SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/15 15/2786 BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE 2015 OG /15 14/4938 STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER - KOMMUNAL GARANTI OMSORGSBOLIGER I VERTSHUSHAGEN 70/15 13/6440 KLAGEBEHANDLING GALLERI ALTA - KLAGE PÅ AVSLAG OM SKJENKEBEVILLING UTE Alta, Laila Davidsen Leder Gro Anita Parken Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 Sak 68/15 BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE 2015 OG 2016 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 15/2786 Saksnr.: Utvalg Møtedato 68/15 Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret i Alta vedtar som et ekstraordinært tiltak å bosette inntil 30 Syriske flyktninger. Det forutsettes at kommunen klarer å skaffe tilstrekkelig med boliger. SAKSUTREDNING: Saksutredning: 1. Brev til landets ordførere vedrørende bosetting av Syriske flyktninger. 2. Kommunestyrets vedtak i mai Bakgrunn: Barne,-likestillings-og inkluderingsdepartementet sendte den ut brev til alle landets ordførere om å gi en tilbakemelding på hvor mange flyktninger den enkelte kommune kan bosette i løpet av 2015 og 2016 utover tidligere vedtak om bosetting. Kommunestyret i Alta behandlet anmodningen i møte den 26. mai 2015 og besluttet følgende; «Kommunestyret ber administrasjonen igangsette et arbeid for å kunne ta i mot og bosette flere flyktninger fra Syria i 2015 og Kommunestyret forutsetter at staten bidrar økonomisk for at en skal kunne lykkes med økt bosetting.» Høring/merknader: På oppdrag fra rådmannen er aktuelle kommunale virksomheter/avdelinger bedt om å komme med innspill/merknader i forhold til å kunne bosette flere Syriske flyktninger i tillegg til det antall som kommunestyret allerede har vedtatt. Administrasjonen har lagt inn som premiss at en primært ønsker å bosette familier, da dette vil gjøre det enklere å skaffe bolig og gi tilbud om kvalifisering gjennom Alta voksenopplæringssenter for de voksne. Med bakgrunn i erfaringstall fra Flyktningetjenesten vil en familie fra Syria i gjennomsnitt bestå av 2 voksne og 4 barn til sammen 6 personer. I det videre arbeidet er det lagt til grunn at i Side 2 av 15

3 Sak 68/15 hver familie vil 2 barn ha behov for barnehageplass og 2 barn behov for skoleplass. En tenker seg følgende modell å vurdere ut fra: Totalt ant. Flyktninger Antall voksne Antall barn med behov for barnehageplass Antall barn med behov for skoletilbud I høringen fremkommer følgende: Flyktningehelsetjenesten: Flyktningehelsetjenesten er positiv til å ta i mot Syriske flyktninger og mener at et antall på 5 kan håndteres innenfor nåværende ressurs. Et større antall flyktninger vil kreve økt ressurs både for helsesøster og lege ved Flyktningehelsetjenesten. Det fremkommer at tjenesten har helsesøster i deltidsstilling som kan øke sin stilling, samt at det er mulig med ½ dag ekstra med lege dersom det tilføres ressurser til dette. Alta voksenopplæringssenter: Alta voksenopplæringssenter har en svært krevende romsituasjon, men vurderer likevel at det skal være mulig å organisere et opplæringstilbud for en gruppe på inntil 10 voksne. Senteret får et per capita tilskudd fra IMDI som skal dekke utgiftene til språkopplæringen for det antall flyktninger som får slikt tilbud. Gjennomføring av introduksjonsprogrammet i regi av NAV-kommune: Introduksjonsloven setter som krav at kommunen skal tilby et heldagstilbud til flyktninger, tilsvarende 37,5 t/u over 47 uker. Tilbudet omfatter skoletilbud, arbeidspraksis og temabasert veiledning. Programveilederne i NAV har i dag en samla ressurs på 1,6 stillinger til gjennomføring av programmet. Programveilederne har en svært viktig funksjon i forhold til å få bosatte flyktninger i arbeid eller utdanning, slik at disse klarer seg selv og oppfattes som en ressurs i kommunen. Stillingsressursen i dag er for liten til å oppfylle kravene i introduksjonsloven på en tilfredsstillende måte og bør styrkes med en stilling. Boliger: Stiftelsen utleieboliger melder at de ikke har mulighet til å skaffe bolig til flere enn de som allerede står på venteliste. Ved siste tildelingsmøte ble det tildelt 4 boliger av i alt 30 søkere. Dette er gjennomgående status på alle tildelingsmøter de siste år. Det siste året har brann i 6 boliger medført en ytterligere forverring av situasjonen. Stiftelsen melder at de opplever byråkratiet i Husbanken som et nåløye for å få realisert nye prosjekter det er med andre ord blitt vanskeligere og mer omfattende prosesser for å få finansiering og tilskudd i Husbanken. Stortinget har bevilget 30 mill. ekstra til Husbanken i 2015 for å bidra til at kommunene kan skaffe boliger til vedtatt kvote Syriske flyktninger. Side 3 av 15

4 Sak 68/15 Barn og ungetjenesten v/flyktningetjenesten har i hovedsak selv skaffet boliger på det private markedet til det antall flyktninger kommunen har vedtatt å bosette. Dette har så langt gått greit og kommunens årlige bosettingsmål er oppfylt. Det forventes ikke lenger at Stiftelsen utleieboliger kan bidra med bolig i bosettingssammenheng. Flyktningetjenesten har fått en konkret henvendelse fra Kronstad Eiendom AS om oppsett av midlertidige boliger på egen tomt ved Kronstad Camping til boliger for flyktninger denne henvendelsen følges opp avhengig av kommunestyrets vedtak. Det er viktig å påpeke at uansett hvor mange flyktninger kommunen ønsker å bosette, så er bolig den avgjørende faktor for hvorvidt dette lar seg gjøre. I praksis betyr dette at ingen flyktninger kommer til Alta før det står en bolig klar. Barnehagetilbud: Det vil alltid være knyttet utfordringer til mottak av flyktninger når disse skal gis et trygt og godt barnehagetilbud. Avhengig av barnas bakgrunn, forhistorie og opplevelser, må det påregnes noen ekstra kostnader i barnehagene for å gi disse barna gode tilbud. Per dags dato er det usikkert om det vil være ledige barnehageplasser til flyktningbarn høsten Dersom alle som er tilbudt plass ved hovedopptaket 2015 takker ja, vil det ikke være ledige plasser. Alta kommune kan øke barnehagekapasiteten ved behov på relativt kort tid, ved enten å utvide avdelinger eller åpne flere avdelinger ved kommunale eller private barnehager. Barnehagen er den viktigste integrerings- og språkopplæringsarenaen for barn i førskolealder. Flyktningbarn har etter Alta kommune opptakskriterier en prioritet ved opptak til barnehageplass, når det er ledig plass i barnehagen. Opptakskriteriene gjelder for alle de kommunale barnehagene og private barnehagene. Det er viktig at barn med flyktningebakgrunn får et likeverdig barnehagetilbud. Tilbudet skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, og for flyktningbarna innebærer dette en individuell tilrettelegging av arbeidet. For å lykkes på dette område må Alta kommune legge til rette slik at disse barna får tilstrekkelig oppfølging. Det må settes av midler slik at man kan tilsette styrket bemanning der disse barna får barnehageplass. Vi vil anslå at dette vil utgjøre to ressurspedagoger, i tillegg til den ordinære bemanningen. Disse pedagogene skal jobbe spesielt mot barna på disse områdene: 1. Språkstimulering 2. Følelsesregulering 3. Trygghet 4. Relasjoner 5. Traumeforståelse 6. Foreldresamarbeid 7. Kompetanseheving Vi har også er faring at noen av flyktningbarna har opplevd traumer. For å trygge barna i et nytt miljø, og legge til rette for en god utvikling erfarer vi at disse barna trenger spesiell tilrettelegging det først året. Skoletilbud: Side 4 av 15

5 Sak 68/15 Det vil alltid være knyttet utfordringer til mottak av flyktninger når disse skal gis et trygt og godt skoletilbud. Avhengig av barnas bakgrunn, forhistorie og opplevelser, må det påregnes ekstra kostnader i skolene for å gi disse barna gode tilbud. Nyankomne elever med ingen eller svært begrensede ferdigheter i norsk, får tilbud om opplæring i velkomstklasse på Komsa barneskole eller Sandfallet ungdomsskole. Tilbudet har varighet i inntil ett skoleår. Deretter føres de ut i ordinære klasser. Rektor ved Komsa skole uttaler at deres erfaring med elever med bakgrunn fra områder med krig og store humanitære katastrofer viser et stort behov for tett voksenkontakt. De har oftere konsentrasjonsvansker og atferdsvansker og tilpasser seg i mindre grad til skolesystemet. Dette kommer i tillegg til det skolen opplever med kulturelle og språklige utfordringer elever tilknyttet velkomstklassen naturlig nok har. Dersom Komsa skole får 7-10 nye elever til i velkomstklassen, bør klassen styrkes med en hel lærerstilling og en halv assistentstilling med høgskolekompetanse (vernepleier f.eks). Det bør også opprettes en kontaktlærerfunksjon i tillegg til den de har i dag. Dersom det året etter kommer ytterligere 7-10 elever med samme bakgrunn, bør den økte stillingsressursen i velkomstklassen beholdes. De første 7-10 elevene vil nå være i klassene på Komsa skole eller på sin hjemmeskole. De fleste av dem vil fortsatt ha behov for tettere oppfølging i forhold til rettigheter etter opplæringsloven 2-8; særskilt norsk, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Antall enkeltvedtak vil kreve økte ressurser - minst en lærerstilling, kanskje to. Dersom samlet elevtall i velkomstklassen overstiger 25 elever, bør klassen styrkes med ytterligere % lærerstilling og noe økning av assistentressursen. Det må også beregnes flere kontaktlærere. En jobb som kontaktlærer for elever med familier som ikke kan norsk og norsk kultur er relativt mye mer omfattende enn en ordinær kontaktlærerfunksjon. Romsituasjonen ved Komsa skole er god. For tiden leier kommunen også noe rom på Folkets hus, noe som gjør at Komsa skole mener å ha god romdekning ut i fra den elevmengden som er skissert. Ved Sandfallet skole er ikke romsituasjonen like god som på Komsa skole. Skolen kan ta i mot 5-6 nye elever i velkomstklassen. Erfaringen så langt er at de fleste bosatte flyktninger har barn i barnehage- eller barneskolealder. Side 5 av 15

6 Sak 68/15 Tilskudd fra IMDI til kommuner for bosetting av flyktninger: Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015: Integreringstilskudd Barnehagetilskudd Eldretilskudd Bosettingsår År-1 (2015) Sats År-2 kr År-3 kr År-4 kr År-5 kr Særskilt tilskudd enslig mindreårig kr Personer med kjente funksjonshemminger kr (voksen)* kr (barn)* kr (enslig voksen) kr (enslig mindreårig) kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) *Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år Tabellen over danner grunnlaget for beregning av tilskudd som kommunen får ved bosetting av flyktninger. Dersom en tar utgangspunkt i at kommunen bosetter 30 flyktninger fra Syria med en sammensetning på 10 voksne og 20 barn vil inntektsgrunnlaget for kommunen fremkomme slik: År Antall flyktninger Integreringstilskudd Barnehagetilskudd Sum tilskudd barn a *Barnehagetilskuddet er et engangsbeløp pr barn. Side 6 av 15

7 Sak 68/15 Direkte utgifter ved bosetting: Det ligger som en forutsetning at Barn og ungetjenesten v/flyktningetjenesten har ansvar for løpende utgifter til bosetting og livsopphold i tre måneder, før flyktningene er over på introduksjonsordninger som finansierer deres videre livsløp. De direkte kostnadene ved bosetting basert på erfaringstall av en familie med to voksne og fire barn fremkommer sik; Beløp Antall Sum Husleie mnd Strøm mnd Livsopphold mnd Etablering Engangssum Klær/sko/utstyr Engangssum Tannbehandling personer Div.utgifter/briller person Lege/fysio (egenandel) personer Sum: *Bosetting av 5 familier vil beløpe seg til ca 1,1 mill. over 3 måneder. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske vurderingene tar utgangspunkt i bosetting av 30 flyktninger fordelt på 10 voksne, 10 barn med behov for barnehageplass og 10 barn med behov for skoletilbud. Det er i saksfremlegget lagt vekt på å synliggjøre de individuelle økonomiske tilskuddene ved bosetting, slik at en relativt enkelt kan skalere ned det antall kommunen ønsker å bosette og samtidig vurdere dette opp mot inntekter og kostnader. Det legges videre til grunn at store deler av integreringstilskuddet brukes til å styrke de kommunale tjenester som trenger det mest. Inntekter: Samla introduksjonstilskudd: Økonomisk styrking til kommuner som tar i mot Syriske flyktninger utover vedtatt ramme: 50 mill. til fordeling: Kr Uavklart Side 7 av 15

8 Sak 68/15 Utgifter: Styrking av velkomstklassen ved Komsa skole med 1 lærerstilling og ½ assistent; Styrking av barnehagetilbudet med 2 ressurspedagogstillinger; Direkte kostnader i forbindelse med bosetting i regi av Flyktningetjenesten de første 3 mnd.; Styrking av introduksjonsprogrammet i regi av NAV med en stilling; Styrking av flyktningehelsetjenesten med legeressurs og helsesøsterressurs: Kr Kr Kr Kr Kr Kr Til livsopphold uforutsette utgifter Kr Vurdering: I utredningen er det lagt til grunn at integreringstilskuddet som kommunen mottar for bosetting av flyktninger, skal brukes til å styrke kommunale tjenester som beskrevet. Det er videre lagt til grunn at kommunen fortrinnsvis tar i mot familier, fordi dette vil gjøre det lettere å skaffe bolig til alle. Stortinget har bevilget 50 mill. i 2015 til kommuner som bosetter Syriske flyktninger hvor mye Alta får av disse pengene er ennå ikke klart. Med dette som bakgrunn vil Alta kommune kunne ta i mot inntil 30 Syriske flyktninger utover vedtatt bosettingstall og samtidig gi forsvarlige tjenester til disse. Side 8 av 15

9 Sak 69/15 STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER - KOMMUNAL GARANTI OMSORGSBOLIGER I VERTSHUSHAGEN Saksbehandler: Per Prebensen Arkiv: 202 &42 Arkivsaksnr.: 14/4938 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/15 Kommunestyret Administrasjonens innstilling: 1. Alta kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr kr. som Stiftelsen utleieboliger i Alta tar opp til oppføring av 5 nye omsorgsboliger i Vertshushagen. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kroner ( mnok + 10 %). 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 38 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes 3. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Søknad om lån i Kommunalbanken Norge (utkast). Andre saksdok.: Tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet den (k-sak 23/15) sak om finansiering av omsorgsboliger i Vertshushagen. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 1. Alta kommunestyre godkjenner Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) sine planer for utbygging av 5 nye heldøgns omsorgsboliger i Vertshushagen innenfor en kostnadsramme på 16 mill.kr. ekskl. mva. Side 9 av 15

10 Sak 69/15 2. Alta kommune søker om investeringstilskudd for heldøgns omsorgsboliger i hht. Husbankens retningslinjer. Tilskuddet må i sin helhet inntektsføres i kommunens investeringsregnskap. 3. Investeringstilskuddet skal gå til å redusere husleieutgiftene ved boligene. Rådmannen bes følge opp de driftsmessige konsekvenser i samarbeid med Stiftelsen Utleieboliger i Alta, og innarbeide dette i kommunens økonomiplan. 4. Boligene vil bli tilknyttet heldøgsnsbemanningen ved hjemmetjenesten med base på Vertshuset. Det iverksettes oppbemanning ved særskilte behov. 5. Kommunestyret gir forhåndsløfte om kommunal garanti for et lån i Kommunalbanken til fullfinansiering av omsorgsboligene. Vurdering og økonomiske konsekvenser: Saken gjelder oppføring av 5 nye omsorgsboliger i Vertshushagen jfr. k-sak 23/15. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd på inntil kr ,- under forutsetning av tilsagn om lån fra Kommunalbanken. Investeringskostnadene er oppgitt til å være på kr ,-. Saken har vært ute på anbud. I henhold til de tilbud som kom inn er prosjektets kostnadsramme økt litt i forhold til saksopplysningene i mars. Det må den kommunale garantien ta høyde for. I henhold til retningslinjene for grunnlån i Husbanken, så er det vurdert slik at Stiftelsen kan få lån i Kommunalbanken og skal henvises dit. Kommunalbanken stiller som krav at kommunen må stille som garantist for lånet. Kommunelovens 51 regulerer kommunale garantier og pantsettelser for andres økonomiske forpliktelser. Det kan ikke stilles kausjon knyttet til næringsvirksomhet. Forbudet mot å stille garanti til næringsformål har sammenheng med at kommuner i disse tilfellene utsetter seg for særlig stor risiko, og hvor den fremtidige belastningen ikke er kjent. Stiftelsen Utleieboliger i Alta har ikke næringsformål. I vedtektenes 1 fremgår det at Stiftelsen er en selvstendig institusjon som er opprettet av Alta kommune og har som formål å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål. I vedtektenes 2 fremgår det at Stiftelsen ikke skal være utleieobjekter i konkurranse med det ordinære utleiemarkedet. Stiftelsen Utleieboliger i Alta skal være en del av kommunens service med hensyn til boliger og har et særlig ansvar for å skaffe boliger til nødvendige formål vedtatt av Alta kommune eller hjemlet i lovpålagte oppgaver. Kommunen kan stille to typer kausjon-, simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon: Simpel kausjon innebærer at kreditor ved et eventuelt mislighold først må søke dekning hos låntager (dvs. Stiftelsen Utleieboliger), og kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn her. Side 10 av 15

11 Sak 69/15 Selvskyldnerkausjon innebærer at kreditor ved mislighold kan gå direkte på garantisten (Alta kommune), uten først å måtte søke dekning hos låntager. Kommunalbanken tilbyr ikke lån der kommunen stiller med simpel kausjon. Selvskyldner kausjon vil, fordi risikoen er større for kommunen, gi Stiftelsen bedre rentebetingelser på lånet. Slik rådmannen tolker kommentarene og forarbeidene til kommunelovens 51, nr 2 vurderer rådmannen at selskapet ikke driver næringsvirksomhet slik det er definert i kommunelovens 51 nr 2 og at kommunen dermed kan stille garanti for lån til Stiftelsen. Risikoen ved å stille en selvskyldnergaranti til Stiftelsen Utleieboliger for oppføring av omsorgsboliger anser rådmannen som liten. En eventuell garanti er ikke gyldig før den er godkjent av Fylkesmannen. Side 11 av 15

12 Sak 70/15 KLAGEBEHANDLING GALLERI ALTA - KLAGE PÅ AVSLAG OM SKJENKEBEVILLING UTE Saksbehandler: John Helland Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 13/6440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/15 Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Etter klage fra Galleri Alta oppheves vedtaket av om avslag på skjenkebevilling ute. Klager gis medhold etter ny behandling, med hjemmel i forvaltningsloven 33, og det gjøres nytt vedtak, som følger: I medhold av alkoholloven 1-4,1-7,1-7c, 4-2 og 4-4 og Alta kommunes regler og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, gir Alta kommunestyre Galleri Alta org.nr , skjenkebevilling ute på følgende vilkår: Skjenking ute i gruppe 2 Bevillingen gjelder fram til Skjenkeområdet skal være inngjerdet. Det må påses at det er tilstrekkelig med vakthold ved ute skjenkingen: Skjenkestedet skal ha godkjente vakter tilstede som er godt synlig for gjester og øvrig publikum. Vakter godkjent av politiet må være på plass før bevillingen trer i kraft. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: 1. Klage på avslag i kommunestyret pr Saksfremlegg og vedtak fra KS Bakgrunn: Side 12 av 15

13 Sak 70/15 Kommunestyret avslo Galleri Altas søknad om uteservering i vedtak av 26. mai. Vedtaket var ikke begrunnet, men avslaget gjaldt søknad etter alkoholloven og Alta Kommunes regler for salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Avslaget er påklaget av Galleri Alta 12.juni. Klagen inneholder i hovedsak en påstand om at avslaget var ugyldig basert på forvaltningsrettslige regler. Det følger av alkoholloven 1-16 at Fylkesmannen er klageinstans, og vedtaket om avslag på uteservering er et enkeltvedtak. I merknadene til bestemmelsene i Rundskriv is-5/2008 står det at klagesaken følger de alminnelige regler for klager i forvaltningsloven kapittel IV. Etter forvaltningsloven 32, skal klagen fremsettes for det organ som har truffet vedtaket, og det er i denne sammenheng kommunestyret. Reglene om klagebehandling i saker, følger av forvaltningsloven 33: 33.(saksforberedelsen i klagesak). Om forberedelse m.m. av klagesaker gjelder kapittel IV og V tilsvarende, når ikke annet følger av reglene i denne paragraf. Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog 31. Når noen regnes som motpart i saken skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, jfr. likevel 16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten ved brev, skal kopi av klagen vedlegges med mindre parten etter 19 kan nektes adgang til den. Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt. Dersom underinstansen gir til klageinstansen uttalelse som partene kan kreve å få se uten hinder av 19, skal den sende kopi til partene med mindre Kongen er klageinstans. Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m. Klagen inneholder en rekke påstander om kommunestyrets behandling av vedtaket. Dette er delvis sitater fra media, og fra enkeltmedlemmer i Kommunestyret. Det følger av forvaltningslovens 33 at «underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til.» Med bakgrunn i at vedtaket ikke var skriftlig begrunnet, er det vanskelig å undersøke bakgrunnen for de enkelte påstander klager kommer med. Administrasjonen vil imidlertid i sin helhet vise til saksfremlegget som lå til grunn for kommunestyrets førstegangs behandling av saken. Det er også slik at en grundig Side 13 av 15

14 Sak 70/15 gjennomgang av klagen ikke er mulig dersom Kommunestyret skal kunne ta stilling til klagen før sommerferien. Det anses lite hensiktsmessig at en sak om uteservering i Finnmark behandles i september, for deretter eventuelt å oversendes Fylkesmannen. Administrasjonen foreslår derfor at Kommunestyret tar opp klagesaken til ny behandling i juni-møtet. Avhengig av resultatet i kommunestyret, vil saken deretter enten bli oversendt Fylkesmannen ved at vedtaket stadfestes, oppheves eller endres slik at søknaden innvilges. På bakgrunn av at administrasjonen i utgangspunktet mener at klager bør få medhold i kravet om å omgjøre saken, anses det heller ikke nødvendig å foreta en nærmere vurdering av de enkelte påstander som fremkommer. Høring/merknader: Siden forrige saksfremlegg, har Fylkesmannen gjort følgende vedtak, jfr. brev datert , hvor det står følgende: Fylkesmannen stadfester Alta kommunes vedtak i sak 61/14 datert 2.desember 2014 om å inndra skjenkebevilling ved Galleri Alta i fem dager. Du får ikke medhold i din klage. Alta kommune har med bakgrunn i dette gjort følgende vedtak: Skjenkebevillingen for Galleri Alta inndras med dette i 5 dager fra og med onsdag 01. juli kl og til og med søndag 05.juli 2015 kl Vurdering: I forhold til alkohollovens regler, har fakta i saken i det vesentlige samme innhold som ved forrige behandling. Det er imidlertid slik at overtredelsen av alkohollovens regler i oktober 2014 nå er stadfestet av Fylkesmannen. Spørsmålet er, om dette får avgjørende betydning for vurderingen av om hvorvidt vilkårene for uteservering er oppfylt. Administrasjonen oppfatter det ikke slik at en enkeltstående overtredelse av alkoholloven i seg selv utelukker nye søknader i fremtiden, som søknad om uteservering i dette tilfellet. Administrasjonen er av den oppfatning at det pr. i dag ikke er grunnlag for å hevde at Galleri Alta og de involverte i driften er uegnet til å inneha skjenkebevilling pr. i dag jfr. reglene i alkoholloven 1-7a og 1-7 b. Administrasjonen fastholder derfor at Galleri Alta har rettet seg etter de pålegg som er gitt, og finner ikke at overtredelsen i oktober i seg selv er nok til å frata skjenkestedet bevillingen. Det politiske vedtaket om å avslå uteservering, er som nevnt vanskelig å tolke ut fra dokumentasjonen i saken. Kommunestyret har anledning til å utøve skjønn i sin behandling av politiske vedtak. Dette skjønnet kan imidlertid ikke gå ut over de rammer som følger av lover og regler. Side 14 av 15

15 Sak 70/15 Regelen i alkoholloven 1-7 sier følgende: 1-7a.Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. En bevilling etter 4-2 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved skjenkestedet, og tilvirkningen og skjenkingen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og serveringstilbud. En bevilling etter 3-1 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved salgsstedet, og tilvirkningen og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Behandlingen i kommunestyret inneholdt innlegg som i stor grad omhandlet alkoholpolitikk, men som beskrevet tidligere er det vanskelig å tolke kommunestyrets vedtak uten en skriftlig begrunnelse. Det at søker i dette tilfellet fikk avslag, mens andre har fått innvilget tilsvarende søknad, vil i utgangspunktet tilsi en forskjellsbehandling. Administrasjonen har ikke noen holdepunkter for å si at denne forskjellsbehandlingen er begrunnet i alkohollovens regler om utøvelse av skjønn. Praksis forutsetter at kommunestyret ved en eventuell stadfestelse av forrige vedtak, bør begrunne hvorfor vilkårene for å tillate uteservering ikke er oppfylt i dette tilfellet. Klager viser til at vedtaket medfører urimelig forskjellsbehandling. I norsk rett, er det en ulovfestet rettsregel som sier at like saker skal behandles likt, og at man ikke kan ta hensyn til andre opplysninger enn de som gjelder det aktuelle saksområdet, i dette tilfellet, alkohollovgivningen. Det er opptil forvaltningen å sannsynliggjøre at en forskjellsbehandling skyldes en bevisst omlegging av praksis. Administrasjonen har ikke opplysninger som tilsier at vedtaket var ment som en bevisst omlegging av praksis i forhold til utservering i Alta. Administrasjonens vurdering, er derfor den samme som ved forrige behandling, nemlig at vilkårene for uteservering er oppfylt dersom de forutsetninger som settes i vedtaket oppfylles. Side 15 av 15

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Kommunal bostøtte. Desember 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Kommunal bostøtte Desember 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer