FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap februar 2014

2 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift 5 Regnskapsskjema 2 A Investeringsregnskapet 6 Regnskapsskjema 2 B Investeringsregnskapet 7 Økonomisk oversikt Investeringsregnskap 11 Balanseregnskapet - hovedoversikt 12 Balanseregnskapet 13 NOTER 17 Side 2

3 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1 kroner Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Regulert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Side 3

4 Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet Regnskap 2013 Rev budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum fordelt jfr 1 A Korrigert Skjema 1A innen driftsrammer: Momskompensasjon Salg av konsesjonskraft (netto) Innføring av eiendomsskatt Avskrivninger motpost Renteinntekter ført innen driftsområde Gebyr ført på område Avsetning fond i driftsrammen, korrigert Bruk fond i driftsrammen, korrigert Driftsområder: 0. Politiske styring- og kontrollorgan Fellestjenesten Oppvekst- og kulturetaten Sosial- og barneverntjenesten Helse- og omsorgstjenesten Teknisk, plan og ressurs Ymse inkl premieavvik Flesberg kirkelig fellesråd Sum fordelt Side 4

5 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Side 5

6 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1 kroner Regnskap 2013 FINANSIERINGSBEHOV Regulert budsjett 2013 Opprinnelig Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 6

7 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Art Art (T) Regnskap 2013 Revidert bud 2013 Budsjettendringer 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap IT-utstyr IT-utstyr Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig IKT-utstyr Fast lønn Pensj.innsk.KLP ansatte Arbeidsgiveravgift Leasing transportmidler Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Svene barnehage utbygging IT-utstyr Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Grunnskole - IT-utstyr Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Kartlegging ny barneskole og flerbrukshall Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Prosjektering ventilasjon ungbo/barneh/lyngdalsflø Fast lønn Overtid kommunalt reg Pensj.innsk.KLP ansatte Arbeidsgiveravgift Leasing transportmidler Investeringer bygninger Utved.ledn. nybygg Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Refusjon fra andre Nærstugo: Nye boliger Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Avsetn.bund.. ansv Refusjon fra andre ENØK Spesialutstyr Fullelektronisk arkiv Datakommunikasjon Investeringer Kongsbergregionen Investeringer anlegg Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Sandbaseng mm skole barnehage Side 7

8 Budsjettendringer 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Art Art (T) Regnskap 2013 Revidert bud 2013 Regnskap Tilsk. Kirkelig fellesråd Investering kirkeformål Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Rehabilitering skolebygg Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Rehablitering kommunale bygg Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Varmepumpe Lampeland Barneskole Investeringer bygninger Etterisolering fasader ved vindusskift Investeringer bygninger Dusj og gard.anlegg brannstasjon Utved.ledn. nybygg Fl. vannverk Utved.ledn. nybygg Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland Utved.ledn. nybygg Lampel. Avløpspumpest. Klufterhølen Utved.ledn. nybygg Svene- Solvoll avløpspumpeledning Fast lønn Pensj.innsk.KLP ansatte Arbeidsgiveravgift Leasing transportmidler Utved.ledn. nybygg Anleggsbidrag Tilkobling. Boliger Svene Vest til Svene Renseanl Utved.ledn. nybygg Flesberg renseanlegg Utved.ledn. nybygg Ly avløp-ledningsnett Utved.ledn. nybygg Svene renseanlegg innløp/silo Utved.ledn. nybygg Høydebaseng Lampeland nytt tak Utved.ledn. nybygg Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf Utved.ledn. nybygg Vannbehandlingsanlegg Svene Side 8

9 Budsjettendringer 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Art Art (T) Regnskap 2013 Revidert bud 2013 Regnskap Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Brann/innbruddalarm Spesialutstyr Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Brannvernmatriell Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Oppgradering av brannsikringsmatriell kom. bygg Kjøp av andre større mask Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Brann: pumpe til taankbil Fast lønn Pensj.innsk.KLP ansatte Arbeidsgiveravgift Leasing transportmidler Investeringer anlegg Utved.ledn. nybygg Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Komm. veger boligfelt - opprusting Adkomstveg nybygg Refusjon fra andre Turvei Lampeland-Flesberg Veksthus m/lys Investeringer anlegg Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Ny parkering/tilkomstareal bussflesberg skole Investeringer anlegg Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Tiltak anleggsplan idrett og friluftsliv-kunstgres Opprusting kommunale veger Opprusting kommunale veger Salg av grunn Salg av tomter Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Trafikksikkerhetsplan Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Prosjektering tilrettelagte boliger Side 9

10 Regnskap 2013 Revidert bud 2013 Budsjettendringer 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Art Art (T) Ekstrahjelp Pensj.innsk.KLP ansatte Arbeidsgiveravgift Forbruksmateriell Andre konsulenttjenester Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Kommuneplan/kartverk/adressering/planregister 883 komm Kjøp av transportmidler Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Tråkkemaskin Stevningsmogen Investeringer bygninger Merverdigavg. på vederl.,mva pliktig Nødutgang Stevningsmogen grendehus Avdrag på lån Avdrag på lån Utlån vedr. forvaltningslån Avsetn.bund ansv Bruk av lån Avdrag på etab/startlån Ekstraordinære avdrag Startlån v/husbankmidler Dekn.av tidl.års neg. dr.res Bruk av lån Avdrag på utl fra kapitalfondet Bruk av disp.f. - ansvar Bruk av ubundne kaptailfond Overf. fra driftsregnskapet Finansiering av investeringer Kjøp av aksjer og andeler Salg av driftsmidler Salg av askjer og andeler N Ikke prosjekt Side 10

11 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Note Regnskap 2013 INNTEKTER Regulert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 11

12 Balanseregnskapet Tall i 1 kroner Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 12

13 Balanseregnskapet Art Art (T) Regnskap 2013 Regnskap Boliger skole ledningsnett , , Avskrivninger konto , , Lagerbygg admbygg sykehjem brannstasjon , , Avskrivninger konto , ,85 LN100 Faste eiendommer og anlegg , , EDB-utstyr, kontormaskiner etc , , Avskrivninger konto , , Maskiner, inventar,utstyr , , Avskrivninger konto , , Tekniske anlegg, renseanlegg, brannbiler , , Avskrivninger konto , ,51 LN110 Utstyr, maskiner og transportmidler , , KLP-pensjonsm , , STP-pensjonsm. lærere , ,00 LN120 Pensjonsmidler , , Sosiallån nr. 2 0, , Sosiallån nr. 3 0, , Sosiallån nr 29 0, , Sosiallån nr , , Sosiallån nr 52 0, , Sosiallån nr 54 0, , Sosiallån nr , , Sosiallån nr 56 0, , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr 61 0, , Sosiallån nr 62 0, , Sosiallån nr 66 0, , Sosiallån nr , , Sosiallån nr 68 0, , Sosiallån nr 70 0, , Sosiallån nr 72 0, , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Sosiallån nr , , Videre utlån Husbankmidler , ,44 LN130 Utlån , , Biblioteksentralen (2 andeler) 600,00 600, Orkla Borregaard A/S 257 Aksjer , , Kongsberg industri (6 akjser) , , Numedal Produksjon , , Fl. Elverk a/s 1 aksje S Moen 5 352, , Fl. Elverk a/s 5200 aksjer , , Moen Næringspark - aksjer , , Kongsberg Turistservice - Aksjer , , Kommunekraft A/S 1 aksje 2 511, , Lyngdalelvens fiskeforening 310,00 310, Flesb. Samf.hus 3000 andeler , , Solvoll Samf.hus 86 andeler , , Blefjell 2010 AS , , Numedalsnett AS 919,20 919, Buskerud Kollektivtrafikk AS 0, , Buskerud Kommunerevisjon IKS , ,00 Side 13

14 Art Art (T) Regnskap 2013 Regnskap Egenkapitalinnskudd KLP , ,00 LN140 Aksjer og andeler , , Innest. skogavg. jfr , , Mva-komp Ny , , Diverse kortisktige fordringer , , Lampeland Utvikling DA /justering) , , Buskerud Fylkeskommune spillemidler ref 2010/ , , Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjeneste 0, , Forskudd lønn ,00 0, Debitorer egenbet./avgifter (Agresso) , , Vekslepenger 3 000, , Kontantkort 0, , Hjelpekonto ,00 500, Inntektsutjevning , , Bank - interimskto v/årsskifte , , Refusjon folketrygden , , NAV Feriepenger , ,00 LN150 Kortsiktige fordringer , , Kasse , , ( )- Driftskonto , , ( ) OCR , , ( ) - Husbankmidler , , ( )- Trivselkonto 398,25 387, ( ) OCR EIK , , ( ) - Servicekonto , , ( ) Flesbergh. minnefond , , ( )- Fond S. Moen Skog , , ( ) - Fiskefond , , DNBnor (Ny) 0, , Sparebank 1, , , Skattetrekkonto , ,00 LN190 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Arb.g.avg. KLP-ansatte , , Arb.g.avg. STP-lærere , , KLP-premieavik , , STP-premieavvik-lærere , ,00 LN200 Premieavvik , , Generelt disposisjonsfond 0, , Driftsf. fullelektronisk arkiv , , Skilting av kulturminner , , Dispf. samarbeid helse , , Boligbygging ungdom , , Rehablitering Stevningsmogen , ,00 LN210 Disposisjonsfond , , Flesbergheimens minnefond , , Moen skog (Fl.heimen) , , Hjemmesykepleien 0, , Reguleringsfond -837,79-837, Næringsfond -1,61-1, Fiskefond , , Viltfond , , Konsesjonskraftfond , , St.tils. tusenårssted , , St.tilsk. kompetanse utvikling, prosj , , St.tilsk. kompetansem. barnehage , , St. tilsk. Digitale overg. IKT-samtak 0, , St.tilsk. den kulturelle skolesekken , , Voksenopplæring fremmedspråkelige , , SKUP 2011 (605) , , Vurdering av læring (583) ,00 0,00 Side 14

15 Art Art (T) Regnskap 2013 Regnskap Gaver til FrivilligSentralen , , Rekruttering førskolelærere , , Tospråklig underv. barnehage , , Bemanning Flyktninger (195) , , SFO Foreldrebet. mat , , Barheh. Foreldrebet. mat , , St.tilsk. interkom. sosial/barnev , , Kvalifiseringsprogram , , St.tilsk. psykiatrimidler(oppvekst) , , Lindrene behandling , , Depositum komm. boliger , , Helsest. gav v/sanitetsforen , , Gaver buss Flesbergtunet , , Gave ansatte sykehjem 0, , Minnegaver , , Avsatt til tap på etabl.lån , , Boligtilskudd til tilpasning ,00 0, Boligtilskudd til etablering , , Vedlikeh.fond skogsti Dåset , , Selvkostfond avløp 0, , Selvkostfond slam , , Selvkostfond renovasjon 0, , Selvkostfond Byggesaker 0, , Selvkostfond vann 0, , Innestående skogavgift , ,00 LN220 Bundne driftsfond , , Kapitalfond , ,40 LN230 Ubundne investeringsfond , , Ekstraordinære avdrag Startlån , , Tilskudd energieffektivisering Enova ,00 0,00 LN240 Bundne investeringsfond , , Regnskam. mindre forbr. 0, ,22 LN250 Regnskapsmessig mindreforbruk 0, , Regnskapsmessig merforbruk ,36 0,00 LN260 Regnskapsmessig merforbruk ,36 0, Merforbruk investering , ,62 LN262 0, , Endringer regnskapsprinsipp (drift) , ,00 LN270 Likviditetsreserve , , Kapitalkonto Anleggsmidler , , Kapitalkonto , ,73 LN280 Kapitalkonto , , KLP-forplikt.-arb.g.avg , , STP-forplikt,arb.g.avg.-lærere , , KLP-pensjonsforpl , , STP-pensjonsforpl.-lærere , ,00 LN290 Pensjonsforpliktelser , , Gjensidige NOR , , Gjensidige NOR , , Kommunekreditt , , Lån til skoleutbygging i K.banken , , Lån til Flesbergtunet i K.banken/ , , Lån til rehab.skoleb K.banken/ , , Lån til inv. K.banken/ , , Lån til inv. K.banken/ , , Lån til inv. K.banken/ fast rente , , Lån til inv. Kom.kreditt/ , , Lån til inv. KLP nr fast rente , , Lån til inv.kbn nr , , Lån til inv. KLP nr (2010) , , Lån til inv. KBN nr (2011) , ,00 Side 15

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1

Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1 Røyken kommune Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse Side 1 Innhold Innledning... 4 sskjema 1A Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B Driftset fordelt på virksomhet... 7 sskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer