Høgskolen i Telemark. HMS plan for friluftslivsstudiene ved Høgskolen i Telemark INNHOLD. Institutt for idrett og friluftsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark. HMS plan for friluftslivsstudiene ved Høgskolen i Telemark INNHOLD. Institutt for idrett og friluftsliv"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Institutt for idrett og friluftsliv HMS plan for friluftslivsstudiene ved Høgskolen i Telemark AV ANDRÉ HORGEN, INNHOLD 1.0 Innledning s Tur etter evne s Progresjon s Kyst, tradisjonelle bruksbåter s Vann og vassdrag, kanoer s Skog, fjell og bre, vandring s Vinter s Havkajakk s Gruppens forutsetninger og områdets krav s Skog/fjell s Vinterferder s Kano på vann og vassdrag s Havkajakk s Seiling s Bre/klippe s Turplanlegging s Sikkerhetsrutiner s Generelle turnormer s Skog og fjell s Vinter s Kano på flatt vann s Kano på elv s Kajakk s Seiling s Bre/klatring s Etter ferden s Generelle krav til veilederne s Generelle krav til studentene s Rutiner ved praksis s Rutiner ved egenferder s Ved ulykke s Miljø s. 40 1

2 1.0 Innledning I dag er det slik at Norges Lover, nærmere bestemt Lov om kontroll med produkter og forbrukstjenester (produktkontrolloven), med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som tilsynsorgan, regulerer forholdet til forebyggende sikkerhet med produkter og forbrukstjenester. 1 Lovverket pålegger tilbydere av forbrukertjenester en grunnleggende aktsomhets- og kunnskapsplikt tilknyttet sikringen av egne tjenester, samt aktsomhets- og kunnskapsplikt som virksomhet i forhold til de produkter som inngår i tjenesten. Dette innebærer bl.a. at tilbyder av forbrukertjenester må identifisere risikofaktorer og vurdere samlet risiko tilknyttet gjennomføringen av den tjenesten man tilbyr, samt treffe nødvendige og tilstrekkelige tiltak for at risikoen overfor forbrukere og andre skal bli akseptabel. Dette arbeidet gjøres kontinuerlig i vår virksomhet. På mange måter kan studium i Friluftsliv, natur- og kulturveiledning sies å være et studium i HMS-arbeid innenfor feltet friluftslivsveiledning. Studium i Friluftsliv, natur- og kulturveiledning utdanner friluftslivsveiledere som skal kunne formidle et kvalitetsrikt og sikkert friluftsliv, gjennom ulike aktiviteter, i ulike naturtyper, til ulike målgrupper. Sikkerhetstenkning ligger til grunn for hele studieprogrammet. Det å ha ansvar for grupper som ferdes i naturen stiller hele tiden krav til veilederen om å vurdere situasjoner og takle risikomomenter. Dette forutsetter at veilederen har gode kunnskaper om naturtypen man ferdes i, at veilederen har gode egenferdigheter i den aktuelle aktiviteten som bedrives, at veilederen har en høyt utviklet ansvarsfølelse og at veilederen har en reflektert personlig holdning. Når det er sagt er det en kjensgjerning at studentene kommer inn på studiet med ulike forutsetninger og med ulike målsettinger. Samtidig er det variasjoner mht hvor mange studieår den enkelte følger, hvilken innsats som legges ned og hvordan man utvikler seg faglig og personlig i løpet av studiet. I den andre enden er det også store variasjoner mht hvor våre utdannete studenter havner i arbeidslivet. Derfor står innsikt i egen kompetanse svært sentralt i vårt studieprogram. I praksis innebærer dette at studentene kontinuerlig må gjøre 1 Brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap , arkivkode

3 selvstendige vurderinger av sine egne og andres forutsetninger, og stille disse opp mot de aktuelle krav årstiden, naturtypen og aktiviteten stiller. Nøkkelordene hele veien blir dermed tur etter evne, noe som vil bli utdypet om litt, men først noen ord om hvilke valg og vurderinger som ligger til grunn for utformingen av denne HMS planen. I arbeidet med denne HMS-planen har vi bevisst valgt å ikke benytte HMS-verktøy, for eksempel av typen ROS-analyse, anbefalt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vurderingen som ligger til grunn for dette valget er at denne typen analyseredskap, hentet fra industrien, er uegnet i møtet med naturens kompleksitet. Når man ferdes i naturen vil det rett og slett være for mange variabler å ta hensyn til. Kompleksiteten er så stor at man fort vil gå seg vil i forsøket på å kartlegge ethvert tenkelig risikomoment, analysere disse enkeltvis og treffe forebyggende tiltak. I friluftslivet søker vi situasjoner som ikke fullt ut kan kontrolleres.det er en del av det som gjør friluftslivet og møtet med natur meningsfullt. Vi skal dessuten utdanne veiledere, hvis arbeidssituasjon vil innebære uttallige naturmøter og situasjoner, som de må få trening i å vurdere, og håndtere på en sikker måte. I vår sammenheng, med alle tenkelige og utenkelige situasjoner som kan oppstå i møtet med naturen, blir industriell regeltenkning utilstrekkelig. I stedet har vi valgt å lage en HMS-plan som dokumenterer den sikkerhetstenkningen som gjennomsyrer vårt studieprogram, som vi hele tiden praktiserer og som vi ønsker å videreformidle til våre studenter. Dette er en sikkerhetstenkning som er godt forankret i norsk friluftslivstradisjon og blant profesjonelle friluftslivsveiledere i Norge. Svært lave ulykkestall innenfor det norske, organiserte friluftslivet bekrefter at denne sikkerhetstenkningen fungerer på en forsvarlig måte Tur etter evne Innenfor friluftslivsveiledningen generelt, og våre friluftslivsstudier spesielt, har man tradisjonelt hatt svært lav risikoaksept. Som nevnt ovenfor har nøkkelordene hele veien vært tur etter evne. Tur etter evne innebærer rett og slett at våre forutsetninger til enhver tid og på ethvert sted står sterkere enn de aktuelle krav. Dette innebærer bl.a. at det hele tiden legges opp til en progresjon der det bygges stein på stein. Ingen blir tatt med på ting de ikke har forutsetninger for å vurdere og håndtere. 3

4 Tur etter evne er altså vårt grunnleggende sikkerhetsprinsipp. På den ene siden er dette en norm som forfektes under gjennomføringen av våre studieprogram, og på den andre siden er dette et forbilledlig mønster som vi har ambisjoner om at våre studenter skal gjøre til sitt eget. Denne dobbeltheten gjør seg gjeldende i alle aspekter ved gjennomføringen av våre studier. For å sikre tur etter evne : - må en veileder realistisk kunne vurdere gruppens forutsetninger opp mot de utfordringer naturtypen, området og aktiviteten krever - må veilederen kunne legge opp til en fornuftig progresjon på de oppleggene som skal gjennomføres med gruppen - må veilederen kunne planlegge med god sikkerhetsmargin, på en hensiktsmessig måte - må veilederen ha kjennskap til, og evne til å følge de gode normalprosedyrer og sikkerhetsrutiner innenfor de ulike aktiviteter og naturtyper - må veilederen holde et våkent øye på deltakerne og situasjonen i løpet av opplegget I det følgende vil det derfor gjøres rede for: - hvordan en fornuftig progresjon er ivaretatt gjennom våre studieprogram - hvordan gruppens forutsetninger vurderes opp mot områdets krav - hvilke rutiner som er etablert mht turplanlegging - hvilke normalprosedyrer og sikkerhetsrutiner som er etablert innenfor de ulike aktiviteter og naturtyper - hvilke krav som stilles til våre veiledere - hvilke krav som stilles til våre studenter generelt - hvilke krav som stilles til våre studenter under gjennomføring av egenferder og praksis 4

5 2.0. Progresjon 2 Progresjon betyr stigning. Man bygger et solid fundament og legger deretter stein på stein. Dette innebærer som sagt at ingen av våre studenter skal bli tatt med på ting de ikke har forutsetninger for å være aktive og medansvarlige deltaker i. Studiene legger opp til en progresjon som gjør det mulig for studenter med varierende friluftslivserfaring å delta på like vilkår. Når det gjelder årstidene starter vi på sensommeren, ofte i godt vær og med høye temperaturer. Overgangen mot høst og vinter kommer gradvis, med mer krevende vær og lavere temperaturer. Når det gjelder naturtypene starter vi generelt med det kjente og nære, for så gradvis å bevege oss videre mot det mer krevende og ukjente. Så også med aktivitetene, først det enkle og vante, så det mer avanserte og utfordrende. I det følgende vil vi gjøre rede for vår progresjon innenfor de ulike naturtyper og aktiviteter Kyst, tradisjonelle bruksbåter Vi starter innaskjærs med roing og seiling for deretter å bevege oss gradvis utover i åpen fjord og ut mot havet, avhengig av vær og vindforhold. Følgende momenter aktualiseres i en progresjon tilpasset gruppen, vær og vindforhold: 1. året, høst, seks dager med tradisjonelle bruksbåter på kysten. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging, å seile/ro på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer - Vær, vind, strøm - Navigasjon innaskjærs - Båten i bruk: Roing, valg av havn og fortøying, manøvrering, arbeidsfordeling og roller, grunnprosedyrer etc. - Seiling av mindre bruksbåter rigget med sprisegl: krysse, sløre, hold og høyde, avdrift, ballast og pakking av båt - Fiske, fangst og høsting - Vedlikehold av båter og utstyr, rigg og seil - Ferdselskultur: Lov og rett, sporløs ferdsel 2 Der annet ikke er angitt, henvises det her til studieplanen for studium i Friluftsliv, kultur og naturveiledning. 5

6 - Kystnatur og kystkultur - Veilederens ulike roller - Veilederlære: Turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse knyttet til kystfriluftsliv Valgbar fordypning for og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager med tradisjonelle bruksbåter på kysten. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging, å seile/ro på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer - Å være sjøklar - Høvedsmannens ansvar - Kullseilingsøvelser, kameratredning (mann over bord) og førstehjelp - Båten i bruk: roing, seiling, last og trim, valg av havn og fortøying, manøvrering, arbeidsfordeling og roller, grunnprosedyrer - Seiling og roing av mindre bruksbåter rigget med sprisegl: krysse, sløre, hold og høyde, avdrift, ballast og pakking av båt - Grunnprosedyrene i råseilbåt, prøveseiling og trimming - Navigering, også utaskjærs og nattetid på lykt på flere lykt og mellom sektorer - Vær, vind, strøm, avdrift og retting av kurs - Teoretisk og annet stoff tilsvarende Båtførerprøven - Veilederens ulike roller - Vedlikehold av båter og utstyr, rigg og seil. Bøting av skrog, rigg og seil, laging av årer, rigging og seilmakerarbeid - Didaktikk og metodikk. - Opplæring i det førindustrielle samfunnet, kvalifisering av veiledere/høvedsmenn og formell utdanning - Kystnatur og kystkultur I tilknytning til denne fordypningen gjennomfører studentene en fem dagers egenferd med tradisjonelle bruksbåter langs kysten. 6

7 Valgbar fordypning II for 2. og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager med tradisjonelle bruksbåter på kysten. - Fordypet innsikt i pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til veileding med tradisjonell bruksbåter ved kysten, herunder didaktikk: turnormer, prosedyrer, organisering og ledelse - Fordypet kunnskap om det å ferdes med båt langs kysten, herunder valg av område, sikkerhet, vær, vind, strøm, turplanlegging, kameratredning og førstehjelp - Fordypet ferdighet i bruk av råriggede båter, herunder finmanøvering i vanskelige havner og navigering under vanskelige forhold - Fordypet ferdighet i vedlikehold av båter og utstyr, rigg og seil - Fordypet kjennskap til kystnatur og kystkultur I tilknytning til denne fordypningen gjennomfører studentene en fem dagers egenferd med tradisjonelle bruksbåter langs kysten. 3. året, høst, ulykkeshåndtering, kyst. - Mindre bruksbåter: kullsegle, snu og tømme for vann - Mann over bord med ulike båtstørrelser og riggtyper - Bruk av VHF, nødpeilesender og nødraketter - Bruk av redningsflåte - Førstehjelp knyttet til kyst; drukning og nedkjøling - Veilederrollen og ulykkeshåndtering til sjøs, gruppen i samme båt og gruppen fordelt i flere båter - Den organiserte redningstjenesten ved kysten 2.2. Vann og vassdrag, kanoer Vi starter på små innsjøer, fortsetter på større, for så og gi oss i kast med ulike elver. Igjen begynner vi forsiktig, i det små, med grad I II-, for så å ta det gradvis derfra opp til ca. grad III. Følgende momenter aktualiseres i en progresjon tilpasset gruppen, vær og vindforhold: 1. året, høst, fem dagers kanotur. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging, å padle på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer 7

8 - Kanoen i bruk: Padling på flatt vann og i strykende vann, veivalg på flatt vann, synfaring av strykende vann, veivalg i strykende vann - Selvberging på flatt vann og i strykende vann, svømming og vading - Kameratredning på flatt vann og i strykende vann - Ly og leir: Lavvo og kanobivuakk - Ferdselskultur: Lov og rett, sporløs ferdsel - Vassdragsnatur og vassdragskultur - Veilederens ulike roller - Veilederlære: turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse knyttet til kanofriluftslivet På slutten av høstsemesteret, på 1. året, gjennomfører studentene i tillegg en ti dagers egenferd, hvor fem av disse foregår med kano på vann og vassdrag. Valgbar fordypning for og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager med kano på vann og vassdrag. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Å padle på tur i grupper på elv - Å være padleklar - Veilederens ansvar - Selvberging, kameratredning og førstehjelp på elva - Solokanoen i bruk: padling på flatt vann og i strykende vann - Fordypning rundt synfaring og veivalg, med tanke på å ta med grupper på kanotur på vann og vassdrag - Natur, kultur og nærmiljøaktiviteter knytt til bekk, elv og vann - Utstyr, vedlikehold og reparasjon - Didaktikk og metodikk, veglederlære, turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse - Vassdragsnatur og vassdragskultur I tilknytning til denne fordypningen gjennomfører studentene en fem dagers egenferd med kano på vann og vassdrag. 8

9 Valgbar fordypning II for 2. og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager med kano på vann og vassdrag. - Fordypet innsikt i pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til veileding med kano på elv opp til grad II+ - III-, herunder didaktikk: turnormer, prosedyrer, organisering, styring og ledelse - Fordypet kunnskap om det å ferdes med kano på elv, herunder: valg av område, sikkerhet, vær, vind, strøm, turplanlegging, kameratredning og førstehjelp. Fordypet ferdighet i kanopadling, solo og dobbel - Fordypet kjennskap til vassdragsnatur og vassdragskultur I tilknytning til denne fordypningen gjennomfører studentene en fem dagers egenferd med kano på vann og vassdrag. 3. året, høst, ulykkeshåndtering, elv. - SRT 1 kurs (Swift water Rescue Technician) - Førstehjelp knyttet til kyst; drukning og nedkjøling - Veilederrollen ved ulykke i elv - Den organiserte redningstjenesten 2.3. Skog, fjell og bre, vandring Vi starter i skogen, og i snille fjellområder, fortsetter i mer krevende og brattere fjellterreng, samt på bre, og avslutter i alpint høyfjell. I mellom de ulike oppleggene har studentene vært i vinterskogen og på vinterfjellet, hvor de også gjør seg erfaringer som er relevant her. Følgende momenter aktualiseres i en progresjon tilpasset gruppen, vær og vindforhold: 1. året, høst, fire dagers skog og fjell-vandring. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging: Å gå på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer - Orientering og veivalg, å lese kartet, stedsbestemmelse, veivalg - Ly og leir: Valg av leirplass og etablering av leir, gapahuk, telt - Klær og utstyr - Mat, bål og kokeutstyr - Vær og værtegn 9

10 - Ferdselskultur: Lov og rett, sporløs ferdsel - Naturlære: Om landskapsformer, dyre- og planteliv knyttet til skog og fjell - Kulturlære: Bruken av skogen og fjellet i et kulturhistorisk perspektiv - Veilederlære: Turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter, ledelse, læring av hverandre På slutten av høstsemesteret, på 1. året, gjennomfører studentene i tillegg en ti dagers egenferd, hvor fem av disse foregår til fots i skog og fjell. 2. året, høst, seks dagers brekurs. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging: å gå på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer ved enkel brevandring - Utstyr, tilpassing av utstyr - På snøfonn: sikring av fall og oppbremsing, med og uten øks, innbinding i taulag, gang i bratt lende, utgliding i taulag - På snøfonn: gang i taulag, sikring på snø, øks og snø anker som mellomforankring og sikringspunkt - I blåis: bruk av stegjern, gangteknikker og bevegelsesløsninger, fransk teknikk - I blåis: bruk av isøks ved vandring, sikring og klatring, standplass, klemknutegang - I blåis: taulaget under vandring, styreforankringer, redning med hjelpetalje ( lose rolle ) - I blåis: utfiring, rappell, taljer, redning av skadet mm. - I blåis/snøområde: vandring, øving i leding av taulaget, redning i snøområde - Topptur: orientering og veivalg, gang gjennom bratt ur, sikring i fjell - Tur i vekslende lende: turpraksis og erfaringsbygging - Vær og værtegn - Naturlære: glasiologi, brelandskapet, planters levekår i alpine soner - Kulturlære: bruken av breen i kulturhistorisk perspektiv - Breføring og veilederlære: turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse 10

11 I forlengelsen av dette brekurset gjennomfører studentene på 2. året en sju dagers egenferd på bre og høyfjell. Valgbar fordypning for og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager til fots på fjell og bre. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging: å gå på tur i grupper, sikkerhetsprosedyrer og ferdselsnormer - Urvandring, buldring - Grunnleggende klatring i klippefelt, tau bruk, standplass, klatreteknikk på klippe, rappell - Grunnleggende klatring i is, is vandring, is klatring - Fordypning innenfor brevandring; utstyr, vandring i taulag, sikring, tau bruk, bevegelsesløsninger, standplass, utfiring, rappell, redning, klatring - Fordypning innenfor alpin fjellferd: orientering og veivalg, gang gjennom bratt ur, sikring i fjell, tur i vekslende lende: turpraksis og erfaringsbygging, vær og vær tegn - Didaktikk og metodikk, breføring, veglederlære, turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse - Høyfjellsnatur og høyfjellskultur I tilknytning til denne fordypningen gjennomfører studentene en fem dagers egenferd på bre og høyfjell. Valgbar fordypning II for 2. og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager til fots og på ski på fjell og bre. - Fordypet innsikt i pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til veileding i høyfjellet, herunder didaktikk: turnormer, prosedyrer, organisering og ledelse - Fordypet kunnskap om alpin fjellferd på ski og til fots, herunder: valg av område, sikkerhet, vær, vind, skred, turplanlegging, kameratredning og førstehjelp. Fordypet ferdighet i alpin skiferd og tinderangling, herunder orientering og veivalg, sikring i fjell og bratte snøbakker, skiteknikk I tilknytning til denne fordypningen gjennomfører studentene en fem dagers egenferd på bre og høyfjell. 11

12 3. året, høst, ulykkeshåndtering, bre. - Kameratredning med bruk av hjelpetalje, utvida taljesystemer og krefter i taljesystemet - Redning og stabilisering av skadet person - Førstehjelp knyttet til bre og høgfjell - Veilederrollen ved ulykke på bre - Den organiserte fjellredningstjenesten 3. året, høst, ulykkeshåndtering, klippe. - Kameratredning av førstemann og andremann, frigjøring fra standplass, klemknutegang - Tilkomst, stabilisering og redning av skadet - Rappell med skadet - Heising av skadet, ulike heisesystemer - Førstehjelp knyttet til klippe og høgfjell - Veilederrollen ved ulykke på klippe - Den organiserte fjellredningstjenesten 2.4. Vinter På bakgrunn av høstens opplegg og ferder, starter vi med skiaktiviteter i nærmiljøet, for så å forflytte oss til vinter skogen. Der etter fortsetter progresjonen til fjells, først med utgangspunkt i hytte, så i telt og snøbivuakker. Derfra blir ferdene og oppleggene stadig lengre og mer krevende, med en avsluttende ferd på 3. året på opp til 15 dager uten etterforsyning. Følgende momenter aktualiseres i en progresjon tilpasset gruppen, vær og vindforhold: 1. året, vinter, totalt ca. 15 dager. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging for lengre vinterturer: Å gå på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer - Orientering og sikre veivalg - Snøkjennskap, snøskred, kameratredning, transport av skadet - Skiferdigheter 12

13 - Ly og leir i vinterskog: Gapahuk, improvisert bivuakk, vinterbål, nying - Ly og leir på vinterfjell: Bygge og bo i snø, valg av leirplass og etablering av leir, telt, flatgrop, snøhule, bivuakker, iglo - Hygiene og førstehjelp i forbindelse med vinterskog/fjell - Mat, kokeutstyr til vinterbruk - Vær og værtegn - Ferdselskultur: Lov og rett, sporløs ferdsel - Natur- og kulturlære - Veilederlære: turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse knyttet til vinterfriluftslivet På slutten av vinterperioden, på 1. året, gjennomfører studentene i tillegg en sju dagers egenferd. 2. året, vinter, totalt ti dager. - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking - Turplanlegging for lengre vinterturer: å gå på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer - Fordypning rundt orientering og sikre veivalg, også i mer alpint terreng - Fordypning i skredteori: lende og terrengformer som kan danne grunnlag for skred og skredbaner, skadealvoret ved snøskred, søk i snøskred; metoder, systemanalyse, snøkjennskap, bruddmekanismer, stabilitetstester - Fordypning i veivalg i lende med skredutsatte områder: på kartet og i terrenget, tur med vurderingsøvelser - Fordypning i redning fra skred: skadealvoret ved snøskred, søk i snøskred; metoder, systemanalyse, kameratredning i snøskred; prinsipper og strategier, tur med skredøvelse - Videreutvikling av ferdigheter, kunnskap og kompetanse på et høyt faglig nivå innenfor vinterfjell: skiferdigheter, klær og utstyr, bygge og bo i snø, mat og kokeutstyr til vinterbruk, hygiene og førstehjelp, transport av skadet, vær og vær tegn - Natur- og kulturlære - Didaktikk og metodikk: Veilederlære, turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse knyttet til vinterfriluftslivet 13

14 På slutten av vinterperioden, på 2. året, gjennomfører studentene i tillegg en sju dagers egenferd. 3. året, høst, ulykkeshåndtering, skred. - Bruk av manuelle og elektroniske søkemetoder, bla. Easy Search - Søk etter flere skredtatte og dyptliggende skredofre - Større øvelser med offentlige instanser og andre frivillige organisasjoner - Førstehjelp knyttet til skredulykker - Veilederrollen ved skredulykker - Øvelse i bratt og krevende terreng 3. året, vinter, totalt tjue dager. - Tur etter evne. Sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking knyttet til krevende forhold langt utenfor allfarvei - Hvordan velge område - Forberedelser i team, teamdannelse - Turprosedyrer: didaktikk, organisering, taktikk, arbeidsmåter, styring og ledelse - Turplanlegging, å ferdes i grupper i under spesielt krevende forhold, sikkerhetsprosedyrer og ferdselsnormer - Veilederen som leder, forståelse av veilederens arbeidsoppgaver, veiledning i stress situasjoner - Bestilling og organisering av reise, økonomi, logistikk, med mer - Videreutvikling av ferdigheter, kunnskap og kompetanse på et høyt faglig nivå innenfor vinterfjell: skiferdigheter, klær og utstyr, bygge og bo i snø, mat og kokeutstyr til vinterbruk, hygiene og førstehjelp, transport av skadet, vær og værtegn - Fordypning rundt orientering og sikre veivalg, da i hovedsak knyttet til ferdsel på snødekt bre og høysfjellsplatåer - Fordypning i skredteori: lende og terrengformer som kan danne grunnlag for skred og skredbaner, skadealvoret ved snøskred, søk i snøskred; metoder, systemanalyse, snøkjennskap, bruddmekanismer, stabilitetstester, forståelse for skredfare i høyalpine områder - Kuldeproblematikk, mat og drikke - Førstehjelp knyttet mot ferdsel i alpine/arktiske områder 14

15 2.5. Havkajakk Vi starter innaskjærs for deretter å bevege oss gradvis utover i åpen fjord og ut mot havet, avhengig av vær og vindforhold. Følgende momenter aktualiseres i en progresjon tilpasset gruppen, vær og vindforhold: Valgbar fordypning for og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager med havkajakk på kysten. - Turplanlegging: Hvor går turen, A-plan, B-plan og kriseplan - Risiko, utstyr etc. - Sikkerhet, ansvar og konsekvenstenkning ved padling på havet - Turnormer, prosedyrer, organisering og arbeidsmåter - Pakking av havkajakken for overnattingstur - Ly og leir på kysten - Teknikk: padleteknikk og redningsteknikk i 2-3 stjerners forhold med fullastet kajakk - Gruppedynamikk: Ulike roller og rollefordeling i gruppa - Navigasjon: Bruk av kart og kompass i kajakken - Sjømannskap: Ferdigheter om og utøvelse av godt sjømannskap - Kystfriluftsliv, sporløs ferdsel, forvaltning av strandsonen - Veiledning og instruksjon, planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg Valgbar fordypning II for 2. og 3. års studenter, høst eller vår, sju dager med havkajakk på kysten. - Turplanlegging: hvor går turen, A-plan, B-plan og kriseplan - Risiko, utstyr etc. - Sikkerhet, ansvar og konsekvenstenkning ved padling på havet under krevende forhold - Turnormer, prosedyrer organisering og arbeidsmåter - Pakking av havkajakken for overnattingstur - Teknikk: Padleteknikk og redningsteknikk i 3-4 stjerners forhold med fullastet kajakk - Gruppedynamikk: Ulike roller og rollefordeling i gruppa - Navigasjon: Bruk av kart og kompass i kajakken under krevende forhold - Sjømannskap: Ferdigheter om og utøvelse av godt sjømannskap - Kystfriluftsliv, sporløs ferdsel, forvaltning i strandsonen - Veiledning, instruksjon planlegging og gjennomføring av opplegg 15

16 3.0. Gruppens forutsetninger og områdets krav Til grunn for all turplanlegging ligger en vurdering av gruppen, området og forholdene man kan forvente underveis. Med utgangspunkt i skredforskeren Werner Munters formel 3 x 3 for en helhetlig vurdering av skredfarerisikoen, har vi utarbeidet tilsvarende modeller for alle naturtyper. Vi vil her presentere disse. Først den versjonen som brukes i forbindelse med skog og fjell, etterfulgt av vinterferder, kano på vann og vassdrag, kajakk, seiling og bre/klippe Skog/fjell Vær Terreng Gruppen Regional vurdering - Værvarsel - Kartstudier - Hvem har jeg med meg? - Innhenting av informasjon hjemmefra med alternativer Lokal vurdering - Innhenting av informasjon underveis - Informasjon fra lokale/kjentfolk - Egen logg over værforholdene den siste tiden - Annen informasjon - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Generelle forhold - Vær/tendens: sikt, nedbør, vind, temperatur, innstråling - Turbeskrivelser i bøker og artikler - Egen kjennskap - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Terrengprofil, størrelser, steilhet - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk form - Utstyr - Vekt på oppakningen - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk dagsform - Utstyr Vurdering av enkelte opptak og partier (Zonal vurdering) - Sikt - Nedbør - Vind - Hvor bratt er det - Vanskelighetsgrad - Hva er over/under meg - Vekt på oppakningen - Innstilling - Ferdselstaktikk - Innhenting av informasjon i situasjonen - Temperatur - Høyde over havet 16

17 3.2. Vinterferder 3 Vær og snø Terreng Gruppen Regional vurdering - Værvarsel - Kartstudier - Hvem har jeg med meg? - Innhenting av informasjon hjemmefra med alternativer - Informasjon fra lokale/kjentfolk - Egen logg over værforholdene den siste tiden - Evt. skredvarsel - Turbeskrivelser i bøker og artikler - Egen kjennskap - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk form - Utstyr - Vekt på oppakningen Lokal vurdering - Innhenting av informasjon underveis Vurdering av enkeltheng (Zonal vurdering) - Innhenting av informasjon i enkeltheng - Annen informasjon - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Generelle snøforhold - Vindtransport - Vær/tendens: sikt, nedbør, vind, temperatur, innstråling - Nysnømengde - Fokksnøoppsamling - Lagdeling - Vurdering av stabilitet - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Terrengprofil, størrelser, steilhet - Lo- og le-sider - Hvor bratt er det - Lo- eller leside? - Hengform - Hva er over/under meg - Nærhet til rygg/kam - Høyde over havet - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk dagsform - Utstyr - Vekt på oppakningen - Innstilling, disiplin, skiteknikk - Er henget oppkjørt etter jevnlig ferdsel? - Ferdselstaktikk/ sikkerhetstiltak: - avstand - korridor - holde samme spor - venteplasser - omveier 3 Horgen

18 3.3. Kano på vann og vassdrag 4 Vær og vann Vassdraget Gruppen Regional vurdering - Innhenting av informasjon hjemmefra med alternativer - Årstid - Værvarsel - Nedbør - Vannføring - Flomvarsel - Kartstudier (beliggenhet, høyde over havet, størrelse, strender og landskap) - Turbeskrivelser i bøker og artikler - Egen kjennskap - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk form - Utstyr. sikkerhetsutstyr - Motivasjon - Kunnskap fra lokalkjente folk - Ansvarsforhold Lokal vurdering - Innhenting av informasjon underveis - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Vannføring - Vær/tendens: nedbør, vind, luft- og vanntemperatur - Endringer i vassdraget avhengig av vannstand regulert/ikke regulert? - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Vanskelighetsgrad - Fysiske størrelser på elveformasjoner - Elvebreddens beskaffenhet - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk dagsform - Utstyr - Motivasjon Vurdering av enkelte stryk (Zonal vurdering) - Innhenting av informasjon ved synfaring - Vannføring - Fart på vannet - Vær: nedbør, vind, temperatur - Formasjoner, type, størrelse - Elvebunnen, stein runde eller spisse? - Tekniske vanskeligheter - Aktuelle løp - Konsekvenstenking: Hvordan ser det ut nedenfor stryket? - fortsatt strykende vann? - bakevjer? - basseng? - Muligheter for berging fra land? - Bære eller padle? - Innstilling - Motivasjon - Padleteknikk/ ferdigheter - Padletaktikk/ sikkerhetstiltak: - antall båter - sikringsbåt - avstand - gruppedisiplin - bakevjer/, oppsamlingsplasser - med eller uten bagasje - Forventninger, prestasjonsjag/press - Utstyr 4 Horgen

19 3.4. Havkajakk 5 Vær og vann Farvann Gruppen Regional vurdering - Innhenting av informasjon hjemmefra med alternativer - Årstid - Vanntemperatur - Værvarsel, vindretning og styrke, lokale vindeffekter - Nedbør og sikt - Bølgevarsel, bølgeforhold og undervannstopografi - Tidevanns tabell - Kartstudier (beliggenhet, himmelretning, strender, lykter og landskap) - Informasjon om annen båttrafikk - Turbeskrivelser i bøker og artikler - Egen kjennskap - Kunnskap fra lokalkjente folk - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk form - Utstyr. sikkerhetsutstyr - Motivasjon - Ansvarsforhold Lokal vurdering - Innhenting av informasjon underveis Vurdering av enkelte situasjoner (Zonal vurdering) - Innhenting av informasjon i situasjonen - Srømforhold - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Bølgehøyde, vindretning og styrke - Vær/tendens: nedbør, vind, luft- og vanntemperatur - Dag/ natt - Strøm og tidevann - Bølgehøyde - Vindretning - Vær: nedbør, vind, temperatur - Muligheten for raske endringer i været - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Annen båttrafikk - Vanskelighetsgrad - Fysiske størrelser på formasjoner hvor vann møter land - Breddens beskaffenhet, sand, klipper - Formasjoner, type, størrelse - Bunnen, stein runde eller spisse? - Tekniske vanskeligheter - Aktuelle løp - Konsekvenstenking: - Brytende bølger? - Stille vann? - Mulighet for berging av svømmer og utstyr? - Muligheter for berging fra land? - Padle eller padle rundt? - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk dagsform - Utstyr - Motivasjon - Innstilling - Motivasjon - Padleteknikk/ ferdigheter - Padletaktikk/ sikkerhetstiltak: - antall båter - sikringsbåt - avstand - gruppedisiplin - rolig vann - forventninger - prestasjonsjag/press - Utstyr 5 Modellen er utarbeidet av Jens Marcussen ved Høgskolen i Telemark. 19

20 3.5. Seiling 6 Vær og vann Farvann Gruppen Regional vurdering - Innhenting av informasjon hjemmefra med alternativer - Årstid - Vanntemperatur - Værvarsel, vindretning og styrke, lokale vindeffekter - Nedbør og sikt - Bølgevarsel, bølgeforhold og undervannstopografi - Kartstudier (beliggenhet, himmelretning, strender, lykter og landskap) - Informasjon om annen båttrafikk (nyttetrafikk) - Turbeskrivelser i bøker og artikler, farvannsbeskrivelser - Egen kjennskap - Hvem har jeg med meg? En eller flere i båten? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk form - Utstyr, sikkerhetsutstyr, sjøklar båt - Motivasjon - Ansvarsforhold Lokal vurdering - Innhenting av informasjon underveis Vurdering av enkelte situasjoner (Zonal vurdering) - Innhenting av informasjon i situasjonen - Tidevanns tabell - Strømforhold - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Bølgehøyde, vindretning og styrke - Vær/tendens: nedbør, vind, luft- og vanntemperatur - Dag/ natt - Strøm og tidevann - Bølgehøyde - Vindretning og vindstyrke - Vær: nedbør, vind, temperatur - Kunnskap fra lokalkjente folk - Muligheten for raske endringer i været - Etterprøving av tidligere innhentet informasjon - Annen båttrafikk - Vanskelighetsgrad, ref. vær og vann - Fysiske størrelser på formasjoner hvor vann møter land, potensielle havner - Breddens beskaffenhet, sand, klipper - Formasjoner, type, størrelse, stående vind eller kryssing? - Tekniske vanskeligheter - Konsekvenstenking: - Brytende bølger? - Stille vann? - Reint eller ureint farvann? - Kullseiling? - Mulighet for berging av svømmer og utstyr? - Muligheter for berging fra land? - Hvem har jeg med meg? - Erfaring og kompetanse - Fysisk og psykisk dagsform - Utstyr - Motivasjon - Innstilling - Motivasjon - Teknikk/ ferdigheter - Taktikk/ sikkerhetstiltak: - antall båter en eller flere båter - kameratbåt - avstand - gruppedisiplin - rolig vann - forventninger - prestasjonsjag/press - Seile, ro eller gå til land? - Utstyr 6 Modellen er utarbeidet av Jens Marcussen og Ketil Strømme, ved Høgskolen i Telemark. 20

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV

TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV TRYGG SPEIDING RESSURSHEFTE FOR SIKKERHET I FRILUFTSLIV 1 FORORD Sikkerhet i friluftsliv og andre speideraktiviteter er et viktig tema for alle KFUK-KFUM-speidere. Hvert år gjennomføres mange tusen overnattinger

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

UTDANNINGSPLAN SØK OG REDNING

UTDANNINGSPLAN SØK OG REDNING UTDANNINGSPLAN SØK OG REDNING Side 1 Forord Norsk Folkehjelp Sanitet er en viktig organisasjon i den norske redningstjenesten. Våre ledere og mannskaper er i innsats ved mellom 150 og 200 redningsaksjoner

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen

Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen Svømme- og livredningsopplæring Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen Magnolia design as Foto: Paal Staven (www.paalstaven.com) Med unntak av: Side 13: Mats Melbye Side 15, 27, 37: Lasse

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

«Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo

«Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Siv Øverås «Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Prosjektnotat Fafo Siv Øverås «Mer FRIGO!» Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Prosjektnotat Fafo-notat 2002:7 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb.

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb. Innhold Innledning... 2 Mål for HMS arbeid i FKK... 2 Organisasjon... 3 Del A For alle medlemmer... 4 Padlevettreglene... 4 Klubbturer... 5 Klubbpadling... 5 Overnattingsturer... 5 Padlekurs i regi av

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv. Sommer Som Vinter AS september 2012

Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv. Sommer Som Vinter AS september 2012 Revidering av fagskoleutdanningen aktivitetsbasert reiseliv Sommer Som Vinter AS september 2012 Utdanningssted: Sommer Som Vinter Studiesenter, Hemsedal Utdanningstilbud: aktivitetsbasert reiseliv Dato

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE 1 Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 19.01.2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer