MARIE KRONQUIST ET#MENNESKE#(#EN#MINDFULNE#SSINSTRUKTØR# OM#Å#MISTE#FOTFESTET# #OG#Å#FINNE#STILLHET#I#KAOSET#

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARIE KRONQUIST ET#MENNESKE#(#EN#MINDFULNE#SSINSTRUKTØR# OM#Å#MISTE#FOTFESTET# #OG#Å#FINNE#STILLHET#I#KAOSET#"

Transkript

1 MARIE KRONQUIST ETMENNESKEENMINDFULNESSINSTRUKTØR OMÅMISTEFOTFESTET OGÅFINNESTILLHETIKAOSET SkrevetavEliJohannessenMinge Foto:AndrèAndersen/copyrightMarieKronquist Iminverdenersorg, smerteogvredeogså mindfulness.kerneni mindfulnessernetop åaccepterealle følelserogikke kategoriseredem somgodeeller dårlige.følelserer følelser.marie November2013 Jegankommerstedetderjegskaldeltapåkursimindfulness.Jegkjennerjeger spentogforventningsfull,ogivrigetterålæremetoderinnendettespennende temaet.jegernoemerreservertnårdetgjeldertankenpååmøtemassenye mennesker,menkommertrossalt,medåpnekort.jegkommer15minutterfor sentpågrunnavtrafikken,ogdajeglistermeginnirommetderkursetskal holdes,serjegettyvetallsmenneskersittepåstolerienhalvsirkel.midtimot

2 demsitterhunsommåværekurslederen,mariekronquist.jegfinnerenledig stol,ogfårnoenmildeblikkidetjegsettermeg,ellers fullstendigstillheti rommet. Det er så stille at min egen oppjagede pust virker forstyrrende på meg,ogjegbrukerlittenergipååholdedentilbake.jeglarblikketglirundti ringen av mennesker, og blikket mitt ender opp på Marie, kurslederen fra Danmark. Hun har helt kortklipt hår type 3mm. Det er ikke sminke, farger eller kule sko som vekker oppsikt, Marie er naturlig usminket, klærne har nøytralejordfarger,ogføtteneerbare.detsommerkesernærværetavstillhet og nå ser jeg det, i det hun lar blikket gå over forsamlingen det er også øynene. Øynene er milde, store og granskende, og Marie bruker ikke bare stemmenforåfåoppmerksomhet,hunbrukerførstogfremststillheten.når skjerdetatvisittersammenmedandrekursdeltakereogtitterpåhverandre,i stillhet?nårtillaterviossogikkebrytedenstillheten?jegskalfåoppleveat her, med Marie som kursleder, her gjør vi det, her er det i stillheten svaret ligger, her skal jeg få hvile og her skal jeg få gråte. Her begynner vår reise reisenpåveientilåfinnevåregenvei minvei. Juni 2014, 7 måneder senere. Intervjurunden starter. jeg ønsker å få noe håndfast,noejegkanskrivenedogdelemedandre.hvorkommermariesin drivkraftfra?! LIVETS!OPP*!OG!NEDTURER! Marieermor,hunharelsketogblittelskettilbake,Marieharfått,ogMariehar mistet.hunharkjentpådetgrusommeiåmistesinenestesøster,oghunhar kjent på kampen inni seg i årene som fulgte. År med oppturer og nedturer, innestengt sorg og høye murer. Smerte, savn, sinne og aggresjon. Markeringsbehovoghjelpeløshet.Althåndihånd,sombølger,denenedagen detene,denandredagendetandre.heletidenmedsavnetibakhånd,destore spørsmål, meningen med livet, alt som kommer opp i et menneske etter opplevelser av tap og smerte. Hvordan kom hun seg gjennom disse årene? Hvordanleverhunsittliv?

3 ALT!STARTET!DA!MIN!SØSTER!DØDE! VisomharværtpåkursmedMarievetalleredeathennesenestesøsterdøde. Hunharnevntdet,menjegvetikkemye.Jegkjennerdetersårbart,menjeg vågeråspørrehenne:«fortellomdinsøster,marie,omtidenetterpå».marie husker tilbake til året 1992, da hun selv var 15 år. Hennes søster dør i en bilulykke,oghunblirigjensomdenenesteavtosøsken.enfamiliepåfireblir tiltre,detersårbartoguvirkelig. Det er rart du spør, for jeg har akkurat fått en ny tatovering, brødrene Løvehjerte,harduhørtomdem?.BrødreneLøvehjerteerfilmenomtobrødre, derbeggedør,deneneavsykdomogdenandreavetfall.detrefferhverandre igjen i landet Nangijala, der de sammen må kjempe for det gode. Filmen handlermyeomsøskenkjærlighet,ogmyeomtroenpåatingentingenderselv omvidør. Dagenminsøsterdøde,dafikkjegbrødreneLøvehjerteigave.Denfilmenhar værtminsterkestetronoensinne.denharhjulpetmeggjennomsorgen,ogden ersometbærendeelementialthvajegtrorpå.jegtenkermyepåminsøsteri forhold til å finne mening med tingene. Når mitt liv er vanskelig og jeg føler ensomhetsåerdetklartatjegskulleønskeatlivetvarannerledesogathunvar i live. Allikevel jeg tror på at «all things happens for a reason». Det er på grunn av henne at jeg kan arbeide med mennesker, og undervise mennesker somjeggjøridag.minsøstererikkefysisktilstede,menhunerallikevelher. Hennesdødsfallharværtfullstendigavgjørendeforhelemittliv,ogmittsynpå livet Hunerårsakentilatjegersomjegeridag,ogatjegkanarbeidesom jegkan.

4 Marie har sagt det før, at det er læring i alt. «Hva gjør vi med alle utfordringene,marie,hvaskalvitenkenårnoeskjer,oglivetfølesmørkt?» Jegvetatdeterimørkeviutvikleross,ogjegtrorpåatlivetsutfordringervil meg godt. Vi skal være glad for livets utfordringer, vi skal ønske dem velkommen.oftevelterjegomkullogblirvirvletinnifrykt,ogimine«gamle» mønstre.forskjellenfraførtilnåerminbevissthetomkringdet.jegvetatdet erdetsomskjer,ogjegvethvajegmågjøreforåholdefastimegselv.jeger heltavhengigavmindagligepraksis. JegblirnysgjerrigpåMaries«dagligepraksis»,menvilførstvitemeromtiden etter hennes søsters død. Marie var 15 år, og sier at i årene etter ulykken flyktethun. Jegkomtiletpunkthvorderikkevaralternativer.Jegstodpå kantenaflivet.oghermødtejegindien.iindienindsåjegat alt det jeg troede jeg manglede, det var tilstede lige foran mig.dethandledeomminegenbevidsthed.

5 OM!Å!STILLE!STORMEN!!BASKETBALL!BLE!REDNINGEN!MIN! Marieflyktet innienverdenavbasketball.sidenhunvar6årgammelhar hunspilt,ogettersøsterensdødbruktehunsportentilåklareseg.huntrente masse, for å unngå å ta fatt på kaoset hun hadde inni seg. Marie ble meget dyktig,ogendteoppmedåspilleprofesjonellbasketballfrahunvar18år.hun spilteiportugal,ogderetter4åriengland.mariefortellervidereomkaoset inniseg: Inne i mitt hode var alle livets store, farlige spørsmål. Den gang hadde jeg ingen svar, kun en følelse av kaos fullkomment kaos. Jeg hadde så mye kontroll at ingen la merke til det. Da jeg reiste til utlandet for å spille profesjoneltflyktetjegfrafølelseneoghverdagenidanmark. Etter noen år avsluttet Marie karrieren som profesjonell basketballspiller da hjemlengselentilhjemlandetdanmarkbegynteåmeldeseg.tilbakeidanmark kom hun i kontakt med en psykolog. Tiden var kommet for å begynne å gå innoverigjen,tilkaosetsomhunsålengehaddeklartåholdepåavstand. TERAPI!SOM!DØRÅPNER! Mariebegynteiterapi,ogdenneterapeutenvaretmenneskesom kanvisi «haddeentropåatdetfinnesmermellomhimmelogjordenndetvikanse». TerapeutenåpnetenveiforMarietilIndia ogøstensvisdomogåndelighet. HunbleintrodusertforOnenessUniversityiIndia.Jegharhørtomdette,jeg vetatdethandleromatmenneskermøtespåtversavreligioner,ogogsåde somikkehartilknytningtilnoenspesiellreligion.menneskermøtesifellesskap ifredmedhverandre.jegspørmarieomdetteinntrykketerriktig. Ja,OnenessUniversityharetkjempetempelidenindiskeørken.Deterlageti ren marmor, og det kan sitte 5000 mennesker og meditere. I et hjørne av tempeletstårenkjempetrone,denertom.meningeneratmennesketkansette denguddommeligeskikkelseitronensomdeønsker. Jegvetatmangemenneskererskeptisketilmindfulness,nettoppfordideter inspirertavøstensfilosofi.mangeerreddeforatdetskalrokkevedderesegen tro,atdetskalværeet«skjultbudskap»bak.hvatenkerduomdet,marie? Når vår forestilling om livet blir utfordret, så blir vi redde. Jeg mener at mindfulnesserenlivsanskuelse,enmåteåselivetpå.jegtrormangeerredde fordetfordideterukjent,ogfordidethandleromfølelserogdetåforholdeseg tilsegselv.!

6 DEN!INNERSTE!KJERNEN!I!MINDFULNESS! Når mennesker opplever smerte i livet sitt, når følelsene blir for sterke og vi ikke klarer å finne noe håndfast å holde oss i, da prøver vi gjerne å finne utveier.omdettesiermarie:«vitørikkeværemedvårfølelser.vivilgjerneha devarmeoggodefølelsene,mensåsnartdethandleromsinneogensomhetså ønskerviåendredette».mangegårinnigamlemønstre,noesomkanvirke somentrøstderogda.bølgeravvondefølelserersomorkaninnioss,fordivi ikkevethvordanviskalforholdeosstildem,vifårikkefjernetdem.vitarmed ossfølelseneinnisøvnen,desettersegikroppenogblirværende,skaperstive muskler og andre plager. Vi trøster oss med alkohol, sukker, sigaretter eller andreting,forsååhvile,enstund,tildesammefølelsenekommertilbake da oftemedforsterketkraft.vivetrettogslettikkehvaviskalgjøre.mangehar enoppfatningavatmindfulnesserå«glemme»følelseneogtankene,atvikan mediteredembort,blifrifrademvedå«ladeflyoverhimmelensomskyer ogbareobserveredemutenågjørenoemermeddem».deflestevilfinneut at det ikke virker på denne måten, og vil muligens gi opp tanken på at mindfulnessernoefordem.hvordanskalvikunneseatmindfulnesskanhjelpe oss,ja,hvordanskape«fred»innioss,marie?» Fredenoppstårnårviikkelengerønskernoeannetenndetsomer.Jegmener at sorg, smerte, opprør og sinne også er mindfulness. Følelser er følelser. Kjernenimindfulnessernettoppåakseptereallefølelser,ogikkekategorisere demsomgodeellerdårlige. Vimenneskervilsågjernehasvarpådetsomskjermedoss,vivilsågjernelete etterløsningerogskyndeossvidere.hersiermariedetmotsatte,bliifølelsene dine, aksepter dem og det de gjør med deg. Ikke ønsk deg ut, men heller gjennomdetsomuansetterder.hertrengervimenneskerverktøy,hjelpog støttetilåfinneenveividereihverdagen.vitrengeråforståhvaviskalgjøre medfølelseneogtankenesomfyllerossopp.jegspørmarievidere:«hvakanvi gjørekonkret,ja,hvagjørduselv»?tildetteharmarieetklartsvar: Erkjennelseniatviikkeskalgjørenoe.Viharenideomatnoeskalordnes, fiksesellerendres.menaltersomdetskalvære.dereringentingågjøre.vi skalingensteder.viskalværeherinuetutenentrangtilåflykte.

7 Viskallæreatsedetderskeros..nårvifalderskalviseatvierfaldetog rejseosopigjen.førhenvidsteviikkeatvihavdedenmulighetatrejseos! opafhulletigjen..detvedvinu.! DISIPLIN!I!HVERDAGEN!OG!I!LIVET! Mariereferertetidligeretil«sindagligepraksis».HerfortellerMariehvahun menermeddette: Deterformegålevedetenkleliv.Åleseminebøkerogågjøreminyoga.Jeg vernerommegselvvedågåmindagligegåturogåværebevisstpåmegselv. Jeg skriver mine notater, og jeg spiser sunn mat. For meg er disiplin i hverdagen,ogatjegholderfastpå«mindagligepraksis»,alfaogomega.min prosessharaldristoppet,denfinnersted,hvertenesteminutt.jegfårogså langeperioderderjegfølermeghamrendeutrygg,ogjegvetatfryktentiltider fangermegogskaperutrygghet.jegvetnåatdeterenveiut.vimålæreosså sedetsomskjeross,ognårvifallerskalviseatviharfalt,ogreiseossopp igjen.førvisstejegikkeatjeghaddeenmulighettilåreisemegoppavhullet igjen,detvetjegnå.mindagligepraksishjelpermegåholdemegpåveien,på middelveien. Det er fristende å la egoet styre, å bli forført til å gå til venstre ellerhøyre,menjegmenerbestemtatdeteråholdesegpåmiddelveiensomer livetskunst. Jegvetatlivetsudfordringervilmeggodt.Deterimørkeatviutvikleros. OM!HVERDAGEN!OG!ARBEIDET!MED!MENNESKER! HeleveienharMariestudertemnersomharmedmenneskerågjøre.Hunhar også etter hvert mye erfaring i å arbeide med mennesker, både hjemme i Danmark og i Norge. Etter å ha studert pedagogikk og psykologi ved universitetet, var det naturlig for Marie å arbeide med barn. Hun startet sitt eget firma «Barnehøyde», og arbeidet ut mot institusjoner, skoler og barnehager, med både barna og de voksne. Å lære bort «mindfulness» og tilstedeværelsevarenstordelavhenneshverdag.marieharetterhvertendret fokus, og jobber ikke lenger med barn. Marie har mye kursvirksomhet rettet

8 mot voksne, og veileder også mennesker individuelt som ønsker samtale og personlig veiledning. Hun arbeider med fagfolk i ulike institusjoner, og også i ulikevirksomheterogorganisasjoner.jegspørmariehvadetbetyrforhenneå arbeidemeddethungjør: Jeg elsker å følge mennesker og deres utvikling. Jeg har en jobb her på jorden.mindharma ogdetskaljegutføre. Helttilslutt,Marie,hardunoendrømmeromdittliv,noeduønskerådele? Jegdrømmeromatreddeverden.atgøreenforskelformenneskerpå kanten. Det humanitære arbejde ligger mit hjerte meget tæt. Så klart er min drøm at komme ind i udviklingslande, humanitære organisationer og hjælpe menneskerinød skrevetavelijohannessenminge

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

det er nemlig bare kjærligheten som har skutt meg Tekster om følelser

det er nemlig bare kjærligheten som har skutt meg Tekster om følelser det er nemlig bare kjærligheten som har skutt meg Tekster om følelser 1 SMED Våren 2010 bakgrunn Dette er tekster skrevet av en klasse med voksne elever som tar helsefagarbeiderutdanning over fire år.

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle Ikke noe å forlate av Arne Lygre novelle Det er et stille hus jeg oppholder meg i. Jeg blir plutselig bevisst dette der jeg står alene i gutteværelset i andre etasje, det lydfattige jeg er en del av, og

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek VEIEN TIL DEG SELV Vigdis Garbarek Innhold Forord Porten Nøkkelen Veien Veiskiller Tanker Grunnstener Det innerste rommet Etterord 1 Forord Jeg snudde på hodet og så et av de siste bladene på treet falle

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Er det plass til kjærlighet når vi må gjøre så mye selv?

Er det plass til kjærlighet når vi må gjøre så mye selv? Er det plass til kjærlighet når vi må gjøre så mye selv? Å få et funksjonshemmet barn og leve med det Ann-Mari Haug Ann-Mari Haug, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Akershus 1978. Stillingen er pr.

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne.

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne. Et lite stykke tid begynner bitene å falle på plass. Det å våkne opp og se ned på mitt eget bleke ansikt var skremmende rent intellektuelt, men følelsesmessig var opplevelsen preget av ro og harmoni. Hyllemeterne

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer