(1 of 3) [12/4/2000 7:30:45 PM]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/1kv00/_content/index.html (1 of 3) [12/4/2000 7:30:45 PM]"

Transkript

1 Innledning Resultat før skatt i første 2 ble 908 mill. kroner, en økning på 387 mill. kroner fra samme periode i Av dette utgjorde netto salgsgevinster 443 mill. kroner. Driftsresultatet i første 1999 ble mill. kroner, en økning på 364 mill. kroner fra første Korrigert for salgsgevinster er driftsresultatet på nivå med første Økte nettbaserte driftsinntekter blir motvirket av økte kostnader, i stor grad relatert til fasttelefoni i Norge og internettsatsingen utenfor Norge. Kjøpt/solgt virksomhet har ingen netto effekt på endring i driftsresultatet i samme perioder. Telenor har i første 2 foretatt endringer i organisasjonsstrukturen, og skiftet navn på flere forretningsområder og datterselskap. Telenor er nå organisert i til sammen syv forretningsområder. De fire forretningsområdene Telenor Telecom (Privat, Bedrift, Nett og Kundeservice), Telenor Mobile Communications (Telenor Mobil og de internasjonale mobilengasjement fra Telenor International), Telenor Internett (tidligere Telenor Nextel) og Telenor Bredbåndstjenester (tidligere Satellitt og TV Distribusjon) er definert som kjerneområder, mens de resterende - Telenor Media, Bravida (tidligere Telenor IT Service og Installasjon) og EDB Business Partner ASA - er definert som relaterte forretningsområder. Viktige forhold Samlet vekst i driftsinntekter på 10,2 % (5,8 % ekskl. salgsgevinster). Telenors andel av driftsinntekter i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet, som ikke er inkludert i driftsinntektene for konsernet, utgjorde mill. kroner (utenfor Norge mill. kroner) i første i år, sammenlignet med mill. kroner i første 1999 (utenfor Norge 980 mill. kroner). Samlet trafikkvekst i Norge er på 30% etter første 2 sammenlignet med første Av dette ble 14% generert i Telenors forretningsområder. Telenor åpnet sitt nett for andre aktører fra 1. april 2, gjennom produktet Operatøraksess. Fortsatt vekst i antall mobil- og internettabonnement. Nextra (Telenor Internett) fortsetter sin internasjonale ekspansjon Telenor lanserte SmartPhone 22. mars. Lanseringen har fått stor oppmerksomhet i norsk og internasjonal presse. EDB Business Partner ASA har kjøpt Fellesdata for ca. 2,5 mrd. kroner med regnskapsmessig effekt fra andre. Samferdselsdepartementet og Telenor har valgt Goldman Sachs og DnB Markets som hovedtilretteleggere i forbindelse med en mulig børsnotering av Telenor AS. Resultatanalyse Driftsinntektene i første 2 var mill. kroner. Av økningen på 803 mill. kroner i forhold til første 1999 utgjør nettbaserte produkter 450 mill. kroner, mens salgsgevinster økte med 347 mill. kroner til 364 mill. kroner, hvorav 311 mill. kroner relateres til salg av datterselskapet Storm Communications Inc. Netto effekt av kjøpt og solgt virksomhet har redusert nettbaserte inntekter med 70 mill. kroner og økt ikke nettbaserte inntekter med 150 mill. kroner. (1 of 3) [12/4/2 7:30:45 PM]

2 Driftsinntekter fra ikke nettbasert virksomhet i første 2 er på nivå med samme periode i fjor. Kundeutstyrssalget viser reduksjon som følge av lav etterspørsel i markedet. Øvrig økning relateres til kjøpt virksomhet og annonsesalg. Korrigert for effekt av kjøpt og solgt virksomhet viser driftsinntekter fra mobiltelefoni, satellitt og abonnement (PSTN/ISDN og Internett) positiv utvikling fra første Trafikkinntektene for fasttelefoni, justert for solgt virksomhet, er på nivå med samme periode i fjor, hvor økte inntekter fra samtrafikk motvirkes av endret ringemønster og prisreduksjoner. Antall ISDN linjer har økt med 448. fra første 1999 (116. hittil i år) mens PSTN abonnement (linjer) er redusert med 267. fra første 1999 (81. hittil i år). For totalmarkedet estimeres en vekst i antall trafikkminutter på 30% i første i år sammenlignet med første i 1999 (20% vekst for hele 1999). Av dette ble 14% (13% for hele 1999) generert i Telenors forretningsområder. Andel av fastnettgenererte trafikkminutter via andre operatører ved utgangen av første i år anslås til om lag 18% (vel 5% ved utgangen av første 1999 og 13% ved utgangen av 1999). Økningen i driftsinntekter fra mobiltelefoni har sammenheng med trafikkinntekter knyttet til flere abonnement. Antall GSM-abonnement i Norge ved utgangen av første i år var , en netto tilgang på 466. fra første 1999 (81. i et). Av tilgangen var 409. (63.) kontantabonnement. Antall NMT-abonnement ble redusert med 89. fra første 1999 til 195. (redusert med 21. fra årsskiftet). Antall internettkunder i privatmarkedet var 460. (hvorav FriSurf 110.) ved utløpet første 2, en økning på 160. (hvorav Frisurf 110.) fra første 1999 og en økning på 60. (hvorav Frisurf 65.) hittil i år. Driftsinntekter i datterselskap utenfor Norge utgjorde 630 mill. kroner i første 2, mot 700 mill. kroner i første I 1999 er det inkludert 240 mill. kroner i solgt virksomhet. Vare- og trafikkostnader var mill. kroner første 2, en reduksjon på 238 mill. kroner sammenlignet med samme periode i Dette har sammenheng med at det er inntektsreduksjoner på produkter med høy varekost, deriblant kundeutstyr. Netto effekt av kjøpt/solgt virksomhet ga reduserte vare- og trafikkostnader. Lønns- og personalkostnader var mill. kroner i første 2, en økning på 359 mill. kroner fra Det ble i første 2 avsatt 25 mill. kroner for restrukturering i Telecom og 41 mill. kroner i arbeidsgiveravgift på opsjoner i EDB Business Partner. Antall årsverk ved utgangen av første i år var hvorav utenfor Norge. Økning i antall årsverk fra første 1999 var (økning på 300 hittil i år). Økningen relateres i stor grad til ny og kjøpt virksomhet. Andre driftskostnader var mill. kroner i første 2, en økning på 142 mill. kroner sammenlignet med første Provisjonskostnader i Mobilmarkedet er redusert med vel 100 mill. kroner. Øvrig økning relateres til økt aktivitet deriblant oppstart av nye aktiviteter og prosjekter i og utenfor Norge. Av- og nedskrivninger var mill. kroner i første 2, en økning på 132 mill. kroner sammenlignet med første Økningen relateres blant annet til nye selskap og økte investeringer, herunder i utstyr med kortere avskrivningstid. (2 of 3) [12/4/2 7:30:45 PM]

3 Tilknyttede selskap Tilknyttede selskap viste i første 2 et regnskapsmessig underskudd etter skatt på 229 mill. kroner, som er en forbedring i resultatet på 76 mill. kroner fra første Inkludert i resultat fra tilknyttede selskap er salgsgevinster fra og i underliggende selskap på 52 mill. kroner i første 2. Finansiering og investering Netto finanskostnader var 29 mill. kroner i første 2 (netto finansinntekt på 24 mill. kroner i første 1999). I første i år er det inkludert netto salgsgevinster på 91 mill. kroner hvorav 56 mill. kroner relateres til redusert eierandel i satelittorganisasjonen Intelsat (fra 5,6% til 4,5%) mens resterende gjelder salg av aksjer. Netto valutatap utgjorde 39 mill. kroner i første 2 som i hovedsak var relatert til finansielle instrument som var opptatt for sikringsformål, mens det i første 1999 ble inntektsført 73 mill. kroner knyttet til slike instrument. Avkastning fra satellittorganisasjoner er redusert med 20 mill. kroner. Rentebærende gjeld har økt med mill. kroner fra første 1999 og med mill. kroner siden årsskiftet, mens betalingsmidler har økt. Konsernets investeringer i varige driftsmidler, langsiktige aksjer og satellittorganisasjoner i første 2 var 2,3 mrd. kroner som er 1 mrd. kroner lavere enn i første 1999Investeringer til utbygging/oppgradering av telenettet innenlands utgjorde 0,8 mrd. kroner som var på samme nivå som første i fjor. Øvrige innenlandske investeringer beløp seg til 0,5 mrd. kroner. Investeringene utenfor Norge, som beløp seg til 1 mrd. kroner, har i stor grad gått til kapitalinnskudd i Viag Interkom og DiGi.com. I første 1999 ble det investert 1,2 mrd kroner i Vimpelcom. Kjøp av Fellesdata (2,5 mrd kroner) er ikke rapportert som investering pr første i år. Skatt Estimert skattesats for 2 er 35% (39,9% i 1999). Den faktiske skattesatsen for året vil kunne avvike fra estimert skattesats. (3 of 3) [12/4/2 7:30:45 PM]

4 Enheter i Telenor Telenor Telecom Det nye forretningsområdet Telenor Telecom består av Bedriftskommunikasjon, Privat, Nett, Global og Kundeservice. Driftsinntektene i første 2 var mill. kroner som er 552 mill. kroner høyere enn i første Av dette utgjør 311 mill. kroner gevinst ved salg av selskapet Storm. Solgt virksomhet bidro med 169 mill. kroner i inntekter i Økningen justert for disse forhold er 364 mill. kroner. Omtrent 317. aksesser har fast forvalg hos konkurrerende selskap siden innføringen 1.juni I tillegg kommer ca. 75. prefiksbrukere uten fast forvalg. Telenor har tegnet avtale med 223. borettslagskunder. Antall trafikkminutter i Telecoms nett økte med 30% fra første 1999 til første i år. Korrigert for solgt virksomhet viser trafikkinntektene en økning på 2% i samme periode. Det er driftsinntekter fra samtrafikk, trafikk til mobilnettene og øvrige trafikk som viser positiv utvikling. Driftsinntekter fra utenlandstrafikk og fastnettrafikk innenlands er redusert sammenlignet med første 1999 som følge av reduserte priser og endret ringemønster, samt redusert antall trafikkminutter for utenlandstrafikken grunnet økt konkurranse. Overgang fra PSTN til ISDN abonnement og økte abonnementspriser, som følge av rebalanserte priser, økt salg av driftstjenester og kundeutstyr har påvirket inntektsutviklingen positivt sammenlignet med samme periode i fjor. Inkludert i ovenstående er interne driftsinntekter, som har økt med 219 mill. kroner fra første 1999 til 553 mill. kroner. Dette relateres i hovedsak til ikke nettbaserte tjenester, som kundeutstyr og driftstjenester. Bedriftsmarkedet Eksterne driftsinntekter fra Bedriftsmarkedet ble mill. kroner i første 2, en økning på 43 mill. kroner fra samme periode året før. Det er en reduksjon i de nettbaserte driftsinntektene fra første 1999 til første 2, da volumveksten er ikke tilstrekkelig til å oppveie de gjennomførte prisreduksjoner i Verdiøkende nettjenester som VIP-Nett samt Datatjenester fortsatte den positive utviklingen i 2, mens det er reduserte inntekter fra Leide samband som følge av økt konkurranse og konvertering til andre produkter. I løpet av første økte antall trafikkminutter i bedriftsmarkedet med 14% sammenlignet med første i fjor, mens markedsandelen har falt fra ca 94% ved utgangen av første 1999 til ca 84 % ved utgangen av første 2. Ved inngangen til året var markedsandelen ca 87 %. Drifts- og supportfunksjoner knyttet til fjerndrift av telefoni- og datanettverk viste positiv utvikling fra første 1999 til første 2. Også innenfor salg av kundeutstyr i bedriftsmarkedet er det en økning fra fjoråret, da Telenor Bedrift har økt satsingen på salg av kundeutstyr. Privatmarkedet (1 of 6) [12/4/2 7:32:26 PM]

5 Eksterne driftsinntekter fra privatmarkedet i første 2 var på mill. kroner, som er 43 mill. kroner høyere enn i første Inntektene fra abonnement er økt som følge av overgang fra PSTN til ISDN og økte abonnementspriser, som følge av rebalanseringen av prisene. Fortsatt sterk trafikkvekst har ikke kompensert for gjennomførte prisreduksjoner. Videre har også vridning av trafikken mot rimeligere takstklasser i tillegg til at kundene ringer færre men lengre samtaler medført reduserte trafikkinntekter. I løpet av første økte antall trafikkminutter i privatmarkedet med 13% sammenlignet med første i fjor, mens markedsandelen har falt fra ca 96% ved utgangen av første 1999 til ca 81 % ved utgangen av første 2. Ved inngangen til året var markedsandelen ca 87%. Grossistmarkedet Samtrafikkinntekter fra eksterne har økt med 116 mill. kroner som følge av endret konkurransesituasjon. Leide samband viser også en positiv inntektsutvikling. Driftsresultatet i Telecom ble 871 mill. kroner i første 2 som er en økning på 111 mill. kroner fra første Gevinst ved salg av datterselskap er inkludert med 311 mill. kroner i år, mens driftsresultatet fra solgt virksomhet i første 1999 utgjorde -50 mill. kroner. Justert for dette er driftresultatet redusert med 250 mill. kroner. Resultatnedgangen har sammenheng med prisreduksjoner og noe lavere markedsandeler som ikke oppveies av økt volum i trafikkinntektene, økte vare- og trafikkostnader som følge av dreining mot produkter som gir lavere marginer og økte kostnader blant annet som følge av etablering av egen salgsorganisasjon (kundeutstyr) i bedriftsmarkedet. Videre er det i perioden foretatt en avsetning på 25 mill. kroner til omstilling av kundeutstyrsvirksomheten. Avskrivninger er økt blant annet som følge av økte investeringer relatert til ISDN satsingen og økt andel anleggsmidler med korte avskrivningstider. Telenor Mobile Communications Foretningsområdet Telenor Mobile Communications består av mobilvirksomheten i Norge og de utenlandske mobilselskapene hvor Telenor er medeier. Driftsinntektene etter første 2 utgjorde mill. kroner, som er en økning på 288 mill. kroner fra Driftsinntektene for virksomheten i Norge økte med 274 mill. kroner fra første 1999 til mill. kroner i første 2. Mobilgenererte trafikkinntekter økte med 181 mill. kroner til mill. kroner fra samme i 1999 som følge av flere abonnement og økning i antall tekstmeldinger. Antall takserte tekstmeldinger var 158 millioner, som er en økning på 105 millioner fra første i Mobilterminerte trafikkinntekter var 382 mill. kroner, en økning på 87 mill. kroner sammenlignet med første Økt abonnementsmasse mer enn kompenserer for lavere priser. Abonnementsinntektene ble redusert med 10 mill. kroner til 293 mill. kroner, som må ses i sammenheng med nedgang i antall fast mobilabonnement. Øvrige inntekter er i stor grad salg av kundeutstyr. Markedsandel GSM eksklusive abonnement hos (2 of 6) [12/4/2 7:32:26 PM]

6 tjenesteleverandører (Sense) er estimert til 71% ved utgangen av første 2. Totalt antall ringeminutter (generert og terminert) er økt med 203 millioner til 898 millioner minutter i første 2. Både prepaid kundene og de sist ervervede kundene (marginale kunder) trekker ned samtaleminutter og inntekter pr GSM abonnement. Fra 1. februar 2 ble det innført sekundtaksering og startpris på kr 0,45 samtidig som antall ringeplaner ble redusert og flere prisreduksjoner ble gjennomført. Driftsinntektene for internasjonal virksomhet økte med 32 mill. kroner til 129 mill. kroner i første 2 hvorav 15 mill. kroner er salg innen eget forretningsområde. Det er økning i driftsinntektene i utenlandske datterselskap, i hovedsak Grameen Phone (Bangladesh). >Driftsresultatet i forretningsområdet etter første 2 ble 344 mill. kroner, en økning på 241 mill. kroner fra samme periode i Virksomheten i Norge økte driftsresultatet med 270 mill. kroner til 449 mill. kroner, som har sammenheng med økte driftsinntekter. Trafikkostnader viser en liten økning sammenlignet med inntektsøkningen, som blant annet har sammenheng med at økt trafikk som genereres og termineres i eget nett og tekstmeldinger ikke genererer trafikkostnader. Provisjonskostnadene viste en reduksjon på 106 mill. kroner til 115 mill. kroner etter første 2. Gjennomsnittlig provisjonskostnad er redusert med 30% fra samme periode i Dette har sammenheng med at forhåndssubsidiert salg var høyere i første 1999 enn i år, samt at det i større grad benyttes gratis ringetid i stedet for provisjoner. Andre driftskostnader øker med økt aktivitet. Internasjonal virksomhet reduserte driftsresultatet med 30 mill. kroner til -105 mill. kroner. Dette relateres til økte kostnader, deriblant kostnader knyttet til flere ansatte og prosjektkostnader. Tilknyttede selskap hadde et underskudd på 211 mill. kroner, en resultatforbedring på 9 mill. kroner fra samme periode i fjor. Resultatforbedringen har i hovedsak sammenheng med at enkelte selskap er i en fase med flere abonnenter og derav økte inntekter. Inntekter i tilknyttede mobilselskap utgjorde mill. kroner (Telenors andel) mot 785 mill. kroner for samme periode i fjor. Det er i hovedsak Esat (Irland) og Cosmote (Hellas) som viser resultatforbedring knyttet til høyere inntekter. Viag Interkom (Tyskland) og Connect Austria (Østerrike) pådrar fremdeles høye kostnader knyttet til abonnementsveksten. Vimpelcom (Russland) og Pannon GSM (Ungarn) viser en reduksjon i inntekt pr abonnement knyttet til flere prepaid abonnement, og redusert resultat. I tillegg er første i år belastet med 32 mill. kroner knyttet til 1999 resultatet for Vimpelcom. Telenor Internett Forretningsområdet Telenor Internett består av Nextra (merkenavnet for satsningen internasjonalt og i bedriftsmarkedet i Norge), Privatmarkedet i Norge (online.no og frisurf.no) og Portal (sol.no, sol.se, startsiden.no). Driftsinntektene i første 2 var 239 mill. kroner som er en økning på 42 mill. kroner sammenlignet med samme periode i (3 of 6) [12/4/2 7:32:26 PM]

7 Eksterne driftsinntekter består i hovedsak av abonnementsinntekter. I den norske virksomheten viste eksterne driftsinntekter en vekst på 23 % som i hovedsak relaterer seg til et høyere antall abonnenter innen Internett til massemarkedet. Videre har den norske virksomheten hatt en betydelig vekst innen bedriftsmarkedet. Den internasjonale satsingen, som ved utgangen av et omfattet 8 land i Europa, bidrar med en inntektsvekst på 36 mill. kroner. Reduksjonen i interne driftsinntekter sammenlignet med første 1999 kan i hovedsak relateres til justering av avregningspris på trafikkminutter generert av Telenor Internett og FriSurf. Økningen i antall genererte trafikkminutter i første 2 utgjorde 60 % i forhold til første Videre kan reduksjonen i konserninterne inntekter forklares med færre aktiviteter utført på vegne av konsernet. Driftsresultatet etter første 2 var negativt med 134 mill. kroner som er en nedgang på 108 mill. kroner fra samme periode i Dette relateres til den omfattende internasjonale satsingen som bidro med et driftsresultat på -131 mill. kroner mot -15 mill. kroner i første Resultat fra tilknyttede selskap for første 2 utgjorde 37 mill. kroner, en økning på 41 mill. kroner. Resultatforbedringen har sammenheng med gevinst ved salg av virksomhet i Sol AS. Telenor Bredbåndstjenester Forretningsområdet Telenor Bredbåndstjenester har skiftet navn fra Telenor TV Distribusjon og Satellitt. Driftsinntektene var 826 mill. kroner i første 2, som er en økning på 205 mill. kroner i forhold til Broadcast hadde i første 2 driftsinntekter på 515 mill. kroner som er en økning på 192 mill. kroner fra samme periode i Broadcastvirksomheten (inkl. Canal Digital) hadde abonnenter ved utgangen av første 2, en økning på 451. fra samme periode i fjor. Norkring ble konsolidert fra 1. juni 1999 og gir en økning på driftsinntektene på 103 mill. kroner pr første 2. Salg av satelittkapasitet økte driftsinntektene med 59 mill. kroner som hovedsakelig gjelder oppgjør ved terminering av kontrakt for transponderleie i 2. Dessuten er det oppnådd høyere driftsinntekter i Norden. Kabel TV virksomheten. Avidi oppnådde driftsinntekter på 97 mill kroner i første 2, som er en økning på 34 mill. kroner sammenlignet med Selskapet har 288. abonnenter som er 15. flere enn på samme tidspunkt i fjor, noe som tilsvarer en markedsandel på 35%. SMATV virksomheten i Vision økte med 12 mill. kroner mot Dette skyldes nye selskap i Vision konsernet. Satellitte Networks hadde i første 2 driftsinntekter på 107 mill. kroner som er en nedgang på 8 mill. kroner forhold til første Satellitte Mobiles driftsinntekter økte med 37 mill kroner fra første 1999 til 211 mill kroner. Endring i trafikkavtaler med samarbeidspartnere medfører økte driftsinntekter men ikke resultateffekt. Driftsresultatet i første 2 ble 24 mill. kroner, som er en økning på 38 mill. kroner sammenlignet med Økningen relateres til oppgjør ved terminering av kontrakt for (4 of 6) [12/4/2 7:32:26 PM]

8 transponderleie og konsolideringseffekt av Norkring. Utvikling av bredbånd og interaktive tjenester har resultert i økte driftskostnader. Resultat fra tilknyttede selskap var- 39 mill. kroner etter første 2 (- 44 mill. kroner i 1999). Herav utgjør underskudd i Canal Digital 41 mill kroner (- 46 mill kroner i 1999). Canal Digital har økt abonnentmassen med 123. til 491. (100%) og viser økning i inntekter på 8% mot samme periode i fjor. I første 2 ble det realisert gevinst ved nedsalg i Intelsat på 56 mill. kroner. Avkastning satelittorganisasjoner ble redusert med 20 mill. kroner til 41 mill. kroner i første 2. Telenor Media Forretningsområdet Telenor Media består av katalogvirksomheten i og utenfor Norge i tidligere Media og Katalog. Enheten Teleservice, som omfatter opplysningen, telefonkonferanser og call-center, er overført til Øvrige. Driftsinntektene i første 2 ble 485 mill. kroner, som er på nivå med Solgt virksomhet var inkludert med driftsinntekter på 67 mill. kroner i første Telefonkatalogen del 3 er inntektsført i første 2 mot andre i 1999 (39 mill. kroner). Driftsinntektene for Katalog Norge i år er også positivt påvirket av volumøkninger i salg av både trykte og elektroniske produkter. Driftsinntekter for Internasjonal virksomhet var på nivå med samme periode i fjor. Driftsresultatet i første 2 ble 162 mill. kroner, som er en økning på 38 mill. kroner fra Solgt virksomhet var inkludert med driftsresultat på 7 mill. kroner i første Driftsresultat for Katalog Norge og Internasjonal virksomhet viste en økning i forhold til fjoråret på henholdsvis 40 og 5 mill. kroner. Inntektsøkningen og økte marginer på både trykte og elektroniske produkter bidrar positivt. Bravida Bravida er det nye merkenavnet på Telenors installasjons- og service virksomhet. Driftsinntektene i første ble mill. kroner, som er en reduksjon på 370 mill. kroner i forhold til samme periode i Reduksjonen i driftsinntekter har sammenheng med redusert salg av kundeutstyr i Norge knyttet til lav etterspørsel i markedet færre selger. Virksomheten i Sverige opplever også markedssvikt og reduserte inntekter med 10 mill. kroner (12%). For interne driftsinntekter ble det i første 1999 gjennomført salg av hjemme-pc til Telenor ansatte på ca 200 mill. kroner. Videre har rammeavtale med Telenor Nett vedrørende utbygging og drift for år 2 gitt et positivt prisavvik på interne inntekter med ca 45 mill. kroner sammenlignet med første Driftsresultatet ble -27 mill. kroner, en reduksjon med 59 millioner i forhold til samme periode i Resultatforverringen relateres til lavere inntekter i den norske virksomheten. Det er videre pådratt kostnader til profilering (branding) av det nye selskapet, som også vil påløpe i senere perioder. EDB Business Partner asa Driftsinntektene etter første 2 var 765 mill. kroner, en økning på 208 mill. kroner, (5 of 6) [12/4/2 7:32:26 PM]

9 som i hovedsak kan henføres til ny virksomhet i forhold til første i fjor (226 mill. kroner) Driftsresultatet etter første 2 var -25 mill. kroner som er 42 mill. kroner lavere enn samme periode i I første 2 er det avsatt arbeidsgiveravgift knyttet til opsjonsordninger på 41 mill. kroner (2 mill. kroner i 1999). Goodwillavskrivningene på 17 mill. kroner er 8 mill. kroner høyere enn i fjor og relateres i hovedsak til oppkjøpene av EDB ASA (1.mai.1999) og Telesciences (7. desember 1999). Nye selskap bidro med et negativt driftsresultat på 28 mill. kroner før goodwill avskrivninger. Fellesdata blir konsolidert inn i regnskapet fra og med andre 2. Salg av konsulenttjenester og løsninger har som forventet hatt en svak start på året. I tillegg er det kostnadsført 13 mill. kroner knyttet til konvertering av et større system innen telekom til ny teknologiplattform (KOF). Drift har vist en god start på året grunnet høyt produksjonsvolum kombinert med kostnadsbesparelser. Kostnadsbesparelsene knyttes til synergiuttak som følge av sammenslåing av driftssentralene i EDB Teamco og EDB Fundator. Infrastruktur har hatt en svak start på året, hvor salg av hardware med tilhørende tjenester har vist svikt i første. Det er realisert gevinst på 28 mill. kroner (finansinntekt) knyttet til salg av aksjer i Unique i første 2. Øvrige Øvrige består av Telenor AS (inkl Eiendom, FoU, Teleservice, Konsernfinans, IT Drift, Internasjonalt senter (fra 2) og staber), Norsk Data (UK), Venture, kundeutstyrssalg finansiert via Finans AS, og andre mindre enheter. Eksterne driftsinntekter består i stor grad av utstyrs- og tjenestesalg i de underliggende enhetene, hvor ND UK utgjør om lag halvparten. Reduksjon i eksterne driftsinntekter fra første 1999 til første 2 har i stor grad sammenheng med redusert utstyrssalg finansiert via Finans AS, mens gevinst ved salg av eiendommer påvirker driftsinntektene positivt. Økningen i interne driftsinntekter relateres i stor grad til økt viderebelasting av kostnader til forretningsområdene. Økningen i driftsresultatet fra første 1999 til første 2 relateres til økte inntekter og reduserte andre driftskostnader i Telenor AS, blant annet knyttet til integrasjonskostnader i (6 of 6) [12/4/2 7:32:26 PM]

10 Utsiktene fremover Det nasjonale og internasjonale tele- og IT markedet har fortsatt sterk vekst, med mobilkommunikasjon og internett- og datatrafikk som de viktigste driverne. Utviklingen preges av store omstruktureringer der særlig de store aktørene gjennom fusjoner, allianser og oppkjøp posisjonerer seg for global markedskonkurranse. Videre bygging av internasjonale merkevarer blir i denne sammenhengen stadig viktigere. Telenor vil videreføre og forsterke den internasjonale satsningen i første rekke innen mobilkommunikasjon, internett og bredbåndstjenester (TV-distribusjon og satellitt), der Telenor med sin kompetanse vil skaffe seg interessante posisjoner innen nåværende og nye virksomheter. Telenor vil alene eller i partnerskap med andre aktører delta i konkurransen om nye UMTS og GSM-lisenser. Regjeringen har allerede varslet at den vil legge frem forslag for Stortinget om børsintroduksjon av Telenor. Børsintroduksjon vil være viktig for å kunne gjøre Telenor til et internasjonalt vekstselskap. Den internasjonale satsningen tar utgangspunkt i en sterk markedsposisjon i hjemmemarkedet, hvor det vil bli utprøvet ny teknologi og innført nye kundeservicemodeller til konkurransdyktige priser og kvalitet. Dette inkluderer også utvikling av bredbåndstjenester til kunder som har slike behov. Til tross for stadig økt konkurranse i hjemmemarkedet forventes fortsatt god lønnsomhet. Oslo 08. mai 2 Styret i Telenor AS [12/4/2 7:33:25 PM]

11 Talloppstillinger Resultatregnskap 1. Hele året (Beløp i mill. kroner) Driftsinntekter Gevinst ved salg av varige driftsmidler og virksomhet Sum driftsinntekter Vare- og trafikkostnader Beholdningsendring varige driftsmidler Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Tap ved salg av varige driftsmidler og virksomhet Av- og nedskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Tilknyttede selskap Netto finansposter Netto gevinst finansielle eiendeler Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Resultat etter skatt Resultatmargin 10,9 % 6,6 % 10,1 % EBITDA - margin 29,6 % 25,0 % 27,7 % Avkastning sysselsatt kapital siste 12 måneder 13,1 % 11,9 % 12,4 % Resultat pr. aksje i hele kroner Balanse (Beløp i mill. kroner) Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Total egenkapital (1 of 2) [12/4/2 7:36:00 PM]

12 Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Kontantstrøm 1. Hele året (Beløp i mill. kroner) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring betalingsmidler Betalingsmidler Betalingsmidler ved utgang av perioden (2 of 2) [12/4/2 7:36:00 PM]

13 De enkelte forretningsområder 1. * (Beløp i mill. kroner) 1. 2 Driftsinntekter Herav 1. konsernintern 1999 Av- og nedskrivninger Driftsresultat Resultat før skatt Herav konsernintern Telecom Mobile Communications Bredbåndstjenester Media Internett Bravida EDB Business Partner Øvrige Eliminering Konsern *Sammenligningstallene for 1999 er tilpasset den nye organisasjonsstrukturen [12/4/2 7:36:58 PM]

14 Beskrivende Tekst Driftsinntekter (mill. kroner) Driftsresultat (mill. kroner) Resultat før skatt (mill. kroner) Egenkapitalandel inkl. minoritetsinteresser ,1 % ,2 % ,3 % 44,6 % Betalingsmidler og plasseringer (mill. kroner) Rentebærende gjeld (mill. kroner) Årsverk herav i utlandet Norge Antall telefonabonnement (PSTN) ISDN-abonnement (linjer) PSTN/ISDN generert trafikk (mill minutter) Antall mobilabonnement NMT + GSM Antall GSM-abonnement hvorav kontantabonnement Mobil - trafikkminutter pr. GSM-abonnement pr måned, generert og terminert Mobil - inntekter pr GSM abonnent pr mnd Internettkunder i massemarkedet - hvorav frisurf Utenfor Norge (100%) Antall mobilabonnement Antall internettabonnement (Nextra) [12/4/2 7:37:59 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

Resultat av virksomheten for konsernet Det vises til årsregnskapet for ytterligere spesifikasjoner.

Resultat av virksomheten for konsernet Det vises til årsregnskapet for ytterligere spesifikasjoner. Resultat av virksomheten for konsernet Det vises til årsregnskapet for ytterligere spesifikasjoner. R DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene eksklusiv salgsgevinster økte med 3.818 millioner kroner (11,6 %)

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 Oppsummering EDB Business Partners resultat målt på den underliggende drift, ligger på linje med første kvartal i fjor. Driftsresultat før goodwillavskrivninger,

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Andre kvartal 2003 viste en vekst i Telenor konsernets driftsinntekter på 10 % til 13,2 milliarder kroner. Resultat før skatt og minoritetsinteresser

Andre kvartal 2003 viste en vekst i Telenor konsernets driftsinntekter på 10 % til 13,2 milliarder kroner. Resultat før skatt og minoritetsinteresser Andre kvartal 2003 viste en vekst i Telenor konsernets driftsinntekter på 10 % til 13,2 milliarder kroner. Resultat før skatt og minoritetsinteresser økte til 2,5 milliarder kroner. Telenor ASA andre

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Andre kvartal 2004 Utgitt av Telenor ASA N-1331 Fornebu, Norge Telefon: 67 89 00 00. Investor Relations: Telefon: 67 89 24 70 e-post: ir@telenor.

Andre kvartal 2004 Utgitt av Telenor ASA N-1331 Fornebu, Norge Telefon: 67 89 00 00. Investor Relations: Telefon: 67 89 24 70 e-post: ir@telenor. 11909 Telenor Q2 NOR04 22.07.04 18:21 Side b Design og produksjon: Cobra. Trykk: RK Grafisk. Forsidefoto: Morten Skisland. Andre kvartal 2004 Utgitt av Telenor ASA N-1331 Fornebu, Norge Telefon: 67 89

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 Oppsummering På generalforsamlingen 6. mai 1999, ble fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare vedtatt i begge selskaper. I det følgende presenteres derfor et konsolidert

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008 Hovedpunkter 1. tertial 2008 Konsernets driftsresultat per 1. tertial er 142 MNOK (206 MNOK), og resultat før skatt 140 MNOK (221 MNOK). Økt volum og inntekter i

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 Hovedpunkter 1. tertial 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 184 MNOK (113 MNOK), en bedring på 71

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007 NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007 Hovedpunkter 2. tertial 2007 Konsernets resultat før skatt per 2. tertial 2007 er det beste resultat per 2. tertial i konsernets historie. Avkastning på egenkapital

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001 Oppsummering ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2001 Omsetning på NOK 1.155 mill. gir vekst på 44% EBITA på NOK 104 mill. er en forbedring på NOK 113 mill. Driftsmargin på 9,0% innebærer kraftig forbedring fra

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2008

NSB-konsernet Resultat 2008 NSB-konsernet Resultat 2008 Hovedpunkter 2008 Konsernets resultat etter skatt er svakere enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 3 MNOK (545 MNOK), en reduksjon på 542 MNOK Flere passasjerer på tog

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA FELLESFUNKSJONER AVISER TV/Film Produksjon Scandinavia

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

NSB-KONSERNET Årsregnskap 2016

NSB-KONSERNET Årsregnskap 2016 09.02.2017 Årsregnskap 2016 Vekst i antall reiser 2016 2015 Persontog Antall togreiser (mill. i Norge)* 72,3 72,4 Produserte setekm. (mill. i Norge) 10 338 10 032 Punktlighet (Norge) 88,3 % 88,6 % Kundetilfredshet

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 2. tertial 2010

NSB-konsernet Resultat per 2. tertial 2010 NSB-konsernet Resultat per 2. tertial 2010 Hovedpunkter 2. tertial 2010 Konsernets driftsresultat per 2. tertial er 305 MNOK (419 MNOK), og resultat før skatt 229 MNOK (396 MNOK). Ustabil infrastruktur

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009 Hovedpunkter 1. tertial 2009 Konsernets driftsresultat per 1. tertial er 83 MNOK (142 MNOK), og resultat før skatt 29 MNOK (140 MNOK). Økte personal- og vedlikeholdskostnader

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2005

NSB-konsernet Resultat 2005 NSB-konsernet Resultat 2005 Hovedpunkter 2005 Resultat før skatt på MNOK 502 en økning på MNOK 332 fra 2004. Driftsresultat på MNOK 589 en økning på MNOK 323 fra 2004. Positiv driftsutvikling i kjernevirksomheten

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 1 Oppsummering Resultatmargin 7,1% for konsernet ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 Kraftig bedring i EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase har lagt grunnlag for marginvekst Ingen

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer