Fiskerioverenskomst og oppgjørsavtaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioverenskomst og oppgjørsavtaler"

Transkript

1 Fiskerioverenskomst og oppgjørsavtaler mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag Gjelder f.o.m. 1. januar 2012 og avløser tidligere avtaler. Foreløpig versjon Norges Fiskarlag Pirsenteret Postboks 1233 Sluppen 7462 Trondheim Tlf

2 Fiskerioverenskomst side: 1. Ansettelse/oppsigelse og avskjed Mannskapets plikter Reders plikter Garantiordningen Reders forsikringsplikt Fangst og oppgjør Tillitsmann A. Rett til permisjon for tillitsmenn i faglag/salgslag B. Diverse permisjoner Bruttofangst Ferie Verne- og helsetjenester Avløserordning Behandling av tvistesaker Gyldighet Varighet Oppgjørsavtaler 1. Garnfiske etter bunnfisk samt teinefiske etter krabbe Garnfiske etter sild, makrell og laks Linefiske med haling egnet i land Banklinefiske Mekanisert linedrift Mekanisert linedrift med foredlingsproduksjon om bord Tilleggsbestemmelse for linefiske med tilknytning til egnesentral Ferskreketrålfiske på kysten og i fjordene samt Skagerak og Nordsjøen Havrekefiske med båter som ikke fryser fangsten Havreke- og trålfiske etter lodde med frysetrålere som fryser hele eller deler av fangsten Industritrålfiske samt partrålfiske etter industri- og konsumfisk Konvensjonelle småtrålere og trålfiske etter kvitlaks Hekktrålere og saltfisktrålere Notfiske Skjellskrapere som ikke produserer fangsten om bord Snurrevadfiske Brugdefangst Småhvalfangst Juksa- og dorgefiske Teinefiske etter bunnfisk. 40 Spesielle bestemmelser 21 Enhetskvoteordning / strukturkvoteordning for konvensjonelle fartøy på 28 meter og over Strukturkvoteordning for fartøy under 28 meter Hyresatser/Ekstralott Bestemmelser om løshjelpere notfiske Tilleggsbestemmelser om oppgjørsavtaler for nye fartøy Bestemmelse om rekruteringsstillinger om bord a Lærlingenes lønns- og arbeidsvilkår 45 27b Lærlinger i mekaniske fag, kokkefag og nautiske fag Fagbrevstillegg Bestemmelser i sjømannsloven m.v. Utvalgte bestemmelser fra sjømannsloven Utvalgte bestemmelser fra sjøsikkerhetsloven Utvalgte bestemmelser fra forskrift om arbeids- og hviletid på fiske- og fangstfartøy 52 Forskrift om permisjon. 52 Tilsettingsavtale Oppsigelsesformular. 56 Skjema for spesifikasjon av oppgjør til mannskap 57 Innmeldingsblankett til Norges Fiskarlag 58 Omregningstabell fra meter til engelske fot

3 FORORD Denne Fiskerioverenskomst er en tariffavtale som er inngått mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag. Formålet er å sikre at våre medlemmer har en avtale som regulerer lønns- og arbeidsbetingelser på en best mulig måte. Fiskerioverenskomsten med tilhørende oppgjørsavtaler er bindene for alle medlemmer av Norges Fiskarlag som omfattes av avtaleverket. Denne tariffavtalen er resultatet av et arbeid tillitsmennene i Norges Fiskarlag startet i Da utarbeidet Norges Fiskarlag et oppgjørssystem mellom mannskap og båteiere basert på normalavtaler. Dette var anbefalinger, men ingen forpliktende avtaler. For å sikre klarere arbeidsforhold, ble oppgjørssystemet gjort rettslig bindende i Dette ble gjort ved at oppgjørssystemet ble tilpasset arbeidstvistlovens krav til tariffavtaler. Lovverkets krav var blant annet en arbeidsgiver- og en arbeidstakerorganisasjon. Disse måtte være selvstendige, likeverdige og uavhengige organisasjoner. Norges Fiskarlag etablerte derfor Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen som organiseres og styres av sine egne tillitsvalgte. Fra den første tariffavtalen ble lansert i 1970, har seksjonene hatt forhandlinger hvert annet år. I tillegg har det flere ganger vært behov for ekstraordinære forhandlinger i mellomperiodene. De krav som hver av partene fremmer, er basert på innspill fra seksjonenes medlemmer som ser sine behov og utfordringer i de fiskeriene de utøver. Båteierne med ansatte fiskere melder til sin arbeidsgiverforening, og ansatte fiskere til sin arbeidstakerforening. Utformingen av de endelige krav, gjøres av den enkelte seksjons Hovedforhandlingsutvalg. Dette er øverste organ i seksjonene og består av tillitsvalgte fra alle fylkeslag. Den Fiskerioverenskomsten du nå har i hendene, er ikke laget nå i Det er et produkt av utallige timers arbeid av tillitsvalgte fra 1947 og frem til i dag. En tariffavtale blir aldri endelig utformet, men må alltid være gjenstand for revurderinger. I takt med at utfordringene for fiskerne endrer seg hele tiden, må også tariffavtalen endres for å forbli et best mulig verktøy for våre medlemmer. For at vår ambisjon om at Fiskerioverenskomsten alltid skal regulere arbeidsforholdene best mulig, kreves det at den blir brukt av flest mulig og at brukerne kommer med innspill på hvordan den kan bli bedre. Det som er bra i dag, er ofte uhensiktsmessig i morgen. Det som er riktig i ett fiskeri, trenger ikke å passe til virkeligheten i et annet. For å være best i morgen for alle brukstyper, trenger derfor Fiskarlaget flest mulig medlemmer som gjennom sin næringsutøvelse erfarer hvordan man bør tilpasse tariffavtalen til de ulike typer fiskeri. 3

4 Skal vi klare å nå disse målene vi har satt oss, trenger Norges Fiskarlag at flest mulig stiller opp og bidrar. Det er bare gjennom et medlemskap i Norges Fiskarlag at du kan bidra med å påvirke din arbeidshverdag. Er du allerede medlem, ta ansvar ovenfor dine arbeidskolleger. For hvert medlem du rekrutterer, så sikres dine interesser som fisker både på kort og lang sikt. Benytt innmeldingsblanketten som er inntatt bak i overenskomsten! ENDRINGER I TARIFFAVTALEN I denne utgaven av Fiskerioverenskomsten er det foretatt en rekke endringer i forhold til 2010-utgaven. Dette er en konsekvens av de forhandlingene som ble gjennomført høsten Det er foretatt endringer i følgende bestemmelser: I Fiskerioverenskomsten: 1 bokstav A nr. 5 om ansettelses vilkår, 2, nr. 4 vedrørende renhold av lugar, 2, nr. 8 er et nytt punkt om tap av sensorer, 3, nr. 6 om salg av båt eller kvoter, 3, nr. 9 om hviletid, 3, nr. 10 om verkstedarbeid, 3, nr. 11 om godtgjørelse ved ekstraarbeid, 6, nr. 17 om forskudd ved dagsverksavlønning, 8 bokstav B, nr. 11 om telekommunikasjon, 8 bokstav B, nr. 25 om egnings- og klavingskostnader, 9 bokstav B om pensjon er opphevet, 10 nr. 6 om fremleggelse av helseattest, 10 nr. 7 er et nytt punkt om ruskontroll, I Oppgjørsavtalene: 8, ferskreketrålfiske på kysten mv, 14, snurpenotfiske, 17, snurrevadbåter med foredlingsproduksjon om bord er opphevet. 18, brugdefangst er flyttet til 17 19, småhvalfangst er flyttet til 18 20, juksa og dorgefiske materielle endringer, samt flyttet til 19, 21, teinefiske etter bunnfisk er flyttet til 20, 22a, om enhetskvoteordning mv. er endret, samt flyttet til 21 og 23a, b og c, om hyresatser/ekstralott I tillegg til ovennevnte, er tilsettingsavtalen endret. 4

5 FISKERIOVERENSKOMST 1. Ansettelse/oppsigelse og avskjed A. Ansettelse 1. Ansettelser skal skje skriftlig, jfr. sjømannslovens a) Rederiet i samarbeid med skipper foretar ansettelse av mannskap. Om mulig skal mannskapet gjennom tillitsmann gis anledning til å uttale seg før ansettelsen. Ansettelsesforholdet er å anse som fast og løper inntil det sies opp av en av partene, med mindre noe annet er avtalt i ansettelsesavtalen. b) Rederiet har mulighet til å opprette inntil to rekrutt-/lærlingestillinger om bord i hvert fartøy, det vises til 26 og 27a. 3. Mannskapet har krav på fri reise til fartøyet ved tilsetting dersom det ikke dekkes av det offentlige. 4. Reder/skipper bør gi førstereismannskap informasjon ved tiltredelse på fartøy om at de må stå på blad B i Fiskermanntallet for å få fulle rettigheter som fisker. 5. Utenlandsk mannskap ansettes på samme tariffmessige vilkår som norsk mannskap. Det er en forutsetning for ansettelse at de må kunne kommunisere med øvrig mannskap. B. Oppsigelse 1. Oppsigelse skal skje skriftlig. 2. Oppsigelsestiden er en måned. 3. Har mannskapet vært ansatt i rederiet i minst 5 år gjelder en gjensidig oppsigelses tid på to måneder, og på minst 3 måneder dersom ansettelsen i rederiet har vart i minst 10 år. For skipper er oppsigelsestiden 3 måneder. 4. For vikarer og midlertidig ansatte opphører ansettelsesforholdet ved det avtalte tidsroms, arbeidsforholds, sesong eller turs utløp. 5. Tjenesteforholdet opphører ikke uten oppsigelse under båtens verkstedopphold, driftsstans, fangststopp, driftsstans i forbindelse med høgtidsdager eller andre kortvarige opphold i fisket. 5

6 6. Mannskap kan fratre uten oppsigelsestid i de tilfeller som er nevnt i sjømannslovens 11 og 12, punkt 1a, b og c og punkt Mannskap har rett og plikt til å stå om bord i oppsigelsestiden. Reders plikt til å utbetale hyre/lott bortfaller ved mannskapets fratredelse. 8. Dokumenterte utgifter, herunder tap av fangst som påføres ved at mannskap slutter før oppsigelsestidens utløp, kan det gjøres fratrekk for i mannskapets gjenstående hyre/lott. Dog skal Sjømannslovens 23 pkt 1 c legges til grunn. 9. Mannskap kan ikke sies opp uten at dette er saklig begrunnet ut fra fartøyets drift, mannskapets forhold jfr. denne avtales 2 og sjømannslovens Ved urettmessig oppsigelse av mannskap betaler rederiet erstatning til mannskapet for tapt lott i minst 2 to - måneder, beregnet etter gjennomsnittslott pr. mann pr. måned for siste driftsår. C. Avskjed Mannskap kan ikke gis avskjed uten at dette er begrunnet i sjømannslovens 15 og fremgangsmåten i samme lovs 16 er fulgt. D. Fellesregler for oppsigelse og avskjed 1. Oppsigelse og avskjed fra rederiets side må oppfylle de formkrav som framgår av sjømannslovens 5A. 2. Sier reder opp mannskap, har vedkommende krav på fri hjemreise hvis ikke hjemreisen er dekket av det offentlige, eller avskjed er gitt i medhold av Sjømannslovens 15 jfr. 16. * Deler av Sjømannsloven er trykt bak i heftet. 2. Mannskapets plikter 1. Mannskapet plikter etter skippers ordre å utføre det arbeide som er vanlig og påkrevet under drift. 2. Mannskapet skal delta i om bord- og ilandbringelse av utstyr og redskaper. 3. Mannskapet plikter til enhver tid å holde sine lugarer i forsvarlig orden og hygienemessig stand, jfr. 41,3. ledd i sjømannsloven. 6

7 4. Etter endt tur plikter mannskapet å foreta rengjøring av båten etter vanlig praksis for det enkelte fiske. Ved mannskapsbytte eller endt sesong, plikter mannskapet å vaske og rydde egen lugar. Unnlates dette, kan mannskapet kreves for vask inntil kr. 1000,-. Denne godtgjørelsen tilfaller den som vasker. For arbeid etter endt tur utover det som er nevnt foran i denne bestemmelsen, skal mannskapet ha en godtgjørelse pr. time. Timesatsen følger av 3 pkt. 17.» 5. Mannskap som ikke deltar i arbeid som nevnt over skal trekkes i lott. Ved beregning av fraværet kan turen gjøres om i dagsverk. Den trukne del tilfaller de øvrige mannskaper. Dersom det må leies hjelp, går den trukne del til å betale den leide hjelp. 6. For det tilfelle at mannskapet holder redskaper, plikter vedkommende ved turens begynnelse å ha disse i forsvarlig stand. Redskapene skal ved turens begynnelse godkjennes av skipper, eller den han bemyndiger. Videre plikter mannskapet å ha om bord en avtalt mengde reservebruk. 7. Ved reparasjoner av bruk/redskaper som krever mer enn 3 timers arbeid for et samlet mannskap, (3 timer pr mann), skal mannskapet ha en godtgjørelse etter satsen i 3 pkt. 11. Gjelder for alle brukstyper og oppgjørsavtaler. 8. Mannskapet plikter å påse at sensorer er forsvarlig oppbevart under fiske. Ved tap av sensorer der uaktsomhet kan påvises går innkjøp av erstatningssensorer inn i fellesutgiftene. Gjelder ikke ved fastkjøring, eller tap under ordinært fiske.» 3. Rederens plikter 1. Reder/skipper har en alminnelig informasjonsplikt for alt som vedrører fartøyets drift som har betydning for mannskapets arbeid om bord. 2. Reder/skipper skal sørge for at båten har de nødvendige redskaper og utstyr som kreves for at det aktuelle fisket eller fangsten skal bli så rasjonell som mulig. Skipper skal i samråd med tillitsmann om bord, påse at mannskapet får tilstrekkelig hviletid, slik at det ikke går utover fartøyets sikkerhet og mannskapets helse. 3. Reder skal også sørge for at båten etter et verkstedopphold blir nedvasket og rengjort. 4. Redskap og utstyr skal være i forsvarlig og brukbar stand når de tas om bord. 7

8 5. Etter samråd med mannskapets tillitsmann skal innkjøp av fellesbruk og utskifting av bruk avgjøres av reder/skipper uavhengig av hvem som eier bruket. 6. Ved salg av båt eller kvote eller lengre tids planlagt verkstedopphold, slik at båten tas ut av drift, plikter reder i god tid og så tidlig som mulig å informere mannskapet skriftlig om dette. Hvis arbeidsforholdet skal opphøre, plikter reder å følge sjømannslovens bestemmelser om oppsigelse. Overholdes ikke denne informasjonsplikt, forplikter reder overfor mannskapet å yte en økonomisk kompensasjon, tilsvarende lott ved normal drift med det aktuelle fartøyet i en tidsperiode tilsvarende mannskapets oppsigelsestid i henhold til 1 B pkt. 1, 2 og Dersom de forhold som er beskrevet i det foregående gir mannskapet rett til arbeidsledighetstrygd, går arbeidsledighetstrygden i fradrag. 8. Reder skal sørge for at det finnes toalett, varmt og kaldt vann om bord. 9. I henhold til Sjøfartsdirektoratets forskrift om Arbeids- og hviletid er tariffpartene enige om følgende unntak, i henhold til forskriftens 9 Fravik: Skipper skal, i samråd med tillitsmann om bord, påse at mannskapet får tilstrekkelig hviletid, slik at det ikke går utover fartøyets sikkerhet og mannskapets helse. Det er ikke tillatt å avvike fra minstekravet i skipssikkerhetsloven 24, 3. ledd for noe mannskap. 10. De av mannskapet som deltar i verkstedarbeid ved verkstedopphold, skal betales med timelønn. Satsene skal være lik satsen som er satt i 3 pkt. 11. Flytting av redskap grunnet verkstedarbeid omfattes ikke av dette punktet. 11. Godtgjørelse for arbeid som utføres etter 2 pkt. 4, 2 pkt. 7, 3 pkt. 10 skal ha en timesats på kr. 175,-. Timesatsen skal reguleres etter konsumprisindeksen pr annet hvert år. 4. Garantiordningen 1. Reder plikter i de tilfeller vedkommende fiske omfattes av garantiordningen, å sende inn krav om oppgjør ved underskottstur samt foreta utbetaling i samsvar med garantiordningens bestemmelser. 8

9 2. Mister mannskapet rett til garantilott/arbeidsledighetstrygd grunnet forhold som kan lastes rederiet/skipper, skal rederiet dekke mannskapets tap. 3. Mannskap som både er opptatt på blad B i Fiskermanntallet og medlem i Norges Fiskarlag skal ha utbetalt et beløp som til enhver tid er lik den statsgaranterte garantilott. Første utbetaling etter 21 dagers ansettelse, deretter hver 14. dag i den tid fartøyet er i drift. Av dette beløpet skal offentlige pålagt trekk fratrekkes. 4. Reders forpliktelse til å dekke egengarantien for mannskapet er begrenset til Garantikassens regler. 5. Dersom mannskap som nevnt over kommer under minsteinntektsgrense for å få garantilott dekkes et beløp tilsvarende ovennevnte. 6. For de som er avlønnet med fast hyre, skal hyren komme i tillegg til garantilotten. Protokolltilførsel: Partene er enige om at det ved endringer av Garantiordningen opptas forhandlinger om tilpasninger i denne bestemmelse. 5. Reders forsikringsplikt 1. Reder plikter å tegne Pakkeforsikring for det største antall ansatte tilknyttet fartøyet i forsikringsperioden. For vikarer og midlertidig ansatte skal det tegnes tilleggsforsikring for den perioden de er ansatt. 2. Reder plikter å informere mannskapet til enhver tid om hvilke forsikringsforhold som gjelder. Reder plikter videre å sørge for at forsikringsbevis og vilkår utleveres det enkelte mannskap mot kvittering. 3. Forsikringen skal være i henhold til den kollektive forsikringsavtale Norges Fiskarlag har inngått angående Pakkeforsikringen og skal gi følgende erstatning pr. mann: A. Sykdom 1. Dersom reder/båteier og mannskap er enige om å tegne sykehyreforsikring, kan dette gjøres i tillegg til Pakkeforsikringen. Sykehyreforsikringen er en frivillig tilleggsforsikring til pakkeforsikringen. I tillegg til forsikringen er sykehyre dekket med inntil kr pr måned i inntil 3 måneder, dvs. inntil kr 210 pr. dag. Sykehyreforsikringen gjelder på følgende vilkår: Forsikringen gjelder ikke for sykdom til og med 5 dagers varighet. Ved sykdom av lengre varighet, erstattes tap av lott fra første dag. 9

10 Assurandøren svarer for tap av lott som følge av sykdom utover det som dekkes av sykepengeordningen begrenset til det avtalte månedsbeløp, regnet pro rata pr dag av sykeperioden i inntil 3 måneder fra sykemeldingstidspunktet. Lottapet beregnes på grunnlag av mannslott til øvrige mannskaper på det fartøy sykemeldte forlater pga sykdom/skade i den tid sykemeldingen varer, fratrukket sykepengene for samme periode, begrenset til 3 måneder. Assurandøren svarer ikke for tap av lott for mannskap som blir sykmeldt pga sykdom som vedkommende har vært sykemeldt for i løpet av de siste 12 måneder. 2. Dersom reder/båteier og mannskap er enige om å tegne behandlingsforsikring, kan dette gjøres i tillegg til Pakkeforsikringen. B. Forlis/havari 1. Forsikringen dekker inntil 3/10 G. Erstatningene beregnes etter antall dager dokumentert ledighet inntil en måned fra forlisdato. 2. I havaritilfeller må fartøyet dessuten ha vært ute av drift i forbindelse med reparasjon i minst en måned. Maskinhavari dekkes ikke. Forlishyre-erstatning utbetales en måned etter uhellet i henhold til bekreftet oppgave fra skipper/reder over mannskapets ledighet. C. Dødsfallshyre Forsikringen erstatter 3/10 G som utbetales til ektefelle/samboer eller barn under 18 år. D. Tap av eiendeler Forsikringen erstatter mannskapets tap av eiendeler unntatt kontante penger med inntil 1/2 G og 2/3 G i de tilfeller Sjømannsloven krever dette, når tapet skyldes ulykke som rammer fartøyet, eller innbruddstyveri om bord. Tap som følge av brann/innbrudd i rorbu erstattes når det ikke er tegnet annen forsikring. E. Hjemsendelse fra norsk havn Forsikringen dekker kostnader ved hjemsendelse av sykt mannskap med inntil kr utover det som dekkes av folketrygden eller fartøyets ansvarsforsikring. 10

11 F. Gruppelivsforsikring 1. Denne forsikring gjelder hele døgnet også i fritid. Erstatning 9 G, som utbetales uavhengig av dødsfallsårsak som inntreffer før det kalenderår forsikrede fyller 60 år. Erstatningen avtrappes deretter med 1/2 G pr. år og gjelder ut det kalenderår den forsikrede fyller 67 år, likevel ikke lenger enn til det tidspunkt man mottar hel alderspensjon fra Folketrygden. 2. I de tilfeller sikrede etterlater seg ektefelle/samboer og særkullsbarn skal erstatningssummen fordeles på 2/3 på ektefelle/samboer og 1/3 på særkullsbarn under 20 år. Forøvrig skjer utbetaling til ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger og øvrige arvinger etter loven. Disse er begunstiget i den rekkefølge de her er nevnt. 3. Ovennevnte rekkefølge kan fravikes ved at arbeidstakeren oppnevner en eller flere personer som er begunstiget til forsikringssummen. G. Yrkesskade De forsikrede er dekket hele døgnet for yrkesskade/yrkessykdom som vedkommende måtte bli rammet av under arbeidsforholdet med unntak av ferier, friturer og den tida mannskapet har fritid i land. Mannskapet er videre yrkesskadedekket på reise til og fra fartøyet der dette dekkes av Statskassen, reder eller går til fratrekk av bruttofangst. Mannskapet er under enhver omstendighet dekket om bord i fartøyet/i burom* på land og under iland- og ombordstigning samt på land i arbeid for båten. De avtalte dekninger skal gjelde for alle uansett fartøyets størrelse og registreringsforhold. Når forsikringstilfellet er konstatert, har skadelidte/etterlatte rett til følgende erstatning: - Påførte og fremtidige utgifter. - Tapt inntekt. - Tap i fremtidig inntekt. Ved 100 % ervervsmessig uførhet ytes erstatning i h.h.t. vilkårenes 4. Erstatningen har aldersopptrapping t.o.m. 44 år og aldersavtrapping f.o.m. 47 år. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen. - Menerstatning. Ytes med inntil 4,5G ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følge av en yrkesskade/yrkessykdom/ulykkeskade. - Erstatning ved dødsfall. Erstatning til ektefelle/samboer ytes med inntil 15 G. 11

12 - Dødsfallserstatning til barn ved tap av forsørger. Ytes med inntil 6,5 G. Avtrappes i henhold til barnets alder. Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning. - Erstatning for begravelseskostnader. For kostnader ved begravelse erstattes 1/2 G. Dette gjelder selv om avdøde ikke etterlater seg personer som har krav på erstatning for tap av forsørger. Protokolltilførsel: Partene gjør oppmerksom på behovet for å tegne separat yrkesskadeforsikring for ekstrahjelpere. H. Avtalte tilleggsdekninger til yrkesskadeforsikringen 1. Menerstatning Forsikringen gir en samlet menerstatning på 18 G ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følge av yrkesskade/yrkessykdom som inntreffer i forsikringstiden. Ved lavere medisinsk invaliditet utbetales erstatning forholdsmessig. Det gis ikke menerstatning for medisinsk invaliditet under 15 %. Menerstatningen avtrappes med 2,6 % pr. år fra og med fylte 62 år, maksimalt 20,8 %. 2. Dødsfall som følge av yrkesskade eller yrkesulykke Fra yrkesskadeforsikringen utbetales erstatning utover den lovbestemte slik at etterlatte etter yrkesskade/yrkesulykkedødsfall er sikret en total dødsfallserstatning på minimum 10G. Tilleggsdekningen medfører en stopp i avtrappingen av yrkesskadeforsikringen fra 61 år. Fra og med det kalenderår forsikrede fyller 61 år og frem til og med 67 år er erstatningen 12G og deretter 10G frem til og med det kalenderåret forsikrede fyller 70 år. Tilleggsdekningene opphører ved utløpet av det kalenderår den forsikrede fyller 70 år. I. Fritidsulykke Dødsfall som følge av fritidsulykke 1. Etterlatte er sikret minimum 10G (inkl. gruppeliv) ved dødsfall som skyldes fritidsulykke. Frem til det kalenderår forsikrede fyller 60 år er erstatningen 13,5G, for 60-åringer er erstatningen 13G, for 61-til og med 67-åringer er erstatningen 12G og deretter 10G frem til og med det kalenderåret forsikrede fyller 70 år. 12 Utbetaling av dødsfallerstatning skjer til ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentsarvinger eller øvrige arvinger etter loven.

13 Ovennevnte rekkefølge kan fravikes ved at arbeidstakeren oppnevner en eller flere personer som er begunstiget forsikringssummen. 2. Ved dødsfall som følge av ulykke i fritid utbetales et begravelsesbidrag på 1/2G. Begravelsesbidraget (1/2G) utbetales til den/de som kan dokumentere å ha lagt ut for slike kostnader. Ulykkesforsikring fritid - skade (medisinsk invaliditet) 1. Forsikringen gir en erstatning på 18 G ved ulykker som inntreffer i fritid og som medfører 100 % medisinsk invaliditet. Ved lavere medisinsk invaliditet utbetales erstatning forholdsmessig. Ved medisinsk invaliditet under 15 % utbetales ikke erstatning. Ulykkesforsikringen (dødsfall og skade) gjelder t.o.m. det kalenderår sikrede fyller 70 år. J. Andre bestemmelser 1. Beløpene skal reguleres i forhold til endringer av grunnbeløpet i Folketrygden pr. 1. januar hvert år. Ved erstatning fra yrkesskadeforsikringen er det grunnbeløpet som til enhver tid er fastsatt av Stortinget som gjelder. 2. Reder plikter å tegne fangstforsikring for en mellom reder og mannskap avtalt forsikringssum og vilkår. Reder plikter å tegne ansvarsforsikring. 3. Dersom reder unnlater å oppfylle sine forpliktelser etter denne paragraf, er han personlig ansvarlig overfor mannskapet eller deres etterlatte etter de samme regler som er nevnt ovenfor. 4. Krav om erstatning etter denne forsikringsavtale rettes gjennom reder/båteier til assurandør. Nekter reder å fremme kravet, oversendes kravet til Mannskapsseksjonen, Norges Fiskarlag. 5. Krav vedrørende pkt. A, B, C, og D samt fangst, redskap, utstyr og rederansvar, som ikke er framsatt overfor assurandøren innen 1 år etter at reder fikk kjennskap til tapet, erstattes ikke. For Pakkeforsikringen gjelder vilkår som er fastlagt i: - Vilkår for fiskeriforsikring med særvilkår for 5 Pakkeforsikringen. - Gjensidige Forsikring sine vilkår om Pakkeforsikringen. - Vilkår for ansvarsforsikring for kyst- og fiskefartøy. *med burom menes rorbu, engerbu o.l. 13

14 6. Fangst og oppgjør 1. Reder har rett til på forhånd å selge fangsten. Er fangsten solgt på forhånd, plikter reder/skipper å meddele dette skriftlig til mannskapet. 2. Finner reder å overta fangsten selv, eller ikke vil selge fangsten etter avsluttet tur, kan mannskap forlange oppgjør etter dagens oppnåelige pris medregnet evt. faste pristillegg. Det vil imidlertid være prisen på det tidspunkt når mannskapet krever fangsten solgt, som skal legges til grunn. 3. I de tilfeller der det forhandles om pris på fangsten skal mannskapet orienteres om forhandlingene. 4. a) Reder har ikke rett til på noen måte - til fordel for tredjemann - å forføye over den del av fangstens verdi som faller på mannskapet. 14 b) Mannskap har ikke rett til å ta kokfisk utover eget forbruk. 5. Ved inngåelse av factoringavtaler eller ved annen avtale om kreditt, kan den del av fangstens verdi som tilfaller mannskapet, ikke pantsettes uten at mannskapet gir sin tilslutning til dette og at garanti for lottoppgjøret er gitt. 6. Mannskapet har rett til ved tillitsmannen å delta i oppgjøret for avsluttet tur. Dersom tillitsmann ikke er valgt eller har forfall, representeres mannskapet ved 2 av besetningsmedlemmene. 7. Hvis mannskap på fartøyet krever det, skal båteier/rederi foreta trekk i lott av vedkommendes medlemskontingent til Norges Fiskarlag, og sørge for at beløpet snarest blir overført til Norges Fiskarlag. 8. Oppgjøret for sesong/tur skal foretas snarest og senest 20 dager etter at sluttoppgjør fra salgslag/kjøper foreligger. 9. Mannskapet har rett til forskudd hver 3. måned som skal ligge opp til 75 % brutto av opptjent lott med fratrekk av skatt og andre pålagte trekk. Bestemmelsen om forskuddsutbetaling gjelder ikke for fartøy som gjør opp med dagsverk under forutsetning av at rederiet foretar faste overføringer til mannskapet, minimum 1 gang pr. måned. Lottoppgjør skal foretas minst to ganger pr. år, se likevel denne paragrafs pkt. 16 Dagsverkavlønning og pkt. 17 Fast utbetaling av forskudd. 10. For erstatninger, godtgjørelser og tilskott nevnt under 8, pkt. 1-8 skal tilsvarende oppgjør foretas senest 20 dager etter at utbetaling til reder foreligger. Ved

15 overskridelse av disse frister tilkjennes mannskap - en rente på 9 %. 11. Ved oppgjøret kan alle fiskesedler og alle utgifter, herunder beholdninger ved turens begynnelse kreves legitimert ved bilag. Gjenværende beholdninger går i fradrag i tilfelle forbruket inngår i fellesutgiftene. Kopi av oppgjøret sendes tillitsmannen etter endt tur, dersom denne ikke har deltatt i oppgjøret. 12. Mannskapet skal ha skriftlig avregning som viser utgifter og inntekter i fisket. 13. Foreldelse av mannskapets lottkrav løper fra dato for kvittering av lottavregning eller ved postforsendelse, fra poststemplet dato. Lottoppgjør oversendes mannskapet snarest og senest 7 dager etter lottavregningens datering. 14. Dersom tvist om oppgjør oversendes Mannskapsseksjonen/Båteierseksjonen til behandling har seksjonene samme rett som tillitsmannen til å kreve oppgjøret fremlagt med bilag, og om påkrevet, få tilsendt kopi av oppgjørsskjema. Rederiets krav på tilbakebetaling av for mye utbetalt lott bør fremsettes uten ugrunnet opphold etter lott- og hyreavregningens dato, og senest innen 12 måneder. Mannskapenes klage på oppgjør bør skje uten ugrunnet opphold og senest 12 måneder etter at Lottavregningen er mottatt. OPPGJØRSFORMER Ved ansettelse skal det nedfelles i tilsettingsavtalen hvilken oppgjørsmåte rederiet benytter. Dersom et rederi velger å bytte oppgjørsform, skal mannskapet informeres skriftlig på forhånd. Endring av oppgjørsform kan kun gjennomføres gjeldende fra 1. januar eller 1. juli så fremt mannskapet er skriftlig informert om dette minst 1 måned før endringen skal tre i kraft. OPPGJØR ETTER FAKTISK FANGST 15. a) På fartøy hvor ikke annet er varslet skriftlig skal oppgjør foretas ut fra faktisk fangst i den periode den enkelte har deltatt. Ved fiskeri hvor fisk eventuelt blir låssatt skal deling foretas etter dagsverk mellom den som har deltatt i selve fangsten på den ene siden og den som har deltatt i ettersyn/levering på den annen side. Det vises for øvrig til Fiskerioverenskomstens 2 - Mannskapets plikter. 15. b) Ved oppgjør etter faktisk fangst skal negativt resultat på en sesong/fiskeri/tur ikke kunne overføres til neste eller forrige sesong. 15

16 16. DAGSVERKAVLØNNING Når det på et fartøy er avtalt dagsverkavlønning skal oppgjør foretas for en på forhånd avtalt tidsperiode, minst en gang pr år. Oppgjør blir foretatt ut fra antall dager den enkelte er om bord i oppgjørsperioden. Som tid om bord regnes også arbeid i forbindelse med klargjøring og avslutning av et fiskeri/sesong. 17. FAST UTBETALING AV FORSKUDD TIL MANNSKAP For helårsdrevne båter over 21 m l.l. skal mannskapet ha utbetalt et forskudd på lott og fast hyre på minimum kr ,- inkl skatter og andre offentlige pålagte trekk, en gang pr. måned. For båter mellom 15 og 21 m l.l. skal mannskapet ha utbetalt et forskudd på tilsvarende betingelser, minimum kr ,- pr mnd. i den tid båten er i drift. Forskuddet skal på vanlig måte avregnes mot opptjent lott og hyre minst en gang pr. år. For mye utbetalt forskudd til et mannskap kan trekkes i vedkommendes lønn/lott/offentlig ytelse, selv om mannskapet skifter arbeidsgiver. Denne bestemmelse gjelder ikke for mannskap som får hyre etter pkt HYRE I de tilfeller det er avtalt dagsverkavlønning, og lottoppgjør en gang pr år, skal det betales ut en fast bruttohyre på kr ,- pr. mnd. ombord til mannskapet. Ved årets slutt går dette til fratrekk på lottoppgjør. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at forskudd på lott utbetales utover avtalt hyre. Når pkt. 18 kommer til anvendelse reduseres mannskapsandelen med 0,4 % i alle tabeller. 7. Tillitsmann 1. Tillitsmann skal velges av og blant lottakere/prosentfiskere på enhver fiskebåt hvor det er mer enn 1 lottaker/prosentfisker om bord. 2. Kun medlemmer av Norges Fiskarlag kan velges og delta i valget av tillitsmann. Valg skal foregå minst en gang pr. år. Når det er valgt tillitsmann om bord, plikter man å gi melding til skipperen om dette. 3. Dersom mannskapet har noe å framføre overfor reder/skipper, skal dette framføres gjennom tillitsmannen. Den tillitsvalgte skal uten ugrunnet opphold få svar på sine henvendelser. 16

17 4. Tillitsmannen skal påse at det blir tegnet forsikringer i henhold til 5, og at det sendes melding om krav til Garantikassen når det foreligger grunnlag for det i henhold til Garantikassens forskrifter. 5. I saker som angår mannskapets sysselsettings-/inntekts- og arbeidsforhold, skal mannskapets tillitsvalgte gis nødvendig informasjon og muligheter til å fremme sine synspunkter før båteieren tar avgjørelse i saken. 6. Tillitsmann kan ikke sies opp fra fartøyet uten saklig grunn. 7 A. Rett til permisjon for tillitsmenn i faglag/salgslag Skipper/mannskap som deltar i fisket og som er valgt som tillitsmann i salgslagene/faglagene, har rett til permisjon fra fiskebåten for å delta i lagets møter og forhandlinger. Reder sørger for vikar for vedkommende tillitsmann. Dersom vikar ikke kan skaffes, skal den omsøkte permisjon avgjøres av mannskapets tillitsmann og skipper. 7 B. Diverse permisjoner 1. Mannskapet har rett til velferdspermisjoner i henhold til sjømannslovens 11. Særtrykk av sjømannslovens 11 finnes bakerst i dette heftet. 2. Permisjoner ved svangerskap, fødsel, adopsjon og i barnets første leveår gis med hjemmel i sjømannslovens 13.3, Forskrift om permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon og i barnets første leveår. Forskriften finnes bakerst i dette heftet. 3. Ved mannskapets rett til velferdspermisjon etter sjømannslovens ledd, har mannskapet rett på forskudd til hjemreise fra nærmeste havn. 8. Bruttofangst A. Følgende inntekter, erstatninger, godtgjørelser og tilskudd inngår i bruttofangst: 1. Fangstinntekt. 2. Erstatninger for fangsttap. 3. Bergelønn, med mindre noe annet er avtalt. 4. Godtgjørelse for ilandføring av fangst fra andre båter. 5. Godtgjørelse for trekking av annen båts bruk. 6. Tilskudd eller deler av tilskudd som ytes over fiskeriavtalen mellom Norges Fiskarlag og Staten og som skal gå til reduksjon av vedtatte fellesutgifter. Unnlater reder å søke tilskudd som nevnt, blir han med egne midler ansvarlig overfor mannskapet. 17

18 7. Inntekter av oljevernøvelse/aksjon, eller ikke planlagte oppdrag for oljeindustrien som fører til at fartøyet tas ut av fiske for en periode som ikke overskrider 3 uker. 8. Inntekter av forsøksfiske, letetjeneste og inntekter i forbindelse med avtaler med Havforskningsinstituttet. Generelt til de enkelte punktene: Det skal gjøres opp ut i fra det fisket fartøyet driver/det siste fisket det har deltatt i. B. Følgende utgifter blir å fratrekke brutto fangst når disse inngår i driftsutgifter for en tur/sesong: 1. Produktavgift til folketrygden, avgift til salgslag, tariffavgift, strukturavgift, kontrollavgift og nox-avgift. 2. Leie av annet fartøy med mannskap til trekking av eget bruk. 3. Inndragning av fangst foretatt av norsk eller utenlandsk myndighet eller andre, når skipperen bare er lite å legge til last. 4. Forsikringspremier, jfr Freon og hydraulolje til normalt forbruk under drift. Forbruk grunnet dårlig vedlikehold regnes ikke som normalt forbruk. 6. Utgifter i forbindelse med lagring av fangst i påvente av salg, administrert gjennom salgslag og rederi. 7. Havneutgifter, herunder tollklareringsutgifter og agentkostnader. 8. Kost til mannskap. 9. Bensin, smøreolje, solarolje, fett og tvist til vanlig forbruk under drift. 10. Strømutgifter i forbindelse med fisket. 11. Telekommunikasjon vedrørende driften, herunder kostander forbundet med pålagt rapportering. 12. Hyre til stuert/kokk og hjelpegutt. 13. Is, salt og vann. 14. Rengjøringsmidler og utgifter til leie av rengjøringsutstyr, jfr Losse/fraktutgifter. 16. Sløyeutgifter. 17. Leie av kasser. 18. Emballasje. 19. Alle redskaper til juksa, dorg og harpefiske unntatt juksasnelle og juksamaskin, dorgemaskin og dorgstenger. 20. Ammunisjon, granater og tap av hvalharpuner under drift. 21. Leie av egnebu/arbeidsrom og oppholdsrom under drift. 22. Agn. 23. Bøtingsforsyn, angler, snuere, kniver, kniver til sløyemaskin, klepper, langhytter og garnhytter, børster til lineegnemaskin og sløyemaskin. 24. Godtgjørelse til hjelpere og ilandføring av fangst. 25. Egnings- og klavingskostnader, øvrig leid hjelp på land i forbindelse med driften. 26. Landslott. 18

19 27. Konserveringsmiddel. 28. Godtgjørelse til løshjelpere etter Oppgjørsavtalens Utgifter vedrørende forbruk av medisin. Gjelder ikke sertifisering. 30. Arbeidshansker for et avtalt beløp avpasset etter det enkelte fiske. 31. Lisensavgift for fiske i utenlands sone samt lisensavgift for fiske i norsk sone levert i utenlands havn. 32. Utgifter ved kjøp av tidsavgrensede utenlandske fiskerettigheter, skolekvoter, havarikvoter og forskningskvoter. (Gjelder den delen som blir fisket.) 33. For fiske i henhold til driftsordningen skal egen kvote fiskes først. Som fellesutgift tas med totalkostnader dog begrenset til 22 % av fangstverdien av den leide kvoten. Bestemmelsen kan også benyttes internt i samme rederi forutsatt at fartøyet som kvoten tilhører ligger i opplag og har løpende kostnader knyttet til eks. forsikringer etc. C. Utgifter som nevnt foran under pkt. B kan ikke føres til fradrag dersom disse er dekket gjennom forsikring eller annen refusjonsordning. D. CO2-avgiften og mineraloljeavgiften/grunnavgiften ekskl. svovelavgift holdes utenom oppgjør til mannskap, så lenge refusjonsordningen varer. E. All merverdiavgift, utenom på proviant, holdes utenom oppgjøret til mannskap. F. Forhandlingspartene er enige om at dekning av kostnader ved montering og bruk av satelitt-tv kan avtales mellom mannskap og båteier. 9. Ferie 1. Mannskapet har rett til ferie i henhold til Lov om ferie for fiskere av Det skal betales 10,2 % feriepenger av timelønn. 10. Verne- og helsetjenester 1. På hvert skip skal det velges verneombud i henhold til forskrift av Skipsføreren skal med bistand av skipets tillitsmann sørge for valg av verneombud. Opplysninger om hvem som er valgt, skal føres i skipets dagbok. 3. Den som er valgt, plikter å påta seg vervet. 4. Reder/skipper og verneombud/mannskap plikter å påse at arbeidet om bord i det enkelte fartøy organiseres med sikte på å unngå skader og ulykke, jfr. Sjømannslovens

20 5. Fartøy fra distrikt hvor det er etablert avtale i samsvar med rammeavtale mellom Norges Fiskarlag og Den Norske Legeforening om bedriftshelsetjeneste for fiskere, skal slutte seg til helsetjenesten. Utgiftene fratrekkes bruttofangst. 6. Mannskap skal fremlegge helseattest når det kreves i overensstemmelse med Sjøfartsdirektoratets regelverk. Rederiet dekker utgiftene i denne forbindelse mot kvittering. 7. For å forebygge og avdekke eventuelt misbruk av rusmidler, skal mannskapet på henstilling fra rederi/skipper avgi nødvendige tester, i henhold til tilsettingsavtalenes vilkår. 11. Avløserordning 1. Ved bruk av denne paragraf plikter reder/skipper å gi nytt mannskap skriftlig informasjon om dette ved tilsettingen. Dersom dette ikke er gjort, skal mannskapet ha oppgjør for faktisk fangst. 2. a) Med "avløser" forstås en person av et fast mannskap som det periodevis skiftes blant. b) Mannskap og reder bør føre forhandlinger med sikte på å få vurdert etablering av avløserordninger for det enkelte fartøy. c) På fartøy med avløserordning og hvor det blir skiftet mannskap i løpet av et fiske/en sesong blir turene omgjort i dagsverk inkl. klargjøring og levering. d) Mannskap får oppgjør etter antall dager hver mann har vært om bord i båten. 3. Utgifter i forbindelse med skifte av mannskap går til fratrekk i bruttofangst. 12. Behandling av tvistesaker a. Tvist om forståelse av denne overenskomst med tilknyttede oppgjørsavtaler oversendes seksjonene til behandling. b. Tvist mellom rederi og mannskap gjeldende oppgjør eller tjenesteforhold for øvrig, skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom rederiet og mannskapets tillitsmann. Oppnås ikke enighet kan hver av partene ved skriftlig henvendelse til sine respektive seksjoner kreve saken opptatt til behandling. c. Kun mannskaper som er medlem av Norges Fiskarlag ytes bistand i tvistesaker. 20

T A R I F F. mellom. Fiskebåtredernes Forbund og Norsk Trålforening. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Sjømannsforbund

T A R I F F. mellom. Fiskebåtredernes Forbund og Norsk Trålforening. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Sjømannsforbund T A R I F F 2 0 1 1 mellom Fiskebåtredernes Forbund og Norsk Trålforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Sjømannsforbund på den annen side Gjelder fra 1. april 2011 (se forøvrig

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Norsk Sjøoffisersforbund. Norsk Trålforening. vedrørende SKIPSFØRERE OG STYRMENN I FABRIKKSKIPSFLÅTEN

OVERENSKOMST. mellom. Norsk Sjøoffisersforbund. Norsk Trålforening. vedrørende SKIPSFØRERE OG STYRMENN I FABRIKKSKIPSFLÅTEN OVERENSKOMST 2013 mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Trålforening vedrørende SKIPSFØRERE OG STYRMENN I FABRIKKSKIPSFLÅTEN Gjeldende fra 1. april 2013 INNHOLD Side DEL I - GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Logoer 2 PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Ring 03100 - Kundeservice - Hjelp 24 timer ved skade - Fra utlandet, ring +47 915 03100 Bl.nr. 2700/01.12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avtale for boligbyggelag

Avtale for boligbyggelag Hovedorganisasjonen Virke og Fagforbundet 2014-2016 Avtale for boligbyggelag TARIFFAVTALE GJELDENDE FOR BOLIGBYGGELAG 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND

cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST 2 0 14 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og DET NORSKE MASKINISTFORBUND for maskinoffiserer på passasjerskip i kystfart 2 INNHOLD Del I Hovedavtalen Del

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne

LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne LEDERE I BOLIGSAMVIRKE 2014-2016 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: DEL II Overenskomst for ledere i virksomheter i boligsamvirke 4 1 Overenskomstens omfang - definisjoner 4

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016. Mønsteravtalen tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016. Mønsteravtalen tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016 Mønsteravtalen tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2014-30. april 2016 mellom privatpraktiserende

Detaljer

Fritids- og opplevelsesavtalen

Fritids- og opplevelsesavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund 2014-2016 Fritids- og opplevelsesavtalen FRITIDS- OG OPPLEVELSESAVTALEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 441 Overenskomst for serigrafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg.

Skianlegg. Del I. Hovedavtalen mellom LO/NHO Hovedavtalen LO-NHO. Del II. 1 Virkeområde Denne overenskomst omfatter ansatte ved skianlegg. Skianlegg Gjelder 01.05.2010-30.04.2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Del II Overenskomst for butikksjefer m.fl. 4 1 Overenskomstens omfang 4 2 Arbeidstid 4 3 Ferie

Detaljer

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 13 2 2010-2012 Overenskomst mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA nr. 13) og Negotia

Detaljer

OVERENSKOMST FOR KRAFTLINJEFIRMAENE. Overenskomst. Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening.

OVERENSKOMST FOR KRAFTLINJEFIRMAENE. Overenskomst. Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening. NR. 5 OVERENSKOMST FOR KRAFTLINJEFIRMAENE 2010 2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

Detaljer

Tariffperioden 01.06.2012 31.05.2014

Tariffperioden 01.06.2012 31.05.2014 Energiavtale II Hovedtariffavtalen for energiverk og datterselskap med selvstendig medlemskap i KS Bedrift Inngått mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund og Akademikerforbundet Tariffperioden

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE Særavtale mellom Handel og Kontor i Norge, 055 Fiskarorganisasjonen Funksjonærforening og Norges Råfisklag... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Avtalens varighet... 2 3 Kompensasjon

Detaljer

Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016

Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016 Fritids- og aktivitetsavtale Gjelder 01.05.2014 30.04.2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Norsk Arbeidsmandsforbund på den

Detaljer

Sammendrag Forsikringen dekker for den enkelte arbeidstaker:

Sammendrag Forsikringen dekker for den enkelte arbeidstaker: Orientering om yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring for perioden 01.01.2004-31.12.2004 1 A. Tap fra skadedag til oppgjørsdag Faktiske tap, utgifter og inntekter som påføres arbeidstakeren frem til

Detaljer

Tunnel-, bom- og bruselskaper

Tunnel-, bom- og bruselskaper Tunnel-, bom- og bruselskaper 2008 2010 Tunnel-, bom- og broselskaper Gjelder 01.04.2008-31.03.2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. januar 2011 til 31. desember 2012 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende ANSATTE BOSATT I NORDEN OG NORSKE STATSBORGERE SOM TJENESTEGJØR

Detaljer

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side Overenskomst 2010-2012 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Del I Hovedavtalen LO/HK Virke (se egen trykksak)... 2 Del II Lederoverenskomsten... 2

Del I Hovedavtalen LO/HK Virke (se egen trykksak)... 2 Del II Lederoverenskomsten... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO/HK Virke (se egen trykksak)... 2 Del II Lederoverenskomsten... 2 1 Overenskomstens omfang og definisjoner... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring...

Detaljer

OVERENSKOMST. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia

OVERENSKOMST. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia ETTERTRYKK FORBUDT 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Produsenttjenestens Fagforening Innholdsfortegnelse 1 OMFANG... 1 2 ANSETTELSE... 1 3 LEDIGE OG NYOPPRETTEDE

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Produsenttjenestens Fagforening

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Produsenttjenestens Fagforening Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Produsenttjenestens Fagforening 2010 2012 Ettertrykk forbudt 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer