Fiskerioverenskomst og oppgjørsavtaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioverenskomst og oppgjørsavtaler"

Transkript

1 Fiskerioverenskomst og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag Gjelder f.o.m. 1. januar 2012 og avløser tidligere avtaler. Foreløpig versjon Norges Fiskarlag Pirsenteret Postboks 1233 Sluppen 7462 Trondheim Tlf

2 Fiskerioverenskomst side: 1. Ansettelse/oppsigelse og avskjed Mannskapets plikter Reders plikter Garantiordningen Reders forsikringsplikt Fangst og oppgjør Tillitsmann A. Rett til permisjon for tillitsmenn i faglag/salgslag B. Diverse permisjoner Bruttofangst Ferie Verne- og helsetjenester Avløserordning Behandling av tvistesaker Gyldighet Varighet Oppgjørsavtaler 1. Garnfiske etter bunnfisk samt teinefiske etter krabbe Garnfiske etter sild, makrell og laks Linefiske med haling egnet i land Banklinefiske Mekanisert linedrift Mekanisert linedrift med foredlingsproduksjon om bord Tilleggsbestemmelse for linefiske med tilknytning til egnesentral Ferskreketrålfiske på kysten og i fjordene samt Skagerak og Nordsjøen Havrekefiske med båter som ikke fryser fangsten Havreke- og trålfiske etter lodde med frysetrålere som fryser hele eller deler av fangsten Industritrålfiske samt partrålfiske etter industri- og konsumfisk Konvensjonelle småtrålere og trålfiske etter kvitlaks Hekktrålere og saltfisktrålere Notfiske Skjellskrapere som ikke produserer fangsten om bord Snurrevadfiske Brugdefangst Småhvalfangst Juksa- og dorgefiske Teinefiske etter bunnfisk. 40 Spesielle bestemmelser 21 Enhetskvoteordning / strukturkvoteordning for konvensjonelle fartøy på 28 meter og over Strukturkvoteordning for fartøy under 28 meter Hyresatser/Ekstralott Bestemmelser om løshjelpere notfiske Tilleggsbestemmelser om oppgjørsavtaler for nye fartøy Bestemmelse om rekruteringsstillinger om bord a Lærlingenes lønns- og arbeidsvilkår 45 27b Lærlinger i mekaniske fag, kokkefag og nautiske fag Fagbrevstillegg Bestemmelser i sjømannsloven m.v. Utvalgte bestemmelser fra sjømannsloven Utvalgte bestemmelser fra sjøsikkerhetsloven Utvalgte bestemmelser fra forskrift om arbeids- og hviletid på fiske- og fangstfartøy 52 Forskrift om permisjon. 52 Tilsettingsavtale Oppsigelsesformular. 56 Skjema for spesifikasjon av oppgjør til mannskap 57 Innmeldingsblankett til Norges Fiskarlag 58 Omregningstabell fra meter til engelske fot

3 FORORD Denne Fiskerioverenskomst er en tariffavtale som er inngått mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Formålet er å sikre at våre medlemmer har en avtale som regulerer lønns- og arbeidsbetingelser på en best mulig måte. Fiskerioverenskomsten med tilhørende oppgjørsavtaler er bindene for alle medlemmer av Norges Fiskarlag som omfattes av avtaleverket. Denne tariffavtalen er resultatet av et arbeid tillitsmennene i Norges Fiskarlag startet i Da utarbeidet Norges Fiskarlag et oppgjørssystem mellom mannskap og båteiere basert på normalavtaler. Dette var anbefalinger, men ingen forpliktende avtaler. For å sikre klarere arbeidsforhold, ble oppgjørssystemet gjort rettslig bindende i Dette ble gjort ved at oppgjørssystemet ble tilpasset arbeidstvistlovens krav til tariffavtaler. Lovverkets krav var blant annet en arbeidsgiver- og en arbeidstakerorganisasjon. Disse måtte være selvstendige, likeverdige og uavhengige organisasjoner. Norges Fiskarlag etablerte derfor Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen som organiseres og styres av sine egne tillitsvalgte. Fra den første tariffavtalen ble lansert i 1970, har seksjonene hatt forhandlinger hvert annet år. I tillegg har det flere ganger vært behov for ekstraordinære forhandlinger i mellomperiodene. De krav som hver av partene fremmer, er basert på innspill fra seksjonenes medlemmer som ser sine behov og utfordringer i de fiskeriene de utøver. Båteierne med ansatte fiskere melder til sin arbeidsgiverforening, og ansatte fiskere til sin arbeidstakerforening. Utformingen av de endelige krav, gjøres av den enkelte seksjons Hovedforhandlingsutvalg. Dette er øverste organ i seksjonene og består av tillitsvalgte fra alle fylkeslag. Den Fiskerioverenskomsten du nå har i hendene, er ikke laget nå i Det er et produkt av utallige timers arbeid av tillitsvalgte fra 1947 og frem til i dag. En tariffavtale blir aldri endelig utformet, men må alltid være gjenstand for revurderinger. I takt med at utfordringene for fiskerne endrer seg hele tiden, må også tariffavtalen endres for å forbli et best mulig verktøy for våre medlemmer. For at vår ambisjon om at Fiskerioverenskomsten alltid skal regulere arbeidsforholdene best mulig, kreves det at den blir brukt av flest mulig og at brukerne kommer med innspill på hvordan den kan bli bedre. Det som er bra i dag, er ofte uhensiktsmessig i morgen. Det som er riktig i ett fiskeri, trenger ikke å passe til virkeligheten i et annet. For å være best i morgen for alle brukstyper, trenger derfor Fiskarlaget flest mulig medlemmer som gjennom sin næringsutøvelse erfarer hvordan man bør tilpasse tariffavtalen til de ulike typer fiskeri. 3

4 Skal vi klare å nå disse målene vi har satt oss, trenger Norges Fiskarlag at flest mulig stiller opp og bidrar. Det er bare gjennom et medlemskap i Norges Fiskarlag at du kan bidra med å påvirke din arbeidshverdag. Er du allerede medlem, ta ansvar ovenfor dine arbeidskolleger. For hvert medlem du rekrutterer, så sikres dine interesser som fisker både på kort og lang sikt. Benytt innmeldingsblanketten som er inntatt bak i overenskomsten! ENDRINGER I TARIFFAVTALEN I denne utgaven av Fiskerioverenskomsten er det foretatt en rekke endringer i forhold til 2010-utgaven. Dette er en konsekvens av de forhandlingene som ble gjennomført høsten Det er foretatt endringer i følgende bestemmelser: I Fiskerioverenskomsten: 1 bokstav A nr. 5 om ansettelses vilkår, 2, nr. 4 vedrørende renhold av lugar, 2, nr. 8 er et nytt punkt om tap av sensorer, 3, nr. 6 om salg av båt eller kvoter, 3, nr. 9 om hviletid, 3, nr. 10 om verkstedarbeid, 3, nr. 11 om godtgjørelse ved ekstraarbeid, 6, nr. 17 om forskudd ved dagsverksavlønning, 8 bokstav B, nr. 11 om telekommunikasjon, 8 bokstav B, nr. 25 om egnings- og klavingskostnader, 9 bokstav B om pensjon er opphevet, 10 nr. 6 om fremleggelse av helseattest, 10 nr. 7 er et nytt punkt om ruskontroll, I Oppgjørsavtalene: 8, ferskreketrålfiske på kysten mv, 14, snurpenotfiske, 17, snurrevadbåter med foredlingsproduksjon om bord er opphevet. 18, brugdefangst er flyttet til 17 19, småhvalfangst er flyttet til 18 20, juksa og dorgefiske materielle endringer, samt flyttet til 19, 21, teinefiske etter bunnfisk er flyttet til 20, 22a, om enhetskvoteordning mv. er endret, samt flyttet til 21 og 23a, b og c, om hyresatser/ekstralott I tillegg til ovennevnte, er tilsettingsavtalen endret. 4

5 FISKERIOVERENSKOMST 1. Ansettelse/oppsigelse og avskjed A. Ansettelse 1. Ansettelser skal skje skriftlig, jfr. sjømannslovens a) Rederiet i samarbeid med skipper foretar ansettelse av mannskap. Om mulig skal mannskapet gjennom tillitsmann gis anledning til å uttale seg før ansettelsen. Ansettelsesforholdet er å anse som fast og løper inntil det sies opp av en av partene, med mindre noe annet er avtalt i ansettelsesavtalen. b) Rederiet har mulighet til å opprette inntil to rekrutt-/lærlingestillinger om bord i hvert fartøy, det vises til 26 og 27a. 3. Mannskapet har krav på fri reise til fartøyet ved tilsetting dersom det ikke dekkes av det offentlige. 4. Reder/skipper bør gi førstereismannskap informasjon ved tiltredelse på fartøy om at de må stå på blad B i Fiskermanntallet for å få fulle rettigheter som fisker. 5. Utenlandsk mannskap ansettes på samme tariffmessige vilkår som norsk mannskap. Det er en forutsetning for ansettelse at de må kunne kommunisere med øvrig mannskap. B. Oppsigelse 1. Oppsigelse skal skje skriftlig. 2. Oppsigelsestiden er en måned. 3. Har mannskapet vært ansatt i rederiet i minst 5 år gjelder en gjensidig oppsigelses tid på to måneder, og på minst 3 måneder dersom ansettelsen i rederiet har vart i minst 10 år. For skipper er oppsigelsestiden 3 måneder. 4. For vikarer og midlertidig ansatte opphører ansettelsesforholdet ved det avtalte tidsroms, arbeidsforholds, sesong eller turs utløp. 5. Tjenesteforholdet opphører ikke uten oppsigelse under båtens verkstedopphold, driftsstans, fangststopp, driftsstans i forbindelse med høgtidsdager eller andre kortvarige opphold i fisket. 5

6 6. Mannskap kan fratre uten oppsigelsestid i de tilfeller som er nevnt i sjømannslovens 11 og 12, punkt 1a, b og c og punkt Mannskap har rett og plikt til å stå om bord i oppsigelsestiden. Reders plikt til å utbetale hyre/lott bortfaller ved mannskapets fratredelse. 8. Dokumenterte utgifter, herunder tap av fangst som påføres ved at mannskap slutter før oppsigelsestidens utløp, kan det gjøres fratrekk for i mannskapets gjenstående hyre/lott. Dog skal Sjømannslovens 23 pkt 1 c legges til grunn. 9. Mannskap kan ikke sies opp uten at dette er saklig begrunnet ut fra fartøyets drift, mannskapets forhold jfr. denne avtales 2 og sjømannslovens Ved urettmessig oppsigelse av mannskap betaler rederiet erstatning til mannskapet for tapt lott i minst 2 to - måneder, beregnet etter gjennomsnittslott pr. mann pr. måned for siste driftsår. C. Avskjed Mannskap kan ikke gis avskjed uten at dette er begrunnet i sjømannslovens 15 og fremgangsmåten i samme lovs 16 er fulgt. D. Fellesregler for oppsigelse og avskjed 1. Oppsigelse og avskjed fra rederiets side må oppfylle de formkrav som framgår av sjømannslovens 5A. 2. Sier reder opp mannskap, har vedkommende krav på fri hjemreise hvis ikke hjemreisen er dekket av det offentlige, eller avskjed er gitt i medhold av Sjømannslovens 15 jfr. 16. * Deler av Sjømannsloven er trykt bak i heftet. 2. Mannskapets plikter 1. Mannskapet plikter etter skippers ordre å utføre det arbeide som er vanlig og påkrevet under drift. 2. Mannskapet skal delta i om bord- og ilandbringelse av utstyr og redskaper. 3. Mannskapet plikter til enhver tid å holde sine lugarer i forsvarlig orden og hygienemessig stand, jfr. 41,3. ledd i sjømannsloven. 6

7 4. Etter endt tur plikter mannskapet å foreta rengjøring av båten etter vanlig praksis for det enkelte fiske. Ved mannskapsbytte eller endt sesong, plikter mannskapet å vaske og rydde egen lugar. Unnlates dette, kan mannskapet kreves for vask inntil kr. 1000,-. Denne godtgjørelsen tilfaller den som vasker. For arbeid etter endt tur utover det som er nevnt foran i denne bestemmelsen, skal mannskapet ha en godtgjørelse pr. time. Timesatsen følger av 3 pkt. 17.» 5. Mannskap som ikke deltar i arbeid som nevnt over skal trekkes i lott. Ved beregning av fraværet kan turen gjøres om i dagsverk. Den trukne del tilfaller de øvrige mannskaper. Dersom det må leies hjelp, går den trukne del til å betale den leide hjelp. 6. For det tilfelle at mannskapet holder redskaper, plikter vedkommende ved turens begynnelse å ha disse i forsvarlig stand. Redskapene skal ved turens begynnelse godkjennes av skipper, eller den han bemyndiger. Videre plikter mannskapet å ha om bord en avtalt mengde reservebruk. 7. Ved reparasjoner av bruk/redskaper som krever mer enn 3 timers arbeid for et samlet mannskap, (3 timer pr mann), skal mannskapet ha en godtgjørelse etter satsen i 3 pkt. 11. Gjelder for alle brukstyper og oppgjørsavtaler. 8. Mannskapet plikter å påse at sensorer er forsvarlig oppbevart under fiske. Ved tap av sensorer der uaktsomhet kan påvises går innkjøp av erstatningssensorer inn i fellesutgiftene. Gjelder ikke ved fastkjøring, eller tap under ordinært fiske.» 3. Rederens plikter 1. Reder/skipper har en alminnelig informasjonsplikt for alt som vedrører fartøyets drift som har betydning for mannskapets arbeid om bord. 2. Reder/skipper skal sørge for at båten har de nødvendige redskaper og utstyr som kreves for at det aktuelle fisket eller fangsten skal bli så rasjonell som mulig. Skipper skal i samråd med tillitsmann om bord, påse at mannskapet får tilstrekkelig hviletid, slik at det ikke går utover fartøyets sikkerhet og mannskapets helse. 3. Reder skal også sørge for at båten etter et verkstedopphold blir nedvasket og rengjort. 4. Redskap og utstyr skal være i forsvarlig og brukbar stand når de tas om bord. 7

8 5. Etter samråd med mannskapets tillitsmann skal innkjøp av fellesbruk og utskifting av bruk avgjøres av reder/skipper uavhengig av hvem som eier bruket. 6. Ved salg av båt eller kvote eller lengre tids planlagt verkstedopphold, slik at båten tas ut av drift, plikter reder i god tid og så tidlig som mulig å informere mannskapet skriftlig om dette. Hvis arbeidsforholdet skal opphøre, plikter reder å følge sjømannslovens bestemmelser om oppsigelse. Overholdes ikke denne informasjonsplikt, forplikter reder overfor mannskapet å yte en økonomisk kompensasjon, tilsvarende lott ved normal drift med det aktuelle fartøyet i en tidsperiode tilsvarende mannskapets oppsigelsestid i henhold til 1 B pkt. 1, 2 og Dersom de forhold som er beskrevet i det foregående gir mannskapet rett til arbeidsledighetstrygd, går arbeidsledighetstrygden i fradrag. 8. Reder skal sørge for at det finnes toalett, varmt og kaldt vann om bord. 9. I henhold til Sjøfartsdirektoratets forskrift om Arbeids- og hviletid er tariffpartene enige om følgende unntak, i henhold til forskriftens 9 Fravik: Skipper skal, i samråd med tillitsmann om bord, påse at mannskapet får tilstrekkelig hviletid, slik at det ikke går utover fartøyets sikkerhet og mannskapets helse. Det er ikke tillatt å avvike fra minstekravet i skipssikkerhetsloven 24, 3. ledd for noe mannskap. 10. De av mannskapet som deltar i verkstedarbeid ved verkstedopphold, skal betales med timelønn. Satsene skal være lik satsen som er satt i 3 pkt. 11. Flytting av redskap grunnet verkstedarbeid omfattes ikke av dette punktet. 11. Godtgjørelse for arbeid som utføres etter 2 pkt. 4, 2 pkt. 7, 3 pkt. 10 skal ha en timesats på kr. 175,-. Timesatsen skal reguleres etter konsumprisindeksen pr annet hvert år. 4. Garantiordningen 1. Reder plikter i de tilfeller vedkommende fiske omfattes av garantiordningen, å sende inn krav om oppgjør ved underskottstur samt foreta utbetaling i samsvar med garantiordningens bestemmelser. 8

9 2. Mister mannskapet rett til garantilott/arbeidsledighetstrygd grunnet forhold som kan lastes rederiet/skipper, skal rederiet dekke mannskapets tap. 3. Mannskap som både er opptatt på blad B i Fiskermanntallet og medlem i Norges Fiskarlag skal ha utbetalt et beløp som til enhver tid er lik den statsgaranterte garantilott. Første utbetaling etter 21 dagers ansettelse, deretter hver 14. dag i den tid fartøyet er i drift. Av dette beløpet skal offentlige pålagt trekk fratrekkes. 4. Reders forpliktelse til å dekke egengarantien for mannskapet er begrenset til Garantikassens regler. 5. Dersom mannskap som nevnt over kommer under minsteinntektsgrense for å få garantilott dekkes et beløp tilsvarende ovennevnte. 6. For de som er avlønnet med fast hyre, skal hyren komme i tillegg til garantilotten. Protokolltilførsel: Partene er enige om at det ved endringer av Garantiordningen opptas forhandlinger om tilpasninger i denne bestemmelse. 5. Reders forsikringsplikt 1. Reder plikter å tegne Pakkeforsikring for det største antall ansatte tilknyttet fartøyet i forsikringsperioden. For vikarer og midlertidig ansatte skal det tegnes tilleggsforsikring for den perioden de er ansatt. 2. Reder plikter å informere mannskapet til enhver tid om hvilke forsikringsforhold som gjelder. Reder plikter videre å sørge for at forsikringsbevis og vilkår utleveres det enkelte mannskap mot kvittering. 3. Forsikringen skal være i henhold til den kollektive forsikringsavtale Norges Fiskarlag har inngått angående Pakkeforsikringen og skal gi følgende erstatning pr. mann: A. Sykdom 1. Dersom reder/båteier og mannskap er enige om å tegne sykehyreforsikring, kan dette gjøres i tillegg til Pakkeforsikringen. Sykehyreforsikringen er en frivillig tilleggsforsikring til pakkeforsikringen. I tillegg til forsikringen er sykehyre dekket med inntil kr pr måned i inntil 3 måneder, dvs. inntil kr 210 pr. dag. Sykehyreforsikringen gjelder på følgende vilkår: Forsikringen gjelder ikke for sykdom til og med 5 dagers varighet. Ved sykdom av lengre varighet, erstattes tap av lott fra første dag. 9

10 Assurandøren svarer for tap av lott som følge av sykdom utover det som dekkes av sykepengeordningen begrenset til det avtalte månedsbeløp, regnet pro rata pr dag av sykeperioden i inntil 3 måneder fra sykemeldingstidspunktet. Lottapet beregnes på grunnlag av mannslott til øvrige mannskaper på det fartøy sykemeldte forlater pga sykdom/skade i den tid sykemeldingen varer, fratrukket sykepengene for samme periode, begrenset til 3 måneder. Assurandøren svarer ikke for tap av lott for mannskap som blir sykmeldt pga sykdom som vedkommende har vært sykemeldt for i løpet av de siste 12 måneder. 2. Dersom reder/båteier og mannskap er enige om å tegne behandlingsforsikring, kan dette gjøres i tillegg til Pakkeforsikringen. B. Forlis/havari 1. Forsikringen dekker inntil 3/10 G. Erstatningene beregnes etter antall dager dokumentert ledighet inntil en måned fra forlisdato. 2. I havaritilfeller må fartøyet dessuten ha vært ute av drift i forbindelse med reparasjon i minst en måned. Maskinhavari dekkes ikke. Forlishyre-erstatning utbetales en måned etter uhellet i henhold til bekreftet oppgave fra skipper/reder over mannskapets ledighet. C. Dødsfallshyre Forsikringen erstatter 3/10 G som utbetales til ektefelle/samboer eller barn under 18 år. D. Tap av eiendeler Forsikringen erstatter mannskapets tap av eiendeler unntatt kontante penger med inntil 1/2 G og 2/3 G i de tilfeller Sjømannsloven krever dette, når tapet skyldes ulykke som rammer fartøyet, eller innbruddstyveri om bord. Tap som følge av brann/innbrudd i rorbu erstattes når det ikke er tegnet annen forsikring. E. Hjemsendelse fra norsk havn Forsikringen dekker kostnader ved hjemsendelse av sykt mannskap med inntil kr utover det som dekkes av folketrygden eller fartøyets ansvarsforsikring. 10

11 F. Gruppelivsforsikring 1. Denne forsikring gjelder hele døgnet også i fritid. Erstatning 9 G, som utbetales uavhengig av dødsfallsårsak som inntreffer før det kalenderår forsikrede fyller 60 år. Erstatningen avtrappes deretter med 1/2 G pr. år og gjelder ut det kalenderår den forsikrede fyller 67 år, likevel ikke lenger enn til det tidspunkt man mottar hel alderspensjon fra Folketrygden. 2. I de tilfeller sikrede etterlater seg ektefelle/samboer og særkullsbarn skal erstatningssummen fordeles på 2/3 på ektefelle/samboer og 1/3 på særkullsbarn under 20 år. Forøvrig skjer utbetaling til ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger og øvrige arvinger etter loven. Disse er begunstiget i den rekkefølge de her er nevnt. 3. Ovennevnte rekkefølge kan fravikes ved at arbeidstakeren oppnevner en eller flere personer som er begunstiget til forsikringssummen. G. Yrkesskade De forsikrede er dekket hele døgnet for yrkesskade/yrkessykdom som vedkommende måtte bli rammet av under arbeidsforholdet med unntak av ferier, friturer og den tida mannskapet har fritid i land. Mannskapet er videre yrkesskadedekket på reise til og fra fartøyet der dette dekkes av Statskassen, reder eller går til fratrekk av bruttofangst. Mannskapet er under enhver omstendighet dekket om bord i fartøyet/i burom* på land og under iland- og ombordstigning samt på land i arbeid for båten. De avtalte dekninger skal gjelde for alle uansett fartøyets størrelse og registreringsforhold. Når forsikringstilfellet er konstatert, har skadelidte/etterlatte rett til følgende erstatning: - Påførte og fremtidige utgifter. - Tapt inntekt. - Tap i fremtidig inntekt. Ved 100 % ervervsmessig uførhet ytes erstatning i h.h.t. vilkårenes 4. Erstatningen har aldersopptrapping t.o.m. 44 år og aldersavtrapping f.o.m. 47 år. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen. - Menerstatning. Ytes med inntil 4,5G ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følge av en yrkesskade/yrkessykdom/ulykkeskade. - Erstatning ved dødsfall. Erstatning til ektefelle/samboer ytes med inntil 15 G. 11

12 - Dødsfallserstatning til barn ved tap av forsørger. Ytes med inntil 6,5 G. Avtrappes i henhold til barnets alder. Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning. - Erstatning for begravelseskostnader. For kostnader ved begravelse erstattes 1/2 G. Dette gjelder selv om avdøde ikke etterlater seg personer som har krav på erstatning for tap av forsørger. Protokolltilførsel: Partene gjør oppmerksom på behovet for å tegne separat yrkesskadeforsikring for ekstrahjelpere. H. Avtalte tilleggsdekninger til yrkesskadeforsikringen 1. Menerstatning Forsikringen gir en samlet menerstatning på 18 G ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følge av yrkesskade/yrkessykdom som inntreffer i forsikringstiden. Ved lavere medisinsk invaliditet utbetales erstatning forholdsmessig. Det gis ikke menerstatning for medisinsk invaliditet under 15 %. Menerstatningen avtrappes med 2,6 % pr. år fra og med fylte 62 år, maksimalt 20,8 %. 2. Dødsfall som følge av yrkesskade eller yrkesulykke Fra yrkesskadeforsikringen utbetales erstatning utover den lovbestemte slik at etterlatte etter yrkesskade/yrkesulykkedødsfall er sikret en total dødsfallserstatning på minimum 10G. Tilleggsdekningen medfører en stopp i avtrappingen av yrkesskadeforsikringen fra 61 år. Fra og med det kalenderår forsikrede fyller 61 år og frem til og med 67 år er erstatningen 12G og deretter 10G frem til og med det kalenderåret forsikrede fyller 70 år. Tilleggsdekningene opphører ved utløpet av det kalenderår den forsikrede fyller 70 år. I. Fritidsulykke Dødsfall som følge av fritidsulykke 1. Etterlatte er sikret minimum 10G (inkl. gruppeliv) ved dødsfall som skyldes fritidsulykke. Frem til det kalenderår forsikrede fyller 60 år er erstatningen 13,5G, for 60-åringer er erstatningen 13G, for 61-til og med 67-åringer er erstatningen 12G og deretter 10G frem til og med det kalenderåret forsikrede fyller 70 år. 12 Utbetaling av dødsfallerstatning skjer til ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentsarvinger eller øvrige arvinger etter loven.

13 Ovennevnte rekkefølge kan fravikes ved at arbeidstakeren oppnevner en eller flere personer som er begunstiget forsikringssummen. 2. Ved dødsfall som følge av ulykke i fritid utbetales et begravelsesbidrag på 1/2G. Begravelsesbidraget (1/2G) utbetales til den/de som kan dokumentere å ha lagt ut for slike kostnader. Ulykkesforsikring fritid - skade (medisinsk invaliditet) 1. Forsikringen gir en erstatning på 18 G ved ulykker som inntreffer i fritid og som medfører 100 % medisinsk invaliditet. Ved lavere medisinsk invaliditet utbetales erstatning forholdsmessig. Ved medisinsk invaliditet under 15 % utbetales ikke erstatning. Ulykkesforsikringen (dødsfall og skade) gjelder t.o.m. det kalenderår sikrede fyller 70 år. J. Andre bestemmelser 1. Beløpene skal reguleres i forhold til endringer av grunnbeløpet i Folketrygden pr. 1. januar hvert år. Ved erstatning fra yrkesskadeforsikringen er det grunnbeløpet som til enhver tid er fastsatt av Stortinget som gjelder. 2. Reder plikter å tegne fangstforsikring for en mellom reder og mannskap avtalt forsikringssum og vilkår. Reder plikter å tegne ansvarsforsikring. 3. Dersom reder unnlater å oppfylle sine forpliktelser etter denne paragraf, er han personlig ansvarlig overfor mannskapet eller deres etterlatte etter de samme regler som er nevnt ovenfor. 4. Krav om erstatning etter denne forsikringsavtale rettes gjennom reder/båteier til assurandør. Nekter reder å fremme kravet, oversendes kravet til Mannskapsseksjonen, Norges Fiskarlag. 5. Krav vedrørende pkt. A, B, C, og D samt fangst, redskap, utstyr og rederansvar, som ikke er framsatt overfor assurandøren innen 1 år etter at reder fikk kjennskap til tapet, erstattes ikke. For Pakkeforsikringen gjelder vilkår som er fastlagt i: - Vilkår for fiskeriforsikring med særvilkår for 5 Pakkeforsikringen. - Gjensidige Forsikring sine vilkår om Pakkeforsikringen. - Vilkår for ansvarsforsikring for kyst- og fiskefartøy. *med burom menes rorbu, engerbu o.l. 13

14 6. Fangst og oppgjør 1. Reder har rett til på forhånd å selge fangsten. Er fangsten solgt på forhånd, plikter reder/skipper å meddele dette skriftlig til mannskapet. 2. Finner reder å overta fangsten selv, eller ikke vil selge fangsten etter avsluttet tur, kan mannskap forlange oppgjør etter dagens oppnåelige pris medregnet evt. faste pristillegg. Det vil imidlertid være prisen på det tidspunkt når mannskapet krever fangsten solgt, som skal legges til grunn. 3. I de tilfeller der det forhandles om pris på fangsten skal mannskapet orienteres om forhandlingene. 4. a) Reder har ikke rett til på noen måte - til fordel for tredjemann - å forføye over den del av fangstens verdi som faller på mannskapet. 14 b) Mannskap har ikke rett til å ta kokfisk utover eget forbruk. 5. Ved inngåelse av factoringavtaler eller ved annen avtale om kreditt, kan den del av fangstens verdi som tilfaller mannskapet, ikke pantsettes uten at mannskapet gir sin tilslutning til dette og at garanti for lottoppgjøret er gitt. 6. Mannskapet har rett til ved tillitsmannen å delta i oppgjøret for avsluttet tur. Dersom tillitsmann ikke er valgt eller har forfall, representeres mannskapet ved 2 av besetningsmedlemmene. 7. Hvis mannskap på fartøyet krever det, skal båteier/rederi foreta trekk i lott av vedkommendes medlemskontingent til Norges Fiskarlag, og sørge for at beløpet snarest blir overført til Norges Fiskarlag. 8. Oppgjøret for sesong/tur skal foretas snarest og senest 20 dager etter at sluttoppgjør fra salgslag/kjøper foreligger. 9. Mannskapet har rett til forskudd hver 3. måned som skal ligge opp til 75 % brutto av opptjent lott med fratrekk av skatt og andre pålagte trekk. Bestemmelsen om forskuddsutbetaling gjelder ikke for fartøy som gjør opp med dagsverk under forutsetning av at rederiet foretar faste overføringer til mannskapet, minimum 1 gang pr. måned. Lottoppgjør skal foretas minst to ganger pr. år, se likevel denne paragrafs pkt. 16 Dagsverkavlønning og pkt. 17 Fast utbetaling av forskudd. 10. For erstatninger, godtgjørelser og tilskott nevnt under 8, pkt. 1-8 skal tilsvarende oppgjør foretas senest 20 dager etter at utbetaling til reder foreligger. Ved

15 overskridelse av disse frister tilkjennes mannskap - en rente på 9 %. 11. Ved oppgjøret kan alle fiskesedler og alle utgifter, herunder beholdninger ved turens begynnelse kreves legitimert ved bilag. Gjenværende beholdninger går i fradrag i tilfelle forbruket inngår i fellesutgiftene. Kopi av oppgjøret sendes tillitsmannen etter endt tur, dersom denne ikke har deltatt i oppgjøret. 12. Mannskapet skal ha skriftlig avregning som viser utgifter og inntekter i fisket. 13. Foreldelse av mannskapets lottkrav løper fra dato for kvittering av lottavregning eller ved postforsendelse, fra poststemplet dato. Lottoppgjør oversendes mannskapet snarest og senest 7 dager etter lottavregningens datering. 14. Dersom tvist om oppgjør oversendes Mannskapsseksjonen/Båteierseksjonen til behandling har seksjonene samme rett som tillitsmannen til å kreve oppgjøret fremlagt med bilag, og om påkrevet, få tilsendt kopi av oppgjørsskjema. Rederiets krav på tilbakebetaling av for mye utbetalt lott bør fremsettes uten ugrunnet opphold etter lott- og hyreavregningens dato, og senest innen 12 måneder. Mannskapenes klage på oppgjør bør skje uten ugrunnet opphold og senest 12 måneder etter at Lottavregningen er mottatt. OPPGJØRSFORMER Ved ansettelse skal det nedfelles i tilsettingsavtalen hvilken oppgjørsmåte rederiet benytter. Dersom et rederi velger å bytte oppgjørsform, skal mannskapet informeres skriftlig på forhånd. Endring av oppgjørsform kan kun gjennomføres gjeldende fra 1. januar eller 1. juli så fremt mannskapet er skriftlig informert om dette minst 1 måned før endringen skal tre i kraft. OPPGJØR ETTER FAKTISK FANGST 15. a) På fartøy hvor ikke annet er varslet skriftlig skal oppgjør foretas ut fra faktisk fangst i den periode den enkelte har deltatt. Ved fiskeri hvor fisk eventuelt blir låssatt skal deling foretas etter dagsverk mellom den som har deltatt i selve fangsten på den ene siden og den som har deltatt i ettersyn/levering på den annen side. Det vises for øvrig til Fiskerioverenskomstens 2 - Mannskapets plikter. 15. b) Ved oppgjør etter faktisk fangst skal negativt resultat på en sesong/fiskeri/tur ikke kunne overføres til neste eller forrige sesong. 15

16 16. DAGSVERKAVLØNNING Når det på et fartøy er avtalt dagsverkavlønning skal oppgjør foretas for en på forhånd avtalt tidsperiode, minst en gang pr år. Oppgjør blir foretatt ut fra antall dager den enkelte er om bord i oppgjørsperioden. Som tid om bord regnes også arbeid i forbindelse med klargjøring og avslutning av et fiskeri/sesong. 17. FAST UTBETALING AV FORSKUDD TIL MANNSKAP For helårsdrevne båter over 21 m l.l. skal mannskapet ha utbetalt et forskudd på lott og fast hyre på minimum kr ,- inkl skatter og andre offentlige pålagte trekk, en gang pr. måned. For båter mellom 15 og 21 m l.l. skal mannskapet ha utbetalt et forskudd på tilsvarende betingelser, minimum kr ,- pr mnd. i den tid båten er i drift. Forskuddet skal på vanlig måte avregnes mot opptjent lott og hyre minst en gang pr. år. For mye utbetalt forskudd til et mannskap kan trekkes i vedkommendes lønn/lott/offentlig ytelse, selv om mannskapet skifter arbeidsgiver. Denne bestemmelse gjelder ikke for mannskap som får hyre etter pkt HYRE I de tilfeller det er avtalt dagsverkavlønning, og lottoppgjør en gang pr år, skal det betales ut en fast bruttohyre på kr ,- pr. mnd. ombord til mannskapet. Ved årets slutt går dette til fratrekk på lottoppgjør. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at forskudd på lott utbetales utover avtalt hyre. Når pkt. 18 kommer til anvendelse reduseres mannskapsandelen med 0,4 % i alle tabeller. 7. Tillitsmann 1. Tillitsmann skal velges av og blant lottakere/prosentfiskere på enhver fiskebåt hvor det er mer enn 1 lottaker/prosentfisker om bord. 2. Kun medlemmer av Norges Fiskarlag kan velges og delta i valget av tillitsmann. Valg skal foregå minst en gang pr. år. Når det er valgt tillitsmann om bord, plikter man å gi melding til skipperen om dette. 3. Dersom mannskapet har noe å framføre overfor reder/skipper, skal dette framføres gjennom tillitsmannen. Den tillitsvalgte skal uten ugrunnet opphold få svar på sine henvendelser. 16

17 4. Tillitsmannen skal påse at det blir tegnet forsikringer i henhold til 5, og at det sendes melding om krav til Garantikassen når det foreligger grunnlag for det i henhold til Garantikassens forskrifter. 5. I saker som angår mannskapets sysselsettings-/inntekts- og arbeidsforhold, skal mannskapets tillitsvalgte gis nødvendig informasjon og muligheter til å fremme sine synspunkter før båteieren tar avgjørelse i saken. 6. Tillitsmann kan ikke sies opp fra fartøyet uten saklig grunn. 7 A. Rett til permisjon for tillitsmenn i faglag/salgslag Skipper/mannskap som deltar i fisket og som er valgt som tillitsmann i salgslagene/faglagene, har rett til permisjon fra fiskebåten for å delta i lagets møter og forhandlinger. Reder sørger for vikar for vedkommende tillitsmann. Dersom vikar ikke kan skaffes, skal den omsøkte permisjon avgjøres av mannskapets tillitsmann og skipper. 7 B. Diverse permisjoner 1. Mannskapet har rett til velferdspermisjoner i henhold til sjømannslovens 11. Særtrykk av sjømannslovens 11 finnes bakerst i dette heftet. 2. Permisjoner ved svangerskap, fødsel, adopsjon og i barnets første leveår gis med hjemmel i sjømannslovens 13.3, Forskrift om permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon og i barnets første leveår. Forskriften finnes bakerst i dette heftet. 3. Ved mannskapets rett til velferdspermisjon etter sjømannslovens ledd, har mannskapet rett på forskudd til hjemreise fra nærmeste havn. 8. Bruttofangst A. Følgende inntekter, erstatninger, godtgjørelser og tilskudd inngår i bruttofangst: 1. Fangstinntekt. 2. Erstatninger for fangsttap. 3. Bergelønn, med mindre noe annet er avtalt. 4. Godtgjørelse for ilandføring av fangst fra andre båter. 5. Godtgjørelse for trekking av annen båts bruk. 6. Tilskudd eller deler av tilskudd som ytes over fiskeriavtalen mellom Norges Fiskarlag og Staten og som skal gå til reduksjon av vedtatte fellesutgifter. Unnlater reder å søke tilskudd som nevnt, blir han med egne midler ansvarlig overfor mannskapet. 17

18 7. Inntekter av oljevernøvelse/aksjon, eller ikke planlagte oppdrag for oljeindustrien som fører til at fartøyet tas ut av fiske for en periode som ikke overskrider 3 uker. 8. Inntekter av forsøksfiske, letetjeneste og inntekter i forbindelse med avtaler med Havforskningsinstituttet. Generelt til de enkelte punktene: Det skal gjøres opp ut i fra det fisket fartøyet driver/det siste fisket det har deltatt i. B. Følgende utgifter blir å fratrekke brutto fangst når disse inngår i driftsutgifter for en tur/sesong: 1. Produktavgift til folketrygden, avgift til salgslag, tariffavgift, strukturavgift, kontrollavgift og nox-avgift. 2. Leie av annet fartøy med mannskap til trekking av eget bruk. 3. Inndragning av fangst foretatt av norsk eller utenlandsk myndighet eller andre, når skipperen bare er lite å legge til last. 4. Forsikringspremier, jfr Freon og hydraulolje til normalt forbruk under drift. Forbruk grunnet dårlig vedlikehold regnes ikke som normalt forbruk. 6. Utgifter i forbindelse med lagring av fangst i påvente av salg, administrert gjennom salgslag og rederi. 7. Havneutgifter, herunder tollklareringsutgifter og agentkostnader. 8. Kost til mannskap. 9. Bensin, smøreolje, solarolje, fett og tvist til vanlig forbruk under drift. 10. Strømutgifter i forbindelse med fisket. 11. Telekommunikasjon vedrørende driften, herunder kostander forbundet med pålagt rapportering. 12. Hyre til stuert/kokk og hjelpegutt. 13. Is, salt og vann. 14. Rengjøringsmidler og utgifter til leie av rengjøringsutstyr, jfr Losse/fraktutgifter. 16. Sløyeutgifter. 17. Leie av kasser. 18. Emballasje. 19. Alle redskaper til juksa, dorg og harpefiske unntatt juksasnelle og juksamaskin, dorgemaskin og dorgstenger. 20. Ammunisjon, granater og tap av hvalharpuner under drift. 21. Leie av egnebu/arbeidsrom og oppholdsrom under drift. 22. Agn. 23. Bøtingsforsyn, angler, snuere, kniver, kniver til sløyemaskin, klepper, langhytter og garnhytter, børster til lineegnemaskin og sløyemaskin. 24. Godtgjørelse til hjelpere og ilandføring av fangst. 25. Egnings- og klavingskostnader, øvrig leid hjelp på land i forbindelse med driften. 26. Landslott. 18

19 27. Konserveringsmiddel. 28. Godtgjørelse til løshjelpere etter Oppgjørsavtalens Utgifter vedrørende forbruk av medisin. Gjelder ikke sertifisering. 30. Arbeidshansker for et avtalt beløp avpasset etter det enkelte fiske. 31. Lisensavgift for fiske i utenlands sone samt lisensavgift for fiske i norsk sone levert i utenlands havn. 32. Utgifter ved kjøp av tidsavgrensede utenlandske fiskerettigheter, skolekvoter, havarikvoter og forskningskvoter. (Gjelder den delen som blir fisket.) 33. For fiske i henhold til driftsordningen skal egen kvote fiskes først. Som fellesutgift tas med totalkostnader dog begrenset til 22 % av fangstverdien av den leide kvoten. Bestemmelsen kan også benyttes internt i samme rederi forutsatt at fartøyet som kvoten tilhører ligger i opplag og har løpende kostnader knyttet til eks. forsikringer etc. C. Utgifter som nevnt foran under pkt. B kan ikke føres til fradrag dersom disse er dekket gjennom forsikring eller annen refusjonsordning. D. CO2-avgiften og mineraloljeavgiften/grunnavgiften ekskl. svovelavgift holdes utenom oppgjør til mannskap, så lenge refusjonsordningen varer. E. All merverdiavgift, utenom på proviant, holdes utenom oppgjøret til mannskap. F. Forhandlingspartene er enige om at dekning av kostnader ved montering og bruk av satelitt-tv kan avtales mellom mannskap og båteier. 9. Ferie 1. Mannskapet har rett til ferie i henhold til Lov om ferie for fiskere av Det skal betales 10,2 % feriepenger av timelønn. 10. Verne- og helsetjenester 1. På hvert skip skal det velges verneombud i henhold til forskrift av Skipsføreren skal med bistand av skipets tillitsmann sørge for valg av verneombud. Opplysninger om hvem som er valgt, skal føres i skipets dagbok. 3. Den som er valgt, plikter å påta seg vervet. 4. Reder/skipper og verneombud/mannskap plikter å påse at arbeidet om bord i det enkelte fartøy organiseres med sikte på å unngå skader og ulykke, jfr. Sjømannslovens

20 5. Fartøy fra distrikt hvor det er etablert avtale i samsvar med rammeavtale mellom Norges Fiskarlag og Den Norske Legeforening om bedriftshelsetjeneste for fiskere, skal slutte seg til helsetjenesten. Utgiftene fratrekkes bruttofangst. 6. Mannskap skal fremlegge helseattest når det kreves i overensstemmelse med Sjøfartsdirektoratets regelverk. Rederiet dekker utgiftene i denne forbindelse mot kvittering. 7. For å forebygge og avdekke eventuelt misbruk av rusmidler, skal mannskapet på henstilling fra rederi/skipper avgi nødvendige tester, i henhold til tilsettingsavtalenes vilkår. 11. Avløserordning 1. Ved bruk av denne paragraf plikter reder/skipper å gi nytt mannskap skriftlig informasjon om dette ved tilsettingen. Dersom dette ikke er gjort, skal mannskapet ha oppgjør for faktisk fangst. 2. a) Med "avløser" forstås en person av et fast mannskap som det periodevis skiftes blant. b) Mannskap og reder bør føre forhandlinger med sikte på å få vurdert etablering av avløserordninger for det enkelte fartøy. c) På fartøy med avløserordning og hvor det blir skiftet mannskap i løpet av et fiske/en sesong blir turene omgjort i dagsverk inkl. klargjøring og levering. d) Mannskap får oppgjør etter antall dager hver mann har vært om bord i båten. 3. Utgifter i forbindelse med skifte av mannskap går til fratrekk i bruttofangst. 12. Behandling av tvistesaker a. Tvist om forståelse av denne overenskomst med tilknyttede oppgjørsavtaler oversendes seksjonene til behandling. b. Tvist mellom rederi og mannskap gjeldende oppgjør eller tjenesteforhold for øvrig, skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom rederiet og mannskapets tillitsmann. Oppnås ikke enighet kan hver av partene ved skriftlig henvendelse til sine respektive seksjoner kreve saken opptatt til behandling. c. Kun mannskaper som er medlem av Norges Fiskarlag ytes bistand i tvistesaker. 20

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

punkt a er utbetaling av tilskudd i

punkt a er utbetaling av tilskudd i ØELDING FRA FISKERIDIREKTØREH Møllendalsv. 4, Pb 185. 5001 BERGEN. /c;5~/0 Bergen, 26.6.1986 KØT/TBR ENDRING I FORSKRIFT FOR DRIFTSTILSKUDD 1986. I medhold av 7 bokstav g i avtale av 20.

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften)

Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften) Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX.XX 2010 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

HERA BEMANNING AS Trondheim, 7. september 2016 Forsikringsbevis for ansatte i HERA BEMANNING AS Avtalenummer: Gruppe: PV14221 Alle ansatte Gjelder fra: 1. oktober 2016 ###Bedrift~PV14221~~917384711~07.09.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Med Aktivt Skadereduserende Program Vilkår av Avløser forsikringsvilkår fra

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Med Aktivt Skadereduserende Program Vilkår av Avløser forsikringsvilkår fra Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Med Aktivt Skadereduserende Program Vilkår av 01.11.2016 Avløser forsikringsvilkår fra 01.08.2014 Innholdsfortegnelse side side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014

Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014 Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014 Foto: Inn på tunet Trøndelag SA Inn på tunet hvordan sikre idyllen? Gårdstunet i utgangspunktet en produksjonsarena for næringsvirksomhet Forsikring i et livsløpsperspektiv

Detaljer

AVTALE. mellom REDERIENES LANDSFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende

AVTALE. mellom REDERIENES LANDSFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende Gjelder fra 1. april 2008 til 31. mars 2010 AVTALE mellom REDERIENES LANDSFORENING og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING OM BORD TIL

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Norsk Sjøoffisersforbund. Norsk Trålforening. vedrørende SKIPSFØRERE OG STYRMENN PÅ FERSKFISK-/RUNDFRYSETRÅLERE

OVERENSKOMST. mellom. Norsk Sjøoffisersforbund. Norsk Trålforening. vedrørende SKIPSFØRERE OG STYRMENN PÅ FERSKFISK-/RUNDFRYSETRÅLERE OVERENSKOMST 2 0 1 1 mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Trålforening vedrørende SKIPSFØRERE OG STYRMENN PÅ FERSKFISK-/RUNDFRYSETRÅLERE Gjeldende fra 1. april 2011 INNHOLD SKIPSFØRERE..... 1 1 A Tjenestetid

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING GIll FORSIKRING INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE 2016 GRUPPELIVSFORSIKRING Det gis her en oversikt over de viktigste bestemmelsene i gruppelivsavtalen mellom Virke (Apotekene) og ACE Europe

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter og Fagforbundet Fellesorganisasjonen vedrørende

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Rundskriv nr 36/2008 Tromsø, 01.10.2008

Rundskriv nr 36/2008 Tromsø, 01.10.2008 Rundskriv nr 36/2008 Tromsø, 01.10.2008 Rundskriv nr 40/2006 utgår Til Fiskere og registrerte kjøpere Kopi: Fryselager REGELVERK FOR OMSETNING AV OMBORDFRYSTE INDUSTRIREKER Det er ikke fastsatt minstepriser

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer