Høgskolen i Telemark. HMS plan for friluftslivsstudiene ved Høgskolen i Telemark INNHOLD. Institutt for idrett og friluftsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark. HMS plan for friluftslivsstudiene ved Høgskolen i Telemark INNHOLD. Institutt for idrett og friluftsliv"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Institutt for idrett og friluftsliv HMS plan for friluftslivsstudiene ved Høgskolen i Telemark AV ANDRÉ HORGEN, INNHOLD 1.0 Innledning s Tur etter evne s Progresjon s Kyst, tradisjonelle bruksbåter s Vann og vassdrag, kanoer s Skog, fjell og bre, vandring s Vinter s Havkajakk s Gruppens forutsetninger og områdets krav s Skog/fjell s Vinterferder s Kano på vann og vassdrag s Havkajakk s Seiling s Bre/klippe s Turplanlegging s Sikkerhetsrutiner s Generelle turnormer s Skog og fjell s Vinter s Kano på flatt vann s Kano på elv s Kajakk s Seiling s Bre/klatring s Etter ferden s Generelle krav til veilederne s Generelle krav til studentene s Rutiner ved praksis s Rutiner ved egenferder s Ved ulykke s Miljø s. 40 1

2 1.0 Innledning I dag er det slik at Norges Lover, nærmere bestemt Lov om kontroll med produkter og forbrukstjenester (produktkontrolloven), med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som tilsynsorgan, regulerer forholdet til forebyggende sikkerhet med produkter og forbrukstjenester. 1 Lovverket pålegger tilbydere av forbrukertjenester en grunnleggende aktsomhets- og kunnskapsplikt tilknyttet sikringen av egne tjenester, samt aktsomhets- og kunnskapsplikt som virksomhet i forhold til de produkter som inngår i tjenesten. Dette innebærer bl.a. at tilbyder av forbrukertjenester må identifisere risikofaktorer og vurdere samlet risiko tilknyttet gjennomføringen av den tjenesten man tilbyr, samt treffe nødvendige og tilstrekkelige tiltak for at risikoen overfor forbrukere og andre skal bli akseptabel. Dette arbeidet gjøres kontinuerlig i vår virksomhet. På mange måter kan studium i Friluftsliv, natur- og kulturveiledning sies å være et studium i HMS-arbeid innenfor feltet friluftslivsveiledning. Studium i Friluftsliv, natur- og kulturveiledning utdanner friluftslivsveiledere som skal kunne formidle et kvalitetsrikt og sikkert friluftsliv, gjennom ulike aktiviteter, i ulike naturtyper, til ulike målgrupper. Sikkerhetstenkning ligger til grunn for hele studieprogrammet. Det å ha ansvar for grupper som ferdes i naturen stiller hele tiden krav til veilederen om å vurdere situasjoner og takle risikomomenter. Dette forutsetter at veilederen har gode kunnskaper om naturtypen man ferdes i, at veilederen har gode egenferdigheter i den aktuelle aktiviteten som bedrives, at veilederen har en høyt utviklet ansvarsfølelse og at veilederen har en reflektert personlig holdning. Når det er sagt er det en kjensgjerning at studentene kommer inn på studiet med ulike forutsetninger og med ulike målsettinger. Samtidig er det variasjoner mht hvor mange studieår den enkelte følger, hvilken innsats som legges ned og hvordan man utvikler seg faglig og personlig i løpet av studiet. I den andre enden er det også store variasjoner mht hvor våre utdannete studenter havner i arbeidslivet. Derfor står innsikt i egen kompetanse svært sentralt i vårt studieprogram. I praksis innebærer dette at studentene kontinuerlig må gjøre 1 Brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap , arkivkode

3 selvstendige vurderinger av sine egne og andres forutsetninger, og stille disse opp mot de aktuelle krav årstiden, naturtypen og aktiviteten stiller. Nøkkelordene hele veien blir dermed tur etter evne, noe som vil bli utdypet om litt, men først noen ord om hvilke valg og vurderinger som ligger til grunn for utformingen av denne HMS planen. I arbeidet med denne HMS-planen har vi bevisst valgt å ikke benytte HMS-verktøy, for eksempel av typen ROS-analyse, anbefalt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vurderingen som ligger til grunn for dette valget er at denne typen analyseredskap, hentet fra industrien, er uegnet i møtet med naturens kompleksitet. Når man ferdes i naturen vil det rett og slett være for mange variabler å ta hensyn til. Kompleksiteten er så stor at man fort vil gå seg vil i forsøket på å kartlegge ethvert tenkelig risikomoment, analysere disse enkeltvis og treffe forebyggende tiltak. I friluftslivet søker vi situasjoner som ikke fullt ut kan kontrolleres.det er en del av det som gjør friluftslivet og møtet med natur meningsfullt. Vi skal dessuten utdanne veiledere, hvis arbeidssituasjon vil innebære uttallige naturmøter og situasjoner, som de må få trening i å vurdere, og håndtere på en sikker måte. I vår sammenheng, med alle tenkelige og utenkelige situasjoner som kan oppstå i møtet med naturen, blir industriell regeltenkning utilstrekkelig. I stedet har vi valgt å lage en HMS-plan som dokumenterer den sikkerhetstenkningen som gjennomsyrer vårt studieprogram, som vi hele tiden praktiserer og som vi ønsker å videreformidle til våre studenter. Dette er en sikkerhetstenkning som er godt forankret i norsk friluftslivstradisjon og blant profesjonelle friluftslivsveiledere i Norge. Svært lave ulykkestall innenfor det norske, organiserte friluftslivet bekrefter at denne sikkerhetstenkningen fungerer på en forsvarlig måte Tur etter evne Innenfor friluftslivsveiledningen generelt, og våre friluftslivsstudier spesielt, har man tradisjonelt hatt svært lav risikoaksept. Som nevnt ovenfor har nøkkelordene hele veien vært tur etter evne. Tur etter evne innebærer rett og slett at våre forutsetninger til enhver tid og på ethvert sted står sterkere enn de aktuelle krav. Dette innebærer bl.a. at det hele tiden legges opp til en progresjon der det bygges stein på stein. Ingen blir tatt med på ting de ikke har forutsetninger for å vurdere og håndtere. 3

4 Tur etter evne er altså vårt grunnleggende sikkerhetsprinsipp. På den ene siden er dette en norm som forfektes under gjennomføringen av våre studieprogram, og på den andre siden er dette et forbilledlig mønster som vi har ambisjoner om at våre studenter skal gjøre til sitt eget. Denne dobbeltheten gjør seg gjeldende i alle aspekter ved gjennomføringen av våre studier. For å sikre tur etter evne : - må en veileder realistisk kunne vurdere gruppens forutsetninger opp mot de utfordringer naturtypen, området og aktiviteten krever - må veilederen kunne legge opp til en fornuftig progresjon på de oppleggene som skal gjennomføres med gruppen - må veilederen kunne planlegge med god sikkerhetsmargin, på en hensiktsmessig måte - må veilederen ha kjennskap til, og evne til å følge de gode normalprosedyrer og sikkerhetsrutiner innenfor de ulike aktiviteter og naturtyper - må veilederen holde et våkent øye på deltakerne og situasjonen i løpet av opplegget I det følgende vil det derfor gjøres rede for: - hvordan en fornuftig progresjon er ivaretatt gjennom våre studieprogram - hvordan gruppens forutsetninger vurderes opp mot områdets krav - hvilke rutiner som er etablert mht turplanlegging - hvilke normalprosedyrer og sikkerhetsrutiner som er etablert innenfor de ulike aktiviteter og naturtyper - hvilke krav som stilles til våre veiledere - hvilke krav som stilles til våre studenter generelt - hvilke krav som stilles til våre studenter under gjennomføring av egenferder og praksis 4

5 2.0. Progresjon 2 Progresjon betyr stigning. Man bygger et solid fundament og legger deretter stein på stein. Dette innebærer som sagt at ingen av våre studenter skal bli tatt med på ting de ikke har forutsetninger for å være aktive og medansvarlige deltaker i. Studiene legger opp til en progresjon som gjør det mulig for studenter med varierende friluftslivserfaring å delta på like vilkår. Når det gjelder årstidene starter vi på sensommeren, ofte i godt vær og med høye temperaturer. Overgangen mot høst og vinter kommer gradvis, med mer krevende vær og lavere temperaturer. Når det gjelder naturtypene starter vi generelt med det kjente og nære, for så gradvis å bevege oss videre mot det mer krevende og ukjente. Så også med aktivitetene, først det enkle og vante, så det mer avanserte og utfordrende. I det følgende vil vi gjøre rede for vår progresjon innenfor de ulike naturtyper og aktiviteter Kyst, tradisjonelle bruksbåter Vi starter innaskjærs med roing og seiling for deretter å bevege oss gradvis utover i åpen fjord og ut mot havet, avhengig av vær og vindforhold. Følgende momenter aktualiseres i en progresjon tilpasset gruppen, vær og vindforhold: 1. året, høst, seks dager med tradisjonelle bruksbåter på kysten. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging, å seile/ro på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer - Vær, vind, strøm - Navigasjon innaskjærs - Båten i bruk: Roing, valg av havn og fortøying, manøvrering, arbeidsfordeling og roller, grunnprosedyrer etc. - Seiling av mindre bruksbåter rigget med sprisegl: krysse, sløre, hold og høyde, avdrift, ballast og pakking av båt - Fiske, fangst og høsting - Vedlikehold av båter og utstyr, rigg og seil - Ferdselskultur: Lov og rett, sporløs ferdsel 2 Der annet ikke er angitt, henvises det her til studieplanen for studium i Friluftsliv, kultur og naturveiledning. 5

6 - Kystnatur og kystkultur - Veilederens ulike roller - Veilederlære: Turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse knyttet til kystfriluftsliv Valgbar fordypning for og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager med tradisjonelle bruksbåter på kysten. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging, å seile/ro på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer - Å være sjøklar - Høvedsmannens ansvar - Kullseilingsøvelser, kameratredning (mann over bord) og førstehjelp - Båten i bruk: roing, seiling, last og trim, valg av havn og fortøying, manøvrering, arbeidsfordeling og roller, grunnprosedyrer - Seiling og roing av mindre bruksbåter rigget med sprisegl: krysse, sløre, hold og høyde, avdrift, ballast og pakking av båt - Grunnprosedyrene i råseilbåt, prøveseiling og trimming - Navigering, også utaskjærs og nattetid på lykt på flere lykt og mellom sektorer - Vær, vind, strøm, avdrift og retting av kurs - Teoretisk og annet stoff tilsvarende Båtførerprøven - Veilederens ulike roller - Vedlikehold av båter og utstyr, rigg og seil. Bøting av skrog, rigg og seil, laging av årer, rigging og seilmakerarbeid - Didaktikk og metodikk. - Opplæring i det førindustrielle samfunnet, kvalifisering av veiledere/høvedsmenn og formell utdanning - Kystnatur og kystkultur I tilknytning til denne fordypningen gjennomfører studentene en fem dagers egenferd med tradisjonelle bruksbåter langs kysten. 6

7 Valgbar fordypning II for 2. og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager med tradisjonelle bruksbåter på kysten. - Fordypet innsikt i pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til veileding med tradisjonell bruksbåter ved kysten, herunder didaktikk: turnormer, prosedyrer, organisering og ledelse - Fordypet kunnskap om det å ferdes med båt langs kysten, herunder valg av område, sikkerhet, vær, vind, strøm, turplanlegging, kameratredning og førstehjelp - Fordypet ferdighet i bruk av råriggede båter, herunder finmanøvering i vanskelige havner og navigering under vanskelige forhold - Fordypet ferdighet i vedlikehold av båter og utstyr, rigg og seil - Fordypet kjennskap til kystnatur og kystkultur I tilknytning til denne fordypningen gjennomfører studentene en fem dagers egenferd med tradisjonelle bruksbåter langs kysten. 3. året, høst, ulykkeshåndtering, kyst. - Mindre bruksbåter: kullsegle, snu og tømme for vann - Mann over bord med ulike båtstørrelser og riggtyper - Bruk av VHF, nødpeilesender og nødraketter - Bruk av redningsflåte - Førstehjelp knyttet til kyst; drukning og nedkjøling - Veilederrollen og ulykkeshåndtering til sjøs, gruppen i samme båt og gruppen fordelt i flere båter - Den organiserte redningstjenesten ved kysten 2.2. Vann og vassdrag, kanoer Vi starter på små innsjøer, fortsetter på større, for så og gi oss i kast med ulike elver. Igjen begynner vi forsiktig, i det små, med grad I II-, for så å ta det gradvis derfra opp til ca. grad III. Følgende momenter aktualiseres i en progresjon tilpasset gruppen, vær og vindforhold: 1. året, høst, fem dagers kanotur. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging, å padle på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer 7

8 - Kanoen i bruk: Padling på flatt vann og i strykende vann, veivalg på flatt vann, synfaring av strykende vann, veivalg i strykende vann - Selvberging på flatt vann og i strykende vann, svømming og vading - Kameratredning på flatt vann og i strykende vann - Ly og leir: Lavvo og kanobivuakk - Ferdselskultur: Lov og rett, sporløs ferdsel - Vassdragsnatur og vassdragskultur - Veilederens ulike roller - Veilederlære: turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse knyttet til kanofriluftslivet På slutten av høstsemesteret, på 1. året, gjennomfører studentene i tillegg en ti dagers egenferd, hvor fem av disse foregår med kano på vann og vassdrag. Valgbar fordypning for og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager med kano på vann og vassdrag. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Å padle på tur i grupper på elv - Å være padleklar - Veilederens ansvar - Selvberging, kameratredning og førstehjelp på elva - Solokanoen i bruk: padling på flatt vann og i strykende vann - Fordypning rundt synfaring og veivalg, med tanke på å ta med grupper på kanotur på vann og vassdrag - Natur, kultur og nærmiljøaktiviteter knytt til bekk, elv og vann - Utstyr, vedlikehold og reparasjon - Didaktikk og metodikk, veglederlære, turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse - Vassdragsnatur og vassdragskultur I tilknytning til denne fordypningen gjennomfører studentene en fem dagers egenferd med kano på vann og vassdrag. 8

9 Valgbar fordypning II for 2. og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager med kano på vann og vassdrag. - Fordypet innsikt i pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til veileding med kano på elv opp til grad II+ - III-, herunder didaktikk: turnormer, prosedyrer, organisering, styring og ledelse - Fordypet kunnskap om det å ferdes med kano på elv, herunder: valg av område, sikkerhet, vær, vind, strøm, turplanlegging, kameratredning og førstehjelp. Fordypet ferdighet i kanopadling, solo og dobbel - Fordypet kjennskap til vassdragsnatur og vassdragskultur I tilknytning til denne fordypningen gjennomfører studentene en fem dagers egenferd med kano på vann og vassdrag. 3. året, høst, ulykkeshåndtering, elv. - SRT 1 kurs (Swift water Rescue Technician) - Førstehjelp knyttet til kyst; drukning og nedkjøling - Veilederrollen ved ulykke i elv - Den organiserte redningstjenesten 2.3. Skog, fjell og bre, vandring Vi starter i skogen, og i snille fjellområder, fortsetter i mer krevende og brattere fjellterreng, samt på bre, og avslutter i alpint høyfjell. I mellom de ulike oppleggene har studentene vært i vinterskogen og på vinterfjellet, hvor de også gjør seg erfaringer som er relevant her. Følgende momenter aktualiseres i en progresjon tilpasset gruppen, vær og vindforhold: 1. året, høst, fire dagers skog og fjell-vandring. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging: Å gå på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer - Orientering og veivalg, å lese kartet, stedsbestemmelse, veivalg - Ly og leir: Valg av leirplass og etablering av leir, gapahuk, telt - Klær og utstyr - Mat, bål og kokeutstyr - Vær og værtegn 9

10 - Ferdselskultur: Lov og rett, sporløs ferdsel - Naturlære: Om landskapsformer, dyre- og planteliv knyttet til skog og fjell - Kulturlære: Bruken av skogen og fjellet i et kulturhistorisk perspektiv - Veilederlære: Turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter, ledelse, læring av hverandre På slutten av høstsemesteret, på 1. året, gjennomfører studentene i tillegg en ti dagers egenferd, hvor fem av disse foregår til fots i skog og fjell. 2. året, høst, seks dagers brekurs. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging: å gå på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer ved enkel brevandring - Utstyr, tilpassing av utstyr - På snøfonn: sikring av fall og oppbremsing, med og uten øks, innbinding i taulag, gang i bratt lende, utgliding i taulag - På snøfonn: gang i taulag, sikring på snø, øks og snø anker som mellomforankring og sikringspunkt - I blåis: bruk av stegjern, gangteknikker og bevegelsesløsninger, fransk teknikk - I blåis: bruk av isøks ved vandring, sikring og klatring, standplass, klemknutegang - I blåis: taulaget under vandring, styreforankringer, redning med hjelpetalje ( lose rolle ) - I blåis: utfiring, rappell, taljer, redning av skadet mm. - I blåis/snøområde: vandring, øving i leding av taulaget, redning i snøområde - Topptur: orientering og veivalg, gang gjennom bratt ur, sikring i fjell - Tur i vekslende lende: turpraksis og erfaringsbygging - Vær og værtegn - Naturlære: glasiologi, brelandskapet, planters levekår i alpine soner - Kulturlære: bruken av breen i kulturhistorisk perspektiv - Breføring og veilederlære: turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse 10

11 I forlengelsen av dette brekurset gjennomfører studentene på 2. året en sju dagers egenferd på bre og høyfjell. Valgbar fordypning for og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager til fots på fjell og bre. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging: å gå på tur i grupper, sikkerhetsprosedyrer og ferdselsnormer - Urvandring, buldring - Grunnleggende klatring i klippefelt, tau bruk, standplass, klatreteknikk på klippe, rappell - Grunnleggende klatring i is, is vandring, is klatring - Fordypning innenfor brevandring; utstyr, vandring i taulag, sikring, tau bruk, bevegelsesløsninger, standplass, utfiring, rappell, redning, klatring - Fordypning innenfor alpin fjellferd: orientering og veivalg, gang gjennom bratt ur, sikring i fjell, tur i vekslende lende: turpraksis og erfaringsbygging, vær og vær tegn - Didaktikk og metodikk, breføring, veglederlære, turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse - Høyfjellsnatur og høyfjellskultur I tilknytning til denne fordypningen gjennomfører studentene en fem dagers egenferd på bre og høyfjell. Valgbar fordypning II for 2. og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager til fots og på ski på fjell og bre. - Fordypet innsikt i pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til veileding i høyfjellet, herunder didaktikk: turnormer, prosedyrer, organisering og ledelse - Fordypet kunnskap om alpin fjellferd på ski og til fots, herunder: valg av område, sikkerhet, vær, vind, skred, turplanlegging, kameratredning og førstehjelp. Fordypet ferdighet i alpin skiferd og tinderangling, herunder orientering og veivalg, sikring i fjell og bratte snøbakker, skiteknikk I tilknytning til denne fordypningen gjennomfører studentene en fem dagers egenferd på bre og høyfjell. 11

12 3. året, høst, ulykkeshåndtering, bre. - Kameratredning med bruk av hjelpetalje, utvida taljesystemer og krefter i taljesystemet - Redning og stabilisering av skadet person - Førstehjelp knyttet til bre og høgfjell - Veilederrollen ved ulykke på bre - Den organiserte fjellredningstjenesten 3. året, høst, ulykkeshåndtering, klippe. - Kameratredning av førstemann og andremann, frigjøring fra standplass, klemknutegang - Tilkomst, stabilisering og redning av skadet - Rappell med skadet - Heising av skadet, ulike heisesystemer - Førstehjelp knyttet til klippe og høgfjell - Veilederrollen ved ulykke på klippe - Den organiserte fjellredningstjenesten 2.4. Vinter På bakgrunn av høstens opplegg og ferder, starter vi med skiaktiviteter i nærmiljøet, for så å forflytte oss til vinter skogen. Der etter fortsetter progresjonen til fjells, først med utgangspunkt i hytte, så i telt og snøbivuakker. Derfra blir ferdene og oppleggene stadig lengre og mer krevende, med en avsluttende ferd på 3. året på opp til 15 dager uten etterforsyning. Følgende momenter aktualiseres i en progresjon tilpasset gruppen, vær og vindforhold: 1. året, vinter, totalt ca. 15 dager. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging for lengre vinterturer: Å gå på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer - Orientering og sikre veivalg - Snøkjennskap, snøskred, kameratredning, transport av skadet - Skiferdigheter 12

13 - Ly og leir i vinterskog: Gapahuk, improvisert bivuakk, vinterbål, nying - Ly og leir på vinterfjell: Bygge og bo i snø, valg av leirplass og etablering av leir, telt, flatgrop, snøhule, bivuakker, iglo - Hygiene og førstehjelp i forbindelse med vinterskog/fjell - Mat, kokeutstyr til vinterbruk - Vær og værtegn - Ferdselskultur: Lov og rett, sporløs ferdsel - Natur- og kulturlære - Veilederlære: turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse knyttet til vinterfriluftslivet På slutten av vinterperioden, på 1. året, gjennomfører studentene i tillegg en sju dagers egenferd. 2. året, vinter, totalt ti dager. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging for lengre vinterturer: å gå på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer - Fordypning rundt orientering og sikre veivalg, også i mer alpint terreng - Fordypning i skredteori: lende og terrengformer som kan danne grunnlag for skred og skredbaner, skadealvoret ved snøskred, søk i snøskred; metoder, systemanalyse, snøkjennskap, bruddmekanismer, stabilitetstester - Fordypning i veivalg i lende med skredutsatte områder: på kartet og i terrenget, tur med vurderingsøvelser - Fordypning i redning fra skred: skadealvoret ved snøskred, søk i snøskred; metoder, systemanalyse, kameratredning i snøskred; prinsipper og strategier, tur med skredøvelse - Videreutvikling av ferdigheter, kunnskap og kompetanse på et høyt faglig nivå innenfor vinterfjell: skiferdigheter, klær og utstyr, bygge og bo i snø, mat og kokeutstyr til vinterbruk, hygiene og førstehjelp, transport av skadet, vær og vær tegn - Natur- og kulturlære - Didaktikk og metodikk: Veilederlære, turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse knyttet til vinterfriluftslivet 13

14 På slutten av vinterperioden, på 2. året, gjennomfører studentene i tillegg en sju dagers egenferd. 3. året, høst, ulykkeshåndtering, skred. - Bruk av manuelle og elektroniske søkemetoder, bla. Easy Search - Søk etter flere skredtatte og dyptliggende skredofre - Større øvelser med offentlige instanser og andre frivillige organisasjoner - Førstehjelp knyttet til skredulykker - Veilederrollen ved skredulykker - Øvelse i bratt og krevende terreng 3. året, vinter, totalt tjue dager. - Tur etter evne. Sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking knyttet til krevende forhold langt utenfor allfarvei - Hvordan velge område - Forberedelser i team, teamdannelse - Turprosedyrer: didaktikk, organisering, taktikk, arbeidsmåter, styring og ledelse - Turplanlegging, å ferdes i grupper i under spesielt krevende forhold, sikkerhetsprosedyrer og ferdselsnormer - Veilederen som leder, forståelse av veilederens arbeidsoppgaver, veiledning i stress situasjoner - Bestilling og organisering av reise, økonomi, logistikk, med mer - Videreutvikling av ferdigheter, kunnskap og kompetanse på et høyt faglig nivå innenfor vinterfjell: skiferdigheter, klær og utstyr, bygge og bo i snø, mat og kokeutstyr til vinterbruk, hygiene og førstehjelp, transport av skadet, vær og værtegn - Fordypning rundt orientering og sikre veivalg, da i hovedsak knyttet til ferdsel på snødekt bre og høysfjellsplatåer - Fordypning i skredteori: lende og terrengformer som kan danne grunnlag for skred og skredbaner, skadealvoret ved snøskred, søk i snøskred; metoder, systemanalyse, snøkjennskap, bruddmekanismer, stabilitetstester, forståelse for skredfare i høyalpine områder - Kuldeproblematikk, mat og drikke - Førstehjelp knyttet mot ferdsel i alpine/arktiske områder 14

15 2.5. Havkajakk Vi starter innaskjærs for deretter å bevege oss gradvis utover i åpen fjord og ut mot havet, avhengig av vær og vindforhold. Følgende momenter aktualiseres i en progresjon tilpasset gruppen, vær og vindforhold: Valgbar fordypning for og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager med havkajakk på kysten. - Turplanlegging: Hvor går turen, A-plan, B-plan og kriseplan - Risiko, utstyr etc. - Sikkerhet, ansvar og konsekvenstenkning ved padling på havet - Turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter - Pakking av havkajakken for overnattingstur - Ly og leir på kysten - Teknikk: padleteknikk og redningsteknikk i 2-3 stjerners forhold med fullastet kajakk - Gruppedynamikk: Ulike roller og rollefordeling i gruppa - Navigasjon: Bruk av kart og kompass i kajakken - Sjømannskap: Ferdigheter om og utøvelse av godt sjømannskap - Kystfriluftsliv, sporløs ferdsel, forvaltning av strandsonen - Veiledning og instruksjon, planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg Valgbar fordypning II for 2. og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager med havkajakk på kysten. - Turplanlegging: hvor går turen, A-plan, B-plan og kriseplan - Risiko, utstyr etc. - Sikkerhet, ansvar og konsekvenstenkning ved padling på havet under krevende forhold - Turnormer, prosedyrer organisering og arbeidsmåter - Pakking av havkajakken for overnattingstur - Teknikk: Padleteknikk og redningsteknikk i 3-4 stjerners forhold med fullastet kajakk - Gruppedynamikk: Ulike roller og rollefordeling i gruppa - Navigasjon: Bruk av kart og kompass i kajakken under krevende forhold - Sjømannskap: Ferdigheter om og utøvelse av godt sjømannskap - Kystfriluftsliv, sporløs ferdsel, forvaltning i strandsonen - Veiledning, instruksjon planlegging og gjennomføring av opplegg 15

16 3.0. Gruppens forutsetninger og områdets krav Til grunn for all turplanlegging ligger en vurdering av gruppen, området og forholdene man kan forvente underveis. Med utgangspunkt i skredforskeren Werner Munters formel 3 x 3 for en helhetlig vurdering av skredfarerisikoen, har vi utarbeidet tilsvarende modeller for alle naturtyper. Vi vil her presentere disse. Først den versjonen som brukes i forbindelse med skog og fjell, etterfulgt av vinterferder, kano på vann og vassdrag, kajakk, seiling og bre/klippe Skog/fjell Vær Terreng Gruppen Regional vurdering - Værvarsel - Kartstudier - Hvem har jeg med meg? - Innhenting av informasjon hjemmefra med alternativer Lokal vurdering - Innhenting av informasjon underveis - Informasjon fra lokale/kjentfolk - Egen logg over værforholdene den siste tiden - Annen informasjon - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Generelle forhold - Vær/tendens: sikt, nedbør, vind, temperatur, innstråling - Turbeskrivelser i bøker og artikler - Egen kjennskap - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Terrengprofil, størrelser, steilhet - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk form - Utstyr - Vekt på oppakningen - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk dagsform - Utstyr Vurdering av enkelte opptak og partier (Zonal vurdering) - Sikt - Nedbør - Vind - Hvor bratt er det - Vanskelighetsgrad - Hva er over/under meg - Vekt på oppakningen - Innstilling - Ferdselstaktikk - Innhenting av informasjon i situasjonen - Temperatur - Høyde over havet 16

17 3.2. Vinterferder 3 Vær og snø Terreng Gruppen Regional vurdering - Værvarsel - Kartstudier - Hvem har jeg med meg? - Innhenting av informasjon hjemmefra med alternativer - Informasjon fra lokale/kjentfolk - Egen logg over værforholdene den siste tiden - Evt. skredvarsel - Turbeskrivelser i bøker og artikler - Egen kjennskap - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk form - Utstyr - Vekt på oppakningen Lokal vurdering - Innhenting av informasjon underveis Vurdering av enkeltheng (Zonal vurdering) - Innhenting av informasjon i enkeltheng - Annen informasjon - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Generelle snøforhold - Vindtransport - Vær/tendens: sikt, nedbør, vind, temperatur, innstråling - Nysnømengde - Fokksnøoppsamling - Lagdeling - Vurdering av stabilitet - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Terrengprofil, størrelser, steilhet - Lo- og le-sider - Hvor bratt er det - Lo- eller leside? - Hengform - Hva er over/under meg - Nærhet til rygg/kam - Høyde over havet - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk dagsform - Utstyr - Vekt på oppakningen - Innstilling, disiplin, skiteknikk - Er henget oppkjørt etter jevnlig ferdsel? - Ferdselstaktikk/ sikkerhetstiltak: - avstand - korridor - holde samme spor - venteplasser - omveier 3 Horgen

18 3.3. Kano på vann og vassdrag 4 Vær og vann Vassdraget Gruppen Regional vurdering - Innhenting av informasjon hjemmefra med alternativer - Årstid - Værvarsel - Nedbør - Vannføring - Flomvarsel - Kartstudier (beliggenhet, høyde over havet, størrelse, strender og landskap) - Turbeskrivelser i bøker og artikler - Egen kjennskap - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk form - Utstyr. sikkerhetsutstyr - Motivasjon - Kunnskap fra lokalkjente folk - Ansvarsforhold Lokal vurdering - Innhenting av informasjon underveis - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Vannføring - Vær/tendens: nedbør, vind, luft- og vanntemperatur - Endringer i vassdraget avhengig av vannstand regulert/ikke regulert? - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Vanskelighetsgrad - Fysiske størrelser på elveformasjoner - Elvebreddens beskaffenhet - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk dagsform - Utstyr - Motivasjon Vurdering av enkelte stryk (Zonal vurdering) - Innhenting av informasjon ved synfaring - Vannføring - Fart på vannet - Vær: nedbør, vind, temperatur - Formasjoner, type, størrelse - Elvebunnen, stein runde eller spisse? - Tekniske vanskeligheter - Aktuelle løp - Konsekvenstenking: Hvordan ser det ut nedenfor stryket? - fortsatt strykende vann? - bakevjer? - basseng? - Muligheter for berging fra land? - Bære eller padle? - Innstilling - Motivasjon - Padleteknikk/ ferdigheter - Padletaktikk/ sikkerhetstiltak: - antall båter - sikringsbåt - avstand - gruppedisiplin - bakevjer/, oppsamlingsplasser - med eller uten bagasje - Forventninger, prestasjonsjag/press - Utstyr 4 Horgen

19 3.4. Havkajakk 5 Vær og vann Farvann Gruppen Regional vurdering - Innhenting av informasjon hjemmefra med alternativer - Årstid - Vanntemperatur - Værvarsel, vindretning og styrke, lokale vindeffekter - Nedbør og sikt - Bølgevarsel, bølgeforhold og undervannstopografi - Tidevanns tabell - Kartstudier (beliggenhet, himmelretning, strender, lykter og landskap) - Informasjon om annen båttrafikk - Turbeskrivelser i bøker og artikler - Egen kjennskap - Kunnskap fra lokalkjente folk - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk form - Utstyr. sikkerhetsutstyr - Motivasjon - Ansvarsforhold Lokal vurdering - Innhenting av informasjon underveis Vurdering av enkelte situasjoner (Zonal vurdering) - Innhenting av informasjon i situasjonen - Srømforhold - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Bølgehøyde, vindretning og styrke - Vær/tendens: nedbør, vind, luft- og vanntemperatur - Dag/ natt - Strøm og tidevann - Bølgehøyde - Vindretning - Vær: nedbør, vind, temperatur - Muligheten for raske endringer i været - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Annen båttrafikk - Vanskelighetsgrad - Fysiske størrelser på formasjoner hvor vann møter land - Breddens beskaffenhet, sand, klipper - Formasjoner, type, størrelse - Bunnen, stein runde eller spisse? - Tekniske vanskeligheter - Aktuelle løp - Konsekvenstenking: - Brytende bølger? - Stille vann? - Mulighet for berging av svømmer og utstyr? - Muligheter for berging fra land? - Padle eller padle rundt? - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk dagsform - Utstyr - Motivasjon - Innstilling - Motivasjon - Padleteknikk/ ferdigheter - Padletaktikk/ sikkerhetstiltak: - antall båter - sikringsbåt - avstand - gruppedisiplin - rolig vann - forventninger - prestasjonsjag/press - Utstyr 5 Modellen er utarbeidet av Jens Marcussen ved Høgskolen i Telemark. 19

20 3.5. Seiling 6 Vær og vann Farvann Gruppen Regional vurdering - Innhenting av informasjon hjemmefra med alternativer - Årstid - Vanntemperatur - Værvarsel, vindretning og styrke, lokale vindeffekter - Nedbør og sikt - Bølgevarsel, bølgeforhold og undervannstopografi - Kartstudier (beliggenhet, himmelretning, strender, lykter og landskap) - Informasjon om annen båttrafikk (nyttetrafikk) - Turbeskrivelser i bøker og artikler, farvannsbeskrivelser - Egen kjennskap - Hvem har jeg med meg? En eller flere i båten? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk form - Utstyr, sikkerhetsutstyr, sjøklar båt - Motivasjon - Ansvarsforhold Lokal vurdering - Innhenting av informasjon underveis Vurdering av enkelte situasjoner (Zonal vurdering) - Innhenting av informasjon i situasjonen - Tidevanns tabell - Strømforhold - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Bølgehøyde, vindretning og styrke - Vær/tendens: nedbør, vind, luft- og vanntemperatur - Dag/ natt - Strøm og tidevann - Bølgehøyde - Vindretning og vindstyrke - Vær: nedbør, vind, temperatur - Kunnskap fra lokalkjente folk - Muligheten for raske endringer i været - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Annen båttrafikk - Vanskelighetsgrad, ref. vær og vann - Fysiske størrelser på formasjoner hvor vann møter land, potensielle havner - Breddens beskaffenhet, sand, klipper - Formasjoner, type, størrelse, stående vind eller kryssing? - Tekniske vanskeligheter - Konsekvenstenking: - Brytende bølger? - Stille vann? - Reint eller ureint farvann? - Kullseiling? - Mulighet for berging av svømmer og utstyr? - Muligheter for berging fra land? - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk dagsform - Utstyr - Motivasjon - Innstilling - Motivasjon - Teknikk/ ferdigheter - Taktikk/ sikkerhetstiltak: - antall båter en eller flere båter - kameratbåt - avstand - gruppedisiplin - rolig vann - forventninger - prestasjonsjag/press - Seile, ro eller gå til land? - Utstyr 6 Modellen er utarbeidet av Jens Marcussen og Ketil Strømme, ved Høgskolen i Telemark. 20

Innhold. Del 1 Før ferden... 17

Innhold. Del 1 Før ferden... 17 Innhold Del 1 Før ferden... 17 Kapittel 1 Friluftslivsveiledning som arbeidsmåte... 18 1.1 Historie og bakgrunn... 18 1.2 Grunntrekk i friluftslivsveiledningen... 22 1.3 Situasjonsbestemt og erfaringsbasert

Detaljer

PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013

PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013 PROGRAM FOR VERDENS RÅESTE RØFF- CAMP 2013 Dagsprogram og aktivitetsbeskrivelser Torsdag 15. august Fredag 16. august Lørdag 17. august Søndag 18. august Ankomst Haraldvollen Kl. 1800 1930 Kl. 1930 Kl.

Detaljer

KANOTUR Synnervika Røros

KANOTUR Synnervika Røros KANOTUR Synnervika Røros 1. En kort beskrivelse av turruta på firedagersturen og egenvurdering av denne Turruta på denne turen er som følger: Tirsdag: Synnervika-Nordvika Onsdag: Nordvika-Håsjøen Torsdag:

Detaljer

Velkommen til Norgesguidene! Kursinformasjon brekurs

Velkommen til Norgesguidene! Kursinformasjon brekurs Velkommen til Norgesguidene! Kursinformasjon brekurs Dette er kursbeskrivelsen for 5 dagers brekurs med Norgesguidene. Her finner du dagsprogram ( pensum ), utstyrsliste og anbefalt litteratur. et er godkjent

Detaljer

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS

ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS ARBEIDSINSTRUKS FØRING OG KURS Fjellsportfestivalen 2016 Innhold 1. FORMÅL 2. GENERELL INFORMASJON 3. GENERELLE VILKÅR Arbeidskontrakt og lønn Plikter i forbindelse med arrangementet Breogfjells plikter

Detaljer

Friluftsliv Deltidsstudier 2006/07

Friluftsliv Deltidsstudier 2006/07 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv Deltidsstudier 2006/07 Søknadsskjema sendes: Norges idrettshøgskole Friluftsliv Deltid Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 Oslo 1 Beta Grafisk AS Friluftsliv

Detaljer

Bruk av risikoanalyser i KRIK

Bruk av risikoanalyser i KRIK Bruk av risikoanalyser i KRIK Dette dokumentet er ment som en beskrivelse av Kristen Idrettskontakts (heretter KRIK) bruk av risikoanalyser i sitt arbeid. Målet er å forebygge uønskede hendelser under

Detaljer

Vestlofoten Kajakklubb

Vestlofoten Kajakklubb Helse, Miljø og Sikkerhet i Vestlofoten Kajakklubb Innhold Mål for helse, miljø og sikkerhet... 2 Generelle advarsler:... 2 Risikovurdering... 3 Redning... 4 Utstyr... 4 Gjennomgang av klubbens utstyr...

Detaljer

Veiledning. Temaveiledning i risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester

Veiledning. Temaveiledning i risikoanalyse. For risikofylte forbrukertjenester Veiledning Temaveiledning i risikoanalyse For risikofylte forbrukertjenester Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-102-3 Grafisk produksjon: Capella Media

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I FRILUFTSLIV 1 og 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I FRILUFTSLIV 1 og 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I FRILUFTSLIV 1 og 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Idrettsfag Fagkoder: IDR3007, IDR3008 Valgfrie programfag Årstrinn: Vg1, Vg2, Vg3 Melding om trekk: 2 virkedager før eksamen

Detaljer

Del 5, Lavineprogrammet

Del 5, Lavineprogrammet Del 5, Lavineprogrammet 1 REKRUTTERINGSKLASSEN...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Søksprøve...3 1.2.1 Dommerkommentarer...3 1.2.2 Underkjenning av søksøvelse...3 1.3 Følgende momenter skal gjennomgås og trenes

Detaljer

Fjøsstell. (Frivillig, men vi ser gjerne at alle er en tur innom fjøset). Kjøkkentjeneste Værobservasjon/Fotografering Rydding av fellesrom

Fjøsstell. (Frivillig, men vi ser gjerne at alle er en tur innom fjøset). Kjøkkentjeneste Værobservasjon/Fotografering Rydding av fellesrom 1 Ukeprogram vinter Faste plikter: Elevene blir delt inn i 4 arbeidsgrupper som har ulike oppgaver fra dag til dag. Elevene har faste oppmøtetider å forholde seg til hver dag før det pedagogiske opplegget

Detaljer

Aktivitetsplan Hjelpekorpset 2014 / 2015

Aktivitetsplan Hjelpekorpset 2014 / 2015 Aktivitetsplan Hjelpekorpset 2014 / 2015 Gul: Obligatorisk for å fullføre Hjelpekorps-kursen Lysblå: Vinter B-aktivitet som Hjelpekorpset er ansvarig for. Rød: Sanitetsvakt. En från Hjelpekorpset er ansvarig.

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av båt

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av båt KURSPLAN Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av båt Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. april 2011 Ikrafttredelse 1. juli 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

Risikovurdering på topptur Erfaringer fra Fjellsportgruppa i Troms Turlag

Risikovurdering på topptur Erfaringer fra Fjellsportgruppa i Troms Turlag Risikovurdering på topptur Erfaringer fra Fjellsportgruppa i Troms Turlag Christoph Michael Wahl Yngve Antonsen Skredinstruktører i DNT Fjellsport www.toppturmania.blogspot.com lyngsalpen@gmail.com Forebyggende

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Friluftsliv deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med NPF 1/15 Innholdsfortegnelse Innhold Introduksjonskurs... 3 Onsdagspadling for nybegynnere... 5 Onsdagspadling... 8 Overnattingstur (2 stjerner)... 10 Overnattingstur

Detaljer

HMS DOKUMENT. TSI Trulle

HMS DOKUMENT. TSI Trulle HMS DOKUMENT TSI Trulle Innholdsfortegnelse Onsdagspadling sommerstid Onsdagspadling vinterstid Introkurs / introdag for nye medlemmer NPF Grunnkurs hav NPF Teknikkurs hav s. 3-4 s. 5-6 s. 7-8 s. 9-10

Detaljer

JOSTEDALSBREEN. April Mai - Juni

JOSTEDALSBREEN. April Mai - Juni JOSTEDALSBREEN April Mai - Juni Bli med på en kryssing av den største isbreen på det europeiske fastlandet! Går du med en drøm om en lengre skitur som Grønland på tvers er dette en ypperlig start. Du trenger

Detaljer

Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn

Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn side 1 Veiledning til læreplan i kroppsøving 8. 10. årstrinn Friluftsliv... 2 Drøfting av kompetansemålene... 2 Operasjonalisering av kompetansemålene... 2 Kjennetegn på måloppnåelse... 3 Eksempler på

Detaljer

Turorientering for padlere 2015

Turorientering for padlere 2015 Turorientering for padlere 2015 Turplanlegging Du utfordres også i år til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. I år er noen poster plassert i Vansjø og fra Drøbak og nord

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Kjell Øystein Netland Tromsø RødeKors Undervisning Januar 2011. Feltkurs

Kjell Øystein Netland Tromsø RødeKors Undervisning Januar 2011. Feltkurs Kjell Øystein Netland Tromsø RødeKors Undervisning Januar 2011 Feltkurs Timeplan i dag 09:00 09:45 10:00 10:45 11:00 12:00 12:00 12:30 12:30 13:00 13:00 13:15 13:30 14:00 14:00 14:30 Etablering av feltleir

Detaljer

Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016

Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016 Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016 Ulykkesoppsummering Nesten- ulykken skjedde like ved Litleskarvatnet; se Fig.1 og Fig. 2 under. Stedet er merket

Detaljer

Pensum - Friluftslivsstudiene

Pensum - Friluftslivsstudiene Pensum - Friluftslivsstudiene 1201 Friluftslivspedagogikk og veilederlære I, 15 stp - Bischoff, A. (red.): Uteskole - Naturligvis. Rapport fra seminar og inspirasjonskurs om barn, læring, natur og friluftsliv.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/309-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 12.06.2014 Rektor Klokkerholmen, Lars Christian Løken Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: Tirsdag 17.06.2014

Detaljer

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK Hvem det gjelder for 1. Gjelder alle medlemmer som padler fra vårt anlegg på Solheim og alle som deltar i arrangementer i regi av Asker Skiklubb Kajakkgruppa. Reglene nedenfor gjelder kun ved kortere turer

Detaljer

SIKKERHETSREGLENE FOR FELTARBEID OG FELTKURS PÅ LAND for ansatte og studenter ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

SIKKERHETSREGLENE FOR FELTARBEID OG FELTKURS PÅ LAND for ansatte og studenter ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen SIKKERHETSREGLENE FOR FELTARBEID OG FELTKURS PÅ LAND for ansatte og studenter ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Generelt Feltarbeid er forbundet med spesielle farer og sikkerhet skal

Detaljer

EIKESDALEN RUNDT Eikesdalen

EIKESDALEN RUNDT Eikesdalen EIKESDALEN RUNDT Bli med på en norsk 4-dagers randonè tur i traktene rundt Eikesdalsvatnet. En alpin nyhet for deg som er klar for å utvide topptur begrepet til mer enn dagsturer. Eikesdalen Ruta er lagt

Detaljer

Nybegynnere Middels godt trente turgåere. Grunnleggende turferdigheter

Nybegynnere Middels godt trente turgåere. Grunnleggende turferdigheter Type Grad Passer for Beskrivelse Fottur Grønn Nybegynnere Krever ingen spesiell ferdigheter De fleste beveger seg sikkert Skal kunne gjennomføres av de fleste eller vanskelige partier < 300 høydemeter

Detaljer

DNT fjellsport Arendal

DNT fjellsport Arendal DNT fjellsport Arendal DNT fjellsport Arendal, eller Fjellsportgruppa som den heter på folkemunne, er en av undergruppene i Arendal og Oppland Turistforening (AOT). Lederen i Fjellsportgruppa Siv-Lene

Detaljer

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I 1 INNLEDNING Grunnutdanningen for nye hundeførere og tjenestehunder

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Revidert 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler... 3 1.1 Sjømannskap... 3 1.2 Lover og regler... 4 1.3 Navigasjon og kartlesing...

Detaljer

Velkommen til Sikkerhetsdag for SMS tema: Skred. Et snøskred er en snømasse i bevegelse ned ei fjellside 1

Velkommen til Sikkerhetsdag for SMS tema: Skred. Et snøskred er en snømasse i bevegelse ned ei fjellside 1 Velkommen til Sikkerhetsdag for SMS tema: Skred Et snøskred er en snømasse i bevegelse ned ei fjellside 1 Sikkerhetsdag for SMS tema: skred Del 1 (inne) -Skredets forutsetninger/faktorer -Skredtyper -Tommelfingerregler

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR HUNDEFØRERE I POLITIET MED VINTERTJENESTE 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 19. februar 2014 1. Innledning Politihunden er en viktig ressurs innen vinter- og fjellredningstjenesten,

Detaljer

Retningslinjer for Båtførerprøven

Retningslinjer for Båtførerprøven Retningslinjer for Båtførerprøven A. Generelle retningslinjer 1. Båtførerprøven er en teoretisk prøve, som er ment å gi et minimum av kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Prøven kan

Detaljer

Ved eventuelle spørsmål kan dere kontakte oss enten ved e-post eller telefon:

Ved eventuelle spørsmål kan dere kontakte oss enten ved e-post eller telefon: Ferdplan for tur med 8.klasse ved Elverum Ungdomsskole 2. 3. juni Elevene på 8.trinn ved EUS skal delta på en kanotur i Kynna-vassdraget med studenter fra Høgskolen i Hedmark. Det vil bli praktisert forskjellige

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb.

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb. Innhold Innledning... 2 Mål for HMS arbeid i FKK... 2 Organisasjon... 3 Del A For alle medlemmer... 4 Padlevettreglene... 4 Klubbturer... 5 Klubbpadling... 5 Overnattingsturer... 5 Padlekurs i regi av

Detaljer

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved studiet i Friluftsliv, årsstudium ved Universitetet i Nordland. Vi håper at du nå er motivert for og

Detaljer

friluftsliv 2015 2016

friluftsliv 2015 2016 Årsplan Natur, miljø og Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn: Lærer(e): friluftsliv 2015 2016 8.-10. årstrinn Måns Bodemar Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

INNHOLD. Turbeskrivelse: Innmeldingskjema for publisering av aktiviteter

INNHOLD. Turbeskrivelse: Innmeldingskjema for publisering av aktiviteter INNHOLD Om skjemaet Skjemaet sendes til Publisèr turene på nett så raskt som mulig Filnavn / dokumentnavn Si din mening om skjemaet DEL 1 OBLIGATORISK DEL Kontaktinformasjon Beskrivelse Tittel Kort beskrivelse

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 22. april 2013 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

Årsplan Vinter-2 2012/13:

Årsplan Vinter-2 2012/13: Årsplan 2012/13: gul: plikt, lysblå: noen fra må delta eller har ansvar DATO: HVA SKJER HØSTEN 2012: Kommentarer: 11.09.12 OPPSTARTKVELD DEL 1: /Jørgen 1. Info om, aktivitetsplan 25.9.12 OPPSTARTKVELD

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb

HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb HMS- HÅNDBOK Oslo Kajakklubb I samarbeid med Norges Padleforbund (NPF) 1/22 Innholdsfortegnelse Innhold Generelle krav til all padleaktivitet fra eller med OKK... 3 Introduksjonskurs... 4 Kajakkskolen...

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

Opplysningene sendes skriftlig på eget skjema med referansepersoner; gjerne trenere / instruktører.

Opplysningene sendes skriftlig på eget skjema med referansepersoner; gjerne trenere / instruktører. Trener 1 Sport Arrangør : () Varighet : 48 timer Sist revidert : 25.10.05 Målsettinger Mål for kurset utdanner trenere for å sikre at kurs i forbundets regi holder kvalifisert nivå. Deltakerne skal gjennom

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan for årsenhet i friluftsliv

Studieplan for årsenhet i friluftsliv Studieplan for årsenhet i friluftsliv Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet i friluftsliv... 1 Campus

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund

HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund HMS-prosedyre for instruktører i Norges klatreforbund Målet med denne HMS-prosedyren er at den skal bidra til å redusere ulykkesrisikoen under aktiviteter og arrangementer. Den skal være et redskap for

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND SØKNADSSKJEMA FOR OPPTAK TIL TINDEVEGLEDERKVALIFISERING

NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND SØKNADSSKJEMA FOR OPPTAK TIL TINDEVEGLEDERKVALIFISERING NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND www.nortind.no SØKNADSSKJEMA FOR OPPTAK TIL TINDEVEGLEDERKVALIFISERING For å få søknaden vurdert av Nortind må søkaren oppfylle alle krav som er lista opp under. Alle sidene

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Fjellsikkerhetskurs. Fagplan. Modul 1-5

Fjellsikkerhetskurs. Fagplan. Modul 1-5 Fjellsikkerhetskurs Fagplan Modul 1-5 1 Modul 1 plan og forberedelse (3,5 timer) Målsettinger: 1. Deltagerne skal kunne planlegge en fjelltur/fjellaktivitet, herunder: mål, rute, utstyr/bekledning, tid,

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom"

Sluttrapport fra prosjekt Kajakkurs for barn og ungdom Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom" Foto Mari Tefre Bakgrunn: Svalbard Seilforening (SSF) er en forening for seil og kajakkinteresserte fastboende på Svalbard. Foreningen har tradisjonelt

Detaljer

Tiltakskort veileder Fjellsikkerhetskurs

Tiltakskort veileder Fjellsikkerhetskurs Tiltakskort veileder Fjellsikkerhetskurs Modul 1 Planlegging - 1 time Gjennomføring/kort nr: Del 1 Planlegge og forberede tur/fjellaktivitet Tiltakskort nr 1 Start timen med å diskutere hvordan man Planlegge

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler 3 1.1 Sjømannskap 3 1.2 Lover og regler 4 1.3 Navigasjon og kartlesing 5 1.4 Spesielt viktige

Detaljer

LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I kroppsøving

Detaljer

Rjukan. Treningstilbud for elever ved Rjukan vgs - www.rjukanidrett.no

Rjukan. Treningstilbud for elever ved Rjukan vgs - www.rjukanidrett.no Rjukan Idrett Treningstilbud for elever ved Rjukan vgs - www.rjukanidrett.no Hva er Rjukan Idrett? Stiftelsen Rjukan Idrett tilbyr et tilrettelagt treningstilbud for elever ved Rjukan videregående skole.

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Kapittel G: Drift av høgfjellsveger. 2008 Kap H 1

Kurs i vinterdrift. Kapittel G: Drift av høgfjellsveger. 2008 Kap H 1 Kurs i vinterdrift Kapittel G: Drift av høgfjellsveger 1 Hva er spesielt for høyfjellsveger Utfordringer på en høyfjellsveg når det blåser og eventuelt snør: Sikt Brøyting Fare for funksjonsfeil på biler

Detaljer

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L)

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) KUNNSKAP, FORSTÅELSE OG DYKTIGHET METODER FOR Å DEMONSTRERE KRITERIER FOR EVALUERING AV A Vedlikehold og drift. Rutiner for forebygging

Detaljer

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012

Forslag 1. Leirskole for barne- og ungdomstrinnet vår og høst 2012 Side 1 av 7 Få Leirskoletilbudet tilbake i skolen,og eller Friluftsuke. Vi ønsker at kommunen skal tilbake føre opplegget med Leirskole for elever i 7. klasse. Dette har til nå vært et meget bra tilbud

Detaljer

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE KROPPSØVING 2015

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE KROPPSØVING 2015 KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE KROPPSØVING 01 Kroppsøving Graden av måloppnåelse kan der det er naturlig også vurderes med målinger av f.eks spenst, hurtighet, kondisjon, styrke og ballteknikk. IDRETTSAKTIVITET

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN Roknappen Roknappen Forbundet KYSTEN har som mål at flest mulig oppdager gledene det er å ro tradisjonsbåter. I dette heftet har vi beskrevet noen enkle øvelser og nyttige råd som leder frem til en ferdighetsprøve

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 11 - Inn på tunet Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 11.0 IPT-VERKTØY: MÅL OG ORGANISERING Ja Nei Ikke

Detaljer

SEILAND. Alpint øylandskap i Vest-Finnmark

SEILAND. Alpint øylandskap i Vest-Finnmark SEILAND Alpint øylandskap i Vest-Finnmark 3 Steile kystfjell med skandinavias nordligste isbreer Seiland er en egenartet og vakker del av Vest-Finnmarks øynatur, med små og store fjorder omkranset av bratte

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Evaluering av LOGO335 påhørspraksis høsten 2014,

Evaluering av LOGO335 påhørspraksis høsten 2014, Evaluering av LOGO335 påhørspraksis høsten 2014, Praksis skal medvirke til oppøving av kliniske ferdigheter, og skal hjelpe til at studenten blir i stand til å integrere teoretisk kunnskap med praktisk,

Detaljer

Den Norske Skiskoles utdanningsstige

Den Norske Skiskoles utdanningsstige ! Den Norske Skiskoles utdanningsstige Praksis Alpint Nordisk mellom Snowboard Telemark kursene Trinn 1. Trinn 1. Trinn 1. Trinn 1. 50 praksis timer Trinn 2. Trinn 2. IVSI Godkjenning Trinn 2. Trinn 2.

Detaljer

STUDIEPLAN Arktisk naturguide

STUDIEPLAN Arktisk naturguide HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Arktisk naturguide Årsstudium 60 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2009/2010 Vedtatt i avdelingsstyret ved PI IF og NSF Godkjent av studiesjef ved Høgskolen i Finnmark. 1. Innledning

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

-Samtale -elevråd -Arbeidsoppgaver -Lese fagtekst Nøkkelord. -Målene presenteres -Observasjon

-Samtale -elevråd -Arbeidsoppgaver -Lese fagtekst Nøkkelord. -Målene presenteres -Observasjon Veiledende Årsplan NSM(endringer kan forekomme) NATURFAG SAMFUNNSFAG - MAT OG HELSE 3. Klasse skoleåret 2015-2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34-35 Samfunnsfag: Samfunnskunnskap Elevene

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Kroppsøving Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i kroppsøving - å kunne uttrykke seg skriftlig i kroppsøving - å kunne lese i kroppsøving

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE Rute for menneskelig ferdsel til fots. Kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag. Fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. Desember 2011 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum.

NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT. Desember 2011 Norsk Fjellsportforum. www.fjellsportforum. NASJONAL STANDARD FOR INSTRUKTØRER, FØRERE OG KURSARRANGØRER I FJELLSPORT Desember 2011 Norsk Fjellsportforum www.fjellsportforum.no Det skal ikke kopieres fra denne publikasjonen uten etter tillatelse

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR

SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR 2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Gol og Hemsedal lensmannskontor, Langfjella Alpine Redningsgruppe, Gol og Hemsedal Røde

Detaljer