MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: Tidspunkt: Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: Tidspunkt: Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Til behandling foreligger: Utv.saksnr. Arkivsaksnr. Sidenr. Lukket møte: PS 12/05 05/834 VANN OG AVLØP - HYTTEOMRÅDER 2 PS 13/05 05/835 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I MALVIK KOMMUNE 4 PS 14/05 05/836 BUDSJETT 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 11 PS 15/05 05/838 EVENTUELT 15 Sak vedrørende overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 2006 vil bli fremmet på neste møte Arvid Hanssen.

2

3 Sak 12/05 Arkivsaksnr.: 05/834 Arkivkode: 216 UTV.SAKSNR. UTVALG Saksbehandler: Arvid Hanssen MØTEDATO 12/05 Kontrollutvalget VANN OG AVLØP - HYTTEOMRÅDER Vedlegg: Brev fra kontrollutvalgssekretariatet, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sak 3/2005 i kontrollutvalget. Forespørsel fra sekretariatet, datert vedr. oppfølging av delegert vedtak, Saksopplysninger: Kontrollutvalget tok allerede opp spørsmålet om kommunen har rutiner som kan fange opp eventuelle ulovligheter knyttet til vann og avløp i hytteområder i kommunen. Teknisk sjef redegjorde for administrasjonens praksis i kontrollutvalgets møte den Kontrollutvalget ba da om at det ble gjennomført utekontroll i 2 angitte hytteområder, med tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av september. Mail fra administrasjonen vedrørende kontroll i ett hyttteområde ble utdelt i kontrollutvalgets møte Det er iflg administrasjonen ikke påvist ulovligheter. Administrasjonen opplyser til sekretariatet den at en heller ikke ved kontroll i område nummer to har påvist ulovligheter. Administrasjonen vil orientere om sine undersøkelser og svare på spørsmål i møtet. Vurdering: Saken har tatt uforholdsmessig lang tid å få avklart. Utekontrollene ble ikke gjennomført i et tidsrom hvor en kunne forvente at hyttene var i bruk. Dette var forutsetningen etter behandlingen i kontrollutvalget i april Kontrollutvalget må fatte vedtak på bakgrunn av redegjørelsen som blir gitt i møtet. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

4 Sak 13/05 Arkivsaksnr.: 05/835 Arkivkode: 033 UTV.SAKSNR. UTVALG Saksbehandler: Arvid Hanssen MØTEDATO 13/05 Kontrollutvalget / Kommunestyret PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I MALVIK KOMMUNE Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Sak KU-10/2005: Plan for selskapskontroll videre arbeid, behandlet i kontrollutvalget Forskrift om kontrollutvalg, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni Forslag til veileder for gjennomføring av selskapskontroll. Behandlet i styret i Norges kommunerevisorforbund 24. januar Saksopplysninger/vurderinger: Innledning I kommunal sektor har det etter hvert blitt mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i interkommunalt samarbeid og mer og mindre fristilte selskaper. Utviklingen i retning av mer fristilte organisasjonsmodeller fører til en mer kompleks og fragmentert organisering av den kommunale virksomheten. Dette gir styringsmessige utfordringer for kommunestyrer og fylkesting som øverste beslutningsmyndighet og det reiser spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med denne typen virksomhet. Det faktum at en oppgave som tidligere har ligget innenfor forvaltningen organiseres inn i et utenforliggende selskap bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging fra kontrollorganene i kommunen. Behovet for oppfølging og koordinering av virksomheten kan tvert om være økende når virksomheten blir mer fragmentert. Inntil den nye aksjeloven av trådte i kraft kunne kommunestyret velge kommune- / distriktsrevisjonen som revisor i selskaper der kommunen alene eller sammen med andre

5 Sak 13/05 kommuner eller fylkeskommuner hadde mer enn 50 % av stemmene. Denne bestemmelsen ble ikke videreført i gjeldende aksjelov. Da revisorloven ble fornyet i 1999 ble dette stadfestet ved at kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper mistet muligheten til å velge kommunaleller fylkeskommunal revisjon. Det vil si at kommunen gjennom kontrollutvalget og kommunerevisjonen mistet muligheten til å få innsyn i kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper. Som følge av endringene i kommuneloven om tilsyn og kontroll som ble vedtatt med virkning fra ble kontrollutvalgets oppgaver konkretisert og til dels utvidet i forhold til de tidligere bestemmelsene. Kontroll og tilsyn med kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper ble igjen en prioritert oppgave, og det ble tatt inn egne bestemmelser om selskapskontroll. Reglene slår fast at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.v. (kommunelovens 77, nr. 5). Kommunelovens 80 utdyper videre i hvilke selskaper selskapskontroll kan utføres i, og på hvilken måte selskapskontrollen kan gjennomføres på. Selskapskontroll kan kun gjennomføres der kommunen alene, eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier selskapet fullt ut, og i heleide datterselskaper til slike selskaper. I slike selskaper har kommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som anses nødvendig for kontrollen, og opplysningene kan innhentes fra selskapets daglige leder, styret eller fra selskapets valgte revisor. Kommunens kontrollutvalg og revisor kan også selv foreta undersøkelser i selskapet. Videre har kontrollutvalget og kommunens revisor rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende selskapsorganer. Organisasjonsformer for kommunal virksomhet: Kommunen kan velge å organisere sin virksomhet på flere måter der de mest nærliggende er: Som en kommunal etat eller virksomhet på tradisjonell måte. Som kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11. Som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 uten at det er eget rettsubjekt. Som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 der det er et eget rettssubjekt. Som interkommunalt selskap. Som aksjeselskap. Selskapskontroll er aktuelt i aksjeselskaper og i interkommunale selskaper. Selskapskontrollens innhold Selskapskontrollen kan deles i to deler: 1. Eierskapskontroll Dette innebærer at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i selskaper som er omfattet av slik kontroll,

6 Sak 13/05 herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 2. Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er definert i kommunelovens 77 nr. 4, som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon er frivillig og således opp til kommunestyret å bestemme gjennom vedtakelsen av planen for selskapskontroll. Skjematisk kan selskapskontrollen fremstilles slik: Kommunestyret Utøver av kommunens eierinteresse Kontrollutvalget KU-sekretariat Eierskapskontro Generalforsamling/ representantskapsmøte Revisor Styre Figur: Fritt etter Forslag til veileder for selskapskontroll utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Forvaltningsrevisjon Fristilt virksomhet organisert som AS eller IKS RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Før selskapskontroll iverksettes bør det utarbeides egne retningslinjer for denne typen virksomhet som vedtas av kommunestyret. Med utgangspunkt i planen for selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført, samt resultatene av disse. Retningslinjene bør inneholde bestemmelser om hvor ofte kontrollutvalget skal rapportere resultatene av selskapskontrollen. Videre må retningslinjene inneholde bestemmelser om hvordan selskapskontrollen skal foregå, det vil si om det skal være mulig for kontrollutvalget å initiere forvaltningsrevisjonsprosjekter i selskapet i tillegg til ordinær eierskapskontroll. Retningslinjene bør også inneholde bestemmelser om hvilke dokumenter selskapet skal sende kontrollutvalget og revisor. Aktuelle dokumenter er årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, nummererte brev fra revisor, møteinnkallinger og protokoller fra generalforsamling / representantskap og styremøter.

7 Sak 13/05 En plan for selskapskontroll bør inneholde en beskrivelse av ulike deler av selskapskontrollen. Kontrollvirksomheten kan omfatte: Eierskapskontroll ved selskapsetablering Eierskapskontrollen ved selskapsetableringen eller ved kjøp av aksjer eller andeler i selskaper. Kontrollaspektet i slike situasjoner er å vurdere om verdiene kommunen skyter inn i virksomheten er i overensstemmelse med kommunestyrets forutsetninger, og om innskutte verdier står i et rimelig forhold til motytelsen i form av aksjer innskuddskapital etc. Ordinær eierskapskontroll I den daglige drift vil eierskapskontrollen bestå av følgende deler: 1. Kontroll med at virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, herunder innenfor de rammer som vedtektene gir. 2. Kontroll med at virksomheten foregår innenfor rammene av kommunens vedtak og forutsetninger. 3. Vurdering av den enkelte virksomhet sett fra et eierperspektiv. 4. Eventuelle andre forhold. I dette ligger det at virksomheten drives i henhold til rammene som er satt for virksomheten, både i forhold til lov og regelverk og i henhold til virksomhetens vedtekter. Videre må det vurderes om virksomheten drives innenfor de vedtak og forutsetninger som kommunestyret har satt for selskapets virksomhet. Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i virksomheten kan det også være aktuelt å vurdere hvilken rolle disse har hatt for å sikre at virksomheten drives innenfor kommunestyrets forutsetninger for kommunens engasjement i selskapet. Når det gjelder vurderinger i forhold til eierperspektivet vil fokus blant annet settes på om virksomheten drives økonomisk forsvarlig og at virksomheten forvalter sine eiendeler og kapital på en sunn og effektiv måte. SELSKAPSKONTROLL I MALVIK KOMMUNE Aksjer og andeler som Malvik kommune eier i selskaper m.v. fremgår av note 5 til kommunens årsregnskap for Sekretariatet har i brev av bedt om informasjon fra rådmannen om hvilke selskaper som omfattes av selskapskontrollen og hvilken eierkontroll kommunen utøver i dag. Dette er ikke besvart, men oversikten som fremgår av saken er forlagt administrasjonen.

8 Sak 13/05 Vi har med utgangspunkt i note 5 til regnskapet for 2004, og med tillegg for senere endringer satt oppfølgende oversikt: (Ikke regulert for salg av aksjer i Trønderenergi i 2005) Selskap Andel Bokført verdi pr Selskapskontroll? Malvik Næringsutvikling AS 100% Mulig Malvik Næringsbygg AS 100% Mulig Malvik Produkter AS 100% Mulig Trønder-Energi AS 5,44 % Mulig Innherred Renovasjon IKS 13,8% Mulig Revisjon Midt-Norge IKS (2005) 10,6 % Mulig Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (2005) 10,6 % Mulig Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 5,71% Mulig Trøndelag Bomveiselskap AS 8,33% Nei Norservice AS 1,6% Nei Bibliteksentralen AL Nei Andeler Vikhammer Vestre Borettslag 50% Nei Andeler Motrøtunet Borettslag 50% Nei I 2005 har Malvik kommune gått inn på eiersiden i to selskaper for henholdsvis revisjon og for sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg i fylket. Disse selskapene vil tilrettelegge og forestå selskapskontrollen for eierne, men kan ikke forestå selskapskontroll i egen virksomhet. Dersom det skal utøves selskapskontroll i disse selskapene må kontrollutvalget sikre at den som utøver selskapskontrollen er habil, trolig vil det være hensiktsmessig å innhente bistand utenfra. Malvik kommune har som oversikten viser noen selskaper som er 100 % eid av kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner. Selskapskontroll etter kommuneloven kan kun gjennomføres i selskaper som er eid fullt av kommunen eller av kommunen sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner. Det vil si at over halvparten av de selskapene som er nevnt ovenfor er aktuelle for selskapskontroll. En plan for selskapskontroll trenger ikke å baseres på dagens selskaper, det er også hensiktsmessig å ha en rutine på plass dersom det senere blir aktuelt legge tjenesteproduksjon inn i egne selskaper, eller at kommunen oppretter selskaper alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner for å ivareta et spesielt formål.

9 Sak 13/05 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgssekretariatet legger med dette frem forslag til plan for selskapskontroll i Malvik kommune for valgperioden Dersom det ikke kommer frem vesentlige nye momenter under behandlingen i kontrollutvalgets møte den , foreslår sekretariatet at planen oversendes kommunestyret til endelig avgjørelse, uten ny behandling i kontrollutvalget. Med bakgrunn i ovenstående redegjørelse foreslås følgende plan for selskapskontroll: Plan for selskapskontroll i Malvik kommune 1. Virkeområde Selskapskontroll kan utøves i interkommunale selskaper og i aksjeselskaper der Malvik kommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer eller andeler og heleide datterselskaper av slike selskaper. 2. Selskapskontrollen innhold Selskapskontrollen omfatter Eierskapskontroll som omfatter kontroll med forvaltningen av eierinteressene i selskaper, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, eventuelt Forvaltningsrevisjon i henhold til kommunelovens 77 nr. 4, det vil si systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i selskapskontrollen som skal utøves på vegne av Malvik kommune. 3. Innhenting av opplysninger Kommunestyret gir kontrollutvalget og den som kontrollutvalget utpeker til å utføre selskapskontroll, anledning til å kreve enhver opplysning av selskapet, selskapets styre og selskapets revisor som anses nødvendig for å kunne utøve selskapskontrollen. Kontrollutvalget kan kreve å få tilsendt følgende dokumenter rutinemessig som et ledd i eierskapskontrollen av selskapet: årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, nummererte brev fra revisor, møteinnkallinger samt protokoller fra generalforsamling / representantskap og styremøter. 4. Gjennomføring av selskapskontroll Kontrollutvalget må minst én gang i året vurdere aktuelle selskaper med hensyn til gjennomføring av selskapskontroll, og hvilket omfang selskapskontrollen skal ha.

10 Sak 13/05 Kontrollutvalget peker selv ut den som skal bistå utvalget i selskapskontrollen. I henhold til avtaleforutsetningene for deltakelse i et interkommunalt samarbeid for revisjon, skal selskapskontrollen fortrinnsvis utføres av Revisjon Midt-Norge IKS i perioden Rapportering Rapportering av gjennomført selskapskontroll skjer rutinemessig til kontrollutvalget etter at selskapskontroll er gjennomført. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll i henhold til denne planen minst én gang, og senest innen utløpet av valgperioden. 6. Planens virkningstid Planen gjelder for valgperioden Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget slutter seg til utkast til plan for selskapskontroll i Malvik Kommune og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll i Malvik kommune for valgperioden

11 Sak 14/05 Arkivsaksnr.: 05/836 Arkivkode: 212 UTV.SAKSNR. UTVALG Saksbehandler: Arvid Hanssen MØTEDATO 14/05 Kontrollutvalget BUDSJETT 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR KONTROLLUTVALGET Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger/vurderinger: Budsjettbehandlingen for kontrollorganene I henhold til de nye bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg ( 18), går det frem at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2006 i Malvik kommune. Nye bestemmelser om kontrollutvalgets virksomhet nye oppgaver og utvidet rolle Med virkning fra ble kommunelovens bestemmelser og om revisjon og kontrollutvalg endret. Foruten oppsplittingen av revisorfunksjonen og funksjonen som sekretariat for kontrollutvalget var intensjonen med lovendringen blant annet å styrke kontrollutvalgets funksjon og rolle som en viktig del av kommunens egenkontroll. Dette gir seg først og fremst utslag i at kontrollutvalget nå har en mer tydelig bestilleroppgave og derigjennom legger premisser for innretningen på revisjonsarbeidet. Kontrollutvalgets vedtakelse av plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll er eksempler på dette. Utvidede oppgaver og en mer tydelig rolle vil også gi seg utslag i utvalgets virksomhet, blant annet i form av behov for faglig oppdatering hos utvalgets medlemmer. Kontrollutvalgets sekretariat har lagt inn budsjettmidler for en økning av kontrollutvalgets virksomhet på dette feltet for 2006.

12 Sak 14/05 Omorganisering Endringer i organiseringen av kontrollorganene i Malvik kommune Kommunestyret vedtok i 2004 endringer i revisjonsordningen for Malvik kommunene, ved at kommunen gikk inn i et interkommunalt samarbeid sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune og 13 andre kommuner om revisjon og for funksjonen som sekretariat for kontrollutvalg. Samarbeidet innbar opprettelsen av to interkommunale selskaper: Revisjon Midt-Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. I henhold til forutsetningene i stiftelsesdokumentene har fylkeskommunen og de samarbeidende kommunene forpliktet seg med hensyn til de økonomiske rammene for selskapene for de tre første driftsårene, altså for 2005, 2006 og Bindingene ligger i at fylkeskommunen og kommunene skal videreføre revisjonsbudsjettene fra 2004 i tre år fremover. Midlene fordeles til kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS etter en nærmere angitt fordelingsnøkkel (ca 74 % / 26 %). Etter tre år skal det totale budsjettet reduseres med 10 %, -en reduksjon som fortrinnsvis skal tas ut i revisjonsselskapet siden dette selskapet har det største innsparingspotensialet og størst muligheter for å skaffe seg alternative inntekter. Etter det kontrollutvalgets sekretariat er kjent med vil styrene i Revisjon Midt-Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS korrigere sine budsjetter med en forventet pris- og lønnsvekst fra 2005 til 2006 på 3,1 %, dette er i tråd med Sør-Trøndelag fylkeskommunens budsjettforutsetninger for Vi har derfor valgt å bruke denne koeffisienten for pris- og lønnsvekst i kontrollutvalgets budsjett for Selv om budsjettene for Revisjon Midt-Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i henhold til IKS loven skal vedtas av representantskapene for de respektive selskapene, så vil disse budsjettene ikke være å anse som endelige før kommunene har vedtatt størrelsen på sine kjøp av tjenester fra selskapene for kommende år i sine budsjettvedtak. Budsjettet for 2006 med økonomiplan Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Kommunens kjøp av tjenester hos de to selskapene skal etter dette utgjøre kr for årene 2005, 2006 og 2007, målt i 2004 kroner. Fra 2004 til 2005 er det ikke tatt høyde for prisstigning ved kjøp av tjenester fra selskapene. Det vil ikke være naturlig å korrigere for dette nå, men kan eventuelt være et moment til vurdering når innsparingskravet på 10 % over en 3-årsperiode skal tas ut.

13 Sak 14/05 Budsjettet kan spesifiseres som følger: Kto Tekst Budsjett 2006 Budsjett 2005 Godtgjørelse utvalgsleder Frikjøp leder, (12 dager a 1500) Godtgjørelse folkevalgte (6 møter: 612x4x6) Godtgjørelse tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Abonnement tidsskrift Bevertning Kurs, konferansen inkl overnatting Skyss, kostgodtgj. reise (oppg.pl.) Revisjon og sekretariat Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge IKS Kjøp tjenester Kontrutv.sekr. Midt-Norge IKS Sum kontrollutvalg og revisjon Kommentarer til budsjettet: Kontrollutvalget har tidligere ikke hatt eget budsjett for sin virksomhet, ut over kostnadene til revisjon og sekretariat. Kostnadene er sett i sammenheng med andre folkevalgte. Totalbudsjettet vil derfor øke relativt mye fra Budsjettet er satt opp med utgangspunkt i Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, vedtatt av i kommunestyret. Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget avvikler 6 møter i året. Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste og frikjøp leder, har sekretariatet gjort et anslag. (Maks sats pr dag er kr 1.500). For kjøp av revisjons- og kontrollutvalgssekretariatstjenester videreføres nivået fra 2005 korrigert for forventet lønns- og prisvekst fra med 3,1 %. I tillegg er det lagt inn noen midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha mulighet til å skaffe seg kunnskap og ha mulighet til å delta i erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg.

14 Sak 14/05 Økonomiplanen for perioden : Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse kan følgende økonomiplan for planperioden legges frem: (alle tall i 2006 kroner). Vedtatt budsjett for 2005 Budsjett forslag for 2006 Anslag for 2007 Anslag for 2008 Anslag for 2009 Kontrollutvalget Utgifter til sekretariatstjenester for kontrollutvalget Utgifter til revisjon Sum driftsutgifter *) I økonomiplanen er budsjettallene for 2006 videreført i planperioden. Innsparingen på 10 % i forhold til revisjonshonoraret i 2004 er lagt til revisjonsselskapet fra og med KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2006, med en netto ramme på kr inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for og budsjett for 2006 med en netto ramme på kr inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

15 Sak 15/05 Arkivsaksnr.: 05/838 Arkivkode: 033 UTV.SAKSNR. UTVALG Saksbehandler: Arvid Hanssen MØTEDATO 15/05 Kontrollutvalget EVENTUELT Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: De enkelte kontrollutvalgsmedlemmer kan under denne saken ta opp forhold knyttet til utvalgene de skal følge opp. Videre kan en ta opp andre forhold med tanke på behandling i senere møter. Vurdering: Ingen. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Ingen.

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 23.09.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer