Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør"

Transkript

1 Trivselsundersøkelsen 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap

2 Nils Dugstad Daniel Huth Ommundsen Siri Margrethe Løksa Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør 2

3 Sammendrag Landsdekkende trivselsundersøkelser har vist at studentene på Ås er blant de som trives best på sitt studiested. Statistisk Sentralbyrå (SSB) gjennomførte en nasjonal levekårsundersøkelse blant studenter i På bakgrunn av denne undersøkelsen bestemte universitetets Læringsmiljøutvalg (LMU) å gjennomføre en lokal undersøkelse for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). LMU ønsket å finne ut om de nasjonale trendene også er gjeldende for UMB som studiested. De ønsket også å utdype noen av problemstillingene. I 2006 nedsatte LMU en arbeidsgruppe som utarbeidet et spørreskjema som skulle dekke områdene fysisk læringsmiljø, psykososialt læringsmiljø og velferd. Spørreskjemaet (vedlegg 1) ble godkjent av LMU i juni Undersøkelsen ble for første gang gjennomført høsten Trivselsundersøkelsen skal gjennomføres årlig. Studieavdelingen har administrert undersøkelsen og har utarbeidet denne rapporten. Innsamlingen av data ble gjennomført ved hjelp av det web-baserte programmet Questback. Undersøkelsen er anonym og tospråklig (norsk og engelsk). Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt på e-post til alle bachelorstudenter på 3. årstrinn og alle masterstudenter på 2. årstrinn; totalt 197 studenter. Studentene ble stilt en rekke spørsmål om studiehverdag, fysisk læringsmiljø, psykososialt læringsmiljø og kulturtilbud. Spørreskjemaet ble besvart på web av 120 av studentene. Dette tilsvarer en svarprosent på 60,9. 93 av studentene er bachelorstudenter og 27 er masterstudenter. Nesten 70 prosent av de som svarte er kvinner, og de fleste er år. De fleste som deltok er norske, bare seks har annen nasjonalitet. Resultatene ble analysert ved at dataene ble lastet over fra Questback til excel i en rådatafil. Dataene er sortert på institutt der dette er hensiktsmessig, men vi gjør oppmerksom på at tallmaterialet for slik sammenligning er begrenset. Rapporten er en presentasjon av resultatene fra undersøkelsen. Resultatene diskuteres ikke. Studentenes kommentarer er ikke direkte gjengitt i rapporten. Resultatene av undersøkelsen viser at UMB er et godt studiested. Hovedtrenden er at studentene trives veldig godt ved universitetet. Antallet positive tilbakemeldinger er mange, men samtidig avdekkes også forhold der det er et forbedringspotensial. De fleste av studentene bruker timer i uka i gjennomsnitt på studiene. Masterstudentene bruker jevnt over mer tid på studiene enn bachelorstudentene. Det er flere studenter som synes at arbeidsbelastningen er stor, enn de som synes den er liten. Mange studenter kjenner ikke godt til ledelsen ved UMB eller instituttledelsen. De fleste er fornøyde med Studentenes informasjonstorg (SiT). Samskipnaden i Ås (SiÅs) får blandet kritikk for sine tjenester (sportstilbud, kantine, bokhandel, studentboliger), og særlig driften av studentboliger og kantinetilbud har potensial for forbedringer. Det er vanskelig å gi et generelt svar på hvor tilfredse studentene er med faglærere og veiledere - noen lærere er svært dyktige og villige til å hjelpe, mens andre ikke gir fullt så bra undervisning og veiledning. Det fysiske læringsmiljøet får varierende tilbakemeldinger. 56 prosent av studentene synes undervisningsrommene som benyttes, er tilfredsstillende. Det er noe mangel på lesesaler, datasaler og grupperom på universitetet. De fleste er godt fornøyde med bibliotektjenesten. Støy 3

4 oppleves oftest i sammenheng med oppussingsarbeid på Campus og vedlikehold av parken. Mange studenter opplever daglig eller ukentlig dårlig inneklima. Når det gjelder det psykososiale læringsmiljøet har få av studentene opplevd seksuell trakassering eller mobbing fra lærer, veileder eller medstudent. Ingen har opplevd å bli utsatt for vold. Flere har imidlertid opplevd nedlatende holdninger fra lærer eller veileder. Studentene svarte også på spørsmål relatert til alkohol og rusmidler og helse. De fleste er godt fornøyde med kulturtilbudet, særlig med tilbudet fra de mange frivillige lag og foreninger. Samfunnets arrangementer får også god kritikk. Resultatene viser at det er gode muligheter for studentene til å engasjere seg, og at studentene mener de får mye igjen for å gjøre det. Mange kjenner ikke godt nok til kulturtilbudet utenfor universitetet og Samfunnet til at de kan uttale seg om dette. 4

5 Summary National welfare surveys have shown that students at the Norwegian University of Life Sciences (UMB) are among those students in Norway who are most satisfied with their living and learning conditions. Statistics Norway (SSB) conducted a national survey of living conditions among students in Based on this survey, UMB's Learning Environment Committee decided to conduct a local survey among UMB students. The committee wished to find out if the trends of the national survey also apply to UMB, in addition to elaborating on some of the issues. In 2006, the Learning Environment Committee appointed a working group, which was to prepare a questionnaire to cover such issues as the physical learning environment, the psychosocial learning environment and student welfare. The questionnaire (Appendix 1) was approved by the committee in June The student welfare survey was then conducted for the first time in autumn The survey is to be carried out annually. The Department of Academic Affairs administered the survey and prepared this report. Data collection was performed with the online survey software Questback. The survey is anonymous and bilingual (Norwegian and English). The call for participation in the survey was sent by to all 3 rd year bachelor and 2 nd year master students; a total of 197 students. Students were asked to answer numerous questions about their everyday student life, their physical and psychosocial learning environments and cultural activities. One-hundred and twenty students completed the questionnaire online, giving a response rate of 60.9 %. Of the respondents, 93 were bachelor students and 27 master students. Nearly 7 of the respondents were female and most were in the age bracket years. Only six of the respondents did not have the Norwegian nationality. To analyse the results, the data were transferred from Questback to Excel as a raw data file. The data are sorted by department where appropriate, but we would like to underline that the data material is somewhat limited for making such comparisons. This report is a presentation of the survey's results, without any discussion of the results. The students' comments are not directly presented in the report. The survey results show that UMB is a good place for studying. The main trend is that the students are satisfied with the learning and living conditions at the university. A lot of positive feedback was given, although it was also shown that certain areas are in need of improvement. Most students spend an average of hours a week on their studies. Master students generally spend more time on their studies than bachelor students. More students consider the work load to be rather too large than too small. Many students are not very familiar with either UMB's or their department's management. Most are satisfied with the Student Information Centre (SiT). The students' assessment of the University Foundation for Student Life (SiÅs) was rather mixed, with regard to the provided services (sports facilities, student cafeterias, book store, student housing). There is especially room for improvement when it comes to student housing and cafeteria services. There is no clear trend regarding the students' satisfaction with their teachers and counsellors some were rated as being very competent and helpful, whereas others were assessed as providing less satisfactory teaching or counselling. 5

6 The respondents' assessment of the physical learning environment was varied. Fifty-six percent are satisfied with the classrooms they use. There is some dissatisfaction regarding the university's reading areas, computer rooms and colloquia rooms. Most students are satisfied with the library services. Noise is most often a problem in connection with on-campus repairs and construction, and park maintenance. Many students experience poor indoor air quality daily or weekly. Regarding the psychosocial learning environment, only few students have experienced sexual harassment, violence or bullying. However, a larger number of students have experienced condescending attitudes from a teacher or counsellor. The students also responded to questions regarding alcohol, illegal drugs and health issues. Most students are very satisfied with the social activities, especially with those provided by the numerous volunteer clubs and organisations. The events arranged by the Student Society are also highly appreciated. The results show that there are many possibilities for students to become involved in honorary work, and that the students feel that they benefit from doing so. Many students replied that they know too little about outside (non-umb) cultural activities to make any statements about these. 6

7 Sammendrag...3 Summary Om studentene Studieprogram og institutt Kjønn og alder Nasjonalitet Sivilstand og bosituasjon Finansiering av studiene Religion Studiehverdagen Arbeidsmengde Ledelsen ved UMB Studentenes informasjonstorg (SiT) Samskipnaden i Ås (SiÅs) Eksamensvaktene Instituttledelsen Faglærerne Studieveilederne Forelesningene Fysisk læringsmiljø Undervisningsrom generelt Lesesaler Datasaler Laboratorier Grupperom Biblioteket Pensumlitteratur Støy Lukt Inneklima Tilgjengelighet til undervisningsrom Skadelige stoffer Forsikring Psykososialt læringsmiljø Mobbing Seksuell trakassering Vold Nedlatende holdninger Venner Helse Alkohol og rusmidler Kulturtilbud Frivillige lag og foreninger Samfunnet SiÅs idrett Tillitsverv Kulturtilbudet utenfor UMB...50 Vedlegg 1 Spørreskjemaet: Trivselsundersøkelsen Vedlegg 2 Fysisk læringsmiljø: Svar fordelt på institutt...62 Vedlegg 3 Hvilke lag/foreninger studentene er medlem av

8 1 Om studentene 1.1 Studieprogram og institutt Tabell 1.1 viser fordelingen av studentene som deltok i undersøkelsen på bachelor- og masterprogram. Tabell 1.2 viser hvilke institutt studentene tilhører. Tabell 1.1 Fordeling av studentene (n=120) på bachelor og masterprogram Studieprogram Antall Bachelor 3-årig 93 Master 5-årig 20 Master 2-årig Tabell 1.2 Fordeling av studentene (n=120) på institutt Institutt Antall Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) 14 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) 22 Institutt for landskapsplanlegging (ILP) 8 Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) 13 Institutt for naturforvaltning (INA) 23 Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) 11 Institutt for økonomi og ressursforvaltning (IØR) 18 Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) Kjønn og alder 69,2 prosent av de som svarte er kvinner. De fleste av studentene som var med i undersøkelsen (67,8 prosent) er år; se tabell 1.3 og figur 1.1. Bare fire av studentene er over 30 år. Tabell 1.3 Aldersfordeling hos studentene som deltok i undersøkelsen (n=118). Alder Antall på bachelor Antall på master Antall (totalt)

9 Aldersfordeling hos studentene som deltok i undersøkelsen Antall Alder Figur 1.1. Aldersfordeling hos studentene som deltok i undersøkelsen. 1.3 Nasjonalitet De fleste av studentene som deltok er norske (tabell 1.4). Av de som var med i undersøkelsen har bare seks av studentene annen nasjonalitet. To av studentene er flyktninger/asylsøkere, tre er innvandrere, to er 2. generasjonsinnvandrere (foreldre innvandret til Norge) og to tilhører en av de nasjonale minoritetsgruppene/urbefolkning i Norge (tabell 1.5). Tabell 1.4 Nasjonalitet hos studentene som deltok i undersøkelsen (n=119). Nasjonalitet Antall Norsk 113 Annet: Dansk Nepalsk Norsk/Etiopisk Svensk Tysk Tabell 1.5 Tilhører du en av følgende grupper? Fordeling av svar (n=118). Svaralternativ Antall 1 Flyktning/asylsøker 2 2 Innvandrer 3 3 Andregenerasjonsinnvandrer (foreldre innvandret til Norge) 2 4 En av de nasjonale minoritetsgruppene/urbefolkning i Norge: same, 2 romanifolket (tatere), roma (sigøynere), jøder, kvener eller skogfinner 5 Tilhører ingen av disse

10 1.4 Sivilstand og bosituasjon De fleste av studentene; 76 prosent, har sivilstatus ugift (figur 1.2). 20 prosent er i samboerskap. Bare i underkant av 7 prosent av studentene har barn (figur 1.3). Tabell 1.6 viser studentenes bosituasjon. De fleste bor i privat kollektiv. Bare 17 av studentene bor i studentbolig. 17 studenter pendler til UMB daglig mens 11 pendler ukentlig. Resten av studentene (92 studenter) pendler ikke (figur 1.4). Sivilstand % % Gift / i partnerskap Ugift Skilt I samboerskap Figur 1.2 Studentenes sivilstand. Prosentvis fordeling av svar (n=117). Har du barn? Ja; 6,7 % Nei; 93,3 % Figur 1.3 Har du barn? Prosentvis fordeling av svar (n=120). Tabell 1.6 Din bosituasjon for tiden er: Fordeling av svar (n=119). Alternativer Antall Hjemme hos foreldre 2 Privat (kollektiv) 64 Privat (alene) 13 Privat (samboer/egen familie) 15 SiÅs studentbolig 17 Annet 8 119

11 Pendler du til UMB? Ja, daglig 17 Ja, ukentlig 11 Nei Figur 1.4 Pendler du til UMB? Fordeling av svar (n=120). 1.5 Finansiering av studiene Det var mulig å krysse av for mer enn ett svaralternativ på spørsmålet om hvordan studentene finansierer studiene sine. De fleste; 114 studenter, har finansiering fra Statens Lånekasse (tabell 1.7). Over halvparten av studentene jobber også ved siden av studiene. Tabell 1.7 Hvordan finansierer du studiene? Fordeling av svarene. Svaralternativ Antall svar 1 Lånekassen Oppsparte midler 30 3 Støtte fra familien 25 4 Ekstrajobb ved siden av studiene 65 5 Jobber bare i ferier 29 6 Trygd eller andre offentlige tilskuddsordninger 6 7 Andre stipender eller legater 2 8 Annet, spesifiser her: Holder kurs noen helger Sponsorinntekter Religion 23 av studentene svarte ikke på spørsmålet Hva er din religion?. 26 studenter svarte at de ikke har noen religion. Tabell 1.8 viser resten av svarene. Av de som svarte på spørsmålet er det flest kristne. Figur 1.9 viser hvorvidt religion og religiøse spørsmål er viktig for studentene. Bare rundt 14 prosent mener at religion og religiøse spørsmål er viktig. Litt over 70 prosent mener at religion og religiøse spørsmål ikke er viktig og litt over 13 prosent vet ikke. 11

12 Tabell 1.8 Hva er din religion? Fordeling av svarene (n=71) Svar Antall Kristen 56 Muslim 1 Hindu 1 Humanetiker 2 Ateist 5 Andre 6 71 Er religion og religiøse spørsmål viktig for deg? ,3 % ,3 % 13,4 % Ja Nei Vet ikke Figur 1.9 Er religion og religiøse spørsmål viktige for deg? Prosentvis fordeling av svar (n=119). 12

13 2 Studiehverdagen Dette kapitlet omhandler studentenes syn på studiets arbeidsmengde, ledelsen ved UMB, Studentenes informasjonstorg (SiT), Samskipnaden i Ås, eksamensvaktene, instituttledelsen, faglærernes veiledning, studieveiledere og forelesningene. Resultatene er presentert i figurene Svarene er fordelt på institutt der dette kan være hensiktsmessig: for arbeidsmengde (tabell 2.2), instituttledelsen (tabell 2.4), faglærernes veiledning (tabell 2.5), studieveilederne (tabell 2.6) og forelesningene (tabell 2.7). 2.1 Arbeidsmengde Figur 2.1 viser hvor mye tid studentene bruker på studiene i gjennomsnitt per uke. Her regnes både undervisning og selvstudier inn. Rundt 30 prosent av studentene arbeider timer i uka i gjennomsnitt. I underkant av 7 prosent bruker mer enn 50 timer i gjennomsnitt, mens godt over 8 prosent bruker bare 5-10 timer i uka i gjennomsnitt på studiene. Hvor mye tid bruker du på studiene i gjennomsnitt per uke? ,1 % 30,3 % 2 Mindre enn 5 timer 8,4 % 13,4 % 15,1 % 6,7 % 5-10 timer timer timer timer timer Mer enn 50 timer Figur 2.1 Hvor mye tid bruker du på studiene i gjennomsnitt per uke (både undervisning og selvstudier)? Prosentvis fordeling av svar totalt alle studenter (n=119). Figur 2.2 og tabell 2.1 viser fordeling av svarene på bachelor- og masterstudenter. Flere masterstudenter enn bachelorstudenter arbeider mer enn 40 timer i uka, og flere bachelorstudenter enn masterstudenter arbeider mindre enn 20 timer i uka i gjennomsnitt. Tabell 2.2 viser den instituttvise fordelingen av svarene. Tabell 2.1 Hvor mye tid bruker du på studiene i gjennomsnitt per uke (både undervisning og selvstudier)? Fordeling av svar for bachelorstudenter (n=92) og masterstudenter (n=27). Antall timer Bachelorstudenter Masterstudenter Mindre enn 5 timer timer timer timer timer timer 12 6 Mer enn 50 timer

14 Hvor mye tid bruker du på studiene i gjennomsnitt per uke? Bachelor Master 2 Mindre enn 5 timer 5-10 timer timer timer timer timer Mer enn 50 timer Figur 2.2 Hvor mye tid bruker du på studiene i gjennomsnitt per uke (både undervisning og selvstudier)? Prosentvis fordeling av svar for bachelorstudenter (n=92) og masterstudenter (n=27). Tabell 2.2 Hvor mye tid bruker du på studiene i gjennomsnitt per uke (både undervisning og selvstudier)? Fordeling av svar (n=119) på institutt. IHA IKBM ILP IMT INA IPM IØR Noragric Totalt alle studenter Mindre enn 5 timer timer timer timer timer timer Mer enn 50 timer Det forventes at studenten skal arbeide 30 timer per studiepoeng. Studentene ble spurt om hva de synes om arbeidsbelastningen. Det er flere studenter som synes at arbeidsbelastningen er stor enn som synes den er liten (figur 2.3). På en skala fra 1 (svært liten) til 6 (svært stor) svarte de fleste 4 (om lag 46 prosent). Litt over 14 prosent synes arbeidsbelastningen er svært stor (6 på skalaen). Svarene er fordelt på bachelorstudenter og masterstudenter i figur 2.4 og tabell 2.3. Flere masterstudenter enn bachelorstudenter synes arbeidsbelastningen er svært stor. 14

15 Hva synes du om arbeidsbelastningen? ,8 % ,2 % 8,3 % 0 1,7 % 1 Svært liten Svært stor Figur 2.3 Det forventes at studenten skal arbeide 30 timer per studiepoeng. På en skala fra 1-6, hva synes du om arbeidsbelastningen? Prosentvis fordeling av svar (n=120) totalt for alle studenter. Hva synes du om arbeidsbelastningen? Bachelor Master 2 1 Svært liten Svært stor Figur 2.4 Det forventes at studenten skal arbeide 30 timer per studiepoeng. På en skala fra 1-6, hva synes du om arbeidsbelastningen? Prosentvis fordeling av svar for bachelorstudenter (n=93) og masterstudenter (n=27). Tabell 2.3 Det forventes at studenten skal arbeide 30 timer per studiepoeng. På en skala fra 1-6, hva synes du om arbeidsbelastningen? Fordeling av svar for bachelorstudenter (n=93) og masterstudenter (n=27). Svaralternativer Bachelorstudenter Masterstudenter Totalt alle studenter 1 Svært liten Svært stor

16 2.2 Ledelsen ved UMB Figur 2.5 viser hvor fornøyde studentene er med ledelsen ved UMB. Svarene viser at mange ikke kjenner godt nok til ledelsen til at de kan uttale seg: litt over 44 prosent svarer Vet ikke. Hvor fornøyd er du med ledelsen ved UMB? ,2 % 2 1,7 % 1 Svært misfornøyd 6,7 % ,2 % 3,3 % Svært fornøyd Vet ikke Figur 2.5 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med ledelsen ved UMB? Prosentvis fordeling av svar (n=120) totalt for alle studenter. Kommentarer: - Ledelsen driver UMB som en industribedrift der studentene er industriprodukter - Rektor har for mye makt og gjør for mye som han vil. I tillegg tenker han for mye IHA - Vet ikke hvem de er - Ledelsen tenker for mye penger og å få studenter gjennom til normert tid, hva med kvaliteten og innholdet? Samlebåndkultur. - Mye av det som skjer blir ikke formidlet videre til studentene 2.3 Studentenes informasjonstorg (SiT) Figur 2.6 viser hvor fornøyde studentene er med SiT. Mange av studentene er fornøyde med tjenesten. Rundt 15 prosent er svært fornøyde. I underkant av 17 prosent vet ikke. I dette tilfellet gir kommentarene (se under) ikke samme hovedinntrykk som de sammenstilte resultatene, men de sier noe om forbedringsområdene. Kommentarer: - Alltid lang kø! - Ikke alle som jobber der kan svare på det studentene lurer på - Ekstremt sene til å svare på e-poster - Behjelpelige - Roter til ting av og til - Ikke alltid tilgjengelige 16

17 Hvor fornøyd er du med Studentenes informasjonstorg (SiT)? 100, 80, 60, 40, 20, 0, 3,4 % 1 Svært misfornøyd 6,7 % 10,1 % 21 % 26,9 % Svært fornøyd 15,1 % 16,8 % Vet ikke Figur 2.6 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med Studentenes informasjonstorg (SiT)? Prosentvis fordeling av svar (n=119) totalt for alle studenter. 2.4 Samskipnaden i Ås (SiÅs) Figur 2.7 viser studentenes tilfredshet med SiÅs. Her er svarene nokså jevnt fordelt utover hele skalaen. Flere er svært misfornøyde (rundt 14 prosent) enn svært fornøyde (5 prosent). 21,7 prosent svarer at de ikke vet. Hvor fornøyd er du med Samskipnaden i Ås (SiÅs)? ,2 % 14,2 % 1 18,3 % 16,7 % 5 % 21,7 % 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Figur 2.7 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med Samskipnaden i Ås (SiÅs)? Prosentvis fordeling av svar (n=120) totalt for alle studenter. Generelle kommentarer: - Rot med regninger, sender flere purringer på regning som er betalt - Jobber ikke med studentene, men mot. Har ikke studentene i fokus. Bryr seg ikke om hva studentene synes når de tar avgjørelser. På tide at de skjønner at de er der for studentene - Kantinetilbudet er for dårlig og driften må forbedres: lengre åpningstider (bør i alle fall ha åpent til kl.16), mer variert mat (de selger alltid det samme), varm mat (som suppe), maten er dyr, lite utvalg, mer utvalg av økologiske produkter, mer vegetarmat. Slutt med produkter fra Coca Cola Company (ikke etisk riktig å støtte dem). Langt å dra til Samfunnet når kantinene stenger kl

18 - GG-hallen er bra - Utleieleilighetene forfaller og enkle vedlikeholdsoppgaver utsettes til tilstanden blir så ille at en må gjøre noe - Gjør en kjempejobb - SiÅs prøver å overta Studentersamfunnet, Samfunnet er studentenes hjem - Sparingen går utover studentene (priser, fjerne velferdstilbud fra Pentagon etc.) - Tungrodd pengesluk Studentboligene De studentene som bor eller har bodd i SiÅs studentbolig ble bedt om å svare på hvor fornøyd de er med denne. Godt over halvparten er fornøyde (figur 2.8). Rundt 20 prosent av de spurte har aldri bodd i studentbolig. Dersom du bor eller har bodd i SiÅs studentbolig, er du fonøyd med denne? ,2 % ,4 % 20,3 % Ja Nei Har aldri bodd i studentbolig Figur 2.8 Dersom du bor eller har bodd i SiÅs studentbolig, er du fornøyd med denne? Prosentvis fordeling av svar (n=119) for alle studenter. De som ikke er fornøyde med studentboligen ble bedt om begrunne svaret. Mange er lite fornøyde med standarden på Pentagon. Studentboligene er gamle og nedslitte og vedlikeholdet er dårlig. Særlig badene er i dårlig stand med muggsopp i dusjen flere steder. Mange klager også på mus og kakerlakker i boligene. Mange synes at rommene er for små og at prisen er for høy i forhold til standarden. Ideen om å integrere internasjonale og norske studenter er god, men i flere tilfeller fungerer dette dårlig i praksis. Sosialt sett er det bra å bo i studentboligene. Studentene synes også at boliggarantien for nye studenter er positivt. Kantinetilbudet Litt over 40 prosent bruker kantina en dag i uka (figur 2.9). 20 prosent av studentene bruker aldri kantina. De fleste av studentene er middels fornøyd med kantinetilbudet (figur 2.10). Her er det stor variasjon i svarene. Rundt 11 prosent er svært misfornøyde mens rundt 5 prosent er svært fornøyde. 18

19 Hvor ofte bruker du kantina? ,2 % 2 8,4 % 17,6 % Daglig En dag i uka To dager i uka 10,9 % Tre dager i uka 1,7 % Fire dager i uka 20,2 % Aldri Figur 2.9 Hvor ofte bruker du kantina? Prosentvis fordeling av svar (n=119) totalt for alle studenter. Hvor fornøyd er du med kantinetilbudet? ,4 % 25,7 % 2 10,6 % 15 % 15,9 % 5,3 % 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Figur 2.10 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med kantinetilbudet? Prosentvis fordeling av svar (n=113) totalt for alle studenter. På spørsmålet Dersom du ikke er fornøyd med kantinetilbudet, hvilken av disse forbedringene er viktigst for deg? var det mulig å krysse av for kun ett alternativ. Resultatene er vist i figur Flest studenter mener at utvidete åpningstider og billigere mat er viktigste forbedring. Svarene fra de som krysset av for alternativet Annet, spesifiser her var: - Grønnere profil - Get a real coffee machine for espresso making etc. - Større porsjoner ved servering av Dagens på Samfunnet (evt. mulighet for påfyll) - Salatbar i flere kantiner - Mer økomat - Alt - Utvidete åpningstider og billigere - Mer vegetarmat og økologiske produkter, andre lesketilbud enn bare cola-produkter - Alle er viktige, men bedre kvalitet og lengre åpningstider er et must. - Alle alternativ 19

20 - Sammenhengen mellom bedre service (flere kasser slik at man slipper lange køer) og lengre åpningstid - Økologisk mat - IHA kantinen bør være åpen til kl Vegetarmat - Varm middag - Alltid ha et vegetartilbud. Mer variert mat og lavere priser. Fairtradevarer; særlig kaffe på automatene Hvilken av disse forbedringene er viktigst for deg? Bedre kvalitet på maten 7 Annet 16 Bedre service 1 Utvidete åpningstider 39 Bedre utvalg 9 Billigere mat 28 Flere kantiner Antall svar Figur 2.11 Dersom du ikke er fornøyd med kantinetilbudet, hvilken av disse forbedringene er viktigst for deg? Fordeling av svar (n=102) totalt for alle studenter. Figur 2.12 viser i hvilken grad studentene synes drikke- og matautomater er tilfredsstillende alternativer til åpne kantiner. Flertallet mener at automater ikke er tilfredsstillende alternativer til kantine. Litt under 30 prosent synes automater er svært utilfredsstillende alternativer. Bare litt under 1 prosent mener at automater er tilfredsstillende alternativer. I hvilken grad er drikke- og matautomater tilfredstillende alternativer til åpne kantiner? ,6 % 23,5 % 26,1 % 16 % 1 Svært utilfredstillende 5 % 0,8 % Svært tilfredsstillende Figur 2.12 På en skala fra 1-6, i hvilken grad er drikke- og matautomater tilfredsstillende alternativer til åpne kantiner? Prosentvis fordeling av svar (n=119) totalt for alle studenter. For tilbudet av pensumlitteratur (SiÅs), se kapittel 3.7. For SiÅs idrett, se kapittel

21 2.5 Eksamensvaktene Figur 2.13 viser studentenes tilfredshet med eksamensvaktene. Svarene er varierte, men de fleste er fornøyde. På skalaen fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd) svarer de fleste 4 (20 prosent), 5 (om lag 30 prosent) og 6 (25 prosent). Hvor fornøyd er du med eksamensvaktene? Svært misfornøyd 3,3 % 10,8 % 2 30,8 % 25 % Svært fornøyd 1 Vet ikke Figur 2.13 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med eksamensvaktene? Prosentvis fordeling av svar (n=120) totalt for alle studenter. Kommentarer: - Varierer veldig: noen er veldig flinke, andre ikke så gode - Noen snakker høyt under eksamen - Søte pensjonister som roer eksamensnervene - Gamle men gjør jobben sin - Enkelte ganger burde de vært bedre forberedt. Eksempel: på noen eksamener er det lov å bruke bøker, andre ikke. Det har hendt at det har tatt en time med et titalls telefonoppringinger før saken er oppklart. Dette er unødvendig - Behjelpelige 2.6 Instituttledelsen Figur 2.14 viser hvor fornøyde studentene er med instituttledelsen. På skalaen fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd) svarer de fleste 4 (20 prosent) eller 5 (20 prosent). Godt over 30 prosent svarer at de ikke vet. Svarene er fordelt på institutt i tabell 2.4. Kommentarer: - Jobber ofte halvhjertet - Vet ikke hvem de er - Ovenfra-og-ned holdning - Vet lite om hva studentene driver med - Mye av det som skjer blir ikke formidlet til studentene - Instituttleder bør være nøytral. Når leder kommer fra et fagmiljø blir fordelingen av midler skjev. Alle fagmiljøer bør være representert (forslag: flere likeverdige ledere) - Instituttledelsen på Noragric får skryt 21

22 Hvor fornøyd er du med instituttledelsen? ,8 % 2 2,5 % 1 Svært misfornøyd 7,5 % 10,8 % 2 2 8,3 % Svært fornøyd Vet ikke Figur 2.14 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med instituttledelsen? Prosentvis fordeling av svar (n=120) totalt for alle studenter. Tabell 2.4 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med instituttledelsen? Fordeling av svar (n=120) på institutt. IHA IKBM ILP IMT INA IPM IØR Noragric Totalt alle studenter 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Totalt Faglærerne Studentenes tilfredshet med faglærernes veiledning er vist i figur 2.15 for alle studenter totalt. Svarene er fordelt på institutt i tabell 2.5. Studentene svarer i øvre del av skalaen (fornøyd til svært fornøyd). Noen kommenterer at det er vanskelig å gi et generelt svar på dette da faglærerne er så forskjellige. Noen faglærere er svært dyktige og villige til å hjelpe studentene mens andre gir veldig dårlig veiledning. Tabell 2.5 På en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med faglærernes veiledning? Fordeling av svar (n=119) på institutt. IHA IKBM ILP IMT INA IPM IØR Noragric Totalt alle studenter 1 Svært misfornøyd Svært fornøyd Vet ikke Totalt

Vedlegg 1. Sammendrag fra Trivselsundersøkelsen 2007

Vedlegg 1. Sammendrag fra Trivselsundersøkelsen 2007 Vedlegg 1. Sammendrag fra Trivselsundersøkelsen 2007 Sammendrag Landsdekkende trivselsundersøkelser har vist at studentene på Ås er blant de som trives best på sitt studiested. Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student.

Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student. Trivselsundersøkelse ved UMB 2011 Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student. Læringsmiljøutvalget ved UMB ønsker å vite mer om hvordan du som student opplever din studiehverdag her

Detaljer

Forslag til nytt spørreskjema til Trivselsundersøkelse ved UMB

Forslag til nytt spørreskjema til Trivselsundersøkelse ved UMB Forslag til nytt spørreskjema til Trivselsundersøkelse ved UMB Trivselsundersøkelse ved UMB 20XX Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student. Læringsmiljøutvalget ved UMB ønsker å vite

Detaljer

Sammendrag. Trivselsundersøkelse ved UMB 2008

Sammendrag. Trivselsundersøkelse ved UMB 2008 Nils Dugstad Adm. Direktør Siri Margrethe Løksa Studiedirektør Sammendrag Denne rapporten er en presentasjon av resultatene fra Trivselsundersøkelsen 2008, illustrert med figurer og tabeller. Resultatene

Detaljer

Trivselsundersøkelse ved UMB 2011. Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Trivselsundersøkelsen 2011

Trivselsundersøkelse ved UMB 2011. Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Trivselsundersøkelsen 2011 Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Trivselsundersøkelsen 2011 1 Sammendrag Denne rapporten er en presentasjon av resultatene fra Trivselsundersøkelsen 2011 illustrert med tabeller og grafer. Resultatene

Detaljer

Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater

Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater 17.11.2009 Rapport Arbeidsgruppen Trivselsundersøkelsen 2008 Side 1 Bakgrunn for rapporten Bakgrunnen for denne

Detaljer

Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater

Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater Rapport til Læringsmiljøutvalget (LMU) Gjennomgang av Trivselsundersøkelsen 2008s resultater 17.11.2009 Rapport Arbeidsgruppen Trivselsundersøkelsen 2008 Side 1 Bakgrunn for rapporten Bakgrunnen for denne

Detaljer

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer til trivselsundersøkelsens spørreskjema og rutiner:

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget vedtar følgende endringer til trivselsundersøkelsens spørreskjema og rutiner: 1302 1901 LMU-SAK NR: 15/2010 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): ELIN MOSNESSET-TIMRAZ ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 15/2010 Trivselsundersøkelsen

Detaljer

Forslag til vedtak 1) Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak 2012:

Forslag til vedtak 1) Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak 2012: 1302 1901 LMU-SAK NR: 12/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL OG LEIF THOMAS ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 12/2012

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Tilbakemelding fra drifts- og serviceavdelingen datert 10.05.2012

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Tilbakemelding fra drifts- og serviceavdelingen datert 10.05.2012 1302 1901 LMU-SAK NR: 15/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 15/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen

Detaljer

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON)

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Vi takker for at du har vist interesse for vårt studium og håper du får tre interessante år på bachelorstudiet i samfunnsøkonomi. Vi ønsker deg velkommen til informasjon

Detaljer

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem:

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem: 1302 1901 LMU-SAK NR: 25/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 25/2012 Faglige hjem ved

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info om studiemuligheter,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

LMU-sak 20/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen og den nasjonale læringsmiljøundersøkelsen

LMU-sak 20/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen og den nasjonale læringsmiljøundersøkelsen LMU-SAK NR: 19/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL, ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 20/2012 Oppfølging av trivselsundersøkelsen

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011

for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Nyhetsbrev for studenter ved institutt for informatikk Nr. 2, April 2011 Dette nyhetsbrevet går til alle studenter ved institutt for informatikk (II); på bachelorprogram i datavitenskap, bachelorprogram

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016

Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016 Rapport fra evaluering av «PSYK102 Generell psykologi 2» Våren 2016 Emneansvarlig: Eirunn Thun Emnet «PSYK102 Generell psykologi 2» ble i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem evaluert i etterkant av forelesningsrekken

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak våren 2011:

Forslag til vedtak Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak våren 2011: LMU-SAK NR: 9/2011 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL OG LEIF THOMAS ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 9/2011 Tildeling av

Detaljer

Norwegian KOOS, version LK1.0

Norwegian KOOS, version LK1.0 Nasjonalt Register for Leddproteser The Norwegian Arthroplasty Register,c. Bergen 15 May 2007 Norwegian KOOS, version LK1.0 The KOOS form was translated into Norwegian in the following way. Translation

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006)

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) 1. Generell trivsel og tilfredshet Hvis du skal gi en samlet vurdering av ditt lærested, hvor fornøyd vil du da si at du er? Psykologi

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Ditt lokale intervjuernummer Postnummer (zipcode)

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Norske studenter bruker minst tid på studiene

Norske studenter bruker minst tid på studiene Norske studenter bruker minst tid på studiene Norske bachelorstudenter bruker i gjennomsnitt 32 timer på studiene og 11 timer på lønnet arbeid ukentlig. En internasjonal sammenligning viser at svenske

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Rapport fra læringsmiljøundersøkelse ved NVH våren 2011

Rapport fra læringsmiljøundersøkelse ved NVH våren 2011 Til: Styret Dato: 30. november 2011 Fra: LMU Institutt: Seksjon: Ref.: 11/531 Kopi: Ledelsen (direktør og rektorat) Studie- og forskningsadministrativ avdeling Rapport fra læringsmiljøundersøkelse ved

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Photo: NLH, Håkon Sparre Status per 22. august Totalt for UMB 2012 2011 Ramme fra universitetsstyret 1395 1380 Studenter som har svart ja 1756 1727 Studenter som

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Fadderprogram IKBM 2015, arrangert av Molekylet

Fadderprogram IKBM 2015, arrangert av Molekylet Fadderprogram IKBM 2015, arrangert av Molekylet Hei! Velkommen som ny student ved NMBU! Jeg heter Henrik Myklestu og er faddersjef for den kommende fadderuken. Sammen med Molekylet, som er linjeforeningen

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Utskriftsdato: 10.01.2009 Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Antall kandidater 6 5 4 3 2 Sensor Kandidat 1 0 A B C D E F Karakter Du finner mer om resultat fra opplegget

Detaljer

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115.

Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Studentenes erfaring med veiledning. Semesteroppgaver for bedring av sluttkarakterer i MNF 115. Thorolf Magnesen, Senter for miljø og ressursstudier, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet E-post:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

LMU-sak 31/2009 Fordeling av sanksjonsmidlene forsinket sensur 2008. Mindre Læringsmiljøtiltak

LMU-sak 31/2009 Fordeling av sanksjonsmidlene forsinket sensur 2008. Mindre Læringsmiljøtiltak 1302 1901 LMU-SAK NR: 31/2009 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 31/2009 Fordeling av sanksjonsmidlene

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

Høring studieårets inndeling

Høring studieårets inndeling 23. mars 2007 Alle institutter + SEVU Studieavdelingen Alle fagutvalg Studentstyret, Ukestyret, Samfunnsstyret, SiÅs Høring studieårets inndeling Bakgrunn Kvalitetsreformen i høgere utdanning ble i all

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelse 2012

Læringsmiljøundersøkelse 2012 Læringsmiljøundersøkelse 2012 1 Om undersøkelsen 1 2 Om undersøkelsen Læringsmiljø er alt som virker inn på studentenes mulighet til å tilegne seg kunnskap og gjennomføre studieløpet, herunder fysisk og

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

B. Med bakgrunn i Årsrapport om studiekvalitet 2009 tilrår Studienemnda oppfølging av følgende områder de nærmeste 1-3 år:

B. Med bakgrunn i Årsrapport om studiekvalitet 2009 tilrår Studienemnda oppfølging av følgende områder de nærmeste 1-3 år: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SN-SAK NR: 47/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER CECILIE MATHIESEN ARKIVSAK NR:2003/133 Saksnummer: 47/2010 Studiekvalitetsrapporten

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Evaluering av det helhetlige studie- og læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold. Våren 2006

Evaluering av det helhetlige studie- og læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold. Våren 2006 Evaluering av det helhetlige studie- og læringsmiljøet ved Høgskolen i Østfold. Våren 2006 Per Lauvås og Roar Pettersen Evaluering av det helhetlige studie- og læringsmiljøet ved høgskolen (Eva 1) omfatter

Detaljer