Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør"

Transkript

1 Trivselsundersøkelsen 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap

2 Nils Dugstad Daniel Huth Ommundsen Siri Margrethe Løksa Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør 2

3 Sammendrag Landsdekkende trivselsundersøkelser har vist at studentene på Ås er blant de som trives best på sitt studiested. Statistisk Sentralbyrå (SSB) gjennomførte en nasjonal levekårsundersøkelse blant studenter i På bakgrunn av denne undersøkelsen bestemte universitetets Læringsmiljøutvalg (LMU) å gjennomføre en lokal undersøkelse for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). LMU ønsket å finne ut om de nasjonale trendene også er gjeldende for UMB som studiested. De ønsket også å utdype noen av problemstillingene. I 2006 nedsatte LMU en arbeidsgruppe som utarbeidet et spørreskjema som skulle dekke områdene fysisk læringsmiljø, psykososialt læringsmiljø og velferd. Spørreskjemaet (vedlegg 1) ble godkjent av LMU i juni Undersøkelsen ble for første gang gjennomført høsten Trivselsundersøkelsen skal gjennomføres årlig. Studieavdelingen har administrert undersøkelsen og har utarbeidet denne rapporten. Innsamlingen av data ble gjennomført ved hjelp av det web-baserte programmet Questback. Undersøkelsen er anonym og tospråklig (norsk og engelsk). Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt på e-post til alle bachelorstudenter på 3. årstrinn og alle masterstudenter på 2. årstrinn; totalt 197 studenter. Studentene ble stilt en rekke spørsmål om studiehverdag, fysisk læringsmiljø, psykososialt læringsmiljø og kulturtilbud. Spørreskjemaet ble besvart på web av 120 av studentene. Dette tilsvarer en svarprosent på 60,9. 93 av studentene er bachelorstudenter og 27 er masterstudenter. Nesten 70 prosent av de som svarte er kvinner, og de fleste er år. De fleste som deltok er norske, bare seks har annen nasjonalitet. Resultatene ble analysert ved at dataene ble lastet over fra Questback til excel i en rådatafil. Dataene er sortert på institutt der dette er hensiktsmessig, men vi gjør oppmerksom på at tallmaterialet for slik sammenligning er begrenset. Rapporten er en presentasjon av resultatene fra undersøkelsen. Resultatene diskuteres ikke. Studentenes kommentarer er ikke direkte gjengitt i rapporten. Resultatene av undersøkelsen viser at UMB er et godt studiested. Hovedtrenden er at studentene trives veldig godt ved universitetet. Antallet positive tilbakemeldinger er mange, men samtidig avdekkes også forhold der det er et forbedringspotensial. De fleste av studentene bruker timer i uka i gjennomsnitt på studiene. Masterstudentene bruker jevnt over mer tid på studiene enn bachelorstudentene. Det er flere studenter som synes at arbeidsbelastningen er stor, enn de som synes den er liten. Mange studenter kjenner ikke godt til ledelsen ved UMB eller instituttledelsen. De fleste er fornøyde med Studentenes informasjonstorg (SiT). Samskipnaden i Ås (SiÅs) får blandet kritikk for sine tjenester (sportstilbud, kantine, bokhandel, studentboliger), og særlig driften av studentboliger og kantinetilbud har potensial for forbedringer. Det er vanskelig å gi et generelt svar på hvor tilfredse studentene er med faglærere og veiledere - noen lærere er svært dyktige og villige til å hjelpe, mens andre ikke gir fullt så bra undervisning og veiledning. Det fysiske læringsmiljøet får varierende tilbakemeldinger. 56 prosent av studentene synes undervisningsrommene som benyttes, er tilfredsstillende. Det er noe mangel på lesesaler, datasaler og grupperom på universitetet. De fleste er godt fornøyde med bibliotektjenesten. Støy 3

4 oppleves oftest i sammenheng med oppussingsarbeid på Campus og vedlikehold av parken. Mange studenter opplever daglig eller ukentlig dårlig inneklima. Når det gjelder det psykososiale læringsmiljøet har få av studentene opplevd seksuell trakassering eller mobbing fra lærer, veileder eller medstudent. Ingen har opplevd å bli utsatt for vold. Flere har imidlertid opplevd nedlatende holdninger fra lærer eller veileder. Studentene svarte også på spørsmål relatert til alkohol og rusmidler og helse. De fleste er godt fornøyde med kulturtilbudet, særlig med tilbudet fra de mange frivillige lag og foreninger. Samfunnets arrangementer får også god kritikk. Resultatene viser at det er gode muligheter for studentene til å engasjere seg, og at studentene mener de får mye igjen for å gjøre det. Mange kjenner ikke godt nok til kulturtilbudet utenfor universitetet og Samfunnet til at de kan uttale seg om dette. 4

5 Summary National welfare surveys have shown that students at the Norwegian University of Life Sciences (UMB) are among those students in Norway who are most satisfied with their living and learning conditions. Statistics Norway (SSB) conducted a national survey of living conditions among students in Based on this survey, UMB's Learning Environment Committee decided to conduct a local survey among UMB students. The committee wished to find out if the trends of the national survey also apply to UMB, in addition to elaborating on some of the issues. In 2006, the Learning Environment Committee appointed a working group, which was to prepare a questionnaire to cover such issues as the physical learning environment, the psychosocial learning environment and student welfare. The questionnaire (Appendix 1) was approved by the committee in June The student welfare survey was then conducted for the first time in autumn The survey is to be carried out annually. The Department of Academic Affairs administered the survey and prepared this report. Data collection was performed with the online survey software Questback. The survey is anonymous and bilingual (Norwegian and English). The call for participation in the survey was sent by to all 3 rd year bachelor and 2 nd year master students; a total of 197 students. Students were asked to answer numerous questions about their everyday student life, their physical and psychosocial learning environments and cultural activities. One-hundred and twenty students completed the questionnaire online, giving a response rate of 60.9 %. Of the respondents, 93 were bachelor students and 27 master students. Nearly 7 of the respondents were female and most were in the age bracket years. Only six of the respondents did not have the Norwegian nationality. To analyse the results, the data were transferred from Questback to Excel as a raw data file. The data are sorted by department where appropriate, but we would like to underline that the data material is somewhat limited for making such comparisons. This report is a presentation of the survey's results, without any discussion of the results. The students' comments are not directly presented in the report. The survey results show that UMB is a good place for studying. The main trend is that the students are satisfied with the learning and living conditions at the university. A lot of positive feedback was given, although it was also shown that certain areas are in need of improvement. Most students spend an average of hours a week on their studies. Master students generally spend more time on their studies than bachelor students. More students consider the work load to be rather too large than too small. Many students are not very familiar with either UMB's or their department's management. Most are satisfied with the Student Information Centre (SiT). The students' assessment of the University Foundation for Student Life (SiÅs) was rather mixed, with regard to the provided services (sports facilities, student cafeterias, book store, student housing). There is especially room for improvement when it comes to student housing and cafeteria services. There is no clear trend regarding the students' satisfaction with their teachers and counsellors some were rated as being very competent and helpful, whereas others were assessed as providing less satisfactory teaching or counselling. 5

6 The respondents' assessment of the physical learning environment was varied. Fifty-six percent are satisfied with the classrooms they use. There is some dissatisfaction regarding the university's reading areas, computer rooms and colloquia rooms. Most students are satisfied with the library services. Noise is most often a problem in connection with on-campus repairs and construction, and park maintenance. Many students experience poor indoor air quality daily or weekly. Regarding the psychosocial learning environment, only few students have experienced sexual harassment, violence or bullying. However, a larger number of students have experienced condescending attitudes from a teacher or counsellor. The students also responded to questions regarding alcohol, illegal drugs and health issues. Most students are very satisfied with the social activities, especially with those provided by the numerous volunteer clubs and organisations. The events arranged by the Student Society are also highly appreciated. The results show that there are many possibilities for students to become involved in honorary work, and that the students feel that they benefit from doing so. Many students replied that they know too little about outside (non-umb) cultural activities to make any statements about these. 6

7 Sammendrag...3 Summary Om studentene Studieprogram og institutt Kjønn og alder Nasjonalitet Sivilstand og bosituasjon Finansiering av studiene Religion Studiehverdagen Arbeidsmengde Ledelsen ved UMB Studentenes informasjonstorg (SiT) Samskipnaden i Ås (SiÅs) Eksamensvaktene Instituttledelsen Faglærerne Studieveilederne Forelesningene Fysisk læringsmiljø Undervisningsrom generelt Lesesaler Datasaler Laboratorier Grupperom Biblioteket Pensumlitteratur Støy Lukt Inneklima Tilgjengelighet til undervisningsrom Skadelige stoffer Forsikring Psykososialt læringsmiljø Mobbing Seksuell trakassering Vold Nedlatende holdninger Venner Helse Alkohol og rusmidler Kulturtilbud Frivillige lag og foreninger Samfunnet SiÅs idrett Tillitsverv Kulturtilbudet utenfor UMB...50 Vedlegg 1 Spørreskjemaet: Trivselsundersøkelsen Vedlegg 2 Fysisk læringsmiljø: Svar fordelt på institutt...62 Vedlegg 3 Hvilke lag/foreninger studentene er medlem av

8 1 Om studentene 1.1 Studieprogram og institutt Tabell 1.1 viser fordelingen av studentene som deltok i undersøkelsen på bachelor- og masterprogram. Tabell 1.2 viser hvilke institutt studentene tilhører. Tabell 1.1 Fordeling av studentene (n=120) på bachelor og masterprogram Studieprogram Antall Bachelor 3-årig 93 Master 5-årig 20 Master 2-årig Tabell 1.2 Fordeling av studentene (n=120) på institutt Institutt Antall Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) 14 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) 22 Institutt for landskapsplanlegging (ILP) 8 Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) 13 Institutt for naturforvaltning (INA) 23 Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) 11 Institutt for økonomi og ressursforvaltning (IØR) 18 Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) Kjønn og alder 69,2 prosent av de som svarte er kvinner. De fleste av studentene som var med i undersøkelsen (67,8 prosent) er år; se tabell 1.3 og figur 1.1. Bare fire av studentene er over 30 år. Tabell 1.3 Aldersfordeling hos studentene som deltok i undersøkelsen (n=118). Alder Antall på bachelor Antall på master Antall (totalt)

9 Aldersfordeling hos studentene som deltok i undersøkelsen Antall Alder Figur 1.1. Aldersfordeling hos studentene som deltok i undersøkelsen. 1.3 Nasjonalitet De fleste av studentene som deltok er norske (tabell 1.4). Av de som var med i undersøkelsen har bare seks av studentene annen nasjonalitet. To av studentene er flyktninger/asylsøkere, tre er innvandrere, to er 2. generasjonsinnvandrere (foreldre innvandret til Norge) og to tilhører en av de nasjonale minoritetsgruppene/urbefolkning i Norge (tabell 1.5). Tabell 1.4 Nasjonalitet hos studentene som deltok i undersøkelsen (n=119). Nasjonalitet Antall Norsk 113 Annet: Dansk Nepalsk Norsk/Etiopisk Svensk Tysk Tabell 1.5 Tilhører du en av følgende grupper? Fordeling av svar (n=118). Svaralternativ Antall 1 Flyktning/asylsøker 2 2 Innvandrer 3 3 Andregenerasjonsinnvandrer (foreldre innvandret til Norge) 2 4 En av de nasjonale minoritetsgruppene/urbefolkning i Norge: same, 2 romanifolket (tatere), roma (sigøynere), jøder, kvener eller skogfinner 5 Tilhører ingen av disse

10 1.4 Sivilstand og bosituasjon De fleste av studentene; 76 prosent, har sivilstatus ugift (figur 1.2). 20 prosent er i samboerskap. Bare i underkant av 7 prosent av studentene har barn (figur 1.3). Tabell 1.6 viser studentenes bosituasjon. De fleste bor i privat kollektiv. Bare 17 av studentene bor i studentbolig. 17 studenter pendler til UMB daglig mens 11 pendler ukentlig. Resten av studentene (92 studenter) pendler ikke (figur 1.4). Sivilstand % % Gift / i partnerskap Ugift Skilt I samboerskap Figur 1.2 Studentenes sivilstand. Prosentvis fordeling av svar (n=117). Har du barn? Ja; 6,7 % Nei; 93,3 % Figur 1.3 Har du barn? Prosentvis fordeling av svar (n=120). Tabell 1.6 Din bosituasjon for tiden er: Fordeling av svar (n=119). Alternativer Antall Hjemme hos foreldre 2 Privat (kollektiv) 64 Privat (alene) 13 Privat (samboer/egen familie) 15 SiÅs studentbolig 17 Annet 8 119

11 Pendler du til UMB? Ja, daglig 17 Ja, ukentlig 11 Nei Figur 1.4 Pendler du til UMB? Fordeling av svar (n=120). 1.5 Finansiering av studiene Det var mulig å krysse av for mer enn ett svaralternativ på spørsmålet om hvordan studentene finansierer studiene sine. De fleste; 114 studenter, har finansiering fra Statens Lånekasse (tabell 1.7). Over halvparten av studentene jobber også ved siden av studiene. Tabell 1.7 Hvordan finansierer du studiene? Fordeling av svarene. Svaralternativ Antall svar 1 Lånekassen Oppsparte midler 30 3 Støtte fra familien 25 4 Ekstrajobb ved siden av studiene 65 5 Jobber bare i ferier 29 6 Trygd eller andre offentlige tilskuddsordninger 6 7 Andre stipender eller legater 2 8 Annet, spesifiser her: Holder kurs noen helger Sponsorinntekter Religion 23 av studentene svarte ikke på spørsmålet Hva er din religion?. 26 studenter svarte at de ikke har noen religion. Tabell 1.8 viser resten av svarene. Av de som svarte på spørsmålet er det flest kristne. Figur 1.9 viser hvorvidt religion og religiøse spørsmål er viktig for studentene. Bare rundt 14 prosent mener at religion og religiøse spørsmål er viktig. Litt over 70 prosent mener at religion og religiøse spørsmål ikke er viktig og litt over 13 prosent vet ikke. 11

12 Tabell 1.8 Hva er din religion? Fordeling av svarene (n=71) Svar Antall Kristen 56 Muslim 1 Hindu 1 Humanetiker 2 Ateist 5 Andre 6 71 Er religion og religiøse spørsmål viktig for deg? ,3 % ,3 % 13,4 % Ja Nei Vet ikke Figur 1.9 Er religion og religiøse spørsmål viktige for deg? Prosentvis fordeling av svar (n=119). 12

13 2 Studiehverdagen Dette kapitlet omhandler studentenes syn på studiets arbeidsmengde, ledelsen ved UMB, Studentenes informasjonstorg (SiT), Samskipnaden i Ås, eksamensvaktene, instituttledelsen, faglærernes veiledning, studieveiledere og forelesningene. Resultatene er presentert i figurene Svarene er fordelt på institutt der dette kan være hensiktsmessig: for arbeidsmengde (tabell 2.2), instituttledelsen (tabell 2.4), faglærernes veiledning (tabell 2.5), studieveilederne (tabell 2.6) og forelesningene (tabell 2.7). 2.1 Arbeidsmengde Figur 2.1 viser hvor mye tid studentene bruker på studiene i gjennomsnitt per uke. Her regnes både undervisning og selvstudier inn. Rundt 30 prosent av studentene arbeider timer i uka i gjennomsnitt. I underkant av 7 prosent bruker mer enn 50 timer i gjennomsnitt, mens godt over 8 prosent bruker bare 5-10 timer i uka i gjennomsnitt på studiene. Hvor mye tid bruker du på studiene i gjennomsnitt per uke? ,1 % 30,3 % 2 Mindre enn 5 timer 8,4 % 13,4 % 15,1 % 6,7 % 5-10 timer timer timer timer timer Mer enn 50 timer Figur 2.1 Hvor mye tid bruker du på studiene i gjennomsnitt per uke (både undervisning og selvstudier)? Prosentvis fordeling av svar totalt alle studenter (n=119). Figur 2.2 og tabell 2.1 viser fordeling av svarene på bachelor- og masterstudenter. Flere masterstudenter enn bachelorstudenter arbeider mer enn 40 timer i uka, og flere bachelorstudenter enn masterstudenter arbeider mindre enn 20 timer i uka i gjennomsnitt. Tabell 2.2 viser den instituttvise fordelingen av svarene. Tabell 2.1 Hvor mye tid bruker du på studiene i gjennomsnitt per uke (både undervisning og selvstudier)? Fordeling av svar for bachelorstudenter (n=92) og masterstudenter (n=27). Antall timer Bachelorstudenter Masterstudenter Mindre enn 5 timer timer timer timer timer timer 12 6 Mer enn 50 timer

14 Hvor mye tid bruker du på studiene i gjennomsnitt per uke? Bachelor Master 2 Mindre enn 5 timer 5-10 timer timer timer timer timer Mer enn 50 timer Figur 2.2 Hvor mye tid bruker du på studiene i gjennomsnitt per uke (både undervisning og selvstudier)? Prosentvis fordeling av svar for bachelorstudenter (n=92) og masterstudenter (n=27). Tabell 2.2 Hvor mye tid bruker du på studiene i gjennomsnitt per uke (både undervisning og selvstudier)? Fordeling av svar (n=119) på institutt. IHA IKBM ILP IMT INA IPM IØR Noragric Totalt alle studenter Mindre enn 5 timer timer timer timer timer timer Mer enn 50 timer Det forventes at studenten skal arbeide 30 timer per studiepoeng. Studentene ble spurt om hva de synes om arbeidsbelastningen. Det er flere studenter som synes at arbeidsbelastningen er stor enn som synes den er liten (figur 2.3). På en skala fra 1 (svært liten) til 6 (svært stor) svarte de fleste 4 (om lag 46 prosent). Litt over 14 prosent synes arbeidsbelastningen er svært stor (6 på skalaen). Svarene er fordelt på bachelorstudenter og masterstudenter i figur 2.4 og tabell 2.3. Flere masterstudenter enn bachelorstudenter synes arbeidsbelastningen er svært stor. 14

15 Hva synes du om arbeidsbelastningen? ,8 % ,2 % 8,3 % 0 1,7 % 1 Svært liten Svært stor Figur 2.3 Det forventes at studenten skal arbeide 30 timer per studiepoeng. På en skala fra 1-6, hva synes du om arbeidsbelastningen? Prosentvis fordeling av svar (n=120) totalt for alle studenter. Hva synes du om arbeidsbelastningen? Bachelor Master 2 1 Svært liten Svært stor Figur 2.4 Det forventes at studenten skal arbeide 30 timer per studiepoeng. På en skala fra 1-6, hva synes du om arbeidsbelastningen? Prosentvis fordeling av svar for bachelorstudenter (n=93) og masterstudenter (n=27). Tabell 2.3 Det forventes at studenten skal arbeide 30 timer per studiepoeng. På en skala fra 1-6, hva synes du om arbeidsbelastningen? Fordeling av svar for bachelorstudenter (n=93) og masterstudenter (n=27). Svaralternativer Bachelorstudenter Masterstudenter Totalt alle studenter 1 Svært liten Svært stor

16 2.2 Ledelsen ved UMB Figur 2.5 viser hvor fornøyde studentene er med ledelsen ved UMB. Svarene viser at mange ikke kjenner godt nok til ledelsen til at de kan uttale seg: litt over 44 prosent svarer Vet ikke. Hvor fornøyd er du med ledelsen ved UMB? ,2 % 2 1,7 % 1 Svært misfornøyd 6,7 % ,2 % 3,3 % Svært fornøyd Vet ikke Figur 2.5 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med ledelsen ved UMB? Prosentvis fordeling av svar (n=120) totalt for alle studenter. Kommentarer: - Ledelsen driver UMB som en industribedrift der studentene er industriprodukter - Rektor har for mye makt og gjør for mye som han vil. I tillegg tenker han for mye IHA - Vet ikke hvem de er - Ledelsen tenker for mye penger og å få studenter gjennom til normert tid, hva med kvaliteten og innholdet? Samlebåndkultur. - Mye av det som skjer blir ikke formidlet videre til studentene 2.3 Studentenes informasjonstorg (SiT) Figur 2.6 viser hvor fornøyde studentene er med SiT. Mange av studentene er fornøyde med tjenesten. Rundt 15 prosent er svært fornøyde. I underkant av 17 prosent vet ikke. I dette tilfellet gir kommentarene (se under) ikke samme hovedinntrykk som de sammenstilte resultatene, men de sier noe om forbedringsområdene. Kommentarer: - Alltid lang kø! - Ikke alle som jobber der kan svare på det studentene lurer på - Ekstremt sene til å svare på e-poster - Behjelpelige - Roter til ting av og til - Ikke alltid tilgjengelige 16

17 Hvor fornøyd er du med Studentenes informasjonstorg (SiT)? 100, 80, 60, 40, 20, 0, 3,4 % 1 Svært misfornøyd 6,7 % 10,1 % 21 % 26,9 % Svært fornøyd 15,1 % 16,8 % Vet ikke Figur 2.6 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med Studentenes informasjonstorg (SiT)? Prosentvis fordeling av svar (n=119) totalt for alle studenter. 2.4 Samskipnaden i Ås (SiÅs) Figur 2.7 viser studentenes tilfredshet med SiÅs. Her er svarene nokså jevnt fordelt utover hele skalaen. Flere er svært misfornøyde (rundt 14 prosent) enn svært fornøyde (5 prosent). 21,7 prosent svarer at de ikke vet. Hvor fornøyd er du med Samskipnaden i Ås (SiÅs)? ,2 % 14,2 % 1 18,3 % 16,7 % 5 % 21,7 % 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Figur 2.7 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med Samskipnaden i Ås (SiÅs)? Prosentvis fordeling av svar (n=120) totalt for alle studenter. Generelle kommentarer: - Rot med regninger, sender flere purringer på regning som er betalt - Jobber ikke med studentene, men mot. Har ikke studentene i fokus. Bryr seg ikke om hva studentene synes når de tar avgjørelser. På tide at de skjønner at de er der for studentene - Kantinetilbudet er for dårlig og driften må forbedres: lengre åpningstider (bør i alle fall ha åpent til kl.16), mer variert mat (de selger alltid det samme), varm mat (som suppe), maten er dyr, lite utvalg, mer utvalg av økologiske produkter, mer vegetarmat. Slutt med produkter fra Coca Cola Company (ikke etisk riktig å støtte dem). Langt å dra til Samfunnet når kantinene stenger kl

18 - GG-hallen er bra - Utleieleilighetene forfaller og enkle vedlikeholdsoppgaver utsettes til tilstanden blir så ille at en må gjøre noe - Gjør en kjempejobb - SiÅs prøver å overta Studentersamfunnet, Samfunnet er studentenes hjem - Sparingen går utover studentene (priser, fjerne velferdstilbud fra Pentagon etc.) - Tungrodd pengesluk Studentboligene De studentene som bor eller har bodd i SiÅs studentbolig ble bedt om å svare på hvor fornøyd de er med denne. Godt over halvparten er fornøyde (figur 2.8). Rundt 20 prosent av de spurte har aldri bodd i studentbolig. Dersom du bor eller har bodd i SiÅs studentbolig, er du fonøyd med denne? ,2 % ,4 % 20,3 % Ja Nei Har aldri bodd i studentbolig Figur 2.8 Dersom du bor eller har bodd i SiÅs studentbolig, er du fornøyd med denne? Prosentvis fordeling av svar (n=119) for alle studenter. De som ikke er fornøyde med studentboligen ble bedt om begrunne svaret. Mange er lite fornøyde med standarden på Pentagon. Studentboligene er gamle og nedslitte og vedlikeholdet er dårlig. Særlig badene er i dårlig stand med muggsopp i dusjen flere steder. Mange klager også på mus og kakerlakker i boligene. Mange synes at rommene er for små og at prisen er for høy i forhold til standarden. Ideen om å integrere internasjonale og norske studenter er god, men i flere tilfeller fungerer dette dårlig i praksis. Sosialt sett er det bra å bo i studentboligene. Studentene synes også at boliggarantien for nye studenter er positivt. Kantinetilbudet Litt over 40 prosent bruker kantina en dag i uka (figur 2.9). 20 prosent av studentene bruker aldri kantina. De fleste av studentene er middels fornøyd med kantinetilbudet (figur 2.10). Her er det stor variasjon i svarene. Rundt 11 prosent er svært misfornøyde mens rundt 5 prosent er svært fornøyde. 18

19 Hvor ofte bruker du kantina? ,2 % 2 8,4 % 17,6 % Daglig En dag i uka To dager i uka 10,9 % Tre dager i uka 1,7 % Fire dager i uka 20,2 % Aldri Figur 2.9 Hvor ofte bruker du kantina? Prosentvis fordeling av svar (n=119) totalt for alle studenter. Hvor fornøyd er du med kantinetilbudet? ,4 % 25,7 % 2 10,6 % 15 % 15,9 % 5,3 % 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Figur 2.10 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med kantinetilbudet? Prosentvis fordeling av svar (n=113) totalt for alle studenter. På spørsmålet Dersom du ikke er fornøyd med kantinetilbudet, hvilken av disse forbedringene er viktigst for deg? var det mulig å krysse av for kun ett alternativ. Resultatene er vist i figur Flest studenter mener at utvidete åpningstider og billigere mat er viktigste forbedring. Svarene fra de som krysset av for alternativet Annet, spesifiser her var: - Grønnere profil - Get a real coffee machine for espresso making etc. - Større porsjoner ved servering av Dagens på Samfunnet (evt. mulighet for påfyll) - Salatbar i flere kantiner - Mer økomat - Alt - Utvidete åpningstider og billigere - Mer vegetarmat og økologiske produkter, andre lesketilbud enn bare cola-produkter - Alle er viktige, men bedre kvalitet og lengre åpningstider er et must. - Alle alternativ 19

20 - Sammenhengen mellom bedre service (flere kasser slik at man slipper lange køer) og lengre åpningstid - Økologisk mat - IHA kantinen bør være åpen til kl Vegetarmat - Varm middag - Alltid ha et vegetartilbud. Mer variert mat og lavere priser. Fairtradevarer; særlig kaffe på automatene Hvilken av disse forbedringene er viktigst for deg? Bedre kvalitet på maten 7 Annet 16 Bedre service 1 Utvidete åpningstider 39 Bedre utvalg 9 Billigere mat 28 Flere kantiner Antall svar Figur 2.11 Dersom du ikke er fornøyd med kantinetilbudet, hvilken av disse forbedringene er viktigst for deg? Fordeling av svar (n=102) totalt for alle studenter. Figur 2.12 viser i hvilken grad studentene synes drikke- og matautomater er tilfredsstillende alternativer til åpne kantiner. Flertallet mener at automater ikke er tilfredsstillende alternativer til kantine. Litt under 30 prosent synes automater er svært utilfredsstillende alternativer. Bare litt under 1 prosent mener at automater er tilfredsstillende alternativer. I hvilken grad er drikke- og matautomater tilfredstillende alternativer til åpne kantiner? ,6 % 23,5 % 26,1 % 16 % 1 Svært utilfredstillende 5 % 0,8 % Svært tilfredsstillende Figur 2.12 På en skala fra 1-6, i hvilken grad er drikke- og matautomater tilfredsstillende alternativer til åpne kantiner? Prosentvis fordeling av svar (n=119) totalt for alle studenter. For tilbudet av pensumlitteratur (SiÅs), se kapittel 3.7. For SiÅs idrett, se kapittel

21 2.5 Eksamensvaktene Figur 2.13 viser studentenes tilfredshet med eksamensvaktene. Svarene er varierte, men de fleste er fornøyde. På skalaen fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd) svarer de fleste 4 (20 prosent), 5 (om lag 30 prosent) og 6 (25 prosent). Hvor fornøyd er du med eksamensvaktene? Svært misfornøyd 3,3 % 10,8 % 2 30,8 % 25 % Svært fornøyd 1 Vet ikke Figur 2.13 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med eksamensvaktene? Prosentvis fordeling av svar (n=120) totalt for alle studenter. Kommentarer: - Varierer veldig: noen er veldig flinke, andre ikke så gode - Noen snakker høyt under eksamen - Søte pensjonister som roer eksamensnervene - Gamle men gjør jobben sin - Enkelte ganger burde de vært bedre forberedt. Eksempel: på noen eksamener er det lov å bruke bøker, andre ikke. Det har hendt at det har tatt en time med et titalls telefonoppringinger før saken er oppklart. Dette er unødvendig - Behjelpelige 2.6 Instituttledelsen Figur 2.14 viser hvor fornøyde studentene er med instituttledelsen. På skalaen fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd) svarer de fleste 4 (20 prosent) eller 5 (20 prosent). Godt over 30 prosent svarer at de ikke vet. Svarene er fordelt på institutt i tabell 2.4. Kommentarer: - Jobber ofte halvhjertet - Vet ikke hvem de er - Ovenfra-og-ned holdning - Vet lite om hva studentene driver med - Mye av det som skjer blir ikke formidlet til studentene - Instituttleder bør være nøytral. Når leder kommer fra et fagmiljø blir fordelingen av midler skjev. Alle fagmiljøer bør være representert (forslag: flere likeverdige ledere) - Instituttledelsen på Noragric får skryt 21

22 Hvor fornøyd er du med instituttledelsen? ,8 % 2 2,5 % 1 Svært misfornøyd 7,5 % 10,8 % 2 2 8,3 % Svært fornøyd Vet ikke Figur 2.14 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med instituttledelsen? Prosentvis fordeling av svar (n=120) totalt for alle studenter. Tabell 2.4 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med instituttledelsen? Fordeling av svar (n=120) på institutt. IHA IKBM ILP IMT INA IPM IØR Noragric Totalt alle studenter 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Totalt Faglærerne Studentenes tilfredshet med faglærernes veiledning er vist i figur 2.15 for alle studenter totalt. Svarene er fordelt på institutt i tabell 2.5. Studentene svarer i øvre del av skalaen (fornøyd til svært fornøyd). Noen kommenterer at det er vanskelig å gi et generelt svar på dette da faglærerne er så forskjellige. Noen faglærere er svært dyktige og villige til å hjelpe studentene mens andre gir veldig dårlig veiledning. Tabell 2.5 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med faglærernes veiledning? Fordeling av svar (n=119) på institutt. IHA IKBM ILP IMT INA IPM IØR Noragric Totalt alle studenter 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Totalt

Vedlegg 1. Sammendrag fra Trivselsundersøkelsen 2007

Vedlegg 1. Sammendrag fra Trivselsundersøkelsen 2007 Vedlegg 1. Sammendrag fra Trivselsundersøkelsen 2007 Sammendrag Landsdekkende trivselsundersøkelser har vist at studentene på Ås er blant de som trives best på sitt studiested. Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student.

Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student. Trivselsundersøkelse ved UMB 2011 Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student. Læringsmiljøutvalget ved UMB ønsker å vite mer om hvordan du som student opplever din studiehverdag her

Detaljer

Forslag til nytt spørreskjema til Trivselsundersøkelse ved UMB

Forslag til nytt spørreskjema til Trivselsundersøkelse ved UMB Forslag til nytt spørreskjema til Trivselsundersøkelse ved UMB Trivselsundersøkelse ved UMB 20XX Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student. Læringsmiljøutvalget ved UMB ønsker å vite

Detaljer

Sammendrag. Trivselsundersøkelse ved UMB 2008

Sammendrag. Trivselsundersøkelse ved UMB 2008 Nils Dugstad Adm. Direktør Siri Margrethe Løksa Studiedirektør Sammendrag Denne rapporten er en presentasjon av resultatene fra Trivselsundersøkelsen 2008, illustrert med figurer og tabeller. Resultatene

Detaljer

Trivselsundersøkelse ved UMB 2011. Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Trivselsundersøkelsen 2011

Trivselsundersøkelse ved UMB 2011. Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Trivselsundersøkelsen 2011 Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Trivselsundersøkelsen 2011 1 Sammendrag Denne rapporten er en presentasjon av resultatene fra Trivselsundersøkelsen 2011 illustrert med tabeller og grafer. Resultatene

Detaljer

Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater

Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater 17.11.2009 Rapport Arbeidsgruppen Trivselsundersøkelsen 2008 Side 1 Bakgrunn for rapporten Bakgrunnen for denne

Detaljer

Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater

Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater 17.11.2009 Rapport Arbeidsgruppen Trivselsundersøkelsen 2008 Side 1 Bakgrunn for rapporten Bakgrunnen for denne

Detaljer

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer til trivselsundersøkelsens spørreskjema og rutiner:

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer til trivselsundersøkelsens spørreskjema og rutiner: 1302 1901 LMU-SAK NR: 15/2010 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): ELIN MOSNESSET-TIMRAZ ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 15/2010 Trivselsundersøkelsen

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Forslag til vedtak 1) Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak 2012:

Forslag til vedtak 1) Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak 2012: 1302 1901 LMU-SAK NR: 12/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL OG LEIF THOMAS ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 12/2012

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram ST-PSYK Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram ST-PSYK Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 20 UiT Grafikkrapport Studieprogram ST-PSYK Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk 9

Detaljer

Evaluering av Aorg210 våren 2010

Evaluering av Aorg210 våren 2010 Evaluering av Aorg210 våren 2010 Denne evalueringen er basert på evalueringsskjema som ble delt ut på siste forelesning onsdag 28.04. Det ble samlet inn 11 besvarelser av i alt 33 oppmeldte studenter til

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 1 UiT Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks 1 Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk 9

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 211 UiT Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks 1 Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk

Detaljer

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON)

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Vi takker for at du har vist interesse for vårt studium og håper du får tre interessante år på bachelorstudiet i samfunnsøkonomi. Vi ønsker deg velkommen til informasjon

Detaljer

SOS109. The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations. Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS109. The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations. Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS109 The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse

Detaljer

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng?

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? INF102 Hvor fornøyd er du med kurset? Hvor mye har du lært på kurset? Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? Har du savnet forkunnskap? Hvis ja, hva har du savnet forkunnskaper

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Tilbakemelding fra drifts- og serviceavdelingen datert 10.05.2012

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Tilbakemelding fra drifts- og serviceavdelingen datert 10.05.2012 1302 1901 LMU-SAK NR: 15/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 15/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem:

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem: 1302 1901 LMU-SAK NR: 25/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 25/2012 Faglige hjem ved

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2013/2014 Rapporten er basert på 19 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 43. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

Bakgrunnsspørsmål. Emneevaluering Vår 2014 GEOV105 Innføring i historisk geologi og paleontologi. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn?

Bakgrunnsspørsmål. Emneevaluering Vår 2014 GEOV105 Innføring i historisk geologi og paleontologi. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Bakgrunnsspørsmål Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet 1 Emnebeskrivelse Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info om studiemuligheter,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 GEOV111 V16 Emneevaluering fra emneansvarlig: GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 Bakgrunn og svarprosent: GEOV111 er et grunnkurs i Jordens fysikk som er obligatorisk

Detaljer

LMU-sak 20/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen og den nasjonale læringsmiljøundersøkelsen

LMU-sak 20/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen og den nasjonale læringsmiljøundersøkelsen LMU-SAK NR: 19/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL, ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 20/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING

VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING Velkommen til dere alle! INSTITUTTTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 2 CAMPUS ÅS INSTITUTTTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Nyhetsbrev for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Dette nyhetsbrevet går til alle studenter ved institutt for informatikk (II); på bachelorprogram i datavitenskap, bachelorprogram

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006)

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) 1. Generell trivsel og tilfredshet Hvis du skal gi en samlet vurdering av ditt lærested, hvor fornøyd vil du da si at du er? Psykologi

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016

Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016 Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016 Emneansvarlig: Eirunn Thun Emnet «PSYK102 Generell psykologi 2» ble i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem evaluert i etterkant av forelesningsrekken

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse av studentmassen...

Detaljer

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng?

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? INF121 Hvor fornøyd er du med kurset? Hvor mye har du lært på kurset? Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? Har du savnet forkunnskap? Hvis ja, hva har du savnet forkunnskaper

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Forslag til vedtak 1) Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak høsten 2011:

Forslag til vedtak 1) Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak høsten 2011: 1302 1901 LMU-SAK NR: 25/2011 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL OG LEIF THOMAS ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 25/2011

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 2014 og vår 2015

Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 2014 og vår 2015 Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 01 og vår 015 Om undersøkelsen Sendt studenter på Master i rettsvitenskap som har vært på utveksling til et partneruniversitet i utlandet

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2015 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 47 1) Generelle spørsmål Besvarelser fordelt på kull Høsten 2014 15 31.9 %

Detaljer

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST.

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF122, Høst-16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ.

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 14 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot svarprosenten på 28. Besvarelsene er anonymisert og

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Norwegian KOOS, version LK1.0

Norwegian KOOS, version LK1.0 Nasjonalt Register for Leddproteser The Norwegian Arthroplasty Register,c. Bergen 15 May 2007 Norwegian KOOS, version LK1.0 The KOOS form was translated into Norwegian in the following way. Translation

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

LMU-sak 11/2013 Tildeling av midler til mindre læringsmiljøtiltak 2013

LMU-sak 11/2013 Tildeling av midler til mindre læringsmiljøtiltak 2013 1302 1901 LMU-SAK NR: 11/2013 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 11/2013 Tildeling av midler

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013

EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 EVALUERING AV BACHELORPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2012/2013 Rapporten er basert på 17 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 17,5. Besvarelsene er anonymisert

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Fadderprogram IKBM 2015, arrangert av Molekylet

Fadderprogram IKBM 2015, arrangert av Molekylet Fadderprogram IKBM 2015, arrangert av Molekylet Hei! Velkommen som ny student ved NMBU! Jeg heter Henrik Myklestu og er faddersjef for den kommende fadderuken. Sammen med Molekylet, som er linjeforeningen

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

PBL-veiledernes evaluering av PBL-gruppene, 2. sem vår 07

PBL-veiledernes evaluering av PBL-gruppene, 2. sem vår 07 PBL-veiledernes evaluering av PBL-gruppene, 2. sem vår 07 Antall svar: 28. Hva er din vurdering av studentenes forberedelse til gruppesamlingene? 2 Dårlig 3,6 % 1 3 Middels 21,4 % 6 4 God 46,4 % 13 5 Svært

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak våren 2011:

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak våren 2011: LMU-SAK NR: 9/2011 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL OG LEIF THOMAS ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 9/2011 Tildeling av

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2011/2012

EVALUERING AV MASTERPROGRAMMET I SAMFUNNSGEOGRAFI 2011/2012 1. Bakgrunn Rapporten er basert på 35 innleverte skjemaer, mot 22 innleverte skjemaer da evalueringen ble gjennomført på samme tidspunkt i fjor. 17 av respondentene (48,6%) begynte på programmet høsten

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 4.MAI 2015 Inndeling - Bakgrunn - Del 1: Didaktikk - Del 2: Pedagogikk - Del 3: Praksis - Del 4: Studiet generelt - oppsummering

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer