår referanse 2014/737 331.1 Dykkar referanse 13/277 Modalen kommune Postboks 44 5729 Modalen Modalen

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2015 Dykkar dato 14.01.2015 Vår referanse 2015/731 331.1 Dykkar referanse 14/2906 Os kommune Postboks 84 5202 Os Os kommune - budsjett

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Tabellar for kommunane

Tabellar for kommunane Tabellar for kommunane Tabell 1-k Tabell 2-k Tabell 3-k Tabell A-k Tabell B-k Tabell C-k Tabell D-k Tabell E-k Tabell F-k Tabell 1-k Rammetilskot til kommunane 2017 Kommunane sitt rammetilskot blir løyvd

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2013 Dykkar dato 14.01.2013 Vår referanse 2013/920 331.1 Dykkar referanse 12/798 Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG

Detaljer

Finansforvaltninga i 2016

Finansforvaltninga i 2016 ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-12 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Finansforvaltninga i 2016

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer