(1 of 3) [12/4/2000 7:30:45 PM]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/1kv00/_content/index.html (1 of 3) [12/4/2000 7:30:45 PM]"

Transkript

1 Innledning Resultat før skatt i første 2 ble 908 mill. kroner, en økning på 387 mill. kroner fra samme periode i Av dette utgjorde netto salgsgevinster 443 mill. kroner. Driftsresultatet i første 1999 ble mill. kroner, en økning på 364 mill. kroner fra første Korrigert for salgsgevinster er driftsresultatet på nivå med første Økte nettbaserte driftsinntekter blir motvirket av økte kostnader, i stor grad relatert til fasttelefoni i Norge og internettsatsingen utenfor Norge. Kjøpt/solgt virksomhet har ingen netto effekt på endring i driftsresultatet i samme perioder. Telenor har i første 2 foretatt endringer i organisasjonsstrukturen, og skiftet navn på flere forretningsområder og datterselskap. Telenor er nå organisert i til sammen syv forretningsområder. De fire forretningsområdene Telenor Telecom (Privat, Bedrift, Nett og Kundeservice), Telenor Mobile Communications (Telenor Mobil og de internasjonale mobilengasjement fra Telenor International), Telenor Internett (tidligere Telenor Nextel) og Telenor Bredbåndstjenester (tidligere Satellitt og TV Distribusjon) er definert som kjerneområder, mens de resterende - Telenor Media, Bravida (tidligere Telenor IT Service og Installasjon) og EDB Business Partner ASA - er definert som relaterte forretningsområder. Viktige forhold Samlet vekst i driftsinntekter på 10,2 % (5,8 % ekskl. salgsgevinster). Telenors andel av driftsinntekter i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet, som ikke er inkludert i driftsinntektene for konsernet, utgjorde mill. kroner (utenfor Norge mill. kroner) i første i år, sammenlignet med mill. kroner i første 1999 (utenfor Norge 980 mill. kroner). Samlet trafikkvekst i Norge er på 30% etter første 2 sammenlignet med første Av dette ble 14% generert i Telenors forretningsområder. Telenor åpnet sitt nett for andre aktører fra 1. april 2, gjennom produktet Operatøraksess. Fortsatt vekst i antall mobil- og internettabonnement. Nextra (Telenor Internett) fortsetter sin internasjonale ekspansjon Telenor lanserte SmartPhone 22. mars. Lanseringen har fått stor oppmerksomhet i norsk og internasjonal presse. EDB Business Partner ASA har kjøpt Fellesdata for ca. 2,5 mrd. kroner med regnskapsmessig effekt fra andre. Samferdselsdepartementet og Telenor har valgt Goldman Sachs og DnB Markets som hovedtilretteleggere i forbindelse med en mulig børsnotering av Telenor AS. Resultatanalyse Driftsinntektene i første 2 var mill. kroner. Av økningen på 803 mill. kroner i forhold til første 1999 utgjør nettbaserte produkter 450 mill. kroner, mens salgsgevinster økte med 347 mill. kroner til 364 mill. kroner, hvorav 311 mill. kroner relateres til salg av datterselskapet Storm Communications Inc. Netto effekt av kjøpt og solgt virksomhet har redusert nettbaserte inntekter med 70 mill. kroner og økt ikke nettbaserte inntekter med 150 mill. kroner. (1 of 3) [12/4/2 7:30:45 PM]

2 Driftsinntekter fra ikke nettbasert virksomhet i første 2 er på nivå med samme periode i fjor. Kundeutstyrssalget viser reduksjon som følge av lav etterspørsel i markedet. Øvrig økning relateres til kjøpt virksomhet og annonsesalg. Korrigert for effekt av kjøpt og solgt virksomhet viser driftsinntekter fra mobiltelefoni, satellitt og abonnement (PSTN/ISDN og Internett) positiv utvikling fra første Trafikkinntektene for fasttelefoni, justert for solgt virksomhet, er på nivå med samme periode i fjor, hvor økte inntekter fra samtrafikk motvirkes av endret ringemønster og prisreduksjoner. Antall ISDN linjer har økt med 448. fra første 1999 (116. hittil i år) mens PSTN abonnement (linjer) er redusert med 267. fra første 1999 (81. hittil i år). For totalmarkedet estimeres en vekst i antall trafikkminutter på 30% i første i år sammenlignet med første i 1999 (20% vekst for hele 1999). Av dette ble 14% (13% for hele 1999) generert i Telenors forretningsområder. Andel av fastnettgenererte trafikkminutter via andre operatører ved utgangen av første i år anslås til om lag 18% (vel 5% ved utgangen av første 1999 og 13% ved utgangen av 1999). Økningen i driftsinntekter fra mobiltelefoni har sammenheng med trafikkinntekter knyttet til flere abonnement. Antall GSM-abonnement i Norge ved utgangen av første i år var , en netto tilgang på 466. fra første 1999 (81. i et). Av tilgangen var 409. (63.) kontantabonnement. Antall NMT-abonnement ble redusert med 89. fra første 1999 til 195. (redusert med 21. fra årsskiftet). Antall internettkunder i privatmarkedet var 460. (hvorav FriSurf 110.) ved utløpet første 2, en økning på 160. (hvorav Frisurf 110.) fra første 1999 og en økning på 60. (hvorav Frisurf 65.) hittil i år. Driftsinntekter i datterselskap utenfor Norge utgjorde 630 mill. kroner i første 2, mot 700 mill. kroner i første I 1999 er det inkludert 240 mill. kroner i solgt virksomhet. Vare- og trafikkostnader var mill. kroner første 2, en reduksjon på 238 mill. kroner sammenlignet med samme periode i Dette har sammenheng med at det er inntektsreduksjoner på produkter med høy varekost, deriblant kundeutstyr. Netto effekt av kjøpt/solgt virksomhet ga reduserte vare- og trafikkostnader. Lønns- og personalkostnader var mill. kroner i første 2, en økning på 359 mill. kroner fra Det ble i første 2 avsatt 25 mill. kroner for restrukturering i Telecom og 41 mill. kroner i arbeidsgiveravgift på opsjoner i EDB Business Partner. Antall årsverk ved utgangen av første i år var hvorav utenfor Norge. Økning i antall årsverk fra første 1999 var (økning på 300 hittil i år). Økningen relateres i stor grad til ny og kjøpt virksomhet. Andre driftskostnader var mill. kroner i første 2, en økning på 142 mill. kroner sammenlignet med første Provisjonskostnader i Mobilmarkedet er redusert med vel 100 mill. kroner. Øvrig økning relateres til økt aktivitet deriblant oppstart av nye aktiviteter og prosjekter i og utenfor Norge. Av- og nedskrivninger var mill. kroner i første 2, en økning på 132 mill. kroner sammenlignet med første Økningen relateres blant annet til nye selskap og økte investeringer, herunder i utstyr med kortere avskrivningstid. (2 of 3) [12/4/2 7:30:45 PM]

3 Tilknyttede selskap Tilknyttede selskap viste i første 2 et regnskapsmessig underskudd etter skatt på 229 mill. kroner, som er en forbedring i resultatet på 76 mill. kroner fra første Inkludert i resultat fra tilknyttede selskap er salgsgevinster fra og i underliggende selskap på 52 mill. kroner i første 2. Finansiering og investering Netto finanskostnader var 29 mill. kroner i første 2 (netto finansinntekt på 24 mill. kroner i første 1999). I første i år er det inkludert netto salgsgevinster på 91 mill. kroner hvorav 56 mill. kroner relateres til redusert eierandel i satelittorganisasjonen Intelsat (fra 5,6% til 4,5%) mens resterende gjelder salg av aksjer. Netto valutatap utgjorde 39 mill. kroner i første 2 som i hovedsak var relatert til finansielle instrument som var opptatt for sikringsformål, mens det i første 1999 ble inntektsført 73 mill. kroner knyttet til slike instrument. Avkastning fra satellittorganisasjoner er redusert med 20 mill. kroner. Rentebærende gjeld har økt med mill. kroner fra første 1999 og med mill. kroner siden årsskiftet, mens betalingsmidler har økt. Konsernets investeringer i varige driftsmidler, langsiktige aksjer og satellittorganisasjoner i første 2 var 2,3 mrd. kroner som er 1 mrd. kroner lavere enn i første 1999Investeringer til utbygging/oppgradering av telenettet innenlands utgjorde 0,8 mrd. kroner som var på samme nivå som første i fjor. Øvrige innenlandske investeringer beløp seg til 0,5 mrd. kroner. Investeringene utenfor Norge, som beløp seg til 1 mrd. kroner, har i stor grad gått til kapitalinnskudd i Viag Interkom og DiGi.com. I første 1999 ble det investert 1,2 mrd kroner i Vimpelcom. Kjøp av Fellesdata (2,5 mrd kroner) er ikke rapportert som investering pr første i år. Skatt Estimert skattesats for 2 er 35% (39,9% i 1999). Den faktiske skattesatsen for året vil kunne avvike fra estimert skattesats. (3 of 3) [12/4/2 7:30:45 PM]

4 Enheter i Telenor Telenor Telecom Det nye forretningsområdet Telenor Telecom består av Bedriftskommunikasjon, Privat, Nett, Global og Kundeservice. Driftsinntektene i første 2 var mill. kroner som er 552 mill. kroner høyere enn i første Av dette utgjør 311 mill. kroner gevinst ved salg av selskapet Storm. Solgt virksomhet bidro med 169 mill. kroner i inntekter i Økningen justert for disse forhold er 364 mill. kroner. Omtrent 317. aksesser har fast forvalg hos konkurrerende selskap siden innføringen 1.juni I tillegg kommer ca. 75. prefiksbrukere uten fast forvalg. Telenor har tegnet avtale med 223. borettslagskunder. Antall trafikkminutter i Telecoms nett økte med 30% fra første 1999 til første i år. Korrigert for solgt virksomhet viser trafikkinntektene en økning på 2% i samme periode. Det er driftsinntekter fra samtrafikk, trafikk til mobilnettene og øvrige trafikk som viser positiv utvikling. Driftsinntekter fra utenlandstrafikk og fastnettrafikk innenlands er redusert sammenlignet med første 1999 som følge av reduserte priser og endret ringemønster, samt redusert antall trafikkminutter for utenlandstrafikken grunnet økt konkurranse. Overgang fra PSTN til ISDN abonnement og økte abonnementspriser, som følge av rebalanserte priser, økt salg av driftstjenester og kundeutstyr har påvirket inntektsutviklingen positivt sammenlignet med samme periode i fjor. Inkludert i ovenstående er interne driftsinntekter, som har økt med 219 mill. kroner fra første 1999 til 553 mill. kroner. Dette relateres i hovedsak til ikke nettbaserte tjenester, som kundeutstyr og driftstjenester. Bedriftsmarkedet Eksterne driftsinntekter fra Bedriftsmarkedet ble mill. kroner i første 2, en økning på 43 mill. kroner fra samme periode året før. Det er en reduksjon i de nettbaserte driftsinntektene fra første 1999 til første 2, da volumveksten er ikke tilstrekkelig til å oppveie de gjennomførte prisreduksjoner i Verdiøkende nettjenester som VIP-Nett samt Datatjenester fortsatte den positive utviklingen i 2, mens det er reduserte inntekter fra Leide samband som følge av økt konkurranse og konvertering til andre produkter. I løpet av første økte antall trafikkminutter i bedriftsmarkedet med 14% sammenlignet med første i fjor, mens markedsandelen har falt fra ca 94% ved utgangen av første 1999 til ca 84 % ved utgangen av første 2. Ved inngangen til året var markedsandelen ca 87 %. Drifts- og supportfunksjoner knyttet til fjerndrift av telefoni- og datanettverk viste positiv utvikling fra første 1999 til første 2. Også innenfor salg av kundeutstyr i bedriftsmarkedet er det en økning fra fjoråret, da Telenor Bedrift har økt satsingen på salg av kundeutstyr. Privatmarkedet (1 of 6) [12/4/2 7:32:26 PM]

5 Eksterne driftsinntekter fra privatmarkedet i første 2 var på mill. kroner, som er 43 mill. kroner høyere enn i første Inntektene fra abonnement er økt som følge av overgang fra PSTN til ISDN og økte abonnementspriser, som følge av rebalanseringen av prisene. Fortsatt sterk trafikkvekst har ikke kompensert for gjennomførte prisreduksjoner. Videre har også vridning av trafikken mot rimeligere takstklasser i tillegg til at kundene ringer færre men lengre samtaler medført reduserte trafikkinntekter. I løpet av første økte antall trafikkminutter i privatmarkedet med 13% sammenlignet med første i fjor, mens markedsandelen har falt fra ca 96% ved utgangen av første 1999 til ca 81 % ved utgangen av første 2. Ved inngangen til året var markedsandelen ca 87%. Grossistmarkedet Samtrafikkinntekter fra eksterne har økt med 116 mill. kroner som følge av endret konkurransesituasjon. Leide samband viser også en positiv inntektsutvikling. Driftsresultatet i Telecom ble 871 mill. kroner i første 2 som er en økning på 111 mill. kroner fra første Gevinst ved salg av datterselskap er inkludert med 311 mill. kroner i år, mens driftsresultatet fra solgt virksomhet i første 1999 utgjorde -50 mill. kroner. Justert for dette er driftresultatet redusert med 250 mill. kroner. Resultatnedgangen har sammenheng med prisreduksjoner og noe lavere markedsandeler som ikke oppveies av økt volum i trafikkinntektene, økte vare- og trafikkostnader som følge av dreining mot produkter som gir lavere marginer og økte kostnader blant annet som følge av etablering av egen salgsorganisasjon (kundeutstyr) i bedriftsmarkedet. Videre er det i perioden foretatt en avsetning på 25 mill. kroner til omstilling av kundeutstyrsvirksomheten. Avskrivninger er økt blant annet som følge av økte investeringer relatert til ISDN satsingen og økt andel anleggsmidler med korte avskrivningstider. Telenor Mobile Communications Foretningsområdet Telenor Mobile Communications består av mobilvirksomheten i Norge og de utenlandske mobilselskapene hvor Telenor er medeier. Driftsinntektene etter første 2 utgjorde mill. kroner, som er en økning på 288 mill. kroner fra Driftsinntektene for virksomheten i Norge økte med 274 mill. kroner fra første 1999 til mill. kroner i første 2. Mobilgenererte trafikkinntekter økte med 181 mill. kroner til mill. kroner fra samme i 1999 som følge av flere abonnement og økning i antall tekstmeldinger. Antall takserte tekstmeldinger var 158 millioner, som er en økning på 105 millioner fra første i Mobilterminerte trafikkinntekter var 382 mill. kroner, en økning på 87 mill. kroner sammenlignet med første Økt abonnementsmasse mer enn kompenserer for lavere priser. Abonnementsinntektene ble redusert med 10 mill. kroner til 293 mill. kroner, som må ses i sammenheng med nedgang i antall fast mobilabonnement. Øvrige inntekter er i stor grad salg av kundeutstyr. Markedsandel GSM eksklusive abonnement hos (2 of 6) [12/4/2 7:32:26 PM]

6 tjenesteleverandører (Sense) er estimert til 71% ved utgangen av første 2. Totalt antall ringeminutter (generert og terminert) er økt med 203 millioner til 898 millioner minutter i første 2. Både prepaid kundene og de sist ervervede kundene (marginale kunder) trekker ned samtaleminutter og inntekter pr GSM abonnement. Fra 1. februar 2 ble det innført sekundtaksering og startpris på kr 0,45 samtidig som antall ringeplaner ble redusert og flere prisreduksjoner ble gjennomført. Driftsinntektene for internasjonal virksomhet økte med 32 mill. kroner til 129 mill. kroner i første 2 hvorav 15 mill. kroner er salg innen eget forretningsområde. Det er økning i driftsinntektene i utenlandske datterselskap, i hovedsak Grameen Phone (Bangladesh). >Driftsresultatet i forretningsområdet etter første 2 ble 344 mill. kroner, en økning på 241 mill. kroner fra samme periode i Virksomheten i Norge økte driftsresultatet med 270 mill. kroner til 449 mill. kroner, som har sammenheng med økte driftsinntekter. Trafikkostnader viser en liten økning sammenlignet med inntektsøkningen, som blant annet har sammenheng med at økt trafikk som genereres og termineres i eget nett og tekstmeldinger ikke genererer trafikkostnader. Provisjonskostnadene viste en reduksjon på 106 mill. kroner til 115 mill. kroner etter første 2. Gjennomsnittlig provisjonskostnad er redusert med 30% fra samme periode i Dette har sammenheng med at forhåndssubsidiert salg var høyere i første 1999 enn i år, samt at det i større grad benyttes gratis ringetid i stedet for provisjoner. Andre driftskostnader øker med økt aktivitet. Internasjonal virksomhet reduserte driftsresultatet med 30 mill. kroner til -105 mill. kroner. Dette relateres til økte kostnader, deriblant kostnader knyttet til flere ansatte og prosjektkostnader. Tilknyttede selskap hadde et underskudd på 211 mill. kroner, en resultatforbedring på 9 mill. kroner fra samme periode i fjor. Resultatforbedringen har i hovedsak sammenheng med at enkelte selskap er i en fase med flere abonnenter og derav økte inntekter. Inntekter i tilknyttede mobilselskap utgjorde mill. kroner (Telenors andel) mot 785 mill. kroner for samme periode i fjor. Det er i hovedsak Esat (Irland) og Cosmote (Hellas) som viser resultatforbedring knyttet til høyere inntekter. Viag Interkom (Tyskland) og Connect Austria (Østerrike) pådrar fremdeles høye kostnader knyttet til abonnementsveksten. Vimpelcom (Russland) og Pannon GSM (Ungarn) viser en reduksjon i inntekt pr abonnement knyttet til flere prepaid abonnement, og redusert resultat. I tillegg er første i år belastet med 32 mill. kroner knyttet til 1999 resultatet for Vimpelcom. Telenor Internett Forretningsområdet Telenor Internett består av Nextra (merkenavnet for satsningen internasjonalt og i bedriftsmarkedet i Norge), Privatmarkedet i Norge (online.no og frisurf.no) og Portal (sol.no, sol.se, startsiden.no). Driftsinntektene i første 2 var 239 mill. kroner som er en økning på 42 mill. kroner sammenlignet med samme periode i (3 of 6) [12/4/2 7:32:26 PM]

7 Eksterne driftsinntekter består i hovedsak av abonnementsinntekter. I den norske virksomheten viste eksterne driftsinntekter en vekst på 23 % som i hovedsak relaterer seg til et høyere antall abonnenter innen Internett til massemarkedet. Videre har den norske virksomheten hatt en betydelig vekst innen bedriftsmarkedet. Den internasjonale satsingen, som ved utgangen av et omfattet 8 land i Europa, bidrar med en inntektsvekst på 36 mill. kroner. Reduksjonen i interne driftsinntekter sammenlignet med første 1999 kan i hovedsak relateres til justering av avregningspris på trafikkminutter generert av Telenor Internett og FriSurf. Økningen i antall genererte trafikkminutter i første 2 utgjorde 60 % i forhold til første Videre kan reduksjonen i konserninterne inntekter forklares med færre aktiviteter utført på vegne av konsernet. Driftsresultatet etter første 2 var negativt med 134 mill. kroner som er en nedgang på 108 mill. kroner fra samme periode i Dette relateres til den omfattende internasjonale satsingen som bidro med et driftsresultat på -131 mill. kroner mot -15 mill. kroner i første Resultat fra tilknyttede selskap for første 2 utgjorde 37 mill. kroner, en økning på 41 mill. kroner. Resultatforbedringen har sammenheng med gevinst ved salg av virksomhet i Sol AS. Telenor Bredbåndstjenester Forretningsområdet Telenor Bredbåndstjenester har skiftet navn fra Telenor TV Distribusjon og Satellitt. Driftsinntektene var 826 mill. kroner i første 2, som er en økning på 205 mill. kroner i forhold til Broadcast hadde i første 2 driftsinntekter på 515 mill. kroner som er en økning på 192 mill. kroner fra samme periode i Broadcastvirksomheten (inkl. Canal Digital) hadde abonnenter ved utgangen av første 2, en økning på 451. fra samme periode i fjor. Norkring ble konsolidert fra 1. juni 1999 og gir en økning på driftsinntektene på 103 mill. kroner pr første 2. Salg av satelittkapasitet økte driftsinntektene med 59 mill. kroner som hovedsakelig gjelder oppgjør ved terminering av kontrakt for transponderleie i 2. Dessuten er det oppnådd høyere driftsinntekter i Norden. Kabel TV virksomheten. Avidi oppnådde driftsinntekter på 97 mill kroner i første 2, som er en økning på 34 mill. kroner sammenlignet med Selskapet har 288. abonnenter som er 15. flere enn på samme tidspunkt i fjor, noe som tilsvarer en markedsandel på 35%. SMATV virksomheten i Vision økte med 12 mill. kroner mot Dette skyldes nye selskap i Vision konsernet. Satellitte Networks hadde i første 2 driftsinntekter på 107 mill. kroner som er en nedgang på 8 mill. kroner forhold til første Satellitte Mobiles driftsinntekter økte med 37 mill kroner fra første 1999 til 211 mill kroner. Endring i trafikkavtaler med samarbeidspartnere medfører økte driftsinntekter men ikke resultateffekt. Driftsresultatet i første 2 ble 24 mill. kroner, som er en økning på 38 mill. kroner sammenlignet med Økningen relateres til oppgjør ved terminering av kontrakt for (4 of 6) [12/4/2 7:32:26 PM]

8 transponderleie og konsolideringseffekt av Norkring. Utvikling av bredbånd og interaktive tjenester har resultert i økte driftskostnader. Resultat fra tilknyttede selskap var- 39 mill. kroner etter første 2 (- 44 mill. kroner i 1999). Herav utgjør underskudd i Canal Digital 41 mill kroner (- 46 mill kroner i 1999). Canal Digital har økt abonnentmassen med 123. til 491. (100%) og viser økning i inntekter på 8% mot samme periode i fjor. I første 2 ble det realisert gevinst ved nedsalg i Intelsat på 56 mill. kroner. Avkastning satelittorganisasjoner ble redusert med 20 mill. kroner til 41 mill. kroner i første 2. Telenor Media Forretningsområdet Telenor Media består av katalogvirksomheten i og utenfor Norge i tidligere Media og Katalog. Enheten Teleservice, som omfatter opplysningen, telefonkonferanser og call-center, er overført til Øvrige. Driftsinntektene i første 2 ble 485 mill. kroner, som er på nivå med Solgt virksomhet var inkludert med driftsinntekter på 67 mill. kroner i første Telefonkatalogen del 3 er inntektsført i første 2 mot andre i 1999 (39 mill. kroner). Driftsinntektene for Katalog Norge i år er også positivt påvirket av volumøkninger i salg av både trykte og elektroniske produkter. Driftsinntekter for Internasjonal virksomhet var på nivå med samme periode i fjor. Driftsresultatet i første 2 ble 162 mill. kroner, som er en økning på 38 mill. kroner fra Solgt virksomhet var inkludert med driftsresultat på 7 mill. kroner i første Driftsresultat for Katalog Norge og Internasjonal virksomhet viste en økning i forhold til fjoråret på henholdsvis 40 og 5 mill. kroner. Inntektsøkningen og økte marginer på både trykte og elektroniske produkter bidrar positivt. Bravida Bravida er det nye merkenavnet på Telenors installasjons- og service virksomhet. Driftsinntektene i første ble mill. kroner, som er en reduksjon på 370 mill. kroner i forhold til samme periode i Reduksjonen i driftsinntekter har sammenheng med redusert salg av kundeutstyr i Norge knyttet til lav etterspørsel i markedet færre selger. Virksomheten i Sverige opplever også markedssvikt og reduserte inntekter med 10 mill. kroner (12%). For interne driftsinntekter ble det i første 1999 gjennomført salg av hjemme-pc til Telenor ansatte på ca 200 mill. kroner. Videre har rammeavtale med Telenor Nett vedrørende utbygging og drift for år 2 gitt et positivt prisavvik på interne inntekter med ca 45 mill. kroner sammenlignet med første Driftsresultatet ble -27 mill. kroner, en reduksjon med 59 millioner i forhold til samme periode i Resultatforverringen relateres til lavere inntekter i den norske virksomheten. Det er videre pådratt kostnader til profilering (branding) av det nye selskapet, som også vil påløpe i senere perioder. EDB Business Partner asa Driftsinntektene etter første 2 var 765 mill. kroner, en økning på 208 mill. kroner, (5 of 6) [12/4/2 7:32:26 PM]

9 som i hovedsak kan henføres til ny virksomhet i forhold til første i fjor (226 mill. kroner) Driftsresultatet etter første 2 var -25 mill. kroner som er 42 mill. kroner lavere enn samme periode i I første 2 er det avsatt arbeidsgiveravgift knyttet til opsjonsordninger på 41 mill. kroner (2 mill. kroner i 1999). Goodwillavskrivningene på 17 mill. kroner er 8 mill. kroner høyere enn i fjor og relateres i hovedsak til oppkjøpene av EDB ASA (1.mai.1999) og Telesciences (7. desember 1999). Nye selskap bidro med et negativt driftsresultat på 28 mill. kroner før goodwill avskrivninger. Fellesdata blir konsolidert inn i regnskapet fra og med andre 2. Salg av konsulenttjenester og løsninger har som forventet hatt en svak start på året. I tillegg er det kostnadsført 13 mill. kroner knyttet til konvertering av et større system innen telekom til ny teknologiplattform (KOF). Drift har vist en god start på året grunnet høyt produksjonsvolum kombinert med kostnadsbesparelser. Kostnadsbesparelsene knyttes til synergiuttak som følge av sammenslåing av driftssentralene i EDB Teamco og EDB Fundator. Infrastruktur har hatt en svak start på året, hvor salg av hardware med tilhørende tjenester har vist svikt i første. Det er realisert gevinst på 28 mill. kroner (finansinntekt) knyttet til salg av aksjer i Unique i første 2. Øvrige Øvrige består av Telenor AS (inkl Eiendom, FoU, Teleservice, Konsernfinans, IT Drift, Internasjonalt senter (fra 2) og staber), Norsk Data (UK), Venture, kundeutstyrssalg finansiert via Finans AS, og andre mindre enheter. Eksterne driftsinntekter består i stor grad av utstyrs- og tjenestesalg i de underliggende enhetene, hvor ND UK utgjør om lag halvparten. Reduksjon i eksterne driftsinntekter fra første 1999 til første 2 har i stor grad sammenheng med redusert utstyrssalg finansiert via Finans AS, mens gevinst ved salg av eiendommer påvirker driftsinntektene positivt. Økningen i interne driftsinntekter relateres i stor grad til økt viderebelasting av kostnader til forretningsområdene. Økningen i driftsresultatet fra første 1999 til første 2 relateres til økte inntekter og reduserte andre driftskostnader i Telenor AS, blant annet knyttet til integrasjonskostnader i (6 of 6) [12/4/2 7:32:26 PM]

10 Utsiktene fremover Det nasjonale og internasjonale tele- og IT markedet har fortsatt sterk vekst, med mobilkommunikasjon og internett- og datatrafikk som de viktigste driverne. Utviklingen preges av store omstruktureringer der særlig de store aktørene gjennom fusjoner, allianser og oppkjøp posisjonerer seg for global markedskonkurranse. Videre bygging av internasjonale merkevarer blir i denne sammenhengen stadig viktigere. Telenor vil videreføre og forsterke den internasjonale satsningen i første rekke innen mobilkommunikasjon, internett og bredbåndstjenester (TV-distribusjon og satellitt), der Telenor med sin kompetanse vil skaffe seg interessante posisjoner innen nåværende og nye virksomheter. Telenor vil alene eller i partnerskap med andre aktører delta i konkurransen om nye UMTS og GSM-lisenser. Regjeringen har allerede varslet at den vil legge frem forslag for Stortinget om børsintroduksjon av Telenor. Børsintroduksjon vil være viktig for å kunne gjøre Telenor til et internasjonalt vekstselskap. Den internasjonale satsningen tar utgangspunkt i en sterk markedsposisjon i hjemmemarkedet, hvor det vil bli utprøvet ny teknologi og innført nye kundeservicemodeller til konkurransdyktige priser og kvalitet. Dette inkluderer også utvikling av bredbåndstjenester til kunder som har slike behov. Til tross for stadig økt konkurranse i hjemmemarkedet forventes fortsatt god lønnsomhet. Oslo 08. mai 2 Styret i Telenor AS [12/4/2 7:33:25 PM]

11 Talloppstillinger Resultatregnskap 1. Hele året (Beløp i mill. kroner) Driftsinntekter Gevinst ved salg av varige driftsmidler og virksomhet Sum driftsinntekter Vare- og trafikkostnader Beholdningsendring varige driftsmidler Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Tap ved salg av varige driftsmidler og virksomhet Av- og nedskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Tilknyttede selskap Netto finansposter Netto gevinst finansielle eiendeler Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Resultat etter skatt Resultatmargin 10,9 % 6,6 % 10,1 % EBITDA - margin 29,6 % 25,0 % 27,7 % Avkastning sysselsatt kapital siste 12 måneder 13,1 % 11,9 % 12,4 % Resultat pr. aksje i hele kroner Balanse (Beløp i mill. kroner) Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Total egenkapital (1 of 2) [12/4/2 7:36:00 PM]

12 Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Kontantstrøm 1. Hele året (Beløp i mill. kroner) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring betalingsmidler Betalingsmidler Betalingsmidler ved utgang av perioden (2 of 2) [12/4/2 7:36:00 PM]

13 De enkelte forretningsområder 1. * (Beløp i mill. kroner) 1. 2 Driftsinntekter Herav 1. konsernintern 1999 Av- og nedskrivninger Driftsresultat Resultat før skatt Herav konsernintern Telecom Mobile Communications Bredbåndstjenester Media Internett Bravida EDB Business Partner Øvrige Eliminering Konsern *Sammenligningstallene for 1999 er tilpasset den nye organisasjonsstrukturen [12/4/2 7:36:58 PM]

14 Beskrivende Tekst Driftsinntekter (mill. kroner) Driftsresultat (mill. kroner) Resultat før skatt (mill. kroner) Egenkapitalandel inkl. minoritetsinteresser ,1 % ,2 % ,3 % 44,6 % Betalingsmidler og plasseringer (mill. kroner) Rentebærende gjeld (mill. kroner) Årsverk herav i utlandet Norge Antall telefonabonnement (PSTN) ISDN-abonnement (linjer) PSTN/ISDN generert trafikk (mill minutter) Antall mobilabonnement NMT + GSM Antall GSM-abonnement hvorav kontantabonnement Mobil - trafikkminutter pr. GSM-abonnement pr måned, generert og terminert Mobil - inntekter pr GSM abonnent pr mnd Internettkunder i massemarkedet - hvorav frisurf Utenfor Norge (100%) Antall mobilabonnement Antall internettabonnement (Nextra) [12/4/2 7:37:59 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse 2 Dette er Telenor Telenor er det ledende tele-, IT- og medieselskapet i Norge. Fra en posisjon som nasjonal teleoperatør har konsernet utvidet sitt virksomhetsområde til et bredt spekter av produkter

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

4 Høydepunkter 5 Hovedtall 6 Dette er Telenor 9 Styrets beretning

4 Høydepunkter 5 Hovedtall 6 Dette er Telenor 9 Styrets beretning Årsrapport 1996 1996 Innhold 4 Høydepunkter 5 Hovedtall 6 Dette er 9 Styrets beretning 16 Resultatregnskap Konsern 17 Balanse Konsern 18 Kontantstrømanalyse Konsern 19 Regnskapsprinsipper 22 Noter til

Detaljer

here I was soon the other hand i know how Verden kommuniserer annerledes.

here I was soon the other hand i know how Verden kommuniserer annerledes. g llo. I ve been meaning to call you. How ke du var her. Non, prenez lautobus. Bien after the sno ise me in a way i have never thought of We would try to s so dissmayed i need to take a walk and look at

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,76 3,50 3,29 3,38 3. kv. 4. kv. 1. kv. 11 2. kv. 11 3. kv. 11 700 600 500 400 300 200 0 0 683 567 562 531 447 3.

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Årsberetning 2007 Innholdsfortegnelse Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Hovedtrekk 4 Marked og produkter 6 Pris og konkurranse. 8 Investeringer 9 Finans 10 Organisasjon, ansatte, likestilling,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2010 20. mai 2011 1 NØKKELTALL 2010 2009 2010 Endring Fast telefoni Abonnement 1 770 923 1 648 927 (6,9 %) Av dette: Privat 1395 261 1 294 210

Detaljer

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å forholde seg til. Mer frihet og enkelhet mindre bryderi

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2013 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 NØKKELTALL 2013 2012 2013 Endring Fast telefoni Abonnement 1 394 083 1 236 698-11,3 % Av dette: Privat

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10 Hovedpunkter Omsetningen i andre kvartal var MNOK 324, det samme som i andre kvartal i fjor Inntektsartene fortsatte å utvikle seg meget ulikt også i andre kvartal. Serviceinntektene vokste med 24 %, opplagsinntektene

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no NetCom ASA Å R S R A P P O R T 1999 Fremtiden er trådløs www.netcom.no 1 Innhold Dette er NetCom 2 Nøkkeltall 2 Årets hovedtrekk 3 Styrets beretning for NetCom ASA 5 NetCom Konsern 1999, årsregnskap 12

Detaljer